Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková, PhD. duben 2014

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 20. dubna 2014 Bc. Klára Hnídková

3 Chtěla bych na tomto místě poděkovat své vedoucí diplomové práce paní PhDr. Mgr. Ingrid Matouškové, PhD. za vstřícné vedení, cenné rady a pomoc, kterou mi po celou dobu tvorby mé práce poskytovala. Bc. Klára Hnídková

4 ANOTACE Práce je zaměřena na deskripci a analýzu vzdělávání a rozvoje manažerů s akcentem na terciární stupeň vzdělávání a ambivalenci spojenou s procesem vzdělávání. Zaměřuje se na analýzu nákladových a přínosových složek vzdělávání jak z pohledu jednotlivce, tak z pohledu podniku, analýzu ambivalence a ekonomické analýzy a kvantitativní metody rozhodování, které mohou snížit, případně eliminovat ambivalenci, která vzdělávání manažerů provází. Práce determinuje návrhy možných opatření a jejich uvedení do praxe, komplexní pohled na historii, současnost a budoucí vývoj manažerského vzdělávání. Obsahem práce je celkové zhodnocení a definování závěrů a možných doporučení. KLÍČOVÁ SLOVA Vzdělávání, rozvoj, management, manažer, terciární vzdělávání, sociální status, učící se organizace, náklady vzdělávání, přínosy vzdělávání, nákladově užitkové metody, SWOT ANNOTATION This thesis deals with description and analysis of education and development of managers with emphasis on university degree and ambivalence affiliated with the process of education. The work is focused on analyses of costs and benefits of education regarding each person and company, analysis of ambivalence and economical analyses and quantitative decision making methods, which are able to decrease or eliminate ambivalence which is in education presented. Thesis deals with proposals of possible ways and their practical usage, complex review on history, present time and future of managerial education. Thesis deals with appreciations in each step and final conclusions and possible recommendations. KEY WORDS Education, Development, Management, Manager, University Degree, College Degree, Social Status, Learning Organization, Costs of Education, Benefits of Education, Cost-Benefit Analyses, SWOT

5 OBSAH Úvod Cíle práce a metodika Cíle práce Metodika Analýza vzdělávání a rozvoje pracovníků managementu Výklad pojmů Manažer Management Vzdělávání Rozvoj Historický vývoj vzdělávání pracovníků managementu Přehled současné situace Přehled současné nabídky manažerského vzdělávání Pohled na budoucí vývoj Manažerský rozvoj jako investice Manažerský rozvoj a jeho marketing Manažerský rozvoj jako nepřetržitý proces Manažerský rozvoj a materiální a informační zdroje Manažerský rozvoj nad rámec tradičních koncepcí současnosti Manažerský rozvoj a jeho tendence v 21. století Zhodnocení Přínosy terciárního vzdělávání Terciární vzdělávání Obecné cíle Vyšší odborné školy...36

6 Vysoké školy Vztah mezi vzděláním a zaměstnáním Vyšší odborné školy Vysoké školy Přínosy z hlediska jednotlivce Sociální status Ocenění (mzda, plat) Nižší riziko nezaměstnanosti lidí s terciárním vzděláním Zhodnocení Přínosy z hlediska podniku Zvýšení a udržení konkurenceschopnosti Učící se organizace Balanced Scorecard Zhodnocení Zhodnocení přínosu terciárního vzdělávání manažerů Analýza nákladů vzdělávání Analýza nákladů z hlediska jednotlivce Finanční náklady Explicitní finanční náklady Implicitní finanční náklady Čas Analýza nákladů z hlediska podniku Finanční náklady Legislativní rámec zvyšování kvalifikace Explicitní finanční náklady Implicitní finanční náklady Závěrečné shrnutí...65

7 5. Ambivalentní přístup ke vzdělávání Ekonomické analýzy a rozhodování Ekonomické analýzy Nákladově užitkové metody Metoda CBA Analýza investic Metoda rentability (výnosovosti) investic Doba návratnosti (doba splácení) Metoda čisté současné hodnoty investic Analýza SWOT Historie analýzy SWOT Princip SWOT Shrnutí a aplikace ve vzdělávání Rozhodování Návrhy opatření a uvedení do praxe Kvalifikační dohoda Návrhy opatření a uvedení do praxe z hlediska jednotlivce Návrhy opatření a uvedení do praxe z hlediska podniku...83 Závěr...85 Použitá literatura...86 Seznam ilustrací...91 Seznam tabulek...91

