II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení."

Transkript

1 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky ,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění (KV) do položky Sadové úpravy a ozelenění (BV) Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. Rozpočet od počátku roku po RO Usnesení RM č. 241/2010 provedení rozpočtového opatření č. 15 týkajícího se poskytnutí schválených příspěvků v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a jejich zatřídění dle účelu a příjemců: Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO Rozpočtové výdaje ,0-55,0 102, ,0 +20,0 20, ,0 +25,0 25, ,0 +10,0 10,0 odboru finančnímu a majetkovému ve spolupráci s odborem školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 241/2010 provedení rozpočtového opatření č. 15 týkajícího se poskytnutí schválených příspěvků v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a jejich zatřídění dle účelu a příjemců: Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO Rozpočtové výdaje ,0-55,0 102, ,0 +20,0 20, ,0 +25,0 25, ,0 +10,0 10,0 Usnesení z 101. jednání RM

2 odboru finančnímu a majetkovému ve spolupráci s odborem školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 242/2010 poskytnutí finančního příspěvku žadateli o příspěvek v oblasti sportu takto: na konkrétní jednorázovou akci sportovního charakteru obdrží společnost SOLARENVI, a.s. příspěvek ve výši 4 000,- Kč útvaru tajemníka předložit smlouvu k poskytnutí příspěvku starostovi města k podpisu. Usnesení RM č. 243/2010 poskytnutí finančního příspěvku žadateli na jednorázovou akci takto: Obchodní akademie Třeboň 15.ročník studentských oslav Majáles 5 000,- Kč útvaru tajemníka předložit smlouvu k poskytnutí příspěvku starostovi města k podpisu. Usnesení RM č. 244/2010 Harmonogram zpracování závěrečného účtu Města Třeboň za rok 2009 dle důvodové zprávy. útvaru tajemníka poslat výpis z usnesení včetně důvodové zprávy společnostem města a právnickým osobám a všem odborům se usnesením řídit Usnesení RM č. 245/2010 a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 823/3 o výměře 1233 m 2, pozemku p.č. 824 o výměře 315 m 2, vše v k.ú. Třeboň, do podílového vlastnictví jednotlivým vlastníkům určených bytových jednotek v domě čp. 574/II, čp. 1056/II Třeboni (podíl 1/12), za cenu 400,-Kč/m 2. odboru finančnímu a majetkovému předložit na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 246/2010 I. neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parcelní č. 2471/1, k.ú. Třeboň, o výměře 39 m 2, tj. 3 parkovací místa po 13 m 2, před domem č.p. 352/II, prostor bude vyhrazen dopravním značením pro držitele parkovacích karet. Nájem na dobu neurčitou, s měsíční výpovědní lhůtou, s ročním nájmem ve výši Kč za každé parkovací místo. Po uhrazení nájemného bude vydána parkovací karta odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 247/2010 I.schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2189/18 o výměře 121 m 2 v k.ú. Třeboň, manželům Karlovi a Daně Musilovým (Lesní 144, Třeboň), za cenu 150,- Kč/m 2. Kupní cena je splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Usnesení z 101. jednání RM

