Sborník. Vzdělávání napříč teorií a praxí. z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník. Vzdělávání napříč teorií a praxí. z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc"

Transkript

1 Sborník z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc CZ.1.07/2.2.00/ Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února 2012

2 Moravská vysoká škola Olomouc Vzdělávání napříč teorií a praxí Sborník z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc konané dne 16. února 2012 v Olomouci Editor: Jiřina Sojková

3 Tato publikace vznikla jako výstup projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Konference nazvaná Vzdělávání napříč teorií a praxí se konala dne 16. února 2012 v Olomouci. Sborník obsahuje příspěvky účastníků konference Vzdělávání napříč teorií a praxí konané dne 16. února 2012 na Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s. a autorů studijních a výukových textů. Za původnost a správnost jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři. Příspěvky neprošly jazykovou úpravou. Příspěvky nejsou recenzovány. Editor: Jiřina Sojková, 2012 ISBN I N O V A C E S Y S T É M U O D B O R N É P R A X E S T U D E N T Ů M O R A V S K É V Y S O K É Š K O L Y O L O M O U C C Z / /

4 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. je manažerkou projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc a prorektorkou pro studijní a pedagogické záležitosti. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi poděkovat za Vaši podporu při realizace konference na téma Vzdělávání napříč teorií a praxí. Hlavním impulsem k organizaci setkání zástupců akademického světa, firemního prostředí i veřejného sektoru je dlouholetá snaha o vytváření sítě kooperujících institucí s cílem dynamicky posouvat vzájemnou spolupráci. Ta byla v rámci konference zaměřena zvláště na uplatnitelnost studentů, později absolventů, v jednotlivých segmentech trhu práce. V průběhu konference se nám podařilo vyměnit si vzájemné zkušenosti při práci se studenty, získali jsme informace o požadavcích zaměstnavatelů studentů na odborné praxi nebo jejich zkušenosti při přijetí studenů a absolventů vysokých škol do pracovního procesu a taktéž jsme si předali cenné know-how o implementaci jednotlivých návrhů do vzdělávacího procesu. Pozvání na konferenci přijali představitelé významných organizací České republiky, kteří přednesli v rámci plenárního zasedání a dále diskutovali v rámci následných workshopů aktuální, někdy i ožehavá témata o jednotlivých složkách konkurenceschopnosti absolventů. Svými náměty, postřehy i radami zaujali početně velmi výrazné obecenstvo z řad významných osobností Olomouckého kraje a studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Diskutovaná témata se setkala s velkou odezvou a vyvolala vlnu dotazů. Konference byla organizována jako závěrečný výstup z tříletého projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO). Během této doby vzniklo mnoho nejrůznějších aktivit podporujících myšlenku kooperace akademického světa, firemního prostředí i veřejného

5 sektoru v oblasti posilování konkurenceschopnosti studentů a absolventů na trhu práce. Projekt byl realizován samotnými odbornými praxemi studentů MVŠO, tvorbou výukových a studijních materiálů směřujících do praxe, workshopy se zástupci všech zainteresovaných stran, setkáváním s absolventy, aj. Ukončení projektu se tedy neslo ve slavnostním duchu celodenní konference, která přinesla několik pozitivních momentů. Studenti měli možnost se přímo setkat s představiteli renomovaných organizací, vyslechnout si jejich rady a diskutovat s nimi o požadavcích trhu. Dále došlo k výměně zkušeností při práci se studenty, a to ve dvou úrovních. Pedagogové vysokých škol uváděli konkrétní příklady posilování zkušenostní úrovně studentů ještě při studiu. Ty mohou být podpořeny v požadovaných výstupech samotné výuky, anebo v rámci odborných praxí studentů. K tomu účelu vzniklo na MVŠO několik odborně zaměřených studijních a výukových textů, které byly v průběhu konference prezentovány. Druhá úroveň se nesla v duchu námětů a požadavků, jež byly vyřčeny představiteli zaměstnavatelů studentů a absolventů. Dovolte mi, abych na závěr vyjádřila jedno přání. Konference přinesla mnoho zajímavých námětů a já bych si velice přála, aby se nám všem podařilo navrhované náměty implementovat do svých procesů. Neboť právě to je cesta k úspěchu společnosti.

6 OBSAH Plenární zasedání 3 Katarína Poláčková, Aleš Pokorný Seznamte se s Komerčkou a najděte si ten správný flek... 5 Vojtěch Zuzaňák Jak personalista vybírá kandidáty na volné pozice... 6 Michal Novák Jak to dělá a čeho se snaží dosáhnout PwC v oblasti lidských zdrojů Komorní jednání 18 Ing. Vladimíra Nováková, Ph.D. Multimediální a prezentační vzdělávání ve vysokoškolském studiu jako reakce na požadavky praxe RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D. Všeobecné vzdělávání ve školním kurikulu jen teorie nebo praktická nutnost? Michal Nádvorník OVB Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D., Mgr. Pavla Heřmánková Inovativní přístupy ke vzdělávání na Moravské vysoké škole Olomouc Příspěvky autorů výukových a studijních textů projektu 54 Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D., Ing. Ivana Valentová Vybrané kapitoly z podnikové ekonomiky Mgr. Daniela Navrátilová, Mgr. Pavla Heřmánková Projekty a granty Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková Marketing PhDr. Dana Pokorná, Ph.D., Mgr. Vladimíra Sedláčková Komunikace v praxi RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA, PhDr. Jana Marešová Vybrané kapitoly managementu Mgr. Vladimíra Sedláčková, Mgr. Míla Švarcová Firemní dokumentace... 70

7

8 Plenární zasedání 3

9 Program plenárního zasedání Katarína Poláčková, Aleš Pokorný Seznamte se s Komerčkou a najděte si ten správný flek Vojtěch Zuzaňák Jak personalista vybírá kandidáty na volné pozice Michal Novák Jak to dělá a čeho se snaží dosáhnout PwC v oblasti lidských zdrojů 4

10 Katarína Poláčková, Aleš Pokorný Seznamte se s Komerčkou a najděte si ten správný flek Komerční banka nepodpořila uveřejnění powerpointové prezentace, kterou její zaměstnanci na konferenci přednesli, ve sborníku. 5

11 Vojtěch Zuzaňák Jak personalista vybírá kandidáty na volné pozice 6

12 7

13 8

14 9

15 10

16 11

17 12

18 Michal Novák Jak to dělá a čeho se snaží dosáhnout PwC v oblasti lidských zdrojů 13

19 14

20 15

21 16

22 17

23 Komorní jednání 18

24 Program komorního jednání Ing. Vladimíra Nováková, Ph.D. Multimediální a prezentační vzdělávání ve vysokoškolském studiu jako reakce na požadavky praxe RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D. Všeobecné vzdělávání ve školním kurikulu jen teorie nebo praktická nutnost? Michal Nádvorník OVB Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D., Mgr. Pavla Heřmánková Inovativní přístupy ke vzdělávání na Moravské vysoké škole Olomouc 19

