REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

2 OBSAH 1. Struktura Akčního plánu pro rok Popis projektů Harmonogram akčního plánu Souhrnný finanční plán Podrobný finanční plán

3 1. Struktura Akčního plánu pro rok 2012 Prioritní oblast A Transfer technologií Specifický cíl A1 - Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Projekty: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace pokračování Podpora spolupráce klastrů ve VaV (s využitím interdisciplinárního přístupu) Patentový fond Program MSK Podpora přípravy projektové dokumentace (dotace univerzitám, VaV institucím, klastrům a nemocnicím na přípravu projektů VaV 7.RP, CIP, Eureka, ERA NET, programy TAČR, Kontakt a Gesher) Podpora firem v MSK na vytvoření pracovních míst pro VaVaI Rozvoj a stabilizace systému TT VŠB-TUO Specifický cíl A2 - Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Projekt: Program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2012, DT3 Specifický cíl A3 - Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Projekty: Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem pokračování Seed fond MPO pro inovativní MSP seminář k fondu a jeho aktuálním výzvám Workshop organizované setkání investorů rizikového kapitálu se zástupci spin-offs a inovativních start-ups Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups Inovativní hub pro studenty v MSK Prioritní oblast B Lidské zdroje Specifický cíl B1 - Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Projekty: Workshop na téma Technology Foresight a scénáře vývoje inovací 3

4 Škola inovací pro podnikatele Kompetence pro inovace 2 Regionální inovační fórum 2012 Specifický cíl B2 - Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Projekty: Program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2012, DT5 Program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2012, DT1 Příležitost pro mladé výzkumníky Podpora mobility výzkumných pracovníků a Ph.D. studentů Specifický cíl B3 - Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Projekty: Region4Tech Technika nás baví Technické vzdělání brána k úspěchu Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO: InterDV Prioritní oblast C Internacionalizace Specifický cíl C1 - Podpora navázání mezinárodních kontaktů a transferu know-how Projekty: Brokerage Event Facilitace zapojení MSK do mezinárodních výzkumných týmů Evropská inovační partnerství a EIT Specifický cíl C2 - Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV Projekt: One-stop-shop centrum pro programy podpory mezinárodní spolupráce Specifický cíl C3 - Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK Projekty: Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem (CMO) Uplatnění principů technology foresight pro identifikaci možných variant vývoje klíčových odvětví v MSK Prioritní oblast D Koordinace a implementace RIS Specifický cíl D1 - Zajištění koordinace subjektů Regionální inovační strategie/systému 4

5 Projekty: Koordinační rada RIS Kulaté stoly k zajištění efektivní koordinace a konsolidace inovačního systému MSK Specifický cíl D2 Zajištění implementace RIS Projekt: Implementace a monitoring RIS Specifický cíl D3 Podpora propagace RIS Projekt: Propagace a medializace RIS a jejich výstupů 5

6 2. Popis projektů Název projektu: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace Stav: Pokračující projekt z AP Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet testovaných optimalizovaných systémů komercializace výsledků VaV činnosti během pilotní fáze provozu 4 (VŠB-TUO, OU, SU, ÚGAV) Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger Účelem projektu v letech bylo zmapovat a vyhodnotit stávající systémy komercializace výsledků VaV činnosti na univerzitách a výzkumných ústavech v MSK. Na základě zjištěných výsledků byly navrženy optimalizované systémy komercializace výsledků VaV činnosti a zahájeny přípravné aktivity pro jejich implementaci. Pro rok 2012 je naplánována pilotní fáze provozu optimalizovaných systémů komercializace výsledků VaV činnosti na jednotlivých institucích v MSK zapojených do projektu Agent v podobě interaktivní komunikační platformy, která bude zahrnovat následující dílčí aktivity: činnost sítě technologických skautů a kontaktních manažerů (mentoring, odborné poradenství a služby směrem k akademickým a VaV pracovníkům, firmám se zájmem o spolupráci s VŠ) administrace a správa provozu nabídkově poptávkového portálu a informačního systému (portál a informační systém slouží k efektivní nabídce služeb VŠ a VaV institucí aplikační sféře) další vzdělávání odborných pracovníků (technologických skautů a kontaktních manažerů) formou stáží v podnicích. vyhodnocení nastavení systému a jeho případná aktualizace/úprava V rámci pilotního provozu sítě technologických skautů a kontaktních manažerů spolu s nabídkově poptávkovým portálem a informačním systémem dojde k ověření nastavených mechanismů a jejich případné aktualizaci. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Pilotní rok provozu optimalizovaných systémů v podobě interaktivní komunikační platformy: 1/ /2012 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 10 mil. Kč; OPVK: projekt AGENT 6

