Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková, PhD. duben 2014

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 20. dubna 2014 Bc. Klára Hnídková

3 Chtěla bych na tomto místě poděkovat své vedoucí diplomové práce paní PhDr. Mgr. Ingrid Matouškové, PhD. za vstřícné vedení, cenné rady a pomoc, kterou mi po celou dobu tvorby mé práce poskytovala. Bc. Klára Hnídková

4 ANOTACE Práce je zaměřena na deskripci a analýzu vzdělávání a rozvoje manažerů s akcentem na terciární stupeň vzdělávání a ambivalenci spojenou s procesem vzdělávání. Zaměřuje se na analýzu nákladových a přínosových složek vzdělávání jak z pohledu jednotlivce, tak z pohledu podniku, analýzu ambivalence a ekonomické analýzy a kvantitativní metody rozhodování, které mohou snížit, případně eliminovat ambivalenci, která vzdělávání manažerů provází. Práce determinuje návrhy možných opatření a jejich uvedení do praxe, komplexní pohled na historii, současnost a budoucí vývoj manažerského vzdělávání. Obsahem práce je celkové zhodnocení a definování závěrů a možných doporučení. KLÍČOVÁ SLOVA Vzdělávání, rozvoj, management, manažer, terciární vzdělávání, sociální status, učící se organizace, náklady vzdělávání, přínosy vzdělávání, nákladově užitkové metody, SWOT ANNOTATION This thesis deals with description and analysis of education and development of managers with emphasis on university degree and ambivalence affiliated with the process of education. The work is focused on analyses of costs and benefits of education regarding each person and company, analysis of ambivalence and economical analyses and quantitative decision making methods, which are able to decrease or eliminate ambivalence which is in education presented. Thesis deals with proposals of possible ways and their practical usage, complex review on history, present time and future of managerial education. Thesis deals with appreciations in each step and final conclusions and possible recommendations. KEY WORDS Education, Development, Management, Manager, University Degree, College Degree, Social Status, Learning Organization, Costs of Education, Benefits of Education, Cost-Benefit Analyses, SWOT

5 OBSAH Úvod Cíle práce a metodika Cíle práce Metodika Analýza vzdělávání a rozvoje pracovníků managementu Výklad pojmů Manažer Management Vzdělávání Rozvoj Historický vývoj vzdělávání pracovníků managementu Přehled současné situace Přehled současné nabídky manažerského vzdělávání Pohled na budoucí vývoj Manažerský rozvoj jako investice Manažerský rozvoj a jeho marketing Manažerský rozvoj jako nepřetržitý proces Manažerský rozvoj a materiální a informační zdroje Manažerský rozvoj nad rámec tradičních koncepcí současnosti Manažerský rozvoj a jeho tendence v 21. století Zhodnocení Přínosy terciárního vzdělávání Terciární vzdělávání Obecné cíle Vyšší odborné školy...36

6 Vysoké školy Vztah mezi vzděláním a zaměstnáním Vyšší odborné školy Vysoké školy Přínosy z hlediska jednotlivce Sociální status Ocenění (mzda, plat) Nižší riziko nezaměstnanosti lidí s terciárním vzděláním Zhodnocení Přínosy z hlediska podniku Zvýšení a udržení konkurenceschopnosti Učící se organizace Balanced Scorecard Zhodnocení Zhodnocení přínosu terciárního vzdělávání manažerů Analýza nákladů vzdělávání Analýza nákladů z hlediska jednotlivce Finanční náklady Explicitní finanční náklady Implicitní finanční náklady Čas Analýza nákladů z hlediska podniku Finanční náklady Legislativní rámec zvyšování kvalifikace Explicitní finanční náklady Implicitní finanční náklady Závěrečné shrnutí...65

7 5. Ambivalentní přístup ke vzdělávání Ekonomické analýzy a rozhodování Ekonomické analýzy Nákladově užitkové metody Metoda CBA Analýza investic Metoda rentability (výnosovosti) investic Doba návratnosti (doba splácení) Metoda čisté současné hodnoty investic Analýza SWOT Historie analýzy SWOT Princip SWOT Shrnutí a aplikace ve vzdělávání Rozhodování Návrhy opatření a uvedení do praxe Kvalifikační dohoda Návrhy opatření a uvedení do praxe z hlediska jednotlivce Návrhy opatření a uvedení do praxe z hlediska podniku...83 Závěr...85 Použitá literatura...86 Seznam ilustrací...91 Seznam tabulek...91

