Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor"

Transkript

1 Základy práce Aplikace MS Excel umožňuje pracovat najednou s více sešity i listy. Proto není od věci vysvětlit si rozdíl mezi sešitem, listem a buňkou Sešit - dokument vytvořený aplikací MS Excel List - každý sešit (dokument) se skládá z jednotlivých listů Buňka - každý list je rozdělen na buňky, což jsou jakési základní částice listu. Slouží ke vkládání a editaci dat. Každá buňka má svou adresu, která je dána souřadnicí sloupce a řádku, ve kterém se buňka nachází. Např. A1. Na každém listě je k dispozici řádků a 256 sloupců. Pro pohodlnější práci se sešitem, obsahuje každý z nich několik listů. Tyto listy si můžeme přidávat či odebírat a samozřejmě přejmenovávat. Záložka listu Všechny tyto operace lze provést tak, že klikneme pravým tlačítkem myši na některou ze záložek listů a vybereme si z nabízených možností. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu Nový sešit založíme buď tím že spustíme MS Excel. To se vždy automaticky vytvoří nový prázdný sešit. Druhou možností je pomocí tlačítka office Nový. Třetí možností je použít klávesovou zkratku CTRL+N. Již existující sešit lze otevřít opět přímo tím, že si jej v prostředí Windows najdu a poklepáním otevřu. Z uživatelského prostředí Excelu otevřeme dříve uložený sešit pomocí tlačítka office Otevřít, nebo klávesovou zkratkou CTRL+O. Ať přes tlačítko office, tak pomocí CTRL+O vyvoláme dialogové okno, ve kterém vybíráme odkud (ze které složky), a jaký soubor (=typ souboru) chceme otevřít. 9

2 Vkládání dat Data se vkládají do buněk. MS Excel sám rozezná, jaký typ dat jsme do dané buňky vložili a podle toho také přizpůsobí zobrazení dat v buňce a možné operace s nimi. Nejčastěji využívanými datovými typy jsou: Obecný buňky s obecným formátem nemají nijak specifikovaný formát Číslo tento formát slouží k obecnému zobrazení čísla. Buňky s tímto formátem mají obsah zarovnaný k pravému okraji Datum formát pro práci s daty Čas formát pro práci s časovými údaji Text buňky s textovým formátem jsou považovány za text, a to i když obsahují číslo. Buňka je zobrazena přesně tak jak byla zadána se zarovnáním k levému okraji Mimo těchto datových formátů rozeznává MS Excel ještě formáty Měna, Účetnický, Procenta, Zlomky, Matematický, Speciální a Vlastní. Formát buňky určuje MS Excel automaticky, ale můžeme jej zvolit i ručně. Nejjednodušší způsob je kliknout pravým tlačítkem do buňky, jejíž datový formát chceme změnit. Z takto vyvolané nabídky zvolíme Formát buněk, čímž spustíme dialogové okno, kde můžeme typ zadaných dat ručně změnit Samotné vkládání dat je naprosto jednoduché. Umístíme kurzor do buňky, do které chceme data vkládat a z klávesnice zadáme číslo či text. MS Excel, jak již bylo řečeno, sám určí datový typ. Pokud bychom z jakýchkoli důvodů potřebovali datový typ změnit, provedeme tak výše popsaným způsobem. 10

