Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

2 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Učitelský sbor / Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / byla projednána na pedagogické poradě dne.., projednána a schválena školskou radou dne... Výroční zpráva o činnosti školy je předkládána v souladu se zákonem č / Sb., o ochraně osobních údajů... ředitel školy... předseda školské rady

3 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Obsah výroční zprávy: (dle odst. vyhlášky č. / Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy). Základní údaje o škole.. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje.. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy.. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy.. Údaje o výsledcích vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek.. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů.. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.. Základní údaje o hospodaření školy.. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů.. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.. Aktivity vlastního hodnocení školy. Přílohy Příloha č. : Příloha č. : Příloha č. : Příloha č. : Učební plány Organizační schéma školy Účast a umístění žáků školy v soutěžích Přehled držitelů certifikátu Autodesk Certificate of Completion

4 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy /. Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. října 9, Frýdek-Místek IČ: REDIZO: telefon:, ředitel:, + internet: ředitel: zástupci ředitele: Mgr. Martin Tobiáš Ing. Eva Mojžíšová, organizační záležitosti OA, zástupce statutárního orgánu organizační záležitosti SPŠ pedagogické záležitosti a oblast ICT pedagogické záležitosti oblast dalšího vzdělávání a praktické výuky Ing. Tamara Fajkusová, Ing. Zbyněk Pospěch, Ing. Čestmír Závodný, jazyková škola: PhDr. Šárka Mrnuštíková, Mgr. Marcela Lukovská, organizační záležitosti a dokumentace JŠ koncepce kurzů a propagace JŠ domov mládeže: PaedDr. Drahomír Šebesta, vedoucí vychovatel výchovný poradce: Mgr. Libor Kmenta, SPŠ, JŠ Mgr. Magda Richterová, OA sekretariát SPŠ: sekretariát OA: sekretariát JŠ: Jarmila Pobudová Petra Jurásková Pavla Macháčková hospodářský úsek: Ing. Jarmila Guňková, ekonom školy Jana Šmírová, Eva Oprštěná, Svatava Janečková, Ing. Miroslav Hrůzek, správce budov mzdová účtárna: Sylva Buzková školní jídelna: Zdeňka Garbová Sdružení rodičů a přátel školy: Ing. Pavel Halfar Předsedové předmětových komisí: PK společenskovědních předmětů: PK cizích jazyků: PK přírodovědných předmětů: PK tělesné výchovy: PK ekonomických a administrativních předmětů: PK ICT a základů mechatroniky: PK strojírenství a prae: PK hutnictví: PK technická zařízení budov: Mgr. Ludmila Trbušková Mgr. Jaromír Přidal Jiří Závodný PaedDr. Danuše Górecká Ing. Eva Palkovská Ing. Marta Murínová Ing. Jan Durčák Ing. Milena Pavlicová Ing. Jana Jonasová

5 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Školská rada při Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek Na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 9/9 ze dne. července a ve smyslu ustanovení odst.. zákona č. / Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla při Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve FrýdkuMístku zřízena dnem. září školská rada. Členové školské rady: Zástupci zřizovatele: Ing. Jan Rafaj, MBA ředitel pro personalistiku a vnější vztahy ArcelorMittal a.s. Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu Třinecké železárny a.s. Zástupci rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: Ing. Jaroslav Zachurczok předseda školské rady Ing. Michal Pavlita místopředseda školské rady Zástupci pedagogů: Ing. Jarmila Guňková Mgr. Jan Caletka

6 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Charakteristika školy ve školním roce / Určujícím prvkem pro školní rok / bylo rozhodnutí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ze dne.., kdy se v rámci optimalizace sítě středních škol od.. sloučily Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Od jarních měsíců roku pracovaly jednotlivé týmy tří škol na úkolu sloučení. Postupně byly součásti školy propojeny společnou datovou i telefonní sítí, velmi brzy spolu započaly spolupráci ekonomické úseky i učitelské předmětové komise. Sjednoceno bylo vedení školní matriky v systému Bakaláři. Jazyková škola se celá přestěhovala do prostor domova mládeže a to zřejmě ke spokojenosti. Pro jazykovou školu zde byly připraveny opravdu esteticky velmi hodnotné prostory. Velmi přínosným po dobu slučování bylo poznání a využití silných stránek každé součásti. Celý proces sloučení tří škol byl zřejmě zvládnut velmi dobře a od. 9. tak začala škola fungovat pod novým názvem a s celkově novou organizací. Postupně dochází k intenzivní spolupráci učitelských kolektivů a propojování tradičních aktivit jednotlivých škol. Naše škola je perspektivní pro své zaměstnance, je školou, kde budou rádi pracovat a budou motivováni ke svému dalšímu profesnímu růstu. Ve škole pracuje vyrovnaný, profesionální tým pedagogů, kteří splňují kvalifikační i odborné předpoklady pro pedagogickou práci i konkrétní předměty. Pedagogičtí pracovníci ve stále větší míře pracují s vlastními multimediálními učebními materiály, využívají e-learning. Využívání moderních technologií oceňují v době digitalizace zejména žáci, protože přispívá ke zpestření výuky, možnosti pracovat z domu, k rychlejší komunikaci učitele a žáka. Jednou ze zásadních priorit naší školy je prohloubení týmové spolupráce pedagogů všech tří součástí školy. Ke zlepšení kvality vzdělávání se naše škola zaměřuje: - na uplatňování nových forem a metod výuky (činnostní učení, realizace, mezipředmětové a mezioborové integrace, využití e-learningu), - v rámci grantů na hledání výměnných praí studentů v zahraničí, - na využívání projektů mobility pro studenty i učitele, - na mimoškolní zájmovou činnost žáků, - na rozvíjení zájmů a individuálních potřeb žáků, - na vytváření příznivého sociálního, emocionálního a pracovního klimatu, - na týmovou spolupráci mezi žáky, budování ovzduší tolerance. Velmi potěšitelným rysem jsou úspěchy žáků školy a to jak v oblasti výsledků vzdělávání v rámci společné části maturitní zkoušky či programu Kvalita, kde škola dosahuje výborných výsledků. Žáci školy vedeni svými učiteli dosáhli vynikajících výsledků v soutěžích. Student. ročníku obchodní akademie David Záděra obsadil. místo v celostátní soutěži Nejlepší středoškolák roku v účetnictví, školní tým mladých strojařů Václav Otipka a Ondřej Sikora se může pyšnit celostátním prvenstvím Středoškolské odborné činnosti v kategorii Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design. Vynikajících výsledků dosáhla děvčata z obchodní akademie. Svým celostátním prvenstvím na Mistrovství republiky ve sportovní gymnastice středních škol zdůraznila zájem školy na všestranném rozvoji žáků.

7 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Bohužel další událost zasáhla do života školy velmi nepříjemně - nepříznivý demografický vývoj, odchod velkého počtu maturantů ze. ročníku, trvalé nízký zájem o studium technických oborů mělo za následek velký pokles počtu žáků. S tím samozřejmě souvisí nutnost rozvázat pracovní poměr výpovědí z důvodu organizační změny dle písm. c) zákona č. / Sb., zákoník práce. Tato nepříjemná životní událost se dotkla učitelů školy. Součást Střední průmyslová škola (dále SPŠ) Hlavním úkolem SPŠ vymezeným ve zřizovací listině je příprava především pro výkon odborných činností, zejména technickohospodářských a ekonomických, připravuje i pro studium na vysoké škole. Denní studium trvá čtyři roky, dálkové studium SPŠ v současné době nevyučuje, v souladu se školskými právními předpisy jsou zde však vytvářeny podmínky pro celoživotní učení. Během více než padesátileté historie SPŠ prošla různými stádii vývoje struktury studijních oborů technického směru od oborů ryze technologických hutnictví, strojírenství k oborům technickoadministrativním a ke vzdělávání lyceálnímu. V současné době škola nabízí střední vzdělání s maturitní zkouškou v širším spektru technických oborů vzdělání. Mezi hlavní oblasti profilující školu patří výuka CAD/CAM a CNC technologií v oblasti strojírenství, která je nově podpořena špičkovou měřící technikou z oblasti kontroly a měření. Výuka hutnictví (jediná průmyslová škola v České republice) byla rovněž v tomto školním roce podporována významnými zaměstnavateli, bohužel však v rámci přijímacího řízení pro školní rok / nebyl tento obor naplněn. Zavádění moderních prostředků výpočetní techniky do výuky i jiných než ryze technických oborů je na škole již po mnoho let samozřejmostí. Škola je nositelkou certifikátů, zejména v oblasti CAD/CAM technologií a ICT, dlouhodobě se daří zapojit studenty do celé řady soutěží. Škola provozuje doplňkovou činnost a její součástí jsou školní jídelna a domov mládeže. V uplynulém školním roce / realizovala SPŠ výuku v pěti čtyřletých oborech denního studia, od. 9. se výuka podle nových školních vzdělávacích programů posunula do. ročníků. Na škole v současné době již neprobíhá výuka na dálkovém studiu. Aktivity podporující další vzdělávání jsou však na škole i nadále rozvíjeny. Realizace projektu Výuka v tradičních oborech moderní cestou (v rámci ESF) vytváří dostatečné podmínky pro vzdělávání dospělých, které je navíc odrazem aktivní spolupráce školy s Úřadem práce ve Frýdku-Místku a s partnerskými firmami. Pro Úřad práce jsme zajišťovali rekvalifikační kurzy a pro zaměstnance firem kurzy odborného rozvoje v oblasti CAD/CAM a CNC technologií. I letošní školní rok byl specifický výrazným zapojením SPŠ do aktivit podporujících žádané odborné technické vzdělávání. SPŠ velmi aktivně vystupovala v rámci svého členství v Národním strojírenském klastru a sdružení Svět vzdělávání, dále byl rozvíjen účinný systém spolupráce školy s partnerskými firmami. Vedení školy konstatuje, že všeobecně deklarovaná potřebnost a podpora odbornému technickému vzdělávání nedochází naplnění. Zájem žáků základních škol o studium technických oborů je trvale nízký, žáci ve velké míře volí obory všeobecně vzdělávací gymnaziální. SPŠ má ve svém záměru být školou, která je schopna zabezpečit takovou úroveň absolventů, kteří jsou přizpůsobiví na trhu práce a schopni se co nejlépe uplatnit v průmyslové prai, podnikání i při studiu na vysokých školách. Dosáhnout takových cílů umožňuje soustavná modernizace školy i vyučování.

