1. Zdroje a formy krátkodobého financování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zdroje a formy krátkodobého financování"

Transkript

1 KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových limitů, c. Hodnocení úvěrových návrhů, d. Stanovení ceny úvěru, e. Schvalování úvěrů, f. Sledování úvěrového rizika, g. Vymáhání úvěrů, 2) Peněžní úvěry, a. Charakteristika peněžních úvěrů, b. Kontokorentní úvěr, c. Eskontní úvěr, d. Negociační úvěr, e. Lombardní úvěr, 3) Závazkové úvěry, a. Podstata závazkových úvěrů, b. Akceptační úvěr, c. Remboursní úvěr, d. Avalový úvěr, e. Charakteristika bankovních záruk, Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod f. Průběh bankovních záruk. 1) Studenti by měli pochopit rozdíl mezi strategií a politikou. Umět analyzovat hlavní aspekty bonity klienta. Dokázat porovnat základní metody úvěrové analýzy. Popsat úlohu úvěrového registru. Objasnit základní postupy při sledování úvěru. 2) Studenti by měli umět popsat strukturu úročení kontokorentu. Umět vysvětlit úvěrové riziko eskontního úvěru. Umět charakterizovat proces negociačního úvěru. Umět vysvětlit specifika lombardního úvěru. Dokázat porovnat náklady a rizika uvedených úvěrových technik. 3) Studenti by měli dokázat charakterizovat postavení akceptanta. Popsat průběh remboursního úvěru. Pochopit přísnost avalu směnky jako ručitelského vztahu. Dokázat charakterizovat druhy neplatebních záruk a uplatnění bankovních záruk. Studium Vám zabere 60 minut. Při opakování předešlé lekce 120 min. 1) Úvěrový limit, Obchodní a finanční riziko, Marže stanovená na základě úvěruschopnosti klienta, Metoda výnosnosti kapitálu upraveného o vliv rizika. 2) Úvěrový rámec, Netto sazba, Eskontní rámec, Negociace, Explicitní náklady. 3) Akcept směnky cizí, Přímý remboursní úvěr, Směnečný aval, Přímá a nepřímá bankovní záruka, Prekluzivní lhůta. Bankovní úvěry jsou nejčastější formou externího financování podniku. Banka poskytuje svým klientům jednak finanční prostředky, ale i závaznou formou garantuje poskytnutí prostředků, pokud budou

2 Výkladová část splněny určité okolnosti. Seznámíme se s podstatou základních bankovních úvěrových produktů, právní úpravou a technikou poskytnutí. Krátkodobé financování 1. Zdroje a formy krátkodobého financování Ke krátkodobému financování lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů (finanční zdroje splatné do 1 roku). Z tohoto hlediska mohou být ke krátkodobému financování využívány pouze cizí zdroje úvěrové, neboť vlastní finanční zdroje se nesplácejí, jsou trvalé. Rozhodujícím hlediskem je časové hledisko. b) Z hlediska objektu financování jde o financování krátkodobého majetku. Tímto majetkem se rozumí oběžný majetek. Krátkodobým financováním lze chápat financování oběžného majetku z krátkodobých finančních zdrojů (kapitálu). Běžně se setkáváme s tím, že oběžný majetek je financován dlouhodobými finančními zdroji a naopak krátkodobé finanční zdroje jsou používány na financování stálých aktiv. Úvěr je krátkodobá nebo dlouhodobá půjčka peněz většinou z bankovních zdrojů podnikatelským subjektům k financování jejich finančních potřeb. Spotřebitelské úvěry a půjčky mohou čerpat i drobní spotřebitelé na nákupy zboží a služeb. 2. Bankovní úvěry Mezi nejdůležitější obchody a operace, které banka provádí, patří poskytování bankovních úvěrů (poskytování peněžních prostředků klientům). V případě, že osoba právnická nebo fyzická nemá dostatek peněz za účelem např. uhrazení pohledávek, využívá služeb banky tj. poskytnutí úvěru. Bankovní úvěr je tedy dočasné poskytnutí finančních prostředků, kdy příjemce může dočasně disponovat s poskytnutými prostředky. Banka investuje své finanční prostředky, musí je investovat s rozvahou, neboť se jedná o finanční prostředky klientů, kteří své finance bance propůjčili na dobu určitou. Banka musí klientům peníze po stanovené době vrátit plus úrok z poskytnuté částky. Při úvěrových činnostech banka neuzavírá riskantní smlouvy. Dává přednost dlouhodobé rentabilitě. Banka upřednostňuje klienty

