Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci"

Transkript

1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D. Vypracoval: Oldřich Růžička Brno

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci zpracoval samostatně a použil jsem literaturu uvedenou v seznamu použitých pramenů a literatury, který je součástí této diplomové práce. Elektronická a tištěná verze diplomové práce jsou totožné. V dne... Podpis 2

3 Poděkování Děkuji panu PhDr. Mgr. Zdeňku Šigutovi, Ph.D. za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé diplomové práce. Také bych chtěl poděkovat své partnerce Jitce za morální podporu a pomoc, kterou mi poskytla při zpracování mé diplomové práce, a které si nesmírně vážím. Oldřich Růžička 3

4 OBSAH ÚVOD 6 TEORETICKÁ ČÁST Firemní vzdělávání Základní pojmy firemního vzdělávání Vzdělávací potřeby Plán a návrh výcviku Realizace vzdělávání, určení metod a postupů výcviku Zhodnocení vzdělávacích programů Manažerské vzdělávání Osobnost manažera Self management (sebeřízení) PRAKTICKÁ ČÁST Manažerské vzdělávání ve firmě Barvy a laky Teluria s.r.o Vzdělávací projekt ve vybrané firmě Předběžný výzkum efektivity vzdělávání výzkum A Vzdělávání ve firmě Barvy a laky Teluria s.r.o výzkum B Celkové hodnocení výzkumu B Využívání principů sebeřízení - dotazník Závěrečné hodnocení manažerského vzdělávání ve vybrané firmě.. 67 ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

5 Název práce: Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci. Autor: Bc. Oldřich Růžička Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D. Anotace Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení manažerského vzdělávání ve vybrané organizaci Barvy a laky TELURIA s.r.o a na oblast osobního managementu, jako prvku pro zvýšení celkové efektivity firemního vzdělávání. V teoretické části jsou definovány pojmy firemního vzdělávání, jsou popsány formy, metody a postupy manažerského vzdělávání a self managementu. Praktická část poskytuje hodnocení, výsledky a závěry dlouhodobého ověřování, popis praktických aplikací v prostředí vybrané organizace a následná porovnání výsledků hodnocení s podobným vzdělávacím projektem. Klíčová slova Firemní vzdělávání, management, manažerské vzdělávání, osobní rozvoj, metody vzdělávání sebeřízení, self management, hodnocení, efektivita vzdělávání. Thesis Title: Management education in a selected organization. Author: Oldřich Růžička Supervisor: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D. Annotation This thesis is dedicated to the evaluation of the management education in the organization (company) Barvy a laky TELURIA s.r.o (s.r.o. - limited liability company) and an area of personal management, as an element to increase the overall effectiveness of corporate training. In the theoretical part the terms of the corporate education, forms, methods and procedure of the management education and self management are described. The practical part provides evaluation, results and conclusions of a long-term verification, the description of practical applications in the environment of the selected organization, and a subsequent comparison of the results with a similar education project. Key words Business training, management, management training, personal development, methods of self-management education, self management, evaluation, educational effectiveness. 5

