OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY"

Transkript

1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod, obsah výroční zprávy 1 1 Základní údaje o škole 2 2 Přehled oborů vzdělávání 3 3 Personální zabezpečení činnosti školy Přehled o počtu pracovníků Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 3 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a umístění žáků po dokončení školní docházky 3 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch žáků Klasifikace chování Docházka žáků 6 6. Prevence sociálně-patologických jevů Školní poradenské pracoviště Hodnocení školní preventivní strategie DVPP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výsledky soutěží Školní a mimoškolní akce Prezentace školy na veřejnosti Školní kroužky Školní projekty Projektové dny Nadační činnost Škola v přírodě a výjezdní hudební soustředění Zimní lyžařský výcvikový kurz Plavecký výcvik Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI Základní údaje o hospodaření Čerpání dotací Provedené opravy Přehled výnosů Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s jinými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Vize školy Ze života školní družiny Závěr 53 1

2 Základní údaje o škole Název školy dle ZL: Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : Žákovská 1/1006, Havířov Město, Ředitel: Mgr. Helena Klimšová Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Janka Potáčová Zařazení do sítě škol: IČ: IZO: Součásti školy: Základní škola Školní družina Školní jídelna Školská rada: Počet členů : 6 Za zákonné zástupce : Kateřina Kovářová, Vlastimil Neděla Za pedagogické pracovníky : Mgr. Dana Kusinová Martina Šindlerová Za zřizovatele : Vojtěch Kozák, Ing. Bohuslav Muras Kapacita školy: ZŠ 738 ŠD ŠJ Adresa 2

3 2. Přehled oborů vzdělání Obor vzdělání : C/001 Základní škola Ve školním roce 2011 / 2012 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j. ZŠ / 300 / Personální zabezpečení činnosti školy 3.1.Přehled o počtu pracovníků pedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/ : I.stupeň 11, 545 II.stupeň 13,412 ŠD 3,03 speciální pedagog 0,5 nepedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/ : správní zaměstnanci 7,7 školní jídelna 5,0 3.2.kvalifikovanost pedagogických pracovníků Z celkového počtu 24,957 úvazků učitelů nesplňuje požadovanou kvalifikaci 1 učitelka na I.stupni. 4.Údaje o zápisu k povinné školní docházce a umístění žáků po dokončení školní docházky Počet zapsaných dětí pro šk.r. 2011/12 Počet přijatých dětí pro šk.r. 2011/ Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk.r.2011/12 3

4 Umístění vycházejících žáků na jednotlivé školy 2011/2012 Střední škola čtyřleté tříleté obory z 8. r. z 5. r. obory G Studentská 1 G Komenského 1 SPŠ elektr. Havířov 3 G a SOŠ Orlová 1 Hotel.šk. Havířov 2 OA Petřvald 1 SPŠ stav. Havířov 3 OA Orlová 1 OA Karviná 1 SZŠ Karviná 1 SŠ hotel. Č.Těšín 1 SŠ Sýkorova Hav SŠ Lidická, Havířov SŠ Dakol Petrovice 5 SŠ Osvob, Karviná 1 SOU Baron School 4 1 Mimo region SŠ lesnická Hranice 1 SOŠ dopr. Krnov 1 SPŠ Ostrava-Vítk. 2 Sport. G Ostrava-Z. 1 SOŠ Prima Rýmařov 1 SSUŠ Ostrava-Hrab. 1 Celkem Žáci si v tomto školním roce podávali 2 přihlášky na střední školy. V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 42 žáků, 3 žáci byli přijati na odvolání. IX.A studijní obory 15 žáků = 68,2 % učební obory 7 žáků = 31,8 % IX.B studijní obory 15 žáků = 75 % učební obory 5 žáků = 25 % 4