25 Ing. Vladimíra Nováková, Ph.D. Multimediální a prezentační vzdělávání ve vysokoškolském studiu jako reakce na požadavky praxe 20

26 21

27 22

28 MULTIMEDIÁLNÍ A PREZENTAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VYSOKOŠKOLSKÉM STUDIU JAKO REAKCE NA POŽADAVKY PRAXE MULTIMEDIA AND PRESENTATION TRAINING IN UNIVERSITY STUDIES AS A RESPONSE TO THE REQUIREMENTS OF THE LABOUR MARKET Miloš Sedláček České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: ČVUT v Praze poskytuje kvalitní vzdělání v řadě technických oborů. Dlouhodobou slabinou absolventů jsou jejich prezentační dovednosti a schopnost sebeprosazení. Na tento nedostatek reagoval projekt Výukový a výcvikový program prezentace a komunikace, který přinesl do studia příslušné vzdělávání. Další průzkum prokázal, že v prezentační oblasti mají nedostatky i akademičtí pracovníci a jestli své dovednosti mají zlepšit studenti, musí je zlepšit i jejich pedagogové. Proto byl vytvořen projekt Nová media ve vědě a výzkumu, který vyvíjí koncept prezentačního vzdělávání pro odborné pracovníky. Klíčová slova: komunikace, prezentace, média, věda, výzkum, studium, projekt Abstract: CTU provides quality education in a range of technical fields. In the long-term weakness of the graduates, their presentation skills and ability to selfassertion. To this lack responded the project "Educational and training program presentations and communications, which brought to the study corresponding training. Another survey showed that in the presentation area have deficiencies and academics, and if their skills are better students, they must be improved and their teachers. Therefore was created the project New Media in science and research that develops the concept of presentation training for professionals. Key words: communication, presentation, media, science, research, study, project JEL Classification: I23 23

29 Úvod Příspěvek se zabývá významem prezentačního a multimediálního vzdělávání studentů vysokých škol i odborných pracovníků. Příslušné vzdělávání je na našich školách dlouhodobě zanedbáváno a článek podává stručný nástin postupu, kterým tento nedostatek řeší České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. ČVUT v Praze má velký zájem na kontaktu s podniky a institucemi, které zaměstnávají jeho absolventy. Využíváme všech příležitostí, abychom zjistili, jak se mladí inženýři uplatňují, v čem jsou pro praxi připraveni dobře a kde naopak jsou v jejich odborném profilu slabší místa. Vzdělávání na jednotlivých fakultách univerzity pak reaguje nejen na oborový vývoj, ale i na požadavky praxe. Odborný potenciál akademických pracovníků školy je dostatečný na to, aby většina podnětů z firem, byla kvalitně zpracována v aktuální době a aby našla adekvátní odezvu ve výuce a ve výchově posluchačů. Přesto jsou připomínky, které zaznívají opakovaně a některé se opakují i dlouhodobě. Mezi nimi na čelném místě figuruje problémy absolventů s praktickým uplatněním svých znalostí. Po odborné stránce jsou připraveni velmi dobře. Škola s dlouholetou tradicí je v pozici vrcholového pracoviště v naší zemi a přitahuje špičkové odborníky, kteří umějí předávat své zkušenosti i nejnovější poznatky vědeckého výzkumu. Absolventi školy jsou pak vybaveni hlubokými znalostmi a širokou erudicí, které představují významné hodnoty kvalitního absolventa. Hodnota kvalitního studia však klesá tehdy, když absolventi mají problém své znalosti aplikovat, prezentovat své výsledky, své myšlenky, projekty a sami sebe v konkurenčním prostředí. Právě to je slabina, na kterou praxe opětovně upozorňuje a škola apeluje na své pedagogické pracovníky, aby i této sféře věnovali náležitou pozornost. Problém však spočívá v tom, že akademičtí pracovníci jsou specializovanými odborníky ve svých oborech a disponují i potřebnými pedagogickými dovednostmi, avšak v oblasti moderních prezentačních technologií sami nemají dostatečné zkušenosti. Nová prezentační media se stávají samostatnými obory, které přesahují rámec běžného pedagogického minima. Každé z nich se dnes již stalo samostatnou disciplínou ve velkém rozvoji a jejich zvládnutí je předmětem poměrně širokého studia a výcviku. Na Fakultě stavební ČVUT po dlouhodobě přetrvávajících problémech absolventů v této oblasti převládl názor, že posluchači fakulty by měli dostat možnost vzdělávání v prezentačních oborech, které povedou specializovaní odborníci těchto oborů. Na vybrané odborníky jsme se počátkem roku 2006 obrátili, aby vypracovali projekt prezentačního vzdělávání zaměřený na 24

30 posluchače fakulty. Protože se jednalo o projekt poměrně rozsáhlý a značně inovativní, obrátili jsme s žádostí o podporu tohoto projektu k Evropským strukturálním fondům a ještě téhož roku jsme tuto podporu v rámci operačního programu JPD3 získali. Projekt nazvaný Výukový a výcvikový program prezentace a komunikace se zaměřil především na obory vizuálně-komunikační. Přinesl na fakultu volitelné předměty jako je Digitální fotografie, Tvorba audiovizuálního snímku, Tvorba prezentačních a propagačních materiálů, Vizuální komunikace apod. Další předměty byly zaměřené na komunikaci verbální, písemný projev v odborné praxi a na vedení sama sebe k úspěšnému vystupování. Ukázalo se, že tyto obory jsou pro posluchače mimořádně zajímavé a přitažlivé. V průběhu pilotní výuky jsme kapacitu všech předmětů plně vyčerpali a v průběhu dvouleté podpory projektu vzděláváním prošlo více než 600 posluchačů, kteří se výuky účastnili dobrovolně pouze ze svého spontánního zájmu. Projekt byl velmi dobře hodnocen ze strany poskytovatele podpory i ze strany fakulty. Jeho udržitelnost byla naplněna hned ve více rovinách. S novými poznatky a dovednostmi odešlo do praxe více než dvojnásobek původně předpokládaných úspěšně podpořených osob. V rámci projektu vznikla jako kolektivní dílo pod vedením M. Sedláčka základní učebnice nazvaná Prezentace a komunikace, kterou získali všichni frekventanti pilotní výuky, později i další studenti a dodnes je k dispozici v řadě univerzitních knihoven, kterým jsme ji poskytli. Část projektového vzdělávání přešla v podobě volitelných a v některých případech i povinně volitelných předmětů do běžné výukové struktury, stala se její trvalou součástí a studenti mají možnost si tyto předměty zapsat i dnes. Důsledky, které Program prezentace a komunikace přinesl, jsou významné. V této kvalitě a v tomto rozsahu se pravděpodobně (dle dostupných informací) poprvé prezentační vzdělávání objevilo ve vysokoškolském studiu a získalo tak postavení, která odpovídá jeho skutečnému významu. Efekty lze zaznamenat i v odborném profilu absolventů, kteří nabývají výhodu ve schopnostech sebeprosazení a v lepších možnostech uplatnění na trhu práce i v další kariéře. V následujícím průzkumu jsme srovnávali prezentační dovednosti a ovládání prezentačních medií u studentů, kteří prezentační vzdělávání absolvovali a u těch studentů, kteří si je do svých studijních plánů nezařadili. Do srovnávacího vzorku jsme zařadili i skupinu akademických pracovníků, jejich učitelů. Je třeba upřesnit, že výzkum byl zaměřen především na mediální technologie. Ty v široké míře využívají zejména vizuálněkomunikační technologie, které nabývají stále větší význam v současné mezilidské komunikaci, ale i v komunikaci odborné. Nejlepší výsledky jsme očekávaně zaznamenali u prezentačně vzdělaných studentů. Za nimi zůstali jejich kolegové studenti, kteří prezentačním vzděláváním neprošli a výrazně nejhůř se na pomyslném žebříčku umístili akademičtí pracovníci. Výsledky tohoto průzkumu se staly rozhodující pro další strategii prezentačního vzdělávání. Uvědomili jsme 25

