Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci"

Transkript

1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D. Vypracoval: Oldřich Růžička Brno

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci zpracoval samostatně a použil jsem literaturu uvedenou v seznamu použitých pramenů a literatury, který je součástí této diplomové práce. Elektronická a tištěná verze diplomové práce jsou totožné. V dne... Podpis 2

3 Poděkování Děkuji panu PhDr. Mgr. Zdeňku Šigutovi, Ph.D. za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé diplomové práce. Také bych chtěl poděkovat své partnerce Jitce za morální podporu a pomoc, kterou mi poskytla při zpracování mé diplomové práce, a které si nesmírně vážím. Oldřich Růžička 3

4 OBSAH ÚVOD 6 TEORETICKÁ ČÁST Firemní vzdělávání Základní pojmy firemního vzdělávání Vzdělávací potřeby Plán a návrh výcviku Realizace vzdělávání, určení metod a postupů výcviku Zhodnocení vzdělávacích programů Manažerské vzdělávání Osobnost manažera Self management (sebeřízení) PRAKTICKÁ ČÁST Manažerské vzdělávání ve firmě Barvy a laky Teluria s.r.o Vzdělávací projekt ve vybrané firmě Předběžný výzkum efektivity vzdělávání výzkum A Vzdělávání ve firmě Barvy a laky Teluria s.r.o výzkum B Celkové hodnocení výzkumu B Využívání principů sebeřízení - dotazník Závěrečné hodnocení manažerského vzdělávání ve vybrané firmě.. 67 ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

5 Název práce: Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci. Autor: Bc. Oldřich Růžička Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D. Anotace Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení manažerského vzdělávání ve vybrané organizaci Barvy a laky TELURIA s.r.o a na oblast osobního managementu, jako prvku pro zvýšení celkové efektivity firemního vzdělávání. V teoretické části jsou definovány pojmy firemního vzdělávání, jsou popsány formy, metody a postupy manažerského vzdělávání a self managementu. Praktická část poskytuje hodnocení, výsledky a závěry dlouhodobého ověřování, popis praktických aplikací v prostředí vybrané organizace a následná porovnání výsledků hodnocení s podobným vzdělávacím projektem. Klíčová slova Firemní vzdělávání, management, manažerské vzdělávání, osobní rozvoj, metody vzdělávání sebeřízení, self management, hodnocení, efektivita vzdělávání. Thesis Title: Management education in a selected organization. Author: Oldřich Růžička Supervisor: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D. Annotation This thesis is dedicated to the evaluation of the management education in the organization (company) Barvy a laky TELURIA s.r.o (s.r.o. - limited liability company) and an area of personal management, as an element to increase the overall effectiveness of corporate training. In the theoretical part the terms of the corporate education, forms, methods and procedure of the management education and self management are described. The practical part provides evaluation, results and conclusions of a long-term verification, the description of practical applications in the environment of the selected organization, and a subsequent comparison of the results with a similar education project. Key words Business training, management, management training, personal development, methods of self-management education, self management, evaluation, educational effectiveness. 5