5 5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1.Prospěch žáků k 31.8./ po opravných zkouškách / Počet s vyznamenáním prospěli neprospěli Nehodnoceni žáků počet % počet % počet % počet % celkem žáků žáků žáků žáků Základní škola , , , nehodnoceni 2 žáci z důvodu plnění povinné školní docházky v zahraničí podle 38 školského zákona / I.B,IX.B/ Opravné zkoušky celkem neprospělo 17 žáků, z toho bylo umožněno 7 žákům vykonat opravné zkoušky podle 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon opravné zkoušky ročník počet žáků předmět závěr 1. 1 český jazyk postup do 2. ročníku 6. 2 matematika postup do 7. ročníku 7. 1 český jazyk postup do 8. ročníku 8. 1 matematika postup do 9. ročníku 9. 1 přírodopis,chemie neprospěl,neukončené základní vzdělání 9. 1 přírodopis prospěla,vysvědčení s doložkou o získání stupně základního vzdělání Žáci opakující ročník ve školním roce 2012/13 Počet žáků Ročník Průměrný prospěch žáků ve třídách 1. a 2. stupně ZŠ I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B ZŠ 1,25 1,02 1,19 1,43 1,30 1,43 1,42 1,52 1,46 1,68 5

6 Počet žáků celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé neklasifikováno celkem z počtu neklasifikovánožáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí zahr. škole na území ČR pochvaly a jiná ocenění napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 5.2.Klasifikace chování Počet žáků - klasifikace chování ZŠ stupeň stupeň ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem ,77 1,23 0,50 0,50 0,50 26,305,32 6,95 3,72 2, Docházka žáků omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené hodiny průměr na žáka 1. stupeň ,92 2. stupeň ,52 CELKEM ZŠ ,42 neomluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola neomluvené hodiny průměr na žáka 1.stupeň 0 0,00 2.stupeň 150 0,83 CELKEM ZŠ 421 0,37 6

7 6. Prevence sociálně patologických jevů 6.1.Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní speciální pedagog a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy podílí také třídní učitelé a učitelé výchov. Organizační struktura Mgr. Jarmila Trojancová vedoucí poradenského pracoviště, výchovný poradce Mgr. Věra Kubíková školní speciální pedagog Mgr. Jana Tesařová školní metodik prevence, vedoucí žákovského parlamentu. Spolupráce s odbornými pracovišti Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují především Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, Speciální pedagogická centra, Centrum prevence v Havířově. Koordinace služeb Služby jsou koordinovány výchovným poradcem, který společně se školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence, s třídními učiteli, vedením žákovského parlamentu a vedením školy zodpovídá za Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Školní speciální pedagog koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické služby, dále koordinuje poskytování služeb jinými resorty (především s resortem sociálních věcí). Školní metodik prevence koordinuje činnost se zařízeními poskytujícími preventivně výchovné služby a zajišťuje poskytování služeb jinými resorty a nestátními subjekty. 7

8 Cíl činnosti ŠPP Systematicky zlepšovat sociální klima školy Pomáhat vytvářet podmínky pro práci s talentovanými dětmi Poskytovat poradenskou pomoc pedagogů při řešení pracovních problémů Pomáhat při tvorbě dlouhodobé koncepce preventivní činnosti Věnovat systematickou péči dětem s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro snižování počtu neprospívajících žáků Podílet se na okamžitém řešení problémů spojených se školní docházkou Poskytovat odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vytvořit metodické zázemí pro vytváření preventivního programu školy Metodicky pomáhat učitelům při aplikaci pedagogických a psychologických poznatků a dovedností do školního vzdělávacího programu Pomáhat vycházejícím žákům s jejich profesní orientací Náplň činnosti výchovného poradce Koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole Spolupracuje svedením školy, třídními učiteli, žáky, zákonnými zástupci žáků, žákovským parlamentem Spolupracuje s vedením školy při organizování a výběru vzdělávacích akcích pro pedagogy Zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru Předkládá návrhy na postup a řešení problémových žáků Průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky Koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce ) Pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce Metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů Podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření Spolupracuje se školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem 8

