Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci"

Transkript

1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D. Vypracoval: Oldřich Růžička Brno

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci zpracoval samostatně a použil jsem literaturu uvedenou v seznamu použitých pramenů a literatury, který je součástí této diplomové práce. Elektronická a tištěná verze diplomové práce jsou totožné. V dne... Podpis 2

3 Poděkování Děkuji panu PhDr. Mgr. Zdeňku Šigutovi, Ph.D. za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé diplomové práce. Také bych chtěl poděkovat své partnerce Jitce za morální podporu a pomoc, kterou mi poskytla při zpracování mé diplomové práce, a které si nesmírně vážím. Oldřich Růžička 3

4 OBSAH ÚVOD 6 TEORETICKÁ ČÁST Firemní vzdělávání Základní pojmy firemního vzdělávání Vzdělávací potřeby Plán a návrh výcviku Realizace vzdělávání, určení metod a postupů výcviku Zhodnocení vzdělávacích programů Manažerské vzdělávání Osobnost manažera Self management (sebeřízení) PRAKTICKÁ ČÁST Manažerské vzdělávání ve firmě Barvy a laky Teluria s.r.o Vzdělávací projekt ve vybrané firmě Předběžný výzkum efektivity vzdělávání výzkum A Vzdělávání ve firmě Barvy a laky Teluria s.r.o výzkum B Celkové hodnocení výzkumu B Využívání principů sebeřízení - dotazník Závěrečné hodnocení manažerského vzdělávání ve vybrané firmě.. 67 ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

5 Název práce: Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci. Autor: Bc. Oldřich Růžička Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D. Anotace Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení manažerského vzdělávání ve vybrané organizaci Barvy a laky TELURIA s.r.o a na oblast osobního managementu, jako prvku pro zvýšení celkové efektivity firemního vzdělávání. V teoretické části jsou definovány pojmy firemního vzdělávání, jsou popsány formy, metody a postupy manažerského vzdělávání a self managementu. Praktická část poskytuje hodnocení, výsledky a závěry dlouhodobého ověřování, popis praktických aplikací v prostředí vybrané organizace a následná porovnání výsledků hodnocení s podobným vzdělávacím projektem. Klíčová slova Firemní vzdělávání, management, manažerské vzdělávání, osobní rozvoj, metody vzdělávání sebeřízení, self management, hodnocení, efektivita vzdělávání. Thesis Title: Management education in a selected organization. Author: Oldřich Růžička Supervisor: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D. Annotation This thesis is dedicated to the evaluation of the management education in the organization (company) Barvy a laky TELURIA s.r.o (s.r.o. - limited liability company) and an area of personal management, as an element to increase the overall effectiveness of corporate training. In the theoretical part the terms of the corporate education, forms, methods and procedure of the management education and self management are described. The practical part provides evaluation, results and conclusions of a long-term verification, the description of practical applications in the environment of the selected organization, and a subsequent comparison of the results with a similar education project. Key words Business training, management, management training, personal development, methods of self-management education, self management, evaluation, educational effectiveness. 5

