I. ZPRÁVA II. NÁVRHY dle 81 odst. 4 KO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ZPRÁVA II. NÁVRHY dle 81 odst. 4 KO"

Transkript

1 SCHRADE Kaufmann u Thurnher Právní kanc. s.r.o. em Landesgericht Feldkirch Mag. Lukas Pferfferkorn Advokát Schillerstr Feldkirch Dornbirn, /kontou/08-LP GZ- 14 S 58/08 d Společný dlužník Tourex Middle East FZE P.O.Box Ras al Khaimah, United Arab Emirates Správce konkurzní podstaty: Kaumanln u. Thurnher razítko Code R I. ZPRÁVA II. NÁVRHY dle 81 odst. 4 KO 1 krát 1 příloha (jen em) 1 GS přímo na KSV, AKV, ISA, Creditforum Str. 2 Ve věci vyznačené na předchozí straně vydává správce konkurzní podstaty S poukazem na své dosavadní údaje zvláště zprávu ze dne 9.9.l2008 v následujícím další Z P R Á V U 1. Trestní akta Margrith Kanisové nemohla být doposud správcem konkurzní podstaty podrobena důkladnému zkoumání, protože tento spis se nachází momentálně u Vrchního zemského soudu v Innsbrucku (Oberlandesgericht). Tam se má následně rozhodnout o stížnosti různých poškozených proti zachování trestně-právně nařízenému Zabavení kont na Slovensku. Jakmile trestní spis bude trestní spis Margrith Kanisové opět ve Feldkirchu, bude následovat prohlédnutí a vyhodnocení správcem konkurzní podstaty s následnou zprávou.

2 2. Správce konkurzní podstaty používá jako základ ke zkoumání přihlášených pohledávek výpočetní vzorce v příloze t.l. To činí vzhledem k pozadí uvedeném dále: druhy smluv, výpočet úroků, termínové vyúčtování V podstatě byly uzavírány dva druhy smluv. Smlouvy s dobou šesti let (partnerské smlouvy bez prodloužení) a smlouvy s dobou jednoho roku (smlouvy o půjčkách s prodloužením vždy po půl roce nebyla-li dána včas výpověď). Směrodatné právní předpisy Dle 14 odst 2 KO platí staré pohledávky v konkurzu jako splatné. Jestliže dvoustranná smlouva nebyla společným dlužníkem nebo druhým partnerem v době zahájení konkurzu splněna, nebo byla-li splněna neúplně, Může správce konkurzní podstaty buď nemístě společného dlužníka smlouvu splnit a od druhého partnera požadovat jeho plnění, nebo od smlouvy odstoupit ( 21 odst 1 KO). Správce konkurzní podstaty se musí k tomu vyjádřit nejpozději v termínu Stanoveném konkurzním soudem na návrh druhé strany, v opačném případě se bude mít za to, že správce konkurzní podstaty od smlouvy odstoupil.lhůta stanovená konkurzním soudem smí končit nejdříve tři dny po termínu zprávy. V případě odstoupení může druhý partner požadovat náhradu způsobené škody jako konkurzní věřitel ( 21 odst 2 KO). Str. 3 Podle 58 Z 1 KO nemohou být od vyhlášení konkurzu nabíhající úroky z konkurzních pohledávek, ani náklady vznikající jednotlivým věřitelům z jejich účasti na řízení být uplatňovány jako konkurzní pohledávky. Šestileté smlouvy/partnerské smlouvy Smluvní podmínky na zadní straně návrhového formuláře znějí (výtah): 1a) Zaplacením ceny za výkon (službu) včetně ažia a manipulačního poplatku Získává smluvní partner právo požadovat od Tourexu ve smluvních termínech výkony ve formě služeb nebo koupě zboží 1b) Částí této smlouvy je dokument potvrzující výši platby, jakož i nejvyšší možný Výkon za krytí nabízené služby a zboží a 12 voucherů s vyznačenými termíny plnění.

