VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan Kariéra manažera hotelu a hotelového řetězce Bakalářská práce 2014

2 Kariéra manažera hotelu a hotelového řetězce Bakalářská práce Margaritta Harutyunyan Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra managementu Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor's Dissertation Manager Career of the hotel and hotel chain Margaritta Harutyunyan The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of management Major: Hotel Management Thesis Advisor: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Kariéra manažera hotelu a hotelového řetězce zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.... Margaritta Harutyunya V Praze dne

5 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu bakalářské práce doc. Ing. Petrovi Čechovi, Ph.D. za jeho cenné rady, připomínky, trpělivost a laskavost. Také za vstřícnost a čas, který mi věnoval. Bylo mi ctí s panem doc. Ing. Petrem Čechem Ph.D. spolupracovat na bakalářské práci.

6 Abstrakt HARUTYUNYAN, Margaritta. Kariéra manažera hotelu a hotelového řetězce [ Bakalářská práce ] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran: 86. Bakalářská práce se zabývá problematikou kariéry manažera hotelu a hotelového řetězce. Prvořadým cílem bylo zjistit co a jak ovlivňuje kariéru manažera, jaké kompetence potřebují pro růst kariéry a znát jejich názory na způsob vedení svého týmu. V teoretické části byla detailně popsána profese manažera, předpoklady a požadavky pro vykonávání tohoto zaměstnání. Tato část měla za úkol zcela jasně popsat rozmanitost a náročnost činností, úloh a rolí, která klade vysoké nároky na osobnost manažera. Důkladně se zabývá schopnostmi manažera, dovednostmi, kvalifikací a profesionalitou. Zaměřuje se i na samostatnou činnost a role, které by měl manažer svědomitě vykonávat. Osobnost manažera, jeho kariérní rozvoj, osobní i profesní předpoklady a kompetence pro tuto činnost. Uplatňování řídícího stylu při vedení svého profesionálního týmu a pravomoce. V analytické části je hlavním cílem získání informací od samostatných manažerů z oblasti hotelnictví, co se vývoje jejich kariéry, kompetencí a stylu vedení lidí. Metodou pro získání těchto dat byl využit nejen dotazník, jako metoda k získání, zpracování a sběru dat, ale také kvalitativní výzkum realizovaný pomocí polostrukturovaných rozhovorů s manažery. Po uchopení a zpracování výzkumného problému v analytické části byla provedena samotná analýza a interpretace informací získaných z průzkumu a na základě těchto dat byla ve třetí části bakalářské práce, tedy návrhové části provedena formulace a doporučení, jako klíč pro úspěšnou kariéru. Klíčová slova: hotel, hotelový řetězec, kariéra, kompetence, manažer.

7 Abstract This bachelor thesis examines the career of a hotel and a hotel chain manager. The primary objective of the thesis was to investigate what and how influences the career of the hotel manager, what skills one needs for career growth and what is his opinion concerning leadership techniques. The theoretical part contains of hotel manager job description and stating the preconditions and requirements for this job. The aim of this part of the thesis was to clearly describe the diversity and complexity of the activities, tasks and roles that put high demands on the manager s personality. It thoroughly covers manager's abilities, skills, qualifications and professionalism. It focuses on the activities performed independently and the role that the manager should conscientiously perform. Manager's personality, his career development, personal and professional qualifications and skills that are necessary for this job. Implementation of the management style while leading the professional team and his powers. The main goal of the analytical part was to obtain the information from individual managers from the hotel business about their career development, skills and leadership style. The method for obtaining, processing and retrieval of data was a questionnaire and also qualitative research conducted through semistructured interviews with managers. First I grabbed and processed the research issue in the analytical part of the thesis. Then on the grounds of the above mentioned I conducted the analysis and interpretation of the information collected from the survey. Finally in the third and last proposal part of the thesis I suggested the recommendation for the successful career of a hotel manager. Key words: career, hotel, hotel chain, manager, skills,

