Sborník. Vzdělávání napříč teorií a praxí. z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník. Vzdělávání napříč teorií a praxí. z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc"

Transkript

1 Sborník z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc CZ.1.07/2.2.00/ Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února 2012

2 Moravská vysoká škola Olomouc Vzdělávání napříč teorií a praxí Sborník z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc konané dne 16. února 2012 v Olomouci Editor: Jiřina Sojková

3 Tato publikace vznikla jako výstup projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Konference nazvaná Vzdělávání napříč teorií a praxí se konala dne 16. února 2012 v Olomouci. Sborník obsahuje příspěvky účastníků konference Vzdělávání napříč teorií a praxí konané dne 16. února 2012 na Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s. a autorů studijních a výukových textů. Za původnost a správnost jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři. Příspěvky neprošly jazykovou úpravou. Příspěvky nejsou recenzovány. Editor: Jiřina Sojková, 2012 ISBN I N O V A C E S Y S T É M U O D B O R N É P R A X E S T U D E N T Ů M O R A V S K É V Y S O K É Š K O L Y O L O M O U C C Z / /

4 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. je manažerkou projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc a prorektorkou pro studijní a pedagogické záležitosti. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi poděkovat za Vaši podporu při realizace konference na téma Vzdělávání napříč teorií a praxí. Hlavním impulsem k organizaci setkání zástupců akademického světa, firemního prostředí i veřejného sektoru je dlouholetá snaha o vytváření sítě kooperujících institucí s cílem dynamicky posouvat vzájemnou spolupráci. Ta byla v rámci konference zaměřena zvláště na uplatnitelnost studentů, později absolventů, v jednotlivých segmentech trhu práce. V průběhu konference se nám podařilo vyměnit si vzájemné zkušenosti při práci se studenty, získali jsme informace o požadavcích zaměstnavatelů studentů na odborné praxi nebo jejich zkušenosti při přijetí studenů a absolventů vysokých škol do pracovního procesu a taktéž jsme si předali cenné know-how o implementaci jednotlivých návrhů do vzdělávacího procesu. Pozvání na konferenci přijali představitelé významných organizací České republiky, kteří přednesli v rámci plenárního zasedání a dále diskutovali v rámci následných workshopů aktuální, někdy i ožehavá témata o jednotlivých složkách konkurenceschopnosti absolventů. Svými náměty, postřehy i radami zaujali početně velmi výrazné obecenstvo z řad významných osobností Olomouckého kraje a studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Diskutovaná témata se setkala s velkou odezvou a vyvolala vlnu dotazů. Konference byla organizována jako závěrečný výstup z tříletého projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO). Během této doby vzniklo mnoho nejrůznějších aktivit podporujících myšlenku kooperace akademického světa, firemního prostředí i veřejného

5 sektoru v oblasti posilování konkurenceschopnosti studentů a absolventů na trhu práce. Projekt byl realizován samotnými odbornými praxemi studentů MVŠO, tvorbou výukových a studijních materiálů směřujících do praxe, workshopy se zástupci všech zainteresovaných stran, setkáváním s absolventy, aj. Ukončení projektu se tedy neslo ve slavnostním duchu celodenní konference, která přinesla několik pozitivních momentů. Studenti měli možnost se přímo setkat s představiteli renomovaných organizací, vyslechnout si jejich rady a diskutovat s nimi o požadavcích trhu. Dále došlo k výměně zkušeností při práci se studenty, a to ve dvou úrovních. Pedagogové vysokých škol uváděli konkrétní příklady posilování zkušenostní úrovně studentů ještě při studiu. Ty mohou být podpořeny v požadovaných výstupech samotné výuky, anebo v rámci odborných praxí studentů. K tomu účelu vzniklo na MVŠO několik odborně zaměřených studijních a výukových textů, které byly v průběhu konference prezentovány. Druhá úroveň se nesla v duchu námětů a požadavků, jež byly vyřčeny představiteli zaměstnavatelů studentů a absolventů. Dovolte mi, abych na závěr vyjádřila jedno přání. Konference přinesla mnoho zajímavých námětů a já bych si velice přála, aby se nám všem podařilo navrhované náměty implementovat do svých procesů. Neboť právě to je cesta k úspěchu společnosti.

6 OBSAH Plenární zasedání 3 Katarína Poláčková, Aleš Pokorný Seznamte se s Komerčkou a najděte si ten správný flek... 5 Vojtěch Zuzaňák Jak personalista vybírá kandidáty na volné pozice... 6 Michal Novák Jak to dělá a čeho se snaží dosáhnout PwC v oblasti lidských zdrojů Komorní jednání 18 Ing. Vladimíra Nováková, Ph.D. Multimediální a prezentační vzdělávání ve vysokoškolském studiu jako reakce na požadavky praxe RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D. Všeobecné vzdělávání ve školním kurikulu jen teorie nebo praktická nutnost? Michal Nádvorník OVB Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D., Mgr. Pavla Heřmánková Inovativní přístupy ke vzdělávání na Moravské vysoké škole Olomouc Příspěvky autorů výukových a studijních textů projektu 54 Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D., Ing. Ivana Valentová Vybrané kapitoly z podnikové ekonomiky Mgr. Daniela Navrátilová, Mgr. Pavla Heřmánková Projekty a granty Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková Marketing PhDr. Dana Pokorná, Ph.D., Mgr. Vladimíra Sedláčková Komunikace v praxi RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA, PhDr. Jana Marešová Vybrané kapitoly managementu Mgr. Vladimíra Sedláčková, Mgr. Míla Švarcová Firemní dokumentace... 70

7

8 Plenární zasedání 3

9 Program plenárního zasedání Katarína Poláčková, Aleš Pokorný Seznamte se s Komerčkou a najděte si ten správný flek Vojtěch Zuzaňák Jak personalista vybírá kandidáty na volné pozice Michal Novák Jak to dělá a čeho se snaží dosáhnout PwC v oblasti lidských zdrojů 4

10 Katarína Poláčková, Aleš Pokorný Seznamte se s Komerčkou a najděte si ten správný flek Komerční banka nepodpořila uveřejnění powerpointové prezentace, kterou její zaměstnanci na konferenci přednesli, ve sborníku. 5

11 Vojtěch Zuzaňák Jak personalista vybírá kandidáty na volné pozice 6

12 7

13 8

14 9

15 10

16 11

17 12

18 Michal Novák Jak to dělá a čeho se snaží dosáhnout PwC v oblasti lidských zdrojů 13

19 14

20 15

21 16

22 17

23 Komorní jednání 18

24 Program komorního jednání Ing. Vladimíra Nováková, Ph.D. Multimediální a prezentační vzdělávání ve vysokoškolském studiu jako reakce na požadavky praxe RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D. Všeobecné vzdělávání ve školním kurikulu jen teorie nebo praktická nutnost? Michal Nádvorník OVB Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D., Mgr. Pavla Heřmánková Inovativní přístupy ke vzdělávání na Moravské vysoké škole Olomouc 19

