OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY"

Transkript

1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod, obsah výroční zprávy 1 1 Základní údaje o škole 2 2 Přehled oborů vzdělávání 3 3 Personální zabezpečení činnosti školy Přehled o počtu pracovníků Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 3 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a umístění žáků po dokončení školní docházky 3 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch žáků Klasifikace chování Docházka žáků 6 6. Prevence sociálně-patologických jevů Školní poradenské pracoviště Hodnocení školní preventivní strategie DVPP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výsledky soutěží Školní a mimoškolní akce Prezentace školy na veřejnosti Školní kroužky Školní projekty Projektové dny Nadační činnost Škola v přírodě a výjezdní hudební soustředění Zimní lyžařský výcvikový kurz Plavecký výcvik Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI Základní údaje o hospodaření Čerpání dotací Provedené opravy Přehled výnosů Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s jinými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Vize školy Ze života školní družiny Závěr 53 1

2 Základní údaje o škole Název školy dle ZL: Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : Žákovská 1/1006, Havířov Město, Ředitel: Mgr. Helena Klimšová Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Janka Potáčová Zařazení do sítě škol: IČ: IZO: Součásti školy: Základní škola Školní družina Školní jídelna Školská rada: Počet členů : 6 Za zákonné zástupce : Kateřina Kovářová, Vlastimil Neděla Za pedagogické pracovníky : Mgr. Dana Kusinová Martina Šindlerová Za zřizovatele : Vojtěch Kozák, Ing. Bohuslav Muras Kapacita školy: ZŠ 738 ŠD ŠJ Adresa 2

3 2. Přehled oborů vzdělání Obor vzdělání : C/001 Základní škola Ve školním roce 2011 / 2012 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j. ZŠ / 300 / Personální zabezpečení činnosti školy 3.1.Přehled o počtu pracovníků pedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/ : I.stupeň 11, 545 II.stupeň 13,412 ŠD 3,03 speciální pedagog 0,5 nepedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/ : správní zaměstnanci 7,7 školní jídelna 5,0 3.2.kvalifikovanost pedagogických pracovníků Z celkového počtu 24,957 úvazků učitelů nesplňuje požadovanou kvalifikaci 1 učitelka na I.stupni. 4.Údaje o zápisu k povinné školní docházce a umístění žáků po dokončení školní docházky Počet zapsaných dětí pro šk.r. 2011/12 Počet přijatých dětí pro šk.r. 2011/ Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk.r.2011/12 3

4 Umístění vycházejících žáků na jednotlivé školy 2011/2012 Střední škola čtyřleté tříleté obory z 8. r. z 5. r. obory G Studentská 1 G Komenského 1 SPŠ elektr. Havířov 3 G a SOŠ Orlová 1 Hotel.šk. Havířov 2 OA Petřvald 1 SPŠ stav. Havířov 3 OA Orlová 1 OA Karviná 1 SZŠ Karviná 1 SŠ hotel. Č.Těšín 1 SŠ Sýkorova Hav SŠ Lidická, Havířov SŠ Dakol Petrovice 5 SŠ Osvob, Karviná 1 SOU Baron School 4 1 Mimo region SŠ lesnická Hranice 1 SOŠ dopr. Krnov 1 SPŠ Ostrava-Vítk. 2 Sport. G Ostrava-Z. 1 SOŠ Prima Rýmařov 1 SSUŠ Ostrava-Hrab. 1 Celkem Žáci si v tomto školním roce podávali 2 přihlášky na střední školy. V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 42 žáků, 3 žáci byli přijati na odvolání. IX.A studijní obory 15 žáků = 68,2 % učební obory 7 žáků = 31,8 % IX.B studijní obory 15 žáků = 75 % učební obory 5 žáků = 25 % 4

