Koncepce rozvoje školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje školy"

Transkript

1 Koncepce rozvoje školy prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 -

2 Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní vize A. Východiska B. Cíle školy a) vzdělávací a výchovné cíle b) další cíle IV. Sledované oblasti A. Výchova a vzdělávání B. Personální podmínky C. Ekonomické a materiální podmínky D. Organizační a řídící podmínky E. Spolupráce školy s partnery a institucemi V. Přehled základních dokumentů školy (souvisejících s koncepcí a řízením školy) VI. Vyhodnocování plnění koncepce školy - 2 -

3 I. Základní údaje o škole A. Název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, číslo účtu Název: Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem Adresa: Komenského 1534, Lysá nad Labem, Právní subjektivita: od Příspěvková organizace, IČ: Číslo účtu: /0800 B. Název a adresa zřizovatele Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23 C. Součásti školy Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní klub IZO: D. Založení školy a její zařazení do sítě škol Základní škola J.A.Komenského v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od , její první pavilony B a C byly dány do provozu a během čtyř let se škola rozrostla na současných osm pavilonů A - H. Dne byl škole udělen čestný název Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem. Ode dne je škola právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace. Škola může užívat na základě Dohody o vzájemné spolupráci mezi ní a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy Praha ze dne označení fakultní škola MFF UK. E. Kapacita školy Kapacita ZŠ: 550 žáků Kapacita ŠD: 150 žáků Kapacita ŠK: 50 žáků - 3 -

4 II. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Učební plány školy a výchovně vzdělávací proces Plnění vize z roku 2007 * zachování dosavadních hlavních cílů školy - splněno * zavedení ŠVP Harmonická škola do zbývajících ročníků a kvalitní provedení jeho úprav částečně splněno, protože ŠVP běží pilotně teprve v 5.r. * začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně individuálních plánů pro děti nově příchozí) do výchovně-vzdělávacího procesu stále plněno * zkvalitnit metody výuky především na II. stupni dalším vzděláváním pedagogů, vzájemnou metodickou pomocí mezi sebou i mezi partnerskými školami splněno; velmi se osvědčují vzájemné hospitace učitelů, na škole vznikají Týmy vzájemné spolupráce a byly založeny matematický a humanitní blog (www.zsjak.bloger.cz, * udržet na žádost rodičů rozšířenou dotaci hodin cizích jazyků, širokou škálu volitelných předmětů rozšířit o nabídku francouzského nebo španělského jazyka, zvýšit dotaci hodin u ICT splněno Aj 4 hodiny v 4. 7.r., volitelná Aj již od 1.r. 1 hodina týdně, výuka volitelného předmětu Francouzský jazyk od 7. ročníku (+ nabídka kroužků v nižších ročnících), ICT navýšeno povinně v 8.r. na 2 hodiny týdně, volitelně v 7. a 9.r. také na 2 hodiny týdně * posílit výchovnou funkci školy: pro minimalizaci násilného chování dětí, vlivu kouření, alkoholu a drog u žáků posilovat vzájemnou spolupráci všech zaměstnanců školy a navázat úzkou spolupráci s okolními školami nejen prostřednictvím výchovných poradců, pokračovat ve velmi dobře nastavené spolupráci se odborem sociálním a zdravotním MěÚ Lysá n/l, Policií ČR a Pedagogicko-psychologickou poradnou Nymburk splněno, velmi dobrá spolupráce i s kurátorem, velitelka PČR je předsedkyní Rady rodičů SRPDŠ * koordinovat vzájemné působení rodiny a školy účast nejen rodičů, ale i dětí na konzultacích a třídních schůzkách, převést zábavná odpoledne s rodiči i do vyšších ročníků - nepodařilo se, o akce mají vyšší zájem rodiče dětí I. stupně * zapojit Školní parlament více do chodu školy na pravidelných setkáních s vedením školy projednávat problémy, které tíží obě strany, motivovat ho k pomoci s organizováním školních akcí splněno - práce školního parlamentu se výrazně zlepšila (zápis do České knihy rekordů v roce 2009, řada humanitárních projektů a sbírek) * při vedení kroužků dále spolupracovat s DDM Nymburk, zvýšit nabídku o kroužek keramický, kulečníku a jiné splněno viz výroční zprávy školy * realizovat doplňkové výchovně-vzdělávací akce a výjezdy ve spolupráci se Školním parlamentem, SRPDŠ, MěÚ atd. splněno viz výroční zprávy školy * rozvíjet nastavený hodnotící a kontrolní systém práce žáků sebehodnocení, výstupní hodnocení v 5. a 9. r., v průběžném hodnocení více využívat slovní, využívat celostátní testování SCIO i při vlastním hodnocení školy (další po 3 letech v r. 2009/10) - splněno, sebehodnocení je součástí ŽK, téměř v každém předmětu pracují žáci s portfolii; od společnosti SCIO jsme získali Zlatý certifikát za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti a Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti - 4 -

