OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY"

Transkript

1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod, obsah výroční zprávy 1 1 Základní údaje o škole 2 2 Přehled oborů vzdělávání 3 3 Personální zabezpečení činnosti školy Přehled o počtu pracovníků Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 3 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a umístění žáků po dokončení školní docházky 3 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch žáků Klasifikace chování Docházka žáků 6 6. Prevence sociálně-patologických jevů Školní poradenské pracoviště Hodnocení školní preventivní strategie DVPP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výsledky soutěží Školní a mimoškolní akce Prezentace školy na veřejnosti Školní kroužky Školní projekty Projektové dny Nadační činnost Škola v přírodě a výjezdní hudební soustředění Zimní lyžařský výcvikový kurz Plavecký výcvik Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI Základní údaje o hospodaření Čerpání dotací Provedené opravy Přehled výnosů Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s jinými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Vize školy Ze života školní družiny Závěr 53 1

2 Základní údaje o škole Název školy dle ZL: Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : Žákovská 1/1006, Havířov Město, Ředitel: Mgr. Helena Klimšová Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Janka Potáčová Zařazení do sítě škol: IČ: IZO: Součásti školy: Základní škola Školní družina Školní jídelna Školská rada: Počet členů : 6 Za zákonné zástupce : Kateřina Kovářová, Vlastimil Neděla Za pedagogické pracovníky : Mgr. Dana Kusinová Martina Šindlerová Za zřizovatele : Vojtěch Kozák, Ing. Bohuslav Muras Kapacita školy: ZŠ 738 ŠD ŠJ Adresa 2

3 2. Přehled oborů vzdělání Obor vzdělání : C/001 Základní škola Ve školním roce 2011 / 2012 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j. ZŠ / 300 / Personální zabezpečení činnosti školy 3.1.Přehled o počtu pracovníků pedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/ : I.stupeň 11, 545 II.stupeň 13,412 ŠD 3,03 speciální pedagog 0,5 nepedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/ : správní zaměstnanci 7,7 školní jídelna 5,0 3.2.kvalifikovanost pedagogických pracovníků Z celkového počtu 24,957 úvazků učitelů nesplňuje požadovanou kvalifikaci 1 učitelka na I.stupni. 4.Údaje o zápisu k povinné školní docházce a umístění žáků po dokončení školní docházky Počet zapsaných dětí pro šk.r. 2011/12 Počet přijatých dětí pro šk.r. 2011/ Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk.r.2011/12 3

4 Umístění vycházejících žáků na jednotlivé školy 2011/2012 Střední škola čtyřleté tříleté obory z 8. r. z 5. r. obory G Studentská 1 G Komenského 1 SPŠ elektr. Havířov 3 G a SOŠ Orlová 1 Hotel.šk. Havířov 2 OA Petřvald 1 SPŠ stav. Havířov 3 OA Orlová 1 OA Karviná 1 SZŠ Karviná 1 SŠ hotel. Č.Těšín 1 SŠ Sýkorova Hav SŠ Lidická, Havířov SŠ Dakol Petrovice 5 SŠ Osvob, Karviná 1 SOU Baron School 4 1 Mimo region SŠ lesnická Hranice 1 SOŠ dopr. Krnov 1 SPŠ Ostrava-Vítk. 2 Sport. G Ostrava-Z. 1 SOŠ Prima Rýmařov 1 SSUŠ Ostrava-Hrab. 1 Celkem Žáci si v tomto školním roce podávali 2 přihlášky na střední školy. V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 42 žáků, 3 žáci byli přijati na odvolání. IX.A studijní obory 15 žáků = 68,2 % učební obory 7 žáků = 31,8 % IX.B studijní obory 15 žáků = 75 % učební obory 5 žáků = 25 % 4