6 ÚVOD Předmětem mé diplomové práce je vyhodnocení manažerského vzdělávání ve vybrané firmě Barvy a laky Teluria s.r.o. Pro tento výzkum jsem využil vzdělávací projekt spolufinancovaný ze zdrojů EU, který firma realizovala v letech Jako lektor firemního vzdělávání jsem se osobně na tomto projektu podílel a výsledky svého pozorování uvádím v této práci. Firma Barvy a laky Teluria s.r.o. má sídlo nedaleko města Letovice (viz. příloha č.1) a je moderním provozem v oboru výroby barev. Je předním výrobcem tohoto produktu na našem trhu s menším podílem vývozu, spíše do zemí blízkého východu. Začátkem devadesátých let se firma začala modernizovat. Vedení se rozhodlo v rámci posílení konkurenceschopnosti rozšířit svoji výrobní základnu, včetně zavádění nových technologií. To sebou přineslo zvýšené nároky na odbornost a odpovědnost zaměstnanců, což si vyžádalo výrazně kvalitnější přístup k řízení a vedení lidí. Zvyšující se nároky na kvalitu výrobků, vysoké požadavky na ekologii, rostoucí tlak západního trhu, to vše vyžaduje vysokou výkonnost a odborné znalosti a dovednosti managementu zejména v řízení a vedení lidí, v dovednosti motivovat, v komunikaci s podřízenými i nadřízenými, samostatném rozhodování a klade důraz na práci v týmu. Znamená to také rozvíjet potřebné schopnosti neustálým sebevzděláváním. Hroník ve sve knize uvádí předpoklad Kiermana, že Podnikové vzdělávání se stane hlavní náplní práce manažerů a testem jejich schopností a nahradí v této pozici kontrolu. 1 V praxi se stále více ukazuje, že znalosti a dovednosti zaměstnanců firem, jejich profesní i osobní růst jsou klíčovými prostředky, jak udržet krok s trhem a zvyšovat svou konkurenceschopnost. Tato práce se v úvodní části zaměřuje na vysvětlení důležitých termínů v oblasti firemního vzdělávání a na teoretické podklady tvorby vzdělávacích projektů. To následně slouží v praktické části jako základna pro hodnocení efektivity vzdělávání manažerů nejen ve vybrané firmě Barvy a laky Teluria s.r.o., ale také při porovnávání s dalšími vzdělávacími projekty. Cílem diplomové práce je ověření efektivity manažerského vzdělávání u vybrané firmy a to formou vyhodnocení a porovnání s jinými projekty, ve kterých byl použit postup a skladba témat, které jsou standardně při firemním vzdělávání používány. Při manažerském vzdělávání vybrané firmy byl dán větší důraz na oblast self managementu a to v každém tématu. Předpokladem bylo zvýšení efektivity vzdělávání. 1 HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Praha: Grada Publishing, a.s. 2007, str

7 Okrajově byl tento postup ověřován také při manažerském vzdělávání v jiných firmách. Také tyto výsledky budou v závěru praktické části zohledněny, jako porovnání s výsledky manažerského vzdělávání ve firmě Barvy a laky Teluria s.r.o. Tato diplomová práce je v určitém směru rozšířením mé bakalářské práce Paměťové techniky v oblasti učení a praktické využití v základním a středním školství, neboť některé postupy a metody využité při výzkumu byly již dříve aplikovány při vzdělávání žáků a pedagogických pracovníků. Při vyhodnocování výsledků jsem nacházel podobné kvalitativní aspekty. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST V úvodu této práce je zařazena identifikace pojmů, které jsou v textu používány a to z důvodu terminologického ukotvení. Jedná se hlavně o pojmy z oblasti firemního vzdělávání, jehož součástí je manažerské vzdělávání, které je hlavním předmětem zkoumání této práce. Nejprve se teoreticky věnuji problematice firemního vzdělávání obecně a systematickému přístupu ve vzdělávání zaměstnanců, který je základem zkoumaného a analyzovaného manažerského vzdělávání ve vybrané firmě Barvy a laky Teluria s.r.o. Teoreticky je v úvodní části popsán systémový přístup pro výcvik manažerů a jeho tři fáze, kterými jsou analýza vzdělávacích potřeb, určení cílů a záměrů, realizace a hodnocení. V praktické části bude sledována pouze fáze realizace konkrétního vzdělávacího projektu na kterém je demonstrováno manažerské vzdělávání firmy Barvy a laky Teluria s.r.o. 1. Firemní vzdělávání Na základě mého dlouholetého pozorování při své praxi lektora firemního vzdělávání mohu konstatovat, že zaměstnanci a konkrétně manažeři, tráví v zaměstnání stále více času. Z pohledu náročnosti současné doby (rok 2012) a zvýšených požadavků, které jsou na jednotlivé firmy kladeny, se může zdát, že jde o fakt zcela logický. Ale opak může být pravdou. Drtivá většina manažerů na různých úrovních sice tento problém respektuje, ale jsou nespokojeni. Důvodem jsou obavy, zda se nejedná o hlubší problém spojený např. s neschopností dobře organizovat práci, s neefektivním řízením lidí a také se sebeřízením. Otázky, které jsou často na firemních seminářích kladeny, se týkají požadavků na nové postupy organizace práce, způsoby efektivnější komunikace nejen s podřízenými, efektivnější řešení konkrétních situací při řízení a vedení lidí a další témata, které se spojují v konečné fázi osobnosti manažera. V jeho schopnostech, dovednostech a kompetencích. Zaměstnanci si začínají uvědomovat, že nevystačí pouze se základními profesními znalostmi a zkušenostmi z praxe, ale je třeba průběžného vzdělávání. U manažerů to platí dvojnásob. Palán to charakterizuje jako...vzdělávací proces zaměřený na poskytování vzdělávání po absolvování určitého školského vzdělávacího stupně, v neustálém procesu prohlubování a zdokonalování, které se odráží i v oblasti organizace tedy firemního vzdělávání.2 2 PALÁN, Z. Výkladový slovník. Lidské zdroje. Praha: Academia, 2002, str

