Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu Bc. Dana Fialová

2 Obsah CHCI NAJÍT KOREKTNÍ VÝCHODISKO ZE SVÉ FINANČNÍ SITUACE VYHLÁŠENÍ OSOBNÍHO BANKROTU... 2 Výuková část... 2 Příklady... 7 Řešení... 8 Testové otázky Správné odpovědi

3 Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu Výuková část Insolvenční zákon Procesními subjekty podle tohoto zákona jsou a) insolvenční soud, b) dlužník, c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, d) insolvenční správce, popřípadě další správce, e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu, a f) likvidátor dlužníka. Insolvenční soud Insolvenční soud v insolvenčním řízení: a) vydává rozhodnutí, jejichž vydání zákon ukládá nebo předpokládá, b) průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (dále jen "dohlédací činnost"). insolventního soudu při výkonu dohlédací činnosti rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení. Insolvenční soud je oprávněn vyžadovat od insolvenčního správce zprávy a vysvětlení o jeho postupu, nahlížet do jeho účtů a konat potřebná šetření. Je oprávněn dávat insolvenčnímu správci pokyny a uložit mu, aby si vyžádal k určitým otázkám stanovisko věřitelského výboru. V insolvenčním řízení a v incidenčních sporech jedná a rozhoduje v prvním stupni jediný soudce (samosoudce). Vyšší soudní úředník je v insolvenčním řízení oprávněn jednat a rozhodovat dle zvláštních právních předpisů. Asistent soudce insolvenčního soudu činí jednotlivé úkony insolvenčního řízení z pověření soudce insolvenčního soudu. 2

4 Dlužník je každý subjekt, který má povinnost uhradit závazek věřiteli. Závazkem většinou bývá splátka určitého (například půjčeného) finančního obnosu (případně navýšená o úrok). Pokud dlužník neuhradí svůj závazek k datu splatnosti, stává se z něho neplatič. Věřitel je subjekt, který ve smlouvě poskytuje druhé straně (dlužníkovi) půjčku nebo obecně předmět smlouvy (tím mohou být peníze, konkrétní věc, právo na užívání, nebo cokoli jiného). Vstoupením smlouvy v platnost vzniká závazek dlužníka vůči věřiteli. Smlouvy obvykle obsahuje datum splatnosti a ve většině případů též i sankce vůči dlužníkovi, pokud do doby splatnosti závazek nesplatí. Těmito sankcemi může být navýšení dlužné částky o pokutu (přirážku) za pozdní splacení (úrok z prodlení) nebo nevyhovění povinností plynoucích ze smlouvy. Věřitelem může být fyzická i právnická osoba. Státní zastupitelství je soustava úřadů státu, které jsou určeny k zastupování státu při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem do působnosti státního zastupitelství. Těžiště působnosti spočívá v plnění role orgánu veřejné žaloby v trestním řízení a dalších úkonů vyplývajících z trestního řádu (zejména výkon dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním, účast v hlavním líčení a veřejném zasedání konaných soudem), státní zastupitelství dále působí v jiných řízeních (v občanskoprávním řízení a správním soudnictví), vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody,ochranné léčení a ochranná nebo ústavní výchova. Státní zastupitelství vykonává i další úkony, stanoví li tak zvláštní zákon. Ačkoliv státní zastupitelství je orgánem veřejné žaloby, není správné státní zástupce označovat jako žalobce, jak je často činěno zejména ve sdělovacích prostředcích, protože působnost státního zastupitelství je širší (a to jak v trestním řízení, tak i mimo ně) a právní pojem žalobce označuje navrhovatele, který v civilním řízení podal žalobu. Státní zástupce v trestním řízení však podává obžalobu. Dluh označuje to, co je někdo někomu povinen vyrovnat. Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje nárok věřitele a povinnost dlužníka, aby dluh vyrovnal. Pohledávka je právo věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy takzvané plnění. Zajištěná pohledávka je taková pohledávka, která se zajišťuje proti nesplácení dlužníkem. Mezi nástroje zabezpečující zajištění pohledávky patří zejména: uznání závazku, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, směnka, zástavní smlouva, přistoupení třetí osoby (ručitele) atd. 3

