1. Zdroje a formy krátkodobého financování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zdroje a formy krátkodobého financování"

Transkript

1 KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových limitů, c. Hodnocení úvěrových návrhů, d. Stanovení ceny úvěru, e. Schvalování úvěrů, f. Sledování úvěrového rizika, g. Vymáhání úvěrů, 2) Peněžní úvěry, a. Charakteristika peněžních úvěrů, b. Kontokorentní úvěr, c. Eskontní úvěr, d. Negociační úvěr, e. Lombardní úvěr, 3) Závazkové úvěry, a. Podstata závazkových úvěrů, b. Akceptační úvěr, c. Remboursní úvěr, d. Avalový úvěr, e. Charakteristika bankovních záruk, Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod f. Průběh bankovních záruk. 1) Studenti by měli pochopit rozdíl mezi strategií a politikou. Umět analyzovat hlavní aspekty bonity klienta. Dokázat porovnat základní metody úvěrové analýzy. Popsat úlohu úvěrového registru. Objasnit základní postupy při sledování úvěru. 2) Studenti by měli umět popsat strukturu úročení kontokorentu. Umět vysvětlit úvěrové riziko eskontního úvěru. Umět charakterizovat proces negociačního úvěru. Umět vysvětlit specifika lombardního úvěru. Dokázat porovnat náklady a rizika uvedených úvěrových technik. 3) Studenti by měli dokázat charakterizovat postavení akceptanta. Popsat průběh remboursního úvěru. Pochopit přísnost avalu směnky jako ručitelského vztahu. Dokázat charakterizovat druhy neplatebních záruk a uplatnění bankovních záruk. Studium Vám zabere 60 minut. Při opakování předešlé lekce 120 min. 1) Úvěrový limit, Obchodní a finanční riziko, Marže stanovená na základě úvěruschopnosti klienta, Metoda výnosnosti kapitálu upraveného o vliv rizika. 2) Úvěrový rámec, Netto sazba, Eskontní rámec, Negociace, Explicitní náklady. 3) Akcept směnky cizí, Přímý remboursní úvěr, Směnečný aval, Přímá a nepřímá bankovní záruka, Prekluzivní lhůta. Bankovní úvěry jsou nejčastější formou externího financování podniku. Banka poskytuje svým klientům jednak finanční prostředky, ale i závaznou formou garantuje poskytnutí prostředků, pokud budou

2 Výkladová část splněny určité okolnosti. Seznámíme se s podstatou základních bankovních úvěrových produktů, právní úpravou a technikou poskytnutí. Krátkodobé financování 1. Zdroje a formy krátkodobého financování Ke krátkodobému financování lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů (finanční zdroje splatné do 1 roku). Z tohoto hlediska mohou být ke krátkodobému financování využívány pouze cizí zdroje úvěrové, neboť vlastní finanční zdroje se nesplácejí, jsou trvalé. Rozhodujícím hlediskem je časové hledisko. b) Z hlediska objektu financování jde o financování krátkodobého majetku. Tímto majetkem se rozumí oběžný majetek. Krátkodobým financováním lze chápat financování oběžného majetku z krátkodobých finančních zdrojů (kapitálu). Běžně se setkáváme s tím, že oběžný majetek je financován dlouhodobými finančními zdroji a naopak krátkodobé finanční zdroje jsou používány na financování stálých aktiv. Úvěr je krátkodobá nebo dlouhodobá půjčka peněz většinou z bankovních zdrojů podnikatelským subjektům k financování jejich finančních potřeb. Spotřebitelské úvěry a půjčky mohou čerpat i drobní spotřebitelé na nákupy zboží a služeb. 2. Bankovní úvěry Mezi nejdůležitější obchody a operace, které banka provádí, patří poskytování bankovních úvěrů (poskytování peněžních prostředků klientům). V případě, že osoba právnická nebo fyzická nemá dostatek peněz za účelem např. uhrazení pohledávek, využívá služeb banky tj. poskytnutí úvěru. Bankovní úvěr je tedy dočasné poskytnutí finančních prostředků, kdy příjemce může dočasně disponovat s poskytnutými prostředky. Banka investuje své finanční prostředky, musí je investovat s rozvahou, neboť se jedná o finanční prostředky klientů, kteří své finance bance propůjčili na dobu určitou. Banka musí klientům peníze po stanovené době vrátit plus úrok z poskytnuté částky. Při úvěrových činnostech banka neuzavírá riskantní smlouvy. Dává přednost dlouhodobé rentabilitě. Banka upřednostňuje klienty

