Koncepce rozvoje školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje školy"

Transkript

1 Koncepce rozvoje školy prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 -

2 Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní vize A. Východiska B. Cíle školy a) vzdělávací a výchovné cíle b) další cíle IV. Sledované oblasti A. Výchova a vzdělávání B. Personální podmínky C. Ekonomické a materiální podmínky D. Organizační a řídící podmínky E. Spolupráce školy s partnery a institucemi V. Přehled základních dokumentů školy (souvisejících s koncepcí a řízením školy) VI. Vyhodnocování plnění koncepce školy - 2 -

3 I. Základní údaje o škole A. Název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, číslo účtu Název: Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem Adresa: Komenského 1534, Lysá nad Labem, Právní subjektivita: od Příspěvková organizace, IČ: Číslo účtu: /0800 B. Název a adresa zřizovatele Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23 C. Součásti školy Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní klub IZO: D. Založení školy a její zařazení do sítě škol Základní škola J.A.Komenského v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od , její první pavilony B a C byly dány do provozu a během čtyř let se škola rozrostla na současných osm pavilonů A - H. Dne byl škole udělen čestný název Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem. Ode dne je škola právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace. Škola může užívat na základě Dohody o vzájemné spolupráci mezi ní a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy Praha ze dne označení fakultní škola MFF UK. E. Kapacita školy Kapacita ZŠ: 550 žáků Kapacita ŠD: 150 žáků Kapacita ŠK: 50 žáků - 3 -

4 II. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Učební plány školy a výchovně vzdělávací proces Plnění vize z roku 2007 * zachování dosavadních hlavních cílů školy - splněno * zavedení ŠVP Harmonická škola do zbývajících ročníků a kvalitní provedení jeho úprav částečně splněno, protože ŠVP běží pilotně teprve v 5.r. * začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně individuálních plánů pro děti nově příchozí) do výchovně-vzdělávacího procesu stále plněno * zkvalitnit metody výuky především na II. stupni dalším vzděláváním pedagogů, vzájemnou metodickou pomocí mezi sebou i mezi partnerskými školami splněno; velmi se osvědčují vzájemné hospitace učitelů, na škole vznikají Týmy vzájemné spolupráce a byly založeny matematický a humanitní blog (www.zsjak.bloger.cz, * udržet na žádost rodičů rozšířenou dotaci hodin cizích jazyků, širokou škálu volitelných předmětů rozšířit o nabídku francouzského nebo španělského jazyka, zvýšit dotaci hodin u ICT splněno Aj 4 hodiny v 4. 7.r., volitelná Aj již od 1.r. 1 hodina týdně, výuka volitelného předmětu Francouzský jazyk od 7. ročníku (+ nabídka kroužků v nižších ročnících), ICT navýšeno povinně v 8.r. na 2 hodiny týdně, volitelně v 7. a 9.r. také na 2 hodiny týdně * posílit výchovnou funkci školy: pro minimalizaci násilného chování dětí, vlivu kouření, alkoholu a drog u žáků posilovat vzájemnou spolupráci všech zaměstnanců školy a navázat úzkou spolupráci s okolními školami nejen prostřednictvím výchovných poradců, pokračovat ve velmi dobře nastavené spolupráci se odborem sociálním a zdravotním MěÚ Lysá n/l, Policií ČR a Pedagogicko-psychologickou poradnou Nymburk splněno, velmi dobrá spolupráce i s kurátorem, velitelka PČR je předsedkyní Rady rodičů SRPDŠ * koordinovat vzájemné působení rodiny a školy účast nejen rodičů, ale i dětí na konzultacích a třídních schůzkách, převést zábavná odpoledne s rodiči i do vyšších ročníků - nepodařilo se, o akce mají vyšší zájem rodiče dětí I. stupně * zapojit Školní parlament více do chodu školy na pravidelných setkáních s vedením školy projednávat problémy, které tíží obě strany, motivovat ho k pomoci s organizováním školních akcí splněno - práce školního parlamentu se výrazně zlepšila (zápis do České knihy rekordů v roce 2009, řada humanitárních projektů a sbírek) * při vedení kroužků dále spolupracovat s DDM Nymburk, zvýšit nabídku o kroužek keramický, kulečníku a jiné splněno viz výroční zprávy školy * realizovat doplňkové výchovně-vzdělávací akce a výjezdy ve spolupráci se Školním parlamentem, SRPDŠ, MěÚ atd. splněno viz výroční zprávy školy * rozvíjet nastavený hodnotící a kontrolní systém práce žáků sebehodnocení, výstupní hodnocení v 5. a 9. r., v průběžném hodnocení více využívat slovní, využívat celostátní testování SCIO i při vlastním hodnocení školy (další po 3 letech v r. 2009/10) - splněno, sebehodnocení je součástí ŽK, téměř v každém předmětu pracují žáci s portfolii; od společnosti SCIO jsme získali Zlatý certifikát za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti a Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti - 4 -

