regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké"

Transkript

1 Podkapitalizace ve vztahu k úrokům z úvěrů a půjček RNDr. Ivan BRYCHTA regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké jsou možnosti správného daňového řešení 1

2 Obsah zákonné vymezení 3-4 výklad správce daně 5-6 spojené osoby 7-10 vlastní test podkapitalizace výpočtový postup podle správce daně praktický příklad na výpočet

3 Základní vymezení a pravidla v ZDP 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) - nedaňové finanční výdaje (náklady) za podmínek: - věřitel s dlužníkem jsou spojenými osobami a - výše finančních výdajů (nákladů) přesahuje X násobek vlastníku kapitálu finanční výdaje (náklady)... zkráceně FN: (definice v ZDP) - úroky z úvěrů a půjček (speciální vymezení v ZDP - viz dále) a - související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování úvěrů, poplatků za záruky pokyn GFŘ D-6 (bod 7 k 25 odst. 1) - finančními náklady jsou vedle úroků také výdaje (náklady) související s úvěry a půjčkami vymezenými v 19 odst. 1 písm. zk) ZDP, jako jsou výdaje (náklady) na obstarání, zpracování úvěrů a poplatky za záruky. 3

4 Základní vymezení a pravidla v ZDP 19 odst. 1 písm. zk) ZDP = osvobození úroků z úvěrů a půjček plynoucí společnosti - daňového rezidenta JČS EU, od obchodní společnosti nebo družstva, je-li rezidentem v ČR, nebo od stálé provozovny společnosti - daňového rezidenta JČS EU na území ČR; výjimka: toto se nevztahuje na úroky z úvěrů a půjček, které jsou považovány za podíly na zisku podle 22 odst. 1 písm. g) bodu 3 ZDP, a dále na úroky z úvěrů a půjček, pokud věřitel má právo: - 1. podílet se na zisku dlužníka z titulu úvěrového vztahu, nebo - 2. změnit právo na úroky z úvěrů a půjček na právo podílet se na zisku dlužníka úvěry a půjčky = úroky z úvěrů, půjček, dluhopisů, vkladních listů, vkladových certifikátů a vkladů jim na roveň postavených a ze směnek, jejichž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky, a obdobných právních vztahů vzniklých v zahraničí 4

5 Další příklady FN podle pokynu GFŘ D-6 další výdaje (náklady), které představují (nebo by z hlediska dlužníka mohly představovat) odměnu placenou za poskytnutí úvěru nebo půjčky a tudíž souvisejí s úvěry a půjčkami, jsou např.: - náklady na obstarání úvěru (např. znalecký posudek vyžadovaný a vyhotovený bankou, nikoliv posudek vyhotovený jiným subjektem nutno posuzovat individuálně), - poplatky za zpracování úvěru (např. poplatky za posouzení žádosti a ohodnocení rizika, administrativní náklady), - poplatky za bankovní záruky, - poplatky za přechod k jiné bankovní instituci, - jiné poplatky přímo související s úvěrem nebo půjčkou, které by mohly, nahrazovat úrokový náklad, - provize zprostředkovateli půjčky, - poplatky za vedení úvěrového účtu a správu úvěru, 5

6 Další příklady FN podle pokynu GFŘ D-6 - poplatky za rezervaci prostředků k čerpání, - poplatky za rezervované nečerpané prostředky, - poplatky za předčasné splácení úvěru, - poplatky za změnu typu úrokové sazby nebo typu úročení za poplatky, které nesouvisejí s úvěry a půjčkami, se považují např. - odměna ručiteli (vyjma bankovní záruky a jiných obdobných poplatků bance), - penále či jiná sankce za nesplácení úvěru, - kursové rozdíly, - náklady na zajištění úvěrového rizika věřitele (např. vyhotovení zástavní smlouvy), - náklady na zajištění úrokového, měnového nebo jiného rizika dlužníka (např. zajišťovací deriváty), - náklady na poradenství (např. bankovní, strukturování financování) 6

7 Vymezení spojených osob v ZDP obecně 23 odst. 7 ZDP - spojenými osobami se pro účely ZDP rozumí: a) kapitálově spojené osoby, přitom: - přímo spojené = pokud se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami přímo kapitálově spojenými - nepřímo spojené = pokud se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami kapitálově spojenými 7