7 Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 OPVK (projekt AGENT) 10 Související projekty/aktivity synergické efekty: Projekt: Technologický pavilón CPIT-TL2, Centrum pokročilých inovačních technologií OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Projekt: Start-up RCTT, Regionální centrum transferu technologií, OPPP 1.1 Prosperita Vypracoval: Ing. Miroslav Neulinger Verze/datum: 1/

8 Název projektu: Podpora spolupráce klastrů ve VaV (s využitím interdisciplinárního přístupu) Stav: Pokračující projekt z AP Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: 4 A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet navázaných partnerství/společných projektů klastrů ve VaV ARR Ing. David Pawera V rámci inciativy ClusterNet, prostřednictvím níž ARR poskytuje klastrovým manažerům odbornou podporu v oblasti klastrového řízení, navazování spolupráce se zahraničními klastrovými organizacemi, informační servis o evropské klastrové politice, vyhlášených výzvách v dotačních programech vhodných pro klastry, atd., se stejně jako v roce 2011 uskuteční dvě setkání klastrových manažerů. Na těchto setkáních budou identifikovány možnosti spolupráce klastrových organizací ve VaV na základě jejich běžících či připravovaných projektů. Tím bude vytvořen prostor pro meziodvětvovou spolupráci klastrů, a to nejen pouze v rámci MSK, ale ve vhodných případech také v mezinárodním rozměru. Bude tak podpořen přenos výsledků aplikovaného výzkumu do praxe v rámci klastrových struktur a zároveň dojde k postupnému nastartování interdisciplinárních VaV projektů. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: - První setkání partnerů ClusterNet: 5/ Druhé setkání partnerů ClusterNet: 11/2012 Náklady projektu: - 5 tis. Kč (náklady na organizaci dvou setkání partnerů ClusterNet) Identifikace možných finančních zdrojů: - Prostředky ARR/ŘSVEZ 2012 Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Prostředky ARR/ŘSVEZ ,005 Související projekty/aktivity synergické efekty: Projekty realizované klastrovými organizacemi v rámci 1. a 2. výzvy OPPI-Spolupráce Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 2/

9 Název projektu: Patentový fond Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Nový projekt A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Zpracování projektové fiše Cílová hodnota: 1 ARR (příprava programu), MSK odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu (realizace programu) Ing. David Pawera (ARR), Ing. Bc. Michaela Kubejková (MSK) Patentový fond bude mít za cíl podpořit potenciální přihlašovatele vynálezů, vlastníky vynálezů, malé a střední podniky, univerzity a výzkumné ústavy při zajišťování průmyslově-právní ochrany výsledků jejich VaV aktivit. Žadatelé budou moci získat dotaci až do výše ,- Kč. Z této dotace bude možné pokrýt až 80 % nákladů spojených s ochranou průmyslového vlastnictví souvisejícího s přihlášením vynálezu nebo užitného vzoru. Předběžný odhad rozpočtu patentového fondu činí 2,5 mil. Kč. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Aktivity ARR: Zpracování projektové fiše Patentového fondu (forma dotačního programu MSK), výběr odborných konzultantů: 7-9/2012 Projednání projektové fiše s MSK, zapracování připomínek: 10/2012 Aktivity MSK, Odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu: schválení Patentového fondu v orgánech kraje, vyhlášení programu (alokace programu v rámci rozpočtu MSK 2013): 10 12/2012 Zahájení realizace Patentového fondu v roce Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 100 tis. Kč na expertní služby konzultantů při zpracování projektové fiše; prostředky ARR (ŘSVEZ 2012) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Prostředky ARR (ŘSVEZ 2012) 0,1 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

