VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan Kariéra manažera hotelu a hotelového řetězce Bakalářská práce 2014

2 Kariéra manažera hotelu a hotelového řetězce Bakalářská práce Margaritta Harutyunyan Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra managementu Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor's Dissertation Manager Career of the hotel and hotel chain Margaritta Harutyunyan The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of management Major: Hotel Management Thesis Advisor: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Kariéra manažera hotelu a hotelového řetězce zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.... Margaritta Harutyunya V Praze dne

5 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu bakalářské práce doc. Ing. Petrovi Čechovi, Ph.D. za jeho cenné rady, připomínky, trpělivost a laskavost. Také za vstřícnost a čas, který mi věnoval. Bylo mi ctí s panem doc. Ing. Petrem Čechem Ph.D. spolupracovat na bakalářské práci.

6 Abstrakt HARUTYUNYAN, Margaritta. Kariéra manažera hotelu a hotelového řetězce [ Bakalářská práce ] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran: 86. Bakalářská práce se zabývá problematikou kariéry manažera hotelu a hotelového řetězce. Prvořadým cílem bylo zjistit co a jak ovlivňuje kariéru manažera, jaké kompetence potřebují pro růst kariéry a znát jejich názory na způsob vedení svého týmu. V teoretické části byla detailně popsána profese manažera, předpoklady a požadavky pro vykonávání tohoto zaměstnání. Tato část měla za úkol zcela jasně popsat rozmanitost a náročnost činností, úloh a rolí, která klade vysoké nároky na osobnost manažera. Důkladně se zabývá schopnostmi manažera, dovednostmi, kvalifikací a profesionalitou. Zaměřuje se i na samostatnou činnost a role, které by měl manažer svědomitě vykonávat. Osobnost manažera, jeho kariérní rozvoj, osobní i profesní předpoklady a kompetence pro tuto činnost. Uplatňování řídícího stylu při vedení svého profesionálního týmu a pravomoce. V analytické části je hlavním cílem získání informací od samostatných manažerů z oblasti hotelnictví, co se vývoje jejich kariéry, kompetencí a stylu vedení lidí. Metodou pro získání těchto dat byl využit nejen dotazník, jako metoda k získání, zpracování a sběru dat, ale také kvalitativní výzkum realizovaný pomocí polostrukturovaných rozhovorů s manažery. Po uchopení a zpracování výzkumného problému v analytické části byla provedena samotná analýza a interpretace informací získaných z průzkumu a na základě těchto dat byla ve třetí části bakalářské práce, tedy návrhové části provedena formulace a doporučení, jako klíč pro úspěšnou kariéru. Klíčová slova: hotel, hotelový řetězec, kariéra, kompetence, manažer.

7 Abstract This bachelor thesis examines the career of a hotel and a hotel chain manager. The primary objective of the thesis was to investigate what and how influences the career of the hotel manager, what skills one needs for career growth and what is his opinion concerning leadership techniques. The theoretical part contains of hotel manager job description and stating the preconditions and requirements for this job. The aim of this part of the thesis was to clearly describe the diversity and complexity of the activities, tasks and roles that put high demands on the manager s personality. It thoroughly covers manager's abilities, skills, qualifications and professionalism. It focuses on the activities performed independently and the role that the manager should conscientiously perform. Manager's personality, his career development, personal and professional qualifications and skills that are necessary for this job. Implementation of the management style while leading the professional team and his powers. The main goal of the analytical part was to obtain the information from individual managers from the hotel business about their career development, skills and leadership style. The method for obtaining, processing and retrieval of data was a questionnaire and also qualitative research conducted through semistructured interviews with managers. First I grabbed and processed the research issue in the analytical part of the thesis. Then on the grounds of the above mentioned I conducted the analysis and interpretation of the information collected from the survey. Finally in the third and last proposal part of the thesis I suggested the recommendation for the successful career of a hotel manager. Key words: career, hotel, hotel chain, manager, skills,

8 Obsah Úvod Teoreticko-metodologická část Charakteristika manažera Osobnost manažera Způsoby jednání manažera Styly vedení manažerem Postavení manažera Role manažera Potencionál manažera Profesní rozvoj Osobnostní rozvoj Proces manažerského rozvoje Manažerská etika Kariéra manažera Charakteristika kariéry Fáze kariéry Hotelový management Organizační struktura hotelu Top management Střední management Liniový management Nové manažerské profily v hotelnictví Analytická část Metody a techniky sběru dat Výsledky analýzy dotazníků Výsledky analýzy rozhovorů Návrhová část...72 Závěr...77 Literatura...78 Přílohy...81