3 Editace dat Již vložená data můžeme samozřejmě editovat. MS Excel umožňuje dva základní způsoby editace dat. Každý z nich nám nabízí jiné možnosti a výhody. Prvním způsobem je editace přímo do buňky, kdy nastavíme jako aktivní buňku (=klikneme do ní), která již obsahuje data, a její obsah změníme. Tento způsob je však záludný, neboť pokud začneme cokoli psát, okamžitě ztratíme původní obsah buňky. Chceme li tedy jen poopravit obsah buňky, použijeme druhý způsob pomocí editačního okna. Jako editační okno nám v takovém případě slouží řádek vzorců. Pokud se nastavíme na buňku, která již obsahuje nějaké údaje, jsou tyto zobrazeny i v řádku vzorců. Kliknutím do řádku vzorců se nám zde objeví kurzor a my pak můžeme editovat obsah buňky, aniž bychom pozbyli její původní obsah. Stejného cíle dosáhneme dvojím kliknutím do buňky, nebo nastavením na buňku a stiskem klávesy F2. Řádek vzorců Výběr buněk Jak plyne z předchozího textu, s buňkami lze pracovat, pouze, je li buňka aktivní, neboli, je li buňka vybrána. Jednu buňku vybereme snadno pomocí klávesnice, nebo poklepáním myši. Vybraná buňka je označena výrazným orámováním. Souvislý výběr Více buněk vybereme pomocí klávesnice tak, že budeme držet klávesu SHIFT a šipkami budeme vybírat další buňky. Tyto se budou postupně označovat do souvislého bloku. Pokud šipkami budeme pohybovat ve všech směrech, bude se výběr rozšiřovat do tvaru obdélníku. Úplně stejného efektu dosáhneme pomocí myši tak, že stiskneme levé tlačítko a tažením kurzoru vybereme buňky pro náš výběr. Až budeme mít vybrány požadované buňky, pustíme levé tlačítko a vybírání buněk se tím ukončí. 11

4 Nesouvislý výběr Chceme-li vybrat jen některé buňky, které spolu navíc ani nemusí sousedit, provedeme to takto: Označíme si buňky, které spolu sousedí pomocí klávesy SHIFT (provedeme souvislý výběr), poté uvolníme klávesu SHIFT, stiskneme klávesu CTRL, přemístíme kurzor na nesousední buňku a opět pomocí klávesy SHIFT provedeme výběr buněk. Tento postup samozřejmě opakujeme tak dlouho, dokud nemáme vybrány všechny nesousedící buňky, které jsme chtěli vybrat. Kopírování, přesouvání a mazání dat Pokud máme vybrány buňky, můžeme jejich obsah kopírovat, přesouvat či smazat. Změny se projeví pouze v buňkách, které jsme vybrali. Kopírování Máme li vybrány buňky (nebo jen jednu buňku), můžeme provést kopírování několika způsoby: A) Pomocí ikon z panelu schránka na kartě Domů Karta Domů Vybereme požadovaná data, klineme na ikonu kopírovat. Čára ohraničující vybrané buňky začne blikat. Pak nastavíme kurzor na místo, kam chceme kopírovat a kliknutím na ikonku provedeme vložení. Panel Schránka Vybraná oblast B) Pomocí pravého tlačítka myši Na označenou oblast klikneme pravým tlačítkem myši, čímž vyvoláme kontextovou nabídku. Vybereme volbu Kopírovat. Nastavíme kurzor na místo, kam chceme kopírovat a stiskem pravého tlačítka vyvoláme opět kontextovou nabídku, z níž vybereme Vložit. C) Pomocí klávesových zkratek Máme li označený blok buněk, stiskneme klávesy CTRL+C, přemístíme kurzor na místo, kam chceme kopírovat a stiskneme klávesy CTRL+V. D) Přímým tažením myši Najedeme myší na čáru ohraničující blok vybraných buněk. Přidržíme klávesu CTRL a levým tlačítkem myši uchopíme celý blok buněk. Levé tlačítko stále držíme a přesuneme obrys celého bloku na požadované místo. Po uvolnění levého tlačítka se označený blok nakopíruje, tam kam jsme ukazovali. Tato možnost kopírování je však vhodná jen pro kopírování v rámci jednoho listu. Pokud bychom chtěli kopírovat cokoli z jednoho listu (nebo sešitu) do druhého, museli bychom použít předchozí způsoby kopírování, tedy kopírování pomocí schránky. 12