8 Obsah Úvod Teoreticko-metodologická část Charakteristika manažera Osobnost manažera Způsoby jednání manažera Styly vedení manažerem Postavení manažera Role manažera Potencionál manažera Profesní rozvoj Osobnostní rozvoj Proces manažerského rozvoje Manažerská etika Kariéra manažera Charakteristika kariéry Fáze kariéry Hotelový management Organizační struktura hotelu Top management Střední management Liniový management Nové manažerské profily v hotelnictví Analytická část Metody a techniky sběru dat Výsledky analýzy dotazníků Výsledky analýzy rozhovorů Návrhová část...72 Závěr...77 Literatura...78 Přílohy...81

9 Seznam obrázků, tabulek a grafů Obrázek 1 Systém GRID...18 Obrázek 2 Role manažera...23 Obrázek 3 Proces manažerského rozvoje...27 Obrázek 4 Struktura manažerské etiky...29 Obrázek 5 Řízení kariérových změn...31 Obrázek 6 Organizační struktura hotelu...37 Tabulka 1 Pohlaví respondentů...49 Tabulka 2 Věková struktura respondentů...49 Tabulka 3 Vzdělání respondentů...50 Tabulka 4 Délka manažerské praxe...51 Tabulka 5 Současná délka manažerské praxe...52 Tabulka 6 Hotel nebo hotelový řetězec...53 Tabulka 7 Počet hvězdiček...54 Tabulka 8 Velikost hotelu...54 Tabulka 9 Úsek hotelu...55 Tabulka 10 Postavení v hotelu...56 Tabulka 11 Preference stylu vedení...56 Tabulka 12 Aplikace stylu vedení...57 Tabulka 13 Dovednosti podle důležitosti...58 Tabulka 14 Postoje podle důležitosti...58 Tabulka 15 Kompetence manažera...59 Tabulka 16 Způsoby komunikace...60 Tabulka 17 Čas trávený v práci...61 Tabulka 18 Náročnost práce manažera...62 Tabulka 19 Etická pravidla...63 Tabulka 20 Motivace na manažerské pozici...63 Tabulka 21 Kariérní růst...64 Tabulka 22 Fáze kariéry...65 Tabulka 23 Osobní rozvoj...66

10 Tabulka 24 Spokojenost s kariérním růstem...66 Tabulka 25 Preference dalšího profesního růstu...67 Tabulka 26 Dopady na osobní život...68 Tabulka 27 Rozvíjení odborných znalostí...69 Graf 1 Pohlaví respondentů...49 Graf 2 Věková struktura respondentů...50 Graf 3 Vzdělání respondentů...50 Graf 4 Délka manažerská praxe...52 Graf 5 Současná délka manažerské praxe...53 Graf 6 Hotel nebo hotelový řetězec...53 Graf 7 Počet hvězdiček...54 Graf 8 Velikost hotelu...55 Graf 9 Úsek hotelu...55 Graf 10 Postavení v hotelu...56 Graf 11 Preference stylu vedení...56 Graf 12 Aplikace stylu vedení...57 Graf 13 Dovednosti podle důležitosti...58 Graf 14 Postoje podle důležitosti...59 Graf 15 Kompetence manažera...60 Graf 16 Způsoby komunikace...61 Graf 17 Čas trávený v práci...62 Graf 18 Náročnost práce manažera...62 Graf 19 Etická pravidla...63 Graf 20 Motivace na manažerské pozici...64 Graf 21 Kariérní růst...64 Graf 22 Fáze kariéry...65 Graf 23 Osobní rozvoj...66 Graf 24 Spokojenost s kariérním růstem...66 Graf 25 Preference dalšího profesního růstu...67 Graf 26 Dopady na osobní život...68 Graf 27 Rozvíjení odborných znalostí...69