5 5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1.Prospěch žáků k 31.8./ po opravných zkouškách / Počet s vyznamenáním prospěli neprospěli Nehodnoceni žáků počet % počet % počet % počet % celkem žáků žáků žáků žáků Základní škola , , , nehodnoceni 2 žáci z důvodu plnění povinné školní docházky v zahraničí podle 38 školského zákona / I.B,IX.B/ Opravné zkoušky celkem neprospělo 17 žáků, z toho bylo umožněno 7 žákům vykonat opravné zkoušky podle 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon opravné zkoušky ročník počet žáků předmět závěr 1. 1 český jazyk postup do 2. ročníku 6. 2 matematika postup do 7. ročníku 7. 1 český jazyk postup do 8. ročníku 8. 1 matematika postup do 9. ročníku 9. 1 přírodopis,chemie neprospěl,neukončené základní vzdělání 9. 1 přírodopis prospěla,vysvědčení s doložkou o získání stupně základního vzdělání Žáci opakující ročník ve školním roce 2012/13 Počet žáků Ročník Průměrný prospěch žáků ve třídách 1. a 2. stupně ZŠ I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B ZŠ 1,25 1,02 1,19 1,43 1,30 1,43 1,42 1,52 1,46 1,68 5

6 Počet žáků celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé neklasifikováno celkem z počtu neklasifikovánožáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí zahr. škole na území ČR pochvaly a jiná ocenění napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 5.2.Klasifikace chování Počet žáků - klasifikace chování ZŠ stupeň stupeň ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem ,77 1,23 0,50 0,50 0,50 26,305,32 6,95 3,72 2, Docházka žáků omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené hodiny průměr na žáka 1. stupeň ,92 2. stupeň ,52 CELKEM ZŠ ,42 neomluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola neomluvené hodiny průměr na žáka 1.stupeň 0 0,00 2.stupeň 150 0,83 CELKEM ZŠ 421 0,37 6

7 6. Prevence sociálně patologických jevů 6.1.Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní speciální pedagog a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy podílí také třídní učitelé a učitelé výchov. Organizační struktura Mgr. Jarmila Trojancová vedoucí poradenského pracoviště, výchovný poradce Mgr. Věra Kubíková školní speciální pedagog Mgr. Jana Tesařová školní metodik prevence, vedoucí žákovského parlamentu. Spolupráce s odbornými pracovišti Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují především Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, Speciální pedagogická centra, Centrum prevence v Havířově. Koordinace služeb Služby jsou koordinovány výchovným poradcem, který společně se školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence, s třídními učiteli, vedením žákovského parlamentu a vedením školy zodpovídá za Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Školní speciální pedagog koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické služby, dále koordinuje poskytování služeb jinými resorty (především s resortem sociálních věcí). Školní metodik prevence koordinuje činnost se zařízeními poskytujícími preventivně výchovné služby a zajišťuje poskytování služeb jinými resorty a nestátními subjekty. 7

8 Cíl činnosti ŠPP Systematicky zlepšovat sociální klima školy Pomáhat vytvářet podmínky pro práci s talentovanými dětmi Poskytovat poradenskou pomoc pedagogů při řešení pracovních problémů Pomáhat při tvorbě dlouhodobé koncepce preventivní činnosti Věnovat systematickou péči dětem s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro snižování počtu neprospívajících žáků Podílet se na okamžitém řešení problémů spojených se školní docházkou Poskytovat odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vytvořit metodické zázemí pro vytváření preventivního programu školy Metodicky pomáhat učitelům při aplikaci pedagogických a psychologických poznatků a dovedností do školního vzdělávacího programu Pomáhat vycházejícím žákům s jejich profesní orientací Náplň činnosti výchovného poradce Koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole Spolupracuje svedením školy, třídními učiteli, žáky, zákonnými zástupci žáků, žákovským parlamentem Spolupracuje s vedením školy při organizování a výběru vzdělávacích akcích pro pedagogy Zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru Předkládá návrhy na postup a řešení problémových žáků Průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky Koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce ) Pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce Metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů Podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření Spolupracuje se školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem 8