8 Vymezení spojených osob v ZDP obecně b) jinak spojené osoby, kterými jsou osoby: - kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby, - kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Za jinak spojené osoby se nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob, - ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou, - blízké, - které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty Podíl se stanoví jako aritmetický průměr měsíčních stavů v průběhu období. Účast v kontrolní komisi nebo obdobném kontrolním orgánu a provádění kontroly za úplatu se nepovažuje za podílení se na kontrole. 8

9 Speciální úprava v 25 odst. 1 písm. w) testování u spojených osob: testování při poskytnutí úvěru nebo půjčky přes třetí osobu: 9

10 Speciální úprava v 25 odst. 1 písm. w) testování při poskytnutí úvěru nebo půjčky přes třetí osobu: je-li podmínkou pro poskytnutí úvěru nebo půjčky dlužníkovi třetí osobou poskytnutí přímo souvisejícího úvěru, půjčky nebo vkladu této třetí osobě osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi (= původním věřitelem), pak pro účely 25 odst. 1 písm. w) a vzhledem k tomuto úvěru nebo půjčce se považuje třetí osoba za osobu spojenou ve vztahu k dlužníkovi 10

11 Vlastní test podkapitalizace nedaňové FN = ve výši FN z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob v průběhu zdaňovacího období (příp. období, za něž se podává daňové přiznání) přesahuje - šestinásobek výše vlastního kapitálu (VK), je-li příjemcem úvěru a půjčky banka nebo pojišťovna, nebo - čtyřnásobek výše VK u ostatních příjemců úvěrů a půjček Příklad (zjednodušený na úvod ): Dceruška, a.s. (nejedná se o banku ani o pojišťovnu), má v daném roce průměrný vlastní kapitál = Kč, půjčku ve výši Kč (= průměrná výše jistiny) od společnost Matička, a.s. Nechť jsou související FN v daném období Kč. Test podkapitalizace: 4 x < => část FN nedaňová.. Výše nedaňových FN = (1 4 x / ) z Kč = 20 % z Kč = Kč. 11

12 Vlastní kapitál (podle účetních předpisů) vlastní kapitál (VK) = účetní pojem z výkazu zisku a ztráty (položka pasiv), je tvořen (viz vyhláška č. 500/2002 Sb., provádějící zákon o účetnictví pro podnikatele - PVZÚ): - základním kapitálem, - kapitálovými fondy, - rezervními fondy, nedělitelným fondem a ostatními fondy ze zisku, - výsledky hospodaření minulých let, - výsledkem hospodaření (VH) běžného účetního období (ten se však do algoritmu neuvažuje) U dlužníka, který je účetní jednotkou účtující podle směrné účtové osnovy (příloha č. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) = účty účtových skupin 41 až

13 Další související pravidla podle ZDP 25 odst. 1 písm. zl) - FN z úvěrů a půjček odvozených ze zisku = úvěry a půjčky, které jsou odvozeny od zisku, resp. kde úrok nebo výnos nebo skutečnost, zda se FN stanou splatnými, jsou zcela nebo zčásti odvozovány od výsledku hospodaření (zisku) poplatníka Případná nedaňovost by se týkala celých FN, přitom není podstatné, zda je dlužník s věřitelem spojenou osobou, či nikoliv. Příklad: Společnost obdržela půjčku od nespojené osoby ve výši Kč, kde v podmínkách půjčky stojí, že úrok ve výši 3 % p.a. je splatný nejdříve v období následujícím po účetním období, kdy účetní jednotka dosáhne zisku. => Nedaňové nejen úroky, ale i veškeré ostatní FN!! (bez ohledu na to, zda účetní jednotka dosáhla či nedosáhla zisku). 13

14 Další související pravidla podle ZDP situace, kdy FN souvisejí s dosaženými zdaňovanými výnosy 23 odst. 4 písm. e) ZDP - do základu daně se nezahrne částka zaúčtovaná do příjmů (výnosů), pokud souvisí s výdaji (náklady) neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů) v předchozích zdaňovacích obdobích 24 odst. 2 písm. zc) ZDP - daňovými jsou také výdaje (náklady), které nejsou podle 25 výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to jen do výše příjmů (výnosů) s nimi přímo souvisejících za podmínky, že tyto příjmy (výnosy) ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období nebo ve zdaňovacích obdobích předcházejících 14