8 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / V loňském roce jsme v dalších učebnách výpočetní techniky inovovali hardware, podařilo se např. zcela revitalizovat učebnu D laboratoř CAD/CAM a CNC techniky. Škola je samozřejmě (prostřednictvím firmy MC NET Frýdek-Místek) připojena optickou linkou k internetu s konektivitou Mb/s. V oblasti datových a telefonních sítí došlo v rámci sloučení škol k velmi účelnému propojení všech budov, zároveň se podařilo dosáhnout velmi dobrých cenových podmínek. Pro praktickou přípravu SPŠ disponuje výukovými obráběcími CNC stroji, jejichž počet byl v roce rozšířen o profesionální CNC stroje, které umožňují pracovat v systému CAD/CAM/CNC. Aula s velkoplošným projekčním zařízením, multimediálním počítačem, interaktivním systémem SmartSYMPODIUM a zvukovou aparaturou, nabízí žákům i učitelům mnoho možností pro kvalitní prezentaci a projekci výukových materiálů. Součástí školy je školní knihovna se studovnou (více než 9 svazků beletrie i odborné literatury, noviny a časopisy), sportovní aktivity studentů zcela jistě uspokojí travnaté hřiště, běžecká dráha s umělým povrchem, herna stolního tenisu. Pro výuku tělesné výchovy slouží velká sportovní hala pro míčové sporty a tenis, v níž byl v roce 9 za sponzorského přispění položen zcela nový umělohmotný povrch. V průběhu maturit vykonalo ve dvou turnusech studentů tříd. ročníku (, HUT,, EPO) a studentů tříd. ročníku (, HUT,, STA) řízenou čtrnáctidenní odbornou prai. Ta se uskutečnila ve 9 organizacích výrobních i službách, v organizacích státních, akciových společnostech, v podnikatelských subjektech. Z výrobních podniků je nejužší spolupráce s akciovými společnostmi Třinecké železárny a.s., VÚHŽ a.s., ArcelorMittal a.s., EVRAZ Vítkovice Steel a.s., Distep a.s., Huisman Konstrukce s.r.o., Hutní projekt Frýdek-Místek a. s., NOVOGEAR, Ferrit s.r.o., Vodotop s.r.o. Kunčičky u Bašky a dalšími. SPŠ v rámci svého členství v Asociaci středních průmyslových škol ČR velmi úzce spolupracuje s dalšími průmyslovými školami v regionu a s SPŠ strojírenskou v Košicích. Tento tradiční zahraniční partner prošel rovněž optimalizací, když v uplynulém školním roce sloučil Střední průmyslovou školu hutnickou naším dlouholetým partnerem. Pedagogové i studenti obou škol se vzájemně navštěvují a vyměňují si zkušenosti. SPŠ spolupracuje s VŠB Technickou univerzitou, především fakultou strojní. V rámci členství školy v Národním strojírenském klastru došlo k prohloubení spolupráce se středními školami podobného zaměření, kontakt se společnostmi sdruženými v profesním klastru a samozřejmě s vedením klastru je udržován. K velké proměně došlo v prostorách domova mládeže, kde byla realizována. a poslední etapa modernizace. Všechny pokoje i společné prostory (kuchyňky, společenské místnosti a studovny) jsou účelně vybaveny novým nábytkem a bydlení mimo domov se v části domova mládeže stalo vysoce kulturním. V měsíci červnu proběhlo přestěhování využitelného nábytku z domova mládeže při Střední škole gastronomie, služeb a oděvnictví ve FrýdkuMístku, který byl zrušen. Domov mládeže při naší škole se tak stává jediným ve městě Frýdku-Místku. Na SPŠ pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů, který je pro výkon této funkce plně kvalifikován. V průběhu školního roku se z rodičovské dovolené vrátila výchovná poradkyně. Tým dvou výchovných poradců a dvou metodiků prevence (spolu s obchodní akademií) plně pokrývá tuto oblast. Společně s preventistou domova mládeže byly realizací minimálního preventivního programu minimalizovány negativní jevy a

9 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / podstatná část problémů byla odchycena a řešena v jejich počátku. Nutno konstatovat, že při počtu studentů (více než ) a ubytovaných na domově mládeže () je drtivá většina problémů řešena na úrovni školy a rodičů a nedošlo ani v tomto školním roce k velkému počtu závažných negativním jevů. Součást Obchodní akademie (dále OA): Součást OA je moderní škola s dlouholetou, více než ti letou tradicí. Právě tradice a dobré jméno OA jsou hlavním kritériem volby studia ekonomických oborů na této součásti. Studium ekonomických oborů se zaměřuje na vzdělání všeobecné i odborné, podporuje osobnostní růst žáků, schopnost adaptovat se pro různé druhy činností, připravuje žáky zejména pro studium na VŠ, ale také k začlenění na trhu práce i pro život v EU. Absolventi získají ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování, managementu, práva, velmi dobrou dovednost aplikovat informační a komunikační technologie, znalost anglického a dalšího cizího jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace, středoškolské matematické znalosti a další všeobecné a odborné vědomosti. Po ukončení studia jsou absolventi připraveni k začlenění na trhu práce k výkonu širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve výrobních podnicích různých forem (soukromé, obchodní společnosti, družstva atd.), v peněžnictví, ve státní a veřejné správě, cestovním ruchu a dalších službách. Mnozí z absolventů pracují ve významných pracovních funkcích, jiní jsou úspěšní ve vlastní podnikatelské činnosti. Po stránce materiální je OA vybavena řadou multimediálních učeben, které jsou využívány k zavádění nových forem výuky do jednotlivých předmětů. Celkový pěkný vzhled OA je umocněn revitalizací (výměnou oken a vstupních dveří), rekonstrukcí hygienických zařízení, estetiku vnitřních prostor zajišťuje mimo jiné sdružení fotografů Art Colegium, které využívá vnitřní prostory jako výstavní prostory pro veřejnost. Součást Jazyková škola (dále JŠ): JŠ vyučuje v prostorách domova mládeže při škole na ulici. října 9 a na odloučeném pracovišti: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, J. Palacha 9, příspěvková organizace. V rámci sloučení škol byla JŠ přemístěna do výše zmíněných prostor areálu domova mládeže, který je zřejmě prostorem velmi důstojným, kompaktním a esteticky velmi pěkně uzpůsobeným. JŠ je školou specifického rázu. Je zařazena do systému škol středních, ale aby dosáhla optimálních cílů, které jsou na ni kladeny, musí zohlednit reálnou situaci. JŠ pracuje pouze s učiteli jazyků, kterých ve všech školách je nedostatek. Výuka na JŠ probíhá celý den interními vyučujícími s plnými úvazky, eterní vyučující pracují na JŠ v rámci DPP. Vzhledem k velké motivaci žáků, kteří k nám přicházejí, obzvláště těch, kteří se připravují na státní jazykovou zkoušku nebo mezinárodní zkoušku typu Cambridgeské zkoušky (PET, FCE, CAE) je příprava na výuku je velmi náročná. Vzhledem k tomu, že je studium jazyků na JŠ dobrovolné a navíc si ji žáci hradí sami, jejich spokojenost je prvním měřítkem dobrého fungování. Za nedílnou součást vedení je považována kontrola, protože je jedním ze zdrojů informací o stavu na JŠ a má mít motivující charakter. Patří zde hospitace, průběžné kontroly, ekonomické, kontroly povinné

10 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / dokumentace, ale také prověrky PO a BOZP, při kterých jsou zjišťovány hygienické podmínky a celkový stav pracovního prostředí, což vytváří důležitou podmínku spokojenosti nejen zaměstnanců, ale i žáků.. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu s rejstříkem škol a školských zařízení Denní studium (čtyřleté): --M/ --M/ --M/ --M/ hutnictví strojírenství obchodní akademie ekonomika a podnikání dobíhající obor (zaměřeno na technickou administrativu ve strojírenství) --M/ --M/ --M/ --M/ --M/ strojírenská technická administrativa technická zařízení budov technické lyceum ekonomické lyceum informační technologie dobíhající obor nově od. 9. Několik vět k jednotlivým oborům: --M/ Strojírenství Absolvent získá vědomosti a dovednosti konstrukčního, technologického a provozního charakteru. Při studiu využívá nejmodernější výpočetní techniku, učebnu počítačové grafiky AUTOCAD, učebnu CNC strojů s využitím systému CAD/CAM. Konstruktér a obsluha CNC strojů jsou velmi žádané profese. Od školního roku / dosud jsou stále ve výuce strojírenského oboru uplatňovány závěry projektu Rozšíření vyučování předmětu CNC a CAD/CAM systémy, škola se výrazně prezentovala aktivní účastí při tvorbě a po úspěšném schválení i realizaci projektu Výuka v tradičních oborech moderní cestou. Ale teprve v tomto školním roce / byl realizací projektu Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve Frýdku-Místku uzavřen tzv. životní cyklus strojní součásti. Dosavadní profilaci oboru směrem CAD/CAM a CNC se podařilo uzavřít vytvořením materiálních podmínek pro oblast kontroly a měření na skutečně špičkové úrovni. Důležité je sepjetí teoretické a praktické složky výuky žádaných technických oborů. Studenti oboru strojírenství navštěvují v rámci mimořádných i řádných praí a ekurzí podniky v regionu HK Konstrukce, VÚHŽ, FERRIT, NOVOGEAR, Vítkovice, Strojírny Třinec a mnoho dalších. Naši strojaři se svým technickým řešením konstrukčního zadání firmy HUISMAN zvítězili jednak v soutěži Mezinárodní den strojařů a také v celostátním kole SOČ v kategorii Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design. --M/ Hutnictví Obor je určen především pro chlapce, absolventi jsou připraveni pro výkon středně technických funkcí a náročných činností v oblasti výroby a zpracování železných kovů event. materiálů nekovových. Specializace koksař je silně podporována významnými zaměstnavateli regionu. 9

11 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Problematickým se v reálných podmínkách ekonomické recese a nepříznivého demografického vývoje stalo udržení oboru hutnictví, který se v podobě oboru s maturitní zkouškou studuje na zdejší škole jako na jediné průmyslové škole v republice. Velmi intenzivně se rozvíjela spolupráce se společnostmi ArcelorMital a.s. i Třinecké železárny a.s. --M/ Technická zařízení budov Absolvent získá znalosti a dovednosti se zaváděním moderních způsobů vytápění, vzduchotechniky, zdravotní techniky, plynofikace, dovede konstruovat pomocí počítače a využívat informačních zdrojů. Obor technická zařízení budov, který se tradičně těšil velkému zájmu z řad uchazečů o studium, je již na škole ve vyšších ročnících studia stabilizován po stránce personální i materiálně-technického vybavení. Ve školním roce / jsme však zaznamenali menší zájem uchazečů o obor a rovněž přijímací řízení pro školní rok / potvrdilo menší zájem o tento obor. --M/ Informační technologie (nově od školního roku /) Absolvent získá znalosti a dovednosti z HW oblasti PC stanic, serverů a počítačových sítí, dovede instalovat i konfigurovat operační systémy Windows i Linu. Zvládnutím algoritmizace bude schopen programovat desktopové, databázové i webové aplikace. Výběrovou profilací jsou řídící systémy PLC nebo informační systémy SAP. --M/ Technické lyceum Technické lyceum je perspektivní studijní obor, který je určen pro žáky s hlubším zájmem o techniku i přírodní vědy, s předpoklady pro další studium na vysokých školách. Technická profilace lycea směřuje do oblastí strojírenství a hutnictví. Profilovými předměty jsou grafické komunikace (CAD systémy). Obor technické lyceum se ve školním roce / posunul již do šestého běhu maturitních zkoušek. Obor považujeme za velmi přínosný, zejména posílením přírodovědné i technické složky vzdělávání s jasným cílem připravit studenty k úspěšnému vysokoškolskému studiu. Mezi specifické znaky maturit na technickém lyceu patří písemná maturitní zkouška z matematiky a zejména praktická zkouška z odborných předmětů formou dlouhodobé maturitní práce. Všichni maturanti technického lycea zpracovávali během celého čtvrtého ročníku práci na zadané téma, kterou pak formou prezentace obhajovali před maturitní komisí. Tato forma maturitní zkoušky se ukazuje jako velice přínosná. Pevně stanovená pravidla organizace a hodnocení udržovaly studenty v neustálé aktivitě během celého období, kdy řešili zadaný úkol, mnozí z nich uplatnili skutečně tvůrčí přístup, jeden student však maturitní práci neobhájil a to ani v podzimním období maturitních zkoušek. Studenti technického lycea se velmi aktivně zapojují i do ryze technických stránek studia. Studenti technického lycea skládali maturitní zkoušku v rozsahu nejvyššího naplnění. Matematika volitelně s anglickým jazykem ve společné části, matematika povinná pro všechny v profilové části (včetně písemné části zkoušky) a nadto maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (forma dřívější dlouhodobé maturitní práce) a v profilové části odborné vzdělávání na technickém lyceu. --M/ Obchodní akademie Absolventi oboru jsou dále připravování zejména ke studiu na VŠ ekonomických, sociálně právních, ale také přírodovědných, filosofických a jiných směrů. Úspěšnost přijetí na VŠ je