9 Spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci Spolupracuje s žákovským parlamentem O své činnosti si vede písemné záznamy Je ochráncem práv dítěte v prostředí školy Náplň činnosti školního speciálního pedagoga Provádí pravidelnou a přímou práci s dětmi s SPU (individuální i skupinová reedukační péče) a spolupracuje s rodiči těchto dětí Provádí metodickou a koordinační činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb Zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály pro integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a snaží se předejít vzniku problémů (podpůrné programy ve spolupráci s třídními učiteli) Vyhledává a zachycuje rizikové skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Společně s třídními učiteli se podílí na tvorbě IVP pro integrované žáky Poskytuje metodickou podporu učitelům Spolupracuje s pracovníky poradenských pracovišť (PPP a SPC) Zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve statním i nestátním sektoru Nabízí poradenství a pomoc žákům, zákonným zástupcům i pedagogům v otázkách speciálních vzdělávacích potřeb Vede dokumentaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Náplň činnosti školního metodika prevence Zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji Spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních 9

10 Ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičů Podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit Pomáhá při vytváření nabídky volnočasových aktivit školy Spolupracuje se školním speciálním pedagogem, s vedením školy, výchovným poradcem, s žákovským parlamentem a třídními učiteli Vytváří a realizuje program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole Sleduje aktuální situaci na škole a vytváří účinnou strategii přístupu k prevenci Poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit Spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek 6.2.Hodnocení školní preventivní strategie Z hlavních cílů bylo slněno: Poskytovat žákům dostatek vědomostí o zdravotním životním stylu, o škodlivém působení návykových látek Poskytovat žákům dostatečně širokou nabídku aktivit pro volný čas ( kroužek PC,,aerobik, pěvecký, hra na flétnu, stolní tenis, ) Zlepšit sociální klima, které povede ke změně postojů a chování žáků, učitelů i rodičů ve prospěch ZŠ (jarní koncert, den otevřených dveří, ukázkové hodiny, Den dětí, školní výlety, pěvecká soustředění, třídní schůzky, informační dny, ) Využívat instituce a odborníky a jejich výukové programy pro žáky (Zdravá mládež, Nebezpečný internet) Dlouhodobé úkoly: Zlepšení klima ve škole zapojení školy do projektu Zlepšení vrstevnických vztahů pod záštitou Vzdělávacího institutu ochrany dětí v Praze Posílení účasti žáků na akcích školy (účast žáků ve vědomostních a sportovních soutěžích) 10

11 Střednědobé úkoly: Průběžně informovat o prevenci na škole (na pedagogických poradách) Zlepšení vztahů mezi žáky a učiteli Prezentace školy na veřejnosti Pravidelné schůzky školního parlamentu Krátkodobé úkoly: Na třídnických hodinách byla řešena zejména témata : vztahy mezi spolužáky, pomoc druhému, šikana, návykové látky, záškoláctví I letošním školním roce pokračovali v preventivním programu Zdravá mládež. Program byl určen pro žáky 2. stupně s tématy : 6. třída dospívání, zdravé sebevědomí 7. třída partnerské vztahy 8. třída sex, city, vztahy 9. třída rasismus a tolerance V tomto školním roce jsme věnovali velkou pozornost problému šikany. S tímto problémem byli seznámeni rodiče na třídních schůzkách, žáci na třídnických hodinách, učitelé byli proškoleni krajským koordinátorem. Spolupracovali jsme s těmito organizacemi : Policie ČR, Městská policie, PPP Karviná, Centrum nové naděje Frýdek-Místek, ZIP Havířov, 7. DVPP Datum Název akce Pořadatel Počet účastníků ICT Koordinátor NIDV Ostrava Tabulkový kalkulátor OU Ostrava Tabulkový kalkulátor OU Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava Dopravní výchova MMH,BESIP Administrace modulu Moodle MmHavířov, OPVK.org Aktuální změny právních předpisů PARIS Tabulkový kalkulátor OU Ostrava Anglický jazyk OUP Ostrava Tabulkový kalkulátor OU Ostrava 1 11

