Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

2 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Učitelský sbor / Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / byla projednána na pedagogické poradě dne.., projednána a schválena školskou radou dne... Výroční zpráva o činnosti školy je předkládána v souladu se zákonem č / Sb., o ochraně osobních údajů... ředitel školy... předseda školské rady

3 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Obsah výroční zprávy: (dle odst. vyhlášky č. / Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy). Základní údaje o škole.. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje.. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy.. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy.. Údaje o výsledcích vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek.. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů.. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.. Základní údaje o hospodaření školy.. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů.. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.. Aktivity vlastního hodnocení školy. Přílohy Příloha č. : Příloha č. : Příloha č. : Příloha č. : Učební plány Organizační schéma školy Účast a umístění žáků školy v soutěžích Přehled držitelů certifikátu Autodesk Certificate of Completion

4 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy /. Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. října 9, Frýdek-Místek IČ: REDIZO: telefon:, ředitel:, + internet: ředitel: zástupci ředitele: Mgr. Martin Tobiáš Ing. Eva Mojžíšová, organizační záležitosti OA, zástupce statutárního orgánu organizační záležitosti SPŠ pedagogické záležitosti a oblast ICT pedagogické záležitosti oblast dalšího vzdělávání a praktické výuky Ing. Tamara Fajkusová, Ing. Zbyněk Pospěch, Ing. Čestmír Závodný, jazyková škola: PhDr. Šárka Mrnuštíková, Mgr. Marcela Lukovská, organizační záležitosti a dokumentace JŠ koncepce kurzů a propagace JŠ domov mládeže: PaedDr. Drahomír Šebesta, vedoucí vychovatel výchovný poradce: Mgr. Libor Kmenta, SPŠ, JŠ Mgr. Magda Richterová, OA sekretariát SPŠ: sekretariát OA: sekretariát JŠ: Jarmila Pobudová Petra Jurásková Pavla Macháčková hospodářský úsek: Ing. Jarmila Guňková, ekonom školy Jana Šmírová, Eva Oprštěná, Svatava Janečková, Ing. Miroslav Hrůzek, správce budov mzdová účtárna: Sylva Buzková školní jídelna: Zdeňka Garbová Sdružení rodičů a přátel školy: Ing. Pavel Halfar Předsedové předmětových komisí: PK společenskovědních předmětů: PK cizích jazyků: PK přírodovědných předmětů: PK tělesné výchovy: PK ekonomických a administrativních předmětů: PK ICT a základů mechatroniky: PK strojírenství a prae: PK hutnictví: PK technická zařízení budov: Mgr. Ludmila Trbušková Mgr. Jaromír Přidal Jiří Závodný PaedDr. Danuše Górecká Ing. Eva Palkovská Ing. Marta Murínová Ing. Jan Durčák Ing. Milena Pavlicová Ing. Jana Jonasová

5 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Školská rada při Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek Na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 9/9 ze dne. července a ve smyslu ustanovení odst.. zákona č. / Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla při Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve FrýdkuMístku zřízena dnem. září školská rada. Členové školské rady: Zástupci zřizovatele: Ing. Jan Rafaj, MBA ředitel pro personalistiku a vnější vztahy ArcelorMittal a.s. Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu Třinecké železárny a.s. Zástupci rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: Ing. Jaroslav Zachurczok předseda školské rady Ing. Michal Pavlita místopředseda školské rady Zástupci pedagogů: Ing. Jarmila Guňková Mgr. Jan Caletka

6 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Charakteristika školy ve školním roce / Určujícím prvkem pro školní rok / bylo rozhodnutí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ze dne.., kdy se v rámci optimalizace sítě středních škol od.. sloučily Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Od jarních měsíců roku pracovaly jednotlivé týmy tří škol na úkolu sloučení. Postupně byly součásti školy propojeny společnou datovou i telefonní sítí, velmi brzy spolu započaly spolupráci ekonomické úseky i učitelské předmětové komise. Sjednoceno bylo vedení školní matriky v systému Bakaláři. Jazyková škola se celá přestěhovala do prostor domova mládeže a to zřejmě ke spokojenosti. Pro jazykovou školu zde byly připraveny opravdu esteticky velmi hodnotné prostory. Velmi přínosným po dobu slučování bylo poznání a využití silných stránek každé součásti. Celý proces sloučení tří škol byl zřejmě zvládnut velmi dobře a od. 9. tak začala škola fungovat pod novým názvem a s celkově novou organizací. Postupně dochází k intenzivní spolupráci učitelských kolektivů a propojování tradičních aktivit jednotlivých škol. Naše škola je perspektivní pro své zaměstnance, je školou, kde budou rádi pracovat a budou motivováni ke svému dalšímu profesnímu růstu. Ve škole pracuje vyrovnaný, profesionální tým pedagogů, kteří splňují kvalifikační i odborné předpoklady pro pedagogickou práci i konkrétní předměty. Pedagogičtí pracovníci ve stále větší míře pracují s vlastními multimediálními učebními materiály, využívají e-learning. Využívání moderních technologií oceňují v době digitalizace zejména žáci, protože přispívá ke zpestření výuky, možnosti pracovat z domu, k rychlejší komunikaci učitele a žáka. Jednou ze zásadních priorit naší školy je prohloubení týmové spolupráce pedagogů všech tří součástí školy. Ke zlepšení kvality vzdělávání se naše škola zaměřuje: - na uplatňování nových forem a metod výuky (činnostní učení, realizace, mezipředmětové a mezioborové integrace, využití e-learningu), - v rámci grantů na hledání výměnných praí studentů v zahraničí, - na využívání projektů mobility pro studenty i učitele, - na mimoškolní zájmovou činnost žáků, - na rozvíjení zájmů a individuálních potřeb žáků, - na vytváření příznivého sociálního, emocionálního a pracovního klimatu, - na týmovou spolupráci mezi žáky, budování ovzduší tolerance. Velmi potěšitelným rysem jsou úspěchy žáků školy a to jak v oblasti výsledků vzdělávání v rámci společné části maturitní zkoušky či programu Kvalita, kde škola dosahuje výborných výsledků. Žáci školy vedeni svými učiteli dosáhli vynikajících výsledků v soutěžích. Student. ročníku obchodní akademie David Záděra obsadil. místo v celostátní soutěži Nejlepší středoškolák roku v účetnictví, školní tým mladých strojařů Václav Otipka a Ondřej Sikora se může pyšnit celostátním prvenstvím Středoškolské odborné činnosti v kategorii Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design. Vynikajících výsledků dosáhla děvčata z obchodní akademie. Svým celostátním prvenstvím na Mistrovství republiky ve sportovní gymnastice středních škol zdůraznila zájem školy na všestranném rozvoji žáků.

7 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Bohužel další událost zasáhla do života školy velmi nepříjemně - nepříznivý demografický vývoj, odchod velkého počtu maturantů ze. ročníku, trvalé nízký zájem o studium technických oborů mělo za následek velký pokles počtu žáků. S tím samozřejmě souvisí nutnost rozvázat pracovní poměr výpovědí z důvodu organizační změny dle písm. c) zákona č. / Sb., zákoník práce. Tato nepříjemná životní událost se dotkla učitelů školy. Součást Střední průmyslová škola (dále SPŠ) Hlavním úkolem SPŠ vymezeným ve zřizovací listině je příprava především pro výkon odborných činností, zejména technickohospodářských a ekonomických, připravuje i pro studium na vysoké škole. Denní studium trvá čtyři roky, dálkové studium SPŠ v současné době nevyučuje, v souladu se školskými právními předpisy jsou zde však vytvářeny podmínky pro celoživotní učení. Během více než padesátileté historie SPŠ prošla různými stádii vývoje struktury studijních oborů technického směru od oborů ryze technologických hutnictví, strojírenství k oborům technickoadministrativním a ke vzdělávání lyceálnímu. V současné době škola nabízí střední vzdělání s maturitní zkouškou v širším spektru technických oborů vzdělání. Mezi hlavní oblasti profilující školu patří výuka CAD/CAM a CNC technologií v oblasti strojírenství, která je nově podpořena špičkovou měřící technikou z oblasti kontroly a měření. Výuka hutnictví (jediná průmyslová škola v České republice) byla rovněž v tomto školním roce podporována významnými zaměstnavateli, bohužel však v rámci přijímacího řízení pro školní rok / nebyl tento obor naplněn. Zavádění moderních prostředků výpočetní techniky do výuky i jiných než ryze technických oborů je na škole již po mnoho let samozřejmostí. Škola je nositelkou certifikátů, zejména v oblasti CAD/CAM technologií a ICT, dlouhodobě se daří zapojit studenty do celé řady soutěží. Škola provozuje doplňkovou činnost a její součástí jsou školní jídelna a domov mládeže. V uplynulém školním roce / realizovala SPŠ výuku v pěti čtyřletých oborech denního studia, od. 9. se výuka podle nových školních vzdělávacích programů posunula do. ročníků. Na škole v současné době již neprobíhá výuka na dálkovém studiu. Aktivity podporující další vzdělávání jsou však na škole i nadále rozvíjeny. Realizace projektu Výuka v tradičních oborech moderní cestou (v rámci ESF) vytváří dostatečné podmínky pro vzdělávání dospělých, které je navíc odrazem aktivní spolupráce školy s Úřadem práce ve Frýdku-Místku a s partnerskými firmami. Pro Úřad práce jsme zajišťovali rekvalifikační kurzy a pro zaměstnance firem kurzy odborného rozvoje v oblasti CAD/CAM a CNC technologií. I letošní školní rok byl specifický výrazným zapojením SPŠ do aktivit podporujících žádané odborné technické vzdělávání. SPŠ velmi aktivně vystupovala v rámci svého členství v Národním strojírenském klastru a sdružení Svět vzdělávání, dále byl rozvíjen účinný systém spolupráce školy s partnerskými firmami. Vedení školy konstatuje, že všeobecně deklarovaná potřebnost a podpora odbornému technickému vzdělávání nedochází naplnění. Zájem žáků základních škol o studium technických oborů je trvale nízký, žáci ve velké míře volí obory všeobecně vzdělávací gymnaziální. SPŠ má ve svém záměru být školou, která je schopna zabezpečit takovou úroveň absolventů, kteří jsou přizpůsobiví na trhu práce a schopni se co nejlépe uplatnit v průmyslové prai, podnikání i při studiu na vysokých školách. Dosáhnout takových cílů umožňuje soustavná modernizace školy i vyučování.