11 Úvod Kariéra, pojem, neboli označení, které jistě všichni známe. Co znamená a co si pod tímto slovem představujeme asi každý z nás dokáže odpovědět. Ale každý si pod tímto slovem představuje zcela jiné definice. Jde o jakýsi růst v pracovním životě, osobním posunu, životní změně, postupné dosažení cílů jedince. Pro některé je kariéra smyslem života. Zygmunt Bauman (1967, s. 6) popsal ve svých Sociologických črtech: Pro někoho kariéra znamená stále více společenské úcty, dosahování důležitějších pozic a vzrůstající moc nad jinými lidmi. Jiní jsou přesvědčeni o tom, že kariéra představuje stále klidnější, jistější život a důvěru v klidný zítřek. Pro někoho je kariéra smysl života, někteří ji odsuzují. V literatuře se lze setkat s nespočet autory, kteří nabízejí definici slova kariéra, přičemž jejich vymezení se od sebe velmi liší. Kariéra je tedy pojmem, který nemá jednu obecně platnou definici. Nabízí se díky tomu široká škála možností, jak tento pojem uchopit a definovat. Moje bakalářská práce je však věnována hlavně kariéře manažerů v hotelech a hotelových řetězcích. Jakékoliv téma týkající se kariéry manažera je v současnosti velmi aktuální. A nyní velmi rozšířené, z tohoto důvodu v mé práci věnuji pozornost hned několika faktorům. Hlavním cílem práce bylo zjistit názory manažerů hotelů a hotelových řetězců na to, co a jak ovlivňuje růst jejich kariéry. Jaké jsou pro ně nejdůležitější kompetence a jaký styl vedení preferují a aplikují. Vzhledem k zaměření práce na kvalitativní výzkum nebyla stanovena hypotéza, ale následující výzkumné otázky: Co a jak ovlivňuje kariérní růst manažera hotelu a hotelového řetězce? Jaké jsou nejdůležitější kompetence manažera hotelu a hotelového řetězce? Jaké jsou názory manažerů hotelů a hotelových řetězců na vedení lidí? V zájmu naplnění cíle je bakalářské práce rozdělena do tří důležitých částí. V teoretické části je na základě studia odborné literatury popsán přímo charakter osob, tedy manažerů, kteří tuto funkci zastávají. Jejich dovednosti, schopnosti, předpoklady a znalosti. Manažeři jsou skutečně nejdůležitějším prvkem organizace a jejich výkon přímo ovlivňuje výsledky firmy, proto jsem věnovala pozornost i stylům vedení, postavení a rolím manažera. Dále jsem zmínila manažerskou etiku a v neposlední řadě objasnění problematiky kariéry ve vztahu k manažerům, kde nabízím možné způsoby jeho uchopení. 12

12 Následují fáze kariéry, prostřednictvím nichž popisuji její průběh. Dále pak znázorňuji organizační strukturu hotelu a funkce v hotelové struktuře. Druhá část, tedy analytická pojednává o snaze získání odpovědí na výzkumné otázky. Na úvodu této části je zmíněn přesný postup metodiky sběru primárních dat, jeho následná hodnocení a interpretace, pomocí tabulek a grafů. Pro tento účel bylo využito dotazníkového šetření a rozhovory s manažery, kteří v současné době pracují na manažerských pozicích v hotelech a hotelových řetězcích. Analýza se zaměřuje především na kontakt s manažery domácích i světových hotelů. Výzkum pomocí dotazníků i rozhovorů bude zdrojem k získání a analyzování dané problematiky. Dotazníkové šetření proběhlo zcela anonymně a získaná data byli zpracovány výhradně pro mou bakalářskou práci. V návrhové části jsou prezentovány doporučení pro úspěšnou kariéru a z výsledků získaných a shrnutých z analytické části. Tato část se zabývá integrovaným pohledem a vlastními návrhy na danou problematiku a možné řešení. Součástí poslední kapitoly bakalářské práce jsou také zodpovězeny zkoumané otázky, které jsem uvedla v úvodu práce. Kapitolu pak uzavírám konceptem subjektivně vnímané úspěšné kariéry. 13