12 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / stále vysoká, pohybuje se kolem %. Absolventi, kteří nechtějí dále studovat, nejčastěji z důvodů finančních, jsou připraveni k začlenění na trhu práce k výkonu širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve výrobní i nevýrobní sféře, v peněžnictví, ve státní správě, cestovním ruchu a dalších službách. Absolventi jsou vedeni k samostatné podnikatelské činnosti, zvyšuje se počet absolventů, kteří odcházejí po maturitě pracovat do zahraničí. Někteří z absolventů dávají po maturitě přednost jednoletému studiu cizího jazyka na jazykových školách a teprve po zdokonalení v cizím jazyce pokračují ve studiu na filosofických fakultách v jazykových oborech. --M/ Ekonomické lyceum Tento obor je ze strany uchazečů a jejich rodičů velmi žádaný právě pro svou příbuznost s gymnaziálním typem studia, přičemž je absolvent vybaven maimální odborností. Absolventi získají ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování, managementu, práva, velmi dobré znalosti a dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, znalost dvou cizích jazyků, středoškolské matematické znalosti a další odborné vědomosti. Přes 9 % absolventů pokračuje ve studiu na VŠ širokého spektra fakult, samozřejmě, tak jako u absolventů oboru OA, převažují fakulty ekonomické. Úspěšnost přijetí na VŠ se pohybuje každoročně mezi 9 až %. U obou ekonomických oborů je nutné připomenout vysokou úspěšnost u státních maturit. Po výrazném úspěchu v minulém školním roce jsme i letos velmi spokojeni s výsledkem maturit. Ze maturujících byla pouze jediná studentka neúspěšná. Obor strojírenská technická administrativa má již na škole dlouholetou tradici, absolventi jsou připravováni v oboru strojírenství i ekonomie. Protože studenty uvedeného oboru jsou především dívky, má eistence strojírenské technické administrativy velký význam na SPŠ FM i z hlediska výchovného (studenti ostatních oborů jsou v drtivé většině chlapci). V rámci kurikulární reformy byl tento obor sloučen s technickoekonomickými a manažerskými obory a od školního roku 9/ jej škola nabízela pod názvem ekonomika a podnikání (zaměřeno na technickou administrativu ve strojírenství). Vzhledem k nutné optimalizaci nabídky oborů vzdělání s maturitní zkouškou v Moravskoslezském není již ve školním roce / nabízen v přijímacím řízení a je označen jako obor dobíhající.

13 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Podle stavu k. únoru studovalo na Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Frýdku-Místku: ve třídách denního studia čtyřletého a jedné třídě dálkového studia pětiletého dle jednotlivých oborů hutnictví strojírenství technická zařízení budov strojírenská technická administrativa ekonomika a podnikání technické lyceum obchodní akademie ekonomické lyceum Celkem žáků celkem z toho dívek Učební plány jednotlivých oborů vzdělání jsou obsahem Přílohy č.. Jazyková škola: Statistika kurzů JŠ Frýdek-Místek za školní rok /: Anglický jazyk odpolední kurzy: Frýdek-Místek: kurzů základních kurzy speciální kurz speciální kurzy speciální kurz speciální Bohumín: kurzy speciální CELKEM: KURZŮ = dvouhodinových = hodinové = dvouhodinový = tříhodinové = dvou-tříhodinový = dvouhodinové hodin hodiny hodiny hodin hodin hodin HODIN Německý jazyk odpolední kurzy Frýdek-Místek: kurz základní CELKEM: KURZ = dvouhodinový hodiny HODINY Španělský jazyk odpolední kurzy Frýdek-Místek: kurz základní kurz speciální CELKEM: KURZY = dvouhodinový = dvouhodinový hodiny hodiny HODINY Anglický jazyk dopolední kurzy: Frýdek-Místek: kurzy = dvacetihodinové HODIN DOPOLEDNÍ KURZY HODIN = : =, TŘÍD ODPOLEDNÍ KURZY HODIN = : =, TŘÍD

14 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy /. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci školy splňují ve školním roce / podmínku odborné kvalifikace pro výkon přímé pedagogické činnosti dle zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících. Učitelé školy jsou podle své odbornosti zařazeni do následujících předmětových komisí, z nichž každá je řízena předsedou předmětové komise. PK společenskovědní PK strojírenství a prae PK ekonomiky PK přírodovědná PK cizích jazyků PK hutnictví PK technická zařízení budov PK ICT a základů mechatroniky PK tělovýchovná Každá z předmětových komisí je metodicky vedena svým předsedou, který je garantem požadované úrovně výuky, na základě svého hodnotícího systému poskytuje vedení školy podklady pro hodnocení učitelů a podává návrhy na účast v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Každému z nastupujících učitelů je přidělen tzv. zavádějící učitel, který kolegu s krátkou pedagogickou praí vede zejména po metodické stránce. Všichni třídní učitelé využívají součinnosti s výchovnými poradci a metodikem prevence, jejíž cílem je včasné řešení a prevence případných problémů ve třídách - prospěchových i výchovných. Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci dle zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících. Vzdělávání odpovídá rovněž pojmu prohlubování kvalifikace dle zákona č. / Sb., zákoník práce a dále ustanovením vyhlášky č. / Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je realizováno na základě každoročního plánu, jehož hlavními prvky jsou: - studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - studium k prohlubování odborné kvalifikace - samostudium Účast pedagogů na DVPP se rovněž řídí aktuálními potřebami vzhledem k profilaci školy, k aktuálním školským tématům a rovněž s ohledem na finanční možnosti školy. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jsou obsahem kapitoly. Ve školním roce / je pedagogickým pracovníkem školy asistentka pedagoga, pracovní pozice byla zřízeno na základě souhlasu zřizovatele se zřízením funkce asistenta pedagoga (MSK 9/). Do. ročníku oboru obchodní akademie byla přijata žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami - atypický autismus, dysfázie smíšeného typu, kompenzovaný vnitřní hydrocefalus. Pro žákyni byl následně a v souladu s posudkem Speciálního pedagogického centra v Ostravě vytvořen individuální vzdělávací plán dle zákona č. / Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

15 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / A. Pedagogičtí pracovníci (včetně důchodců) - škola Kvalifikace: vzdělání Předměty VŠ ÚSO SO Z - I. všeobecně vzdělávací Společenskovědní Přírodovědné Tělesná výchova II. odborné Hutnictví Strojírenství Technická zařízení budov Ekonomika ICT elektrotechnika a automatizace Celkem Prae: roků Celkem B. Pedagogičtí pracovníci - domov mládeže Celkem Kvalifikace: vzdělání VŠ ÚSO SO Z - Prae: roků -9 - Celkem C. Ostatní pracovníci technickohospodářští pracovníci kuchyň a) technickohospodářští pracovníci b) dělníci dělníci škola a DM Celkem VŠ Kvalifikace: vzdělání ÚSO SO Z

16 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy /. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí ke studiu Přijímací řízení bylo organizováno podle zákona č. / Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. / Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Přijímací řízení probíhalo dále v režimu správního řízení podle zákona č. / Sb., správní řád. Přijímací zkouška se konala pouze v. kole přijímacího řízení pro všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeči byli přijati na základě výsledků přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a studijních výsledků na základních školách, kdy preferovány byly výsledky vzdělávání v předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika. Pro přijetí ke studiu ve školním roce / vyhlásil ředitel školy kola přijímacího řízení. Studijní obory Hutnictví Strojírenství Tech. zařízení budov Technické lyceum Inform. technologie Obchodní akademie Ekonomické lyceum celkem Přihlášení dívky z 9. r. 9 9 odjinud* (přestup) Odevzdali zápisový lístek celkem dívky z 9.r. 9 odjinud* (přestup) Celkem 9 * Počet uchazečů o studium do. ročníku šk. roku / byl doplněn do celkového počtu studenty, kteří opakují ročník a dále studenty, kteří byli přijati ke studiu formou přestupu z jiné školy (tedy mimo přijímací řízení). V letošním přijímacím řízení byly otevřeny tyto třídy: třída oboru strojírenství, třída oboru technické lyceum, třída oboru technická zařízení budov, třída oboru informační technologie, třídy oboru obchodní akademie, třída oboru ekonomické lyceum. V. ročnících školního roku / nebyly s ohledem na počet žáků formovány žádné víceoborové třídy, avšak v organizaci výuky společných předmětů (tak, jak je stanoveno v ŠVP) samozřejmě dochází ke sdružování žáků pro výuku. Ve školním roce / bude přímo s partnerskými firmami resp. prostřednictvím školské rady velmi intenzívně konzultována podpora oboru hutnictví, jehož absolventi budou po odeznění projevů recese pro zaměstnavatele (i pro celý region) zřejmě velmi potřební. Přijímací řízení na Jazykové škole Zápis do dopoledních intenzivních kurzů JŠ ve Frýdku-Místku pro školní rok / Ve školním roce / byly na JŠ ve F-M otevřeny dopolední intenzivní kurzy v následujícím členění: Anglický jazyk skupiny A + A = žáků

17 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / V souladu s vyhláškou č. / Sb. byli do těchto kurzů přijati absolventi středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku. Rozřazovací testy zkoumají základní jazykové dovednosti porozumění čtenému tetu a znalost základních gramatických struktur. Na základě bodového ohodnocení testu byli žáci zařazení do tříd, v AJ. Rozřazovací testy byly připravovány a hodnoceny vedoucím jazykové sekce. Zápis do odpoledních a večerních jazykových kurzů Zápis pro školní rok / do odpoledních a večerních jazykových kurzů probíhal ve dvou etapách.. Hlavní zápis probíhal v červnu. V rámci tohoto zápisu bylo přijato cca žáků.. Doplňkový zápis probíhal poslední týden v srpnu a v průběhu září. Bylo přijato cca žáků. K.. byl celkový stav žáků na JŠ 9, a to včetně žáků intenzivních kurzů a speciálů s přípravou na FCE. Žáci měli při zápisu možnost prostudovat detailní plány učiva každého ročníku daného jazyka, případně mohli své znalosti konzultovat s vyučujícími, kteří žákům doporučili, do kterých ročníků mají být zařazeni.

