Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )"

Transkript

1 Smlouva č... bankovní spojení: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující smlouvu o zápůjčce a její správě (dále jen Smlouva ) 1. Předmět smlouvy 1.1. Věřitel se na základě této Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou stanovených zavazuje půjčit Dlužníkovi částku uvedenou níže v odst. 2.1 této Smlouvy a Dlužník se zavazuje částku včetně sjednaných úroků Věřiteli vrátit jakožto i plnit další povinnosti v této Smlouvě sjednané Smluvní strany konstatují a potvrzují, že možnost uzavřít tuto Smlouvu byla Věřiteli a Dlužníkovi zajištěna za přispění Správce prostřednictvím webových stránek které provozuje Správce. Správci za zprostředkování možnosti uzavření této Smlouvy a za činnost, kterou Věřiteli a Dlužníkovi poskytuje v průběhu trvání smluvního vztahu, náleží odměna sjednaná v čl. 6 této Smlouvy Smluvní strany se dohodly, že Správce bude zajišťovat pro Dlužníka a Věřitele správu půjčky. Správce bude evidovat veškeré platby, které od Dlužníka obdrží z titulu úhrady splátek Půjčky (jak je definováno níže) a bude Věřitele informovat v případě, kdy se Dlužník dostane do prodlení s úhradou splátky Půjčky, kdy prodlení Dlužníka přesáhne 10 dní. Správce na požádání Věřitele zašle Věřiteli přehled plateb, které byly Dlužníkem uhrazeny z titulu splátek Půjčky. Nedojde-li mezi Věřitelem a Správcem k jiné dohodě, zašle Správce půjčky Věřiteli přehled plateb na ovou adresu Věřitele oznámenou Správci. Za správu Půjčky náleží Správci rovněž periodická odměna uvedená v odst této Smlouvy. 2. Výše půjčky, úroků, způsob poskytnutí a splácení půjčky Strana 1 (celkem 7)

2 2.1. Věřitel se touto Smlouvou zavazuje, za podmínek v této Smlouvě stanovených, poskytnout Dlužníkovi půjčku s následujícími dohodnutými parametry (dále jen Půjčka ): i) výše (jistina) Půjčky v Kč:.,- Kč (slovy: korun českých); ii) iii) iv) úrok: % p.a.; RPSN: % p.a.; měsíční splátka:,- Kč; v) celková částka splatná dlužníkem:,- Kč; vi) vii) účet pro splácení Půjčky.; variabilní symbol Věřitel poskytne Půjčku Dlužníkovi prostřednictvím Správce. Věřitel se zavazuje, že Správci převede částku odpovídající výši půjčky uvedené v čl písm. i) této Smlouvy a to do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy bankovním převodem na účet Správce uvedený v záhlaví této Smlouvy. Jako variabilní symbol uvede Věřitel číslo uvedené v předchozím odstavci této Smlouvy Správce poskytne Půjčku Dlužníkovi převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy a to, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude Půjčka připsána na účet Správce a ode dne, kdy budou splněny veškeré předpoklady pro čerpání Půjčky dle čl. 3. této Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že z částky Půjčky poskytnuté Věřitelem bude uhrazena jednorázová odměna Správce a Správce je oprávněn si odměnu ponechat. Správce je oprávněn pozdržet příp. odmítnout poskytnutí Půjčky Dlužníkovi, pokud před odesláním prostředků Dlužníkovi vyjdou najevo skutečnosti, které významným způsobem zhoršují bonitu Dlužníku nebo předpoklad, že Dlužník bude půjčku řádně splácet, např. skutečnost, že Dlužník uvedl nepravdivé nebo neúplné údaje Věřiteli, některé ze zajištění, které Dlužník Věřiteli poskytuje je neplatné nebo neúčinné, atd. Za den poskytnutí Půjčky se považuje následující pracovní den po odeslání peněžních prostředků Správcem půjčky na účet Dlužníka Půjčka bude Dlužníkem splácena v pravidelných měsíčních splátkách, jejichž výše je uvedena v Příloze č. 1 k této Smlouvě. Dlužník je povinen platby zasílat na účet Správce, uvedený v odst této Smlouvy, který veškeré takto přijaté plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, převede na účet Věřitele uvedený v záhlaví této Smlouvy Dlužník je oprávněn Půjčku předčasně splatit, a to bez dodatečných sankcí z důvodu předčasného splacení. Dlužník je ovšem povinen před předčasným splacením Půjčky informovat Správce o jeho záměru Půjčku předčasně splatit. Správce v takovém případě do 5 pracovních dnů oznámí Dlužníkovi celkovou výši závazků Dlužníka z této Smlouvy (tj. nesplacenou jistinu Půjčky, sjednaný úrok ke dni požadované úhrady a případné další závazky Dlužníka). 3. Předpoklady poskytnutí půjčky, poskytované zajištění 3.1. Předpokladem pro poskytnutí Půjčky je splnění povinnosti Dlužníka prokázat Věřiteli a Správci svoji schopnost Půjčku včas a řádně splácet. Dlužník prohlašuje, že Správci předložil nebo před poskytnutím Půjčky poskytne následující dokumenty: Strana 2 (celkem 7)