10 Název projektu: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012 Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Nový projekt A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet podpořených žádostí Cílová hodnota: 10 MSK Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ MSK Cílem programu je poskytovat podporu klastrovým organizacím, univerzitám a nemocnicím se sídlem na území MSK prostřednictvím účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do následujících programů: OPPI Spolupráce Klastry OPPI Inovace Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví (Patent) OPPI - Prosperita Sedmý rámcový program EK pro výzkum a vývoj, CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, ERA Net (European Research Area Network), Eureka, Programy MŠMT - Kontakt, Gesher, Program ALFA (TAČR). Dotace se bude pohybovat ve výši Kč, maximálně však do výše 50 % uznatelných nákladů. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Vyhlášení programu: 12/2011 Uzávěrka příjmu žádostí: Hodnocení žádostí: 2-3/2012 Uzavření smluv o poskytnutí podpory: 4-6/2012 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: Alokace 1,5 mil. Kč; Rozpočet MSK Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Rozpočet MSK 1,5 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

11 Název projektu: Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: Podpora firem v MSK na vytvoření pracovních míst pro VaVaI Nový projekt A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Průzkum u firem v MSK, následně pilotní dotační program pro firmy sídlící v MSK 1 průzkum, 1 pilotní dotační program ARR Ing. David Pawera Účelem tohoto projektu je stimulovat VaV aktivity firem působících v MSK. Je velmi důležité, aby stávající aktivity firem v MSK byly více sofistikovány a zaměřeny také na výzkum a vývoj nových inovativních produktů, které budou posléze transferovány do samotných výrobních aktivit v závodech v MSK. Tím samozřejmě dojde ke zvýšení přidané hodnoty výroby a k dalším investicím do rozvoje lidských zdrojů a technologického vybavení, což vytvoří podmínky pro dlouhodobější uchování a rozvoj výrobních aktivit firem (českých i zahraničních) v MSK. Samozřejmě se jedná zejména o firmy s vyšší technickou náročností výroby a nejedná se tedy vyloženě o nízkonákladovou výrobu založenou na výrobě jednoduchých dílů a komponentů (např. základní výlisky a výkovky, atd.) případně montáž. Záleží samozřejmě jen na firmách samotných, zda chtějí investovat do lidských zdrojů a technologií ve VaV a zda v kladném případě chtějí tyto aktivity dále rozvíjet formou spolupráce s univerzitami, výzkumnými ústavy a dalšími firmami v MSK. Nicméně chceme zmíněnou skupinu firem, které mají v MSK výrobní aktivity s vyšší úrovní přidané hodnoty, k těmto aktivitám motivovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální záležitost u každé firmy, je zapotřebí provést terénní průzkum. Bude navštíven vybraný vzorek firem splňujících výše uvedená kritéria a bude s nimi proveden strukturovaný rozhovor na základě připraveného stručného dotazníku. Poté bude vyhodnocen jejich zájem o tuto formu podpory. V kladném případě bude následovat pilotní fáze přípravy a realizace malého pilotního dotačního programu s omezenou alokací v režimu de minimis, v rámci něhož bude vybraným firmám poskytnuta podpora na vytvoření pracovních míst v oboru VaVaI. Alokace pilotního dotačního programu, forma a výše podpory bude stanovena na základě výsledků šetření ve firmách. Po uskutečnění realizace pilotního dotačního programu bude na základě výsledků jeho čerpání a zkušeností firem a jejich skutečného zájmu připraven dotační program, který by měl být notifikován, aby se předešlo problémům s veřejnou podporou. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Výběr portfolia firem v MSK, příprava dotazníku pro strukturovaný rozhovor: 1 2/2012 Šetření u firem: 3-5/2012 Vyhodnocení šetření: 6/2012 Příprava pilotního dotačního programu, projednání a schválení v orgánech kraje: 7 12/2012 (realizace pilotního dotačního programu až v roce 2013) 11

