Vládní záruky. Periodicita: Roční. Pokrývá 4 předcházející roky (T 1, T 2, T 3 a T 4). Termín zveřejňování: Do konce října následujícího roku (T+10M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vládní záruky. Periodicita: Roční. Pokrývá 4 předcházející roky (T 1, T 2, T 3 a T 4). Termín zveřejňování: Do konce října následujícího roku (T+10M)"

Transkript

1 Vládní záruky Pokrytí: Data jsou vykazována za záruky poskytnuté vládními institucemi celkem (S.13) kromě fondů sociálního zabezpečení (sub sektor S.1314) a v dalším členění na poskytnuté ústředními vládními institucemi (sub sektor S.1311) a místními vládními institucemi (sub sektor S.1313). Za sub sektor S.1311 jsou data zveřejňována za organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel a ostatní vládní instituce. Za veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy a státní podniky zařazené do S.13 nejsou údaje v této tabulce vykazovány. Příspěvkové organizace nejsou oprávněny poskytovat záruky. Za sub sektor S.1313 jsou data vykazována za územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí. Regionální rady regionů soudržnosti a příspěvkové organizace zřizované ÚSC a DSO nejsou oprávněny poskytovat záruky. Data do roku 2013 obsahují za místní vládní instituce informace pouze za kraje, Hlavní město Prahu a města Brno, Ostravu a Plzeň. Tabulka obsahuje státní garance poskytnuté společnosti EGAP pouze v letech 2012 a Pro předchozí roky 2010 a 2011 nejsou údaje dostupné. Datové zdroje: Data do roku 2013 jsou zajišťována na základě individuálních zjišťování. Od roku 2014 jsou zdrojem dat účetní výkazy za jednotky sestavující účetnictví dle 45 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Údaje jsou vykazovány v příloze K doplňující informace k poskytnutým zárukám. Ustanovení vyhlášky týkající se vykazování garancí nabývají účinnosti dnem 1. ledna U ostatních vládních institucí a za standardizované záruky jsou zdrojem dat statistická zjišťování. Periodicita: Roční. Pokrývá 4 předcházející roky (T 1, T 2, T 3 a T 4). Termín zveřejňování: Do konce října následujícího roku (T+10M) Revize: Data nejsou revidována. Metodický popis: Vykazují se záruky poskytnuté institucím mimo vládní sektor. Na úrovni sektoru vládních institucí jsou tedy zaručené závazky konsolidovány. Částka zaručených závazků se vztahuje pouze k částce nesplacených jistin. Záruky, které jsou již vládními institucemi převzaty a v metodice ESA 95 imputovány do dluhu, se nezahrnují. Dále se nezahrnují garance poskytnuté v rámci mechanismu EFSF; garance poskytované v případě závažných událostí, které jsou obvykle nepojistitelné klasickým komerčním pojištěním; pojištění vkladů; závazky spojené s finančními deriváty. Podmíněnými závazky z poskytnutých jednorázových a ostatních garancí podrozvahy se rozumí záruky, u kterých není možné spolehlivě odhadnout pravděpodobnost plnění za původního dlužníka, včetně písemného prohlášení ručitele poskytnuté věřiteli o tom, že uspokojí jeho pohledávku, jestliže dlužník nesplní svůj splatný závazek vůči věřiteli, přičemž věřitel je na základě prohlášení ručitele oprávněn domáhat se splnění pohledávky na ručiteli v případě, že dlužník nesplnil svůj splatný závazek, směnečného rukojemského prohlášení připojeného na směnku nebo směnečný opis, záruky vzniklé prohlášením v záruční listině o uspokojení věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině, a záruky poskytnuté Českou republikou na základě zvláštního zákona. Jednorázovými garancemi se rozumí záruky individuální, obvykle navázané na dluhové nástroje jako úvěry, půjčky a dluhopisy, u kterých z důvodu nedostatku jiných srovnatelných případů nelze určit riziko spadnutí garance a tedy povinnosti věřitele převzít závazek. Ostatní garance jsou pak záruky, které nesplňují výše uvedenou definici. 1

2 Zveřejňované údaje zahrnují částku nesplacených podmíněných závazků zaručených vládními institucemi, které dosud nebyly převzaty. Z této částky se zvlášť vykazuje částka garancí poskytnutých veřejným podnikům (instituce sektoru S.11) a finančním institucím (instituce sektoru S.12). Formát zveřejňování: (tabulka v xls) Manuál o vládním deficitu a dluhu Implementace ESA10 vydání 2013 (Eurostat) Následující překlad byl připraven Ministerstvem financí a nebyl autorizován Eurostatem. Překlad je uveden pouze z informativních důvodů. Závazná verze Manuálu o vládním deficit je uveřejněna na internetových stránkách Evropské komise Eurostatu. VII.4 Vládní garance VII.4.1 Úvod k tématu 1. V řadě členských států Evropské unie, vláda, obvykle na ústřední úrovni, ale také na státní nebo místní úrovni, poskytuje záruky (nepodmíněné nebo podmíněné, sama nebo společně s jinými jednotkami případně "společně a nerozdílně", tj. vykonatelné vůči kterémukoli z ručitelů) za výpůjčky určitých podniků nebo jiných subjektů, a to jak ve veřejném a v soukromém sektoru. Obecně platí, že tímto umožňuje jednotce příjemce půjčovat si za nižší úrokovou sazbu 1, a v některých případech je dokonce této podpory třeba k samotnému vstupu na finanční trhy. Existují různé způsoby, jak může být záruka uplatněna (realizace garantovaných závazků), nicméně nejčastějším případem je obvykle situace, kdy je uplatnění záruky aktivováno věřiteli vypůjčující si jednotky, často první požádání. V uplatnění jsou zpravidla zapojeny tři strany: jednotka, která si půjčuje (dlužník, například veřejná korporace), jednotku, která půjčuje (věřitel, například banka) a ručitel, (v této kapitole vládní jednotka). 2. Vláda také může poskytovat záruky u aktiv držených určitými subjekty v rámci jejich běžné podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s vládními politikami. V tomto případě vláda přebírá závazky krýt ztráty související s poklesem hodnoty aktiv nebo neúspěšným vymáháním, také v tomto případě s různými způsoby aktivace povinností ručitele. Jsou li záruky k aktivům poskytnuty finančním institucím držícím značné objemy pochybných aktiv, i toto téma je ošetřen v tomto Manuálu v části věnované "finančnímu anulování" ( financial defeasance ). 3. Tato kapitola neuvažuje případ implicitních záruk, na rozdíl od formálních záruk, které jsou obecně upraveny v právních smlouvách (jako např. při garantované emisi cenných papírů). Implicitní záruky mohou vycházet z role vlády jakožto akcionáře nebo ovládající jednotky, kdy se předpokládá, že vláda v každém případě zasáhne, budou li pozorovány problémy. Implicitní záruky se rovněž mohou týkat ekonomické činnosti považována za nedílnou součást ekonomiky, kdy se předpokládá, že vláda zasáhne s cílem předejít selhání. Tato kapitola se rovněž nevztahuje na formální záruky k závazkům, které svým charakterem mají poměrně velmi blízko k pojistným schématům. Vláda se například může "zaručit" za některé platby domácností (např. nájemné za bydlení) nebo poskytnout záruku pro určité konkrétní akce (např. výstavy umění). 4. Vláda může poskytnout tři druhy záruk: ve formě derivátů (např. úvěrový swapy), které spadají pod běžnou úpravu derivátů a není proto pro transakce na tomto trhu třeba v tomto Manuálu zvláštní úpravy; ve formě standardizovaných záruk (nově rozlišovány v SNA2008 a ESA2010); ve formě "jednorázových" záruk. 1 Taková záruka může vést k rozšíření výpůjční kapacity, protože ratingové agentury obecně přisuzují vypůjčující si jednotce rating ručitele, pokud je vyšší. 2