18 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy /. Údaje o výsledcích vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek, výsledků vzdělávání v jazykové škole a KVALITY Výsledky vzdělávání žáků I. Na konci školního roku /: Denní studium čtyřleté obor vzdělání s maturitní zkouškou Hutnictví Strojírenství Ekonomika a podnikání Strojírenská techn. administrativa ročník na konci roku (. r. - květen,. -. r. - červen) žáků z toho celkem dívek Neklas. Neprospělo.... celkem celkem... 9 celkem 9 stav po opravných zkouškách a doklasifikaci PV P Neprospělo opakuje ze a více ma ze 9 9 jiný dův. Neklas. odchází ze školy průměr. prospěch ročník,,,,,,,,,,,,,,

19 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Technická zařízení budov Technické lyceum Ekonomické lyceum Obchodní akademie celkem celkem.... celkem... 9,,,,,,,9,,,,,,9,,,,,9. celkem 9, Denní studium úhrnem celkem 9 9, Dálkové studium celkem 9 9,,

20 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / II. Maturitní zkoušky Výsledky maturitních zkoušek za školní rok / Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Společná část MZ ČJ AJ NJ RJ M Obor STA HUT TLC OA EL STA HUT OA EL EL STA OA OA STA HUT TLC OA EL Úroveň/ forma základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní vyšší základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní Počet přihlášených maturujících Úspěšně vykonalo DT PP ÚZ Prům. prospěch,9,,,,,,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,

21 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Profilová část MZ ZVS EKU SPS STT NAK VYK TVK OD OD MAT CAD PRO PMZ EKO UCE DEJ ZEM AJP FJP RJP MAT OSV STA STA HUT HUT HUT TLC TLC STA HUT TLC OA EL OA EL OA EL OA EL OA EL OA EL OA OA EL OA ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. prakt.zk. prakt.zk. prakt.zk. prakt.zk. prakt.zk. prakt.zk. prakt.zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9,,,,,,,,,,,

22 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Přehled výsledků MZ v termínu podzimním Část Předmět Společná část MZ ČJ AJ NJ Profilová část MZ M ZVS EKU SPS STT NAK VYK TVK MAT CAD PRO Obor STA HUT TLC OA EL OA STA OA STA HUT TLC OA EL STA STA HUT HUT HUT TLC TLC STA HUT TLC Úroveň/ forma základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. prakt.zk. prakt.zk. prakt.zk. prakt.zk. Počet přihlášených maturujících Úspěšně vykonalo DT PP ÚZ Prům. prospěch,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

23 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / PMZ EKO UCE ZEM OA EL OA EL OA OA EL prakt.zk. prakt.zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk.,,,,,,, Přehled celkových výsledků MZ za školní rok / Obor STA HUT TLC OA EL Termín řádný opravný řádný opravný řádný opravný řádný opravný řádný opravný řádný opravný řádný opravný prospěl 9 Jarní termín prospěl neprospěl s vyzn. prům. prospěch,,9,,,, X, prospěl Podzimní termín prospěl neprospěl s vyzn. prům. prospěch,,,,,,,,,,,,

24 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Vysvětlivky použitých zkratek společná část MZ DT PP ÚZ didaktický test písemná práce ústní zkouška Vysvětlivky použitých zkratek profilová část MZ DT PP ÚZ STA HUT TLC ZVS EKU SPS STT NAK VYK TVK MAT CAD PRO PMZ EKO UCE DEJ ZEM AJP FJP RJP OSV didaktický test písemná práce ústní zkouška Strojírenská technická administrativa Strojírenství Hutnictví Technické lyceum Základy výroby, strojírenství Ekonomika, účetnictví Stavba a provoz strojů Strojírenská technologie Nauka o kovech Výroba kovů Tváření kovů Matematika CAD systémy Praktická zkouška z odborných předmětů Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Účetnictví Dějepis Zeměpis Anglický jazyk v prai Francouzský jazyk v prai Ruský jazyk v prai Občanský a společenskovědní základ

25 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / III. Výsledky vzdělávání v jazykové škole Výsledky státní jazykové zkoušky základní německý a anglický jazyk podzim : Státní jazyková zkouška základní z německého a anglického jazyka se v podzimním termínu nekonala. Výsledky státní jazykové zkoušky základní anglický jazyk jaro :. celkové výsledky: celkem kandidátů posluchačů JŠ úspěšní úspěšní posluchači JŠ =%. celkový prospěch: prospěli s vyznamenáním prospěli velmi dobře prospěli dobře neprospěli Výsledky státní jazykové zkoušky základní německý jazyk jaro :. celkové výsledky: celkem kandidátů posluchačů JŠ úspěšní úspěšní posluchači JŠ =%. celkový prospěch: prospěli s vyznamenáním prospěli velmi dobře prospěli dobře neprospěli Další zkoušky ANGLICKÝ JAZYK: podzim : jaro : PET, FCE, CAE CAMBRIDGE VE SPOLUPRÁCI S BRITISH COUNCIL účastníků FCE: účastníků PET: účastníků FCE: účastníků CAE:

26 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / IV. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce / Testování žáků. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Předmět Jazyk český Matematika Jazyk anglický Test krátkodobé paměti úspěšnost percentil 9 9 * Pozn.: P(o) Skupina oborů ekonomického zaměření: P(o) Skupina oborů technického zaměření: P(o) Skupina oborů obecně odborná příprava: Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání * P(o) P(o) P(o) percentil Obchodní akademie Strojírenství, Hutnictví, Technická zařízení budov Technické lyceum, Ekonomické lyceum Testování žáků. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Jazyk český Matematika Jazyk anglický Jazyk německý Výsledky školy v rámci všech testovaných škol úspěšnost percentil 9 Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání * P(o) R(o) P(o) R(o) P(o) R(o) Obecné studijní předpoklady * Pozn.: P(o) Skupina oborů ekonomického zaměření: Obchodní akademie P(o) Skupina oborů technického zaměření: Strojírenství, Hutnictví, Technická zařízení budov P(o) Skupina oborů obecně odborná příprava: Technické lyceum, Ekonomické lyceum R(o), R(o), R(o) stupně relativního přírůstku Stupně relativního přírůstku znalostí třídy, školy - stupně Jedná se o čtyřstupňovou škálu, která odpovídá kvantilovému rozdělení tříd, resp. škol podle hodnot jejich relativních přírůstku v daném oboru vzdělání a předmětu. Hodnota relativního přírůstku třídy, resp. školy odpovídá průměru relativních přírůstku žáku dané třídy, resp. školy.. stupeň Žáci třídy, resp. školy v daném oboru vzdělání a testovaném předmětu mají za sebou velmi pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují nadprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jak oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledku relativního přírůstku znalostí pro daný obor vzdělání v horním kvartilu.. stupeň Žáci třídy, resp. školy v daném oboru vzdělání v testovaném předmětu mají za sebou v průměru spíše pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují výborné až dobré hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jako oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledku relativního přírůstku znalostí pro daný obor vzdělání ve druhém kvartilu.

27 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy /. stupeň Žáci třídy, resp. daného studijního oboru třídy a školy v průměru nedoznali změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují spíše průměrné až mírně podprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jak oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledku relativního přírůstku znalostí pro daný obor vzdělání ve třetím kvartilu.. stupeň Žáci třídy, resp. školy v daného studijního oboru v průměru nedoznali změnu v přístupu ke studiu. Celkové žáci třídy, resp. školy vykazují spíše průměrné až mírně podprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jak oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledku relativního přírůstku znalostí pro daný obor vzdělání ve čtvrtém kvartilu.. Údaje o výchovném poradenství a prevenci rizikového chování žáků Září se uskutečnila ekurze. ročníku na VŠB TU, na tuto školu je po maturitě přijato nejvíce studentů naší školy. se uskutečnily třídní schůzky. ročníku, na kterých mimo jiné byli rodiče seznámeni se školním řádem, vedením školy a organizací školy. Den, kdy svítí Světlušky - humanitární sbírka pro nevidomé, vybraná částka studenty naší školy,- Kč. S tebou o tobě beseda s dívkami prvních ročníku na téma seuální výchova a intimní hygiena. agentura Sokrates-seznámení studentů. ročníků s přijímacím řízením a podáváním přihlášek na VŠ a VOŠ. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdku-Místku - evidenční záležitosti týkající se minulého školního roku / i nového školního roku /. Aktualizace Školní preventivní strategie a tvorba minimální preventivní strategie na školní rok /. Evidence žáků se závažnými problémy- sociální, zdravotní, studijní dotazník pro třídy. Říjen.... se uskutečnila. krajská konference k prevenci rizikového chování, byly zhodnoceny úspěchy v minulém školním roce a uskutečnila se řada přednášek k rozvoji kompetencí metodiků prevence... Bílá pastelka - humanitární sbírka pro nevidomé, vybraná částka studenty naší školy Kč... Humanitární beseda: Dvakrát zachráněné dítě Tomáš Graumann.. Okolo Frýdku cestička tradiční turistický pochod organizovaný školou nejen pro studenty. Na této akci mají poznat okolí školy, ale i své vlastní třídní kolektivy v prostředí mimo školu. Listopad.... veletrh Gaudeamus k vysokým školám v Brně.

28 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy /.... měli studenti. ročníku možnost účastnit se testů studijních předpokladů a následných konzultací k volbě povolání organizovala PPP Frýdek-Místek.. Den otevřených dveří v budově SPŠ a OA. Seznámení budoucích zájemců o studium na naší škole především s vybavením a studijními programy školy... Třídní schůzky všech tříd konzultace prospěchu a případných výchovných problémů. Prosinec Srdíčkový den humanitární sbírka pro hendikepované děti, vybraná částka studenty naší školy Kč. Ekurze studentů H, Z, S.B na Úřad práce ve F-M Přednáška v aule školy pro studenty. a. ročníku na téma Bezpečnost internetu. Vánoční turnaj v odbíjené družstev. Promítání filmu LIDICE, výchova k humanismu. Leden Den otevřených dveří v budově SPŠ a OA. Seznámení budoucích zájemců o studium na naší škole především s vybavením a studijními programy školy. Vztahy v kolektivu- třídy ES, HZ, S pod vedením pracovníků neziskové organizace Renarkon. Onkologická prevence - třídy. ročníků. Profesní orientace studentů, zúčastnili se studenti třídy L, organizovala PPP F-M. Třídní schůzky tříd. ročníků seznámení rodičů s přihláškami na VŠ a VOŠ. Únor Soutěž Sapere - zdravý styl života OA Lyžařský kurz prvních ročníků soutěže s náplní na stmelení kolektivů. Hlavní líčení u okresního soudu, účastnila se třída. A. Vztahy v kolektivu - L, Drogy a já pod vedením pracovníků neziskové organizace Renarkon. V rámci Dlouhodobé maturitní práce provedl student Vít Vaněk dotazníkové šetření k problematice kouření. Výsledky budou sloužit jako podklad pro zlepšení prevence na škole. Březen Hlavní líčení u okresního soudu, účastnila se třída. B. Beseda k humanitární pomoci s neziskovou společností ADRA. Hlavní líčení u okresního soudu, účastnila se třída. L. Hlavní líčení u okresního soudu, účastnily se třídy. C,. D. Řešení přihlášek na vysoké školy. Objednávka Europassu dodatek k maturitnímu vysvědčení s překladem do anglického jazyka.

