Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů"

Transkript

1 Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých strategií. Údaje jsou uvedeny v procentech, a čím vyšší číselná hodnota, tím lépe je daná kritická oblast generovou skupinou hodnocena. Strategie pro Brno Strategický plán města Brna byl schválen zastupitelstvem města o počtu 55 členů, z toho 12 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast A.Image města a vnitřní/vnější vztahy B. Místní ekonomický rozvoj Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 56,67 55,38 52,78 46,7 58,48, 68,9 48,33 1, 8,44 5,79 5,46 54,76, 75,79 58,89 C. Kvalita života 43,9 92,42 59,28 56,22 61,67 37,92 79,17 61,51 D. Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání E. Doprava a technická infrastruktura revalence pro cílovou skupinu 83,33 1, 55,28 66,67 88,25, 89,6 68,94 71,11 86,37 77,64 45,95 83,22 19,57 74,81 65,53 71, 82,92 59,16 53,7 69,28 11,5 77,55 Celkové hodnocení Strategie pro Brno z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

2 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategie pro Brno z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategie pro Brno 22 je rozdělena do pěti tematických okruhů kritických oblastí, které jsou dále členěny na jednotlivé dílčí cíle. Z genderové analýzy vyplynulo, že největší souhlas () s tématy Strategie vyjádřily ženy téměř 83% a nejméně národnostní menšiny 11,5%. Zajímavostí je, že druhou skupinou, která se ztotožňuje s tématy Strategie, jsou náboženské skupiny (77,5%), až poté následují muži (71%) těsně následováni seniory (69%). Zbylé dvě skupiny, a to studenti a děti dosahují vyšší než 5% (53% studenti resp. 59% děti). Což ukazuje na celkově genderově velmi dobře vyváženou Strategii města Brna. Z hlediska témat strategie se čtyři z pěti pohybují kolem % a jen jedno téma Image města je považováno za relevantní méně než z 5% (celkově 48,3%). Celkově relevanci jednotlivých témat snižuje hodnocení národnostních menšin Rómů, kteří 3 z 5 témat hodnotí jako zcela nerelevantní pro své potřeby, a to Image města, Místní ekonomický rozvoj a Výzkum, vývoj a inovace.

3 Brno Relevance cílů Strategie pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města České Budějovice Strategický plán města České Budějovice byl schválen zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 11 žen tj. 24%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Program pro dostupnost a mobilitu B. Program pro kvalitu života C. Program pro ekonomický rozvoj D. Program pro životní prostředí Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 76,78 73,87 71,17 5,96 66,44, 76,17 59,34 66,56 86,3 78,46 33,7 67,95 16,18 77,7,89 79,45 8,91 54,16 42,28 62,36, 76,67 56,55 8,29 67,8 68,54 33,69 76,78, 73,16 57,8 revalence pro cílovou skupinu 75,77 77,4 68,8 4, 68,38 4,4 75,92 Celkové hodnocení Strategického plánu města České Budějovice z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

4 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny 1 A. Program pro B. Program dostupnost C. Program pro D. kvalitu Program a pro mobilitu ekonomický života pro revalence životní rozvoj prostředí cílovou skupinu Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města České Budějovice z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města České Budějovice je rozdělen na 4 hlavní témata kritické oblasti. Celkově se s jeho cíli ztotožňují nejvíce ženy, a to ze 77%, druhá a třetí pozice cílů strategického plánu je prakticky vyrovnaná na necelých 76%, a to mezi náboženskými skupinami a muži. Větší než 5% relevanci strategického plánu vykazují ještě senioři a děti (opět shodně na 68%). Zajímavostí je, že studenti hodnotí strategii jako relevantní pouze ze 4% a velmi nízké jen 4% hodnocení je ze strany národnostních menšin. Národnostní menšiny Rómové považují za alespoň částečně relevantní pouze tématickou oblast Kvalita života, a to ze 16%, ostatní tři témata dostupnost a mobilita, ekonomický rozvoj a životní prostředí hodnotí jako zcela nerelevantní pro své životní potřeby, což zřejmě souvisí s jejich převažujícím způsobem skupinového rodinného života. Z hlediska jednotlivých témat je třeba konstatovat, že všechna témata strategie mají relevanci kolem %, a to i přes negativní hodnocení národnostních menšin, jak bylo uvedeno výše. Celkově lze tedy Strategický plán města České Budějovice vyhodnotit jako genderově vyrovnaný s tím, že v budoucnu by bylo vhodné zaměřit se v něm více na potřeby studentů.

