Sociálně pedagogický pohled na roli třídního učitele aneb Třídní učitel jako spolutvůrce sociálního klimatu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociálně pedagogický pohled na roli třídního učitele aneb Třídní učitel jako spolutvůrce sociálního klimatu"

Transkript

1 Sociálně pedagogický pohled na roli třídního učitele aneb Třídní učitel jako spolutvůrce sociálního klimatu Moje třída se už na akci přihlásila! Marie, já snad ve tvé třídě přijdu o nervy! Moji rodiče na třídní schůzky téměř nechodí. Ivo, vezmeš s sebou i moje děcka? Na každé poradě se probírá Vaše třída, pane kolego, co s tím uděláte? Jedna moje maminka nás každé pondělí zásobuje květinami. Hledáme-li za těmito řádky zvláštní šifrování, pak ten, kdo se pohybuje ve školním prostředí, možná kroutí hlavou. Vždyť je to úplně jasné, může se pobaveně usmát učitel - znalec. Člověk, pracovník, učitel, jemuž ve škole kromě některé z učeben, v jistém slova smyslu patří i někteří lidé či skupina lidí, se nazývá třídní učitel. V čem spočívá jeho skutečná role? Co se od něj očekává? Jak je ke svému zvláštnímu určení připravován? Jaké jsou jeho možnosti? Jaké má nástroje k naplnění svého poslání? Motto: Velké problémy světa lze řešit tak, že se věnujeme jejich malým počátkům. Lao-c -Tao-Ťing Několik slov o společenských podmínkách Existuje mnoho jevů, které ovlivňují život školy. Mezi základní úkoly započaté proměny školství patří nejen zvýšení autonomie škol, ale i nelehký úkol změny klimatu školy. Očekávané výsledky by se měly projevit v důstojném partnerství a respektujícím přístupu, v rozvoji interpersonálních vztahů, v kreativním přístupu k životu a v neposlední řadě v životní výbavě absolventů našich škol - ve formě klíčových kompetencí. Současná situace přerodu společnosti klade zvýšené nároky na vytváření optimálních psychosociálních podmínek života. Škola a školní prostředí chápané ve smyslu pracovního prostředí, zároveň i učitelská profese patří k jedněm z nejnáročnějších. Jako pedagogové máme odpovědět na společenskou zakázku, jejímž hlavním cílem je příprava mladé generace její výchova a vzdělávání. Plně si uvědomujeme jak možnosti rozvoje poznání a prohloubení odbornosti lidských činností, tak i limity a překážky projevující se zejména zvýšenou destabilizací rodiny, obecný příklonem ke konzumnímu způsobu života, relativizací morálních hodnot, relativizací autority, důrazem na maximální výkon jak v profesi, tak v zábavě. Ve víru doby se jen ztěžka orientujeme ve skutečných potřebách našich dětí, mnohdy se jen útržkovitě a v náznacích dozvídáme o příbězích lidí, se kterými jsme denně v kontaktu. Z neúplného výčtu významných změn se noří i otázka, která aktivizuje nejen vědecké týmy odborných pracovišť, vládní či politická uskupení, ale zaměstnává i sociálně orientované jedince nejen ve školství, ale i v dalších odvětvích lidské činnosti: Jakým způsobem lze přispět k proměně společnosti, k proměně školství, k proměně vztahů mezi učitelem a žákem či mezi žáky navzájem? Jestliže si tuto otázku klademe, zabýváme se a participujeme na vytváření svých vlastních pracovních podmínek ve svém nejbližším okolí. Několik slov. o učiteli Je paradoxem učitelské profese, že objekty naší péče, žáky, učíme včerejšími poznatky prostřednictvím dnešních metod zvládání zítřejšího života a uplatnění ve vzdálené budoucnosti. Z toho vyplývá, že proměna učitelské profese začíná u změny tzv. profesního scénáře. Učitel už není pouze poskytovatel informací a zprostředkovatel vědění, ale mnohem více manažer, lídr a kouč. Když jsem se touto otázkou zabývala v kvalitativním výzkumu před dvěma lety (Mikulková, 2005), respondenti z řad učitelů toto označení odmítali. Spojení učitel jako manažer školní třídy u některých vyvolávalo negativní reakce vycházející z pojetí a snad i z životní zkušenosti se pseudomanažery Za nepřijetím tohoto označení se vyskytovala vysvětlení typu: já svou práci dělám poctivě, ohodnocení mé práce učitele je zesměšněním ve srovnání s ohodnocením práce manažera, na rozdíl od manažera já jen zřídkakdy mohu vidět, jestli moje práce přináší zisk, kdybych se cítila manažerkou, tak asi pracuji jinde, já a manažer? ale jděte s manažerem, já jsem jen obyčejná učitelka..a nic jiného neumím. Bílá kniha (2001) vnímá učitele v mnoha dalších rolích podněcovatel, průvodce, instruktor, organizátor, znalec aj. Proto profese učitele, jak jsem ji představila výše, stále více naplňuje charakter polydimenzionální profese. Vezmeme-li v úvahu role učitele, zejména třídního učitele, pak je lze utřídit obdobně: interpersonální role: role představitele instituce, vůdce, dozorce, mediátora, podněcovatele, motivátora, průvodce, poradce, sociálního pracovníka, konzultanta projevující se ve vztazích učitel-žák, učitel rodič, učitel učitele, učitel veřejnost, učitel- nadřízený (ředitel), spolutvůrce třídního klimatu informační role: odhlédneme-li od vyučovacího procesu, kde je třídní učitel v roli edukátora, pak v oblasti sociálně pedagogických situací se jeho role proměňuje v závislosti na cílové skupině poskytuje informace všem zmíněným skupinám a také od nich informace získává rozhodovací role: učitel, třídní učitel vystupuje v roli znalce, hodnotitele, soudce, jednatele - zodpovědné osoby za rozhodnutí v oblasti plánování a organizace práce se třídou třídní program, v jiných případech při řešení konfliktů, kázeňských přestupků Jen těžko lze diferencovat sociálně pedagogické kompetence podle důležitosti, jelikož tvoří soubor vzájemně propojených dovedností umožňujících učiteli kompetentní sociální fungování. Domnívám se, že k těmto dovednostem patří : komunikační dovednosti identifikace a řešení problémů konstruktivní řešení intra i interpersonálních konfliktů rozvoj sebeúcty a úcty k druhým jako základ soužití kreativní přístup k zátěžovým situacím jako výzvám 1