13 1 Teoreticko-metodologická část 1.1 Charakteristika manažera Když se zaměříme na jakoukoliv literaturu o managementu, zjistíme, že stejně, jako u pojmu kariéra je i zde mnoho výstižných definic. Manažera charakterizujeme jako profesi, vedoucí osobu, nebo nadřízeného pracovníka, který má ve svém podniku nezastupitelnou roli. Nese zodpovědnost za svěřený kolektiv a má významnou pravomoc. Ať už sám, nebo s pomocí a využitím kolektivu je zodpovědný a odpovídá za dosahování cílů, které mu byli svěřeny. Vedení a spolupráce s lidmi je jednou z nejtěžších činností, které ale neodmyslitelně patří k této pozici. Stanovený cíl, dokonale zpracované strategie, precizní příprava firmy ale ještě není výhra pro danou firmu. Zde právě hraje bezpodmínečně důležitou roli právě manažer, který k práci musí vložit své vůdčí schopnosti, důvěru u svého týmu a spolu s nimi dosahovat určených cílů. Manažer je člověk, který vykonává práci skrze jiné lidi. (Šuleř, 1997, s. 131) Vycházíme-li z tohoto tvrzení, znamená to tedy, že manažer by rozhodně měl ovládat i schopnost komunikace. Přijmeme-li tyto fakta, neznamená to tedy pouze vhodně vést tým lidí, motivovat je, zadávat práci, přijímat i přenášet informace, potýkat se s problémy, podat pomocnou ruku, přesvědčovat, kontrolovat a hodnotit, ale i umět komunikovat. Bělohlávek a kol. (2001, s. 642) ve své knize uvádí, že manažer je vedoucí pracovník zodpovědný za plnění určitých úkolů, které vyžadují řízení dalších členů organizace. Manažer rozhoduje s různě velikými pravomocemi. Nejvýznamnější a nejdůležitější úlohou pro manažera je předvídat krizi. Rozdíly v úrovni manažerů určují požadavky a dovednosti potřebné pro úspěšné plnění organizačních cílů na dané úrovni. Přitom motivují k osobnímu růstu a sledování kariérové dráhy. Manažer pěstuje pružnost, dynamiku a vitalitu instituce. Musí se odvážit zariskovat a také umět přijímat kritická rozhodnutí. 14

14 1.1.1 Osobnost manažera Bělohlávek ve své knize popisuje členění do několika kategorií (2008, s ). Lidé se od sebe liší svými schopnostmi, vlastnostmi, zájmy, atd. Souhrnně tyto individuální stránky osobnosti nazýváme rysy osobnosti. Byla určena řada rysů, které charakterizují dobrého vedoucího. Lze je rozdělit na: schopnosti, znalosti a dovednosti, vlastnosti osobnosti, postoje. Schopnosti Schopnost je kapacita osobnosti vykonávat nějakou činnost. Dovedeme si představit schopnosti, které jsou potřebné, aby člověk mohl řídit auto, nebo ovládat jeřáb. Pro vedoucího jsou důležité rozumové schopnosti (inteligence). Pro vedoucího mají význam především tyto rozumové schopnosti: koncepční (strategické) myšlení, operativní myšlení, pružnost myšlení. Znalosti Znalosti jsou teoretické informace, kterým se lze naučit studiem. Z hlediska potřeby a úspěšnosti manažerů jsou důležité především: odborné znalosti, znalost managementu. 15

15 Dovednosti Dovednosti jsou praktické návyky, které získáváme výcvikem a praxí. U vedoucích jde zejména: organizaci práce a řízení času, vedení lidi, motivování a delegování, komunikační dovednosti a vyjednávání, komunikování v cizích jazycích, práce s PC. Vlastnosti osobnosti Vlastnosti osobnosti vyjadřují stálý způsob chování člověka. Jedinec totiž jedná v určitých situacích podobným způsobem a známe-li člověka, dokážeme odhadnout, jak na to, či ono zareaguje. Úspěšný vedoucí se vyznačuje: asertivitou (zdravé sebeprosazení), citovou stabilitou (vyrovnanost, klid), komunikativností a schopností ovlivňovat ostatní, vcítěním do jiných lidí, odpovědností, vytrvalostí a důsledností, pružností (připraveností přiměřeně zareagovat na neplánované změny situace). Postoje Postoje postihují vztah člověka k jiným lidem, předmětům, skutečnostem. Zvláště významné pro profesionální úspěch jsou: orientace na výkon, na výsledek práce, orientace na zákazníka a na tým, oddanost vůči firmě, čestnost, oddanost vůči morálním hodnotám. 16