5 Personální oblast Plnění vize z roku 2007 * ve spolupráci s rodiči 2 žáků zažádat o 1-2 pedagogické/osobní asistenty splněno, na škole pracuje 7 asistentek pedagoga pro 10 žáků * zažádat o otevření přípravné třídy pro 1. r. a připravit tak i ŠVP MŠ nesplněno pro nedostačující prostory a nevyhovující hygienické podmínky v areálu pro předškolní děti * vyhovět žádosti města Milovice o přechod jejich žáků na lyské školy nejen do 1., ale i do 6. ročníku, což znamená úpravu jedné verze ŠVP ve spolupráci se ZŠ a MŠ Milovice nesplněno, ze strany města Milovic zatím není zájem o přechod do 6. ročníku * zajistit přísun dětí z nově příchozích rodin do Milovic vhodnou propagací školy v médiích a na webu splněno, 120 dětí z 406 je z Milovic * vyřešit aprobovanost ICT, části Aj a Čj splněno částečně, je dáno neatraktivností platu ve školství a lokality v těsné blízkosti Prahy * převést jednu ze dvou výchovných poradkyň na částečný úvazek speciálního pedagoga zatím nesplněno, bude řešeno v rámci projektu EU peníze školám od školního roku 2011/12 * v DVPP vycházet z Plánu osobního rozvoje každého pedagoga v souladu s koncepcí školy, dokončení započatého kurzu Kritického myšlení všemi pedagogy, účast 5 lidí na Kruhu spolupracujících škol, nově příchozí vyučující I. stupně a jazykáři kurs nápravy vývojových poruch, zapojení vyššího počtu pedagogů do Brány jazyků, dokončení funkčního studia vedením školy, kurs snowbordingu pro 1 vyučujícího splněno vše až na kurs snowbordingu (vytipovaná učitelka je na MD). Ekonomická a materiálně technická oblast Plnění vize z roku 2007 * spolupráce s MěÚ a OA na získání peněz z EU na rekonstrukci ostatních pavilonů a vybudování bezbariérového přístupu splněno částečně, vnější rekonstrukce pavilonů (zateplení, výměna oken, oprava střech) dokončena v říjnu 2010, o grantech na další opravy se jedná * spolupráce s MěÚ a ostatními lyskými školami při rekonstrukci sportovního hřiště splněno, jednání se starostou na podzim 2009 * úprava sklepních prostor v pavilonu F a D na sklady nábytku, školní dílny či prostory k pronájmu nesplněno kvůli nedostatku financí ze strany zřizovatele, suterén pavilonu D připraven pro rekonstrukci na prostory družiny * přebudování neoprávněně drženého bytu v pavilonu D na školní klub se samostatným vchodem splněno částečně, připraveno k rekonstrukci pro potřeby školní družiny * postupné dovybavení 2 tříd I. stupně a všech tříd II. stupně (kromě učebny F) nábytkem odpovídajícím normám MZ a MŠMT nesplněno kvůli nedostatku financí ze strany zřizovatele, snaha řešit v rámci projektu EU peníze školám od školního roku 2011/12 * rekonstrukce šaten rozebrání kójí, zakoupení skříněk pro jednotlivé žáky - nesplněno kvůli nedostatku financí ze strany zřizovatele * postupné zakoupení notebooků pro pedagogy, dovybavení tříd alespoň 1 PC s připojením na internet, realizace moderní multimediální učebny splněno částečně, notebooky pro některé pedagogy budou zakoupeny v rámci projektu EU peníze školám od školního roku 2011/12-5 -