5 Personální oblast Plnění vize z roku 2007 * ve spolupráci s rodiči 2 žáků zažádat o 1-2 pedagogické/osobní asistenty splněno, na škole pracuje 7 asistentek pedagoga pro 10 žáků * zažádat o otevření přípravné třídy pro 1. r. a připravit tak i ŠVP MŠ nesplněno pro nedostačující prostory a nevyhovující hygienické podmínky v areálu pro předškolní děti * vyhovět žádosti města Milovice o přechod jejich žáků na lyské školy nejen do 1., ale i do 6. ročníku, což znamená úpravu jedné verze ŠVP ve spolupráci se ZŠ a MŠ Milovice nesplněno, ze strany města Milovic zatím není zájem o přechod do 6. ročníku * zajistit přísun dětí z nově příchozích rodin do Milovic vhodnou propagací školy v médiích a na webu splněno, 120 dětí z 406 je z Milovic * vyřešit aprobovanost ICT, části Aj a Čj splněno částečně, je dáno neatraktivností platu ve školství a lokality v těsné blízkosti Prahy * převést jednu ze dvou výchovných poradkyň na částečný úvazek speciálního pedagoga zatím nesplněno, bude řešeno v rámci projektu EU peníze školám od školního roku 2011/12 * v DVPP vycházet z Plánu osobního rozvoje každého pedagoga v souladu s koncepcí školy, dokončení započatého kurzu Kritického myšlení všemi pedagogy, účast 5 lidí na Kruhu spolupracujících škol, nově příchozí vyučující I. stupně a jazykáři kurs nápravy vývojových poruch, zapojení vyššího počtu pedagogů do Brány jazyků, dokončení funkčního studia vedením školy, kurs snowbordingu pro 1 vyučujícího splněno vše až na kurs snowbordingu (vytipovaná učitelka je na MD). Ekonomická a materiálně technická oblast Plnění vize z roku 2007 * spolupráce s MěÚ a OA na získání peněz z EU na rekonstrukci ostatních pavilonů a vybudování bezbariérového přístupu splněno částečně, vnější rekonstrukce pavilonů (zateplení, výměna oken, oprava střech) dokončena v říjnu 2010, o grantech na další opravy se jedná * spolupráce s MěÚ a ostatními lyskými školami při rekonstrukci sportovního hřiště splněno, jednání se starostou na podzim 2009 * úprava sklepních prostor v pavilonu F a D na sklady nábytku, školní dílny či prostory k pronájmu nesplněno kvůli nedostatku financí ze strany zřizovatele, suterén pavilonu D připraven pro rekonstrukci na prostory družiny * přebudování neoprávněně drženého bytu v pavilonu D na školní klub se samostatným vchodem splněno částečně, připraveno k rekonstrukci pro potřeby školní družiny * postupné dovybavení 2 tříd I. stupně a všech tříd II. stupně (kromě učebny F) nábytkem odpovídajícím normám MZ a MŠMT nesplněno kvůli nedostatku financí ze strany zřizovatele, snaha řešit v rámci projektu EU peníze školám od školního roku 2011/12 * rekonstrukce šaten rozebrání kójí, zakoupení skříněk pro jednotlivé žáky - nesplněno kvůli nedostatku financí ze strany zřizovatele * postupné zakoupení notebooků pro pedagogy, dovybavení tříd alespoň 1 PC s připojením na internet, realizace moderní multimediální učebny splněno částečně, notebooky pro některé pedagogy budou zakoupeny v rámci projektu EU peníze školám od školního roku 2011/12-5 -