8 Úvod V souvislosti s prudkým rozvojem ekonomiky, podnikání, mezinárodního obchodu, inovací, techniky a technologií a stejně tak i v souvislosti s finanční a dluhovou krizí, která působí na podnikání ve všech jeho sférách, stoupá potřeba kvalitních lidských zdrojů v oblasti managementu. Jen tak mohou podniky reagovat na tento vývoj a jen tak si mohou zajistit a udržet svoji ziskovost a konkurenční výhodu. U pracovníků managementu je jejich rozvoj a další vzdělávání nutnou podmínkou jak z hlediska jednotlivců, tak z hlediska samotného podniku. Nicméně v obou pohledech je určitá ambivalence. Z osobního pohledu jednotlivce tato dvojakost může pramenit z neochoty se rozvíjet, z neochoty přinášet svému rozvoji některé oběti převážně v podobě volného času, jež je v prostředí managementu vzácným statkem, ale i z neochoty investovat do svého rozvoje finanční zdroje. Oproti tomu stojí pozitiva, která takový rozvoj přináší. Ať už se jedná o finanční stabilitu a s tím související sociální jistotu nebo o rozvoj kariéry a s tím související vzestup v sociální statusu jednotlivce. Takových pozitiv i negativ z pohledu jednotlivého manažera je možné najít mnoho, přičemž o těch zásadních tato práce pojednává. Ekvivalencí pro jednotlivého pracovníka je pak samotný postoj podniku, ve kterém můžeme rovněž sledovat jisté stopy ambivalence. Na jedné straně stojí přínos, který podniku generuje manažer, který se vzdělává a rozvíjí a to přínos v podobě vyšší ziskovosti, rozvoje podniku, získání a udržení si konkurenceschopnosti a na straně druhé stojí, z pohledu podniku, jistá negativa pramenící z nutnosti poskytnout pracovníkovi na jeho rozvoj čas, prostředky a případné jiné nástroje včetně nástrojů přímo souvisejících s podnikem, jeho provozem a v krajních mezích i jeho existencí. Jako samostatný přínos pro podnik je nutné zmínit koncept učící se organizace. Tento model není možné realizovat bez kvalitních lidských zdrojů především v oblasti managementu, které se musí neustále vzdělávat a dále rozvíjet. A jedině učící se organizace je schopna reagovat na veškeré změny na trzích, na otevírání trhů nových a na krize, které se v podnikání objevují a těmto externalitám se přizpůsobit, vhodně na ně reagovat a využívat je pro svůj prospěch. Rozvoj manažerů a jejich vzdělávání se tedy jeví jako nutná aktivita v oblasti vývoje podniku a jeho reakcí na případné krize v ekonomice a podnikání, naproti tomu však stojí častá neochota manažerů i podniků se dále rozvíjet. Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu a zejména zmíněná ambivalence na všech stupních je vstupem pro hlubší analýzu tohoto jevu 8

9 a prokázání, zda rozvoj a vzdělávání manažerů hrají v podniku a v globálním aspektu skutečně tak důležitou roli, jaká se v tomto ohledu predikuje. Na základě výstupů provedených analýz a historického kontextu bude provedena syntéza, zodpovězeny otázky a uvedeny možnosti využití těchto poznatků v praxi a to jak z pohledu jednotlivců, tak z pohledu podniku. Text práce akcentuje především terciární vzdělávání v prostředí pracovníků managementu, které svojí teoretickou i praktickou bází je klíčové pro kvalitní lidské zdroje v oblasti řízení podniků i pro vytvoření konceptu učící se organizace jako odpovědi na tržní externality a technický, technologický, sociální, politický a především ekonomický rozvoj. 9

10 1. Cíle práce a metodika 1.1. Cíle práce Práce je zaměřena na hlubší analýzu vzdělávání a rozvoje pracovníků managementu včetně zásadní ambivalence v této oblasti a na návrhy možných opatření k eliminaci škodlivých ambivalentních jevů a implementaci návrhů v praxi jak z hlediska jednotlivce, tak z hlediska organizace. S ohledem k mnoha faktorům dnešní trendy zdaleka ve všech případech nepotvrzují stav, že vzdělávání a rozvoj je podporováno jak samotnými pracovníky, tak především podniky, ve kterých tito pracovníci pracují. Podniky obvykle volí možnost zaměstnání jedinců, kteří již dosáhli požadovaného stupně vzdělání a které podnik dále nemusí nijak významně ve vzdělávání podporovat. Hlavní cíle práce jsou: analýza vzdělávání a rozvoje pracovníků managementu s akcentem na terciární vzdělávání a ambivalenci, která vzdělávání a rozvoj provází. návrhy opatření vedoucí ke snížení, případně k eliminaci negativních stránek ambivalentního přístupu ke vzdělávání a rozvoji. Dílčími cíli pak jsou: determinace přínosů z hlediska jednotlivce i podniku analýza nákladů vzdělávání z pohledu pracovníka i organizace analýza ambivalence přístupu ke vzdělávání a rozvoji návrhy možných opatření včetně aplikovatelných metod ekonomických analýz návrhy implementace navržených opatření do praxe z hlediska jednotlivců i podniku 1.2. Metodika Ve vztahu k metodice, práce postupuje směrem od analýzy stávající situace s ohledem k historickému vývoji k syntéze a návrhům opatření a jejich možné implementaci. Práce vychází ze zdrojů v rešeršní části, která obsahuje informace převážně z monografických publikací a z části, ve které autorka aplikuje analýzu rešeršní části, ve které se zabývá náklady a přínosy terciárního vzdělání, možnými aplikovatelnými ekonomickými analýzami a 10