5 5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1.Prospěch žáků k 31.8./ po opravných zkouškách / Počet s vyznamenáním prospěli neprospěli Nehodnoceni žáků počet % počet % počet % počet % celkem žáků žáků žáků žáků Základní škola , , , nehodnoceni 2 žáci z důvodu plnění povinné školní docházky v zahraničí podle 38 školského zákona / I.B,IX.B/ Opravné zkoušky celkem neprospělo 17 žáků, z toho bylo umožněno 7 žákům vykonat opravné zkoušky podle 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon opravné zkoušky ročník počet žáků předmět závěr 1. 1 český jazyk postup do 2. ročníku 6. 2 matematika postup do 7. ročníku 7. 1 český jazyk postup do 8. ročníku 8. 1 matematika postup do 9. ročníku 9. 1 přírodopis,chemie neprospěl,neukončené základní vzdělání 9. 1 přírodopis prospěla,vysvědčení s doložkou o získání stupně základního vzdělání Žáci opakující ročník ve školním roce 2012/13 Počet žáků Ročník Průměrný prospěch žáků ve třídách 1. a 2. stupně ZŠ I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B ZŠ 1,25 1,02 1,19 1,43 1,30 1,43 1,42 1,52 1,46 1,68 5

6 Počet žáků celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé neklasifikováno celkem z počtu neklasifikovánožáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí zahr. škole na území ČR pochvaly a jiná ocenění napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 5.2.Klasifikace chování Počet žáků - klasifikace chování ZŠ stupeň stupeň ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem ,77 1,23 0,50 0,50 0,50 26,305,32 6,95 3,72 2, Docházka žáků omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené hodiny průměr na žáka 1. stupeň ,92 2. stupeň ,52 CELKEM ZŠ ,42 neomluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola neomluvené hodiny průměr na žáka 1.stupeň 0 0,00 2.stupeň 150 0,83 CELKEM ZŠ 421 0,37 6

7 6. Prevence sociálně patologických jevů 6.1.Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní speciální pedagog a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy podílí také třídní učitelé a učitelé výchov. Organizační struktura Mgr. Jarmila Trojancová vedoucí poradenského pracoviště, výchovný poradce Mgr. Věra Kubíková školní speciální pedagog Mgr. Jana Tesařová školní metodik prevence, vedoucí žákovského parlamentu. Spolupráce s odbornými pracovišti Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují především Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, Speciální pedagogická centra, Centrum prevence v Havířově. Koordinace služeb Služby jsou koordinovány výchovným poradcem, který společně se školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence, s třídními učiteli, vedením žákovského parlamentu a vedením školy zodpovídá za Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Školní speciální pedagog koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické služby, dále koordinuje poskytování služeb jinými resorty (především s resortem sociálních věcí). Školní metodik prevence koordinuje činnost se zařízeními poskytujícími preventivně výchovné služby a zajišťuje poskytování služeb jinými resorty a nestátními subjekty. 7

8 Cíl činnosti ŠPP Systematicky zlepšovat sociální klima školy Pomáhat vytvářet podmínky pro práci s talentovanými dětmi Poskytovat poradenskou pomoc pedagogů při řešení pracovních problémů Pomáhat při tvorbě dlouhodobé koncepce preventivní činnosti Věnovat systematickou péči dětem s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro snižování počtu neprospívajících žáků Podílet se na okamžitém řešení problémů spojených se školní docházkou Poskytovat odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vytvořit metodické zázemí pro vytváření preventivního programu školy Metodicky pomáhat učitelům při aplikaci pedagogických a psychologických poznatků a dovedností do školního vzdělávacího programu Pomáhat vycházejícím žákům s jejich profesní orientací Náplň činnosti výchovného poradce Koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole Spolupracuje svedením školy, třídními učiteli, žáky, zákonnými zástupci žáků, žákovským parlamentem Spolupracuje s vedením školy při organizování a výběru vzdělávacích akcích pro pedagogy Zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru Předkládá návrhy na postup a řešení problémových žáků Průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky Koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce ) Pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce Metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů Podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření Spolupracuje se školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem 8