5 Přesouvání Při přesouvání je třeba uvědomit si základní rozdíl oproti kopírování. Při kopírování zůstává originál, nebo chcete-li předloha, na svém původním místě a na novém místě se vytvoří kopie. Při přesouvání dojde k vyjmutí (odstranění) originálu z původního místa a k jeho přesunu na novou pozici. Po provedení kopírování tedy bude námi vybraná část (blok buněk) v pracovním sešitu vícekrát, kdežto při přesouvání se vybrané buňky jen přesunou budou existovat jen jednou, ale na jiném místě. Samotné přesouvání můžeme provést opět několika způsoby: A) Pomocí ikon z panelu Schránka na kartě Domů Vybereme buňky s daty, která chceme přesunout. Klineme na ikonu vyjmout. Čára ohraničující vybrané buňky začne blikat. Pak nastavíme kurzor na místo, kam chceme náš výběr přesunout a kliknutím na ikonku provedeme vložení. B) Pomocí pravého tlačítka myši Na označenou oblast dat klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme volbu Vyjmout. Nastavíme kurzor na místo, kam chceme data přesunout a stiskem pravého tlačítka myši vyvoláme nabídku z níž vybereme Vložit. C) Pomocí klávesových zkratek Máme li označený blok buněk, stiskneme klávesy CTRL+X, přemístíme kurzor na místo, kam chceme přesouvat a stiskneme klávesy CTRL+V. D) Přímým tažením myši Najedeme myší na čáru ohraničující blok vybraných buněk. Levým tlačítkem myši uchopíme celý blok buněk. Levé tlačítko stále držíme a přesuneme obrys celého bloku na požadované místo. Po uvolnění levého tlačítka se označený blok přesune, tam kam jsme ukazovali. Vymazání Pokud máme vybrány buňky do bloku, můžeme je nejen takto hromadně přesouvat či kopírovat, ale i hromadně mazat (odstraňovat). Mazat přitom lze nejen obsah buněk, ale také atributy buněk, jako je formátování buňky či komentář. Mazání obsahu buněk: Označíme buňky, jejichž obsah chceme smazat a stiskneme klávesu Delete Označíme buňky, jejichž obsah chceme smazat a na tento výběr klikneme pravým tlačítkem myši. Z takto vyvolané kontextové nabídky vybereme Vymazat obsah 13

6 Mazání atributů buněk: Označíme buňky, jejichž obsah chceme smazat a pomocí pravého tlačítka myši vyvoláme kontextovou nabídku, kde můžeme vybrat, který z atributů (např. komentář) chceme smazat. Řádky a sloupce Jak již víme, pracovní oblast listů a sešitů v MS Excelu je tvořena buňkami, které tak na pracovní ploše vytváří řádky a sloupce. MS Excel 2007 zavádí oproti předchozím verzím novinku, která se dle mého názoru příliš nepovedla. Ve starších verzích Excelu byly řádky očíslovány a sloupce byly vždy označeny písmeny. Kvůli nové možnosti identifikace buňky pomocí tzv. RC souřadnic je možno mít i sloupce očíslovány. Adresa buňky pak není jako dříve třeba F2, ale R2C6. Naprostý zmatek to pak vnáší třeba do vzorců viz obrázek: RC odkaz Vypnut RC odkaz Aktivní Adresa buňky Vzorec bez RC Adresa buňky Vzorec stylem RC Naštěstí lze RC odkazy vypnout a pracovat tak ve standardním, snadno pochopitelném systému řádků a sloupců. Vypnutí RC souřadnic RC souřadnice vypneme následujícím postupem: zde zvolíme oblast Vzorce a odškrtneme (vypneme) volbu Sytl odkazu R1C1 14