6 ÚVOD Předmětem mé diplomové práce je vyhodnocení manažerského vzdělávání ve vybrané firmě Barvy a laky Teluria s.r.o. Pro tento výzkum jsem využil vzdělávací projekt spolufinancovaný ze zdrojů EU, který firma realizovala v letech Jako lektor firemního vzdělávání jsem se osobně na tomto projektu podílel a výsledky svého pozorování uvádím v této práci. Firma Barvy a laky Teluria s.r.o. má sídlo nedaleko města Letovice (viz. příloha č.1) a je moderním provozem v oboru výroby barev. Je předním výrobcem tohoto produktu na našem trhu s menším podílem vývozu, spíše do zemí blízkého východu. Začátkem devadesátých let se firma začala modernizovat. Vedení se rozhodlo v rámci posílení konkurenceschopnosti rozšířit svoji výrobní základnu, včetně zavádění nových technologií. To sebou přineslo zvýšené nároky na odbornost a odpovědnost zaměstnanců, což si vyžádalo výrazně kvalitnější přístup k řízení a vedení lidí. Zvyšující se nároky na kvalitu výrobků, vysoké požadavky na ekologii, rostoucí tlak západního trhu, to vše vyžaduje vysokou výkonnost a odborné znalosti a dovednosti managementu zejména v řízení a vedení lidí, v dovednosti motivovat, v komunikaci s podřízenými i nadřízenými, samostatném rozhodování a klade důraz na práci v týmu. Znamená to také rozvíjet potřebné schopnosti neustálým sebevzděláváním. Hroník ve sve knize uvádí předpoklad Kiermana, že Podnikové vzdělávání se stane hlavní náplní práce manažerů a testem jejich schopností a nahradí v této pozici kontrolu. 1 V praxi se stále více ukazuje, že znalosti a dovednosti zaměstnanců firem, jejich profesní i osobní růst jsou klíčovými prostředky, jak udržet krok s trhem a zvyšovat svou konkurenceschopnost. Tato práce se v úvodní části zaměřuje na vysvětlení důležitých termínů v oblasti firemního vzdělávání a na teoretické podklady tvorby vzdělávacích projektů. To následně slouží v praktické části jako základna pro hodnocení efektivity vzdělávání manažerů nejen ve vybrané firmě Barvy a laky Teluria s.r.o., ale také při porovnávání s dalšími vzdělávacími projekty. Cílem diplomové práce je ověření efektivity manažerského vzdělávání u vybrané firmy a to formou vyhodnocení a porovnání s jinými projekty, ve kterých byl použit postup a skladba témat, které jsou standardně při firemním vzdělávání používány. Při manažerském vzdělávání vybrané firmy byl dán větší důraz na oblast self managementu a to v každém tématu. Předpokladem bylo zvýšení efektivity vzdělávání. 1 HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Praha: Grada Publishing, a.s. 2007, str

7 Okrajově byl tento postup ověřován také při manažerském vzdělávání v jiných firmách. Také tyto výsledky budou v závěru praktické části zohledněny, jako porovnání s výsledky manažerského vzdělávání ve firmě Barvy a laky Teluria s.r.o. Tato diplomová práce je v určitém směru rozšířením mé bakalářské práce Paměťové techniky v oblasti učení a praktické využití v základním a středním školství, neboť některé postupy a metody využité při výzkumu byly již dříve aplikovány při vzdělávání žáků a pedagogických pracovníků. Při vyhodnocování výsledků jsem nacházel podobné kvalitativní aspekty. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST V úvodu této práce je zařazena identifikace pojmů, které jsou v textu používány a to z důvodu terminologického ukotvení. Jedná se hlavně o pojmy z oblasti firemního vzdělávání, jehož součástí je manažerské vzdělávání, které je hlavním předmětem zkoumání této práce. Nejprve se teoreticky věnuji problematice firemního vzdělávání obecně a systematickému přístupu ve vzdělávání zaměstnanců, který je základem zkoumaného a analyzovaného manažerského vzdělávání ve vybrané firmě Barvy a laky Teluria s.r.o. Teoreticky je v úvodní části popsán systémový přístup pro výcvik manažerů a jeho tři fáze, kterými jsou analýza vzdělávacích potřeb, určení cílů a záměrů, realizace a hodnocení. V praktické části bude sledována pouze fáze realizace konkrétního vzdělávacího projektu na kterém je demonstrováno manažerské vzdělávání firmy Barvy a laky Teluria s.r.o. 1. Firemní vzdělávání Na základě mého dlouholetého pozorování při své praxi lektora firemního vzdělávání mohu konstatovat, že zaměstnanci a konkrétně manažeři, tráví v zaměstnání stále více času. Z pohledu náročnosti současné doby (rok 2012) a zvýšených požadavků, které jsou na jednotlivé firmy kladeny, se může zdát, že jde o fakt zcela logický. Ale opak může být pravdou. Drtivá většina manažerů na různých úrovních sice tento problém respektuje, ale jsou nespokojeni. Důvodem jsou obavy, zda se nejedná o hlubší problém spojený např. s neschopností dobře organizovat práci, s neefektivním řízením lidí a také se sebeřízením. Otázky, které jsou často na firemních seminářích kladeny, se týkají požadavků na nové postupy organizace práce, způsoby efektivnější komunikace nejen s podřízenými, efektivnější řešení konkrétních situací při řízení a vedení lidí a další témata, které se spojují v konečné fázi osobnosti manažera. V jeho schopnostech, dovednostech a kompetencích. Zaměstnanci si začínají uvědomovat, že nevystačí pouze se základními profesními znalostmi a zkušenostmi z praxe, ale je třeba průběžného vzdělávání. U manažerů to platí dvojnásob. Palán to charakterizuje jako...vzdělávací proces zaměřený na poskytování vzdělávání po absolvování určitého školského vzdělávacího stupně, v neustálém procesu prohlubování a zdokonalování, které se odráží i v oblasti organizace tedy firemního vzdělávání.2 2 PALÁN, Z. Výkladový slovník. Lidské zdroje. Praha: Academia, 2002, str

