REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

2 OBSAH 1. Struktura Akčního plánu pro rok Popis projektů Harmonogram akčního plánu Souhrnný finanční plán Podrobný finanční plán

3 1. Struktura Akčního plánu pro rok 2012 Prioritní oblast A Transfer technologií Specifický cíl A1 - Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Projekty: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace pokračování Podpora spolupráce klastrů ve VaV (s využitím interdisciplinárního přístupu) Patentový fond Program MSK Podpora přípravy projektové dokumentace (dotace univerzitám, VaV institucím, klastrům a nemocnicím na přípravu projektů VaV 7.RP, CIP, Eureka, ERA NET, programy TAČR, Kontakt a Gesher) Podpora firem v MSK na vytvoření pracovních míst pro VaVaI Rozvoj a stabilizace systému TT VŠB-TUO Specifický cíl A2 - Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Projekt: Program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2012, DT3 Specifický cíl A3 - Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Projekty: Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem pokračování Seed fond MPO pro inovativní MSP seminář k fondu a jeho aktuálním výzvám Workshop organizované setkání investorů rizikového kapitálu se zástupci spin-offs a inovativních start-ups Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups Inovativní hub pro studenty v MSK Prioritní oblast B Lidské zdroje Specifický cíl B1 - Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Projekty: Workshop na téma Technology Foresight a scénáře vývoje inovací 3

4 Škola inovací pro podnikatele Kompetence pro inovace 2 Regionální inovační fórum 2012 Specifický cíl B2 - Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Projekty: Program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2012, DT5 Program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2012, DT1 Příležitost pro mladé výzkumníky Podpora mobility výzkumných pracovníků a Ph.D. studentů Specifický cíl B3 - Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Projekty: Region4Tech Technika nás baví Technické vzdělání brána k úspěchu Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO: InterDV Prioritní oblast C Internacionalizace Specifický cíl C1 - Podpora navázání mezinárodních kontaktů a transferu know-how Projekty: Brokerage Event Facilitace zapojení MSK do mezinárodních výzkumných týmů Evropská inovační partnerství a EIT Specifický cíl C2 - Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV Projekt: One-stop-shop centrum pro programy podpory mezinárodní spolupráce Specifický cíl C3 - Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK Projekty: Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem (CMO) Uplatnění principů technology foresight pro identifikaci možných variant vývoje klíčových odvětví v MSK Prioritní oblast D Koordinace a implementace RIS Specifický cíl D1 - Zajištění koordinace subjektů Regionální inovační strategie/systému 4

5 Projekty: Koordinační rada RIS Kulaté stoly k zajištění efektivní koordinace a konsolidace inovačního systému MSK Specifický cíl D2 Zajištění implementace RIS Projekt: Implementace a monitoring RIS Specifický cíl D3 Podpora propagace RIS Projekt: Propagace a medializace RIS a jejich výstupů 5

6 2. Popis projektů Název projektu: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace Stav: Pokračující projekt z AP Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet testovaných optimalizovaných systémů komercializace výsledků VaV činnosti během pilotní fáze provozu 4 (VŠB-TUO, OU, SU, ÚGAV) Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger Účelem projektu v letech bylo zmapovat a vyhodnotit stávající systémy komercializace výsledků VaV činnosti na univerzitách a výzkumných ústavech v MSK. Na základě zjištěných výsledků byly navrženy optimalizované systémy komercializace výsledků VaV činnosti a zahájeny přípravné aktivity pro jejich implementaci. Pro rok 2012 je naplánována pilotní fáze provozu optimalizovaných systémů komercializace výsledků VaV činnosti na jednotlivých institucích v MSK zapojených do projektu Agent v podobě interaktivní komunikační platformy, která bude zahrnovat následující dílčí aktivity: činnost sítě technologických skautů a kontaktních manažerů (mentoring, odborné poradenství a služby směrem k akademickým a VaV pracovníkům, firmám se zájmem o spolupráci s VŠ) administrace a správa provozu nabídkově poptávkového portálu a informačního systému (portál a informační systém slouží k efektivní nabídce služeb VŠ a VaV institucí aplikační sféře) další vzdělávání odborných pracovníků (technologických skautů a kontaktních manažerů) formou stáží v podnicích. vyhodnocení nastavení systému a jeho případná aktualizace/úprava V rámci pilotního provozu sítě technologických skautů a kontaktních manažerů spolu s nabídkově poptávkovým portálem a informačním systémem dojde k ověření nastavených mechanismů a jejich případné aktualizaci. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Pilotní rok provozu optimalizovaných systémů v podobě interaktivní komunikační platformy: 1/ /2012 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 10 mil. Kč; OPVK: projekt AGENT 6