9 1.1 Základní pojmy firemního vzdělávání Firemní, neboli také podnikové vzdělávání, je vzdělávací proces organizovaný podnikem/firmou. Zahrnuje jak vzdělávání v podniku (interní, vnitropodnikové vzdělávání, organizované podnikem ve vlastním vzdělávacím zařízení nebo na pracovišti), tak i vzdělávání mimo podnik (externí vzdělávání, vzdělávání na objednávku ve specializovaném vzdělávacím zařízení nebo škole).3 Jedná se o systematický proces změny pracovního chování, úrovně znalostí a dovedností včetně motivace zaměstnanců organizace, kterým se snižuje rozdíl mezi kvalifikací subjektivní = soubor schopností, dovedností, návyků, zkušeností, postojů, klíčových kvalifikací získaný během života s potenciální možností využití pro výkon určité činnosti, a kvalifikací objektivní = kvalifikovst práce, tzn. požadavky na kvalifikaci pracovníka, vyplývající z náročnosti, charakteru, tempa a odbornosti práce. Pojem profesní vzdělávání zahrnuje veškerou přípravu na povolání, tedy jak přípravu školskou, tak i všechny formy vzdělávání dospělých obsahově spjaté s výkonem povolání či zaměstnání. Pojem další profesní vzdělávání je součástí vzdělávání dospělých. Označuje jakékoliv profesní vzdělávání pracovníků v průběhu jejich pracovního života. Má přímou vazbu na profesní zařazení dospělého a tím i na jeho ekonomickou aktivitu. Jeho podstatou je vytváření a udržování pokud možno optimálního souladu mezi kvalifikací pracovníka a kvalifikovstí práce (tzn. mezi subjektivní a objektivní kvalifikací).4 Firemní, neboli podnikové vzdělávání zahrnuje: vzdělávání v rámci adaptačního procesu a přípravu pracovníků k pracovní činnosti (orientace), prohlubování kvalifikace (doškolování) pokračování odborné přípravy v oboru, ve kterém člověk pracuje na svém pracovním místě, rekvalifikaci (přeškolování) je takové formování pracovních schopností člověka, které směřuje k osvojení si nového povolání, může být plná, nebo částečná, 3 PALÁN, Z. Výkladový slovník vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha 1997, str Tamtéž 9

10 profesní rehabilitaci (opětovné zařazení osob, kterým jejich stávající zdravotní stav brání trvale nebo dlouhodobě vykonávat dosavadní práci), zvyšování kvalifikace (oblast rozvoje).5 Vzdělávání považujeme za celoživotní proces. Stále se hovoří o koncepci učící se jedinec učí se podnik učící se společnost. Podniky se v profesním vzdělávání uplatňují ve dvou směrech: jedním z nich je příprava mládeže na dělnická (obchodně provozní) povolání učňovská vzdělávání. Druhým je další profesní vzdělávání pracovníků zahrnující dělnické (obchodně provozní) profese, přípravu specialistů a správních pracovníků a řídících pracovníků.6 Koubek firemní vzdělávání chápe jako: Přizpůsobování pracovních schopností pracovníků měnící se požadavkům pracovního místa, tj. prohlubování pracovních schopností pracovníků. Mezi hlavní úkoly firemního vzdělávání patří zajišťování podélné a příčné flexibility. 1. Podélná, longitudinální flexibilita, tj. přizpůsobování pracovních schopností zaměstnanců měnícím se požadavkům pracovního místa flexibilita v rámci pracovního místa. Tato část je hlavním úkolem firemního vzdělávání. 2. Příčná, transverzální flexibilita, tj. zvyšování použitelnosti zaměstnanců tak, aby zvládali znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání dalších, jiných pracovních míst. Dochází tak k rozšiřování pracovních schopností.7 Podle Bartoňkové firemní vzdělávání zahrnuje: vzdělávání v rámci adaptačního procesu a přípravu pracovníků k pracovní činnosti, prohlubování kvalifikace, rekvalifikace (přeškolování), profesní rehabilitaci, zvyšování kvalifikace.8 5 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 1995, 6 MUŽIK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Praha. CODEX, 2000, str KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 2.vyd. Praha. Management Press, 1997, str BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Praha. Grada, 2010, str

