Vládní záruky. Periodicita: Roční. Pokrývá 4 předcházející roky (T 1, T 2, T 3 a T 4). Termín zveřejňování: Do konce října následujícího roku (T+10M)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vládní záruky. Periodicita: Roční. Pokrývá 4 předcházející roky (T 1, T 2, T 3 a T 4). Termín zveřejňování: Do konce října následujícího roku (T+10M)"

Transkript

1 Vládní záruky Pokrytí: Data jsou vykazována za záruky poskytnuté vládními institucemi celkem (S.13) kromě fondů sociálního zabezpečení (sub sektor S.1314) a v dalším členění na poskytnuté ústředními vládními institucemi (sub sektor S.1311) a místními vládními institucemi (sub sektor S.1313). Za sub sektor S.1311 jsou data zveřejňována za organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel a ostatní vládní instituce. Za veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy a státní podniky zařazené do S.13 nejsou údaje v této tabulce vykazovány. Příspěvkové organizace nejsou oprávněny poskytovat záruky. Za sub sektor S.1313 jsou data vykazována za územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí. Regionální rady regionů soudržnosti a příspěvkové organizace zřizované ÚSC a DSO nejsou oprávněny poskytovat záruky. Data do roku 2013 obsahují za místní vládní instituce informace pouze za kraje, Hlavní město Prahu a města Brno, Ostravu a Plzeň. Tabulka obsahuje státní garance poskytnuté společnosti EGAP pouze v letech 2012 a Pro předchozí roky 2010 a 2011 nejsou údaje dostupné. Datové zdroje: Data do roku 2013 jsou zajišťována na základě individuálních zjišťování. Od roku 2014 jsou zdrojem dat účetní výkazy za jednotky sestavující účetnictví dle 45 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Údaje jsou vykazovány v příloze K doplňující informace k poskytnutým zárukám. Ustanovení vyhlášky týkající se vykazování garancí nabývají účinnosti dnem 1. ledna U ostatních vládních institucí a za standardizované záruky jsou zdrojem dat statistická zjišťování. Periodicita: Roční. Pokrývá 4 předcházející roky (T 1, T 2, T 3 a T 4). Termín zveřejňování: Do konce října následujícího roku (T+10M) Revize: Data nejsou revidována. Metodický popis: Vykazují se záruky poskytnuté institucím mimo vládní sektor. Na úrovni sektoru vládních institucí jsou tedy zaručené závazky konsolidovány. Částka zaručených závazků se vztahuje pouze k částce nesplacených jistin. Záruky, které jsou již vládními institucemi převzaty a v metodice ESA 95 imputovány do dluhu, se nezahrnují. Dále se nezahrnují garance poskytnuté v rámci mechanismu EFSF; garance poskytované v případě závažných událostí, které jsou obvykle nepojistitelné klasickým komerčním pojištěním; pojištění vkladů; závazky spojené s finančními deriváty. Podmíněnými závazky z poskytnutých jednorázových a ostatních garancí podrozvahy se rozumí záruky, u kterých není možné spolehlivě odhadnout pravděpodobnost plnění za původního dlužníka, včetně písemného prohlášení ručitele poskytnuté věřiteli o tom, že uspokojí jeho pohledávku, jestliže dlužník nesplní svůj splatný závazek vůči věřiteli, přičemž věřitel je na základě prohlášení ručitele oprávněn domáhat se splnění pohledávky na ručiteli v případě, že dlužník nesplnil svůj splatný závazek, směnečného rukojemského prohlášení připojeného na směnku nebo směnečný opis, záruky vzniklé prohlášením v záruční listině o uspokojení věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině, a záruky poskytnuté Českou republikou na základě zvláštního zákona. Jednorázovými garancemi se rozumí záruky individuální, obvykle navázané na dluhové nástroje jako úvěry, půjčky a dluhopisy, u kterých z důvodu nedostatku jiných srovnatelných případů nelze určit riziko spadnutí garance a tedy povinnosti věřitele převzít závazek. Ostatní garance jsou pak záruky, které nesplňují výše uvedenou definici. 1