5 České Budějovice Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Frýdku Místku Strategický plán města Frýdku Místku byl schválen zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 6 žen tj. 14%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch B. Sociální služby a zdravotní péče C. Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí revalence pro cílovou skupinu Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 58,74 63, ,58 65, ,86 68,8 46, 7,97 86,16 38, 91,46 22,81 68,85,78 81,27 75,29 83,74 48,2 82,37 21,31 68,31 65,79 62, ,97 52,79 79,84 31,37 68,1 Celkové hodnocení Strategického plánu města Frýdku Místku z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

6 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny A. Vzdělávání, C. volnočasové Podnikání, B. Sociální doprava, služby aktivity a a zdravotní technická cestovní revalence péče infrastruktura ruch pro cílovou a skupinu životní prostředí Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Frýdku Místku z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Frýdku Místku je na rozdíl od jiných strategií rozdělen pouze na tři základní tematické okruhy, což je ovšem dáno zejména tím, že jednotlivá témata jsou více vyshlukována než u jiných strategických plánů měst (např. kritická oblast C Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí). Ve Frýdku Místku se s cíli strategie nejvíce ztotožnily děti, a to téměř v 9% z cílů. Druhou skupinou spokojenou s nastavenými cíli jsou senioři (necelých 8%) a dále pak ženy (7%), náboženské skupiny (68%) a muži (62%). Větší než 5% relevanci cílů strategického plánu pak ještě hodnotí studenti, a to necelých 53%. Nejmenší relevantnost strategických cílů vnímají národnostní menšiny Romové, a to na hladině 3% (což je ale výrazně výše, než u jiných posuzovaných strategických plánů měst). Při hodnocení relevantnosti jednotlivých témat lze vidět, že všechna se poměrně vyrovnaně pohybují v hodnocení mezi a 7%. Celkově lze Strategický plán města Frýdku Místku hodnotit jako genderově velmi dobře vyrovnaný, zaměřený zejména na uspokojování potřeb dětí a seniorů.

7 Frýdek Místek Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Havířova Strategický plán města Havířova byl schválen zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 9 žen tj. 21%. Cílová skupina / Kritická oblast Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu A. Město,93 72,12 9,92 77,26 73,89, 73,91 64,15 B. Ekonomika 1, 71,18 69,23 32,97 63,21, 64,63 57,32 C. Infrastruktura 78,51 71,73 91,34 64,32 79,36, 82,29 66,79 D. Sociální prostředí a lidské zdroje 58,56 54,29 76,65 49,4 59,61 31,78 63,23 56,22 E. Životní prostředí 61,2 8,42 1, 46,26 75,27, 5,92 59,15 revalence pro cílovou skupinu 71,84 69,95 85,63 54,4 7,27 6,36 67, Celkové hodnocení Strategického plánu města Havířova z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

