Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )"

Transkript

1 Smlouva č... bankovní spojení: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující smlouvu o zápůjčce a její správě (dále jen Smlouva ) 1. Předmět smlouvy 1.1. Věřitel se na základě této Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou stanovených zavazuje půjčit Dlužníkovi částku uvedenou níže v odst. 2.1 této Smlouvy a Dlužník se zavazuje částku včetně sjednaných úroků Věřiteli vrátit jakožto i plnit další povinnosti v této Smlouvě sjednané Smluvní strany konstatují a potvrzují, že možnost uzavřít tuto Smlouvu byla Věřiteli a Dlužníkovi zajištěna za přispění Správce prostřednictvím webových stránek které provozuje Správce. Správci za zprostředkování možnosti uzavření této Smlouvy a za činnost, kterou Věřiteli a Dlužníkovi poskytuje v průběhu trvání smluvního vztahu, náleží odměna sjednaná v čl. 6 této Smlouvy Smluvní strany se dohodly, že Správce bude zajišťovat pro Dlužníka a Věřitele správu půjčky. Správce bude evidovat veškeré platby, které od Dlužníka obdrží z titulu úhrady splátek Půjčky (jak je definováno níže) a bude Věřitele informovat v případě, kdy se Dlužník dostane do prodlení s úhradou splátky Půjčky, kdy prodlení Dlužníka přesáhne 10 dní. Správce na požádání Věřitele zašle Věřiteli přehled plateb, které byly Dlužníkem uhrazeny z titulu splátek Půjčky. Nedojde-li mezi Věřitelem a Správcem k jiné dohodě, zašle Správce půjčky Věřiteli přehled plateb na ovou adresu Věřitele oznámenou Správci. Za správu Půjčky náleží Správci rovněž periodická odměna uvedená v odst této Smlouvy. 2. Výše půjčky, úroků, způsob poskytnutí a splácení půjčky Strana 1 (celkem 7)

2 2.1. Věřitel se touto Smlouvou zavazuje, za podmínek v této Smlouvě stanovených, poskytnout Dlužníkovi půjčku s následujícími dohodnutými parametry (dále jen Půjčka ): i) výše (jistina) Půjčky v Kč:.,- Kč (slovy: korun českých); ii) iii) iv) úrok: % p.a.; RPSN: % p.a.; měsíční splátka:,- Kč; v) celková částka splatná dlužníkem:,- Kč; vi) vii) účet pro splácení Půjčky.; variabilní symbol Věřitel poskytne Půjčku Dlužníkovi prostřednictvím Správce. Věřitel se zavazuje, že Správci převede částku odpovídající výši půjčky uvedené v čl písm. i) této Smlouvy a to do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy bankovním převodem na účet Správce uvedený v záhlaví této Smlouvy. Jako variabilní symbol uvede Věřitel číslo uvedené v předchozím odstavci této Smlouvy Správce poskytne Půjčku Dlužníkovi převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy a to, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude Půjčka připsána na účet Správce a ode dne, kdy budou splněny veškeré předpoklady pro čerpání Půjčky dle čl. 3. této Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že z částky Půjčky poskytnuté Věřitelem bude uhrazena jednorázová odměna Správce a Správce je oprávněn si odměnu ponechat. Správce je oprávněn pozdržet příp. odmítnout poskytnutí Půjčky Dlužníkovi, pokud před odesláním prostředků Dlužníkovi vyjdou najevo skutečnosti, které významným způsobem zhoršují bonitu Dlužníku nebo předpoklad, že Dlužník bude půjčku řádně splácet, např. skutečnost, že Dlužník uvedl nepravdivé nebo neúplné údaje Věřiteli, některé ze zajištění, které Dlužník Věřiteli poskytuje je neplatné nebo neúčinné, atd. Za den poskytnutí Půjčky se považuje následující pracovní den po odeslání peněžních prostředků Správcem půjčky na účet Dlužníka Půjčka bude Dlužníkem splácena v pravidelných měsíčních splátkách, jejichž výše je uvedena v Příloze č. 1 k této Smlouvě. Dlužník je povinen platby zasílat na účet Správce, uvedený v odst této Smlouvy, který veškeré takto přijaté plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, převede na účet Věřitele uvedený v záhlaví této Smlouvy Dlužník je oprávněn Půjčku předčasně splatit, a to bez dodatečných sankcí z důvodu předčasného splacení. Dlužník je ovšem povinen před předčasným splacením Půjčky informovat Správce o jeho záměru Půjčku předčasně splatit. Správce v takovém případě do 5 pracovních dnů oznámí Dlužníkovi celkovou výši závazků Dlužníka z této Smlouvy (tj. nesplacenou jistinu Půjčky, sjednaný úrok ke dni požadované úhrady a případné další závazky Dlužníka). 3. Předpoklady poskytnutí půjčky, poskytované zajištění 3.1. Předpokladem pro poskytnutí Půjčky je splnění povinnosti Dlužníka prokázat Věřiteli a Správci svoji schopnost Půjčku včas a řádně splácet. Dlužník prohlašuje, že Správci předložil nebo před poskytnutím Půjčky poskytne následující dokumenty: Strana 2 (celkem 7)