6 ÚVOD Předmětem mé diplomové práce je vyhodnocení manažerského vzdělávání ve vybrané firmě Barvy a laky Teluria s.r.o. Pro tento výzkum jsem využil vzdělávací projekt spolufinancovaný ze zdrojů EU, který firma realizovala v letech Jako lektor firemního vzdělávání jsem se osobně na tomto projektu podílel a výsledky svého pozorování uvádím v této práci. Firma Barvy a laky Teluria s.r.o. má sídlo nedaleko města Letovice (viz. příloha č.1) a je moderním provozem v oboru výroby barev. Je předním výrobcem tohoto produktu na našem trhu s menším podílem vývozu, spíše do zemí blízkého východu. Začátkem devadesátých let se firma začala modernizovat. Vedení se rozhodlo v rámci posílení konkurenceschopnosti rozšířit svoji výrobní základnu, včetně zavádění nových technologií. To sebou přineslo zvýšené nároky na odbornost a odpovědnost zaměstnanců, což si vyžádalo výrazně kvalitnější přístup k řízení a vedení lidí. Zvyšující se nároky na kvalitu výrobků, vysoké požadavky na ekologii, rostoucí tlak západního trhu, to vše vyžaduje vysokou výkonnost a odborné znalosti a dovednosti managementu zejména v řízení a vedení lidí, v dovednosti motivovat, v komunikaci s podřízenými i nadřízenými, samostatném rozhodování a klade důraz na práci v týmu. Znamená to také rozvíjet potřebné schopnosti neustálým sebevzděláváním. Hroník ve sve knize uvádí předpoklad Kiermana, že Podnikové vzdělávání se stane hlavní náplní práce manažerů a testem jejich schopností a nahradí v této pozici kontrolu. 1 V praxi se stále více ukazuje, že znalosti a dovednosti zaměstnanců firem, jejich profesní i osobní růst jsou klíčovými prostředky, jak udržet krok s trhem a zvyšovat svou konkurenceschopnost. Tato práce se v úvodní části zaměřuje na vysvětlení důležitých termínů v oblasti firemního vzdělávání a na teoretické podklady tvorby vzdělávacích projektů. To následně slouží v praktické části jako základna pro hodnocení efektivity vzdělávání manažerů nejen ve vybrané firmě Barvy a laky Teluria s.r.o., ale také při porovnávání s dalšími vzdělávacími projekty. Cílem diplomové práce je ověření efektivity manažerského vzdělávání u vybrané firmy a to formou vyhodnocení a porovnání s jinými projekty, ve kterých byl použit postup a skladba témat, které jsou standardně při firemním vzdělávání používány. Při manažerském vzdělávání vybrané firmy byl dán větší důraz na oblast self managementu a to v každém tématu. Předpokladem bylo zvýšení efektivity vzdělávání. 1 HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Praha: Grada Publishing, a.s. 2007, str

7 Okrajově byl tento postup ověřován také při manažerském vzdělávání v jiných firmách. Také tyto výsledky budou v závěru praktické části zohledněny, jako porovnání s výsledky manažerského vzdělávání ve firmě Barvy a laky Teluria s.r.o. Tato diplomová práce je v určitém směru rozšířením mé bakalářské práce Paměťové techniky v oblasti učení a praktické využití v základním a středním školství, neboť některé postupy a metody využité při výzkumu byly již dříve aplikovány při vzdělávání žáků a pedagogických pracovníků. Při vyhodnocování výsledků jsem nacházel podobné kvalitativní aspekty. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST V úvodu této práce je zařazena identifikace pojmů, které jsou v textu používány a to z důvodu terminologického ukotvení. Jedná se hlavně o pojmy z oblasti firemního vzdělávání, jehož součástí je manažerské vzdělávání, které je hlavním předmětem zkoumání této práce. Nejprve se teoreticky věnuji problematice firemního vzdělávání obecně a systematickému přístupu ve vzdělávání zaměstnanců, který je základem zkoumaného a analyzovaného manažerského vzdělávání ve vybrané firmě Barvy a laky Teluria s.r.o. Teoreticky je v úvodní části popsán systémový přístup pro výcvik manažerů a jeho tři fáze, kterými jsou analýza vzdělávacích potřeb, určení cílů a záměrů, realizace a hodnocení. V praktické části bude sledována pouze fáze realizace konkrétního vzdělávacího projektu na kterém je demonstrováno manažerské vzdělávání firmy Barvy a laky Teluria s.r.o. 1. Firemní vzdělávání Na základě mého dlouholetého pozorování při své praxi lektora firemního vzdělávání mohu konstatovat, že zaměstnanci a konkrétně manažeři, tráví v zaměstnání stále více času. Z pohledu náročnosti současné doby (rok 2012) a zvýšených požadavků, které jsou na jednotlivé firmy kladeny, se může zdát, že jde o fakt zcela logický. Ale opak může být pravdou. Drtivá většina manažerů na různých úrovních sice tento problém respektuje, ale jsou nespokojeni. Důvodem jsou obavy, zda se nejedná o hlubší problém spojený např. s neschopností dobře organizovat práci, s neefektivním řízením lidí a také se sebeřízením. Otázky, které jsou často na firemních seminářích kladeny, se týkají požadavků na nové postupy organizace práce, způsoby efektivnější komunikace nejen s podřízenými, efektivnější řešení konkrétních situací při řízení a vedení lidí a další témata, které se spojují v konečné fázi osobnosti manažera. V jeho schopnostech, dovednostech a kompetencích. Zaměstnanci si začínají uvědomovat, že nevystačí pouze se základními profesními znalostmi a zkušenostmi z praxe, ale je třeba průběžného vzdělávání. U manažerů to platí dvojnásob. Palán to charakterizuje jako...vzdělávací proces zaměřený na poskytování vzdělávání po absolvování určitého školského vzdělávacího stupně, v neustálém procesu prohlubování a zdokonalování, které se odráží i v oblasti organizace tedy firemního vzdělávání.2 2 PALÁN, Z. Výkladový slovník. Lidské zdroje. Praha: Academia, 2002, str