3 odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 248/2010 a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy budoucí kupní na prodej částí pozemků p.č. 483/4 o výměře cca 30 m 2 a části p.č. 475/2 o výměře cca 30 m 2 v k.ú. Majdalena, za cenu 100,- Kč/m 2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, s firmou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové Město). Smlouva kupní bude uzavřena v průběhu realizace stavby, nejpozději však do termínu ukončení stavby stanoveném ve stavebním povolení. Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání Smlouvy budoucí kupní a kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň poskytováním právnických služeb. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění a předložit na jednání ZM dne Usnesení RM č. 249/2010 a doporučuje zastupitelstvu města schválit darování pozemků p.č. 2476/20 o výměře 46 m 2 a p.č. 611 o výměře 76 m 2 v k.ú. Třeboň do vlastnictví obchodní firmy Technické služby Třeboň s.r.o, IČ (Novohradská 225, Třeboň). Obdarovaný hradí veškeré náklady spojené se sepsáním darovací smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání darovací smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň poskytováním právnických služeb. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění a předložit na jednání ZM dne Usnesení RM č. 250/2010 I. nesouhlasí s uložením kabelů NN do tělesa chodníků místní komunikace v Dukelské ulici v Třeboni před uplynutím lhůty 10-ti let od dokončení rekonstrukce místní komunikace, tj. do května odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 251/2010 I.schvaluje aby nájemcem bytu č. 14 v čp. 20/II v ulici Svatopluka Čecha o velikosti 1+0 a výměře 29,23 m², s nájemným podlahové plochy bytu v částce 1 061,- Kč a s úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou, vestavěnou skříní, odsávačem a vařičem v částce 71,- Kč, splatným nejpozději do 30 dne v měsíci, byl pan Vlastimil Mlynář, Lidická 377/II, Třeboň s nejvyšším bodovým hodnocením a trvalým bydlištěm v Třeboni, dle návrhu bytové komise a platné Směrnice pro využívání městského bytového fondu č. 6, když po přidělení předmětného bytu v DPS bude ukončena nájemní smlouva k bytu č. 1 v čp. 377/II v ulici Lidická, Třeboň a tento byt bude vrácen městu. II.ukládá Usnesení RM č. 252/2010 I.schvaluje: aby nájemcem bytu č. 26 v čp. 20/II v ulici Svatopluka Čecha o velikosti 1+0 a výměře 33,03 m², s nájemným podlahové plochy bytu v částce 1 199,- Kč a s úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou, vařičem a vestavěnou skříní v částce 42,- Kč, splatným nejpozději do 30 dne v měsíci, byla paní Marta Usnesení z 101. jednání RM

4 Peschková, Nádražní 639/II, Třeboň s nejvyšším bodovým hodnocením dle návrhu bytové komise a platné Směrnice pro využívání městského bytového fondu č. 6. II.ukládá Usnesení RM č. 253/2010 I.schvaluje: aby nájemcem bytu č. 8 v čp. 45/II v ulici Daskabát o velikosti 1+0 a výměře 23,92 m², s nájemným podlahové plochy bytu v částce 1 156,- Kč a s úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou, el. bojlerem, měřícím zařízením, digestoří, infrazářičem a toaletní skříňkou v částce 157,- Kč, splatným nejpozději do 30 dne v měsíci, byli žadatelé dle návrhu bytové komise, seřazeni dle bodového hodnocení a platné Směrnice pro využívání městského bytového fondu č. 6, když v tomto pořadí jim bude byt nabídnut II.ukládá I odboru finančnímu a majetkovému zajistit zaplacení kauce ve výši 3 měsíčního nájemného. Usnesení RM č. 254/2010 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v čp. 1017/II v ul. Svobody, Třeboň s Alešem Fendrichem, bytem Rožmberská 30/I, Třeboň. odboru finančnímu a majetkovému předložit nájemní smlouvu k podpisu starostovi města. Usnesení RM č. 255/2010 prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti 1+0 (25,60 m²) v čp. 2/II v ulici Chelčického (DPS 2) v Třeboni s paní Hanou Hrabovskou na dobu 1 rok. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a projednat s paní Hrabovskou možnost přidělení startovacího bytu. Usnesení RM č. 256/2010 znění Smlouvy o nájmu nebytových prostor kina a kinokavárny v části objektu čp. 1/I Kino Světozor, Třeboň, mezi Městem Třeboň a spol. Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. (Tylova 171, Třeboň). I uzavření smlouvy o výpůjčce se spol. Bertiny lázně Třeboň s.r.o. (Tylova 171, Třeboň) na výpůjčku částí pozemků : - p.č. 48 (zastavěná plocha, nádvoří) o výměře cca 10 m 2 za podmínky, že vypůjčitel před zahájením své činnosti požádá odbor ÚpaSŘ o povolení zvláštního užívání místní komunikace - p.č. 48 (zastavěná plocha, nádvoří) a p.č. 57 (zastavěná plocha, nádvoří) o celkové výměře cca 30 m 2 za účelem umístění předzahrádky. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou od do Usnesení z 101. jednání RM