3 žádající o menší úvěrovou částku nežli jednoho klienta s abnormální úvěrovou částkou. Dlužník musí tuto částku splatit ještě ke stávající výši úvěru. Největším zdrojem výnosů banky jsou přímé úroky z poskytnutých úvěrů. Banka při poskytování úvěrů klientům uplatňuje řadu zásad a metod svou úvěrovou politiku. Hlavními kritérii při rozhodování a poskytnutí úvěru jsou: a) návratnost úvěru - schopnost dlužníka splatit úvěr ve sjednané lhůtě, b) výnosnost úvěru je spojena s výší úrokového výnosu z poskytovaného úvěru. Výše úrokové míry z úvěru je ovlivněna: ekonomickými podmínkami míra inflace, úroková výše vkladů, prvním prostředím respektování diskontní sazby ČNB, konkurenčním prostředím, výši nákladů banky, charakterem úvěru. Bankovní krátkodobé úvěry Představují významný zdroj financování oběžného majetku. Jsou to úvěry poskytované obchodními bankami podnikům. Doba splatnosti těchto úvěrů je do 1 roku. Potřeba krátkodobých úvěrů jejich výše i doba splatnosti velice úzce souvisí s řízením oběžného majetku. Pokud podnik bude mít optimální množství oběžného majetku, bude také potřebovat pouze optimální množství úvěrů na jejich financování. Reálnost stanovení potřeby úvěrů je předpokladem jejich splacení. Proto je této

4 problematice věnována zvýšená pozornost ze strany banky, ale i podniku. Banky poskytují krátkodobé úvěry maximálně do výše oběžného majetku. Kdyby poskytovaly vyšší objem úvěrů, znamenalo by to, že část krátkodobých úvěrů se používá na krytí stálých aktiv, což je z hlediska likvidity podniku nežádoucí. Krátkodobé úvěry jsou obvykle pro podniky dostupnější, než úvěry investiční. Neznamená to však, že by banky nevěnovaly řádnou pozornost vyhodnocování rizik plynoucích z poskytnutí úvěru. Dostupnost úvěrů pro dlužníky je závislá na úvěruschopnosti dlužníka. Tj. schopnost dlužníka přijímat tyto úvěry, zajišťovat činností podniku jejich splácení. Banka provádí permanentní prověřování úvěrové bonity podniků. Na jejím základě pak rozhoduje o poskytnutí úvěru i o konkrétních podmínkách za jakých je úvěr poskytnut. Dostupnost úvěru závisí také na právní formě podnikání. Obecně platí, že nižší právní formy podnikání získávají úvěry obtížněji. Neplatí to však absolutně. Někteří podnikatelé, kteří podnikají jako fyzické osoby a mají vynikající hospodářské výsledky, mají i možnost získat poměrně snadno úvěrové zdroje. I když zde bývá omezení ve výši těchto zdrojů. Banka obvykle neposkytuje vyšší úvěr, než jsou záruky, které podnik může dát. Na rozdíl od obchodního úvěru, bankovní úvěry jsou většinou zajištěny, resp. banky toto zajištění vyžadují. Jako zajišťovací instrumenty se využívá zejména dlouhodobý hmotný majetek, pohledávky, směnky, výjimečně záruky třetí osobou. Úvěry se používají: k přímé úhradě potřeb, např. zaplacení faktur, ke splacení dříve poskytnutých úvěrů, vnos úvěru se převede na běžný účet (zejména, kdy banka nepožaduje sledování účelovosti použití úvěru). Splácení úvěrů: úvěr se splácí buď postupně v určitých termínech společně s úrokem (označuje se jako anuita), nebo častěji se u krátkodobých úvěrů využívá zvláštní placení úroků např. měsíčně a splátka úvěru proběhne pak jednorázově. Technicky splácení úvěrů probíhá: buď převodem prostředků z běžného účtu na úvěrový účet (peníze se získají platbami od odběratelů), nebo přímým směřováním peněz na úvěrový účet (např. u kontokorentního úvěru), převodem výnosu z jiného úvěru,