3 1c) Očekávané výkony spočívají na všeobecných výpočtech a očekávaném zisku. Závisejí od hospodářských výsledků Tourexu. Zaručen je však výkon ve výši ceny služby plus 8% ročního zisku ze zaplaceného obnosu. 4 V případě výpovědi smlouvy ze strany smluvního partnera obdrží tento zpět cenu za výkon, kterou zaplatil, sníženou o ažio19%, jakož i splatné již zaplacené služby a zvýšené o úrok 8%. Závěrečná ustanovení Zaplacením jednorázového obnosu (včetně ažia a manipulačního poplatku ve výši 19% získává navrhovatel vůči Tourexu nárok na vrácení výdajů za služby nebo koupi zboží ( 1a) k termínům splatnosti a až do maximálního obnosu ( 1b), jak uveden ve voucherech, při čemž skutečné vrácené obnosy závisejí od hospodářského výsledku Tourexu ( 1c). Tourex nezaručuje žádný výnos 109.5% nebo zachování hodnoty voucherů, nýbrž jen otevřené vrácení provedených výdajů za služby nebo koupi zboží (= cena služby) plus 8% ročního výnosu ze zaplacené částky. ( 1c). Předmětné šestileté smlouvy jsou smlouvami isd 21 KO, do kterých správce konkurzní podstaty nevstupuje. Škody vzniklé tímto nevstoupením může Str. 4 Navrhovatel/smluvní partner/věřitel uplatnit jako konkurzní pohledávku. Tato škoda spočívá v okamžiku zahájení konkurzu otevřených a u Tourexu bezvýsledně vymáhaných náhradách, nikoli však v protihodnotě ještě neuplatněných voucherů, protože předpoklady, že by slibovaný maximální obnos bude vrácen v důsledku zahájení konkurzu není dán. 4 ve spojení s 1c chápe správce konkurzní podstaty tak, že navrhovatel/ smluvní partner/věřitel dle 21 KO v souhrnu má následující konkurzní pohledávku: Jednoroční smlouvy/smlouvy o půjčce Po zaplacení obnosu půjčky obdrží poskytovatel půjčky měsíčně jeden bonus (úroky) např. 1.25% (bonus je rozdílný podle výše půjčky), splatný čtvrtletně pozadu. Pro případ, že bonus (úroky) nelze zahospodařit, musí Tourex půjčku vrátit. Až do vrácení půjčky musí Tourex platit smluvený bonus. Vzhledem k 14 odst 2 a 58 Z 1 KO se otevřená půjčka zahájením konkurzu stává splatnou. Navíc lze smluvně dohodnuté (a ještě nevyplacené) úroky až do zahájení konkurzu požadovat zpět:

4 Půjčka plus měsíční bonus/úrok % až do zahájení konkurzu minus zaplacené bonusy (Správce konkurzní podstaty vychází z toho, že vrácení peněz bylo provedeno až do ) Pokyn: Všem, doposud v aktech podchyceným zástupcům věřitelů byl tento návrh výkladu správce konkurzní podstaty dán na vědomí. Výše uvedené vývody k výpočtu oprávněných konkurzních pohledávek jsou výsledkem provedených rozhovorů a korespondence, Tak např. vzorec pro výpočet šestiletých smluv ve srovnání se zprávou ze dne byl nepatrně pozměněn. 3. Mezitím byly dobropisy u Dornbirner Sparkasse Bank AG a u Sparkasse Bank AG a u Bank f. Tirol a Vorarlberg AG sjednoceny a z převážné části uloženy jako hotovost (1.9% za 12 měsíců). Celkem se nachází v konkurzní podstatě Euro 14, Str Co se t ýče kont společného dlužníka u Tatra banky a.s. (SK Bratislava, dobropis asi 1 milion Euro) je možno aktuálně informovat takto: Věřitel Jozef Polak (AON 821) poskytl společnému dlužníkovi dne půjčku na Euro Dne by byl splatný obnos Euro (včetně obdržených Euro na úrocích) věřiteli Polakovi. Až do zaplatil společný dlužník na otevřený dluh Euro pouze Euro. Návrh na konkurz vyl proveden (když dorazil ke konkurznímu soudu) dne 19., Zástavním listem ze dne fa Tourex Middle East FZE, zastoupená jednatelem Jaroslavem Strachonem pro účel zajištění pohledávky věřitele Polaka a jeho půjčky ze dne zastavila konta č /1100, /1100 a /1100 u Tatra banky a..s. ve prospěch věřitele Polaka. Podle názoru správce konkurzní podstaty jsou předpoklady! 30 odst 1 Z KO (objektivní zvýhodnění) a předpoklady dle 30 odst 1 Z 3 KO (subjektivní zvýhodnění) splněny. Správce konkurzní podstaty proto proti věřiteli Polakovi u konkurzního soudu dne podal žalobu napadení zástavní smlouvy (a mezitím i navrhnul rozsudek pro zmeškání). Cílem je prohlásit zástavní smlouvu ze dne za neúčinnou, aby dobropis u Tatra banky a.s. nezmenšen přešel do konkurzní podstaty.