2 účinné vytváření optimálních podmínek pro seberozvoj i rozvoj jiných - žáků reflexe sociální reality, sebereflexe a sociální percepce umožňující optimální vlastní začlenění do společnosti a řízení socializačních procesů spolupráce i samostatnosti, kooperace i kompetice cílevědomé, plánovité vytváření příležitostí k ověřovaní získaných dovedností Při klasifikaci kompetencí učitele Prokop (2001) vysvětluje časté pracovní přetížení učitelů v důsledku neustálého přepínání mezi rolemi a objektivní nutnosti střídání rolí. Ve své práci předkládá stručný přehled kompetencí učitele, z nichž vybírám pouze ty, u nichž shledávám sociálně pedagogický zřetel. Jednotlivé kompetence uvádí do souvislosti s rolemi učitele : kompetence poradní učitel jako poradce a psycholog kompetence výchovná a komunikativní učitel jako vychovatel kompetence k posuzování učitel jako znalec a posuzovatel kompetence zprostředkovatele učitel jako prostředník mezi školou, rodinou a mimoškolními institucemi Kraus (2004) vidí roli učitele v kontextu historického pojetí realizace učitelské profese: vzdělavatel, vychovatel a veřejný učitel. Akcentuje sociálně pedagogické kompetence, roli vychovatele, kdy se očekává od učitele, že bude uměl včas zachytit, diagnostikovat, poskytovat první pomoc a mít přehled o možnostech poskytnutí další odborné pomoci. Nejedná se přitom o učitele-pečovatele, ale učitele, který akceptuje základní princip sociálně pedagogického působení ve smyslu pomoci ku svépomoci. Z tohoto důvodu nelze učitele vnímat pouze jako vykonavatele něčích rozhodnutí. Sám je v pozici, kdy má plánovat, rozhodovat, motivovat, kontrolovat, řídit, vést lidi, hodnotit. Přestože respondenti odmítali spojení učitel jako manažer, po vyjmenování činností, které učitel vykonává došli k závěru, že funkce učitele a funkce manažera jsou téměř totožné. Učitel tedy vykonává ve své profesi manažerské funkce. V myšlenkových proudech, které ovlivnily vývoj managementu, je pro řízení sociálních systémů nejbližší psychologicko-sociální přístup, který čerpá z poznatkové základny školy lidských vztahů, reprezentované E. Mayo, dále M. P. Folletovou či H. Mintzbergem (Blažek, 2001). Přístup vychází z přesvědčení, že lidé jsou nejcennějším kapitálem, kterým sociální systém (resp. podnik) může disponovat. Zabývá se metodami motivace, problematice autority, pravomocí, cílevědomou demokratizací a humanizací pracovního prostředí a vztahů. Usiluje o vytváření prokreativní atmosféry a podmínek pro participaci pracovníků na procesu řízení. I Mühlpachr chápe učitele jako sociálního pracovníka, což nabízí paralelu psychologicko-sociálního přístupu v teorii managementu a psychosociálního přístupu v sociální práci. Jak uvádí Navrátil (2001), tento přístup, reprezentovaný Hollisovou a Perlmanovou, klade důraz na základní procesy: modifikace prostředí, psychologická podpora, posilování schopnosti klienta vnímat jasně externí i intrapersonální realitu. Východiskem psychosociálního přístupu v sociální práci je pohled na člověka jako na člověka v situaci, ve vztahovém kontextu. Profese učitele se tedy vyznačuje mnohovrstevností, jež se projevuje v rolích, které zastává. Se zřetelem na psychosociální paradigma je učitel tvůrcem podmínek, průvodcem žáka v poznání světa i sebe sama, k čemuž potřebuje být vybaven kompetencemi osobnostními, odborně didaktickými a sociálně pedagogickými. S ohledem na vlastní profesní orientaci dovolím si zdůraznit význam sociálně pedagogických kompetencí nyní již v souvislosti s prací třídního učitele. Do této oblasti dle Vašutové (2002) řadím kompetenci diagnosticko-intervenční, sociální, psychosociální a komunikativní, manažerskou a normativní a profesně a osobnostně kultivující. Několik slov o sociálním prostředí Školní klima je produktem a zároveň i příčinou školní kultury. Odráží nejen proklamované, ale zejména žité normy a pravidla chování, ovlivňuje sociální identitu jak žáků tak pracovníků školy. Školní klima je výrazně ovlivňováno sociokulturními i ekonomickými podmínkami bezprostředního okolí, sociálním klimatem v pedagogickém sboru, osobností ředitele školy, jeho vedením a vizí a v neposlední řadě samotnými žáky jako skupinami i jedinci. Na školním klimatu se podílí i další pracovníci školy, rodiče, případně zřizovatel. Sociální klima třídy vychází ze školního klimatu a je pracovním prostředím žáků i třídního učitele, případně dalších vyučujících. Je vytvářeno žáky i učitelem a zároveň na žáky i učitele působí a ovlivňuje je. Sociální klima třídy je tzv. duší třídy, tvoří nehmotnou charakteristiku té které třídy. Každá třída je jedinečným souborem žáků, v níž se rozvíjí vzájemné vztahy mezi žáky i vztahy třídy jako celku k třídnímu učiteli. Pro harmonický rozvoj osobnosti se v psychologické i pedagogické literatuře uvádí jako jedna z podmínek stabilní, emocionálně příznivé, sociálně akceptující prostředí. Škola jako jeden z typů sociálního prostředí dítěte na něm zanechává svoji stopu. Socializace, která v podmínkách školy probíhá, navazuje na zkušenosti získané v primárním prostředí dítěte, v rodině. Několik slov o třídnictví Hledáme-li relevantní zdroje poskytující informace o výkonu funkce třídního učitele, pak dostupným pramenem, ve kterém je uceleně specifikovaná činnost třídního učitele, je stať Právní a provozní minimum učitele v materiálech Rukověť učitele z nakladatelství Raabe. V článku s názvem Povinnosti a pravomoci třídního učitele Vocelka (2002) předkládá zjištěná fakta ze školské legislativy a případové studie týkající se výkonu funkce třídního učitele v konkrétních případech. Třídní učitel je pedagogický pracovník, který je pověřen k výkonu funkce ředitelem školy a zajišťuje specifické úkoly vyplývající z pověření. Pověření je v přímé pravomoci ředitele školy. V 8 ods.1 vyhlášky MŠMT ČR č. 291/1991 Sb., o základních školách, je uvedeno, že ředitel školy ustanovuje třídní učitele. 2