11 Řídící proces jako zdroj informací pro firemní vzdělávání Pro prosazení úlohy vzdělávání v podniku je nutno nejprve vymezit pojem, obsah, formy a metody řídícího procesu. Řízení podniku zahrnuje všechny řídící, instruktivní nebo dispoziční činnosti od nejvyššího podnikového vedení až po přední dělníky, vedoucí čet. Přitom zejména velké podniky vytvořily různé stupně řízení, resp. roviny řízení (Levels of Management). Vrcholové vedení podniku (Top Management). Rozhoduje v poslední instanci a přímo odpovídá za všechna opatření právně účinná vůči vnějšku. Vrchní řízení podniku: ředitelé, kteří řídí jeden nebo více oblastí podniku (vedoucí odborů, hlavních oddělení). Střední řízení podniku (Lower Supervision, Junior Management). Sem patří všichni ostatní nadřízení, jimž jsou přímo podřízeni pracovníci: mistři, vedoucí skupin, přední dělníci, vedoucí čet apod.9 Co do své podstaty jsou všechny úkoly na uvedených úrovních stejné. Z hlediska manažera mluvíme o tzv. kruhu řízení, jehož ústředním bodem jsou informace a komunikační procesy. Obr. 1 Kruh řízení Zdroj: MUŽIK, J., Manažer může využívat procesy profesního vzdělávání jako systematický a cíleně zaměřený zdroj informací, osvojování vědomostí, dovedností, či pracovních návyků. Vzdělávání může manažerovi na všech stupních řízení též pomoci vytvářet a ovlivňovat komunikační formy a procesy v interní komunikaci v podniku.10 9 MUŽIK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Praha. CODEX, 2000, str Tamtéž 11

12 Jednotlivé fáze řídícího procesu, tj. stvování cílů, plánování rozhodnutí (výběr z alternativ řešení problémů), vlastní proces přijetí, realizace a kontroly jednotlivých rozhodnutí, probíhá pak současně ve třech rovinách. Jde o řízení podniku jako celku, řízení pracovníků a sebeřízení (self managementu). Pod tímto pojmem se rozumí analytické činnosti v souvislosti s osobou manažera (paměť, koncentrace, logika, kreativita apod.) a efektivní spojení těchto činností s organizací jeho práce a pracovními technikami.11 Na tyto procesy se většinou zaměřují kurzy, semináře a tréninky manažerů. Jedná se o tréninky efektivního plánování pracovního i mimopracovního času, umění se rozhodovat, včetně používání technických prostředků pro efektivní řídící a rozhodovací činnost.. Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb Pokud mluvíme o pojmu vzdělávací potřeby, znamená to, že se u jednotlivců nebo v rámci celé organizace objevily problémy, které je nutné řešit zvýšením kvalifikace zaměstnanců, rozšířením jejich znalostí a dovedností, které povedou k odstranění problému. Vzdělávací potřeby je nutno pokud možno přesně identifikovat na základě analýzy, která má určitý plán. Cílem a smyslem této analýzy je přezkoumat a zjistit dovednosti a znalosti jednotlivců, případně celé organizace. Do plánu bývá také zahrnuta firemní kultura, systémové charakteristiky a charakteristiky vnitřního a vnějšího prostředí. Konečným cílem je zpracovat analýzu vzdělávacích potřeb s ohledem na ovlivnění výkonu organizace. Z pohledu projektování vzdělávacích aktivit je to nejdůležitější fáze. Časté chyby, které se vyskytují při sestavování projektu v důsledku nedokonalé nebo nedbalé analýzy se projeví ve všech následujících fázích. Příčinou může být malá znalost pracovníků provádějících analýzu, nedostatek základních informací, špatné pochopení nebo špatná identifikace problému a další. Analýza potřeb vzdělávání spočívá v shromažďování informací o současném stavu: znalostí, schopností, dovedností, výkonnosti jednotlivců, týmů a firmy, a porovnávání zjištěných údajů s požadovu úrovní. Analýza také slouží k bližšímu poznání zázemí firmy a lidí, kteří budou školeni. 11 MUŽIK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Praha. CODEX, 2000, str