7 Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 OPVK (projekt AGENT) 10 Související projekty/aktivity synergické efekty: Projekt: Technologický pavilón CPIT-TL2, Centrum pokročilých inovačních technologií OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Projekt: Start-up RCTT, Regionální centrum transferu technologií, OPPP 1.1 Prosperita Vypracoval: Ing. Miroslav Neulinger Verze/datum: 1/

8 Název projektu: Podpora spolupráce klastrů ve VaV (s využitím interdisciplinárního přístupu) Stav: Pokračující projekt z AP Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: 4 A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet navázaných partnerství/společných projektů klastrů ve VaV ARR Ing. David Pawera V rámci inciativy ClusterNet, prostřednictvím níž ARR poskytuje klastrovým manažerům odbornou podporu v oblasti klastrového řízení, navazování spolupráce se zahraničními klastrovými organizacemi, informační servis o evropské klastrové politice, vyhlášených výzvách v dotačních programech vhodných pro klastry, atd., se stejně jako v roce 2011 uskuteční dvě setkání klastrových manažerů. Na těchto setkáních budou identifikovány možnosti spolupráce klastrových organizací ve VaV na základě jejich běžících či připravovaných projektů. Tím bude vytvořen prostor pro meziodvětvovou spolupráci klastrů, a to nejen pouze v rámci MSK, ale ve vhodných případech také v mezinárodním rozměru. Bude tak podpořen přenos výsledků aplikovaného výzkumu do praxe v rámci klastrových struktur a zároveň dojde k postupnému nastartování interdisciplinárních VaV projektů. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: - První setkání partnerů ClusterNet: 5/ Druhé setkání partnerů ClusterNet: 11/2012 Náklady projektu: - 5 tis. Kč (náklady na organizaci dvou setkání partnerů ClusterNet) Identifikace možných finančních zdrojů: - Prostředky ARR/ŘSVEZ 2012 Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Prostředky ARR/ŘSVEZ ,005 Související projekty/aktivity synergické efekty: Projekty realizované klastrovými organizacemi v rámci 1. a 2. výzvy OPPI-Spolupráce Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 2/

9 Název projektu: Patentový fond Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Nový projekt A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Zpracování projektové fiše Cílová hodnota: 1 ARR (příprava programu), MSK odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu (realizace programu) Ing. David Pawera (ARR), Ing. Bc. Michaela Kubejková (MSK) Patentový fond bude mít za cíl podpořit potenciální přihlašovatele vynálezů, vlastníky vynálezů, malé a střední podniky, univerzity a výzkumné ústavy při zajišťování průmyslově-právní ochrany výsledků jejich VaV aktivit. Žadatelé budou moci získat dotaci až do výše ,- Kč. Z této dotace bude možné pokrýt až 80 % nákladů spojených s ochranou průmyslového vlastnictví souvisejícího s přihlášením vynálezu nebo užitného vzoru. Předběžný odhad rozpočtu patentového fondu činí 2,5 mil. Kč. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Aktivity ARR: Zpracování projektové fiše Patentového fondu (forma dotačního programu MSK), výběr odborných konzultantů: 7-9/2012 Projednání projektové fiše s MSK, zapracování připomínek: 10/2012 Aktivity MSK, Odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu: schválení Patentového fondu v orgánech kraje, vyhlášení programu (alokace programu v rámci rozpočtu MSK 2013): 10 12/2012 Zahájení realizace Patentového fondu v roce Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 100 tis. Kč na expertní služby konzultantů při zpracování projektové fiše; prostředky ARR (ŘSVEZ 2012) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Prostředky ARR (ŘSVEZ 2012) 0,1 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