3 i/ výpis z Bankovního registru klientských informací (BRKI) ohledně osoby Dlužníka; ii/ výpis z Nebankovního registru klientských informací (NRKI) ohledně osoby Dlužníka; iii/ výpis z centrálního registru exekucí ohledně osoby Dlužníka s datem vystavení ne starším než 15 dní ode dne podpisu této Smlouvy; iv/kopii výpisu z bankovního účtu klienta a/nebo poštovní poukázky, kterou je hrazena pravidelná platba týkající se dodávek elektřiny/plynu nebo telekomunikačních služeb vztahující se k adrese Dlužníka; v/ potvrzení o průměrném výdělku (mzdě nebo platu) Dlužníka za 3 předchozí kalendářní měsíce nebo kopie daňového přiznání k dani z příjmu Dlužníka za předchozí kalendářní rok. Výpisy uvedené výše pod bodem i/, ii/ a iii/ Dlužník poskytne Správci před podpisem této Smlouvy nebo současně s doručením Smlouvy podepsané ze strany Dlužníka. Dlužník může po předchozí dohodě se Správcem doručit Správci plnou moc k pořízení těchto výpisů opatřenou úředně ověřeným podpisem Dlužníka. V takovém případě je Dlužník povinen uhradit Správci náklady nutné k pořízení výpisů před čerpáním Půjčky Dlužník prohlašuje a zavazuje se zajistit, že údaje uvedené v dokumentech a výpisech specifikovaných v odst. 3.1 této Smlouvy jsou pravdivé, úplné a nezavádějící. Dlužník rovněž prohlašuje, že tyto údaje nejsou v rozporu s informacemi, které poskytl Věřiteli nebo Správci při sjednávání Půjčky, zejména s údaji a informacemi, které o sobě uvedl na webových stránkách nebo které při jiné příležitosti poskytl Správci Dlužník Věřiteli poskytuje následující zajištění svého závazku včas a řádně splácet Půjčku: i/ vlastní směnka vystavená Dlužníkem vystavená ve stejný den jako je den podpisu této Smlouvy bez uvedení směnečné sumy a data splatnosti. Smluvní strany si sjednávají, že v případě, pokud se Dlužník dostane do prodlení se splácením Půjčky a celková částka, ohledně níž je v prodlení, přesáhne dvojnásobek pravidelné měsíční splátky je Věřitel nebo Správce oprávněn do směnky doplnit datum splatnosti jako kterýkoli dne následující po dni, kdy se Dlužník dostal do prodlení se splácením Půjčky a jako směnečnou sumu je Věřitel nebo Správce oprávněn doplnit jakoukoliv částku až do výše veškerých závazků Dlužníka vůči Věřiteli dle této Smlouvy. ii/ručitelské prohlášení vystavené panem/paní.. dne.., který/á převzal ručení za včasné splacení Půjčky; Kopie listin, které představují zajištění poskytované Dlužníkem, jsou uvedeny v Příloze č. 2 k této Smlouvě. Dlužník prohlašuje a zavazuje se zajistit, že veškeré zajištění, které Věřiteli nebo třetí osoba poskytuje je platné, účinné a představuje právně závazný a vynutitelný závazek osoby poskytující zajištění. 4. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 4.1. Dlužník je povinen označit veškeré bezhotovostní platby související s Půjčkou variabilním symbolem, který je uveden v čl odst. vii) této Smlouvy (tj. číslo Smlouvy). V případě, že tak Dlužník neučiní, má se zato, že Dlužník předmětnou platbu neprovedl a je stále v prodlení ohledně této předmětné platby Dlužník prohlašuje, že se seznámil s podmínkami poskytnutí Půjčky dle této Smlouvy, zejm. s výší úroku a harmonogramem splátek a tyto považuje za odpovídající jeho příjmové a majetkové situaci Dlužník prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá s úmyslem řádně Půjčku splácet. Dlužník dále prohlašuje, že proti němu není vedeno insolvenční řízení a neexistují skutečnosti, které by odůvodňovaly podání insolvenčního návrhu proti němu. Dlužník dále prohlašuje, že proti němu Strana 3 (celkem 7)