8 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Havířova z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Havířova, který je rozdělen do pěti kritických oblasti vykázal nejvyšší míru relevantnosti svých cílů pro skupinu Děti, a to přes 85%. S odstupem 15% jsou pak na hladině 7% vyrovnány skupiny Muži (72%), Senioři, Ženy (po 7%) a Náboženské skupiny (67%). Studenti hodnotili cíle strategického plánu jako relevantní z 54%. Nejméně se potřeby života a rozvoje odráží opět u národnostních menšin Romů, a to jen ze 6%. Náboženské skupiny v podstatě považují pro svůj život za relevantní pouze oblast Sociální prostředí a lidské zdroje (téměř 32% ), všechna ostatní témata hodnotí jako absolutně nerelevantní. Z hlediska relevantnosti jednotlivých posuzovaných témat je možno říci, že všechna témata jsou nad hranicí 5%, z nich je nejlépe hodnoceno téma Infrastruktura (67%) a Město (64%) a nejméně Ekonomika (57%) a Životní prostředí (59%). Nicméně rozdíly v hodnocení relevantnosti jednotlivých témat jsou poměrně malé. Obecně je možno konstatovat, že Strategický plán města Havířova je genderově i tematicky velmi vyrovnaný a až na obvyklou výjimku hodnocení Národnostními skupinami je jeho ve všech ohledech vyšší než 5%.

9 Havířov Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Hradce Králové Strategický plán města Hradce Králové byl schválen zastupitelstvem města o počtu 37 členů, z toho 4 ženy tj. 11%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Urbanismus a bydlení Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 76,15 76,27 7,96 32,25 67,47 25,8 74,28,45 B. Doprava 79,58 52,98 66,87 49,35 62,8 2,51 61,8 56,27 C. Podnikání a zaměstnanost 83,2 64,2 75, 22,61 56,58 29,19 78,85 58,52 D. Infrastruktura 67,6 84,23 1, 4,97 84,, 77,6 64,85 E. Vzdělání a školství 79,92 88,64 87,8 56,23,36, 77,11 64,29 F. Životní prostředí 68,26 85,4 1, 31,63 82,84 13,54 78,32 65,66 G. Sociální oblast a zdraví obyvatel pro cílovou skupinu v % 35,46 81,94 76,14 9,47 81,72 1, 81,94 66,67 69,95 76,19 82,4 34,64 7,91 27,1 75,62

10 Celkové hodnocení Strategického plánu města Hradce Králové z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Hradce Králové z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Hradce Králové je rozdělen do sedmi oblastí, které celkově za nejvíce relevantní považují plán děti (82%), které následují ženy a náboženské skupiny (76%), dále pak senioři (71%) a muži (7%). Zajímavá je relativní nesouhlasnost s cíli strategického plánu mezi studenty (pouze necelých 35% ), a to vystupuje do popředí zejména při porovnání s velmi kladným hodnocením ze strany dětí. Nízké je obvyklé hodnocení relevantnosti cílů strategie u národnostních menšin (27%). Zde je ale třeba vyzdvihnout, že oblast sociální a zdraví je touto skupinou hodnocena 1%. Naopak úplný nezájem jeví skupina o cíle v oblasti infrastruktury a školství. Z hlediska posouzení relevantnosti jednotlivých kritických oblastí je strategický plán dobře vyvážený jednotlivých témat se pohybuje od 56% (Doprava) do 67% (Sociální oblast a zdraví obyvatel). Celkově je možno konstatovat, že Strategický plán města Hradce Králové je velmi dobře vyvážený z hlediska jeho tematických okruhů a vykazuje poměrně vysokou míru pro jednotlivé genderové skupiny s výjimkou studentů. Spokojenost národnostních menšin Romů, ač z hlediska zkoumaných skupin v Hradci Králové nejnižší (27%) je druhou nejvyšší mezi všemi analyzovanými strategickými plány v rámci průzkumu. V budoucnu je proto zřejmě nutné zaměřit pozornost na potřeby studentů a podrobněji analyzovat propad relevantnosti strategických cílů mezi skupinami děti a studenti.