9 Spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci Spolupracuje s žákovským parlamentem O své činnosti si vede písemné záznamy Je ochráncem práv dítěte v prostředí školy Náplň činnosti školního speciálního pedagoga Provádí pravidelnou a přímou práci s dětmi s SPU (individuální i skupinová reedukační péče) a spolupracuje s rodiči těchto dětí Provádí metodickou a koordinační činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb Zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály pro integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a snaží se předejít vzniku problémů (podpůrné programy ve spolupráci s třídními učiteli) Vyhledává a zachycuje rizikové skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Společně s třídními učiteli se podílí na tvorbě IVP pro integrované žáky Poskytuje metodickou podporu učitelům Spolupracuje s pracovníky poradenských pracovišť (PPP a SPC) Zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve statním i nestátním sektoru Nabízí poradenství a pomoc žákům, zákonným zástupcům i pedagogům v otázkách speciálních vzdělávacích potřeb Vede dokumentaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Náplň činnosti školního metodika prevence Zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji Spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních 9

10 Ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičů Podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit Pomáhá při vytváření nabídky volnočasových aktivit školy Spolupracuje se školním speciálním pedagogem, s vedením školy, výchovným poradcem, s žákovským parlamentem a třídními učiteli Vytváří a realizuje program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole Sleduje aktuální situaci na škole a vytváří účinnou strategii přístupu k prevenci Poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit Spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek 6.2.Hodnocení školní preventivní strategie Z hlavních cílů bylo slněno: Poskytovat žákům dostatek vědomostí o zdravotním životním stylu, o škodlivém působení návykových látek Poskytovat žákům dostatečně širokou nabídku aktivit pro volný čas ( kroužek PC,,aerobik, pěvecký, hra na flétnu, stolní tenis, ) Zlepšit sociální klima, které povede ke změně postojů a chování žáků, učitelů i rodičů ve prospěch ZŠ (jarní koncert, den otevřených dveří, ukázkové hodiny, Den dětí, školní výlety, pěvecká soustředění, třídní schůzky, informační dny, ) Využívat instituce a odborníky a jejich výukové programy pro žáky (Zdravá mládež, Nebezpečný internet) Dlouhodobé úkoly: Zlepšení klima ve škole zapojení školy do projektu Zlepšení vrstevnických vztahů pod záštitou Vzdělávacího institutu ochrany dětí v Praze Posílení účasti žáků na akcích školy (účast žáků ve vědomostních a sportovních soutěžích) 10

11 Střednědobé úkoly: Průběžně informovat o prevenci na škole (na pedagogických poradách) Zlepšení vztahů mezi žáky a učiteli Prezentace školy na veřejnosti Pravidelné schůzky školního parlamentu Krátkodobé úkoly: Na třídnických hodinách byla řešena zejména témata : vztahy mezi spolužáky, pomoc druhému, šikana, návykové látky, záškoláctví I letošním školním roce pokračovali v preventivním programu Zdravá mládež. Program byl určen pro žáky 2. stupně s tématy : 6. třída dospívání, zdravé sebevědomí 7. třída partnerské vztahy 8. třída sex, city, vztahy 9. třída rasismus a tolerance V tomto školním roce jsme věnovali velkou pozornost problému šikany. S tímto problémem byli seznámeni rodiče na třídních schůzkách, žáci na třídnických hodinách, učitelé byli proškoleni krajským koordinátorem. Spolupracovali jsme s těmito organizacemi : Policie ČR, Městská policie, PPP Karviná, Centrum nové naděje Frýdek-Místek, ZIP Havířov, 7. DVPP Datum Název akce Pořadatel Počet účastníků ICT Koordinátor NIDV Ostrava Tabulkový kalkulátor OU Ostrava Tabulkový kalkulátor OU Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava Dopravní výchova MMH,BESIP Administrace modulu Moodle MmHavířov, OPVK.org Aktuální změny právních předpisů PARIS Tabulkový kalkulátor OU Ostrava Anglický jazyk OUP Ostrava Tabulkový kalkulátor OU Ostrava 1 11