3 žádající o menší úvěrovou částku nežli jednoho klienta s abnormální úvěrovou částkou. Dlužník musí tuto částku splatit ještě ke stávající výši úvěru. Největším zdrojem výnosů banky jsou přímé úroky z poskytnutých úvěrů. Banka při poskytování úvěrů klientům uplatňuje řadu zásad a metod svou úvěrovou politiku. Hlavními kritérii při rozhodování a poskytnutí úvěru jsou: a) návratnost úvěru - schopnost dlužníka splatit úvěr ve sjednané lhůtě, b) výnosnost úvěru je spojena s výší úrokového výnosu z poskytovaného úvěru. Výše úrokové míry z úvěru je ovlivněna: ekonomickými podmínkami míra inflace, úroková výše vkladů, prvním prostředím respektování diskontní sazby ČNB, konkurenčním prostředím, výši nákladů banky, charakterem úvěru. Bankovní krátkodobé úvěry Představují významný zdroj financování oběžného majetku. Jsou to úvěry poskytované obchodními bankami podnikům. Doba splatnosti těchto úvěrů je do 1 roku. Potřeba krátkodobých úvěrů jejich výše i doba splatnosti velice úzce souvisí s řízením oběžného majetku. Pokud podnik bude mít optimální množství oběžného majetku, bude také potřebovat pouze optimální množství úvěrů na jejich financování. Reálnost stanovení potřeby úvěrů je předpokladem jejich splacení. Proto je této

4 problematice věnována zvýšená pozornost ze strany banky, ale i podniku. Banky poskytují krátkodobé úvěry maximálně do výše oběžného majetku. Kdyby poskytovaly vyšší objem úvěrů, znamenalo by to, že část krátkodobých úvěrů se používá na krytí stálých aktiv, což je z hlediska likvidity podniku nežádoucí. Krátkodobé úvěry jsou obvykle pro podniky dostupnější, než úvěry investiční. Neznamená to však, že by banky nevěnovaly řádnou pozornost vyhodnocování rizik plynoucích z poskytnutí úvěru. Dostupnost úvěrů pro dlužníky je závislá na úvěruschopnosti dlužníka. Tj. schopnost dlužníka přijímat tyto úvěry, zajišťovat činností podniku jejich splácení. Banka provádí permanentní prověřování úvěrové bonity podniků. Na jejím základě pak rozhoduje o poskytnutí úvěru i o konkrétních podmínkách za jakých je úvěr poskytnut. Dostupnost úvěru závisí také na právní formě podnikání. Obecně platí, že nižší právní formy podnikání získávají úvěry obtížněji. Neplatí to však absolutně. Někteří podnikatelé, kteří podnikají jako fyzické osoby a mají vynikající hospodářské výsledky, mají i možnost získat poměrně snadno úvěrové zdroje. I když zde bývá omezení ve výši těchto zdrojů. Banka obvykle neposkytuje vyšší úvěr, než jsou záruky, které podnik může dát. Na rozdíl od obchodního úvěru, bankovní úvěry jsou většinou zajištěny, resp. banky toto zajištění vyžadují. Jako zajišťovací instrumenty se využívá zejména dlouhodobý hmotný majetek, pohledávky, směnky, výjimečně záruky třetí osobou. Úvěry se používají: k přímé úhradě potřeb, např. zaplacení faktur, ke splacení dříve poskytnutých úvěrů, vnos úvěru se převede na běžný účet (zejména, kdy banka nepožaduje sledování účelovosti použití úvěru). Splácení úvěrů: úvěr se splácí buď postupně v určitých termínech společně s úrokem (označuje se jako anuita), nebo častěji se u krátkodobých úvěrů využívá zvláštní placení úroků např. měsíčně a splátka úvěru proběhne pak jednorázově. Technicky splácení úvěrů probíhá: buď převodem prostředků z běžného účtu na úvěrový účet (peníze se získají platbami od odběratelů), nebo přímým směřováním peněz na úvěrový účet (např. u kontokorentního úvěru), převodem výnosu z jiného úvěru,

5 kombinací výše uvedených způsobů. Jaké jsou zdroje splácení úvěrů: z tržeb realizací výrobků, inkasem pohledávek, jiné disponibilní zdroje, např. zisk, který lze využít na krytí části oběžného majetku a tím snížit potřebu úvěru, výnosem z jiného úvěru, nebo půjčkou od jiného (nebankovního) subjektu. Příčiny potřeby krátkodobého bankovního úvěru: různé složky krátkodobě vázaného oběžného majetku (zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti, sezónní náklady), přechodný nedostatek finančních prostředků (v důsledku druhotné platební neschopnosti podniku, krytí časového nesouladu mezi potřebami - výdaji a příjmy). Úvěry se poskytují maximálně do předpokládané výše oběžného majetku k určitému datu (konci měsíce, čtvrtletí, roku), v některých případech do nižší výše, např. úvěry na přímé dovozy v cizí měně. Dostupnost krátkodobých bankovních úvěrů pro dlužníka je závislá: na úvěrové schopnosti (bonitě) dlužníka (zejména zajištění jejich splácení), na právní formě podnikání, na velikosti podniku, na poměrech v nabídce a poptávce na trhu krátkodobého kapitálu. Bankovní úvěry patří k aktivním bankovním operacím a tvoří nejvýznamnější složku bankovních obchodů. Jsou základní složkou bankovních výnosů a zajišťují rentabilitu banky. Zdroje krátkodobého financování: obchodní úvěr, krátkodobý bankovní úvěr (formy - krátkodobá bankovní půjčka, revolvingový úvěr, lombardní úvěr, kontokorentní úvěr, eskontní úvěr, diskontní úvěr, negociační úvěr, akceptační úvěr, ramboursní úvěr, avalový úvěr), ostatní krátkodobé zdroje (trvalé a přechodné závazky), majetkové přeměny (financování z tržeb, odpisů, prodeje nepeněžních složek majetku, faktoring), dlouhodobé zdroje (vlastní kapitál, dlouhodobé závazky). 3. Druhy krátkodobých bankovních úvěrů