8 Úvod V souvislosti s prudkým rozvojem ekonomiky, podnikání, mezinárodního obchodu, inovací, techniky a technologií a stejně tak i v souvislosti s finanční a dluhovou krizí, která působí na podnikání ve všech jeho sférách, stoupá potřeba kvalitních lidských zdrojů v oblasti managementu. Jen tak mohou podniky reagovat na tento vývoj a jen tak si mohou zajistit a udržet svoji ziskovost a konkurenční výhodu. U pracovníků managementu je jejich rozvoj a další vzdělávání nutnou podmínkou jak z hlediska jednotlivců, tak z hlediska samotného podniku. Nicméně v obou pohledech je určitá ambivalence. Z osobního pohledu jednotlivce tato dvojakost může pramenit z neochoty se rozvíjet, z neochoty přinášet svému rozvoji některé oběti převážně v podobě volného času, jež je v prostředí managementu vzácným statkem, ale i z neochoty investovat do svého rozvoje finanční zdroje. Oproti tomu stojí pozitiva, která takový rozvoj přináší. Ať už se jedná o finanční stabilitu a s tím související sociální jistotu nebo o rozvoj kariéry a s tím související vzestup v sociální statusu jednotlivce. Takových pozitiv i negativ z pohledu jednotlivého manažera je možné najít mnoho, přičemž o těch zásadních tato práce pojednává. Ekvivalencí pro jednotlivého pracovníka je pak samotný postoj podniku, ve kterém můžeme rovněž sledovat jisté stopy ambivalence. Na jedné straně stojí přínos, který podniku generuje manažer, který se vzdělává a rozvíjí a to přínos v podobě vyšší ziskovosti, rozvoje podniku, získání a udržení si konkurenceschopnosti a na straně druhé stojí, z pohledu podniku, jistá negativa pramenící z nutnosti poskytnout pracovníkovi na jeho rozvoj čas, prostředky a případné jiné nástroje včetně nástrojů přímo souvisejících s podnikem, jeho provozem a v krajních mezích i jeho existencí. Jako samostatný přínos pro podnik je nutné zmínit koncept učící se organizace. Tento model není možné realizovat bez kvalitních lidských zdrojů především v oblasti managementu, které se musí neustále vzdělávat a dále rozvíjet. A jedině učící se organizace je schopna reagovat na veškeré změny na trzích, na otevírání trhů nových a na krize, které se v podnikání objevují a těmto externalitám se přizpůsobit, vhodně na ně reagovat a využívat je pro svůj prospěch. Rozvoj manažerů a jejich vzdělávání se tedy jeví jako nutná aktivita v oblasti vývoje podniku a jeho reakcí na případné krize v ekonomice a podnikání, naproti tomu však stojí častá neochota manažerů i podniků se dále rozvíjet. Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu a zejména zmíněná ambivalence na všech stupních je vstupem pro hlubší analýzu tohoto jevu 8

9 a prokázání, zda rozvoj a vzdělávání manažerů hrají v podniku a v globálním aspektu skutečně tak důležitou roli, jaká se v tomto ohledu predikuje. Na základě výstupů provedených analýz a historického kontextu bude provedena syntéza, zodpovězeny otázky a uvedeny možnosti využití těchto poznatků v praxi a to jak z pohledu jednotlivců, tak z pohledu podniku. Text práce akcentuje především terciární vzdělávání v prostředí pracovníků managementu, které svojí teoretickou i praktickou bází je klíčové pro kvalitní lidské zdroje v oblasti řízení podniků i pro vytvoření konceptu učící se organizace jako odpovědi na tržní externality a technický, technologický, sociální, politický a především ekonomický rozvoj. 9

10 1. Cíle práce a metodika 1.1. Cíle práce Práce je zaměřena na hlubší analýzu vzdělávání a rozvoje pracovníků managementu včetně zásadní ambivalence v této oblasti a na návrhy možných opatření k eliminaci škodlivých ambivalentních jevů a implementaci návrhů v praxi jak z hlediska jednotlivce, tak z hlediska organizace. S ohledem k mnoha faktorům dnešní trendy zdaleka ve všech případech nepotvrzují stav, že vzdělávání a rozvoj je podporováno jak samotnými pracovníky, tak především podniky, ve kterých tito pracovníci pracují. Podniky obvykle volí možnost zaměstnání jedinců, kteří již dosáhli požadovaného stupně vzdělání a které podnik dále nemusí nijak významně ve vzdělávání podporovat. Hlavní cíle práce jsou: analýza vzdělávání a rozvoje pracovníků managementu s akcentem na terciární vzdělávání a ambivalenci, která vzdělávání a rozvoj provází. návrhy opatření vedoucí ke snížení, případně k eliminaci negativních stránek ambivalentního přístupu ke vzdělávání a rozvoji. Dílčími cíli pak jsou: determinace přínosů z hlediska jednotlivce i podniku analýza nákladů vzdělávání z pohledu pracovníka i organizace analýza ambivalence přístupu ke vzdělávání a rozvoji návrhy možných opatření včetně aplikovatelných metod ekonomických analýz návrhy implementace navržených opatření do praxe z hlediska jednotlivců i podniku 1.2. Metodika Ve vztahu k metodice, práce postupuje směrem od analýzy stávající situace s ohledem k historickému vývoji k syntéze a návrhům opatření a jejich možné implementaci. Práce vychází ze zdrojů v rešeršní části, která obsahuje informace převážně z monografických publikací a z části, ve které autorka aplikuje analýzu rešeršní části, ve které se zabývá náklady a přínosy terciárního vzdělání, možnými aplikovatelnými ekonomickými analýzami a 10