3 5. ESA10 poskytuje v odstavci jasnou definici standardizovaných záruk, které "jsou vydávány ve velkém počtu, obvykle na poměrně malé částky, ve stejných liniích". Stručně řečeno, vykazují tyto hlavní znaky: jsou vydávány ve prospěch několika finančních institucí poskytujících úvěry na základě přesného rámce, vztahujícího se k aktivům finančních institucí, v jejichž prospěch byla záruka poskytnuta (k spuštění záruky nedochází kvůli selhání věřitelské jednotky u jejích vlastních závazků), v rámci politiky veřejného zájmu. Mezi hlavní příklady patří studentské půjčky (zejména tam, kde je na univerzitách vysoké školné), u realit patřících domácnostem (obecně pro dlužníky s nízkými příjmy) a vývozních úvěrů Jednorázové záruky jsou poskytovány podle přístupu případ od případu, zpravidla spíše na poměrně značné částky a na základě individuálních smluvních ujednání. Nejsou nabízeny ve všeobecném rámci, a protože nejsou poskytovány plošně, implikují navázání úzkého individuálního vztahu s vládou. Navíc jsou jejich dopady často předmětem zkoumání ze strany orgánů pro hospodářskou soutěž. 7. ESA10, podobně jako SNA2008, trvá na dalším rozlišování mezi standardizovanými a jednorázovými zárukami. V prvním případě by ručitelé měli být v pozici, že jsou při poskytnutí záruky schopni na základě dostupných statistických údajů schopni s využitím pravděpodobností vážného rizika jejího uplatnění odhadnout průměrnou ztrátu. V případě jednorázových záruk, by naopak ručitel zpravidla neměl být na počátku schopen učinit spolehlivý odhad rizika jejího uplatnění, které ve skutečnosti není předvídatelné. 8. Pokud jde o poplatky za poskytnutí záruky, podle obecné zásady, jsou poplatky, které vláda obdrží z pozice ručitele, klasifikovány jako poplatky za služby (P.131 netržní produkce) s tím, že celková netržní produkce (P.13) je zaznamenána na základě součtu výrobních nákladů. Zatím nezaplacené poplatky jsou odečteny od konečného výdaje. V souladu se zásadou časového rozlišení (s aktuálním principem), by tyto příjmy měly být rozloženy po celou dobu trvání záruky. Tato úprava se netýká poplatků, které jsou ve skutečnosti ekvivalentní k pojistnému, a to zejména pak v rámci vývozních úvěrových programů, a musí s nimi být dle ESA 2010 zacházeno podle pravidel pro neživotní pojištění. Nicméně, v případě konkrétních jednorázových záruk, výše placených poplatků může být považována za značně disproporční vůči nákladům produkce souvisejícím s provozováním záruky. V tomto případě je rozdíl mezi výší poplatků a jejich odhadnutou "čistou" servisní složkou obvykle zaznamenána jako běžný transfer (D.75), další složka pak bude zaznamenána v okamžiku splatnosti. Je li "servisní složka posouzena jako velmi marginální (jako je tomu v případě jednorázových záruk dosahujících značných částek) anebo není k dispozici nebo není spolehlivá informace o přesné výši nákladů na služby, je doporučováno zaznamenat všechny poplatky jako běžné transfery. VII.4.2 VII VII Jednorázové záruky Zachycení v národním účetnictví Obecný případ 9. Obecně platí, že vládou garantovaný dluh je zaznamenán pouze jako půjčka dlužníka a aktivum věřitele bez ohledu na to, zda se záruka týká konkrétní výpůjčky (např. jedné konkrétní půjčky), nebo celého dluhu společnosti. Pro vládu jde o podmíněný závazek, který není zachycen v rozvaze dle ESA (nicméně může být zobrazen jako záznamová položka nebo jako poznámka pod čarou). 10. Je li záruka, v plné výši nebo zčásti uplatněna, pak vláda přebírá dluh dlužníka prostřednictvím "převzetí dluhu", které je zaznamenáno jako kapitálový transfer (D.99) vlády poskytnutý dlužníkově společnosti ve výši uplatnění. Tento transfer má dopad na schodek. Kapitálový transfer je vyrovnán finanční transakcí, finančním závazkem převedeným z dlužníka na vládu. Vláda může buď okamžitě, nebo následně vstoupit do samostatné finanční transakce, v jejímž rámci splatí věřiteli zbývající dluh, a to jak jistinu (bez dopadu na 2 Termín "vývozních úvěrů" se zde používá v úzkém slova smyslu: záruky na půjčky / úvěry zahraničním kupujícím, nebo úvěry tuzemských dodavatelům, nicméně s výjimkou jakékoliv formy pojištění (např. prospekčního pojištění, politického rizika, atd.). Jinými slovy kryto je pouze úvěrové riziko vzniklé půjčujícím institucím. I když jsou uvedeny v ESA10/SNA08 jako příklad standardizovaných záruk, v rámci EU je většina vývozních úvěrových záruk spíše považována za pojištění. Operace uvedené v této kapitole, jsou pokryty "Úpravou státem podporovaných vývozních úvěrů" od OECD (poslední aktualizace z ledna 2013). 3