9 Seznam obrázků, tabulek a grafů Obrázek 1 Systém GRID...18 Obrázek 2 Role manažera...23 Obrázek 3 Proces manažerského rozvoje...27 Obrázek 4 Struktura manažerské etiky...29 Obrázek 5 Řízení kariérových změn...31 Obrázek 6 Organizační struktura hotelu...37 Tabulka 1 Pohlaví respondentů...49 Tabulka 2 Věková struktura respondentů...49 Tabulka 3 Vzdělání respondentů...50 Tabulka 4 Délka manažerské praxe...51 Tabulka 5 Současná délka manažerské praxe...52 Tabulka 6 Hotel nebo hotelový řetězec...53 Tabulka 7 Počet hvězdiček...54 Tabulka 8 Velikost hotelu...54 Tabulka 9 Úsek hotelu...55 Tabulka 10 Postavení v hotelu...56 Tabulka 11 Preference stylu vedení...56 Tabulka 12 Aplikace stylu vedení...57 Tabulka 13 Dovednosti podle důležitosti...58 Tabulka 14 Postoje podle důležitosti...58 Tabulka 15 Kompetence manažera...59 Tabulka 16 Způsoby komunikace...60 Tabulka 17 Čas trávený v práci...61 Tabulka 18 Náročnost práce manažera...62 Tabulka 19 Etická pravidla...63 Tabulka 20 Motivace na manažerské pozici...63 Tabulka 21 Kariérní růst...64 Tabulka 22 Fáze kariéry...65 Tabulka 23 Osobní rozvoj...66

10 Tabulka 24 Spokojenost s kariérním růstem...66 Tabulka 25 Preference dalšího profesního růstu...67 Tabulka 26 Dopady na osobní život...68 Tabulka 27 Rozvíjení odborných znalostí...69 Graf 1 Pohlaví respondentů...49 Graf 2 Věková struktura respondentů...50 Graf 3 Vzdělání respondentů...50 Graf 4 Délka manažerská praxe...52 Graf 5 Současná délka manažerské praxe...53 Graf 6 Hotel nebo hotelový řetězec...53 Graf 7 Počet hvězdiček...54 Graf 8 Velikost hotelu...55 Graf 9 Úsek hotelu...55 Graf 10 Postavení v hotelu...56 Graf 11 Preference stylu vedení...56 Graf 12 Aplikace stylu vedení...57 Graf 13 Dovednosti podle důležitosti...58 Graf 14 Postoje podle důležitosti...59 Graf 15 Kompetence manažera...60 Graf 16 Způsoby komunikace...61 Graf 17 Čas trávený v práci...62 Graf 18 Náročnost práce manažera...62 Graf 19 Etická pravidla...63 Graf 20 Motivace na manažerské pozici...64 Graf 21 Kariérní růst...64 Graf 22 Fáze kariéry...65 Graf 23 Osobní rozvoj...66 Graf 24 Spokojenost s kariérním růstem...66 Graf 25 Preference dalšího profesního růstu...67 Graf 26 Dopady na osobní život...68 Graf 27 Rozvíjení odborných znalostí...69

11 Úvod Kariéra, pojem, neboli označení, které jistě všichni známe. Co znamená a co si pod tímto slovem představujeme asi každý z nás dokáže odpovědět. Ale každý si pod tímto slovem představuje zcela jiné definice. Jde o jakýsi růst v pracovním životě, osobním posunu, životní změně, postupné dosažení cílů jedince. Pro některé je kariéra smyslem života. Zygmunt Bauman (1967, s. 6) popsal ve svých Sociologických črtech: Pro někoho kariéra znamená stále více společenské úcty, dosahování důležitějších pozic a vzrůstající moc nad jinými lidmi. Jiní jsou přesvědčeni o tom, že kariéra představuje stále klidnější, jistější život a důvěru v klidný zítřek. Pro někoho je kariéra smysl života, někteří ji odsuzují. V literatuře se lze setkat s nespočet autory, kteří nabízejí definici slova kariéra, přičemž jejich vymezení se od sebe velmi liší. Kariéra je tedy pojmem, který nemá jednu obecně platnou definici. Nabízí se díky tomu široká škála možností, jak tento pojem uchopit a definovat. Moje bakalářská práce je však věnována hlavně kariéře manažerů v hotelech a hotelových řetězcích. Jakékoliv téma týkající se kariéry manažera je v současnosti velmi aktuální. A nyní velmi rozšířené, z tohoto důvodu v mé práci věnuji pozornost hned několika faktorům. Hlavním cílem práce bylo zjistit názory manažerů hotelů a hotelových řetězců na to, co a jak ovlivňuje růst jejich kariéry. Jaké jsou pro ně nejdůležitější kompetence a jaký styl vedení preferují a aplikují. Vzhledem k zaměření práce na kvalitativní výzkum nebyla stanovena hypotéza, ale následující výzkumné otázky: Co a jak ovlivňuje kariérní růst manažera hotelu a hotelového řetězce? Jaké jsou nejdůležitější kompetence manažera hotelu a hotelového řetězce? Jaké jsou názory manažerů hotelů a hotelových řetězců na vedení lidí? V zájmu naplnění cíle je bakalářské práce rozdělena do tří důležitých částí. V teoretické části je na základě studia odborné literatury popsán přímo charakter osob, tedy manažerů, kteří tuto funkci zastávají. Jejich dovednosti, schopnosti, předpoklady a znalosti. Manažeři jsou skutečně nejdůležitějším prvkem organizace a jejich výkon přímo ovlivňuje výsledky firmy, proto jsem věnovala pozornost i stylům vedení, postavení a rolím manažera. Dále jsem zmínila manažerskou etiku a v neposlední řadě objasnění problematiky kariéry ve vztahu k manažerům, kde nabízím možné způsoby jeho uchopení. 12