8 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / V loňském roce jsme v dalších učebnách výpočetní techniky inovovali hardware, podařilo se např. zcela revitalizovat učebnu D laboratoř CAD/CAM a CNC techniky. Škola je samozřejmě (prostřednictvím firmy MC NET Frýdek-Místek) připojena optickou linkou k internetu s konektivitou Mb/s. V oblasti datových a telefonních sítí došlo v rámci sloučení škol k velmi účelnému propojení všech budov, zároveň se podařilo dosáhnout velmi dobrých cenových podmínek. Pro praktickou přípravu SPŠ disponuje výukovými obráběcími CNC stroji, jejichž počet byl v roce rozšířen o profesionální CNC stroje, které umožňují pracovat v systému CAD/CAM/CNC. Aula s velkoplošným projekčním zařízením, multimediálním počítačem, interaktivním systémem SmartSYMPODIUM a zvukovou aparaturou, nabízí žákům i učitelům mnoho možností pro kvalitní prezentaci a projekci výukových materiálů. Součástí školy je školní knihovna se studovnou (více než 9 svazků beletrie i odborné literatury, noviny a časopisy), sportovní aktivity studentů zcela jistě uspokojí travnaté hřiště, běžecká dráha s umělým povrchem, herna stolního tenisu. Pro výuku tělesné výchovy slouží velká sportovní hala pro míčové sporty a tenis, v níž byl v roce 9 za sponzorského přispění položen zcela nový umělohmotný povrch. V průběhu maturit vykonalo ve dvou turnusech studentů tříd. ročníku (, HUT,, EPO) a studentů tříd. ročníku (, HUT,, STA) řízenou čtrnáctidenní odbornou prai. Ta se uskutečnila ve 9 organizacích výrobních i službách, v organizacích státních, akciových společnostech, v podnikatelských subjektech. Z výrobních podniků je nejužší spolupráce s akciovými společnostmi Třinecké železárny a.s., VÚHŽ a.s., ArcelorMittal a.s., EVRAZ Vítkovice Steel a.s., Distep a.s., Huisman Konstrukce s.r.o., Hutní projekt Frýdek-Místek a. s., NOVOGEAR, Ferrit s.r.o., Vodotop s.r.o. Kunčičky u Bašky a dalšími. SPŠ v rámci svého členství v Asociaci středních průmyslových škol ČR velmi úzce spolupracuje s dalšími průmyslovými školami v regionu a s SPŠ strojírenskou v Košicích. Tento tradiční zahraniční partner prošel rovněž optimalizací, když v uplynulém školním roce sloučil Střední průmyslovou školu hutnickou naším dlouholetým partnerem. Pedagogové i studenti obou škol se vzájemně navštěvují a vyměňují si zkušenosti. SPŠ spolupracuje s VŠB Technickou univerzitou, především fakultou strojní. V rámci členství školy v Národním strojírenském klastru došlo k prohloubení spolupráce se středními školami podobného zaměření, kontakt se společnostmi sdruženými v profesním klastru a samozřejmě s vedením klastru je udržován. K velké proměně došlo v prostorách domova mládeže, kde byla realizována. a poslední etapa modernizace. Všechny pokoje i společné prostory (kuchyňky, společenské místnosti a studovny) jsou účelně vybaveny novým nábytkem a bydlení mimo domov se v části domova mládeže stalo vysoce kulturním. V měsíci červnu proběhlo přestěhování využitelného nábytku z domova mládeže při Střední škole gastronomie, služeb a oděvnictví ve FrýdkuMístku, který byl zrušen. Domov mládeže při naší škole se tak stává jediným ve městě Frýdku-Místku. Na SPŠ pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů, který je pro výkon této funkce plně kvalifikován. V průběhu školního roku se z rodičovské dovolené vrátila výchovná poradkyně. Tým dvou výchovných poradců a dvou metodiků prevence (spolu s obchodní akademií) plně pokrývá tuto oblast. Společně s preventistou domova mládeže byly realizací minimálního preventivního programu minimalizovány negativní jevy a

9 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / podstatná část problémů byla odchycena a řešena v jejich počátku. Nutno konstatovat, že při počtu studentů (více než ) a ubytovaných na domově mládeže () je drtivá většina problémů řešena na úrovni školy a rodičů a nedošlo ani v tomto školním roce k velkému počtu závažných negativním jevů. Součást Obchodní akademie (dále OA): Součást OA je moderní škola s dlouholetou, více než ti letou tradicí. Právě tradice a dobré jméno OA jsou hlavním kritériem volby studia ekonomických oborů na této součásti. Studium ekonomických oborů se zaměřuje na vzdělání všeobecné i odborné, podporuje osobnostní růst žáků, schopnost adaptovat se pro různé druhy činností, připravuje žáky zejména pro studium na VŠ, ale také k začlenění na trhu práce i pro život v EU. Absolventi získají ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování, managementu, práva, velmi dobrou dovednost aplikovat informační a komunikační technologie, znalost anglického a dalšího cizího jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace, středoškolské matematické znalosti a další všeobecné a odborné vědomosti. Po ukončení studia jsou absolventi připraveni k začlenění na trhu práce k výkonu širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve výrobních podnicích různých forem (soukromé, obchodní společnosti, družstva atd.), v peněžnictví, ve státní a veřejné správě, cestovním ruchu a dalších službách. Mnozí z absolventů pracují ve významných pracovních funkcích, jiní jsou úspěšní ve vlastní podnikatelské činnosti. Po stránce materiální je OA vybavena řadou multimediálních učeben, které jsou využívány k zavádění nových forem výuky do jednotlivých předmětů. Celkový pěkný vzhled OA je umocněn revitalizací (výměnou oken a vstupních dveří), rekonstrukcí hygienických zařízení, estetiku vnitřních prostor zajišťuje mimo jiné sdružení fotografů Art Colegium, které využívá vnitřní prostory jako výstavní prostory pro veřejnost. Součást Jazyková škola (dále JŠ): JŠ vyučuje v prostorách domova mládeže při škole na ulici. října 9 a na odloučeném pracovišti: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, J. Palacha 9, příspěvková organizace. V rámci sloučení škol byla JŠ přemístěna do výše zmíněných prostor areálu domova mládeže, který je zřejmě prostorem velmi důstojným, kompaktním a esteticky velmi pěkně uzpůsobeným. JŠ je školou specifického rázu. Je zařazena do systému škol středních, ale aby dosáhla optimálních cílů, které jsou na ni kladeny, musí zohlednit reálnou situaci. JŠ pracuje pouze s učiteli jazyků, kterých ve všech školách je nedostatek. Výuka na JŠ probíhá celý den interními vyučujícími s plnými úvazky, eterní vyučující pracují na JŠ v rámci DPP. Vzhledem k velké motivaci žáků, kteří k nám přicházejí, obzvláště těch, kteří se připravují na státní jazykovou zkoušku nebo mezinárodní zkoušku typu Cambridgeské zkoušky (PET, FCE, CAE) je příprava na výuku je velmi náročná. Vzhledem k tomu, že je studium jazyků na JŠ dobrovolné a navíc si ji žáci hradí sami, jejich spokojenost je prvním měřítkem dobrého fungování. Za nedílnou součást vedení je považována kontrola, protože je jedním ze zdrojů informací o stavu na JŠ a má mít motivující charakter. Patří zde hospitace, průběžné kontroly, ekonomické, kontroly povinné

10 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / dokumentace, ale také prověrky PO a BOZP, při kterých jsou zjišťovány hygienické podmínky a celkový stav pracovního prostředí, což vytváří důležitou podmínku spokojenosti nejen zaměstnanců, ale i žáků.. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu s rejstříkem škol a školských zařízení Denní studium (čtyřleté): --M/ --M/ --M/ --M/ hutnictví strojírenství obchodní akademie ekonomika a podnikání dobíhající obor (zaměřeno na technickou administrativu ve strojírenství) --M/ --M/ --M/ --M/ --M/ strojírenská technická administrativa technická zařízení budov technické lyceum ekonomické lyceum informační technologie dobíhající obor nově od. 9. Několik vět k jednotlivým oborům: --M/ Strojírenství Absolvent získá vědomosti a dovednosti konstrukčního, technologického a provozního charakteru. Při studiu využívá nejmodernější výpočetní techniku, učebnu počítačové grafiky AUTOCAD, učebnu CNC strojů s využitím systému CAD/CAM. Konstruktér a obsluha CNC strojů jsou velmi žádané profese. Od školního roku / dosud jsou stále ve výuce strojírenského oboru uplatňovány závěry projektu Rozšíření vyučování předmětu CNC a CAD/CAM systémy, škola se výrazně prezentovala aktivní účastí při tvorbě a po úspěšném schválení i realizaci projektu Výuka v tradičních oborech moderní cestou. Ale teprve v tomto školním roce / byl realizací projektu Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve Frýdku-Místku uzavřen tzv. životní cyklus strojní součásti. Dosavadní profilaci oboru směrem CAD/CAM a CNC se podařilo uzavřít vytvořením materiálních podmínek pro oblast kontroly a měření na skutečně špičkové úrovni. Důležité je sepjetí teoretické a praktické složky výuky žádaných technických oborů. Studenti oboru strojírenství navštěvují v rámci mimořádných i řádných praí a ekurzí podniky v regionu HK Konstrukce, VÚHŽ, FERRIT, NOVOGEAR, Vítkovice, Strojírny Třinec a mnoho dalších. Naši strojaři se svým technickým řešením konstrukčního zadání firmy HUISMAN zvítězili jednak v soutěži Mezinárodní den strojařů a také v celostátním kole SOČ v kategorii Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design. --M/ Hutnictví Obor je určen především pro chlapce, absolventi jsou připraveni pro výkon středně technických funkcí a náročných činností v oblasti výroby a zpracování železných kovů event. materiálů nekovových. Specializace koksař je silně podporována významnými zaměstnavateli regionu. 9

11 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Problematickým se v reálných podmínkách ekonomické recese a nepříznivého demografického vývoje stalo udržení oboru hutnictví, který se v podobě oboru s maturitní zkouškou studuje na zdejší škole jako na jediné průmyslové škole v republice. Velmi intenzivně se rozvíjela spolupráce se společnostmi ArcelorMital a.s. i Třinecké železárny a.s. --M/ Technická zařízení budov Absolvent získá znalosti a dovednosti se zaváděním moderních způsobů vytápění, vzduchotechniky, zdravotní techniky, plynofikace, dovede konstruovat pomocí počítače a využívat informačních zdrojů. Obor technická zařízení budov, který se tradičně těšil velkému zájmu z řad uchazečů o studium, je již na škole ve vyšších ročnících studia stabilizován po stránce personální i materiálně-technického vybavení. Ve školním roce / jsme však zaznamenali menší zájem uchazečů o obor a rovněž přijímací řízení pro školní rok / potvrdilo menší zájem o tento obor. --M/ Informační technologie (nově od školního roku /) Absolvent získá znalosti a dovednosti z HW oblasti PC stanic, serverů a počítačových sítí, dovede instalovat i konfigurovat operační systémy Windows i Linu. Zvládnutím algoritmizace bude schopen programovat desktopové, databázové i webové aplikace. Výběrovou profilací jsou řídící systémy PLC nebo informační systémy SAP. --M/ Technické lyceum Technické lyceum je perspektivní studijní obor, který je určen pro žáky s hlubším zájmem o techniku i přírodní vědy, s předpoklady pro další studium na vysokých školách. Technická profilace lycea směřuje do oblastí strojírenství a hutnictví. Profilovými předměty jsou grafické komunikace (CAD systémy). Obor technické lyceum se ve školním roce / posunul již do šestého běhu maturitních zkoušek. Obor považujeme za velmi přínosný, zejména posílením přírodovědné i technické složky vzdělávání s jasným cílem připravit studenty k úspěšnému vysokoškolskému studiu. Mezi specifické znaky maturit na technickém lyceu patří písemná maturitní zkouška z matematiky a zejména praktická zkouška z odborných předmětů formou dlouhodobé maturitní práce. Všichni maturanti technického lycea zpracovávali během celého čtvrtého ročníku práci na zadané téma, kterou pak formou prezentace obhajovali před maturitní komisí. Tato forma maturitní zkoušky se ukazuje jako velice přínosná. Pevně stanovená pravidla organizace a hodnocení udržovaly studenty v neustálé aktivitě během celého období, kdy řešili zadaný úkol, mnozí z nich uplatnili skutečně tvůrčí přístup, jeden student však maturitní práci neobhájil a to ani v podzimním období maturitních zkoušek. Studenti technického lycea se velmi aktivně zapojují i do ryze technických stránek studia. Studenti technického lycea skládali maturitní zkoušku v rozsahu nejvyššího naplnění. Matematika volitelně s anglickým jazykem ve společné části, matematika povinná pro všechny v profilové části (včetně písemné části zkoušky) a nadto maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (forma dřívější dlouhodobé maturitní práce) a v profilové části odborné vzdělávání na technickém lyceu. --M/ Obchodní akademie Absolventi oboru jsou dále připravování zejména ke studiu na VŠ ekonomických, sociálně právních, ale také přírodovědných, filosofických a jiných směrů. Úspěšnost přijetí na VŠ je