25 Ing. Vladimíra Nováková, Ph.D. Multimediální a prezentační vzdělávání ve vysokoškolském studiu jako reakce na požadavky praxe 20

26 21

27 22

28 MULTIMEDIÁLNÍ A PREZENTAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VYSOKOŠKOLSKÉM STUDIU JAKO REAKCE NA POŽADAVKY PRAXE MULTIMEDIA AND PRESENTATION TRAINING IN UNIVERSITY STUDIES AS A RESPONSE TO THE REQUIREMENTS OF THE LABOUR MARKET Miloš Sedláček České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: ČVUT v Praze poskytuje kvalitní vzdělání v řadě technických oborů. Dlouhodobou slabinou absolventů jsou jejich prezentační dovednosti a schopnost sebeprosazení. Na tento nedostatek reagoval projekt Výukový a výcvikový program prezentace a komunikace, který přinesl do studia příslušné vzdělávání. Další průzkum prokázal, že v prezentační oblasti mají nedostatky i akademičtí pracovníci a jestli své dovednosti mají zlepšit studenti, musí je zlepšit i jejich pedagogové. Proto byl vytvořen projekt Nová media ve vědě a výzkumu, který vyvíjí koncept prezentačního vzdělávání pro odborné pracovníky. Klíčová slova: komunikace, prezentace, média, věda, výzkum, studium, projekt Abstract: CTU provides quality education in a range of technical fields. In the long-term weakness of the graduates, their presentation skills and ability to selfassertion. To this lack responded the project "Educational and training program presentations and communications, which brought to the study corresponding training. Another survey showed that in the presentation area have deficiencies and academics, and if their skills are better students, they must be improved and their teachers. Therefore was created the project New Media in science and research that develops the concept of presentation training for professionals. Key words: communication, presentation, media, science, research, study, project JEL Classification: I23 23

29 Úvod Příspěvek se zabývá významem prezentačního a multimediálního vzdělávání studentů vysokých škol i odborných pracovníků. Příslušné vzdělávání je na našich školách dlouhodobě zanedbáváno a článek podává stručný nástin postupu, kterým tento nedostatek řeší České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. ČVUT v Praze má velký zájem na kontaktu s podniky a institucemi, které zaměstnávají jeho absolventy. Využíváme všech příležitostí, abychom zjistili, jak se mladí inženýři uplatňují, v čem jsou pro praxi připraveni dobře a kde naopak jsou v jejich odborném profilu slabší místa. Vzdělávání na jednotlivých fakultách univerzity pak reaguje nejen na oborový vývoj, ale i na požadavky praxe. Odborný potenciál akademických pracovníků školy je dostatečný na to, aby většina podnětů z firem, byla kvalitně zpracována v aktuální době a aby našla adekvátní odezvu ve výuce a ve výchově posluchačů. Přesto jsou připomínky, které zaznívají opakovaně a některé se opakují i dlouhodobě. Mezi nimi na čelném místě figuruje problémy absolventů s praktickým uplatněním svých znalostí. Po odborné stránce jsou připraveni velmi dobře. Škola s dlouholetou tradicí je v pozici vrcholového pracoviště v naší zemi a přitahuje špičkové odborníky, kteří umějí předávat své zkušenosti i nejnovější poznatky vědeckého výzkumu. Absolventi školy jsou pak vybaveni hlubokými znalostmi a širokou erudicí, které představují významné hodnoty kvalitního absolventa. Hodnota kvalitního studia však klesá tehdy, když absolventi mají problém své znalosti aplikovat, prezentovat své výsledky, své myšlenky, projekty a sami sebe v konkurenčním prostředí. Právě to je slabina, na kterou praxe opětovně upozorňuje a škola apeluje na své pedagogické pracovníky, aby i této sféře věnovali náležitou pozornost. Problém však spočívá v tom, že akademičtí pracovníci jsou specializovanými odborníky ve svých oborech a disponují i potřebnými pedagogickými dovednostmi, avšak v oblasti moderních prezentačních technologií sami nemají dostatečné zkušenosti. Nová prezentační media se stávají samostatnými obory, které přesahují rámec běžného pedagogického minima. Každé z nich se dnes již stalo samostatnou disciplínou ve velkém rozvoji a jejich zvládnutí je předmětem poměrně širokého studia a výcviku. Na Fakultě stavební ČVUT po dlouhodobě přetrvávajících problémech absolventů v této oblasti převládl názor, že posluchači fakulty by měli dostat možnost vzdělávání v prezentačních oborech, které povedou specializovaní odborníci těchto oborů. Na vybrané odborníky jsme se počátkem roku 2006 obrátili, aby vypracovali projekt prezentačního vzdělávání zaměřený na 24

30 posluchače fakulty. Protože se jednalo o projekt poměrně rozsáhlý a značně inovativní, obrátili jsme s žádostí o podporu tohoto projektu k Evropským strukturálním fondům a ještě téhož roku jsme tuto podporu v rámci operačního programu JPD3 získali. Projekt nazvaný Výukový a výcvikový program prezentace a komunikace se zaměřil především na obory vizuálně-komunikační. Přinesl na fakultu volitelné předměty jako je Digitální fotografie, Tvorba audiovizuálního snímku, Tvorba prezentačních a propagačních materiálů, Vizuální komunikace apod. Další předměty byly zaměřené na komunikaci verbální, písemný projev v odborné praxi a na vedení sama sebe k úspěšnému vystupování. Ukázalo se, že tyto obory jsou pro posluchače mimořádně zajímavé a přitažlivé. V průběhu pilotní výuky jsme kapacitu všech předmětů plně vyčerpali a v průběhu dvouleté podpory projektu vzděláváním prošlo více než 600 posluchačů, kteří se výuky účastnili dobrovolně pouze ze svého spontánního zájmu. Projekt byl velmi dobře hodnocen ze strany poskytovatele podpory i ze strany fakulty. Jeho udržitelnost byla naplněna hned ve více rovinách. S novými poznatky a dovednostmi odešlo do praxe více než dvojnásobek původně předpokládaných úspěšně podpořených osob. V rámci projektu vznikla jako kolektivní dílo pod vedením M. Sedláčka základní učebnice nazvaná Prezentace a komunikace, kterou získali všichni frekventanti pilotní výuky, později i další studenti a dodnes je k dispozici v řadě univerzitních knihoven, kterým jsme ji poskytli. Část projektového vzdělávání přešla v podobě volitelných a v některých případech i povinně volitelných předmětů do běžné výukové struktury, stala se její trvalou součástí a studenti mají možnost si tyto předměty zapsat i dnes. Důsledky, které Program prezentace a komunikace přinesl, jsou významné. V této kvalitě a v tomto rozsahu se pravděpodobně (dle dostupných informací) poprvé prezentační vzdělávání objevilo ve vysokoškolském studiu a získalo tak postavení, která odpovídá jeho skutečnému významu. Efekty lze zaznamenat i v odborném profilu absolventů, kteří nabývají výhodu ve schopnostech sebeprosazení a v lepších možnostech uplatnění na trhu práce i v další kariéře. V následujícím průzkumu jsme srovnávali prezentační dovednosti a ovládání prezentačních medií u studentů, kteří prezentační vzdělávání absolvovali a u těch studentů, kteří si je do svých studijních plánů nezařadili. Do srovnávacího vzorku jsme zařadili i skupinu akademických pracovníků, jejich učitelů. Je třeba upřesnit, že výzkum byl zaměřen především na mediální technologie. Ty v široké míře využívají zejména vizuálněkomunikační technologie, které nabývají stále větší význam v současné mezilidské komunikaci, ale i v komunikaci odborné. Nejlepší výsledky jsme očekávaně zaznamenali u prezentačně vzdělaných studentů. Za nimi zůstali jejich kolegové studenti, kteří prezentačním vzděláváním neprošli a výrazně nejhůř se na pomyslném žebříčku umístili akademičtí pracovníci. Výsledky tohoto průzkumu se staly rozhodující pro další strategii prezentačního vzdělávání. Uvědomili jsme 25