4 schodek), tak i naběhlé úroky, které nezaplatila v okamžiku převzetí, ale byly reinvestovány do finančních nástrojů. 11. V účetní rozvaze zpravidla garantovaný dluh není vykazován, dokud nedojde k aktivaci záruky. Nicméně očekává se, že informace o vládních zárukách jsou veřejně dostupné. Je navíc běžné, že Parlament musí schválit maximální objem záruk, které by vláda mohla poskytnuty v průběhu rozpočtového roku. Částečná uplatnění 12. K "částečnému uplatnění" záruky (někdy označovanému na jako "hotovostní uplatnění") dochází v okamžiku, kdy vláda zaplatí jednu splátku. Skutečná platba vládními institucemi je zaznamenána jako výdajový kapitálový transfer (D.99), vyrovnaný poklesem hotovosti a vkladů (F.2) (viz schéma rozhodovacího stromu). Koncepčně dochází k převodu finančního závazku na vládu a bezprostřednímu uhrazení této částky rušícímu závazek, neexistuje žádná povinnost zaznamenávat takové transakce. Nicméně, tato povinnost může vzniknout v případě, kdy je vláda ze zákona povinna automaticky převzít veškerý zbývající dluh (záruky na první výzvu) v důsledku prvního případu. Pro případy "opakovaného uplatnění", naleznete více v následující části (VII ). VII Případy, kdy je zřejmé, že vláda splatí dluh 13. V některých případech je s jistotou známo, že i přestože půjčka je legálně prováděna korporací, bude to vláda, která tuto půjčku splatí. Tato situace může nastat u nově vzniklého dluhu i stávajícího dluhu, za který vláda začala ručit. 14. V jednoznačných případech lze získat informace pro zachycení z právních dokumentů, nebo je závazek vládou vykazován ve veřejném účetnictví nebo obdobných dokumentech jako je rozpočet. V těchto případech je dluh považován za vydaný korporací a následně převzatý vládou. Tento předpoklad může nastat ihned, například v případě, kdy je již od začátku zřejmé, že dluh bude převzat vládou tak, že v národním účetnictví dluh nesmí být vůbec zaznamenán v žádném účetním období v rozvaze společnosti. Převzetí dluhu je zaznamenáno tak, jak je popsáno v VII VII Pokud je rozhodnuto, že vláda splácí, nebo bude splácet dluh 15. V jiných případech nemusí být k dispozici důkaz v podobě dokumentu prokazujícím, že vláda právně převzala dluh, nicméně jiné ukazatele naznačují, že vláda dluh de facto převzala. Příkladem takového důkazu může být: opakované uplatnění: lze pozorovat, že vláda každý rok 3 splácí dluh a to, buď přímo (na základě uplatnění, viz níže), nebo nepřímo, prostřednictvím opakujících se plateb dlužníkovi, které korporaci umožňují splatit všechny nebo část jejich dluhových závazků. Takové platby 4 mají za následek poskytnutí prostředků jednotce nezbytných k úhradě závazků vůči jejím věřitelům, aniž by formálně došlo k aktivaci záruky nebo k refinancování dluhu (včetně finanční zálohy od vlády). Stane li se taková forma podpory běžným jevem 5, je považována za "skryté nebo nepřímé uplatnění 6, které by mělo vyvolat přetřídění na vládní dluh. 3 V některých případech lze pozorovat v průběhu stejného roku v rámci stejného ujednání o záruce několik uplatnění. Tyto je třeba při implementaci pravidla považovat za jedno uplatnění. 4 V dané souvislosti lze započítat jakýkoli transfer ze strany vlády s výjimkou dotací na produkty D31 (avšak včetně D.319). 5 V souladu s pravidlem tří uplatnění zmíněným níže v 18, toto může být posuzováno, pokud podpora byla pozorována nejméně v průběhu tří po sobě jdoucích let. 6 V praxi může být obtížné posoudit takové nepřímé uplatnění z důvodu více zdrojů zisku korporace a případné různorodosti státní podpory. Proto by toto ustanovení mělo být aplikováno pouze tehdy, pokud by tato situace byla pozorována nepřetržitě v několika případech a nikoli výjimečně. Případy, kdy by vláda systematicky poskytovala finanční prostředky korporaci na úhradu velké části úrokového břemene by také měly být pečlivě přezkoumány, protože by mohly indikovat, že společnost nebude schopna splatit jistinu svého dluhu. V každém případě by mělo dojít k přezkoumání na individuálním základě národními statistiky ve spolupráci s Eurostatem. 4

