Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů"

Transkript

1 Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých strategií. Údaje jsou uvedeny v procentech, a čím vyšší číselná hodnota, tím lépe je daná kritická oblast generovou skupinou hodnocena. Strategie pro Brno Strategický plán města Brna byl schválen zastupitelstvem města o počtu 55 členů, z toho 12 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast A.Image města a vnitřní/vnější vztahy B. Místní ekonomický rozvoj Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 56,67 55,38 52,78 46,7 58,48, 68,9 48,33 1, 8,44 5,79 5,46 54,76, 75,79 58,89 C. Kvalita života 43,9 92,42 59,28 56,22 61,67 37,92 79,17 61,51 D. Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání E. Doprava a technická infrastruktura revalence pro cílovou skupinu 83,33 1, 55,28 66,67 88,25, 89,6 68,94 71,11 86,37 77,64 45,95 83,22 19,57 74,81 65,53 71, 82,92 59,16 53,7 69,28 11,5 77,55 Celkové hodnocení Strategie pro Brno z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

2 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategie pro Brno z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategie pro Brno 22 je rozdělena do pěti tematických okruhů kritických oblastí, které jsou dále členěny na jednotlivé dílčí cíle. Z genderové analýzy vyplynulo, že největší souhlas () s tématy Strategie vyjádřily ženy téměř 83% a nejméně národnostní menšiny 11,5%. Zajímavostí je, že druhou skupinou, která se ztotožňuje s tématy Strategie, jsou náboženské skupiny (77,5%), až poté následují muži (71%) těsně následováni seniory (69%). Zbylé dvě skupiny, a to studenti a děti dosahují vyšší než 5% (53% studenti resp. 59% děti). Což ukazuje na celkově genderově velmi dobře vyváženou Strategii města Brna. Z hlediska témat strategie se čtyři z pěti pohybují kolem % a jen jedno téma Image města je považováno za relevantní méně než z 5% (celkově 48,3%). Celkově relevanci jednotlivých témat snižuje hodnocení národnostních menšin Rómů, kteří 3 z 5 témat hodnotí jako zcela nerelevantní pro své potřeby, a to Image města, Místní ekonomický rozvoj a Výzkum, vývoj a inovace.

3 Brno Relevance cílů Strategie pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města České Budějovice Strategický plán města České Budějovice byl schválen zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 11 žen tj. 24%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Program pro dostupnost a mobilitu B. Program pro kvalitu života C. Program pro ekonomický rozvoj D. Program pro životní prostředí Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 76,78 73,87 71,17 5,96 66,44, 76,17 59,34 66,56 86,3 78,46 33,7 67,95 16,18 77,7,89 79,45 8,91 54,16 42,28 62,36, 76,67 56,55 8,29 67,8 68,54 33,69 76,78, 73,16 57,8 revalence pro cílovou skupinu 75,77 77,4 68,8 4, 68,38 4,4 75,92 Celkové hodnocení Strategického plánu města České Budějovice z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

4 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny 1 A. Program pro B. Program dostupnost C. Program pro D. kvalitu Program a pro mobilitu ekonomický života pro revalence životní rozvoj prostředí cílovou skupinu Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města České Budějovice z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města České Budějovice je rozdělen na 4 hlavní témata kritické oblasti. Celkově se s jeho cíli ztotožňují nejvíce ženy, a to ze 77%, druhá a třetí pozice cílů strategického plánu je prakticky vyrovnaná na necelých 76%, a to mezi náboženskými skupinami a muži. Větší než 5% relevanci strategického plánu vykazují ještě senioři a děti (opět shodně na 68%). Zajímavostí je, že studenti hodnotí strategii jako relevantní pouze ze 4% a velmi nízké jen 4% hodnocení je ze strany národnostních menšin. Národnostní menšiny Rómové považují za alespoň částečně relevantní pouze tématickou oblast Kvalita života, a to ze 16%, ostatní tři témata dostupnost a mobilita, ekonomický rozvoj a životní prostředí hodnotí jako zcela nerelevantní pro své životní potřeby, což zřejmě souvisí s jejich převažujícím způsobem skupinového rodinného života. Z hlediska jednotlivých témat je třeba konstatovat, že všechna témata strategie mají relevanci kolem %, a to i přes negativní hodnocení národnostních menšin, jak bylo uvedeno výše. Celkově lze tedy Strategický plán města České Budějovice vyhodnotit jako genderově vyrovnaný s tím, že v budoucnu by bylo vhodné zaměřit se v něm více na potřeby studentů.