31 si, jaké důsledky na posluchače má relativně nízká prezentační úroveň jejich učitelů. Pokud o formální stránku svých prezentaci nedovedou dostatečně kvalifikovaně pečovat učitelé, nebudou se jí náležitě věnovat ani jejich žáci. Pokud nebudou rozumět významu, kvalitě a hodnotám prezentace akademičtí pracovníci, nezhodnotí je dobře ani studenti a absolventi školy. Na Fakultě stavební ČVUT má prezentační vzdělávání podobu volitelných předmětů a v absolutních číslech se ho účastní poměrně velké množství studentů, avšak relativně se jedná o zlomek celkového množství posluchačů fakulty. Na ostatních fakultách univerzity a na většině ostatních vysokých škol studenti většinou nemají ani takové možnosti jako na naší fakultě a jsou odkázáni na vliv svých učitelů. Má-li dojít ke skutečnému zlepšení komunikačních a prezentačních dovedností absolventů vysokých škol v širokém měřítku, pak musí tyto své schopnosti posílit především akademičtí pracovníci. Znovu jsme sestavili tým specializovaných odborníků z mediální a prezentační oblasti, kteří vytvořili projekt příslušného vzdělávání pro akademické pracovníky. Projekt nazvaný Nová media ve vědě a výzkumu se v roce 2009 ucházel o podporu Evropských strukturálních fondů a vzhledem ke svému společenskému významu a uznané potřebnosti tuto podporu v rámci OPVK získal. Naší ambicí bylo vytvořit koncept modulárního vzdělávání akademických pracovníků v mediálním prezentování, který by byl univerzální a v určitých variantách by byl vhodný pro odborníky věd technických, přírodovědných i humanitních. Prvotní průzkum potřeb cílové skupiny jsme provedli na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT na Kladně, která disponuje technickými odborníky s přesahem do přírodních věd a medicíny. Průzkumu jsme podrobili i další akademické pracovníky našeho partnera, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která obohacuje cílovou skupinu o především humanitně zaměřené odborníky. Na základě zjištěného výchozího stavu znalostí a dovedností byl vytvořen modulární vzdělávací koncept, který obsahuje čtyři kurzy Digitální fotografie pro odborné pracovníky, Tvorba audiovizuálního snímku pro odborné pracovníky, Grafické zpracování odborných a prezentačních materiálů a Tvorba webu a webových aplikací pro odborné pracovníky. V první realizační fázi projektu jsme uskutečnili pilotní výuku těchto kurzů na FBMI na Kladně a potom také na UJEP v Ústí nad Labem. V další fázi byla výuka evaluována a byly provedeny další úpravy osnov a výukových metod. Na základě dosavadních zkušeností z realizace projektu a pilotní výuky jsme pak přikročili k přípravě výukových podpor v podobě tištěných i elektronických materiálů. Jde zejména o několik e-learningových kurzů a o základní výukovou publikaci projektu nazvanou Nová media pro odborné pracovníky. V současném akademickém roce 2011/12 se výukový program realizuje opět na obou fakultách 26

32 v konečné podobě a již s podporou všech výukových materiálů. Již nyní je zřejmé, že prezentační a multimediální vzdělávání vzbudilo mezi akademickými a vědeckovýzkumnými pracovníky značný zájem. Z obou fakult vzešel také podnět, aby podobné vzdělávání, které právě absolvují pedagogové bylo přeneseno i do magisterského studia, protože absolventům může pomoci v jejich uplatnění v praxi a v prostředí volné soutěže. Závěr Vizuální komunikace představuje významný doplněk komunikace verbální a její význam stále roste ve všech oblastech lidské. Základní media vizuální komunikace se již plně digitalizovala a stala se tak součástí ICT technologií. Důraz na rozvoj počítačové gramotnosti kladou vesměs všechny strategické vzdělávací dokumenty, avšak vizuálně-komunikační media v praxi stojí na okraji zájmu tohoto segmentu. Fotografie, video a grafika mají ve sdělování včetně odborného sdělování zcela nezastupitelné místo všude tam, kde řeč má nedostatečné prostředky. Digitalizací tato media získala zcela nové možnosti a přednosti, které jim otvírají opět nové sféry uplatnění. Digitalizace však přinesla do této komunikační oblasti i negativní důsledky. Zdánlivá jednoduchost a dostupnost digitálních technologií způsobila v těchto oborech masivní ústup profesionálního segmentu. Automatizované přístroje nemohou zastoupit lidský faktor autora a deprofesionalizace, která není kompenzována širokým vzdělávacím programem, představuje nastupující úpadek těchto oborů. Věda potřebuje exaktní dokumentační a komunikační metody. Máme-li se spoléhat na aktivní zapojení vědeckých specialistů do dokumentačních a vizuálněkomunikačních procesů, pak je na to musíme ve studiu připravit. Literatura [1] Sedláček Miloš, Prezentace a komunikace 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, s. ISBN [2] Sztompka Piotr, Vizuální sociologie 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN [3] Garr Reynolds, Prezentace a zen 1. vyd. Brno: Zoner Press, s. ISBN

33 RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D. Všeobecné vzdělávání ve školním kurikulu jen teorie nebo praktická nutnost? 28