12 Následují fáze kariéry, prostřednictvím nichž popisuji její průběh. Dále pak znázorňuji organizační strukturu hotelu a funkce v hotelové struktuře. Druhá část, tedy analytická pojednává o snaze získání odpovědí na výzkumné otázky. Na úvodu této části je zmíněn přesný postup metodiky sběru primárních dat, jeho následná hodnocení a interpretace, pomocí tabulek a grafů. Pro tento účel bylo využito dotazníkového šetření a rozhovory s manažery, kteří v současné době pracují na manažerských pozicích v hotelech a hotelových řetězcích. Analýza se zaměřuje především na kontakt s manažery domácích i světových hotelů. Výzkum pomocí dotazníků i rozhovorů bude zdrojem k získání a analyzování dané problematiky. Dotazníkové šetření proběhlo zcela anonymně a získaná data byli zpracovány výhradně pro mou bakalářskou práci. V návrhové části jsou prezentovány doporučení pro úspěšnou kariéru a z výsledků získaných a shrnutých z analytické části. Tato část se zabývá integrovaným pohledem a vlastními návrhy na danou problematiku a možné řešení. Součástí poslední kapitoly bakalářské práce jsou také zodpovězeny zkoumané otázky, které jsem uvedla v úvodu práce. Kapitolu pak uzavírám konceptem subjektivně vnímané úspěšné kariéry. 13

13 1 Teoreticko-metodologická část 1.1 Charakteristika manažera Když se zaměříme na jakoukoliv literaturu o managementu, zjistíme, že stejně, jako u pojmu kariéra je i zde mnoho výstižných definic. Manažera charakterizujeme jako profesi, vedoucí osobu, nebo nadřízeného pracovníka, který má ve svém podniku nezastupitelnou roli. Nese zodpovědnost za svěřený kolektiv a má významnou pravomoc. Ať už sám, nebo s pomocí a využitím kolektivu je zodpovědný a odpovídá za dosahování cílů, které mu byli svěřeny. Vedení a spolupráce s lidmi je jednou z nejtěžších činností, které ale neodmyslitelně patří k této pozici. Stanovený cíl, dokonale zpracované strategie, precizní příprava firmy ale ještě není výhra pro danou firmu. Zde právě hraje bezpodmínečně důležitou roli právě manažer, který k práci musí vložit své vůdčí schopnosti, důvěru u svého týmu a spolu s nimi dosahovat určených cílů. Manažer je člověk, který vykonává práci skrze jiné lidi. (Šuleř, 1997, s. 131) Vycházíme-li z tohoto tvrzení, znamená to tedy, že manažer by rozhodně měl ovládat i schopnost komunikace. Přijmeme-li tyto fakta, neznamená to tedy pouze vhodně vést tým lidí, motivovat je, zadávat práci, přijímat i přenášet informace, potýkat se s problémy, podat pomocnou ruku, přesvědčovat, kontrolovat a hodnotit, ale i umět komunikovat. Bělohlávek a kol. (2001, s. 642) ve své knize uvádí, že manažer je vedoucí pracovník zodpovědný za plnění určitých úkolů, které vyžadují řízení dalších členů organizace. Manažer rozhoduje s různě velikými pravomocemi. Nejvýznamnější a nejdůležitější úlohou pro manažera je předvídat krizi. Rozdíly v úrovni manažerů určují požadavky a dovednosti potřebné pro úspěšné plnění organizačních cílů na dané úrovni. Přitom motivují k osobnímu růstu a sledování kariérové dráhy. Manažer pěstuje pružnost, dynamiku a vitalitu instituce. Musí se odvážit zariskovat a také umět přijímat kritická rozhodnutí. 14

