Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů"

Transkript

1 Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých strategií. Údaje jsou uvedeny v procentech, a čím vyšší číselná hodnota, tím lépe je daná kritická oblast generovou skupinou hodnocena. Strategie pro Brno Strategický plán města Brna byl schválen zastupitelstvem města o počtu 55 členů, z toho 12 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast A.Image města a vnitřní/vnější vztahy B. Místní ekonomický rozvoj Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 56,67 55,38 52,78 46,7 58,48, 68,9 48,33 1, 8,44 5,79 5,46 54,76, 75,79 58,89 C. Kvalita života 43,9 92,42 59,28 56,22 61,67 37,92 79,17 61,51 D. Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání E. Doprava a technická infrastruktura revalence pro cílovou skupinu 83,33 1, 55,28 66,67 88,25, 89,6 68,94 71,11 86,37 77,64 45,95 83,22 19,57 74,81 65,53 71, 82,92 59,16 53,7 69,28 11,5 77,55 Celkové hodnocení Strategie pro Brno z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

2 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategie pro Brno z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategie pro Brno 22 je rozdělena do pěti tematických okruhů kritických oblastí, které jsou dále členěny na jednotlivé dílčí cíle. Z genderové analýzy vyplynulo, že největší souhlas () s tématy Strategie vyjádřily ženy téměř 83% a nejméně národnostní menšiny 11,5%. Zajímavostí je, že druhou skupinou, která se ztotožňuje s tématy Strategie, jsou náboženské skupiny (77,5%), až poté následují muži (71%) těsně následováni seniory (69%). Zbylé dvě skupiny, a to studenti a děti dosahují vyšší než 5% (53% studenti resp. 59% děti). Což ukazuje na celkově genderově velmi dobře vyváženou Strategii města Brna. Z hlediska témat strategie se čtyři z pěti pohybují kolem % a jen jedno téma Image města je považováno za relevantní méně než z 5% (celkově 48,3%). Celkově relevanci jednotlivých témat snižuje hodnocení národnostních menšin Rómů, kteří 3 z 5 témat hodnotí jako zcela nerelevantní pro své potřeby, a to Image města, Místní ekonomický rozvoj a Výzkum, vývoj a inovace.

3 Brno Relevance cílů Strategie pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města České Budějovice Strategický plán města České Budějovice byl schválen zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 11 žen tj. 24%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Program pro dostupnost a mobilitu B. Program pro kvalitu života C. Program pro ekonomický rozvoj D. Program pro životní prostředí Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 76,78 73,87 71,17 5,96 66,44, 76,17 59,34 66,56 86,3 78,46 33,7 67,95 16,18 77,7,89 79,45 8,91 54,16 42,28 62,36, 76,67 56,55 8,29 67,8 68,54 33,69 76,78, 73,16 57,8 revalence pro cílovou skupinu 75,77 77,4 68,8 4, 68,38 4,4 75,92 Celkové hodnocení Strategického plánu města České Budějovice z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

4 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny 1 A. Program pro B. Program dostupnost C. Program pro D. kvalitu Program a pro mobilitu ekonomický života pro revalence životní rozvoj prostředí cílovou skupinu Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města České Budějovice z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města České Budějovice je rozdělen na 4 hlavní témata kritické oblasti. Celkově se s jeho cíli ztotožňují nejvíce ženy, a to ze 77%, druhá a třetí pozice cílů strategického plánu je prakticky vyrovnaná na necelých 76%, a to mezi náboženskými skupinami a muži. Větší než 5% relevanci strategického plánu vykazují ještě senioři a děti (opět shodně na 68%). Zajímavostí je, že studenti hodnotí strategii jako relevantní pouze ze 4% a velmi nízké jen 4% hodnocení je ze strany národnostních menšin. Národnostní menšiny Rómové považují za alespoň částečně relevantní pouze tématickou oblast Kvalita života, a to ze 16%, ostatní tři témata dostupnost a mobilita, ekonomický rozvoj a životní prostředí hodnotí jako zcela nerelevantní pro své životní potřeby, což zřejmě souvisí s jejich převažujícím způsobem skupinového rodinného života. Z hlediska jednotlivých témat je třeba konstatovat, že všechna témata strategie mají relevanci kolem %, a to i přes negativní hodnocení národnostních menšin, jak bylo uvedeno výše. Celkově lze tedy Strategický plán města České Budějovice vyhodnotit jako genderově vyrovnaný s tím, že v budoucnu by bylo vhodné zaměřit se v něm více na potřeby studentů.