9 Spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci Spolupracuje s žákovským parlamentem O své činnosti si vede písemné záznamy Je ochráncem práv dítěte v prostředí školy Náplň činnosti školního speciálního pedagoga Provádí pravidelnou a přímou práci s dětmi s SPU (individuální i skupinová reedukační péče) a spolupracuje s rodiči těchto dětí Provádí metodickou a koordinační činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb Zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály pro integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a snaží se předejít vzniku problémů (podpůrné programy ve spolupráci s třídními učiteli) Vyhledává a zachycuje rizikové skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Společně s třídními učiteli se podílí na tvorbě IVP pro integrované žáky Poskytuje metodickou podporu učitelům Spolupracuje s pracovníky poradenských pracovišť (PPP a SPC) Zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve statním i nestátním sektoru Nabízí poradenství a pomoc žákům, zákonným zástupcům i pedagogům v otázkách speciálních vzdělávacích potřeb Vede dokumentaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Náplň činnosti školního metodika prevence Zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji Spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních 9

10 Ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičů Podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit Pomáhá při vytváření nabídky volnočasových aktivit školy Spolupracuje se školním speciálním pedagogem, s vedením školy, výchovným poradcem, s žákovským parlamentem a třídními učiteli Vytváří a realizuje program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole Sleduje aktuální situaci na škole a vytváří účinnou strategii přístupu k prevenci Poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit Spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek 6.2.Hodnocení školní preventivní strategie Z hlavních cílů bylo slněno: Poskytovat žákům dostatek vědomostí o zdravotním životním stylu, o škodlivém působení návykových látek Poskytovat žákům dostatečně širokou nabídku aktivit pro volný čas ( kroužek PC,,aerobik, pěvecký, hra na flétnu, stolní tenis, ) Zlepšit sociální klima, které povede ke změně postojů a chování žáků, učitelů i rodičů ve prospěch ZŠ (jarní koncert, den otevřených dveří, ukázkové hodiny, Den dětí, školní výlety, pěvecká soustředění, třídní schůzky, informační dny, ) Využívat instituce a odborníky a jejich výukové programy pro žáky (Zdravá mládež, Nebezpečný internet) Dlouhodobé úkoly: Zlepšení klima ve škole zapojení školy do projektu Zlepšení vrstevnických vztahů pod záštitou Vzdělávacího institutu ochrany dětí v Praze Posílení účasti žáků na akcích školy (účast žáků ve vědomostních a sportovních soutěžích) 10

11 Střednědobé úkoly: Průběžně informovat o prevenci na škole (na pedagogických poradách) Zlepšení vztahů mezi žáky a učiteli Prezentace školy na veřejnosti Pravidelné schůzky školního parlamentu Krátkodobé úkoly: Na třídnických hodinách byla řešena zejména témata : vztahy mezi spolužáky, pomoc druhému, šikana, návykové látky, záškoláctví I letošním školním roce pokračovali v preventivním programu Zdravá mládež. Program byl určen pro žáky 2. stupně s tématy : 6. třída dospívání, zdravé sebevědomí 7. třída partnerské vztahy 8. třída sex, city, vztahy 9. třída rasismus a tolerance V tomto školním roce jsme věnovali velkou pozornost problému šikany. S tímto problémem byli seznámeni rodiče na třídních schůzkách, žáci na třídnických hodinách, učitelé byli proškoleni krajským koordinátorem. Spolupracovali jsme s těmito organizacemi : Policie ČR, Městská policie, PPP Karviná, Centrum nové naděje Frýdek-Místek, ZIP Havířov, 7. DVPP Datum Název akce Pořadatel Počet účastníků ICT Koordinátor NIDV Ostrava Tabulkový kalkulátor OU Ostrava Tabulkový kalkulátor OU Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava Dopravní výchova MMH,BESIP Administrace modulu Moodle MmHavířov, OPVK.org Aktuální změny právních předpisů PARIS Tabulkový kalkulátor OU Ostrava Anglický jazyk OUP Ostrava Tabulkový kalkulátor OU Ostrava 1 11