13 Systémový přístup Kolman uvádí, že analýza potřeb je součástí tzv. systémového přístupu k výcviku manažerů. Označuje ho jako inženýrsko-manažerský. V současné době je systémový přistup hlavní a také obecně akceptovatelný přístup k výcviku zaměstnanců. Uvádí, že v principu se může věc jevit tak, že zavedení manažerského (či jiného profesního) výcviku do organismu firmy je něčím dosti jednoduchým a přímočarým. Napřed určíme potřeby organizace a stvíme, co je třeba cvičit. Pak navrhneme postupy a metody, uplatníme je a nakonec vyhodnotíme, k čemu to vše vedlo. Na základě výsledků hodnocení se rozhodnete, zda u zvolených metod a postupů setrváte nebo zda je budete měnit. Takový přístup k výcviku můžeme v pravdě označit jako inženýrský nebo manažerský. Dává návod jak postupovat a jak s využitím zpětné vazby dospět k postupnému zvýšení účinnosti, kvality či případně užitnosti aplikovaného tréninku. Tento přístup je v mezinárodní psychologické komunitě akceptován a nachází jistou oporu.12 Předpokládá se, že učení je primárně založeno na tvorbě asociací. Dále se obvykle předpokládá, že organizace se učí stejně jako jednotliví lidé. První z těchto dvou předpokladů je natolik obecná, že proti němu lze sotva co namítat i když novější objevy o fungování lidského mozku mohou naše představy o povaze asociací a průběhu asociačních procesů výrazně změnit. Druhý předpoklad je v řadě ohledů problematický. Protože tyto předpoklady souvisí s tím, jak je uplatňování výcvikových metod a postupů v organizacích chápáno a uplatňováno. V souvislosti s určitými modely organizačního učení (Kolman) se hovoří o managementu znalostí knowlende management, kdy hlavním posláním je zachytit místní, nevyslovenou a neformální znalost a vyjádřit ji formálně, aby se stala přístupnou i dalším příslušníkům organizace. Dále Kolman uvádí, že pro pochopení systémového přístupu a organizačního učení je vhodné nahlížet organizaci jako mechanismus, stroj na zpracování informací, jehož součástí ovšem nejsou mechanické nebo elektronické. Součástí tohoto stroje tvoří lidé, a to znamená především, že jejich chování je jen omezeně předvídatelné. Lidé totiž mají vlastní vůli, rozhodují se a volí si sami vlastní postupy, aniž berou ohledy na to, co si strůjce či organizátor systému myslel nebo přál KOLMAN, L. Výcvik zaměstnanců, Praha: LINDE S.R.O.2005, str Tamtéž 13

14 Fáze systémového přístupu Systémový přístup předpokládá, že výcvik je organizován a řízen tak, aby měl významné důsledky v oblasti nákladů (jejich snížení) a výnosů (jejich zvýšení) dané společnosti. V takovém případě je výcvik zaváděn plánovitě a na základě stvení potřeb, které organizace má. Na obrázku č. 2 jsou znázorněny fáze systémového přístupu k výcviku. Obr. 2 Systémový přístup k výcviku Zpětná vazba Činnost Obsah Organizační analýza Stvení potřeb Profesiografie/analýza úloh Určení cílů a záměrů Návrh a implementace Určení metod a postupů výcviku Výběr a příprava účastníků Provedení výcviku Přenos výsledků a další rozvoj Přenos a vyhodnocení Zdroj: KOLMAN, L., Z obrázku je patrné, že proces plánování a implementace výcviku začíná stvením potřeb organizace. K tomu slouží analýza organizace, profesiografie a analýza dílčích úloh. Druhý krok spočívá v návrhu, plánu a provedení výcviku, a třetí krok v podpoře uplatnění výsledků učení a jejich vyhodnocování. Šipkami jsou vyznačeny dvě zpětné vazby. Jedna z nich se týká celého procesu a svazuje do zpětnovazebného cyklu implementaci, provedení a vyhodnocení výsledků. Druhá zpětná vazba je dílčí, je však velmi důležitá pro vlastní provedení tréninku. Metody a způsob provedení musí odpovídat výběru a přípravě účastníků výcviku. Je-li v této věci nesoulad, může i jinak velmi dobře připravená akce vést až k úplnému selhání a zrušení původního záměru KOLMAN, L. Výcvik zaměstnanců, Praha. LINDE S.R.O.2005, str

