REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

2 OBSAH 1. Struktura Akčního plánu pro rok Popis projektů Harmonogram akčního plánu Souhrnný finanční plán Podrobný finanční plán

3 1. Struktura Akčního plánu pro rok 2012 Prioritní oblast A Transfer technologií Specifický cíl A1 - Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Projekty: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace pokračování Podpora spolupráce klastrů ve VaV (s využitím interdisciplinárního přístupu) Patentový fond Program MSK Podpora přípravy projektové dokumentace (dotace univerzitám, VaV institucím, klastrům a nemocnicím na přípravu projektů VaV 7.RP, CIP, Eureka, ERA NET, programy TAČR, Kontakt a Gesher) Podpora firem v MSK na vytvoření pracovních míst pro VaVaI Rozvoj a stabilizace systému TT VŠB-TUO Specifický cíl A2 - Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Projekt: Program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2012, DT3 Specifický cíl A3 - Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Projekty: Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem pokračování Seed fond MPO pro inovativní MSP seminář k fondu a jeho aktuálním výzvám Workshop organizované setkání investorů rizikového kapitálu se zástupci spin-offs a inovativních start-ups Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups Inovativní hub pro studenty v MSK Prioritní oblast B Lidské zdroje Specifický cíl B1 - Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Projekty: Workshop na téma Technology Foresight a scénáře vývoje inovací 3

4 Škola inovací pro podnikatele Kompetence pro inovace 2 Regionální inovační fórum 2012 Specifický cíl B2 - Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Projekty: Program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2012, DT5 Program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2012, DT1 Příležitost pro mladé výzkumníky Podpora mobility výzkumných pracovníků a Ph.D. studentů Specifický cíl B3 - Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Projekty: Region4Tech Technika nás baví Technické vzdělání brána k úspěchu Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO: InterDV Prioritní oblast C Internacionalizace Specifický cíl C1 - Podpora navázání mezinárodních kontaktů a transferu know-how Projekty: Brokerage Event Facilitace zapojení MSK do mezinárodních výzkumných týmů Evropská inovační partnerství a EIT Specifický cíl C2 - Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV Projekt: One-stop-shop centrum pro programy podpory mezinárodní spolupráce Specifický cíl C3 - Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK Projekty: Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem (CMO) Uplatnění principů technology foresight pro identifikaci možných variant vývoje klíčových odvětví v MSK Prioritní oblast D Koordinace a implementace RIS Specifický cíl D1 - Zajištění koordinace subjektů Regionální inovační strategie/systému 4

5 Projekty: Koordinační rada RIS Kulaté stoly k zajištění efektivní koordinace a konsolidace inovačního systému MSK Specifický cíl D2 Zajištění implementace RIS Projekt: Implementace a monitoring RIS Specifický cíl D3 Podpora propagace RIS Projekt: Propagace a medializace RIS a jejich výstupů 5

6 2. Popis projektů Název projektu: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace Stav: Pokračující projekt z AP Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet testovaných optimalizovaných systémů komercializace výsledků VaV činnosti během pilotní fáze provozu 4 (VŠB-TUO, OU, SU, ÚGAV) Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger Účelem projektu v letech bylo zmapovat a vyhodnotit stávající systémy komercializace výsledků VaV činnosti na univerzitách a výzkumných ústavech v MSK. Na základě zjištěných výsledků byly navrženy optimalizované systémy komercializace výsledků VaV činnosti a zahájeny přípravné aktivity pro jejich implementaci. Pro rok 2012 je naplánována pilotní fáze provozu optimalizovaných systémů komercializace výsledků VaV činnosti na jednotlivých institucích v MSK zapojených do projektu Agent v podobě interaktivní komunikační platformy, která bude zahrnovat následující dílčí aktivity: činnost sítě technologických skautů a kontaktních manažerů (mentoring, odborné poradenství a služby směrem k akademickým a VaV pracovníkům, firmám se zájmem o spolupráci s VŠ) administrace a správa provozu nabídkově poptávkového portálu a informačního systému (portál a informační systém slouží k efektivní nabídce služeb VŠ a VaV institucí aplikační sféře) další vzdělávání odborných pracovníků (technologických skautů a kontaktních manažerů) formou stáží v podnicích. vyhodnocení nastavení systému a jeho případná aktualizace/úprava V rámci pilotního provozu sítě technologických skautů a kontaktních manažerů spolu s nabídkově poptávkovým portálem a informačním systémem dojde k ověření nastavených mechanismů a jejich případné aktualizaci. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Pilotní rok provozu optimalizovaných systémů v podobě interaktivní komunikační platformy: 1/ /2012 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 10 mil. Kč; OPVK: projekt AGENT 6