12 Deficity dílčích funkcí ZŠ Ostrava Konference CJ KVIC N.Jičín ICT Koordinátor NIDV Ostrava Kritické myšlení MMHavířov, Tvorba IVP pro žáky 1.st. KVIC Ostrava Čtenářská gramotnost KVIC Ostrava Tvorba IVP žáka pro II. stupeň KVIC Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava Interaktivní tabule Educacentrum ICT Koordinátor NIDV Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava Interaktivní tabule EU peníze školám ICT Koordinátor NIDV Ostrava Interaktivní tabule Educacentrum a Kariérový koučink Škola manažerského rozvoje, s.r.o ICT Koordinátor NIDV Ostrava Kariérový koučink Škola manažerského rozvoje, s.r.o ICT Koordinátor NIDV Ostrava ICT Koordinátor NIDV Ostrava Šikana a kyberšikana PPP Karviná ICT Koordinátor NIDV Ostrava Interaktivní tabule Educacentrum Interaktivní tabule Educacentrum ICT Koordinátor NIDV Ostrava 2 12

13 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. výsledky soutěží Stupeň soutěže Jméno žáka Třída Aktivita (popis akce) Dosažený úspěch (ocenění) Školní kolo Karaffová Hana 5.A Recitační soutěž 1.místo Němcová Natálie 3.B Recitační soutěž 1.místo Kovářová Tereza 5.A Recitační soutěž 2.místo Zemanová Nikola 4.A Recitační soutěž 2.místo Ciencialová Natálie 4.A Recitační soutěž 3.místo Topolančinová Ester 2.B Recitační soutěž 2.místo Illeková Denisa 3.B Recitační soutěž 3.místo Mališ Tomáš 3.A Recitační soutěž 3.místo žáci 8. a 9. tříd žáci 8. a 9. tříd 8. a 9. roč. 8. a 9. roč. Dějepisná olympiáda Olympiáda z českého jazyka Ivan Rybařík - postup do okresního kola Adéla Vrbová 9. A a Ivan Rybařík 9. B - postup do okr. kola Městské kolo Potěšilová Adéla 2.A Zpěv lidových písní Zpěváček 1.místo Holubcová Klára 3.B Zpěv lidových písní Zpěváček 2.místo Melnarová Karolína 4.A Zpěv lidových písní Zpěváček 2.místo Ptaková Veronika 1.B Zpěv lidových písní Zpěváček 2.místo Ptaková Janina 7.A Zpěv lidových písní Zpěváček 1.místo sól. Ptaková Janina 7.A Zpěv lidových písní Zpěváček 1.místo - duo Karaffová Hana 5.A Recitační soutěž 1.místo družstva žáků tříd roč. Přespolní běh účast D. Frena, J. Danečko, V. Slíž 6. B Stolní tenis 3. místo M. Ščupák, F. Čižmář, J. Šárek 9. A Stolní tenis 3. místo družstvo mladších žáků roč. Florbal 6. místo družstvo starších žáků roč. Florbal účast družstvo mladších žáků roč. Basketbal místo družstvo starších žáků roč. Basketbal 5. místo družstvo 1. stupně roč. Vybíjená 7. místo družstvo mladších žáků roč. Minikopaná 6. místo Janina Ptaková 7. A Pěvecká soutěž Skřivánek 3. místo Nikola Kolářová 7. B Pěvecká soutěž Skřivánek účast 13