5 kombinací výše uvedených způsobů. Jaké jsou zdroje splácení úvěrů: z tržeb realizací výrobků, inkasem pohledávek, jiné disponibilní zdroje, např. zisk, který lze využít na krytí části oběžného majetku a tím snížit potřebu úvěru, výnosem z jiného úvěru, nebo půjčkou od jiného (nebankovního) subjektu. Příčiny potřeby krátkodobého bankovního úvěru: různé složky krátkodobě vázaného oběžného majetku (zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti, sezónní náklady), přechodný nedostatek finančních prostředků (v důsledku druhotné platební neschopnosti podniku, krytí časového nesouladu mezi potřebami - výdaji a příjmy). Úvěry se poskytují maximálně do předpokládané výše oběžného majetku k určitému datu (konci měsíce, čtvrtletí, roku), v některých případech do nižší výše, např. úvěry na přímé dovozy v cizí měně. Dostupnost krátkodobých bankovních úvěrů pro dlužníka je závislá: na úvěrové schopnosti (bonitě) dlužníka (zejména zajištění jejich splácení), na právní formě podnikání, na velikosti podniku, na poměrech v nabídce a poptávce na trhu krátkodobého kapitálu. Bankovní úvěry patří k aktivním bankovním operacím a tvoří nejvýznamnější složku bankovních obchodů. Jsou základní složkou bankovních výnosů a zajišťují rentabilitu banky. Zdroje krátkodobého financování: obchodní úvěr, krátkodobý bankovní úvěr (formy - krátkodobá bankovní půjčka, revolvingový úvěr, lombardní úvěr, kontokorentní úvěr, eskontní úvěr, diskontní úvěr, negociační úvěr, akceptační úvěr, ramboursní úvěr, avalový úvěr), ostatní krátkodobé zdroje (trvalé a přechodné závazky), majetkové přeměny (financování z tržeb, odpisů, prodeje nepeněžních složek majetku, faktoring), dlouhodobé zdroje (vlastní kapitál, dlouhodobé závazky). 3. Druhy krátkodobých bankovních úvěrů

6 Krátkodobá bankovní půjčka - nejjednodušší forma bankovního úvěru. Revolvingový úvěr je technickou modifikací bankovní půjčky s tím, že banka na žádost podniku po dohodnutou dobu vyčerpaný a pak splacený úvěr do sjednané výše doplňuje, požaduje však vyšší úrok a poplatek za neustálé doplňování úvěru (jde o krátkodobý bankovní úvěr, neustále se však obnovující, otáčející se ), úvěrové dohody se uzavírají na dobu delší než l rok. Lombardní úvěr je krátkodobá bankovní půjčka zajišťovaná movitou zástavou, popř. právy. Patří mezi zajišťované bankovní úvěry. Poskytuje se novým podnikům, neznámým, resp. podnikům se sníženou úvěrovou schopností. Poskytuje se v pevné částce po dobu dohodnuté splatnosti; úročí se celá částka úvěru, bez ohledu na využití úvěrových prostředků (to je věcí podniku). Proto je méně využíván. Krátkodobé bankovní úvěry spojené s obchodním úvěrem. Obchodní úvěry (poskytované či přijímané) mohou být reprezentovány" různými dokumenty, resp. cennými papíry, zejména směnkami. Jejich držitelé, potřebují často pohotové peníze, mohou je získat prodejem směnek bance, a to před jejich splatností, se srážkou diskontu, tj. úroku za dobu od prodeje směnky bance do doby její splatnosti, popř. i se srážkou provize pro banku ap. V termínu splatnosti si banka vyinkasuje směnku od směnečného dlužníka. (Tato oblast je předmětem jiné kapitoly.) Obchodní úvěr je úvěrem, který čerpá odběratel od dodavatele tím, že mu za dodávky platí až po uplynutí sjednané lhůt. 4. Běžné financování a krátkodobé úvěry krátkodobé bankovní úvěry jsou zdrojem krytí oběžného majetku a financování jeho přírůstků poskytované bankami jako věřiteli. Využívání krátkodobého bankovního úvěru je předmětem finančního řízení ze strany podniků (řízení čerpání úvěrů). Ekonomicky odůvodněná úvěrová potřeba u podniků - dlužníků (na straně bank pak odpovídající zdroje pro poskytování úvěrů) podniků, ale podloženou reálnými záměry podniků a jim odpovídající reálnou potřebou zásob aj. složek oběžného majetku. Reálnost těchto potřeb představuje současně hmotnou záruku návratnosti bankovního úvěru a tudíž i předpoklad jeho poskytnutí bankou Reálnost úvěrové potřeby je tedy v zájmu jak dlužníka, tak věřitele, je předmětem ověřování úvěrové bonity dlužníka ze strany banky. Potřeba krátkodobého bankovního úvěru podniků vzniká ze dvou