5 Přednostní pohledávka Pohledávky se zaměstnancům srážejí ze mzdy. Zaměstnavatel nemůže srážet ve větším rozsahu než dovolují příslušné právní předpisy, a to i kdyby s tím povinný zaměstnanec, z jehož mzdy se srážky provádějí, souhlasil. Pravidla pro provádění srážek ze mzdy: Pro účely srážek ze mzdy se pohledávky dělí na pohledávky přednostní a nepřednostní. Přednostní pohledávky jsou: pohledávky výživného, pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, pohledávky daní a poplatků, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení, pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče. Ostatní pohledávky jsou nepřednostní. Majetková podstata je zjednodušeně řečeno majetek dlužníky, který je možno zpeněžit. Náleží sem: a) peněžní prostředky, b) věci movité a nemovité, c) podnik, d) soubor věcí a věci hromadné, e) vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, f) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva, g) obchodní podíl, h) dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a pohledávek, které dosud nejsou splatné, i) dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, j) další práva a jiné majetkové hodnoty, mají li penězi ocenitelnou hodnotu. 4

6 (2) Majetkovou podstatu tvoří dále i příslušenství, přírůstky, plody a užitky majetku Osobní bankrot je možností pro dlužníky nepodnikatele. Účelem oddlužení je poskytnout dlužníkům možnost řešit jejich tíživou finanční situaci a nabízí možnost vyřešit pomocí splátkového kalendáře své dluhy. Cílem je splacení co nejvyšší částky dluhu u věřitelů. Podmínkou je, že dlužník musí být schopen uspokojit alespoň 30% jejich přihlášených nezajištěných pohledávek pokud se s dlužníkem nedohodli jinak. Výhodou tohoto řešení je osvobození dlužníka od zbylých dluhů vůči věřitelům přihlášených i nepřihlášených v insolvenčním řízení. Způsoby oddlužení v osobním bankrotu: 1. prodejem majetkové podstaty - bude prodán veškerý majetek dlužníky a výnos bude rozdělen mezi jeho věřitele - do majetkové podstaty spadá pouze majetek, který dlužník vlastnil do doby před rozhodnutím o schválení oddlužení veškerý majetek nabytý po nabytí účinnosti schválení oddlužení se do majetkové podstaty nezahrnuje 2. oddlužení splněním splátkového kalendáře - základním předpokladem je, že po dobu 5-ti let bude dlužník poměrně uspokojovat věřitele s ohledem na výši pohledávky ze svých příjmů ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí při přednostní pohledávce - dlužník je v tomto případě povinen pravidelně odvádět své příjmy, nezatajovat žádné příjmy, musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a spolupracovat s insolvenčním správcem - dlužní má právo nakládat s majetkem, který nebyl použit k zajištění pohledávek Podání návrhu na oddlužení Dalším krokem, který musí dlužník učinit, je podat návrh na povolení oddlužení na určeném formuláři. Tento formulář je zveřejněn na stránkách Ministerstva vnitra na adrese návrh na povolení oddlužení. Na těchto stránkách je zároveň i podrobný návod, jak tento formulář vyplnit. Součástí podání tohoto formuláře jsou i přílohy a ověřené podpisy. Tento návrh se podává ke krajskému soudu, kam jej můžete zaslat doporučeně poštou nebo osobně. Krajský tento návrh přijme a je povinen do dvou hodin od podání zveřejnit návrh na povolení oddlužení v insolvenčním rejstříku a zároveň vydá usnesení o zahájení insolventního řízení s označením data a hodiny. 5

7 Povolení oddlužení Soud návrh prozkoumá, zda je přípustný a do 14 dnů vydá usnesení o povolení oddlužení, kde stanoví datum nezkumného jednání a svolá schůzi věřitelů. Věřitele zároveň vyzve, aby do 30 ti dnů podali přihláškou své pohledávky vůči dlužníkovi. Dalším krokem soudu je ustanovení insolventního správce. Datum nezkumného jednání je stanoven po cca 45 ti dnech od vydání usnesení o povolení oddlužení a v té době musí dlužní musí provést soupis majetkové podstaty. Iinsolvenční správce navštíví dlužníka u něj doma, ověří pravděpodobnost jeho příjmů a přezkoumá přihlášené pohledávky. Schůze věřitelů Na schůzi věřitelů se volí způsob oddlužení. Zde je nutná přítomnost dlužníky, protože by mohlo být rozhodnuto o řešení úpadku konkurzem. Přezkumné jednání V první části přezkumného jednání se projdou jednotlivé přihlášky do insolventního řízení a odsouhlasí se výše závazku z toho vyplývá nezajištěným věřitelům počet hlasů. Jeden hlas je roven každé koruně přihlášené pohledávky. V druhé části nezkumného jednání se rozhoduje, jakým způsobem oddlužení budou pohledávky uspokojeny. Volby se účastní pouze věřitelé nezajištěných pohledávek. Zajištěné pohledávky budou uspokojeny ze zajištěného majetku. Věřitelé nezajištěných pohledávek se musí rozhodnout, zda pro ně bude výhodnější uspokojení jejich pohledávek ze zbývající části prodeje majetkové podstaty nebo zda přistoupí na splátkový pětiletý kalendář. Rozhoduje prostá většina hlasů. Pokud ani ze způsobů nedosáhne naprosté většiny, rozhodne soud. Dlužník má také možnost se s věřiteli domluvit ještě před podáním návrhu na povolení na oddlužení. Schválení oddlužení Insolvenční soud musí oddlužení schválit. Toto neschválí pouze v případech, které jsou uvedeny v insolvenčním zákoně. Hlavním důvodem může být, pokud jde o nepoctivý záměr dlužníky nebo zatajení důležitých příjmů a informací. Věřitelé také mají právo podat námitky. Insolvenční soud se těmito námitkami musí zabývat a pokud je shledá za neopodstatněné, přistoupí k vydání usnesení o schválení způsobu oddlužení. Pokud soud schválil oddlužení pomocí splátkového kalendáře, uloží soud dlužníkovi, odkdy a jakým poměrem bude platit pravidelné platby věřitelům. Pokud soud schválil oddlužení prodejem majetkové podstaty, pověří soud insolvenčho správce zpeněžím majetku dlužníka. Zároveň dlužníka poučí o jeho povinnostech vůči tomuto majetku. Účinky usnesení o schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. 6