2 Zveřejňované údaje zahrnují částku nesplacených podmíněných závazků zaručených vládními institucemi, které dosud nebyly převzaty. Z této částky se zvlášť vykazuje částka garancí poskytnutých veřejným podnikům (instituce sektoru S.11) a finančním institucím (instituce sektoru S.12). Formát zveřejňování: (tabulka v xls) Manuál o vládním deficitu a dluhu Implementace ESA10 vydání 2013 (Eurostat) Následující překlad byl připraven Ministerstvem financí a nebyl autorizován Eurostatem. Překlad je uveden pouze z informativních důvodů. Závazná verze Manuálu o vládním deficit je uveřejněna na internetových stránkách Evropské komise Eurostatu. VII.4 Vládní garance VII.4.1 Úvod k tématu 1. V řadě členských států Evropské unie, vláda, obvykle na ústřední úrovni, ale také na státní nebo místní úrovni, poskytuje záruky (nepodmíněné nebo podmíněné, sama nebo společně s jinými jednotkami případně "společně a nerozdílně", tj. vykonatelné vůči kterémukoli z ručitelů) za výpůjčky určitých podniků nebo jiných subjektů, a to jak ve veřejném a v soukromém sektoru. Obecně platí, že tímto umožňuje jednotce příjemce půjčovat si za nižší úrokovou sazbu 1, a v některých případech je dokonce této podpory třeba k samotnému vstupu na finanční trhy. Existují různé způsoby, jak může být záruka uplatněna (realizace garantovaných závazků), nicméně nejčastějším případem je obvykle situace, kdy je uplatnění záruky aktivováno věřiteli vypůjčující si jednotky, často první požádání. V uplatnění jsou zpravidla zapojeny tři strany: jednotka, která si půjčuje (dlužník, například veřejná korporace), jednotku, která půjčuje (věřitel, například banka) a ručitel, (v této kapitole vládní jednotka). 2. Vláda také může poskytovat záruky u aktiv držených určitými subjekty v rámci jejich běžné podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s vládními politikami. V tomto případě vláda přebírá závazky krýt ztráty související s poklesem hodnoty aktiv nebo neúspěšným vymáháním, také v tomto případě s různými způsoby aktivace povinností ručitele. Jsou li záruky k aktivům poskytnuty finančním institucím držícím značné objemy pochybných aktiv, i toto téma je ošetřen v tomto Manuálu v části věnované "finančnímu anulování" ( financial defeasance ). 3. Tato kapitola neuvažuje případ implicitních záruk, na rozdíl od formálních záruk, které jsou obecně upraveny v právních smlouvách (jako např. při garantované emisi cenných papírů). Implicitní záruky mohou vycházet z role vlády jakožto akcionáře nebo ovládající jednotky, kdy se předpokládá, že vláda v každém případě zasáhne, budou li pozorovány problémy. Implicitní záruky se rovněž mohou týkat ekonomické činnosti považována za nedílnou součást ekonomiky, kdy se předpokládá, že vláda zasáhne s cílem předejít selhání. Tato kapitola se rovněž nevztahuje na formální záruky k závazkům, které svým charakterem mají poměrně velmi blízko k pojistným schématům. Vláda se například může "zaručit" za některé platby domácností (např. nájemné za bydlení) nebo poskytnout záruku pro určité konkrétní akce (např. výstavy umění). 4. Vláda může poskytnout tři druhy záruk: ve formě derivátů (např. úvěrový swapy), které spadají pod běžnou úpravu derivátů a není proto pro transakce na tomto trhu třeba v tomto Manuálu zvláštní úpravy; ve formě standardizovaných záruk (nově rozlišovány v SNA2008 a ESA2010); ve formě "jednorázových" záruk. 1 Taková záruka může vést k rozšíření výpůjční kapacity, protože ratingové agentury obecně přisuzují vypůjčující si jednotce rating ručitele, pokud je vyšší. 2

