Sociologie managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociologie managementu"

Transkript

1

2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Sociologie managementu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012

3 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB- TU Ostrava, OP VK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2012 Autor: PhDr. Anna Papřoková, Ph.D. Recenzoval: RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA ISBN

4 Obsah 1 Úvod Sociologie managementu jako vědní disciplína Vývoj teorií řízení - myšlenkové zázemí současného Strategický management a strategické předvídání Organizační struktura a prostředí managementu Sociální systém organizace Motivace jako významný prostředek ovlivňování pracovníků Vedení jako součást managementu organizace Organizace jako prostředí pro vznik, rozvoj a změnu firemní kultury Člověk jako nositel firemní kultury (mikroperspektiva) Úvod do studia firemní kultury Firemní kultura a její vliv na chování organizace Identifikace firemní kultury a model řízené změny Literatura Přílohy

5 1 Úvod Každá organizace potřebuje řízení, ať už jde o průmyslový podnik, nemocnici, služby nebo spolek dobrovolných hasičů. S nejrůznějšími typy organizací se setkáváme ve svém životě na každém svém kroku. Všechny jsou řízeny a vedeny lidmi, kteří určují strategie a cíle a řídí spolupráci jedinců při realizaci každodenní práce. Technická díla a projekty všeho druhu vyžadují spolupráci lidí různých profesí, která nemůže být náhodná. Je to vždy člověk, kdo prakticky řídí různé oblasti podniku, jak technické a technologické, tak ekonomické a sociální. Z toho vyplývají nejen specifické znalosti oboru, řízení a vedení, ale i poznatky a dovednosti z oblasti věd o člověku. Obojí je nezbytné pro vysokoškolsky vzdělané jedince, u nichž se předpokládá manažerská kariéra a každodenní vedení a motivování lidí v práci. Váha člověka a mezilidských vztahů a jejich význam ve formální i neformální struktuře organizace je pro bezproblémově fungující kooperaci v podniku minimálně stejně důležitá jako technické a technologické znalosti. Předkládaný text se zabývá teorií řízení, kde se významně uplatňují sociologické poznatky a přístupy, které se týkají lidského činitele, tj. řízení jedinců, skupin i celé organizace. Cílem publikace je seznámit čtenáře se základy sociologie managementu, poznatky z oblasti řízení a vedení lidí v organizacích, s nimiž se setkávají v každodenní praxi. Sociologie managementu akcentuje v řízení tzv. měkké faktory, především chování lidí v organizacích. V tomto smyslu rovněž přibližujeme současné přístupy ke studiu firemní kultury, která je pro každý podnik z hlediska všech zúčastněných podstatná. Text je rozdělen do dvanácti kapitol, v nichž nabízíme základní pojmy, problémové okruhy a náměty k dalšímu studiu odborné literatury. 5

6 2 Sociologie managementu jako vědní disciplína Po prostudování kapitoly pochopíte podstatu a smysl sociologie managementu, budete rozlišovat různé výklady pojmu management, CÍL poznáte základní principy práce, role a kompetence manažera, porozumíte etickému řízení firmy. Management, sociologie organizace, sociologie managementu, řízení, vedení, funkce managementu, hierarchie řízení, principy managementu, manažerské role a kompetence, etika, sociální odpovědnost. KLÍČOVÁ SLOVA 2.1 Sociologie managementu, její interdisciplinární charakter Management (věda o řízení a vedení) je vědou převážně praktickou, úzce spjatou s empirií (zkušeností). Její historie je stará několik tisíciletí, ale vznik moderního managementu je spojován až s rozvojem průmyslového podniku. Potřeba poznatků o řízení souvisela s prudkým rozvojem organizací i rozvojem společenských věd, kybernetiky, aplikace teorie systémů, matematiky aj. Na těchto základech začala teorie o řízení formulovat zákonitosti, které měly nebo mají platnost v určitém časoprostoru. Management zahrnuje řízení organizace jako celku i jeho jednotlivých částí (prodej, personál, výroba, finance aj.), cílevědomé vedení, koordinaci a ovlivňování činností lidí ve všech oblastech tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů prostřednictvím specifických manažerských funkcí vykonávaných vedoucími pracovníky. Smyslem managementu je hledat a určovat správné cíle, získávat pro ně lidi a jejich prostřednictvím dosahovat efektivity a produktivity podniku. Sociologie organizace vyvíjela své koncepce od dvacátých let minulého století. Obsahově je zaměřena především na sociální systém podniku, jeho strukturu a funkce a na jednání lidí v organizaci. V centru její pozornosti stojí studium formální a neformální struktury organizace, pracovní skupiny a týmy. Studuje role jedinců ve skupinách, jejich postoje, očekávání, vedení, možností motivace a seberozvoje. V rámci své metodologie přistupuje jak ke zkoumání dílčích problémů podniku (vliv charakteru práce na organizování skupin a týmů, 6

