7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa"

Transkript

1 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech, zejména v podnikatelském prostředí. Důraz je kladen na pochopení základních pojmů jako etika, normy, hodnoty, tradice, motivace, tolerance, komunita Žáci jsou vedeni k poznávání podstaty procesu etického rozhodování v různých situacích, které je mohou potkat v podnikatelském prostředí. Dále jsou žáci vedeni k pochopení důležitosti rozvoje vlastní osobnosti. Žáci jsou tímto vedeni k využívání získaných znalostí nejenom v pracovním, ale i v osobním životě. Charakteristika učiva Předmět je rozdělen do dvou rovin : Výuka a výchova zásad společenského chování v různých společnostech a výuka programu Junior Achievement Etika v podnikání (Global Business Ethics) 1 hodina týdně Obsahová část modulu programů akreditovaných MŠMT ČR neziskové mezinárodní organizace JUNIOR ACHIEVEMENT Charakteristika modulu Modul umožňuje studentům zapojit se do diskusí z oblasti etiky v podnikání prostřednictvím moderních komunikačních metod internetu a ové pošty. Studenti komunikují v rámci třídy nebo i s kolegy z partnerské země, rozšiřují si svůj pohled na morální problémy a mají možnost srovnat reálie jiných kultur a porozumět jim. Program zahrnuje celkem 12 tematických celků. Hlavním cílem modulu je pochopit roli a význam a důležitost etického chování a jednání v řízení firmy i banky. Poskytuje praktické znalosti a dovednosti jak eticky řídit firmu, být manažerem banky a zůstat přitom etickým, jak umět být přísný a spravedlivý v obchodě. Modul předává informaci, že svět podnikání a financí má svoje pravidla, zákonitosti, které je třeba dodržovat při respektování morálních zásad. Je třeba je vnímat v širších vazbách a souvislostech. Modul eticky otevírá dveře do světa podnikání a předkládá zajímavou formou témata, která je možné dále rozvíjet, dle zaměření dané školy. Obecné cíle: Zvýšit povědomí účastníků modulu v širších vazbách a souvislostech o etice a jejích normách pro podnikání, prohloubení přístupu k podnikavosti sjednotit dosud získané různé informace z oblasti ekonomie, práva, psychologie a financí prohlubovat je v kontextu přípravy na manažerské dovednosti přispět k rozvoji a evaluaci nástroje pro dobrovolné zavedení základů finanční edukace pedagogy Pojetí výuky: Konstrukce modulu vychází z případových studií, nad kterými se zapojují studenti do diskuse buď v rámci třídy i formou mezinárodní spolupráce mezi školami. Pedagogové se mohou sami rozhodnout, jak široký rozsah pro diskusi zvolí. Pokud zvolí komunikaci se zahraničními školami, je jazykem pro komunikaci angličtina. Stačí však, aby v angličtině komunikoval pouze jeden zástupce třídy, a tak zprostředkoval názory třídy zahraničním kolegům. Předpokládané výsledky vzdělávání Vzdělávací modul se soustřeďuje především na rozvoj studentů ve třech základních oblastech: v poznávací oblasti odborné právní a etické problematice: rozvíjí vědomosti studentů v oblasti etického podnikání firem a finančních institucí, 242

2 v oblasti hodnotově postojové: rozvíjí zodpovědné chování studentů v roli manažerů firmy a bank aktivní přístup k řešení problémů, orientuje na etické jednání v řízení firmy i banky, v oblasti rozvoje zručnosti a schopností podporuje efektivní využívání prostředků moderní komunikační a informační technologie Klíčové kompetence - celý modul v širších vazbách a souvislostech rozvíjí klíčové kompetence tak, aby účastník měl schopnosti k využití získaných odborných etických, ekonomických a finančních znalostí: Odborné kompetence: (podrobně je uvedeno v příloze vč. časových dotací) v profesní praxi i běžném denním životě interpretovat informace o organizaci a řízení firmy a jednat eticky v souladu s etickými kodexy příslušné firmy strategicky a analyticky se rozhodovat při práci v týmu při dodržování etických zásad jak firmy řídí finance, jak dodržet etiku při rozhodování jak důležitá je spolupráce firmy a banky na základě etických principů dokáže využívat moderní technologie při nakládání s firemními financemi Komunikativní kompetence: odborně se vyjadřovat k problematice zejména manažerského a finančního řízení firmy a jejich etiky formulovat svoje přání, požadavky a dotazy vztahující se k etice firmy z různých úhlů pohledu obchodu, financí. Personální kompetence: týmově spolupracovat, umět se rozhodnout, stát za svým názorem a postojem, odolat výhodě osobního i finančního prospěchu, obhájit a zdůvodnit svoje rozhodnutí, přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu rozhodování, adekvátně na ně reagovat, přijímat jiný názor, kritiku i od svých spolužáků, umět zahájit diskusi a přijmout i jiný názor. Sociální kompetence: zamýšlet se nad závažnými tématy, hledat správné postoje podněcovat diskusi, zjišťovat názory jiných na problematiku etiky firmy a banky být připraveni nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí komunikovat a diskutovat etické problémy z pohledu různých kultur. Průřezová témata: Hlavním cílem je předat informaci, že svět podnikání a financí má svoje pravidla, zákonitosti, které je třeba dodržovat a je třeba se i v tomto světě chovat eticky. Mít na zřeteli, že etické kodexy firem a institucí mají v každé z nich svoje řádné místo. Je třeba je vnímat v širších vazbách a souvislostech. Blíže je popisováno v informačních podkladech pro učitele i žáky. Z tohoto pohledu je vhodné uplatnit mezipředmětové vazby: Finance, bankovnictví Ekonomika, řízení podniku Právo Občanská nauka Psychologie Informační technologie Psychologie 243