5 4.2 Souběžně nebo s předstihem žaloby s napadením věřitel Polak vyzval Tatra banku a.s. s poukazem na provedené zastavení ze dne vydat obnos Euro. Tatra banka a.s. informovala správce konkurzní podstaty dopisem ze dne o tom, že zamýšlí vyhovět výzvě věřitele Polaka a zbytek částky (Euro ) převést na hromadné konto. Po intervencích (obratem provedených a koordinovaných správcem konkurzní podstaty) u státního zastupitelství ve Feldkirchu (nařízení o zajištění cestou právní pomoci) konkurzního soudu (nařízení dne 78 KO), jakož i kolegyní státního zastupitelství přizvané správcem konkurzní podstaty na místě v Bratislavě, se projevuje sjednocení s Tatra bankou a.s. potud, pokud částka Euro až na další zůstane uložena soudně na Slovensku a částka rozdílů bude převedena na hromadné konto. Definitivní výsledek se očekává v příštích 14 dnech. Str Správce konkurzní podstaty se t.č. intenzivně zabývá zkoumáním přihlášek pohledávek. Zkoumání probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni se na podkladě výše uvedených výpočetních vzorců (viz příloha: uvádět se má číslo smlouvy, jednorázový vklad, počátek smlouvy a navrácení peněz) se vypočítá každá jednotlivá smlouva každé nahlášené pohledávky (a daný výpočetní list se vytiskne), dále se zkoumá a srovnává zvláště soulad identity nahlášeného věřitele a ve smlouvě uvedeného smluvního partnera Tourexu a soulad dat ve smlouvě (číslo smlouvy, jednorázový obnos, počátek smlouvy) s daty předanými po ukončení smlouvy z Tourexu. V mnoha případech byly navíc četné jednotlivé pohledávky přihlášené do předmětného konkurzu odstoupeny dalším osobám, tato odstoupení se rovněž zkoumají. Pohledávky, kterým nelze přiřadit žádné konkrétní číslo smlouvy jsou správcem konkurzní podstaty odmítnuty. Další práci navíc přináší zkoumání otázky, zda jsou věřiteli přijaté vrácené splátky uváděny ve správné výši. Správce konkurzní podstaty vychází při svém zkoumání z toho, že vracené peníze jsou plošné až do Pokud v přihlášce pohledávky se tvrdí, že v roce 2006 nebo dříve nebyly přijaty splátky, podřídí (vyřadí) správce konkurzní podstaty výplatu v r a převede příslušnou částku do odpočtu. Na okolnosti jednotlivých případů je vždy třeba brát ohled. Při přihlášce se pravidelně uplatňují pohledávky z více smluv, což znamená, že počet zkoumaných smluv je násobkem počtu částek přihlášených pohledávek. Souběžně k výše uvedenému zkoumání podchycuje správce konkurzní podstaty navíc každou jednotlivou smlouvu dle jejího individuálního čísla a