6 Krátkodobá bankovní půjčka - nejjednodušší forma bankovního úvěru. Revolvingový úvěr je technickou modifikací bankovní půjčky s tím, že banka na žádost podniku po dohodnutou dobu vyčerpaný a pak splacený úvěr do sjednané výše doplňuje, požaduje však vyšší úrok a poplatek za neustálé doplňování úvěru (jde o krátkodobý bankovní úvěr, neustále se však obnovující, otáčející se ), úvěrové dohody se uzavírají na dobu delší než l rok. Lombardní úvěr je krátkodobá bankovní půjčka zajišťovaná movitou zástavou, popř. právy. Patří mezi zajišťované bankovní úvěry. Poskytuje se novým podnikům, neznámým, resp. podnikům se sníženou úvěrovou schopností. Poskytuje se v pevné částce po dobu dohodnuté splatnosti; úročí se celá částka úvěru, bez ohledu na využití úvěrových prostředků (to je věcí podniku). Proto je méně využíván. Krátkodobé bankovní úvěry spojené s obchodním úvěrem. Obchodní úvěry (poskytované či přijímané) mohou být reprezentovány" různými dokumenty, resp. cennými papíry, zejména směnkami. Jejich držitelé, potřebují často pohotové peníze, mohou je získat prodejem směnek bance, a to před jejich splatností, se srážkou diskontu, tj. úroku za dobu od prodeje směnky bance do doby její splatnosti, popř. i se srážkou provize pro banku ap. V termínu splatnosti si banka vyinkasuje směnku od směnečného dlužníka. (Tato oblast je předmětem jiné kapitoly.) Obchodní úvěr je úvěrem, který čerpá odběratel od dodavatele tím, že mu za dodávky platí až po uplynutí sjednané lhůt. 4. Běžné financování a krátkodobé úvěry krátkodobé bankovní úvěry jsou zdrojem krytí oběžného majetku a financování jeho přírůstků poskytované bankami jako věřiteli. Využívání krátkodobého bankovního úvěru je předmětem finančního řízení ze strany podniků (řízení čerpání úvěrů). Ekonomicky odůvodněná úvěrová potřeba u podniků - dlužníků (na straně bank pak odpovídající zdroje pro poskytování úvěrů) podniků, ale podloženou reálnými záměry podniků a jim odpovídající reálnou potřebou zásob aj. složek oběžného majetku. Reálnost těchto potřeb představuje současně hmotnou záruku návratnosti bankovního úvěru a tudíž i předpoklad jeho poskytnutí bankou Reálnost úvěrové potřeby je tedy v zájmu jak dlužníka, tak věřitele, je předmětem ověřování úvěrové bonity dlužníka ze strany banky. Potřeba krátkodobého bankovního úvěru podniků vzniká ze dvou

7 příčin: a) přechodné, (sezónní) zvýšení potřeby oběžného majetku, zvyšuje přechodně aktiva i pasiva podniku (např. čerpání úvěru na nákup dodatečných zásob). Po pominutí přechodné potřeby se vázané prostředky uvolňují (prodejem) a úvěr se splácí (klesají aktiva i pasiva). b) potřeba peněz na úhradu jiných závazků podniků; nezvyšuje aktiva ani pasiva podniků, ale mění strukturu pasiv (kapitálu) podniku (např. přímé použití úvěru na úhradu závazků dodavatelů), je vyvolána blokací dříve vynaložených zdrojů v nepeněžních složkách majetku (pohledávkách, zásobách, ale i v investičním majetku). Přechodný nedostatek finančních prostředků (v důsledku druhotné platební neschopnosti podniku, krytí časového nesouladu mezi potřebami - výdaji a příjmy). Dostupnost krátkodobých bankovních úvěrů pro dlužníka je závislá: na úvěrové schopnosti (bonitě) dlužníka (zejména zajištění jejich splácení), na právní formě podnikání, na velikosti podniku, na poměrech v nabídce a poptávce na trhu krátkodobého kapitálu. Tři způsoby úvěrování (čerpání, používání a splácení krátkodobých bankovních úvěrů). Čerpání a splácení krátkodobých úvěrů může probíhat jednorázově, zpravidla však postupně podle smluvně dohodnutých termínů, (časový charakter úvěru se počítá od prvního čerpání úvěru a splatnost do doby trvání objektu úvěru, ale také do předpokládané tvorby zdrojů pro splácení úvěru). Úvěry se používají: k přímé úhradě potřeb (zaplacení faktur za dodaný materiál), (zajišťuje se tak účelovost úvěru), ke splácení splátek jiných splatných úvěrů. Splácení úvěrů na oběžný majetek může probíhat takto: úvěr se splácí a úrok se hradí v dohodnutých termínech společně, úvěr se splácí jednorázově (v den splatnosti), úrok se hradí měsíčně či čtvrtletně, úvěr se splácí a úrok hradí v různých - dohodnutých termínech. Rozlišujeme technickou a ekonomickou stránku splácení úvěrů Technicky může splácení úvěrů probíhat: převodem prostředků z bankovních kreditních účtů na příslušné úvěrové účty, přímým směrováním" tržeb na kontokorentní účet (bývá podmínkou pro poskytování kontokorentního úvěru); tím se