14 žáci 5. tříd 5. roč. Minikopaná 6. místo žáci 4. a 5. tříd 4. a 5. roč. X-boj 7. místo družstvo starších žáků 8. a 9. roč. Minikopaná 5. místo družstvo 1. stupně roč. Basketbalová olympiáda 3. místo družstvo 1. stupně 4. a 5. roč. Sálová kopaná 3. místo Marek Vlach 9.B Střelecká soutěž 2.místo družstvo 4.B O nejkrásnější vánoční ozdobu 1.místo družstvo 8.A Den ekologie 1.místo Okresní kolo Melnarová Karolína 4.A Zpěv lidových písní Skřivánek 3.místo Ptaková Janina 7.A Zpěv lidových písní Skřivánek 3.místo Ptaková Janina 7.A Zpěv lidových písní Zpěváček 3.místo Karaffová Hana 5.A Recitační soutěž 4.místo Karaffová Hana 5.A Recitační soutěž ROLNIČKA 1.místo družstva žáků 2. st roč. Přespolní běh účast Ivan Rybařík 9. B Okresní kolo dějepisné olympiády 12. místo Ivan Rybařík 9. B Olympiáda v českém jazyce účast Adéla Vrbová 9. A Olympiáda v českém jazyce účast Regionální kolo DPS Hlásek Celost.soutěž DPS Orlová Stříbrné pás. (krajské) DPS Ptáčata Celost.soutěž DPS Orlová Stříbrné pás. Daniel Vrba 8. A Soutěž (nejen) v informatice 4. místo Jan Mikeš 8. A Soutěž (nejen) v informatice účast Adam Vávra 8. A Soutěž (nejen) v informatice účast DPS Rozmarýnek Soutěžní přehlídka DPS Fr.-Mís. 1. místo DPS Hlásek Soutěžní přehlídka DPS Fr.-Mís. 1.místo Janina Ptaková 7. A Zpěváček místo Jiří Němec 7. B Talentová soutěž v Psaní na PC 45. místo Václav Zamazal 7. B Talentová soutěž v Psaní na PC 46. místo Tereza Bugajová 5.A Testování čten. dovednosti 1.místo Celostátní kolo Ondřej Frydrych 1.A Sport.gymnastika 1.místo Adam Janek 1.A Sport.gymnastika 2.místo Libor Kiedroň 4.B Sport.gymnastika 2.místo 14

15 Frýdek-Místek 2011 Frýdek-Místek 2011 Vánoční akordy Ostrava 2011 Vánoční akordy Ostrava 2011 Zpěváček

16 Orlová reg.kolo celostátní soutěže DPS 2012 Svátky písní Olomouc Soutěž PC 16

17 Devatero řemesel Nejlepší výsledek v testování čtenářské gramotnosti v Moravskoslezském kraji 17

18 8.2. školní a mimoškolní akce Datum Název akce Místo konání Třída Poče t žáků 2.A, 2. B, Poznávací výlet Archeopark Chotěbuz B Škola v přírodě Švarná Hanka, Grůň 7. A, 7. B 38 Poznávání regionu Albrechtice 2.B,4.B Poznávací výlet Archeopark Chotěbuz 5.A,B Poznávací výlet Archeopark Chotěbuz 4.A,B Evropský týden mobility Náměstí Republiky Havířov I. + II. stupeň Divadlo loutek Ostrava 1. A, 1. B, 3. A, 4. B Den české státnosti Don Bosko, Havířov 4.A,B Německy s písničkou ZUŠ L.Janáčka Havířov 8. A, 8. B Show s Adolfem Dudkem Spol.dům Reneta,Havířov 1.st Vítání občánků Zámeček Havířov 5.A Soustředění DPS Rozmarýnek Bílá DPS Rozmarýne k Stůj, rozhlédni se! - dopr. Vých. Dopravní hřiště 1.A,B "Stolování" - prezentace Stř.hotel.šk. muzeum Těšínska 9. A, 9. B Vých. Koncert cimbálovky Réva ZŠ Žákovská 2.-5.třídy Dopravní výchova Dopravní hřiště 4.A,B 52 "Řekni drogám ne" KD Radost 8. A, 8. B Velká vlastenecká válka ZŠ M. Kudeříkové, Havířov 9. B Velká vlastenecká válka ZŠ M. Kudeříkové, Havířov 9. A Dopravní výchova - Besip ZŠ Žákovská 4.A,B Divadlo - Habaďůra Ostrava roč. 40 Exkurze,výuka pomoci Městská nem. Ostrava 8. a 9.tř Výchovný koncert ZUŠ Vrchlického 1.A,B Divadlo loutek Ostrava 2.A,B, 3.B 52 Divadlo - Noc na Karlštejně Ostrava roč Exkurze - SPŠE SPŠE, Havířov 9. roč. 6 18