3 i/ výpis z Bankovního registru klientských informací (BRKI) ohledně osoby Dlužníka; ii/ výpis z Nebankovního registru klientských informací (NRKI) ohledně osoby Dlužníka; iii/ výpis z centrálního registru exekucí ohledně osoby Dlužníka s datem vystavení ne starším než 15 dní ode dne podpisu této Smlouvy; iv/kopii výpisu z bankovního účtu klienta a/nebo poštovní poukázky, kterou je hrazena pravidelná platba týkající se dodávek elektřiny/plynu nebo telekomunikačních služeb vztahující se k adrese Dlužníka; v/ potvrzení o průměrném výdělku (mzdě nebo platu) Dlužníka za 3 předchozí kalendářní měsíce nebo kopie daňového přiznání k dani z příjmu Dlužníka za předchozí kalendářní rok. Výpisy uvedené výše pod bodem i/, ii/ a iii/ Dlužník poskytne Správci před podpisem této Smlouvy nebo současně s doručením Smlouvy podepsané ze strany Dlužníka. Dlužník může po předchozí dohodě se Správcem doručit Správci plnou moc k pořízení těchto výpisů opatřenou úředně ověřeným podpisem Dlužníka. V takovém případě je Dlužník povinen uhradit Správci náklady nutné k pořízení výpisů před čerpáním Půjčky Dlužník prohlašuje a zavazuje se zajistit, že údaje uvedené v dokumentech a výpisech specifikovaných v odst. 3.1 této Smlouvy jsou pravdivé, úplné a nezavádějící. Dlužník rovněž prohlašuje, že tyto údaje nejsou v rozporu s informacemi, které poskytl Věřiteli nebo Správci při sjednávání Půjčky, zejména s údaji a informacemi, které o sobě uvedl na webových stránkách nebo které při jiné příležitosti poskytl Správci Dlužník Věřiteli poskytuje následující zajištění svého závazku včas a řádně splácet Půjčku: i/ vlastní směnka vystavená Dlužníkem vystavená ve stejný den jako je den podpisu této Smlouvy bez uvedení směnečné sumy a data splatnosti. Smluvní strany si sjednávají, že v případě, pokud se Dlužník dostane do prodlení se splácením Půjčky a celková částka, ohledně níž je v prodlení, přesáhne dvojnásobek pravidelné měsíční splátky je Věřitel nebo Správce oprávněn do směnky doplnit datum splatnosti jako kterýkoli dne následující po dni, kdy se Dlužník dostal do prodlení se splácením Půjčky a jako směnečnou sumu je Věřitel nebo Správce oprávněn doplnit jakoukoliv částku až do výše veškerých závazků Dlužníka vůči Věřiteli dle této Smlouvy. ii/ručitelské prohlášení vystavené panem/paní.. dne.., který/á převzal ručení za včasné splacení Půjčky; Kopie listin, které představují zajištění poskytované Dlužníkem, jsou uvedeny v Příloze č. 2 k této Smlouvě. Dlužník prohlašuje a zavazuje se zajistit, že veškeré zajištění, které Věřiteli nebo třetí osoba poskytuje je platné, účinné a představuje právně závazný a vynutitelný závazek osoby poskytující zajištění. 4. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 4.1. Dlužník je povinen označit veškeré bezhotovostní platby související s Půjčkou variabilním symbolem, který je uveden v čl odst. vii) této Smlouvy (tj. číslo Smlouvy). V případě, že tak Dlužník neučiní, má se zato, že Dlužník předmětnou platbu neprovedl a je stále v prodlení ohledně této předmětné platby Dlužník prohlašuje, že se seznámil s podmínkami poskytnutí Půjčky dle této Smlouvy, zejm. s výší úroku a harmonogramem splátek a tyto považuje za odpovídající jeho příjmové a majetkové situaci Dlužník prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá s úmyslem řádně Půjčku splácet. Dlužník dále prohlašuje, že proti němu není vedeno insolvenční řízení a neexistují skutečnosti, které by odůvodňovaly podání insolvenčního návrhu proti němu. Dlužník dále prohlašuje, že proti němu Strana 3 (celkem 7)