12 Deficity dílčích funkcí ZŠ Ostrava Konference CJ KVIC N.Jičín ICT Koordinátor NIDV Ostrava Kritické myšlení MMHavířov, Tvorba IVP pro žáky 1.st. KVIC Ostrava Čtenářská gramotnost KVIC Ostrava Tvorba IVP žáka pro II. stupeň KVIC Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava Interaktivní tabule Educacentrum ICT Koordinátor NIDV Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava Interaktivní tabule EU peníze školám ICT Koordinátor NIDV Ostrava Interaktivní tabule Educacentrum a Kariérový koučink Škola manažerského rozvoje, s.r.o ICT Koordinátor NIDV Ostrava Kariérový koučink Škola manažerského rozvoje, s.r.o ICT Koordinátor NIDV Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava Šikana a kyberšikana PPP Karviná ICT Koordinátor NIDV Ostrava Interaktivní tabule Educacentrum Interaktivní tabule Educacentrum ICT Koordinátor NIDV Ostrava 2 12

13 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. výsledky soutěží Stupeň soutěže Jméno žáka Třída Aktivita (popis akce) Dosažený úspěch (ocenění) Školní kolo Karaffová Hana 5.A Recitační soutěž 1.místo Němcová Natálie 3.B Recitační soutěž 1.místo Kovářová Tereza 5.A Recitační soutěž 2.místo Zemanová Nikola 4.A Recitační soutěž 2.místo Ciencialová Natálie 4.A Recitační soutěž 3.místo Topolančinová Ester 2.B Recitační soutěž 2.místo Illeková Denisa 3.B Recitační soutěž 3.místo Mališ Tomáš 3.A Recitační soutěž 3.místo žáci 8. a 9. tříd žáci 8. a 9. tříd 8. a 9. roč. 8. a 9. roč. Dějepisná olympiáda Olympiáda z českého jazyka Ivan Rybařík - postup do okresního kola Adéla Vrbová 9. A a Ivan Rybařík 9. B - postup do okr. kola Městské kolo Potěšilová Adéla 2.A Zpěv lidových písní Zpěváček 1.místo Holubcová Klára 3.B Zpěv lidových písní Zpěváček 2.místo Melnarová Karolína 4.A Zpěv lidových písní Zpěváček 2.místo Ptaková Veronika 1.B Zpěv lidových písní Zpěváček 2.místo Ptaková Janina 7.A Zpěv lidových písní Zpěváček 1.místo sól. Ptaková Janina 7.A Zpěv lidových písní Zpěváček 1.místo - duo Karaffová Hana 5.A Recitační soutěž 1.místo družstva žáků tříd roč. Přespolní běh účast D. Frena, J. Danečko, V. Slíž 6. B Stolní tenis 3. místo M. Ščupák, F. Čižmář, J. Šárek 9. A Stolní tenis 3. místo družstvo mladších žáků roč. Florbal 6. místo družstvo starších žáků roč. Florbal účast družstvo mladších žáků roč. Basketbal místo družstvo starších žáků roč. Basketbal 5. místo družstvo 1. stupně roč. Vybíjená 7. místo družstvo mladších žáků roč. Minikopaná 6. místo Janina Ptaková 7. A Pěvecká soutěž Skřivánek 3. místo Nikola Kolářová 7. B Pěvecká soutěž Skřivánek účast 13