6 * rekonstrukce odborných pracoven, především Vv a přírodovědných předmětů (spojení Ch a F), inovace sbírek F, Př, Ch a M s ohledem na technické vybavení školy splněno částečně kvůli nedostatku financí ze strany zřizovatele, není rekonstruována učebna Vv * stálé doplňování školní knihovny odbornou literaturou, výukovými digitálními programy a encyklopediemi, vytvořením společné kartotéky těchto materiálů zajistit jejich efektivní využívání splněno částečně, není vytvořena kartotéka * k zaběhnutému počítačovému kurzu pro rodiče připojit kurs pro seniory zapojení žáků jako instruktorů splněno, už je zájem pouze o kurs pro seniory * opětovná snaha realizovat projekt z ESF Šance pro rozvoj vzdělávání na Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, případně nový projekt na Modernizaci školních vzdělávacích programů orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů, zpracovat grant ESF v oblasti Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, znovuzapojení do programu Socrates, případně Comenius nebo etwinning NSS atd. splněno částečně, granty podávány, pouze část je úspěšná, viz výroční zprávy školy. Organizační a informační oblast Plnění vize z roku 2007 * zajištění dobrého materiálně technického zázemí školy, vytvoření optimálních podmínek pro práci zaměstnanců - splněno díky výrazné pomoci SRPDŠ a z FKSP * vhodným delegováním úkolů zapojit všechny zaměstnance do rozhodování ve škole, posilovat jejich pocit odpovědnosti za práci školy jako celku, podporovat týmovou spolupráci v MS a PK a mezi I. a II.stupněm - splněno, i když ve spolupráci mezi I. a II. stupněm jsou ještě rezervy * rozvíjení spolupráce s okolními školami na úrovni vedení i jednotlivých zaměstnanců - splněno * rozšíření vydávaného Zpravodaje na školní časopis s prezentací žákovských prací splněno částečně, je vydáván 1x ročně Zpravodaj a během roku občasník J.A.K. se žije * zrušení starých, doplnění a soustavná aktualizace nových webových stránek splněno * přechod na elektronickou podobu vedení školní dokumentace v programu Bakaláři splněno, staré KL v papírové podobě má již jen 5.r

7 III. Základní vize A. Východiska 1. Při zpracování tohoto Dlouhodobého záměru školy jsem vycházela z Koncepce rozvoje školy Výročních zpráv školy za školní roky 2007/08, 2008/09, 2009/10 Školního vzdělávacího programu Harmonická škola (platí od ), dále jen HŠ Analytické zprávy agentury SCIO Mapa školy z r Hodnocení práce a doplnění úkolů koncepce, které probíhá na závěrečné pedagogické radě na konci každého školního roku. 2. Nová koncepce školy je zpracována z důvodu přechodu školy na vlastní školní vzdělávací program HŠ. Schválením školského zákona a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je povinností každé základní školy vytvořit v rámci státem stanovených pravidel svůj vlastní školní vzdělávací program. Od školního roku 2005/2006 mohou školy podle vlastního rozhodnutí ověřovat výuku podle vznikajícího ŠVP v 1. a 6. třídě (v následujících školních letech potom přibývá vždy další ročník na I. a II. stupni). Naše škola začala postupně realizovat vlastní školní vzdělávací program ve výše uvedených ročnících od roku 2006/2007. Koncepce školy je stanovena obecně s cílem obsahově široké a časově dlouhodobé platnosti. Postupná realizace se promítá do ročního plánu školy. Hodnocení, co se již realizovalo a v jaké šíři, zachycuje každoroční zpráva o činnosti školy a jednou za tři roky vlastní hodnocení školy. B. Cíle školy 1. Naplnění všech cílových kompetencí základní, povinný cíl. 2. Otevřený individuální přístup k žákům. 3. Zapojení rodičů do chodu školy. 4. Prevence sociálně patologických jevů a minimalizace šikany. 5. Pestrá nabídka volnočasových aktivit. 6. Realizování projektů, sportovních a tématických soustředění. 7. Vytváření zdravého a estetického prostředí. 8. Rozvoj komunikace, tvořivosti, komunikačních dovedností a práce s ICT. 9. Otevřený přístup i k dalším partnerům a rozvoj spolupráce s nimi. Další cíle školy 1. Školní družina a školní klub jako nedílná součást výchovně vzdělávacího procesu. 2. Zájmová činnost jako prevence sociálně patologických jevů a možnost rozvíjení přirozených schopností a dovedností dětí. 3. Systematické seznamování rodičovské veřejnosti (zejména rodičů předškoláků) se školním vzdělávacím programem. 4. Podpora zdravého životního stylu 5. Prezentace školy jako základ budování příznivého image školy