9 1.1 Základní pojmy firemního vzdělávání Firemní, neboli také podnikové vzdělávání, je vzdělávací proces organizovaný podnikem/firmou. Zahrnuje jak vzdělávání v podniku (interní, vnitropodnikové vzdělávání, organizované podnikem ve vlastním vzdělávacím zařízení nebo na pracovišti), tak i vzdělávání mimo podnik (externí vzdělávání, vzdělávání na objednávku ve specializovaném vzdělávacím zařízení nebo škole).3 Jedná se o systematický proces změny pracovního chování, úrovně znalostí a dovedností včetně motivace zaměstnanců organizace, kterým se snižuje rozdíl mezi kvalifikací subjektivní = soubor schopností, dovedností, návyků, zkušeností, postojů, klíčových kvalifikací získaný během života s potenciální možností využití pro výkon určité činnosti, a kvalifikací objektivní = kvalifikovst práce, tzn. požadavky na kvalifikaci pracovníka, vyplývající z náročnosti, charakteru, tempa a odbornosti práce. Pojem profesní vzdělávání zahrnuje veškerou přípravu na povolání, tedy jak přípravu školskou, tak i všechny formy vzdělávání dospělých obsahově spjaté s výkonem povolání či zaměstnání. Pojem další profesní vzdělávání je součástí vzdělávání dospělých. Označuje jakékoliv profesní vzdělávání pracovníků v průběhu jejich pracovního života. Má přímou vazbu na profesní zařazení dospělého a tím i na jeho ekonomickou aktivitu. Jeho podstatou je vytváření a udržování pokud možno optimálního souladu mezi kvalifikací pracovníka a kvalifikovstí práce (tzn. mezi subjektivní a objektivní kvalifikací).4 Firemní, neboli podnikové vzdělávání zahrnuje: vzdělávání v rámci adaptačního procesu a přípravu pracovníků k pracovní činnosti (orientace), prohlubování kvalifikace (doškolování) pokračování odborné přípravy v oboru, ve kterém člověk pracuje na svém pracovním místě, rekvalifikaci (přeškolování) je takové formování pracovních schopností člověka, které směřuje k osvojení si nového povolání, může být plná, nebo částečná, 3 PALÁN, Z. Výkladový slovník vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha 1997, str Tamtéž 9

10 profesní rehabilitaci (opětovné zařazení osob, kterým jejich stávající zdravotní stav brání trvale nebo dlouhodobě vykonávat dosavadní práci), zvyšování kvalifikace (oblast rozvoje).5 Vzdělávání považujeme za celoživotní proces. Stále se hovoří o koncepci učící se jedinec učí se podnik učící se společnost. Podniky se v profesním vzdělávání uplatňují ve dvou směrech: jedním z nich je příprava mládeže na dělnická (obchodně provozní) povolání učňovská vzdělávání. Druhým je další profesní vzdělávání pracovníků zahrnující dělnické (obchodně provozní) profese, přípravu specialistů a správních pracovníků a řídících pracovníků.6 Koubek firemní vzdělávání chápe jako: Přizpůsobování pracovních schopností pracovníků měnící se požadavkům pracovního místa, tj. prohlubování pracovních schopností pracovníků. Mezi hlavní úkoly firemního vzdělávání patří zajišťování podélné a příčné flexibility. 1. Podélná, longitudinální flexibilita, tj. přizpůsobování pracovních schopností zaměstnanců měnícím se požadavkům pracovního místa flexibilita v rámci pracovního místa. Tato část je hlavním úkolem firemního vzdělávání. 2. Příčná, transverzální flexibilita, tj. zvyšování použitelnosti zaměstnanců tak, aby zvládali znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání dalších, jiných pracovních míst. Dochází tak k rozšiřování pracovních schopností.7 Podle Bartoňkové firemní vzdělávání zahrnuje: vzdělávání v rámci adaptačního procesu a přípravu pracovníků k pracovní činnosti, prohlubování kvalifikace, rekvalifikace (přeškolování), profesní rehabilitaci, zvyšování kvalifikace.8 5 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 1995, 6 MUŽIK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Praha. CODEX, 2000, str KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 2.vyd. Praha. Management Press, 1997, str BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Praha. Grada, 2010, str