14 žáci 5. tříd 5. roč. Minikopaná 6. místo žáci 4. a 5. tříd 4. a 5. roč. X-boj 7. místo družstvo starších žáků 8. a 9. roč. Minikopaná 5. místo družstvo 1. stupně roč. Basketbalová olympiáda 3. místo družstvo 1. stupně 4. a 5. roč. Sálová kopaná 3. místo Marek Vlach 9.B Střelecká soutěž 2.místo družstvo 4.B O nejkrásnější vánoční ozdobu 1.místo družstvo 8.A Den ekologie 1.místo Okresní kolo Melnarová Karolína 4.A Zpěv lidových písní Skřivánek 3.místo Ptaková Janina 7.A Zpěv lidových písní Skřivánek 3.místo Ptaková Janina 7.A Zpěv lidových písní Zpěváček 3.místo Karaffová Hana 5.A Recitační soutěž 4.místo Karaffová Hana 5.A Recitační soutěž ROLNIČKA 1.místo družstva žáků 2. st roč. Přespolní běh účast Ivan Rybařík 9. B Okresní kolo dějepisné olympiády 12. místo Ivan Rybařík 9. B Olympiáda v českém jazyce účast Adéla Vrbová 9. A Olympiáda v českém jazyce účast Regionální kolo DPS Hlásek Celost.soutěž DPS Orlová Stříbrné pás. (krajské) DPS Ptáčata Celost.soutěž DPS Orlová Stříbrné pás. Daniel Vrba 8. A Soutěž (nejen) v informatice 4. místo Jan Mikeš 8. A Soutěž (nejen) v informatice účast Adam Vávra 8. A Soutěž (nejen) v informatice účast DPS Rozmarýnek Soutěžní přehlídka DPS Fr.-Mís. 1. místo DPS Hlásek Soutěžní přehlídka DPS Fr.-Mís. 1.místo Janina Ptaková 7. A Zpěváček místo Jiří Němec 7. B Talentová soutěž v Psaní na PC 45. místo Václav Zamazal 7. B Talentová soutěž v Psaní na PC 46. místo Tereza Bugajová 5.A Testování čten. dovednosti 1.místo Celostátní kolo Ondřej Frydrych 1.A Sport.gymnastika 1.místo Adam Janek 1.A Sport.gymnastika 2.místo Libor Kiedroň 4.B Sport.gymnastika 2.místo 14

15 Frýdek-Místek 2011 Frýdek-Místek 2011 Vánoční akordy Ostrava 2011 Vánoční akordy Ostrava 2011 Zpěváček

16 Orlová reg.kolo celostátní soutěže DPS 2012 Svátky písní Olomouc Soutěž PC 16

17 Devatero řemesel Nejlepší výsledek v testování čtenářské gramotnosti v Moravskoslezském kraji 17

18 8.2. školní a mimoškolní akce Datum Název akce Místo konání Třída Poče t žáků 2.A, 2. B, Poznávací výlet Archeopark Chotěbuz B Škola v přírodě Švarná Hanka, Grůň 7. A, 7. B 38 Poznávání regionu Albrechtice 2.B,4.B Poznávací výlet Archeopark Chotěbuz 5.A,B Poznávací výlet Archeopark Chotěbuz 4.A,B Evropský týden mobility Náměstí Republiky Havířov I. + II. stupeň Divadlo loutek Ostrava 1. A, 1. B, 3. A, 4. B Den české státnosti Don Bosko, Havířov 4.A,B Německy s písničkou ZUŠ L.Janáčka Havířov 8. A, 8. B Show s Adolfem Dudkem Spol.dům Reneta,Havířov 1.st Vítání občánků Zámeček Havířov 5.A Soustředění DPS Rozmarýnek Bílá DPS Rozmarýne k Stůj, rozhlédni se! - dopr. Vých. Dopravní hřiště 1.A,B "Stolování" - prezentace Stř.hotel.šk. muzeum Těšínska 9. A, 9. B Vých. Koncert cimbálovky Réva ZŠ Žákovská 2.-5.třídy Dopravní výchova Dopravní hřiště 4.A,B 52 "Řekni drogám ne" KD Radost 8. A, 8. B Velká vlastenecká válka ZŠ M. Kudeříkové, Havířov 9. B Velká vlastenecká válka ZŠ M. Kudeříkové, Havířov 9. A Dopravní výchova - Besip ZŠ Žákovská 4.A,B Divadlo - Habaďůra Ostrava roč. 40 Exkurze,výuka pomoci Městská nem. Ostrava 8. a 9.tř Výchovný koncert ZUŠ Vrchlického 1.A,B Divadlo loutek Ostrava 2.A,B, 3.B 52 Divadlo - Noc na Karlštejně Ostrava roč Exkurze - SPŠE SPŠE, Havířov 9. roč. 6 18