5 České Budějovice Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Frýdku Místku Strategický plán města Frýdku Místku byl schválen zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 6 žen tj. 14%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch B. Sociální služby a zdravotní péče C. Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí revalence pro cílovou skupinu Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 58,74 63, ,58 65, ,86 68,8 46, 7,97 86,16 38, 91,46 22,81 68,85,78 81,27 75,29 83,74 48,2 82,37 21,31 68,31 65,79 62, ,97 52,79 79,84 31,37 68,1 Celkové hodnocení Strategického plánu města Frýdku Místku z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

6 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny A. Vzdělávání, C. volnočasové Podnikání, B. Sociální doprava, služby aktivity a a zdravotní technická cestovní revalence péče infrastruktura ruch pro cílovou a skupinu životní prostředí Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Frýdku Místku z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Frýdku Místku je na rozdíl od jiných strategií rozdělen pouze na tři základní tematické okruhy, což je ovšem dáno zejména tím, že jednotlivá témata jsou více vyshlukována než u jiných strategických plánů měst (např. kritická oblast C Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí). Ve Frýdku Místku se s cíli strategie nejvíce ztotožnily děti, a to téměř v 9% z cílů. Druhou skupinou spokojenou s nastavenými cíli jsou senioři (necelých 8%) a dále pak ženy (7%), náboženské skupiny (68%) a muži (62%). Větší než 5% relevanci cílů strategického plánu pak ještě hodnotí studenti, a to necelých 53%. Nejmenší relevantnost strategických cílů vnímají národnostní menšiny Romové, a to na hladině 3% (což je ale výrazně výše, než u jiných posuzovaných strategických plánů měst). Při hodnocení relevantnosti jednotlivých témat lze vidět, že všechna se poměrně vyrovnaně pohybují v hodnocení mezi a 7%. Celkově lze Strategický plán města Frýdku Místku hodnotit jako genderově velmi dobře vyrovnaný, zaměřený zejména na uspokojování potřeb dětí a seniorů.

7 Frýdek Místek Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Havířova Strategický plán města Havířova byl schválen zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 9 žen tj. 21%. Cílová skupina / Kritická oblast Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu A. Město,93 72,12 9,92 77,26 73,89, 73,91 64,15 B. Ekonomika 1, 71,18 69,23 32,97 63,21, 64,63 57,32 C. Infrastruktura 78,51 71,73 91,34 64,32 79,36, 82,29 66,79 D. Sociální prostředí a lidské zdroje 58,56 54,29 76,65 49,4 59,61 31,78 63,23 56,22 E. Životní prostředí 61,2 8,42 1, 46,26 75,27, 5,92 59,15 revalence pro cílovou skupinu 71,84 69,95 85,63 54,4 7,27 6,36 67, Celkové hodnocení Strategického plánu města Havířova z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

8 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Havířova z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Havířova, který je rozdělen do pěti kritických oblasti vykázal nejvyšší míru relevantnosti svých cílů pro skupinu Děti, a to přes 85%. S odstupem 15% jsou pak na hladině 7% vyrovnány skupiny Muži (72%), Senioři, Ženy (po 7%) a Náboženské skupiny (67%). Studenti hodnotili cíle strategického plánu jako relevantní z 54%. Nejméně se potřeby života a rozvoje odráží opět u národnostních menšin Romů, a to jen ze 6%. Náboženské skupiny v podstatě považují pro svůj život za relevantní pouze oblast Sociální prostředí a lidské zdroje (téměř 32% ), všechna ostatní témata hodnotí jako absolutně nerelevantní. Z hlediska relevantnosti jednotlivých posuzovaných témat je možno říci, že všechna témata jsou nad hranicí 5%, z nich je nejlépe hodnoceno téma Infrastruktura (67%) a Město (64%) a nejméně Ekonomika (57%) a Životní prostředí (59%). Nicméně rozdíly v hodnocení relevantnosti jednotlivých témat jsou poměrně malé. Obecně je možno konstatovat, že Strategický plán města Havířova je genderově i tematicky velmi vyrovnaný a až na obvyklou výjimku hodnocení Národnostními skupinami je jeho ve všech ohledech vyšší než 5%.

9 Havířov Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Hradce Králové Strategický plán města Hradce Králové byl schválen zastupitelstvem města o počtu 37 členů, z toho 4 ženy tj. 11%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Urbanismus a bydlení Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 76,15 76,27 7,96 32,25 67,47 25,8 74,28,45 B. Doprava 79,58 52,98 66,87 49,35 62,8 2,51 61,8 56,27 C. Podnikání a zaměstnanost 83,2 64,2 75, 22,61 56,58 29,19 78,85 58,52 D. Infrastruktura 67,6 84,23 1, 4,97 84,, 77,6 64,85 E. Vzdělání a školství 79,92 88,64 87,8 56,23,36, 77,11 64,29 F. Životní prostředí 68,26 85,4 1, 31,63 82,84 13,54 78,32 65,66 G. Sociální oblast a zdraví obyvatel pro cílovou skupinu v % 35,46 81,94 76,14 9,47 81,72 1, 81,94 66,67 69,95 76,19 82,4 34,64 7,91 27,1 75,62