3 Vocelka dále uvádí, že přesná vymezení povinností třídního učitele nejsou obsažena v žádné závazné školské normě. Pouze v několika školských předpisech je třídní učitel přímo zmíněn. Výkon prací spojených s funkcí třídního učitele je jednou z povinností, které vyplývají pro učitele a ostatní pedagogické pracovníky z organizace vzdělávání a výchovy ve školách (Pracovní řád pro zaměstnance škola školských zařízení čj.16969/96-42,čl.7,odst.4). Úkoly třídního učitele : sleduje docházku žáků do školy a odpovědně vést její evidenci podílet na výchovných opatřeních, která má škola k dispozici. vede třídní knihu a třídní výkaz. být stálým členem zkušební komise a dále má od žáků získat písemné informace o volitelných předmětech, z nichž budou konat zkoušku. (vyhláška MŠMT ČR č.44/1991 Sb., o ukončování studia na středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.) má povinnost poučit žáky o běžných pravidlech bezpečného chování, o školním řádu, o chování na veřejných komunikacích, o pravidlech protipožární ochrany eviduje školní docházku žáků své třídy (omluvenou i neomluvenou) (Metodický pokyn MŠMT č.j. 194/ k jednotném postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.) podílí se na prevenci záškoláctví informuje výchovného poradce o neomluvené a zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje věrohodnost zvýšené omluvené nepřítomnosti řeší se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin formou pohovoru projedná důvod nepřítomnosti žáka, způsob omlouvání a upozorní na povinnost stanovenou zákonem, seznámí s důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti provede zápis z pohovoru účastní se školní výchovné komise, potvrzuje oznámení o zanedbání povinné školní docházky uděluje kázeňská opaření a poskytuje poradenství rodičům v souvislosti s výskytem a řešením šikanování (Metodický pokyn MŠMT č.j / k prevenci šikany a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení) Většinu povinností a pravomocí třídních učitelů řeší vnitřní předpis školy, neboť každá škola má specifické podmínky i specifický styl práce vedení školy. Třídního učitele totiž stanovuje ředitel školy, vymezuje jeho náplň práce a určuje odpovídající odměnu v souladu s příslušnou normou o platových poměrech ve školství. Obvyklou praxí je, že třídní učitel svolává a vede třídní schůzky, při nichž poskytuje rodičům informace o prospěchu a chování žáka, předává informace o organizačních záležitostech třídy či školy, seznamuje s postupem školy v závažných situacích, případně poskytuje individuální poradenství. Směrem k žákům zajišťuje náplň třídnických hodin, které jsou převážně organizačního charakteru. K prohloubení vzájemného vztahu mezi žáky (zřídkakdy mezi žáky a třídním učitelem) mají přispět školní výlety, případně další mimoškolní akce. Z předložených informací ohledně současného zmapování funkce třídního učitele je patrná převažující orientace na administrativní náplň výkonu funkce, roli úředníka, organizátora a informátora. Mnohé školy již v rámci odpovědného přístupu k proměně klimatu školy zařadily do rozvrhu hodin jednotlivých tříd pravidelné třídnické hodiny. Stále více třídních učitelů, kteří svoji funkci vnímají z hlediska odpovědnosti za třídu jako celek, vnímá svoji roli manažera, lídra a kouče a cílevědomě pracují na vytváření příznivých podmínek pro zdravé vztahy nejen mezi žáky, ale i mezi žáky a ostatními vyučujícími. Hledají nové způsoby spolupráce s rodiči, podporují vzájemnou spolupráci mezi žáky, vytvářejí podmínky pro zdravé třídní i školní klima. Několik slov o třídním učiteli Být třídním učitelem znamená kromě plnění výše uvedených administrativních povinností mít zodpovědnost za skupinu žáků, třídu. Znamená to také převzít zodpovědnost nejen za žáky jednotlivce, ale také skupinu jako celek. K tomu všemu být třídním učitelem ještě obnáší koordinaci dění ve třídě, ať už vůči žákům, nebo vůči kolegům vyučujícím či vůči rodičům žáků. Být třídním učitelem vyžaduje znát své lidi, znát jejich osobní příběhy, jejich přednosti i slabosti či strachy, znát jejich motivační nastavení, umět číst v jejich projevech a rozumět jim. Být třídním učitelem předpokládá poskytnout svým lidem - žákům pocit bezpečí, pocit sounáležitosti, pocit konkrétního zájmu a jisté míry hrdosti. Být třídním učitelem předpokládá možnost přímého, pravidelného a intenzivního kontaktu s žáky dané třídy. Být třídním učitelem znamená v jistém slova smyslu být žákům třetím rodičem, který své děti neopustí, nezatratí, nedá, přestože si někdy nerozumí, ubližují nebo nesplňují nároky školy. Být třídním učitelem pro mnohé žáky představuje možnost ve světě zmatků, způsobených třeba osobní nejistotou v dospívání, jindy vyhrocenými rodinnými vztahy nebo ztrátou ideálů nacházet pevný bod, stálici, kotvu. Být třídním učitelem znamená mít spoustu dětí, každé však z jiného hnízda, které se dostanou do jedné rodiny, třídy. Tím vzniká na jednoho rodiče spousta nároků. Aby naplnil potřeby všech, musí být vybaven schopností empatie, komunikačními dovednostmi a trpělivostí. Školní sourozenci jak lze členy této sociální skupiny nazvat, se vzájemně 3