12 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / stále vysoká, pohybuje se kolem %. Absolventi, kteří nechtějí dále studovat, nejčastěji z důvodů finančních, jsou připraveni k začlenění na trhu práce k výkonu širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve výrobní i nevýrobní sféře, v peněžnictví, ve státní správě, cestovním ruchu a dalších službách. Absolventi jsou vedeni k samostatné podnikatelské činnosti, zvyšuje se počet absolventů, kteří odcházejí po maturitě pracovat do zahraničí. Někteří z absolventů dávají po maturitě přednost jednoletému studiu cizího jazyka na jazykových školách a teprve po zdokonalení v cizím jazyce pokračují ve studiu na filosofických fakultách v jazykových oborech. --M/ Ekonomické lyceum Tento obor je ze strany uchazečů a jejich rodičů velmi žádaný právě pro svou příbuznost s gymnaziálním typem studia, přičemž je absolvent vybaven maimální odborností. Absolventi získají ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování, managementu, práva, velmi dobré znalosti a dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, znalost dvou cizích jazyků, středoškolské matematické znalosti a další odborné vědomosti. Přes 9 % absolventů pokračuje ve studiu na VŠ širokého spektra fakult, samozřejmě, tak jako u absolventů oboru OA, převažují fakulty ekonomické. Úspěšnost přijetí na VŠ se pohybuje každoročně mezi 9 až %. U obou ekonomických oborů je nutné připomenout vysokou úspěšnost u státních maturit. Po výrazném úspěchu v minulém školním roce jsme i letos velmi spokojeni s výsledkem maturit. Ze maturujících byla pouze jediná studentka neúspěšná. Obor strojírenská technická administrativa má již na škole dlouholetou tradici, absolventi jsou připravováni v oboru strojírenství i ekonomie. Protože studenty uvedeného oboru jsou především dívky, má eistence strojírenské technické administrativy velký význam na SPŠ FM i z hlediska výchovného (studenti ostatních oborů jsou v drtivé většině chlapci). V rámci kurikulární reformy byl tento obor sloučen s technickoekonomickými a manažerskými obory a od školního roku 9/ jej škola nabízela pod názvem ekonomika a podnikání (zaměřeno na technickou administrativu ve strojírenství). Vzhledem k nutné optimalizaci nabídky oborů vzdělání s maturitní zkouškou v Moravskoslezském není již ve školním roce / nabízen v přijímacím řízení a je označen jako obor dobíhající.

13 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Podle stavu k. únoru studovalo na Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Frýdku-Místku: ve třídách denního studia čtyřletého a jedné třídě dálkového studia pětiletého dle jednotlivých oborů hutnictví strojírenství technická zařízení budov strojírenská technická administrativa ekonomika a podnikání technické lyceum obchodní akademie ekonomické lyceum Celkem žáků celkem z toho dívek Učební plány jednotlivých oborů vzdělání jsou obsahem Přílohy č.. Jazyková škola: Statistika kurzů JŠ Frýdek-Místek za školní rok /: Anglický jazyk odpolední kurzy: Frýdek-Místek: kurzů základních kurzy speciální kurz speciální kurzy speciální kurz speciální Bohumín: kurzy speciální CELKEM: KURZŮ = dvouhodinových = hodinové = dvouhodinový = tříhodinové = dvou-tříhodinový = dvouhodinové hodin hodiny hodiny hodin hodin hodin HODIN Německý jazyk odpolední kurzy Frýdek-Místek: kurz základní CELKEM: KURZ = dvouhodinový hodiny HODINY Španělský jazyk odpolední kurzy Frýdek-Místek: kurz základní kurz speciální CELKEM: KURZY = dvouhodinový = dvouhodinový hodiny hodiny HODINY Anglický jazyk dopolední kurzy: Frýdek-Místek: kurzy = dvacetihodinové HODIN DOPOLEDNÍ KURZY HODIN = : =, TŘÍD ODPOLEDNÍ KURZY HODIN = : =, TŘÍD

14 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy /. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci školy splňují ve školním roce / podmínku odborné kvalifikace pro výkon přímé pedagogické činnosti dle zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících. Učitelé školy jsou podle své odbornosti zařazeni do následujících předmětových komisí, z nichž každá je řízena předsedou předmětové komise. PK společenskovědní PK strojírenství a prae PK ekonomiky PK přírodovědná PK cizích jazyků PK hutnictví PK technická zařízení budov PK ICT a základů mechatroniky PK tělovýchovná Každá z předmětových komisí je metodicky vedena svým předsedou, který je garantem požadované úrovně výuky, na základě svého hodnotícího systému poskytuje vedení školy podklady pro hodnocení učitelů a podává návrhy na účast v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Každému z nastupujících učitelů je přidělen tzv. zavádějící učitel, který kolegu s krátkou pedagogickou praí vede zejména po metodické stránce. Všichni třídní učitelé využívají součinnosti s výchovnými poradci a metodikem prevence, jejíž cílem je včasné řešení a prevence případných problémů ve třídách - prospěchových i výchovných. Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci dle zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících. Vzdělávání odpovídá rovněž pojmu prohlubování kvalifikace dle zákona č. / Sb., zákoník práce a dále ustanovením vyhlášky č. / Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je realizováno na základě každoročního plánu, jehož hlavními prvky jsou: - studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - studium k prohlubování odborné kvalifikace - samostudium Účast pedagogů na DVPP se rovněž řídí aktuálními potřebami vzhledem k profilaci školy, k aktuálním školským tématům a rovněž s ohledem na finanční možnosti školy. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jsou obsahem kapitoly. Ve školním roce / je pedagogickým pracovníkem školy asistentka pedagoga, pracovní pozice byla zřízeno na základě souhlasu zřizovatele se zřízením funkce asistenta pedagoga (MSK 9/). Do. ročníku oboru obchodní akademie byla přijata žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami - atypický autismus, dysfázie smíšeného typu, kompenzovaný vnitřní hydrocefalus. Pro žákyni byl následně a v souladu s posudkem Speciálního pedagogického centra v Ostravě vytvořen individuální vzdělávací plán dle zákona č. / Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

15 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / A. Pedagogičtí pracovníci (včetně důchodců) - škola Kvalifikace: vzdělání Předměty VŠ ÚSO SO Z - I. všeobecně vzdělávací Společenskovědní Přírodovědné Tělesná výchova II. odborné Hutnictví Strojírenství Technická zařízení budov Ekonomika ICT elektrotechnika a automatizace Celkem Prae: roků Celkem B. Pedagogičtí pracovníci - domov mládeže Celkem Kvalifikace: vzdělání VŠ ÚSO SO Z - Prae: roků -9 - Celkem C. Ostatní pracovníci technickohospodářští pracovníci kuchyň a) technickohospodářští pracovníci b) dělníci dělníci škola a DM Celkem VŠ Kvalifikace: vzdělání ÚSO SO Z

16 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy /. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí ke studiu Přijímací řízení bylo organizováno podle zákona č. / Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. / Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Přijímací řízení probíhalo dále v režimu správního řízení podle zákona č. / Sb., správní řád. Přijímací zkouška se konala pouze v. kole přijímacího řízení pro všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeči byli přijati na základě výsledků přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a studijních výsledků na základních školách, kdy preferovány byly výsledky vzdělávání v předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika. Pro přijetí ke studiu ve školním roce / vyhlásil ředitel školy kola přijímacího řízení. Studijní obory Hutnictví Strojírenství Tech. zařízení budov Technické lyceum Inform. technologie Obchodní akademie Ekonomické lyceum celkem Přihlášení dívky z 9. r. 9 9 odjinud* (přestup) Odevzdali zápisový lístek celkem dívky z 9.r. 9 odjinud* (přestup) Celkem 9 * Počet uchazečů o studium do. ročníku šk. roku / byl doplněn do celkového počtu studenty, kteří opakují ročník a dále studenty, kteří byli přijati ke studiu formou přestupu z jiné školy (tedy mimo přijímací řízení). V letošním přijímacím řízení byly otevřeny tyto třídy: třída oboru strojírenství, třída oboru technické lyceum, třída oboru technická zařízení budov, třída oboru informační technologie, třídy oboru obchodní akademie, třída oboru ekonomické lyceum. V. ročnících školního roku / nebyly s ohledem na počet žáků formovány žádné víceoborové třídy, avšak v organizaci výuky společných předmětů (tak, jak je stanoveno v ŠVP) samozřejmě dochází ke sdružování žáků pro výuku. Ve školním roce / bude přímo s partnerskými firmami resp. prostřednictvím školské rady velmi intenzívně konzultována podpora oboru hutnictví, jehož absolventi budou po odeznění projevů recese pro zaměstnavatele (i pro celý region) zřejmě velmi potřební. Přijímací řízení na Jazykové škole Zápis do dopoledních intenzivních kurzů JŠ ve Frýdku-Místku pro školní rok / Ve školním roce / byly na JŠ ve F-M otevřeny dopolední intenzivní kurzy v následujícím členění: Anglický jazyk skupiny A + A = žáků

17 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / V souladu s vyhláškou č. / Sb. byli do těchto kurzů přijati absolventi středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku. Rozřazovací testy zkoumají základní jazykové dovednosti porozumění čtenému tetu a znalost základních gramatických struktur. Na základě bodového ohodnocení testu byli žáci zařazení do tříd, v AJ. Rozřazovací testy byly připravovány a hodnoceny vedoucím jazykové sekce. Zápis do odpoledních a večerních jazykových kurzů Zápis pro školní rok / do odpoledních a večerních jazykových kurzů probíhal ve dvou etapách.. Hlavní zápis probíhal v červnu. V rámci tohoto zápisu bylo přijato cca žáků.. Doplňkový zápis probíhal poslední týden v srpnu a v průběhu září. Bylo přijato cca žáků. K.. byl celkový stav žáků na JŠ 9, a to včetně žáků intenzivních kurzů a speciálů s přípravou na FCE. Žáci měli při zápisu možnost prostudovat detailní plány učiva každého ročníku daného jazyka, případně mohli své znalosti konzultovat s vyučujícími, kteří žákům doporučili, do kterých ročníků mají být zařazeni.