16 1.1.2 Způsoby jednání manažera Jsou to opravdu jen rysy osobnosti, co určuje úspěšnost vedoucího? Problémy vedoucích nevyplývají ani tolik z jejich osobních rysů, jako spíše z určitých projevů a způsobu jednání. Hovoříme o způsobu jednání nebo stylu řízení. Základním kritériem pro rozlišení stylů řízení je: orientace na lidi, snaha o uspokojení všech potřeb pracovníků, o vytvoření a držení přátelské atmosféry na pracovišti, orientace na úkol, úsilí splnit uložené úkoly a dosáhnout co nejvyššího pracovního výkonu. Moutonová a Blake vytvořili systém GRID (český mříž); je to mříž se dvěma osami; jedna osa znamená orientaci na lidi, druhá vyjadřuje orientaci na úkol. Do tohoto tématu umístili několik stylů řízení a označili je souřadnicemi. (viz. obrázek č. 1) Vedoucí spolku zahrádkářů (1,9) se starostlivě věnuje potřebám lidí, aby uspokojil vztahy, které vedou k příjemné, přátelské organizační atmosféře a snesitelnému pracovnímu tempu. Pozornost je zaměřena na vytváření dobrých pocitů mezi kolegy a podřízenými, často na úkor pracovních výsledků. Týmový vedoucí (9,9) dosahuje pracovních výsledků skrze zaujetí lidí. Pocit vzájemného sdílení společného kajíce v organizaci vede ke vztahům důvěry a spolupráce. ( ) Volný průběh (1,1) Vedoucí, který vydává minimální úsilí k odvedení požadované práce a nevšímá si potřeb pracovníků. Snaží se pouze do té míry, aby na svém místě přežil. Plantážník (9,1) Výkonnost v operačním řízení je spojena s minimální pozorností problémům lidí. Vedoucí se věnuje pouze plnění úkolu a dosahování co nejvyššího pracovního výkonu; opírá se o moc a autoritu, důsledně kontroluje lidi diktuje jim, co mají dělat a jak. (...) Kompromisník (5,5) dosahuje přiměřeného výkonu balancováním mezi potřebou přijatelně splnit úkoly na jedné straně a udržet únosnou morálku lidí na straně druhé. 17

17 Paternalista (9 + 9) kombinuje zájem o lidi s orientací na úkol. Nejde však o skutečnou integraci, jak je tomu u stylu 9,9. Nepřistupuje k podřízeným jako ke skutečným kolegům, ale z pozice Patříš mi a já pomohu tvé kariéře. Proto očekávám, že budeš vůči mně loajální. Běda však, když nebudeš ochoten přizpůsobit se mým požadavkům. Oportunista používá všech stylů neprincipiálním způsobem. Ve snaze dosáhnout výhod, zejména pak lepšího platu nebo povýšení. (Bělohlávek, 2008, s ) Obrázek 1 - Systém GRID Vedoucí spolku zahrádkářů týmový vedoucí 1,9 9,9 5,5 kompromisník 1,1 9,1 Volný průběh plantážník Zdroj: Vlastní zpracování podle Dědina, Cejthamr, 2005, s. 62 Správný manažer by ovšem měl být také schopným vůdcem. Dle Mintzberga je vůdcovství nezbytnou manažerskou rolí s podobným významem pro všechny manažerské úrovně. K vůdcovství je však zapotřebí kromě technické kompetence a obecné znalosti manažerských postupů, metod a dovedností také aktivní stimulace prostředí, v němž se leader nachází, projevování emocí a řízení celou jeho osobností. (Štrach, s ). Vycházíme-li z předchozí teorie, k tomu abychom mohli být dobří manažeři nestačí pouze znát přesně postupy managementu, ale vžít se i do role leadera, který je stejně důležitý jako úspěšný vedoucí. 18