5 České Budějovice Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Frýdku Místku Strategický plán města Frýdku Místku byl schválen zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 6 žen tj. 14%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch B. Sociální služby a zdravotní péče C. Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí revalence pro cílovou skupinu Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 58,74 63, ,58 65, ,86 68,8 46, 7,97 86,16 38, 91,46 22,81 68,85,78 81,27 75,29 83,74 48,2 82,37 21,31 68,31 65,79 62, ,97 52,79 79,84 31,37 68,1 Celkové hodnocení Strategického plánu města Frýdku Místku z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

6 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny A. Vzdělávání, C. volnočasové Podnikání, B. Sociální doprava, služby aktivity a a zdravotní technická cestovní revalence péče infrastruktura ruch pro cílovou a skupinu životní prostředí Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Frýdku Místku z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Frýdku Místku je na rozdíl od jiných strategií rozdělen pouze na tři základní tematické okruhy, což je ovšem dáno zejména tím, že jednotlivá témata jsou více vyshlukována než u jiných strategických plánů měst (např. kritická oblast C Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí). Ve Frýdku Místku se s cíli strategie nejvíce ztotožnily děti, a to téměř v 9% z cílů. Druhou skupinou spokojenou s nastavenými cíli jsou senioři (necelých 8%) a dále pak ženy (7%), náboženské skupiny (68%) a muži (62%). Větší než 5% relevanci cílů strategického plánu pak ještě hodnotí studenti, a to necelých 53%. Nejmenší relevantnost strategických cílů vnímají národnostní menšiny Romové, a to na hladině 3% (což je ale výrazně výše, než u jiných posuzovaných strategických plánů měst). Při hodnocení relevantnosti jednotlivých témat lze vidět, že všechna se poměrně vyrovnaně pohybují v hodnocení mezi a 7%. Celkově lze Strategický plán města Frýdku Místku hodnotit jako genderově velmi dobře vyrovnaný, zaměřený zejména na uspokojování potřeb dětí a seniorů.

7 Frýdek Místek Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Havířova Strategický plán města Havířova byl schválen zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 9 žen tj. 21%. Cílová skupina / Kritická oblast Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu A. Město,93 72,12 9,92 77,26 73,89, 73,91 64,15 B. Ekonomika 1, 71,18 69,23 32,97 63,21, 64,63 57,32 C. Infrastruktura 78,51 71,73 91,34 64,32 79,36, 82,29 66,79 D. Sociální prostředí a lidské zdroje 58,56 54,29 76,65 49,4 59,61 31,78 63,23 56,22 E. Životní prostředí 61,2 8,42 1, 46,26 75,27, 5,92 59,15 revalence pro cílovou skupinu 71,84 69,95 85,63 54,4 7,27 6,36 67, Celkové hodnocení Strategického plánu města Havířova z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

8 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Havířova z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Havířova, který je rozdělen do pěti kritických oblasti vykázal nejvyšší míru relevantnosti svých cílů pro skupinu Děti, a to přes 85%. S odstupem 15% jsou pak na hladině 7% vyrovnány skupiny Muži (72%), Senioři, Ženy (po 7%) a Náboženské skupiny (67%). Studenti hodnotili cíle strategického plánu jako relevantní z 54%. Nejméně se potřeby života a rozvoje odráží opět u národnostních menšin Romů, a to jen ze 6%. Náboženské skupiny v podstatě považují pro svůj život za relevantní pouze oblast Sociální prostředí a lidské zdroje (téměř 32% ), všechna ostatní témata hodnotí jako absolutně nerelevantní. Z hlediska relevantnosti jednotlivých posuzovaných témat je možno říci, že všechna témata jsou nad hranicí 5%, z nich je nejlépe hodnoceno téma Infrastruktura (67%) a Město (64%) a nejméně Ekonomika (57%) a Životní prostředí (59%). Nicméně rozdíly v hodnocení relevantnosti jednotlivých témat jsou poměrně malé. Obecně je možno konstatovat, že Strategický plán města Havířova je genderově i tematicky velmi vyrovnaný a až na obvyklou výjimku hodnocení Národnostními skupinami je jeho ve všech ohledech vyšší než 5%.