11 rozhodováním. V úvodu práce předkládá na straně jedné historický vývoj oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků managementu a na straně druhé komplexní analýzu stávající, současné situace s ohledem na aktuální jevy. Vzhledem ke klíčovému, v úvodu zmíněnému, prvku ambivalence se v dalších kapitolách práce zabývá přínosy terciárního vzdělávání jak z pohledu jednotlivce a to především v oblasti jeho sociálního statusu a případné změny tohoto statusu, tak v oblasti samotného ocenění jednotlivce ve vztahu k jeho vzdělávání a rozvoji, a přínosy z hlediska podniku, které vedou především ke zvýšení a udržení konkurenceschopnosti a k implementaci modelu učící se organizace. Na straně druhé s ohledem na výše zmíněnou ambivalenci se práce zabývá analýzou nákladů vzdělávání a to opět jak z pohledu jednotlivce, tak organizace. Náklady se v tomto ohledu a pro potřeby této práce rozumí nejenom vlastní finanční náklady, ale i náklady obětované příležitosti, volný čas, nástroje podniku, různá omezení plynoucí ze vzdělávání a rozvoje a podobně. Shrnutí dvou výše zmíněných kapitol je pak v samostatné části popisující ambivalentnost přístupu ke vzdělávání jak z pohledu jednotlivce, tak z pohledu podniku. Toto shrnutí následují aplikovatelné ekonomické analýzy a rozhodování. Výstupem práce jsou návrhy opatření na základě provedených analýz a modelů vedoucí ke snížení, případně k eliminaci negativních stránek ambivalentního přístupu ke vzdělávání a rozvoji. A to včetně nastínění možných způsobů implementace zmíněných opatření v praxi jak z pohledu jednotlivce, tak z pohledu organizace. 11

12 2. Analýza vzdělávání a rozvoje pracovníků managementu 2.1. Výklad pojmů Vzhledem k dalšímu pokračování práce je potřebné specifikovat některé pojmy a vazby. Kdo je vlastně manažer, komu tak říkáme, co dělá a jaké jsou jeho kompetence? Jak definovat vzdělávání, rozvoj a vzdělávání a rozvoj manažerů? Na tyto otázky práce předkládá odpovědi v následujících kapitolách Manažer Pracovník managementu, manažer. Všichni ví, kdo je manažer a co dělá, tak proč pokládat takovou otázku a proč na ni vůbec odpovídat. Je to ale skutečně tak? Je manažer ten, kdo řídí lidi? Je to nutnou podmínkou? Nebo je manažer i ten, kdo se podílí na řízení a koncepci podniku, aniž by se podílel na řízení lidí, například řízením financí? Na tomto místě práce předkládá několik definic pojmu manažer, aby bylo možné otázku položenou v úvodu odpovědět. Joseph Prokopenko a Milan Kubr ve své publikaci říkají, že management jako zvláštní funkce a činnost má své kořeny v růstu a rozšiřování soukromého podnikání. Manažerem je pak ten člověk, který řídí a provozuje podnik jménem a v zájmu jednoho nebo více soukromých vlastníků organizace. V malých firmách a v řadě větších firem může být výhradním nebo hlavním manažerem výhradní nebo většinový vlastník. Historický trend však působí směrem k oddělení řídící funkce od vlastnictví a směrem k rozšiřování kategorie placených zaměstnanců, kterým říkáme manažeři. V současném podnikání je většina větších firem řízena lidmi, kteří se přímo nepodílejí na jejich vlastnictví, nebo kteří vlastní jen relativně malou část. Dokonce i v rodinných firmách se projevuje tendence k stále menší účasti rodiny na řízení. Henry Fayol popsal v roce 1916 manažera jako člověka, který se zabývá plánováním, organizováním, koordinováním a kontrolou. Od doby Fayola bylo v literatuře popsáno mnoho variant základních povinností manažera. V roce 1937 shrnul Gulick povinnosti manažera do zkratky POSDCORB (plánování, organizování, výběr a umisťování pracovníků, vedení, koordinování, výkaznictví a rozpočtování. Jiní autoři kladou důraz na takové činnosti jako je řešení problémů, rozhodování, řízení změn, tvorba vizí budoucnosti, 12