10 Název projektu: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012 Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Nový projekt A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet podpořených žádostí Cílová hodnota: 10 MSK Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ MSK Cílem programu je poskytovat podporu klastrovým organizacím, univerzitám a nemocnicím se sídlem na území MSK prostřednictvím účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do následujících programů: OPPI Spolupráce Klastry OPPI Inovace Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví (Patent) OPPI - Prosperita Sedmý rámcový program EK pro výzkum a vývoj, CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, ERA Net (European Research Area Network), Eureka, Programy MŠMT - Kontakt, Gesher, Program ALFA (TAČR). Dotace se bude pohybovat ve výši Kč, maximálně však do výše 50 % uznatelných nákladů. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Vyhlášení programu: 12/2011 Uzávěrka příjmu žádostí: Hodnocení žádostí: 2-3/2012 Uzavření smluv o poskytnutí podpory: 4-6/2012 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: Alokace 1,5 mil. Kč; Rozpočet MSK Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Rozpočet MSK 1,5 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

11 Název projektu: Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: Podpora firem v MSK na vytvoření pracovních míst pro VaVaI Nový projekt A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Průzkum u firem v MSK, následně pilotní dotační program pro firmy sídlící v MSK 1 průzkum, 1 pilotní dotační program ARR Ing. David Pawera Účelem tohoto projektu je stimulovat VaV aktivity firem působících v MSK. Je velmi důležité, aby stávající aktivity firem v MSK byly více sofistikovány a zaměřeny také na výzkum a vývoj nových inovativních produktů, které budou posléze transferovány do samotných výrobních aktivit v závodech v MSK. Tím samozřejmě dojde ke zvýšení přidané hodnoty výroby a k dalším investicím do rozvoje lidských zdrojů a technologického vybavení, což vytvoří podmínky pro dlouhodobější uchování a rozvoj výrobních aktivit firem (českých i zahraničních) v MSK. Samozřejmě se jedná zejména o firmy s vyšší technickou náročností výroby a nejedná se tedy vyloženě o nízkonákladovou výrobu založenou na výrobě jednoduchých dílů a komponentů (např. základní výlisky a výkovky, atd.) případně montáž. Záleží samozřejmě jen na firmách samotných, zda chtějí investovat do lidských zdrojů a technologií ve VaV a zda v kladném případě chtějí tyto aktivity dále rozvíjet formou spolupráce s univerzitami, výzkumnými ústavy a dalšími firmami v MSK. Nicméně chceme zmíněnou skupinu firem, které mají v MSK výrobní aktivity s vyšší úrovní přidané hodnoty, k těmto aktivitám motivovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální záležitost u každé firmy, je zapotřebí provést terénní průzkum. Bude navštíven vybraný vzorek firem splňujících výše uvedená kritéria a bude s nimi proveden strukturovaný rozhovor na základě připraveného stručného dotazníku. Poté bude vyhodnocen jejich zájem o tuto formu podpory. V kladném případě bude následovat pilotní fáze přípravy a realizace malého pilotního dotačního programu s omezenou alokací v režimu de minimis, v rámci něhož bude vybraným firmám poskytnuta podpora na vytvoření pracovních míst v oboru VaVaI. Alokace pilotního dotačního programu, forma a výše podpory bude stanovena na základě výsledků šetření ve firmách. Po uskutečnění realizace pilotního dotačního programu bude na základě výsledků jeho čerpání a zkušeností firem a jejich skutečného zájmu připraven dotační program, který by měl být notifikován, aby se předešlo problémům s veřejnou podporou. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Výběr portfolia firem v MSK, příprava dotazníku pro strukturovaný rozhovor: 1 2/2012 Šetření u firem: 3-5/2012 Vyhodnocení šetření: 6/2012 Příprava pilotního dotačního programu, projednání a schválení v orgánech kraje: 7 12/2012 (realizace pilotního dotačního programu až v roce 2013) 11

12 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 50 tis. Kč (expertní služby konzultanta); prostředky ARR (ŘSVEZ 2012) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Prostředky ARR (ŘSVEZ 2012) 0,05 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