3 5. ESA10 poskytuje v odstavci jasnou definici standardizovaných záruk, které "jsou vydávány ve velkém počtu, obvykle na poměrně malé částky, ve stejných liniích". Stručně řečeno, vykazují tyto hlavní znaky: jsou vydávány ve prospěch několika finančních institucí poskytujících úvěry na základě přesného rámce, vztahujícího se k aktivům finančních institucí, v jejichž prospěch byla záruka poskytnuta (k spuštění záruky nedochází kvůli selhání věřitelské jednotky u jejích vlastních závazků), v rámci politiky veřejného zájmu. Mezi hlavní příklady patří studentské půjčky (zejména tam, kde je na univerzitách vysoké školné), u realit patřících domácnostem (obecně pro dlužníky s nízkými příjmy) a vývozních úvěrů Jednorázové záruky jsou poskytovány podle přístupu případ od případu, zpravidla spíše na poměrně značné částky a na základě individuálních smluvních ujednání. Nejsou nabízeny ve všeobecném rámci, a protože nejsou poskytovány plošně, implikují navázání úzkého individuálního vztahu s vládou. Navíc jsou jejich dopady často předmětem zkoumání ze strany orgánů pro hospodářskou soutěž. 7. ESA10, podobně jako SNA2008, trvá na dalším rozlišování mezi standardizovanými a jednorázovými zárukami. V prvním případě by ručitelé měli být v pozici, že jsou při poskytnutí záruky schopni na základě dostupných statistických údajů schopni s využitím pravděpodobností vážného rizika jejího uplatnění odhadnout průměrnou ztrátu. V případě jednorázových záruk, by naopak ručitel zpravidla neměl být na počátku schopen učinit spolehlivý odhad rizika jejího uplatnění, které ve skutečnosti není předvídatelné. 8. Pokud jde o poplatky za poskytnutí záruky, podle obecné zásady, jsou poplatky, které vláda obdrží z pozice ručitele, klasifikovány jako poplatky za služby (P.131 netržní produkce) s tím, že celková netržní produkce (P.13) je zaznamenána na základě součtu výrobních nákladů. Zatím nezaplacené poplatky jsou odečteny od konečného výdaje. V souladu se zásadou časového rozlišení (s aktuálním principem), by tyto příjmy měly být rozloženy po celou dobu trvání záruky. Tato úprava se netýká poplatků, které jsou ve skutečnosti ekvivalentní k pojistnému, a to zejména pak v rámci vývozních úvěrových programů, a musí s nimi být dle ESA 2010 zacházeno podle pravidel pro neživotní pojištění. Nicméně, v případě konkrétních jednorázových záruk, výše placených poplatků může být považována za značně disproporční vůči nákladům produkce souvisejícím s provozováním záruky. V tomto případě je rozdíl mezi výší poplatků a jejich odhadnutou "čistou" servisní složkou obvykle zaznamenána jako běžný transfer (D.75), další složka pak bude zaznamenána v okamžiku splatnosti. Je li "servisní složka posouzena jako velmi marginální (jako je tomu v případě jednorázových záruk dosahujících značných částek) anebo není k dispozici nebo není spolehlivá informace o přesné výši nákladů na služby, je doporučováno zaznamenat všechny poplatky jako běžné transfery. VII.4.2 VII VII Jednorázové záruky Zachycení v národním účetnictví Obecný případ 9. Obecně platí, že vládou garantovaný dluh je zaznamenán pouze jako půjčka dlužníka a aktivum věřitele bez ohledu na to, zda se záruka týká konkrétní výpůjčky (např. jedné konkrétní půjčky), nebo celého dluhu společnosti. Pro vládu jde o podmíněný závazek, který není zachycen v rozvaze dle ESA (nicméně může být zobrazen jako záznamová položka nebo jako poznámka pod čarou). 10. Je li záruka, v plné výši nebo zčásti uplatněna, pak vláda přebírá dluh dlužníka prostřednictvím "převzetí dluhu", které je zaznamenáno jako kapitálový transfer (D.99) vlády poskytnutý dlužníkově společnosti ve výši uplatnění. Tento transfer má dopad na schodek. Kapitálový transfer je vyrovnán finanční transakcí, finančním závazkem převedeným z dlužníka na vládu. Vláda může buď okamžitě, nebo následně vstoupit do samostatné finanční transakce, v jejímž rámci splatí věřiteli zbývající dluh, a to jak jistinu (bez dopadu na 2 Termín "vývozních úvěrů" se zde používá v úzkém slova smyslu: záruky na půjčky / úvěry zahraničním kupujícím, nebo úvěry tuzemských dodavatelům, nicméně s výjimkou jakékoliv formy pojištění (např. prospekčního pojištění, politického rizika, atd.). Jinými slovy kryto je pouze úvěrové riziko vzniklé půjčujícím institucím. I když jsou uvedeny v ESA10/SNA08 jako příklad standardizovaných záruk, v rámci EU je většina vývozních úvěrových záruk spíše považována za pojištění. Operace uvedené v této kapitole, jsou pokryty "Úpravou státem podporovaných vývozních úvěrů" od OECD (poslední aktualizace z ledna 2013). 3