19 Čertoviny 1.stupeň ZŠ Žákovská 1. stupeň 195 Vánoční zpívání DPS ve stacionáři Stacionář Havířov Ptáčata 30 Soutěžní festival DPS DPS Frýdek- Místek Hlásek 45 Soutěžíme se Sýkorkou SŠ Sýkorova, Havířov 9. A, 9. B 39 Akademie ZŠ ZŠ Pujmanova, 6. A, 7. B, Pujmanova Havířov 9. B Soutěž na SŠTO SŠ Sýkorova, Havířov 9. B 18 evang.kostel Ha Vánoční koncert Bludovice DPS dopr.výchova ZŠ Žákovská 2.A, B 31 Zpívání na koncertě DPS pro záchranu Rozmarýne varhan evang.kostel Havířov k Dopravní výchova - Besip ZŠ Žákovská 4.B Výuk.program s hasičským sborem ZŠ Žákovská 2.A, B dopravní výchova ZŠ Žákovská 5.A,B dopravní výchova ZŠ Žákovská 3.A,B výuk.program s hasič.sborem ZŠ Žákovská 2.A,B třídy - čten.gramotnost ZŠ Žákovská 5.A,B Divadlo - Amadeus Ostrava roč Návrat orla skalního muzeum Těšínska 7. B 23 DPS Soustředění DPS Rozmarýnek Rožnov pod Radhoštěm Rozmarýne k besedy Besip 4. tř. ZŠ Žákovská 4.A,B 53 7.a Výstava "Dějiny čtení" Havířov 8. A, 9. B Divadlo - Divotvorný hrnec Ostrava roč Výstup na Sněžku ZŠ Žákovská 1.st Divadlo loutek Ostrava 5.A.B Pěvecké soutředění Rožnov p. Radhoštěm DPS Hlásek Exkurze - elektrárna Elektrárna Dětmarovice 8. a 9.tř Dopravní výchova-praxe Dopravní hřiště 4.A,B Projekt Bezpečné on-line bruslení ZŠ Žákovská Všichni Den Země Náměstí Republiky 1.st ŠVP Jeseník, Horní Bečva 2.B, 4.B, 3.A, 4.A Divadlo - Pygmalión Ostrava roč

20 Výlet do Dinoparku Dinopark Ostrava 2.A, 3.B, 2.B 50 Vratimov-výlet s MŠ Vratimov 1.B 27 On-line bruslení - praxe Hřiště u ÚP 4.A,B 53 pasování na čtenáře Městská knihovna 1.A,B Školní výlet Praha IX.A Festival Moravskotřebovsk é arkády Moravská Třebová DPS Hlásek Jarní koncert KDLJ, Havířov 1.6. DPS Ptáčata, Hlásek, Rozmarýne k 192 Filmové představení Kino Úsvit I.st Výlet s MŠ Švab. Hukvaldy 2.A Pohybové vystoupení Hala ZŠ, cvičíme s olympioniky 1.A,B, 2.A Pěvecké vystoupení Hala ZŠ, cvičíme s olympioniky DPS Hlásek Divadlo - Polská krev Ostrava roč Svátky písní Olomouc DPS Rozmarýne k školní výlet Vratimov 4.B, 2.B 40 Přírodovědná vycházka Meandry řeky Lučiny V.A Exkurze Semag, Havířov 3.A Havířov v květech Havířov 3.-9.tř Školní výlet Ondřejník 7.B Školní výlet Olomouc 6.B Školní výlet Lysá hora 8.B Školní výlet ZOO Olešná 7.A sportovní den Hřiště Slavia havířov 1.st výstava Muzeum Těšínska 2.B Školní výlet Praha IX.B planetárium Ostrava 4.A,B Návštěva sokolníků Karviná 8.A Hledání pokladu s MŠ Švab. lesopark 2.A 15 20