10 Celkové hodnocení Strategického plánu města Hradce Králové z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Hradce Králové z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Hradce Králové je rozdělen do sedmi oblastí, které celkově za nejvíce relevantní považují plán děti (82%), které následují ženy a náboženské skupiny (76%), dále pak senioři (71%) a muži (7%). Zajímavá je relativní nesouhlasnost s cíli strategického plánu mezi studenty (pouze necelých 35% ), a to vystupuje do popředí zejména při porovnání s velmi kladným hodnocením ze strany dětí. Nízké je obvyklé hodnocení relevantnosti cílů strategie u národnostních menšin (27%). Zde je ale třeba vyzdvihnout, že oblast sociální a zdraví je touto skupinou hodnocena 1%. Naopak úplný nezájem jeví skupina o cíle v oblasti infrastruktury a školství. Z hlediska posouzení relevantnosti jednotlivých kritických oblastí je strategický plán dobře vyvážený jednotlivých témat se pohybuje od 56% (Doprava) do 67% (Sociální oblast a zdraví obyvatel). Celkově je možno konstatovat, že Strategický plán města Hradce Králové je velmi dobře vyvážený z hlediska jeho tematických okruhů a vykazuje poměrně vysokou míru pro jednotlivé genderové skupiny s výjimkou studentů. Spokojenost národnostních menšin Romů, ač z hlediska zkoumaných skupin v Hradci Králové nejnižší (27%) je druhou nejvyšší mezi všemi analyzovanými strategickými plány v rámci průzkumu. V budoucnu je proto zřejmě nutné zaměřit pozornost na potřeby studentů a podrobněji analyzovat propad relevantnosti strategických cílů mezi skupinami děti a studenti.

11 Hradec Králové Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen a aktualizován v roce 211 zastupitelstvem v počtu 41 členů z toho 9 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast 1. Ekonomika a podnikání 2. Infrastruktura a bydlení 3. Rozvoj lidských zdrojů 4. Životní prostředí, zemědělství 5. Cestovní ruch, image města Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 46,85 42,57 72,35 25,4 36,42 15,21 44,75 4,46 64,42 64,38 44,93 16,74 54,69 65,59 75,2 55,11 49, 1, 79,65 82,26 54,51, 83, 64,23 85,83 77,46 76,72 27,46 74,8 14,97 71,1 61,9 56,89 69,33 68,63 45,92 62,84 17,48 76,96 56,86 6. Kvalita života 49,26 9,67 79,24 44,21 65,83 5,67 74,35 58,46 pro cílovou skupinu 58,81 74,7 7,25 4,27 58,6 19,82 7,96 Celkové hodnocení Strategického plánu ekonomického rozvoje města Karviná z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

12 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu ekonomického rozvoje města Karviná z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná sestává ze šesti kritických oblastí, které považují ze svého hlediska za nejrelevantnější ženy (74%). Následuje spokojenost s cíli plánu mezi náboženskými skupinami a dětmi (71 resp. 7%), o cca 1 procentních bodů níže je pak hodnocení relevantnosti strategických cílů mezi muži a seniory (59 res. 58%). Menší než 5% hodnocení relevantnosti strategických cílů je u studentů jen 4% a u národnostních menšin Romů (2%). Relevantnost jednotlivých témat strategie vykazuje poměrně velký rozptyl od 4% v oblasti Ekonomika a podnikání po 64% v oblasti Rozvoje lidských zdrojů. Relevance tématu pod 4% je mezi analyzovanými strategickými plány ojedinělá. Obecně je možno Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná považovat za genderově vyrovnaný (s výjimkou skupin studentů a národnostních menšin), nicméně celková úroveň relevantnosti nastavených cílů strategie je mírně nižší v obecné rovině v rámci sledovaného vzorku strategických plánů. V budoucnu např. při aktualizaci strategického dokumentu lze tedy doporučit účinnější zacílení strategií na potřeby obyvatel města, bez rozdílu jejich genderové příslušnosti.

13 Karviná Karviná Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna byla schválena v listopadu 27 zastupitelstvem města o počtu 33 členů a z toho byly 3 ženy tj. 9%. Cílová skupina / Kritická oblast Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu A. Ekonomika 84,97 93,22 76,84 66,3 71,59, 64,75 65,34 B. Sociokulturní oblast 46,31 9,18 65,72 4,95 62,17 28,67 62,9 56,7 C. Životní prostředí 75,84 92,33 77,19 46,9 86,74, 8,45 65,52 D. Správa věcí veřejných 72,44 88,47 84,82 5,74 7,35 12,2 84,85 66,27 pro cílovou skupinu 69,89 91,5 76,14 5,95 72,71 1,22 73,24 Celkové hodnocení Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

14 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny A. Ekonomika B. Sociokulturní oblast C. Životní prostředí D. Správa věcí veřejných pro cílovou skupinu Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna je založena na čtyřech kritických oblastech, jejichž celkové hodnocení relevantnosti nastavených cílů se pohybuje od 56% (Socio-kulturní oblast) po 66% (Správa věcí veřejných). Relevantnost nastavených cílů pro jednotlivé skupiny obyvatel je relativně vysoká. S výjimkou národnostních menšin Rómů (1%) a studentů (51%), hodnotí všechny sledované skupiny nastavenou strategii jako vysoce relevantní (s mírou nad 7%). Relevantnost nastavených strategických cílů je zde hodnocena ženami na hladině 91%, což je vůbec nejvyšší dosažený výsledek mezi všemi hodnocenými strategiemi ve všech genderových kategoriích. Další skupiny hodnotí strategii rovněž vysoko děti (76%), náboženské skupiny (73%), senioři (7%) a muži (7%). Celkově je možno konstatovat, že z hlediska tematického i genderového je Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna vyvážená a nastavena na velmi vysokou míru jednotlivých strategických cílů pro potřeby obyvatel města.