6 * rekonstrukce odborných pracoven, především Vv a přírodovědných předmětů (spojení Ch a F), inovace sbírek F, Př, Ch a M s ohledem na technické vybavení školy splněno částečně kvůli nedostatku financí ze strany zřizovatele, není rekonstruována učebna Vv * stálé doplňování školní knihovny odbornou literaturou, výukovými digitálními programy a encyklopediemi, vytvořením společné kartotéky těchto materiálů zajistit jejich efektivní využívání splněno částečně, není vytvořena kartotéka * k zaběhnutému počítačovému kurzu pro rodiče připojit kurs pro seniory zapojení žáků jako instruktorů splněno, už je zájem pouze o kurs pro seniory * opětovná snaha realizovat projekt z ESF Šance pro rozvoj vzdělávání na Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, případně nový projekt na Modernizaci školních vzdělávacích programů orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů, zpracovat grant ESF v oblasti Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, znovuzapojení do programu Socrates, případně Comenius nebo etwinning NSS atd. splněno částečně, granty podávány, pouze část je úspěšná, viz výroční zprávy školy. Organizační a informační oblast Plnění vize z roku 2007 * zajištění dobrého materiálně technického zázemí školy, vytvoření optimálních podmínek pro práci zaměstnanců - splněno díky výrazné pomoci SRPDŠ a z FKSP * vhodným delegováním úkolů zapojit všechny zaměstnance do rozhodování ve škole, posilovat jejich pocit odpovědnosti za práci školy jako celku, podporovat týmovou spolupráci v MS a PK a mezi I. a II.stupněm - splněno, i když ve spolupráci mezi I. a II. stupněm jsou ještě rezervy * rozvíjení spolupráce s okolními školami na úrovni vedení i jednotlivých zaměstnanců - splněno * rozšíření vydávaného Zpravodaje na školní časopis s prezentací žákovských prací splněno částečně, je vydáván 1x ročně Zpravodaj a během roku občasník J.A.K. se žije * zrušení starých, doplnění a soustavná aktualizace nových webových stránek splněno * přechod na elektronickou podobu vedení školní dokumentace v programu Bakaláři splněno, staré KL v papírové podobě má již jen 5.r