19 Čertoviny 1.stupeň ZŠ Žákovská 1. stupeň 195 Vánoční zpívání DPS ve stacionáři Stacionář Havířov Ptáčata 30 Soutěžní festival DPS DPS Frýdek- Místek Hlásek 45 Soutěžíme se Sýkorkou SŠ Sýkorova, Havířov 9. A, 9. B 39 Akademie ZŠ ZŠ Pujmanova, 6. A, 7. B, Pujmanova Havířov 9. B Soutěž na SŠTO SŠ Sýkorova, Havířov 9. B 18 evang.kostel Ha Vánoční koncert Bludovice DPS dopr.výchova ZŠ Žákovská 2.A, B 31 Zpívání na koncertě DPS pro záchranu Rozmarýne varhan evang.kostel Havířov k Dopravní výchova - Besip ZŠ Žákovská 4.B Výuk.program s hasičským sborem ZŠ Žákovská 2.A, B dopravní výchova ZŠ Žákovská 5.A,B dopravní výchova ZŠ Žákovská 3.A,B výuk.program s hasič.sborem ZŠ Žákovská 2.A,B třídy - čten.gramotnost ZŠ Žákovská 5.A,B Divadlo - Amadeus Ostrava roč Návrat orla skalního muzeum Těšínska 7. B 23 DPS Soustředění DPS Rozmarýnek Rožnov pod Radhoštěm Rozmarýne k besedy Besip 4. tř. ZŠ Žákovská 4.A,B 53 7.a Výstava "Dějiny čtení" Havířov 8. A, 9. B Divadlo - Divotvorný hrnec Ostrava roč Výstup na Sněžku ZŠ Žákovská 1.st Divadlo loutek Ostrava 5.A.B Pěvecké soutředění Rožnov p. Radhoštěm DPS Hlásek Exkurze - elektrárna Elektrárna Dětmarovice 8. a 9.tř Dopravní výchova-praxe Dopravní hřiště 4.A,B Projekt Bezpečné on-line bruslení ZŠ Žákovská Všichni Den Země Náměstí Republiky 1.st ŠVP Jeseník, Horní Bečva 2.B, 4.B, 3.A, 4.A Divadlo - Pygmalión Ostrava roč

20 Výlet do Dinoparku Dinopark Ostrava 2.A, 3.B, 2.B 50 Vratimov-výlet s MŠ Vratimov 1.B 27 On-line bruslení - praxe Hřiště u ÚP 4.A,B 53 pasování na čtenáře Městská knihovna 1.A,B Školní výlet Praha IX.A Festival Moravskotřebovsk é arkády Moravská Třebová DPS Hlásek Jarní koncert KDLJ, Havířov 1.6. DPS Ptáčata, Hlásek, Rozmarýne k 192 Filmové představení Kino Úsvit I.st Výlet s MŠ Švab. Hukvaldy 2.A Pohybové vystoupení Hala ZŠ, cvičíme s olympioniky 1.A,B, 2.A Pěvecké vystoupení Hala ZŠ, cvičíme s olympioniky DPS Hlásek Divadlo - Polská krev Ostrava roč Svátky písní Olomouc DPS Rozmarýne k školní výlet Vratimov 4.B, 2.B 40 Přírodovědná vycházka Meandry řeky Lučiny V.A Exkurze Semag, Havířov 3.A Havířov v květech Havířov 3.-9.tř Školní výlet Ondřejník 7.B Školní výlet Olomouc 6.B Školní výlet Lysá hora 8.B Školní výlet ZOO Olešná 7.A sportovní den Hřiště Slavia havířov 1.st výstava Muzeum Těšínska 2.B Školní výlet Praha IX.B planetárium Ostrava 4.A,B Návštěva sokolníků Karviná 8.A Hledání pokladu s MŠ Švab. lesopark 2.A 15 20