9 1.1 Základní pojmy firemního vzdělávání Firemní, neboli také podnikové vzdělávání, je vzdělávací proces organizovaný podnikem/firmou. Zahrnuje jak vzdělávání v podniku (interní, vnitropodnikové vzdělávání, organizované podnikem ve vlastním vzdělávacím zařízení nebo na pracovišti), tak i vzdělávání mimo podnik (externí vzdělávání, vzdělávání na objednávku ve specializovaném vzdělávacím zařízení nebo škole).3 Jedná se o systematický proces změny pracovního chování, úrovně znalostí a dovedností včetně motivace zaměstnanců organizace, kterým se snižuje rozdíl mezi kvalifikací subjektivní = soubor schopností, dovedností, návyků, zkušeností, postojů, klíčových kvalifikací získaný během života s potenciální možností využití pro výkon určité činnosti, a kvalifikací objektivní = kvalifikovst práce, tzn. požadavky na kvalifikaci pracovníka, vyplývající z náročnosti, charakteru, tempa a odbornosti práce. Pojem profesní vzdělávání zahrnuje veškerou přípravu na povolání, tedy jak přípravu školskou, tak i všechny formy vzdělávání dospělých obsahově spjaté s výkonem povolání či zaměstnání. Pojem další profesní vzdělávání je součástí vzdělávání dospělých. Označuje jakékoliv profesní vzdělávání pracovníků v průběhu jejich pracovního života. Má přímou vazbu na profesní zařazení dospělého a tím i na jeho ekonomickou aktivitu. Jeho podstatou je vytváření a udržování pokud možno optimálního souladu mezi kvalifikací pracovníka a kvalifikovstí práce (tzn. mezi subjektivní a objektivní kvalifikací).4 Firemní, neboli podnikové vzdělávání zahrnuje: vzdělávání v rámci adaptačního procesu a přípravu pracovníků k pracovní činnosti (orientace), prohlubování kvalifikace (doškolování) pokračování odborné přípravy v oboru, ve kterém člověk pracuje na svém pracovním místě, rekvalifikaci (přeškolování) je takové formování pracovních schopností člověka, které směřuje k osvojení si nového povolání, může být plná, nebo částečná, 3 PALÁN, Z. Výkladový slovník vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha 1997, str Tamtéž 9

10 profesní rehabilitaci (opětovné zařazení osob, kterým jejich stávající zdravotní stav brání trvale nebo dlouhodobě vykonávat dosavadní práci), zvyšování kvalifikace (oblast rozvoje).5 Vzdělávání považujeme za celoživotní proces. Stále se hovoří o koncepci učící se jedinec učí se podnik učící se společnost. Podniky se v profesním vzdělávání uplatňují ve dvou směrech: jedním z nich je příprava mládeže na dělnická (obchodně provozní) povolání učňovská vzdělávání. Druhým je další profesní vzdělávání pracovníků zahrnující dělnické (obchodně provozní) profese, přípravu specialistů a správních pracovníků a řídících pracovníků.6 Koubek firemní vzdělávání chápe jako: Přizpůsobování pracovních schopností pracovníků měnící se požadavkům pracovního místa, tj. prohlubování pracovních schopností pracovníků. Mezi hlavní úkoly firemního vzdělávání patří zajišťování podélné a příčné flexibility. 1. Podélná, longitudinální flexibilita, tj. přizpůsobování pracovních schopností zaměstnanců měnícím se požadavkům pracovního místa flexibilita v rámci pracovního místa. Tato část je hlavním úkolem firemního vzdělávání. 2. Příčná, transverzální flexibilita, tj. zvyšování použitelnosti zaměstnanců tak, aby zvládali znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání dalších, jiných pracovních míst. Dochází tak k rozšiřování pracovních schopností.7 Podle Bartoňkové firemní vzdělávání zahrnuje: vzdělávání v rámci adaptačního procesu a přípravu pracovníků k pracovní činnosti, prohlubování kvalifikace, rekvalifikace (přeškolování), profesní rehabilitaci, zvyšování kvalifikace.8 5 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 1995, 6 MUŽIK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Praha. CODEX, 2000, str KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 2.vyd. Praha. Management Press, 1997, str BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Praha. Grada, 2010, str