8 automaticky splácí debet (úvěr) na kontokorentním účtu, popř. vzrůstá kredit (vklad) na kontokorentním účtu, převodem z výnosu jiného poskytnutého úvěru na úvěrový účet splatného úvěru-kombinací těchto způsobů. Ekonomicky jsou zdroji splácení: zdroje získané realizací objektu úvěru (prodejem výrobků, inkasem pohledávek ap.), tomu odpovídá pokles výše úvěrovaného objektu, jiné disponibilní zdroje, získané např. realizací jiných aktiv ap. (přitom se nemusí snížit výše úvěrovaného objektu); sem patří i zisk jako zdroj splácení úvěru na trvalý oběžný majetek, výnos (čerpání) jiného krátkodobého úvěru, kombinace těchto způsobů. Úvěrování se může uskutečňovat těmito základními metodami: úvěrování podle stavu (zůstatku) objektu: poskytnutí (zvýšení) a splácení úvěru je vázáno na změnu stavu objektu, popř. na tvorbu zdrojů (splatnost úvěru by neměla přesahovat dobu uvolnění" zdrojů vázaných v úvěrovaném objektu, resp. dobu potřebnou pro vytvoření potřebných disponibilních zdrojů). kontokorentní úvěrování: poskytování a splácení úvěru probíhá na běžném účtu, na kterém probíhá běžný platební styk (přijaté úhrady zvyšují prostředky na tomto účtu, nebo snižují úvěr na tomto účtu, platby z tohoto účtu prostředky snižují (nebo zvyšují úvěr na tomto účtu). Úvěr se poskytuje do smluvně dohodnuté výše - úvěrového rámce (může být nepřekročitelný, či překročitelný za stanovených podmínek - měsíční, čtvrtletní). revolvingové úvěrování: úvěr lze čerpat až do výše stanoveného limitu, nevyčerpaná část úvěru se automaticky zvyšuje o prováděné splátky, tím se zvyšuje prostor" pro nové čerpání úvěru (do výše limitu), používá se při opakujících se krátkodobých potřebách. 5. Riziko úvěru a náklady krátkodobého bankovního úvěru Riziko úvěru (vyvolává nároky na podniky ze dvou hledisek): a) úvěrování je rizikem pro banku, k nástrojům pro zajišťování úvěrů patří vedle obecných a speciálních podmínek jednotlivých úvěrů různé formy osobních či reálných záruk úvěrů (ručení ručitelem, bankovní záruky, zástavní právo - zejména k movitým věcem, postoupení pohledávek, směnečné zajištění ap.), b) přijetí úvěru je pro podnik rizikové - splácení a placení úroků závisí na úrovni hospodaření a jsou pevnými platbami, rizikem je i možnost výpovědi úvěru ze strany banky. Pro podnik je přijetí úvěru rizikové zejména z hlediska schopnosti placení úroků z úvěru a splácení vlastního úvěru. Při přijímání úvěru

9 si podnik musí uvědomit, že obě platby musí proběhnout bez ohledu na hospodářské výsledky podniku. V opačném případě banka může podniku úvěr vypovědět a požadovat jeho okamžité splacení, případně může uplatnit své právo vyplývající z realizace zástavních instrumentů. Znamená to, že podnik, který přijme úvěr, musí věnovat pozornost řízení cash flow. Úvěrové riziko: externí riziko vně zprostředkovatele (banky), změna nákupu a prodeje, změna technologií, politická rizika, banka je nemůže ovlivnit, interní souvisí s fungováním banky, nesprávná rozhodnutí o alokaci peněz, špatné posouzení bonity zákazníků. Úvěrové riziko má dvě složky: riziko nesplacení závazků protistranou (pravděpodobná ztráta), inherentní riziko produktu skutečná ztráta, kterou banka utrpí při nesplacení závazků dlužníkem. Náklady krátkodobého bankovního úvěru - zahrnují: - úrok z krátkodobého úvěru, - ostatní náklady spojené s poskytováním úvěrů. Úroková sazba může být stanovena jako: pevná (neměnná po celou dobu trvání úvěrového vztahu); zahrnuje cenu zdrojů a pevnou odchylku; předpokládá dodržování smluvních úvěrových podmínek dlužníkem, pohyblivá zahrnuje pohyblivou cenu zdrojů - podle podmínek peněžních trhů a pevnou odchylku. Podnikové náklady a rizika úvěrového financování Explicitní náklady firemního financování z bankovních úvěrových zdrojů mají následující hlavní formy: úroky z peněžitých bankovních úvěrů hlavní nákladová položka, diskont, provize, různé poplatky. Úrokový daňový štít je dán v absolutní hodnotě součinem nominálních úrokových nákladů a platnou daňovou sazbo daně z příjmu právnických osob Bankovní rizika: - úvěrové, - likvidní, - kapitálové, - úrokové, - kurzovní,

