HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV"

Transkript

1 HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI PODLE METODIKY RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV

2 Hodnocení vědy Antonín Slabý 2

3 Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace PůsobnostRady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen Rada ) je stanovená zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře p výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Rada zabezpečuje zejména 1. přípravu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s mezinárodními smlouvami a její předložení vládě, 2. kontrolu realizace Národní politiky ik výzkumu, ýk vývoje a inovací íformou stanovisek k souladu programů výzkumu a vývoje předložených poskytovateli s Národní politikou výzkumu a vývoje před schválením těchto programů vládou, 3. přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů a její předložení vládě, 3

4 Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace 4. hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů schvalované vládou, 5. návrhy na členy předsednictva a předsedu Technologické agentury České republiky a Grantové agentury České republiky, 6. zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací České republiky a vývoje. 4

5 Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace 7. zpracování pravidelných ročních č íhanalýz a hodnocení stavu výzkumu, ýk vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím a jejich předložení vládě, 8. úlohu správce a provozovatele informačního systému výzkumu, vývoje a inovací podle 30 a schvaluje provozní řád informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, 9. zpracování stanovisek k materiálům předkládaným vládě za oblast výzkumu, vývoje a inovací, 10. jednání s poradními orgány pro výzkum, vývoj a inovace Evropských společenství a s radami pro výzkum, vývoj a inovace jednotlivých členských ý států Evropských společenství i dalších zemí, 11. zpracování návrhu střednědobého výhledu podpory výzkumu, vývoje a inovací, Rada předkládá ř dkládájednou za rok vládě zprávu o své činnosti ia podle potřeby ř informace o situaci v oblasti výzkumu 5

6 Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace 12. návrh výše celkových výdajů ů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení podle 5a, 13. zpracování stanoviska k žádosti o povolení výzkumu na lidskýchembryonálníchkmenových kmenových buňkách nebo k žádosti o změnu tohoto povolení, popřípadě k žádosti o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk, a to na podkladě návrhu svého poradního orgánu, kterým je Bioetická komise, 14. plnění dalších úkolů a povinností stanovených zákonem, jiným právním předpisem nebo uložených vládou. Při plnění ě úkolů Rd Rada spolupracuje s útř ústředními správními úřady a institucemi zabývajícími se výzkumem a vývojem. 6

7 Členové Rady pro výzkum, vývoj a premiér Jan Fischer ministryně školství Miroslava Kopicová vysoké školy Petr Fiala MU,ČKR inovace Stanislava Hronová VŠE Vladimír Haasz RVŠ, ČVUT Tomáš Opatrný UPOL Václav Hampl UK Rudolf Haňka VŠE 7

8 Členové Rady pro výzkum, vývoj a Akademie věd Jiří Drahoš CH Karel Aim CH Pavel Hobza CH Karel Oliva ČJ inovace Svaz průmyslu a dopravy Jaroslav Míl Jiří Cienciala Pavel Kafka Zbyněk Frolík (Linet) Rada veřejných výzkumných institucí Karel Pospíšil 8

9 Vzkaz Zastavte další výdaje státního rozpočtu Změňte systém financování Važte výdaje na prestižní výsledky Zvyšte aplikovanost/aplikovatelnost, Zpřísněte hodnocení Používejte standardních databází a ukazatelů k hodnocení Nerozvíjejte všechny obory Odstřihněte neperspektivní p instituce od zdroje peněz 9

10 Scientometrické ukazatele Jdí Jedním z přístupů ů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické t i ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá: Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj. obvykle řadu pramenů. Může na ně navazovat, používat jako argumenty pro podporu svých výsledků apod. Předpokládá se, že je li práce některého autora citována jiným autorem, znamená to, že je čímsi zajímavá a že její autor má tudíž určité odborné renomé. Rovněž tak se předpokládá, že je li citován článek z některého časopisu, má tento časopis určitou odbornou úroveň. 10