9 Havířov Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Hradce Králové Strategický plán města Hradce Králové byl schválen zastupitelstvem města o počtu 37 členů, z toho 4 ženy tj. 11%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Urbanismus a bydlení Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 76,15 76,27 7,96 32,25 67,47 25,8 74,28,45 B. Doprava 79,58 52,98 66,87 49,35 62,8 2,51 61,8 56,27 C. Podnikání a zaměstnanost 83,2 64,2 75, 22,61 56,58 29,19 78,85 58,52 D. Infrastruktura 67,6 84,23 1, 4,97 84,, 77,6 64,85 E. Vzdělání a školství 79,92 88,64 87,8 56,23,36, 77,11 64,29 F. Životní prostředí 68,26 85,4 1, 31,63 82,84 13,54 78,32 65,66 G. Sociální oblast a zdraví obyvatel pro cílovou skupinu v % 35,46 81,94 76,14 9,47 81,72 1, 81,94 66,67 69,95 76,19 82,4 34,64 7,91 27,1 75,62

10 Celkové hodnocení Strategického plánu města Hradce Králové z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Hradce Králové z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Hradce Králové je rozdělen do sedmi oblastí, které celkově za nejvíce relevantní považují plán děti (82%), které následují ženy a náboženské skupiny (76%), dále pak senioři (71%) a muži (7%). Zajímavá je relativní nesouhlasnost s cíli strategického plánu mezi studenty (pouze necelých 35% ), a to vystupuje do popředí zejména při porovnání s velmi kladným hodnocením ze strany dětí. Nízké je obvyklé hodnocení relevantnosti cílů strategie u národnostních menšin (27%). Zde je ale třeba vyzdvihnout, že oblast sociální a zdraví je touto skupinou hodnocena 1%. Naopak úplný nezájem jeví skupina o cíle v oblasti infrastruktury a školství. Z hlediska posouzení relevantnosti jednotlivých kritických oblastí je strategický plán dobře vyvážený jednotlivých témat se pohybuje od 56% (Doprava) do 67% (Sociální oblast a zdraví obyvatel). Celkově je možno konstatovat, že Strategický plán města Hradce Králové je velmi dobře vyvážený z hlediska jeho tematických okruhů a vykazuje poměrně vysokou míru pro jednotlivé genderové skupiny s výjimkou studentů. Spokojenost národnostních menšin Romů, ač z hlediska zkoumaných skupin v Hradci Králové nejnižší (27%) je druhou nejvyšší mezi všemi analyzovanými strategickými plány v rámci průzkumu. V budoucnu je proto zřejmě nutné zaměřit pozornost na potřeby studentů a podrobněji analyzovat propad relevantnosti strategických cílů mezi skupinami děti a studenti.

11 Hradec Králové Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen a aktualizován v roce 211 zastupitelstvem v počtu 41 členů z toho 9 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast 1. Ekonomika a podnikání 2. Infrastruktura a bydlení 3. Rozvoj lidských zdrojů 4. Životní prostředí, zemědělství 5. Cestovní ruch, image města Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 46,85 42,57 72,35 25,4 36,42 15,21 44,75 4,46 64,42 64,38 44,93 16,74 54,69 65,59 75,2 55,11 49, 1, 79,65 82,26 54,51, 83, 64,23 85,83 77,46 76,72 27,46 74,8 14,97 71,1 61,9 56,89 69,33 68,63 45,92 62,84 17,48 76,96 56,86 6. Kvalita života 49,26 9,67 79,24 44,21 65,83 5,67 74,35 58,46 pro cílovou skupinu 58,81 74,7 7,25 4,27 58,6 19,82 7,96 Celkové hodnocení Strategického plánu ekonomického rozvoje města Karviná z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

12 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu ekonomického rozvoje města Karviná z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná sestává ze šesti kritických oblastí, které považují ze svého hlediska za nejrelevantnější ženy (74%). Následuje spokojenost s cíli plánu mezi náboženskými skupinami a dětmi (71 resp. 7%), o cca 1 procentních bodů níže je pak hodnocení relevantnosti strategických cílů mezi muži a seniory (59 res. 58%). Menší než 5% hodnocení relevantnosti strategických cílů je u studentů jen 4% a u národnostních menšin Romů (2%). Relevantnost jednotlivých témat strategie vykazuje poměrně velký rozptyl od 4% v oblasti Ekonomika a podnikání po 64% v oblasti Rozvoje lidských zdrojů. Relevance tématu pod 4% je mezi analyzovanými strategickými plány ojedinělá. Obecně je možno Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná považovat za genderově vyrovnaný (s výjimkou skupin studentů a národnostních menšin), nicméně celková úroveň relevantnosti nastavených cílů strategie je mírně nižší v obecné rovině v rámci sledovaného vzorku strategických plánů. V budoucnu např. při aktualizaci strategického dokumentu lze tedy doporučit účinnější zacílení strategií na potřeby obyvatel města, bez rozdílu jejich genderové příslušnosti.