10 - operační, - selhání. Nákladem úvěru je úrok, který podnik platí za půjčení peněz od banky. K nákladům patří i ostatní platby spojené se získáním úvěru. (Jedná se zejména o poplatky za přijetí a posouzení žádosti o úvěr a dále poplatky za vedení úvěrových účtů). Úrok je vyjádřen většinou roční úrokovou sazbou, jako procento z půjčené částky. Je to finanční náklad. Jeho výše závisí na úvěrové politice banky. Většinou se skládá ze dvou částek základní sazby resp. referenční, kterou vyhlašuje obchodní banka, nebo ČNB, která se vytváří na peněžních trzích. (z referenčních sazeb se nejvíce v praxi využívá sazba PRIBOR, která je 1měsíční, 3měsíční nebo 6měsíční. Existuje i kratší, ale v úvěrové oblasti se nejvíce používají tyto sazby. Znamená to, že po tuto dobu je úroková sazba fixní a po ní se změní v souladu s platnou sazbou k danému dni). Základní sazbu banka zvyšuje o tzv. přirážku, ve které je vyjádřeno riziko banky. Úroková sazba může být pevná (fixní) po celou dobu trvání úvěrového vztahu. Nebo pohyblivá, kdy banka má právo (dané v úvěrové smlouvě) změnit úrokovou sazbu kdykoli se změní ceny finančních zdrojů na peněžním trhu. Případně kombinovaná, tj. po určitou dobu fixní, a poté má banka možnost sazbu změnit v případě, že se změní podmínky. Výběr bankovního spojení, podniky jich mohou mít i více. Administrativní stránka krátkodobého bankovního úvěru: úvěrová smlouva (vymezuje vztah banky a dlužníka při úvěrování), obsahem úvěrové smlouvy je vymezení objektu úvěru, jeho výše, doba, na kterou se úvěr poskytuje (splatnost), způsob a termíny čerpání a splácení úvěru, sjednaná úroková sazba, pojištění, podmínky pro zabezpečení návratnosti, postup při neplnění úvěrových podmínek, způsob, formy a termíny předkládání dohodnutých informací a podkladů, způsob zajištění (pokud je úvěr zajišťován); smluvně se řeší i změny úvěrových podmínek. 6. Podstata bankovních úvěrů a jejich obecné kategorie Bankovní úvěr představuje dluhový finanční instrument, jehož prostřednictví banka zapůjčuje určitý objem peněžních prostředků na stanovenou dobu. Za zapůjčený kapitál požaduje banka dohodnutý úrok. Hlavním motivem úvěrové emise bank jsou úrokové výnosy z poskytovaných úvěrů. třídění bankovních úvěrů do obecných kategorií z hlediska (klasifikace úvěrů): - podle doby splatnosti: - krátkodobé, - střednědobé,

11 - dlouhodobé, - dále: - peněžní, - závazkové poskytnutí bonity dlužníkovi, - alternativní formy financování (leasing, factoring), - účelové, neúčelové, - korunové, cizoměnové, - provozní, investiční, spotřebitelské, - zajištěné, nezajištěné, - kontokorentní, eskontní. 7. Krátkodobé bankovní úvěry a jejich využití v podnikání Krátkodobá bankovní půjčka Krátkodobá bankovní půjčka je nejjednodušší forma bankovního úvěru. Revolvingový úvěr Revolvingový úvěr je technickou modifikací bankovní půjčky s tím, že banka na žádost podniku po dohodnutou dobu vyčerpaný a pak splacený úvěr do sjednané výše doplňuje, požaduje však vyšší úrok a poplatek za neustálé doplňování úvěru (jde o krátkodobý bankovní úvěr, neustále se však obnovující,,,otáčející se ), úvěrové dohody se uzavírají na dobu delší než l rok. Kontokorentní úvěr Kontokorentní úvěr nejvýznamnější úvěr, souvisí s běžným účtem klienta, klient může čerpat z účtu i do mínusu na základě smlouvy o kontokorentu. Musí se dohodnout úvěrový rámec maximálně možný přístupný debet. Netto sazba je cca 15 %. Kontokorentní úvěr patří k relativně drahým krátkodobým bankovním úvěrům, protože banky za tento typ úvěru předepisují obvykle vyšší úrokové sazby. Kontokorent je smíšený běžný účet v bance - na účet přicházejí všechny běžné příjmy klienta, a z tohoto účtu jsou také prováděny klientovy peněžní úhrady pokud převyšují příjmy na účtu výdaje, vzniká běžný vklad, pokud jsou výdaje vyšší než příjmy, dochází k čerpání kontokorentního úvěru (kontokorent umožňuje bance sledovat finanční situaci klienta). Kontokorentní úvěr je krátkodobý, automatický a kdykoli za stanovených podmínek vypověditelný úvěr z kontokorentního účtu. Maximální výše zadlužení na kontokorentním účtu představuje tzv. úvěrový rámec (tento limit lze krátkodobě překročit - v tomto případě se vsak výrazně zvyšuje úroková sazba). Podmínkou poskytování kontokorentního úvěru je soustředění všech běžných příjmů klienta na kontokorentním účtu kontokorentní úvěr je výhodný pro věřitele i dlužníka (banka tento úvěr úročí vyšší sazbou a vedením