11 rozhodováním. V úvodu práce předkládá na straně jedné historický vývoj oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků managementu a na straně druhé komplexní analýzu stávající, současné situace s ohledem na aktuální jevy. Vzhledem ke klíčovému, v úvodu zmíněnému, prvku ambivalence se v dalších kapitolách práce zabývá přínosy terciárního vzdělávání jak z pohledu jednotlivce a to především v oblasti jeho sociálního statusu a případné změny tohoto statusu, tak v oblasti samotného ocenění jednotlivce ve vztahu k jeho vzdělávání a rozvoji, a přínosy z hlediska podniku, které vedou především ke zvýšení a udržení konkurenceschopnosti a k implementaci modelu učící se organizace. Na straně druhé s ohledem na výše zmíněnou ambivalenci se práce zabývá analýzou nákladů vzdělávání a to opět jak z pohledu jednotlivce, tak organizace. Náklady se v tomto ohledu a pro potřeby této práce rozumí nejenom vlastní finanční náklady, ale i náklady obětované příležitosti, volný čas, nástroje podniku, různá omezení plynoucí ze vzdělávání a rozvoje a podobně. Shrnutí dvou výše zmíněných kapitol je pak v samostatné části popisující ambivalentnost přístupu ke vzdělávání jak z pohledu jednotlivce, tak z pohledu podniku. Toto shrnutí následují aplikovatelné ekonomické analýzy a rozhodování. Výstupem práce jsou návrhy opatření na základě provedených analýz a modelů vedoucí ke snížení, případně k eliminaci negativních stránek ambivalentního přístupu ke vzdělávání a rozvoji. A to včetně nastínění možných způsobů implementace zmíněných opatření v praxi jak z pohledu jednotlivce, tak z pohledu organizace. 11

12 2. Analýza vzdělávání a rozvoje pracovníků managementu 2.1. Výklad pojmů Vzhledem k dalšímu pokračování práce je potřebné specifikovat některé pojmy a vazby. Kdo je vlastně manažer, komu tak říkáme, co dělá a jaké jsou jeho kompetence? Jak definovat vzdělávání, rozvoj a vzdělávání a rozvoj manažerů? Na tyto otázky práce předkládá odpovědi v následujících kapitolách Manažer Pracovník managementu, manažer. Všichni ví, kdo je manažer a co dělá, tak proč pokládat takovou otázku a proč na ni vůbec odpovídat. Je to ale skutečně tak? Je manažer ten, kdo řídí lidi? Je to nutnou podmínkou? Nebo je manažer i ten, kdo se podílí na řízení a koncepci podniku, aniž by se podílel na řízení lidí, například řízením financí? Na tomto místě práce předkládá několik definic pojmu manažer, aby bylo možné otázku položenou v úvodu odpovědět. Joseph Prokopenko a Milan Kubr ve své publikaci říkají, že management jako zvláštní funkce a činnost má své kořeny v růstu a rozšiřování soukromého podnikání. Manažerem je pak ten člověk, který řídí a provozuje podnik jménem a v zájmu jednoho nebo více soukromých vlastníků organizace. V malých firmách a v řadě větších firem může být výhradním nebo hlavním manažerem výhradní nebo většinový vlastník. Historický trend však působí směrem k oddělení řídící funkce od vlastnictví a směrem k rozšiřování kategorie placených zaměstnanců, kterým říkáme manažeři. V současném podnikání je většina větších firem řízena lidmi, kteří se přímo nepodílejí na jejich vlastnictví, nebo kteří vlastní jen relativně malou část. Dokonce i v rodinných firmách se projevuje tendence k stále menší účasti rodiny na řízení. Henry Fayol popsal v roce 1916 manažera jako člověka, který se zabývá plánováním, organizováním, koordinováním a kontrolou. Od doby Fayola bylo v literatuře popsáno mnoho variant základních povinností manažera. V roce 1937 shrnul Gulick povinnosti manažera do zkratky POSDCORB (plánování, organizování, výběr a umisťování pracovníků, vedení, koordinování, výkaznictví a rozpočtování. Jiní autoři kladou důraz na takové činnosti jako je řešení problémů, rozhodování, řízení změn, tvorba vizí budoucnosti, 12