7 Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 OPVK (projekt AGENT) 10 Související projekty/aktivity synergické efekty: Projekt: Technologický pavilón CPIT-TL2, Centrum pokročilých inovačních technologií OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Projekt: Start-up RCTT, Regionální centrum transferu technologií, OPPP 1.1 Prosperita Vypracoval: Ing. Miroslav Neulinger Verze/datum: 1/

8 Název projektu: Podpora spolupráce klastrů ve VaV (s využitím interdisciplinárního přístupu) Stav: Pokračující projekt z AP Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: 4 A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet navázaných partnerství/společných projektů klastrů ve VaV ARR Ing. David Pawera V rámci inciativy ClusterNet, prostřednictvím níž ARR poskytuje klastrovým manažerům odbornou podporu v oblasti klastrového řízení, navazování spolupráce se zahraničními klastrovými organizacemi, informační servis o evropské klastrové politice, vyhlášených výzvách v dotačních programech vhodných pro klastry, atd., se stejně jako v roce 2011 uskuteční dvě setkání klastrových manažerů. Na těchto setkáních budou identifikovány možnosti spolupráce klastrových organizací ve VaV na základě jejich běžících či připravovaných projektů. Tím bude vytvořen prostor pro meziodvětvovou spolupráci klastrů, a to nejen pouze v rámci MSK, ale ve vhodných případech také v mezinárodním rozměru. Bude tak podpořen přenos výsledků aplikovaného výzkumu do praxe v rámci klastrových struktur a zároveň dojde k postupnému nastartování interdisciplinárních VaV projektů. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: - První setkání partnerů ClusterNet: 5/ Druhé setkání partnerů ClusterNet: 11/2012 Náklady projektu: - 5 tis. Kč (náklady na organizaci dvou setkání partnerů ClusterNet) Identifikace možných finančních zdrojů: - Prostředky ARR/ŘSVEZ 2012 Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Prostředky ARR/ŘSVEZ ,005 Související projekty/aktivity synergické efekty: Projekty realizované klastrovými organizacemi v rámci 1. a 2. výzvy OPPI-Spolupráce Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 2/

9 Název projektu: Patentový fond Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Nový projekt A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Zpracování projektové fiše Cílová hodnota: 1 ARR (příprava programu), MSK odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu (realizace programu) Ing. David Pawera (ARR), Ing. Bc. Michaela Kubejková (MSK) Patentový fond bude mít za cíl podpořit potenciální přihlašovatele vynálezů, vlastníky vynálezů, malé a střední podniky, univerzity a výzkumné ústavy při zajišťování průmyslově-právní ochrany výsledků jejich VaV aktivit. Žadatelé budou moci získat dotaci až do výše ,- Kč. Z této dotace bude možné pokrýt až 80 % nákladů spojených s ochranou průmyslového vlastnictví souvisejícího s přihlášením vynálezu nebo užitného vzoru. Předběžný odhad rozpočtu patentového fondu činí 2,5 mil. Kč. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Aktivity ARR: Zpracování projektové fiše Patentového fondu (forma dotačního programu MSK), výběr odborných konzultantů: 7-9/2012 Projednání projektové fiše s MSK, zapracování připomínek: 10/2012 Aktivity MSK, Odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu: schválení Patentového fondu v orgánech kraje, vyhlášení programu (alokace programu v rámci rozpočtu MSK 2013): 10 12/2012 Zahájení realizace Patentového fondu v roce Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 100 tis. Kč na expertní služby konzultantů při zpracování projektové fiše; prostředky ARR (ŘSVEZ 2012) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Prostředky ARR (ŘSVEZ 2012) 0,1 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