8 IV. Sledované oblasti A. Výchova a vzdělávání a) Hlavní úkoly školy v oblasti výchovy a vzdělávání Na základě vlastní pečlivě provedené analýzy práce pedagogů, hodnocení jejich práce rodiči a vezmeme-li v úvahu prostorové a materiální možnosti školy i ochotu, s jakou se vyučující věnují integrovaným žákům a dětem ve svém volném čase, je třeba konstatovat, že název našeho ŠVP HARMONICKÁ ŠKOLA je oprávněný. Využíváme zkušeností pedagogů z dřívější práce se žáky ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, žáky ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy, integrací a inkluzí žáků se zdravotním postižením i znevýhodněním a s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů mimořádně nadaných dětí. Protože chceme vytvářet šance pro všechny žáky školy, není náš ŠVP specificky zaměřen. Individuální rozvoj žáků ŠVP HŠ podporuje prioritami školy, nabídkou volitelných předmětů a volnočasovými aktivitami. PRIORITY ŠKOLY: Otevřený individuální přístup k žákům. Prevence sociálně patologických jevů a minimalizace šikany. Rozvoj komunikace, tvořivosti, komunikačních dovedností a práce s ICT. B. Personální podmínky 1. Řídící pracovníci splňující následující kritéria: manažerské, organizační i pedagogické schopnosti, vytváření motivujícího a zároveň náročného profesionálního klimatu, úsilí o neustálý odborný a profesní růst svůj i podřízených, koncepční myšlení a styl práce. 2. Budování optimálního složení pedagogického sboru (věkové i odborné hledisko) s důrazem na schopnost týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce. Škola se zaměří na vzdělávání e-learningové a vzdělávání celého pedagogického týmu, kdy lektoři budou docházet přímo na školu a zpracují vzdělávací téma s ohledem na potřeby školy jako celku i s ohledem na odbornost jednotlivých vyučujících a potřeby jednotlivých vyučovacích předmětů. Vzdělávání bude dlouhodobé, aby pracovníci školy i lektoři mohli reagovat na průběh, požadavky. Škola si zajistí kurzy v oblastech práce s dětmi s vývojovými poruchami učení a chování. Účastníci získají dovednosti v rozpoznávání poruch a jejich příčin, jejich projevech v oblasti chování a vzdělávání, jednotlivých vyučovacích předmětech, seznámí se s nápravnými metodami. Cílem je také zajistit na částečný úvazek speciálního pedagoga. sociálně patologické jevy. Neustále se rozšiřující oblast patologických jevů chování u mládeže vyžaduje, aby se pracovníci školy seznamovali průběžně s jejich druhy, projevy, jak proti nim účinně zasahovat a jaká jsou možná preventivní opatření. rozvoj jazykových kompetencí pedagogických pracovníků. Rozšíření jazykové vybavenosti pedagogů umožní vyučovat cizí jazyk od 1. ročníku a používat jazyk i v jiných předmětech

9 rozvoj pedagogických a psychologických dovedností učitele. Řada pedagogů nepřichází po absolvování studia na VŠ do styku s pedagogickými a psychologickými poznatky, řada nemá přehled o současných trendech a možnostech. Studium by mělo prohloubit teoretické znalosti pedagogů i praktické dovednosti. C. Materiální podmínky školy 1. Rozdělení prostor školy pro plnění základních úkolů ve výchově a vzdělávání a jejich účelné vybavení, včetně dodržování hygienických a bezpečnostních norem: každá třída má svou kmenovou učebnu každé oddělení školní družiny má svou vlastní hernu postupné dovybavení potřebných odborných učeben moderními technologiemi dle jejich určení počítače, dataprojektory, interaktivní tabule, apod. budování zázemí vyhovujícího měnícím se potřebám školy (sociální zařízení, šatny, kabinety, učebna Vv) zlepšování úrovně pracovních podmínek v učebnách a hernách, respektujících hygienické normy a věkové zvláštnosti dětí (nábytek, osvětlení, čistota) Odborná pracovna Vv s nevyhovujícím nábytkem volitelný předmět Estetická výchova 2. Vybavení školy: rozšiřování vybavení výpočetní technikou propojenou ve vnitřní síti s přístupem na internet (učebny, kabinety, kanceláře) - 9 -