18 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy /. Údaje o výsledcích vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek, výsledků vzdělávání v jazykové škole a KVALITY Výsledky vzdělávání žáků I. Na konci školního roku /: Denní studium čtyřleté obor vzdělání s maturitní zkouškou Hutnictví Strojírenství Ekonomika a podnikání Strojírenská techn. administrativa ročník na konci roku (. r. - květen,. -. r. - červen) žáků z toho celkem dívek Neklas. Neprospělo.... celkem celkem... 9 celkem 9 stav po opravných zkouškách a doklasifikaci PV P Neprospělo opakuje ze a více ma ze 9 9 jiný dův. Neklas. odchází ze školy průměr. prospěch ročník,,,,,,,,,,,,,,

19 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Technická zařízení budov Technické lyceum Ekonomické lyceum Obchodní akademie celkem celkem.... celkem... 9,,,,,,,9,,,,,,9,,,,,9. celkem 9, Denní studium úhrnem celkem 9 9, Dálkové studium celkem 9 9,,

20 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / II. Maturitní zkoušky Výsledky maturitních zkoušek za školní rok / Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Společná část MZ ČJ AJ NJ RJ M Obor STA HUT TLC OA EL STA HUT OA EL EL STA OA OA STA HUT TLC OA EL Úroveň/ forma základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní vyšší základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní Počet přihlášených maturujících Úspěšně vykonalo DT PP ÚZ Prům. prospěch,9,,,,,,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,

21 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Profilová část MZ ZVS EKU SPS STT NAK VYK TVK OD OD MAT CAD PRO PMZ EKO UCE DEJ ZEM AJP FJP RJP MAT OSV STA STA HUT HUT HUT TLC TLC STA HUT TLC OA EL OA EL OA EL OA EL OA EL OA EL OA OA EL OA ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. prakt.zk. prakt.zk. prakt.zk. prakt.zk. prakt.zk. prakt.zk. prakt.zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9,,,,,,,,,,,

22 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Přehled výsledků MZ v termínu podzimním Část Předmět Společná část MZ ČJ AJ NJ Profilová část MZ M ZVS EKU SPS STT NAK VYK TVK MAT CAD PRO Obor STA HUT TLC OA EL OA STA OA STA HUT TLC OA EL STA STA HUT HUT HUT TLC TLC STA HUT TLC Úroveň/ forma základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní základní ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. prakt.zk. prakt.zk. prakt.zk. prakt.zk. Počet přihlášených maturujících Úspěšně vykonalo DT PP ÚZ Prům. prospěch,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

23 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / PMZ EKO UCE ZEM OA EL OA EL OA OA EL prakt.zk. prakt.zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk. ústní zk.,,,,,,, Přehled celkových výsledků MZ za školní rok / Obor STA HUT TLC OA EL Termín řádný opravný řádný opravný řádný opravný řádný opravný řádný opravný řádný opravný řádný opravný prospěl 9 Jarní termín prospěl neprospěl s vyzn. prům. prospěch,,9,,,, X, prospěl Podzimní termín prospěl neprospěl s vyzn. prům. prospěch,,,,,,,,,,,,

24 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Vysvětlivky použitých zkratek společná část MZ DT PP ÚZ didaktický test písemná práce ústní zkouška Vysvětlivky použitých zkratek profilová část MZ DT PP ÚZ STA HUT TLC ZVS EKU SPS STT NAK VYK TVK MAT CAD PRO PMZ EKO UCE DEJ ZEM AJP FJP RJP OSV didaktický test písemná práce ústní zkouška Strojírenská technická administrativa Strojírenství Hutnictví Technické lyceum Základy výroby, strojírenství Ekonomika, účetnictví Stavba a provoz strojů Strojírenská technologie Nauka o kovech Výroba kovů Tváření kovů Matematika CAD systémy Praktická zkouška z odborných předmětů Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Účetnictví Dějepis Zeměpis Anglický jazyk v prai Francouzský jazyk v prai Ruský jazyk v prai Občanský a společenskovědní základ

25 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / III. Výsledky vzdělávání v jazykové škole Výsledky státní jazykové zkoušky základní německý a anglický jazyk podzim : Státní jazyková zkouška základní z německého a anglického jazyka se v podzimním termínu nekonala. Výsledky státní jazykové zkoušky základní anglický jazyk jaro :. celkové výsledky: celkem kandidátů posluchačů JŠ úspěšní úspěšní posluchači JŠ =%. celkový prospěch: prospěli s vyznamenáním prospěli velmi dobře prospěli dobře neprospěli Výsledky státní jazykové zkoušky základní německý jazyk jaro :. celkové výsledky: celkem kandidátů posluchačů JŠ úspěšní úspěšní posluchači JŠ =%. celkový prospěch: prospěli s vyznamenáním prospěli velmi dobře prospěli dobře neprospěli Další zkoušky ANGLICKÝ JAZYK: podzim : jaro : PET, FCE, CAE CAMBRIDGE VE SPOLUPRÁCI S BRITISH COUNCIL účastníků FCE: účastníků PET: účastníků FCE: účastníků CAE:

26 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / IV. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce / Testování žáků. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Předmět Jazyk český Matematika Jazyk anglický Test krátkodobé paměti úspěšnost percentil 9 9 * Pozn.: P(o) Skupina oborů ekonomického zaměření: P(o) Skupina oborů technického zaměření: P(o) Skupina oborů obecně odborná příprava: Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání * P(o) P(o) P(o) percentil Obchodní akademie Strojírenství, Hutnictví, Technická zařízení budov Technické lyceum, Ekonomické lyceum Testování žáků. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Jazyk český Matematika Jazyk anglický Jazyk německý Výsledky školy v rámci všech testovaných škol úspěšnost percentil 9 Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání * P(o) R(o) P(o) R(o) P(o) R(o) Obecné studijní předpoklady * Pozn.: P(o) Skupina oborů ekonomického zaměření: Obchodní akademie P(o) Skupina oborů technického zaměření: Strojírenství, Hutnictví, Technická zařízení budov P(o) Skupina oborů obecně odborná příprava: Technické lyceum, Ekonomické lyceum R(o), R(o), R(o) stupně relativního přírůstku Stupně relativního přírůstku znalostí třídy, školy - stupně Jedná se o čtyřstupňovou škálu, která odpovídá kvantilovému rozdělení tříd, resp. škol podle hodnot jejich relativních přírůstku v daném oboru vzdělání a předmětu. Hodnota relativního přírůstku třídy, resp. školy odpovídá průměru relativních přírůstku žáku dané třídy, resp. školy.. stupeň Žáci třídy, resp. školy v daném oboru vzdělání a testovaném předmětu mají za sebou velmi pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují nadprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jak oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledku relativního přírůstku znalostí pro daný obor vzdělání v horním kvartilu.. stupeň Žáci třídy, resp. školy v daném oboru vzdělání v testovaném předmětu mají za sebou v průměru spíše pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují výborné až dobré hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jako oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledku relativního přírůstku znalostí pro daný obor vzdělání ve druhém kvartilu.

27 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy /. stupeň Žáci třídy, resp. daného studijního oboru třídy a školy v průměru nedoznali změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují spíše průměrné až mírně podprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jak oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledku relativního přírůstku znalostí pro daný obor vzdělání ve třetím kvartilu.. stupeň Žáci třídy, resp. školy v daného studijního oboru v průměru nedoznali změnu v přístupu ke studiu. Celkové žáci třídy, resp. školy vykazují spíše průměrné až mírně podprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jak oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledku relativního přírůstku znalostí pro daný obor vzdělání ve čtvrtém kvartilu.. Údaje o výchovném poradenství a prevenci rizikového chování žáků Září se uskutečnila ekurze. ročníku na VŠB TU, na tuto školu je po maturitě přijato nejvíce studentů naší školy. se uskutečnily třídní schůzky. ročníku, na kterých mimo jiné byli rodiče seznámeni se školním řádem, vedením školy a organizací školy. Den, kdy svítí Světlušky - humanitární sbírka pro nevidomé, vybraná částka studenty naší školy,- Kč. S tebou o tobě beseda s dívkami prvních ročníku na téma seuální výchova a intimní hygiena. agentura Sokrates-seznámení studentů. ročníků s přijímacím řízením a podáváním přihlášek na VŠ a VOŠ. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdku-Místku - evidenční záležitosti týkající se minulého školního roku / i nového školního roku /. Aktualizace Školní preventivní strategie a tvorba minimální preventivní strategie na školní rok /. Evidence žáků se závažnými problémy- sociální, zdravotní, studijní dotazník pro třídy. Říjen.... se uskutečnila. krajská konference k prevenci rizikového chování, byly zhodnoceny úspěchy v minulém školním roce a uskutečnila se řada přednášek k rozvoji kompetencí metodiků prevence... Bílá pastelka - humanitární sbírka pro nevidomé, vybraná částka studenty naší školy Kč... Humanitární beseda: Dvakrát zachráněné dítě Tomáš Graumann.. Okolo Frýdku cestička tradiční turistický pochod organizovaný školou nejen pro studenty. Na této akci mají poznat okolí školy, ale i své vlastní třídní kolektivy v prostředí mimo školu. Listopad.... veletrh Gaudeamus k vysokým školám v Brně.

28 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy /.... měli studenti. ročníku možnost účastnit se testů studijních předpokladů a následných konzultací k volbě povolání organizovala PPP Frýdek-Místek.. Den otevřených dveří v budově SPŠ a OA. Seznámení budoucích zájemců o studium na naší škole především s vybavením a studijními programy školy... Třídní schůzky všech tříd konzultace prospěchu a případných výchovných problémů. Prosinec Srdíčkový den humanitární sbírka pro hendikepované děti, vybraná částka studenty naší školy Kč. Ekurze studentů H, Z, S.B na Úřad práce ve F-M Přednáška v aule školy pro studenty. a. ročníku na téma Bezpečnost internetu. Vánoční turnaj v odbíjené družstev. Promítání filmu LIDICE, výchova k humanismu. Leden Den otevřených dveří v budově SPŠ a OA. Seznámení budoucích zájemců o studium na naší škole především s vybavením a studijními programy školy. Vztahy v kolektivu- třídy ES, HZ, S pod vedením pracovníků neziskové organizace Renarkon. Onkologická prevence - třídy. ročníků. Profesní orientace studentů, zúčastnili se studenti třídy L, organizovala PPP F-M. Třídní schůzky tříd. ročníků seznámení rodičů s přihláškami na VŠ a VOŠ. Únor Soutěž Sapere - zdravý styl života OA Lyžařský kurz prvních ročníků soutěže s náplní na stmelení kolektivů. Hlavní líčení u okresního soudu, účastnila se třída. A. Vztahy v kolektivu - L, Drogy a já pod vedením pracovníků neziskové organizace Renarkon. V rámci Dlouhodobé maturitní práce provedl student Vít Vaněk dotazníkové šetření k problematice kouření. Výsledky budou sloužit jako podklad pro zlepšení prevence na škole. Březen Hlavní líčení u okresního soudu, účastnila se třída. B. Beseda k humanitární pomoci s neziskovou společností ADRA. Hlavní líčení u okresního soudu, účastnila se třída. L. Hlavní líčení u okresního soudu, účastnily se třídy. C,. D. Řešení přihlášek na vysoké školy. Objednávka Europassu dodatek k maturitnímu vysvědčení s překladem do anglického jazyka.