10 Název projektu: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012 Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Nový projekt A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet podpořených žádostí Cílová hodnota: 10 MSK Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ MSK Cílem programu je poskytovat podporu klastrovým organizacím, univerzitám a nemocnicím se sídlem na území MSK prostřednictvím účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do následujících programů: OPPI Spolupráce Klastry OPPI Inovace Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví (Patent) OPPI - Prosperita Sedmý rámcový program EK pro výzkum a vývoj, CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, ERA Net (European Research Area Network), Eureka, Programy MŠMT - Kontakt, Gesher, Program ALFA (TAČR). Dotace se bude pohybovat ve výši Kč, maximálně však do výše 50 % uznatelných nákladů. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Vyhlášení programu: 12/2011 Uzávěrka příjmu žádostí: Hodnocení žádostí: 2-3/2012 Uzavření smluv o poskytnutí podpory: 4-6/2012 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: Alokace 1,5 mil. Kč; Rozpočet MSK Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Rozpočet MSK 1,5 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

11 Název projektu: Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: Podpora firem v MSK na vytvoření pracovních míst pro VaVaI Nový projekt A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Průzkum u firem v MSK, následně pilotní dotační program pro firmy sídlící v MSK 1 průzkum, 1 pilotní dotační program ARR Ing. David Pawera Účelem tohoto projektu je stimulovat VaV aktivity firem působících v MSK. Je velmi důležité, aby stávající aktivity firem v MSK byly více sofistikovány a zaměřeny také na výzkum a vývoj nových inovativních produktů, které budou posléze transferovány do samotných výrobních aktivit v závodech v MSK. Tím samozřejmě dojde ke zvýšení přidané hodnoty výroby a k dalším investicím do rozvoje lidských zdrojů a technologického vybavení, což vytvoří podmínky pro dlouhodobější uchování a rozvoj výrobních aktivit firem (českých i zahraničních) v MSK. Samozřejmě se jedná zejména o firmy s vyšší technickou náročností výroby a nejedná se tedy vyloženě o nízkonákladovou výrobu založenou na výrobě jednoduchých dílů a komponentů (např. základní výlisky a výkovky, atd.) případně montáž. Záleží samozřejmě jen na firmách samotných, zda chtějí investovat do lidských zdrojů a technologií ve VaV a zda v kladném případě chtějí tyto aktivity dále rozvíjet formou spolupráce s univerzitami, výzkumnými ústavy a dalšími firmami v MSK. Nicméně chceme zmíněnou skupinu firem, které mají v MSK výrobní aktivity s vyšší úrovní přidané hodnoty, k těmto aktivitám motivovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální záležitost u každé firmy, je zapotřebí provést terénní průzkum. Bude navštíven vybraný vzorek firem splňujících výše uvedená kritéria a bude s nimi proveden strukturovaný rozhovor na základě připraveného stručného dotazníku. Poté bude vyhodnocen jejich zájem o tuto formu podpory. V kladném případě bude následovat pilotní fáze přípravy a realizace malého pilotního dotačního programu s omezenou alokací v režimu de minimis, v rámci něhož bude vybraným firmám poskytnuta podpora na vytvoření pracovních míst v oboru VaVaI. Alokace pilotního dotačního programu, forma a výše podpory bude stanovena na základě výsledků šetření ve firmách. Po uskutečnění realizace pilotního dotačního programu bude na základě výsledků jeho čerpání a zkušeností firem a jejich skutečného zájmu připraven dotační program, který by měl být notifikován, aby se předešlo problémům s veřejnou podporou. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Výběr portfolia firem v MSK, příprava dotazníku pro strukturovaný rozhovor: 1 2/2012 Šetření u firem: 3-5/2012 Vyhodnocení šetření: 6/2012 Příprava pilotního dotačního programu, projednání a schválení v orgánech kraje: 7 12/2012 (realizace pilotního dotačního programu až v roce 2013) 11