15 1.2 Vzdělávací potřeby Vzdělávací potřeby vznikají jako hypotetický stav (uvědomovaný nebo neuvědomovaný), kdy jedinci chybí znalosti nebo dovednosti, které mají význam pro jeho další existenci, zachování psychických (i fyzických) nebo společenských funkcí. Také je možno je charakterizovat jako interval mezi aktuálním výkonem a předem definovaným standardem výkonnosti. Vzdělávací potřeby vznikají z tendence jednotlivce dosáhnout rovnováhy mezi svými možnostmi a možným sociálním a pracovním uplatněním. Jsou ovlivněny především trhem práce, ale i vlivy osobnostními a společenskými.16 Potřeba je tedy představována jakoukoliv disproporcí mezi znalostmi, dovednostmi, přístupem, porozuměním problému na straně pracovníka a tím, co požaduje pracovní místo nebo co vyplývá z organizačních či jiných změn. Tzn. rozdíl mezi tím co je (tzn. výsledky podniku nebo jeho jednotlivých funkcí; existující znalosti a dovednosti; současný výkon jednotlivců) a tím co je žádoucí (normy podniku nebo jeho jednotlivých funkcí; požadované znalosti a dovednosti; cíl nebo normy výkonu).17 Způsob, jak to provést, je vyžádat si informace od všech, kteří budou tímto procesem ovlivněni. Obr. 3 Vzdělávací potřeby Co je Potřeba vzdělávání Co by mělo být Výsledky podniku nebo jeho jednotlivých funkcí Normy podniku nebo jeho jednotlivých funkcí Existující znalosti a dovednosti Požadované znalosti a dovednosti Současný výkon jednotlivců Cíl nebo normy výkonu Zdroj: ARMSTRONG M., PALÁN, Z. Výkladový slovník lidské zdroje. 1. vyd. Praha 2002, str ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 2002, str

16 Zdroje vzdělávacích potřeb Vzdělávací potřeby mohou vzniknout ve dvou základních situacích: 1. obecné a úkolové prostředí nastane-li v některém z jeho segmentů změna, 2. organizace/firma nastane-li v ní změna, změna může rovněž nastat ve strategii, koncepci atd.18 Druhy vzdělávacích potřeb Obecně existují dva druhy vzdělávacích potřeb: a) reaktivní výkonnostní: je aktuální v případě, že je na pracovišti zaznamenán okamžitý pokles výkonnosti nebo produkce, pro který byl nalezen nedostatek ve vzdělávání, tzn. důvod oddělený od ostatních možných důvodů tady se volí spíše cesta výzkumu, resp. terénního šetření identifikace vzdělávacích potřeb; b) proaktivní má vztah k podnikové strategii organizace a plánu lidské síly očekávaný technický vývoj, výsledky vývoje managementu, kroky personální výměny, podnikatelská politika tady se volí spíše cesta sestavení souboru kompetencí, tzn. práce s dokumenty.19 Zdroje pro analýzu vzdělávacích potřeb V praxi se v oblasti vzdělávání zaměstnanců postupuje tak, že se analyzuje širší nebo užší škála údajů, získaných jednak z běžného podnikového informačního systému, jednak ze zvláštních šetření. Obvykle jde o tři skupiny údajů: - Celopodnikové údaje cíle organizace a podnikové plány, údaje o struktuře podniku, jeho výrobním programu, odpovídajícím trhu, zdrojích (vybavení, finanční zdroje, lidské zdroje a jejich potřeba) atd., počet, struktura a pohyb pracovníků, plánování lidských zdrojů a následnictví, personální statistika, využívání kvalifikace a pracovní doby, pracovní neschopnost pro nemoc či úraz, údaje o produktivitě, kvalitě a výkonu, změny v podobě útvarů, plány zavádění nové techniky a technologie, marketingové plány atd BUCKLEY, R.,CAPLE, J. Trénink a školení. 1. vyd. Brno 2004, str Tamtéž 20 BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Praha. Grada,