18 1.1.3 Styly vedení manažerem S rozvojem techniky a průmyslu na přelomu 19. a 20. století se obrátil zájem podnikatelů a manažerů k rezervám ve výkonnosti lidí a efektivnosti řízení. Hledají se důvody nižší výkonnosti pracovníků, ať už je způsobena organizací práce, individuálními rozdíly nebo pracovním prostředím. Vznikají různé filozofie řízení a názory na vedení lidí píše ve své knize F. Bělohlávek. (2008, s. 3) Jedním ze zakladatelů vědeckého řízení je Frederick Tylor, který se snažil pochopit, čím je způsoben rozdíl mezi výkonností úspěšných a špatných dělníků. Během svých let sledoval a zaznamenával průběh pracovní činnosti zaměstnanců. Přišel na několik cenných poznatků, například motivace, motivoval své pracovníky k vyššímu výkonu úkolovou mzdou, apeloval, aby pracovníci dodržovali pracovní postupy a zda dosahují očekávaných výsledků a mnoho dalších. Způsob, jakým manažeři vedou své pracovníky, má rozhodující vliv na efektivnost práce pracovních skupin, oddělení i celých organizací, zpravidla se vyznačuje několik stylu vedení týmu. Avšak styl vedení pracovníků záleží na situace. A ne? Tam, kde bude nutno rychlo zasáhnout, kdy bude v ohrožení lidský život, bude potřeba styl vedení pracovníků autoritativnější, kdežto v poklidné zahradnické firmě, kde se zkoumá, jaký druh truhlíku vybrat pro vysazení jednotlivých druhů květin se osvědčí spíše volný průběh. Výběr tedy stylu řízení nezáleží pouze na manažerovi, či podřízených, ale také podle konkretní situace. Samozřejmě záleží i na zralost zaměstnanců, jejich připravenost a dovednost úkol splnit. Klasická teorie vedení zahrnuje tři základní styly: (Bělohlávek, 1996, s ) Autokratický (autoritativní) styl Pro tento styl je typické, že moc i rozhodování jsou soustředěny v rukou vedoucího. Svou autoritu užívá k přesnému definování pracovních úkolů a svá rozhodnutí sděluje formou příkazů. Komunikace je jednosměrná, tedy shora dolů. Podřízení mají minimální a zcela přesně vymezenou autonomii. Výhodou autoritativního stylu je dosažení pravidelného a vysokého výkonu pracovníků. Nevýhodou je potlačování motivace a vlastní iniciativy pracovníků. Motivace je založena na autoritě, za splnění příkazů je očekávána odměna, za nesplnění hrozí trest. 19

19 Demokratický (participativní) styl Demokratický styl je založen na spolupráci vedoucího s podřízenými. Vedoucí deleguje značnou část své autority, konečná či závažná rozhodnutí však obvykle činí sám. Práce je přidělována na základě participativního rozhodování skupiny. Komunikace je oproti předchozímu stylu obousměrná. Výhodou tohoto stylu je přímá účast pracovníků na rozhodování, tzn. jejich osobní zainteresovanost. Nevýhodou je časová ztráta, která z demokratického rozhodování vyplývá. Styl laissez-faire (volný průběh) Tento styl je charakteristický velmi vysokou autonomií pracovníků. Vedoucí zcela ponechává řízení práce na svých podřízených a přenechává jim značnou část rozhodovacích pravomocí. Skupina si sama řeší rozdělení a postup práce. Vedoucí rozhoduje pouze o základních cílech, dohlíží na průběh práce a zasahuje jen v nezbytných případech. Výkon spolupracovníků podporuje předáváním důležitých informací a pomocí při překonávání zásadních překážek. Komunikace je horizontální mezi jednotlivými členy skupiny. Výhodou je, že pracovníci mohou dělat věci podle sebe bez zásahů vedoucího. Problémem však může být nejistota ve chvíli, kdy je naopak nějakého vedoucího a jeho rázného zásahu třeba. Původní studie Lewina, Lippitta a Whita i další navazující výzkumy došly k závěru, že nejméně efektivním stylem vedení je styl laissez-faire, protože kolektiv lidí vedený tímto stylem nevynakládal příliš mnoho úsilí a neodváděl tak kvalitní práci jako skupiny vedené stylem autokratickým či demokratickým. Jako nejefektivnější a zároveň nejoblíbenější byl určen styl demokratický, který i v současnosti dosahuje značné míry uplatnění a je obecně považován za nejvhodnější styl vedení pro většinu pracovních skupin. (Bass, 2008, s. 145, vlastní překlad) Nelze však opomenout a jak už jsem zmiňovala, že každý z uvedených stylů má své výhody i nevýhody a že uplatňování jednotlivých stylů závisí na konkrétní vzniklé situaci. 20