13 Karviná Karviná Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna byla schválena v listopadu 27 zastupitelstvem města o počtu 33 členů a z toho byly 3 ženy tj. 9%. Cílová skupina / Kritická oblast Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu A. Ekonomika 84,97 93,22 76,84 66,3 71,59, 64,75 65,34 B. Sociokulturní oblast 46,31 9,18 65,72 4,95 62,17 28,67 62,9 56,7 C. Životní prostředí 75,84 92,33 77,19 46,9 86,74, 8,45 65,52 D. Správa věcí veřejných 72,44 88,47 84,82 5,74 7,35 12,2 84,85 66,27 pro cílovou skupinu 69,89 91,5 76,14 5,95 72,71 1,22 73,24 Celkové hodnocení Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

14 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny A. Ekonomika B. Sociokulturní oblast C. Životní prostředí D. Správa věcí veřejných pro cílovou skupinu Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna je založena na čtyřech kritických oblastech, jejichž celkové hodnocení relevantnosti nastavených cílů se pohybuje od 56% (Socio-kulturní oblast) po 66% (Správa věcí veřejných). Relevantnost nastavených cílů pro jednotlivé skupiny obyvatel je relativně vysoká. S výjimkou národnostních menšin Rómů (1%) a studentů (51%), hodnotí všechny sledované skupiny nastavenou strategii jako vysoce relevantní (s mírou nad 7%). Relevantnost nastavených strategických cílů je zde hodnocena ženami na hladině 91%, což je vůbec nejvyšší dosažený výsledek mezi všemi hodnocenými strategiemi ve všech genderových kategoriích. Další skupiny hodnotí strategii rovněž vysoko děti (76%), náboženské skupiny (73%), senioři (7%) a muži (7%). Celkově je možno konstatovat, že z hlediska tematického i genderového je Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna vyvážená a nastavena na velmi vysokou míru jednotlivých strategických cílů pro potřeby obyvatel města.

15 Kladno Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Liberce Strategický plán města Liberce byl schválen zastupitelstvem města o počtu 39 členů, z toho 7 žen tj. 18%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Ekonomický rozvoj B. Sociální rozvoj a zdraví C. Dostupnost a mobilita Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 73,42 1, 81,97 66,79,86, 9,19 67, 37,48 9,6 69,89 57,9 63,78 4,94 49,72 58,42,94 9,75 82,27 68,31 78,1, 83,82 66,31 D. Přitažlivé město 52,87 83,6 88,72,79 62,97 8,18 74,27 61,55 E. Životní prostředí 64,5 83,28 91, 46,26 74,18 4,67 69,94 62,6 pro cílovou skupinu 57,84 89,43 82,89 59,85 67,98 1,76 73,59 Celkové hodnocení Strategického plánu města Liberce z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

16 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny A. Ekonomický rozvoj B. Sociální rozvoj a zdraví C. Dostupnost a mobilita D. Přitažlivé město E. Životní prostředí pro cílovou skupinu Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Liberce z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Liberec je staršího data oproti ostatním sledovaným strategiím v rámci výzkumu. Je rozdělen na pět základních kritických oblastí, které samy o sobě vykazují vysokou míru relevantnosti od 58% (Sociální rozvoj a zdraví) až po 68% (Ekonomický rozvoj). Relevance nastavených cílů strategie pro jednotlivé genderové kategorie je také poměrně vysoká, neboť s výjimkou národnostních menšin Romů (jen 11%) vykazuje vyšší než 5% relevanci. Nejvyšší soulad zájmů a cílů strategie je u žen (9%, což je druhý nejvyšší dosažený výsledek mezi všemi analyzovanými dokumenty). Přes 8%, přesněji 83% relevantnosti vykazuje strategie u skupiny dětí. Následují náboženské skupiny (74%), senioři (68%), studenti (%) a muži (58%). Ze všech analyzovaných dokumentů je právě Strategický plán města Liberec hodnocen muži jako nejméně relevantní a s výjimkou všeobecně velmi nespokojených národnostních menšin jsou zde muži se strategií nejméně spokojeni, co je důvodem této nespokojenosti ovšem nelze dobře nalézt. Zajímavostí je, že tento dokument je naopak nejlépe hodnocen studenty (%). Celkově jde o tematicky i genderově dobře vyrovnaný dokument s vysokou mírou.