11 Hradec Králové Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen a aktualizován v roce 211 zastupitelstvem v počtu 41 členů z toho 9 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast 1. Ekonomika a podnikání 2. Infrastruktura a bydlení 3. Rozvoj lidských zdrojů 4. Životní prostředí, zemědělství 5. Cestovní ruch, image města Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 46,85 42,57 72,35 25,4 36,42 15,21 44,75 4,46 64,42 64,38 44,93 16,74 54,69 65,59 75,2 55,11 49, 1, 79,65 82,26 54,51, 83, 64,23 85,83 77,46 76,72 27,46 74,8 14,97 71,1 61,9 56,89 69,33 68,63 45,92 62,84 17,48 76,96 56,86 6. Kvalita života 49,26 9,67 79,24 44,21 65,83 5,67 74,35 58,46 pro cílovou skupinu 58,81 74,7 7,25 4,27 58,6 19,82 7,96 Celkové hodnocení Strategického plánu ekonomického rozvoje města Karviná z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

12 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu ekonomického rozvoje města Karviná z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná sestává ze šesti kritických oblastí, které považují ze svého hlediska za nejrelevantnější ženy (74%). Následuje spokojenost s cíli plánu mezi náboženskými skupinami a dětmi (71 resp. 7%), o cca 1 procentních bodů níže je pak hodnocení relevantnosti strategických cílů mezi muži a seniory (59 res. 58%). Menší než 5% hodnocení relevantnosti strategických cílů je u studentů jen 4% a u národnostních menšin Romů (2%). Relevantnost jednotlivých témat strategie vykazuje poměrně velký rozptyl od 4% v oblasti Ekonomika a podnikání po 64% v oblasti Rozvoje lidských zdrojů. Relevance tématu pod 4% je mezi analyzovanými strategickými plány ojedinělá. Obecně je možno Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná považovat za genderově vyrovnaný (s výjimkou skupin studentů a národnostních menšin), nicméně celková úroveň relevantnosti nastavených cílů strategie je mírně nižší v obecné rovině v rámci sledovaného vzorku strategických plánů. V budoucnu např. při aktualizaci strategického dokumentu lze tedy doporučit účinnější zacílení strategií na potřeby obyvatel města, bez rozdílu jejich genderové příslušnosti.

13 Karviná Karviná Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna byla schválena v listopadu 27 zastupitelstvem města o počtu 33 členů a z toho byly 3 ženy tj. 9%. Cílová skupina / Kritická oblast Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu A. Ekonomika 84,97 93,22 76,84 66,3 71,59, 64,75 65,34 B. Sociokulturní oblast 46,31 9,18 65,72 4,95 62,17 28,67 62,9 56,7 C. Životní prostředí 75,84 92,33 77,19 46,9 86,74, 8,45 65,52 D. Správa věcí veřejných 72,44 88,47 84,82 5,74 7,35 12,2 84,85 66,27 pro cílovou skupinu 69,89 91,5 76,14 5,95 72,71 1,22 73,24 Celkové hodnocení Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

14 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny A. Ekonomika B. Sociokulturní oblast C. Životní prostředí D. Správa věcí veřejných pro cílovou skupinu Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna je založena na čtyřech kritických oblastech, jejichž celkové hodnocení relevantnosti nastavených cílů se pohybuje od 56% (Socio-kulturní oblast) po 66% (Správa věcí veřejných). Relevantnost nastavených cílů pro jednotlivé skupiny obyvatel je relativně vysoká. S výjimkou národnostních menšin Rómů (1%) a studentů (51%), hodnotí všechny sledované skupiny nastavenou strategii jako vysoce relevantní (s mírou nad 7%). Relevantnost nastavených strategických cílů je zde hodnocena ženami na hladině 91%, což je vůbec nejvyšší dosažený výsledek mezi všemi hodnocenými strategiemi ve všech genderových kategoriích. Další skupiny hodnotí strategii rovněž vysoko děti (76%), náboženské skupiny (73%), senioři (7%) a muži (7%). Celkově je možno konstatovat, že z hlediska tematického i genderového je Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna vyvážená a nastavena na velmi vysokou míru jednotlivých strategických cílů pro potřeby obyvatel města.