13 vedení lidí, motivování, inovování, realizace, reprezentace a podobně.1 Ivana Folwarczná říká, že termín manažer se začal používat především v anglosaských zemích k označování všech osob zodpovídajících za chod organizace nebo služby, ať se jedná o podnikání, veřejnou správu nebo o společenské či neziskové organizace. V další definici cituje Folwarczná Prokopenka a Kubra z jejich práce Vzdělávání a rozvoj manažerů. 2 Lojda definuje manažera jako člověka, který dosahuje stanovených cílů s lidmi a prostřednictvím nich.3 Templar naproti tomu přináší několik definic, z nichž některé stojí za další úvahu. Dle Templara je manažerem každý rodič (zde se odkazuje na knihu Ros Jay, Kids & Co: Winning business tactics for every family; White Ladder Press, 2003), živnostník, podnikatel, zaměstnanec a dokonce i ten, kdo zdědil majetek. Všichni za něco odpovídají i když jen třeba sami za sebe, musí si nějak poradit, co nejlépe vyjít s dostupnými prostředky, motivovat se, plánovat, zpracovávat, usnadňovat, sledovat, měřit úspěch, stanovovat normy, sestavovat rozpočty, vyřizovat a pracovat. Jde pouze o to, že někteří to tak činí s většími týmy. Ale podstata zůstává stejná. Dle Templara Ekonomická fakulta Harvardovy univerzity definuje manažera jako někoho, kdo dosahuje výsledků prostřednictvím jiných lidí. Peter Drucker, jeden z nejvýznamnějších odborníků v managementu, říká, že manažer je někdo, kdo odpovídá za plánování, realizaci a kontrolu, zatímco Australský institut managementu definuje manažera jako člověka, jenž plánuje, vede, organizuje, deleguje, kontroluje, hodnotí a sestavuje rozpočty tak, aby dosáhl nějakého výsledku. Templar uvádí i definici (The Leadership Network, Kalifornie), kde se praví, že manažer je zaměstnanec, který je součástí manažerského týmu společnosti a odpovídá za výkon delegovaných pravomocí nad financemi, materiálem a lidskými zdroji tak, aby dosáhl cílů společnosti. Manažeři jsou zodpovědní za řízení lidských zdrojů, šíření, uplatňování a prosazování firemních hodnot, etiky a kultury i za provádění a řízení změn v rámci organizace.4 Ve všech výše zmíněných definicích se oproti mnoha úhlům pohledu a mnoha jednotlivým názorům objevují společné rysy: Plánování, realizace, kontrola, lidský faktor. Je tedy možné učinit závěr, že manažerem je ten, kdo něco řídí, kdo něco plánuje, realizuje a kontroluje a tyto činnosti dělá s lidmi a ve vztahu k lidem. Tedy manažerem je skutečně téměř každý i 1 PROKOPENKO, Joseph a Milan KUBR. Vzdělávání a rozvoj manažerů. 1.vyd. Praha: Grada, 1996, s FOLWARCZNÁ, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, s LOJDA, Jan. Manažerské dovednosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s TEMPLAR, Richard. 107 zlatých pravidel úspěšného manažera. 2. rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, s