29 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Duben Humanitární sbírka ADRA, o vyběr příspěvku občanů našeho města se starali studenti třídy technického lycea. ročník. Výchovný koncert Boj proti násilí, organizovalo Občanské sdružení Beskyd, zúčastnily se třídy. a. ročníků. Třídní schůzky řešení přihlášek na VŠ a výchovných problémů. Květen Zájezd vybraných studentů druhých a třetích ročníků do Osvětimi a Krakova Účast studentů H, S, S, SZ na projektu VŠB k ekologii přednáška Ing. Dvorského. Humanitární sbírka Ligy proti rakovině- Květinový den, sbírku opět podpořili studenti třídy L, kterým se podařilo vybrat částku Kč. Beseda pro studenty tříd.a a.l na téma Drogy a já preventivní program Renarkon. Červen Setkání školních metodiků prevence s okresním metodikem Mgr. Zdeňka Neničkovou na PPP F-M. Byla probírána činnost školních metodiků, dotace, závěrečná zpráva ŠMP, informace z kraje. Odevzdání přehledu činnosti výchovného poradce a metodika prevence na Pedagogickopsychologickou poradnu Frýdek Místek. V průběhu školního roku se ve spolupráci s metodikem prevence, rodiči, třídními učiteli a vedením školy projednalo případů kázeňských přestupků a neprospěchu studentů. Všechny zápisy jsou uloženy u metodika prevence a výchovného poradce. V průběhu roku probíhalo další vzdělávání v oblastech výchovného poradenství a prevence rizik: Magda Richterová absolvovala kurz s názvem,,karierové poradenství, Vladimíra Papřoková,,Dítě a násilí v rodině, Libor Kmenta,,Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ asš v oblasti prevence sociálně patologických jevů. V rámci předmětu Občanská výchova byla probíraná témata:. Sociálně patologické jevy (použití videotechniky DVD Zpackané životy, Řekni drogám ne). Generace a mezigenerační vztahy (řešení konfliktů). Migrace, emigrace, lidská tolerance s nesnášenlivostí. Práce s psychotesty (Jak zanechat kouření, Hrozí vám nebezpečí závislost? Jste závislá osobnost? Jak se ubránit působení stresu, Jaká jsou pravidla asertivity, Máte sportovního ducha? Jak se správně učit? Jak zvládnout životní změny? Jak jednat s autoritou?)

30 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém školním roce za celý školní rok: Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů Krádeže Počet případů Agresivní formy chování vč. šikany Počet žáků Ostatní drogy počet žáků Kouření v interiéru školy hodin počet celkem Alkohol stupeň Neomluvené hodiny stupeň Snížená známka z chování. Údaje o další vzdělávání pedagogických pracovníků / Další vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměření jednotlivých vzdělávacích akcí se řídí zejména Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vydaným ředitelem školy a zpracovaným na základě potřeb jednotlivých předmětových komisí. Znakem DVPP ve školním roce / byly EU peníze středním školám ŠABLONY. Přehled DVPP ve školním roce / Jazykové vzdělávání pro učitele Pořadatel, místo konání, akreditace Vzdělávací akce Termín. celostátní seminář - výuka RJ... Zlenice Oford Professional Development for Secondary Schools 9.. Oford University Press, Zahraniční stáž SRN... Weisneck Účastníci PK PhDr. Šnytová Mgr. Korbášová PhDr. Šnytová Mgr. Hanzelková Konzultační seminář pro hodnotitele.. Podpora jazykového vzdělávání na SŠ.. MSK Mgr. Přidal Konzultační seminář k ústní zkoušce z RJ.. NIDV Mgr. Richterová Nové přístupy a metody ve výuce NJ.. Hueber Verlag, Mgr. Michaláková Podpora jazykového vzdělávání SŠ.. MSK Mgr. Přidal Konzultační seminář k ÚZ z AJ.. NIDV Mgr. Korbášová Mgr. Rozsypalová Školení Way Of Learning.. INFOA Mgr. Korbášová Internet im Deutschunterricht.. Olomouc PhDr. Šnytová 9

31 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Evropské jazykové portfolio v prai.. PhDr. Šnytová Evropské jazykové portfolio v prai.. KVIC PhDr. Šnytová, PaedDr. Górecká, Mgr. Polivčaková Solutions Day.. Oford University Press, Mgr. Rozsypalová Ing. Kocháňová Účastníci PK Vzdělávací akce vedení školy Vzdělávací akce Pořadatel, místo konání, akreditace Termín Seminář EU peníze do škol.9. VŠB Mgr. Tobiáš, Ing. Pospěch ŘŠ, ZŘ Efektivní management škol stáž..9. Finsko Helsinky Mgr. Tobiáš ŘŠ - PDF-OU, Ing. Fajkusová ZŘ.9... Svět vzdělávání, Frýdek - Místek Ing. Závodný ZŘ.. Frýdek-Místek Ing.Fajkusová ZŘ 9.. Služba škole, Ing. Fajkusová ZŘ Školský management MŠMt,Cz../../. Vzdělávací program Strojírenský technik modul INV Školské systémy zemí EU CZ../../. Školení Bakaláři-Elektronická třídní kniha MˇMT,č.j./-- Kurz International Baccalaureate ArcelorMittal Mgr.Tobiáš Ing.Fajkusová ŘŠ ZŘ Seminář ICT ve výuce Školení Bakaláři Školní matrika a předávání dat na ÚIV.9. Ostravská univerzita Ing. Pospěch ZŘ.9. Služba škole, Ing. Mojžíšová, Ing. Pospěch ZŘ Seminář EMA Finské školství.. Mgr. Tobiáš ŘŠ Školské systémy zemí EU.. KVIC, Frýdek-Místek Ing. Pospěch ZŘ Seminář pro žadatele o finanční podporu z OPVK EU.. Ing. Pospěch ZŘ Školení Bakaláři Elektronická třídní kniha 9.. Služba škole, Ing. Pospěch, Ing. Fajkusová ZŘ Seminář Elektronická spisová služba 9.. MSK Ing. Mojžíšová ZŘ Seminář Koučování... Rožnov pod Radhoštěm Mgr. Tobiáš ŘŠ

32 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Školení BOZP Školení Bakaláři Seminář EMA Regent SPŠ ÚIV ZŠ Hlučín Seminář projektu ArcelorMittal.. Seminář EMA strategické řízení.. Seminář EMA personalistika a hodnocení Seminář Novela školského zákona Konference k projektu Celoživotní učení Best Školení Bakaláři Administrace Seminář Platové předpisy ve školství Nové trendy nejen ve stavebnictví Mgr. Tobiáš Ing. Pospěch Mgr. Tobiáš Mgr. Tobiáš, Ing. Fajkusová ŘŠ ZŘ ŘŠ ŘŠ, ZŘ Mgr. Tobiáš ŘŠ.. Gymnázium Třinec Mgr. Tobiáš ŘŠ.. Comenius Agency, Ing. Mojžíšová ZŘ... Xabec, Valencie Ing. Závodný ZŘ.. Služba škole, Ing. Pospěch ZŘ.. Mgr. Tobiáš ŘŠ.. Ing. Závodný ZŘ Workshop KVIC koučování.. KVIC Mgr. Tobiáš ŘŠ EMA Efektivní management škol 9.. Mgr. Tobiáš ŘŠ Ekurze EVRAZ.. Vítkovice Mgr. Tobiáš, Ing. Fajkusová ŘŠ, ZŘ Ředitelská dílna.... Trojanovice Mgr. Tobiáš ŘŠ Workshop Rozvoj dalšího vzdělávání.. Havířov Ing. Závodný ZŘ Mgr. Tobiáš, Ing. Fajkusová, Ing. Závodný, Ing. Mojžíšová. Ing. Pospěch ŘŠ, ZŘ ŘŠ, ZŘ Nebojme se tvorby DUMů. a.. KVIC, Frýdek-Místek Ekurze do kovárny.. Vítkovice Mgr. Tobiás, Ing. Závodný Efektivní management škol stáž.. Mgr. Tobiáš Nebojme se tvorby DUMů Cz../../... Nový Jičín Ing. Fajkusová ZŘ Arcelor Mittal Mgr. Tobiáš, Ing. Fajkusová ŘŠ, ZŘ Mgr. Tobiáš ŘŠ Školení IB Projekt Seminář Inspekce práce SPŠOAJŠ ŘŠ

33 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Přednáška ArcelorMittal Teorie tváření a plasticita Příprava projektů na SŠ a využívání ICT ve výuce Vzdělávací program Strojírenský technik modul STT KOM Úvod do programování C#.. Kunčice Ing. Fajkusová ZŘ.. BOXED Praha, místo konání Ing. Pospěch ZŘ.... Svět vzdělávání, Frýdek - Místek Ing. Závodný ZŘ VŠB Ing. Pospěch ICT Další vzdělávací akce pedagogických pracovníků Vzdělávací akce Celostátní setkání učitelů matematiky na SOŠ Termín Pořadatel, místo konání, akreditace Účastníci PK..9. Centrum celoživotního vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje, Pardubice RNDr. Červenková PŘ Ing. Kocháňová Mgr. Volník PŘ Seminář tvůrčího psaní..9. Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU Školský management Rok / Ostravská universita, EU Program Mládež v akci Národní agentura Stockholm Mgr. Michálková Odborný seminář Armatury, čerpadla, řídicí systémy.9. -Intoza Ing. Štuknerová Vzdělávací program Strojírenský technik modul INV.9... Svět vzdělávání, Frýdek Místek Ing. Sládková Mgr. Kmenta PŘ Mgr. Zárubová, Mgr. Ulichová PŘ Krajská konference k prevenci... rizikových forem chování Školení Výuka chemie s podporou ICT Studijní cesta po evropských institucích.,.,.,.. SPŠ stavební Havířov... Země EU Mgr. Bretová

34 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Konference Česká společnost v novodobé Evropě.. MSK Konference Poznání reálného světa pomocí počítačem podporovaných eperimentů.. Ostravská univerzita Konference EVVO Školení BOZP... Český Těšín Mgr. Kotásková, Mgr. Polivčáková Mgr. Zárubová PŘ Ing. Bužková Ing. Beňová, Ing. Ulrich EKO, ICT Ing. Bužková.... VŠB.. Úřad práce Frýdek-Místek Ing. Richterová Školení optimální vytápění, efektivnost přípravy a rozvodu teplé vody.. Ing. Oborná, Ing. Štuknerová Seminář Historie na vlastní oči po stopách židovské kultury... Občanské sdružení PANT, Nábřežní /a, Polanka nad Odrou Seminář Spolehlivé šikmé střechy.. Ing.Štuknerová Mgr. Bača, Ing. Beňová, Ing. Durčák, Ing. Čajka, Ing. Fajkusová, Ing. Cholevová, Mgr. Jalůvka, Ing. Janálová, Ing. Pavlicová, p. Pešat, Ing. Sládková, Ing. Suchoň, Ing. Šrubařová, Mgr. Volník, Ing. Závodný, HUT, PŘ, ZŘ, EKO Mgr. Kmenta PŘ EKO Seminář protipožární ochrana Setkání výchovných poradců Mgr. Havlásková,, Mgr. Kotásková, PŘ Mgr. Zárubová Školení Interaktivní tabule.. SPŠOAJŠ Gaudeamus veletrh.. Brno-ČVUT Metodický den Kalkulace a ceny.. SOŠ dopravy a cest. Ruchu Krnov Ing. Guňková, Ing. Muráriková Testy ECDL.. Ing. Murínová Ing. Bradáčová, Ing. Kokešová Účetní a daňová konference... Ing. Stohl, Znojmo ICT EKO