11 Řídící proces jako zdroj informací pro firemní vzdělávání Pro prosazení úlohy vzdělávání v podniku je nutno nejprve vymezit pojem, obsah, formy a metody řídícího procesu. Řízení podniku zahrnuje všechny řídící, instruktivní nebo dispoziční činnosti od nejvyššího podnikového vedení až po přední dělníky, vedoucí čet. Přitom zejména velké podniky vytvořily různé stupně řízení, resp. roviny řízení (Levels of Management). Vrcholové vedení podniku (Top Management). Rozhoduje v poslední instanci a přímo odpovídá za všechna opatření právně účinná vůči vnějšku. Vrchní řízení podniku: ředitelé, kteří řídí jeden nebo více oblastí podniku (vedoucí odborů, hlavních oddělení). Střední řízení podniku (Lower Supervision, Junior Management). Sem patří všichni ostatní nadřízení, jimž jsou přímo podřízeni pracovníci: mistři, vedoucí skupin, přední dělníci, vedoucí čet apod.9 Co do své podstaty jsou všechny úkoly na uvedených úrovních stejné. Z hlediska manažera mluvíme o tzv. kruhu řízení, jehož ústředním bodem jsou informace a komunikační procesy. Obr. 1 Kruh řízení Zdroj: MUŽIK, J., Manažer může využívat procesy profesního vzdělávání jako systematický a cíleně zaměřený zdroj informací, osvojování vědomostí, dovedností, či pracovních návyků. Vzdělávání může manažerovi na všech stupních řízení též pomoci vytvářet a ovlivňovat komunikační formy a procesy v interní komunikaci v podniku.10 9 MUŽIK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Praha. CODEX, 2000, str Tamtéž 11

12 Jednotlivé fáze řídícího procesu, tj. stvování cílů, plánování rozhodnutí (výběr z alternativ řešení problémů), vlastní proces přijetí, realizace a kontroly jednotlivých rozhodnutí, probíhá pak současně ve třech rovinách. Jde o řízení podniku jako celku, řízení pracovníků a sebeřízení (self managementu). Pod tímto pojmem se rozumí analytické činnosti v souvislosti s osobou manažera (paměť, koncentrace, logika, kreativita apod.) a efektivní spojení těchto činností s organizací jeho práce a pracovními technikami.11 Na tyto procesy se většinou zaměřují kurzy, semináře a tréninky manažerů. Jedná se o tréninky efektivního plánování pracovního i mimopracovního času, umění se rozhodovat, včetně používání technických prostředků pro efektivní řídící a rozhodovací činnost.. Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb Pokud mluvíme o pojmu vzdělávací potřeby, znamená to, že se u jednotlivců nebo v rámci celé organizace objevily problémy, které je nutné řešit zvýšením kvalifikace zaměstnanců, rozšířením jejich znalostí a dovedností, které povedou k odstranění problému. Vzdělávací potřeby je nutno pokud možno přesně identifikovat na základě analýzy, která má určitý plán. Cílem a smyslem této analýzy je přezkoumat a zjistit dovednosti a znalosti jednotlivců, případně celé organizace. Do plánu bývá také zahrnuta firemní kultura, systémové charakteristiky a charakteristiky vnitřního a vnějšího prostředí. Konečným cílem je zpracovat analýzu vzdělávacích potřeb s ohledem na ovlivnění výkonu organizace. Z pohledu projektování vzdělávacích aktivit je to nejdůležitější fáze. Časté chyby, které se vyskytují při sestavování projektu v důsledku nedokonalé nebo nedbalé analýzy se projeví ve všech následujících fázích. Příčinou může být malá znalost pracovníků provádějících analýzu, nedostatek základních informací, špatné pochopení nebo špatná identifikace problému a další. Analýza potřeb vzdělávání spočívá v shromažďování informací o současném stavu: znalostí, schopností, dovedností, výkonnosti jednotlivců, týmů a firmy, a porovnávání zjištěných údajů s požadovu úrovní. Analýza také slouží k bližšímu poznání zázemí firmy a lidí, kteří budou školeni. 11 MUŽIK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Praha. CODEX, 2000, str