5 ve veřejných účetních byla zaznamenána opravná položka nebo z obdobných dokumentů vyplývá, že pravděpodobnost splacení dluhu vládou je velmi vysoká a splacení již bylo vládou uznáno nad rámec obvyklé obezřetnostní praxe. 16. V tomto případě je v daném časovém období nesplacená částka dluhu, nebo jeho příslušná část posuzována jako de facto převzatá vládou. 17. Konkrétní příklady, kdy je třeba rozhodnutí, jsou ty, kdy dochází k opakovaným uplatněním garance (nebo tam, kde dochází k obdobným platbám jako jsou opakované kapitálové injekce vůči společnosti dlužníka s cílem předejít nezbytnému uplatnění garance). V druhém případě vláda fakticky splácí dluh, i když zde není žádný právní požadavek, aby tak činila, a není tudíž formálně jako takový zachycen v účetnictví vlády. 18. Jako praktický návod je využíváno to, zda v průběhu tří let došlo ke splátkám dluhu ze strany vlády (označováno jako pravidlo "tří uplatnění") prostřednictvím skutečných nebo de facto plateb (viz nepřímé uplatnění uvedené výše), pak dluh lze považovat za automaticky převzatý. Za výjimku lze považovat případ, kdy existují silné náznaky toho, že situace nebude nadále pokračovat. To znamená, že bylo rozhodnuto o zásadní restrukturalizaci jednotky, jíž byla poskytnuta garance, a mělo by dojít k posouzení toho, zda podle podnikatelského plánu bude jednotka v budoucnu schopna vypořádat svoje dluhové závazky 7. Dluh by za normálních okolností byl převzat v plném rozsahu (i když může dojít k omezení jen na část, u níž se očekává, že bude splacena vládou, existuje li o tom důkaz). Převzetí dluhu by mělo být zaznamenáno v okamžiku, kdy došlo k ekonomickému rozhodnutí o převzetí dluhu, například v okamžiku třetí roční platby. Převzetí dluhu musí být zaznamenáno tak, jak je popsáno v VII Pokud vládní instituce ručí za více než jeden dluhový nástroj vydaný jediným subjektem, pak by pravidlo mělo být použito na základě uplatnění kteréhokoli z garantovaných závazků. Proto v případě vydání rozhodnutí o tom, že dluh bude převzat v plném rozsahu, veškerý vládou zaručený dluh této jednotky se přebírá současně. VII Když převzetí závazku zahrnuje nárok vůči aktivům třetí strany Záruka k závazkům může být realizována případně z podnětu věřitelů, když jednotky, v jejichž prospěch byla poskytnuta záruka, nemohou splnit své dluhové závazky včas a nikoli kvůli problémům souvisejícím s jejich platební schopností. Takovým příkladem mohou být dočasné problémy s likviditou. Když převzetí dluhu zahrnuje nárok vůči aktivu třetí strany, například je li garantovaný dluh zajištěn specifickými aktivy 9 (případ krytých dluhopisů), lze odečíst tržní hodnotu aktiva, které by mohlo být převedeno vládě (jak mohlo být předpokládáno v ujednání o záruce), od kapitálového transferu, za předpokladu, že je velmi pravděpodobné, že vláda bude realizovat hodnotu aktiva v poměrně krátkém časovém horizontu. Pokud taková hodnota není zjistitelná, lze odhadnout na základě obvyklých metod / modelů používaných v byznysu tzv. reálnou hodnotu ( fair value ). 20. Další možností je, že nárokem získaným vládou by mohlo být nefinanční aktivum, jako je například nemovitost a nikoli finanční aktivum. Zde, v případě selhání, vláda převezme dluh zaručeného dlužníka a převezme také vlastnictví příslušného majetku. Zaznamenání bude obdobné případu uvedenému v předchozím odstavci a hodnota převáděného aktiva by měla být odečtena od kapitálového transferu a celkově jej nahradit, pokud je hodnota aktiva rovna hodnotě převzatého dluhu. Vzhledem k tomu, že transakce započtení je nefinanční, dojde k ovlivnění čistých půjček/výpůjček vlády kvůli nárůstu stavu aktiv. Když se vláda okamžitě aktiv zbaví v jejich tržní hodnotě, s cílem získat prostředky pro splácení závazku, bude konečný dopad na čisté půjčky/výpůjčky neutrální, pokud vláda prodá aktiva alespoň za hodnotu zaznamenanou v okamžiku převzetí dluhu. 7 Výjimkou je případ, kdy existuje silná indikace toho, že situace nebude nadále pokračovat. To by znamenalo, že bylo rozhodnuto o zásadní restrukturalizaci jednotky, v jejíž prospěch byla poskytnuta garance, a mělo by dojít k posouzení obchodního plánu s tím, zda subjekt bude v budoucnu schopen čelit svým dluhovým závazkům. 8 Případ záruky na aktiva držená finančními institucemi v potížích je ošetřen v kapitole IV.5 tohoto Manuálu. 9 Třetí stranou se rozumí, že aktivum není nárokem zaručené jednotky, ale jiné jednotky, která není součástí smluvního ujednání o záruce. V případech finančních nároků držených zaručenou jednotkou, mohou být taková aktiva převedena (pravděpodobně v důsledku smluvních závazků) dlužníkem na tu jednotku (jejíž selhání mohlo spustit aktivaci garance)a pak převedena vládě. Jednalo by se de facto o nárok za "čtvrtou stranou". 5

6 VII Když převzetí závazku zahrnuje pohledávku za korporací 21. Když vláda převezme dluh skrze uplatnění záruky, může také současně získat finanční aktivum, které představuje závazek společnosti, jíž byla poskytnuta záruka. Jde o nárok obecně uznaný v účetnictví vlády na veškeré zpětně získané částky, které společnost může následně poskytnout. 22. V nejběžnějším případě, kdy se vláda rozhodně převzít dluh od veřejné společnosti, která čelí obtížím, má se za to, že každý nový nárok vlády vůči společnosti, případně i zaznamenaný ve veřejném účetnictví, bude mít velmi nejistou hodnotu. V tomto případě není zaznamenáván žádný takový nárok, a tedy ani současný příjmový kapitálový transfer vlády. V případě pozdějších splátek od veřejné společnosti, budou tyto zaznamenány jako příjmové kapitálové transfery vlády (viz také níže VII.4.2.6). V případě, že společnost půjčující si se zárukou má plně soukromý charakter, vláda by mohla zvážit držbu nároku, který by v krajním případě vznikl akcionářům. Nicméně v případě, že půjčující si jednotka vykazuje kumulované ztráty, a zvláště pak záporné čisté jmění, žádný nárok vůči jednotce by v národním účetnictví neměl být vykázán. VII Dojde li po převzetí dluhu ke změně okolností 23. Poté, co vládě bylo ekonomicky přisouzeno převzít jí garantovaný dluh (viz VII.4.2.3), může dojít k tomu, že se finanční výkonnost podniku zlepší až do té míry, že začne dluh splácet a může pokračovat ve své právní povinnosti ve vztahu k závazku. V tuto chvíli je předchozí ekonomické převzetí neaktuální a předpokládá se, že společnost převzala dluh zpět od vlády. To znamená zaznamenání kapitálového transferu od společnosti vládě, vyrovnaného finanční transakcí, v jejímž rámci je závazek převeden z vlády na společnost. 24. Je li zotavující se jednotkou veřejná korporace, transakce zaznamenaná ve prospěch vlády by měla být podrobena tzv. superdividendovému testu a část platby by případně měla být oddělena jako snížení majetkové účasti (F.5). 25. Aby se zabránilo nestabilitě ukazatele dluhu ve vládní statistice, veškerý dluh ekonomicky převzatý vládou by měl zůstat jejím závazkem do té doby, než skutečně dojde k platbám jednotky vládě nebo věřiteli a přitom existuje jasný důkaz, že budou v budoucnu pokračovat. Jinými slovy, zlepšení finanční situace účetní jednotky, musí být považováno za trvalé, a nikoli kvůli přechodným faktorům. VII Přepůjčování ( On lending ) 26. Půjčuje li si vláda na trhu svým vlastním jménem, avšak s jasným záměrem přidělit prostředky konkrétním podnikům, které jsou smluvně zavázány splatit vládě jak jistinu, tak i úrok, dluh je vykázán při emisi jako vládní dluh a zároveň je zaznamenána odpovídající půjčka poskytnutá společnostem. Půjčka je analyzována v souladu s pravidly pro kapitálové injekce veřejným korporacím (viz kapitola 2.2). Proto může nebo nemusí mít v závislosti na testu kapitálové injekce dopad na čisté půjčky/výpůjčky vlády. 27. Vláda může poskytnout záruku jednotce za její výpůjčky na trhu, a poté financovat společnosti zapojené do rozsáhlé infrastruktury veřejného sektoru a dalších projektů. Pokud je jednotka považována za institucionální jednotku, výpůjčka je přesměrován tak, že si vypůjčuje vláda a půjčuje jednotce. Nicméně častěji jednotka není považována za institucionální jednotku (pak se zdá, že jen plní roli tzv. průtokové ("pass through") jednotky), takže výpůjčky jsou zaznamenány jako přímé výpůjčky vlády, s použitím prostředků k poskytnutí půjčky společnostem zapojeným do infrastrukturálních prací. VII.4.3 VII Zdůvodnění úpravy Obecný příklad 28. Obecnou zásadou je, že záruky plateb poskytnutých třetími stranami jsou považovány za podmíněná aktiva/závazky. 6