7 vliv neformálních vztahů na plnění cílů apod.), tak k identifikaci firemní kultury a její změny. Soustřeďuje se rovněž na vztah organizace prostředí (ekologie, jiné firmy, instituce, veřejnost aj.) a na změny organizace, které nastartovaly nové informační technologie. Sociologie poskytuje pro studium managementu základní výkladové schéma, tzv. paradigma. Z hlediska koncepce celků a vztahů je při studiu organizace důležité paradigma spolupráce a shody (konsensus), v opačném případě paradigma soupeření, rozporu (konflikt). Obě koncepce vyjadřují objektivistické (měřitelné) a tím manažery nejvíce využívané přístupy při studiu podniku. Vedle toho interpretativní přístupy v managementu akcentují studium variability procesů sociální jazykem a řečí zprostředkované konstrukce reality (Pavlica, 2000, s. 13). Sociologie managementu se jako manažerská sociologie začala rozvíjet od dvacátých let minulého století a propojuje v sobě obě disciplíny. Tato interakce vytváří i její teoreticko empirický rámec. Jde o aplikaci a využití poznatků sociologie práce a organizace v managementu, a to ve vedení a ovlivňování jedinců, skupin a týmů, postavení jedince ve skupinách, při studiu firemní kultury a vztahů podniku s prostředím. Zabývá se rovněž problematikou manažerské práce. Podle P. Druckera je úkolem managementu umožnit lidem kolektivní výkonnost prostřednictvím společných cílů, společných hodnot, odpovídající struktury, profesní přípravy a rozvoje, všeho, co potřebují, aby mohli podávat výkon a reagovat na změny (Drucker, 2002, s. 16). 2.2 Různé přístupy k managementu V odborné literatuře existují různá vymezení managementu, z nichž si některá přiblížíme. 1) Management jako věda o řízení. Jde o ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají k zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení soustavy cílů organizace (Vodáček, Vodáčková, 2001, s. 16). 2) Management jako vedení. Vyjadřuje proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů (Koontz, Weihrich, 1993, s. 16). Jde o uplatňování určitého optimálního stylu vedení jedinců a skupin v pracovní činnosti při dosahování cílů (viz Kapitola 8). 3) Management jako funkce. Management je tradičně vymezován výčtem manažerských funkcí (činností). V odborné literatuře bývají uváděny nejčastěji tyto funkce: plánování (stanovení cílů a postupů jejich dosažení), organizování (zabezpečení zdrojů a podmínek nutných pro dosažení cílů), přikazování (přidělování úkolů a instrukcí podřízeným), koordinace (slaďování činnosti podřízených), kontrola (vyhodnocení dosažených výsledků 7

8 a srovnání s plánovaným stavem (Veber a kol., 2006, s. 292). V tomto významu se někdy mluví o tzv. primárních funkcích managementu (Duchoň, Šafránková, 2008, s. 5). Vedle toho ale existují rovněž průběžné funkce, k nimž např. patří: analýza řešených problémů, rozhodování a implementace (Mládková, Jedinák, 2009, s. 17). Interpretativní přístupy z rozboru práce manažerů upozornily na význam komunikačních dovedností, management času a interkulturální kompetence (Pavlica, 2000, s ). 4) Management jako hierarchie řízení. Management uplatňuje funkce řízení v různých druzích organizací a na různých úrovních řízení. Musí koordinovat pracovní činnosti tak, aby je lidé prováděli účinně a efektivně, tj. dělat správné věci správně. Tradičně lze management členit vertikálně: Vrcholový management (top management) řídí organizaci jako celek, zodpovídá za formulaci plánů a cílů, vytváření a rozhodování o výběru strategií. Jeho rozhodování má dlouhodobý rozměr (prezident, ředitel, event. vlastník). Střední manažerská úroveň (middle management) odpovídá za podnikatelské jednotky, kontrolu kvality a implementaci strategií ve střednědobém intervalu (vedoucí oddělení, projektu, závodu nebo divize), vede týmy a řídí práci manažerů první linie. Manažerská úroveň první linie (first line manager) přímo odpovídá za konečnou implementaci výstupu. Tito manažeři jsou v bezprostředním styku s výkonnými pracovníky v oblasti výroby nebo tvorby produktu (vedoucí dílen, prodejen, primáři, vedoucí kateder apod.). Jejich úkolem je dosažení vysoké účinnosti výrobního postupu motivací apod., důraz je kladen na plnění každodenních cílů. Stávající trendy v důsledku uplatňování nových informačních systémů a zeštíhlování organizací snižují význam středního článku řízení. Tím se pozice managementu první linie začala propojovat s výkonnými složkami a vyžaduje manažerské aktivity. Management lze rovněž rozlišit horizontálně na: a) funkcionální (odpovídá za jednotlivé činnosti od vstupu po výstup, např. marketing), b) obecný (kvalita) a c) projektový (řízení pracovníků napříč organizací při zabezpečování projektů) apod. 2.3 Základní principy managementu Podle klasika managementu P. F. Druckera (Drucker, 2002, s ) je podstatou managementu několik základních principů, které můžeme shrnout následovně: 8