35 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Vzdělávání Renarkon Strategie čtenářské gramotnosti.,..... Lučina penzion Mostař Mgr. Kmenta PŘ Mgr. Oroszyová Školení rozpočtování v programu KROS.. Ing. Jonasová, Ing. Oborná, Ing. Štuknerová Seminář Metrologie.. Ing. Durčák Seminář z TEV volejbal.. TJ Sokol Frýdek-Místek PaedDr. Górecká TEV Software Bakaláři pro správce.. Služba škole, Ing. Wyka ICT Seminář Jak motivovat žáka.. KVIC, Frýdek-Místek Mgr. Richterová Metodický den Pracovní poměr.. SOŠ dopravy a cest. Ruchu Krnov Ing. Čmielová EKO Seminář Inventor... Ing. Durčák Ing. Ulrich, Ing. Beňová, Mgr. Rajnoch, p. Garbová, p. Gongol ICT, EKO, TEV, THP Školení BOZP.. Regent SPŠ Kvalita.. Edukace studentů s autismem.. PPP, Zábřeh Seminář Seznamte se s Ekoškolou 9.. Sdružení Tereza, Seminář Koučování 9... Opava Kurz International Baccalaureate.. ArcelorMittal Seminář Metodický den Mzdy.. Krnov.. Seminář nemocenské pojištění Vzdělávací program Strojírenský technik modul CNC-ISO, HDH Vzdělávací program Strojírenský technik modul CNC-CAM Ing. Murínová Mgr. Richterová, Mgr. Rozsypalová ICT Ing, Vajčnerová EKO Ing. Oborná Ing. Kocháňová, Ing. Bradáčová, Ing. Pindurová, RNDr. Červenková Ing. Beňová, Mgr. Volník Ing. Chvajová, Ing. Pindurová EKO, PŘ EKO Ing. Guňková EKO.... Svět vzdělávání, Frýdek Místek Ing. Suchoň.... Svět vzdělávání, Frýdek Místek Mgr. Bača Mgr. Jalůvka Pešat Žiška

36 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Seminář ARS POETICA Účetní a daňový seminář Zefektivnění a zatraktivnění výuky pedagogů MSK.. Ing. Stohl-Znojmo, místo. 9.. konání Praha 9.. AHRA Consulting, FrýdekMístek PaedDr. Górecká Ing. Bradáčová, Ing. Palkovská EKO Mgr. Michálková Ing. Čmielová, Ing. Kokešová, Ing. Pindurová EKO Seminář pro vyučující ekonomiky.. Eduko Praha, místo konání Olomouc Seminář Fasádní systémy.. Ing. Štuknerová, Ing. Oborná Seminář Bezpečnost v TEV.. PaedDr. Górecká TEV Ing. Suchoň Ing. Wyka Ing. Guňková ICT EKO.. p. Pobudová THP.. Mgr. Bača, Mgr. Jalůvka, Ing. Durčák Školení účetního softwaru Pohoda 9.. Pohoda Ing. Břenek ICT Pracovní konference spolupráce soc. služeb a školství.. KÚ MSK Mgr. Richterová.. Ing. Oborná.. NIDV Mgr. Oroszyová Seminář Strategie čtenářské gramotnosti.. KVIC, Mgr. Oroszyová Řemeslo má zlaté dno prezentace oborů pro žáky ZŠ a soutěž... Ing. Suchoň, Ing. Cholevová, p. Pešat, p. Žiška Konference k projektu Celoživotní učení Best Školení Bakaláři Setkání ekonomů Seminář Platové předpisy ve školství Nové trendy nejen ve stavebnictví Seminář Porotherma Konzultační seminář k ÚZ z CJL Ekurze EVRAZ Pracovní semináře pro centrální hodnotitele PP z CJL Prezentace firma Ptáček Xabec, Valencie Vítkovice Ing. Cholevová HUT CERMAT Mgr. Oroszyová.. Firma Ptáček Ing. Štuknerová

37 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Workshop Rozvoj dalšího vzdělávání.. Havířov Nebojme se tvorby DUMů. a.. KVIC, Frýdek-Místek Metrologie... Opava Ekurze do kovárny.. Vítkovice Zefektivnění a zatraktivnění výuky pedagogů MSK... Kurz International Baccalaureate Face-to-Face... ArcelorMittal Mgr. Závodný, Ing. Ulrich, Ing. Beňová, Ing. Murínová, RNDr. Uherková, RNDr. Červenková, Mgr. Zárubová, Ing. Suchoň Ing. Durčák, Mgr. Bača Mgr. Bača, Mgr. Jalůvka, Ing. Rybák, Ing. Machálek ICT, PŘ, Seminář PMZ.. Praha Mgr. Michaláková Ing. Kocháňová, Ing. Bradáčová, Ing. Pindurová, RNDr. Červenková Ing. Beňová, Mgr. Volník Ing. Durčák Přednáška ArcelorMittal Teorie tváření a plasticita.. Kunčice Ing. Cholevová HUT Metrologie... SŠT Opava Mgr. Bača, Ing. Durčák Metrologie... SŠT Opava Mgr. Bača, Ing. Durčák Konference ICT ve školách.. SŠ Dopravní Ing. Murínová, Ing. Ulrich, Ing. Pospěch ICT Konference Věda a život.. Inovace výuky, o.p.s. Praha RNDr. Červenková RACIOENERGIA mezinárodní veletrh využití energií.. Praha Ing. Jonasová 9... Občanské sdružení PANT, Nábřežní /a, Polanka nad Odrou Mgr. Trbušková, Mgr. Polivčaková, Mgr. Kotásková, Mgr. Havlásková Historie na vlastní oči Německo ve víru událostí. století AHRA Consulting, FrýdekMístek Ing. Durčák EKO, PŘ

38 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Odborné školení TAGRET 9.. Ing. Štuknerová Škola manažerského rozvoje, Mgr. Richterová ArcelorMittal Ing. Cholevová HUT Mgr. Michaláková Ing. Bradáčová Ing. Kokešová Ing. Palkovská Ing. Pindurová Ing. Vajčnerová Mgr. Bača, Mgr. Jalůvka EKO ArcelorMittal Mgr. Zárubová PŘ Mgr. Bača Mgr. Jalůvka Pešat Žiška Odborné přednášky ArcelorMittal a.. Zefektivnění a zatraktivnění výuky pedagogů MSK... AHRA Consulting, Ostravice Klub moderních učitelů tvorba DŮM.. KVIC Nový Jičín Osobní personalistika Kariérový koučink do škol Metrologie Školení koksařů.... a.. SŠT Opava Vzdělávací program Strojírenský technik modul STT KOM.... Svět vzdělávání, Frýdek Místek Odborné školení Stiebel projektování a využití TČ.. Ing. Štuknerová Odborné přednášky ArcelorMittal.. ArcelorMittal Ing. Cholevová HUT Školení ŠMK.. KVIC RNDr. Červenková PŘ Stavební veletrh... Brno Ing. Oborná Seminář Nízkoenergetická a pasivní výstavba.. Ing. Štuknerová Seminář Předstěnové moduly 9.. Ing. Štuknerová Dítě a násili v rodině I..... PPP Frýdek-Místek Mgr. Papřoková Prev. Odborný seminář Kotrbatý a Viadrus řešení, která se vyplatí.. Ing. Štuknerová Kurz programování na VŠB.. Ing. Murínová, Ing. Ulrich, PhDr. Uherková ICT

39 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Kurz programování na VŠB.. Ing. Murínová, Ing. Ulrich, PhDr. Uherková Školení metodiků prevence.. PPP Frýdek-Místek Mgr. Papřoková Prev. Ing. Kocháňová, Ing. Bradáčová, Ing. Pindurová, RNDr. Červenková Ing. Beňová, Mgr. Volník EKO, PŘ Mgr. Michaláková RNDr. Červenková, Mgr. Jeništová, Mgr. Závodný PŘ Účastníci PK Mgr. Havlásková vybraní studenti Kurz International Baccalaureate Face-to-Face... ArcelorMittal Závěrečný workshop k projektu "Zefektivnění výuky".. AHRA Consulting, Ostravice Projekt Sbírka příkladů EU.. PrimMat Frýdek-Místek ICT Ekurze tříd, závěrečné výlety, přednášky apod. Vzdělávací akce Termín Dějepisná ekurze.l.9. Den na VŠB.9. Výměnný pobyt CZ-DE Gelnhausen Ekurze Z. Ekurze S.A Místo konání Muzeum Mechatronika a nanotechnologie Česko-německý fond budoucnosti Nová Ves - úpravna vody Hyundai Mgr. Michaláková Ing. Štuknerová Ing. Čajka PaedDr. Górecká, Mgr. Bretová, Ing. Durčák, Mgr. Volník, Mgr. Kmenta, Ing. Chvajová, Mgr. Kološ TEV,, PŘ, EKO, Vych Zahraniční výjezd. ročníků..9. Řecko, Španělsko Přednáška "S tebou o tobě" Dívky.r SPŠOA Mgr. Papřoková Praha Mgr. Trbušková, RNDr. Uherková, ICT Praha Ing. Pavlicová HUT Praha Ing. Bradáčová, Mgr. Jeništová EKO, Ekurze L. Ekurze H. Ekurze.D

40 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Mgr. Rajnoch, Ing. Čajka, Ing. Suchoň Ekurze A.S S.A, S.C..9. Praha Seznámení žáků.r. s přijímacím řízením a podáváním přihlášek. 9. Agentura Sokrates Ekurze stavby H.Z.. Domaslavice Mezinárodní veletrh.. Ekurze - H... Ekurze - Z... Beseda - dvakrát zachráněné dítě E.S, L.,.L,.L.. Aula SPŠ.. OA Ing. Mojžíšová... OA Ing. Wyka Ing. Břenek CERMAT - Pilotáž ke státní maturitě z Informatiky.A, L MEC pod záštitou MSK Testování žáků. r. TEV, Mgr. Richterová Vych Ing. Oborná Ing. Závodný, Ing. ZŘ, Brno Beňová EKO ArcelorMittal a.s. Ing. Cholevová HUT Katastr nemovitostí Ing. Oborná Pedagické dozory. ročník "Okolo Frýdku cestička".. Frýdek-Místek Mgr.Rašnerová, Mgr.Trbušková, Mgr.Zárubová, Mgr.Polivčáková, Ing.Fajkusová, Mgr.Lukovská Ekurze S., L., SZ.. a.. Okresní archiv FrýdekMístek Mgr. Polivčáková ZŘ Projekt Edison... SPŠOAJŠ Ing. Fajkusová, Mgr. Polivčáková, Mgr. Lukovská. Mgr, Nevludová Ekurze Osvětim... Osvětim Mgr. Trbušková, Mgr. Havlásková, Mgr. Kotásková Ekurze - Vítkovice Z Vítkovice Ing. Štuknerová Gastro soutěž Co mi připomíná Francii,.A.. Mgr. Oroszyová Veletrh Gaudeamus Brno.r..-.. Brno Mgr. Richterová Mgr. Kmenta VP 9