21 Vítání prvňáčků na naší škole Běh naděje Děti cvičí s olympioniky Děti cvičí s olympioniky 21

22 Uspávání broučků Skok do 2. pololetí Výchovný koncert cimbálovka Réva 22

23 Havířov v květech Od obnovení akce Havířov v květech se pravidelně každý rok naše škola účastní slavnostního průvodu. Letošní IV. ročník se konal Tohoto průvodu se zúčastnilo 68 žáků za doprovodu 12 pedagogů. Zastoupení žáků bylo od ročníku, tito reprezentovali školu v barevných tričkách s označením školy. Ke zviditelnění zdravili občany Havířova různobarevnými stuhami. Znovuobnovení tradice Havířova v květech prospívá nejen dětem, které si tuto akci velmi oblíbily, ale havířovské veřejnosti vůbec. Tento den se město promění na velkou promenádu a během celého dne je příjemné zhlédnout různá vystoupení a večerní koncerty populárních zpěváků a skupin. Je zajímavé sledovat, jak se jednotlivé květiny pod rukama zkušených floristů mění nádherné květinové sochy. Toto přitahuje pozornost nejen havířovanů, ale i cizích návštěvníků. Oblíbeným vyvrcholením dne je slavnostní ohňostroj. 23

24 8.3.prezentace školy na veřejnosti Název akce aktivita září E.T.M. Běh naděje říjen vítání občánků kulturní program listopad projekt Děti nemocným výzdoba oddělení ARO a hyperbarické komory nemocnice Ostrava-Fifejdy prosinec Vánoční akordy soutěžní festival v Ostravě Adventní koncert soutěžní festival- Frýdek-Místek vystoupení DPS Hlásek vystoupení DPS Hlásek a Rozmarýnek školní vánoční koncert pro rodiče vystoupení 4 školních sborů vánoční zpívání ve stacionáři vystoupení DPS Ptáčata duben Den Země zapojení do soutěže, VIII.A získala 1.místo mezi havířovskými školami květen festival Moravskotřebovské arkády vystoupení DPS Hlásek školní koncert pro rodiče vystoupení DPS červen prezentace projektu Pohybová výchova ukázka cvičení 1.a2.tř. v mateřských školách vystoupení DPS Hlásek Havířov v květech účast žáků v průvodu 24

25 Koncert na záchranu varhan DPS Hlásek v Moravské Třebové DPS Hlásek v Moravské Třebové Jarní koncert školy 25

26 Recitační úspěchy Hanky Karaffové Dne 22. února 2012 si Hanka vybojovala ve školním kole 1. místo a postoupila tak do městského kola. Dne získala v městském kole při velké konkurenci opět 1. místo a postoupila do okresního kola. Zde se dne získala krásné 4. místo. Hanka se zúčastnila ještě dne celoostravské soutěže dětské recitace "Rolnička 2012". I zde se jí podařilo získat 1. místo. 26

27 8.4.školní kroužky Jméno vedoucího kroužku Název kroužku Počet hodin týdně Počet dětí Nikola Vávrová LEGO 1 20 Antonie Wytrzensová keramika I 1 12 Antonie Wytrzensová keramika II 1 11 Antonie Wytrzensová keramika III 1 12 Zdenka Petříková počítačový 1 14 Daniela Navrátilová gospelový sbor 1 30 Janina Ptaková altová flétna 1 10 Yweta Drobčinská cvičení pro dívky 1,5 10 Bronislava Neuwirthová loutkářský 4 10 Edita Chwistková mažoretky 3 16 Josef Svatoň stolní tenis

28 8.5.školní projekty Škola bez hranic - spolupráce se ZŠ Klokočov náplň : výměnné sportovní a kulturní aktivity cíl : odbourávání jazykové bariéry Aktivity ve školním roce 2011/12 : kulturní vystoupení žáků na koncertech a navázání spolupráce při společném setkání dětí obou škol. koordinátor projektu : Mgr. Janka Potáčová Děti nemocným spolupráce s městskou nemocnicí Ostrava-Fifejdy náplň : děti školní družiny malují obrázky pro výzdobu odd. ARO a hyperbarické komory : nemocnice zajistí exkurzi do hyperbarické komory a výuku 1. pomoci pro vybrané žáky v rámci volby povolání cíl : podporovat u dětí smysl pro zodpovědnost za své zdraví, rozvíjet estetické i etické cítění hodnocení projektu : škola i nemocnice se svého úkolu zhostily velmi dobře. 20.listopadu vyjelo 35 žáků 8. a 9. tříd na návštěvu ostravské nemocnice.měli možnost si prohlédnout hyperbarickou komoru, seznámit se s unikátní metodou bazální stimulace používanou na odd.aro, absolvovali výukový program poskytování 1. pomoci. Přivezli s sebou obrázky, které namalovaly děti ze školní družiny a které byly použity k výzdobě pokojů pacientů.všichni měli radost, že i oni mohou pomoci při terapii pacientů. koordinátor projektu : Jana Sobková 28