10 učebnice a učební pomůcky umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků doplňování školní knihovny odbornou literaturou, výukovými digitálními programy a encyklopediemi, vytvořením společné kartotéky těchto materiálů pravidelné vybavování prostor pro hygienu dětí (toalety) mýdlo, toaletní papír, papírové utěrky evidence majetku dle rozdělení (zákon o účetnictví), pravidelné inventarizace D. Organizační a řídící podmínky a) Zajištění podmínek obecně 1. Respektování právních norem vymezujících pravidla organizace a průběhu výchovy a vzdělávání. 2. Stanovení základních pravidel života školy (pro žáky, rodiče, pracovníky školy). 3. Pedagogická rada jako základní poradní orgán ředitelky školy. 4. Koordinátoři předmětů a ŠVP a další uskupení uvnitř školy jako orgány organizující některé aktivity školy, podávání podnětů na změnu, či úpravu organizačních postupů školy. 5. Průběžné aktualizace základních vnitřních dokumentů školy zachycujících režim školy (zejm. školní řád, organizační řád, provozní řád, řád školní družiny) 6. Funkční informační systém uvnitř i vně školy (směrem k žákům, pedagogickým pracovníkům, rodičům, partnerským institucím). 7. Systém evaluačních a autoevaluačních nástrojů pro pedagogické pracovníky, pro školu jako celek. 8. Podpora celoživotního vzdělávání učitelů. b) Zajištění podmínek pro žáky 1. Optimální režim výuky v souladu s věkovými možnostmi a potřebami žáků (skladba předmětů, počet hodin apod.). 2. Optimální režim života školy v souladu s dalšími aktivitami školy, s bezpečností žáků a věkovými potřebami (stravovací a pitný režim, dodržování hygieny, zájmová činnost). 3. Systém evaluačních a autoevaluačních nástrojů pro žáky. 4. Školní parlament jako orgán podílející se na rozhodování o školních a mimoškolních aktivitách. c) Kontrolní činnost 1. Kontrolní činnost provádějí vedoucí pracovníci na všech stupních řízení v rozsahu svých kompetencí. 2. Hospitační činnost jako jeden z evaluačních nástrojů vzdělávacího procesu. 3. Finanční kontrola jako základní nástroj vnitřního kontrolního systému. 4. Externí spolupracovníci zajišťující některé sledované oblasti (PO, BOZP). E. Spolupráce školy s partnery a institucemi a) Spolupráce s rodiči

11 1. Funkční a neustále aktualizovaný systém informací s postupným využíváním nejmodernějších technologií. 2. Třídní schůzky, konzultační hodiny pro rodiče, dny otevřených dveří, akce školní družiny pro rodiče jako základní formy styku s rodiči. 3. Rozvoj spolupráce se SRPDŠ. 4. Informovanost školské rady o záměrech školy, projednávání materiálů dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 5. Třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik prevence jako poradní servis pro rodiče ve výchovných otázkách. b) Spolupráce s partnery 1. Úzká spolupráce se zřizovatelem 2. Plán spolupráce pro daný školní rok se spádovými mateřskými školami 3. Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou Nymburk i jinými PPP a SPC zejm. v oblasti integrace a inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a v oblasti volby povolání 4. Spolupráce s OSPOD c) Spolupráce s ostatními institucemi 1. Spolupráce se státní policií (prevence i represe) 2. Spolupráce s městskou policií (prevence, bezpečnost) 3. Spolupráce s hasiči preventivní programy 4. ZUŠ F.A.Šporka Lysá nad Labem 5. Spolupráce s ostatními školami a školskými zařízeními v Lysé nad Labem a okolí 6. Městská knihovna 7. Muzeum B.Hrozného Lysá nad Labem 8. Spolupráce s redaktory lyské Listy, Nymburský deník, Dnes 9. Sokol Lysá nad Labem 10. Junák a Skaut MO Lysá nad Labem V. Přehled základních dokumentů školy, souvisejících s koncepcí a řízením školy 1. Školní řád 2. Organizační řád 3. Provozní řád školy 4. Řád školní družiny a Řád školního klubu 5. ICT plán školy 6. Minimální preventivní program 7. Organizace školního roku 8. Roční plán školy 9. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 10. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 11. Vlastní hodnocení školy

12 VI. Vyhodnocování plnění koncepce školy Realizace koncepce školy se promítá do každodenního života školy a je také tímto školním životem prověřována a naplňována. K posouzení její implementace do školního života slouží několik o dlouhodobějších dokumentů školy (kap. V, 1. 5.) o dokumentů určených pro daný školní rok (kap. V, 6. 9.) o setkání a akce dané ročním plánem práce o prezentace školy (webové stránky školy, lyské Listy, Nymburský deník městská televize Manola apod.) Zásadními dokumenty, které hodnotí kromě jiného i naplňování koncepce školy jsou o Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok o Vlastní hodnocení školy Celkové zhodnocení naplňování koncepce školy a její další event. dopracování, či přepracování proběhne na konci školního roku 2014/15. Beseda primární prevence sdružení Semiramis v pracovně ICT interaktivní tabule pořízena z grantu ESF

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2015

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město Identifikátor školy: 600 037 509 Termín konání inspekce: 12.

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2015/2016 A: Závěry minulého šk.roku B: Hlavní úkoly šk.roku 2015/2016 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více