12 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 50 tis. Kč (expertní služby konzultanta); prostředky ARR (ŘSVEZ 2012) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Prostředky ARR (ŘSVEZ 2012) 0,05 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

13 Název projektu: Rozvoj a stabilizace systému TT VŠB-TUO Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: 90 Nový projekt A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet subjektů využívajících služeb na podporu komercializace Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger Projekt "Rozvoj a stabilizace systému transferu technologií na VŠB-TU Ostrava" je zaměřen na oblast komercializace výsledků vědeckovýzkumné činnosti a ochranu duševního vlastnictví. Přímo navazuje na výsledky projektu "Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace. Cílem projektu je rozvinout a stabilizovat stávající systém transferu technologií na VŠB-TUO na základě aktuálních potřeb a požadavků z vědeckovýzkumné i aplikační sféry za účelem přenosu znalostí a efektivního uplatnění výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje v praxi. Cíle bude dosaženo na základě již provedené důkladné analýzy současného systému transferu technologií a vnějšího i vnitřního prostředí univerzity a za přispění již fungující interaktivní komunikační platformy (výsledky projektu " Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace"). Získaná data poslouží k návrhu reorganizace stávajícího centra transferu technologií, integraci dnes neprovázaných součásti a vzniku strategických postupů, opatření a dokumentů ve formě komplexní Strategie rozvoje systému TT na VŠB-TUO. V následném pilotním provozu reorganizovaného centra transferu technologií dojde za přispění interaktivní komunikační platformy a na základě identifikovaných TOP výsledků VaV k ověření nastavených strategických parametrů formou pilotních projektů. Projekt je členěn do 3 klíčových aktivit: Sběr zkušeností a reorganizace CTT Pilotní provoz reorganizovaného systému TT Pilotní projekty TT identifikovaných TOP výsledků VaV Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Datum zahájení projektu: 01/11/2011 Sběr zkušeností a reorganizace systému TT: druhé čtvrtletí/ třetí čtvrtletí/2013 Pilotní provoz reorganizovaného systému TT: třetí čtvrtletí/2013- první čtvrtletí/2015 Pilotní projekty TT identifikovaných TOP výsledků VaV: třetí čtvrtletí/ čtvrtletí/2015 Datum ukončení realizace projektu: 31/03/2015 první Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 6,5 mil. Kč; OPVaVpI 13

14 Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 OP VaVpI 6,5 Související projekty/aktivity synergické efekty: AGENT Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS) Vypracoval: Ing. Miroslav Neulinger Verze/datum: 1/

15 Název projektu: Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3 Stav: Pokračující projekt z AP Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: 30 A2 Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Podpořené projekty MSK Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ MSK Program Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3, má za cíl prostřednictvím dotační podpory dosáhnout zvýšení spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje mezi podnikatelskou sférou a vědecko-výzkumnými pracovišti vysokých škol a výzkumných ústavů se sídlem v MSK. Cílem programu je tak přispět k naplnění potřeby regionálního inovačního systému posílit transfer technologií směrem od výzkumu a vývoje k aplikační sféře. Dotace bude poskytnuta všem právnickým osobám se sídlem v MSK na nákup VaV služeb nebo procesů u vysokých škol nebo výzkumných ústavů se sídlem v MSK. Výše dotace na úhradu uznatelných nákladů projektu je 40 % v případě velkého, 70 % v případě středního a 80 % v případě malého podniku, maximálně však Kč (v případě zaměstnání studentů na projektu max. výše dotace Kč). Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Program byl vyhlášen v prosinci Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: Alokace pro tento dotační titul bude pro rok 2012, stejně jako v předchozích letech, činit 10 mil. Kč; Rozpočet MSK Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Rozpočet MSK 10 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 2/