13 Systémový přístup Kolman uvádí, že analýza potřeb je součástí tzv. systémového přístupu k výcviku manažerů. Označuje ho jako inženýrsko-manažerský. V současné době je systémový přistup hlavní a také obecně akceptovatelný přístup k výcviku zaměstnanců. Uvádí, že v principu se může věc jevit tak, že zavedení manažerského (či jiného profesního) výcviku do organismu firmy je něčím dosti jednoduchým a přímočarým. Napřed určíme potřeby organizace a stvíme, co je třeba cvičit. Pak navrhneme postupy a metody, uplatníme je a nakonec vyhodnotíme, k čemu to vše vedlo. Na základě výsledků hodnocení se rozhodnete, zda u zvolených metod a postupů setrváte nebo zda je budete měnit. Takový přístup k výcviku můžeme v pravdě označit jako inženýrský nebo manažerský. Dává návod jak postupovat a jak s využitím zpětné vazby dospět k postupnému zvýšení účinnosti, kvality či případně užitnosti aplikovaného tréninku. Tento přístup je v mezinárodní psychologické komunitě akceptován a nachází jistou oporu.12 Předpokládá se, že učení je primárně založeno na tvorbě asociací. Dále se obvykle předpokládá, že organizace se učí stejně jako jednotliví lidé. První z těchto dvou předpokladů je natolik obecná, že proti němu lze sotva co namítat i když novější objevy o fungování lidského mozku mohou naše představy o povaze asociací a průběhu asociačních procesů výrazně změnit. Druhý předpoklad je v řadě ohledů problematický. Protože tyto předpoklady souvisí s tím, jak je uplatňování výcvikových metod a postupů v organizacích chápáno a uplatňováno. V souvislosti s určitými modely organizačního učení (Kolman) se hovoří o managementu znalostí knowlende management, kdy hlavním posláním je zachytit místní, nevyslovenou a neformální znalost a vyjádřit ji formálně, aby se stala přístupnou i dalším příslušníkům organizace. Dále Kolman uvádí, že pro pochopení systémového přístupu a organizačního učení je vhodné nahlížet organizaci jako mechanismus, stroj na zpracování informací, jehož součástí ovšem nejsou mechanické nebo elektronické. Součástí tohoto stroje tvoří lidé, a to znamená především, že jejich chování je jen omezeně předvídatelné. Lidé totiž mají vlastní vůli, rozhodují se a volí si sami vlastní postupy, aniž berou ohledy na to, co si strůjce či organizátor systému myslel nebo přál KOLMAN, L. Výcvik zaměstnanců, Praha: LINDE S.R.O.2005, str Tamtéž 13

14 Fáze systémového přístupu Systémový přístup předpokládá, že výcvik je organizován a řízen tak, aby měl významné důsledky v oblasti nákladů (jejich snížení) a výnosů (jejich zvýšení) dané společnosti. V takovém případě je výcvik zaváděn plánovitě a na základě stvení potřeb, které organizace má. Na obrázku č. 2 jsou znázorněny fáze systémového přístupu k výcviku. Obr. 2 Systémový přístup k výcviku Zpětná vazba Činnost Obsah Organizační analýza Stvení potřeb Profesiografie/analýza úloh Určení cílů a záměrů Návrh a implementace Určení metod a postupů výcviku Výběr a příprava účastníků Provedení výcviku Přenos výsledků a další rozvoj Přenos a vyhodnocení Zdroj: KOLMAN, L., Z obrázku je patrné, že proces plánování a implementace výcviku začíná stvením potřeb organizace. K tomu slouží analýza organizace, profesiografie a analýza dílčích úloh. Druhý krok spočívá v návrhu, plánu a provedení výcviku, a třetí krok v podpoře uplatnění výsledků učení a jejich vyhodnocování. Šipkami jsou vyznačeny dvě zpětné vazby. Jedna z nich se týká celého procesu a svazuje do zpětnovazebného cyklu implementaci, provedení a vyhodnocení výsledků. Druhá zpětná vazba je dílčí, je však velmi důležitá pro vlastní provedení tréninku. Metody a způsob provedení musí odpovídat výběru a přípravě účastníků výcviku. Je-li v této věci nesoulad, může i jinak velmi dobře připravená akce vést až k úplnému selhání a zrušení původního záměru KOLMAN, L. Výcvik zaměstnanců, Praha. LINDE S.R.O.2005, str