15 Kladno Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Liberce Strategický plán města Liberce byl schválen zastupitelstvem města o počtu 39 členů, z toho 7 žen tj. 18%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Ekonomický rozvoj B. Sociální rozvoj a zdraví C. Dostupnost a mobilita Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 73,42 1, 81,97 66,79,86, 9,19 67, 37,48 9,6 69,89 57,9 63,78 4,94 49,72 58,42,94 9,75 82,27 68,31 78,1, 83,82 66,31 D. Přitažlivé město 52,87 83,6 88,72,79 62,97 8,18 74,27 61,55 E. Životní prostředí 64,5 83,28 91, 46,26 74,18 4,67 69,94 62,6 pro cílovou skupinu 57,84 89,43 82,89 59,85 67,98 1,76 73,59 Celkové hodnocení Strategického plánu města Liberce z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

16 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny A. Ekonomický rozvoj B. Sociální rozvoj a zdraví C. Dostupnost a mobilita D. Přitažlivé město E. Životní prostředí pro cílovou skupinu Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Liberce z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Liberec je staršího data oproti ostatním sledovaným strategiím v rámci výzkumu. Je rozdělen na pět základních kritických oblastí, které samy o sobě vykazují vysokou míru relevantnosti od 58% (Sociální rozvoj a zdraví) až po 68% (Ekonomický rozvoj). Relevance nastavených cílů strategie pro jednotlivé genderové kategorie je také poměrně vysoká, neboť s výjimkou národnostních menšin Romů (jen 11%) vykazuje vyšší než 5% relevanci. Nejvyšší soulad zájmů a cílů strategie je u žen (9%, což je druhý nejvyšší dosažený výsledek mezi všemi analyzovanými dokumenty). Přes 8%, přesněji 83% relevantnosti vykazuje strategie u skupiny dětí. Následují náboženské skupiny (74%), senioři (68%), studenti (%) a muži (58%). Ze všech analyzovaných dokumentů je právě Strategický plán města Liberec hodnocen muži jako nejméně relevantní a s výjimkou všeobecně velmi nespokojených národnostních menšin jsou zde muži se strategií nejméně spokojeni, co je důvodem této nespokojenosti ovšem nelze dobře nalézt. Zajímavostí je, že tento dokument je naopak nejlépe hodnocen studenty (%). Celkově jde o tematicky i genderově dobře vyrovnaný dokument s vysokou mírou.

17 Liberec Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Mostu Strategický plán města Mostu zpracoval autorský tým složený z odborníků z různých oblastí a byly využity strategické dokumenty města, se kterými je SPRMM provázán. Byl schválen zastupitelstvem města o počtu 46 členů, z toho 1 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Rozvoj města z pohledu dopravní a technické infrastruktury B. Rozvoj podnikatelského prostředí a zaměstnanosti C. Oblast sociální, rozvoj kultury, vzdělávání a sportu Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 73,67 9,16 79,3 72,58 68,15, 79,62 66,17 92,23 87,61 67,94 5,42 72,19, 91,53 65,99 69,47 87,78 1, 76,46 82, 27,66 32,86 68,3 D. Správa města 71,42 89,65 82,32 47,33 63,49, 43,13 56,76 E. Rozvoj cestovního ruchu a životního prostředí F. Urbanismus a bydlení 78,44 9,94 1, 64,34 76,55, 9,94 71, 68,26 91,91 91,4 37,37 74,49 13,91 79,23 65,22 pro cílovou skupinu 75,58 89,67 86,78 58,8 72,81 6,93 69,55 Celkové hodnocení Strategického plánu města Mostu z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

18 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Mostu z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Mostu je rozdělen do pěti kritických oblastí. Je to zcela nový strategický dokument, a proto není překvapující, že se jedná o dokument, jehož jednotlivá témata mají vysokou relevantnost od 56% v oblasti Správy města až po 72% v oblasti Rozvoje cestovního ruchu a životního prostředí. Z hlediska genderové jde rovněž o dokument s vysokým hodnocením relevantnosti jeho cílů u všech skupin obyvatel (nad 5%) s výjimkou národnostních menšin (jako obvykle se zde projevuje kulturní rozdíl), které jej naopak hodnotí poměrně negativně jen 7% relevantních cílů. Nejvyšší relevantnost cílů je zaznamenána u žen 9%, dále u dětí 87%, mužů 76%, seniorů 73% a náboženských skupin -7%. Obecně kritičtější studenti hodnotili dokument s relevancí 58%. Obecně lze Strategický plán města Mostu hodnotit jako dokument s vysokou relevancí stanovených cílů a velmi vysokou vyvážeností z genderového hlediska, a to s tradiční výjimkou skupiny národnostních menšin. Zde zůstává otázkou, zda se jedná o nedostatek nebo záměr tohoto dokumentu, či o transkulturní nesoulad v percepci cílů.