7 příčin: a) přechodné, (sezónní) zvýšení potřeby oběžného majetku, zvyšuje přechodně aktiva i pasiva podniku (např. čerpání úvěru na nákup dodatečných zásob). Po pominutí přechodné potřeby se vázané prostředky uvolňují (prodejem) a úvěr se splácí (klesají aktiva i pasiva). b) potřeba peněz na úhradu jiných závazků podniků; nezvyšuje aktiva ani pasiva podniků, ale mění strukturu pasiv (kapitálu) podniku (např. přímé použití úvěru na úhradu závazků dodavatelů), je vyvolána blokací dříve vynaložených zdrojů v nepeněžních složkách majetku (pohledávkách, zásobách, ale i v investičním majetku). Přechodný nedostatek finančních prostředků (v důsledku druhotné platební neschopnosti podniku, krytí časového nesouladu mezi potřebami - výdaji a příjmy). Dostupnost krátkodobých bankovních úvěrů pro dlužníka je závislá: na úvěrové schopnosti (bonitě) dlužníka (zejména zajištění jejich splácení), na právní formě podnikání, na velikosti podniku, na poměrech v nabídce a poptávce na trhu krátkodobého kapitálu. Tři způsoby úvěrování (čerpání, používání a splácení krátkodobých bankovních úvěrů). Čerpání a splácení krátkodobých úvěrů může probíhat jednorázově, zpravidla však postupně podle smluvně dohodnutých termínů, (časový charakter úvěru se počítá od prvního čerpání úvěru a splatnost do doby trvání objektu úvěru, ale také do předpokládané tvorby zdrojů pro splácení úvěru). Úvěry se používají: k přímé úhradě potřeb (zaplacení faktur za dodaný materiál), (zajišťuje se tak účelovost úvěru), ke splácení splátek jiných splatných úvěrů. Splácení úvěrů na oběžný majetek může probíhat takto: úvěr se splácí a úrok se hradí v dohodnutých termínech společně, úvěr se splácí jednorázově (v den splatnosti), úrok se hradí měsíčně či čtvrtletně, úvěr se splácí a úrok hradí v různých - dohodnutých termínech. Rozlišujeme technickou a ekonomickou stránku splácení úvěrů Technicky může splácení úvěrů probíhat: převodem prostředků z bankovních kreditních účtů na příslušné úvěrové účty, přímým směrováním" tržeb na kontokorentní účet (bývá podmínkou pro poskytování kontokorentního úvěru); tím se

8 automaticky splácí debet (úvěr) na kontokorentním účtu, popř. vzrůstá kredit (vklad) na kontokorentním účtu, převodem z výnosu jiného poskytnutého úvěru na úvěrový účet splatného úvěru-kombinací těchto způsobů. Ekonomicky jsou zdroji splácení: zdroje získané realizací objektu úvěru (prodejem výrobků, inkasem pohledávek ap.), tomu odpovídá pokles výše úvěrovaného objektu, jiné disponibilní zdroje, získané např. realizací jiných aktiv ap. (přitom se nemusí snížit výše úvěrovaného objektu); sem patří i zisk jako zdroj splácení úvěru na trvalý oběžný majetek, výnos (čerpání) jiného krátkodobého úvěru, kombinace těchto způsobů. Úvěrování se může uskutečňovat těmito základními metodami: úvěrování podle stavu (zůstatku) objektu: poskytnutí (zvýšení) a splácení úvěru je vázáno na změnu stavu objektu, popř. na tvorbu zdrojů (splatnost úvěru by neměla přesahovat dobu uvolnění" zdrojů vázaných v úvěrovaném objektu, resp. dobu potřebnou pro vytvoření potřebných disponibilních zdrojů). kontokorentní úvěrování: poskytování a splácení úvěru probíhá na běžném účtu, na kterém probíhá běžný platební styk (přijaté úhrady zvyšují prostředky na tomto účtu, nebo snižují úvěr na tomto účtu, platby z tohoto účtu prostředky snižují (nebo zvyšují úvěr na tomto účtu). Úvěr se poskytuje do smluvně dohodnuté výše - úvěrového rámce (může být nepřekročitelný, či překročitelný za stanovených podmínek - měsíční, čtvrtletní). revolvingové úvěrování: úvěr lze čerpat až do výše stanoveného limitu, nevyčerpaná část úvěru se automaticky zvyšuje o prováděné splátky, tím se zvyšuje prostor" pro nové čerpání úvěru (do výše limitu), používá se při opakujících se krátkodobých potřebách. 5. Riziko úvěru a náklady krátkodobého bankovního úvěru Riziko úvěru (vyvolává nároky na podniky ze dvou hledisek): a) úvěrování je rizikem pro banku, k nástrojům pro zajišťování úvěrů patří vedle obecných a speciálních podmínek jednotlivých úvěrů různé formy osobních či reálných záruk úvěrů (ručení ručitelem, bankovní záruky, zástavní právo - zejména k movitým věcem, postoupení pohledávek, směnečné zajištění ap.), b) přijetí úvěru je pro podnik rizikové - splácení a placení úroků závisí na úrovni hospodaření a jsou pevnými platbami, rizikem je i možnost výpovědi úvěru ze strany banky. Pro podnik je přijetí úvěru rizikové zejména z hlediska schopnosti placení úroků z úvěru a splácení vlastního úvěru. Při přijímání úvěru