29 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Duben Humanitární sbírka ADRA, o vyběr příspěvku občanů našeho města se starali studenti třídy technického lycea. ročník. Výchovný koncert Boj proti násilí, organizovalo Občanské sdružení Beskyd, zúčastnily se třídy. a. ročníků. Třídní schůzky řešení přihlášek na VŠ a výchovných problémů. Květen Zájezd vybraných studentů druhých a třetích ročníků do Osvětimi a Krakova Účast studentů H, S, S, SZ na projektu VŠB k ekologii přednáška Ing. Dvorského. Humanitární sbírka Ligy proti rakovině- Květinový den, sbírku opět podpořili studenti třídy L, kterým se podařilo vybrat částku Kč. Beseda pro studenty tříd.a a.l na téma Drogy a já preventivní program Renarkon. Červen Setkání školních metodiků prevence s okresním metodikem Mgr. Zdeňka Neničkovou na PPP F-M. Byla probírána činnost školních metodiků, dotace, závěrečná zpráva ŠMP, informace z kraje. Odevzdání přehledu činnosti výchovného poradce a metodika prevence na Pedagogickopsychologickou poradnu Frýdek Místek. V průběhu školního roku se ve spolupráci s metodikem prevence, rodiči, třídními učiteli a vedením školy projednalo případů kázeňských přestupků a neprospěchu studentů. Všechny zápisy jsou uloženy u metodika prevence a výchovného poradce. V průběhu roku probíhalo další vzdělávání v oblastech výchovného poradenství a prevence rizik: Magda Richterová absolvovala kurz s názvem,,karierové poradenství, Vladimíra Papřoková,,Dítě a násilí v rodině, Libor Kmenta,,Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ asš v oblasti prevence sociálně patologických jevů. V rámci předmětu Občanská výchova byla probíraná témata:. Sociálně patologické jevy (použití videotechniky DVD Zpackané životy, Řekni drogám ne). Generace a mezigenerační vztahy (řešení konfliktů). Migrace, emigrace, lidská tolerance s nesnášenlivostí. Práce s psychotesty (Jak zanechat kouření, Hrozí vám nebezpečí závislost? Jste závislá osobnost? Jak se ubránit působení stresu, Jaká jsou pravidla asertivity, Máte sportovního ducha? Jak se správně učit? Jak zvládnout životní změny? Jak jednat s autoritou?)

30 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém školním roce za celý školní rok: Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů Krádeže Počet případů Agresivní formy chování vč. šikany Počet žáků Ostatní drogy počet žáků Kouření v interiéru školy hodin počet celkem Alkohol stupeň Neomluvené hodiny stupeň Snížená známka z chování. Údaje o další vzdělávání pedagogických pracovníků / Další vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměření jednotlivých vzdělávacích akcí se řídí zejména Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vydaným ředitelem školy a zpracovaným na základě potřeb jednotlivých předmětových komisí. Znakem DVPP ve školním roce / byly EU peníze středním školám ŠABLONY. Přehled DVPP ve školním roce / Jazykové vzdělávání pro učitele Pořadatel, místo konání, akreditace Vzdělávací akce Termín. celostátní seminář - výuka RJ... Zlenice Oford Professional Development for Secondary Schools 9.. Oford University Press, Zahraniční stáž SRN... Weisneck Účastníci PK PhDr. Šnytová Mgr. Korbášová PhDr. Šnytová Mgr. Hanzelková Konzultační seminář pro hodnotitele.. Podpora jazykového vzdělávání na SŠ.. MSK Mgr. Přidal Konzultační seminář k ústní zkoušce z RJ.. NIDV Mgr. Richterová Nové přístupy a metody ve výuce NJ.. Hueber Verlag, Mgr. Michaláková Podpora jazykového vzdělávání SŠ.. MSK Mgr. Přidal Konzultační seminář k ÚZ z AJ.. NIDV Mgr. Korbášová Mgr. Rozsypalová Školení Way Of Learning.. INFOA Mgr. Korbášová Internet im Deutschunterricht.. Olomouc PhDr. Šnytová 9

31 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Evropské jazykové portfolio v prai.. PhDr. Šnytová Evropské jazykové portfolio v prai.. KVIC PhDr. Šnytová, PaedDr. Górecká, Mgr. Polivčaková Solutions Day.. Oford University Press, Mgr. Rozsypalová Ing. Kocháňová Účastníci PK Vzdělávací akce vedení školy Vzdělávací akce Pořadatel, místo konání, akreditace Termín Seminář EU peníze do škol.9. VŠB Mgr. Tobiáš, Ing. Pospěch ŘŠ, ZŘ Efektivní management škol stáž..9. Finsko Helsinky Mgr. Tobiáš ŘŠ - PDF-OU, Ing. Fajkusová ZŘ.9... Svět vzdělávání, Frýdek - Místek Ing. Závodný ZŘ.. Frýdek-Místek Ing.Fajkusová ZŘ 9.. Služba škole, Ing. Fajkusová ZŘ Školský management MŠMt,Cz../../. Vzdělávací program Strojírenský technik modul INV Školské systémy zemí EU CZ../../. Školení Bakaláři-Elektronická třídní kniha MˇMT,č.j./-- Kurz International Baccalaureate ArcelorMittal Mgr.Tobiáš Ing.Fajkusová ŘŠ ZŘ Seminář ICT ve výuce Školení Bakaláři Školní matrika a předávání dat na ÚIV.9. Ostravská univerzita Ing. Pospěch ZŘ.9. Služba škole, Ing. Mojžíšová, Ing. Pospěch ZŘ Seminář EMA Finské školství.. Mgr. Tobiáš ŘŠ Školské systémy zemí EU.. KVIC, Frýdek-Místek Ing. Pospěch ZŘ Seminář pro žadatele o finanční podporu z OPVK EU.. Ing. Pospěch ZŘ Školení Bakaláři Elektronická třídní kniha 9.. Služba škole, Ing. Pospěch, Ing. Fajkusová ZŘ Seminář Elektronická spisová služba 9.. MSK Ing. Mojžíšová ZŘ Seminář Koučování... Rožnov pod Radhoštěm Mgr. Tobiáš ŘŠ

32 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Školení BOZP Školení Bakaláři Seminář EMA Regent SPŠ ÚIV ZŠ Hlučín Seminář projektu ArcelorMittal.. Seminář EMA strategické řízení.. Seminář EMA personalistika a hodnocení Seminář Novela školského zákona Konference k projektu Celoživotní učení Best Školení Bakaláři Administrace Seminář Platové předpisy ve školství Nové trendy nejen ve stavebnictví Mgr. Tobiáš Ing. Pospěch Mgr. Tobiáš Mgr. Tobiáš, Ing. Fajkusová ŘŠ ZŘ ŘŠ ŘŠ, ZŘ Mgr. Tobiáš ŘŠ.. Gymnázium Třinec Mgr. Tobiáš ŘŠ.. Comenius Agency, Ing. Mojžíšová ZŘ... Xabec, Valencie Ing. Závodný ZŘ.. Služba škole, Ing. Pospěch ZŘ.. Mgr. Tobiáš ŘŠ.. Ing. Závodný ZŘ Workshop KVIC koučování.. KVIC Mgr. Tobiáš ŘŠ EMA Efektivní management škol 9.. Mgr. Tobiáš ŘŠ Ekurze EVRAZ.. Vítkovice Mgr. Tobiáš, Ing. Fajkusová ŘŠ, ZŘ Ředitelská dílna.... Trojanovice Mgr. Tobiáš ŘŠ Workshop Rozvoj dalšího vzdělávání.. Havířov Ing. Závodný ZŘ Mgr. Tobiáš, Ing. Fajkusová, Ing. Závodný, Ing. Mojžíšová. Ing. Pospěch ŘŠ, ZŘ ŘŠ, ZŘ Nebojme se tvorby DUMů. a.. KVIC, Frýdek-Místek Ekurze do kovárny.. Vítkovice Mgr. Tobiás, Ing. Závodný Efektivní management škol stáž.. Mgr. Tobiáš Nebojme se tvorby DUMů Cz../../... Nový Jičín Ing. Fajkusová ZŘ Arcelor Mittal Mgr. Tobiáš, Ing. Fajkusová ŘŠ, ZŘ Mgr. Tobiáš ŘŠ Školení IB Projekt Seminář Inspekce práce SPŠOAJŠ ŘŠ

33 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Přednáška ArcelorMittal Teorie tváření a plasticita Příprava projektů na SŠ a využívání ICT ve výuce Vzdělávací program Strojírenský technik modul STT KOM Úvod do programování C#.. Kunčice Ing. Fajkusová ZŘ.. BOXED Praha, místo konání Ing. Pospěch ZŘ.... Svět vzdělávání, Frýdek - Místek Ing. Závodný ZŘ VŠB Ing. Pospěch ICT Další vzdělávací akce pedagogických pracovníků Vzdělávací akce Celostátní setkání učitelů matematiky na SOŠ Termín Pořadatel, místo konání, akreditace Účastníci PK..9. Centrum celoživotního vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje, Pardubice RNDr. Červenková PŘ Ing. Kocháňová Mgr. Volník PŘ Seminář tvůrčího psaní..9. Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU Školský management Rok / Ostravská universita, EU Program Mládež v akci Národní agentura Stockholm Mgr. Michálková Odborný seminář Armatury, čerpadla, řídicí systémy.9. -Intoza Ing. Štuknerová Vzdělávací program Strojírenský technik modul INV.9... Svět vzdělávání, Frýdek Místek Ing. Sládková Mgr. Kmenta PŘ Mgr. Zárubová, Mgr. Ulichová PŘ Krajská konference k prevenci... rizikových forem chování Školení Výuka chemie s podporou ICT Studijní cesta po evropských institucích.,.,.,.. SPŠ stavební Havířov... Země EU Mgr. Bretová

34 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Konference Česká společnost v novodobé Evropě.. MSK Konference Poznání reálného světa pomocí počítačem podporovaných eperimentů.. Ostravská univerzita Konference EVVO Školení BOZP... Český Těšín Mgr. Kotásková, Mgr. Polivčáková Mgr. Zárubová PŘ Ing. Bužková Ing. Beňová, Ing. Ulrich EKO, ICT Ing. Bužková.... VŠB.. Úřad práce Frýdek-Místek Ing. Richterová Školení optimální vytápění, efektivnost přípravy a rozvodu teplé vody.. Ing. Oborná, Ing. Štuknerová Seminář Historie na vlastní oči po stopách židovské kultury... Občanské sdružení PANT, Nábřežní /a, Polanka nad Odrou Seminář Spolehlivé šikmé střechy.. Ing.Štuknerová Mgr. Bača, Ing. Beňová, Ing. Durčák, Ing. Čajka, Ing. Fajkusová, Ing. Cholevová, Mgr. Jalůvka, Ing. Janálová, Ing. Pavlicová, p. Pešat, Ing. Sládková, Ing. Suchoň, Ing. Šrubařová, Mgr. Volník, Ing. Závodný, HUT, PŘ, ZŘ, EKO Mgr. Kmenta PŘ EKO Seminář protipožární ochrana Setkání výchovných poradců Mgr. Havlásková,, Mgr. Kotásková, PŘ Mgr. Zárubová Školení Interaktivní tabule.. SPŠOAJŠ Gaudeamus veletrh.. Brno-ČVUT Metodický den Kalkulace a ceny.. SOŠ dopravy a cest. Ruchu Krnov Ing. Guňková, Ing. Muráriková Testy ECDL.. Ing. Murínová Ing. Bradáčová, Ing. Kokešová Účetní a daňová konference... Ing. Stohl, Znojmo ICT EKO