13 Název projektu: Rozvoj a stabilizace systému TT VŠB-TUO Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: 90 Nový projekt A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet subjektů využívajících služeb na podporu komercializace Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger Projekt "Rozvoj a stabilizace systému transferu technologií na VŠB-TU Ostrava" je zaměřen na oblast komercializace výsledků vědeckovýzkumné činnosti a ochranu duševního vlastnictví. Přímo navazuje na výsledky projektu "Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace. Cílem projektu je rozvinout a stabilizovat stávající systém transferu technologií na VŠB-TUO na základě aktuálních potřeb a požadavků z vědeckovýzkumné i aplikační sféry za účelem přenosu znalostí a efektivního uplatnění výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje v praxi. Cíle bude dosaženo na základě již provedené důkladné analýzy současného systému transferu technologií a vnějšího i vnitřního prostředí univerzity a za přispění již fungující interaktivní komunikační platformy (výsledky projektu " Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace"). Získaná data poslouží k návrhu reorganizace stávajícího centra transferu technologií, integraci dnes neprovázaných součásti a vzniku strategických postupů, opatření a dokumentů ve formě komplexní Strategie rozvoje systému TT na VŠB-TUO. V následném pilotním provozu reorganizovaného centra transferu technologií dojde za přispění interaktivní komunikační platformy a na základě identifikovaných TOP výsledků VaV k ověření nastavených strategických parametrů formou pilotních projektů. Projekt je členěn do 3 klíčových aktivit: Sběr zkušeností a reorganizace CTT Pilotní provoz reorganizovaného systému TT Pilotní projekty TT identifikovaných TOP výsledků VaV Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Datum zahájení projektu: 01/11/2011 Sběr zkušeností a reorganizace systému TT: druhé čtvrtletí/ třetí čtvrtletí/2013 Pilotní provoz reorganizovaného systému TT: třetí čtvrtletí/2013- první čtvrtletí/2015 Pilotní projekty TT identifikovaných TOP výsledků VaV: třetí čtvrtletí/ čtvrtletí/2015 Datum ukončení realizace projektu: 31/03/2015 první Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 6,5 mil. Kč; OPVaVpI 13

14 Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 OP VaVpI 6,5 Související projekty/aktivity synergické efekty: AGENT Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS) Vypracoval: Ing. Miroslav Neulinger Verze/datum: 1/

15 Název projektu: Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3 Stav: Pokračující projekt z AP Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: 30 A2 Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Podpořené projekty MSK Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ MSK Program Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3, má za cíl prostřednictvím dotační podpory dosáhnout zvýšení spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje mezi podnikatelskou sférou a vědecko-výzkumnými pracovišti vysokých škol a výzkumných ústavů se sídlem v MSK. Cílem programu je tak přispět k naplnění potřeby regionálního inovačního systému posílit transfer technologií směrem od výzkumu a vývoje k aplikační sféře. Dotace bude poskytnuta všem právnickým osobám se sídlem v MSK na nákup VaV služeb nebo procesů u vysokých škol nebo výzkumných ústavů se sídlem v MSK. Výše dotace na úhradu uznatelných nákladů projektu je 40 % v případě velkého, 70 % v případě středního a 80 % v případě malého podniku, maximálně však Kč (v případě zaměstnání studentů na projektu max. výše dotace Kč). Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Program byl vyhlášen v prosinci Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: Alokace pro tento dotační titul bude pro rok 2012, stejně jako v předchozích letech, činit 10 mil. Kč; Rozpočet MSK Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Rozpočet MSK 10 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 2/

16 Název projektu: Profesionální poradenské služby pro zakládání spinoff a inovativních start-up firem Stav: Pokračující projekt z AP Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Počet podpořených spin-off a inovativních start-up projektů 10 projektů ročně (předpoklad vzniku 2 společností ročně) Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger V letech proběhlo v rámci projektu nastavení metodik a manuálu pro vznik spin-offs a v návaznosti na to bylo zahájeno poskytování profesionálních poradenských služeb pro spin-off a inovativní start-up projekty. Pro rok 2012 bude pokračovat poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb a bude také probíhat průběžný výcvik a zaškolování pracovníků Podnikatelského inkubátoru a Centra transferu technologií VŠB-TUO v daných oblastech poradenství pro spin-off a inovativní start-up projekty. Je rovněž naplánováno další prohlubování spolupráce v oblasti odborného poradenství s univerzitami a institucemi na podporu inovačního podnikání v jednotlivých krajích ČR. Jednou z nových aktivit bude výcvik začínajících podnikatelů formou stáží (z nich budou zpracovány případové studie). Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: 1/ /2012 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 2 mil. Kč; OPVK (projekt SPINNET) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 OPVK (projekt SPINNET) 2 Související projekty/aktivity synergické efekty: AGENT, OPVK, oblast 2.4 Technologický pavilón CPIT-TL2, Centrum pokročilých inovačních technologií, OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Start-up RCTT, Regionální centrum transferu technologií, OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem (specifický cíl C3 RIS: Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK) Vypracoval: Ing. Miroslav Neulinger Verze/datum: 1/