14 rodič, který plánuje, realizuje, kontroluje a řídí své děti. Manažerem může být kdokoliv v podniku, kdo má zodpovědnost za některou část plánování, realizace a kontroly. Nemusí tedy nutně být ve vedoucí pozici, nemusí vést vlastní podřízené. Může to být samostatný ekonom, který připravuje, sestavuje a kontroluje rozpočty a prostřednictvím lidí (například z obchodního oddělení) dosahuje stanovených výsledků. Manažerem je tedy skutečně téměř kdokoliv a vždy je nutné sledovat samotnou činnost takového jedince, než pouze jeho označení manažer. Pouze informace o jeho práci o tom, co vykonává, co řídí, co kontroluje a s jakými lidmi spolupracuje dává detailní pohled na to, jakou pozici jedinec v podniku případně ve společnosti jako celku zastává Management Co management znamená, jaký je výklad tohoto slova? Tomáš Nikodým z portálu Pro Experty (www.theexperts.cz) sestavil několik možných definic: Samo slovo management pochází z latinského manus, neboli ruka. V italštině vzniklo podobné slovo managgio, jehož význam je vedení, ovládání. V angličtině pak zdomácněl v podobě manage (vést, řídit) nebo jako management (vedení, řízení). Managementem lze označovat kromě vedení i skupinu řídících pracovníků manažerů. Na jedné straně se jedná o označení funkce a na straně druhé jde o lidi, kteří tyto funkce vykonávají. Weber ve své knize definuje management následovně: Managementem budeme rozumět proces systematického provádění všech manažerských funkcí a efektivního užití všech zdrojů podniku ke stanovení a dosažení podnikových cílů. Peter Drucker management definuje velmi obecně, zato komplexně takto: Management není vědou o nic více, než je vědou medicína: v obou případech jde o praktické obory. Každý praktický obor čerpá z velkého souboru skutečných věd. Právě tak jako medicína čerpá z biologie, chemie, fyziky a řady dalších přírodních věd, management zase čerpá z ekonomiky, psychologie, matematiky, politické teorie, historie a filozofie. Stejně jako medicína je však management zároveň samostatným oborem s vlastními předpoklady, s vlastními záměry, s vlastními výkonnostními cíli a kritérii. 5 Profesor Hrabovský definuje management jako proces plánování, organizování, vedení (personalistika) a kontrolování lidí a jejich činnosti uvnitř organizace způsobem, který zajišťuje dosažení stanovených cílů. K tomu přidává dvě další definice, první, KoontzWeihrichovu, která říká, že management je procesem tvorby a udržování prostředí, ve kterém 5 Definice Managementu. NIKODÝM, Tomáš. PROexperty [online] [cit ]. Dostupné z:

15 jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů a druhou, která praví, že procesem řízení rozumíme dosahování cílů prostřednictvím lidí ve formálně organizovaných skupinách.6 Z výše zmíněného tedy vyplývá, že na management můžeme nahlížet ve třech základních rovinách: jako na ucelený systém znalostí a činností (dochází k aplikaci zásad řízení tak, aby docházelo k naplnění předem stanovených cílů) jako na vědní disciplínu (management je zkoumán z akademické úrovně a jsou analyzovány vztahy a procesy v řízení a výstupy jsou posléze aplikovány v praxi a doplňovány do uceleného systému znalostí a činností vedoucích k dosahování cílů) jako na soubor lidí, manažerů, kteří management utváří a vykonávají (management je organizovanou skupinou lidí vykonávajících řídící, kontrolní, organizační a realizační funkce za účelem společného dosahování cílů) Vzhledem k synonymu slova řízení, mezi které patří, mimo jiné, i velení, je možné determinovat původní počátky managementu do daleké historie směrem k velení armád. Od té doby, zejména pak v období posledních sta let, management zaregistroval masivní rozvoj, za kterým stojí mnoho slavných a významných jmen. Mezi nimi je možné jmenovat například otce managementu jako vědy Fredericka Winslowa Taylora, Henryho Laurence Gantta (jehož diagramy pro znázornění průběhu projektu jsou dodnes využívány), neoklasického ekonoma Henriho Fayola (první definoval čtyři základní prvky managementu kontrolu, plánování, vedení a organizaci), australského psychologa a sociologa George Eltona Mayoa (zavádí do managementu rovinu psychologickou a sociální a vybízí ke zlepšení pracovních podmínek jako nástroje k růstu produktivity práce) a zakladatele sociologie, německého sociologa a ekonoma, otce byrokratického managementu, Maxe Webera. Mezi české průkopníky a přispěvatele managementu je možné zmínit například Tomáše Baťu Vzdělávání V této kapitole je třeba definovat a vysvětlit pojem vzdělávání a případné rozdíly tohoto pojmu s pojmem učení. Pojmy a základní rozdíly mezi nimi definuje Michael Armstrong: Kim (1993) definoval učení jako proces zvyšování schopnosti člověka konat. Reynolds a 6 OBST, Otto, Miroslav HRABOVSKÝ, Kateřina IVANOVÁ, Jaroslava KUBÁTOVÁ, Martin HORVÁTH a Robert KLOS. Základy obecného managementu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s s. 15