13 vedení lidí, motivování, inovování, realizace, reprezentace a podobně.1 Ivana Folwarczná říká, že termín manažer se začal používat především v anglosaských zemích k označování všech osob zodpovídajících za chod organizace nebo služby, ať se jedná o podnikání, veřejnou správu nebo o společenské či neziskové organizace. V další definici cituje Folwarczná Prokopenka a Kubra z jejich práce Vzdělávání a rozvoj manažerů. 2 Lojda definuje manažera jako člověka, který dosahuje stanovených cílů s lidmi a prostřednictvím nich.3 Templar naproti tomu přináší několik definic, z nichž některé stojí za další úvahu. Dle Templara je manažerem každý rodič (zde se odkazuje na knihu Ros Jay, Kids & Co: Winning business tactics for every family; White Ladder Press, 2003), živnostník, podnikatel, zaměstnanec a dokonce i ten, kdo zdědil majetek. Všichni za něco odpovídají i když jen třeba sami za sebe, musí si nějak poradit, co nejlépe vyjít s dostupnými prostředky, motivovat se, plánovat, zpracovávat, usnadňovat, sledovat, měřit úspěch, stanovovat normy, sestavovat rozpočty, vyřizovat a pracovat. Jde pouze o to, že někteří to tak činí s většími týmy. Ale podstata zůstává stejná. Dle Templara Ekonomická fakulta Harvardovy univerzity definuje manažera jako někoho, kdo dosahuje výsledků prostřednictvím jiných lidí. Peter Drucker, jeden z nejvýznamnějších odborníků v managementu, říká, že manažer je někdo, kdo odpovídá za plánování, realizaci a kontrolu, zatímco Australský institut managementu definuje manažera jako člověka, jenž plánuje, vede, organizuje, deleguje, kontroluje, hodnotí a sestavuje rozpočty tak, aby dosáhl nějakého výsledku. Templar uvádí i definici (The Leadership Network, Kalifornie), kde se praví, že manažer je zaměstnanec, který je součástí manažerského týmu společnosti a odpovídá za výkon delegovaných pravomocí nad financemi, materiálem a lidskými zdroji tak, aby dosáhl cílů společnosti. Manažeři jsou zodpovědní za řízení lidských zdrojů, šíření, uplatňování a prosazování firemních hodnot, etiky a kultury i za provádění a řízení změn v rámci organizace.4 Ve všech výše zmíněných definicích se oproti mnoha úhlům pohledu a mnoha jednotlivým názorům objevují společné rysy: Plánování, realizace, kontrola, lidský faktor. Je tedy možné učinit závěr, že manažerem je ten, kdo něco řídí, kdo něco plánuje, realizuje a kontroluje a tyto činnosti dělá s lidmi a ve vztahu k lidem. Tedy manažerem je skutečně téměř každý i 1 PROKOPENKO, Joseph a Milan KUBR. Vzdělávání a rozvoj manažerů. 1.vyd. Praha: Grada, 1996, s FOLWARCZNÁ, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, s LOJDA, Jan. Manažerské dovednosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s TEMPLAR, Richard. 107 zlatých pravidel úspěšného manažera. 2. rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, s