31 si, jaké důsledky na posluchače má relativně nízká prezentační úroveň jejich učitelů. Pokud o formální stránku svých prezentaci nedovedou dostatečně kvalifikovaně pečovat učitelé, nebudou se jí náležitě věnovat ani jejich žáci. Pokud nebudou rozumět významu, kvalitě a hodnotám prezentace akademičtí pracovníci, nezhodnotí je dobře ani studenti a absolventi školy. Na Fakultě stavební ČVUT má prezentační vzdělávání podobu volitelných předmětů a v absolutních číslech se ho účastní poměrně velké množství studentů, avšak relativně se jedná o zlomek celkového množství posluchačů fakulty. Na ostatních fakultách univerzity a na většině ostatních vysokých škol studenti většinou nemají ani takové možnosti jako na naší fakultě a jsou odkázáni na vliv svých učitelů. Má-li dojít ke skutečnému zlepšení komunikačních a prezentačních dovedností absolventů vysokých škol v širokém měřítku, pak musí tyto své schopnosti posílit především akademičtí pracovníci. Znovu jsme sestavili tým specializovaných odborníků z mediální a prezentační oblasti, kteří vytvořili projekt příslušného vzdělávání pro akademické pracovníky. Projekt nazvaný Nová media ve vědě a výzkumu se v roce 2009 ucházel o podporu Evropských strukturálních fondů a vzhledem ke svému společenskému významu a uznané potřebnosti tuto podporu v rámci OPVK získal. Naší ambicí bylo vytvořit koncept modulárního vzdělávání akademických pracovníků v mediálním prezentování, který by byl univerzální a v určitých variantách by byl vhodný pro odborníky věd technických, přírodovědných i humanitních. Prvotní průzkum potřeb cílové skupiny jsme provedli na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT na Kladně, která disponuje technickými odborníky s přesahem do přírodních věd a medicíny. Průzkumu jsme podrobili i další akademické pracovníky našeho partnera, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která obohacuje cílovou skupinu o především humanitně zaměřené odborníky. Na základě zjištěného výchozího stavu znalostí a dovedností byl vytvořen modulární vzdělávací koncept, který obsahuje čtyři kurzy Digitální fotografie pro odborné pracovníky, Tvorba audiovizuálního snímku pro odborné pracovníky, Grafické zpracování odborných a prezentačních materiálů a Tvorba webu a webových aplikací pro odborné pracovníky. V první realizační fázi projektu jsme uskutečnili pilotní výuku těchto kurzů na FBMI na Kladně a potom také na UJEP v Ústí nad Labem. V další fázi byla výuka evaluována a byly provedeny další úpravy osnov a výukových metod. Na základě dosavadních zkušeností z realizace projektu a pilotní výuky jsme pak přikročili k přípravě výukových podpor v podobě tištěných i elektronických materiálů. Jde zejména o několik e-learningových kurzů a o základní výukovou publikaci projektu nazvanou Nová media pro odborné pracovníky. V současném akademickém roce 2011/12 se výukový program realizuje opět na obou fakultách 26

32 v konečné podobě a již s podporou všech výukových materiálů. Již nyní je zřejmé, že prezentační a multimediální vzdělávání vzbudilo mezi akademickými a vědeckovýzkumnými pracovníky značný zájem. Z obou fakult vzešel také podnět, aby podobné vzdělávání, které právě absolvují pedagogové bylo přeneseno i do magisterského studia, protože absolventům může pomoci v jejich uplatnění v praxi a v prostředí volné soutěže. Závěr Vizuální komunikace představuje významný doplněk komunikace verbální a její význam stále roste ve všech oblastech lidské. Základní media vizuální komunikace se již plně digitalizovala a stala se tak součástí ICT technologií. Důraz na rozvoj počítačové gramotnosti kladou vesměs všechny strategické vzdělávací dokumenty, avšak vizuálně-komunikační media v praxi stojí na okraji zájmu tohoto segmentu. Fotografie, video a grafika mají ve sdělování včetně odborného sdělování zcela nezastupitelné místo všude tam, kde řeč má nedostatečné prostředky. Digitalizací tato media získala zcela nové možnosti a přednosti, které jim otvírají opět nové sféry uplatnění. Digitalizace však přinesla do této komunikační oblasti i negativní důsledky. Zdánlivá jednoduchost a dostupnost digitálních technologií způsobila v těchto oborech masivní ústup profesionálního segmentu. Automatizované přístroje nemohou zastoupit lidský faktor autora a deprofesionalizace, která není kompenzována širokým vzdělávacím programem, představuje nastupující úpadek těchto oborů. Věda potřebuje exaktní dokumentační a komunikační metody. Máme-li se spoléhat na aktivní zapojení vědeckých specialistů do dokumentačních a vizuálněkomunikačních procesů, pak je na to musíme ve studiu připravit. Literatura [1] Sedláček Miloš, Prezentace a komunikace 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, s. ISBN [2] Sztompka Piotr, Vizuální sociologie 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN [3] Garr Reynolds, Prezentace a zen 1. vyd. Brno: Zoner Press, s. ISBN

33 RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D. Všeobecné vzdělávání ve školním kurikulu jen teorie nebo praktická nutnost? 28