34 29

35 30

36 31

37 VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KURIKULU JEN TEORIE NEBO PRAKTICKÁ NUTNOST? GENERAL EDUCATION IN THE SCHOOL CURRICULUM A MERE THEORY, OR A PRACTICAL NECESSITY? Jaroslav Lindr VUT v Brně, Stavební fakulta, Ústav společenských věd Abstrakt: České školství se ocitá v proměnách. Vlivem prudkých demokratických společenských změn i školských reforem uplynulých let se mění vzdělávací i výchovný rámec škol. Důraz je kladen na decentralizaci, rozrůzněnost a koncepci tzv. učící se organizace, která přijímá plnou odpovědnost za výsledky vzdělávání a která je schopna skládat účty ze své práce. Vzrůstá potřeba měnit profil absolventa. V souvislosti s tím sílí akcent na rozvoj všech klíčových kompetencí, které vybaví absolventy všemi potřebnými vědomostmi, dovednostmi a návyky k tomu, aby mohli obstát v ostré konkurenci, náročných požadavcích doby a aby zvládli tempo společensko-profesního života po odborné ilidské stránce. Ukazuje se, že všestranný rozvoj absolventů je v současnosti nezbytný. Ani odborné školy nesmějí podceňovat rozvoj těch kompetencí, které rozvíjejí soft skills, jazykovou vybavenost a společenskovědní teoretickou orientaci s ohledem praktické uplatnění. Vzájemná vazba mezi teorií a praxí je mimořádně důležitá. Analýza dovedností pro praxi vytváří potřebu odpovídajícího teoretického vzdělání a naopak teoretické vzdělávání by mělo vést k praktickému uplatnění. Symbióza a provázanost všestranného osobnostního rozvoje absolventa v teorii i praxi se v současnosti stává hybným prvkem realizace kurikula. Klíčová slova: Vzdělávání, všeobecné vzdělávání, kurikulum, moderní vyučování, transformace školství, profil absolventa. Abstract: The Czech educational system has entered a time of change. The education and upbringing of students at schools is transforming under the influence of recent rapid democratic social changes and educational reforms. Emphasis is being placed on decentralization, diversity and the concept of a so- 32

38 called self-educating organization that takes total responsibility for the results of its educational program and which is capable of accounting for its work. There is a growing need to change the typical graduate profile. In connection with this, the importance is rising of the development of all key competencies that equip graduates with all of the knowledge, skills and habits they need to survive the intense competition and high demands of our times, and to manage the high tempo of social and professional life from both the specialized and human perspective. It has become apparent that today s graduates need to develop their skills in a comprehensive, global manner. Not even specialized schools can afford to underestimate the development of those competencies that enable the improvement of soft skills, language abilities and a social sciencebased theoretical orientation from the perspective of practical application. The mutual links between theory and practice are exceptionally important. Analysis of the applied skills needed in practice demonstrates the need for corresponding theoretical education and, simultaneously, theoretical education should lead to practical applications. The symbiosis and cohesion of the holistic personal development of graduates in theory and in practice has today become a crucial element in the creation of curriculum. Key words: Education, general education, curriculum, modern teaching, transformation of the educational system, graduate profile. JEL Classification: I21 Analysis of Education Úvod Kurikulum lze podle pedagogických slovníkových definic chápat jako projekt, plán ve škole v pohybu. V souvislosti s tímto vymezením je možné kurikulum pojmout rovněž jako učební plán příslušné školy. Souhrnný rozpis vyučovacích předmětů v konkrétních vzdělávacích programech společně s časovou dotací obsahově výrazným způsobem vytváří profil absolventa, realizuje schválený vzdělávací program a zároveň dbá na uskutečnění poslání a zaměření školy v rámci realizovaného kurikula. I když k nám pedagogický pojem kurikulum přichází z anglosaského světa, kde má své nesporně hluboké zakořenění, podařilo se ho úspěšně etablovat i v podmínkách českého školství. Vymezení rozsahu a obsahu učiva v jednotlivých předmětech a zastoupení vyučovacích předmětů v učebním plánu obecně úzce souvisí s rozvojem klíčových kompetencí studenta. Transformací tzv. rámcových vzdělávacích programů do 33

39 školních vzdělávacích programů vzniká konkrétní profilace dané školy odpovídajícího odborného zaměření. Potud stručná obecná sumarizace ústředních východisek, která slouží jako předpolí pro další úvahy. Jak je do učebních plánů zapracována myšlenka všestranného rozvoje studenta? Dostatečně? Rozvíjí současná podoba kurikula skutečně všechny potřebné kompetence studenta? Už ze samotného výčtu klíčových kompetencí (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, personální a občanská, k podnikavosti + odborné kompetence dle oboru) je znát, že student by měl být skutečně vybaven celou řadou vědomostí, dovedností i návyků. Je však v silách dané školy skutečně dostát všem takto formulovaným požadavkům? Je možné dospět od formálního kurikula v nezměněné podobě až po kurikulum skutečně osvojené a realizované (jak si tvůrci tohoto pojmu a procesu jeho zavedení do škol slibují)? 1 Škola na rozcestí Na základě četných praktických zkušeností i mnohých teoretických reflexí v odborné literatuře lze upozornit na fakt, že soudobé diskuse o povaze školního vzdělávání ukazují zejména na dvojí rámec problémů, v nichž se škola ocitá. Na jedné straně vzniká nutnost respektovat a naplňovat vnější požadavky a pravidla (zejména školské dokumenty, učební plány, vzdělávací program aj.). Na druhé straně je nutné rozvíjet vnitřní svět školy, kultivovat školu zevnitř, vytvářet její jedinečný profil a přitom nezapomínat, že v centru pozornosti všech zainteresovaných se ocitá především student a jeho osobnostně-vzdělanostní avýchovná kultivace. Vágnost, mnohočetnost a někdy i konfliktnost cílů vzdělávání, jejichž naplňování lze často jen s obtížemi zvládat, měřit a hodnotit, dále nejistoty spojené se zajištěním průběhu i výsledků edukace ve škole, neshody v otázce participace na členství, nezřetelnost, kdo skutečně ve škole či za školu rozhoduje aj., naznačují složitost celého procesu transformace a organizace školní edukace uvnitř škol (jak trefně vystihl M. Pol v [4], s. 21). Z toho plyne, že poskytnutí poměrně značné míry autonomie školám je dnes přinejmenším vyrovnáno stále sílícím požadavkem na to, aby školy skládaly účty ze své práce (dle koncepce v [4], s ). K vlastní sebereflexi slouží koncept učící se organizace (např. [1], s ) aplikovaný na školní prostředí (srv. [4], s ). Vzrůstá potřeba nacházet rovnováhu mezi centrálně určenými přístupy (RVP, školské zákony, vyhlášky apod.) a mezi důrazem škol na schopnost nést svou vlastní profesionální odpovědnost (ŠVP, učební plány, individuální 34