21 Vítání prvňáčků na naší škole Běh naděje Děti cvičí s olympioniky Děti cvičí s olympioniky 21

22 Uspávání broučků Skok do 2. pololetí Výchovný koncert cimbálovka Réva 22

23 Havířov v květech Od obnovení akce Havířov v květech se pravidelně každý rok naše škola účastní slavnostního průvodu. Letošní IV. ročník se konal Tohoto průvodu se zúčastnilo 68 žáků za doprovodu 12 pedagogů. Zastoupení žáků bylo od ročníku, tito reprezentovali školu v barevných tričkách s označením školy. Ke zviditelnění zdravili občany Havířova různobarevnými stuhami. Znovuobnovení tradice Havířova v květech prospívá nejen dětem, které si tuto akci velmi oblíbily, ale havířovské veřejnosti vůbec. Tento den se město promění na velkou promenádu a během celého dne je příjemné zhlédnout různá vystoupení a večerní koncerty populárních zpěváků a skupin. Je zajímavé sledovat, jak se jednotlivé květiny pod rukama zkušených floristů mění nádherné květinové sochy. Toto přitahuje pozornost nejen havířovanů, ale i cizích návštěvníků. Oblíbeným vyvrcholením dne je slavnostní ohňostroj. 23

24 8.3.prezentace školy na veřejnosti Název akce aktivita září E.T.M. Běh naděje říjen vítání občánků kulturní program listopad projekt Děti nemocným výzdoba oddělení ARO a hyperbarické komory nemocnice Ostrava-Fifejdy prosinec Vánoční akordy soutěžní festival v Ostravě Adventní koncert soutěžní festival- Frýdek-Místek vystoupení DPS Hlásek vystoupení DPS Hlásek a Rozmarýnek školní vánoční koncert pro rodiče vystoupení 4 školních sborů vánoční zpívání ve stacionáři vystoupení DPS Ptáčata duben Den Země zapojení do soutěže, VIII.A získala 1.místo mezi havířovskými školami květen festival Moravskotřebovské arkády vystoupení DPS Hlásek školní koncert pro rodiče vystoupení DPS červen prezentace projektu Pohybová výchova ukázka cvičení 1.a2.tř. v mateřských školách vystoupení DPS Hlásek Havířov v květech účast žáků v průvodu 24

25 Koncert na záchranu varhan DPS Hlásek v Moravské Třebové DPS Hlásek v Moravské Třebové Jarní koncert školy 25

26 Recitační úspěchy Hanky Karaffové Dne 22. února 2012 si Hanka vybojovala ve školním kole 1. místo a postoupila tak do městského kola. Dne získala v městském kole při velké konkurenci opět 1. místo a postoupila do okresního kola. Zde se dne získala krásné 4. místo. Hanka se zúčastnila ještě dne celoostravské soutěže dětské recitace "Rolnička 2012". I zde se jí podařilo získat 1. místo. 26

27 8.4.školní kroužky Jméno vedoucího kroužku Název kroužku Počet hodin týdně Počet dětí Nikola Vávrová LEGO 1 20 Antonie Wytrzensová keramika I 1 12 Antonie Wytrzensová keramika II 1 11 Antonie Wytrzensová keramika III 1 12 Zdenka Petříková počítačový 1 14 Daniela Navrátilová gospelový sbor 1 30 Janina Ptaková altová flétna 1 10 Yweta Drobčinská cvičení pro dívky 1,5 10 Bronislava Neuwirthová loutkářský 4 10 Edita Chwistková mažoretky 3 16 Josef Svatoň stolní tenis

28 8.5.školní projekty Škola bez hranic - spolupráce se ZŠ Klokočov náplň : výměnné sportovní a kulturní aktivity cíl : odbourávání jazykové bariéry Aktivity ve školním roce 2011/12 : kulturní vystoupení žáků na koncertech a navázání spolupráce při společném setkání dětí obou škol. koordinátor projektu : Mgr. Janka Potáčová Děti nemocným spolupráce s městskou nemocnicí Ostrava-Fifejdy náplň : děti školní družiny malují obrázky pro výzdobu odd. ARO a hyperbarické komory : nemocnice zajistí exkurzi do hyperbarické komory a výuku 1. pomoci pro vybrané žáky v rámci volby povolání cíl : podporovat u dětí smysl pro zodpovědnost za své zdraví, rozvíjet estetické i etické cítění hodnocení projektu : škola i nemocnice se svého úkolu zhostily velmi dobře. 20.listopadu vyjelo 35 žáků 8. a 9. tříd na návštěvu ostravské nemocnice.měli možnost si prohlédnout hyperbarickou komoru, seznámit se s unikátní metodou bazální stimulace používanou na odd.aro, absolvovali výukový program poskytování 1. pomoci. Přivezli s sebou obrázky, které namalovaly děti ze školní družiny a které byly použity k výzdobě pokojů pacientů.všichni měli radost, že i oni mohou pomoci při terapii pacientů. koordinátor projektu : Jana Sobková 28