17 Název projektu: Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Seed fond MPO pro inovativní MSP seminář Nový projekt A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Uskutečněný seminář Cílová hodnota: 1 ARR (ve spolupráci s MPO) Ing. David Pawera Tento seminář poskytne začínajícím inovativním podnikům v MSK informace o realizaci projektu pilotního seed fondu pod garancí MPO. Prostřednictvím tohoto seed fondu, jehož celková alokace bude činit 1,4 mld Kč z prostředků OPPI, eventuálně až 2 mld Kč v případě účasti soukromých zdrojů, budou moci začínající inovativní MSP získat rizikový kapitál pro zahájení své činnosti ať už ve formě samotných kapitálových vstupů investorů (private equity) nebo jejich úvěrů. V rámci tohoto semináře se tak začínající inovativní MSP seznámí s konkrétními možnostmi získání těchto prostředků pro zahájení svého podnikání. Na semináři budou prezentovány informace o vyhlášených výzvách v programech OPPI Poradenství (výzva zaměřená na poradenství pro rizikový kapitál), v novém programu OPPI Kapitál (záruky za rizikový kapitál) a v programu OPPI Záruka (záruky za úvěry na realizaci inovačních projektů) a o připravovaném Holdingovém fondu pro podporu inovativních MSP v ČR, který bude výsledkem realizace uvedeného pilotního projektu. Seminář bude zorganizován ve spolupráci s MPO. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Příprava semináře: 4/12 5/12 Konání semináře: 6/12 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 40 tis. Kč; prostředky MPO, případně rozpočet MSK (ŘSVEZ ARR 2012) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Prostředky MPO (případně rozpočet MSK/ŘSVEZ ARR 2012) 0,04 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 2/

18 Název projektu: Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: Workshop organizované setkání investorů rizikového kapitálu se zástupci spin-offs a inovativních start-ups Nový projekt A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Analýza firem/výzkumných týmů, uskutečněný workshop 1 analýza (k dosažení v roce 2012), 1 workshop (k dosažení v roce 2013) ARR Ing. David Pawera V ČR a tím pádem i v MSK je v současné době velmi málo vznikajících inovativních MSP (spin-offs, inovativní start-ups). Kromě mnoha jiných faktorů je jedním z důvodů také to, že tyto firmy nemají přístup k prostředkům pro zahájení své podnikatelské činnosti a následný rozvoj (nemají historii a de facto ani žádný majetek; nejsou pro klasickou banku dostatečně bonitním subjektem). Ve vyspělých zemích usnadňují takovýmto firmám rozjezd investice ze soukromých zdrojů rizikového kapitálu (business angels, seed fondy, venture kapitálové fondy) zejména ve formě přímého majetkového vstupu (private equity). Soukromí investoři typu business angels (zkušení podnikatelé investující svůj kapitál do malých začínajících firem a poskytující zároveň mentoring manažerům těchto firem) jsou v ČR ve velmi omezeném počtu (existují 4 menší sítě business angels), jsou také k dispozici venture kapitáloví investoři hledající nové začínající, nejlépe inovativní podniky, kterým by rády poskytly předstartovní/startovní financování a financování rané fáze. Tito venture kapitáloví investoři jsou v ČR sdruženi v České asociaci private equity a venture kapitálu Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA). MSK patří v rámci ČR ke krajům s nejnižším počtem nově zakládaných inovativních MSP a tím pádem je předmětem malého zájmu investorů rizikového kapitálu sídlících převážně v Praze. V souladu se specifickým cílem A3 bychom rádi usnadnili zakládání a rozvoj nových inovativních MSP v MSK přilákáním těchto investorů a jejich bližším seznámením s možnostmi investování v MSK. V první fázi proběhne analýza nově vznikajících firem či výzkumných týmů s potenciálem k založení nové firmy (spin-offs) v podnikatelských inkubátorech v MSK (PI VŠB, BIC Ostrava, VTP Ostrava, PI Steel IT, PI VŠP Ostrava) a CPIT VŠB. Nejdříve budou navštíveni ředitelé těchto podnikatelských inkubátorů a CPIT, kteří by měli doporučit vhodné firmy/výzkumné týmy. Následně proběhnou osobní setkání s doporučenými firmami/výzkumnými týmy, které budou blíže analyzovány ve smyslu jejich aktuálního stavu před potenciálním založením firmy, eventuálně již po něm (vyvíjený produkt či technologie a míra inovativnosti, potenciál pro uplatnění na trhu, finanční a marketingový plán, atd.). V případě, že tyto firmy/výzkumné týmy budou ve stadiu, kdy by mohly být prezentovány investorům rizikového kapitálu, budou osloveny s touto nabídkou. V druhé fázi budou kontaktováni investoři rizikového kapitálu a v případě jejich zájmu by se v Ostravě uskutečnil workshop, na němž by se vybrané firmy/výzkumné týmy prezentovaly těmto investorům. 18