11 Řídící proces jako zdroj informací pro firemní vzdělávání Pro prosazení úlohy vzdělávání v podniku je nutno nejprve vymezit pojem, obsah, formy a metody řídícího procesu. Řízení podniku zahrnuje všechny řídící, instruktivní nebo dispoziční činnosti od nejvyššího podnikového vedení až po přední dělníky, vedoucí čet. Přitom zejména velké podniky vytvořily různé stupně řízení, resp. roviny řízení (Levels of Management). Vrcholové vedení podniku (Top Management). Rozhoduje v poslední instanci a přímo odpovídá za všechna opatření právně účinná vůči vnějšku. Vrchní řízení podniku: ředitelé, kteří řídí jeden nebo více oblastí podniku (vedoucí odborů, hlavních oddělení). Střední řízení podniku (Lower Supervision, Junior Management). Sem patří všichni ostatní nadřízení, jimž jsou přímo podřízeni pracovníci: mistři, vedoucí skupin, přední dělníci, vedoucí čet apod.9 Co do své podstaty jsou všechny úkoly na uvedených úrovních stejné. Z hlediska manažera mluvíme o tzv. kruhu řízení, jehož ústředním bodem jsou informace a komunikační procesy. Obr. 1 Kruh řízení Zdroj: MUŽIK, J., Manažer může využívat procesy profesního vzdělávání jako systematický a cíleně zaměřený zdroj informací, osvojování vědomostí, dovedností, či pracovních návyků. Vzdělávání může manažerovi na všech stupních řízení též pomoci vytvářet a ovlivňovat komunikační formy a procesy v interní komunikaci v podniku.10 9 MUŽIK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Praha. CODEX, 2000, str Tamtéž 11

12 Jednotlivé fáze řídícího procesu, tj. stvování cílů, plánování rozhodnutí (výběr z alternativ řešení problémů), vlastní proces přijetí, realizace a kontroly jednotlivých rozhodnutí, probíhá pak současně ve třech rovinách. Jde o řízení podniku jako celku, řízení pracovníků a sebeřízení (self managementu). Pod tímto pojmem se rozumí analytické činnosti v souvislosti s osobou manažera (paměť, koncentrace, logika, kreativita apod.) a efektivní spojení těchto činností s organizací jeho práce a pracovními technikami.11 Na tyto procesy se většinou zaměřují kurzy, semináře a tréninky manažerů. Jedná se o tréninky efektivního plánování pracovního i mimopracovního času, umění se rozhodovat, včetně používání technických prostředků pro efektivní řídící a rozhodovací činnost.. Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb Pokud mluvíme o pojmu vzdělávací potřeby, znamená to, že se u jednotlivců nebo v rámci celé organizace objevily problémy, které je nutné řešit zvýšením kvalifikace zaměstnanců, rozšířením jejich znalostí a dovedností, které povedou k odstranění problému. Vzdělávací potřeby je nutno pokud možno přesně identifikovat na základě analýzy, která má určitý plán. Cílem a smyslem této analýzy je přezkoumat a zjistit dovednosti a znalosti jednotlivců, případně celé organizace. Do plánu bývá také zahrnuta firemní kultura, systémové charakteristiky a charakteristiky vnitřního a vnějšího prostředí. Konečným cílem je zpracovat analýzu vzdělávacích potřeb s ohledem na ovlivnění výkonu organizace. Z pohledu projektování vzdělávacích aktivit je to nejdůležitější fáze. Časté chyby, které se vyskytují při sestavování projektu v důsledku nedokonalé nebo nedbalé analýzy se projeví ve všech následujících fázích. Příčinou může být malá znalost pracovníků provádějících analýzu, nedostatek základních informací, špatné pochopení nebo špatná identifikace problému a další. Analýza potřeb vzdělávání spočívá v shromažďování informací o současném stavu: znalostí, schopností, dovedností, výkonnosti jednotlivců, týmů a firmy, a porovnávání zjištěných údajů s požadovu úrovní. Analýza také slouží k bližšímu poznání zázemí firmy a lidí, kteří budou školeni. 11 MUŽIK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Praha. CODEX, 2000, str