5 II zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemků p.č. 48 (zastavěná plocha, nádvoří) a p.č. 57 (zastavěná plocha, nádvoří) o celkové výměře cca 10 m2 a cca 30 m2 v k.ú. Třeboň, na dobu určitou do , s účinností od po dobu platnosti smlouvy o nájmu kina a kinokavárny v části objektu čp. 1/I Kina Světozor, Třeboň mezi Městem Třeboň a spol. Bertiny lázně Třeboň s.r.o., za účelem umístění předzahrádky. IV.schvaluje vyjmutí nebytového prostoru kina Světozor v čp. 1/I, Třeboň, včetně movitého majetku ze smluv o výpůjčce mezi Městem Třeboň a Informačním a kulturním střediskem města Třeboň ze dne Ukončení užívání předmětu výpůjčky bude ke dni převzetí předmětu výpůjčky zpět na Město Třeboň. V. ukládá odboru finančnímu a majetkovému: zajistit plnění usnesení, předložit smlouvu mezi Městem Třeboň a spol. Bertiny lázně Třeboň s.r.o. k podpisu starostovi města, útvaru tajemníka: zajistit příslušné dodatky ke smlouvám o výpůjčce mezi Městem Třeboň a Informačním a kulturním střediskem města Třeboň, řešící bod č. IV návrhu na usnesení Usnesení RM č. 257/2010 uzavření Dodatku č. 15 k Nájemní smlouvě ze dne se společností Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o., který stanoví výši nájemného na rok Nájemné dohodou včetně valorizace bude činit ,- Kč a bude splatné ve stanovených termínech dle splátkového kalendáře. místostarostce města zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 258/2010 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Třeboň a paní Renatou Šafratovou (Přeseka 15) na movité věci dle přílohy č. 1. Výpůjčka se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od odbor finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení prostřednictvím právníka města. Usnesení RM č. 259/2010, zadavatel zakázky malého rozsahu Chodník Branná jako nejvýhodnější nabídku na výše zmíněnou zakázku nabídku uchazeče ZVŠ stavitelství Třeboň s.r.o., Sádecká 248/II., Třeboň a bude s tímto uchazečem podepsána smlouva o dílo. odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení. Usnesení RM č. 260/2010 rozdělení dotací z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2010, dle návrhu. II. doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2010, dle návrhu. I odboru územního plánování a stavebního řádu předložit materiál na jednání zastupitelstva města. Usnesení z 101. jednání RM