34 29

35 30

36 31

37 VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KURIKULU JEN TEORIE NEBO PRAKTICKÁ NUTNOST? GENERAL EDUCATION IN THE SCHOOL CURRICULUM A MERE THEORY, OR A PRACTICAL NECESSITY? Jaroslav Lindr VUT v Brně, Stavební fakulta, Ústav společenských věd Abstrakt: České školství se ocitá v proměnách. Vlivem prudkých demokratických společenských změn i školských reforem uplynulých let se mění vzdělávací i výchovný rámec škol. Důraz je kladen na decentralizaci, rozrůzněnost a koncepci tzv. učící se organizace, která přijímá plnou odpovědnost za výsledky vzdělávání a která je schopna skládat účty ze své práce. Vzrůstá potřeba měnit profil absolventa. V souvislosti s tím sílí akcent na rozvoj všech klíčových kompetencí, které vybaví absolventy všemi potřebnými vědomostmi, dovednostmi a návyky k tomu, aby mohli obstát v ostré konkurenci, náročných požadavcích doby a aby zvládli tempo společensko-profesního života po odborné ilidské stránce. Ukazuje se, že všestranný rozvoj absolventů je v současnosti nezbytný. Ani odborné školy nesmějí podceňovat rozvoj těch kompetencí, které rozvíjejí soft skills, jazykovou vybavenost a společenskovědní teoretickou orientaci s ohledem praktické uplatnění. Vzájemná vazba mezi teorií a praxí je mimořádně důležitá. Analýza dovedností pro praxi vytváří potřebu odpovídajícího teoretického vzdělání a naopak teoretické vzdělávání by mělo vést k praktickému uplatnění. Symbióza a provázanost všestranného osobnostního rozvoje absolventa v teorii i praxi se v současnosti stává hybným prvkem realizace kurikula. Klíčová slova: Vzdělávání, všeobecné vzdělávání, kurikulum, moderní vyučování, transformace školství, profil absolventa. Abstract: The Czech educational system has entered a time of change. The education and upbringing of students at schools is transforming under the influence of recent rapid democratic social changes and educational reforms. Emphasis is being placed on decentralization, diversity and the concept of a so- 32

38 called self-educating organization that takes total responsibility for the results of its educational program and which is capable of accounting for its work. There is a growing need to change the typical graduate profile. In connection with this, the importance is rising of the development of all key competencies that equip graduates with all of the knowledge, skills and habits they need to survive the intense competition and high demands of our times, and to manage the high tempo of social and professional life from both the specialized and human perspective. It has become apparent that today s graduates need to develop their skills in a comprehensive, global manner. Not even specialized schools can afford to underestimate the development of those competencies that enable the improvement of soft skills, language abilities and a social sciencebased theoretical orientation from the perspective of practical application. The mutual links between theory and practice are exceptionally important. Analysis of the applied skills needed in practice demonstrates the need for corresponding theoretical education and, simultaneously, theoretical education should lead to practical applications. The symbiosis and cohesion of the holistic personal development of graduates in theory and in practice has today become a crucial element in the creation of curriculum. Key words: Education, general education, curriculum, modern teaching, transformation of the educational system, graduate profile. JEL Classification: I21 Analysis of Education Úvod Kurikulum lze podle pedagogických slovníkových definic chápat jako projekt, plán ve škole v pohybu. V souvislosti s tímto vymezením je možné kurikulum pojmout rovněž jako učební plán příslušné školy. Souhrnný rozpis vyučovacích předmětů v konkrétních vzdělávacích programech společně s časovou dotací obsahově výrazným způsobem vytváří profil absolventa, realizuje schválený vzdělávací program a zároveň dbá na uskutečnění poslání a zaměření školy v rámci realizovaného kurikula. I když k nám pedagogický pojem kurikulum přichází z anglosaského světa, kde má své nesporně hluboké zakořenění, podařilo se ho úspěšně etablovat i v podmínkách českého školství. Vymezení rozsahu a obsahu učiva v jednotlivých předmětech a zastoupení vyučovacích předmětů v učebním plánu obecně úzce souvisí s rozvojem klíčových kompetencí studenta. Transformací tzv. rámcových vzdělávacích programů do 33

39 školních vzdělávacích programů vzniká konkrétní profilace dané školy odpovídajícího odborného zaměření. Potud stručná obecná sumarizace ústředních východisek, která slouží jako předpolí pro další úvahy. Jak je do učebních plánů zapracována myšlenka všestranného rozvoje studenta? Dostatečně? Rozvíjí současná podoba kurikula skutečně všechny potřebné kompetence studenta? Už ze samotného výčtu klíčových kompetencí (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, personální a občanská, k podnikavosti + odborné kompetence dle oboru) je znát, že student by měl být skutečně vybaven celou řadou vědomostí, dovedností i návyků. Je však v silách dané školy skutečně dostát všem takto formulovaným požadavkům? Je možné dospět od formálního kurikula v nezměněné podobě až po kurikulum skutečně osvojené a realizované (jak si tvůrci tohoto pojmu a procesu jeho zavedení do škol slibují)? 1 Škola na rozcestí Na základě četných praktických zkušeností i mnohých teoretických reflexí v odborné literatuře lze upozornit na fakt, že soudobé diskuse o povaze školního vzdělávání ukazují zejména na dvojí rámec problémů, v nichž se škola ocitá. Na jedné straně vzniká nutnost respektovat a naplňovat vnější požadavky a pravidla (zejména školské dokumenty, učební plány, vzdělávací program aj.). Na druhé straně je nutné rozvíjet vnitřní svět školy, kultivovat školu zevnitř, vytvářet její jedinečný profil a přitom nezapomínat, že v centru pozornosti všech zainteresovaných se ocitá především student a jeho osobnostně-vzdělanostní avýchovná kultivace. Vágnost, mnohočetnost a někdy i konfliktnost cílů vzdělávání, jejichž naplňování lze často jen s obtížemi zvládat, měřit a hodnotit, dále nejistoty spojené se zajištěním průběhu i výsledků edukace ve škole, neshody v otázce participace na členství, nezřetelnost, kdo skutečně ve škole či za školu rozhoduje aj., naznačují složitost celého procesu transformace a organizace školní edukace uvnitř škol (jak trefně vystihl M. Pol v [4], s. 21). Z toho plyne, že poskytnutí poměrně značné míry autonomie školám je dnes přinejmenším vyrovnáno stále sílícím požadavkem na to, aby školy skládaly účty ze své práce (dle koncepce v [4], s ). K vlastní sebereflexi slouží koncept učící se organizace (např. [1], s ) aplikovaný na školní prostředí (srv. [4], s ). Vzrůstá potřeba nacházet rovnováhu mezi centrálně určenými přístupy (RVP, školské zákony, vyhlášky apod.) a mezi důrazem škol na schopnost nést svou vlastní profesionální odpovědnost (ŠVP, učební plány, individuální 34