7 29. ESA uvádí, že "protože nevedou ke vzniku nepodmíněných povinností, podmíněných aktiv a závazků nejsou finančními aktivy a závazky" (ESA ). 30. V důsledku toho nejsou podmíněné závazky zaznamenávány v rozvaze dle ESA a nejsou zahrnovány do vládního dluhu. Podobně poskytnutí podmíněného aktiva a závazků není považováno v národním účetnictví za transakci. V obecné rovině, operace poskytnutí záruky vede pouze k zaznamenávání transakcí týkajících se poplatků a při aktivaci záruky, tj. tehdy když ručitel nahrazuje původního dlužníka (nebo v některých případech poskytuje kompenzaci držiteli některých identifikovaných aktiv) z důvodu selhání, která spouštějí realizaci záruky. V některých případech musí být provedeno posouzení toho, zda záruka byla skutečně aktivována, i když právně nedošlo k plné aktivaci. Realizace záruky vede k převzetím dluhu nebo v některých případech k "čistým" kapitálovým transferům. Při převzetí dluhu jsou vykázány částky plateb, k nimž je povinen ručitel jménem původního dlužníka. 31. Jakékoli uplatnění záruky, ať už plné nebo částečné, je tedy ekvivalentní k převzetí dluhu vládou. VII Je li zřejmé, že vláda splatí dluh 32. V případě nově garantovaného dluhu, kde je jisté, že jej vláda, jako ručitel, jej bude splácet, jde o ekonomický ekvivalent přímé výpůjčky vlády od věřitele, a tudíž převzetí povinnosti obsluhy dluhu. V tomto případě jakoby prostředky z vládní výpůjčky byly použity na financování společnosti, avšak, jako by vláda nepředpokládala, že od půjčující si jednotky obdrží cokoli jako protiplnění, taková transakce by nebyla půjčkou a měla by být vykázána jako transakce rozdělování, kapitálový transfer s dopadem na čisté půjčky/výpůjčky vlády. 33. V případě, že vláda garantuje existující dluh a je s jistotou zřejmé, že jej vláda bude splácet, jedná se o obdobnou situaci jako u převzetí dluhu ve prospěch jednotky, za níž byla vystavena záruka. VII Když je rozhodnuto, že vláda splácí nebo bude splácet dluh 34. Tento případ je obdobou neformálního uplatnění záruky. Zaznamenání odráží koncept ekonomické podstaty, jejíž vykázání má přednost před právním stavem nebo správního formou (viz ESA ). V těchto případech je vláda vnímána, jako by převzala dluh od společnosti. 35. Byly pozorovány případy, kdy vláda každý rok splácela dluh místo společnosti bez toho, že došlo k jakémukoli formálnímu uplatnění záruky a musí být provedena pečlivá analýza, aby bylo možné posoudit, zda došlo ke skutečnému uplatnění záruky. Tyto platby představují indikaci toho, že se v praxi očekává převzetí dluhu vládou. Zaznamenání závazku jako součást vládního dluhu je výsledkem posouzení ekonomické reality v tom smyslu, zda vláda bude pokračovat v přebírání závazku na pravidelném základě, přičemž v takovém případě patří závazek z ekonomického úhlu pohledu vládě. 36. Pro účely národního účetnictví, musí ekonomická realita vždy převážit nad právní formou. Je třeba vyhnout se nejednoznačným situacím, kdy by v budoucnu mohlo dojít k dalšímu přetřídění. VII Když převzetí závazku zahrnuje pohledávku nebo aktivum třetí strany 37. Hlavní otázkou zůstává při uplatnění vládní záruky, zda na oplátku, vláda eviduje pohledávku. Tuto pohledávku je třeba v národním účetnictví zaznamenat jako protiváhu kapitálového transferu, avšak pouze v případě, že má kladnou a jistou hodnotu, to znamená, že může být považována za skutečný nárok ( effective claim ). Pojem "skutečný nárok" se odvolává na několik textů podnikatelského účetnictví (zejména IPSAS19), stejně jako standard MMF GFSM2001. Vylučuje se případ, kdy vláda přijímá pohledávku za zaručenou jednotkou, což by nebylo možné považovat za skutečný nárok, protože k němu je třeba aktivace záruky v souvislosti s neschopností čelit svým vlastním povinnostem (viz níže). 7

8 VII Zahrnuje li převzetí závazku pohledávku za společností 38. Při uplatnění záruky vláda může získat od zaručené jednotky aktivum ve formě majetkové účasti. V dané souvislosti je třeba provést zhodnocení reálnosti nároku. Například, pokud vláda získá pohledávku za ztrátovou veřejnou společností, to co přijímá lze považovat za bezcenné a není třeba zaznamenat žádný skutečný nárok. 39. Je li nárok zaznamenán v účetnictví vlády jako půjčky poskytnutá soukromé společnosti 10, pak je pohled na finanční transakci jakožto půjčku třeba analyzovat v tom smyslu, zdali se společnost nepotýká s finančními obtížemi (kumulovanými ztrátami, záporným vlastním kapitálem, možností vstupu na trh), takže její reálná hodnota je nulová nebo blízká nule a nepředstavuje "skutečný nárok". V tomto případě je zaznamenání kapitálové injekce nepatřičné, přičemž pohledávka nepředstavuje skutečný nárok a transakce vztahující se k aktivaci záruky by měla být zaznamenána spíše jako kapitálový transfer, než jako půjčka. Rozhodovací strom pro hotovostní uplatnění garance 10 Pro veřejné společnosti uvádí výše zmíněný odstavec 22, že není zaznamenána žádná pohledávka. 8