35 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Vzdělávání Renarkon Strategie čtenářské gramotnosti.,..... Lučina penzion Mostař Mgr. Kmenta PŘ Mgr. Oroszyová Školení rozpočtování v programu KROS.. Ing. Jonasová, Ing. Oborná, Ing. Štuknerová Seminář Metrologie.. Ing. Durčák Seminář z TEV volejbal.. TJ Sokol Frýdek-Místek PaedDr. Górecká TEV Software Bakaláři pro správce.. Služba škole, Ing. Wyka ICT Seminář Jak motivovat žáka.. KVIC, Frýdek-Místek Mgr. Richterová Metodický den Pracovní poměr.. SOŠ dopravy a cest. Ruchu Krnov Ing. Čmielová EKO Seminář Inventor... Ing. Durčák Ing. Ulrich, Ing. Beňová, Mgr. Rajnoch, p. Garbová, p. Gongol ICT, EKO, TEV, THP Školení BOZP.. Regent SPŠ Kvalita.. Edukace studentů s autismem.. PPP, Zábřeh Seminář Seznamte se s Ekoškolou 9.. Sdružení Tereza, Seminář Koučování 9... Opava Kurz International Baccalaureate.. ArcelorMittal Seminář Metodický den Mzdy.. Krnov.. Seminář nemocenské pojištění Vzdělávací program Strojírenský technik modul CNC-ISO, HDH Vzdělávací program Strojírenský technik modul CNC-CAM Ing. Murínová Mgr. Richterová, Mgr. Rozsypalová ICT Ing, Vajčnerová EKO Ing. Oborná Ing. Kocháňová, Ing. Bradáčová, Ing. Pindurová, RNDr. Červenková Ing. Beňová, Mgr. Volník Ing. Chvajová, Ing. Pindurová EKO, PŘ EKO Ing. Guňková EKO.... Svět vzdělávání, Frýdek Místek Ing. Suchoň.... Svět vzdělávání, Frýdek Místek Mgr. Bača Mgr. Jalůvka Pešat Žiška

36 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Seminář ARS POETICA Účetní a daňový seminář Zefektivnění a zatraktivnění výuky pedagogů MSK.. Ing. Stohl-Znojmo, místo. 9.. konání Praha 9.. AHRA Consulting, FrýdekMístek PaedDr. Górecká Ing. Bradáčová, Ing. Palkovská EKO Mgr. Michálková Ing. Čmielová, Ing. Kokešová, Ing. Pindurová EKO Seminář pro vyučující ekonomiky.. Eduko Praha, místo konání Olomouc Seminář Fasádní systémy.. Ing. Štuknerová, Ing. Oborná Seminář Bezpečnost v TEV.. PaedDr. Górecká TEV Ing. Suchoň Ing. Wyka Ing. Guňková ICT EKO.. p. Pobudová THP.. Mgr. Bača, Mgr. Jalůvka, Ing. Durčák Školení účetního softwaru Pohoda 9.. Pohoda Ing. Břenek ICT Pracovní konference spolupráce soc. služeb a školství.. KÚ MSK Mgr. Richterová.. Ing. Oborná.. NIDV Mgr. Oroszyová Seminář Strategie čtenářské gramotnosti.. KVIC, Mgr. Oroszyová Řemeslo má zlaté dno prezentace oborů pro žáky ZŠ a soutěž... Ing. Suchoň, Ing. Cholevová, p. Pešat, p. Žiška Konference k projektu Celoživotní učení Best Školení Bakaláři Setkání ekonomů Seminář Platové předpisy ve školství Nové trendy nejen ve stavebnictví Seminář Porotherma Konzultační seminář k ÚZ z CJL Ekurze EVRAZ Pracovní semináře pro centrální hodnotitele PP z CJL Prezentace firma Ptáček Xabec, Valencie Vítkovice Ing. Cholevová HUT CERMAT Mgr. Oroszyová.. Firma Ptáček Ing. Štuknerová

37 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Workshop Rozvoj dalšího vzdělávání.. Havířov Nebojme se tvorby DUMů. a.. KVIC, Frýdek-Místek Metrologie... Opava Ekurze do kovárny.. Vítkovice Zefektivnění a zatraktivnění výuky pedagogů MSK... Kurz International Baccalaureate Face-to-Face... ArcelorMittal Mgr. Závodný, Ing. Ulrich, Ing. Beňová, Ing. Murínová, RNDr. Uherková, RNDr. Červenková, Mgr. Zárubová, Ing. Suchoň Ing. Durčák, Mgr. Bača Mgr. Bača, Mgr. Jalůvka, Ing. Rybák, Ing. Machálek ICT, PŘ, Seminář PMZ.. Praha Mgr. Michaláková Ing. Kocháňová, Ing. Bradáčová, Ing. Pindurová, RNDr. Červenková Ing. Beňová, Mgr. Volník Ing. Durčák Přednáška ArcelorMittal Teorie tváření a plasticita.. Kunčice Ing. Cholevová HUT Metrologie... SŠT Opava Mgr. Bača, Ing. Durčák Metrologie... SŠT Opava Mgr. Bača, Ing. Durčák Konference ICT ve školách.. SŠ Dopravní Ing. Murínová, Ing. Ulrich, Ing. Pospěch ICT Konference Věda a život.. Inovace výuky, o.p.s. Praha RNDr. Červenková RACIOENERGIA mezinárodní veletrh využití energií.. Praha Ing. Jonasová 9... Občanské sdružení PANT, Nábřežní /a, Polanka nad Odrou Mgr. Trbušková, Mgr. Polivčaková, Mgr. Kotásková, Mgr. Havlásková Historie na vlastní oči Německo ve víru událostí. století AHRA Consulting, FrýdekMístek Ing. Durčák EKO, PŘ

38 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Odborné školení TAGRET 9.. Ing. Štuknerová Škola manažerského rozvoje, Mgr. Richterová ArcelorMittal Ing. Cholevová HUT Mgr. Michaláková Ing. Bradáčová Ing. Kokešová Ing. Palkovská Ing. Pindurová Ing. Vajčnerová Mgr. Bača, Mgr. Jalůvka EKO ArcelorMittal Mgr. Zárubová PŘ Mgr. Bača Mgr. Jalůvka Pešat Žiška Odborné přednášky ArcelorMittal a.. Zefektivnění a zatraktivnění výuky pedagogů MSK... AHRA Consulting, Ostravice Klub moderních učitelů tvorba DŮM.. KVIC Nový Jičín Osobní personalistika Kariérový koučink do škol Metrologie Školení koksařů.... a.. SŠT Opava Vzdělávací program Strojírenský technik modul STT KOM.... Svět vzdělávání, Frýdek Místek Odborné školení Stiebel projektování a využití TČ.. Ing. Štuknerová Odborné přednášky ArcelorMittal.. ArcelorMittal Ing. Cholevová HUT Školení ŠMK.. KVIC RNDr. Červenková PŘ Stavební veletrh... Brno Ing. Oborná Seminář Nízkoenergetická a pasivní výstavba.. Ing. Štuknerová Seminář Předstěnové moduly 9.. Ing. Štuknerová Dítě a násili v rodině I..... PPP Frýdek-Místek Mgr. Papřoková Prev. Odborný seminář Kotrbatý a Viadrus řešení, která se vyplatí.. Ing. Štuknerová Kurz programování na VŠB.. Ing. Murínová, Ing. Ulrich, PhDr. Uherková ICT

39 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Kurz programování na VŠB.. Ing. Murínová, Ing. Ulrich, PhDr. Uherková Školení metodiků prevence.. PPP Frýdek-Místek Mgr. Papřoková Prev. Ing. Kocháňová, Ing. Bradáčová, Ing. Pindurová, RNDr. Červenková Ing. Beňová, Mgr. Volník EKO, PŘ Mgr. Michaláková RNDr. Červenková, Mgr. Jeništová, Mgr. Závodný PŘ Účastníci PK Mgr. Havlásková vybraní studenti Kurz International Baccalaureate Face-to-Face... ArcelorMittal Závěrečný workshop k projektu "Zefektivnění výuky".. AHRA Consulting, Ostravice Projekt Sbírka příkladů EU.. PrimMat Frýdek-Místek ICT Ekurze tříd, závěrečné výlety, přednášky apod. Vzdělávací akce Termín Dějepisná ekurze.l.9. Den na VŠB.9. Výměnný pobyt CZ-DE Gelnhausen Ekurze Z. Ekurze S.A Místo konání Muzeum Mechatronika a nanotechnologie Česko-německý fond budoucnosti Nová Ves - úpravna vody Hyundai Mgr. Michaláková Ing. Štuknerová Ing. Čajka PaedDr. Górecká, Mgr. Bretová, Ing. Durčák, Mgr. Volník, Mgr. Kmenta, Ing. Chvajová, Mgr. Kološ TEV,, PŘ, EKO, Vych Zahraniční výjezd. ročníků..9. Řecko, Španělsko Přednáška "S tebou o tobě" Dívky.r SPŠOA Mgr. Papřoková Praha Mgr. Trbušková, RNDr. Uherková, ICT Praha Ing. Pavlicová HUT Praha Ing. Bradáčová, Mgr. Jeništová EKO, Ekurze L. Ekurze H. Ekurze.D

40 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Mgr. Rajnoch, Ing. Čajka, Ing. Suchoň Ekurze A.S S.A, S.C..9. Praha Seznámení žáků.r. s přijímacím řízením a podáváním přihlášek. 9. Agentura Sokrates Ekurze stavby H.Z.. Domaslavice Mezinárodní veletrh.. Ekurze - H... Ekurze - Z... Beseda - dvakrát zachráněné dítě E.S, L.,.L,.L.. Aula SPŠ.. OA Ing. Mojžíšová... OA Ing. Wyka Ing. Břenek CERMAT - Pilotáž ke státní maturitě z Informatiky.A, L MEC pod záštitou MSK Testování žáků. r. TEV, Mgr. Richterová Vych Ing. Oborná Ing. Závodný, Ing. ZŘ, Brno Beňová EKO ArcelorMittal a.s. Ing. Cholevová HUT Katastr nemovitostí Ing. Oborná Pedagické dozory. ročník "Okolo Frýdku cestička".. Frýdek-Místek Mgr.Rašnerová, Mgr.Trbušková, Mgr.Zárubová, Mgr.Polivčáková, Ing.Fajkusová, Mgr.Lukovská Ekurze S., L., SZ.. a.. Okresní archiv FrýdekMístek Mgr. Polivčáková ZŘ Projekt Edison... SPŠOAJŠ Ing. Fajkusová, Mgr. Polivčáková, Mgr. Lukovská. Mgr, Nevludová Ekurze Osvětim... Osvětim Mgr. Trbušková, Mgr. Havlásková, Mgr. Kotásková Ekurze - Vítkovice Z Vítkovice Ing. Štuknerová Gastro soutěž Co mi připomíná Francii,.A.. Mgr. Oroszyová Veletrh Gaudeamus Brno.r..-.. Brno Mgr. Richterová Mgr. Kmenta VP 9