4 schodek), tak i naběhlé úroky, které nezaplatila v okamžiku převzetí, ale byly reinvestovány do finančních nástrojů. 11. V účetní rozvaze zpravidla garantovaný dluh není vykazován, dokud nedojde k aktivaci záruky. Nicméně očekává se, že informace o vládních zárukách jsou veřejně dostupné. Je navíc běžné, že Parlament musí schválit maximální objem záruk, které by vláda mohla poskytnuty v průběhu rozpočtového roku. Částečná uplatnění 12. K "částečnému uplatnění" záruky (někdy označovanému na jako "hotovostní uplatnění") dochází v okamžiku, kdy vláda zaplatí jednu splátku. Skutečná platba vládními institucemi je zaznamenána jako výdajový kapitálový transfer (D.99), vyrovnaný poklesem hotovosti a vkladů (F.2) (viz schéma rozhodovacího stromu). Koncepčně dochází k převodu finančního závazku na vládu a bezprostřednímu uhrazení této částky rušícímu závazek, neexistuje žádná povinnost zaznamenávat takové transakce. Nicméně, tato povinnost může vzniknout v případě, kdy je vláda ze zákona povinna automaticky převzít veškerý zbývající dluh (záruky na první výzvu) v důsledku prvního případu. Pro případy "opakovaného uplatnění", naleznete více v následující části (VII ). VII Případy, kdy je zřejmé, že vláda splatí dluh 13. V některých případech je s jistotou známo, že i přestože půjčka je legálně prováděna korporací, bude to vláda, která tuto půjčku splatí. Tato situace může nastat u nově vzniklého dluhu i stávajícího dluhu, za který vláda začala ručit. 14. V jednoznačných případech lze získat informace pro zachycení z právních dokumentů, nebo je závazek vládou vykazován ve veřejném účetnictví nebo obdobných dokumentech jako je rozpočet. V těchto případech je dluh považován za vydaný korporací a následně převzatý vládou. Tento předpoklad může nastat ihned, například v případě, kdy je již od začátku zřejmé, že dluh bude převzat vládou tak, že v národním účetnictví dluh nesmí být vůbec zaznamenán v žádném účetním období v rozvaze společnosti. Převzetí dluhu je zaznamenáno tak, jak je popsáno v VII VII Pokud je rozhodnuto, že vláda splácí, nebo bude splácet dluh 15. V jiných případech nemusí být k dispozici důkaz v podobě dokumentu prokazujícím, že vláda právně převzala dluh, nicméně jiné ukazatele naznačují, že vláda dluh de facto převzala. Příkladem takového důkazu může být: opakované uplatnění: lze pozorovat, že vláda každý rok 3 splácí dluh a to, buď přímo (na základě uplatnění, viz níže), nebo nepřímo, prostřednictvím opakujících se plateb dlužníkovi, které korporaci umožňují splatit všechny nebo část jejich dluhových závazků. Takové platby 4 mají za následek poskytnutí prostředků jednotce nezbytných k úhradě závazků vůči jejím věřitelům, aniž by formálně došlo k aktivaci záruky nebo k refinancování dluhu (včetně finanční zálohy od vlády). Stane li se taková forma podpory běžným jevem 5, je považována za "skryté nebo nepřímé uplatnění 6, které by mělo vyvolat přetřídění na vládní dluh. 3 V některých případech lze pozorovat v průběhu stejného roku v rámci stejného ujednání o záruce několik uplatnění. Tyto je třeba při implementaci pravidla považovat za jedno uplatnění. 4 V dané souvislosti lze započítat jakýkoli transfer ze strany vlády s výjimkou dotací na produkty D31 (avšak včetně D.319). 5 V souladu s pravidlem tří uplatnění zmíněným níže v 18, toto může být posuzováno, pokud podpora byla pozorována nejméně v průběhu tří po sobě jdoucích let. 6 V praxi může být obtížné posoudit takové nepřímé uplatnění z důvodu více zdrojů zisku korporace a případné různorodosti státní podpory. Proto by toto ustanovení mělo být aplikováno pouze tehdy, pokud by tato situace byla pozorována nepřetržitě v několika případech a nikoli výjimečně. Případy, kdy by vláda systematicky poskytovala finanční prostředky korporaci na úhradu velké části úrokového břemene by také měly být pečlivě přezkoumány, protože by mohly indikovat, že společnost nebude schopna splatit jistinu svého dluhu. V každém případě by mělo dojít k přezkoumání na individuálním základě národními statistiky ve spolupráci s Eurostatem. 4