12 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 50 tis. Kč (expertní služby konzultanta); prostředky ARR (ŘSVEZ 2012) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Prostředky ARR (ŘSVEZ 2012) 0,05 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

13 Název projektu: Rozvoj a stabilizace systému TT VŠB-TUO Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: 90 Nový projekt A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet subjektů využívajících služeb na podporu komercializace Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger Projekt "Rozvoj a stabilizace systému transferu technologií na VŠB-TU Ostrava" je zaměřen na oblast komercializace výsledků vědeckovýzkumné činnosti a ochranu duševního vlastnictví. Přímo navazuje na výsledky projektu "Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace. Cílem projektu je rozvinout a stabilizovat stávající systém transferu technologií na VŠB-TUO na základě aktuálních potřeb a požadavků z vědeckovýzkumné i aplikační sféry za účelem přenosu znalostí a efektivního uplatnění výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje v praxi. Cíle bude dosaženo na základě již provedené důkladné analýzy současného systému transferu technologií a vnějšího i vnitřního prostředí univerzity a za přispění již fungující interaktivní komunikační platformy (výsledky projektu " Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace"). Získaná data poslouží k návrhu reorganizace stávajícího centra transferu technologií, integraci dnes neprovázaných součásti a vzniku strategických postupů, opatření a dokumentů ve formě komplexní Strategie rozvoje systému TT na VŠB-TUO. V následném pilotním provozu reorganizovaného centra transferu technologií dojde za přispění interaktivní komunikační platformy a na základě identifikovaných TOP výsledků VaV k ověření nastavených strategických parametrů formou pilotních projektů. Projekt je členěn do 3 klíčových aktivit: Sběr zkušeností a reorganizace CTT Pilotní provoz reorganizovaného systému TT Pilotní projekty TT identifikovaných TOP výsledků VaV Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Datum zahájení projektu: 01/11/2011 Sběr zkušeností a reorganizace systému TT: druhé čtvrtletí/ třetí čtvrtletí/2013 Pilotní provoz reorganizovaného systému TT: třetí čtvrtletí/2013- první čtvrtletí/2015 Pilotní projekty TT identifikovaných TOP výsledků VaV: třetí čtvrtletí/ čtvrtletí/2015 Datum ukončení realizace projektu: 31/03/2015 první Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 6,5 mil. Kč; OPVaVpI 13

14 Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 OP VaVpI 6,5 Související projekty/aktivity synergické efekty: AGENT Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS) Vypracoval: Ing. Miroslav Neulinger Verze/datum: 1/

15 Název projektu: Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3 Stav: Pokračující projekt z AP Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: 30 A2 Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Podpořené projekty MSK Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ MSK Program Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3, má za cíl prostřednictvím dotační podpory dosáhnout zvýšení spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje mezi podnikatelskou sférou a vědecko-výzkumnými pracovišti vysokých škol a výzkumných ústavů se sídlem v MSK. Cílem programu je tak přispět k naplnění potřeby regionálního inovačního systému posílit transfer technologií směrem od výzkumu a vývoje k aplikační sféře. Dotace bude poskytnuta všem právnickým osobám se sídlem v MSK na nákup VaV služeb nebo procesů u vysokých škol nebo výzkumných ústavů se sídlem v MSK. Výše dotace na úhradu uznatelných nákladů projektu je 40 % v případě velkého, 70 % v případě středního a 80 % v případě malého podniku, maximálně však Kč (v případě zaměstnání studentů na projektu max. výše dotace Kč). Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Program byl vyhlášen v prosinci Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: Alokace pro tento dotační titul bude pro rok 2012, stejně jako v předchozích letech, činit 10 mil. Kč; Rozpočet MSK Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Rozpočet MSK 10 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 2/