14 rodič, který plánuje, realizuje, kontroluje a řídí své děti. Manažerem může být kdokoliv v podniku, kdo má zodpovědnost za některou část plánování, realizace a kontroly. Nemusí tedy nutně být ve vedoucí pozici, nemusí vést vlastní podřízené. Může to být samostatný ekonom, který připravuje, sestavuje a kontroluje rozpočty a prostřednictvím lidí (například z obchodního oddělení) dosahuje stanovených výsledků. Manažerem je tedy skutečně téměř kdokoliv a vždy je nutné sledovat samotnou činnost takového jedince, než pouze jeho označení manažer. Pouze informace o jeho práci o tom, co vykonává, co řídí, co kontroluje a s jakými lidmi spolupracuje dává detailní pohled na to, jakou pozici jedinec v podniku případně ve společnosti jako celku zastává Management Co management znamená, jaký je výklad tohoto slova? Tomáš Nikodým z portálu Pro Experty ( sestavil několik možných definic: Samo slovo management pochází z latinského manus, neboli ruka. V italštině vzniklo podobné slovo managgio, jehož význam je vedení, ovládání. V angličtině pak zdomácněl v podobě manage (vést, řídit) nebo jako management (vedení, řízení). Managementem lze označovat kromě vedení i skupinu řídících pracovníků manažerů. Na jedné straně se jedná o označení funkce a na straně druhé jde o lidi, kteří tyto funkce vykonávají. Weber ve své knize definuje management následovně: Managementem budeme rozumět proces systematického provádění všech manažerských funkcí a efektivního užití všech zdrojů podniku ke stanovení a dosažení podnikových cílů. Peter Drucker management definuje velmi obecně, zato komplexně takto: Management není vědou o nic více, než je vědou medicína: v obou případech jde o praktické obory. Každý praktický obor čerpá z velkého souboru skutečných věd. Právě tak jako medicína čerpá z biologie, chemie, fyziky a řady dalších přírodních věd, management zase čerpá z ekonomiky, psychologie, matematiky, politické teorie, historie a filozofie. Stejně jako medicína je však management zároveň samostatným oborem s vlastními předpoklady, s vlastními záměry, s vlastními výkonnostními cíli a kritérii. 5 Profesor Hrabovský definuje management jako proces plánování, organizování, vedení (personalistika) a kontrolování lidí a jejich činnosti uvnitř organizace způsobem, který zajišťuje dosažení stanovených cílů. K tomu přidává dvě další definice, první, KoontzWeihrichovu, která říká, že management je procesem tvorby a udržování prostředí, ve kterém 5 Definice Managementu. NIKODÝM, Tomáš. PROexperty [online] [cit ]. Dostupné z:

15 jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů a druhou, která praví, že procesem řízení rozumíme dosahování cílů prostřednictvím lidí ve formálně organizovaných skupinách.6 Z výše zmíněného tedy vyplývá, že na management můžeme nahlížet ve třech základních rovinách: jako na ucelený systém znalostí a činností (dochází k aplikaci zásad řízení tak, aby docházelo k naplnění předem stanovených cílů) jako na vědní disciplínu (management je zkoumán z akademické úrovně a jsou analyzovány vztahy a procesy v řízení a výstupy jsou posléze aplikovány v praxi a doplňovány do uceleného systému znalostí a činností vedoucích k dosahování cílů) jako na soubor lidí, manažerů, kteří management utváří a vykonávají (management je organizovanou skupinou lidí vykonávajících řídící, kontrolní, organizační a realizační funkce za účelem společného dosahování cílů) Vzhledem k synonymu slova řízení, mezi které patří, mimo jiné, i velení, je možné determinovat původní počátky managementu do daleké historie směrem k velení armád. Od té doby, zejména pak v období posledních sta let, management zaregistroval masivní rozvoj, za kterým stojí mnoho slavných a významných jmen. Mezi nimi je možné jmenovat například otce managementu jako vědy Fredericka Winslowa Taylora, Henryho Laurence Gantta (jehož diagramy pro znázornění průběhu projektu jsou dodnes využívány), neoklasického ekonoma Henriho Fayola (první definoval čtyři základní prvky managementu kontrolu, plánování, vedení a organizaci), australského psychologa a sociologa George Eltona Mayoa (zavádí do managementu rovinu psychologickou a sociální a vybízí ke zlepšení pracovních podmínek jako nástroje k růstu produktivity práce) a zakladatele sociologie, německého sociologa a ekonoma, otce byrokratického managementu, Maxe Webera. Mezi české průkopníky a přispěvatele managementu je možné zmínit například Tomáše Baťu Vzdělávání V této kapitole je třeba definovat a vysvětlit pojem vzdělávání a případné rozdíly tohoto pojmu s pojmem učení. Pojmy a základní rozdíly mezi nimi definuje Michael Armstrong: Kim (1993) definoval učení jako proces zvyšování schopnosti člověka konat. Reynolds a 6 OBST, Otto, Miroslav HRABOVSKÝ, Kateřina IVANOVÁ, Jaroslava KUBÁTOVÁ, Martin HORVÁTH a Robert KLOS. Základy obecného managementu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s s. 15