16 Název projektu: Profesionální poradenské služby pro zakládání spinoff a inovativních start-up firem Stav: Pokračující projekt z AP Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Počet podpořených spin-off a inovativních start-up projektů 10 projektů ročně (předpoklad vzniku 2 společností ročně) Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger V letech proběhlo v rámci projektu nastavení metodik a manuálu pro vznik spin-offs a v návaznosti na to bylo zahájeno poskytování profesionálních poradenských služeb pro spin-off a inovativní start-up projekty. Pro rok 2012 bude pokračovat poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb a bude také probíhat průběžný výcvik a zaškolování pracovníků Podnikatelského inkubátoru a Centra transferu technologií VŠB-TUO v daných oblastech poradenství pro spin-off a inovativní start-up projekty. Je rovněž naplánováno další prohlubování spolupráce v oblasti odborného poradenství s univerzitami a institucemi na podporu inovačního podnikání v jednotlivých krajích ČR. Jednou z nových aktivit bude výcvik začínajících podnikatelů formou stáží (z nich budou zpracovány případové studie). Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: 1/ /2012 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 2 mil. Kč; OPVK (projekt SPINNET) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 OPVK (projekt SPINNET) 2 Související projekty/aktivity synergické efekty: AGENT, OPVK, oblast 2.4 Technologický pavilón CPIT-TL2, Centrum pokročilých inovačních technologií, OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Start-up RCTT, Regionální centrum transferu technologií, OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem (specifický cíl C3 RIS: Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK) Vypracoval: Ing. Miroslav Neulinger Verze/datum: 1/

17 Název projektu: Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Seed fond MPO pro inovativní MSP seminář Nový projekt A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Uskutečněný seminář Cílová hodnota: 1 ARR (ve spolupráci s MPO) Ing. David Pawera Tento seminář poskytne začínajícím inovativním podnikům v MSK informace o realizaci projektu pilotního seed fondu pod garancí MPO. Prostřednictvím tohoto seed fondu, jehož celková alokace bude činit 1,4 mld Kč z prostředků OPPI, eventuálně až 2 mld Kč v případě účasti soukromých zdrojů, budou moci začínající inovativní MSP získat rizikový kapitál pro zahájení své činnosti ať už ve formě samotných kapitálových vstupů investorů (private equity) nebo jejich úvěrů. V rámci tohoto semináře se tak začínající inovativní MSP seznámí s konkrétními možnostmi získání těchto prostředků pro zahájení svého podnikání. Na semináři budou prezentovány informace o vyhlášených výzvách v programech OPPI Poradenství (výzva zaměřená na poradenství pro rizikový kapitál), v novém programu OPPI Kapitál (záruky za rizikový kapitál) a v programu OPPI Záruka (záruky za úvěry na realizaci inovačních projektů) a o připravovaném Holdingovém fondu pro podporu inovativních MSP v ČR, který bude výsledkem realizace uvedeného pilotního projektu. Seminář bude zorganizován ve spolupráci s MPO. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Příprava semináře: 4/12 5/12 Konání semináře: 6/12 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 40 tis. Kč; prostředky MPO, případně rozpočet MSK (ŘSVEZ ARR 2012) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Prostředky MPO (případně rozpočet MSK/ŘSVEZ ARR 2012) 0,04 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 2/