20 1.1.4 Postavení manažera S růstem podniků dochází také k rozlišování samotných manažerů, vyděluje se vrcholové vedení od běžného řízení. Obvykle se manažeři rozdělují do tří základních stupňů. A to podle rozsahu, předmětu a charakteru vykonávané práce. Bělohlávek a kol. děli manažery podle postavení v organizaci na liniové, střední a vrcholové. (2001, s. 642) Linioví manažeři (nižší manažeři) jsou na nižších úrovních manažerské hierarchie. Nazývají se mistři ve výrobní jednotce, dispečeři v dopravě, vedoucí administrativního oddělení nebo vrchní sestry v nemocnici. Mezi jejich zásadní činnost patří vedení zaměstnanců při plnění každodenních úkolů. Také provozují kontrolu, řeší problémy a napravují chyby. Jedná se o řídící pracovníky, kteří jsou svým postavením kousek nad zaměstnanci. Běžně získávají informace od zaměstnanců a plní i úlohu zpětné vazby. Neodmyslitelně jsou důležitou součástí každé větší firmy, či podniku. Střední manažeři zodpovídají za vedení liniových manažerů a také řadových pracovníků organizace. Názvy funkcí jsou např. dílovedoucí, stavbyvedoucí, vedoucí provozu, vedoucí střediska, vedoucí odboru atd. Mezi jejich zásadní činnosti patří uskutečňování plánů a strategických cílů vedení organizace tím, že koordinují vykonávané úkoly za účelem dosažení organizačních cílů. V praxi jsou prostředníky mezi manažery prvního stupně a vrcholovými manažery. Vrcholoví manažeři (top manažeři) jsou nejmenší skupina manažerů. Odpovídají za celou výkonnost organizace. Názvy funkcí jsou např. generální ředitel, odborní ředitelé, ředitelé divizí nebo náměstci ředitelů. Mezi jejich činnost patří formulování organizační strategie. Top manažeři musejí provozovat i ostatní manažerské činnosti. Organizují, vedou lidi a kontrolují plnění úkolů. Vytvářejí podnikatelské záměry a nesou zodpovědnost za konečný výsledek. 21

21 1.1.5 Role manažera Každý manažer, ať je linioví, střední, nebo vrcholoví top manažer, musí zajisté plnit určité role, podle knihy The Nature of Managerial Work (1973) Henryho Mintzberga jsou to tyto, které vymezil do 3 základních okruhů: Interpersonální v této roli se manažer angažuje v mezilidských vztazích. Zastupuje organizaci jako celek vůči vnějším subjektům, což se týká například získávání důležitých informací nebo lobbingu, dále se jedná o podřízených nadřízeným a udržování chodu běžných denních úkolů. Rozhodovací jedná se o iniciaci změn, ochrany proti případnému ohrožení činnosti daného úseku či organizace, dále alokace zdrojů a vyjednáváním podmínek pro celou organizaci či případně pro konkrétní týmy a úseky. Informační která zahrnuje shromažďování informací a jejich následné třídění, předávání a jejich distribuci v organizaci. Kromě toho sem patří také vysílání informací vnějším subjektům organizace. Manažeři musí dekompozicí strategického rámce na dílčí cíle a poté na úlohy konkrétních lidí definovat výkony a zdroje potřebné k úspěšnému splnění cílů a naplňování strategického rámce. Henri Fayol (* ), francouzský báňský inženýr, nejdříve praktik managementu v průmyslu, později přednášející na vysoké škole, významně ovlivnil teorii i praxi managementu svým funkčním přístupem. Fayol byl v podstatě první, kdo definoval management. Na základě své vlastní bohaté zkušenosti stanovil, že management má pět hlavních funkcí: Předvídání a plánování Smyslem této činnosti je odhadnout budoucnost a navrhnout plán opatření Organizování Zde jde o vytvoření podnikové struktury Přikazování Smyslem této činnosti je udržet personál v pohybu Koordinování Při této činnosti jde o uvedení všech činností do souladu Kontrolování Je třeba dohlédnout na to, že se vše děje ve shodě s pravidly a příkazy 22

22 Uvedené prvky jsou přirozené, logicky na sebe navazují a dohromady představují to, pod čím se rozumí řízení. Na následujícím obrázku je podle J. Plamínka (2005, s. 155) práce manažera rozdělená na 12 úloh, které se při jeho činnosti pravidelně objevují. V uvedených úlohách se manažer vypořádává s požadavky na užitečnost, efektivitu, stabilitu, dynamiku a také na přerozdělování úloh a kompetencí. Obrázek 2 Role manažera Integrace Definice produktů Definice procesů Synergetizace Definice zdrojů Habilitace Role manažera Definice struktůr Motivace Definice zpětných vazeb Orientace Definice ůloh a kompetencí Definice dopředných vazeb Zdroj: PLAMÍNEK, J., 2005, s