9 Management se týká lidí. Jeho úkolem je umožnit lidem kolektivní výkonnost, dosáhnout toho, aby jejich předností bylo efektivně využito a jejich slabiny byly bezvýznamné. Management se zabývá integrací lidí do společných projektů, je hluboce zakořeněn v kultuře. Jde o nalezení tradice, historie a kultury jednotlivých zemí, kterých může být využito jako stavebních kamenů managementu (např. japonský hospodářský úspěch aj.). Každá organizace vyžaduje angažovanost pro společné cíle a sdílené hodnoty. Úkolem managementu je tyto záměry, hodnoty a cíle promýšlet, vytyčovat a názorně ilustrovat. Management podniku musí každému z jeho členů umožňovat růst a rozvoj v souladu s měnícími se potřebami a příležitostmi. Každá organizace je tvořena lidmi disponujícími různými dovednostmi a znalostmi a vykonávajícími práci mnoha různých typů. Musí být vybudována na základech komunikace a individuální odpovědnosti. Pro výkonnost a přežití organizace jsou životně důležité tyto ukazatele: tržní postavení, inovace, produktivita, rozvoj zaměstnanců, jakost, finanční výsledky. Výkonnost musí být organickou součástí podniku a jeho managementu, musí být měřena a zdokonalována. Výsledkem činnosti podnikové organizace je spokojený zákazník. Manažeři, kteří uvedené principy pochopí a praktikují, se stanou výkonnými a úspěšnými. Podle Druckera to, že se management zabývá akcí, aplikací a testy účinnosti, z něj činí technologii, ale to, že se zabývá lidmi, jejich hodnotami, růstem a rozvojem z něj dělá obor humanitní (Drucker, 2002, s. 23). 2.4 Manažer jako profese Podniky na počátku 20. století vedli jejich vlastníci (Baťa, Ford), kteří je řídili autokraticky. S rozvojem podniku a vlivem dalších skutečností (viz Kapitola 3) došlo k oddělení práce vlastníka a člověka pověřeného vedením manažera. Postupně byly formulovány manažerské vlastnosti (potřeba řídit, potřeba moci a potřeba vcítit se) a další nároky na tuto práci. Jednou z funkcí managementu se stalo vedení lidí, které souvisí s dovednostmi a sociálními kompetencemi manažera. Patří k nim: 9

10 Koncepční dovednosti schopnost koordinovat a integrovat všechny zájmy a aktivity organizace a vidět podnik jako celek, při tom chápat jak vztahy mezi jednotlivými částmi, tak přihlížet ke vlivu vnějšího prostředí. Společenské a lidské faktory - schopnost spolupracovat s lidmi, vybírat vhodné styly vedení, tj. schopnost komunikovat, motivovat, probouzet důvěru a nadšení; představují je klíčové dovednosti. Technické znalosti - znalosti a dovednosti ve specifických oblastech (výpočetní technika, účetnictví, výroba aj.) (Duchoň, Šafránková, 2008, s. 242). Kompetentnost manažera je spojena s jeho úlohou v podniku v tzv. čtyři E manažerské práce: účelnost (effectiveness, dělat správné věci), účinnost (efficiency dělat věci správně), hospodárnost (economy- dělat věci s minimálními náklady), odpovědnost (equity dělat správné věci v souladu s právem). (Mládková, Jedinák, 2009, s. 16). Významným přínosem pro chápání manažerské práce byl koncept manažerských rolí H. Mintzberga, v němž spojil množinu chování s určitou pozicí a formální autoritou manažera. Tím autor začlenil deset manažerských rolí do tří následujících skupin: Interpersonální role - představitel organizace, leader, propojovatel Informační role - dohlížitel, šiřitel informací, mluvčí Rozhodovací role - podnikatel, napravovatel poruch, rozdělovatel zdrojů a jednatel (Dědina, Cejthamr, 2005, s ). Tyto manažerské zkušenosti se dají přenášet z jednoho podniku do druhého, z oboru do oboru. Rozměr manažerské práce může být prezentován následovně: konfliktnost cílů zajistit rovnováhu (např. ekonomické a ekologické cíle při maximálních ziscích, snížení nákladů a zachování kvality) práce s nejistotou a rizikem rozhodovat v každých podmínkách nést odpovědnost za výsledky nejen své práce, ale i svých podřízených práce se všemi svěřenými zdroji a odpovědnost za příležitosti a neúspěchy využít všech příležitostí a s optimálním nasazením všech zdrojů dosáhnout nejlepších výsledků (vyžaduje manažerské dovedností a schopnost kooperace) práce prostřednictvím druhých lidí schopnost jednat s lidmi, předvídat, rozhodovat, komunikovat, spolupracovat a využívat skupinovou aktivitu (Duchoň a Šafránková, 2008, s ). 10

11 Interpretativní přístup zdůraznil fakt, že tradiční důraz na pevné a racionální vedení je nahrazováno orientací na různorodost a spolupráci, racionální kontrola a manipulace je nahrazována pojetím manažera jako praktického autora, který umí poskytovat lidem v organizaci srozumitelné formulace toho, co se dělo a děje (Bedrnová, Nový, 2002, s. 24). Koncept řídící práce má dvě roviny: subjektivní (jak si manažeři řízení vysvětlují, jaké jsou jejich teorie a přímá zkušenost) a objektivní (rozdělení práce v organizaci, vymezení jednotlivých útvarů, způsob uplatňování moci aj.). Obě stránky jsou manažery individuálně vysvětlovány a v praxi různě realizovány (Bedrnová, Nový, 2002, s ). 2.5 Etika a společenská odpovědnost Pojem etika je odvozen od řeckého éthos (mrav, zvyk). Zabývá se mravními principy, zákony a dohodami. Podniková etika se týká: vztahů uvnitř podniku, vztahů k partnerům (dodavatelům, akcionářům apod.) a vůči společnosti (např. produkce odpadů, čerpání zdrojů, vztahy k veřejnosti aj.). Měřítkem hodnoty podnikatelské etiky může být to, co její nedostatek může způsobit (špatná etika = špatný byznys). Etické chování podniku zvyšuje jeho konkurenceschopnost. K ekonomickým důvodům naplňování podnikatelské etiky patří např. snížení transakčních nákladů, příspěvek k zisku, posílení loajality zaměstnanců i investorů, vytváření pozitivní image firmy, posilování spokojenosti zákazníků a kultivace podnikatelského prostředí (Putnová, Seknička, 2007, s ). Etika vychází z Charty lidských práv a principů etického jednání ve firmě, k nimž patří: odpovědnost v podnikání, ekonomický a sociální vliv na podnikání, podnikatelské chování, respektování pravidel, podpora mezinárodního podnikání, ochrana životního prostředí, vyvarování se nezákonných operací (Duchoň, Šafránková, 2008, s. 80). Mezi tradiční nástroje zavádění etického řízení firem patří etické kodexy a vzory i vzdělávání v oblasti podnikatelské etiky. K moderním nástrojům pak řadíme etický a sociální audit, úřad ombudsmana pro etiku ve firmě a etické výbory. V praxi rozlišujeme tyto druhy kodexů etiky: 1. Deklarace hodnot (vychází z filozofie firmy, např. McDonalds). 2. Firemní krédo (stanovuje etickou odpovědnost vůči zainteresovaným, např. Johnson a Johnson). 3. Etické kodexy jsou komplexnější, zaměřují se na všechny vztahy (zaměstnance, okolí) a obsahují typické problémy, např. respektování práva, fér konkurence, kvalita produkce, odmítnutí diskriminace, dobré vztahy s dodavateli, oceňování účetnictví a uzavírání smluv, zákaz zneužívání informací v obchodním styku, korupce, sociální odpovědnost, životní prostředí, informace o majetku aj. (Putnová, Seknička, 2007, s ). Etické řízení je zaváděno jakou součást systému řízení, je chápáno jako osobní závazek managementu. Pro realizaci jeho cílů je významná důvěra v management jako spiritual 11

