Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad ke dni...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad 31.12.2014. ke dni..."

Transkript

1 Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad ke dni... OKEČ (v Kč) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Základní škola,... příspěvková organizace Liberecká 1734/31... Jablonec nad Nisou Základní vzdělávání a výchova... A. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám na základě prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb., s účinností od 201 Účetní jednotka v souladu s touto vyhláškou účtuje od nového roku zdravotní pojištění na účtu 337. Byl proveden převod počátečních stavů původního účtu 336 na účet 337. A. Informace podle 7 odst. 5 zákona Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Časové rozlišení nákladů a výnosů je použito u všech dotací poskytnutých MŠMT. _

2 A. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P.I. P.II. P.III. P.IV P.V P.VI P.VII. Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os. Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj. Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj. Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod Další podmíněné pohledávky Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj. Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj. Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv Kr.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí Dl.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj. Kr.podm.závazky z operativního leasingu Dl.podm.závazky z operativního leasingu Kr.podm.záv. z finančního leasingu Dl.podm.záv. z finančního leasingu Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí Další podmíněné závazky Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj. Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj. Kr. podmíněné závazky z jiných smluv Dl. podmíněné závazky z jiných smluv Kr.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí Dl.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin. Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin. Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor. Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor. Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz.. Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz.. Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Podrozvahový účet ÚČETNÍ OBDOBÍ

3 A. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Splatné závazky pojistného na SZ a SZP Splatné závazky veřejného zdravotního poj. Evidované daňové nedoplatky u fin. orgánů ÚČETNÍ OBDOBÍ

4 A. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona Účetní jednotka vykazuje v závěrce fond reprodukce majetku ve výši Kč (ř.c.ii.5 Rozvahy), který je kryt disponibilními peněžními prostředky. K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona Účetní jednotce nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. A.8. Informace podle 66 odst. 6 K účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí. A.9. Informace podle 66 odst. 8 Účetní jednotka má k investiční fond finančně krytý.

5 B. B. B. B. Poskytnutí úvěru zajištěné převodem aktiva Půjčky CP zajištěné převodem pen.prostř. Prodej aktiva se sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se sjednaným zpětným prodejem Syntetický účet ÚČETNÍ OBDOBÍ

6 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" C. C. Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd. Sníž.st.transf.na poř.dm ve věc. a čas. s. ÚČETNÍ OBDOBÍ

7 Fond kulturních a sociálních potřeb A.I. A.II. A.III A.IV. Položka Název Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely do r.1992 Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé ŽP Ostatní užití fondu Konečný stav fondu ÚČETNÍ OBDOBÍ

8 Rezervní fond D.I. D.II. D.III. D.IV. Položka Název Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozp.eu Nespotřebované dotace z mezinár.smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů Ostatní čerpání Konečný stav fondu ÚČETNÍ OBDOBÍ

9 Investiční fond F.I. F.II. 7. F.III. F.IV. Položka Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Ve výši odpisů DNHM a DHM Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje DHM Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku PO Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo úůjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdr.urč. k fin. údrž. a opr. maj. Konečný stav fondu Název ÚČETNÍ OBDOBÍ

10 G. Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy G. G. G. G. G. G. G. Dopl. inf. k "A.II. Stavby" výk. rozvahy Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby BRUTTO OBDOBÍ KOREKCE NETTO

11 H. Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy H. H. H. H. H. H. Dop. inf. k "A.II. Pozemky" výk. rozvahy Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky BRUTTO OBDOBÍ KOREKCE NETTO

12 I. Doplňující informace k položkce "A.II. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty I. I. I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod. Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou ÚČETNÍ OBDOBÍ

13 J. Doplňující informace k položkce "B.II. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty J. J. J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod. Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou ÚČETNÍ OBDOBÍ

14 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČ účetní jednotky - věřitele 1 Název účetní jednotky - věřitele 2 IČ účetní jednotky - dlužníka 3 Název účetní jednotky - dlužníka 4 Datum poskytnutí garance 5 Nominální hodnota zajištěné pohledávky 6 Datum plnění ručitelem v daném roce 7 Výše plnění ručitelem v daném roce 8 Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9 Druh dluhového nástroje 10 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostaním IČ účetní Název IČ účetní Název Datum jednotky - účetní jednotky - účetní poskytnutí věřitele dlužníka garance jednotky - jednotky - věřitele dlužníka Nominální hodnota zajištěné pohledávky 6 Datum plnění ručitelem v daném roce 7 Výše plnění ručitelem v daném roce 8 Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9 Druh dluhového nástroje 10