14 1.1.1 Osobnost manažera Bělohlávek ve své knize popisuje členění do několika kategorií (2008, s ). Lidé se od sebe liší svými schopnostmi, vlastnostmi, zájmy, atd. Souhrnně tyto individuální stránky osobnosti nazýváme rysy osobnosti. Byla určena řada rysů, které charakterizují dobrého vedoucího. Lze je rozdělit na: schopnosti, znalosti a dovednosti, vlastnosti osobnosti, postoje. Schopnosti Schopnost je kapacita osobnosti vykonávat nějakou činnost. Dovedeme si představit schopnosti, které jsou potřebné, aby člověk mohl řídit auto, nebo ovládat jeřáb. Pro vedoucího jsou důležité rozumové schopnosti (inteligence). Pro vedoucího mají význam především tyto rozumové schopnosti: koncepční (strategické) myšlení, operativní myšlení, pružnost myšlení. Znalosti Znalosti jsou teoretické informace, kterým se lze naučit studiem. Z hlediska potřeby a úspěšnosti manažerů jsou důležité především: odborné znalosti, znalost managementu. 15

15 Dovednosti Dovednosti jsou praktické návyky, které získáváme výcvikem a praxí. U vedoucích jde zejména: organizaci práce a řízení času, vedení lidi, motivování a delegování, komunikační dovednosti a vyjednávání, komunikování v cizích jazycích, práce s PC. Vlastnosti osobnosti Vlastnosti osobnosti vyjadřují stálý způsob chování člověka. Jedinec totiž jedná v určitých situacích podobným způsobem a známe-li člověka, dokážeme odhadnout, jak na to, či ono zareaguje. Úspěšný vedoucí se vyznačuje: asertivitou (zdravé sebeprosazení), citovou stabilitou (vyrovnanost, klid), komunikativností a schopností ovlivňovat ostatní, vcítěním do jiných lidí, odpovědností, vytrvalostí a důsledností, pružností (připraveností přiměřeně zareagovat na neplánované změny situace). Postoje Postoje postihují vztah člověka k jiným lidem, předmětům, skutečnostem. Zvláště významné pro profesionální úspěch jsou: orientace na výkon, na výsledek práce, orientace na zákazníka a na tým, oddanost vůči firmě, čestnost, oddanost vůči morálním hodnotám. 16

16 1.1.2 Způsoby jednání manažera Jsou to opravdu jen rysy osobnosti, co určuje úspěšnost vedoucího? Problémy vedoucích nevyplývají ani tolik z jejich osobních rysů, jako spíše z určitých projevů a způsobu jednání. Hovoříme o způsobu jednání nebo stylu řízení. Základním kritériem pro rozlišení stylů řízení je: orientace na lidi, snaha o uspokojení všech potřeb pracovníků, o vytvoření a držení přátelské atmosféry na pracovišti, orientace na úkol, úsilí splnit uložené úkoly a dosáhnout co nejvyššího pracovního výkonu. Moutonová a Blake vytvořili systém GRID (český mříž); je to mříž se dvěma osami; jedna osa znamená orientaci na lidi, druhá vyjadřuje orientaci na úkol. Do tohoto tématu umístili několik stylů řízení a označili je souřadnicemi. (viz. obrázek č. 1) Vedoucí spolku zahrádkářů (1,9) se starostlivě věnuje potřebám lidí, aby uspokojil vztahy, které vedou k příjemné, přátelské organizační atmosféře a snesitelnému pracovnímu tempu. Pozornost je zaměřena na vytváření dobrých pocitů mezi kolegy a podřízenými, často na úkor pracovních výsledků. Týmový vedoucí (9,9) dosahuje pracovních výsledků skrze zaujetí lidí. Pocit vzájemného sdílení společného kajíce v organizaci vede ke vztahům důvěry a spolupráce. ( ) Volný průběh (1,1) Vedoucí, který vydává minimální úsilí k odvedení požadované práce a nevšímá si potřeb pracovníků. Snaží se pouze do té míry, aby na svém místě přežil. Plantážník (9,1) Výkonnost v operačním řízení je spojena s minimální pozorností problémům lidí. Vedoucí se věnuje pouze plnění úkolu a dosahování co nejvyššího pracovního výkonu; opírá se o moc a autoritu, důsledně kontroluje lidi diktuje jim, co mají dělat a jak. (...) Kompromisník (5,5) dosahuje přiměřeného výkonu balancováním mezi potřebou přijatelně splnit úkoly na jedné straně a udržet únosnou morálku lidí na straně druhé. 17