19 Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Návštěva podnikatelských inkubátorů a CPIT VŠB (jejich ředitelů a doporučených firem/týmů): 11/2012 Vyhodnocení navštívených firem/týmů a kontaktování investorů rizikového kapitálu: 12/2012 Příprava a konání workshopu: 1 2/2013 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 120 tis. Kč, z toho analýza firem/výzkumných týmů, jednání s investory 100 tis. Kč, náklady na workshop 20 tis. Kč; prostředky MPO Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj Prostředky MPO 0,1 0,02 Související projekty/aktivity/synergické efekty: Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem Inovativní hub pro studenty v MSK Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 2/

20 Název projektu: Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups Nový projekt A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Počet podpořených subjektů Cílová hodnota: 10 MSK, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Ing. Michaela Kubejková Smyslem Fondu mikropůjček je veřejná podpora malých a středních, existujících (max. do 3 let existence) nebo vznikajících podniků v Moravskoslezském kraji. Podpora bude probíhat prostřednictvím spolufinancování jejich inovativních projektů výzkumných, vývojových činností, směřujících k vytvoření nových nebo rozšíření stávajících výrobků či služeb nebo zlepšení jejich užitných vlastností, vstupu na nové trhy, zavedení nových postupů či změn ve výrobě, distribuci, řízení, organizaci práce nebo kvalifikaci pracovní síly. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Předpoklad zahájení Fondu mikropůjček 2. polovina roku 2012 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: Předpoklad financování z rozpočtu MSK; indikativní částka 6 mil. Kč (v závislosti na dostupnosti finančních prostředků a projednání v Radě MSK) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Rozpočet MSK 6 (indikativní částka) Související projekty/aktivity/synergické efekty: Workshop organizované setkání investorů rizikového kapitálu se zástupci spin-offs a inovativních start-ups Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem Inovativní hub pro studenty v MSK Vypracoval: Ing. Roman Honeš Verze/datum: 1/

21 Název projektu: Inovativní hub pro studenty v MSK Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Nový projekt A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Založený a fungující hub Cílová hodnota: 1 VŠB, OSÚ, IT Cluster (bude upřesněno) Dle rozhodnutí nositele projektu Předmětem projektu je zajištění prostor a technického zařízení pro studenty k realizaci jejich nápadů, z nichž mohou vzniknout nové inovativní produkty a služby. Konkrétně se jedná o založení tzv. hubu v oboru IT (umístění bude předmětem jednání s relevantními organizacemi). Pro takto zřízený hub se zároveň naskýtá příležitost zapojit se do mezinárodní sítě hubů v oboru IT Demola (řízena firmou Nokia). Zřízení hubu přispěje ke zvýšení potenciálu MSK pro zakládání nových spin-offs a inovativních start-ups v perspektivním a dynamicky se rozvíjejícím odvětví IT. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: 2012: výběr nositele projektu, rozpracování projektového záměru, zajištění financování Identifikace možných finančních zdrojů: Prostředky ARR (facilitační činnost při výběru nositele projektu, rozpracování projektového záměru a zajištění financování) Související projekty/aktivity/synergické efekty: - Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem - Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs a inovativních start-ups - Workshopy organizovaná setkání investorů rizikového kapitálu se zástupci spinoffs a inovativních start-ups Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 1/