15 1.2 Vzdělávací potřeby Vzdělávací potřeby vznikají jako hypotetický stav (uvědomovaný nebo neuvědomovaný), kdy jedinci chybí znalosti nebo dovednosti, které mají význam pro jeho další existenci, zachování psychických (i fyzických) nebo společenských funkcí. Také je možno je charakterizovat jako interval mezi aktuálním výkonem a předem definovaným standardem výkonnosti. Vzdělávací potřeby vznikají z tendence jednotlivce dosáhnout rovnováhy mezi svými možnostmi a možným sociálním a pracovním uplatněním. Jsou ovlivněny především trhem práce, ale i vlivy osobnostními a společenskými.16 Potřeba je tedy představována jakoukoliv disproporcí mezi znalostmi, dovednostmi, přístupem, porozuměním problému na straně pracovníka a tím, co požaduje pracovní místo nebo co vyplývá z organizačních či jiných změn. Tzn. rozdíl mezi tím co je (tzn. výsledky podniku nebo jeho jednotlivých funkcí; existující znalosti a dovednosti; současný výkon jednotlivců) a tím co je žádoucí (normy podniku nebo jeho jednotlivých funkcí; požadované znalosti a dovednosti; cíl nebo normy výkonu).17 Způsob, jak to provést, je vyžádat si informace od všech, kteří budou tímto procesem ovlivněni. Obr. 3 Vzdělávací potřeby Co je Potřeba vzdělávání Co by mělo být Výsledky podniku nebo jeho jednotlivých funkcí Normy podniku nebo jeho jednotlivých funkcí Existující znalosti a dovednosti Požadované znalosti a dovednosti Současný výkon jednotlivců Cíl nebo normy výkonu Zdroj: ARMSTRONG M., PALÁN, Z. Výkladový slovník lidské zdroje. 1. vyd. Praha 2002, str ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 2002, str

16 Zdroje vzdělávacích potřeb Vzdělávací potřeby mohou vzniknout ve dvou základních situacích: 1. obecné a úkolové prostředí nastane-li v některém z jeho segmentů změna, 2. organizace/firma nastane-li v ní změna, změna může rovněž nastat ve strategii, koncepci atd.18 Druhy vzdělávacích potřeb Obecně existují dva druhy vzdělávacích potřeb: a) reaktivní výkonnostní: je aktuální v případě, že je na pracovišti zaznamenán okamžitý pokles výkonnosti nebo produkce, pro který byl nalezen nedostatek ve vzdělávání, tzn. důvod oddělený od ostatních možných důvodů tady se volí spíše cesta výzkumu, resp. terénního šetření identifikace vzdělávacích potřeb; b) proaktivní má vztah k podnikové strategii organizace a plánu lidské síly očekávaný technický vývoj, výsledky vývoje managementu, kroky personální výměny, podnikatelská politika tady se volí spíše cesta sestavení souboru kompetencí, tzn. práce s dokumenty.19 Zdroje pro analýzu vzdělávacích potřeb V praxi se v oblasti vzdělávání zaměstnanců postupuje tak, že se analyzuje širší nebo užší škála údajů, získaných jednak z běžného podnikového informačního systému, jednak ze zvláštních šetření. Obvykle jde o tři skupiny údajů: - Celopodnikové údaje cíle organizace a podnikové plány, údaje o struktuře podniku, jeho výrobním programu, odpovídajícím trhu, zdrojích (vybavení, finanční zdroje, lidské zdroje a jejich potřeba) atd., počet, struktura a pohyb pracovníků, plánování lidských zdrojů a následnictví, personální statistika, využívání kvalifikace a pracovní doby, pracovní neschopnost pro nemoc či úraz, údaje o produktivitě, kvalitě a výkonu, změny v podobě útvarů, plány zavádění nové techniky a technologie, marketingové plány atd BUCKLEY, R.,CAPLE, J. Trénink a školení. 1. vyd. Brno 2004, str Tamtéž 20 BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Praha. Grada,