9 si podnik musí uvědomit, že obě platby musí proběhnout bez ohledu na hospodářské výsledky podniku. V opačném případě banka může podniku úvěr vypovědět a požadovat jeho okamžité splacení, případně může uplatnit své právo vyplývající z realizace zástavních instrumentů. Znamená to, že podnik, který přijme úvěr, musí věnovat pozornost řízení cash flow. Úvěrové riziko: externí riziko vně zprostředkovatele (banky), změna nákupu a prodeje, změna technologií, politická rizika, banka je nemůže ovlivnit, interní souvisí s fungováním banky, nesprávná rozhodnutí o alokaci peněz, špatné posouzení bonity zákazníků. Úvěrové riziko má dvě složky: riziko nesplacení závazků protistranou (pravděpodobná ztráta), inherentní riziko produktu skutečná ztráta, kterou banka utrpí při nesplacení závazků dlužníkem. Náklady krátkodobého bankovního úvěru - zahrnují: - úrok z krátkodobého úvěru, - ostatní náklady spojené s poskytováním úvěrů. Úroková sazba může být stanovena jako: pevná (neměnná po celou dobu trvání úvěrového vztahu); zahrnuje cenu zdrojů a pevnou odchylku; předpokládá dodržování smluvních úvěrových podmínek dlužníkem, pohyblivá zahrnuje pohyblivou cenu zdrojů - podle podmínek peněžních trhů a pevnou odchylku. Podnikové náklady a rizika úvěrového financování Explicitní náklady firemního financování z bankovních úvěrových zdrojů mají následující hlavní formy: úroky z peněžitých bankovních úvěrů hlavní nákladová položka, diskont, provize, různé poplatky. Úrokový daňový štít je dán v absolutní hodnotě součinem nominálních úrokových nákladů a platnou daňovou sazbo daně z příjmu právnických osob Bankovní rizika: - úvěrové, - likvidní, - kapitálové, - úrokové, - kurzovní,

10 - operační, - selhání. Nákladem úvěru je úrok, který podnik platí za půjčení peněz od banky. K nákladům patří i ostatní platby spojené se získáním úvěru. (Jedná se zejména o poplatky za přijetí a posouzení žádosti o úvěr a dále poplatky za vedení úvěrových účtů). Úrok je vyjádřen většinou roční úrokovou sazbou, jako procento z půjčené částky. Je to finanční náklad. Jeho výše závisí na úvěrové politice banky. Většinou se skládá ze dvou částek základní sazby resp. referenční, kterou vyhlašuje obchodní banka, nebo ČNB, která se vytváří na peněžních trzích. (z referenčních sazeb se nejvíce v praxi využívá sazba PRIBOR, která je 1měsíční, 3měsíční nebo 6měsíční. Existuje i kratší, ale v úvěrové oblasti se nejvíce používají tyto sazby. Znamená to, že po tuto dobu je úroková sazba fixní a po ní se změní v souladu s platnou sazbou k danému dni). Základní sazbu banka zvyšuje o tzv. přirážku, ve které je vyjádřeno riziko banky. Úroková sazba může být pevná (fixní) po celou dobu trvání úvěrového vztahu. Nebo pohyblivá, kdy banka má právo (dané v úvěrové smlouvě) změnit úrokovou sazbu kdykoli se změní ceny finančních zdrojů na peněžním trhu. Případně kombinovaná, tj. po určitou dobu fixní, a poté má banka možnost sazbu změnit v případě, že se změní podmínky. Výběr bankovního spojení, podniky jich mohou mít i více. Administrativní stránka krátkodobého bankovního úvěru: úvěrová smlouva (vymezuje vztah banky a dlužníka při úvěrování), obsahem úvěrové smlouvy je vymezení objektu úvěru, jeho výše, doba, na kterou se úvěr poskytuje (splatnost), způsob a termíny čerpání a splácení úvěru, sjednaná úroková sazba, pojištění, podmínky pro zabezpečení návratnosti, postup při neplnění úvěrových podmínek, způsob, formy a termíny předkládání dohodnutých informací a podkladů, způsob zajištění (pokud je úvěr zajišťován); smluvně se řeší i změny úvěrových podmínek. 6. Podstata bankovních úvěrů a jejich obecné kategorie Bankovní úvěr představuje dluhový finanční instrument, jehož prostřednictví banka zapůjčuje určitý objem peněžních prostředků na stanovenou dobu. Za zapůjčený kapitál požaduje banka dohodnutý úrok. Hlavním motivem úvěrové emise bank jsou úrokové výnosy z poskytovaných úvěrů. třídění bankovních úvěrů do obecných kategorií z hlediska (klasifikace úvěrů): - podle doby splatnosti: - krátkodobé, - střednědobé,