4 není vedena exekuce a není si vědom žádných skutečností, které by odůvodňovaly nařízení exekuce na jeho majetek Dlužník se zavazuje, že veškeré splátky Půjčky bude hradit prostřednictvím účtu Správce, který je uvedený v čl odst. vi) této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti se má za to, že splátka Půjčky nebyla uhrazena Věřitel se zavazuje, že nebude usilovat o to, aby Dlužník hradil splátky Půjčky, případně ani jiné platby, které z této Smlouvy vyplývají přímo Věřiteli. V případě, že Dlužník přesto zašle peněžní prostředky přímo na účet Věřitele, je Věřitele povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Správci půjčky. Nárok Správce na uhrazení odměny dle čl. 6 této Smlouvy není nijak dotčen případnou skutečností, že Dlužník hradil některé plnění vyplývající z této Smlouvy přímo Věřiteli V případě, že Dlužníku poruší některou povinnost uvedenou v odst.. 3.2, 3.3 nebo 4.3, smluvní strany si sjednávají, že následujícím dnem po porušení této povinnosti nastává splatnost celé doposud neuhrazené jistiny Půjčky, včetně sjednaných úroků. Dlužník je v tomto případě povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 30% z jistiny Půjčky. Smluvní strany se dohodly, že tato smluvní pokuta bude rozdělena mezi Věřitele a Správce, kdy každý obdrží a je oprávněn si ponechat jednu polovinu Věřitel prohlašuje, že není osobou poskytující půjčku v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolaní a Půjčka. Věřitel prohlašuje, že z těchto důvodů na Půjčku nedopadá zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů Věřitel prohlašuje, že si je vědom případný rizik poskytnutí Půjčky Dlužníkovi a bere na vědomí, že Správce nijak neodpovídá za povinnost Dlužníka plnit své závazky z této Smlouvy. 5. Důsledky porušení povinnosti včas a řádně splácet půjčku 5.1. V případě, že se Dlužník dostane do prodlení s úhradou jednotlivých splátek Půjčky oproti termínu splatnosti jednotlivých splátek uvedených v harmonogramu splátek (Příloha č. 1 k této Smlouvě), přičemž prodlení dlužníka s úhradou jednotlivých splátek nebo části splátek přesáhne 10 dní, je povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,5% počítané z celkové částky ohledně níž je Dlužník v prodlení za každý den prodlení Dlužníka. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo na úhradu škody a nákladů Věřitele a Správce V případě, že Dlužník poruší povinnost včas a řádně splácet Půjčku a částka ohledně níž je Dlužník v prodlení přesáhne dvojnásobek pravidelné měsíční splátky Půjčky, smluvní strany si sjednávají, že následujícím dnem nastává splatnost celého dluhu, včetně sjednaných úroků. Dlužník je v tomto případě povinen uhradit Věřiteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové jistiny Půjčky, u které dochází k zesplatnění Dlužník se zavazuje, že Věřiteli a Správci uhradí veškeré náklady, které jim vzniknou v souvislosti s porušením povinností Dlužníka včas a řádně splácet Půjčku. V případě prodlení Dlužníka s platbami dle této Smlouvy, kdy prodlení Dlužníka přesáhne 10 dní, je Správce oprávněn zaslat Dlužníkovi písemnou upomínku. Za každou písemnou upomínku, kterou Správce zašle Dlužníkovi, je Dlužník povinen uhradit Správci odměnu a náhradu nákladů ve výši 700,- Kč V případě, že Dlužník poruší svou povinnost uvedenou v odst této Smlouvy (tj. hradit splátky Půjčky prostřednictvím účtu Správce) je povinen uhradit Správci smluvní pokutu ve výši 50% z částky, které nebyla uhrazena prostřednictvím účtu Správce, který je uveden v odst. 2.2 této Smlouvy. Strana 4 (celkem 7)