16 kol. (2002) objasnili, že je třeba rozlišovat mezi učením a vzděláváním / výcvikem: Učení je proces, v němž daná osoba získává nové znalosti, dovednosti a schopnost, zatímco vzdělávání / výcvik je jedním ze způsobů, které organizace podniká za účelem podpory učení. Pedler a kol. (1989) zmínili také rozdíl mezi učením a rozvojem. Považují učení za něco, co se koncentruje na přírůstek znalostí nebo na vyšší stupeň existujících dovedností, zatímco rozvoj se vztahuje k přechodu k jinému stavu bytí nebo fungování. Argyris (1993) zdůrazňuje, že učení neznamená jen mít nový úhel pohledu, novou myšlenku nebo nové chápání věcí. K učení dochází, když podnikáme účinné kroky, když odhalujeme a napravujeme chybu. Jak víte, kdy něco znáte? Když můžete udělat něco, o čem tvrdíte, že to znáte. Vzdělávání je proces, během nějž určitá osoba získává a rozvíjí nové znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje. Podle Williamsovy (1998) definice je vzdělání cílově orientované, založené na zkušenosti, ovlivňuje chování a poznávání, a změny, které přináší, jsou relativně stabilní. Honey a Mumford (1996) vysvětlili, že ke vzdělávání dochází, když mohou lidé ukázat, že znají něco, co neznali předtím (znalost, pochopení něčeho a také fakta), a když mohou dělat něco, co nemohli dělat předtím (dovednosti). Mumford a Gold (2004) zdůraznili, že vzdělávání je jak proces, tak výsledek týkající se znalostí, dovedností a chápání. Existují čtyři typy vzdělávání: Instrumentální vzdělávání vzdělávání, jak lépe vykonávat práci poté, co bylo dosaženo základní úrovně výkonu. Usnadňuje je vzdělávání při výkonu práce. Poznávací (kognitivní) vzdělávání výsledky jsou založeny na zlepšení znalostí a pochopení věcí. Citové (emoční) vzdělávání výsledky jsou založeny spíše na formování postojů nebo pocitů než na formování znalostí. Sebereflektující vzdělávání formování nových vzorců nazírání, myšlení a chování, a v důsledku toho vytváření nových znalostí (Harrisonová, 2005). Podněcování vzdělávání (učení se) se opírá o model zaměřený na postup, který spočívá v usnadňování vzdělávacích aktivit jednotlivých pracovníků a v poskytování prostředků potřebných ke vzdělávání. Na druhé straně výcvik (odborné vzdělávání) zahrnuje i používání modelu zaměřeného na obsah, který znamená s předstihem rozhodovat, jaké znalosti a dovednosti je třeba zlepšit pomocí výcviku (odborného vzdělávání), plánovat program, rozhodovat o metodách výcviku a předkládat obsah v logickém 16

17 pořadí prostřednictvím různých forem vzdělávání. Sloman (2003a) rozlišuje mezi učením, vzděláváním se, které je doménou jedince, a výcvikem, který je doménou organizace. Současné přístupy se zaměřují na individuální vzdělávání se a zabezpečují, aby k němu podle potřeb docházelo v podobě jen pro vás (šité na míru) a právě včas.7 Prokopenko říká, že jen málo vzdělavatelů má vůbec jasně formulovanou teorii učení ve smyslu ucelené soustavy koncepčních přístupů, které používají ve své výchovné praxi. Většina z nich zakládá svoji práci na souboru pouček, k nimž se dobrali vlastní praxí nebo se jim naučili v kurzech pro vzdělavatele. Starší teorie učení v oblasti rozvoje manažerů čerpaly převáženě z poznatků psychologů, kteří se původně zabývali učebním procesem dětí a později pedagogikou technického školení. Burgoyne a Stuart vypracovali přehled, který nazvali Názorové školy na teorii učení : Podmiňovací Měnící osobnostní rysy Přenášející informace Kybernetická Poznávací (kognitivní) Zkušenostní pod vlivem společenského okolí Pragmatická Zatímco většina manažerského vzdělávání byla jednoznačně postavena na kognitivní teorii učení, dynamičtější manažerské školy a většinou i centra pro školení manažerů vyznávají zkušenostní teorii učení. Bohužel, někteří zastánci zkušenostní teorie si dostatečně neuvědomují, do jaké míry tato teorie zahrnuje též kognitivní procesy Rozvoj V průběhu staletí se významy asociované s městským a koloniálním rozvojem střetly s mnoha dalšími, aby přeměnily slovo rozvoj, krok za krokem, v takové slovo, jehož hranice jsou asi tak přesné jako hranice měňavky. (Gustavo Esteva, 7 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Grada, 2007, s. 453 a PROKOPENKO, Joseph a Milan KUBR. Vzdělávání a rozvoj manažerů. 1.vyd. Praha: Grada, 1996, s