7 Teď, když jsme schopni zorientovat se v řádcích a sloupcích, můžeme pomocí řádků a sloupců provádět různé další hromadné úpravy. Sloupce Sloupec vybereme tak, že klikneme na záhlaví (název) sloupce. Např. na sloupec E, tak jak to ukazuje obrázek Vkládání sloupců Nový sloupce se vloží příkazem Vložit Vložit sloupce listu z panelu Buňky na kartě Domů (neplést s tlačítkem Vložit z panelu Schránka) Je ovšem potřeba vědět, že sloupce se vkládají vždy vlevo od aktivního sloupce. Přitom se vloží právě tolik sloupců, kolik jich máme označených. Chceme li tedy vložit dva sloupce mezi sloupce E a F, musíme nejprve označit sloupce F a G (držíme klávesu Shift a klikneme na záhlaví sloupce F a pak G), poté zvolíme Vložit Vložit sloupce listu a MS Excel vloží dva nové sloupce tam, kde byly označeny a původní sloupce odsune vpravo. Jak bude vypadat výsledek vložení dvou sloupců, ukazuje obrázek Odstranění sloupců Označíme sloupce, které chceme odstranit a kliknutím pravým tlačítkem myši vyvoláme kontextovou nabídku, zvolíme Odstranit, nebo použijeme ikony z pásu karet, konkrétně Odstranit Odstranit sloupce listu z panelu Buňky na kartě Domů 15

8 Řádky Řádky vybereme tak, že klikneme na záhlaví (=číslo) řádku. Např. na řádek 2, tak jak to ukazuje obrázek Vkládání řádků Nový řádek se vloží obdobně jako sloupce, tedy příkazem Vložit Vložit řádky listu z panelu Buňky na kartě Domů (neplést s tlačítkem Vložit z panelu Schránka). Je ovšem potřeba vědět, že řádky se vkládají vždy nad aktivní řádky. Přitom se vloží právě tolik řádků, kolik jich máme označených. Chceme li tedy vložit dva řádky mezi řádky 2 a 3, musíme nejprve označit řádky 3 a 4, poté zvolíme Vložit Vložit řádky listu a MS Excel vloží dva nové řádky, tam, kde byly označeny a původní řádky odsune dolů. Jak bude vypadat výsledek vložení dvou řádků, ukazuje obrázek Odstranění řádků Označíme řádky, které chceme odstranit a kliknutím pravým tlačítkem myši vyvoláme kontextovou nabídku, ze které zvolíme Odstranit, nebo použijeme ikony z pásu karet, konkrétně Odstranit Odstranit řádky listu z panelu Buňky na kartě Domů 16

9 Buňky Tak jako můžeme vkládat a odstraňovat řádky i sloupce, můžeme vkládat i odstraňovat jednotlivé buňky. Práce s buňkami má však svá specifika. Vkládání buněk Opět označíme počet buněk, podle toho, kolik jich chceme vložit. Z panelu Buňky na kartě Domů zvolíme příkaz Vložit Vložit buňky Poté se nám zobrazí dialogové okno, kde můžeme zvolit způsob vložení buněk. Ten má zásadní význam, neboť tím, že někam vložíme buňku, Excel potřebuje vědět, kam s daty, která byla původně na místě, do kterého se teď pokoušíme vložit novu buňku. Nejpoužívanější jsou volby Posunout buňky vpravo a Posunout Buňky dolů, jejichž význam je prakticky ukázán na obrázcích. Volby Celý řádek a Celý sloupec se pak chovají stejně, jako bychom vkládali řádek či sloupec (viz předchozí text). Odstranění buněk Odstranění buněk provedeme tak, že označíme buňky, které chceme odstranit a pravým tlačítkem myši vyvoláme kontextovou nabídku, ze které zvolíme Odstranit, nebo použijeme volbu Odstranit Odstranit buňky z panelu Buňky na kartě Domů Pokud budeme odstraňovat buňky, je celkem logické, že MS Excel se nás zeptá, jakým způsobem má buňky odstranit (=čím zaplnit prázdné místo). Toto dialogové okno nabízí podobné volby, jako dialogové okno vložení a jejich podrobný popis by byl zbytečný, stačí umět číst a myslet. 17