19 Most Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 27 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 1 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Olomouc - centrum regionu Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 62,13 72,24 85,11 55,76 65,5 7,8 83,54 61,73 B. Lidské zdroje 63,4 84,98 69,33 62,57 65,95 25,6 74,43 63,67 C. Hospodářský růst a konkurenceschopno st D. Výkonná infrastruktura a doprava pro cílovou skupinu 83,3 77,31 77,48 42, 58,8, 65,85 57,9 65, 87,71 88,35 59,74 69,6, 81,7 64,51 68,45 8,56 8,7 55,17 64,83 8,21 76,38 Celkové hodnocení Strategického plánu města Olomouce z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

20 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny tématu Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Olomouce z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Z genderové analýzy Strategického plánu města Olomouce vyplynulo, že největší témat vyhovuje ženám a dětem (shodně po 8%) a o něco méně náboženským skupinám (76%). Výrazně nižší pak je u mužů ( jen 68%) a seniorů (65%). Nicméně obecně vysoká je cílů u všech genderových skupin (celkem nad 5%) s výjimkou národnostních menšin jen 8% (jako v předchozích případech). Národnostní menšiny nepovažují pro sebe jako relevantní cíle zejm. Hospodářský růst a konkurenceschopnost města, ani výkonnou infrastrukturu a dopravu, což je vzhledem ke kulturním kořenům dominantní (nikoliv početně největší) národnostní menšiny očekávaným výsledkem. V rámci průzkumu nebylo možno podchytit jiné národnostní menšiny, ale postoj Poláků nebo Vietnamců lze očekávat jako diametrálně odlišný a to i přesto, že Vietnamci mají rovněž kořeny v asijské kultuře jako Romové. Hospodářský růst má logicky nejvyšší relevanci u mužů, a to 83%. Vzácně vyrovnaná je i jednotlivých témat, která se pohybuje od 58% do 65%. Celkově lze konstatovat, že Strategický plán města Olomouce je genderově i tematicky vyrovnaným a vysoce hodnoceným dokumentem u většiny skupin.

21 Olomouc Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Opavy Strategický plán města Opavy byl schválen zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho 3 ženy tj. 6%. Cílová skupina / Kritická oblast Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu A. Ekonomika 9,3 63,19 86,63 53,96 63,48, 65,79,48 B. Infrastruktura 79,89 83,59 82,61 51,56 67,53, 58,39,51 C. Lidé 49,18 76,88 86,26 63,96 63,62 17,96 63,66,22 D. Životní prostředí 61,97 9,13 79,62 39,93 76,91 6,3 63,72 59,8 E. Správa města a městských částí 54,97 52,41 55,71 56,76 57,32 58,58 57,22 56,14 pro cílovou skupinu 67,26 73,24 78,16 53,23 65,77 16,57 61,76 Celkové hodnocení Strategického plánu města Opavy z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

22 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Opavy z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Opavy je rozdělen do pěti základních kritických oblastí. Z genderové analýzy vyplynulo, že největší témat Strategie konvenuje dětem 78% a také ženám - 73% a nejméně národnostním menšinám 16,5% (obvyklé). Ostatní hodnocení skupin jsou rozprostřena v pásmu mezi 5 až 7% strategických cílů jmenovitě 66% senioři, 67% muži, 62% náboženské skupiny a 53% studenti, což ukazuje na celkově genderově velmi dobře vyvážený Strategický plán města. Z hlediska témat strategie se čtyři z pěti pohybují kolem % a jen jedno téma Správa města městských částí, je považováno za o něco méně relevantní 56%. Zajímavostí je, že právě toto téma hodnotí nejvýše národnostní menšiny tedy Romové, a to celkově více než 58%, opět jde zřejmě o jinou percepci významu.

23 Opava Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Ostravy Strategický plán města Ostravy byl schválen zastupitelstvem města o počtu 55 členů, z toho 9 žen tj. 16%. Cílová skupina / Kritická oblast Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu A. Územní rozvoj 87,81 92,22 92,15 48,66 81,32, 9,34 7,36 B. Rozvoj lidských zdrojů C. Hospodářský rozvoj 47,54 92,89 84,3 67,67 53,99 19,2 69,41 62,1 76,58 78,9 85,8 55,34 61,59, 79,79 62,47 D. Kvalita života 63,41 88,44 84,4 53,48 74,25 18,4 75,1 65,29 E. Doprava a technická infrastruktura 67,84 87,68 92,29 46,47 67,75, 74,28 62,33 F. Životní prostředí 59,55 77,75 81,54 4,64 61,41 5,72 68,86 56,5 G. Správa města a vnější vztahy 71,55 91,54 87,57 57,99 71,25, 83,64 66,22 pro cílovou skupinu 67,76 87,6 86,72 52,89 67,37 6,14 77,33 Celkové hodnocení Strategického plánu města Ostravy z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