11 Citační databáze (citační rejstříky, citační indexy) Slouží Sledování citací (ve smyslu ohlasů) ISI Web of Knowledge Celosvětově nejznámější Vytváří ho: The Institute for ScientificInformation (ISI) USA více než nejvýznamnějších časopisů z celého světa včetně tzv open access časopisů více než konferenčních jednání. Pokrývá vědy, sociální vědy, umění a humanitní vědy od roku 1900 ve 256 disciplínách. Scopus, Druhá nejznámnější Vytváří Elsevier EU který sleduje citace ve více než titulech časopisů. Obě si nárokují být standardem, pokrývat, nevynechat nic podstatného Obě jsou dostupné na UHK 11

12 ISI Web of Knowledge Nabízí dva nástroje: Web of Science: lze používat jednak jako běžnou bibliografickou databázi Lze vyhledávat podle autora, tématu, roku, časopisu apod.) podle citovanosti ( které články zadaného autora byly citovány kolikrát, kým, kde). Journal Citation Reports (centrální výsledek je časopis) poskytuje výsledky analýz citovanosti vztažených na časopisy lze zjistit: které časopisy i jsou takto sledovány k excerpční č politice ISI sledované časopisy podle oborů, zemí, nakladatele pro sledovaný časopis základní údaje (počty článků, počty citací), kvantitativní charakteristiky hodnotící kvalitu (impakt faktor, index bezprostřední odezvy, tzv. poločas citace aj.) vše v časových řadách za posledních 10let 12

13 ISI Web of Knowledge (USA) Scopus/ERIH (EU) Průnik v časopiseckých zdrojích je 94% Většina zdrojů WoS je Jimp a patří do SCOPUS/ERIHu Část zdrojů WoS převážně více impaktovaných patří do CC Citační indexy: ISI Web of Knowledge (USA) a Scopus/ERIH (EU) 13

14 Druhy ukazatelů (citačních indexů) vztažených k časopisům Impakt faktor Immediacy Index Total Cites: celková citovanost časopisu. Articles: počet publikovaných článku v časopisu v daném roce. Cited Half life: po kolika letech (ve vztahu k aktuálnímu roku) se objeví 50% všech citací na články daného časopisu v citačních rejstřících. Napomáhá při hodnocení stáří citovaných článků. Uvádí se pouze u časopisů, které byly alespoň 100 a vícekrát citovány. Citing Half life: napomáhá při hodnocení stáří většiny článků, jež cituje daný časopis. Uvádí se pouze u časopisů, které citují 100 nebo více dokumentů. Source Data: informace o počtu tzv. "non review" a "review" článků, o počtu citací v těchto článcích a o průměrném počtu citací připadajících na jeden článek časopisu. Cited Journal: abecední přehled časopisů, které citovaly vyhledaný titul. Citing Journal: abecední přehled časopisů, které citoval vyhledaný titul. Impact Factor Trend Graph: grafické zobrazení hodnoty IF v posledních pěti letech. 14

15 Elsevier má i jiné The SCImago Journal & Country Rank is a portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus database (Elsevier B.V.). These indicators can be used to assess and analyze scientific domains. This platform takes its name from the SCImago Journal Rank (SJR) indicator, developed by SCImagofrom the widely known algorithm Google PageRank. This indicator shows the visibility of the journals contained in the Scopus database from

16 Impakt faktor (IF, činitel dopadu) měřítkem kvality vědeckých hčasopisů. J definován jako poměr počtu citací, které byly zaznamenányv hodnocenémroce navšechny články publikované v daném časopise za předchozí dva roky, k celkovému počtu všech těchto článků. Příklad: Impakt faktor časopisu za rok 2004 = počet citací zveřejněných v roce 2004 na články vydané v letech 2002 a 2003 počet všech článků vydaných v letech 2002 a