4 není vedena exekuce a není si vědom žádných skutečností, které by odůvodňovaly nařízení exekuce na jeho majetek Dlužník se zavazuje, že veškeré splátky Půjčky bude hradit prostřednictvím účtu Správce, který je uvedený v čl odst. vi) této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti se má za to, že splátka Půjčky nebyla uhrazena Věřitel se zavazuje, že nebude usilovat o to, aby Dlužník hradil splátky Půjčky, případně ani jiné platby, které z této Smlouvy vyplývají přímo Věřiteli. V případě, že Dlužník přesto zašle peněžní prostředky přímo na účet Věřitele, je Věřitele povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Správci půjčky. Nárok Správce na uhrazení odměny dle čl. 6 této Smlouvy není nijak dotčen případnou skutečností, že Dlužník hradil některé plnění vyplývající z této Smlouvy přímo Věřiteli V případě, že Dlužníku poruší některou povinnost uvedenou v odst.. 3.2, 3.3 nebo 4.3, smluvní strany si sjednávají, že následujícím dnem po porušení této povinnosti nastává splatnost celé doposud neuhrazené jistiny Půjčky, včetně sjednaných úroků. Dlužník je v tomto případě povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 30% z jistiny Půjčky. Smluvní strany se dohodly, že tato smluvní pokuta bude rozdělena mezi Věřitele a Správce, kdy každý obdrží a je oprávněn si ponechat jednu polovinu Věřitel prohlašuje, že není osobou poskytující půjčku v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolaní a Půjčka. Věřitel prohlašuje, že z těchto důvodů na Půjčku nedopadá zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů Věřitel prohlašuje, že si je vědom případný rizik poskytnutí Půjčky Dlužníkovi a bere na vědomí, že Správce nijak neodpovídá za povinnost Dlužníka plnit své závazky z této Smlouvy. 5. Důsledky porušení povinnosti včas a řádně splácet půjčku 5.1. V případě, že se Dlužník dostane do prodlení s úhradou jednotlivých splátek Půjčky oproti termínu splatnosti jednotlivých splátek uvedených v harmonogramu splátek (Příloha č. 1 k této Smlouvě), přičemž prodlení dlužníka s úhradou jednotlivých splátek nebo části splátek přesáhne 10 dní, je povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,5% počítané z celkové částky ohledně níž je Dlužník v prodlení za každý den prodlení Dlužníka. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo na úhradu škody a nákladů Věřitele a Správce V případě, že Dlužník poruší povinnost včas a řádně splácet Půjčku a částka ohledně níž je Dlužník v prodlení přesáhne dvojnásobek pravidelné měsíční splátky Půjčky, smluvní strany si sjednávají, že následujícím dnem nastává splatnost celého dluhu, včetně sjednaných úroků. Dlužník je v tomto případě povinen uhradit Věřiteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové jistiny Půjčky, u které dochází k zesplatnění Dlužník se zavazuje, že Věřiteli a Správci uhradí veškeré náklady, které jim vzniknou v souvislosti s porušením povinností Dlužníka včas a řádně splácet Půjčku. V případě prodlení Dlužníka s platbami dle této Smlouvy, kdy prodlení Dlužníka přesáhne 10 dní, je Správce oprávněn zaslat Dlužníkovi písemnou upomínku. Za každou písemnou upomínku, kterou Správce zašle Dlužníkovi, je Dlužník povinen uhradit Správci odměnu a náhradu nákladů ve výši 700,- Kč V případě, že Dlužník poruší svou povinnost uvedenou v odst této Smlouvy (tj. hradit splátky Půjčky prostřednictvím účtu Správce) je povinen uhradit Správci smluvní pokutu ve výši 50% z částky, které nebyla uhrazena prostřednictvím účtu Správce, který je uveden v odst. 2.2 této Smlouvy. Strana 4 (celkem 7)