7 III. Základní vize A. Východiska 1. Při zpracování tohoto Dlouhodobého záměru školy jsem vycházela z Koncepce rozvoje školy Výročních zpráv školy za školní roky 2007/08, 2008/09, 2009/10 Školního vzdělávacího programu Harmonická škola (platí od ), dále jen HŠ Analytické zprávy agentury SCIO Mapa školy z r Hodnocení práce a doplnění úkolů koncepce, které probíhá na závěrečné pedagogické radě na konci každého školního roku. 2. Nová koncepce školy je zpracována z důvodu přechodu školy na vlastní školní vzdělávací program HŠ. Schválením školského zákona a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je povinností každé základní školy vytvořit v rámci státem stanovených pravidel svůj vlastní školní vzdělávací program. Od školního roku 2005/2006 mohou školy podle vlastního rozhodnutí ověřovat výuku podle vznikajícího ŠVP v 1. a 6. třídě (v následujících školních letech potom přibývá vždy další ročník na I. a II. stupni). Naše škola začala postupně realizovat vlastní školní vzdělávací program ve výše uvedených ročnících od roku 2006/2007. Koncepce školy je stanovena obecně s cílem obsahově široké a časově dlouhodobé platnosti. Postupná realizace se promítá do ročního plánu školy. Hodnocení, co se již realizovalo a v jaké šíři, zachycuje každoroční zpráva o činnosti školy a jednou za tři roky vlastní hodnocení školy. B. Cíle školy 1. Naplnění všech cílových kompetencí základní, povinný cíl. 2. Otevřený individuální přístup k žákům. 3. Zapojení rodičů do chodu školy. 4. Prevence sociálně patologických jevů a minimalizace šikany. 5. Pestrá nabídka volnočasových aktivit. 6. Realizování projektů, sportovních a tématických soustředění. 7. Vytváření zdravého a estetického prostředí. 8. Rozvoj komunikace, tvořivosti, komunikačních dovedností a práce s ICT. 9. Otevřený přístup i k dalším partnerům a rozvoj spolupráce s nimi. Další cíle školy 1. Školní družina a školní klub jako nedílná součást výchovně vzdělávacího procesu. 2. Zájmová činnost jako prevence sociálně patologických jevů a možnost rozvíjení přirozených schopností a dovedností dětí. 3. Systematické seznamování rodičovské veřejnosti (zejména rodičů předškoláků) se školním vzdělávacím programem. 4. Podpora zdravého životního stylu 5. Prezentace školy jako základ budování příznivého image školy

8 IV. Sledované oblasti A. Výchova a vzdělávání a) Hlavní úkoly školy v oblasti výchovy a vzdělávání Na základě vlastní pečlivě provedené analýzy práce pedagogů, hodnocení jejich práce rodiči a vezmeme-li v úvahu prostorové a materiální možnosti školy i ochotu, s jakou se vyučující věnují integrovaným žákům a dětem ve svém volném čase, je třeba konstatovat, že název našeho ŠVP HARMONICKÁ ŠKOLA je oprávněný. Využíváme zkušeností pedagogů z dřívější práce se žáky ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, žáky ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy, integrací a inkluzí žáků se zdravotním postižením i znevýhodněním a s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů mimořádně nadaných dětí. Protože chceme vytvářet šance pro všechny žáky školy, není náš ŠVP specificky zaměřen. Individuální rozvoj žáků ŠVP HŠ podporuje prioritami školy, nabídkou volitelných předmětů a volnočasovými aktivitami. PRIORITY ŠKOLY: Otevřený individuální přístup k žákům. Prevence sociálně patologických jevů a minimalizace šikany. Rozvoj komunikace, tvořivosti, komunikačních dovedností a práce s ICT. B. Personální podmínky 1. Řídící pracovníci splňující následující kritéria: manažerské, organizační i pedagogické schopnosti, vytváření motivujícího a zároveň náročného profesionálního klimatu, úsilí o neustálý odborný a profesní růst svůj i podřízených, koncepční myšlení a styl práce. 2. Budování optimálního složení pedagogického sboru (věkové i odborné hledisko) s důrazem na schopnost týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce. Škola se zaměří na vzdělávání e-learningové a vzdělávání celého pedagogického týmu, kdy lektoři budou docházet přímo na školu a zpracují vzdělávací téma s ohledem na potřeby školy jako celku i s ohledem na odbornost jednotlivých vyučujících a potřeby jednotlivých vyučovacích předmětů. Vzdělávání bude dlouhodobé, aby pracovníci školy i lektoři mohli reagovat na průběh, požadavky. Škola si zajistí kurzy v oblastech práce s dětmi s vývojovými poruchami učení a chování. Účastníci získají dovednosti v rozpoznávání poruch a jejich příčin, jejich projevech v oblasti chování a vzdělávání, jednotlivých vyučovacích předmětech, seznámí se s nápravnými metodami. Cílem je také zajistit na částečný úvazek speciálního pedagoga. sociálně patologické jevy. Neustále se rozšiřující oblast patologických jevů chování u mládeže vyžaduje, aby se pracovníci školy seznamovali průběžně s jejich druhy, projevy, jak proti nim účinně zasahovat a jaká jsou možná preventivní opatření. rozvoj jazykových kompetencí pedagogických pracovníků. Rozšíření jazykové vybavenosti pedagogů umožní vyučovat cizí jazyk od 1. ročníku a používat jazyk i v jiných předmětech