12 leadership (ctnostné vůdcovství). Mezi známé systémy patří Corporate Governance (řízení a správa obchodních společností) a Corporate Social Responsibility CSR (sociální odpovědnost podniku). Pojmem CSR je míněno dobrovolné integrování sociálních a ekonomických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders (Putnová, Seknička, 2007, s ). Co je předmětem studia sociologie managementu? Dokážete vysvětlit různé významy pojmu management? Co obsahuje role a kompetence manažera? OTÁZKY V čem spatřujete přínos etiky pro firmu? Dokážete vysvětlit termín sociální odpovědnost podniku (CSR)? DRUCKER, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. 2. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN DUCHOŇ, Bedřich, ŠAFRÁNKOVÁ, Jana. Management. Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN LITERATURA KE KAPITOLE PUTNOVÁ, Anna, SEKNIČKA, Pavel. Etické řízení ve firmě. Dotisk. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

13 3 Vývoj teorií řízení - myšlenkové zázemí současného managementu Po prostudování kapitoly pochopíte vznik vědeckého řízení a budete diferencovat mezi jednotlivými přístupy a představiteli klasického období, dokážete rozlišit a zdůvodnit jednotlivé směry manažerské revoluce, CÍL pochopíte smysl manažerství a postindustriální trendy. Racionalizace, klasické období, vědecké řízení, lidské vztahy, humanizace, řízení správní, byrokratické, manažerská revoluce, přístupy procesní, psychologicko-sociální, systémové, kvantitativní, empirické, postindustriální. KLÍČOVÁ SLOVA 3.1 Vznik managementu a sociologie organizace, základní etapy vývoje Manažerské přístupy a jejich vazbu na technologické postupy lze vysledovat už ve starověku a středověku (pyramidy, katedrály, hrady aj.), kdy tyto činnosti vyžadovaly určité znalosti z oblasti řízení. K průkopníkům racionalizace ve výrobě například patřil James Watt (zlepšení kvality výroby, kvalifikace), Wiliam Brown (organizace práce, úloha mistrů) aj. Významné myšlenky byly formulovány vlastníky přímo z průmyslové praxe (J. D. Rockefeller, Werner von Siemens aj.) (Vodáček, Vodáčková, 2001, s ). Pro vznik vědeckého řízení měly rozhodující význam dvě události, a to zvyšování produktivity dělbou práce popsanou již v roce 1776 Adamem Smithem a nástupem průmyslové revoluce, která odstartovala proces rozšíření strojové práce, masové výroby a účinné dopravy (Robbins, Coulter, 2004, s ). Ke zrodu managementu jako specifické řídící činnosti i odborné disciplíny přispěl růst průmyslové výroby i infrastruktury v druhé polovině devatenáctého století, která akcelerovala ve dvacátém století. Tento vývoj můžeme časově i obsahově rozdělit na tři období, a to: 1) Klasický management od jeho vzniku až do roku 1940 reprezentuje vědecké řízení, administrativní přístupy (správní a byrokratické řízení) a škola lidských vztahů. 13