40 akreditované vzdělávací programy apod.). Nezapomínejme, že celý proces realizace kurikula nemusí být řízen jen shora či na společenskou objednávku decentralizace české vzdělávací soustavy. Na tomto místě je vhodné připomenout fakt, že úspěšný průběh vzdělávání souvisí s každodenní učitelskou svědomitostí a kvalitou pedagogické práce, osobní odpovědností za svěřené cíle a s kvalitou samotného vyučovacího procesu, což jistě v nemalé míře přispívá k realizaci moderních kurikulárních záměrů a kultuře školy (srv. [5], s ). V neposlední řadě se nesmí ztrácet ze zřetele provázanost teorie a praxe, a to zejména na odborných školách. 1.1 Koncepce změn V nelehkém procesu, kterým české školství prochází od r. 1989, se s novými podmínkami existence musely vyrovnat všechny stupně škol, včetně školství vysokého. Školy dostaly do rukou demokratický nástroj svobodné tvorby svých studijních programů. V souvislosti s tím se více zamyslely nad profilem absolventa. Jelikož tento profil dává možnost zacílit své vzdělávací působení školy určitým směrem, a to nejen z hlediska konkurenceschopnosti, je nutné při jeho sestavování (formulaci) brát ohled na ty kompetence, které si absolvent ponese do profesního života, do své budoucí odborné praxe, širšího společenského začlenění i do osobního života. V současnosti reflektujeme také četná ekonomicko-manažersky orientovaná přesvědčení o tom, že škola musí poskytovat služby, které její zákazníci očekávají, a to především na základě toho, co bylo vyhlášeno jako programově správné a co je kvalitní (srv. [2], s a srv. [5], s aj.). Je samozřejmé, že odborná škola se zaměří především na rozvoj odborných kompetencí ve svých odborných předmětech, ale to ještě neznamená, že ztratí ze zřetele, umenší či naprosto potlačí rozvoj kompetencí jiných (to ostatně ani dle RVP nemůže udělat). Příznivý rozvoj všech klíčových kompetencí může zajistit škole v decentralizovaném konkurenčním prostředí dobré jméno a dobrou pověst, která zpětně povede ke zvýšenému zájmu o ni, což ve svých důsledcích povede i ke zvýšení životaschopnosti školy do budoucna. 1.2 Všestranný rozvoj absolventů pro život V prostředí technického vzdělávání se otázka všestranného rozvoje poněkud problematizuje. Na první pohled by se mohlo zdát, že odborné vzdělávání je prioritou, jejíž dominantní postavení je nezpochybnitelné. Takto přemýšlejí nejen lidé, kteří stojí v čele školy či univerzity, ale zejména ti, kterých se vzdělávání 35

41 bytostně týká, tj. všichni antropogenní činitelé výuky, učitelé a studenti-budoucí absolventi. Odborná profilace jistě rozhoduje ve volbě profesní dráhy, obsahu vzdělávání i profesní zaměřenosti s ohledem na odborný zájem studenta. Na druhé straně je však třeba připomenout, že škola je teoretickou institucí, ve které by student měl dostávat též šíře orientovaný teoretický rámec svého vzdělávání, tj. kromě rozvoje odborných kompetencí získávat i dovednosti obecnější obsažené v tezi všestranného rozvoje absolventa. Sepětí školy jako vzdělávací instituce s praxí řeší často otázka otevřenosti škol vůči okolí. V dlouhodobé perspektivě rozvoje škol lze spatřovat prvek přitažlivosti, tj. dosažení takového stavu (reputace), kdy je škola přitažlivá pro rodiče, studenty, spolupracující subjekty, partnery, sponzory aj. Všechny tyto subjekty potom vidí ve škole místo, které není jen institucionálně formálně dané, izolované a uzavřené, ale naopak otevřené vůči okolnímu světu, osobitým způsobem žije a je s praxí spíše spolupracující než sebestředně vymezené. Moderní škola nechápe svou otevřenost jenom v informativním smyslu, ale pokouší se rozvíjet spolupráci s ostatními subjekty v okolí. Etabluje tím své vzdělávací poslání do širšího kontextu chodu celé místní komunity i společnosti obecně. V souvislosti s tím se proměňuje též role učitelů, jejichž funkce nabývá nové rozměry, a to zejména funkce manažerská, výzkumná, didakticky programující a partnerská ([3], s 62) všechny budou patrně v budoucnu stále více zesilovat. 1.3 Pohledem praxe k teorii V předchozím textu byla již výše naznačena potřeba užšího sepětí teorie a praxe. Zejména z praxe jsme svědky stále naléhavější potřeby rozvoje sociální, personální a občanské kompetence už v teoretickém studiu. Např. rozvoj aplikované psychologie, tj. psychologie managementu, sociální a firemní komunikace, personálního leadershipu aj. potvrzuje, že znalost těchto aspektů lidské a firemní činnosti je nezbytná, a tudíž by neměla chybět v kurikulu širšího obecného vzdělávání i na technických nebo ekonomických školách. Ke zvládnutí těchto náročných společenskovědních disciplín jsou však nezbytné predispozice budované dlouhodobě v rozvoji všeobecného přehledu. (Není možné např. rozvíjet psychologii obchodního jednání, když student ani není seznámen s obecnými psychologickými charakteristikami osobnosti už z dřívějšího či stávajícího studia). Aby bylo možné postupně budovat a rozvíjet ityto sociální kompetence, ukazuje se teoretický vklad obecných 36

42 společenskovědních disciplín zařazených do vzdělanostního programu dané školy jako nezbytnost. V tom může škola spatřovat prostor pro své obecné vzdělávací působení. Všeobecně platí, že cíle jsou určující kategorií každé lidské činnosti, tedy i té studijní. Od jejich srozumitelné a jasně dané formulace se potom odvíjí i samotné studijní úsilí. Bez cílů není možné v dlouhodobé perspektivě očekávat smysluplné směřování. Precizace cílů na straně jedné a jejich široké spektrum na straně druhé může škole výrazně pomoci v tom, aby své síly, nadšení, organizační stránku, lidský um, profesionalitu i pedagogické mistrovství svých zaměstnanců zaměřila žádoucím směrem. Uvědomí-li si sama škola fakt, že mnohovrstevnatost cílů i rozrůzněnost způsobů vedoucích k jejich dosažení není překážkou, nejednoznačností či vágností, nýbrž velkou výzvou v rozličných, byť i nepřímočarých cestách, při realizaci vize směrem k novým perspektivám potom má škola nakročeno úspěšně ke slibnému vývoji do budoucna. V hledání své osobité cesty lze spatřovat složitost, ale i dobrodružnou cestu současných škol v procesu proměn. Pestrost cílů, četnost způsobů jejich dosažení, rozrůzněnost cest v rámcové koncepční jednotě není bariérou, nýbrž demokratickou cestou rozvoje kupředu. Projeví se to v rozmanitosti vymezení profilu absolventa. 1.4 Místo činu: škola Pozorujeme-li kontrolu výsledků školní edukace ve srovnání s vymezenými teoretickými cíli (srovnání má být je ), oprávněný důraz se dnes klade kromě učební, ekonomické, formálně byrokratické i organizační složky existence školy právě na realizaci kurikula. Zkušenosti z praxe většinou prozrazují, že nelehké úkoly naplnit kurikulární vize zvládá s úspěchem ta škola, která je komplexní (pochopí komplexnost cílů), heterarchnická (nikoliv centrálně byrokraticky řízená), holografická (škola jako soudržný systém), neurčená (nedeterminovaná svázaností), vzájemně ovlivňovaná (všechny prvky se ovlivňují navzájem), morfogenetická (proměna tvaru a seskupení) a perspektivní (srv. [2], s s odvoláním na Clarka 1985). Škola, která v této kontrole obstála, se může právem označovat jako dobrá. Jestliže škola bude schopná činností svých řídících činitelů myslet v širších souvislostech a vybuduje si k tomu odpovídající materiální a vzdělanostní zázemí s potenciálním personálním obsazením, potom bude schopná se nově učit a s náročnými cíli se vyrovná. Jde o stálý, mnohostranný, proměňující se a v řadě ohledů velmi náročný proces, který musí škola zvládnout. 37