15 Kladno Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Liberce Strategický plán města Liberce byl schválen zastupitelstvem města o počtu 39 členů, z toho 7 žen tj. 18%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Ekonomický rozvoj B. Sociální rozvoj a zdraví C. Dostupnost a mobilita Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 73,42 1, 81,97 66,79,86, 9,19 67, 37,48 9,6 69,89 57,9 63,78 4,94 49,72 58,42,94 9,75 82,27 68,31 78,1, 83,82 66,31 D. Přitažlivé město 52,87 83,6 88,72,79 62,97 8,18 74,27 61,55 E. Životní prostředí 64,5 83,28 91, 46,26 74,18 4,67 69,94 62,6 pro cílovou skupinu 57,84 89,43 82,89 59,85 67,98 1,76 73,59 Celkové hodnocení Strategického plánu města Liberce z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

16 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny A. Ekonomický rozvoj B. Sociální rozvoj a zdraví C. Dostupnost a mobilita D. Přitažlivé město E. Životní prostředí pro cílovou skupinu Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Liberce z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Liberec je staršího data oproti ostatním sledovaným strategiím v rámci výzkumu. Je rozdělen na pět základních kritických oblastí, které samy o sobě vykazují vysokou míru relevantnosti od 58% (Sociální rozvoj a zdraví) až po 68% (Ekonomický rozvoj). Relevance nastavených cílů strategie pro jednotlivé genderové kategorie je také poměrně vysoká, neboť s výjimkou národnostních menšin Romů (jen 11%) vykazuje vyšší než 5% relevanci. Nejvyšší soulad zájmů a cílů strategie je u žen (9%, což je druhý nejvyšší dosažený výsledek mezi všemi analyzovanými dokumenty). Přes 8%, přesněji 83% relevantnosti vykazuje strategie u skupiny dětí. Následují náboženské skupiny (74%), senioři (68%), studenti (%) a muži (58%). Ze všech analyzovaných dokumentů je právě Strategický plán města Liberec hodnocen muži jako nejméně relevantní a s výjimkou všeobecně velmi nespokojených národnostních menšin jsou zde muži se strategií nejméně spokojeni, co je důvodem této nespokojenosti ovšem nelze dobře nalézt. Zajímavostí je, že tento dokument je naopak nejlépe hodnocen studenty (%). Celkově jde o tematicky i genderově dobře vyrovnaný dokument s vysokou mírou.

17 Liberec Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Mostu Strategický plán města Mostu zpracoval autorský tým složený z odborníků z různých oblastí a byly využity strategické dokumenty města, se kterými je SPRMM provázán. Byl schválen zastupitelstvem města o počtu 46 členů, z toho 1 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Rozvoj města z pohledu dopravní a technické infrastruktury B. Rozvoj podnikatelského prostředí a zaměstnanosti C. Oblast sociální, rozvoj kultury, vzdělávání a sportu Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 73,67 9,16 79,3 72,58 68,15, 79,62 66,17 92,23 87,61 67,94 5,42 72,19, 91,53 65,99 69,47 87,78 1, 76,46 82, 27,66 32,86 68,3 D. Správa města 71,42 89,65 82,32 47,33 63,49, 43,13 56,76 E. Rozvoj cestovního ruchu a životního prostředí F. Urbanismus a bydlení 78,44 9,94 1, 64,34 76,55, 9,94 71, 68,26 91,91 91,4 37,37 74,49 13,91 79,23 65,22 pro cílovou skupinu 75,58 89,67 86,78 58,8 72,81 6,93 69,55 Celkové hodnocení Strategického plánu města Mostu z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