24 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Ostravy z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Ostravy, který je rozdělen do sedmi kritických oblasti vykázal nejvyšší míru relevantnosti svých cílů pro skupiny Ženy a Děti, a to přes 85%. Pak následují se 77% Náboženské skupiny a ještě níže skupiny Muži (68%) a Senioři (67%). Studenti hodnotili cíle strategického plánu jako relevantní jen z 53%. Nejméně se potřeby života a rozvoje odrážejí u národnostních menšin Romů, a to jen ze 6% (pochopitelný výsledek vyplývající z percepce). Z hlediska relevantnosti jednotlivých témat je možno říci, že všechna témata jsou nad hranicí 5% a z nich nejlépe je hodnoceno téma Územní rozvoj (7%) a nejhůře téma Životní prostředí (56%). Celkově jsou rozdíly v hodnocení relevantnosti jednotlivých témat poměrně malé. Obecně je možno konstatovat, že Strategický plán města Ostravy je genderově i tematicky relativně vyrovnaný a až obvyklou na výjimku hodnocení Národnostními skupinami je jeho ve všech ohledech vyšší než 5%.

25 Ostrava Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Pardubice Strategický plán města Pardubice byl schválen zastupitelstvem města o počtu 39 členů, z toho 6 žen tj. 15%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly B. Přitažlivé, aktivní město C. Životní prostředí a bydlení Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 69,64 82,93 72,97 58,51 55,72 13,91 71,7,68 59,78 85,64 84,88 63,63 65,85 1,82 75,43 63,72 7,27 88,86 92,78 43,89 73,48 7,48 67,7 63,41 D. Doprava 81,83 69,2 7,96 49,91 55,48 1, 71,9 58,44 pro cílovou skupinu 7,38 81,62 8,4 53,99 62,63 1,55 71,37 Celkové hodnocení Strategického plánu města Pardubice z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

26 Muži A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly B. Přitažlivé, aktivní město C. Životní prostředí a bydlení D. Doprava pro cílovou skupinu Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Pardubice z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Pardubice je založen na čtyřech kritických oblastech, jejichž celkové hodnocení relevantnosti nastavených cílů se pohybuje od 58% (Doprava) po 64% (Přitažlivé, atraktivní město). Relevantnost nastavených cílů pro jednotlivé skupiny obyvatel s výjimkou národnostních menšin Rómů (1,5%) se pohybuje v pásmu mezi 82 a 54%. Relevantnost nastavených strategických cílů je vysoce hodnocena ženami - na hladině 82%, dětmi (8%), náboženskými skupinami (71%), muži (7%), méně pak seniory (62%) a studenty (54%). Ve srovnání s jinými analyzovanými plány je pro Pardubice relativně nízká nastavených strategických cílů s potřebami seniorů (zřejmě se nepodařilo identifikovat jejich cíle). Celkově je možno konstatovat, že z hlediska tematického i genderového je Strategický plán města Pardubice vyvážený a nastavený na průměrnou míru jednotlivých strategických cílů potřeb obyvatel.

27 Pardubice Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Plzně Strategický plán města Plzně zpracovával Výkonný tým Programu rozvoje města Plzně a byl schválen v říjnu 212 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Koordinace investiční výstavby B. Optimalizace hospodařeení města s movitým i nemovitým majetkem C. Obyvatelstvo, suburbanizace, vnitřní prostředí města Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 86,59 67,84 64,29 23,79 58,13, 89,2 55,67 8,44 66,31 62, 23,88 65,17, 87,6 54,98 62,3 79,66 77,37 54,9 79,75 17,81 79,53 64,47 D. Doprava 73,71 85,63 81,29 56,94 88,39, 85,26 67,32 E. Výzkum, inovace a nové technologie F. Prezentace města, cestovní ruch G. Rozvojové plochy pro zajištění zaměstnanosti H. Zmírnění důledků krizových situací 77,93 78,54 74,26 65,26 64,64, 9,4 64,43 67,38 72,95 77,44 78,6 79,47, 92,71 66,86 7,15 73,32 71,68 56,93 72,33, 93,29 62,53 61,29 95,59 74,5,48 74,15, 63,72 61,39

5.1 Bydlení 3,5 3,5 4 3,5 4,5 5 3,5. Celkové agregované vyhodnocení 76,15 76,27 70,96 32,25 67,47 25,80 74,28

5.1 Bydlení 3,5 3,5 4 3,5 4,5 5 3,5. Celkové agregované vyhodnocení 76,15 76,27 70,96 32,25 67,47 25,80 74,28 Strategický plán města Hradce Králové Strategický plán města Hradce Králové byl schválen 27. 6. 2006 zastupitelstvem města o počtu 37 členů, z toho 4 ženy tj. 11%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Muži Ženy Děti Studenti Senioři