40 akreditované vzdělávací programy apod.). Nezapomínejme, že celý proces realizace kurikula nemusí být řízen jen shora či na společenskou objednávku decentralizace české vzdělávací soustavy. Na tomto místě je vhodné připomenout fakt, že úspěšný průběh vzdělávání souvisí s každodenní učitelskou svědomitostí a kvalitou pedagogické práce, osobní odpovědností za svěřené cíle a s kvalitou samotného vyučovacího procesu, což jistě v nemalé míře přispívá k realizaci moderních kurikulárních záměrů a kultuře školy (srv. [5], s ). V neposlední řadě se nesmí ztrácet ze zřetele provázanost teorie a praxe, a to zejména na odborných školách. 1.1 Koncepce změn V nelehkém procesu, kterým české školství prochází od r. 1989, se s novými podmínkami existence musely vyrovnat všechny stupně škol, včetně školství vysokého. Školy dostaly do rukou demokratický nástroj svobodné tvorby svých studijních programů. V souvislosti s tím se více zamyslely nad profilem absolventa. Jelikož tento profil dává možnost zacílit své vzdělávací působení školy určitým směrem, a to nejen z hlediska konkurenceschopnosti, je nutné při jeho sestavování (formulaci) brát ohled na ty kompetence, které si absolvent ponese do profesního života, do své budoucí odborné praxe, širšího společenského začlenění i do osobního života. V současnosti reflektujeme také četná ekonomicko-manažersky orientovaná přesvědčení o tom, že škola musí poskytovat služby, které její zákazníci očekávají, a to především na základě toho, co bylo vyhlášeno jako programově správné a co je kvalitní (srv. [2], s a srv. [5], s aj.). Je samozřejmé, že odborná škola se zaměří především na rozvoj odborných kompetencí ve svých odborných předmětech, ale to ještě neznamená, že ztratí ze zřetele, umenší či naprosto potlačí rozvoj kompetencí jiných (to ostatně ani dle RVP nemůže udělat). Příznivý rozvoj všech klíčových kompetencí může zajistit škole v decentralizovaném konkurenčním prostředí dobré jméno a dobrou pověst, která zpětně povede ke zvýšenému zájmu o ni, což ve svých důsledcích povede i ke zvýšení životaschopnosti školy do budoucna. 1.2 Všestranný rozvoj absolventů pro život V prostředí technického vzdělávání se otázka všestranného rozvoje poněkud problematizuje. Na první pohled by se mohlo zdát, že odborné vzdělávání je prioritou, jejíž dominantní postavení je nezpochybnitelné. Takto přemýšlejí nejen lidé, kteří stojí v čele školy či univerzity, ale zejména ti, kterých se vzdělávání 35

41 bytostně týká, tj. všichni antropogenní činitelé výuky, učitelé a studenti-budoucí absolventi. Odborná profilace jistě rozhoduje ve volbě profesní dráhy, obsahu vzdělávání i profesní zaměřenosti s ohledem na odborný zájem studenta. Na druhé straně je však třeba připomenout, že škola je teoretickou institucí, ve které by student měl dostávat též šíře orientovaný teoretický rámec svého vzdělávání, tj. kromě rozvoje odborných kompetencí získávat i dovednosti obecnější obsažené v tezi všestranného rozvoje absolventa. Sepětí školy jako vzdělávací instituce s praxí řeší často otázka otevřenosti škol vůči okolí. V dlouhodobé perspektivě rozvoje škol lze spatřovat prvek přitažlivosti, tj. dosažení takového stavu (reputace), kdy je škola přitažlivá pro rodiče, studenty, spolupracující subjekty, partnery, sponzory aj. Všechny tyto subjekty potom vidí ve škole místo, které není jen institucionálně formálně dané, izolované a uzavřené, ale naopak otevřené vůči okolnímu světu, osobitým způsobem žije a je s praxí spíše spolupracující než sebestředně vymezené. Moderní škola nechápe svou otevřenost jenom v informativním smyslu, ale pokouší se rozvíjet spolupráci s ostatními subjekty v okolí. Etabluje tím své vzdělávací poslání do širšího kontextu chodu celé místní komunity i společnosti obecně. V souvislosti s tím se proměňuje též role učitelů, jejichž funkce nabývá nové rozměry, a to zejména funkce manažerská, výzkumná, didakticky programující a partnerská ([3], s 62) všechny budou patrně v budoucnu stále více zesilovat. 1.3 Pohledem praxe k teorii V předchozím textu byla již výše naznačena potřeba užšího sepětí teorie a praxe. Zejména z praxe jsme svědky stále naléhavější potřeby rozvoje sociální, personální a občanské kompetence už v teoretickém studiu. Např. rozvoj aplikované psychologie, tj. psychologie managementu, sociální a firemní komunikace, personálního leadershipu aj. potvrzuje, že znalost těchto aspektů lidské a firemní činnosti je nezbytná, a tudíž by neměla chybět v kurikulu širšího obecného vzdělávání i na technických nebo ekonomických školách. Ke zvládnutí těchto náročných společenskovědních disciplín jsou však nezbytné predispozice budované dlouhodobě v rozvoji všeobecného přehledu. (Není možné např. rozvíjet psychologii obchodního jednání, když student ani není seznámen s obecnými psychologickými charakteristikami osobnosti už z dřívějšího či stávajícího studia). Aby bylo možné postupně budovat a rozvíjet ityto sociální kompetence, ukazuje se teoretický vklad obecných 36