12 kontokorentního účtu má možnost podrobně poznat finanční situaci dlužníka, výhodou pro dlužníka je pružnost čerpání úvěru) Lombardní úvěr Lombardní úvěr je krátkodobá bankovní půjčka zajišťovaná movitou zástavou, popř. právy. Patří mezi zajišťované bankovní úvěry. Poskytuje se novým podnikům, neznámým, resp. podnikům se sníženou úvěrovou schopností. Poskytuje se v pevné částce po dobu dohodnuté splatnosti; úročí se celá částka úvěru, bez ohledu na využití úvěrových prostředků (to je věcí podniku). Proto je méně využíván. Lombard - krátkodobý úvěr na zástavu movitých věcí, zejména cenných papírů, drahých kovů nebo některých druhů zboží. Tento lombardní úvěr je jedna z forem krátkodobého kapitálu a poskytuje se jen do určité výšky ceny, kurzovní nebo nominální hodnoty zástavy (např. 75 %), aby se věřitel zajistil proti poklesu kurzu nebo ceny zástavy. Dlužník sice zůstává vlastníkem zástavy, avšak banka je oprávněna krýt svou pohledávku prodejem zastavených hodnot, jestliže dlužník nesplatil úvěr podle smluvených podmínek. Lombardní úrok je vždy vyšší než diskont, protože jde o úvěr s nižším stupněm likvidity. Lombardní úvěr je poskytován od centrální banky komerčním bankám proti zástavě směnek a některých dalších CP, které tak určují jeho lhůtu splatnosti (obvykle maximálně l měsíc). Od jiných úvěrů se liší především v tom, že je poskytován bankám. Výše lombardního úvěru je zpravidla nižší než tržní hodnota zastavených cenných papírů (CP nesou vyšší riziko). Lombardní úvěr je spíše nouzovým úvěrem, účelem jeho poskytnutí je pomoc bankám. Poskytnutím lombardního úvěru se zvyšuje měnová báze, což vede k měnové expanzi. Krátkodobé bankovní úvěry spojené s obchodním úvěrem. Obchodní úvěry (poskytované či přijímané) mohou být reprezentovány" různými dokumenty, resp. cennými papíry, zejména směnkami. Jejich držitelé, potřebují často pohotové peníze, mohou je získat prodejem směnek bance, a to před jejich splatností, se srážkou diskontu, tj. úroku za dobu od prodeje směnky bance do doby její splatnosti, popř. i se srážkou provize pro banku ap. V termínu splatnosti si banka vyinkasuje směnku od směnečného dlužníka. Akceptační úvěr Akceptační úvěr - je druhem závazkového úvěru, jehož podstatou je akceptace cizí směnky bankou (akceptační bankou), kterou vystavil klient banky nebo jím pověřená osoba (příjemce akceptačního úvěru).

13 Výstavce směnky musí složit prostředky k pokrytí závazku u banky ještě před splatností směnky. Akceptační směnečný úvěr je závazkový nepeněžitý úvěr. Banka (jako směnečník) na žádost klienta (dlužník, odběratel) akceptuje směnku vystavenou na ni dlužníkem, tj. zaváže se zaplatit ji za dlužníka ve lhůtě splatnosti. Realizace může proběhnout pouze za podmínky, že je směnečná suma, tak i splatnost směnky akceptující bankou předem dohodnuta v příslušné úvěrové smlouvě. Banka tedy dodává bonitu. Banka při poskytnutí akceptačního úvěru nedává klientovi bezprostředně likvidní peníze, ale garantuje zaplacení určitého závazku svého klienta ve lhůtě splatnosti. Za poskytnutí akceptačního úvěru platí klient bance akceptační provizi. Akceptační úvěry banky obvykle poskytují pouze prvotřídním klientům. Eskontní směnečný úvěr Eskontní směnečný úvěr tento druh úvěru je založen na existenci a specifických zvláštnostech směnek. Směnky jsou svou podstatou dluhovými finančními instrumenty. Předmětem eskontního směnečného úvěru mohou být směnky vlastní i cizí. Podstata eskontního směnečného úvěru spočívá v tom, že banka od podniku, který je v pozici oprávněného směnečného věřitele, odkupuje směnku před datem její splatnosti. Banka si sráží tzv. diskont. Operace se uzavírá tím, že banka směnku v době její splatnosti předloží k proplacení hlavnímu směnečnému dlužníkovi. Je to relativně levný úvěr. Eskontním úvěrem rozumíme odkup směnek bankou s možností postihu předcházejících majitelů, držitelů směnky. Směnky zde plní pro banku funkci jištění, záruky za úvěr. Eskontním úvěrem dává banka k disposici držiteli směnky peněžní prostředky (po srážce diskontu, popř. dalších položek). Stane se věřitelem původního směnečného dlužníka (zaplatila před splatností jeho závazek). Prodávající držitel se stane druhotným dlužníkem, ručícím. Jde o zvláštní úvěrový vztah, kdy banka úvěruje odběratele (směnečného dlužníka) prostřednictvím dodavatele (držitele prodávané, eskontované směnky). Ramboursní úvěr Ramboursní úvěr - je modifikací akceptačního úvěru v oblasti zahraničních obchodních vztahů. Jde o akcept směnky vystavené na dovozce (dlužník) vývozcem (věřitel), tzv. ramboursní bankou. Iniciativa vychází od dovozce, který žádá přes své bankovní spojení o akceptování směnek vystavených na něj vývozcem u ramboursní banky (bývá ve třetí zemi). Existuje více forem ramboursního úvěru (podle místa ramboursní banky, jednorázový či opakovaný, kombinovaný s eskontem či nikoliv).