4 ovlivňují, ať vědomě či nevědomě se připravují na život ve společnosti, v zaměstnání. Zcela nezáměrně vstřebávají tzv. skryté kurikulum projevující se v kultuře školy, ve způsobu vedení lidí, ve způsobu komunikace a řešení problémů. Být třídním učitelem znamená skloubit několik profesí najednou a velmi citlivě vnímat situace, kdy která profese vystupuje jako aktuální a žádoucí. Být třídním učitelem znamená budovat firmu třídy, produkovat zisk a podílet se na přidané hodnotě získané výchovou a vzděláním. Být třídním učitelem znamená cítit osobně neúspěchy, selhání, zrady i problémy spojené s životem žáků ve třídě i mimo třídu. Být třídním učitelem přináší jednu z nejdůležitějších životních a pracovních zkušeností: podílet se na růstu a zdokonalování svěřenců navzdory tomu, že se jen málokdy dočkáte ocenění a díků za poskytované vzdělávací služby. Být třídním učitelem znamená být dobrým manažerem. Složitost manažerské funkce vedení lidí výstižně vyjádřil J.M. Burus : Vedení lidí je nejsledovanější a zároveň nejméně chápaný jev na světě. Manažerovi nestačí jen teoretické vědomosti, ale praktikovaná teorie prostřednictvím dovedností umocněná pozitivní zkušeností se postupně přetváří v manažerské kompetence. Expertní role třídního učitele 1. Třídní učitel jako expert pro monitorování sociálních vztahů Důsledky dosud opomíjených nebo málo zdůrazňovaných sociálně pedagogických dovedností učitelů jsou v současné době patrné nejen za zdmi škol, ale v poslední době se stále častěji stávají předmětem mediálních zpráv a někdy senzací. Extrémní případy vražd dětí dětmi, případně napadení učitele žákem jsou jenom špičky, které snad otřesou i těmi nejotrlejšími. Banality, jako jsou různé formy sociálně patologických jevů, se v poměru k těmto otřesným kauzám jeví jako nepodstatné. Dovolím si tvrdit, že každý velký případ začíná bagatelizovanou banalitou. Podpořit vnímavost, resp. sociálně perceptivní dovednost považuji za jeden z nejdůležitějších úkolů vzdělávání učitelů. Třídní učitel s neustále se rozvíjející sociální citlivostí má možnost systematicky pracovat nejen s žákem jednotlivcem, ale především se skupinou, školní třídou. 2. Třídní učitel jako expert pro systematickou sociálně pedagogickou práci se školní třídou. Při práci, kdy jsem pozvána jako externí poradenský pracovník ke zmapování vztahů ve třídě a mnohdy podle zakázky k opravě vztahů ve třídě, si silně uvědomuji, že žádný externista nemá tu moc změnit na počkání vztahy uvnitř skupiny, třídy. Mohu pomoci při diagnostice vztahů, prostřednictvím sociometrických šetření mohu přispět k orientaci ve struktuře třídy, mohu doporučit na základě důkladné analýzy další postup. To, co se vymyká možnostem externího odborníka, je každodenní kontakt, každodenní zainteresovanost na růstu a vzájemném soužití. V tom osobně vidím jedinečnost role třídního učitele. On je nebo měl by být tím, který nejen kvalifikovaně monitoruje aktuální situaci, ale především výsledky monitorování přetaví do systematické plánovité cílené práce se třídou. Doporučení poskytnutá externím pracovníkem má převést do stádia realizace, má průběžně evaluovat proces změny, má operacionalizovat nejbližší cíle a hodnotit míru jejich naplnění. 