42 společenskovědních disciplín zařazených do vzdělanostního programu dané školy jako nezbytnost. V tom může škola spatřovat prostor pro své obecné vzdělávací působení. Všeobecně platí, že cíle jsou určující kategorií každé lidské činnosti, tedy i té studijní. Od jejich srozumitelné a jasně dané formulace se potom odvíjí i samotné studijní úsilí. Bez cílů není možné v dlouhodobé perspektivě očekávat smysluplné směřování. Precizace cílů na straně jedné a jejich široké spektrum na straně druhé může škole výrazně pomoci v tom, aby své síly, nadšení, organizační stránku, lidský um, profesionalitu i pedagogické mistrovství svých zaměstnanců zaměřila žádoucím směrem. Uvědomí-li si sama škola fakt, že mnohovrstevnatost cílů i rozrůzněnost způsobů vedoucích k jejich dosažení není překážkou, nejednoznačností či vágností, nýbrž velkou výzvou v rozličných, byť i nepřímočarých cestách, při realizaci vize směrem k novým perspektivám potom má škola nakročeno úspěšně ke slibnému vývoji do budoucna. V hledání své osobité cesty lze spatřovat složitost, ale i dobrodružnou cestu současných škol v procesu proměn. Pestrost cílů, četnost způsobů jejich dosažení, rozrůzněnost cest v rámcové koncepční jednotě není bariérou, nýbrž demokratickou cestou rozvoje kupředu. Projeví se to v rozmanitosti vymezení profilu absolventa. 1.4 Místo činu: škola Pozorujeme-li kontrolu výsledků školní edukace ve srovnání s vymezenými teoretickými cíli (srovnání má být je ), oprávněný důraz se dnes klade kromě učební, ekonomické, formálně byrokratické i organizační složky existence školy právě na realizaci kurikula. Zkušenosti z praxe většinou prozrazují, že nelehké úkoly naplnit kurikulární vize zvládá s úspěchem ta škola, která je komplexní (pochopí komplexnost cílů), heterarchnická (nikoliv centrálně byrokraticky řízená), holografická (škola jako soudržný systém), neurčená (nedeterminovaná svázaností), vzájemně ovlivňovaná (všechny prvky se ovlivňují navzájem), morfogenetická (proměna tvaru a seskupení) a perspektivní (srv. [2], s s odvoláním na Clarka 1985). Škola, která v této kontrole obstála, se může právem označovat jako dobrá. Jestliže škola bude schopná činností svých řídících činitelů myslet v širších souvislostech a vybuduje si k tomu odpovídající materiální a vzdělanostní zázemí s potenciálním personálním obsazením, potom bude schopná se nově učit a s náročnými cíli se vyrovná. Jde o stálý, mnohostranný, proměňující se a v řadě ohledů velmi náročný proces, který musí škola zvládnout. 37

43 V tom spočívá cenný demokratický prvek současných školských reforem poskytnutí do jisté míry značných svobod škole, aby si mohla sama rozhodnout směr, kterým se do budoucna vydá. Na této cestě modernizace a vnitřní proměny dobrá škola pochopí, že vzdělávání není jen pro teorii, ale i pro praktické uplatnění v životě. 2 Transformace škol jako nová idea rozvoje do budoucna Ve škole se pořád něco děje. Rozvoj školy nelze chápat jen jako moderní klišé, ale jako každodenní realitu školy v pohybu. Škola je chápána jako organismus, kterému je do vínku v současných podmínkách předepsán fenomén autonomie a rozvoje. I když se tato nová orientace týká všech, je zřejmé, že není a nebude lehké přejít od navyklého způsobu výuky a osvojených zakořeněných postupů k aktivnímu plánování, tvůrčímu chování a novému promýšlení koncepční učitelské práce. Přiznejme otevřeně, že utvořit novou školu se skutečně moderními vzdělávacími trendy vyžaduje čas a změnu postojů, které jsou pro zavedení nové kultury ve školách nezbytné. Škola se jistě nebude chovat jako soukromá firma, úřad či hospodářský podnik reagující pouze na mechanismy trhu. Někteří teoretikové sice vidí v tržních mechanismech regulaci poptávky po daném odborném typu vzdělání, nicméně pro moderní firemní praxi i soudobý dynamicky se měnící svět je zapotřebí zvýšení komplexnosti kompetencí absolventů všech typů škol. Jednoduše řečeno v náročných podmínkách současného světa (nestabilita, změna zaměstnání, nutnost všeobecně vzdělaných lidí aj.) uspěje ten, kdo bude kreativně flexibilnější, adaptabilnější a komplexně vzdělanostně rozvinutější, tj. už ze školy vybavený mnoha osobnostními kompetencemi. 2.1 Cesta ke komplexnosti provázanost teorie a praxe V současnosti bývá mezi hlavní motivy komplexního vzdělávání kladen kromě prohloubení stávající odbornosti jedince také ekonomický a osobní rozvoj s konceptem naplnění člověka, event. porozumění životu kolem nás (tzv. lifewide learning)? ([4], s. 115) Někteří teoretikové se domnívají, že s tím souvisí hlavní poslání školy, tj. připravit absolventy tak, aby byli schopni se sami v dospělosti učit (i bez fyzické přítomnosti ve škole), např. [4] s. 115, [7], s aj. To značí nastartovat jejich vzdělávání už ve škole tak, aby se v budoucnu mohli sami rozvíjet, event. dodatečně modulovat svou profesní specializaci na základě 38

44 znalostí a dovedností ze školy. Tato cesta se ocitá na prahu éry celoživotního učení a vzdělávání (ve všech prostředích). Modulový systém uspořádání učiva s sebou nese nové pojetí vzdělávání jdoucí ideově k celoživotnímu (srv. [6], s. 80). Teprve praxe absolventovi ukáže, co všechno ještě ke své plně profesionální úrovni potřebuje dostudovat (a zpravidla je k takovému dostudování firmou nabádán). I když problém celoživotního učení není nutné chápat příliš filozoficky ani sociologicky, postačí pouze konstatovat, že potřeba nasměrovat školu komplexnějším směrem předpokládá diskusi o tom, kam chce škola směřovat a co má být hlavním účelem práce školy. Půjde přitom velmi pravděpodobně o široce rozevřený pohled, který bude vnitřně strukturován do dvou hlavních proudů práce s žáky a práce s učícími se dospělými ([4], s. 118). 2.2 Realizace vize Nestačí pouze teoretizovat či bezmyšlenkovitě formálně realizovat školní předpisy. Prozíravost řízení škol a jejich koncepce vede k realizaci vize, tj. k takovému rozvoji instituce do budoucna, který přinese naplnění cílů, jež si před sebe škola neskromně aspiračně staví. V příznivě nastaveném demokratickém klimatu se sama škola může dostat do pozice instituce, která pomůže mladému člověku vytvořit široký vzdělanostní základ, na který bude schopen posléze navázat v dalších fázích svého života. Škola by měla být schopna zvládnout změny, které přicházejí zvnějšku cestou jejich zvnitřnění, tj. zapracovat nové obsahy vzdělávání jako přirozenou součást své existence. Tyto proměny je možné chápat jako výzvy k novým perspektivám a formulacím vize rozvoje školy, a nikoliv jen jako adaptační kroky reagující na tlaky zvenčí (srv. myšlenku transformačního vedení v [2], s ). Ukazuje se, že v moderním světě obstojí pouze ty školy, které skutečně pochopily nezbytnost změn a vydaly se cestou modernizace učebních programů (a způsobů výuky), aniž by v tomto procesu spatřovaly nutné zlo či umělé prvky diktované shora (např. idea obsažená v [7], s ). Nikoliv skepticky či rezignovaně reagovat na nekonečný koloběh změn, ale pochopit, že cestou modernizace, nikoliv konzervativností a strnulostí lze dospět k realizovanému školskému kurikulu to je idea perspektivního rozvoje vpřed. Výstižné slovní spojení od kurikula k vyučovací hodině (převzaté ze stejnojmenné knihy M. Pasche) není jen ideovým programem, ale i praktickou ukázkou, jak naplňovat nové prvky moderní pedagogiky v praxi. Nelze pouze 39