14 Avalový úvěr Avalový úvěr (ručitelský) představuje poskytnutí záruky klientovi za zaplacení jeho závazků, např. za závazek odběratele vůči jeho dodavateli (zejména zahraničnímu) za dodávky zboží. Banka neposkytuje úvěrem peněžní prostředky, nepřebírá závazek, ale ručí za jeho zaplacení (je jedním z druhů závazkových bankovních úvěrů). Za poskytování záruky (avalový úvěr) požadují banky provizi, závislou mj. na riziku. Nicméně záruky poskytují banky hlavně kvalitním klientům. Avalový úvěr může mít různé formy. Avalované cenné papíry, např. směnky, jsou snáze obchodovatelné. Aval - rukojemství směnečné (ev. šekové), směnečně právní zajištění závazku osoby zavázané ze směnky. Rukojmí (avalista) se na směnce podepíše, většinou s formulací jako rukojmí" nebo per aval a uvede osobu, za kterou se zaručil (tzv. avaláta). Směnečný rukojmí může ručit za hlavního směnečného dlužníka (výstavce směnky vlastní, akceptanta směnky cizí) nebo za vedlejšího směnečného dlužníka (výstavce směnky cizí nebo indosanta). Pokud rukojmí výslovně neuvede avaláta, ručí za výstavce. Směnečný rukojmí je zavázán stejně jako ten, za koho se zaručil. Věřitelé nejčastěji požadují bankovní aval za hlavního směnečného dlužníka. (aval u šeku je právně možný, ale jeho použiti je neobvyklé) Negociační úvěr Modifikací eskontního úvěru v oblasti vnějších, zahraničních obchodních vztahů je negociační úvěr. Jde o eskont směnek vývozce (věřitele) vystavených na dovozce (dlužníka), přičemž eskontující bankou je tzv. negociační banka (může to být banka dovozce či banka v jiné zemi). Negociační úvěr je odkup směnky podle anglického směnečného práva, negociují se vistasměnky a lhůtní směnky. Iniciativa k eskontu směnek leží na dovozci. Zpětný postih vývozce lze doložkou vyloučit. Kontrolní otázky a úkoly K 1. tematickému celku: Popište základní kroky úvěrové politiky. Proberte hlavní faktory analýzy odvětví při poskytnutí úvěru. Rozeberte hlavní ukazatele používané poměrovou analýzou. Popište aktuální trendy vývoje cen úvěrů v ČR. Ke 2. tematickému celku: Popište rizika čerpání úvěru pro podnik. Vysvětlete náklady krátkodobého úvěru. Objasněte využití eskontního úvěru v podnikové praxi. Naznačte úlohu lombardního úvěru v současnosti. K 3. tematickému celku: Popište varianty využití akceptačního úvěru.

15 Seznam použitých zkratek Studijní literatura Popište nepřímý remboursní úvěr. Analyzujte za koho, a jak ručí rukojmí ze směnky. Popište obsah bankovní záruky. Základní literatura: Mareš S., Zdroje financování podniku, VŠFS, Praha 2003, s Doporučená studijní literatura: Valach, J. a kol., Finanční řízení podniku, Ekopress, Praha 1999, s , s Valach, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha 2001, s Wawrosz, P., Zdroje financování podnikatelské činnosti, Sagit, Ostrava 1999, s Šenkýřová, B. a kol., Bankovnictví II, Grada Publishing, Praha 1997, s K 1. dílčímu tématu si prostudujte: PAVELKA, F., Úvěrové obchody, Praha 2001, s DVOŘÁK, P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha : Linde, 2001, s PRICEWATERHOUSE, Úvod do řízení úvěrového rizika, Praha, 1994, s PRICEWATERHOUSECOOPERS, Zásady řízení úvěrů, Praha, 1999, s KISLINGEROVÁ, E. a kol., Manažerské finance, Praha : C. H. Beck, 2007, s K 2. dílčímu tématu si prostudujte: DVOŘÁK, P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha : Linde, 2001,s PAVELKA, F., Úvěrové obchody, Praha : 2001, s VALACH, J., Finanční řízení podniku, Praha : Ekopres, 1999, s KISLINGEROVÁ, E. a kol., Manažerské finance, Praha : C. H. Beck, 2007, s K 3. dílčímu tématu si prostudujte: DVOŘÁK, P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha : Linde, 2001, s HUBÁČKOVÁ - SVOBODOVÁ,V., Směnka podruhé, Brno : ECON, 2005, s CHALUPA, R., Zákon směnečný a šekový komentář, Praha : Linde, 2006, s ČERMÁKOVÁ, I., Bankovní záruka, Brno : ECON 2002, s TICHÝ, M., Ovládání rizika : analýza a management, Praha : C. H. Beck, 2006, s