15 Výpočtový postup dle pokynu GFŘ D-6 GFŘ při výpočtu daňově neuznatelných FN doporučuje následující postup s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám daňového subjektu 1. nejprve se vypočítá poměr: kde: 4 (resp. 6) x SVK Y SVK = stav vlastního kapitálu k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období (nebo období, za které se podává daňové přiznání), pokud v průběhu tohoto období nedojde ke změně vlastního kapitálu; dojde-li v průběhu tohoto období ke změně stavu vlastního kapitálu, je rozhodný průměrný stav vlastního kapitálu vypočtený jako průměr stavů vlastního kapitálu, kdy váhou je příslušný počet dnů; ke změně vlastního kapitálu v důsledku vykázaného VH se nepřihlíží < 1 15

16 Výpočtový postup dle pokynu GFŘ D-6 Y = průměr denních stavů úvěrů a půjček ve zdaňovacím období (nebo období, za které se podává daňové přiznání), od spojených osob. Do úvěrů a půjček se nezahrnují: - úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku - bezúročné úvěry a půjčky; Za rozhodný den, kdy dochází ke změně denního stavu úvěrů a půjček, se považuje den následující po dni úhrady splátky úvěru a půjčky. U úvěrů a půjček v cizí měně se kurs při výpočtu průměrného denního stavu úvěrů a půjček stanoví stejným způsobem, jakým se v souladu s účetními předpisy oceňují závazky v cizí měně. Příklad: 1.1. stav jistiny 3 mil. Kč, splátka 2 mil. Kč, nepřestupný rok (= 365 dní) => Y = [(3 x 15) + (2 x 350)] / 365 = 16

17 Výpočtový postup dle pokynu GFŘ D-6 2. je-li poměr menší než 1, je nutné vypočítat koeficient: 4 (resp. 6) x SVK K = 1 - Y K = koeficient; vypočítá se s přesností na dvě platná desetinná místa podle 146 odst. 3 daňového řádu 3. zjistí se výše FN, které nejsou považovány za výdaje (náklady) daňové podle 25 odst. 1 písm. zl) ZDP (viz dále), a to z úvěrů a půjček od spojených osob označeno V 4. zjistí se výše FN, které nejsou považovány za výdaje (náklady) daňové podle ustanovení 25 odst. 1 písm. zl), a to z úvěrů a půjček od nespojených osob označeno T ostatní FN z úvěrů a půjček od spojených osob označeno U neuznatelné úroky = V + T + (K x U) 17

18 Příklad předpokládejme s.r.o. => bude se uvažovat 4 x SVK FN a stav jistiny (J) úvěrů a půjček v průběhu 201X (tis. Kč): označení: A od SO B od SO C od SO D od NSO FN celkem: (DÚ) J X nezajímá nás J X 180 nezměněno nezměněno - - J X 160 nezměněno J X 140 nezměněno nezměněno - - testované FN = U = = 100 tis. Kč = Kč PJA = [(200 x 120) + (180 x 123) + (160 x 122)] / 365 = 179, PJB = x 365 / 365 = PJC = [(3.000 x 243) + (2.400 x 122)] / 365 = 2.799, Y = PJA + PJB + PJC = 3.979, tis. Kč = ,47 Kč 18

19 Příklad - pokračování vlastní kapitál s.r.o. v průběhu roku 201X (= 365 dní), v tis. Kč: označení: X X X X vlastní kap nezměněno SVK = [(550 x 151) + (350 x 153) + (250 x 61)] / 365 = 416, = ,40 Kč (=> 4x SVK = ,60 Kč) V = 0 Kč.. žádné úvěry a půjčky odvozené od zisku poskytnuté od spojených osob T = 0 Kč.. žádné úvěry a půjčky odvozené od zisku poskytnuté od nespojených osob finální výpočet = nedaňové FN = V + T + (K x U) = K x U = 4 x SVK = (1 - ) x U = 0, x ,71 Kč Y 19

20 a to je vše k výkladu 20

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská Daňový poradce MEZINÁRODNÍ TRANSAKCE Z HLEDISKA DAŇOVÉHO Francouzsko-česká obchodní komora Praha, 5. 3. 2008 Program:

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vážení klienti, > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y >

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vážení klienti, > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vydání Červen 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Aktuálně z veřejné podpory > Jak je vnímán nový živnostenský zákon? Právo aktuálně > Novelizace katastrálního zákona Daně aktuálně > Daňová uznatelnost

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Monosti čerpání dotací z Fondu Vysočina Právo aktuálně Evropská novela obchodního zákoníku Daně aktuálně Daòová reforma u daně z pøíjmù právnických osob

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisů z jednání

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Čj. 32320/11-31 Pokyn GFŘ D - 6 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více