13 Systémový přístup Kolman uvádí, že analýza potřeb je součástí tzv. systémového přístupu k výcviku manažerů. Označuje ho jako inženýrsko-manažerský. V současné době je systémový přistup hlavní a také obecně akceptovatelný přístup k výcviku zaměstnanců. Uvádí, že v principu se může věc jevit tak, že zavedení manažerského (či jiného profesního) výcviku do organismu firmy je něčím dosti jednoduchým a přímočarým. Napřed určíme potřeby organizace a stvíme, co je třeba cvičit. Pak navrhneme postupy a metody, uplatníme je a nakonec vyhodnotíme, k čemu to vše vedlo. Na základě výsledků hodnocení se rozhodnete, zda u zvolených metod a postupů setrváte nebo zda je budete měnit. Takový přístup k výcviku můžeme v pravdě označit jako inženýrský nebo manažerský. Dává návod jak postupovat a jak s využitím zpětné vazby dospět k postupnému zvýšení účinnosti, kvality či případně užitnosti aplikovaného tréninku. Tento přístup je v mezinárodní psychologické komunitě akceptován a nachází jistou oporu.12 Předpokládá se, že učení je primárně založeno na tvorbě asociací. Dále se obvykle předpokládá, že organizace se učí stejně jako jednotliví lidé. První z těchto dvou předpokladů je natolik obecná, že proti němu lze sotva co namítat i když novější objevy o fungování lidského mozku mohou naše představy o povaze asociací a průběhu asociačních procesů výrazně změnit. Druhý předpoklad je v řadě ohledů problematický. Protože tyto předpoklady souvisí s tím, jak je uplatňování výcvikových metod a postupů v organizacích chápáno a uplatňováno. V souvislosti s určitými modely organizačního učení (Kolman) se hovoří o managementu znalostí knowlende management, kdy hlavním posláním je zachytit místní, nevyslovenou a neformální znalost a vyjádřit ji formálně, aby se stala přístupnou i dalším příslušníkům organizace. Dále Kolman uvádí, že pro pochopení systémového přístupu a organizačního učení je vhodné nahlížet organizaci jako mechanismus, stroj na zpracování informací, jehož součástí ovšem nejsou mechanické nebo elektronické. Součástí tohoto stroje tvoří lidé, a to znamená především, že jejich chování je jen omezeně předvídatelné. Lidé totiž mají vlastní vůli, rozhodují se a volí si sami vlastní postupy, aniž berou ohledy na to, co si strůjce či organizátor systému myslel nebo přál KOLMAN, L. Výcvik zaměstnanců, Praha: LINDE S.R.O.2005, str Tamtéž 13

14 Fáze systémového přístupu Systémový přístup předpokládá, že výcvik je organizován a řízen tak, aby měl významné důsledky v oblasti nákladů (jejich snížení) a výnosů (jejich zvýšení) dané společnosti. V takovém případě je výcvik zaváděn plánovitě a na základě stvení potřeb, které organizace má. Na obrázku č. 2 jsou znázorněny fáze systémového přístupu k výcviku. Obr. 2 Systémový přístup k výcviku Zpětná vazba Činnost Obsah Organizační analýza Stvení potřeb Profesiografie/analýza úloh Určení cílů a záměrů Návrh a implementace Určení metod a postupů výcviku Výběr a příprava účastníků Provedení výcviku Přenos výsledků a další rozvoj Přenos a vyhodnocení Zdroj: KOLMAN, L., Z obrázku je patrné, že proces plánování a implementace výcviku začíná stvením potřeb organizace. K tomu slouží analýza organizace, profesiografie a analýza dílčích úloh. Druhý krok spočívá v návrhu, plánu a provedení výcviku, a třetí krok v podpoře uplatnění výsledků učení a jejich vyhodnocování. Šipkami jsou vyznačeny dvě zpětné vazby. Jedna z nich se týká celého procesu a svazuje do zpětnovazebného cyklu implementaci, provedení a vyhodnocení výsledků. Druhá zpětná vazba je dílčí, je však velmi důležitá pro vlastní provedení tréninku. Metody a způsob provedení musí odpovídat výběru a přípravě účastníků výcviku. Je-li v této věci nesoulad, může i jinak velmi dobře připravená akce vést až k úplnému selhání a zrušení původního záměru KOLMAN, L. Výcvik zaměstnanců, Praha. LINDE S.R.O.2005, str