18 Development, 1992:10)9 Práce se zabývá vzděláváním a rozvojem pracovníků managementu. Aby bylo možné pokračovat, je nutné si položit poslední otázku a vysvětlit poslední pojem. Rozvoj. Se slovem rozvoj je možné se setkat skutečně napříč celou planetou, celou historií a celým lidstvem. Existuje mnoho jeho významů, mnoho variant ve vztahu k různým oblastem života. Ať už je to ekonomický rozvoj, lidský rozvoj, rozvoj životního prostředí, hospodářský rozvoj, regionální rozvoj, a mnoho dalších. Pro potřeby této práce je klíčový rozvoj lidský, rozvoj zaměstnance, rozvoj manažera. Termín rozvoj tak evokuje jistou ekvivalenci s pojmem manažer. Vzhledem k mnohoznačnosti rozvoje a jeho využití napříč celým životem, celou historií a celou planetou existují dokonce stovky různých definic tohoto pojmu. Velmi obecnou, ale velmi výstižnou definici nabízí Jan Nederveen Pieterse, profesor kalifornské univerzity v Santa Barbaře: Můžeme pravděpodobně definovat rozvoj jako organizovanou intervenci kolektivních záležitostí ve vztahu ke standardům zlepšení. Co je podstatou tohoto zlepšení a jaká je vhodná intervence, se očividně mění ve vztahu k třídě, kulturnímu a historickému kontextu a vztahům moci.10 Ačkoliv s touto prací přímo nesouvisí, pouze se jí okrajově dotýká, je vhodné zmínit ještě jeden rozvoj, který lidstvo v poslední době obklopuje doslova na každém kroku. Mnoho lidí napříč všemi profesemi a především pak mnoho politiků napříč politickým spektrem u nás i v zahraničí se tímto konkrétním rozvojem snaží upoutat pozornost lidí a mnoho z nich nemá povědomí o tom, co vlastně znamená a co si pod ním představit. Jedná se o tzv. trvale udržitelný rozvoj. Trvale udržitelný rozvoj je extrémně záslužná aktivita, které předcházel okamžik, kdy si lidstvo uvědomilo, že v historii udělalo mnoho věcí, na které v současnosti doplácí, případně si uvědomuje, že v budoucnu doplácet bude. A proto má nyní trvale udržitelný rozvoj takový význam napříč všemi profesemi, napříč celým světem. Je nutnou podmínkou pro každý další rozvoj lidstva ve všech jeho oblastech. A právě v tomto bodě se dotýká i této práce. Je totiž nutnou podmínkou i pro rozvoj manažerů a především podniků. Ačkoliv se řada lidí snaží redefinovat trvale udržitelný rozvoj, nejlépe jej vystihuje jeho klasická definice tak, jak jej definovala norská fyzička a politička Gro Harlem Brundtlandová ve zprávě Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj (tzv. Zpráva Brundtlandové) v r. 1987: 9 SACHS, Edited by Wolfgang. The Development dictionary: a guide to knowledge as power. 5. impr. London: Zed Books, 2003, s NEDERVEEN PIETERSE, Jan. Development theory: deconstructions/reconstructions. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2001, s

19 Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, a aniž by se to dělo na úkor jiných národů. Z výše uvedené definice je zřejmé, že trvale udržitelný rozvoj sice není klasickým případem rozvoje, neboť se jedná spíše o dlouhodobý cíl lidské společnosti a o myšlenku, která by měla být naplňována, ale je extrémně významný pro fungování jakéhokoliv státu i jakéhokoliv podniku a především pro fungování samotné lidské společnosti. A jak již bylo zmíněno výše, je tedy i významný pro práci a rozvoj manažerů a především podniků v komerční sféře. Zpět však ke klasickému významu slova rozvoj. Existuje mnoho dalších definic mnoha různých autorů, kteří vždy reflektují některou konkrétní aplikaci rozvoje. Například oblast lidského rozvoje a lidských schopností definuje, mimo jiné, indický ekonom, filozof a nositel Nobelovy ceny za ekonomii, Amartya Kumar Sen. Všechny tyto definice však mají společný základ, který je možné shrnout jako proces vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu, jako přechod ke stavu novému, lepšímu, kvalitnějšímu, než byl ten původní. Jako pokrok. V oblasti manažerského rozvoje pak je možné sledovat několik konkrétních aplikací rozvoje, o kterých budou pojednávat další kapitoly. Jedná se především o rozvoj zaměstnance z pohledu podniku a tím zvýšení ziskovosti, dosažení a udržení si konkurenční výhody, dále pak rozvoj ocenění a sociálního statusu z pohledu jedince, a pak především o rozvoj lidských schopností a dovedností a to jak z úhlu podniku, tak z úhlu jednotlivého manažera Historický vývoj vzdělávání pracovníků managementu Pro analýzu stávající situace, návrhy opatření a především pro komplexnost celé práce je vhodné se v rámci oblasti literární rešerše zaměřit i na historický kontext vzdělávání pracovníků managementu. Prokopenko jej shrnuje ve své práci. Instituce zabývající se vzděláváním manažerů tak jak je známe dnes, neexistovaly ve Spojených státech do roku 1920 a v západní Evropě do konce druhé světové války. Mluvíme tedy o fenoménu, který se nachází v počátečních stadiích svého vývoje. V řade rozvojových zemí teprve nyní vznikají manažerské školy. Až nyní se dochází k závěru, že management je profese. Tak jako v jiných profesích je proto nutné získávat vědomosti, dovednosti a postoje systematickým učením a neponechávat to náhodě. Než jsme si toto uvědomili, učení manažeru probíhalo v pracovním procesu. Tento proces byl obecně známý pod názvem "škola tvrdých úderu". Všeobecně se soudilo, že manažeři se spíše rodí než vychovávají. V mnoha případech to byla pravda, protože management na nejvyšších úrovních se zpravidla dědil z otce na syna. 19