41 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Anglické divadlo.. Divadlo P. Bezruče Ing. Kocháňová Mgr. Jandová Mgr. Kubinová Mgr. Kobášová Mgr. Rozsypalová Mgr. Richterová Mgr. Oroszyová a vybraní žáci Evžen Oněgin - divadelní představení - večerní.. Divadlo P. Bezruče Mgr. Papřoková, Mgr. Trbušková.. Aula SPŠ Mgr. Trbušková, Mgr. Hozová, Mgr. Rozsypalová, Mgr. Papřoková, Ing. Pálkovská, Mgr. Závodný, PŘ.. Frýdek-Místek Mgr. Havlásková..... Vítkovice Ing. Štuknerová Mgr. Richterová Mgr. Kmenta Ekurze do knihovny.a.. Frýdek-Místek Mgr. Hozová Ekurze Intoza pasivní dům Z... Ing. Oborná Ekurze do státního archívu.. Frýdek-Místek Mgr. Kotásková Ekurze S.A Ekurze do státního archívu.r. Ekurze TZUS Z. Ekurze S.C.. Vítkovice Ing. Čajka.. Frýdek-Místek Mgr. Kotásková.... Vítkovice Ing. Štuknerová Ing. Čajka Ekurze ArcelorMittal L... Mgr. Zárubová PŘ Ekurze do knihovny.l.. Frýdek-Místek Mgr. Kotásková Ekurze na Finanční úřad.c.. Ing. Čmielová, Ing. Pindurová EKO Ekurze Stavba rodinného domu Z... Domaslavice Ing. Marenčák Ing. Oborná Přednáška Úřad práce L., S.A.. Frýdek-Místek Ing. Chvajová EKO Divadelní cestopis S., HZ., L., ES., L.,.A,.A,.B,.L Ekurze do státního archívu.l Ekurze Linde - Z. PPP F-M Volba povolání.r. PPP Frýdek-Místek Vych

42 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Přednáška Úřad práce H., Z., S.B Učeň, středoškolák, vysokoškolák.. Frýdek-Místek... Černá louka Ekurze VÚHŽ - H., H... VÚHŽ Dobrá Ekurze TZUS - Z... Pedagické dozory Ing. Závodný Ing. Fajkusová Ing. Suchoň Ing. Cholevová Ing. Pavlicová HUT Ing. Štuknerová Ing. Chvajová Mgr. Hanusková Mgr. Tobiáš Ing. Závodný Ing. Fajkusová Ing. Cholevová ŘŠ, ZŠ, EKO, Ing. Chvajová EKO Přednáška Ing. Drábová, Ph.D. - Člověk a energie - výběr žáků S.A, S.B, L... VŠB Ekurze - Úřad práce - S.C 9.. Frýdek-Místek Přednáška - Bezpečnost internetu -.A,.L, H., L., S., SZ... SPŠOAJŠ Ekurze VÚHŽ.. VÚHŽ Dobrá Ekurze - Tepelná technika Z... Olešná - Aquapark Ekurze Hyundai - Z., L... Zájezd do Vídně Pedagické dozory Ing. Kocháňová, Mgr. Tobiáš EKO, ŘŠ Ing. Oborná Hyundai Ing. Štuknerová, Ing. Čajka,.. Vídeň Mgr. Korbášová, Mgr. Rozsypalová Filmové představení - Lidice OA.. Aula SPŠ Pedagické dozory Den na škole pro žáky ZŠ a den otevřených dveří.. SPŠOA Pedagické dozory Kino Vlast Frýdek-Místek Mgr. Hozová, Mgr. Kotásková, Mgr. Oroszyová, Mgr. Papřoková, Ing. Pindurová, Mgr. Trbušková Renarkon Mgr. Kmenta, Ing. Dudek, Ing. Šrubařová. Mgr. Nevludová PŘ,, Divadelní představení - Noc na Karlštejně -.A,.B,.C,.D,.L Vztahy v kolektivu třídy - ES., HZ., S.....

43 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Výstava InfoTHERMA SZ., HZ., HZ., Z., S.A, S.B, S.C.. - Černá louka Ing. Jonasová, Ing. Štuknerová, Ing. Marenčák, Ing. Čajka, Ing. Durčák, Ing. Beňová Onkologická prevence přednáška -.L,.A.. OA Mgr. Červenková, Mgr. Rozsypalová PŘ, Energetika - beseda - H., S.A, S.B, S.C, L.,.B,.C,.L.. Aula SPŠ Ing. Fajkusová + pedagogické dozory ZŘ Den otevřených dveří VŠB FMMI - H... Ing. Pavlicová HUT Ekurze EVRAZ - H., H., H., S.A, S.B, S.B LVVZ.ročníků.. - Vítkovice. -.. Bílá, Sviňorky,, EKO Ing. Bužková, Ing. Murínová, Ing. Pavlicová, Ing., Janálová, Ing. ICT, Durčák, Ing. HUT, Čajka. Mgr., Polivčaková, Ing. Vránová, Ing. Oborná PaedDr. Górecká, Mgr. Rajnoch, Mgr. Volník Ing. Fajkusová, Ing. Cholevová, TEV, Ing. Suchoň, PŘ, p. Kološ HUT, Mgr. Michaláková, Mgr. Rozsypalová, Mgr. Bretová, Mgr. Kmenta Prezentace obchodně podnikatelské fakulty Karviná - zájemci.ročníků.. SPŠOA Pedagické dozory Prezentace ekonomické fakulty VŠB -.A,.C,.D,.L.. SPŠOA Mgr. Richterová + pedagogický dozor Vystoupení Jana Kryla -.A,.B,.C,.D, L. 9.. Aula SPŠ Mgr. Papřoková, Mgr. Jeništová

44 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Prezentace FS VŠB - prof. Horyl - S.A, S.B, S.C.. Aula SPŠ Ekurze - hlavní přelíčení u Okresního soudu -.A.. Vztahy v kolektivu třídy - L. Ing. Bužková Frýdek-Místek Mgr. Papřoková.. Renarkon Mgr. Kmenta, Mgr. Trbušková PŘ, Drogy a já - S., SZ... Renarkon Prae - laboratorní měření ze zdravotechniky - Z.. a.. SOŠ stavební a dřevozpracující Ing. Sládková,, PaedDr. Górecká,, Mgr. Kmenta PŘ Ing. Štuknerová Mgr. Trbušková, Mgr. Havlásková, Mgr. Hozová, Mgr. Polivčaková Ing. Oborná Beseda o židovství -.L,.B, L., S... Aula SPŠ Ekurze - stavba rodinného domu - Z... Domaslavice Ekurze - hlavní přelíčení u Okresního soudu -.B.. Frýdek-Místek Ing. Čmielová EKO Konference EVVO - studenti S.A.. VŠB Ing. Bužková ICT ZŘ Ekurze na veletrh Fiktivních firem -.A,.B,.L.. - Černá louka Ing. Břenek, Ing. Wyka, Ing. Vajčnerová Prezentace firmy iph Servis S.A, S.B, výběr S.A, S.B, S.C.. SPŠOAJŠ Ing. Závodný, Ing. Fajkusová Ing. Břenek, EKO, Ing. Čmielová, ICT, Mgr. Havlásková, Ing. Muráriková Přednáška UTB Zlín -.B,.C,.L 9.. Aula SPŠ Prezentace - Sanela - HZ... SPŠOAJŠ Ing. Štuknerová Přednáška ADRA - L,.B,.C.. SPŠOAJŠ Mgr. Trbušková Ing. Mojžíšová ZŘ Ekurze - stavba rodinného domu - Z... Domaslavice Ing. Oborná Divadelní představení Zkrocení zlé ženy - Těšínské divadlo.. Kino Vlast Frýdek-Místek Mgr. Trbušková

45 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Ekurze - Hlavní soudní přelíčení u Okresního soudu.l.. Frýdek-Místek Ekurze - stavba rodinného domu - Z... Domaslavice Ekurze - Hlavní soudní přelíčení u Okresního soudu.c.. Frýdek-Místek Náborová akce pro obor strojírenství - S.A, S.B, S.C 9.. Ekurze - stavební úřad - Z. Mgr. Kotásková Ing. Oborná Ing. Kocháňová EKO VOŠ Karviná Ing. Durčák 9.. Frýdek-Místek Ing. Oborná Prezentace - studiní program Materiálového inženýrství H... VŠB Ing. Fajkusová, Ing. Cholevová, Ing. Pavlicová HUT Ekurze SŠ Pionýrů - Z... Frýdek-Místek Ing. Jonasová Přednáška - Kovárenství - H., H., S.C.. Aula SPŠ Ing. Fajkusová, Ing. Pavlicová, Ing. Sládková HUT, Ekurze - stavba rodinného domu - Z... Domaslavice Ing. Oborná Prezentace - Ariston-Termo Z... SPŠOAJŠ Ing. Štuknerová Odborné školení - Voda pod kontrolou.. - Hulváky Ing. Oborná Konference žáků - studenti S.B - Otipka, Sikora.. Třinec Ing. Fajkusová, Mgr. Tobiáš ŘŠ, ZŠ Ekurze SŠ Pionýrů - Z... Frýdek-Místek Ing. Štuknerová Ekurze Francouzský institut.l.. Mgr. Oroszyová Stoun - Frýdek-Místek Mgr. Michaláková, Mgr. Richterová, Mgr. Papřoková, Mgr. Korbašová, pedagogické doprovody Výchovný hudební koncert.a,.l,.a,.b,.l,. ročníky SPŠ..