15 1.2 Vzdělávací potřeby Vzdělávací potřeby vznikají jako hypotetický stav (uvědomovaný nebo neuvědomovaný), kdy jedinci chybí znalosti nebo dovednosti, které mají význam pro jeho další existenci, zachování psychických (i fyzických) nebo společenských funkcí. Také je možno je charakterizovat jako interval mezi aktuálním výkonem a předem definovaným standardem výkonnosti. Vzdělávací potřeby vznikají z tendence jednotlivce dosáhnout rovnováhy mezi svými možnostmi a možným sociálním a pracovním uplatněním. Jsou ovlivněny především trhem práce, ale i vlivy osobnostními a společenskými.16 Potřeba je tedy představována jakoukoliv disproporcí mezi znalostmi, dovednostmi, přístupem, porozuměním problému na straně pracovníka a tím, co požaduje pracovní místo nebo co vyplývá z organizačních či jiných změn. Tzn. rozdíl mezi tím co je (tzn. výsledky podniku nebo jeho jednotlivých funkcí; existující znalosti a dovednosti; současný výkon jednotlivců) a tím co je žádoucí (normy podniku nebo jeho jednotlivých funkcí; požadované znalosti a dovednosti; cíl nebo normy výkonu).17 Způsob, jak to provést, je vyžádat si informace od všech, kteří budou tímto procesem ovlivněni. Obr. 3 Vzdělávací potřeby Co je Potřeba vzdělávání Co by mělo být Výsledky podniku nebo jeho jednotlivých funkcí Normy podniku nebo jeho jednotlivých funkcí Existující znalosti a dovednosti Požadované znalosti a dovednosti Současný výkon jednotlivců Cíl nebo normy výkonu Zdroj: ARMSTRONG M., PALÁN, Z. Výkladový slovník lidské zdroje. 1. vyd. Praha 2002, str ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 2002, str

16 Zdroje vzdělávacích potřeb Vzdělávací potřeby mohou vzniknout ve dvou základních situacích: 1. obecné a úkolové prostředí nastane-li v některém z jeho segmentů změna, 2. organizace/firma nastane-li v ní změna, změna může rovněž nastat ve strategii, koncepci atd.18 Druhy vzdělávacích potřeb Obecně existují dva druhy vzdělávacích potřeb: a) reaktivní výkonnostní: je aktuální v případě, že je na pracovišti zaznamenán okamžitý pokles výkonnosti nebo produkce, pro který byl nalezen nedostatek ve vzdělávání, tzn. důvod oddělený od ostatních možných důvodů tady se volí spíše cesta výzkumu, resp. terénního šetření identifikace vzdělávacích potřeb; b) proaktivní má vztah k podnikové strategii organizace a plánu lidské síly očekávaný technický vývoj, výsledky vývoje managementu, kroky personální výměny, podnikatelská politika tady se volí spíše cesta sestavení souboru kompetencí, tzn. práce s dokumenty.19 Zdroje pro analýzu vzdělávacích potřeb V praxi se v oblasti vzdělávání zaměstnanců postupuje tak, že se analyzuje širší nebo užší škála údajů, získaných jednak z běžného podnikového informačního systému, jednak ze zvláštních šetření. Obvykle jde o tři skupiny údajů: - Celopodnikové údaje cíle organizace a podnikové plány, údaje o struktuře podniku, jeho výrobním programu, odpovídajícím trhu, zdrojích (vybavení, finanční zdroje, lidské zdroje a jejich potřeba) atd., počet, struktura a pohyb pracovníků, plánování lidských zdrojů a následnictví, personální statistika, využívání kvalifikace a pracovní doby, pracovní neschopnost pro nemoc či úraz, údaje o produktivitě, kvalitě a výkonu, změny v podobě útvarů, plány zavádění nové techniky a technologie, marketingové plány atd BUCKLEY, R.,CAPLE, J. Trénink a školení. 1. vyd. Brno 2004, str Tamtéž 20 BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Praha. Grada,