18 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Mostu z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Mostu je rozdělen do pěti kritických oblastí. Je to zcela nový strategický dokument, a proto není překvapující, že se jedná o dokument, jehož jednotlivá témata mají vysokou relevantnost od 56% v oblasti Správy města až po 72% v oblasti Rozvoje cestovního ruchu a životního prostředí. Z hlediska genderové jde rovněž o dokument s vysokým hodnocením relevantnosti jeho cílů u všech skupin obyvatel (nad 5%) s výjimkou národnostních menšin (jako obvykle se zde projevuje kulturní rozdíl), které jej naopak hodnotí poměrně negativně jen 7% relevantních cílů. Nejvyšší relevantnost cílů je zaznamenána u žen 9%, dále u dětí 87%, mužů 76%, seniorů 73% a náboženských skupin -7%. Obecně kritičtější studenti hodnotili dokument s relevancí 58%. Obecně lze Strategický plán města Mostu hodnotit jako dokument s vysokou relevancí stanovených cílů a velmi vysokou vyvážeností z genderového hlediska, a to s tradiční výjimkou skupiny národnostních menšin. Zde zůstává otázkou, zda se jedná o nedostatek nebo záměr tohoto dokumentu, či o transkulturní nesoulad v percepci cílů.

19 Most Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 27 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 1 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Olomouc - centrum regionu Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 62,13 72,24 85,11 55,76 65,5 7,8 83,54 61,73 B. Lidské zdroje 63,4 84,98 69,33 62,57 65,95 25,6 74,43 63,67 C. Hospodářský růst a konkurenceschopno st D. Výkonná infrastruktura a doprava pro cílovou skupinu 83,3 77,31 77,48 42, 58,8, 65,85 57,9 65, 87,71 88,35 59,74 69,6, 81,7 64,51 68,45 8,56 8,7 55,17 64,83 8,21 76,38 Celkové hodnocení Strategického plánu města Olomouce z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

20 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny tématu Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Olomouce z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Z genderové analýzy Strategického plánu města Olomouce vyplynulo, že největší témat vyhovuje ženám a dětem (shodně po 8%) a o něco méně náboženským skupinám (76%). Výrazně nižší pak je u mužů ( jen 68%) a seniorů (65%). Nicméně obecně vysoká je cílů u všech genderových skupin (celkem nad 5%) s výjimkou národnostních menšin jen 8% (jako v předchozích případech). Národnostní menšiny nepovažují pro sebe jako relevantní cíle zejm. Hospodářský růst a konkurenceschopnost města, ani výkonnou infrastrukturu a dopravu, což je vzhledem ke kulturním kořenům dominantní (nikoliv početně největší) národnostní menšiny očekávaným výsledkem. V rámci průzkumu nebylo možno podchytit jiné národnostní menšiny, ale postoj Poláků nebo Vietnamců lze očekávat jako diametrálně odlišný a to i přesto, že Vietnamci mají rovněž kořeny v asijské kultuře jako Romové. Hospodářský růst má logicky nejvyšší relevanci u mužů, a to 83%. Vzácně vyrovnaná je i jednotlivých témat, která se pohybuje od 58% do 65%. Celkově lze konstatovat, že Strategický plán města Olomouce je genderově i tematicky vyrovnaným a vysoce hodnoceným dokumentem u většiny skupin.

21 Olomouc Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Opavy Strategický plán města Opavy byl schválen zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho 3 ženy tj. 6%. Cílová skupina / Kritická oblast Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu A. Ekonomika 9,3 63,19 86,63 53,96 63,48, 65,79,48 B. Infrastruktura 79,89 83,59 82,61 51,56 67,53, 58,39,51 C. Lidé 49,18 76,88 86,26 63,96 63,62 17,96 63,66,22 D. Životní prostředí 61,97 9,13 79,62 39,93 76,91 6,3 63,72 59,8 E. Správa města a městských částí 54,97 52,41 55,71 56,76 57,32 58,58 57,22 56,14 pro cílovou skupinu 67,26 73,24 78,16 53,23 65,77 16,57 61,76 Celkové hodnocení Strategického plánu města Opavy z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

22 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Opavy z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Opavy je rozdělen do pěti základních kritických oblastí. Z genderové analýzy vyplynulo, že největší témat Strategie konvenuje dětem 78% a také ženám - 73% a nejméně národnostním menšinám 16,5% (obvyklé). Ostatní hodnocení skupin jsou rozprostřena v pásmu mezi 5 až 7% strategických cílů jmenovitě 66% senioři, 67% muži, 62% náboženské skupiny a 53% studenti, což ukazuje na celkově genderově velmi dobře vyvážený Strategický plán města. Z hlediska témat strategie se čtyři z pěti pohybují kolem % a jen jedno téma Správa města městských částí, je považováno za o něco méně relevantní 56%. Zajímavostí je, že právě toto téma hodnotí nejvýše národnostní menšiny tedy Romové, a to celkově více než 58%, opět jde zřejmě o jinou percepci významu.