17 Liberec Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Mostu Strategický plán města Mostu zpracoval autorský tým složený z odborníků z různých oblastí a byly využity strategické dokumenty města, se kterými je SPRMM provázán. Byl schválen zastupitelstvem města o počtu 46 členů, z toho 1 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Rozvoj města z pohledu dopravní a technické infrastruktury B. Rozvoj podnikatelského prostředí a zaměstnanosti C. Oblast sociální, rozvoj kultury, vzdělávání a sportu Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 73,67 9,16 79,3 72,58 68,15, 79,62 66,17 92,23 87,61 67,94 5,42 72,19, 91,53 65,99 69,47 87,78 1, 76,46 82, 27,66 32,86 68,3 D. Správa města 71,42 89,65 82,32 47,33 63,49, 43,13 56,76 E. Rozvoj cestovního ruchu a životního prostředí F. Urbanismus a bydlení 78,44 9,94 1, 64,34 76,55, 9,94 71, 68,26 91,91 91,4 37,37 74,49 13,91 79,23 65,22 pro cílovou skupinu 75,58 89,67 86,78 58,8 72,81 6,93 69,55 Celkové hodnocení Strategického plánu města Mostu z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

18 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Mostu z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Mostu je rozdělen do pěti kritických oblastí. Je to zcela nový strategický dokument, a proto není překvapující, že se jedná o dokument, jehož jednotlivá témata mají vysokou relevantnost od 56% v oblasti Správy města až po 72% v oblasti Rozvoje cestovního ruchu a životního prostředí. Z hlediska genderové jde rovněž o dokument s vysokým hodnocením relevantnosti jeho cílů u všech skupin obyvatel (nad 5%) s výjimkou národnostních menšin (jako obvykle se zde projevuje kulturní rozdíl), které jej naopak hodnotí poměrně negativně jen 7% relevantních cílů. Nejvyšší relevantnost cílů je zaznamenána u žen 9%, dále u dětí 87%, mužů 76%, seniorů 73% a náboženských skupin -7%. Obecně kritičtější studenti hodnotili dokument s relevancí 58%. Obecně lze Strategický plán města Mostu hodnotit jako dokument s vysokou relevancí stanovených cílů a velmi vysokou vyvážeností z genderového hlediska, a to s tradiční výjimkou skupiny národnostních menšin. Zde zůstává otázkou, zda se jedná o nedostatek nebo záměr tohoto dokumentu, či o transkulturní nesoulad v percepci cílů.

19 Most Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 27 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 1 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Olomouc - centrum regionu Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 62,13 72,24 85,11 55,76 65,5 7,8 83,54 61,73 B. Lidské zdroje 63,4 84,98 69,33 62,57 65,95 25,6 74,43 63,67 C. Hospodářský růst a konkurenceschopno st D. Výkonná infrastruktura a doprava pro cílovou skupinu 83,3 77,31 77,48 42, 58,8, 65,85 57,9 65, 87,71 88,35 59,74 69,6, 81,7 64,51 68,45 8,56 8,7 55,17 64,83 8,21 76,38 Celkové hodnocení Strategického plánu města Olomouce z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

20 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny tématu Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Olomouce z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Z genderové analýzy Strategického plánu města Olomouce vyplynulo, že největší témat vyhovuje ženám a dětem (shodně po 8%) a o něco méně náboženským skupinám (76%). Výrazně nižší pak je u mužů ( jen 68%) a seniorů (65%). Nicméně obecně vysoká je cílů u všech genderových skupin (celkem nad 5%) s výjimkou národnostních menšin jen 8% (jako v předchozích případech). Národnostní menšiny nepovažují pro sebe jako relevantní cíle zejm. Hospodářský růst a konkurenceschopnost města, ani výkonnou infrastrukturu a dopravu, což je vzhledem ke kulturním kořenům dominantní (nikoliv početně největší) národnostní menšiny očekávaným výsledkem. V rámci průzkumu nebylo možno podchytit jiné národnostní menšiny, ale postoj Poláků nebo Vietnamců lze očekávat jako diametrálně odlišný a to i přesto, že Vietnamci mají rovněž kořeny v asijské kultuře jako Romové. Hospodářský růst má logicky nejvyšší relevanci u mužů, a to 83%. Vzácně vyrovnaná je i jednotlivých témat, která se pohybuje od 58% do 65%. Celkově lze konstatovat, že Strategický plán města Olomouce je genderově i tematicky vyrovnaným a vysoce hodnoceným dokumentem u většiny skupin.