Muži Ženy Děti Studenti Senioři Strategický plán města Frýdku Místku Strategický plán města Frýdku Místku byl schválen 5. 12. 2011 zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 6 žen tj. 14%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Celkové agregované vyhodnocení 60,93 72,12 90,92 77,26 73,89 0,00 73,91. Celkové agregované vyhodnocení 100,00 71,18 69,23 32,97 63,21 0,00 64,63

Celkové agregované vyhodnocení 60,93 72,12 90,92 77,26 73,89 0,00 73,91. Celkové agregované vyhodnocení 100,00 71,18 69,23 32,97 63,21 0,00 64,63 Strategický plán města Havířova Strategický plán města Havířova byl schválen 23. 6. 2008 zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 9 žen tj. 21%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek 4, ,5 5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek 4, , ,5

5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek 4, ,5 5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek 4, , ,5 Strategický plán města České Budějovice Strategický plán města České Budějovice byl schválen 4. 9. 2008 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 11 žen tj. 24%. Podrobné generové vyhodnocení

Více

Strategický plán města Opavy Strategický plán města Opavy byl schválen zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho 3 ženy tj. 6%.

Strategický plán města Opavy Strategický plán města Opavy byl schválen zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho 3 ženy tj. 6%. Strategický plán města Opavy Strategický plán města Opavy byl schválen 18. 12. 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho 3 ženy tj. 6%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Zlína Strategický plán města Zlína byl schválen v říjnu 2012 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Metodologický přístup a popis prací na projektu

Metodologický přístup a popis prací na projektu Metodologický přístup a popis prací na projektu Použitá metodika Projekt vychází metodologicky z přístupu ke gender analýze strategických dokumentů zpracované v rámci diplomové práce Ludmily Rejmanové

Více

Strategický plán města Ostravy. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Ostravy. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Ostravy Strategický plán města Ostravy byl schválen 25. 5. 2005 zastupitelstvem města o počtu 55 členů, z toho 9 žen tj. 16%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Náboženské skupiny 1.1 Konkurenceschopný podnikatelský sektor 3,5 4 3,5 3 3 1 4

Náboženské skupiny 1.1 Konkurenceschopný podnikatelský sektor 3,5 4 3,5 3 3 1 4 Strategický plán města Liberec Strategický plán města Liberec byl schválen 8. 11. 2001 zastupitelstvem města o počtu 39 členů, z toho 7 žen tj. 18%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Návrh novely rozpočtového určení daní

Návrh novely rozpočtového určení daní Návrh novely rozpočtového určení daní Nový model sdílených daní pro obce Ministerstvo financí ČR červen 2011 Přehled daňových příjmů statutárních měst a Prahy v roce 2010 - skutečnost (včetně motivačních

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ PRO OBCE

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ PRO OBCE ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ PRO OBCE (připravovaná změna) Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta VŠB -TU Ostrava Vývoj RUD obcí 1993 nové rozdělování daní obcím v návaznosti

Více

PROČ ITI? S KÝM A JAK ALOKACE HARMONOGRAM IMPLEMENTACE MAP, KAP a ITI QUO VADIS MAP? HK IROP. Informace o stavu přípravy Integrovaného nástroje

PROČ ITI? S KÝM A JAK ALOKACE HARMONOGRAM IMPLEMENTACE MAP, KAP a ITI QUO VADIS MAP? HK IROP. Informace o stavu přípravy Integrovaného nástroje PROČ ITI? S KÝM A JAK ALOKACE HARMONOGRAM IMPLEMENTACE MAP, KAP a ITI QUO VADIS MAP? HK IROP Informace o stavu přípravy Integrovaného nástroje PROČ EU CHCE ITI s EU chce městům umožnit řešit jejich skutečné

Více

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Vývoj úloha a struktura obcí v České republice Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Územně správní členění České republiky je poměrně složité a odráží dlouhodobě vytvářený

Více

Provoz pobočky v době vánočních svátků

Provoz pobočky v době vánočních svátků pobočka Praha, Bělehradská 21.12.16 22.12.16 22.00 22.00 22.00 12.00 16.00 pobočka Praha, Chlumecká pobočka Praha, Dejvická 12.00 10.00 pobočka Praha, Českomoravská pobočka Praha, Lazarská 12.00 15.00

Více

LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ 8 PARDUBICE HRADEC KRÁLOVÉ 6 BRNO SVITAVY 6 7 8 OLOMOUC 9 9 10 OSTRAVA LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ

Více

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP Rozdílná úroveň vzdělání v regionech zůstala přibližně ve stejných proporcích jako při sčítání 2001. Velmi

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Strategický plán města Plzně Obyvatelstvo a bydlení

Strategický plán města Plzně Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Obyvatelstvo a bydlení 31. 3 2016 Workshopy 17. 3. 2016 - Marketing města a cestovní ruch 22. 3. 2016 - Občanská vybavenost 29. 3. 2016 - Životní prostředí 30. 3. 2016 - Hospodářský

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Strategie pro Brno Strategický plán města Brna byl schválen 26.6.2007 zastupitelstvem města o počtu 55 členů, z toho 12 žen tj. 22%.