17 - Údaje o pracovním místě popisy pracovních míst a jejich specifikace, informace o stylu vedení, kultuře pracovních vztahů apod., rozhovory s odcházejícími pracovníky (mohou signalizovat nedostatky v oblasti vzdělávání), konzultace s vyššími manažery, požadavky manažerů na vzdělávání. - Údaje o pracovníkovi záznamy ohodnocení pracovníka, záznamy o vzdělání, kvalifikaci, plnění kvalifikačních požadavků, absolvování vzdělávacích programů, výsledků z testů, ze záznamů o pohovorech s pracovníkem, či z různých průzkumů, v nichž se zobrazují postoje a názory jednotlivých pracovníků.21 Nebo se můžeme setkat s následujícím označením těchto tří skupin údajů zaznačených pro přehlednost také ve schématu: organizační analýza (analýza údajů o organizaci jako celku), analýza práce (analýza pracovních míst a činností), analýza osob (analýzy údajů o jednotlivých pracovnících). 22 Obr. 4 Zdroje analýzy vzdělávacích potřeb Problém Důležitý Ano Ne Ukončit Konzultovat všechny angažované Shromáždit informace Organizační analýza Strategie Prostředí Alokace zdrojů Kultura Analýza práce 1. Identifikace cílové práce 2. Pořízení popisu 3. Stupeň důležitosti 4. Výzkum zodpovědných pracovníků 5. Zpětná vazba Analýza osob 1. Definování požadovaného výkonu 2. Identifikace rozdílů 3. Identifikace překážek 4. Řešení Zdroj: BELCOURT. M.; WRIGHT, P. C., BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Praha. Grada, 2010 BELCOURT. M.; WRIGHT, P. C. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. 1. vyd. 1998, str

18 Analýza údajů o organizaci jako celku cíle organizace a podnikové plány, údaje o struktuře podniku, jeho výrobním programu, odpovídajícím trhu, zdrojích (vybavení, finanční zdroje, lidské zdroje a jejich potřeba) atd. Významné místo tu mají údaje o počtu, struktuře a pohybu pracovníků, o využívání kvalifikace a pracovní doby o pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz, údaje o produktivitě, kvalitě výkonu, plány zavádění nové techniky a technologie atd. Analýza pracovních míst a činností popisy pracovních míst a jejich specifikace (požadavky na pracovníky a jejich pracovní schopnosti), informace o stylu vedení, kultuře, pracovních vztahů apod. Jedná se v podstatě o jakousi inventuru pracovních úkolů a potřeby práce v podniku. Analýzy údajů o jednotlivých pracovnících záznamy o hodnocení pracovníka, záznamy o vzdělání, kvalifikaci, plnění kvalifikačních požadavků, absolvování vzdělávacích programů, výsledky z testů, záznamy o pohovorech s pracovníkem či z různých průzkumů, v nichž se zobrazují postoje a názory jednotlivých pracovníků.23 Typy a metody analýzy vzdělávacích potřeb Na tomto místě uvedu pouze některé kritéria a metody, které se při analýze vzdělávacích potřeb využívají a uvedu některá z nevýhod a rizik, které se v této fázi vyskytují. Metody a techniky analýzy potřeb můžeme třídit dle různých kritérií: Dle toho, zda se zaměřují na reaktivní či pro aktivní přístup. Dle toho, na jaký okruh potřeb se zaměřují: zjišťování organizačních problémů, hledání problémových oblastí a příčin, zjišťování problémů výkonnosti jedince (skupiny), zjišťování potřeb manažerského rozvoje, oddělování vzdělávacích potřeb od ostatních potřeb. Zda slouží k vyhledávání: 23 - znalostí, - dovedností, - postojů, - manažerského jednání a chování. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 2.vyd. Praha. Management Press, 1997, str

19 Zda jde o analýzu na úrovni: - vnějšího prostředí, - organizace, skupin, jednotlivců. 24 Na základě zdrojů pro analýzu potřeby vzdělávání pracovníků podniku se obvykle používá jedné nebo více z následujících metod:25 analýza strategických plánů; analýza plánů lidských zdrojů, analýzy statistických nebo jiných průběžně zjišťovaných informací o organizaci, pracovních místech a jednotlivých pracovnících, analýzy dotazníků či jiných forem průzkumu názorů, postojů a požadavků pracovníků týkajících se vzdělávání, analýzy informací získaných od vedoucích pracovníků a týkajících se potřeby kvalifikace a vzdělávání, zkoumání a hodnocení pracovního výkonu jednotlivých pracovníků, monitorování výsledků porad a diskusí, týkajících se současných pracovních problémů a perspektivních pracovních úkolů, analýzy pracovních záznamů (deníků) vedených vedoucími pracovníky, specialisty, analýza práce; osobní dokumentace; funkční analýza (uspořádání hierarchie funkcí za účelem nejlepšího možného popsání názory podřízených, pracovní oblasti, dává dohromady všechny vzájemné vztahy, jež se odehrávají mezi prací, pracovníky a organizací), procedurální analýza (využívá se, když není použitelná funkční analýza, tedy když ne všechny úkoly je možné seřadit do posloupnosti, např. když pracovník musí čelit okolnostem, jakými jsou například rozhodování s jakýmkoliv možným výsledkem pak algoritmus, nebo stromový diagram rozhodování. Používá se, když je do procesu zapojeno více lidí, např. rozhodovací strom umožní vytvořit spojení mezi prací různých pracovníků, což pomůže odhalit problémové oblasti procesu), analýza selhání reaktivní, analýza manuálních dovedností např. u soustruhu, u řemeslníka, analýza sociálních dovedností analýza chování. 24 BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Praha. Grada, 2010, str KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 1995, str