8 Příklady Příklad 1: 1. Co je to osobní bankrot? 2. Co všechno může obsahovat majetková podstata dlužníka? 3. Co je to zajištěná pohledávka? 4. Kde naleznu formulář pro podání návrhu oddlužení? 5. Kde naleznu návod na podání návrhu na oddlužení? 6. V jaké lhůtě musí dlužník splácet po povolení oddlužení splátkovým formulářem? Příklad 2: 1. Vyjmenujte, které kroky musí dlužník učinit, pokud chce dosáhnout vyhlášení osobního bankrotu 2. Jak dlouho trvá zveřejnění podání návrhu na oddlužení a kde je toto oznámení zveřejněno? 3. Jaké jsou jednotlivé kroky v insolvenčním řízení po podání návrhu na oddlužení? 7

9 Řešení Příklad 1: 1. Osobní bankrot je způsob oddlužení dlužníka, který není podnikatelem, dle insolvenčního zákon a jeho cílem je poskytnout dlužníkům s poctivým záměrem řešení v jejich nepříznivé finanční situaci 2. Majetková podstata je zjednodušeně řečeno majetek dlužníky, který je možno zpeněžit. Náleží sem: a) peněžní prostředky, b) věci movité a nemovité, c) podnik, d) soubor věcí a věci hromadné, e) vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, f) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva, g) obchodní podíl, h) dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a pohledávek, které dosud nejsou splatné, i) dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, j) další práva a jiné majetkové hodnoty, mají li penězi ocenitelnou hodnotu. Majetkovou podstatu tvoří dále i příslušenství, přírůstky, plody a užitky majetku 3. Zajištěná pohledávka je taková pohledávka, která se zajišťuje proti nesplácení dlužníkem. Mezi nástroje zabezpečující zajištění pohledávky patří zejména: uznání závazku, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, směnka, zástavní smlouva, přistoupení třetí osoby (ručitele) atd. 4. Tento formulář je zveřejněn na stránkách Ministerstva vnitra na adrese návrh na povolení oddlužení 5. Tento návod na vyplnění návrhu na oddlužení zveřejněn na stránkách Ministerstva vnitra na adrese návrh na povolení oddlužení 6. Dlužník je povinen splácet po dobu 5-ti let. 8

10 Příklad 2: 1. Dlužník musí učinit tyto kroky: a. Sepsání návrhu na povolení oddlužení b. ověření podpisů c. podání návrhu na příslušný krajský soud d. měl by si uschovat kopie všech podaných listin 2. Návrh je zveřejněn do dvou hodin od podání povolení na oddlužení v insolvenčním rejstříku 3. Jednotlivé kroky v insolvenčním řízení po podání návrhu na oddlužení jsou: a. soud prozkoumá přípustnost návrhu z hlediska insolventního zákona a do 14 dnů vydá usnesené o povolení usnesení b. soud v usnesení stanoví datum nezkumného jednání a vyzve věřitele, aby do 30 dnů podali přihlášku svých pohledávek vůči dlužníkovi c. na schůzi věřitelů se zvolí způsob oddlužení prodejem majetkové podstaty nebo oddlužení plněním splátkového kalendáře d. při přezkumném jednání se prozkoumají jednotlivé přihlášky do insolventního řízení a odsouhlasí se výše závazku po té se zvolí způsob oddlužení e. insolvenční schválí nebo neschválí oddlužení Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: V současné době jsou spotřebitelé obklopeni mnoha nabídkami výhodných půjček a je potřeba upozornit na možnost řešení, pokud některý spotřebitel spadne do takovéto finanční pasti.řešením je insolvenční zákon institut vyhlášení tzv. osobního bankrotu, který vyřeší svízelnou finanční situaci dlužníka a zároveň upozorní poskytovatele těchto výhodných půjček na možnost jejiich ztráty. Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Žáci potřebují přístup k internetu, aby si samostatně mohli vyhledat internetové stránky, kde jsou zveřejněny legislativně platné formuláře a postupy, které je kvalifikovaně provedou uvedenou životní finanční situací. Realizace postup a metody: Touto prací s internetem naučíme žáky efektivně vyhledávat a zpracovávat informace. Dále žáky seznámíme s vyhledáváním na internetových stránkách, kde se žáci naučí vyhledávat relevantní 9