16 Název projektu: Profesionální poradenské služby pro zakládání spinoff a inovativních start-up firem Stav: Pokračující projekt z AP Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Počet podpořených spin-off a inovativních start-up projektů 10 projektů ročně (předpoklad vzniku 2 společností ročně) Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger V letech proběhlo v rámci projektu nastavení metodik a manuálu pro vznik spin-offs a v návaznosti na to bylo zahájeno poskytování profesionálních poradenských služeb pro spin-off a inovativní start-up projekty. Pro rok 2012 bude pokračovat poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb a bude také probíhat průběžný výcvik a zaškolování pracovníků Podnikatelského inkubátoru a Centra transferu technologií VŠB-TUO v daných oblastech poradenství pro spin-off a inovativní start-up projekty. Je rovněž naplánováno další prohlubování spolupráce v oblasti odborného poradenství s univerzitami a institucemi na podporu inovačního podnikání v jednotlivých krajích ČR. Jednou z nových aktivit bude výcvik začínajících podnikatelů formou stáží (z nich budou zpracovány případové studie). Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: 1/ /2012 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 2 mil. Kč; OPVK (projekt SPINNET) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 OPVK (projekt SPINNET) 2 Související projekty/aktivity synergické efekty: AGENT, OPVK, oblast 2.4 Technologický pavilón CPIT-TL2, Centrum pokročilých inovačních technologií, OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Start-up RCTT, Regionální centrum transferu technologií, OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem (specifický cíl C3 RIS: Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK) Vypracoval: Ing. Miroslav Neulinger Verze/datum: 1/

17 Název projektu: Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Seed fond MPO pro inovativní MSP seminář Nový projekt A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Uskutečněný seminář Cílová hodnota: 1 ARR (ve spolupráci s MPO) Ing. David Pawera Tento seminář poskytne začínajícím inovativním podnikům v MSK informace o realizaci projektu pilotního seed fondu pod garancí MPO. Prostřednictvím tohoto seed fondu, jehož celková alokace bude činit 1,4 mld Kč z prostředků OPPI, eventuálně až 2 mld Kč v případě účasti soukromých zdrojů, budou moci začínající inovativní MSP získat rizikový kapitál pro zahájení své činnosti ať už ve formě samotných kapitálových vstupů investorů (private equity) nebo jejich úvěrů. V rámci tohoto semináře se tak začínající inovativní MSP seznámí s konkrétními možnostmi získání těchto prostředků pro zahájení svého podnikání. Na semináři budou prezentovány informace o vyhlášených výzvách v programech OPPI Poradenství (výzva zaměřená na poradenství pro rizikový kapitál), v novém programu OPPI Kapitál (záruky za rizikový kapitál) a v programu OPPI Záruka (záruky za úvěry na realizaci inovačních projektů) a o připravovaném Holdingovém fondu pro podporu inovativních MSP v ČR, který bude výsledkem realizace uvedeného pilotního projektu. Seminář bude zorganizován ve spolupráci s MPO. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Příprava semináře: 4/12 5/12 Konání semináře: 6/12 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 40 tis. Kč; prostředky MPO, případně rozpočet MSK (ŘSVEZ ARR 2012) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Prostředky MPO (případně rozpočet MSK/ŘSVEZ ARR 2012) 0,04 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 2/