29 Branka přátelství spolupráce s MŠ Švabinského / realizuje se od škol.roku 2006/07/ náplň : třída IX.B připravovala aktivity pro děti MŠ cíl : umožnit žákům předškolního oddělení mateřské školy plynulou adaptaci na kolektiv starších dětí a připravit je tak na snadnější přechod na základní školu. : nabídnout žákům druhého stupně možnost připravit sled aktivit pro předškolní děti a přivést je k pocitu zodpovědnost za druhé. Nechat žáky předem promyslet možné důsledky působení na druhé lidi. koordinátor projektu : Mgr.Tomáš Kauba hodnocení projektu : oba cíle byly splněny, všichni deváťáci se aktivně zapojili do přípravy a organizace minimálně jednoho ze setkání, všichni předškoláci postupně ztráceli zábrany a se zaujetím se zapojovali do aktivit V tomto školním roce se třída 9. B a předškolní oddělení MŠ s učiteli a vychovatelkami setkaly pětkrát. První setkání bylo seznamovací, děti navzájem (deváťák a předškolák) sdružovali podle půlených kartiček se zvířaty, kreslily a vybarvovali dlaně na společnou vlajku. 29

30 Ústředním motivem, který provázel všechna další setkání, byli Šmoulové. Při druhém setkání připravili deváťáci divadelní představení, v nichž žákům představili příběh, kdy Šmoulové nejprve ztratili kouzelnou knihu, kterou po značných útrapách nalezli ve městě Havířově a nakonec podle jejich kouzelných receptů chtěli Šmoulince svérázným způsobem upéct dort. Při všech dalších setkáních si jedna třetina deváťáků připravila úkoly, kdy děti ze školky ve spolupráci s těmi deváťáky, kteří zrovna úkoly nepřipravovali, se nejprve připravovaly na cestu do města za knihou. Za tímto nelehkým úkolem se učili o dopravních značkách a bezpečnosti na cestách vůbec, o bylinách, které mohou na cestě potkat, o knihách tak, aby našli tu, co hledají a také se snažili zorientovat v mapě Havířova a v mapách obecně. Setkání číslo čtyři proběhlo ve znamení hledání ztracené kouzelné knihy (Šmoulikonu). Tady deváťáci připravili putování městem se seznamováním s významnými místy v Havířově (budovou soudu, náměstím, zimním stadionem apod. Děti na těchto místech plnily úkoly, které jim postupně odtajnily místo uložení knihy. Při posledním setkání, už s nalezenou knihou chtěli děti upéct Šmoulince zmiňovaný dort. Za tímto účelem vyrazily na další pouť, cestou sbíraly byliny a určovaly, co do dortu nepatří. Nakonec se taťka Šmoula sice spletl a byliny proměnil místo v dort v buřty. Ale i tento omyl jsme využili a buřty společně opekli projektové dny MIKULÁŠ Dne proběhla jako každým rokem na naší škole akce Mikuláš, tentokrát s podtitulem Mikulášské rejdění. Třídy se rozdělily na dvě skupiny. První skupinu tvořili žáci ročníků, tu druhou skupinu tvořili žáci ročníků. Obě skupiny měly také odlišný program. Program pro první skupinu zajišťovala paní uč. Wytrzensová, pro druhou skupinu program sestavila paní uč. Nikola Vávrová. Akce proběhla v jeden den, ale s odlišným časovým harmonogramem. První skupina se bavila hodinu, skupina druhá nastoupila po ní hodinu. Akce probíhal v tělocvičně. 30

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více