6 konkrétního pořadového čísla v seznamu přihlášek. Včasné vyhledání je takto dáno kdykoli. Zvláště pak může správce konkurzní podstaty tímto způsobem kontrolovat ve druhém kontrolním kroku, zda jedna a tatáž smlouva nebyla záměrně vícekrát přihlášena. Zkoumané smlouvy jsou sepsány v různých jazycích, opticky v podstatě však stejně konstruované a členěné. Správce konkurzní podstaty vyřadí (až do potvrzení protikladu), že smlouvy sepsané v neněmecké řeči, které má správce konkurzní podstaty v němčině, jsou rovnocenné. Zkoumání proto se provádí pro veškeré smlouvy (ve všech jazycích) dle výše uvedeného systému. U doposud nahlášených pohledávek se rýsuje tendence, že správce konkurzní podstaty zhruba 50% nahlášených obnosů popírá. Str. 7 To vyplývá z rozdílů mezi vyúčtováním dle přílohy 1 a obnosy hlášenými pravidelně konkurzními věřiteli v plné výši (nekrácenými), které jsou vytištěny na voucherech (aby se zabránilo opakování poukazuje se na výše uvedené vývody v bodě 2). 6. T.č. představují doposud správcem konkurzní podstaty obdržené konkurzní pohledávky celkem 131 svazků. Při tom není zohledněno 30 svazků nacházejících se u státního zastupitelství ve Feldkirchu a správcem konkurzní podstaty vedené všeobecné svazky provádění. Doposud došlo správci konkurzní podstaty nahlášených pohledávek. Do bylo správcem konkurzní podstaty podchyceno 3055 nahlášených pohledávek v tom byly celkem nahlášeny konkurzní pohledávky ve výši Euro 76,718.l V průběhu zkoumání pohledávek AON 1 až AON 1000 prováděného správcem konkurzní podstaty do , správce konkurzní podstaty podle vývodů v bodě 2.7 (vedle všeobecného zkoumání) vypočítal, přezkoumal a vytiskl 3152 smluv. 7. Vzhledem k všeobecnému KEST-uvolnění (asi daňovému) dobropisů na hromadném kontě, jakož i pro oprávnění společného dlužníka k daňovému odpočtu probíhají t.č. ještě vyjasňování správcem konkurzní podstaty. Správce konkurzní podstaty předkládá tyto II.

7 N Á V R H Y : 1. na souhlas dle 81 odst 4 KO k přizvání ze strany správce konkurzní podstaty dr. Ruemmeleho RTG, správce věrné ruky s.r.o. pro zkoumání hospodářská a daňová, Marktgasse 30, 6850 Dornbirn, 2. na souhlas dle 81 odst 4 KO k přizvání ze strany přísežné a soudně certifikované tlumočnice / překladatelky pro slovenskou řeč, Anny Maurerové, 6471 Arzl im Pitztal, Osterstein 126, ze strany správce konkurzní podstaty. 3. na souhlas dle 81 odst 4 KO k přizvání paní advokátky Mgr Jany Moravčíkové, se sídlem Mýtna 33, Pezinok, Slovenská republika, číslo licence slovenské právnické komory 3866 ze strany správce konkurzní podstaty. Správce konkurzní podstaty vydá svou příští zprávu před dnem , který je určen pro další přezkumný termín. Pro dotazy je správce konkurzní podstaty kdykoli k dispozici. Mag. Lukas Pferfferkorn Správce konkurzní podstaty

Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů.

Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů. Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů. SCHRADE Kaufmann u. Thurnher Komu: Mag. Lukas Pfefferkorn Rechtsanwald Landesgericht Feldkirch Schulgasse 7 Schillerstrasse

Více

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obsah 1. Základní ustanovení 2. Čerpání Úvěru 3. Úroky z Úvěru 4. Splácení Úvěru 5. Ustanovení o

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/3937/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

264/SU/2013 N á l e z

264/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5270/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012 Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBSAH 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s.

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. Příloha č. 1 Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 II. DEFINICE POJMŮ 2 III. POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH PRODUKTŮ 3 IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017 Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017 Společnost LEO Express a.s., se sídlem Praha 5 - Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00, IČ 290 16 002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět podmínek Tyto Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank (dále

Více