17 Paternalista (9 + 9) kombinuje zájem o lidi s orientací na úkol. Nejde však o skutečnou integraci, jak je tomu u stylu 9,9. Nepřistupuje k podřízeným jako ke skutečným kolegům, ale z pozice Patříš mi a já pomohu tvé kariéře. Proto očekávám, že budeš vůči mně loajální. Běda však, když nebudeš ochoten přizpůsobit se mým požadavkům. Oportunista používá všech stylů neprincipiálním způsobem. Ve snaze dosáhnout výhod, zejména pak lepšího platu nebo povýšení. (Bělohlávek, 2008, s ) Obrázek 1 - Systém GRID Vedoucí spolku zahrádkářů týmový vedoucí 1,9 9,9 5,5 kompromisník 1,1 9,1 Volný průběh plantážník Zdroj: Vlastní zpracování podle Dědina, Cejthamr, 2005, s. 62 Správný manažer by ovšem měl být také schopným vůdcem. Dle Mintzberga je vůdcovství nezbytnou manažerskou rolí s podobným významem pro všechny manažerské úrovně. K vůdcovství je však zapotřebí kromě technické kompetence a obecné znalosti manažerských postupů, metod a dovedností také aktivní stimulace prostředí, v němž se leader nachází, projevování emocí a řízení celou jeho osobností. (Štrach, s ). Vycházíme-li z předchozí teorie, k tomu abychom mohli být dobří manažeři nestačí pouze znát přesně postupy managementu, ale vžít se i do role leadera, který je stejně důležitý jako úspěšný vedoucí. 18

18 1.1.3 Styly vedení manažerem S rozvojem techniky a průmyslu na přelomu 19. a 20. století se obrátil zájem podnikatelů a manažerů k rezervám ve výkonnosti lidí a efektivnosti řízení. Hledají se důvody nižší výkonnosti pracovníků, ať už je způsobena organizací práce, individuálními rozdíly nebo pracovním prostředím. Vznikají různé filozofie řízení a názory na vedení lidí píše ve své knize F. Bělohlávek. (2008, s. 3) Jedním ze zakladatelů vědeckého řízení je Frederick Tylor, který se snažil pochopit, čím je způsoben rozdíl mezi výkonností úspěšných a špatných dělníků. Během svých let sledoval a zaznamenával průběh pracovní činnosti zaměstnanců. Přišel na několik cenných poznatků, například motivace, motivoval své pracovníky k vyššímu výkonu úkolovou mzdou, apeloval, aby pracovníci dodržovali pracovní postupy a zda dosahují očekávaných výsledků a mnoho dalších. Způsob, jakým manažeři vedou své pracovníky, má rozhodující vliv na efektivnost práce pracovních skupin, oddělení i celých organizací, zpravidla se vyznačuje několik stylu vedení týmu. Avšak styl vedení pracovníků záleží na situace. A ne? Tam, kde bude nutno rychlo zasáhnout, kdy bude v ohrožení lidský život, bude potřeba styl vedení pracovníků autoritativnější, kdežto v poklidné zahradnické firmě, kde se zkoumá, jaký druh truhlíku vybrat pro vysazení jednotlivých druhů květin se osvědčí spíše volný průběh. Výběr tedy stylu řízení nezáleží pouze na manažerovi, či podřízených, ale také podle konkretní situace. Samozřejmě záleží i na zralost zaměstnanců, jejich připravenost a dovednost úkol splnit. Klasická teorie vedení zahrnuje tři základní styly: (Bělohlávek, 1996, s ) Autokratický (autoritativní) styl Pro tento styl je typické, že moc i rozhodování jsou soustředěny v rukou vedoucího. Svou autoritu užívá k přesnému definování pracovních úkolů a svá rozhodnutí sděluje formou příkazů. Komunikace je jednosměrná, tedy shora dolů. Podřízení mají minimální a zcela přesně vymezenou autonomii. Výhodou autoritativního stylu je dosažení pravidelného a vysokého výkonu pracovníků. Nevýhodou je potlačování motivace a vlastní iniciativy pracovníků. Motivace je založena na autoritě, za splnění příkazů je očekávána odměna, za nesplnění hrozí trest. 19