16 kol. (2002) objasnili, že je třeba rozlišovat mezi učením a vzděláváním / výcvikem: Učení je proces, v němž daná osoba získává nové znalosti, dovednosti a schopnost, zatímco vzdělávání / výcvik je jedním ze způsobů, které organizace podniká za účelem podpory učení. Pedler a kol. (1989) zmínili také rozdíl mezi učením a rozvojem. Považují učení za něco, co se koncentruje na přírůstek znalostí nebo na vyšší stupeň existujících dovedností, zatímco rozvoj se vztahuje k přechodu k jinému stavu bytí nebo fungování. Argyris (1993) zdůrazňuje, že učení neznamená jen mít nový úhel pohledu, novou myšlenku nebo nové chápání věcí. K učení dochází, když podnikáme účinné kroky, když odhalujeme a napravujeme chybu. Jak víte, kdy něco znáte? Když můžete udělat něco, o čem tvrdíte, že to znáte. Vzdělávání je proces, během nějž určitá osoba získává a rozvíjí nové znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje. Podle Williamsovy (1998) definice je vzdělání cílově orientované, založené na zkušenosti, ovlivňuje chování a poznávání, a změny, které přináší, jsou relativně stabilní. Honey a Mumford (1996) vysvětlili, že ke vzdělávání dochází, když mohou lidé ukázat, že znají něco, co neznali předtím (znalost, pochopení něčeho a také fakta), a když mohou dělat něco, co nemohli dělat předtím (dovednosti). Mumford a Gold (2004) zdůraznili, že vzdělávání je jak proces, tak výsledek týkající se znalostí, dovedností a chápání. Existují čtyři typy vzdělávání: Instrumentální vzdělávání vzdělávání, jak lépe vykonávat práci poté, co bylo dosaženo základní úrovně výkonu. Usnadňuje je vzdělávání při výkonu práce. Poznávací (kognitivní) vzdělávání výsledky jsou založeny na zlepšení znalostí a pochopení věcí. Citové (emoční) vzdělávání výsledky jsou založeny spíše na formování postojů nebo pocitů než na formování znalostí. Sebereflektující vzdělávání formování nových vzorců nazírání, myšlení a chování, a v důsledku toho vytváření nových znalostí (Harrisonová, 2005). Podněcování vzdělávání (učení se) se opírá o model zaměřený na postup, který spočívá v usnadňování vzdělávacích aktivit jednotlivých pracovníků a v poskytování prostředků potřebných ke vzdělávání. Na druhé straně výcvik (odborné vzdělávání) zahrnuje i používání modelu zaměřeného na obsah, který znamená s předstihem rozhodovat, jaké znalosti a dovednosti je třeba zlepšit pomocí výcviku (odborného vzdělávání), plánovat program, rozhodovat o metodách výcviku a předkládat obsah v logickém 16

17 pořadí prostřednictvím různých forem vzdělávání. Sloman (2003a) rozlišuje mezi učením, vzděláváním se, které je doménou jedince, a výcvikem, který je doménou organizace. Současné přístupy se zaměřují na individuální vzdělávání se a zabezpečují, aby k němu podle potřeb docházelo v podobě jen pro vás (šité na míru) a právě včas.7 Prokopenko říká, že jen málo vzdělavatelů má vůbec jasně formulovanou teorii učení ve smyslu ucelené soustavy koncepčních přístupů, které používají ve své výchovné praxi. Většina z nich zakládá svoji práci na souboru pouček, k nimž se dobrali vlastní praxí nebo se jim naučili v kurzech pro vzdělavatele. Starší teorie učení v oblasti rozvoje manažerů čerpaly převáženě z poznatků psychologů, kteří se původně zabývali učebním procesem dětí a později pedagogikou technického školení. Burgoyne a Stuart vypracovali přehled, který nazvali Názorové školy na teorii učení : Podmiňovací Měnící osobnostní rysy Přenášející informace Kybernetická Poznávací (kognitivní) Zkušenostní pod vlivem společenského okolí Pragmatická Zatímco většina manažerského vzdělávání byla jednoznačně postavena na kognitivní teorii učení, dynamičtější manažerské školy a většinou i centra pro školení manažerů vyznávají zkušenostní teorii učení. Bohužel, někteří zastánci zkušenostní teorie si dostatečně neuvědomují, do jaké míry tato teorie zahrnuje též kognitivní procesy Rozvoj V průběhu staletí se významy asociované s městským a koloniálním rozvojem střetly s mnoha dalšími, aby přeměnily slovo rozvoj, krok za krokem, v takové slovo, jehož hranice jsou asi tak přesné jako hranice měňavky. (Gustavo Esteva, 7 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Grada, 2007, s. 453 a PROKOPENKO, Joseph a Milan KUBR. Vzdělávání a rozvoj manažerů. 1.vyd. Praha: Grada, 1996, s