12 Deficity dílčích funkcí ZŠ Ostrava Konference CJ KVIC N.Jičín ICT Koordinátor NIDV Ostrava Kritické myšlení MMHavířov, Tvorba IVP pro žáky 1.st. KVIC Ostrava Čtenářská gramotnost KVIC Ostrava Tvorba IVP žáka pro II. stupeň KVIC Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava Interaktivní tabule Educacentrum ICT Koordinátor NIDV Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava Interaktivní tabule EU peníze školám ICT Koordinátor NIDV Ostrava Interaktivní tabule Educacentrum a Kariérový koučink Škola manažerského rozvoje, s.r.o ICT Koordinátor NIDV Ostrava Kariérový koučink Škola manažerského rozvoje, s.r.o ICT Koordinátor NIDV Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava Šikana a kyberšikana PPP Karviná ICT Koordinátor NIDV Ostrava Interaktivní tabule Educacentrum Interaktivní tabule Educacentrum ICT Koordinátor NIDV Ostrava 2 12

13 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. výsledky soutěží Stupeň soutěže Jméno žáka Třída Aktivita (popis akce) Dosažený úspěch (ocenění) Školní kolo Karaffová Hana 5.A Recitační soutěž 1.místo Němcová Natálie 3.B Recitační soutěž 1.místo Kovářová Tereza 5.A Recitační soutěž 2.místo Zemanová Nikola 4.A Recitační soutěž 2.místo Ciencialová Natálie 4.A Recitační soutěž 3.místo Topolančinová Ester 2.B Recitační soutěž 2.místo Illeková Denisa 3.B Recitační soutěž 3.místo Mališ Tomáš 3.A Recitační soutěž 3.místo žáci 8. a 9. tříd žáci 8. a 9. tříd 8. a 9. roč. 8. a 9. roč. Dějepisná olympiáda Olympiáda z českého jazyka Ivan Rybařík - postup do okresního kola Adéla Vrbová 9. A a Ivan Rybařík 9. B - postup do okr. kola Městské kolo Potěšilová Adéla 2.A Zpěv lidových písní Zpěváček 1.místo Holubcová Klára 3.B Zpěv lidových písní Zpěváček 2.místo Melnarová Karolína 4.A Zpěv lidových písní Zpěváček 2.místo Ptaková Veronika 1.B Zpěv lidových písní Zpěváček 2.místo Ptaková Janina 7.A Zpěv lidových písní Zpěváček 1.místo sól. Ptaková Janina 7.A Zpěv lidových písní Zpěváček 1.místo - duo Karaffová Hana 5.A Recitační soutěž 1.místo družstva žáků tříd roč. Přespolní běh účast D. Frena, J. Danečko, V. Slíž 6. B Stolní tenis 3. místo M. Ščupák, F. Čižmář, J. Šárek 9. A Stolní tenis 3. místo družstvo mladších žáků roč. Florbal 6. místo družstvo starších žáků roč. Florbal účast družstvo mladších žáků roč. Basketbal místo družstvo starších žáků roč. Basketbal 5. místo družstvo 1. stupně roč. Vybíjená 7. místo družstvo mladších žáků roč. Minikopaná 6. místo Janina Ptaková 7. A Pěvecká soutěž Skřivánek 3. místo Nikola Kolářová 7. B Pěvecká soutěž Skřivánek účast 13