6 Usnesení RM č. 261/2010 výjimku z počtu dětí ve třídách příspěvkových organizací 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018 na školní rok 2010/2011 dle návrhu v důvodové zprávě. I otevření 2. třídy na pracovišti v Břilicích 3. mateřské školy Třeboň ode dne za podmínky zachování školního stravování pro pracoviště Břilice Základní školy Třeboň, Sokolská 296. I ředitelce MŠ a odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 262/2010 bere na vědomí zápis z jednání Komise ochrany veřejného pořádku ze dne Usnesení RM č. 263/2010 bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové ze dne Usnesení RM č. 264/2010 I. projednala a bere na vědomí hospodaření společnosti s majetkovou účastí města Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. v roce I přijetí podílu na hospodářském výsledku společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. ve výši ,- Kč. I odboru finančnímu a majetkovému provést příslušné rozpočtové opatření. Usnesení RM č. 265/2010 jako Valná hromada společnosti Technické služby Třeboň s.r.o. dosažení manažerského hospodářského výsledku ve výši ,94 Kč I výplatu motivačních odměn : řediteli společnosti ve výši 1,95 násobku měsíčního platu jednateli společnosti ve výši 1,5 násobku měsíčního platu ekonomce společnosti ve výši 1,5 násobku měsíčního platu předsedovi dozorčí rady ve výši 7.000,00 Kč. členům dozorčí rady ve výši 4.000,00 Kč. I útvaru tajemníka zaslat řediteli společnosti výpis z usnesení, včetně přílohy č. 2 a řediteli společnosti vyhodnotit efektivitu provozu chlazené ledové plochy za období 11/ /2010. Usnesení RM č. 266/2010 vypůjčení movitého majetku Města Třeboně - loutek v počtu 111 ks (dle přílohy č. 3) v celkové hodnotě ,- Kč, občanskému sdružení Spolek třeboňského loutkového divadla (Březanova 6/I, Třeboň, IČ ) na období od do za podmínky, že: - občanské sdružení uzavře pojištění odpovědnosti za věci užívané a převzaté Usnesení z 101. jednání RM

7 - loutky inv. č. 985, 986, 1001, 1003, 1004 budou zabezpečeny proti poškození a odcizení ve skleněných vitrínách - ostatní loutky budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, odcizení Usnesení RM č. 267/2010 uzavření Nájemní smlouvy s paní Marií Ranglovou, IČ (nábřeží Ladislava Stehny 19, Jindřichův Hradec) na část pozemku p.č. 1026/3 o výměře cca 700 m 2 v k.ú. Třeboň, za podmínek: A/ žadatelka si nejpozději do zajistí na vlastní náklady vydání souhlasu se zvláštním užíváním místní komunikace, vydaný odborem územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Třeboň. B/ po ukončení akce bude prostor uklizen a uveden do původního stavu C/ provozní doba ve všední dny je stanovena od h do h, v sobotu, v neděli a ve svátek od h do h. Zájmový pozemek využije k umístění zábavných atrakcí (kolotoče, autodrom, skákací hrad apod.). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do (tj. celkem 7 dní). Nájemné je stanoveno ve výši 700,- Kč/denně a bude zaplaceno jednorázově na účet pronajimatele nejpozději do Usnesení RM č. 268/2010, zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň, Jiráskova ulice, 2. etapa, na základě hodnocení nabídek komisí I. rozhodla, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, České Budějovice odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 269/2010 v souladu s vyhláškou města č. 1/2006 o znaku města Třeboně a jeho užívání bezplatné užití znaku města do propagačního filmu pozvánky do lázeňského města Třeboň. útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 270/2010 jako valná hromada společností města dohody o ukončení pracovní smlouvy na výkon funkce ředitele společnosti u společností Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o., Technické služby Třeboň, s.r.o., Bertiny lázně Třeboň s.r.o a Lázně Aurora s.r.o. I smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti s právem užívat titul ředitel pro Daniela Dvořáka Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o, Ing. Jaroslava Kubala Technické služby Třeboň, s.r.o a MUDr. Jaroslava Bicana Bertiny lázně Třeboň s.r.o a Lázně Aurora s.r.o. I útvaru tajemníka předložit smlouvy o výkonu funkce jednatele k podpisu vedení města a zaslat vedení společností výpis usnesení. IV. ukládá vedení jednotlivých společností města zajistit provedení změn v obchodním rejstříku. Usnesení z 101. jednání RM

8 PaedDr. Jan Váňa,v.r. starosta města Anna Kahounová,v.r. místostarostka Usnesení z 101. jednání RM

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program:

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 140. jednání Rady města

Více

Miroslava Havrdová - zapisovatelka

Miroslava Havrdová - zapisovatelka - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 123. jednání Rady města

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 56. jednání Rady města

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 152. schůze Rady města Kolína, konané dne 14.6.2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: MUDr. Hoffmann, MUDr. Navrátil, J. Plašil, Ing.

Více