17 - Údaje o pracovním místě popisy pracovních míst a jejich specifikace, informace o stylu vedení, kultuře pracovních vztahů apod., rozhovory s odcházejícími pracovníky (mohou signalizovat nedostatky v oblasti vzdělávání), konzultace s vyššími manažery, požadavky manažerů na vzdělávání. - Údaje o pracovníkovi záznamy ohodnocení pracovníka, záznamy o vzdělání, kvalifikaci, plnění kvalifikačních požadavků, absolvování vzdělávacích programů, výsledků z testů, ze záznamů o pohovorech s pracovníkem, či z různých průzkumů, v nichž se zobrazují postoje a názory jednotlivých pracovníků.21 Nebo se můžeme setkat s následujícím označením těchto tří skupin údajů zaznačených pro přehlednost také ve schématu: organizační analýza (analýza údajů o organizaci jako celku), analýza práce (analýza pracovních míst a činností), analýza osob (analýzy údajů o jednotlivých pracovnících). 22 Obr. 4 Zdroje analýzy vzdělávacích potřeb Problém Důležitý Ano Ne Ukončit Konzultovat všechny angažované Shromáždit informace Organizační analýza Strategie Prostředí Alokace zdrojů Kultura Analýza práce 1. Identifikace cílové práce 2. Pořízení popisu 3. Stupeň důležitosti 4. Výzkum zodpovědných pracovníků 5. Zpětná vazba Analýza osob 1. Definování požadovaného výkonu 2. Identifikace rozdílů 3. Identifikace překážek 4. Řešení Zdroj: BELCOURT. M.; WRIGHT, P. C., BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Praha. Grada, 2010 BELCOURT. M.; WRIGHT, P. C. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. 1. vyd. 1998, str

18 Analýza údajů o organizaci jako celku cíle organizace a podnikové plány, údaje o struktuře podniku, jeho výrobním programu, odpovídajícím trhu, zdrojích (vybavení, finanční zdroje, lidské zdroje a jejich potřeba) atd. Významné místo tu mají údaje o počtu, struktuře a pohybu pracovníků, o využívání kvalifikace a pracovní doby o pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz, údaje o produktivitě, kvalitě výkonu, plány zavádění nové techniky a technologie atd. Analýza pracovních míst a činností popisy pracovních míst a jejich specifikace (požadavky na pracovníky a jejich pracovní schopnosti), informace o stylu vedení, kultuře, pracovních vztahů apod. Jedná se v podstatě o jakousi inventuru pracovních úkolů a potřeby práce v podniku. Analýzy údajů o jednotlivých pracovnících záznamy o hodnocení pracovníka, záznamy o vzdělání, kvalifikaci, plnění kvalifikačních požadavků, absolvování vzdělávacích programů, výsledky z testů, záznamy o pohovorech s pracovníkem či z různých průzkumů, v nichž se zobrazují postoje a názory jednotlivých pracovníků.23 Typy a metody analýzy vzdělávacích potřeb Na tomto místě uvedu pouze některé kritéria a metody, které se při analýze vzdělávacích potřeb využívají a uvedu některá z nevýhod a rizik, které se v této fázi vyskytují. Metody a techniky analýzy potřeb můžeme třídit dle různých kritérií: Dle toho, zda se zaměřují na reaktivní či pro aktivní přístup. Dle toho, na jaký okruh potřeb se zaměřují: zjišťování organizačních problémů, hledání problémových oblastí a příčin, zjišťování problémů výkonnosti jedince (skupiny), zjišťování potřeb manažerského rozvoje, oddělování vzdělávacích potřeb od ostatních potřeb. Zda slouží k vyhledávání: 23 - znalostí, - dovedností, - postojů, - manažerského jednání a chování. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 2.vyd. Praha. Management Press, 1997, str