43 V tom spočívá cenný demokratický prvek současných školských reforem poskytnutí do jisté míry značných svobod škole, aby si mohla sama rozhodnout směr, kterým se do budoucna vydá. Na této cestě modernizace a vnitřní proměny dobrá škola pochopí, že vzdělávání není jen pro teorii, ale i pro praktické uplatnění v životě. 2 Transformace škol jako nová idea rozvoje do budoucna Ve škole se pořád něco děje. Rozvoj školy nelze chápat jen jako moderní klišé, ale jako každodenní realitu školy v pohybu. Škola je chápána jako organismus, kterému je do vínku v současných podmínkách předepsán fenomén autonomie a rozvoje. I když se tato nová orientace týká všech, je zřejmé, že není a nebude lehké přejít od navyklého způsobu výuky a osvojených zakořeněných postupů k aktivnímu plánování, tvůrčímu chování a novému promýšlení koncepční učitelské práce. Přiznejme otevřeně, že utvořit novou školu se skutečně moderními vzdělávacími trendy vyžaduje čas a změnu postojů, které jsou pro zavedení nové kultury ve školách nezbytné. Škola se jistě nebude chovat jako soukromá firma, úřad či hospodářský podnik reagující pouze na mechanismy trhu. Někteří teoretikové sice vidí v tržních mechanismech regulaci poptávky po daném odborném typu vzdělání, nicméně pro moderní firemní praxi i soudobý dynamicky se měnící svět je zapotřebí zvýšení komplexnosti kompetencí absolventů všech typů škol. Jednoduše řečeno v náročných podmínkách současného světa (nestabilita, změna zaměstnání, nutnost všeobecně vzdělaných lidí aj.) uspěje ten, kdo bude kreativně flexibilnější, adaptabilnější a komplexně vzdělanostně rozvinutější, tj. už ze školy vybavený mnoha osobnostními kompetencemi. 2.1 Cesta ke komplexnosti provázanost teorie a praxe V současnosti bývá mezi hlavní motivy komplexního vzdělávání kladen kromě prohloubení stávající odbornosti jedince také ekonomický a osobní rozvoj s konceptem naplnění člověka, event. porozumění životu kolem nás (tzv. lifewide learning)? ([4], s. 115) Někteří teoretikové se domnívají, že s tím souvisí hlavní poslání školy, tj. připravit absolventy tak, aby byli schopni se sami v dospělosti učit (i bez fyzické přítomnosti ve škole), např. [4] s. 115, [7], s aj. To značí nastartovat jejich vzdělávání už ve škole tak, aby se v budoucnu mohli sami rozvíjet, event. dodatečně modulovat svou profesní specializaci na základě 38

44 znalostí a dovedností ze školy. Tato cesta se ocitá na prahu éry celoživotního učení a vzdělávání (ve všech prostředích). Modulový systém uspořádání učiva s sebou nese nové pojetí vzdělávání jdoucí ideově k celoživotnímu (srv. [6], s. 80). Teprve praxe absolventovi ukáže, co všechno ještě ke své plně profesionální úrovni potřebuje dostudovat (a zpravidla je k takovému dostudování firmou nabádán). I když problém celoživotního učení není nutné chápat příliš filozoficky ani sociologicky, postačí pouze konstatovat, že potřeba nasměrovat školu komplexnějším směrem předpokládá diskusi o tom, kam chce škola směřovat a co má být hlavním účelem práce školy. Půjde přitom velmi pravděpodobně o široce rozevřený pohled, který bude vnitřně strukturován do dvou hlavních proudů práce s žáky a práce s učícími se dospělými ([4], s. 118). 2.2 Realizace vize Nestačí pouze teoretizovat či bezmyšlenkovitě formálně realizovat školní předpisy. Prozíravost řízení škol a jejich koncepce vede k realizaci vize, tj. k takovému rozvoji instituce do budoucna, který přinese naplnění cílů, jež si před sebe škola neskromně aspiračně staví. V příznivě nastaveném demokratickém klimatu se sama škola může dostat do pozice instituce, která pomůže mladému člověku vytvořit široký vzdělanostní základ, na který bude schopen posléze navázat v dalších fázích svého života. Škola by měla být schopna zvládnout změny, které přicházejí zvnějšku cestou jejich zvnitřnění, tj. zapracovat nové obsahy vzdělávání jako přirozenou součást své existence. Tyto proměny je možné chápat jako výzvy k novým perspektivám a formulacím vize rozvoje školy, a nikoliv jen jako adaptační kroky reagující na tlaky zvenčí (srv. myšlenku transformačního vedení v [2], s ). Ukazuje se, že v moderním světě obstojí pouze ty školy, které skutečně pochopily nezbytnost změn a vydaly se cestou modernizace učebních programů (a způsobů výuky), aniž by v tomto procesu spatřovaly nutné zlo či umělé prvky diktované shora (např. idea obsažená v [7], s ). Nikoliv skepticky či rezignovaně reagovat na nekonečný koloběh změn, ale pochopit, že cestou modernizace, nikoliv konzervativností a strnulostí lze dospět k realizovanému školskému kurikulu to je idea perspektivního rozvoje vpřed. Výstižné slovní spojení od kurikula k vyučovací hodině (převzaté ze stejnojmenné knihy M. Pasche) není jen ideovým programem, ale i praktickou ukázkou, jak naplňovat nové prvky moderní pedagogiky v praxi. Nelze pouze 39