18 Název projektu: Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: Workshop organizované setkání investorů rizikového kapitálu se zástupci spin-offs a inovativních start-ups Nový projekt A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Analýza firem/výzkumných týmů, uskutečněný workshop 1 analýza (k dosažení v roce 2012), 1 workshop (k dosažení v roce 2013) ARR Ing. David Pawera V ČR a tím pádem i v MSK je v současné době velmi málo vznikajících inovativních MSP (spin-offs, inovativní start-ups). Kromě mnoha jiných faktorů je jedním z důvodů také to, že tyto firmy nemají přístup k prostředkům pro zahájení své podnikatelské činnosti a následný rozvoj (nemají historii a de facto ani žádný majetek; nejsou pro klasickou banku dostatečně bonitním subjektem). Ve vyspělých zemích usnadňují takovýmto firmám rozjezd investice ze soukromých zdrojů rizikového kapitálu (business angels, seed fondy, venture kapitálové fondy) zejména ve formě přímého majetkového vstupu (private equity). Soukromí investoři typu business angels (zkušení podnikatelé investující svůj kapitál do malých začínajících firem a poskytující zároveň mentoring manažerům těchto firem) jsou v ČR ve velmi omezeném počtu (existují 4 menší sítě business angels), jsou také k dispozici venture kapitáloví investoři hledající nové začínající, nejlépe inovativní podniky, kterým by rády poskytly předstartovní/startovní financování a financování rané fáze. Tito venture kapitáloví investoři jsou v ČR sdruženi v České asociaci private equity a venture kapitálu Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA). MSK patří v rámci ČR ke krajům s nejnižším počtem nově zakládaných inovativních MSP a tím pádem je předmětem malého zájmu investorů rizikového kapitálu sídlících převážně v Praze. V souladu se specifickým cílem A3 bychom rádi usnadnili zakládání a rozvoj nových inovativních MSP v MSK přilákáním těchto investorů a jejich bližším seznámením s možnostmi investování v MSK. V první fázi proběhne analýza nově vznikajících firem či výzkumných týmů s potenciálem k založení nové firmy (spin-offs) v podnikatelských inkubátorech v MSK (PI VŠB, BIC Ostrava, VTP Ostrava, PI Steel IT, PI VŠP Ostrava) a CPIT VŠB. Nejdříve budou navštíveni ředitelé těchto podnikatelských inkubátorů a CPIT, kteří by měli doporučit vhodné firmy/výzkumné týmy. Následně proběhnou osobní setkání s doporučenými firmami/výzkumnými týmy, které budou blíže analyzovány ve smyslu jejich aktuálního stavu před potenciálním založením firmy, eventuálně již po něm (vyvíjený produkt či technologie a míra inovativnosti, potenciál pro uplatnění na trhu, finanční a marketingový plán, atd.). V případě, že tyto firmy/výzkumné týmy budou ve stadiu, kdy by mohly být prezentovány investorům rizikového kapitálu, budou osloveny s touto nabídkou. V druhé fázi budou kontaktováni investoři rizikového kapitálu a v případě jejich zájmu by se v Ostravě uskutečnil workshop, na němž by se vybrané firmy/výzkumné týmy prezentovaly těmto investorům. 18

19 Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Návštěva podnikatelských inkubátorů a CPIT VŠB (jejich ředitelů a doporučených firem/týmů): 11/2012 Vyhodnocení navštívených firem/týmů a kontaktování investorů rizikového kapitálu: 12/2012 Příprava a konání workshopu: 1 2/2013 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 120 tis. Kč, z toho analýza firem/výzkumných týmů, jednání s investory 100 tis. Kč, náklady na workshop 20 tis. Kč; prostředky MPO Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj Prostředky MPO 0,1 0,02 Související projekty/aktivity/synergické efekty: Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem Inovativní hub pro studenty v MSK Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 2/

20 Název projektu: Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups Nový projekt A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Počet podpořených subjektů Cílová hodnota: 10 MSK, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Ing. Michaela Kubejková Smyslem Fondu mikropůjček je veřejná podpora malých a středních, existujících (max. do 3 let existence) nebo vznikajících podniků v Moravskoslezském kraji. Podpora bude probíhat prostřednictvím spolufinancování jejich inovativních projektů výzkumných, vývojových činností, směřujících k vytvoření nových nebo rozšíření stávajících výrobků či služeb nebo zlepšení jejich užitných vlastností, vstupu na nové trhy, zavedení nových postupů či změn ve výrobě, distribuci, řízení, organizaci práce nebo kvalifikaci pracovní síly. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Předpoklad zahájení Fondu mikropůjček 2. polovina roku 2012 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: Předpoklad financování z rozpočtu MSK; indikativní částka 6 mil. Kč (v závislosti na dostupnosti finančních prostředků a projednání v Radě MSK) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Rozpočet MSK 6 (indikativní částka) Související projekty/aktivity/synergické efekty: Workshop organizované setkání investorů rizikového kapitálu se zástupci spin-offs a inovativních start-ups Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem Inovativní hub pro studenty v MSK Vypracoval: Ing. Roman Honeš Verze/datum: 1/