11 - dlouhodobé, - dále: - peněžní, - závazkové poskytnutí bonity dlužníkovi, - alternativní formy financování (leasing, factoring), - účelové, neúčelové, - korunové, cizoměnové, - provozní, investiční, spotřebitelské, - zajištěné, nezajištěné, - kontokorentní, eskontní. 7. Krátkodobé bankovní úvěry a jejich využití v podnikání Krátkodobá bankovní půjčka Krátkodobá bankovní půjčka je nejjednodušší forma bankovního úvěru. Revolvingový úvěr Revolvingový úvěr je technickou modifikací bankovní půjčky s tím, že banka na žádost podniku po dohodnutou dobu vyčerpaný a pak splacený úvěr do sjednané výše doplňuje, požaduje však vyšší úrok a poplatek za neustálé doplňování úvěru (jde o krátkodobý bankovní úvěr, neustále se však obnovující,,,otáčející se ), úvěrové dohody se uzavírají na dobu delší než l rok. Kontokorentní úvěr Kontokorentní úvěr nejvýznamnější úvěr, souvisí s běžným účtem klienta, klient může čerpat z účtu i do mínusu na základě smlouvy o kontokorentu. Musí se dohodnout úvěrový rámec maximálně možný přístupný debet. Netto sazba je cca 15 %. Kontokorentní úvěr patří k relativně drahým krátkodobým bankovním úvěrům, protože banky za tento typ úvěru předepisují obvykle vyšší úrokové sazby. Kontokorent je smíšený běžný účet v bance - na účet přicházejí všechny běžné příjmy klienta, a z tohoto účtu jsou také prováděny klientovy peněžní úhrady pokud převyšují příjmy na účtu výdaje, vzniká běžný vklad, pokud jsou výdaje vyšší než příjmy, dochází k čerpání kontokorentního úvěru (kontokorent umožňuje bance sledovat finanční situaci klienta). Kontokorentní úvěr je krátkodobý, automatický a kdykoli za stanovených podmínek vypověditelný úvěr z kontokorentního účtu. Maximální výše zadlužení na kontokorentním účtu představuje tzv. úvěrový rámec (tento limit lze krátkodobě překročit - v tomto případě se vsak výrazně zvyšuje úroková sazba). Podmínkou poskytování kontokorentního úvěru je soustředění všech běžných příjmů klienta na kontokorentním účtu kontokorentní úvěr je výhodný pro věřitele i dlužníka (banka tento úvěr úročí vyšší sazbou a vedením

12 kontokorentního účtu má možnost podrobně poznat finanční situaci dlužníka, výhodou pro dlužníka je pružnost čerpání úvěru) Lombardní úvěr Lombardní úvěr je krátkodobá bankovní půjčka zajišťovaná movitou zástavou, popř. právy. Patří mezi zajišťované bankovní úvěry. Poskytuje se novým podnikům, neznámým, resp. podnikům se sníženou úvěrovou schopností. Poskytuje se v pevné částce po dobu dohodnuté splatnosti; úročí se celá částka úvěru, bez ohledu na využití úvěrových prostředků (to je věcí podniku). Proto je méně využíván. Lombard - krátkodobý úvěr na zástavu movitých věcí, zejména cenných papírů, drahých kovů nebo některých druhů zboží. Tento lombardní úvěr je jedna z forem krátkodobého kapitálu a poskytuje se jen do určité výšky ceny, kurzovní nebo nominální hodnoty zástavy (např. 75 %), aby se věřitel zajistil proti poklesu kurzu nebo ceny zástavy. Dlužník sice zůstává vlastníkem zástavy, avšak banka je oprávněna krýt svou pohledávku prodejem zastavených hodnot, jestliže dlužník nesplatil úvěr podle smluvených podmínek. Lombardní úrok je vždy vyšší než diskont, protože jde o úvěr s nižším stupněm likvidity. Lombardní úvěr je poskytován od centrální banky komerčním bankám proti zástavě směnek a některých dalších CP, které tak určují jeho lhůtu splatnosti (obvykle maximálně l měsíc). Od jiných úvěrů se liší především v tom, že je poskytován bankám. Výše lombardního úvěru je zpravidla nižší než tržní hodnota zastavených cenných papírů (CP nesou vyšší riziko). Lombardní úvěr je spíše nouzovým úvěrem, účelem jeho poskytnutí je pomoc bankám. Poskytnutím lombardního úvěru se zvyšuje měnová báze, což vede k měnové expanzi. Krátkodobé bankovní úvěry spojené s obchodním úvěrem. Obchodní úvěry (poskytované či přijímané) mohou být reprezentovány" různými dokumenty, resp. cennými papíry, zejména směnkami. Jejich držitelé, potřebují často pohotové peníze, mohou je získat prodejem směnek bance, a to před jejich splatností, se srážkou diskontu, tj. úroku za dobu od prodeje směnky bance do doby její splatnosti, popř. i se srážkou provize pro banku ap. V termínu splatnosti si banka vyinkasuje směnku od směnečného dlužníka. Akceptační úvěr Akceptační úvěr - je druhem závazkového úvěru, jehož podstatou je akceptace cizí směnky bankou (akceptační bankou), kterou vystavil klient banky nebo jím pověřená osoba (příjemce akceptačního úvěru).