15 L. Doplňující informace o projekt. partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Projekt Druh projektu Dodavatel Obchodní firma 1 Počátek 14 2 Konec 15 Datum uzavřžení smlouvy 3 r-4 16 v tom: Výdaje na pořízení majetku 17 IČ Stavební fáze Rok zahájení Rok ukončení Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy Výdaje vynaložené na pořízení majetku r-4 r-3 r-2 r-1 Celkem Platby za dostupnost r-3 v tom: r-2 v tom: r-1 v tom: Výdaje na pořízení Výdaje na Výdaje na Výdaje na majetku celkem pořízení pořízení pořízení majetku majetku majetku Další platby a plnění zadavatele r-4 r-3 r-2 r-1 Celkem

16 M. Doplňující informace k příjmům a výdajům A. A. I. II. III. IV A. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. B. B. I. II. III. B. I. II. III. C. D. D. I. II. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY CELKEM Příjmy z daní Příjmy ze sociálních příspěvků Příjmy z transferů Příjmy z transf. od zahr. vlád - běžné Příjmy z transf. od zahr. vlád - kapitál. Příjmy z transf. od mezin. org. - běžné Příjmy z transf. od mezin. org. - kapitál. Příjmy z transf. od inst.vlád.sekt. - běž. Příjmy z transf. od inst.vlád.sekt. - kap. Jiné příjmy z provozní činnosti Úroky Podíly na zisku Nájemné Jiné příjmy z vlastnictví Prodej zboží a služeb na tržním prin. Správní poplatky Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb Pokuty, penále a propadnutí Dary - běžné Dary - kapitálové Ostatní příjmy VÝDAJE CELKEM Mzdy a platy peněžní Mzdy a platy peněžní Zboží a služby poskytované zaměstnancům Sociální příspěvky Výdaje na nákupy zboží a služeb Výdaje na úroky Výdaje na úroky institucím vládního sekt. Ostatní výdaje na úroky Výd. na transf. podnik.subj. jiné než inv. Výdaje na transfery Výdaje na transf. zahr. vládám - běž. Výdaje na transf. zahr. vládám - kap. Výdaje na transf. mezin. org. - běž. Výdaje na transf. mezin. org. - kap. Výdaje na transf. jedn. vlád. sekt. - běž. Výdaje na transf. jedn. vlád. sekt. - kap. Výdaje na sociální dávky Dávky sociálního zabezpečení Dávky sociální pomoci Sociální dávky zaměstnavatelů Jiné výdaje z provozní činnosti Podíly na zisku Nájemné Ostatní výdaje - běžné Ostatní výdaje - kapitálové PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFIN. AKTIV Nákupy dl. hm. a nehm. majetku Kulturní předměty Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolen. Ostatní nákupy dl. hm. a nehm. majetku Prodeje dl. hm. a nehm. majetku Kulturní předměty Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolen. Ostatní prodeje dl. hm. a nehm. majetku SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ Čistá změna fin. aktiv jiných než oběživo Nákupy fin. aktiv jiných než oběživo (+) Nákupy fin. aktiv jiných než oběživo (-) ÚČETNÍ OBDOBÍ

17 M. Doplňující informace k příjmům a výdajům III. IV. D. I. II. III. IV. E. Poskytnuté půjčky (+) Splátky poskytnutých půjček (-) Čistá změna st. přij. půjček a vyd. dluhop Přijaté půjčky (+) Splátky přijatých půjček (-) Vydané dluhopisy (+) Splátky vydaných dluhopisů (-) Čistá změna oběživa a depozit ÚČETNÍ OBDOBÍ Sestaveno dne: Podpisový záznam Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace Pozn:

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 47858311 Název: Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2015 08:08:59 Název účetní jednotky: Městys Havlíčkova Borová Sídlo: Náměstí 278 582 23

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

03.03.2014 16:37:21 Strana 1 z 5

03.03.2014 16:37:21 Strana 1 z 5 Sumář příloh Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství Kalendářní den 31.12.2013 Druh účetní jednotky OSS Poddruh účetní jedn. Příloha účetní závěrky - část A.4. Běžné účetní období Minulé účetní období P.I.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00577014 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Vyšní Lhoty Účetní

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kralupy nad Vltavou Sídlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 70968721 Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Církvice; IČO 00236012; Církvice 6, 285 33 Církvice Obec nebo městská

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více