45 proklamativně deklarovat potřebnost modernizace výuky, je třeba ji také každodenně naplňovat. 3 Kurikulum na odborných školách Na první pohled by se mohlo zdát, že odborné technické střední i vysoké školství má prioritní cíl vzdělávat budoucí odborníky podle oboru, který odborné škole přísluší. Kurikulum rámcově předepisuje i odborným školám dodržovat i ty kompetence, které jsou pro všestranný rozvoj absolventa nezbytné. Připomeňme, že i pro odborné školství v současné době existují platné Rámcové vzdělávací programy (RVP), ve kterých je hned v úvodních partiích jasně vymezen a definován rozvoj obecných i odborných kompetencí studenta. 3.1 Jak na to? Modernizace vzdělávacích programů se úzce opírá o potřeby praxe. Bez zpětnovazební reflexe teoretického vzdělávání, bez vazby na praktický profesní a osobní život, bez souladu vzdělávacích obsahů s moderními poznatky vědy a techniky nelze i sebedokonalejší kurikulum úspěšně realizovat. Cenné jsou z tohoto pohledu postřehy z praxe, které sice nejsou mnohdy systematické, ale přinášejí cenné impulsy pro rozvoj teoretického vzdělávání ve školách. V této souvislosti znovu připomeňme v současnosti velmi žádaný rozvoj klíčových kompetencí všeobecného zaměření, a to zejména sociální, personální a komunikativní kompetence. Je všeobecně známo, že absolventi odborných (technických) škol po nezbytném zapracování v oboru zvládají odbornou část své práce dobře, ale stále poněkud zaostávají v personální oblasti, sociální komunikaci, manažerských dovednostech, rozvoji soft skills, ve schopnosti týmové spolupráce i jazykové vybavenosti. Zejména v těchto oblastech jsou spatřovány stálé rezervy ve společenskovědním vzdělávání, a to obzvláště na technických školách. 3.2 Všeobecné vzdělávání na Stavební fakultě VUT v Brně Na potřebu vybavit studenty nejen odbornými, ale i dalšími profesně užitečnými kompetencemi zareagovala Stavební fakulta VUT v Brně v nových studijních programech. Již od akademického roku 2004/05 se v každém vzdělávacím stupni objevuje alespoň jeden předmět, který rozvíjí obecné sociální, komunikativní a občanské kompetence. I když kurikulum tak, jak ho známe, není pojem, který explicitně přebírá i vysoké školství, přesto si lze jeho ideovou náplň vypůjčit i pro koncepci 40

46 vysokoškolských učebních programů. Znamená to, že praxí iniciovaný nezbytný rozvoj těch klíčových kompetencí, které jsou pro firemní, občanský i profesní život potřebné, je v souladu s obsahovým vymezením kurikula zařazen do všech studijních programů prostřednictvím společenskovědních předmětů. Konkrétní příklad uvádí tab. 1, kde je jako reprezentativní ukázka tohoto faktu vybrán jeden studijní program fakulty. Z vertikální analýzy výňatku z učebního plánu je patrné, že společenskovědním předmětům je věnováno celkem 4h v Bc. studiu a 2h v NMg. studiu, což celkově reprezentuje 2,3% časové dotace všech předmětů. Ročník/semestr Název předmětu Typ předmětu Časová dotace Zakončení 4. Bc./zimní BZ03 Sociální komunikace povinný 1/1 zápočet 4. Bc./letní BZ01 Stavební právo povinný 2/0 zápočet 2. NMg./zimní* CZ51 povinně Environmentalistika volitelný a stavitelství 2/0 zápočet 2. NMg./zimní* 2. NMg./zimní* CELKEM SPV hodin v rámci programu CZ54 Inženýrská povinně pedagogika volitelný 2/0 zápočet CZ56 Psychologie povinně managementu volitelný 2/0 zápočet Bc. program povinně 3/1 2 zápočty NMg. program volitelně 2/0* 1 zápočet * student volí 1 ze 3 předmětů Tabulka 1: Zastoupení společenskovědních předmětů v rámci (bakalářského a navazujícího magisterského) studijního programu Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, specializace Technologie a řízení staveb (TŘS) v akademickém roce 2006/07 (dle [8], s ) Nutno znovu připomenout, že zařazení těchto předmětů si vyžádala sama praxe. Z mnohých zkušeností se totiž ukazovalo, že absolventi Stavební fakulty VUT v Brně jsou po odborné stránce do profesního života připraveni, ale (bohužel) dosti zaostávají v soft skills, zejména manažersko-psychologických dovednostech, které v praxi potřebují (např. při obchodním jednání s klientem, 41

47 v komunikaci s úřady, nadřízenými, firemními partnery apod.). Role a význam těchto dovedností pro praxi je neoddiskutovatelný. V zařazení společenskovědních předmětů lze spatřit úzké sepětí teorie s praxí ve formování všech profesních stránek budoucích absolventů fakulty. Jak již bylo explicitně i mezi řádky zmíněno, obsahová náplň teorie musí mít na zřeteli praktickou aplikaci a naopak praxe si neustále zpětnovazebně vyžaduje zařazení takové teoretické přípravy, která je v praxi potřebná. Tento moment provázanosti teorie a praxe byl na Fakultě stavební VUT správně pochopen, analyzován, diskutován a následně zapracován do studijních programů. V tom spočívá nejen všestranný rozvoj studenta fakulty, ale také pozitivní okamžik, kdy si fakulta zjevně uvědomuje skutečnou potřebnost spojení teorie a praxe. Je potěšující, že důraz na sladění teorie s praxí nevzešel pouze z formálních potřeb a tlaku shora, ale skrze důslednou, citlivou, systematickou a odpovědnou sebereflexi vlastní vzdělávací činnosti s ohledem na ohlasy z praxe. V tom lze už nyní spatřovat slibné formování, ideovou koncepci a správným směrem vedenou realizaci úspěšné vize rozvoje fakulty do budoucna a jejího vzdělávacího poslání. Závěr Přibližovat se ideálu mnohostranného a všeobecného rozvoje absolventů školy není úkolem jednoduchým. Přináší to s sebou požadavek naplnit formální znění klíčových kompetencí definovaných v kurikulu. Při veškeré složitosti, rozmanitosti i jisté protikladnosti nároků kladených na současné školy v perspektivním nadhledu vítězí koncepce školy jako otevřené a učící se organizace, která se nebojí širšího kontextuálního zasazení své činnosti v rámci fungování celé společnosti. Z výše uvedeného je zřejmé, že soulad mezi teorií a praxí, neustálá zpětnovazební reflexe, konfrontace, dialog, schopnost naslouchat postřehům z praxe, akceptovat nové výzvy a objevovat, redefinovat a citlivě vnímat ty problémy, které ani teorie zatím neodkáže v úplnosti postihnout to jsou a budou oblasti, ve kterých dává praxe četné impulsy teorii a naopak. Teoretické vzdělávání by mělo vychovávat budoucí absolventy tak, aby se v praxi stali úspěšnými, aby zvládli plnit náročné profesní úkoly a přitom disponovali i celou řadu ostatních soft skills. 42