23 Opava Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Ostravy Strategický plán města Ostravy byl schválen zastupitelstvem města o počtu 55 členů, z toho 9 žen tj. 16%. Cílová skupina / Kritická oblast Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu A. Územní rozvoj 87,81 92,22 92,15 48,66 81,32, 9,34 7,36 B. Rozvoj lidských zdrojů C. Hospodářský rozvoj 47,54 92,89 84,3 67,67 53,99 19,2 69,41 62,1 76,58 78,9 85,8 55,34 61,59, 79,79 62,47 D. Kvalita života 63,41 88,44 84,4 53,48 74,25 18,4 75,1 65,29 E. Doprava a technická infrastruktura 67,84 87,68 92,29 46,47 67,75, 74,28 62,33 F. Životní prostředí 59,55 77,75 81,54 4,64 61,41 5,72 68,86 56,5 G. Správa města a vnější vztahy 71,55 91,54 87,57 57,99 71,25, 83,64 66,22 pro cílovou skupinu 67,76 87,6 86,72 52,89 67,37 6,14 77,33 Celkové hodnocení Strategického plánu města Ostravy z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

24 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Ostravy z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Ostravy, který je rozdělen do sedmi kritických oblasti vykázal nejvyšší míru relevantnosti svých cílů pro skupiny Ženy a Děti, a to přes 85%. Pak následují se 77% Náboženské skupiny a ještě níže skupiny Muži (68%) a Senioři (67%). Studenti hodnotili cíle strategického plánu jako relevantní jen z 53%. Nejméně se potřeby života a rozvoje odrážejí u národnostních menšin Romů, a to jen ze 6% (pochopitelný výsledek vyplývající z percepce). Z hlediska relevantnosti jednotlivých témat je možno říci, že všechna témata jsou nad hranicí 5% a z nich nejlépe je hodnoceno téma Územní rozvoj (7%) a nejhůře téma Životní prostředí (56%). Celkově jsou rozdíly v hodnocení relevantnosti jednotlivých témat poměrně malé. Obecně je možno konstatovat, že Strategický plán města Ostravy je genderově i tematicky relativně vyrovnaný a až obvyklou na výjimku hodnocení Národnostními skupinami je jeho ve všech ohledech vyšší než 5%.

25 Ostrava Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Pardubice Strategický plán města Pardubice byl schválen zastupitelstvem města o počtu 39 členů, z toho 6 žen tj. 15%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly B. Přitažlivé, aktivní město C. Životní prostředí a bydlení Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 69,64 82,93 72,97 58,51 55,72 13,91 71,7,68 59,78 85,64 84,88 63,63 65,85 1,82 75,43 63,72 7,27 88,86 92,78 43,89 73,48 7,48 67,7 63,41 D. Doprava 81,83 69,2 7,96 49,91 55,48 1, 71,9 58,44 pro cílovou skupinu 7,38 81,62 8,4 53,99 62,63 1,55 71,37 Celkové hodnocení Strategického plánu města Pardubice z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

