NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)"

Transkript

1 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (

2 Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých soukromoprávních vztahů návaznost na evropské právní tradice

3 Nový občanský zákoník (2) Hlavní zásady nové kodifikace respekt ke středoevropskému právnímu myšlení odklon od socialistického práva

4 Nový občanský zákoník (3) Nový občanský zákoník rozsah vztah k jiným právním předpisům úprava nových institutů

5 Nový občanský zákoník (4) Struktura NOZ pět částí obecná část rodinné právo absolutní majetková práva relativní majetková práva ustanovení společná, přechodná a závěrečná

6 Nový občanský zákoník (5) Změna terminologie snaha o terminologickou jednotnost návrat ke klasické české právní terminologii

7 Předmět právní úpravy Vzájemná práv a povinnosti osob Důraz na dispozitivnost

8 Zásady soukromého práva Ochrana důstojnosti a svobody člověka Ochrana přirozených práv Dispozitivnost Dobré mravy Ochrana dobré víry Právní jistota v jednání Pacta sunt servanda

9 Význam nového občanského zákoníku Vytváří základ soukromého práva sjednocení systému soukromého práva statusové otázky práva a povinnosti osob

10 Ochrana soukromých práv Soudní ochrana Svémoc

11 Osoby (1) Právní osobnost Svéprávnost

12 Osoby (2) Fyzická osoba Právnická osoba Osoby blízké

13 Fyzické osoby Právní osobnost Svéprávnost Opatření při narušení schopnosti zletilého jednat Nezvěstnost/domněnka smrti Jméno a bydliště Osobnost člověka

14 Právnické osoby Nový občanský zákoník vs. zákon o obchodních korporacích

15 Korporace Právnická osoba Společenství osob / jediný člen Odpovědnost člena vůči korporaci Úprava proti zneužití hlasovacích práv Odpovědnost za poškození práv korporace

16 Spolek Osobní složka Hlavní činnost Založení a vznik spolku Členství ve spolku Organizace spolku

17 Fundace Podstata fundace Nadace Nadační fond Ústav

18 Spotřebitel Právní postavení spotřebitele Ochrana spotřebitele

19 Použití NOZ ve vztahu k ZOK Obecná úprava právnických osob Obecná úprava jednání za právnickou osobu Další využití NOZ

20 Právnické osoby (1) Ustavení právnické osoby Zakladatelské právní jednání Právní osobnost

21 Právnické osoby (2) Jednání před vznikem právnické osoby Prohlášení právnické osoby za neplatnou možnost zjednání nápravy odpovědnost za nabytá práva a povinnosti Spolehlivé záznamy o majetkových poměrech právnické osoby

22 Veřejný rejstřík právnických osob Zapisované skutečnosti Změna zapisovaných skutečností Důvěra v zápis Zveřejněný údaj a důsledky pro právní jednání

23 Podnikatel Definice Samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost soustavně za účelem dosažení zisku Osoba zapsaná v obchodním rejstříku Osoba mající živnostenské nebo jiné oprávnění

24 Název právnické osoby (1) Možnost odlišit Příznačný prvek Nepůsobit klamavě

25 Název právnické osoby (2) Jméno člověka jako název právnické osoby souhlas odvolání souhlasu Neoprávněný zásah, hrozící újma Nároky právnické osoby

26 Obchodní firma (1) Jméno zapsané do obchodního rejstříku Podnikatel, který nemá obchodní firmu Nesmí být zaměnitelná; nesmí působit klamavě

27 Obchodní firma (2) Člověk a zápis obchodní firmy Podnikatelská uskupení Nabytí, přeměna, souhlas s užitím jména

28 Sídlo právnické osoby (1) Ustavující zakladatelský dokument Sídlo v bytě Právnické osoba zapisovaná do veřejného rejstříku zakladatelské právní jednání návrh na zápis

29 Sídlo právnické osoby (2) Dovolání se skutečného sídla Dovolání se zapsaného sídla ve veřejném rejstříku

30 Přemístění sídla Podmínky pro zápis do veřejného rejstříku Vnitřní právní poměry a ručení Přemístění sídla do zahraničí zveřejnění záměru práva věřitelů Nesouhlas člena právnické osoby s přemístěním do zahraničí

31 Orgány právnické osoby (1) Orgány individuální x kolektivní Určení způsobu a rozsahu právního jednání

32 Orgány právnické osoby (2) Podmínky pro členy voleného orgánu svéprávnost osoba u niž byl osvědčen úpadek možnosti pro jmenování/odvolání Nezpůsobilá osoba a důsledky

33 Kolektivní orgán právnické osoby Schopnost se usnášet a rozhodovat Působnost členů podle oborů a odpovědnost Rozhodnutí a záznam odchylného názoru odporujícího člena

34 Modifikace zakladatelského právního jednání Usnášeníschopnost Rozhodování Způsob rozhodování Rozhodování mimo zasedání Rovnost hlasů