48 V takovém kontextu probíhají (a patrně i nadále budou probíhat) změny v českém školství. Spojení teorie s praxí bude mít potenciálně významný vliv na kvalitu práce školy. Celostní přístup ve vzdělávání bude jistě veden snahou učit pro praxi, o praxi a posléze také učit v praxi. Tím vznikají nové tematické akcenty pro školní edukaci, které v těsném spojení vytvářejí moderně pojaté vzdělanostní kontinuum. Nosným rámcem rozvoje škol je dosažení shody mezi potřebami teorie a praxe. Formulace jasné vize je z tohoto pohledu nesnadný úkol, ve kterém vysvětlování, vyjednávání a mnohdy i přesvědčování aktérů o smysluplnosti věci ponese nezanedbatelný význam. I přes vnitřně složitý a rozporuplný hodnotový základ, který v sobě teoreticky vymezená škola i prakticky zaměřené firmy mají, je nezbytné sladit různé zájmy, odlišně pojaté vzdělanostní potřeby a najít v nich jednotu. To předpokládá složitost názorové diskuse mezi všemi aktéry vzdělávacího procesu. Prvek sepětí teorie a praxe je pro úspěšnost vzdělávacího systému odborných i všeobecně vzdělávacích škol nezbytný. Jak potvrzuje konkrétní příklad ze Stavební fakulty VUT v Brně, požadavky praxe lze úspěšně včlenit do nových moderně pojatých studijních programů. Skutečnost, že vzdělávací programy vysokoškolského studia potřeby praxe v mnohém již reflektují, a to i ve společenskovědní oblasti, představují velmi pozitivní moment a cenný impuls do budoucna. Citlivým vnímáním potřeb praxe se daří formovat kulturu školního prostředí. Prostřednictvím analýzy dovedností pro praxi je úspěšně naplňován souhrn představ, teoretických očekávání, přístupů, uznávaných hodnot a norem ve škole také tím, že sami studenti vnitřně cítí potřebnost všestranného vzdělávání pro teorii i pro život. I když se stále hojně diskutované spojení teorie a praxe ve školách může zdát nedosažitelným ideálem, přesto je zapotřebí se k němu každodenně přibližovat. Očekává se proaktivní činnost škol zaměřená na vlastní rozvoj užitečným směrem. Společná snaha všech zainteresovaných činitelů ve školách musí být do budoucna vedena s ohledem na zájmy a potřeby učících se jednotlivců. Jedině s modelem otevřenosti škol vůči praxi je možné tomuto procesu vyjít vstříc. 43

49 Literatura [1] BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. 2. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN [2] FISCHER, W. A., SCHRATZ, M. Vedení a rozvoj školy. 1. vyd. Brno: Paido, s. ISBN [3] MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. 1. vyd. Brno: PedF, s. ISBN [4] POL, M. Škola v proměnách. 1. vyd. Brno: MU, s. ISBN [5] POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., ZOUNEK, J. Kultura školy. 1. vyd. Brno: MU, s. ISBN [6] SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 1. vyd. Praha: ISV, s. ISBN [7] PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN [8] Studijní program Stavební fakulty VUT v Brně, akademický rok 2006/07, bakalářský studijní program. Brno: FAST VUT, s. 44

50 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února 2012 Michal Nádvorník OVB 45

51 Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D., Mgr. Pavla Heřmánková Inovativní přístupy ke vzdělávání na Moravské vysoké škole Olomouc 46

52 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

53 48

54 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

55 50

56 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

57 52

58 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

59 Příspěvky autorů výukových a studijních textů projektu 54

60 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února 2012 Seznam výukových a studijních textů Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D., Ing. Ivana Valentová Vybrané kapitoly z podnikové ekonomiky Mgr. Daniela Navrátilová, Mgr. Pavla Heřmánková Projekty a granty Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková Marketing PhDr. Dana Pokorná, Ph.D., Mgr. Vladimíra Sedláčková Komunikace v praxi RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA, PhDr. Jana Marešová Vybrané kapitoly managementu Mgr. Vladimíra Sedláčková, Mgr. Míla Švarcová Firemní dokumentace 55

61 56

62 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

63 58

64 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

65 60

66 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

67 62

68 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

69 64

70 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

71 66

72 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

73 68

74 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

75 70

76 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

77 72

78 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

79 74

80 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

81 76

82 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

83 78

84 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

85 80

86 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

87 82

88 Tato publikace vznikla jako výstup Klíčové aktivity č 11: Konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Konference Vzdělávání napříč teorií a praxí se konala dne 16. února 2012 v Olomouci. I N O V A C E S Y S T É M U O D B O R N É P R A X E S T U D E N T Ů M O R V A S K É V Y S O K É Š K O L Y O L O M O U C C Z / / Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

89 Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc odborná praxe - nedílná součást studia v každém ročníku zapojení studentů do každodenních činností pracovního prostředí uplatnitelnost absolventů na trhu práce navazování nových partnerských vztahů Proč spolupracovat se studenty? možnost výběru a postupného vyškolení si budoucích zaměstnanců snížení nákladů na adaptační programy pro nové zaměstnance využití pracovních schopností studenta pomoc při plnění aktuálních (naléhavých) úkolů na pracovišti bulletinu školy) Nabízíme spolupráci: při řešení aktuální problematiky organizací a institucí v oblasti manažerského vzdělávání v oblasti marketingových výzkumů nebo personálních auditů při řešení vědeckovýzkumných záměrů Partner projektu Bakalářský studijní program Ekonomika a management Studijní obory: Podniková ekonomika a management Management a ekonomika ve veřejném sektoru Podnikové informační systémy Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Jeremenkova 1142/ Olomouc Mgr. Michaela Vaněčková - vedoucí projektu tel.:

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Didaktika účetnictví Kurs DEP507

Didaktika účetnictví Kurs DEP507 Snímek 1 Didaktika účetnictví Kurs DEP507 marie.fiserova@oavin.cz Ing. Marie Fišerová, Ph.D. Snímek 2 Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a EL Kurs 1DP507 Snímek 3 Didaktika ekon. předmětů

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách

Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU pmazacov@phil.muni.cz Co je obsahem Kompetenční

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR

Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR Kateřina Vlčková Jak bude vypadat nová struktura hierarchie dokumentů určujících co, kdy, koho, proč, jak, za jakým účelem, za jakých podmínek a s jakými výsledky

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

1. Úvod. 2. Strategické řízení

1. Úvod. 2. Strategické řízení AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2014 1. Úvod Tento dokument aktualizuje

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Studijní programy 2015 / 2016

Studijní programy 2015 / 2016 Studijní programy 2015 / 2016 Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Tomáš Janík, Eduard Hofmann

Tomáš Janík, Eduard Hofmann Oborová didaktika v učitelském studiu Tomáš Janík, Eduard Hofmann Pojetí oborových didaktik Jakou OD potřebujeme? OD je aplikovanou teoretickou disciplínou, jejíž klíčovou prověrkou je funkčnost vůči školní

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Eva Jarošová , VŠE Praha

Eva Jarošová , VŠE Praha Eva Jarošová 21.9. 2012, VŠE Praha Dovednosti pro řízení kariéry a jejich členění Kariérové poradenství na VŠE Podpora rozvoje dovednosti pro řízení kariéry na VŠE Kariérové koučování na VŠE Rozvoj dovedností

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více