3. Třídní učitel jako expert pro aplikované manažerské dovednosti Jsem přesvědčena, že právě oblast aplikovaných manažerských dovedností učitelů je onen sysifovský balvan, kdy činnost zejména třídních učitelů je po mnoha letech a bezpočtu vzdělávacích akcí neustále na začátku. Nelze žádným seminářem připravit učitele a vybavit návodem na každou situaci, které bude vystaven, ale je možné zmocnit ho v rámci empowerment přístupu k objevení a prohlubování vlastních zdrojů a dovedností. Je nutné zaměřit se na porozumění fungování skupiny, vnímat způsob a modely vytváření struktury a hierarchie ve skupině, pozorovat tendence a projevy skupiny jako celku, ale také věnovat pozornost jednotlivci, který se nejen podílí na klimatu třídy, ale zároveň je tímto klimatem ovlivňován. Nezbytné znalosti a dovednosti třídního učitele Každý třídní učitel se stane na určitou relativně přesně vymezenou dobu vedoucím určité skupiny lidí. Nejužší kontakt se předpokládá mezi ním a žáky, kteří jsou zařazeni do třídy, ve které vykonává funkci třídního učitele. Dále do okruhu jeho působnosti patří rodiče žáků. Neméně důležitou skupinu tvoří učitelé kolegové, kteří se podílejí na výuce v jeho třídě, jeho žáků. Další cílovou skupinu tvoří vedení školy, pro něž je učitel představitelem třídy a partnerem k jednání. Profesionalita třídního učitele je založena na jeho flexibilitě v kontextu interakce s různými cílovými skupinami. Teoretické poznatky z vývojové psychologie umožňují třídnímu učiteli orientovat se v zákonitostech osobnostního rozvoje a vývoje žáků. Způsob zvládnutí tzv. kritických období v psychosociálním vývoji se podílí na vytváření osobnosti jedince. Eriksonova periodizace psychosociálního vývoje, Kohlebergovo pojetí vývoje morálky, Piagetovo členění kognitivního vývoje poskytuje ucelený obraz o předpokládaných vývojových změnách dítěte. Znalosti z individuální psychologie a psychologie osobnosti poskytují základní orientaci v potřebách jedince. Maslowova pyramida potřeb reflektující hierarchii saturace fyziologických, psychologických, sociálních, kognitivních a spirituálních potřeb nebo teorie potřeb dle A. Pessa potřeba místa, ochrany, výživy, podpory a limitů. Znalosti související s individuální charakteristikou osobnosti umožní lépe porozumět jak projevům jednotlivce, tak i případným poruchám či dysfunkcím. Sociální psychologie dává možnost nahlédnout na jedince jako součást sociálního systému, popisuje nejen jeho potřeby, způsoby kontaktu s okolím, ale seznamuje s potřebami skupiny, jejím vývojem, případně hierarchií či strukturou skupiny. V rámci práce se třídou je nutné si uvědomit, že i skupina jako celek vykazuje své potřeby, a to zejména potřebu bezpečí, soudržnosti, uznání a komunikace (sdělení i zpětné vazby). Jelikož třídní učitel ve své práci komunikuje s různými cílovými skupinami, je přínosné získat vhled do problematiky systému a potřeb rodiny, seznámit se se specifiky v životě minorit a další. 4