45 proklamativně deklarovat potřebnost modernizace výuky, je třeba ji také každodenně naplňovat. 3 Kurikulum na odborných školách Na první pohled by se mohlo zdát, že odborné technické střední i vysoké školství má prioritní cíl vzdělávat budoucí odborníky podle oboru, který odborné škole přísluší. Kurikulum rámcově předepisuje i odborným školám dodržovat i ty kompetence, které jsou pro všestranný rozvoj absolventa nezbytné. Připomeňme, že i pro odborné školství v současné době existují platné Rámcové vzdělávací programy (RVP), ve kterých je hned v úvodních partiích jasně vymezen a definován rozvoj obecných i odborných kompetencí studenta. 3.1 Jak na to? Modernizace vzdělávacích programů se úzce opírá o potřeby praxe. Bez zpětnovazební reflexe teoretického vzdělávání, bez vazby na praktický profesní a osobní život, bez souladu vzdělávacích obsahů s moderními poznatky vědy a techniky nelze i sebedokonalejší kurikulum úspěšně realizovat. Cenné jsou z tohoto pohledu postřehy z praxe, které sice nejsou mnohdy systematické, ale přinášejí cenné impulsy pro rozvoj teoretického vzdělávání ve školách. V této souvislosti znovu připomeňme v současnosti velmi žádaný rozvoj klíčových kompetencí všeobecného zaměření, a to zejména sociální, personální a komunikativní kompetence. Je všeobecně známo, že absolventi odborných (technických) škol po nezbytném zapracování v oboru zvládají odbornou část své práce dobře, ale stále poněkud zaostávají v personální oblasti, sociální komunikaci, manažerských dovednostech, rozvoji soft skills, ve schopnosti týmové spolupráce i jazykové vybavenosti. Zejména v těchto oblastech jsou spatřovány stálé rezervy ve společenskovědním vzdělávání, a to obzvláště na technických školách. 3.2 Všeobecné vzdělávání na Stavební fakultě VUT v Brně Na potřebu vybavit studenty nejen odbornými, ale i dalšími profesně užitečnými kompetencemi zareagovala Stavební fakulta VUT v Brně v nových studijních programech. Již od akademického roku 2004/05 se v každém vzdělávacím stupni objevuje alespoň jeden předmět, který rozvíjí obecné sociální, komunikativní a občanské kompetence. I když kurikulum tak, jak ho známe, není pojem, který explicitně přebírá i vysoké školství, přesto si lze jeho ideovou náplň vypůjčit i pro koncepci 40

46 vysokoškolských učebních programů. Znamená to, že praxí iniciovaný nezbytný rozvoj těch klíčových kompetencí, které jsou pro firemní, občanský i profesní život potřebné, je v souladu s obsahovým vymezením kurikula zařazen do všech studijních programů prostřednictvím společenskovědních předmětů. Konkrétní příklad uvádí tab. 1, kde je jako reprezentativní ukázka tohoto faktu vybrán jeden studijní program fakulty. Z vertikální analýzy výňatku z učebního plánu je patrné, že společenskovědním předmětům je věnováno celkem 4h v Bc. studiu a 2h v NMg. studiu, což celkově reprezentuje 2,3% časové dotace všech předmětů. Ročník/semestr Název předmětu Typ předmětu Časová dotace Zakončení 4. Bc./zimní BZ03 Sociální komunikace povinný 1/1 zápočet 4. Bc./letní BZ01 Stavební právo povinný 2/0 zápočet 2. NMg./zimní* CZ51 povinně Environmentalistika volitelný a stavitelství 2/0 zápočet 2. NMg./zimní* 2. NMg./zimní* CELKEM SPV hodin v rámci programu CZ54 Inženýrská povinně pedagogika volitelný 2/0 zápočet CZ56 Psychologie povinně managementu volitelný 2/0 zápočet Bc. program povinně 3/1 2 zápočty NMg. program volitelně 2/0* 1 zápočet * student volí 1 ze 3 předmětů Tabulka 1: Zastoupení společenskovědních předmětů v rámci (bakalářského a navazujícího magisterského) studijního programu Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, specializace Technologie a řízení staveb (TŘS) v akademickém roce 2006/07 (dle [8], s ) Nutno znovu připomenout, že zařazení těchto předmětů si vyžádala sama praxe. Z mnohých zkušeností se totiž ukazovalo, že absolventi Stavební fakulty VUT v Brně jsou po odborné stránce do profesního života připraveni, ale (bohužel) dosti zaostávají v soft skills, zejména manažersko-psychologických dovednostech, které v praxi potřebují (např. při obchodním jednání s klientem, 41

47 v komunikaci s úřady, nadřízenými, firemními partnery apod.). Role a význam těchto dovedností pro praxi je neoddiskutovatelný. V zařazení společenskovědních předmětů lze spatřit úzké sepětí teorie s praxí ve formování všech profesních stránek budoucích absolventů fakulty. Jak již bylo explicitně i mezi řádky zmíněno, obsahová náplň teorie musí mít na zřeteli praktickou aplikaci a naopak praxe si neustále zpětnovazebně vyžaduje zařazení takové teoretické přípravy, která je v praxi potřebná. Tento moment provázanosti teorie a praxe byl na Fakultě stavební VUT správně pochopen, analyzován, diskutován a následně zapracován do studijních programů. V tom spočívá nejen všestranný rozvoj studenta fakulty, ale také pozitivní okamžik, kdy si fakulta zjevně uvědomuje skutečnou potřebnost spojení teorie a praxe. Je potěšující, že důraz na sladění teorie s praxí nevzešel pouze z formálních potřeb a tlaku shora, ale skrze důslednou, citlivou, systematickou a odpovědnou sebereflexi vlastní vzdělávací činnosti s ohledem na ohlasy z praxe. V tom lze už nyní spatřovat slibné formování, ideovou koncepci a správným směrem vedenou realizaci úspěšné vize rozvoje fakulty do budoucna a jejího vzdělávacího poslání. Závěr Přibližovat se ideálu mnohostranného a všeobecného rozvoje absolventů školy není úkolem jednoduchým. Přináší to s sebou požadavek naplnit formální znění klíčových kompetencí definovaných v kurikulu. Při veškeré složitosti, rozmanitosti i jisté protikladnosti nároků kladených na současné školy v perspektivním nadhledu vítězí koncepce školy jako otevřené a učící se organizace, která se nebojí širšího kontextuálního zasazení své činnosti v rámci fungování celé společnosti. Z výše uvedeného je zřejmé, že soulad mezi teorií a praxí, neustálá zpětnovazební reflexe, konfrontace, dialog, schopnost naslouchat postřehům z praxe, akceptovat nové výzvy a objevovat, redefinovat a citlivě vnímat ty problémy, které ani teorie zatím neodkáže v úplnosti postihnout to jsou a budou oblasti, ve kterých dává praxe četné impulsy teorii a naopak. Teoretické vzdělávání by mělo vychovávat budoucí absolventy tak, aby se v praxi stali úspěšnými, aby zvládli plnit náročné profesní úkoly a přitom disponovali i celou řadu ostatních soft skills. 42