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016 Krátkodobý finanční management IV. krátkodobé financování 154-0400 Finance VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2015/2016 Obsah 1 2 Revolvingový úvěr Lombardní

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l Úvodní charakteristika a cíle předmětu: Předmět Zdroje financování podniku systematicky vysvětluje podstatu

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Právní úprava. Zákon směnečný a šekový (č. 191 ze dne 20. prosince 1950)

Právní úprava. Zákon směnečný a šekový (č. 191 ze dne 20. prosince 1950) Směnka 1 Právní úprava Zákon směnečný a šekový (č. 191 ze dne 20. prosince 1950) vychází ze Ţenevských konvencí platných od roku 1930, které sjednotily směnečné a šekové zákony ve většině evropských zemí

Více

8. 3. Aktivní bankovní operace

8. 3. Aktivní bankovní operace Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 8. 3. Aktivní bankovní operace Přehled aktivních a pasivních operací lze nalézt v rozvaze banky, tyto operace

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Operace se směnkami. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Operace se směnkami. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_118 Operace se směnkami Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

(Aktualizovaná verze 05/06)

(Aktualizovaná verze 05/06) Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1 (ZFP_1) (Aktualizovaná verze 05/06) Úvodní charakteristika předmětu: Hlavním cílem dvousemestrálního kurzu předmětu Zdroje

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.13

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O.

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. STUDIJNÍ OPORA K MODULU SPRÁVCE dílčí část Bankovnictví a pojišťovnictví Ryšková Ivana OSTRAVA 2013 OBSAH Úvod 3 1 Bankovní systém 4 2 Pasivní a aktivní

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

Bankovní leasing. Z hlediska dodavatele je leasing nástrojem umožňujícím rychlejší odbyt výrobků. Formy leasingu

Bankovní leasing. Z hlediska dodavatele je leasing nástrojem umožňujícím rychlejší odbyt výrobků. Formy leasingu Bankovní leasing Jde o pronájem investičního zařízení či předmětů dlouhodobé spotřeby, příp. jiných předmětů uživateli (nájemci) za předem sjednané nájemné a to na dobu určitou či neurčitou. Pro nájemce

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní bankovnictví Mezinárodní bankovnictví Osnova: 1. Charakteristika mezinárodního bankovnictví 2. Mezinárodní platební styk a jeho nástroje 3. Ostatní bankovní služby v mezinárodní oblasti 4. Otázky a odpovědi k opakování

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO142

Více

Komerční bankovnictví A 2-4

Komerční bankovnictví A 2-4 Komerční bankovnictví A 2-4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková Povinná literatura: Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C.H.BECK, Praha 2010 Pohledávky představují nároky podniku vůči jiným subjektům na příjem peněžních

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

(Aktualizovaná verze 03/04)

(Aktualizovaná verze 03/04) Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU (Aktualizovaná verze 03/04) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního kurzu předmětu Zdroje financování podniku

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

5. Úvěrové bankovní produkty

5. Úvěrové bankovní produkty 5. Úvěrové bankovní produkty Výkladová část Úvěr je půjčení finančních prostředků právnické nebo fyzické osobě banko nebo třetí osobou za předpokladu jejich návratnosti a vyinkasování úroku a příslušných

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje.

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje. Otázka: Finanční trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): sztrudy Vznik a význam peněz: Úplně na počátku byl směnný obchod neboli barter - zboží na zboží. Časem bylo ale těžší najít někoho, kdo by směnil právě

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 1. Otevření a uzavření účetnictví 1.1. Otevření účetnictví - přes

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00273295 Název: Městys Žernov Sídlo: Žernov čp. 112, 552 03 Žernov A.1. Netýká se nás A.2. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tematického celku: FINANČNÍ MANAGEMENT, MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU PODNIKOVÉ FINANCE A FINANČNÍ ŘÍZENÍ Charakteristika podnikových financí Finanční řízení a rozhodování

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice Finanční matematika 1. přednáška Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra matematických metod v ekonomice 17. 9. 2012 Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. (VŠB TUO)

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek Časová hodnota peněz Petr Málek Časová hodnota peněz - úvod Finanční rozhodování je ovlivněno časem Současné peněžní prostředky peněžní prostředky v budoucnu Úrokové výnosy Jiné výnosy Úrokové míry v ekonomice

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více