20 Systematické vzdělávání budoucích manažeru, pokud vůbec existovalo, mělo širokou škálu podob. Univerzitní studium klasických oboru, jako je historie, literatura nebo politika, bylo považováno za stejně dobrý intelektuální základ pro management, jako právo, ekonomie nebo technické vědy. Nezřídka se stávalo, že podnikatelem se stal ten, kdo měl vynikající nápad, byl tvůrčí a vytrvalý. Naučil se řídit proto, že mu nic jiného nezbývalo. Je důležité si uvědomit, že v dřívějších dobách to naprosto stačilo. Instituce byly ve své podstatě poměrně jednoduché a měly "pyramidovou" strukturu. Byl to teprve začátek obrovské vlny růstu a diverzifikace výroby, trhu a zeměpisného rozmístění. Staré postupy získávání manažerů a jejich růstu byly překonány a začala nová etapa. Nejobvyklejší základnou a zdrojem vrcholového managementu se stal o jednu úroveň nižší stupeň řízení, jehož náplň práce byla mnohem specializovanější. To nebylo neracionální, ale lidé, postupující na vyšší stupně, měli jednostranné manažerské pracovní zkušenosti. Nebylo proto ničím neobvyklým, že generální ředitel byl velmi dobrým účetním, finančníkem nebo konstruktérem v závislosti na tom, jaké bylo jeho předchozí působení. Je pochopitelné, že měl slabiny v ostatních oblastech, jako například v marketingu nebo v péči o zákazníky. Další diverzifikace vytvořila nové možnosti pro rozvoj manažeru při plnění pracovních úkolu, jakmile se společnosti začaly členit na divize. Pracovní náplň vedoucího manažera divize byla dobrou přípravou pro jmenování do funkce ředitele společnosti. To bylo poměrně dostačující, ale ne úplně, protože zkušenosti se často omezovaly na úroveň jediné divize, na jeden úsek nebo jednu zemi. Manažerská funkce na úrovni společnosti vyžaduje větší zkušenosti v oboru a širší mezinárodní rozmanitost. Všechny tyto změny uvedly v život současnou komplexní nabídku různých způsobů rozvoje manažerů. Ta muže zahrnovat systematické vzdělávání nejen na počátku manažerské kariéry, ale ve všech jejích rozhodujících stadiích, jakož i pečlivě připravené programy "šité na míru", které jsou určeny pro poskytnutí maximálních možností rozvoje Přehled současné situace V reakci na zvyšující se náročnost úkolů, které jsou kladeny na lidské zdroje a na stále se zvyšující potřebu podniků reagovat na novinky v ekonomických, hospodářských, politických a jiných oblastech, vzrůstá v posledních desetiletích nutnost intenzivně rozvíjet v podnicích lidské zdroje. Lidské zdroje jsou pro podnik základním prvkem konkurenceschopnosti a jako takový určují, zda podnik má a nebo nemá šanci na trhu vůbec přežít. S ohledem k výše 11 PROKOPENKO, Joseph a Milan KUBR. Vzdělávání a rozvoj manažerů. 1.vyd. Praha: Grada, 1996, s

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4.

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4 Obsah ABECEDA MANAGEMENTU 1. kapitola Základní pojmy managementu 2. kapitola Strategický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více