11 informace k danému problému. Touto metodou je naučíme analytickému myšlení a zpracování informací. 10

12 Testové otázky 1. Procesními subjekty podle tohoto insolvenčního zákona jsou: a) insolvenční soud, b) dlužník, c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, d) insolvenční správce, popřípadě další správce, e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu, a likvidátor dlužníka f) vymáhací služba 2. Co činí Asistent soudce insolvenčního soudu a) činí kroky k zneplatnění konkurzu b) činí jednotlivé úkony insolvenčního řízení z pověření soudce insolvenčního soudu 3. Vyšší soudní úředník je v insolvenčním řízení oprávněn: a) jednat a rozhodovat dle zvláštních právních předpisů b) nesmí jednat a rozhodovat dle zvláštních právních předpisů 4. Pohledávka a) je právo dlužníka požadovat od věřitele vyrovnání dluhu, tedy takzvané plnění. b) je právo věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy takzvané plnění 5. Přednostní pohledávky jsou: a) pohledávky výživného, b) pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, c) pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, e) pohledávky daní a poplatků, f) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení g) pohledávky věřitelů 6. Majetková podstata je zjednodušeně řečeno majetek dlužníky, který je možno zpeněžit. Náleží sem: a) peněžní prostředky, b) věci movité a nemovité, 11

13 c) podnik, d) soubor věcí a věci hromadné, e) vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, f) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva, g) obchodní podíl, h) dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a pohledávek, které dosud nejsou splatné, i) dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, j) další práva a jiné majetkové hodnoty, mají li penězi ocenitelnou hodnotu. 7. Jaké jsou způsoby oddlužení v osobním bankrotu: a) prodejem majetkové podstaty b) oddlužení splněním splátkového kalendáře c) dlužník nemusí uhradit nic 8. Kdo podává návrh na oddlužení? a) dlužník b) věřitel 9. Jaká je lhůta pro povolení oddlužení, které vydává soudu? a) 21 dní b) 14 dnů 10. Co stanovuje schůze věřitelů v insolvenčním řízení? a) lhůtu splátek b) způsob oddlužení 12

14 Správné odpovědi 1. a, b, c, d, e 2. b 3. b 4. b 5. a, b, c, d, e, f 6. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j 7. a, b 8. a 9. b 10. b 13

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy Ivana Michalovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je vymezení problematiky

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

Typy domácností. Domácnost, která chce uzavřít úvěr

Typy domácností. Domácnost, která chce uzavřít úvěr Typy domácností Domácnost, která chce uzavřít úvěr Rizikové jednání těchto domácností spočívá především v nesprávném plánování příjmů a výdajů, a tudíž neznalosti částky, kterou je domácnost schopná měsíčně

Více

Aneb dlužníkův průvodce

Aneb dlužníkův průvodce Vydala Společnost Podané ruce o.p.s. Program práce s klienty v konfliktu se zákonem Bc. Irena Sedláčková, Mgr. Monika Vinklárková Grafické zpracování a sazba Kateřina Manková. www.podaneruce.cz Aneb dlužníkův

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 1.3. Náhrada za ztrátu výdělku 2 1.4. Zvýšení odměn členům zastupitelstev 4 1.5. Zrušení

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Stanovy společnosti ZKL Výzkum a vývoj, a.s. se ke dni nabytí účinnosti zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, mění takto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58) změněno s účinností od poznámka zákonem č. 401/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 404/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 399/2012 Sb. 1.1.2013 Více... 99/1963 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 99 Občanský

Více

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 99/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 Občanský soudní řád ve znění zákonů č. 36/1967 Sb., č. 158/1969 Sb., č. 49/1973 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 133/1982 Sb., č. 180/1990 Sb., č. 328/1991 Sb., č. 519/1991

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více