14 2) Manažerská revoluce od roku 1940 až do doby vrcholné industrializace (vysoká zaměstnanost v průmyslu, vzrůst statusu profesionálních řídících pracovníků). Tuto etapu zastupují nehomogenní přístupy: procesní, psychologicko-sociální, systémové, kvantitativní, empirické (pragmatické, manažerství). 3) Postindustriální trendy v řízení ve vyspělých zemích souvisejí s globalizací a novými technologiemi, s transformací organizačních struktur a novými požadavky na vedení. V odborné literatuře se můžeme setkat i s dělením klasického období na větev americkou (F. W. Taylor, H. Ford, H. L. Gantt, manželé Gilbrethovi a A. P. Sloan), zaměřenou na zvyšování výkonnosti a produktivity práce a větev evropskou, která vymezila práci manažera a zabývala se funkční náplní řízení (H. Fayol, M. Weber, T. Baťa). (Mládková, Jedinák, 2009, s ). Sociologie organizace se vyvíjela od dvacátých let minulého století ve dvou liniích. Technický směr se zabýval nejprve výlučně výrobními organizacemi, od čtyřicátých let rozšiřoval svůj záběr na organizace vojenské, nemocnice, školské systémy, veřejnou správu, studium komunit a ve svém vyústění se setkal s empirickým směrem manažerství. Teoretická větev má své počátky ve studiu byrokracie M. Webera. Orientovala se na postižení společných rysů organizací různého typu, jejich vývoje a logikou fungování s akcentem na strukturu reálných mocenských vztahů a jednání členů organizace (Keller, 2007, s ). V jejím vývoji dochází k překrývání s managementem. V sociologii dodnes existují tři odlišné koncepce organizací, z nichž každá vystihuje některé její podstatné znaky. 1. Formální organizace jako racionálně zkonstruované systémy, jejichž prostřednictvím organizace prostřednictvím lidí sleduje předem vytčené cíle a k jejich dosažení jim slouží specializovaná formální struktura. 2. Neformální organizace jako přirozeně a spontánně vzniklé systémy rozvíjející se souběžně se strukturou formální. Jejich účelem je vlastní reprodukce, potřeba. Neformální cíle, které vyrůstají z přirozených schopností, preferencí a zájmů mohou být pro organizaci určující. Toto pojetí akcentuje samotné aktéry a jejich chování. 3. Vztah organizace-prostředí na rozdíl od předchozích respektuje otevřenost systému a jeho výměny s prostředím (kontingence). To má za následek i změnu vnitřního uspořádání, které přestává být jako jednou provždy pevně hierarchické a dané, ale připomíná spíše plynulý proces adaptace na vnější prostředí a na jeho proměny. Skupiny a jedinci s odlišnými zájmy se v nich volně sdružují v přechodných koalicích, přičemž mohou plynule měnit své cíle (Keller, 2007, s ) Klasické období a jeho sociologické problémy Vědecké řízení 14

15 Vědecké řízení sleduje, za jakých podmínek je možno dosáhnout nejúčinnějšího fungování organizací. Snaží se o to za použití vědeckých metod, tj. vytvořením pravidel na základě rozboru práce nejlepších pracovníků s využitím časových a pohybových studií a projektů opírajících se o měření a evidenci. Normování spotřeby času se zde stává východiskem plánování, odměňování i kontroly. Klasikové vědeckého řízení vycházejí z předpokladu, že organizační účinnost lze maximalizovat jedině za cenu robotizace individua (Keller, 2007, s. 18). Je zde výrazný rozdíl mezi vysokou kvalitou řízení technické stránky a zanedbatelnou stránkou řízení lidí. Frederik Winslow Taylor ( ), tvůrce vědeckého řízení - taylorismu. Věnoval se nižším úrovním řízení a průběhu pracovního procesu. V knize Řízení dílen (1903) uvedl hlavní zásady řízení: přidělování velkého denního úkolu, normalizování podmínek práce, vysoká odměna za úspěšnou práci a trest za nesplnění úkolu. Taylor vyšel z principů, že 1) člověk je homo economicus a jeho chování je určeno materiálními stimuly, 2) pro každý pracovní proces je možno nalézt nejúčinnější postup, 3) pro jednotlivá místa je třeba vybrat lidi, kteří nejlépe vyhovují danému úkolu, 4) pracovní proces musí být racionálně organizován a odstraněn každý zbytečný pohyb, 5) je nutno aplikovat takové pobídkové mzdové formy, které zainteresuji pracovníky na zvýšení jejich výkonů (Prochovník a kol., 1991, s ). Mezi kritizované body taylorismu patří neuznávání pracovních skupin a popírání sociálního aspektu. Podle Druckera ale byl Taylor prvním, kdo začal opravdu přemýšlet o skutečném provedení práce místo toho, že by ji pokládal za něco bezproblémového (Crainer, 2000, s. 21). Henry Ford ( ) zdokonalil hromadnou výrobu, zavedl jednoúčelové stroje k výrobě standardizovaných částí a poprvé v historii zavedl montážní linku. Jeho pásová výroba byla postavena na maximální dělbě všech pracovních operací na nejjednodušší úkoly a specializaci strojů a dělníků pro jeden nebo jen málo úkonů, jejíž tempo určoval výrobní pás (Prochovník a kol., 1991, s ). Ford chápal čas jako důležitou konkurenční zbraň a upozornil, že plýtvání časem je něco jiného než plýtvání materiálem, protože čas se už nedá nijak zachránit (Crainer, 2000, s. 55). Mezi klady fordismu se uvádí vysoká produktivita a růst životní úrovně. Zavedení montážní linky snížilo konflikty mezi dělníky a kontrolory ohledně rychlosti úkonů. K záporným stránkám jeho řízení patří odlidštění práce a postavení pracovníků na úroveň strojů. I když škola vědeckého řízení byla považována za typicky americkou, měla velký vliv i na naše domácí podmínky. V Praze byl v roce 1920 zřízen samostatný vědecký ústav pro otázky moderního řízení Masarykova Akademie práce. Obrovský vliv pro vznik 15