18 Název projektu: Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: Workshop organizované setkání investorů rizikového kapitálu se zástupci spin-offs a inovativních start-ups Nový projekt A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Analýza firem/výzkumných týmů, uskutečněný workshop 1 analýza (k dosažení v roce 2012), 1 workshop (k dosažení v roce 2013) ARR Ing. David Pawera V ČR a tím pádem i v MSK je v současné době velmi málo vznikajících inovativních MSP (spin-offs, inovativní start-ups). Kromě mnoha jiných faktorů je jedním z důvodů také to, že tyto firmy nemají přístup k prostředkům pro zahájení své podnikatelské činnosti a následný rozvoj (nemají historii a de facto ani žádný majetek; nejsou pro klasickou banku dostatečně bonitním subjektem). Ve vyspělých zemích usnadňují takovýmto firmám rozjezd investice ze soukromých zdrojů rizikového kapitálu (business angels, seed fondy, venture kapitálové fondy) zejména ve formě přímého majetkového vstupu (private equity). Soukromí investoři typu business angels (zkušení podnikatelé investující svůj kapitál do malých začínajících firem a poskytující zároveň mentoring manažerům těchto firem) jsou v ČR ve velmi omezeném počtu (existují 4 menší sítě business angels), jsou také k dispozici venture kapitáloví investoři hledající nové začínající, nejlépe inovativní podniky, kterým by rády poskytly předstartovní/startovní financování a financování rané fáze. Tito venture kapitáloví investoři jsou v ČR sdruženi v České asociaci private equity a venture kapitálu Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA). MSK patří v rámci ČR ke krajům s nejnižším počtem nově zakládaných inovativních MSP a tím pádem je předmětem malého zájmu investorů rizikového kapitálu sídlících převážně v Praze. V souladu se specifickým cílem A3 bychom rádi usnadnili zakládání a rozvoj nových inovativních MSP v MSK přilákáním těchto investorů a jejich bližším seznámením s možnostmi investování v MSK. V první fázi proběhne analýza nově vznikajících firem či výzkumných týmů s potenciálem k založení nové firmy (spin-offs) v podnikatelských inkubátorech v MSK (PI VŠB, BIC Ostrava, VTP Ostrava, PI Steel IT, PI VŠP Ostrava) a CPIT VŠB. Nejdříve budou navštíveni ředitelé těchto podnikatelských inkubátorů a CPIT, kteří by měli doporučit vhodné firmy/výzkumné týmy. Následně proběhnou osobní setkání s doporučenými firmami/výzkumnými týmy, které budou blíže analyzovány ve smyslu jejich aktuálního stavu před potenciálním založením firmy, eventuálně již po něm (vyvíjený produkt či technologie a míra inovativnosti, potenciál pro uplatnění na trhu, finanční a marketingový plán, atd.). V případě, že tyto firmy/výzkumné týmy budou ve stadiu, kdy by mohly být prezentovány investorům rizikového kapitálu, budou osloveny s touto nabídkou. V druhé fázi budou kontaktováni investoři rizikového kapitálu a v případě jejich zájmu by se v Ostravě uskutečnil workshop, na němž by se vybrané firmy/výzkumné týmy prezentovaly těmto investorům. 18

19 Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Návštěva podnikatelských inkubátorů a CPIT VŠB (jejich ředitelů a doporučených firem/týmů): 11/2012 Vyhodnocení navštívených firem/týmů a kontaktování investorů rizikového kapitálu: 12/2012 Příprava a konání workshopu: 1 2/2013 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 120 tis. Kč, z toho analýza firem/výzkumných týmů, jednání s investory 100 tis. Kč, náklady na workshop 20 tis. Kč; prostředky MPO Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj Prostředky MPO 0,1 0,02 Související projekty/aktivity/synergické efekty: Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem Inovativní hub pro studenty v MSK Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 2/

20 Název projektu: Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups Nový projekt A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Počet podpořených subjektů Cílová hodnota: 10 MSK, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Ing. Michaela Kubejková Smyslem Fondu mikropůjček je veřejná podpora malých a středních, existujících (max. do 3 let existence) nebo vznikajících podniků v Moravskoslezském kraji. Podpora bude probíhat prostřednictvím spolufinancování jejich inovativních projektů výzkumných, vývojových činností, směřujících k vytvoření nových nebo rozšíření stávajících výrobků či služeb nebo zlepšení jejich užitných vlastností, vstupu na nové trhy, zavedení nových postupů či změn ve výrobě, distribuci, řízení, organizaci práce nebo kvalifikaci pracovní síly. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Předpoklad zahájení Fondu mikropůjček 2. polovina roku 2012 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: Předpoklad financování z rozpočtu MSK; indikativní částka 6 mil. Kč (v závislosti na dostupnosti finančních prostředků a projednání v Radě MSK) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Rozpočet MSK 6 (indikativní částka) Související projekty/aktivity/synergické efekty: Workshop organizované setkání investorů rizikového kapitálu se zástupci spin-offs a inovativních start-ups Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem Inovativní hub pro studenty v MSK Vypracoval: Ing. Roman Honeš Verze/datum: 1/