14 žáci 5. tříd 5. roč. Minikopaná 6. místo žáci 4. a 5. tříd 4. a 5. roč. X-boj 7. místo družstvo starších žáků 8. a 9. roč. Minikopaná 5. místo družstvo 1. stupně roč. Basketbalová olympiáda 3. místo družstvo 1. stupně 4. a 5. roč. Sálová kopaná 3. místo Marek Vlach 9.B Střelecká soutěž 2.místo družstvo 4.B O nejkrásnější vánoční ozdobu 1.místo družstvo 8.A Den ekologie 1.místo Okresní kolo Melnarová Karolína 4.A Zpěv lidových písní Skřivánek 3.místo Ptaková Janina 7.A Zpěv lidových písní Skřivánek 3.místo Ptaková Janina 7.A Zpěv lidových písní Zpěváček 3.místo Karaffová Hana 5.A Recitační soutěž 4.místo Karaffová Hana 5.A Recitační soutěž ROLNIČKA 1.místo družstva žáků 2. st roč. Přespolní běh účast Ivan Rybařík 9. B Okresní kolo dějepisné olympiády 12. místo Ivan Rybařík 9. B Olympiáda v českém jazyce účast Adéla Vrbová 9. A Olympiáda v českém jazyce účast Regionální kolo DPS Hlásek Celost.soutěž DPS Orlová Stříbrné pás. (krajské) DPS Ptáčata Celost.soutěž DPS Orlová Stříbrné pás. Daniel Vrba 8. A Soutěž (nejen) v informatice 4. místo Jan Mikeš 8. A Soutěž (nejen) v informatice účast Adam Vávra 8. A Soutěž (nejen) v informatice účast DPS Rozmarýnek Soutěžní přehlídka DPS Fr.-Mís. 1. místo DPS Hlásek Soutěžní přehlídka DPS Fr.-Mís. 1.místo Janina Ptaková 7. A Zpěváček místo Jiří Němec 7. B Talentová soutěž v Psaní na PC 45. místo Václav Zamazal 7. B Talentová soutěž v Psaní na PC 46. místo Tereza Bugajová 5.A Testování čten. dovednosti 1.místo Celostátní kolo Ondřej Frydrych 1.A Sport.gymnastika 1.místo Adam Janek 1.A Sport.gymnastika 2.místo Libor Kiedroň 4.B Sport.gymnastika 2.místo 14

15 Frýdek-Místek 2011 Frýdek-Místek 2011 Vánoční akordy Ostrava 2011 Vánoční akordy Ostrava 2011 Zpěváček

16 Orlová reg.kolo celostátní soutěže DPS 2012 Svátky písní Olomouc Soutěž PC 16

17 Devatero řemesel Nejlepší výsledek v testování čtenářské gramotnosti v Moravskoslezském kraji 17

18 8.2. školní a mimoškolní akce Datum Název akce Místo konání Třída Poče t žáků 2.A, 2. B, Poznávací výlet Archeopark Chotěbuz B Škola v přírodě Švarná Hanka, Grůň 7. A, 7. B 38 Poznávání regionu Albrechtice 2.B,4.B Poznávací výlet Archeopark Chotěbuz 5.A,B Poznávací výlet Archeopark Chotěbuz 4.A,B Evropský týden mobility Náměstí Republiky Havířov I. + II. stupeň Divadlo loutek Ostrava 1. A, 1. B, 3. A, 4. B Den české státnosti Don Bosko, Havířov 4.A,B Německy s písničkou ZUŠ L.Janáčka Havířov 8. A, 8. B Show s Adolfem Dudkem Spol.dům Reneta,Havířov 1.st Vítání občánků Zámeček Havířov 5.A Soustředění DPS Rozmarýnek Bílá DPS Rozmarýne k Stůj, rozhlédni se! - dopr. Vých. Dopravní hřiště 1.A,B "Stolování" - prezentace Stř.hotel.šk. muzeum Těšínska 9. A, 9. B Vých. Koncert cimbálovky Réva ZŠ Žákovská 2.-5.třídy Dopravní výchova Dopravní hřiště 4.A,B 52 "Řekni drogám ne" KD Radost 8. A, 8. B Velká vlastenecká válka ZŠ M. Kudeříkové, Havířov 9. B Velká vlastenecká válka ZŠ M. Kudeříkové, Havířov 9. A Dopravní výchova - Besip ZŠ Žákovská 4.A,B Divadlo - Habaďůra Ostrava roč. 40 Exkurze,výuka pomoci Městská nem. Ostrava 8. a 9.tř Výchovný koncert ZUŠ Vrchlického 1.A,B Divadlo loutek Ostrava 2.A,B, 3.B 52 Divadlo - Noc na Karlštejně Ostrava roč Exkurze - SPŠE SPŠE, Havířov 9. roč. 6 18