26 Muži A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly B. Přitažlivé, aktivní město C. Životní prostředí a bydlení D. Doprava pro cílovou skupinu Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Pardubice z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Pardubice je založen na čtyřech kritických oblastech, jejichž celkové hodnocení relevantnosti nastavených cílů se pohybuje od 58% (Doprava) po 64% (Přitažlivé, atraktivní město). Relevantnost nastavených cílů pro jednotlivé skupiny obyvatel s výjimkou národnostních menšin Rómů (1,5%) se pohybuje v pásmu mezi 82 a 54%. Relevantnost nastavených strategických cílů je vysoce hodnocena ženami - na hladině 82%, dětmi (8%), náboženskými skupinami (71%), muži (7%), méně pak seniory (62%) a studenty (54%). Ve srovnání s jinými analyzovanými plány je pro Pardubice relativně nízká nastavených strategických cílů s potřebami seniorů (zřejmě se nepodařilo identifikovat jejich cíle). Celkově je možno konstatovat, že z hlediska tematického i genderového je Strategický plán města Pardubice vyvážený a nastavený na průměrnou míru jednotlivých strategických cílů potřeb obyvatel.

27 Pardubice Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Plzně Strategický plán města Plzně zpracovával Výkonný tým Programu rozvoje města Plzně a byl schválen v říjnu 212 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Koordinace investiční výstavby B. Optimalizace hospodařeení města s movitým i nemovitým majetkem C. Obyvatelstvo, suburbanizace, vnitřní prostředí města Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 86,59 67,84 64,29 23,79 58,13, 89,2 55,67 8,44 66,31 62, 23,88 65,17, 87,6 54,98 62,3 79,66 77,37 54,9 79,75 17,81 79,53 64,47 D. Doprava 73,71 85,63 81,29 56,94 88,39, 85,26 67,32 E. Výzkum, inovace a nové technologie F. Prezentace města, cestovní ruch G. Rozvojové plochy pro zajištění zaměstnanosti H. Zmírnění důledků krizových situací 77,93 78,54 74,26 65,26 64,64, 9,4 64,43 67,38 72,95 77,44 78,6 79,47, 92,71 66,86 7,15 73,32 71,68 56,93 72,33, 93,29 62,53 61,29 95,59 74,5,48 74,15, 63,72 61,39

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2012 3 Tento dokument zpracovala společnost PROCES

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing.

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing. 1 / 103 Obsah: Úvod... 3 Východiska pro zpracování studie... 7 Evropská úroveň... 7 Národní úroveň... 9 Krajská úroveň... 13 Obecní úroveň... 15 Socio-ekonomická analýza... 16 ÚVOD.... 16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

Závěrečná zpráva z druhé etapy projektu

Závěrečná zpráva z druhé etapy projektu Závěrečná zpráva z druhé etapy projektu ZPRACOVÁNÍ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO PŘÍPRAVU HODNOCENÍ PRŮBĚŽNÉHO PLNĚNÍ CÍLŮ SRR ČR A DOPADŮ KOHEZNÍ POLITIKY NA REGIONY ČR Zhodnocení vlivu realizace jednotlivých

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) 2014 Zadavatel: Zpracovatelé: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012 Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH AŽ 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Metodika a autorský tým... 5 Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst... 6 Celkové

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) 2014-2015 Revidovaná verze (březen 2015) Zadavatel: Zpracovatelé: Statutární město

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň

Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004 Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004 Ing. Mgr. Pavla Kalousková Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Helena Úlovcová Ing. Jiří Vojtěch Praha 2004 O B S A H 1. Celkový

Více

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 2016

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 2016 Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 2016 Zpracovatel Petr Zahradník a tým spolupracovníků (Pavel Grebeníček, Oldřich Hájek, Jan Jedlička, Jiří Novosák a specialisté Odboru Strategického

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ÚVOD DO STRATEGIE ITI ostravské aglomerace Integrovaná teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, srpen 2014 1 ÚVOD DO STRATEGIE

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 Název projektu: Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT Číslo projektu: Hlavní řešitel projektu: Spoluřešitelé

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Profil města Kopřivnice

Profil města Kopřivnice Profil města Kopřivnice Vybrané socioekonomické analýzy jako podklad pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Strategický plán rozvoje města Kopřivnice Zadavatel: Město Kopřivnice Zpracovatel:

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více