16 managementu v ČSR měli jak naši teoretici řízení (S. Špaček, B. Štěpánek, V. Verunáč), tak praktická realizace české větve řízení Tomáše Baťi. Tomáš Baťa ( ) v mnohém přejímal podnikatelskou filozofii Forda. Byl zakladatelem tzv. Baťova systému řízení založeného na plánování činnosti, hospodářských střediscích, samosprávě dílen a spoluzodpovědnosti i spoluúčasti zaměstnanců na práci, zisku i ztrátě. Mezi hlavní zásady jeho řízení patřila: atmosféra aktivní spolupráce, nová orientace na vědomí a jednání lidí i aktivita a soutěživost zaměstnanců (Mládková, Jedinák, 2009, s. 21). V Baťových závodech byla v roce 1925 zřízena psychotechnická laboratoř pro zjišťování pracovní způsobilosti nově přijatých zaměstnanců k určité práci. Ve svém systému řízení Baťa překročil rámec managementu podniku (Baťovy školy práce, Baťova nemocnice, knihovny, urbanizace města Zlína aj.) Administrativní přístupy Škola správního řízení zdůraznila, že správa má svým obsahem univerzální charakter pro všechny formy organizací a podtrhla význam podnikové morálky. Jejím zakladatelem je francouzský inženýr Henri Fayol ( ), který jako první rozpracoval zásady vrcholového managementu v konceptu manažerských funkcí plánování, organizování, přikazování, koordinování a kontrolování (viz Kapitola 2) a zformuloval čtrnáct principů úspěšné správní činnosti. Patří k nim: dělba práce, disciplína, jednota instrukcí, jednota vedení, podřízení zájmům celku, odměňování, centralizace, řetězec vztahů, řád a pořádek, korektnost, stabilita osazenstva, iniciativa, morálka kolektivu (vytváření harmonie uvnitř organizace). Fayol chápal řízení jako slaďování šesti základních druhů činností, a to technických, obchodních, finančních, ochranných, účetních a správních. Byrokratické řízení. Představitelem tzv. koncepce byrokratické organizace je německý sociolog Max Weber ( ). Jeho úvahy o byrokracii se kryjí s jeho výkladem legálního panství. Legální panství odvozuje svou legitimitu z obecných právních norem, které jsou formálně platné pro všechny členy organizace. Poslušnost není orientována vůči konkrétním osobám, ale vůči věcným principům, jejichž uplatňováním jsou vedoucí pracovníci pověřováni (Keller, 2007, s. 19). Byrokracie (vláda kanceláře) je chápána jako organizace fungující na základě norem, pravidel a jasných povinností. Weber zformuloval tyto principy byrokracie: specializace, přísná hierarchie autorit, formální stanovení pravidel, rigidní systém kariérního růstu a neosobnost. Jeho teorie vzbudila velkou vlnu zájmu, inspirací i kritiky. Byrokracie v jeho pojetí je nazývána též strojovou byrokracií. Jeho principy byrokracie jsou východiskem pro dnešní pojetí organizačních řádů a norem (Dědina, Odcházel, 2007, s ). Mezi významné představitele vědeckého řízení dál patřili Henry L. Gantt (vytvořil časový diagram) a Lilian a Frank Gilbrethovi (použili k analýze 16

17 pracovního výkonu filmový záznam mikrochronometr). Hledání univerzálních principů nemohlo být v této podobně úspěšné; již ve třicátých letech se objevila kritika taylorismu, především pro jeho výraznou racionalizaci, chápání člověka jako stroje a jeho chování na základě modelu Homo economicus, bez ohledu na zvláštnosti organizace a člověka. Výjimkou v té době byla práce Mary Parker Folletové, která kladla důraz na koordinaci pracovníků jako sebeřídící se aktivitu a na proměnlivost situací, jež jsou objektem řízení (Keller, 1997, s. 33) Škola human relations Škola human relations (lidských vztahů) je reakcí na zúžené pojetí taylorismu. Vznik je spojen se jménem Elton Mayo, který na základě výzkumů v Hawthorn, Chicago ( ) potvrdil, že v procesu práce se mezi lidmi vytvářejí neformální vztahy a sociální funkce, které mají mnohdy větší vliv na produktivitu práce než fyzikální prostředí, pracovní režim nebo i mzda. Přínosem této školy je ocenění významu lidského faktoru. Názory na motivaci a identifikaci pracovníků s podnikem se staly východiskem pro moderní personalistiku (Vodáček, Vodáčková, 2001, s. 43). Na tento proud navazují nepříliš homogenní poválečné sociologické a psychologické práce v etapě nazývané humanizace, které vedly k proměnám pohledu na povahu lidského jednání, formálních i neformálních organizací i na požadavky řízení. 3.3 Manažerská revoluce Manažerská revoluce přináší řadu nehomogenních přístupů k managementu. Patří k nim: Procesní přístupy Procesní přístupy mají své zázemí ve správním a byrokratickém řízení. Preferují ucelené a harmonické chápání fungování organizace. Kladou důraz na racionální zajištění manažerských funkcí a jejich zvládnutí v jednom celku požadované E. Dalem a L. F. Urwickem. Kritizována je ale jejich schematičnost a nedocenění lidského faktoru Psychologicko-sociální přístupy Psychologicko-sociální přístupy vycházejí ze školy lidských vztahů. Důraz je kladen na výběr a rozmístění pracovníků, zejména na jejich vedení a doporučení, jak motivovat, stimulovat a rozvíjet aktivitu lidí. Tyto přístupy akcentují osobní a skupinové zájmy, komunikaci, neformální vztahy a metody řízení, vliv pracovního a sociálního prostředí na chování jedinců. K čelným představitelům patří např. D. McGregor (teorie X a Y), Maslow (teorie potřeb), F. Herzberg (teorie dvou faktorů) a další (viz Kapitola 7, 8). 17