5 ve veřejných účetních byla zaznamenána opravná položka nebo z obdobných dokumentů vyplývá, že pravděpodobnost splacení dluhu vládou je velmi vysoká a splacení již bylo vládou uznáno nad rámec obvyklé obezřetnostní praxe. 16. V tomto případě je v daném časovém období nesplacená částka dluhu, nebo jeho příslušná část posuzována jako de facto převzatá vládou. 17. Konkrétní příklady, kdy je třeba rozhodnutí, jsou ty, kdy dochází k opakovaným uplatněním garance (nebo tam, kde dochází k obdobným platbám jako jsou opakované kapitálové injekce vůči společnosti dlužníka s cílem předejít nezbytnému uplatnění garance). V druhém případě vláda fakticky splácí dluh, i když zde není žádný právní požadavek, aby tak činila, a není tudíž formálně jako takový zachycen v účetnictví vlády. 18. Jako praktický návod je využíváno to, zda v průběhu tří let došlo ke splátkám dluhu ze strany vlády (označováno jako pravidlo "tří uplatnění") prostřednictvím skutečných nebo de facto plateb (viz nepřímé uplatnění uvedené výše), pak dluh lze považovat za automaticky převzatý. Za výjimku lze považovat případ, kdy existují silné náznaky toho, že situace nebude nadále pokračovat. To znamená, že bylo rozhodnuto o zásadní restrukturalizaci jednotky, jíž byla poskytnuta garance, a mělo by dojít k posouzení toho, zda podle podnikatelského plánu bude jednotka v budoucnu schopna vypořádat svoje dluhové závazky 7. Dluh by za normálních okolností byl převzat v plném rozsahu (i když může dojít k omezení jen na část, u níž se očekává, že bude splacena vládou, existuje li o tom důkaz). Převzetí dluhu by mělo být zaznamenáno v okamžiku, kdy došlo k ekonomickému rozhodnutí o převzetí dluhu, například v okamžiku třetí roční platby. Převzetí dluhu musí být zaznamenáno tak, jak je popsáno v VII Pokud vládní instituce ručí za více než jeden dluhový nástroj vydaný jediným subjektem, pak by pravidlo mělo být použito na základě uplatnění kteréhokoli z garantovaných závazků. Proto v případě vydání rozhodnutí o tom, že dluh bude převzat v plném rozsahu, veškerý vládou zaručený dluh této jednotky se přebírá současně. VII Když převzetí závazku zahrnuje nárok vůči aktivům třetí strany Záruka k závazkům může být realizována případně z podnětu věřitelů, když jednotky, v jejichž prospěch byla poskytnuta záruka, nemohou splnit své dluhové závazky včas a nikoli kvůli problémům souvisejícím s jejich platební schopností. Takovým příkladem mohou být dočasné problémy s likviditou. Když převzetí dluhu zahrnuje nárok vůči aktivu třetí strany, například je li garantovaný dluh zajištěn specifickými aktivy 9 (případ krytých dluhopisů), lze odečíst tržní hodnotu aktiva, které by mohlo být převedeno vládě (jak mohlo být předpokládáno v ujednání o záruce), od kapitálového transferu, za předpokladu, že je velmi pravděpodobné, že vláda bude realizovat hodnotu aktiva v poměrně krátkém časovém horizontu. Pokud taková hodnota není zjistitelná, lze odhadnout na základě obvyklých metod / modelů používaných v byznysu tzv. reálnou hodnotu ( fair value ). 20. Další možností je, že nárokem získaným vládou by mohlo být nefinanční aktivum, jako je například nemovitost a nikoli finanční aktivum. Zde, v případě selhání, vláda převezme dluh zaručeného dlužníka a převezme také vlastnictví příslušného majetku. Zaznamenání bude obdobné případu uvedenému v předchozím odstavci a hodnota převáděného aktiva by měla být odečtena od kapitálového transferu a celkově jej nahradit, pokud je hodnota aktiva rovna hodnotě převzatého dluhu. Vzhledem k tomu, že transakce započtení je nefinanční, dojde k ovlivnění čistých půjček/výpůjček vlády kvůli nárůstu stavu aktiv. Když se vláda okamžitě aktiv zbaví v jejich tržní hodnotě, s cílem získat prostředky pro splácení závazku, bude konečný dopad na čisté půjčky/výpůjčky neutrální, pokud vláda prodá aktiva alespoň za hodnotu zaznamenanou v okamžiku převzetí dluhu. 7 Výjimkou je případ, kdy existuje silná indikace toho, že situace nebude nadále pokračovat. To by znamenalo, že bylo rozhodnuto o zásadní restrukturalizaci jednotky, v jejíž prospěch byla poskytnuta garance, a mělo by dojít k posouzení obchodního plánu s tím, zda subjekt bude v budoucnu schopen čelit svým dluhovým závazkům. 8 Případ záruky na aktiva držená finančními institucemi v potížích je ošetřen v kapitole IV.5 tohoto Manuálu. 9 Třetí stranou se rozumí, že aktivum není nárokem zaručené jednotky, ale jiné jednotky, která není součástí smluvního ujednání o záruce. V případech finančních nároků držených zaručenou jednotkou, mohou být taková aktiva převedena (pravděpodobně v důsledku smluvních závazků) dlužníkem na tu jednotku (jejíž selhání mohlo spustit aktivaci garance)a pak převedena vládě. Jednalo by se de facto o nárok za "čtvrtou stranou". 5