19 Čertoviny 1.stupeň ZŠ Žákovská 1. stupeň 195 Vánoční zpívání DPS ve stacionáři Stacionář Havířov Ptáčata 30 Soutěžní festival DPS DPS Frýdek- Místek Hlásek 45 Soutěžíme se Sýkorkou SŠ Sýkorova, Havířov 9. A, 9. B 39 Akademie ZŠ ZŠ Pujmanova, 6. A, 7. B, Pujmanova Havířov 9. B Soutěž na SŠTO SŠ Sýkorova, Havířov 9. B 18 evang.kostel Ha Vánoční koncert Bludovice DPS dopr.výchova ZŠ Žákovská 2.A, B 31 Zpívání na koncertě DPS pro záchranu Rozmarýne varhan evang.kostel Havířov k Dopravní výchova - Besip ZŠ Žákovská 4.B Výuk.program s hasičským sborem ZŠ Žákovská 2.A, B dopravní výchova ZŠ Žákovská 5.A,B dopravní výchova ZŠ Žákovská 3.A,B výuk.program s hasič.sborem ZŠ Žákovská 2.A,B třídy - čten.gramotnost ZŠ Žákovská 5.A,B Divadlo - Amadeus Ostrava roč Návrat orla skalního muzeum Těšínska 7. B 23 DPS Soustředění DPS Rozmarýnek Rožnov pod Radhoštěm Rozmarýne k besedy Besip 4. tř. ZŠ Žákovská 4.A,B 53 7.a Výstava "Dějiny čtení" Havířov 8. A, 9. B Divadlo - Divotvorný hrnec Ostrava roč Výstup na Sněžku ZŠ Žákovská 1.st Divadlo loutek Ostrava 5.A.B Pěvecké soutředění Rožnov p. Radhoštěm DPS Hlásek Exkurze - elektrárna Elektrárna Dětmarovice 8. a 9.tř Dopravní výchova-praxe Dopravní hřiště 4.A,B Projekt Bezpečné on-line bruslení ZŠ Žákovská Všichni Den Země Náměstí Republiky 1.st ŠVP Jeseník, Horní Bečva 2.B, 4.B, 3.A, 4.A Divadlo - Pygmalión Ostrava roč

20 Výlet do Dinoparku Dinopark Ostrava 2.A, 3.B, 2.B 50 Vratimov-výlet s MŠ Vratimov 1.B 27 On-line bruslení - praxe Hřiště u ÚP 4.A,B 53 pasování na čtenáře Městská knihovna 1.A,B Školní výlet Praha IX.A Festival Moravskotřebovsk é arkády Moravská Třebová DPS Hlásek Jarní koncert KDLJ, Havířov 1.6. DPS Ptáčata, Hlásek, Rozmarýne k 192 Filmové představení Kino Úsvit I.st Výlet s MŠ Švab. Hukvaldy 2.A Pohybové vystoupení Hala ZŠ, cvičíme s olympioniky 1.A,B, 2.A Pěvecké vystoupení Hala ZŠ, cvičíme s olympioniky DPS Hlásek Divadlo - Polská krev Ostrava roč Svátky písní Olomouc DPS Rozmarýne k školní výlet Vratimov 4.B, 2.B 40 Přírodovědná vycházka Meandry řeky Lučiny V.A Exkurze Semag, Havířov 3.A Havířov v květech Havířov 3.-9.tř Školní výlet Ondřejník 7.B Školní výlet Olomouc 6.B Školní výlet Lysá hora 8.B Školní výlet ZOO Olešná 7.A sportovní den Hřiště Slavia havířov 1.st výstava Muzeum Těšínska 2.B Školní výlet Praha IX.B planetárium Ostrava 4.A,B Návštěva sokolníků Karviná 8.A Hledání pokladu s MŠ Švab. lesopark 2.A 15 20