17 - Údaje o pracovním místě popisy pracovních míst a jejich specifikace, informace o stylu vedení, kultuře pracovních vztahů apod., rozhovory s odcházejícími pracovníky (mohou signalizovat nedostatky v oblasti vzdělávání), konzultace s vyššími manažery, požadavky manažerů na vzdělávání. - Údaje o pracovníkovi záznamy ohodnocení pracovníka, záznamy o vzdělání, kvalifikaci, plnění kvalifikačních požadavků, absolvování vzdělávacích programů, výsledků z testů, ze záznamů o pohovorech s pracovníkem, či z různých průzkumů, v nichž se zobrazují postoje a názory jednotlivých pracovníků.21 Nebo se můžeme setkat s následujícím označením těchto tří skupin údajů zaznačených pro přehlednost také ve schématu: organizační analýza (analýza údajů o organizaci jako celku), analýza práce (analýza pracovních míst a činností), analýza osob (analýzy údajů o jednotlivých pracovnících). 22 Obr. 4 Zdroje analýzy vzdělávacích potřeb Problém Důležitý Ano Ne Ukončit Konzultovat všechny angažované Shromáždit informace Organizační analýza Strategie Prostředí Alokace zdrojů Kultura Analýza práce 1. Identifikace cílové práce 2. Pořízení popisu 3. Stupeň důležitosti 4. Výzkum zodpovědných pracovníků 5. Zpětná vazba Analýza osob 1. Definování požadovaného výkonu 2. Identifikace rozdílů 3. Identifikace překážek 4. Řešení Zdroj: BELCOURT. M.; WRIGHT, P. C., BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Praha. Grada, 2010 BELCOURT. M.; WRIGHT, P. C. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. 1. vyd. 1998, str

18 Analýza údajů o organizaci jako celku cíle organizace a podnikové plány, údaje o struktuře podniku, jeho výrobním programu, odpovídajícím trhu, zdrojích (vybavení, finanční zdroje, lidské zdroje a jejich potřeba) atd. Významné místo tu mají údaje o počtu, struktuře a pohybu pracovníků, o využívání kvalifikace a pracovní doby o pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz, údaje o produktivitě, kvalitě výkonu, plány zavádění nové techniky a technologie atd. Analýza pracovních míst a činností popisy pracovních míst a jejich specifikace (požadavky na pracovníky a jejich pracovní schopnosti), informace o stylu vedení, kultuře, pracovních vztahů apod. Jedná se v podstatě o jakousi inventuru pracovních úkolů a potřeby práce v podniku. Analýzy údajů o jednotlivých pracovnících záznamy o hodnocení pracovníka, záznamy o vzdělání, kvalifikaci, plnění kvalifikačních požadavků, absolvování vzdělávacích programů, výsledky z testů, záznamy o pohovorech s pracovníkem či z různých průzkumů, v nichž se zobrazují postoje a názory jednotlivých pracovníků.23 Typy a metody analýzy vzdělávacích potřeb Na tomto místě uvedu pouze některé kritéria a metody, které se při analýze vzdělávacích potřeb využívají a uvedu některá z nevýhod a rizik, které se v této fázi vyskytují. Metody a techniky analýzy potřeb můžeme třídit dle různých kritérií: Dle toho, zda se zaměřují na reaktivní či pro aktivní přístup. Dle toho, na jaký okruh potřeb se zaměřují: zjišťování organizačních problémů, hledání problémových oblastí a příčin, zjišťování problémů výkonnosti jedince (skupiny), zjišťování potřeb manažerského rozvoje, oddělování vzdělávacích potřeb od ostatních potřeb. Zda slouží k vyhledávání: 23 - znalostí, - dovedností, - postojů, - manažerského jednání a chování. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 2.vyd. Praha. Management Press, 1997, str