6 VII Když převzetí závazku zahrnuje pohledávku za korporací 21. Když vláda převezme dluh skrze uplatnění záruky, může také současně získat finanční aktivum, které představuje závazek společnosti, jíž byla poskytnuta záruka. Jde o nárok obecně uznaný v účetnictví vlády na veškeré zpětně získané částky, které společnost může následně poskytnout. 22. V nejběžnějším případě, kdy se vláda rozhodně převzít dluh od veřejné společnosti, která čelí obtížím, má se za to, že každý nový nárok vlády vůči společnosti, případně i zaznamenaný ve veřejném účetnictví, bude mít velmi nejistou hodnotu. V tomto případě není zaznamenáván žádný takový nárok, a tedy ani současný příjmový kapitálový transfer vlády. V případě pozdějších splátek od veřejné společnosti, budou tyto zaznamenány jako příjmové kapitálové transfery vlády (viz také níže VII.4.2.6). V případě, že společnost půjčující si se zárukou má plně soukromý charakter, vláda by mohla zvážit držbu nároku, který by v krajním případě vznikl akcionářům. Nicméně v případě, že půjčující si jednotka vykazuje kumulované ztráty, a zvláště pak záporné čisté jmění, žádný nárok vůči jednotce by v národním účetnictví neměl být vykázán. VII Dojde li po převzetí dluhu ke změně okolností 23. Poté, co vládě bylo ekonomicky přisouzeno převzít jí garantovaný dluh (viz VII.4.2.3), může dojít k tomu, že se finanční výkonnost podniku zlepší až do té míry, že začne dluh splácet a může pokračovat ve své právní povinnosti ve vztahu k závazku. V tuto chvíli je předchozí ekonomické převzetí neaktuální a předpokládá se, že společnost převzala dluh zpět od vlády. To znamená zaznamenání kapitálového transferu od společnosti vládě, vyrovnaného finanční transakcí, v jejímž rámci je závazek převeden z vlády na společnost. 24. Je li zotavující se jednotkou veřejná korporace, transakce zaznamenaná ve prospěch vlády by měla být podrobena tzv. superdividendovému testu a část platby by případně měla být oddělena jako snížení majetkové účasti (F.5). 25. Aby se zabránilo nestabilitě ukazatele dluhu ve vládní statistice, veškerý dluh ekonomicky převzatý vládou by měl zůstat jejím závazkem do té doby, než skutečně dojde k platbám jednotky vládě nebo věřiteli a přitom existuje jasný důkaz, že budou v budoucnu pokračovat. Jinými slovy, zlepšení finanční situace účetní jednotky, musí být považováno za trvalé, a nikoli kvůli přechodným faktorům. VII Přepůjčování ( On lending ) 26. Půjčuje li si vláda na trhu svým vlastním jménem, avšak s jasným záměrem přidělit prostředky konkrétním podnikům, které jsou smluvně zavázány splatit vládě jak jistinu, tak i úrok, dluh je vykázán při emisi jako vládní dluh a zároveň je zaznamenána odpovídající půjčka poskytnutá společnostem. Půjčka je analyzována v souladu s pravidly pro kapitálové injekce veřejným korporacím (viz kapitola 2.2). Proto může nebo nemusí mít v závislosti na testu kapitálové injekce dopad na čisté půjčky/výpůjčky vlády. 27. Vláda může poskytnout záruku jednotce za její výpůjčky na trhu, a poté financovat společnosti zapojené do rozsáhlé infrastruktury veřejného sektoru a dalších projektů. Pokud je jednotka považována za institucionální jednotku, výpůjčka je přesměrován tak, že si vypůjčuje vláda a půjčuje jednotce. Nicméně častěji jednotka není považována za institucionální jednotku (pak se zdá, že jen plní roli tzv. průtokové ("pass through") jednotky), takže výpůjčky jsou zaznamenány jako přímé výpůjčky vlády, s použitím prostředků k poskytnutí půjčky společnostem zapojeným do infrastrukturálních prací. VII.4.3 VII Zdůvodnění úpravy Obecný příklad 28. Obecnou zásadou je, že záruky plateb poskytnutých třetími stranami jsou považovány za podmíněná aktiva/závazky. 6