18 Development, 1992:10)9 Práce se zabývá vzděláváním a rozvojem pracovníků managementu. Aby bylo možné pokračovat, je nutné si položit poslední otázku a vysvětlit poslední pojem. Rozvoj. Se slovem rozvoj je možné se setkat skutečně napříč celou planetou, celou historií a celým lidstvem. Existuje mnoho jeho významů, mnoho variant ve vztahu k různým oblastem života. Ať už je to ekonomický rozvoj, lidský rozvoj, rozvoj životního prostředí, hospodářský rozvoj, regionální rozvoj, a mnoho dalších. Pro potřeby této práce je klíčový rozvoj lidský, rozvoj zaměstnance, rozvoj manažera. Termín rozvoj tak evokuje jistou ekvivalenci s pojmem manažer. Vzhledem k mnohoznačnosti rozvoje a jeho využití napříč celým životem, celou historií a celou planetou existují dokonce stovky různých definic tohoto pojmu. Velmi obecnou, ale velmi výstižnou definici nabízí Jan Nederveen Pieterse, profesor kalifornské univerzity v Santa Barbaře: Můžeme pravděpodobně definovat rozvoj jako organizovanou intervenci kolektivních záležitostí ve vztahu ke standardům zlepšení. Co je podstatou tohoto zlepšení a jaká je vhodná intervence, se očividně mění ve vztahu k třídě, kulturnímu a historickému kontextu a vztahům moci.10 Ačkoliv s touto prací přímo nesouvisí, pouze se jí okrajově dotýká, je vhodné zmínit ještě jeden rozvoj, který lidstvo v poslední době obklopuje doslova na každém kroku. Mnoho lidí napříč všemi profesemi a především pak mnoho politiků napříč politickým spektrem u nás i v zahraničí se tímto konkrétním rozvojem snaží upoutat pozornost lidí a mnoho z nich nemá povědomí o tom, co vlastně znamená a co si pod ním představit. Jedná se o tzv. trvale udržitelný rozvoj. Trvale udržitelný rozvoj je extrémně záslužná aktivita, které předcházel okamžik, kdy si lidstvo uvědomilo, že v historii udělalo mnoho věcí, na které v současnosti doplácí, případně si uvědomuje, že v budoucnu doplácet bude. A proto má nyní trvale udržitelný rozvoj takový význam napříč všemi profesemi, napříč celým světem. Je nutnou podmínkou pro každý další rozvoj lidstva ve všech jeho oblastech. A právě v tomto bodě se dotýká i této práce. Je totiž nutnou podmínkou i pro rozvoj manažerů a především podniků. Ačkoliv se řada lidí snaží redefinovat trvale udržitelný rozvoj, nejlépe jej vystihuje jeho klasická definice tak, jak jej definovala norská fyzička a politička Gro Harlem Brundtlandová ve zprávě Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj (tzv. Zpráva Brundtlandové) v r. 1987: 9 SACHS, Edited by Wolfgang. The Development dictionary: a guide to knowledge as power. 5. impr. London: Zed Books, 2003, s NEDERVEEN PIETERSE, Jan. Development theory: deconstructions/reconstructions. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2001, s

19 Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, a aniž by se to dělo na úkor jiných národů. Z výše uvedené definice je zřejmé, že trvale udržitelný rozvoj sice není klasickým případem rozvoje, neboť se jedná spíše o dlouhodobý cíl lidské společnosti a o myšlenku, která by měla být naplňována, ale je extrémně významný pro fungování jakéhokoliv státu i jakéhokoliv podniku a především pro fungování samotné lidské společnosti. A jak již bylo zmíněno výše, je tedy i významný pro práci a rozvoj manažerů a především podniků v komerční sféře. Zpět však ke klasickému významu slova rozvoj. Existuje mnoho dalších definic mnoha různých autorů, kteří vždy reflektují některou konkrétní aplikaci rozvoje. Například oblast lidského rozvoje a lidských schopností definuje, mimo jiné, indický ekonom, filozof a nositel Nobelovy ceny za ekonomii, Amartya Kumar Sen. Všechny tyto definice však mají společný základ, který je možné shrnout jako proces vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu, jako přechod ke stavu novému, lepšímu, kvalitnějšímu, než byl ten původní. Jako pokrok. V oblasti manažerského rozvoje pak je možné sledovat několik konkrétních aplikací rozvoje, o kterých budou pojednávat další kapitoly. Jedná se především o rozvoj zaměstnance z pohledu podniku a tím zvýšení ziskovosti, dosažení a udržení si konkurenční výhody, dále pak rozvoj ocenění a sociálního statusu z pohledu jedince, a pak především o rozvoj lidských schopností a dovedností a to jak z úhlu podniku, tak z úhlu jednotlivého manažera Historický vývoj vzdělávání pracovníků managementu Pro analýzu stávající situace, návrhy opatření a především pro komplexnost celé práce je vhodné se v rámci oblasti literární rešerše zaměřit i na historický kontext vzdělávání pracovníků managementu. Prokopenko jej shrnuje ve své práci. Instituce zabývající se vzděláváním manažerů tak jak je známe dnes, neexistovaly ve Spojených státech do roku 1920 a v západní Evropě do konce druhé světové války. Mluvíme tedy o fenoménu, který se nachází v počátečních stadiích svého vývoje. V řade rozvojových zemí teprve nyní vznikají manažerské školy. Až nyní se dochází k závěru, že management je profese. Tak jako v jiných profesích je proto nutné získávat vědomosti, dovednosti a postoje systematickým učením a neponechávat to náhodě. Než jsme si toto uvědomili, učení manažeru probíhalo v pracovním procesu. Tento proces byl obecně známý pod názvem "škola tvrdých úderu". Všeobecně se soudilo, že manažeři se spíše rodí než vychovávají. V mnoha případech to byla pravda, protože management na nejvyšších úrovních se zpravidla dědil z otce na syna. 19