18 Z kritiky ritualismu byrokracie a její potřeby předvídatelnosti výsledků a kontroly načrtl R. K. Merton a jeho následovníci teorii nezamýšlených důsledků jednání. Upozorňují, že právě ta opatření, která mají za úkol zvýšit účinnost řízení, mohou vést ve svých důsledcích k poklesu efektivity jejich činnosti. Lpění na pravidlech může brzdit dosažení cíle a vést k trénované neschopnosti nebo k přemístění cílů, kdy postup se sám stává cílem jednání (Keller, 1997, s ) Systémové a kvantitativní přístupy Systémové přístupy zohledňují jak formální organizaci, tak lidské zdroje, přitom počítají s vlivy technologií a vnějšího prostředí. Zdůrazňují komplexní chápání procesů a empirické zkoumání chodu organizací. Nejznámější jsou práce C. Barnarda a H. Simona. Barnard začal rozlišovat dva typy organizace, a to tzv. skalární (hierarchická), kde se subsystémy podřizují centrální moci a laterární, která dosahuje celkové koordinace dohodou. Simon navázal na Mertona konceptem omezené racionality. Podle něj lidé nemohou znát všechny důsledky všech alternativ jednání, mají omezenou představivost ohledně budoucího vývoje svých vlastních hodnot a nedokáží si představit všechny možné alternativy svého jednání (Keller, 1997, s. 63). Kvantitativní přístupy akcentují matematiku, logiku a exaktní metody pro rozhodování. Mají vztah k vědeckému řízení a systémovým přístupům. Jejich rozvoj souvisí s rozvojem výpočetní techniky. Představitelem je např. C. W. Churchman (Vodáček, Vodáčková, 2001, s ) Empirické (pragmatické) přístupy manažerství V této etapě vítězí myšlenky a systémy, které vytvořily organicky provázané celostní systémy. Empirické přístupy vycházejí z analýzy a zobecnění manažerské praxe. Jde o názorově nejrozmanitější myšlenkový proud. Management je chápán jako věda a umění řídit, důraz je kladen na intuici. Kladem jsou konkrétní doporučení pro manažerské jednání i autobiografická díla předních manažerů. Jako příklad uvádíme: W. G. Ouchi se zabýval řízením japonských podniků, které začaly být konkurentem americkým podnikům. Na základě srovnání obou vcelku odlišných přístupů k řízení zformuloval svou teorii Z, která měla sloužit k oživení americké ekonomiky prostřednictvím těchto faktorů: dlouhodobá zaměstnanost, snaha o skupinovou přípravu rozhodnutí, individuální odpovědnost, snaha o celoživotní vzdělávání, neformální kontrola s formálním externím vyhodnocením, holistický přístup (celek nabývá vyšších vlastností než jednotlivé části). (Duchoň, Šafránková, 2008, s. 19). 18

19 T. J. Peters, R. H. Waterman, autoři pojmu excelentní organizace, na základě výzkumů známých amerických firem za časové období dvaceti let zformulovali osm charakteristik excelence: 1. jednat aktivně, 2. být blízko zákazníkovi, 3. být autonomní a podnikavý, 4. zvyšovat produktivitu prostřednictvím pracovníků, 5. preferovat činnosti, které vytvářejí hodnotu firmy, 6. vyrábět to, co firma zná a umí, 7. vytvářet jednoduchou organizaci, malý aparát, 8. spojit teorii X a Y, decentralizace a centralizace (Peters, Waterman, 1992, s ). P. F. Drucker je prorok změn a nejvlivnější myslitel v oblasti řízení. Jeho rozsáhlé dílo zahrnuje praktické úkoly manažera (stanovení cílů, organizování, motivace a komunikace, měření, hodnocení a kvalifikační rozvoj), koncepci MBO (Management By Objectives, která klade důraz na uspořádání cílů, participaci vhodných pracovníků, slaďování cílů a pravidelné celkové hodnocení) i úkoly managementu ve 21. století. Drucker již v roce 1992 napsal: Od této chvíle rozhodují znalosti (Crainer, 2000, s. 49). 3.4 Postindustriální trendy a témata managementu Postindustriální trendy nastolily v sociologii alternativní pohledy na organizaci a management. Namísto tradičních témat jako je kontrola, plánování, racionalita atd. je v organizaci věnována pozornost jazykové konstrukci, v níž je jazyk sociálním médiem, jehož prostřednictvím lidé interpretují svět a své jednání. Reálná moc je záležitostí vzájemné závislosti mezi lidmi, je nabývána prostřednictvím koordinace společných aktivit při dosahování cílů a schopnosti přesvědčit o významu těchto společných cílů. Důraz pouze na vnitřní mocenské vztahy je destruktivní. Životaschopnost organizace závisí na její schopnosti přijmout a začlenit do svého rámce hodnoty a jazykově-symbolické praktiky okolních komunit a kultury. Z toho vyplývají i požadavky zaměstnavatelů, kteří od manažerů požadují lepší vůdcovské schopnosti a dovednost formovat firemní kulturu studiem vztahů mezi kulturou a řízením, které nelze jednoduše formalizovat. Význam zde mají interakční a interkulturální kompetence (Pavlica, 2000, s ). Interpretační přístupy zdůrazňují, že realita formálních organizací je sociálně konstruovaná, sociálně udržovaná i sociálně proměňovaná (Keller, 2007, s. 82). Postindustriální trendy a témata managementu ovlivňuje globalizace, diskontinuita a změna prostředí. Ukazuje se nezbytnost inovací, flexibility, kvality, zelené výroby a znalostí. Diverzita pracovníků je problémem pro manažery v Japonsku, Austrálii, Německu i jinde, protože zaměstnanci své zvyky a kulturní hodnoty neodloží jen proto, že nastoupí do práce do jiné země. Toto období se vyznačuje i pronikáním japonského managementu, které přineslo metody a nástroje TQM (Total Quality Management), kaizen (neustále zlepšování) a další. Dochází k technologickým a ekonomickým změnám, orientaci 19