21 Název projektu: Inovativní hub pro studenty v MSK Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Nový projekt A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Založený a fungující hub Cílová hodnota: 1 VŠB, OSÚ, IT Cluster (bude upřesněno) Dle rozhodnutí nositele projektu Předmětem projektu je zajištění prostor a technického zařízení pro studenty k realizaci jejich nápadů, z nichž mohou vzniknout nové inovativní produkty a služby. Konkrétně se jedná o založení tzv. hubu v oboru IT (umístění bude předmětem jednání s relevantními organizacemi). Pro takto zřízený hub se zároveň naskýtá příležitost zapojit se do mezinárodní sítě hubů v oboru IT Demola (řízena firmou Nokia). Zřízení hubu přispěje ke zvýšení potenciálu MSK pro zakládání nových spin-offs a inovativních start-ups v perspektivním a dynamicky se rozvíjejícím odvětví IT. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: 2012: výběr nositele projektu, rozpracování projektového záměru, zajištění financování Identifikace možných finančních zdrojů: Prostředky ARR (facilitační činnost při výběru nositele projektu, rozpracování projektového záměru a zajištění financování) Související projekty/aktivity/synergické efekty: - Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem - Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups - Workshopy organizovaná setkání investorů rizikového kapitálu se zástupci spinoffs a inovativních start-ups Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 1/

22 Název projektu: Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Workshop na téma Technology Foresight a scénáře vývoje inovací Nový projekt B1 Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Počet účastníků Cílová hodnota: 30 ARR Ing. David Pawera Program workshopu se zaměří na představení problematiky předvídání budoucích možných vývojů (trendů) technologií v různých odvětvích i ve sféře VaVaI politik na regionální a národní úrovni. Workshop se bude zabývat jednotlivými metodami foresightingu a bude se také věnovat jednotlivým konkrétním metodám tvorby možných alternativních scénářů vývoje inovací včetně tzv. roadmappingu, tj. plánování konkrétních postupů/cest, jak dospět k naplnění žádaných scénářů vývoje inovací. Cíl workshopu, cílové skupiny: Cílem workshopu je zvýšit povědomí a rozšířit znalosti odborné veřejnosti v oblasti VaVaI o metodách předvídání budoucího vývoje technologií a návazných kroků k dosažení zamýšlené budoucnosti, neboť tato problematika je v MSK i v celé ČR nedostatečně využívána jednak z důvodu všeobecně malé úrovně jejich znalostí a také chybějících kompetencí k jejímu využívání. Workshop bude určen pro zástupce firem, klastrů, technologických platforem, podnikatelských inkubátorů, univerzit, výzkumných ústavů a regionální Hlavní etapy samosprávy. časový harmonogram projektu/aktivity: Konání workshopu: listopad prosinec Náklady a identifikace možných finančních zdrojů: Kč (náklady na prostory, techniku, občerstvení a honoráře lektorům); projekt Kompetence pro inovace 2 (OPVK) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Kompetence pro inovace 2 (OPVK) 0,045 Související projekty/aktivity/synergické efekty: Škola inovací pro podnikatele Kompetence pro inovace 2 Regionální inovační fórum 2012 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 2/

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 PŘÍLOHA Č.: 1 NÁZEV PŘÍLOHY: Seznam rozvojových projektů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2012 2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Zadavatel:

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 AP RIS 3 MSK 2015-2016 Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 AP RIS 3 MSK na období 15-16 Obsahuje projekty (aktivity), které naplňují RIS 3 MSK Metodika zpracování AP Fáze I - Mapování

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

1. Struktura Akčního plánu na léta 2010-2011

1. Struktura Akčního plánu na léta 2010-2011 PŘÍLOHA Č.: 2 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2010-2011 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Září

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Setkání Inovačních platforem

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Setkání Inovačních platforem AP RIS 3 MSK 2015-2016 Setkání Inovačních platforem AP RIS 3 MSK na období 15-16 Obsahuje projekty (aktivity), které naplňují RIS 3 MSK Metodika zpracování AP Fáze I - Mapování projektů Osloveny stovky

Více

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů. Ostrava, 24.2.2014

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů. Ostrava, 24.2.2014 RIS3 MSK Návrh dotačních titulů Ostrava, 24.2.2014 Dotační tituly V každém regionu ČR bude možnost implementovat nové dotační tituly pro podporu VaVaI V těchto DT budou alokovány prostředky krajů a nových

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji Podpora inovací v Moravskoslezském kraji současné aktivity Moravskoslezského kraje na podporu inovací Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání Podpora start ups v Moravskoslezském

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

4 (VŠB-TUO, OU, SU, ÚGAV)

4 (VŠB-TUO, OU, SU, ÚGAV) Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence RIS3 strategie Plzeňský kraj strategické intervence Role KRVVI návrh opatření (strategických projektů/intervencí) pro podporu implementace krajské RIS3 s ohledem na: Prokazatelný přínos k dosažení strategického

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA / Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů RIS3 MSK Návrh dotačních titulů Ostrava, 18.2.2014 Dotační tituly V každém regionu ČR bude možnost implementovat nové dotační tituly pro podporu VaVaI V těchto DT budou alokovány prostředky krajů a nových

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020. Návrhová část. Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020. Návrhová část. Agentura pro regionální rozvoj, a.s. REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Návrhová část Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012 Zpracovatelé: Ing. David Pawera

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál PhDr. Milan Turba Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Smart specialisation strategies in Czech and Slovak Regions Brno, 14. května 2012

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Inovační systém a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje. Ing. David Pawera, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 22. 1.

Inovační systém a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje. Ing. David Pawera, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 22. 1. Inovační systém a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Ing. David Pawera, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 22. 1. 2013 Obsah prezentace Úvod do problematiky Regionální inovační strategie

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Smart akcelerátor RIS3 strategie Rok 2016

Smart akcelerátor RIS3 strategie Rok 2016 Smart akcelerátor RIS3 strategie Rok 2016 Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 02.06.2016 Základní tým Inovační platformy Start-ups, Moderní řídící systémy pro výrobu, zkušebnictví a bezpečnost, Pokročilé

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Růstové faktory českého strojírenství Ostrava, 17.4.2014 Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje Klíčový význam strojírenství pro kraj Tradiční odvětví,

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Večer s českou chemií 2013

Večer s českou chemií 2013 Večer s českou chemií 2013 Možnosti využití podpory české chemie v oblasti energetické účinnosti ze Strukturálních fondů EU Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel Sekce fondů EU, MPO ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

Více

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace :

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : http://www.czechinvest.org/oppik-cz Zaměření OP PIK Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu

Více

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Operační programy 2007 2013 Patrik Reichl 25. ledna 2007 Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační programy

Více

Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI

Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI David Uhlíř 27. července 2011 Klub VaVpI - SynBIOsis 1 1 Struktura témat Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 1. Podpora podnikání 2. Podpora

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Listopad 2013 Obsah OP PIK a inovace Prioritní osy OP PIK Obecné principy OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Aplikace Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, průmyslových

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2015 RIS 3 MSK Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje OBSAH REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 4 VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 7 HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 8 HORIZONTÁLNÍ

Více

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Obsah vystoupení I. Východiska realizace Seed/VC fondu II. Systém fungování fondu III. Způsob

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více