5 Identifikace vývojových fází skupiny a rozpoznání vlastní role Každé lidské seskupení, trvá-li nebo má-li trvat delší dobu, podléhá zákonitostem vnitřního vývoje skupiny. Orientace v životě skupiny umožňuje nejen předvídat procesy doprovázející utváření její vnitřní struktury, ale umožňuje třídnímu učiteli, příp. jinému vyučujícímu zaujímat žádoucí pozici a adekvátně jednat ve prospěch rozvoje třídy. 1. fáze: orientace a seznámení strach z neznámého Podle Belze a Siegrista (2001) se první fáze první kontakt a orientace, příchod vyznačuje nejistotou jednotlivých žáků - členů skupiny, zvýšenou zdrženlivostí a sociální distancí, formulováním očekávání, případně prvotní eliminací předsudků. Třídní učitel přejímá v úvodní fázi života skupiny větší část vedení a odpovědnosti za dění, zajišťuje bezpečí a sociální oporu, zprostředkovává a vytváří podmínky pro bezpečné navazování vztahů mezi členy skupiny žáky, případně mezi žáky a dalšími vyučujícími. 2. fáze: boj o moc-kvašení strach z hledání místa, příp. ohrožení teritoria Druhá fáze vývoje skupiny boj o moc a kontrola, kvašení je charakteristická snahami o nalezení vlastní pozice ve skupině, vytváření podskupin a koalic uvnitř třídy, i prosazováním vlastních názorů se záměrem získat vliv či sympatie (mnohdy za každou cenu), boj o moc, jedna z nejnepříznivějších fází chybí sociální opory a současná struktura třídy téměř znemožňuje vytvářet zdravé sociální klima, v této fázi hrozí i odchody některých jednotlivců. Třídní učitel je v nelehké pozici, kdy v určitých mezích musí připustit přirozený boj o moc ve skupině, může však přispět k usměrnění a řízení této stratifikace výběrem aktivit, ve kterých se jedinci mají možnost mnohostranně projevit. Očekává se od něho vytváření podmínek pro čestný boj a mimořádnou sociální vnímavost k rozpoznání nežádoucích tendencí a jevů, případně hledání silných stránek každého jedince. Významně může přispět ke kultivaci projevů a vytvářet podmínky pro efektivní komunikaci. 3. fáze: důvěrnost, intimita, vyjasnění strach z vyčlenění, ze ztráty či narušení sounáležitosti Třetí fáze důvěrnost, a intimita, vyjasnění je jednou z nejpříznivějších fází vývoje skupiny, kdy dynamika skupiny směřuje k otevřené komunikaci, vzájemnému respektu, kooperaci a budování vzájemných vztahů a vazeb. Pomalu dochází k vytváření pocitu sounáležitosti, k proměně formální skupiny v neformální, k vytváření společné skupinové identity my, naše třída. Třída je v této fázi v tzv. rozpuku, umožňuje využít pozitivní potenciál k podpoře spolupráce uvnitř třídy, aktivit podporující vnitřní kohezi třídy. Třídní učitel má možnost v této fázi přenést část odpovědnosti na žáky, může vytvářet situace, které podněcují kooperaci projektové vyučování, zadávat práci všech pro všechny, vytvořit podmínky pro participaci žáků na plánování i rozhodování, případně kontrole. 