5 5.5. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku a v čl. 4 této Smlouvy mohou být uplatněny kumulativně. 6. Odměna Správce, poplatky a náklady 6.1. Smluvní strany se dohodly, že Správci půjčky za jeho činnost, která vedla k uzavření této Smlouvy přísluší od Dlužníka jednorázová odměna ve výši 4 % z Půjčky, minimálně však částka 800,- Kč (tj. odměna ve výši.,- Kč (slovy:. korun českých). Odměnu hradí Správci Dlužník. Správce je oprávněn o tuto jednorázovou odměnu ponížit částku, která bude Dlužníkovi poskytnuta postupem dle odst této Smlouvy a odměnu si ponechat Smluvní strany se dohodly, že Správce půjčky bude zajišťovat pro Dlužníka správu Půjčky, zejména bude evidovat příchozí platby, vyhotovovat a zasílat upomínky Dlužníkovi a činit další administrativní úkony. Dlužník je povinen hradit Správci půjčky periodickou roční odměnu ve výši 1% počítané z částky uvedené v čl odst. v) této Smlouvy za administrativní činnost Správce, nejméně však částku 200,- Kč. Nárok na odměnu dle předchozí věty za první rok trvání této Smlouvy je splatný dnem uzavření této Smlouvy a poté vždy k 1. lednu za každý započatý rok trvání této Smlouvy. Správce je oprávněn o první splátku této odměny ponížit částku, která bude Dlužníkovi poskytnuta postupem dle odst této Smlouvy a odměnu si ponechat. O částku odpovídající výši odměny za každý následující započatý rok trvání této Smlouvy bude vždy navýšena 1. splátka Půjčky v příslušném kalendářním roce Smluvní strany se dohodly, že Správce půjčky bude zajišťovat pro Věřitele správu Půjčky. Správce bude evidovat veškeré platby, které od Dlužníka obdrží z titulu úhrady splátek Půjčky. Věřitel je povinen hradit Správci půjčky periodickou roční odměnu ve výši 1% počítané z nesplacené částky uvedené u v čísl. V odst této Smlouvy za administrativní činnost Správce, nejméně však částku 200,- Kč. Nárok na odměnu dle předchozí věty za první rok trvání této Smlouvy je splatný dnem uzavření této Smlouvy a poté vždy k 1. lednu za každý započatý rok trvání této Smlouvy. Správce je oprávněn o tuto odměnu ponížit první splátku Dlužníka, která má připadnout Věřiteli, v příslušném kalendářním roce trvání této Smlouvy Smluvní strany si sjednávají, že Správce je oprávněn přednostně uspokojit svůj nárok na odměnu dle tohoto článku Smlouvy z plnění, které bude Dlužník poskytnuto v souvislosti plněním závazků Dlužníka dle této Smlouvy. 7. Ochrana osobních údajů K účelům níže uvedeným, je Správce oprávněn uchovávat, použít, zpracovávat, upravovat a posuzovat informace poskytnuté Dlužníkem a Věřitelem při výkonu činností dle této Smlouvy, zejm. jejich jméno, příjmení, adresu, telefon, ová adresa, rodné číslo a další údaje týkající se finanční situace dlužníka uvedené poskytnuté Dlužníkem nebo Věřitelem (dále jen Informace ) a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění osoby, k čemuž Věřitel a Dlužník dávají výslovný souhlas. Informace mohou být použity pouze k následujícímu: (a) (b) (c) (d) ověření majetkové a finanční situace Věřitele a/nebo Dlužníka v dostupných veřejných a soukromých evidencích, které shromažďují data o bonitě fyzických a právnických osob; uvedení Informací na veřejně dostupných webových stránkách v rámci publikace údajů o požadavcích Dlužníka a/nebo Věřitele na Půjčku; předání Informací jiné smluvní straně této Smlouvy; poskytnutí Informací a oznámení případných porušení této Smlouvy osobám, které provozují veřejné nebo soukromé evidence, které shromažďují data o bonitě fyzických a právnických osob; Strana 5 (celkem 7)