21 Olomouc Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Opavy Strategický plán města Opavy byl schválen zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho 3 ženy tj. 6%. Cílová skupina / Kritická oblast Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu A. Ekonomika 9,3 63,19 86,63 53,96 63,48, 65,79,48 B. Infrastruktura 79,89 83,59 82,61 51,56 67,53, 58,39,51 C. Lidé 49,18 76,88 86,26 63,96 63,62 17,96 63,66,22 D. Životní prostředí 61,97 9,13 79,62 39,93 76,91 6,3 63,72 59,8 E. Správa města a městských částí 54,97 52,41 55,71 56,76 57,32 58,58 57,22 56,14 pro cílovou skupinu 67,26 73,24 78,16 53,23 65,77 16,57 61,76 Celkové hodnocení Strategického plánu města Opavy z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

22 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Opavy z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Opavy je rozdělen do pěti základních kritických oblastí. Z genderové analýzy vyplynulo, že největší témat Strategie konvenuje dětem 78% a také ženám - 73% a nejméně národnostním menšinám 16,5% (obvyklé). Ostatní hodnocení skupin jsou rozprostřena v pásmu mezi 5 až 7% strategických cílů jmenovitě 66% senioři, 67% muži, 62% náboženské skupiny a 53% studenti, což ukazuje na celkově genderově velmi dobře vyvážený Strategický plán města. Z hlediska témat strategie se čtyři z pěti pohybují kolem % a jen jedno téma Správa města městských částí, je považováno za o něco méně relevantní 56%. Zajímavostí je, že právě toto téma hodnotí nejvýše národnostní menšiny tedy Romové, a to celkově více než 58%, opět jde zřejmě o jinou percepci významu.

23 Opava Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Ostravy Strategický plán města Ostravy byl schválen zastupitelstvem města o počtu 55 členů, z toho 9 žen tj. 16%. Cílová skupina / Kritická oblast Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu A. Územní rozvoj 87,81 92,22 92,15 48,66 81,32, 9,34 7,36 B. Rozvoj lidských zdrojů C. Hospodářský rozvoj 47,54 92,89 84,3 67,67 53,99 19,2 69,41 62,1 76,58 78,9 85,8 55,34 61,59, 79,79 62,47 D. Kvalita života 63,41 88,44 84,4 53,48 74,25 18,4 75,1 65,29 E. Doprava a technická infrastruktura 67,84 87,68 92,29 46,47 67,75, 74,28 62,33 F. Životní prostředí 59,55 77,75 81,54 4,64 61,41 5,72 68,86 56,5 G. Správa města a vnější vztahy 71,55 91,54 87,57 57,99 71,25, 83,64 66,22 pro cílovou skupinu 67,76 87,6 86,72 52,89 67,37 6,14 77,33 Celkové hodnocení Strategického plánu města Ostravy z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

24 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Ostravy z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Ostravy, který je rozdělen do sedmi kritických oblasti vykázal nejvyšší míru relevantnosti svých cílů pro skupiny Ženy a Děti, a to přes 85%. Pak následují se 77% Náboženské skupiny a ještě níže skupiny Muži (68%) a Senioři (67%). Studenti hodnotili cíle strategického plánu jako relevantní jen z 53%. Nejméně se potřeby života a rozvoje odrážejí u národnostních menšin Romů, a to jen ze 6% (pochopitelný výsledek vyplývající z percepce). Z hlediska relevantnosti jednotlivých témat je možno říci, že všechna témata jsou nad hranicí 5% a z nich nejlépe je hodnoceno téma Územní rozvoj (7%) a nejhůře téma Životní prostředí (56%). Celkově jsou rozdíly v hodnocení relevantnosti jednotlivých témat poměrně malé. Obecně je možno konstatovat, že Strategický plán města Ostravy je genderově i tematicky relativně vyrovnaný a až obvyklou na výjimku hodnocení Národnostními skupinami je jeho ve všech ohledech vyšší než 5%.

25 Ostrava Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Pardubice Strategický plán města Pardubice byl schválen zastupitelstvem města o počtu 39 členů, z toho 6 žen tj. 15%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly B. Přitažlivé, aktivní město C. Životní prostředí a bydlení Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 69,64 82,93 72,97 58,51 55,72 13,91 71,7,68 59,78 85,64 84,88 63,63 65,85 1,82 75,43 63,72 7,27 88,86 92,78 43,89 73,48 7,48 67,7 63,41 D. Doprava 81,83 69,2 7,96 49,91 55,48 1, 71,9 58,44 pro cílovou skupinu 7,38 81,62 8,4 53,99 62,63 1,55 71,37 Celkové hodnocení Strategického plánu města Pardubice z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