7 29. ESA uvádí, že "protože nevedou ke vzniku nepodmíněných povinností, podmíněných aktiv a závazků nejsou finančními aktivy a závazky" (ESA ). 30. V důsledku toho nejsou podmíněné závazky zaznamenávány v rozvaze dle ESA a nejsou zahrnovány do vládního dluhu. Podobně poskytnutí podmíněného aktiva a závazků není považováno v národním účetnictví za transakci. V obecné rovině, operace poskytnutí záruky vede pouze k zaznamenávání transakcí týkajících se poplatků a při aktivaci záruky, tj. tehdy když ručitel nahrazuje původního dlužníka (nebo v některých případech poskytuje kompenzaci držiteli některých identifikovaných aktiv) z důvodu selhání, která spouštějí realizaci záruky. V některých případech musí být provedeno posouzení toho, zda záruka byla skutečně aktivována, i když právně nedošlo k plné aktivaci. Realizace záruky vede k převzetím dluhu nebo v některých případech k "čistým" kapitálovým transferům. Při převzetí dluhu jsou vykázány částky plateb, k nimž je povinen ručitel jménem původního dlužníka. 31. Jakékoli uplatnění záruky, ať už plné nebo částečné, je tedy ekvivalentní k převzetí dluhu vládou. VII Je li zřejmé, že vláda splatí dluh 32. V případě nově garantovaného dluhu, kde je jisté, že jej vláda, jako ručitel, jej bude splácet, jde o ekonomický ekvivalent přímé výpůjčky vlády od věřitele, a tudíž převzetí povinnosti obsluhy dluhu. V tomto případě jakoby prostředky z vládní výpůjčky byly použity na financování společnosti, avšak, jako by vláda nepředpokládala, že od půjčující si jednotky obdrží cokoli jako protiplnění, taková transakce by nebyla půjčkou a měla by být vykázána jako transakce rozdělování, kapitálový transfer s dopadem na čisté půjčky/výpůjčky vlády. 33. V případě, že vláda garantuje existující dluh a je s jistotou zřejmé, že jej vláda bude splácet, jedná se o obdobnou situaci jako u převzetí dluhu ve prospěch jednotky, za níž byla vystavena záruka. VII Když je rozhodnuto, že vláda splácí nebo bude splácet dluh 34. Tento případ je obdobou neformálního uplatnění záruky. Zaznamenání odráží koncept ekonomické podstaty, jejíž vykázání má přednost před právním stavem nebo správního formou (viz ESA ). V těchto případech je vláda vnímána, jako by převzala dluh od společnosti. 35. Byly pozorovány případy, kdy vláda každý rok splácela dluh místo společnosti bez toho, že došlo k jakémukoli formálnímu uplatnění záruky a musí být provedena pečlivá analýza, aby bylo možné posoudit, zda došlo ke skutečnému uplatnění záruky. Tyto platby představují indikaci toho, že se v praxi očekává převzetí dluhu vládou. Zaznamenání závazku jako součást vládního dluhu je výsledkem posouzení ekonomické reality v tom smyslu, zda vláda bude pokračovat v přebírání závazku na pravidelném základě, přičemž v takovém případě patří závazek z ekonomického úhlu pohledu vládě. 36. Pro účely národního účetnictví, musí ekonomická realita vždy převážit nad právní formou. Je třeba vyhnout se nejednoznačným situacím, kdy by v budoucnu mohlo dojít k dalšímu přetřídění. VII Když převzetí závazku zahrnuje pohledávku nebo aktivum třetí strany 37. Hlavní otázkou zůstává při uplatnění vládní záruky, zda na oplátku, vláda eviduje pohledávku. Tuto pohledávku je třeba v národním účetnictví zaznamenat jako protiváhu kapitálového transferu, avšak pouze v případě, že má kladnou a jistou hodnotu, to znamená, že může být považována za skutečný nárok ( effective claim ). Pojem "skutečný nárok" se odvolává na několik textů podnikatelského účetnictví (zejména IPSAS19), stejně jako standard MMF GFSM2001. Vylučuje se případ, kdy vláda přijímá pohledávku za zaručenou jednotkou, což by nebylo možné považovat za skutečný nárok, protože k němu je třeba aktivace záruky v souvislosti s neschopností čelit svým vlastním povinnostem (viz níže). 7

8 VII Zahrnuje li převzetí závazku pohledávku za společností 38. Při uplatnění záruky vláda může získat od zaručené jednotky aktivum ve formě majetkové účasti. V dané souvislosti je třeba provést zhodnocení reálnosti nároku. Například, pokud vláda získá pohledávku za ztrátovou veřejnou společností, to co přijímá lze považovat za bezcenné a není třeba zaznamenat žádný skutečný nárok. 39. Je li nárok zaznamenán v účetnictví vlády jako půjčky poskytnutá soukromé společnosti 10, pak je pohled na finanční transakci jakožto půjčku třeba analyzovat v tom smyslu, zdali se společnost nepotýká s finančními obtížemi (kumulovanými ztrátami, záporným vlastním kapitálem, možností vstupu na trh), takže její reálná hodnota je nulová nebo blízká nule a nepředstavuje "skutečný nárok". V tomto případě je zaznamenání kapitálové injekce nepatřičné, přičemž pohledávka nepředstavuje skutečný nárok a transakce vztahující se k aktivaci záruky by měla být zaznamenána spíše jako kapitálový transfer, než jako půjčka. Rozhodovací strom pro hotovostní uplatnění garance 10 Pro veřejné společnosti uvádí výše zmíněný odstavec 22, že není zaznamenána žádná pohledávka. 8