10 Vyhledávání a nahrazování Vyhledávání a nahrazování jsou funkce MS Excelu, které nám umožňují najít určitý údaj, nebo nahradit nějaký údaj jiným údajem. Což je velmi praktická funkce, využitelná třeba při náhradě jednoho slova za druhé ve velmi velké tabulce či celém sešitu. Vyhledávání Vyhledávání spustíme kliknutím na ikonu Najít z panelu Úpravy na kartě Domů, kde zvolíme Najít. Další možností jak spustit vyhledávání je kombinace kláces CTRL+F. Otevře se nám dialogové okno s dvěma záložkami: Najít a Nahradit. Máme li zvolenu záložku Najít, je dobré tlačítkem zapnout upřesňující možnosti hledání. Dialogové okno pro hledání pak vypadá takto: Do kolonky Najít zadáme text, nebo řetězec znaků, který chceme hledat. Tlačítkem můžeme nastavit formát buněk, které chceme prohledávat. MS Excel tak bude prohledávat jen buňky s tímto formátováním (třeba jen buňky s formátem měna, nebo datum apod.). Můžeme také zaškrtávacími políčky zvolit, aby hledal text obsažený v celé buňce, či aby při hledání byla brána v potaz velká a malá písmena. Můžeme také konkrétněji určit, kde se má hledat, jakým stylem má MS Excel při hledání postupovat a také můžeme zvolit oblast hledání. Nahrazování Dialogové okno Nahrazování vyvoláme opět kliknutím na ikonu Najít z panelu Úpravy na kartě Domů, kde zvolíme Nahradit. Další možností jak spustit vyhledávání je kombinace kláces CTRL+F. Nahrazováním můžeme nahradit text, nebo řetězec znaků jiným textem či řetězcem znaků. Nahrazovat můžeme buď hromadně, nebo postupně. Záleží však jen na nás, který z těchto způsobů si zvolíme. Nahrazování se také velmi často používá v kombinaci s hledáním, kdy nejprve najdeme hledaný text a pak jej nahrazujeme. Právě z tohoto důvodu je vyhledávání a nahrazování v jednom dialogovém okně, kde se z jedné funkce na druhou můžeme přepnout pouhým kliknutím na příslušnou záložku. Dialogové okno nahrazování vypadá a obsluhuje se, absolutně stejně, jako okno hledání, pouze s tím rozdílem, že přibyla kolonka Nahradit, do které zadáme, čím se má nalezený text nahradit. 18

11 Tlačítkem nahradíme všechny výskyty hledaného slova najednou, kdežto pokud použijeme tlačítko nahradíme jen jeden údaj a pro nahrazení dalšího údaje je třeba znovu kliknout na toto tlačítko. Tím je umožněno postupné nahrazování, při kterém můžeme sami zkontrolovat, zda jsou nahrazována jenom ta data, která potřebujeme nahradit. Třídění dat Třídění dat je funkce, která nám umožňuje seřadit data v tabulce podle různých klíčů. Tyto klíče bývají položky tabulky a může jich být i více. Třídící funkce umí pracovat se všemi datovými formáty, tedy nejen s čísly, ale také s texty či třeba datumem. Samotné třídění provedeme tak, že nastavíme kurzor do tabulky, jejíž data budeme třídit a klikneme na ikonu Seřadit a filtrovat z panelu Úpravy na kartě Domů. Odtud můžeme rovnou spustit třídění od největšího k nejmenšímu, nebo naopak od nemenšího k největšímu. Jako zdroj třídění si Excel vezme data a formát buňky, která je právě označena. Excel má třídění tak propracováno, že pokud se data podle kterých se třídí budou shodovat, bude pořadí mezi nimi určovat obsah dalších položek na stejném řádku (nebo sloupci, dle toho jak máme tabulku navrženu). Praktická ukázka, viz obrázek: 19