4.fáze: diferenciace a jednání strach z narušení či nevyužití kompetencí, z degradace Čtvrtá fáze vývoje skupiny diferenciace, jednání je charakteristická vysokou soudržností členů, akceschopností a práceschopností, jsou akceptovány odlišnosti osob, dynamiku skupiny ovlivňuje zvýšená ochota jedince přizpůsobit se potřebám celku, třída se řídí téměř sama jsou jasně strukturované role, při vhodném vedení je možné těžit ze synergického efektu při kvalifikovaném rozdělení týmových rolí Třídní učitel může v této fázi otevírat třídu dalším oblastem, vnitřní koheze a vysoká soudržnost členů uschopňuje třídu vystupovat a angažovat pro jiné. Nyní lze působit na prosociální cítění žáků a orientovat je k pomoci druhým, ve škole i mimo školu. Při nevyužití potenciálu hrozí tzv. žabomyší války a zbytečné neshody mezi členy skupiny- spolužáky i mezi třídním učitelem a žáky. 5. fáze: rozdělení, rozpuštění strach z neznámého, strach ze ztráty či narušení jistot, vztahů Poslední fáze rozdělení a rozpuštění, rozchod ve skupině vyvolává napětí z očekávané změny, v důsledku toho znovu dochází k ambivalentním vztahům, postupnému přeorientování na nové skupiny. Mnohdy se vytváří či zpečeťuje přátelství na celý život, dochází k dokumentaci dění, vytváření artefaktů zachycujících dění ve skupině - třídě, zachycení podstatných kritických situací, k tvorbě upomínkových předmětů na my Třídní učitel může v této fázi individualizovat svůj přístup a umožnit jednotlivým žákům rozvoj samostatnosti, orientaci na další fázi vzdělávání či zapojení do pracovního procesu. Třídní učitel může podpořit třídu rekapitulací zátěžových situací, které se jim společně podařilo zvládnout a povzbudit žáky k přenosu zkušeností do dalšího stadia osobního i profesního rozvoje. Identifikace a zvládání zátěžových situací Každý vedoucí pracovník, k nimž třídní učitel bezesporu patří, kromě mnoha již výše uvedených situací, přichází do kontaktu s lidmi, jejichž názorové, zájmové, postojové či hodnotové rozdíly přináší konflikty. Jejich efektivní řešení patří rovněž k nezbytné výbavě třídního učitele. Je velmi výhodné, zná-li třídní učitel nejen teoreticky vývoj, přístupy a způsoby řešení konfliktu, ale cílevědomě pracuje na zdokonalování komunikačních dovedností či krizových kompetencí. Ideálem života skupiny není neexistence konfliktů, ale jejich důstojné vyřešení. Přístup a způsoby zvládání konfliktů na různých úrovních mezilidského kontaktu je nezáměrnou, leč účinnou lekcí pro žáky pozorovatele. Shrnutí Třídní učitel v sociálně pedagogickém pojetí má neskutečně široké pole působnosti. Předpokládá to ovšem jeho sociálně pedagogické dovednosti, manažerskou přípravu, organizační podmínky a oporu ze strany školy. K jeho základní výbavě patří orientace na principy, ne na konkrétní postupy, schopnost integrovat vědomosti a dovednosti a kreativně přistupovat k problémům jako výzvám Pane učiteli, paní učitelko, ještě pořád si myslíte, že jste pouze učitel? 5