20 na zákazníka. Zjišťuje se, že změny nebudou lineární a bude docházet k rozpadu stávajících organizačních struktur. Vítězí organizace, které využívají předstihu. Dochází k transformaci starých odvětví vstupem nových informačních technologií, které významně ovlivňují vznik nové síťové struktury podniku, požadavky na znalosti a novou podobu řízení. Na počátku 21. století se v managementu objevují nové přístupy a názory, např. udržitelný rozvoj organizace apod. Z řady nejvíce studovaných autorů uvádíme: J. Naisbitta a P. Aburdenovou, kteří ve svém díle vysvětlují vliv informační společnosti na podnikatelskou sféru a management. R. M. Kanterová se zabývá problematikou zvýšení flexibility a akceschopnosti velkých firem. P. M. Senge se zaměřuje na význam informací a znalostí v organizaci. M. Hamer a J. Champy studují reengineering, který charakterizuje: změna trhu dodavatele na trh managementu zákazníka, růst konkurence, diskontinuita (nesouvislost) v ekonomickém vývoji a integrační procesy (Vodáček, Vodáčková, 2001, s ). Kdo se prvně zabýval řízením práce a jak? O jaké řízení jde? V čem spočívají tzv. administrativní způsoby řízení? Znáte jejich představitele? Které teorie si všímají psychosociální stránky řízení podniku? OTÁZKY Co nového přinesl do managementu pragmatický přístup? V čem spočívají postindustriální trendy? CRAINER, Stuard. Moderní management. Základní myšlenkové směry. Management Praha: Management Press, s. ISBN DUCHOŇ, Bedřich, ŠAFRÁNKOVÁ, Jana. Management. Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN LITERATURA KE KAPITOLE KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. Praha: Slon, s. ISBN X KELLER, Jan. Sociologie organizace a byrokracie. Praha: Slon,

Historie managementu

Historie managementu Historie managementu Historický vývoj managementu 1. klasická škola teorie řízení 2. škola mezilidských vztahů 3. empirická škola teorie řízení 4. škola sociálních systémů 5. nová škola teorie řízení Klasická

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Všeobecná sestra. Management - terminologie

Všeobecná sestra. Management - terminologie Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Management terminologie Management - terminologie Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 1. Motivační

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Management. Původně americký výraz, v současnosti má mezinárodní platnost. Nejčastější překlad: - řízení, vedení nebo správa

Management. Původně americký výraz, v současnosti má mezinárodní platnost. Nejčastější překlad: - řízení, vedení nebo správa MANAGEMENT Management Původně americký výraz, v současnosti má mezinárodní platnost. Nejčastější překlad: - řízení, vedení nebo správa Definice obsahu pojmu: Souhrn činností, jejichž hlavní obsahovou náplní

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Management. označení lidí v podniku, kteří se zabývají jeho řízením soubor činností realizovaných vedoucími pracovníky odborná disciplína

Management. označení lidí v podniku, kteří se zabývají jeho řízením soubor činností realizovaných vedoucími pracovníky odborná disciplína Management Management označení lidí v podniku, kteří se zabývají jeho řízením soubor činností realizovaných vedoucími pracovníky odborná disciplína dosahování cílů organizace prostřednictvím jiných Management

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

Organizační chování. Poslání a cíle organizace

Organizační chování. Poslání a cíle organizace Organizační chování Poslání a cíle organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

MANAGEMENT I Téma č. 34

MANAGEMENT I Téma č. 34 MANAGEMENT I Téma č. 34 Řízení (management) podle cílů - MBO Systém managementu kvality doc. Ing. Monika GRASSEOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

SII - Ekonomika a management

SII - Ekonomika a management SII - Ekonomika a management Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou za nesprávné odpovědi strhnuty body. 1. Mezi sekvenční funkce nepatří: a) implementace, b) kontrola. c) personalistika a vedení, d)

Více

Management. Plánování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Plánování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Plánování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

Etika v podnikání. Pracovní sešit úkoly. Vzdělávací oblast: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Etika v podnikání. Pracovní sešit úkoly. Vzdělávací oblast: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Etika v podnikání Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Ústecký kraj

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1281_Management. Význam a podstata_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1281_Management. Význam a podstata_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1281_Management. Význam a podstata_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA První část bude věnována tématu firemní kultura. Studium předmětu

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka S čím se management plete? Marketing - Úkolem marketingu je zabezpečit maximální ekonomický efekt podniku tím, že systematicky vytváří poptávku po nabízeném produktu. Ekonomie

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA Katedra řízení Teze diplomové práce MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI Vedoucí práce: Doc. Ing. Marie Horalíková, CSc. Vypracovala:

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Manažerská psychologie a manažerské poradenství

Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerská psychologie a manažerské poradenství Úvod do manažerské psychologie PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského a psychologického

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS Management ve VS Využití manažerských metod ve VS Shrnutí znalostí Kombinace práce a technických prostředků tak, aby se dosáhlo cíle organizace co nejlepším způsobem Kolektivní lidská činnost snažící se

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VZNIK MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více