20 Systematické vzdělávání budoucích manažeru, pokud vůbec existovalo, mělo širokou škálu podob. Univerzitní studium klasických oboru, jako je historie, literatura nebo politika, bylo považováno za stejně dobrý intelektuální základ pro management, jako právo, ekonomie nebo technické vědy. Nezřídka se stávalo, že podnikatelem se stal ten, kdo měl vynikající nápad, byl tvůrčí a vytrvalý. Naučil se řídit proto, že mu nic jiného nezbývalo. Je důležité si uvědomit, že v dřívějších dobách to naprosto stačilo. Instituce byly ve své podstatě poměrně jednoduché a měly "pyramidovou" strukturu. Byl to teprve začátek obrovské vlny růstu a diverzifikace výroby, trhu a zeměpisného rozmístění. Staré postupy získávání manažerů a jejich růstu byly překonány a začala nová etapa. Nejobvyklejší základnou a zdrojem vrcholového managementu se stal o jednu úroveň nižší stupeň řízení, jehož náplň práce byla mnohem specializovanější. To nebylo neracionální, ale lidé, postupující na vyšší stupně, měli jednostranné manažerské pracovní zkušenosti. Nebylo proto ničím neobvyklým, že generální ředitel byl velmi dobrým účetním, finančníkem nebo konstruktérem v závislosti na tom, jaké bylo jeho předchozí působení. Je pochopitelné, že měl slabiny v ostatních oblastech, jako například v marketingu nebo v péči o zákazníky. Další diverzifikace vytvořila nové možnosti pro rozvoj manažeru při plnění pracovních úkolu, jakmile se společnosti začaly členit na divize. Pracovní náplň vedoucího manažera divize byla dobrou přípravou pro jmenování do funkce ředitele společnosti. To bylo poměrně dostačující, ale ne úplně, protože zkušenosti se často omezovaly na úroveň jediné divize, na jeden úsek nebo jednu zemi. Manažerská funkce na úrovni společnosti vyžaduje větší zkušenosti v oboru a širší mezinárodní rozmanitost. Všechny tyto změny uvedly v život současnou komplexní nabídku různých způsobů rozvoje manažerů. Ta muže zahrnovat systematické vzdělávání nejen na počátku manažerské kariéry, ale ve všech jejích rozhodujících stadiích, jakož i pečlivě připravené programy "šité na míru", které jsou určeny pro poskytnutí maximálních možností rozvoje Přehled současné situace V reakci na zvyšující se náročnost úkolů, které jsou kladeny na lidské zdroje a na stále se zvyšující potřebu podniků reagovat na novinky v ekonomických, hospodářských, politických a jiných oblastech, vzrůstá v posledních desetiletích nutnost intenzivně rozvíjet v podnicích lidské zdroje. Lidské zdroje jsou pro podnik základním prvkem konkurenceschopnosti a jako takový určují, zda podnik má a nebo nemá šanci na trhu vůbec přežít. S ohledem k výše 11 PROKOPENKO, Joseph a Milan KUBR. Vzdělávání a rozvoj manažerů. 1.vyd. Praha: Grada, 1996, s

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Personální informační systém (PIS)

Personální informační systém (PIS) Personální informační systém (PIS) Personální informační systém je komplex programů, jehož úkolem je softwarová podpora procesu řízení lidských zdrojů a podpora pro certifikaci na ISO 9001 ISO 9001 Certifikace

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum.

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. 4 2010 Training centrum Kvalitní kurz manažerské přípravy Managing v praxi Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. Editorial Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu Manažer

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více