23 1.2 Potencionál manažera Osobní potencionál představuje možnost vykonávat v budoucnu určitou pracovní pozici. Lze předpokládat, že každý manažér chce mít kariérní růst, kvůli kterému je třeba mít potenciál. Potencionál na rozvoj své osobnosti, svých zkušeností, dovedností, znalostí a potencionál pro rozvoj své kariéry. Podle Oldřicha Šulera (2008, s ) požadavky na zvyšování konkurenceschopnosti a rozvoj firmy se promítají do požadavků na jednotlivé organizační jednotky a pracovníky. Takové nároky kladené na manažery se nazývají manažerské kompetence. Základem pro vznik kompetencí je osobní potenciál manažera. Jeho rozvojem dochází k naplňování požadavků na úspěšný výkon manažerské pozice. Každý manažer by se měl snažit posoudit vlastní úroveň kompetencí a uvědomit si potřeby svého dalšího rozvoje. Potencionál manažera je jednoznačným předpokladem pro dosažení manažerských kompetencí. Definovat přesně vlastnosti nebo jeden psychologický typ úspěšného manažera nelze. Ukazuje se, že mezi úspěšnými manažery můžeme najít řadu různých osobností s odlišnými vlastnostmi. Přesto lze vymezit širší modely manažerských kompetencí, které se liší od kompetencí jiných skupin pracovníků. E. Bedrnová a I. Nový (1998) zformulovali vizitku osobní kvality jako jeden z předpokladů úspěchu manažera: Pracovní a osobní kompetence (způsobilost uplatnit se ve své funkci, dostatečná sebedůvěra, přiměřené sebehodnocení, odpovídající hodnocení vnější situace) Sociální kompetence (způsobilost vhodně se prosadit) Pozitivní uvažování a proaktivní jednání (pojímání problému a překážky jako výzvy) Pracovní ochota a výkonová motivace (zájem o práci, potřeba výkonu v žádoucí kvalitě a kvantitě) Vyšší hladina aspirací a volného úsilí (dosahování stále náročnějších životních cílů) Schopnost sebekontroly (ovládání citových vzruchů, ukázněnost) Rozvinuté etické a estetické cítění (tendence promítat hlediska morálky a krásna do svého jednání) Tvořivost (schopnost vidět nově a uplatňovat netradiční řešení) Pochopení a tolerance (schopnost akceptace druhých lidí v jejich rozmanitosti) 24

24 Smysl pro humor (schopnost nadhledu s citem pro proporce) Ochota na sobě pracovat (nepřetržitý proces seberozvoje) Zkušenosti se změnami úlohy, role, nebo zodpovědnosti, které manažer získává v průběhu své kariéry vytvoří základnu pro rozlišení různých potřeb rozvoje. M. Tureckiová ve své publikaci (2007, s. 118) uvedla klíč, který by měl pomoci k rozvoji potenciálu pracovníků. aby se zaměřili na správné cíle, aby věděli, jak jich mohou dosáhnout, aby jich dosáhnout chtěli, aby jich skutečně dosahovali, aby poznali, že jich dosáhli. Často mezi nejúspěšnějšími manažery je řada odlišných osobností s rozlišnými vlastnostmi. I přes tyto fakta můžeme vymezit modely manažerských kompetencí, které se liší od kompetencí jiných skupin pracovníků. Obecně tak lze říci, že úspěšný manažer má být aktivní, iniciativní, má disponovat tvůrčím podnikatelským myšlením a jednáním, založeném na umění diferencovaně řídit a motivovat spolupracovníky. Dále má mít dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti s podnikatelskou činností. Pro vznik skutečných kompetencí manažera jsou směrodatné jeho individuální vlastnosti neboli osobní potenciál. Pro to, aby manažer svou funkci plnil efektivně musí svůj osobní potenciál neustále rozvíjet a zdokonalovat. (Blažek, 2001, s. 136) 25

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vlastnosti manažera Inteligence, schopnost zhodnotit situaci, schopnost přizpůsobit se, iniciativu, podnikavost, originalitu, energičnost, houževnatost, rozhodnost,

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D.

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Tvorba a realizace systémových

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VZNIK MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více