9 VII.4.4 VII VII Standardizované záruky Úprava v národním účetnictví Obecný princip 40. Obecná zásada národního účetnictví k ošetření standardizovaných záruk vychází z analogie k neživotnímu pojištění. Jeho úprava je popsána v kapitole 16 ESA10 a kapitole 17 SNA Úprava neživotního pojištění v národním účetnictví je založena na předpokladu, že jednotka poskytující takové standardizované záruky bude jednat za účelem podnikání, tj. s cílem dosáhnout zisku, a v každém případě tak, že činnost nebude ztrátová. Mohlo by však dojít k tomu, že výše pojistného anebo příjmu z kapitálového majetku nepokryje v případě mimořádných ztrát vzniklé nároky. V EU je pojišťovací činnost přísně regulována dohledovými orgány tak, aby se takovým situacím předcházelo (viz požadavky "Solvency II"). Nicméně pouhé poskytnutí standardizované záruky není jako takové považováno za základní pojišťovací činnost podléhající dohledu a regulaci EU. 42. Proto není zcela nepravděpodobné, že by vláda EU mohla poskytnout standardizované záruky pro komerční účely, i když lze pochybovat o tom, že v dané činnosti bude konkurovat nevládním jednotka. Vychází se z principu, že může li být taková aktivita poskytování záruk zisková, bude spíše prováděna pouze nevládními jednotkami. Nicméně, z teoretického úhlu pohledu, pokud toto bylo pozorováno, tzn. vláda vybírá poplatky považované za ekonomicky významné, pokrývající většinu očekávaných uplatnění plus správní náklady 11, dojde v národních účtech k obdobnému ošetření jako u neživotního pojištění tak, jak bylo uvedeno výše. 43. Když vláda organizuje standardizované záruky dle obecného principu musí být závazek, klasifikovaný v ESA10 jako AF.66, vykázán v rozvaze vlády. V podstatě je roven současné hodnotě očekávaných uplatnění záruk, po odečtení případných náhrad, jejichž přijetí může ručitel očekávat od dlužníků v prodlení 12. Při vzniku takového závazku existuje určitá analogie k zaznamenání rezervy v rámci podnikatelského účetnictví (včetně IPSAS ), které vyžaduje provést spolehlivý, avšak konzervativní odhady na základě určitého důkazu (minulé zkušenosti, prognóz v případě nové aktivity). 13 Jako takové nejsou tato očekávání svázána s tržní (ziskovou) nebo netržní povahou této specifické záruční činnosti. Pokud vláda vybírá poplatky podle podmínek uvedených v 42 (většina nákladů "placených" příjemci záruky), zaznamená se ve finančních účtech ve výši obdržených poplatků snížených o uplatnění existujících záruk. Proto je protistranou závazku hotovostní platba (část poplatků zadržených k vytvoření rezerv a část příjmů z investic nepoužitých k výplatě nároků). 14 Pokud vláda nevybírá žádné poplatky (nebo na úrovni zdaleka nepokrývající celkové náklady vlády na schéma), protistranou vzniku tohoto závazku není hotovostní tok, ale nefinanční transakce, tj. transfer poskytnutý vládou. VII Zaznamenání speciálního závazku v případě nekomerční činnosti 44. Z praktického hlediska musí být při poskytnutí jistiny úvěrů (zahrnující více dlužníků) v rámci schémat standardizovaných vládních záruk zaznamenána v daném období v rozvaze vlády částka ve výši určitého 11 Všimněte si, že v tomto případě by vládní jednotka zapojená do této činností mohla být považována za finanční kvazikorporaci (za podmínek stanovených v kapitole 2 ESA10 a v části I tohoto Manuálu), a tudíž zatříděna mimo vládní sektor tak, že by se v účtech vlády objevily pouze toky mezi touto jednotkou a vládou. 12 Toto se týká možných pozdních splátek, které by dlužník mohl realizovat po uplatnění garance. Dlužník může být stále právně zavázán, avšak v mnoha případech je jeho dluh považován z nejrůznějších důvodů po uplatnění záruky za zcela nenávratný. 13 Všimněte si, že tato je v SNA2008 a v ESA2010 označována jako "rezerva na uplatnění standardizovaných záruk", avšak je třeba zdůraznit, že se nejedná o obdobu k rezervám v podnikovém účetnictví, které jsou zaznamenány pouze v účetnictví jednotky vytvářející rezervu, zatímco v národních účtech, je považována za finanční nástroj a proto zaznamenána jako závazek (v účtech ručitele) a recipročně jako aktivum (v účtech pojištěnců). 14 Ta může být "znovu nastavena" pomocí ostatní změny v objemu, kdy jsou znovu odhadnuta zvýšena nebo snížena očekávání nároků (uplatnění) z celkového rizika portfolia. 9

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Pozemky, budovy a zařízení 7.1 345 294 363 311 Dlouhodobé pohledávky 7.2

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 Tato Pololetní zpráva oproti verzi zveřejněné dne 31. 8. 2012: - byla doplněna ve vztahu k výkazu zisku a ztráty za účelem

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32 Finanční nástroje: vykazování [Novelizace standardu - v odstavci 18 se "v rozvaze účetní jednotky" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci účetní jednotky", v odstavci

Více

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12.

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) AKTIVA Bod 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (překlasifikováno*) 1. 1. 2008 (překlasifikováno*) Pozemky, budovy a zařízení 4 2 531 2 224 2 183 Nehmotná

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více