9 VII.4.4 VII VII Standardizované záruky Úprava v národním účetnictví Obecný princip 40. Obecná zásada národního účetnictví k ošetření standardizovaných záruk vychází z analogie k neživotnímu pojištění. Jeho úprava je popsána v kapitole 16 ESA10 a kapitole 17 SNA Úprava neživotního pojištění v národním účetnictví je založena na předpokladu, že jednotka poskytující takové standardizované záruky bude jednat za účelem podnikání, tj. s cílem dosáhnout zisku, a v každém případě tak, že činnost nebude ztrátová. Mohlo by však dojít k tomu, že výše pojistného anebo příjmu z kapitálového majetku nepokryje v případě mimořádných ztrát vzniklé nároky. V EU je pojišťovací činnost přísně regulována dohledovými orgány tak, aby se takovým situacím předcházelo (viz požadavky "Solvency II"). Nicméně pouhé poskytnutí standardizované záruky není jako takové považováno za základní pojišťovací činnost podléhající dohledu a regulaci EU. 42. Proto není zcela nepravděpodobné, že by vláda EU mohla poskytnout standardizované záruky pro komerční účely, i když lze pochybovat o tom, že v dané činnosti bude konkurovat nevládním jednotka. Vychází se z principu, že může li být taková aktivita poskytování záruk zisková, bude spíše prováděna pouze nevládními jednotkami. Nicméně, z teoretického úhlu pohledu, pokud toto bylo pozorováno, tzn. vláda vybírá poplatky považované za ekonomicky významné, pokrývající většinu očekávaných uplatnění plus správní náklady 11, dojde v národních účtech k obdobnému ošetření jako u neživotního pojištění tak, jak bylo uvedeno výše. 43. Když vláda organizuje standardizované záruky dle obecného principu musí být závazek, klasifikovaný v ESA10 jako AF.66, vykázán v rozvaze vlády. V podstatě je roven současné hodnotě očekávaných uplatnění záruk, po odečtení případných náhrad, jejichž přijetí může ručitel očekávat od dlužníků v prodlení 12. Při vzniku takového závazku existuje určitá analogie k zaznamenání rezervy v rámci podnikatelského účetnictví (včetně IPSAS ), které vyžaduje provést spolehlivý, avšak konzervativní odhady na základě určitého důkazu (minulé zkušenosti, prognóz v případě nové aktivity). 13 Jako takové nejsou tato očekávání svázána s tržní (ziskovou) nebo netržní povahou této specifické záruční činnosti. Pokud vláda vybírá poplatky podle podmínek uvedených v 42 (většina nákladů "placených" příjemci záruky), zaznamená se ve finančních účtech ve výši obdržených poplatků snížených o uplatnění existujících záruk. Proto je protistranou závazku hotovostní platba (část poplatků zadržených k vytvoření rezerv a část příjmů z investic nepoužitých k výplatě nároků). 14 Pokud vláda nevybírá žádné poplatky (nebo na úrovni zdaleka nepokrývající celkové náklady vlády na schéma), protistranou vzniku tohoto závazku není hotovostní tok, ale nefinanční transakce, tj. transfer poskytnutý vládou. VII Zaznamenání speciálního závazku v případě nekomerční činnosti 44. Z praktického hlediska musí být při poskytnutí jistiny úvěrů (zahrnující více dlužníků) v rámci schémat standardizovaných vládních záruk zaznamenána v daném období v rozvaze vlády částka ve výši určitého 11 Všimněte si, že v tomto případě by vládní jednotka zapojená do této činností mohla být považována za finanční kvazikorporaci (za podmínek stanovených v kapitole 2 ESA10 a v části I tohoto Manuálu), a tudíž zatříděna mimo vládní sektor tak, že by se v účtech vlády objevily pouze toky mezi touto jednotkou a vládou. 12 Toto se týká možných pozdních splátek, které by dlužník mohl realizovat po uplatnění garance. Dlužník může být stále právně zavázán, avšak v mnoha případech je jeho dluh považován z nejrůznějších důvodů po uplatnění záruky za zcela nenávratný. 13 Všimněte si, že tato je v SNA2008 a v ESA2010 označována jako "rezerva na uplatnění standardizovaných záruk", avšak je třeba zdůraznit, že se nejedná o obdobu k rezervám v podnikovém účetnictví, které jsou zaznamenány pouze v účetnictví jednotky vytvářející rezervu, zatímco v národních účtech, je považována za finanční nástroj a proto zaznamenána jako závazek (v účtech ručitele) a recipročně jako aktivum (v účtech pojištěnců). 14 Ta může být "znovu nastavena" pomocí ostatní změny v objemu, kdy jsou znovu odhadnuta zvýšena nebo snížena očekávání nároků (uplatnění) z celkového rizika portfolia. 9