13 Výstavce směnky musí složit prostředky k pokrytí závazku u banky ještě před splatností směnky. Akceptační směnečný úvěr je závazkový nepeněžitý úvěr. Banka (jako směnečník) na žádost klienta (dlužník, odběratel) akceptuje směnku vystavenou na ni dlužníkem, tj. zaváže se zaplatit ji za dlužníka ve lhůtě splatnosti. Realizace může proběhnout pouze za podmínky, že je směnečná suma, tak i splatnost směnky akceptující bankou předem dohodnuta v příslušné úvěrové smlouvě. Banka tedy dodává bonitu. Banka při poskytnutí akceptačního úvěru nedává klientovi bezprostředně likvidní peníze, ale garantuje zaplacení určitého závazku svého klienta ve lhůtě splatnosti. Za poskytnutí akceptačního úvěru platí klient bance akceptační provizi. Akceptační úvěry banky obvykle poskytují pouze prvotřídním klientům. Eskontní směnečný úvěr Eskontní směnečný úvěr tento druh úvěru je založen na existenci a specifických zvláštnostech směnek. Směnky jsou svou podstatou dluhovými finančními instrumenty. Předmětem eskontního směnečného úvěru mohou být směnky vlastní i cizí. Podstata eskontního směnečného úvěru spočívá v tom, že banka od podniku, který je v pozici oprávněného směnečného věřitele, odkupuje směnku před datem její splatnosti. Banka si sráží tzv. diskont. Operace se uzavírá tím, že banka směnku v době její splatnosti předloží k proplacení hlavnímu směnečnému dlužníkovi. Je to relativně levný úvěr. Eskontním úvěrem rozumíme odkup směnek bankou s možností postihu předcházejících majitelů, držitelů směnky. Směnky zde plní pro banku funkci jištění, záruky za úvěr. Eskontním úvěrem dává banka k disposici držiteli směnky peněžní prostředky (po srážce diskontu, popř. dalších položek). Stane se věřitelem původního směnečného dlužníka (zaplatila před splatností jeho závazek). Prodávající držitel se stane druhotným dlužníkem, ručícím. Jde o zvláštní úvěrový vztah, kdy banka úvěruje odběratele (směnečného dlužníka) prostřednictvím dodavatele (držitele prodávané, eskontované směnky). Ramboursní úvěr Ramboursní úvěr - je modifikací akceptačního úvěru v oblasti zahraničních obchodních vztahů. Jde o akcept směnky vystavené na dovozce (dlužník) vývozcem (věřitel), tzv. ramboursní bankou. Iniciativa vychází od dovozce, který žádá přes své bankovní spojení o akceptování směnek vystavených na něj vývozcem u ramboursní banky (bývá ve třetí zemi). Existuje více forem ramboursního úvěru (podle místa ramboursní banky, jednorázový či opakovaný, kombinovaný s eskontem či nikoliv).

14 Avalový úvěr Avalový úvěr (ručitelský) představuje poskytnutí záruky klientovi za zaplacení jeho závazků, např. za závazek odběratele vůči jeho dodavateli (zejména zahraničnímu) za dodávky zboží. Banka neposkytuje úvěrem peněžní prostředky, nepřebírá závazek, ale ručí za jeho zaplacení (je jedním z druhů závazkových bankovních úvěrů). Za poskytování záruky (avalový úvěr) požadují banky provizi, závislou mj. na riziku. Nicméně záruky poskytují banky hlavně kvalitním klientům. Avalový úvěr může mít různé formy. Avalované cenné papíry, např. směnky, jsou snáze obchodovatelné. Aval - rukojemství směnečné (ev. šekové), směnečně právní zajištění závazku osoby zavázané ze směnky. Rukojmí (avalista) se na směnce podepíše, většinou s formulací jako rukojmí" nebo per aval a uvede osobu, za kterou se zaručil (tzv. avaláta). Směnečný rukojmí může ručit za hlavního směnečného dlužníka (výstavce směnky vlastní, akceptanta směnky cizí) nebo za vedlejšího směnečného dlužníka (výstavce směnky cizí nebo indosanta). Pokud rukojmí výslovně neuvede avaláta, ručí za výstavce. Směnečný rukojmí je zavázán stejně jako ten, za koho se zaručil. Věřitelé nejčastěji požadují bankovní aval za hlavního směnečného dlužníka. (aval u šeku je právně možný, ale jeho použiti je neobvyklé) Negociační úvěr Modifikací eskontního úvěru v oblasti vnějších, zahraničních obchodních vztahů je negociační úvěr. Jde o eskont směnek vývozce (věřitele) vystavených na dovozce (dlužníka), přičemž eskontující bankou je tzv. negociační banka (může to být banka dovozce či banka v jiné zemi). Negociační úvěr je odkup směnky podle anglického směnečného práva, negociují se vistasměnky a lhůtní směnky. Iniciativa k eskontu směnek leží na dovozci. Zpětný postih vývozce lze doložkou vyloučit. Kontrolní otázky a úkoly K 1. tematickému celku: Popište základní kroky úvěrové politiky. Proberte hlavní faktory analýzy odvětví při poskytnutí úvěru. Rozeberte hlavní ukazatele používané poměrovou analýzou. Popište aktuální trendy vývoje cen úvěrů v ČR. Ke 2. tematickému celku: Popište rizika čerpání úvěru pro podnik. Vysvětlete náklady krátkodobého úvěru. Objasněte využití eskontního úvěru v podnikové praxi. Naznačte úlohu lombardního úvěru v současnosti. K 3. tematickému celku: Popište varianty využití akceptačního úvěru.