19 Zda jde o analýzu na úrovni: - vnějšího prostředí, - organizace, skupin, jednotlivců. 24 Na základě zdrojů pro analýzu potřeby vzdělávání pracovníků podniku se obvykle používá jedné nebo více z následujících metod:25 analýza strategických plánů; analýza plánů lidských zdrojů, analýzy statistických nebo jiných průběžně zjišťovaných informací o organizaci, pracovních místech a jednotlivých pracovnících, analýzy dotazníků či jiných forem průzkumu názorů, postojů a požadavků pracovníků týkajících se vzdělávání, analýzy informací získaných od vedoucích pracovníků a týkajících se potřeby kvalifikace a vzdělávání, zkoumání a hodnocení pracovního výkonu jednotlivých pracovníků, monitorování výsledků porad a diskusí, týkajících se současných pracovních problémů a perspektivních pracovních úkolů, analýzy pracovních záznamů (deníků) vedených vedoucími pracovníky, specialisty, analýza práce; osobní dokumentace; funkční analýza (uspořádání hierarchie funkcí za účelem nejlepšího možného popsání názory podřízených, pracovní oblasti, dává dohromady všechny vzájemné vztahy, jež se odehrávají mezi prací, pracovníky a organizací), procedurální analýza (využívá se, když není použitelná funkční analýza, tedy když ne všechny úkoly je možné seřadit do posloupnosti, např. když pracovník musí čelit okolnostem, jakými jsou například rozhodování s jakýmkoliv možným výsledkem pak algoritmus, nebo stromový diagram rozhodování. Používá se, když je do procesu zapojeno více lidí, např. rozhodovací strom umožní vytvořit spojení mezi prací různých pracovníků, což pomůže odhalit problémové oblasti procesu), analýza selhání reaktivní, analýza manuálních dovedností např. u soustruhu, u řemeslníka, analýza sociálních dovedností analýza chování. 24 BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Praha. Grada, 2010, str KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 1995, str

20 Techniky analýzy a identifikace vzdělávacích potřeb Toto téma uvádím pouze ve stručnosti, neboť podrobný výčet a aplikace byl samo o sobě vydalo na samostatnou práci. Mezi nejčastější techniky analýzy vzdělávacích potřeb dle Koudelky patří:26 práce s dokumenty, pozorování, dotazník, rozhovor, test, brainstorming. Podrobnější rozpracování i s možnostmi využití jednotlivých technik nám nabízejí následující tři varianty: A: Techniky analýzy dle Prokopenka a Kubra:27 Obecný přístup: analýza problémů, srovnávání, stviska expertů. Individuální techniky: Analýzy pracovní náplně, popisy práce, testy a zkoušky, dotazníky, rozhovory, pozorování, kritické události, hodnocení výkonnosti a další. Skupinové techniky: Porady manažerských týmů, skup. porady a diskuse, studijní skupiny, skupinové projekty, simulace, modelování a analýza chování. Organizační techniky: Analýza evidence zpráv, budoucích trendů a možností, mezipodnikové srovnání, diagnóza podniku, audit manažerského postoje a manažerského ovzduší, organizační rozvoj a další. Zjištěná data Dimenze zjišťování potřeb zaznamenáváme způsobem: X dobrý; XX velmi dobrý; XXX výborný Při používání této techniky musíme nejdříve vybrat soubor nejlepších technik pro příslušný krok a potom zvolit mezi vybranými technikami ty, které jsou nejjednodušší pro praktické použití a které nejlépe vyhovují konkrétnímu účelu analýzy potřeb. 26 KOUDELKA, F. Analýza vzdělávacích potřeb. 1. vyd. Olomouc 2002, str PROKOPENKO, J.; KUBR, M. akol. Vzdělávání a rozvoj manažerů. 1. vyd. Praha 1996, str

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Měření efektivity implementace změny firemní kultury

Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bakalářská práce Autor: Váchal Jan Management malého a středního podnikání Vedoucí práce:

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomika a management ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU The analysis of the evaluation and

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více