19 Zda jde o analýzu na úrovni: - vnějšího prostředí, - organizace, skupin, jednotlivců. 24 Na základě zdrojů pro analýzu potřeby vzdělávání pracovníků podniku se obvykle používá jedné nebo více z následujících metod:25 analýza strategických plánů; analýza plánů lidských zdrojů, analýzy statistických nebo jiných průběžně zjišťovaných informací o organizaci, pracovních místech a jednotlivých pracovnících, analýzy dotazníků či jiných forem průzkumu názorů, postojů a požadavků pracovníků týkajících se vzdělávání, analýzy informací získaných od vedoucích pracovníků a týkajících se potřeby kvalifikace a vzdělávání, zkoumání a hodnocení pracovního výkonu jednotlivých pracovníků, monitorování výsledků porad a diskusí, týkajících se současných pracovních problémů a perspektivních pracovních úkolů, analýzy pracovních záznamů (deníků) vedených vedoucími pracovníky, specialisty, analýza práce; osobní dokumentace; funkční analýza (uspořádání hierarchie funkcí za účelem nejlepšího možného popsání názory podřízených, pracovní oblasti, dává dohromady všechny vzájemné vztahy, jež se odehrávají mezi prací, pracovníky a organizací), procedurální analýza (využívá se, když není použitelná funkční analýza, tedy když ne všechny úkoly je možné seřadit do posloupnosti, např. když pracovník musí čelit okolnostem, jakými jsou například rozhodování s jakýmkoliv možným výsledkem pak algoritmus, nebo stromový diagram rozhodování. Používá se, když je do procesu zapojeno více lidí, např. rozhodovací strom umožní vytvořit spojení mezi prací různých pracovníků, což pomůže odhalit problémové oblasti procesu), analýza selhání reaktivní, analýza manuálních dovedností např. u soustruhu, u řemeslníka, analýza sociálních dovedností analýza chování. 24 BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Praha. Grada, 2010, str KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 1995, str

20 Techniky analýzy a identifikace vzdělávacích potřeb Toto téma uvádím pouze ve stručnosti, neboť podrobný výčet a aplikace byl samo o sobě vydalo na samostatnou práci. Mezi nejčastější techniky analýzy vzdělávacích potřeb dle Koudelky patří:26 práce s dokumenty, pozorování, dotazník, rozhovor, test, brainstorming. Podrobnější rozpracování i s možnostmi využití jednotlivých technik nám nabízejí následující tři varianty: A: Techniky analýzy dle Prokopenka a Kubra:27 Obecný přístup: analýza problémů, srovnávání, stviska expertů. Individuální techniky: Analýzy pracovní náplně, popisy práce, testy a zkoušky, dotazníky, rozhovory, pozorování, kritické události, hodnocení výkonnosti a další. Skupinové techniky: Porady manažerských týmů, skup. porady a diskuse, studijní skupiny, skupinové projekty, simulace, modelování a analýza chování. Organizační techniky: Analýza evidence zpráv, budoucích trendů a možností, mezipodnikové srovnání, diagnóza podniku, audit manažerského postoje a manažerského ovzduší, organizační rozvoj a další. Zjištěná data Dimenze zjišťování potřeb zaznamenáváme způsobem: X dobrý; XX velmi dobrý; XXX výborný Při používání této techniky musíme nejdříve vybrat soubor nejlepších technik pro příslušný krok a potom zvolit mezi vybranými technikami ty, které jsou nejjednodušší pro praktické použití a které nejlépe vyhovují konkrétnímu účelu analýzy potřeb. 26 KOUDELKA, F. Analýza vzdělávacích potřeb. 1. vyd. Olomouc 2002, str PROKOPENKO, J.; KUBR, M. akol. Vzdělávání a rozvoj manažerů. 1. vyd. Praha 1996, str

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a učení Efektivita a kvalita FAKTORY EFEKTIVITY VÝUKOVÝCH PROCESŮ Koncepce přípravy pracovníků Určení vzdělávacích (učebních) cílů Výběr účastníků do kurzů a školení Diagnostika

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 10 Profesní

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

V ČEM HLEDAT NÁVRATNOST INVESTIC DO VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNÍHO ROZVOJE?

V ČEM HLEDAT NÁVRATNOST INVESTIC DO VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNÍHO ROZVOJE? V ČEM HLEDAT NÁVRATNOST INVESTIC DO VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNÍHO ROZVOJE? WHERE TO SEARCH FOR RETURN ON INVESTMENT IN TRAINING AND PERSONAL DEVELOPMENT? Dana Pokorná Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra andragogiky

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více