46 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / RNDr. Červenková Mgr. Rozsypalová, Mgr. Závodný, PŘ Ing. Štuknerová Ing. Oborná Hostování žáků na přednáškách VŠB - EKF -.B,.C,.L.. VŠB Ekurze SŠ Pionýrů - Z. 9.. Frýdek-Místek Ekurze ArcelorMittal - HZ ArcelorMittal Ekurze.A.. Frýdecká skládka Ekurze.L Ekurze - Slévárna Beskyd H... Štramberk Ing. Pindurová, Ing. Vajčnerová Ing. Bradáčová.. Frýdlant nad Ostravicí Ing. Cholevová HUT.. Aula SPŠ Mgr. Trbušková Divadelní představení Legenda W+V -. ročníky Návštěva studentů NewYorské univerzity.. SPŠOAJŠ Ekurze - Distep - Z... a.. Frýdek-Místek EKO EKO Ing. Kocháňová,, Mgr. Korbášová, EKO Mgr. Rozsypalová Ing. Jonasová Mgr. Kotásková, Mgr. Korbašová, Ing. Čmielová, EKO Ing. Oborná Ing. Štunerová Mgr. Havlásková, Mgr. Kotásková Mgr. Tobiáš, Ing. Durčák ŘŠ, Ing. Bužková + pedagogické dozory Ing. Oborná Ukázka výuky na partnerské škole EKF VŠB -.B,.L,.L.. VŠB Seminář Ekologie ArcelorMittal.. Ekurze SŠ Pionýrů - Z... Frýdek-Místek Zájezd do Osvětimi a Krakova -.A,.B,.L,.B,.L 9.. Osvětim, Krakov Konference "Strojírenství " -. ročník - studentů.. VŠB Přednáška Ing. Dvorského z VŠB -Projekt EKO - H., S., S., SZ... Ekurze - stavba rodinného domu - Z... Domaslavice Beseda - Drogy a já -.A.. Aula SPŠ Mgr. Papřoková Beseda - Drogy a já -.L.. Aula SPŠ Mgr. Richterová Ekurze ES., H... Elektrárna Dětmarovice Ing. Beňová EKO

47 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Prezentace BRAMAC, TONDACH.. SPŠOAJŠ Ekurze Darkovičky.. Ekurze - Vojenská opevnění Darkovičky -.A Ing. Oborná Darkovičky Mgr. Hozová, Mgr. Papřoková.. Darkovičky Mgr. Havlásková, Mgr. Kotásková Talent regionu - S. - J. Gaszek.. Třinec Mgr. Tobiáš, Ing. Fajkusová ŘŠ, ZŘ Prezentace BETA, YTONG.. SPŠOAJŠ Ing. Oborná Ekurze Muzeum Beskyd Z.. Frýdek-Místek ŘŠ, PŘ Elektrika je cool.l,.l,.l, L., L., L... Aula SPŠ Mgr. Tobiáš, RNDr. Červenková, Mgr. Jeništová, Mgr. Závodný Ekurze HP Trend HZ.. Ing. Štuknerová Divadelní představení Lucerna.. Kino Vlast Frýdek-Místek Mgr. Trbušková Ekurze Škoda vagónka a.s. H... - Vítkovice Ing. Beňová, Ing. Murínová EKO, ICT Seminář k soutěži "Voda a životní prostředí MSK".. VŠB Ing. Oborná Ekurze - Nízkoenergetický dům - Z. 9.. Ing. Oborná Ekurze - VD Slezská Harta, Vd Kružberk, Úpravna vody Vítkov.. VD Slezská Harta, Vd Kružberk, Úpravna vody Vítkov Ing. Oborná Ekurze - Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně.. Douhé Stráně Ing. Oborná Ekurze VD Morávka a vodní tok Morávka.. Morávka Ing. Oborná Sportovní den SPŠOAJŠ.. SPŠOAJŠ PaedDr. Górecká TEV Ekurze Z... Frýdecká skládka Ing. Jonasová, Ing, Štuknerová

48 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / RNDr. Červenková Mgr. Michaláková, Mgr. Rozsypalová, Mgr. Richterová, Mgr. Hanusková Mgr. Polivčáková,, Mgr. Uherková PŘ Anglické divadlo -.A,.L,.B,.L, L... Sokolík - Frýdek-Místek Ekurze Marlenka - S... Frýdek-Místek.. Hukvaldy, Český Těšín Lysá hora Lysá hora Ekurze S., E.S.. Morávka Ing. Šrubařová, Mgr. Kmenta, PŘ Ekurze - Po stopách P. Bezruče H... Frýdek-Místek Ing. Cholevová HUT Ekurze - Frýdecký zámek - L... Frýdek-Místek Mgr. Trbušková Školní výlet Aquapark nebo hory - L... Olešná - Aquapark nebo hory Mgr. Hanusková Školní výlet.a, HZ... Olešná - Aquapark Ing. Oborná,, Mgr. Rozsypalová Školní výlet H... Morávka - školní chata Ekurze L... Dobrá Ing. Cholevová, p. Kološ Mgr. Janda Ekurze Hutní projekt - S... Frýdek-Místek Ing. Šrubařová Ekurze VAKAR VÚHŽ - L... Dobrá Mgr. Trbušková, PhDr. Šnytová Ekurze - Frýdecký zámek HZ... Frýdek-Místek Mgr. Nevludová Školní výlet.b.. Horní Bečva Mgr. Michaláková Školní výlet - ES... Frýdlant nad Ostravicí Mgr. Kmenta PŘ Ekurze Hukvaldy, Český Těšín - L., S. Školní výlet SZ. Školní výlet S.B Školní výlet HZ. Morávka - školní chata Mgr. Ondřeková, Ing. Šrubařová PaedDr. Górecká Ing. Chvajová Ing. Oborná, p. Kološ TEV HUT PŘ Sbírky Akce Termín Místo konání Den, kdy svítí Světlušky. 9. Frýdek-Místek Bílá pastelka - Humanitární sbírka pro nevidomé.. Frýdek-Místek Účastníci PK Žáci SPŠOAFM Mgr. Papřoková Žáci SPŠ PŘ Mgr. Kmenta

49 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / Mgr. Zárubová Srdíčkový den Sbírka pro handicap. Děti.B,.L Charitativní sbírka ADRA L,.B,.C Humanitární sbírky Ligy proti rakovině Květinový den L.. Frýdek-Místek.a.. Frýdek-Místek a okolí.. Frýdek-Místek Mgr. Papřoková Ing. Mojžíšová ZŘ Mgr. Kmenta PŘ Mgr. Trbušková Mgr. Uherková PŘ. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Z dosud uvedeného tetu výroční zprávy jsou zřejmé hlavní oblasti aktivit školy ve školním roce /. Zde je shrneme a doplníme souhrnným přehledem konkrétních aktivit... Spolupráce s partnerskými subjekty I v uplynulém období se podařilo, i přes projevy ekonomické recese, udržet spolupráci s významnými firmami regionu se společným cílem - podpora odborného technického vzdělávání v regionu. Mezi hlavní formy spolupráce a podpory směrem k naší škole patří podpora praktické výuky našich studentů samozřejmostí jsou odborné ekurze, souvislé odborné prae i mimořádné stáže talentovaných studentů. Škola i nadále udržovala kontakt se sdružením Národní strojírenský klastr, nově se podařilo navázat spolupráci s agenturou Alvit, která s využitím programu Leonardo zprostředkovává stáže studentů v zahraničí. V tomto školním roce se pobytu v Německu zúčastnilo studentů školy, kteří se ve městě Lipsku seznámili s reálným chodem strojírenské firmy. Studenti zde uplatnili nejen své odborné znalosti a dovednosti v oblasti CNC obrábění, ale rovněž využili své jazykové znalosti. Mezi akce prezentující potřebu technicky vzdělaných středoškoláků patří dny otevřených dveří (dva za školní rok), účast na třídních schůzkách na většině ZŠ Frýdeckomístecka a Třinecka a účast na akcích typu Učeň, středoškolák, vysokoškolák apod. Škola je prezentována i v mezinárodním měřítku - dlouholetá spolupráce se SPŠ hutnickou v Košicích, v rámci které se každoročně účastníme mezinárodní odborné konference Hutnícke dni. Zde je však nutno poznamenat významnou změnu partnerská škola byla v rámci optimalizace slovenské sítě škol sloučena se Střední průmyslovou školou strojnickou v Košicích, která se stala přejímající organizací. Na půdě spolupracující firmy Huisman Konstrukce již došlo ke kontaktu ředitelů škol a byl zde deklarován společný zájem pokračovat ve spolupráci a nacházet její nové formy... Úspěchy studentů v soutěžích jako forma prezentace školy Z Přílohy č. je zřejmé jak velký význam škola klade na přípravu a účast studentů v soutěžích - od místních a regionálních až po celostátní a dokonce mezinárodní. Na škole se dlouhodobě daří zapojit studenty do Středoškolské odborné činnosti, kde dosahujeme již tradičně velmi dobrých výsledků. Škola již třetím rokem organizuje okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Zdrojem úspěchů studentů v soutěžích jsou nejen oblasti

50 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / profilující školu (Autodesk Academia Design, Den strojaře, SOČ, Mladý strojař mezinárodní strojírenský veletrh) a soutěže sportovní, úspěchů dosahujeme i v soutěžích společenskovědních a dokonce uměleckých. Významnými úspěchy žáků školy ve školním roce / bylo zejména:. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti. V rámci kategorie Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design vybojolvali prvenství studenti. ročníku oboru Strojírenství Ondřej Sikora a Václav Otipka.. místo v celostátní soutěži Nejlepší středoškolák roku v účetnictví. Celostátním vítězem se stal David Záděra, student. ročníku oboru Obchodní akademie.. místo školního družstva gymnastek v celostátním měřítku. Kateřina Kohutová, Karolína Machalová a Petra Tobiášová zvítězily v Republikovém poháru ASŠK ČR ve sportovní gymnastice v soutěži družstev dívek středních škol, který se konal ve dnech.. dubna v Liberci... Škola jako viditelná součást regionu Frýdeckomístecko Vedle typicky školských akcí je škola ve svém regionu známá pořádáním soutěžní, sportovních (Okolo Frýdku cestička) a společenských (Ples OA, Ples SPŠ) akcí. Velmi viditelnou naší školy aktivitou je Anglické divadlo. Pod vedením vyučující anglického jazyka žáci školy připravili již. divadelní hru v anglickém jazyce, z nichž tři poslední jsou originálním autorským dílem paní kolegyně. Divadelní hry jsou určeny žákům základních škol města Frýdku-Místku a okolí i širší veřejnosti. Žáci základních škol nesledují divadelní hry pouze pasivně, jsou vybaveni pracovními listy, v rámci kterých mohou plnit jednoduché úkoly. Škola pokračovala v myšlenkách již realizovaného projektu Podpora odborného vzdělávání na středních školách Moravskoslezského kraje v intenzivním kontaktu směrem k žákům městských základních škol, pro které vedle tradičních dnů otevřených dveří pořádá již druhým okem zcela novou formu seznámení žáků ZŠ s prostředím technické střední školy. Během akce s názvem Den na škole, jejímž cílem je samozřejmě podpora odborného vzdělávání, plní žáci soutěživou formou konkrétní úkoly v prostředí odborných učeben pro výuku počítačové grafiky a ve školních dílnách. Pro žáky základních škol jsme ve školním roce / pořádali přípravné kurzy pro přijímací zkoušky za českého jazyka a matematiky. 9

51 Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy / 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. Ve školním roce / byla Moravskoslezským inspektorátem. provedena kontrola Českou školní inspekcí, Termín:.... Místo inspekční činnosti: součást školy: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. října 9,. října 9, Frýdek-Místek Jana Palacha 9, Bohumín Inspekční zpráva: Č. j.: ČŠIT-/-T (níže uvedené citace z inspekční zprávy)

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy / Střední průmyslová škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace Září Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / Učitelský sbor Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, Září 2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, Září 2009 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední průmyslová škola, Frýdek Místek Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 Září 2009 Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 133 796 Termín konání inspekce: 18. 19.

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016 358

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1217/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1217/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1217/10-T Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1820/13-T. Příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1820/13-T. Příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1820/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Střední průmyslová

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více