19 Demokratický (participativní) styl Demokratický styl je založen na spolupráci vedoucího s podřízenými. Vedoucí deleguje značnou část své autority, konečná či závažná rozhodnutí však obvykle činí sám. Práce je přidělována na základě participativního rozhodování skupiny. Komunikace je oproti předchozímu stylu obousměrná. Výhodou tohoto stylu je přímá účast pracovníků na rozhodování, tzn. jejich osobní zainteresovanost. Nevýhodou je časová ztráta, která z demokratického rozhodování vyplývá. Styl laissez-faire (volný průběh) Tento styl je charakteristický velmi vysokou autonomií pracovníků. Vedoucí zcela ponechává řízení práce na svých podřízených a přenechává jim značnou část rozhodovacích pravomocí. Skupina si sama řeší rozdělení a postup práce. Vedoucí rozhoduje pouze o základních cílech, dohlíží na průběh práce a zasahuje jen v nezbytných případech. Výkon spolupracovníků podporuje předáváním důležitých informací a pomocí při překonávání zásadních překážek. Komunikace je horizontální mezi jednotlivými členy skupiny. Výhodou je, že pracovníci mohou dělat věci podle sebe bez zásahů vedoucího. Problémem však může být nejistota ve chvíli, kdy je naopak nějakého vedoucího a jeho rázného zásahu třeba. Původní studie Lewina, Lippitta a Whita i další navazující výzkumy došly k závěru, že nejméně efektivním stylem vedení je styl laissez-faire, protože kolektiv lidí vedený tímto stylem nevynakládal příliš mnoho úsilí a neodváděl tak kvalitní práci jako skupiny vedené stylem autokratickým či demokratickým. Jako nejefektivnější a zároveň nejoblíbenější byl určen styl demokratický, který i v současnosti dosahuje značné míry uplatnění a je obecně považován za nejvhodnější styl vedení pro většinu pracovních skupin. (Bass, 2008, s. 145, vlastní překlad) Nelze však opomenout a jak už jsem zmiňovala, že každý z uvedených stylů má své výhody i nevýhody a že uplatňování jednotlivých stylů závisí na konkrétní vzniklé situaci. 20

20 1.1.4 Postavení manažera S růstem podniků dochází také k rozlišování samotných manažerů, vyděluje se vrcholové vedení od běžného řízení. Obvykle se manažeři rozdělují do tří základních stupňů. A to podle rozsahu, předmětu a charakteru vykonávané práce. Bělohlávek a kol. děli manažery podle postavení v organizaci na liniové, střední a vrcholové. (2001, s. 642) Linioví manažeři (nižší manažeři) jsou na nižších úrovních manažerské hierarchie. Nazývají se mistři ve výrobní jednotce, dispečeři v dopravě, vedoucí administrativního oddělení nebo vrchní sestry v nemocnici. Mezi jejich zásadní činnost patří vedení zaměstnanců při plnění každodenních úkolů. Také provozují kontrolu, řeší problémy a napravují chyby. Jedná se o řídící pracovníky, kteří jsou svým postavením kousek nad zaměstnanci. Běžně získávají informace od zaměstnanců a plní i úlohu zpětné vazby. Neodmyslitelně jsou důležitou součástí každé větší firmy, či podniku. Střední manažeři zodpovídají za vedení liniových manažerů a také řadových pracovníků organizace. Názvy funkcí jsou např. dílovedoucí, stavbyvedoucí, vedoucí provozu, vedoucí střediska, vedoucí odboru atd. Mezi jejich zásadní činnosti patří uskutečňování plánů a strategických cílů vedení organizace tím, že koordinují vykonávané úkoly za účelem dosažení organizačních cílů. V praxi jsou prostředníky mezi manažery prvního stupně a vrcholovými manažery. Vrcholoví manažeři (top manažeři) jsou nejmenší skupina manažerů. Odpovídají za celou výkonnost organizace. Názvy funkcí jsou např. generální ředitel, odborní ředitelé, ředitelé divizí nebo náměstci ředitelů. Mezi jejich činnost patří formulování organizační strategie. Top manažeři musejí provozovat i ostatní manažerské činnosti. Organizují, vedou lidi a kontrolují plnění úkolů. Vytvářejí podnikatelské záměry a nesou zodpovědnost za konečný výsledek. 21