41 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Anglické divadlo.. Divadlo P. Bezruče Ing. Kocháňová Mgr. Jandová Mgr. Kubinová Mgr. Kobášová Mgr. Rozsypalová Mgr. Richterová Mgr. Oroszyová a vybraní žáci Evžen Oněgin - divadelní představení - večerní.. Divadlo P. Bezruče Mgr. Papřoková, Mgr. Trbušková.. Aula SPŠ Mgr. Trbušková, Mgr. Hozová, Mgr. Rozsypalová, Mgr. Papřoková, Ing. Pálkovská, Mgr. Závodný, PŘ.. Frýdek-Místek Mgr. Havlásková..... Vítkovice Ing. Štuknerová Mgr. Richterová Mgr. Kmenta Ekurze do knihovny.a.. Frýdek-Místek Mgr. Hozová Ekurze Intoza pasivní dům Z... Ing. Oborná Ekurze do státního archívu.. Frýdek-Místek Mgr. Kotásková Ekurze S.A Ekurze do státního archívu.r. Ekurze TZUS Z. Ekurze S.C.. Vítkovice Ing. Čajka.. Frýdek-Místek Mgr. Kotásková.... Vítkovice Ing. Štuknerová Ing. Čajka Ekurze ArcelorMittal L... Mgr. Zárubová PŘ Ekurze do knihovny.l.. Frýdek-Místek Mgr. Kotásková Ekurze na Finanční úřad.c.. Ing. Čmielová, Ing. Pindurová EKO Ekurze Stavba rodinného domu Z... Domaslavice Ing. Marenčák Ing. Oborná Přednáška Úřad práce L., S.A.. Frýdek-Místek Ing. Chvajová EKO Divadelní cestopis S., HZ., L., ES., L.,.A,.A,.B,.L Ekurze do státního archívu.l Ekurze Linde - Z. PPP F-M Volba povolání.r. PPP Frýdek-Místek Vych

42 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Přednáška Úřad práce H., Z., S.B Učeň, středoškolák, vysokoškolák.. Frýdek-Místek... Černá louka Ekurze VÚHŽ - H., H... VÚHŽ Dobrá Ekurze TZUS - Z... Pedagické dozory Ing. Závodný Ing. Fajkusová Ing. Suchoň Ing. Cholevová Ing. Pavlicová HUT Ing. Štuknerová Ing. Chvajová Mgr. Hanusková Mgr. Tobiáš Ing. Závodný Ing. Fajkusová Ing. Cholevová ŘŠ, ZŠ, EKO, Ing. Chvajová EKO Přednáška Ing. Drábová, Ph.D. - Člověk a energie - výběr žáků S.A, S.B, L... VŠB Ekurze - Úřad práce - S.C 9.. Frýdek-Místek Přednáška - Bezpečnost internetu -.A,.L, H., L., S., SZ... SPŠOAJŠ Ekurze VÚHŽ.. VÚHŽ Dobrá Ekurze - Tepelná technika Z... Olešná - Aquapark Ekurze Hyundai - Z., L... Zájezd do Vídně Pedagické dozory Ing. Kocháňová, Mgr. Tobiáš EKO, ŘŠ Ing. Oborná Hyundai Ing. Štuknerová, Ing. Čajka,.. Vídeň Mgr. Korbášová, Mgr. Rozsypalová Filmové představení - Lidice OA.. Aula SPŠ Pedagické dozory Den na škole pro žáky ZŠ a den otevřených dveří.. SPŠOA Pedagické dozory Kino Vlast Frýdek-Místek Mgr. Hozová, Mgr. Kotásková, Mgr. Oroszyová, Mgr. Papřoková, Ing. Pindurová, Mgr. Trbušková Renarkon Mgr. Kmenta, Ing. Dudek, Ing. Šrubařová. Mgr. Nevludová PŘ,, Divadelní představení - Noc na Karlštejně -.A,.B,.C,.D,.L Vztahy v kolektivu třídy - ES., HZ., S.....

43 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Výstava InfoTHERMA SZ., HZ., HZ., Z., S.A, S.B, S.C.. - Černá louka Ing. Jonasová, Ing. Štuknerová, Ing. Marenčák, Ing. Čajka, Ing. Durčák, Ing. Beňová Onkologická prevence přednáška -.L,.A.. OA Mgr. Červenková, Mgr. Rozsypalová PŘ, Energetika - beseda - H., S.A, S.B, S.C, L.,.B,.C,.L.. Aula SPŠ Ing. Fajkusová + pedagogické dozory ZŘ Den otevřených dveří VŠB FMMI - H... Ing. Pavlicová HUT Ekurze EVRAZ - H., H., H., S.A, S.B, S.B LVVZ.ročníků.. - Vítkovice. -.. Bílá, Sviňorky,, EKO Ing. Bužková, Ing. Murínová, Ing. Pavlicová, Ing., Janálová, Ing. ICT, Durčák, Ing. HUT, Čajka. Mgr., Polivčaková, Ing. Vránová, Ing. Oborná PaedDr. Górecká, Mgr. Rajnoch, Mgr. Volník Ing. Fajkusová, Ing. Cholevová, TEV, Ing. Suchoň, PŘ, p. Kološ HUT, Mgr. Michaláková, Mgr. Rozsypalová, Mgr. Bretová, Mgr. Kmenta Prezentace obchodně podnikatelské fakulty Karviná - zájemci.ročníků.. SPŠOA Pedagické dozory Prezentace ekonomické fakulty VŠB -.A,.C,.D,.L.. SPŠOA Mgr. Richterová + pedagogický dozor Vystoupení Jana Kryla -.A,.B,.C,.D, L. 9.. Aula SPŠ Mgr. Papřoková, Mgr. Jeništová

44 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Prezentace FS VŠB - prof. Horyl - S.A, S.B, S.C.. Aula SPŠ Ekurze - hlavní přelíčení u Okresního soudu -.A.. Vztahy v kolektivu třídy - L. Ing. Bužková Frýdek-Místek Mgr. Papřoková.. Renarkon Mgr. Kmenta, Mgr. Trbušková PŘ, Drogy a já - S., SZ... Renarkon Prae - laboratorní měření ze zdravotechniky - Z.. a.. SOŠ stavební a dřevozpracující Ing. Sládková,, PaedDr. Górecká,, Mgr. Kmenta PŘ Ing. Štuknerová Mgr. Trbušková, Mgr. Havlásková, Mgr. Hozová, Mgr. Polivčaková Ing. Oborná Beseda o židovství -.L,.B, L., S... Aula SPŠ Ekurze - stavba rodinného domu - Z... Domaslavice Ekurze - hlavní přelíčení u Okresního soudu -.B.. Frýdek-Místek Ing. Čmielová EKO Konference EVVO - studenti S.A.. VŠB Ing. Bužková ICT ZŘ Ekurze na veletrh Fiktivních firem -.A,.B,.L.. - Černá louka Ing. Břenek, Ing. Wyka, Ing. Vajčnerová Prezentace firmy iph Servis S.A, S.B, výběr S.A, S.B, S.C.. SPŠOAJŠ Ing. Závodný, Ing. Fajkusová Ing. Břenek, EKO, Ing. Čmielová, ICT, Mgr. Havlásková, Ing. Muráriková Přednáška UTB Zlín -.B,.C,.L 9.. Aula SPŠ Prezentace - Sanela - HZ... SPŠOAJŠ Ing. Štuknerová Přednáška ADRA - L,.B,.C.. SPŠOAJŠ Mgr. Trbušková Ing. Mojžíšová ZŘ Ekurze - stavba rodinného domu - Z... Domaslavice Ing. Oborná Divadelní představení Zkrocení zlé ženy - Těšínské divadlo.. Kino Vlast Frýdek-Místek Mgr. Trbušková

45 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Ekurze - Hlavní soudní přelíčení u Okresního soudu.l.. Frýdek-Místek Ekurze - stavba rodinného domu - Z... Domaslavice Ekurze - Hlavní soudní přelíčení u Okresního soudu.c.. Frýdek-Místek Náborová akce pro obor strojírenství - S.A, S.B, S.C 9.. Ekurze - stavební úřad - Z. Mgr. Kotásková Ing. Oborná Ing. Kocháňová EKO VOŠ Karviná Ing. Durčák 9.. Frýdek-Místek Ing. Oborná Prezentace - studiní program Materiálového inženýrství H... VŠB Ing. Fajkusová, Ing. Cholevová, Ing. Pavlicová HUT Ekurze SŠ Pionýrů - Z... Frýdek-Místek Ing. Jonasová Přednáška - Kovárenství - H., H., S.C.. Aula SPŠ Ing. Fajkusová, Ing. Pavlicová, Ing. Sládková HUT, Ekurze - stavba rodinného domu - Z... Domaslavice Ing. Oborná Prezentace - Ariston-Termo Z... SPŠOAJŠ Ing. Štuknerová Odborné školení - Voda pod kontrolou.. - Hulváky Ing. Oborná Konference žáků - studenti S.B - Otipka, Sikora.. Třinec Ing. Fajkusová, Mgr. Tobiáš ŘŠ, ZŠ Ekurze SŠ Pionýrů - Z... Frýdek-Místek Ing. Štuknerová Ekurze Francouzský institut.l.. Mgr. Oroszyová Stoun - Frýdek-Místek Mgr. Michaláková, Mgr. Richterová, Mgr. Papřoková, Mgr. Korbašová, pedagogické doprovody Výchovný hudební koncert.a,.l,.a,.b,.l,. ročníky SPŠ..