5 5.5. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku a v čl. 4 této Smlouvy mohou být uplatněny kumulativně. 6. Odměna Správce, poplatky a náklady 6.1. Smluvní strany se dohodly, že Správci půjčky za jeho činnost, která vedla k uzavření této Smlouvy přísluší od Dlužníka jednorázová odměna ve výši 4 % z Půjčky, minimálně však částka 800,- Kč (tj. odměna ve výši.,- Kč (slovy:. korun českých). Odměnu hradí Správci Dlužník. Správce je oprávněn o tuto jednorázovou odměnu ponížit částku, která bude Dlužníkovi poskytnuta postupem dle odst této Smlouvy a odměnu si ponechat Smluvní strany se dohodly, že Správce půjčky bude zajišťovat pro Dlužníka správu Půjčky, zejména bude evidovat příchozí platby, vyhotovovat a zasílat upomínky Dlužníkovi a činit další administrativní úkony. Dlužník je povinen hradit Správci půjčky periodickou roční odměnu ve výši 1% počítané z částky uvedené v čl odst. v) této Smlouvy za administrativní činnost Správce, nejméně však částku 200,- Kč. Nárok na odměnu dle předchozí věty za první rok trvání této Smlouvy je splatný dnem uzavření této Smlouvy a poté vždy k 1. lednu za každý započatý rok trvání této Smlouvy. Správce je oprávněn o první splátku této odměny ponížit částku, která bude Dlužníkovi poskytnuta postupem dle odst této Smlouvy a odměnu si ponechat. O částku odpovídající výši odměny za každý následující započatý rok trvání této Smlouvy bude vždy navýšena 1. splátka Půjčky v příslušném kalendářním roce Smluvní strany se dohodly, že Správce půjčky bude zajišťovat pro Věřitele správu Půjčky. Správce bude evidovat veškeré platby, které od Dlužníka obdrží z titulu úhrady splátek Půjčky. Věřitel je povinen hradit Správci půjčky periodickou roční odměnu ve výši 1% počítané z nesplacené částky uvedené u v čísl. V odst této Smlouvy za administrativní činnost Správce, nejméně však částku 200,- Kč. Nárok na odměnu dle předchozí věty za první rok trvání této Smlouvy je splatný dnem uzavření této Smlouvy a poté vždy k 1. lednu za každý započatý rok trvání této Smlouvy. Správce je oprávněn o tuto odměnu ponížit první splátku Dlužníka, která má připadnout Věřiteli, v příslušném kalendářním roce trvání této Smlouvy Smluvní strany si sjednávají, že Správce je oprávněn přednostně uspokojit svůj nárok na odměnu dle tohoto článku Smlouvy z plnění, které bude Dlužník poskytnuto v souvislosti plněním závazků Dlužníka dle této Smlouvy. 7. Ochrana osobních údajů K účelům níže uvedeným, je Správce oprávněn uchovávat, použít, zpracovávat, upravovat a posuzovat informace poskytnuté Dlužníkem a Věřitelem při výkonu činností dle této Smlouvy, zejm. jejich jméno, příjmení, adresu, telefon, ová adresa, rodné číslo a další údaje týkající se finanční situace dlužníka uvedené poskytnuté Dlužníkem nebo Věřitelem (dále jen Informace ) a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění osoby, k čemuž Věřitel a Dlužník dávají výslovný souhlas. Informace mohou být použity pouze k následujícímu: (a) (b) (c) (d) ověření majetkové a finanční situace Věřitele a/nebo Dlužníka v dostupných veřejných a soukromých evidencích, které shromažďují data o bonitě fyzických a právnických osob; uvedení Informací na veřejně dostupných webových stránkách v rámci publikace údajů o požadavcích Dlužníka a/nebo Věřitele na Půjčku; předání Informací jiné smluvní straně této Smlouvy; poskytnutí Informací a oznámení případných porušení této Smlouvy osobám, které provozují veřejné nebo soukromé evidence, které shromažďují data o bonitě fyzických a právnických osob; Strana 5 (celkem 7)