26 Muži A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly B. Přitažlivé, aktivní město C. Životní prostředí a bydlení D. Doprava pro cílovou skupinu Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Pardubice z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Pardubice je založen na čtyřech kritických oblastech, jejichž celkové hodnocení relevantnosti nastavených cílů se pohybuje od 58% (Doprava) po 64% (Přitažlivé, atraktivní město). Relevantnost nastavených cílů pro jednotlivé skupiny obyvatel s výjimkou národnostních menšin Rómů (1,5%) se pohybuje v pásmu mezi 82 a 54%. Relevantnost nastavených strategických cílů je vysoce hodnocena ženami - na hladině 82%, dětmi (8%), náboženskými skupinami (71%), muži (7%), méně pak seniory (62%) a studenty (54%). Ve srovnání s jinými analyzovanými plány je pro Pardubice relativně nízká nastavených strategických cílů s potřebami seniorů (zřejmě se nepodařilo identifikovat jejich cíle). Celkově je možno konstatovat, že z hlediska tematického i genderového je Strategický plán města Pardubice vyvážený a nastavený na průměrnou míru jednotlivých strategických cílů potřeb obyvatel.

27 Pardubice Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Plzně Strategický plán města Plzně zpracovával Výkonný tým Programu rozvoje města Plzně a byl schválen v říjnu 212 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Koordinace investiční výstavby B. Optimalizace hospodařeení města s movitým i nemovitým majetkem C. Obyvatelstvo, suburbanizace, vnitřní prostředí města Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 86,59 67,84 64,29 23,79 58,13, 89,2 55,67 8,44 66,31 62, 23,88 65,17, 87,6 54,98 62,3 79,66 77,37 54,9 79,75 17,81 79,53 64,47 D. Doprava 73,71 85,63 81,29 56,94 88,39, 85,26 67,32 E. Výzkum, inovace a nové technologie F. Prezentace města, cestovní ruch G. Rozvojové plochy pro zajištění zaměstnanosti H. Zmírnění důledků krizových situací 77,93 78,54 74,26 65,26 64,64, 9,4 64,43 67,38 72,95 77,44 78,6 79,47, 92,71 66,86 7,15 73,32 71,68 56,93 72,33, 93,29 62,53 61,29 95,59 74,5,48 74,15, 63,72 61,39

Muži Ženy Děti Studenti Senioři

Muži Ženy Děti Studenti Senioři Strategický plán města Frýdku Místku Strategický plán města Frýdku Místku byl schválen 5. 12. 2011 zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 6 žen tj. 14%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

5.1 Bydlení 3,5 3,5 4 3,5 4,5 5 3,5. Celkové agregované vyhodnocení 76,15 76,27 70,96 32,25 67,47 25,80 74,28

5.1 Bydlení 3,5 3,5 4 3,5 4,5 5 3,5. Celkové agregované vyhodnocení 76,15 76,27 70,96 32,25 67,47 25,80 74,28 Strategický plán města Hradce Králové Strategický plán města Hradce Králové byl schválen 27. 6. 2006 zastupitelstvem města o počtu 37 členů, z toho 4 ženy tj. 11%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Celkové agregované vyhodnocení 60,93 72,12 90,92 77,26 73,89 0,00 73,91. Celkové agregované vyhodnocení 100,00 71,18 69,23 32,97 63,21 0,00 64,63

Celkové agregované vyhodnocení 60,93 72,12 90,92 77,26 73,89 0,00 73,91. Celkové agregované vyhodnocení 100,00 71,18 69,23 32,97 63,21 0,00 64,63 Strategický plán města Havířova Strategický plán města Havířova byl schválen 23. 6. 2008 zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 9 žen tj. 21%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Zlína Strategický plán města Zlína byl schválen v říjnu 2012 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Metodologický přístup a popis prací na projektu

Metodologický přístup a popis prací na projektu Metodologický přístup a popis prací na projektu Použitá metodika Projekt vychází metodologicky z přístupu ke gender analýze strategických dokumentů zpracované v rámci diplomové práce Ludmily Rejmanové

Více

Strategický plán města Ostravy. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Ostravy. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Ostravy Strategický plán města Ostravy byl schválen 25. 5. 2005 zastupitelstvem města o počtu 55 členů, z toho 9 žen tj. 16%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Náboženské skupiny 1.1 Konkurenceschopný podnikatelský sektor 3,5 4 3,5 3 3 1 4

Náboženské skupiny 1.1 Konkurenceschopný podnikatelský sektor 3,5 4 3,5 3 3 1 4 Strategický plán města Liberec Strategický plán města Liberec byl schválen 8. 11. 2001 zastupitelstvem města o počtu 39 členů, z toho 7 žen tj. 18%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Návrh novely rozpočtového určení daní

Návrh novely rozpočtového určení daní Návrh novely rozpočtového určení daní Nový model sdílených daní pro obce Ministerstvo financí ČR červen 2011 Přehled daňových příjmů statutárních měst a Prahy v roce 2010 - skutečnost (včetně motivačních

Více

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Vývoj úloha a struktura obcí v České republice Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Územně správní členění České republiky je poměrně složité a odráží dlouhodobě vytvářený

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Strategie pro Brno Strategický plán města Brna byl schválen 26.6.2007 zastupitelstvem města o počtu 55 členů, z toho 12 žen tj. 22%.