12 Další možností je po stisku tlačítka Seřadit a filtrovat vybrat možnost Vlastní řazení Zde si můžeme vybrat podle kterého klíče se budou data řadit jako první, který klíč bude druhý, který třetí... Tak můžeme nastavit třídění podle více úrovní, přitom každá úroveň může být podle jiné položky a podle jiných formátových vlastností. Filtrování dat Speciální třídící funkcí je Filtr. Zatímco úkolem třídění je přeskládat tabulku podle určitých kritérií, úkolem filtru je zobrazit z tabulky jen to co si přejeme, ostatní schovat. Třídění tedy použiji k přeskládání tabulky, filtr použiji k tomu, abych z velké tabulky zobrazil jen určitá data, o která mám zrovna zájem. Filtr spustíme opět stisknutím tlačítka Seřadit a filtrovat ale vybereme možnost Filtr. V ten moment se nám v záhlaví tabulky objeví výběrové seznamy filtru. Po kliknutí na výběrový seznam se nám v položkách filtru ukáží zakliknuty všechny druhy položek. Odkliknutím nepotřebných položek dosáhneme toho, že v tabulce nebudou zobrazeny. Pokud tedy v situaci z předchozího obrázku rozbalím výběrový seznam Položka2 a nechám zakliknuto pouze 245, ukáží se mi (=vyfiltrují se) pouze ty řádky tabulky, které mají v Položce2 hodnotu 245. Ostatní nebudou zobrazeny. Položka je fitrována Chybí řádek O tom, že filtr schoval některé položky, které nevyhovují našim požadavkům indikují dva detaily. První je, že položka dle které filtrujeme je označena symbolem. Druhý detail je, že číslování řádků zůstalo stejné všimněme si, že číslo schovaného řádku chybí. 20

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Tabulkový procesor. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tabulkový procesor. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel... 4 Uživatelské prostředí tabulkového procesoru

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Excel pro začátečníky (egon)

Excel pro začátečníky (egon) Excel pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz práce s MS Excel 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

Pokročilé vyhledávání ve Wordu a Excelu

Pokročilé vyhledávání ve Wordu a Excelu Pokročilé vyhledávání ve Wordu a Excelu Word Asi většina z nás zpracovávala nějaký textový dokument. Po jeho dokončení jsme přešli k poslední revizi, při které jsme zjistili určité nedostatky. Některé

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Místo úvodu. Vlastní práce. Na co si dát pozor

Místo úvodu. Vlastní práce. Na co si dát pozor Místo úvodu Proč používat Excel? Můžete v něm snadno vytvářet nejenom tabulky, ale udělat i různé výpočty, souhrny či grafy, které vám zpřehlední vaše data. Excel je tabulkový editor, pomocí kterého lze

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot...

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.07 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky verze 0.2 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto: Úkol: Jednoduchá tabulka v Excelu Obrázky jsou vytvořené v Excelu verze 2003 CZ. Postupy jsou platné pro všechny běžně dostupné české verze Excelu s výjimkou verze roku 2007. Postup: Nejprve musíme vyplnit

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

Word pro začátečníky (egon)

Word pro začátečníky (egon) Word pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz Word pro začátečníky je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních rozdílech.

Více

Windows II. Poznámka: Klepejme na ikonu, ne na nápis pod ní. Tam by se nám mohlo stát, že to počítač pochopí jako pokyn k přejmenování složky.

Windows II. Poznámka: Klepejme na ikonu, ne na nápis pod ní. Tam by se nám mohlo stát, že to počítač pochopí jako pokyn k přejmenování složky. Windows II. Složka Složka (jinak se jí říká také adresář) slouží k umisťování dat do počítače počítače. Kdyby nebylo složek, měli bychom všechny dokumenty a programy na jednom místě. Místo toho můžeme

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více