22 Název projektu: Stav: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Workshop na téma Technology Foresight a scénáře vývoje inovací Nový projekt B1 Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Počet účastníků Cílová hodnota: 30 ARR Ing. David Pawera Program workshopu se zaměří na představení problematiky předvídání budoucích možných vývojů (trendů) technologií v různých odvětvích i ve sféře VaVaI politik na regionální a národní úrovni. Workshop se bude zabývat jednotlivými metodami foresightingu a bude se také věnovat jednotlivým konkrétním metodám tvorby možných alternativních scénářů vývoje inovací včetně tzv. roadmappingu, tj. plánování konkrétních postupů/cest, jak dospět k naplnění žádaných scénářů vývoje inovací. Cíl workshopu, cílové skupiny: Cílem workshopu je zvýšit povědomí a rozšířit znalosti odborné veřejnosti v oblasti VaVaI o metodách předvídání budoucího vývoje technologií a návazných kroků k dosažení zamýšlené budoucnosti, neboť tato problematika je v MSK i v celé ČR nedostatečně využívána jednak z důvodu všeobecně malé úrovně jejich znalostí a také chybějících kompetencí k jejímu využívání. Workshop bude určen pro zástupce firem, klastrů, technologických platforem, podnikatelských inkubátorů, univerzit, výzkumných ústavů a regionální Hlavní etapy samosprávy. časový harmonogram projektu/aktivity: Konání workshopu: listopad prosinec Náklady a identifikace možných finančních zdrojů: Kč (náklady na prostory, techniku, občerstvení a honoráře lektorům); projekt Kompetence pro inovace 2 (OPVK) Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj 2012 Kompetence pro inovace 2 (OPVK) 0,045 Související projekty/aktivity/synergické efekty: Škola inovací pro podnikatele Kompetence pro inovace 2 Regionální inovační fórum 2012 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 2/

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 PŘÍLOHA Č.: 1 NÁZEV PŘÍLOHY: Seznam rozvojových projektů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2012 2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Zadavatel:

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

1. Struktura Akčního plánu na léta 2010-2011

1. Struktura Akčního plánu na léta 2010-2011 PŘÍLOHA Č.: 2 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2010-2011 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Září

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020. Návrhová část. Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020. Návrhová část. Agentura pro regionální rozvoj, a.s. REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Návrhová část Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012 Zpracovatelé: Ing. David Pawera

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2015 RIS 3 MSK Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje OBSAH REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 4 VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 7 HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 8 HORIZONTÁLNÍ

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Ing. Dagmar Vránová Odbor inovačního podnikání a investic 7. listopadu 2012, Ostrava Vysoká škola báňská - TUO Seed fond proč ho zakládáme? Sledujeme

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016 Datum verze: 22. září 2010 1 Zpracovatelé: Ing. David Pawera Ing. Daniel Konczyna Ing. Kateřina Plesníková

Více

Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13. 16. červen 2011 Petr Chládek

Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13. 16. červen 2011 Petr Chládek Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13 16. červen 2011 Petr Chládek Struktura prezentace 1.Kontext RIS JMK 2.Dosavadní výstupy a přínosy realizace RIS JMK 3.Pokračující projekty z

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR

Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR Ing. Ondřej Ptáček odbor inovací a investic 22. května 2012, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23.

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. dubna 2014 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Investiční

Více

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce:

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce: ANALÝZA PODPORY CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÝCH VAZEB S DŮRAZEM NA ADAPTIBILITU ZAMĚSTNANCŮ A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ 11. 4. 2012 Postup hodnocení Shodný postup

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 Podpora MPO pro rozvoj podnikání MSP - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný,

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014 Inovace v Erste Corporate Banking Praha 4.11.2014 Proč inovace v Erste Corporate Banking? VELKÉ TÉMA stěžejní oblast pro rozvoj a konkurenceschopnost korporátní sféry vysoká míra podpory národních i EU

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více