15 Seznam použitých zkratek Studijní literatura Popište nepřímý remboursní úvěr. Analyzujte za koho, a jak ručí rukojmí ze směnky. Popište obsah bankovní záruky. Základní literatura: Mareš S., Zdroje financování podniku, VŠFS, Praha 2003, s Doporučená studijní literatura: Valach, J. a kol., Finanční řízení podniku, Ekopress, Praha 1999, s , s Valach, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha 2001, s Wawrosz, P., Zdroje financování podnikatelské činnosti, Sagit, Ostrava 1999, s Šenkýřová, B. a kol., Bankovnictví II, Grada Publishing, Praha 1997, s K 1. dílčímu tématu si prostudujte: PAVELKA, F., Úvěrové obchody, Praha 2001, s DVOŘÁK, P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha : Linde, 2001, s PRICEWATERHOUSE, Úvod do řízení úvěrového rizika, Praha, 1994, s PRICEWATERHOUSECOOPERS, Zásady řízení úvěrů, Praha, 1999, s KISLINGEROVÁ, E. a kol., Manažerské finance, Praha : C. H. Beck, 2007, s K 2. dílčímu tématu si prostudujte: DVOŘÁK, P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha : Linde, 2001,s PAVELKA, F., Úvěrové obchody, Praha : 2001, s VALACH, J., Finanční řízení podniku, Praha : Ekopres, 1999, s KISLINGEROVÁ, E. a kol., Manažerské finance, Praha : C. H. Beck, 2007, s K 3. dílčímu tématu si prostudujte: DVOŘÁK, P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha : Linde, 2001, s HUBÁČKOVÁ - SVOBODOVÁ,V., Směnka podruhé, Brno : ECON, 2005, s CHALUPA, R., Zákon směnečný a šekový komentář, Praha : Linde, 2006, s ČERMÁKOVÁ, I., Bankovní záruka, Brno : ECON 2002, s TICHÝ, M., Ovládání rizika : analýza a management, Praha : C. H. Beck, 2006, s

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l Úvodní charakteristika a cíle předmětu: Předmět Zdroje financování podniku systematicky vysvětluje podstatu

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.13

Více

5. Úvěrové bankovní produkty

5. Úvěrové bankovní produkty 5. Úvěrové bankovní produkty Výkladová část Úvěr je půjčení finančních prostředků právnické nebo fyzické osobě banko nebo třetí osobou za předpokladu jejich návratnosti a vyinkasování úroku a příslušných

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY PŘÍLOHA A Obsah 1 Úvěrový proces a úvěrové riziko 3 2 Význam a funkce úvěrů 5 3 Krátkodobé bankovní

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Komerční bankovnictví A 2-4

Komerční bankovnictví A 2-4 Komerční bankovnictví A 2-4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem.

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem. FAKTORINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ A FORFAITINGOVÉ FINANCOVÁNÍ EXPORTU A IMPORTU Obsah kapitoly Dílčí témata: 1) Podstata forfaitingu 2) Základní požadavky kladené na forfaitingové pohledávky podniku 3)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO142

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

LEASING (OPERATIVNÍ X FINANČNÍ)

LEASING (OPERATIVNÍ X FINANČNÍ) Financování tvorba rozdělování a užití finančních zdrojů Finanční zdroje vlastní: (vklady společníků, nerozdělený zisk, rezervní fond ze zisku pro nečekané náklady, zisk, odpisy) cizí zdroje: úvěr bankovní

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Funkce bank a jejich význam

Funkce bank a jejich význam Bankovní úvěrové analýzy B_BUA Zimní semestr 2011 Ing. Arnošt Klesla Ing. Jaroslav Tichý 1 Osnova B_BUA 1. Banky a úvěrové produkty 2. Základy řízení úvěrového rizika v bance 3. Finanční rizika, kategorie,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více