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 Školní třída jako sociální skupina Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 A: ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA 1. Vztahová síť ve školní třídě 2. 3. Potřeby jednotlivce a potřeby

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců je integrální součástí personální práce ve škole. Umožňuje řediteli školy i ostatním vedoucím zaměstnancům

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Odborné praktické vzdělávání aktuáln lní situace, výzvy a problémy 23.10.2013 Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce I. Úvod (význam

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze Postavení pracovníků školních jídelen Pracovníci školních jídelen Tým nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují školní stravování vedoucí školní jídelny vedoucí

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

výstupy pracovních skupin role sociálního pracovníka den 1

výstupy pracovních skupin role sociálního pracovníka den 1 výstupy pracovních skupin role sociálního pracovníka den 1 Role SPk v multidisciplinárním týmu shoda napříč oblastmi Koordinátor Případový manager Mediátor Facilitátor Kontrolor a hodnotitel naplnění výstupů

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Jitka Skopalová, Lucie Blaštíková, Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Jitka Skopalová, Lucie Blaštíková, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Jitka Skopalová, Lucie Blaštíková, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Role pracovníků školního poradenského pracoviště při tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu Obsah a zaměření prezentace

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2016 Schváleno ministryní školství, mládeže a tělovýchovy po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 19. července 2016 Obsah Modifikace pro předškolní vzdělávání... 19 1 Koncepce a rámec

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Most, Václava Talicha1855, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 2015 /2065 Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Mgr.

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více