Strategie pro Brno Strategický plán města Brna byl schválen 26.6.2007 zastupitelstvem města o počtu 55 členů, z toho 12 žen tj. 22%. Strategie pro Brno Strategický plán města Brna byl schválen 26.6.2007 zastupitelstvem města o počtu 55 členů, z toho 12 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Cíle kritické

Více

LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ 8 PARDUBICE HRADEC KRÁLOVÉ 6 BRNO SVITAVY 6 7 8 OLOMOUC 9 9 10 OSTRAVA LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Ing. Radek Fujak expert v oblasti strategického plánování a prostorových analýz PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj Foto: František Maršálek Ústav územního rozvoje Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj (metodika pro obce) Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Informace o metodice Metodika je výstupem výzkumného

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

VYBRANÉ AKTIVITY NSZM 2006 podle tématických oblastí NSZM ČR 2006 1

VYBRANÉ AKTIVITY NSZM 2006 podle tématických oblastí NSZM ČR 2006 1 VYBRANÉ AKTIVITY NSZM 2006 podle tématických oblastí NSZM ČR 2006 1 Tématické oblasti NSZM 1. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ 2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, ZDRAVOTNÍ PREVENCE,

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky

Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky Insolvence 2014 Hledání cesty k vyšším výnosům". Ing. Jaroslav SCHŐNFELD, Ph.D., Doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Skutečné výsledky insolvenčních

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR prosinec 2014 V prosinci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 4,7 % na 541 914, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 1,1 % na 58 739 a podíl nezaměstnaných osob

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Aktuální informace k vývoji tržních cen bytů a tržních nájmů v roce 2008

Aktuální informace k vývoji tržních cen bytů a tržních nájmů v roce 2008 Aktuální informace k vývoji tržních cen bytů a tržních nájmů v roce Projekt Regionální disparity v dostupnosti bydlení Milada Kadlecová, Michal Hadlač, Milan Poledník, Petra Sedláková STRUKTURA PREZENTACE

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Mgr. Veronika

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Novela standardů VKIS

Novela standardů VKIS Novela standardů VKIS 5.11.2010 OSTRAVA Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Současný stav přípravy novely standardu VKIS Pojetí standardu, kategorizace knihoven Plnění a problémy stávajícího

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Jiří Veselý 17.9.2013

Jiří Veselý 17.9.2013 Jiří Veselý 17.9.2013 O projektu Mapy bezbariérovosti v statutárních městech Výzkum Výzkum výsledky Mapy bezbariérovosti - rozdílnost Varianty udržitelnosti Návrh označení bezbariérových map Udržitelnost

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

I. DOROSTENECKÁ LIGA SR 2014/15

I. DOROSTENECKÁ LIGA SR 2014/15 I. DOROSTENECKÁ LIGA SR 2014/15 1. 1.FK Příbram 2. FC Hradec Králové 3. FK Pardubice 4. FC FASTAV Zlín 5. FK Meteor Praha VIII 6. SK Sigma Olomouc 7. FC Baník Ostrava 8. FC Viktoria Plzeň 9. SK Dynamo

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů aktivita A0705 Příprava faktografických údajů 1 1. Indikátory fyzické dostupnosti - údaje týkající se SLBD 2001 - údaje týkající se SLBD 1991 - údaje 2002-2006 2 Seznam atributů 2001,1991 1.Počet bytů

Více

Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku

Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel.: 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Celkové shrnutí projektu. Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015

Celkové shrnutí projektu. Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015 Celkové shrnutí projektu Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015 Obsah prezentace Podpora meziobecní A. Průběh prací na projektu B. Tvorba strategií rozvoje území C. Pravidelné setkávání s týmy a motivujícími

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2011 Bod pořadu jednání: Příjetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Tomáš

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 Cíle zpracovávaného dokumentu Hlavním cílem dokumentu je vytvořit strategický dokument,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ZDRAVÝCH KRAJŮ. Brno, 11. února 2014. www.zdravamesta.cz/setkani-zdravych-kraju

ZDRAVÝCH KRAJŮ. Brno, 11. února 2014. www.zdravamesta.cz/setkani-zdravych-kraju SETKÁNÍ ZDRAVÝCH KRAJŮ Brno, 11. února 2014 www.zdravamesta.cz/setkani-zdravych-kraju Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více