48 V takovém kontextu probíhají (a patrně i nadále budou probíhat) změny v českém školství. Spojení teorie s praxí bude mít potenciálně významný vliv na kvalitu práce školy. Celostní přístup ve vzdělávání bude jistě veden snahou učit pro praxi, o praxi a posléze také učit v praxi. Tím vznikají nové tematické akcenty pro školní edukaci, které v těsném spojení vytvářejí moderně pojaté vzdělanostní kontinuum. Nosným rámcem rozvoje škol je dosažení shody mezi potřebami teorie a praxe. Formulace jasné vize je z tohoto pohledu nesnadný úkol, ve kterém vysvětlování, vyjednávání a mnohdy i přesvědčování aktérů o smysluplnosti věci ponese nezanedbatelný význam. I přes vnitřně složitý a rozporuplný hodnotový základ, který v sobě teoreticky vymezená škola i prakticky zaměřené firmy mají, je nezbytné sladit různé zájmy, odlišně pojaté vzdělanostní potřeby a najít v nich jednotu. To předpokládá složitost názorové diskuse mezi všemi aktéry vzdělávacího procesu. Prvek sepětí teorie a praxe je pro úspěšnost vzdělávacího systému odborných i všeobecně vzdělávacích škol nezbytný. Jak potvrzuje konkrétní příklad ze Stavební fakulty VUT v Brně, požadavky praxe lze úspěšně včlenit do nových moderně pojatých studijních programů. Skutečnost, že vzdělávací programy vysokoškolského studia potřeby praxe v mnohém již reflektují, a to i ve společenskovědní oblasti, představují velmi pozitivní moment a cenný impuls do budoucna. Citlivým vnímáním potřeb praxe se daří formovat kulturu školního prostředí. Prostřednictvím analýzy dovedností pro praxi je úspěšně naplňován souhrn představ, teoretických očekávání, přístupů, uznávaných hodnot a norem ve škole také tím, že sami studenti vnitřně cítí potřebnost všestranného vzdělávání pro teorii i pro život. I když se stále hojně diskutované spojení teorie a praxe ve školách může zdát nedosažitelným ideálem, přesto je zapotřebí se k němu každodenně přibližovat. Očekává se proaktivní činnost škol zaměřená na vlastní rozvoj užitečným směrem. Společná snaha všech zainteresovaných činitelů ve školách musí být do budoucna vedena s ohledem na zájmy a potřeby učících se jednotlivců. Jedině s modelem otevřenosti škol vůči praxi je možné tomuto procesu vyjít vstříc. 43

49 Literatura [1] BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. 2. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN [2] FISCHER, W. A., SCHRATZ, M. Vedení a rozvoj školy. 1. vyd. Brno: Paido, s. ISBN [3] MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. 1. vyd. Brno: PedF, s. ISBN [4] POL, M. Škola v proměnách. 1. vyd. Brno: MU, s. ISBN [5] POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., ZOUNEK, J. Kultura školy. 1. vyd. Brno: MU, s. ISBN [6] SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 1. vyd. Praha: ISV, s. ISBN [7] PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN [8] Studijní program Stavební fakulty VUT v Brně, akademický rok 2006/07, bakalářský studijní program. Brno: FAST VUT, s. 44

50 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února 2012 Michal Nádvorník OVB 45

51 Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D., Mgr. Pavla Heřmánková Inovativní přístupy ke vzdělávání na Moravské vysoké škole Olomouc 46

52 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

53 48

54 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

55 50

56 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

57 52

58 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

59 Příspěvky autorů výukových a studijních textů projektu 54

60 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února 2012 Seznam výukových a studijních textů Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D., Ing. Ivana Valentová Vybrané kapitoly z podnikové ekonomiky Mgr. Daniela Navrátilová, Mgr. Pavla Heřmánková Projekty a granty Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková Marketing PhDr. Dana Pokorná, Ph.D., Mgr. Vladimíra Sedláčková Komunikace v praxi RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA, PhDr. Jana Marešová Vybrané kapitoly managementu Mgr. Vladimíra Sedláčková, Mgr. Míla Švarcová Firemní dokumentace 55

61 56

62 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

63 58

64 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

65 60

66 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

67 62

68 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

69 64

70 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

71 66

72 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

73 68

74 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

75 70

76 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

77 72

78 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

79 74

80 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

81 76

82 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

83 78

84 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

85 80

86 Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc 16. února

87 82

88 Tato publikace vznikla jako výstup Klíčové aktivity č 11: Konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Konference Vzdělávání napříč teorií a praxí se konala dne 16. února 2012 v Olomouci. I N O V A C E S Y S T É M U O D B O R N É P R A X E S T U D E N T Ů M O R V A S K É V Y S O K É Š K O L Y O L O M O U C C Z / / Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

89 Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc odborná praxe - nedílná součást studia v každém ročníku zapojení studentů do každodenních činností pracovního prostředí uplatnitelnost absolventů na trhu práce navazování nových partnerských vztahů Proč spolupracovat se studenty? možnost výběru a postupného vyškolení si budoucích zaměstnanců snížení nákladů na adaptační programy pro nové zaměstnance využití pracovních schopností studenta pomoc při plnění aktuálních (naléhavých) úkolů na pracovišti bulletinu školy) Nabízíme spolupráci: při řešení aktuální problematiky organizací a institucí v oblasti manažerského vzdělávání v oblasti marketingových výzkumů nebo personálních auditů při řešení vědeckovýzkumných záměrů Partner projektu Bakalářský studijní program Ekonomika a management Studijní obory: Podniková ekonomika a management Management a ekonomika ve veřejném sektoru Podnikové informační systémy Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Jeremenkova 1142/ Olomouc Mgr. Michaela Vaněčková - vedoucí projektu tel.:

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Kompetence učitele odborných předmětů

Kompetence učitele odborných předmětů Antonín ROJÁK, Miroslava MIKLOŠÍKOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Česka Republika Kompetence učitele odborných předmětů Úvod Problematika učitelského vzdělávání je předmětem mimořádného

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více