21 Název projektu: Inovativní hub pro studenty v MSK Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Nový projekt A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Založený a fungující hub Cílová hodnota: 1 VŠB, OSÚ, IT Cluster (bude upřesněno) Dle rozhodnutí nositele projektu Předmětem projektu je zajištění prostor a technického zařízení pro studenty k realizaci jejich nápadů, z nichž mohou vzniknout nové inovativní produkty a služby. Konkrétně se jedná o založení tzv. hubu v oboru IT (umístění bude předmětem jednání s relevantními organizacemi). Pro takto zřízený hub se zároveň naskýtá příležitost zapojit se do mezinárodní sítě hubů v oboru IT Demola (řízena firmou Nokia). Zřízení hubu přispěje ke zvýšení potenciálu MSK pro zakládání nových spin-offs a inovativních start-ups v perspektivním a dynamicky se rozvíjejícím odvětví IT. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: 2012: výběr nositele projektu, rozpracování projektového záměru, zajištění financování Identifikace možných finančních zdrojů: Prostředky ARR (facilitační činnost při výběru nositele projektu, rozpracování projektového záměru a zajištění financování) Související projekty/aktivity/synergické efekty: - Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem - Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups - Workshopy organizovaná setkání investorů rizikového kapitálu se zástupci spinoffs a inovativních start-ups Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 1/

22 Název projektu: Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Workshop na téma Technology Foresight a scénáře vývoje inovací Nový projekt B1 Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Počet účastníků Cílová hodnota: 30 ARR Ing. David Pawera Program workshopu se zaměří na představení problematiky předvídání budoucích možných vývojů (trendů) technologií v různých odvětvích i ve sféře VaVaI politik na regionální a národní úrovni. Workshop se bude zabývat jednotlivými metodami foresightingu a bude se také věnovat jednotlivým konkrétním metodám tvorby možných alternativních scénářů vývoje inovací včetně tzv. roadmappingu, tj. plánování konkrétních postupů/cest, jak dospět k naplnění žádaných scénářů vývoje inovací. Cíl workshopu, cílové skupiny: Cílem workshopu je zvýšit povědomí a rozšířit znalosti odborné veřejnosti v oblasti VaVaI o metodách předvídání budoucího vývoje technologií a návazných kroků k dosažení zamýšlené budoucnosti, neboť tato problematika je v MSK i v celé ČR nedostatečně využívána jednak z důvodu všeobecně malé úrovně jejich znalostí a také chybějících kompetencí k jejímu využívání. Workshop bude určen pro zástupce firem, klastrů, technologických platforem, podnikatelských inkubátorů, univerzit, výzkumných ústavů a regionální Hlavní etapy samosprávy. časový harmonogram projektu/aktivity: Konání workshopu: listopad prosinec Náklady a identifikace možných finančních zdrojů: Kč (náklady na prostory, techniku, občerstvení a honoráře lektorům); projekt Kompetence pro inovace 2 (OPVK) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Kompetence pro inovace 2 (OPVK) 0,045 Související projekty/aktivity/synergické efekty: Škola inovací pro podnikatele Kompetence pro inovace 2 Regionální inovační fórum 2012 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 2/

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 PŘÍLOHA Č.: 1 NÁZEV PŘÍLOHY: Seznam rozvojových projektů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2012 2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Zadavatel:

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Závěrečná zpráva Zpracoval Řídící výbor RIS za podpory společnosti Berman Group 31.1.2014 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Obsah 1 Úvod... 4 2

Více

Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu

Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu Ing. David Pawera 15. 5. 2012 Firmy Firma, která se rozhodla realizovat určitý VaV projekt, jehož výsledky by chtěla využít v podobě nového inovativního

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení

Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení !! Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení (aktivita č. 4 projektu Společně pro inovace) Zpracováno v rámci projektu Společně pro inovace Zpracovatel: Institut EuroSchola Partneři:

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Tato analýza vznikla v Technologické agentuře ČR jako podkladový materiál pracovní skupiny Nové finanční nástroje v letech

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 Krajská příloha k národní RIS 3 Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 se zapracovanými připomínkami po připomínkovém řízení na přelomu ledna a února 2014 po projednání v krajské S3 platformě

Více