3 Obsah vzdělávání Charakteristika učiva, obsah: Celý modul je pracovně možné rozdělit do 12 oblastí, témat. Každé z témat je uvedeno případovou studií, která je zaměřena na samostatný tematický celek. Obsahem případových studií jsou eticky sporné příběhy z reálných firem. Tyto příběhy jsou východiskem pro skupinové studentské diskuse. Studie na sebe navazují velmi volně a je možné kdykoliv se k programu připojit a v libovolné chvíli ho také ukončit. Výčet témat případových studií: Co je etika Základní hodnoty Osobní žebříček hodnot Hlavní hodnoty v praxi jak morálně rozhodovat Nesoulad mezi hodnotami proč je těžké udělat správnou věc Překážky v cestě ke správnému rozhodování 4 druhy motivace Osobní hodnoty a etika v podnikání Etika v podnikání ve vztahu ke společnosti tolerance, etika, hodnoty Podnikání, společnost a svět 20 skvělých citátů na téma jak důležité je mít charakter Proč vaše budoucnost záleží na etice Etika, kdo jste a čím se stáváte Doporučené postupy výuky Pedagog pracuje se skupinami studentů, rozvíjí případové studie ke každému tématu. To umožňuje studentům nácvik etického rozhodování v podmínkách tržní ekonomiky, nejprve prostřednictvím skupinových diskusí, později se zahraniční partnerskou školou. Výstupy modulárního vzdělávání Kritéria hodnocení Hodnocení výsledků žáků/studentů: Pedagog hodnotí především: schopnost studentů pracovat v týmu, prosadit se v týmu schopnost činit rozhodnutí, přijímat za ně odpovědnost schopnost profesionální komunikace schopnost vidět a chápat informace v širších souvislostech ochotu zapojovat se do diskusí schopnost formulovat svoje myšlenky, vyjadřovat se srozumitelně a souvisle a jednat s externími subjekty v zájmu fungování firmy Plánované postupy hodnocení Prezentace na dané téma, soutěže mezi skupinami v rámci třídy. Dostupnost modulu, podkladové materiály a literatura případové studie, metodika Poznámky vyučujících k realizaci ve výuce a inovaci dostupnost na webové stránce Junior Achievement (www.jacr.cz) v českém i anglickém jazyku Po přihlášení školy k modulu jsou materiály zpřístupněny partnerská škola je přidělena na základě projeveného zájmu školy 244

4 Předmět je doplněn tématy z etikety, které jsou zařazovány na začátek školního roku. Během výuky, danými metodami, jsou upevňovány zásady vystupování, chování v kolektivu i mimo kolektiv. Časové vymezení předmětu Týdenní časová dotace podle ročníků První ročník 1 hodina týdně Kritéria hodnocení: 0% - 49% - nedostatečně 50% - 64% - dostatečně 65% - 74% - dobře 75% - 89% - chvalitebně 90% -100% - výborně Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Osobností a sociální výchova, Mediální výchova 245

5 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Cestovní ruch Učební osnovy:etika a etiketa Ročník Téma Výsledky Učivo Etiketa Etika v podnikání Žák: Orientuje se v zásadách slušného chování a jednání Objasní pojem etika a etiketa Vyjmenuje univerzální principy a objasní jejich význam Vysvětlí význam tradice a kultury Sestaví žebříček hodnot Objasní proces morálního rozhodování Vysvětlí pojem motivace Objasní pojem kompromis Zhodnotí význam etického kodexu organizací Vysvětlí pojem charakter Objasní význam rozvoje etiky osobnosti Etika a etiketa ve společenském životě Pozdrav, podání ruky, oslovování, titulování a představování Společenská konverzace, organizace a průběh obchodního jednání Etiketa písemné komunikace Co je etika Základní hodnoty Osobní žebříček hodnot Hlavní hodnoty v praxi jak morálně rozhodovat Nesoulad mezi hodnotami proč je těžké udělat správnou věc Překážky v cestě ke správnému rozhodování 4 druhy motivace Osobní hodnoty a etika v podnikání Etika v podnikání ve vztahu ke společnosti tolerance, etika, hodnoty Podnikání, společnost a svět 20 skvělých citátů na téma jak důležité je mít charakter Proč vaše budoucnost záleží na etice Etika, kdo jste a čím se stáváte Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky Osobnostní a sociální výchova Okruh: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Sociální komunikace Spolupráce a soutěž Multikulturní výchova Okruh:Vztah k multilingvní situaci a je spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Okruh: Globalizační a rozvojové procesy 246

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: SPGŠ Futurum, s.r.o. Kód a název oboru vzdělání RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Předškolní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/004

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více