9 rozvoj pedagogických a psychologických dovedností učitele. Řada pedagogů nepřichází po absolvování studia na VŠ do styku s pedagogickými a psychologickými poznatky, řada nemá přehled o současných trendech a možnostech. Studium by mělo prohloubit teoretické znalosti pedagogů i praktické dovednosti. C. Materiální podmínky školy 1. Rozdělení prostor školy pro plnění základních úkolů ve výchově a vzdělávání a jejich účelné vybavení, včetně dodržování hygienických a bezpečnostních norem: každá třída má svou kmenovou učebnu každé oddělení školní družiny má svou vlastní hernu postupné dovybavení potřebných odborných učeben moderními technologiemi dle jejich určení počítače, dataprojektory, interaktivní tabule, apod. budování zázemí vyhovujícího měnícím se potřebám školy (sociální zařízení, šatny, kabinety, učebna Vv) zlepšování úrovně pracovních podmínek v učebnách a hernách, respektujících hygienické normy a věkové zvláštnosti dětí (nábytek, osvětlení, čistota) Odborná pracovna Vv s nevyhovujícím nábytkem volitelný předmět Estetická výchova 2. Vybavení školy: rozšiřování vybavení výpočetní technikou propojenou ve vnitřní síti s přístupem na internet (učebny, kabinety, kanceláře) - 9 -

10 učebnice a učební pomůcky umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků doplňování školní knihovny odbornou literaturou, výukovými digitálními programy a encyklopediemi, vytvořením společné kartotéky těchto materiálů pravidelné vybavování prostor pro hygienu dětí (toalety) mýdlo, toaletní papír, papírové utěrky evidence majetku dle rozdělení (zákon o účetnictví), pravidelné inventarizace D. Organizační a řídící podmínky a) Zajištění podmínek obecně 1. Respektování právních norem vymezujících pravidla organizace a průběhu výchovy a vzdělávání. 2. Stanovení základních pravidel života školy (pro žáky, rodiče, pracovníky školy). 3. Pedagogická rada jako základní poradní orgán ředitelky školy. 4. Koordinátoři předmětů a ŠVP a další uskupení uvnitř školy jako orgány organizující některé aktivity školy, podávání podnětů na změnu, či úpravu organizačních postupů školy. 5. Průběžné aktualizace základních vnitřních dokumentů školy zachycujících režim školy (zejm. školní řád, organizační řád, provozní řád, řád školní družiny) 6. Funkční informační systém uvnitř i vně školy (směrem k žákům, pedagogickým pracovníkům, rodičům, partnerským institucím). 7. Systém evaluačních a autoevaluačních nástrojů pro pedagogické pracovníky, pro školu jako celek. 8. Podpora celoživotního vzdělávání učitelů. b) Zajištění podmínek pro žáky 1. Optimální režim výuky v souladu s věkovými možnostmi a potřebami žáků (skladba předmětů, počet hodin apod.). 2. Optimální režim života školy v souladu s dalšími aktivitami školy, s bezpečností žáků a věkovými potřebami (stravovací a pitný režim, dodržování hygieny, zájmová činnost). 3. Systém evaluačních a autoevaluačních nástrojů pro žáky. 4. Školní parlament jako orgán podílející se na rozhodování o školních a mimoškolních aktivitách. c) Kontrolní činnost 1. Kontrolní činnost provádějí vedoucí pracovníci na všech stupních řízení v rozsahu svých kompetencí. 2. Hospitační činnost jako jeden z evaluačních nástrojů vzdělávacího procesu. 3. Finanční kontrola jako základní nástroj vnitřního kontrolního systému. 4. Externí spolupracovníci zajišťující některé sledované oblasti (PO, BOZP). E. Spolupráce školy s partnery a institucemi a) Spolupráce s rodiči