6 (e) zveřejnění Informací o průběhu splacení půjček, které zajistil Správce půjčky pro reklamní a marketingové účely. Dlužník a Věřitel souhlasí s tím, že Správce je oprávněn s Informace shromažďovat, zpracovávat nebo s nimi jinak nakládat automatizovaně, systematicky a za vyžití informační technologie. Dlužník i Věřitel prohlašují, že mají bydliště v zemi, která je členským státem EU a současně potvrzují, že nejsou politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu. 8. Ostatní a závěrečná ujednaní 8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran Je-li kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo nevykonatelné, případně, stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se neplatnost, neúčinnost nebo nevykonatelnost takového ustanovení platnosti, účinnosti či vykonatelnosti ustanovení ostatních. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vyvinout veškerou snahu, aby vadné ustanovení nahradily bezvadným, které se svým obsahem a účelem nejvíce přibližuje ustanovení nahrazovanému Veškeré písemné úkony budou, nebude-li dohodnuto jinak, zasílány na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy nebo jiných kontaktních údajů jedné ze smluvních stran je tato smluvní strana povinna oznámit změnu druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. V případě, že se nepodaří písemnost doručit druhé smluvní straně na adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, popř. při změně adresy na adresu, která byla druhé smluvní straně řádně oznámena, platí, že písemnost se považuje za doručenou okamžikem, kdy je písemnost vrácena odesílající straně jako nevyzvednutá Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být písemné a podepsané všemi smluvními stranami. Tyto dodatky budou číslovány vzestupnou číselnou řadou Veškeré vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zejména ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) v platném znění a ostatními právními předpisy České republiky Právní vztahy mezi smluvními stranami se dále řídí Všeobecnými podmínkami pro zprostředkování půjček, které jsou k této Smlouvě přiloženy a se kterými se smluvní strany seznámily Všechny smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu řádně a pozorně přečetly a souhlasí s celým jejím obsahem, což stvrzují níže podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem. Strana 6 (celkem 7)

7 V.. dne V.. dne Věřitel Správce V.. dne Dlužník Strana 7 (celkem 7)

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Smlouva o hotovostním úvěru

Smlouva o hotovostním úvěru Smlouva o hotovostním úvěru 1. SMLUVNÍ STRANY Different money s.r.o. se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČO: 03570967 Bankovní spojení: 2020010045/6000 Společnost je zapsaná v obchodním

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLUVNÍ STRANY & Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo 2012299047. I.

Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo 2012299047. I. Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo 2012299047 I. Smluvní strany Jméno a příjmení: Datum narození: 0. 0. 2000 Adresa:,,

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH. Smluvní strany: Městská část Praha 8 IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797,

SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH. Smluvní strany: Městská část Praha 8 IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797, SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH Smluvní strany: Městská část Praha 8 se sídlem Praha 8, Zenklova 1/35, PSČ 180 48, IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797, bankovní spojení: česká spořitelna, a. s., číslo

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru č. XXX

Smlouva o spotřebitelském úvěru č. XXX Smlouva o spotřebitelském úvěru č. XXX (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%.

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí na Vás být vedena exekuce,

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti uživatele / výrobce / provozovatele RDS / provozovatele LDS ( dále jen Uživatel )

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti uživatele / výrobce / provozovatele RDS / provozovatele LDS ( dále jen Uživatel ) Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti uživatele / výrobce / provozovatele RDS / provozovatele LDS ( dále jen Uživatel ) 1. Uživatel je povinen prokázat PDS dostatečnou finanční způsobilost k plnění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více