10 procenta jako závazek AF.66, s protistranným zápisem ve formě kapitálového transferu. 15 V národním účetnictví dochází k tomuto kapitálovému transferu ve prospěch pojištěnců, tj. finančních institucí, které poskytují úvěry a drží smluvní nárok vůči ručiteli vládě, spíše než ekonomickým subjektům, kterým byly poskytnuty úvěry od finančních institucí, i když samozřejmě využívají výhody plynoucí z existence pro ně vládou organizovaného garančního schématu. Toto má být analyzováno jako očekávání čistých nákladů na skutečná uplatnění, která jsou očekávána. Kvůli jejich předpokládané pravděpodobnosti dochází již na počátku k dopadu v účtech vládních institucí. Z definice se v závislosti na stupni rizika očekává, že vláda v systému ztratí peněžní prostředky. Okamžik, kdy je částka, na níž byla vytvořena rezerva, skutečně použita, tj. v době převodu hotovosti finančním institucím v důsledku uplatnění záruky, není spojen s žádným dopadem na vládní deficit. Nelze samozřejmě vyloučit, že se rezerva AF.66 může rovnat plné výši úvěru (taková 100% riziková půjčka nikdy neměla být poskytnuta) a může být upravena tak, že se může jevit vhodné zaznamenat celkovou částku půjčky (nebo jiných aktiv), které jsou zajištěny vládní standardizovanou zárukou, podobně jako v případě jednorázových záruk, které jsou zaznamenány v plné výši podkladového zaručeného nástroje nezávisle na odhadu pravděpodobnosti selhání. 45. Zaznamenání závazku AF66 je v SNA podmíněno uznáním rezervy v účtech vládních institucí (na základě účetního rámce jiného než národní účetnictví). Obecný přístup by měl být takový, že v tomto případě by měly národní účetní na základě těchto odhadů učiněných vládou zaznamenat příslušný závazek. V zásadě se národní účetní nesmí odchýlit od tohoto odhadu, protože je nepravděpodobné, že by sami mohli být v lepší pozici k tomu, aby učinily spolehlivé odhady předpokládaných ztrát. Dále je také třeba zdůraznit, že podle pravidel veřejného účetnictví stále více a více přijímaných vládními jednotkami (IPSAS nebo jeho ekvivalenty), vytvoření odpovídající rezervy k jakékoli rizikové aktivitě představuje silný požadavek vycházející z předpokladu, že je možné provést spolehlivé odhady dopadu rizika. 16 Nicméně, ne všechny vlády přijaly ve svých veřejných účetnictvích (což platí, zejména pokud uvažujeme všechny úrovně vládního sektoru) účetní rámec, který ukládá vytvářet rezervu k pokrytí budoucích prokázaných rizik. Lze očekávat, že členské státy, v nichž ústřední vláda bude přímo poskytovat standardizované záruky, bude takovým rámcem disponovat. Tam, kde tomu tak není, by národní účetní měli z důvodu srovnatelnosti zvážit, zda jejich schémata mají dostatečné prvky, jako u obdobných systémy v jiných členských státech k tomu, aby mohli, po projednání s Eurostatem, odhadnout závazek AF.66. Případ zcela nového schématu s velmi specifickými rysy by nicméně mohl vyvolávat určité obtíže. 46. Závazek může být revidován směrem nahoru v případě, kdy je riziko selhání dále odhadováno jako vyšší a v souladu s počátečním zachycením zaznamenán za stejných podmínek nový kapitálový transfer, pokud se předpokládá, že jej lze pozorovat u všech stávajících půjček v portfoliu, a nikoli jen u nových půjček, které by se mohly vyznačovat specifickou míru nesplácení. V jiném případě může být riziko nižší, než se očekávalo, a závazek by bylo možné upravit směrem dolů, nejprve prostřednictvím imputace kapitálového transferu souvisejícího s novými operacemi v daném roce a jakéhokoliv překročení opačným kapitálovým transferem. Eurostat však doporučuje, aby úpravy směrem dolů byly prováděny pouze tehdy, když je zlepšení vymáhání pohledávky pozorováno v průběhu poměrně dlouhého období, a je považováno za zcela nevratné. Může se také stát, že vláda bude muset čelit vyšším uplatněním záruk, než kolik činí v době poskytnutí půjček předem vytvořené "rezervy". Toto by mělo být zaznamenáno jako nový kapitálový transfer. Vláda bude v tomto případě muset vytvořit rezervu pro zbytek půjček v portfoliu podle nového kapitálového transferu. VII Vliv uplatnění záruky v daném kontextu 47. Co se týče uplatnění záruky, je třeba rozlišit dva případy. V prvním případě náhrada vyplacená finanční instituci vede k úplnému odpisu úvěru v selhání v jejím účetnictví. Z různých důvodů byly všechny dluhy považovány za nedobytné, a tak uplatnění pokrývá celou záruku. 15 Je zaznamenán jako kapitálový a nikoli jako běžný transfer, protože rezerva AF.66 je vytvořena pro budoucí selhání (a nikoli selhání pozorovaná v běžném roce) a představuje očekávané uplatnění záruk následující selhání dlužníků, která jsou podle ESA10 vykázány jako kapitálový transfer (viz f). 16 Tyto obvykle závisí na dvou parametrech: Pravděpodobnosti selhání a ztrátě vyvolané selháním. Může se však stát, že auditoři nebudou požadovat vytvoření rezervy, v případě, že je dopad pro jednotku považován za poměrně zanedbatelný a pokud není jistý okamžik možného budoucího dopadu a dojde k němu spíše až ve vzdálené budoucnosti. 10

11 V druhém případě se jedná o pouze částečná uplatnění a banka může ve svém účetnictví evidovat celou nesplacenou jistinu půjčky: selhání je považováno jen za dočasné. Za normálních okolností v takovém případě není důvod domnívat se, že vládě vznikne pohledávka odrážející vrácení uplatnění v případě, že dlužník začne splácet svou půjčku. V tomto případě by měl být zaznamenán "zpětný" kapitálový transfer ve prospěch vlády v okamžiku skutečného splacení zaručenou jednotkou vládě. Tím by nakonec měla být poskytnuta úplná informace o skutečných čistých nákladech vlády vyplývající z daného schématu. Banka také může odepsat půjčku v části, za níž byla poskytnuta kompenzace s tím, že odhadne, že stále ještě existuje určitá pravděpodobnost splacení zbývající část půjčky. Opět platí, že je v účetnictví vlády tvořena "rezerva" na globální bázi a nikoli na individuální úrovni. Proto neexistuje li žádný důvod měnit původní celkové odhady předpokládaných nákladů schématu, neměla by taková situace mít žádný dopad na účty vládních institucí. VII Zdůvodnění úpravy 48. Důvody, proč by měly být tyto záruky ošetřeny v národním účetnictví podobně jako neživotní pojištění, jsou uvedeny v ESA2010 (viz 5,190 a následující) a v SNA2008 (viz Část 3 kapitola 17). Důležitým bodem je skutečnost, že malé jednotlivé částky kryté zárukami a opakování obdobných znaků ve velkém množství v průběhu času vysvětluje zaměření se na globální ošetření celkové zaručené částky, spíše než na individuální úrovni, která není přímo řízená ručitelem. V případě takovýchto vládních záruk je jejich účel obecně součástí stálých politik veřejného zájmu pro velké množství potenciálních příjemců, zatímco jednorázové záruky jsou zpravidla vázány ke konkrétní situaci jednotlivých subjektů nebo malých skupin jednotek. Zachycení je nicméně třeba upravit tam, kde vláda nejedná obdobně jako neživotní pojišťovny, v tom smyslu, že poplatky placené příjemci nejsou zafixovány tak, aby pokryly celé nebo téměř celé náklady systému, jak je zdůrazněno v SNA V tomto případě vláda nebude usilovat o neutrální dopad na svůj výkaz zisku a ztráty stanovením fixních poplatků na úrovni, kde by z hlediska obdobné doby pokryly většinu, ne li celé, očekávané selhání podkladových aktiv ze svých vlastních zdrojů. Intervence vlády prostřednictvím schématu standardizovaných záruk se uskutečňuje v kontextu politik, jejichž cílem je zlepšit přístup některých specifických kategorií ekonomických subjektů na trh. V této souvislosti se dá v daných ujednáních očekávat prvek jednostranné transakce. VII.4.5 VII Účetní příklady Jednorázové záruky: pravidlo tří po sobě jdoucích uplatnění Vláda poskytuje záruku 100 veřejné společnosti k dluhu ve formě půjčky AF.4. (Vládou není účtován žádný poplatek). 1) Na počátku, není žádný důvod se domnívat, že záruka bude automaticky uplatněna. Neexistuje tedy žádný záznam v účtech vládních institucí. Záruka je podmíněným aktivem. (Pro zjednodušení nejsou v příkladu uvedeny úroky z dluhu.) 11

12 VLÁDA F F (AF.2) AF ) V roce t dochází k uplatnění záruky ve výši 10. Obdobně pak v roce t+2. VLÁDA Počáteční rozvaha AF Nefinanční účet U Z U Z D.9 10 D.9 10 B.9 10 B.9 10 F F F F.4 10 B.9 10 B.9F +10 AF.3 10 AF ) V roce t+3 dochází k třetímu uplatnění garance. 12