46 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / RNDr. Červenková Mgr. Rozsypalová, Mgr. Závodný, PŘ Ing. Štuknerová Ing. Oborná Hostování žáků na přednáškách VŠB - EKF -.B,.C,.L.. VŠB Ekurze SŠ Pionýrů - Z. 9.. Frýdek-Místek Ekurze ArcelorMittal - HZ ArcelorMittal Ekurze.A.. Frýdecká skládka Ekurze.L Ekurze - Slévárna Beskyd H... Štramberk Ing. Pindurová, Ing. Vajčnerová Ing. Bradáčová.. Frýdlant nad Ostravicí Ing. Cholevová HUT.. Aula SPŠ Mgr. Trbušková Divadelní představení Legenda W+V -. ročníky Návštěva studentů NewYorské univerzity.. SPŠOAJŠ Ekurze - Distep - Z... a.. Frýdek-Místek EKO EKO Ing. Kocháňová,, Mgr. Korbášová, EKO Mgr. Rozsypalová Ing. Jonasová Mgr. Kotásková, Mgr. Korbašová, Ing. Čmielová, EKO Ing. Oborná Ing. Štunerová Mgr. Havlásková, Mgr. Kotásková Mgr. Tobiáš, Ing. Durčák ŘŠ, Ing. Bužková + pedagogické dozory Ing. Oborná Ukázka výuky na partnerské škole EKF VŠB -.B,.L,.L.. VŠB Seminář Ekologie ArcelorMittal.. Ekurze SŠ Pionýrů - Z... Frýdek-Místek Zájezd do Osvětimi a Krakova -.A,.B,.L,.B,.L 9.. Osvětim, Krakov Konference "Strojírenství " -. ročník - studentů.. VŠB Přednáška Ing. Dvorského z VŠB -Projekt EKO - H., S., S., SZ... Ekurze - stavba rodinného domu - Z... Domaslavice Beseda - Drogy a já -.A.. Aula SPŠ Mgr. Papřoková Beseda - Drogy a já -.L.. Aula SPŠ Mgr. Richterová Ekurze ES., H... Elektrárna Dětmarovice Ing. Beňová EKO

47 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Prezentace BRAMAC, TONDACH.. SPŠOAJŠ Ekurze Darkovičky.. Ekurze - Vojenská opevnění Darkovičky -.A Ing. Oborná Darkovičky Mgr. Hozová, Mgr. Papřoková.. Darkovičky Mgr. Havlásková, Mgr. Kotásková Talent regionu - S. - J. Gaszek.. Třinec Mgr. Tobiáš, Ing. Fajkusová ŘŠ, ZŘ Prezentace BETA, YTONG.. SPŠOAJŠ Ing. Oborná Ekurze Muzeum Beskyd Z.. Frýdek-Místek ŘŠ, PŘ Elektrika je cool.l,.l,.l, L., L., L... Aula SPŠ Mgr. Tobiáš, RNDr. Červenková, Mgr. Jeništová, Mgr. Závodný Ekurze HP Trend HZ.. Ing. Štuknerová Divadelní představení Lucerna.. Kino Vlast Frýdek-Místek Mgr. Trbušková Ekurze Škoda vagónka a.s. H... - Vítkovice Ing. Beňová, Ing. Murínová EKO, ICT Seminář k soutěži "Voda a životní prostředí MSK".. VŠB Ing. Oborná Ekurze - Nízkoenergetický dům - Z. 9.. Ing. Oborná Ekurze - VD Slezská Harta, Vd Kružberk, Úpravna vody Vítkov.. VD Slezská Harta, Vd Kružberk, Úpravna vody Vítkov Ing. Oborná Ekurze - Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně.. Douhé Stráně Ing. Oborná Ekurze VD Morávka a vodní tok Morávka.. Morávka Ing. Oborná Sportovní den SPŠOAJŠ.. SPŠOAJŠ PaedDr. Górecká TEV Ekurze Z... Frýdecká skládka Ing. Jonasová, Ing, Štuknerová

48 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / RNDr. Červenková Mgr. Michaláková, Mgr. Rozsypalová, Mgr. Richterová, Mgr. Hanusková Mgr. Polivčáková,, Mgr. Uherková PŘ Anglické divadlo -.A,.L,.B,.L, L... Sokolík - Frýdek-Místek Ekurze Marlenka - S... Frýdek-Místek.. Hukvaldy, Český Těšín Lysá hora Lysá hora Ekurze S., E.S.. Morávka Ing. Šrubařová, Mgr. Kmenta, PŘ Ekurze - Po stopách P. Bezruče H... Frýdek-Místek Ing. Cholevová HUT Ekurze - Frýdecký zámek - L... Frýdek-Místek Mgr. Trbušková Školní výlet Aquapark nebo hory - L... Olešná - Aquapark nebo hory Mgr. Hanusková Školní výlet.a, HZ... Olešná - Aquapark Ing. Oborná,, Mgr. Rozsypalová Školní výlet H... Morávka - školní chata Ekurze L... Dobrá Ing. Cholevová, p. Kološ Mgr. Janda Ekurze Hutní projekt - S... Frýdek-Místek Ing. Šrubařová Ekurze VAKAR VÚHŽ - L... Dobrá Mgr. Trbušková, PhDr. Šnytová Ekurze - Frýdecký zámek HZ... Frýdek-Místek Mgr. Nevludová Školní výlet.b.. Horní Bečva Mgr. Michaláková Školní výlet - ES... Frýdlant nad Ostravicí Mgr. Kmenta PŘ Ekurze Hukvaldy, Český Těšín - L., S. Školní výlet SZ. Školní výlet S.B Školní výlet HZ. Morávka - školní chata Mgr. Ondřeková, Ing. Šrubařová PaedDr. Górecká Ing. Chvajová Ing. Oborná, p. Kološ TEV HUT PŘ Sbírky Akce Termín Místo konání Den, kdy svítí Světlušky. 9. Frýdek-Místek Bílá pastelka - Humanitární sbírka pro nevidomé.. Frýdek-Místek Účastníci PK Žáci SPŠOAFM Mgr. Papřoková Žáci SPŠ PŘ Mgr. Kmenta

49 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Mgr. Zárubová Srdíčkový den Sbírka pro handicap. Děti.B,.L Charitativní sbírka ADRA L,.B,.C Humanitární sbírky Ligy proti rakovině Květinový den L.. Frýdek-Místek.a.. Frýdek-Místek a okolí.. Frýdek-Místek Mgr. Papřoková Ing. Mojžíšová ZŘ Mgr. Kmenta PŘ Mgr. Trbušková Mgr. Uherková PŘ. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Z dosud uvedeného tetu výroční zprávy jsou zřejmé hlavní oblasti aktivit školy ve školním roce /. Zde je shrneme a doplníme souhrnným přehledem konkrétních aktivit... Spolupráce s partnerskými subjekty I v uplynulém období se podařilo, i přes projevy ekonomické recese, udržet spolupráci s významnými firmami regionu se společným cílem - podpora odborného technického vzdělávání v regionu. Mezi hlavní formy spolupráce a podpory směrem k naší škole patří podpora praktické výuky našich studentů samozřejmostí jsou odborné ekurze, souvislé odborné prae i mimořádné stáže talentovaných studentů. Škola i nadále udržovala kontakt se sdružením Národní strojírenský klastr, nově se podařilo navázat spolupráci s agenturou Alvit, která s využitím programu Leonardo zprostředkovává stáže studentů v zahraničí. V tomto školním roce se pobytu v Německu zúčastnilo studentů školy, kteří se ve městě Lipsku seznámili s reálným chodem strojírenské firmy. Studenti zde uplatnili nejen své odborné znalosti a dovednosti v oblasti CNC obrábění, ale rovněž využili své jazykové znalosti. Mezi akce prezentující potřebu technicky vzdělaných středoškoláků patří dny otevřených dveří (dva za školní rok), účast na třídních schůzkách na většině ZŠ Frýdeckomístecka a Třinecka a účast na akcích typu Učeň, středoškolák, vysokoškolák apod. Škola je prezentována i v mezinárodním měřítku - dlouholetá spolupráce se SPŠ hutnickou v Košicích, v rámci které se každoročně účastníme mezinárodní odborné konference Hutnícke dni. Zde je však nutno poznamenat významnou změnu partnerská škola byla v rámci optimalizace slovenské sítě škol sloučena se Střední průmyslovou školou strojnickou v Košicích, která se stala přejímající organizací. Na půdě spolupracující firmy Huisman Konstrukce již došlo ke kontaktu ředitelů škol a byl zde deklarován společný zájem pokračovat ve spolupráci a nacházet její nové formy... Úspěchy studentů v soutěžích jako forma prezentace školy Z Přílohy č. je zřejmé jak velký význam škola klade na přípravu a účast studentů v soutěžích - od místních a regionálních až po celostátní a dokonce mezinárodní. Na škole se dlouhodobě daří zapojit studenty do Středoškolské odborné činnosti, kde dosahujeme již tradičně velmi dobrých výsledků. Škola již třetím rokem organizuje okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Zdrojem úspěchů studentů v soutěžích jsou nejen oblasti

50 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / profilující školu (Autodesk Academia Design, Den strojaře, SOČ, Mladý strojař mezinárodní strojírenský veletrh) a soutěže sportovní, úspěchů dosahujeme i v soutěžích společenskovědních a dokonce uměleckých. Významnými úspěchy žáků školy ve školním roce / bylo zejména:. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti. V rámci kategorie Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design vybojolvali prvenství studenti. ročníku oboru Strojírenství Ondřej Sikora a Václav Otipka.. místo v celostátní soutěži Nejlepší středoškolák roku v účetnictví. Celostátním vítězem se stal David Záděra, student. ročníku oboru Obchodní akademie.. místo školního družstva gymnastek v celostátním měřítku. Kateřina Kohutová, Karolína Machalová a Petra Tobiášová zvítězily v Republikovém poháru ASŠK ČR ve sportovní gymnastice v soutěži družstev dívek středních škol, který se konal ve dnech.. dubna v Liberci... Škola jako viditelná součást regionu Frýdeckomístecko Vedle typicky školských akcí je škola ve svém regionu známá pořádáním soutěžní, sportovních (Okolo Frýdku cestička) a společenských (Ples OA, Ples SPŠ) akcí. Velmi viditelnou naší školy aktivitou je Anglické divadlo. Pod vedením vyučující anglického jazyka žáci školy připravili již. divadelní hru v anglickém jazyce, z nichž tři poslední jsou originálním autorským dílem paní kolegyně. Divadelní hry jsou určeny žákům základních škol města Frýdku-Místku a okolí i širší veřejnosti. Žáci základních škol nesledují divadelní hry pouze pasivně, jsou vybaveni pracovními listy, v rámci kterých mohou plnit jednoduché úkoly. Škola pokračovala v myšlenkách již realizovaného projektu Podpora odborného vzdělávání na středních školách Moravskoslezského kraje v intenzivním kontaktu směrem k žákům městských základních škol, pro které vedle tradičních dnů otevřených dveří pořádá již druhým okem zcela novou formu seznámení žáků ZŠ s prostředím technické střední školy. Během akce s názvem Den na škole, jejímž cílem je samozřejmě podpora odborného vzdělávání, plní žáci soutěživou formou konkrétní úkoly v prostředí odborných učeben pro výuku počítačové grafiky a ve školních dílnách. Pro žáky základních škol jsme ve školním roce / pořádali přípravné kurzy pro přijímací zkoušky za českého jazyka a matematiky. 9

51 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. Ve školním roce / byla Moravskoslezským inspektorátem. provedena kontrola Českou školní inspekcí, Termín:.... Místo inspekční činnosti: součást školy: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. října 9,. října 9, Frýdek-Místek Jana Palacha 9, Bohumín Inspekční zpráva: Č. j.: ČŠIT-/-T (níže uvedené citace z inspekční zprávy)

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek. Výroční zpráva 2007/2008

Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek. Výroční zpráva 2007/2008 Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Učitelský sbor 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01 2009 Školní vzdělávací program 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek Verze ŠVP TL: 1.2 Platnost od 1. září 2010

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Frýdek-Místek Palackého 123 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008/2009 IČ:00601373 Schválil a odpovídá: Ing. Petr Tyleček ředitel školy Zpracovala: Ing.

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Sídlo organizace: Praskova 399/8, 746 01 Opava Identifikační číslo: 47813121

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více