6 (e) zveřejnění Informací o průběhu splacení půjček, které zajistil Správce půjčky pro reklamní a marketingové účely. Dlužník a Věřitel souhlasí s tím, že Správce je oprávněn s Informace shromažďovat, zpracovávat nebo s nimi jinak nakládat automatizovaně, systematicky a za vyžití informační technologie. Dlužník i Věřitel prohlašují, že mají bydliště v zemi, která je členským státem EU a současně potvrzují, že nejsou politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu. 8. Ostatní a závěrečná ujednaní 8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran Je-li kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo nevykonatelné, případně, stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se neplatnost, neúčinnost nebo nevykonatelnost takového ustanovení platnosti, účinnosti či vykonatelnosti ustanovení ostatních. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vyvinout veškerou snahu, aby vadné ustanovení nahradily bezvadným, které se svým obsahem a účelem nejvíce přibližuje ustanovení nahrazovanému Veškeré písemné úkony budou, nebude-li dohodnuto jinak, zasílány na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy nebo jiných kontaktních údajů jedné ze smluvních stran je tato smluvní strana povinna oznámit změnu druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. V případě, že se nepodaří písemnost doručit druhé smluvní straně na adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, popř. při změně adresy na adresu, která byla druhé smluvní straně řádně oznámena, platí, že písemnost se považuje za doručenou okamžikem, kdy je písemnost vrácena odesílající straně jako nevyzvednutá Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být písemné a podepsané všemi smluvními stranami. Tyto dodatky budou číslovány vzestupnou číselnou řadou Veškeré vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zejména ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) v platném znění a ostatními právními předpisy České republiky Právní vztahy mezi smluvními stranami se dále řídí Všeobecnými podmínkami pro zprostředkování půjček, které jsou k této Smlouvě přiloženy a se kterými se smluvní strany seznámily Všechny smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu řádně a pozorně přečetly a souhlasí s celým jejím obsahem, což stvrzují níže podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem. Strana 6 (celkem 7)

7 V.. dne V.. dne Věřitel Správce V.. dne Dlužník Strana 7 (celkem 7)

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy a vymezují vztahy mezi společností GE Money

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 2/2007

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 2/2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 01062014 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FINANČNÍM LEASINGU Č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Smlouvou o finančním leasingu, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví (dále jen Smlouva ) se společnost ŠkoFIN s.r.o. (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více