21 Vítání prvňáčků na naší škole Běh naděje Děti cvičí s olympioniky Děti cvičí s olympioniky 21

22 Uspávání broučků Skok do 2. pololetí Výchovný koncert cimbálovka Réva 22

23 Havířov v květech Od obnovení akce Havířov v květech se pravidelně každý rok naše škola účastní slavnostního průvodu. Letošní IV. ročník se konal Tohoto průvodu se zúčastnilo 68 žáků za doprovodu 12 pedagogů. Zastoupení žáků bylo od ročníku, tito reprezentovali školu v barevných tričkách s označením školy. Ke zviditelnění zdravili občany Havířova různobarevnými stuhami. Znovuobnovení tradice Havířova v květech prospívá nejen dětem, které si tuto akci velmi oblíbily, ale havířovské veřejnosti vůbec. Tento den se město promění na velkou promenádu a během celého dne je příjemné zhlédnout různá vystoupení a večerní koncerty populárních zpěváků a skupin. Je zajímavé sledovat, jak se jednotlivé květiny pod rukama zkušených floristů mění nádherné květinové sochy. Toto přitahuje pozornost nejen havířovanů, ale i cizích návštěvníků. Oblíbeným vyvrcholením dne je slavnostní ohňostroj. 23

24 8.3.prezentace školy na veřejnosti Název akce aktivita září E.T.M. Běh naděje říjen vítání občánků kulturní program listopad projekt Děti nemocným výzdoba oddělení ARO a hyperbarické komory nemocnice Ostrava-Fifejdy prosinec Vánoční akordy soutěžní festival v Ostravě Adventní koncert soutěžní festival- Frýdek-Místek vystoupení DPS Hlásek vystoupení DPS Hlásek a Rozmarýnek školní vánoční koncert pro rodiče vystoupení 4 školních sborů vánoční zpívání ve stacionáři vystoupení DPS Ptáčata duben Den Země zapojení do soutěže, VIII.A získala 1.místo mezi havířovskými školami květen festival Moravskotřebovské arkády vystoupení DPS Hlásek školní koncert pro rodiče vystoupení DPS červen prezentace projektu Pohybová výchova ukázka cvičení 1.a2.tř. v mateřských školách vystoupení DPS Hlásek Havířov v květech účast žáků v průvodu 24

25 Koncert na záchranu varhan DPS Hlásek v Moravské Třebové DPS Hlásek v Moravské Třebové Jarní koncert školy 25

26 Recitační úspěchy Hanky Karaffové Dne 22. února 2012 si Hanka vybojovala ve školním kole 1. místo a postoupila tak do městského kola. Dne získala v městském kole při velké konkurenci opět 1. místo a postoupila do okresního kola. Zde se dne získala krásné 4. místo. Hanka se zúčastnila ještě dne celoostravské soutěže dětské recitace "Rolnička 2012". I zde se jí podařilo získat 1. místo. 26

27 8.4.školní kroužky Jméno vedoucího kroužku Název kroužku Počet hodin týdně Počet dětí Nikola Vávrová LEGO 1 20 Antonie Wytrzensová keramika I 1 12 Antonie Wytrzensová keramika II 1 11 Antonie Wytrzensová keramika III 1 12 Zdenka Petříková počítačový 1 14 Daniela Navrátilová gospelový sbor 1 30 Janina Ptaková altová flétna 1 10 Yweta Drobčinská cvičení pro dívky 1,5 10 Bronislava Neuwirthová loutkářský 4 10 Edita Chwistková mažoretky 3 16 Josef Svatoň stolní tenis

28 8.5.školní projekty Škola bez hranic - spolupráce se ZŠ Klokočov náplň : výměnné sportovní a kulturní aktivity cíl : odbourávání jazykové bariéry Aktivity ve školním roce 2011/12 : kulturní vystoupení žáků na koncertech a navázání spolupráce při společném setkání dětí obou škol. koordinátor projektu : Mgr. Janka Potáčová Děti nemocným spolupráce s městskou nemocnicí Ostrava-Fifejdy náplň : děti školní družiny malují obrázky pro výzdobu odd. ARO a hyperbarické komory : nemocnice zajistí exkurzi do hyperbarické komory a výuku 1. pomoci pro vybrané žáky v rámci volby povolání cíl : podporovat u dětí smysl pro zodpovědnost za své zdraví, rozvíjet estetické i etické cítění hodnocení projektu : škola i nemocnice se svého úkolu zhostily velmi dobře. 20.listopadu vyjelo 35 žáků 8. a 9. tříd na návštěvu ostravské nemocnice.měli možnost si prohlédnout hyperbarickou komoru, seznámit se s unikátní metodou bazální stimulace používanou na odd.aro, absolvovali výukový program poskytování 1. pomoci. Přivezli s sebou obrázky, které namalovaly děti ze školní družiny a které byly použity k výzdobě pokojů pacientů.všichni měli radost, že i oni mohou pomoci při terapii pacientů. koordinátor projektu : Jana Sobková 28