11 1. Funkční a neustále aktualizovaný systém informací s postupným využíváním nejmodernějších technologií. 2. Třídní schůzky, konzultační hodiny pro rodiče, dny otevřených dveří, akce školní družiny pro rodiče jako základní formy styku s rodiči. 3. Rozvoj spolupráce se SRPDŠ. 4. Informovanost školské rady o záměrech školy, projednávání materiálů dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 5. Třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik prevence jako poradní servis pro rodiče ve výchovných otázkách. b) Spolupráce s partnery 1. Úzká spolupráce se zřizovatelem 2. Plán spolupráce pro daný školní rok se spádovými mateřskými školami 3. Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou Nymburk i jinými PPP a SPC zejm. v oblasti integrace a inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a v oblasti volby povolání 4. Spolupráce s OSPOD c) Spolupráce s ostatními institucemi 1. Spolupráce se státní policií (prevence i represe) 2. Spolupráce s městskou policií (prevence, bezpečnost) 3. Spolupráce s hasiči preventivní programy 4. ZUŠ F.A.Šporka Lysá nad Labem 5. Spolupráce s ostatními školami a školskými zařízeními v Lysé nad Labem a okolí 6. Městská knihovna 7. Muzeum B.Hrozného Lysá nad Labem 8. Spolupráce s redaktory lyské Listy, Nymburský deník, Dnes 9. Sokol Lysá nad Labem 10. Junák a Skaut MO Lysá nad Labem V. Přehled základních dokumentů školy, souvisejících s koncepcí a řízením školy 1. Školní řád 2. Organizační řád 3. Provozní řád školy 4. Řád školní družiny a Řád školního klubu 5. ICT plán školy 6. Minimální preventivní program 7. Organizace školního roku 8. Roční plán školy 9. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 10. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 11. Vlastní hodnocení školy

12 VI. Vyhodnocování plnění koncepce školy Realizace koncepce školy se promítá do každodenního života školy a je také tímto školním životem prověřována a naplňována. K posouzení její implementace do školního života slouží několik o dlouhodobějších dokumentů školy (kap. V, 1. 5.) o dokumentů určených pro daný školní rok (kap. V, 6. 9.) o setkání a akce dané ročním plánem práce o prezentace školy (webové stránky školy, lyské Listy, Nymburský deník městská televize Manola apod.) Zásadními dokumenty, které hodnotí kromě jiného i naplňování koncepce školy jsou o Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok o Vlastní hodnocení školy Celkové zhodnocení naplňování koncepce školy a její další event. dopracování, či přepracování proběhne na konci školního roku 2014/15. Beseda primární prevence sdružení Semiramis v pracovně ICT interaktivní tabule pořízena z grantu ESF

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Strategický plán rozvoje ZŠ na období 2014-2017

Strategický plán rozvoje ZŠ na období 2014-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, ČEJKOVICKÁ 10, příspěvková organizace Čejkovická 10, 628 00 Brno Tel. 544233629, Fax 544230862, E-mail info@zscejkovicka.cz Strategický plán rozvoje ZŠ na období 2014-2017 V rámci

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-406/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 45 211 345 Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1023/09-04. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1023/09-04. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1023/09-04 Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace Adresa: Nám. Odboje

Více

Základní škola, Most,

Základní škola, Most, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace AUTOEVALUACE Vlastní hodnocení školy za léta 2008 2010 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2010 projednáno na pedagogické

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více