20 Techniky analýzy a identifikace vzdělávacích potřeb Toto téma uvádím pouze ve stručnosti, neboť podrobný výčet a aplikace byl samo o sobě vydalo na samostatnou práci. Mezi nejčastější techniky analýzy vzdělávacích potřeb dle Koudelky patří:26 práce s dokumenty, pozorování, dotazník, rozhovor, test, brainstorming. Podrobnější rozpracování i s možnostmi využití jednotlivých technik nám nabízejí následující tři varianty: A: Techniky analýzy dle Prokopenka a Kubra:27 Obecný přístup: analýza problémů, srovnávání, stviska expertů. Individuální techniky: Analýzy pracovní náplně, popisy práce, testy a zkoušky, dotazníky, rozhovory, pozorování, kritické události, hodnocení výkonnosti a další. Skupinové techniky: Porady manažerských týmů, skup. porady a diskuse, studijní skupiny, skupinové projekty, simulace, modelování a analýza chování. Organizační techniky: Analýza evidence zpráv, budoucích trendů a možností, mezipodnikové srovnání, diagnóza podniku, audit manažerského postoje a manažerského ovzduší, organizační rozvoj a další. Zjištěná data Dimenze zjišťování potřeb zaznamenáváme způsobem: X dobrý; XX velmi dobrý; XXX výborný Při používání této techniky musíme nejdříve vybrat soubor nejlepších technik pro příslušný krok a potom zvolit mezi vybranými technikami ty, které jsou nejjednodušší pro praktické použití a které nejlépe vyhovují konkrétnímu účelu analýzy potřeb. 26 KOUDELKA, F. Analýza vzdělávacích potřeb. 1. vyd. Olomouc 2002, str PROKOPENKO, J.; KUBR, M. akol. Vzdělávání a rozvoj manažerů. 1. vyd. Praha 1996, str

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE Obsah PŘEDMLUVA U _ ODDÍL I Cíle a zásady vzdělávání a rozvoje manažerů 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE 21 1.1 Komu říkáme manažer? 21 1.2 Cq manažeři dělají? 21 1.3 Obsah a struktura manažerské kompetence

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S.

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Procesní audit VIKMA

Procesní audit VIKMA Procesní audit VIKMA07-2. 5. 2014 Cíl auditu Procesní audit je zaměřen na relevantní firemní procesy marketing, vývoj, nákup, servis apod. a jeho cílem je průběžně kontrolovat jejich úroveň, aby bylo možné

Více

Základní personální činnosti organizace. Management I

Základní personální činnosti organizace. Management I Základní personální činnosti organizace Management I Řízení lidských zdrojů zabývá se dosahováním organizačních cílů prostřednictvím lidských zdrojů. lidský faktor je chápán jako faktor rozhodující o úspěšnosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro pedagogické pracovníky a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 9. přednáška Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 347-352

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Vzdělávání & Rozvoj Plánování & Nábor & Výběr Kariérový růst Firemní strategie STRATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Firemní výsledky FF UK 18. DUBEN 2016 Odměňování Řízení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Faktory ovlivňující efektivitu vzdělávání. PhDr. Markéta Šnýdrová, PhD.

Faktory ovlivňující efektivitu vzdělávání. PhDr. Markéta Šnýdrová, PhD. Faktory ovlivňující efektivitu vzdělávání PhDr. Markéta Šnýdrová, PhD. Efektivita vzdělávání Nejproblematičtější oblast vzdělávacího procesu Velmi důležitá součást vzdělávacího procesu Mnoho modelů a

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více