Strategie pro Brno Strategický plán města Brna byl schválen 26.6.2007 zastupitelstvem města o počtu 55 členů, z toho 12 žen tj. 22%. Strategie pro Brno Strategický plán města Brna byl schválen 26.6.2007 zastupitelstvem města o počtu 55 členů, z toho 12 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Cíle kritické

Více

C1A I. CELOSTÁTNÍ DOROSTENECKÁ LIGA - U19

C1A I. CELOSTÁTNÍ DOROSTENECKÁ LIGA - U19 C1A I. CELOSTÁTNÍ DOROSTENECKÁ LIGA - U19 PODZIM 2015 1. kolo (1.) 01.08.2015 00:00 C1A0101 Příbram - Jihlava C1A0102 Opava - Liberec C1A0103 Pardubice - Sparta C1A0104 Fastav Zlín - Mladá Boleslav C1A0105

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.

Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. STRATEGICKÉ PLÁNY ČESKÝCH A MORAVSKÝCH MĚST VE SVĚTLE GENDER ANALÝZY STRATEGIC PLANS OF CZECH AND MORAVIAN TOWNS FROM THE GENDER ANALYSIS POINT OF VIEW Ing. Jana Modráčková, doc. Ing. Vladimíra Šilhánková,

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí Tvoříme svou budoucnost hlavou a srdcem. Praha, 26. listopadu 2009

Konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí Tvoříme svou budoucnost hlavou a srdcem. Praha, 26. listopadu 2009 Konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí Tvoříme svou budoucnost hlavou a srdcem Praha, 26. listopadu 2009 Strategie rozvoje MS kraje na roky 2009-2016 1. Prostřed edí 2. Proces 3. Partnerství

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Ing. Radek Fujak expert v oblasti strategického plánování a prostorových analýz PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Základem pro přepravní prognózu byl národní strategický dopravní model zpracovaný v rámci Dopravních sektorových strategií. Tento

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Město Pobočka Datum Den Od Do Praha Bělehradská 659/ středa 8:30 18: Praha 2

Město Pobočka Datum Den Od Do Praha Bělehradská 659/ středa 8:30 18: Praha 2 Město Pobočka Datum Den Od Do Praha Bělehradská 659/83 120 00 Praha 2 Centrum Černý Most Chlumecká 765/6 Praha 9 26.12.2015 sobota 9:00 21:00 31.12.2015 čtvrtek 9:00 16:00 Dejvická 575/35 160 00 Praha

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Mgr. Veronika

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007 VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR ZLEPŠÍ NEBO ZŮSTANE STEJNÁ Ekonomickou situaci za posledních dvanáct měsíců hodnotí občané relativně dobře.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Strategický plán města Plzně Doprava

Strategický plán města Plzně Doprava Strategický plán města Plzně Doprava 7. 4. 2016 Workshopy 17. 3. 2016 - Marketing města a cestovní ruch 22. 3. 2016 - Občanská vybavenost 29. 3. 2016 - Životní prostředí 30. 3. 2016 - Hospodářský rozvoj

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Novelizace standardu VKIS

Novelizace standardu VKIS Novelizace standardu VKIS Výsledky ankety 10.11.2009 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Pracovní skupina 31 členů pracovní skupiny Odpovědělo 23 6 otázek 1. Současné indikátory standardu VKIS byly

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více

Jiří Veselý 17.9.2013

Jiří Veselý 17.9.2013 Jiří Veselý 17.9.2013 O projektu Mapy bezbariérovosti v statutárních městech Výzkum Výzkum výsledky Mapy bezbariérovosti - rozdílnost Varianty udržitelnosti Návrh označení bezbariérových map Udržitelnost

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

PODPORA BEZEMISNÍCH VOZIDEL Z IROP SOUČASNOST A BUDOUCNOST

PODPORA BEZEMISNÍCH VOZIDEL Z IROP SOUČASNOST A BUDOUCNOST PODPORA BEZEMISNÍCH VOZIDEL Z IROP SOUČASNOST A BUDOUCNOST 19. 22. 1. 11. 2016 2017 Praha Elektrické autobusy pro město VI INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

A2A Fotbalová národní liga

A2A Fotbalová národní liga A2A Fotbalová národní liga PODZIM 2015 1. kolo ( 1.) 01.08.2015 00:00 A2A0101 Vyšehrad - Znojmo A2A0102 Vlašim - České Budějovice A2A0103 Opava - Frýdek-Místek A2A0104 Karviná - Varnsdorf A2A0105 Třinec

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 4. prosince /ENV/15 Ing. Jančí

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 4. prosince /ENV/15 Ing. Jančí ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období

Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období 2007-2013 Doc. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Systém dokumentů politiky soudržnosti v ČR v období

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj Foto: František Maršálek Ústav územního rozvoje Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj (metodika pro obce) Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Informace o metodice Metodika je výstupem výzkumného

Více