29 Branka přátelství spolupráce s MŠ Švabinského / realizuje se od škol.roku 2006/07/ náplň : třída IX.B připravovala aktivity pro děti MŠ cíl : umožnit žákům předškolního oddělení mateřské školy plynulou adaptaci na kolektiv starších dětí a připravit je tak na snadnější přechod na základní školu. : nabídnout žákům druhého stupně možnost připravit sled aktivit pro předškolní děti a přivést je k pocitu zodpovědnost za druhé. Nechat žáky předem promyslet možné důsledky působení na druhé lidi. koordinátor projektu : Mgr.Tomáš Kauba hodnocení projektu : oba cíle byly splněny, všichni deváťáci se aktivně zapojili do přípravy a organizace minimálně jednoho ze setkání, všichni předškoláci postupně ztráceli zábrany a se zaujetím se zapojovali do aktivit V tomto školním roce se třída 9. B a předškolní oddělení MŠ s učiteli a vychovatelkami setkaly pětkrát. První setkání bylo seznamovací, děti navzájem (deváťák a předškolák) sdružovali podle půlených kartiček se zvířaty, kreslily a vybarvovali dlaně na společnou vlajku. 29

30 Ústředním motivem, který provázel všechna další setkání, byli Šmoulové. Při druhém setkání připravili deváťáci divadelní představení, v nichž žákům představili příběh, kdy Šmoulové nejprve ztratili kouzelnou knihu, kterou po značných útrapách nalezli ve městě Havířově a nakonec podle jejich kouzelných receptů chtěli Šmoulince svérázným způsobem upéct dort. Při všech dalších setkáních si jedna třetina deváťáků připravila úkoly, kdy děti ze školky ve spolupráci s těmi deváťáky, kteří zrovna úkoly nepřipravovali, se nejprve připravovaly na cestu do města za knihou. Za tímto nelehkým úkolem se učili o dopravních značkách a bezpečnosti na cestách vůbec, o bylinách, které mohou na cestě potkat, o knihách tak, aby našli tu, co hledají a také se snažili zorientovat v mapě Havířova a v mapách obecně. Setkání číslo čtyři proběhlo ve znamení hledání ztracené kouzelné knihy (Šmoulikonu). Tady deváťáci připravili putování městem se seznamováním s významnými místy v Havířově (budovou soudu, náměstím, zimním stadionem apod. Děti na těchto místech plnily úkoly, které jim postupně odtajnily místo uložení knihy. Při posledním setkání, už s nalezenou knihou chtěli děti upéct Šmoulince zmiňovaný dort. Za tímto účelem vyrazily na další pouť, cestou sbíraly byliny a určovaly, co do dortu nepatří. Nakonec se taťka Šmoula sice spletl a byliny proměnil místo v dort v buřty. Ale i tento omyl jsme využili a buřty společně opekli projektové dny MIKULÁŠ Dne proběhla jako každým rokem na naší škole akce Mikuláš, tentokrát s podtitulem Mikulášské rejdění. Třídy se rozdělily na dvě skupiny. První skupinu tvořili žáci ročníků, tu druhou skupinu tvořili žáci ročníků. Obě skupiny měly také odlišný program. Program pro první skupinu zajišťovala paní uč. Wytrzensová, pro druhou skupinu program sestavila paní uč. Nikola Vávrová. Akce proběhla v jeden den, ale s odlišným časovým harmonogramem. První skupina se bavila hodinu, skupina druhá nastoupila po ní hodinu. Akce probíhal v tělocvičně. 30

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013

Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2012/2013 - rozdělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více