21 1.1.5 Role manažera Každý manažer, ať je linioví, střední, nebo vrcholoví top manažer, musí zajisté plnit určité role, podle knihy The Nature of Managerial Work (1973) Henryho Mintzberga jsou to tyto, které vymezil do 3 základních okruhů: Interpersonální v této roli se manažer angažuje v mezilidských vztazích. Zastupuje organizaci jako celek vůči vnějším subjektům, což se týká například získávání důležitých informací nebo lobbingu, dále se jedná o podřízených nadřízeným a udržování chodu běžných denních úkolů. Rozhodovací jedná se o iniciaci změn, ochrany proti případnému ohrožení činnosti daného úseku či organizace, dále alokace zdrojů a vyjednáváním podmínek pro celou organizaci či případně pro konkrétní týmy a úseky. Informační která zahrnuje shromažďování informací a jejich následné třídění, předávání a jejich distribuci v organizaci. Kromě toho sem patří také vysílání informací vnějším subjektům organizace. Manažeři musí dekompozicí strategického rámce na dílčí cíle a poté na úlohy konkrétních lidí definovat výkony a zdroje potřebné k úspěšnému splnění cílů a naplňování strategického rámce. Henri Fayol (* ), francouzský báňský inženýr, nejdříve praktik managementu v průmyslu, později přednášející na vysoké škole, významně ovlivnil teorii i praxi managementu svým funkčním přístupem. Fayol byl v podstatě první, kdo definoval management. Na základě své vlastní bohaté zkušenosti stanovil, že management má pět hlavních funkcí: Předvídání a plánování Smyslem této činnosti je odhadnout budoucnost a navrhnout plán opatření Organizování Zde jde o vytvoření podnikové struktury Přikazování Smyslem této činnosti je udržet personál v pohybu Koordinování Při této činnosti jde o uvedení všech činností do souladu Kontrolování Je třeba dohlédnout na to, že se vše děje ve shodě s pravidly a příkazy 22

22 Uvedené prvky jsou přirozené, logicky na sebe navazují a dohromady představují to, pod čím se rozumí řízení. Na následujícím obrázku je podle J. Plamínka (2005, s. 155) práce manažera rozdělená na 12 úloh, které se při jeho činnosti pravidelně objevují. V uvedených úlohách se manažer vypořádává s požadavky na užitečnost, efektivitu, stabilitu, dynamiku a také na přerozdělování úloh a kompetencí. Obrázek 2 Role manažera Integrace Definice produktů Definice procesů Synergetizace Definice zdrojů Habilitace Role manažera Definice struktůr Motivace Definice zpětných vazeb Orientace Definice ůloh a kompetencí Definice dopředných vazeb Zdroj: PLAMÍNEK, J., 2005, s

23 1.2 Potencionál manažera Osobní potencionál představuje možnost vykonávat v budoucnu určitou pracovní pozici. Lze předpokládat, že každý manažér chce mít kariérní růst, kvůli kterému je třeba mít potenciál. Potencionál na rozvoj své osobnosti, svých zkušeností, dovedností, znalostí a potencionál pro rozvoj své kariéry. Podle Oldřicha Šulera (2008, s ) požadavky na zvyšování konkurenceschopnosti a rozvoj firmy se promítají do požadavků na jednotlivé organizační jednotky a pracovníky. Takové nároky kladené na manažery se nazývají manažerské kompetence. Základem pro vznik kompetencí je osobní potenciál manažera. Jeho rozvojem dochází k naplňování požadavků na úspěšný výkon manažerské pozice. Každý manažer by se měl snažit posoudit vlastní úroveň kompetencí a uvědomit si potřeby svého dalšího rozvoje. Potencionál manažera je jednoznačným předpokladem pro dosažení manažerských kompetencí. Definovat přesně vlastnosti nebo jeden psychologický typ úspěšného manažera nelze. Ukazuje se, že mezi úspěšnými manažery můžeme najít řadu různých osobností s odlišnými vlastnostmi. Přesto lze vymezit širší modely manažerských kompetencí, které se liší od kompetencí jiných skupin pracovníků. E. Bedrnová a I. Nový (1998) zformulovali vizitku osobní kvality jako jeden z předpokladů úspěchu manažera: Pracovní a osobní kompetence (způsobilost uplatnit se ve své funkci, dostatečná sebedůvěra, přiměřené sebehodnocení, odpovídající hodnocení vnější situace) Sociální kompetence (způsobilost vhodně se prosadit) Pozitivní uvažování a proaktivní jednání (pojímání problému a překážky jako výzvy) Pracovní ochota a výkonová motivace (zájem o práci, potřeba výkonu v žádoucí kvalitě a kvantitě) Vyšší hladina aspirací a volného úsilí (dosahování stále náročnějších životních cílů) Schopnost sebekontroly (ovládání citových vzruchů, ukázněnost) Rozvinuté etické a estetické cítění (tendence promítat hlediska morálky a krásna do svého jednání) Tvořivost (schopnost vidět nově a uplatňovat netradiční řešení) Pochopení a tolerance (schopnost akceptace druhých lidí v jejich rozmanitosti) 24