13 VLÁDA Počáteční rozvaha AF.3 20 AF.4 80 Nefinanční účet U Z U Z D.9 80 D.9 80 B.9 80 B F F F F.4 80 F B.9 80 B.9F +80 AF.3 30 AF.4 70 VII Přetřídění na vládní dluh na začátku Vláda poskytuje záruku 100 veřejné společnosti za dluh ve formě dluhopisů AF.3. (Vláda nepožaduje žádné poplatky.). 1) Na počátku, existují pádné důkazy (společnost se zápornými vlastními zdroji, splácení závazku přijatého vládou, atd.), že dluh bude splacen vládou a nikoliv "zjevným" zákonným dlužníkem. Dluh je tudíž považován od počátku za vládní dluh. (Podle zjednodušení nejsou v příkladu uváděny úroky z dluhu.) VLÁDA Nefinanční účet U Z U Z D D B B F F F B.9 80 B.9F 100 AF AF ) Při konečné splatnosti veřejná společnost je nakonec v pozici, že splatí sama 10 ze splátky jistiny

14 VLÁDA Počáteční rozvaha AF AF.2 10 Nefinanční účet U Z U Z D.9 10 D.9 10 B.9 10 B.9 10 F F F.2 10 B.9 10 B.9F 10 AF.3 0 VII Vládní záruka na ztráty týkající se problematických aktiv 17 1) Pro problematická aktiva o nominální hodnotě 100 jsou spolehlivě odhadnuty ztráty ve výši 70. Garantovaná částka je zaznamenána jako výdaj vlády (D.9) a závazek vlády (F.7). Problematická aktiva zůstávají na účtech finanční instituce. 17 Viz Kapitola IV.5 definice problematických aktiv, zejména

15 VLÁDA Počáteční rozvaha AF AF Nefinanční účet U Z U Z D.9 70 D.9 70 B.9 70 B F F B.9 70 B.9F +70 Účet přecenění F.3 70 AF.8 70 AF.3 30 AF AF ) V roce T vláda vyplatí transfer finanční instituci, která musí splatit svůj dluh ve výši 70. Vláda si potřebuje vypůjčit na trzích. VLÁDA Počáteční rozvaha AF.8 70 AF.3/4 30 AF AF.8 70 F.2 (+70 70) F.8 70 F ) F.3 70 F F.8 70 B.9F 0 B.9F 0 AF.3 70 AF.3 30 AF ) V roce t finanční instituce také musí splatit svůj dluh 70, nicméně vzniklé ztráty na aktivech činí 60, částka hotovosti převedená vládou (z výpůjčky na trzích). 15

16 VLÁDA Počáteční rozvaha AF.8 70 AF.2 x AF AF.3 30 AF.8 70 Nefinanční účet U Z U Z D.9 10 D.9 10 B.9 10 B.9 10 F.2 (+60 60) F.8 ( 60 10) 70 F ) 70 F.3 70 F F.8 70 B.9F 10 B.9F 10 Účet přecenění F.3 10 AF.3 60 AF.2 x 10 AF.3 30 AF.3 40 VII Standardizované záruky: případ bez poplatků účtovaných vládou Vláda poskytuje záruku za půjčky poskytnuté některými finančními institucemi (bez poplatku účtovaných vládou vláda nejedná na komerčním základě a poplatky by měly být vnímány s tím, že při nejlepším pokrývají administrativní náklady). Na počátku úvěrů vláda vytvoří závazek AF.66 na základě odhadu očekávání, že 20 % půjček vyústí v náklad vlády ve výši 20 z poskytnuté částky 100. (Pro zjednodušení náklady produkce takové záruky jsou uvazovány za nulové.) VLÁDA Počáteční rozvaha 0 Nefinanční účet U Z U Z D.9 20 D.9 20 B.9 20 B

17 F F F B.9 20 F B.9F +20 AF AF AF V roce n je kvůli selhání dlužníka uplatněna garance (zde 20); vláda vydá k jejímu uhrazení dluhopis. VLÁDA Počáteční rozvaha AF AF AF Nefinanční účet U Z U Z AF.2 20 F F F B.9F 0 B.9F 0 Ostatní změny objemu AF.4 20 AF.4 80 VII.5 Základní pojmy a odkazy účetního zachycení Převzetí dluhu, zrušení dluhu, odpis dluhu ESA10, , 6.14 Ostatní kapitálový transfer ESA10, Podmíněné aktivum / závazek ESA10, 5. 17

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311)

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Povaha vstupních údajů hotovostní báze Pokrytí jednotek a) organizační složky státu (ústřední rozpočtové organizace) b) státní mimorozpočtové

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2010 KOM(2010) 774 v konečném znění Příloha A/Kapitola 14 PŘÍLOHA A návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském systému národních a regionálních

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám. Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám. Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení : 02 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Druhy ocenění aktiv a pasiv Opravné položky DRCENY Druhy ocenění (popř. cen) sledovaných aktiv nebo pasiv podle právních předpisů platných v České republice

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Rozsah působnosti 1 Tento standard se používá pro sestavování finančních zpráv penzijních plánů. 2 Penzijní plány jsou někdy označovány různými jinými názvy,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název účetní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text)

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dolní Tošanovice

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 277983 Obec Jívka Jívka čp. 42, 542 13 Jívka sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA-BoS-15/113 CS Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00256625 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hradiště Účetní

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 A.1. Informace podle 7 odst.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2014 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 31.10.2012 Kontaktní osoba Michael Rech Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 118 00 Praha 1, Telefon +420 25704 2683 Fax +420 25704

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00557889 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Drnovice Účetní

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00299316 Obec Paseka Paseka čp. 17, 783 97 Paseka sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 182 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 166, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 182 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 166, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 182 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 166, O B S A H : 473. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012)

Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace Licence: W0XX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

1. Tento standard se používá pro účtování smluv o zhotovení v účetních výkazech dodavatelů.

1. Tento standard se používá pro účtování smluv o zhotovení v účetních výkazech dodavatelů. IAS 11 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 11 Smlouvy o zhotovení [Novelizace standardu viz. Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 18 viz. Nařízení

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572306 Název: Obec Bukovec 15 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 70968721 Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště Sestavená k rozvahovému

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013. {SWD(2014) 241 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013. {SWD(2014) 241 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 COM(2014) 463 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013 {SWD(2014) 241 final} CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

Licence: D12G XCRGUPXA / PXA (20032014 / 05032014)

Licence: D12G XCRGUPXA / PXA (20032014 / 05032014) 1. PŘÍLOHA územní samosprávné celk, svazk obcí, regionální rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00278165 Název: Obec Nemojov Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více