35 Odpovědnost za výkon funkce člena voleného orgánu (1) Nezbytná loajalita Výkon funkce s potřebnými znalostmi a pečlivostí Nedbalé jednání Osobní výkon x zmocnění

36 Odpovědnost za výkon funkce člena voleného orgánu (2) Důsledky porušení povinností při výkonu funkce Odstoupení z funkce

37 Jednání za právnickou osobu (1) Prokazování zastoupení Zastoupení členem orgánu právnické osoby způsobem zapsaným do veřejného rejstříku

38 Jednání za právnickou osobu (2) Působnost statutárního orgánu Rozsah zastupování Samostatné jednání x určení v zakladatelském právním jednání Zastupování společně / zmocnění k určitému právnímu jednání

39 Jednání za právnickou osobu (3) Nedostatečný počet členů statutárního orgánu jmenování na návrh opatrovník Opatrovník při střetu zájmů

40 Zastoupení zaměstnanci V rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci Rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti Členové jiného orgánu nezapsaní do veřejného rejstříku Omezení zástupčího oprávnění

41 Zastoupení podnikatele Pověření určitou činností Jednání jiné osoby v provozovně podnikatele Překročení zástupčího oprávnění

42 Zákaz konkurence v rámci zastoupení Souhlas k činnosti na svůj nebo cizí účet Shodnost oboru obchodního závodu Obrana podnikatele v souvislosti s porušením zákazu konkurence

43 Zákaz konkurence v rámci zastoupení Nároky podnikatele proti zástupci jedná-li zástupce na vlastní účet jedná-li zástupce na cizí účet prekluze nároků Podmínky pro náhradu škody

44 Věci (1) Vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí Plody, užitky Postavení zvířat Hodnota věci Majetek

45 Věci (2) Rozdělení věcí hmotné a nehmotné nemovité a movité zastupitelná věc zuživatelná věc hromadná věc obchodní závod

46 Věci (3) Součást věci Definice Součást pozemku Příslušenství Definice Příslušenství pohledávky

47 Věci (4) Cenný papír forma cenného papíru zastupitelný cenný papír dobrá víra při nabývání Hromadná listina

48 Právní skutečnosti (1) Právní jednání vyvolává právní následky přímo vyjádřené, následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí, praxe Odkládací, rozvazovací podmínky

49 Zdánlivé právní jednání Chybí-li vůle jednajícího Nebyla-li zjevně projevena vážná vůle Neurčitost, nesrozumitelnost Důsledky zdánlivého právního jednání

50 Výklad právních jednání Podle obsahu Úmysl jednajícího Praxe jednajících Různost výkladu Výklad právních jednání při jednání s podnikatelem

51 Forma právních jednání Libovolná forma vs. písemná forma Změna obsahu právního jednání

52 Neplatnost právních jednání (1) Ochrana jednajících Částečně neplatné jednání Soudní změna rozsahu jednání Právo namítnout neplatnost

53 Neplatnost právních jednání (2) Hlavní důvody neplatnosti Omyl

54 Relativní neúčinnost Ochrana věřitele Odpůrčí žaloba Dovolání se neúčinnosti Bezúplatné právní jednání, Opomenutí Výhrada ve vztahu k relativní neplatnosti

55 Promlčení Neuplatnění práva včas Námitka promlčení Nepromlčitelná práva

56 Počátek promlčecí doby Dnem, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé Okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty : náhrada škody bezdůvodné obohacení dílčí plnění zničení nebo ztráta dopravované věci uplatnění vad

57 Délka promlčecí doby Zákonná / smluvní promlčecí lhůta Subjektivní a objektivní promlčecí lhůta Uznání dluhu Běh promlčecí doby

58 Prekluze Nevykonání práva ve stanovené lhůtě Zákonem výslovně stanovené případy Následek nevykonání práva = zánik práva

59 Děkuji za pozornost.

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OSNOVA: Definice občanského práva, prameny Předmět úprava a její základní zásady Osoby Zastoupení Věci a jejich rozdělení Právní skutečnosti Věcná práva vlastnictví, spoluvlastnictví,

Více

Obecná část nového občanského zákoníku

Obecná část nového občanského zákoníku nového občanského zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg.

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Kapitola 1: Pojetí ústavních deklarací... 1 1.1 Deklarace práv jako revoluční a politické

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Věcná práva v novém občanském zákoníku

Věcná práva v novém občanském zákoníku Věcná práva v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY 4/2013 STATĚ Propadná zástava v NOZ Je podle NOZ možná kombinace jednání jednatele (člena představenstva) a prokuristy Uzavírání smluv se spotřebiteli se zaměřením na problematiku pojmů písemná forma a

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků)

Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků) Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků) Mgr. Dominika Kovaříková Sdružování občanů je jedním ze základních lidských práv, zakotvených v Listině základních práv a svobod,

Více