29 Branka přátelství spolupráce s MŠ Švabinského / realizuje se od škol.roku 2006/07/ náplň : třída IX.B připravovala aktivity pro děti MŠ cíl : umožnit žákům předškolního oddělení mateřské školy plynulou adaptaci na kolektiv starších dětí a připravit je tak na snadnější přechod na základní školu. : nabídnout žákům druhého stupně možnost připravit sled aktivit pro předškolní děti a přivést je k pocitu zodpovědnost za druhé. Nechat žáky předem promyslet možné důsledky působení na druhé lidi. koordinátor projektu : Mgr.Tomáš Kauba hodnocení projektu : oba cíle byly splněny, všichni deváťáci se aktivně zapojili do přípravy a organizace minimálně jednoho ze setkání, všichni předškoláci postupně ztráceli zábrany a se zaujetím se zapojovali do aktivit V tomto školním roce se třída 9. B a předškolní oddělení MŠ s učiteli a vychovatelkami setkaly pětkrát. První setkání bylo seznamovací, děti navzájem (deváťák a předškolák) sdružovali podle půlených kartiček se zvířaty, kreslily a vybarvovali dlaně na společnou vlajku. 29

30 Ústředním motivem, který provázel všechna další setkání, byli Šmoulové. Při druhém setkání připravili deváťáci divadelní představení, v nichž žákům představili příběh, kdy Šmoulové nejprve ztratili kouzelnou knihu, kterou po značných útrapách nalezli ve městě Havířově a nakonec podle jejich kouzelných receptů chtěli Šmoulince svérázným způsobem upéct dort. Při všech dalších setkáních si jedna třetina deváťáků připravila úkoly, kdy děti ze školky ve spolupráci s těmi deváťáky, kteří zrovna úkoly nepřipravovali, se nejprve připravovaly na cestu do města za knihou. Za tímto nelehkým úkolem se učili o dopravních značkách a bezpečnosti na cestách vůbec, o bylinách, které mohou na cestě potkat, o knihách tak, aby našli tu, co hledají a také se snažili zorientovat v mapě Havířova a v mapách obecně. Setkání číslo čtyři proběhlo ve znamení hledání ztracené kouzelné knihy (Šmoulikonu). Tady deváťáci připravili putování městem se seznamováním s významnými místy v Havířově (budovou soudu, náměstím, zimním stadionem apod. Děti na těchto místech plnily úkoly, které jim postupně odtajnily místo uložení knihy. Při posledním setkání, už s nalezenou knihou chtěli děti upéct Šmoulince zmiňovaný dort. Za tímto účelem vyrazily na další pouť, cestou sbíraly byliny a určovaly, co do dortu nepatří. Nakonec se taťka Šmoula sice spletl a byliny proměnil místo v dort v buřty. Ale i tento omyl jsme využili a buřty společně opekli projektové dny MIKULÁŠ Dne proběhla jako každým rokem na naší škole akce Mikuláš, tentokrát s podtitulem Mikulášské rejdění. Třídy se rozdělily na dvě skupiny. První skupinu tvořili žáci ročníků, tu druhou skupinu tvořili žáci ročníků. Obě skupiny měly také odlišný program. Program pro první skupinu zajišťovala paní uč. Wytrzensová, pro druhou skupinu program sestavila paní uč. Nikola Vávrová. Akce proběhla v jeden den, ale s odlišným časovým harmonogramem. První skupina se bavila hodinu, skupina druhá nastoupila po ní hodinu. Akce probíhal v tělocvičně. 30

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Obsah 1.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 / 2011 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a počty žáků str. 4 3. Personální zabezpečení

Více