24 Smysl pro humor (schopnost nadhledu s citem pro proporce) Ochota na sobě pracovat (nepřetržitý proces seberozvoje) Zkušenosti se změnami úlohy, role, nebo zodpovědnosti, které manažer získává v průběhu své kariéry vytvoří základnu pro rozlišení různých potřeb rozvoje. M. Tureckiová ve své publikaci (2007, s. 118) uvedla klíč, který by měl pomoci k rozvoji potenciálu pracovníků. aby se zaměřili na správné cíle, aby věděli, jak jich mohou dosáhnout, aby jich dosáhnout chtěli, aby jich skutečně dosahovali, aby poznali, že jich dosáhli. Často mezi nejúspěšnějšími manažery je řada odlišných osobností s rozlišnými vlastnostmi. I přes tyto fakta můžeme vymezit modely manažerských kompetencí, které se liší od kompetencí jiných skupin pracovníků. Obecně tak lze říci, že úspěšný manažer má být aktivní, iniciativní, má disponovat tvůrčím podnikatelským myšlením a jednáním, založeném na umění diferencovaně řídit a motivovat spolupracovníky. Dále má mít dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti s podnikatelskou činností. Pro vznik skutečných kompetencí manažera jsou směrodatné jeho individuální vlastnosti neboli osobní potenciál. Pro to, aby manažer svou funkci plnil efektivně musí svůj osobní potenciál neustále rozvíjet a zdokonalovat. (Blažek, 2001, s. 136) 25

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Organizační struktura v pohostinství a ubytování

Organizační struktura v pohostinství a ubytování Organizační struktura v pohostinství a ubytování Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Management. Vedení lidí

Management. Vedení lidí Management Vedení lidí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D.

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg.

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA Katedra řízení Teze diplomové práce MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI Vedoucí práce: Doc. Ing. Marie Horalíková, CSc. Vypracovala:

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

výstupy pracovních skupin role sociálního pracovníka den 1

výstupy pracovních skupin role sociálního pracovníka den 1 výstupy pracovních skupin role sociálního pracovníka den 1 Role SPk v multidisciplinárním týmu shoda napříč oblastmi Koordinátor Případový manager Mediátor Facilitátor Kontrolor a hodnotitel naplnění výstupů

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Postup jak uložit obsah tématu do dlouhodobé paměti? Obecnější začlenění problému Funkce řízení

Více

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení.

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Vedení lidí Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Tato funkce zahrnuje schopnost, dovednost

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu Účel řízení pracovního výkonu Zhodnotit výkon Motivovat Formulovat pracovní cíle Aktivně řešit problémy Řízení pracovního výkonu o Systematický proces zlepšování pracovního výkonu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vlastnosti manažera Inteligence, schopnost zhodnotit situaci, schopnost přizpůsobit se, iniciativu, podnikavost, originalitu, energičnost, houževnatost, rozhodnost,

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Organizační chování. Poslání a cíle organizace

Organizační chování. Poslání a cíle organizace Organizační chování Poslání a cíle organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Kompetenční modelování v praxi část 5

Kompetenční modelování v praxi část 5 Kompetenční modelování v praxi část 5 Projekt: Dílna kompetencí města Uherské Hradiště Uherské Hradiště, 9. 6. 2011, 16.6. 2011 Ing. Milan Půček, MBA, PhD. Tento projekt je spolufinancován ESF prostřednictvím

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_STYLY ŘÍZENÍ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Management. Motivace motivační teorie a nástroje

Management. Motivace motivační teorie a nástroje Management Motivace motivační teorie a nástroje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Profese manažera v organizacích veřejné správy

Profese manažera v organizacích veřejné správy Profese manažera v organizacích veřejné správy Charakteristika manažera, zastávané role a vybrané personální činnosti Petr Jedinák Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Jedinák,

Více

Manažerská psychologie a manažerské poradenství

Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerská psychologie a manažerské poradenství Úvod do manažerské psychologie PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského a psychologického

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Vedení evropských nemocnic

Vedení evropských nemocnic Doložka: Toto je verze dotazníku pro pilotní průzkum, kterou nelze použít bez souhlasu autora. V případě potřeby kontaktujte: duque@fadq.org Vedení evropských nemocnic Dotazník pro nejvýše postavenou sestru

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010 Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VZNIK MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S.

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více