17 Impakt faktor vyvinut teugenem Garfieldem, zakladatelem l ISI Institute for Scientific Information, který je nýní částí Tomson Reuters je uváděn na tři desetinná místa (bibliometrický indikátor) je platný jen pro daný časopis apro daný rok. neplatí pro jednotlivé články, ani pro jejich autory. Většina časopisů má impact faktor nižší než 2 Za vysoký impakt faktor jsou považovány hodnoty nad 4 Impakt faktor vyšší než 10 je přímo hvězdný 17

18 Jornal Citation Report a IF JCR je od r za účelem analýzy excerptovaných časopisů: i kolikrát byl časopis citován žebříčky a rejstříky podle oborů Účelem je měření zájmu o srovnávání různých časopisů ze stejného oboru nedá (neměl by) se používat na interdisciplinární porovnávání publikační výkonnosti (podmínkyse v jednotlivých vědných oborech velmi liší), ale IF odhaduje průměrnou pravděpodobnost citovanosti (umožňuje statisticky ti ti odhadnout, d jaký kýby mohly mít citační č ohlas další články, jestliže budou v časopise zveřejněny s důsledky pro hodnotitele a časopis pokud se to nepotvrdí 18

19 Immediacy Index (index bezprostřední odezvy) ukazuje, jak jkčasto jsou články k vydané v daném roce citovány ještě v témže roce. Jedná se tedy o měřítko rychlosti odezvy. Příklad: Immediacy index časopisu za rok 2004 = počet citací zveřejněných v roce 2004 na články vydané v roce 2004 počet č všech článků vydaných v roce

20 Druhy ukazatelů (citačních indexů) vztažených k autorům a konkrétnímu záznamu Times Cited: počet citací Cited Author Cited Work: časopis, ve kterém byl publikován citovaný článek. k Year, Volume, Page: další upřesňující údaje o článku. View Record: zobrazení úplného záznamu o citovaném článku včetně odkazu na články, v nichž byl daný článek citován. H index 20

21 H index ( Hirshův index) 2005, americký fyzik Jorge E. Hirsch udává, kolik článků daného autora dosahuje citovanosti vyšší, než je pořadové ř číslo l článku k dle počtu citací. ( často t bez autocitací, bez citací mateřské univerzity) Jdeo jeden z moderních a preferovaných indexů citačníhom ohlasu vědeckých článků publikovaných jedním vědeckým pracovníkem. Oproti prostému citačnímu ohlasu jednotlivého článku jde u H indexu o určitý hromadný ukazatel citovanosti. Vyšší hodnotu H indexu má autor, u kterého má "vyšší" počet článků "vyšší" citovanost Implementován je ve WoS i SCOPUSu 21

22 H index Hirshův index vztažený k autorovi a všem jeho záznamům 22

23 Ani H index nepostihuje mnohé citační artefakty, např. časté publikování prací s mnoha spoluautory diametrálními citační rozdíly v jednotlivých oborech. pro jeho užívání a srovnávání, zejména mezi obory, platí proto podobná omezení, jako u jiných scientometrických indexů, ale 23

24 WoS historie Duchovní otec projektu, Eugen Garfield, vyšel ze tří základních předpokladů: každá důležitá práce, jecitována v dalších publikacích čím je významnější, tím častěji bude citována nejdůležitějším zdrojem informací ve vědě jsou odborné časopisy (nejnovější výsledky bádání) 95% významných vědeckých prací je publikováno, nebo citováno, vpoměrně ě ě malém množství časopisů i Z toho vyplývá dosti obecně přijatý názor: centrální úloha časopisů, jiný účel knih, despekt ke konferencím 24

25 WoS historie vznikla jako výběrová ádatabáze v 50. letech 20. století od roku 1961 začaly vycházet rejstříky tiskem specifikem byla provázanost mezi příspěvky prostřednictvím citované literatury hlavní cíl: nová možnost práce s věd prameny nepopisuje jen danou práci, ale i dokumenty, na jejichž podkladě vznikla (citované články, y reference, použitá literatura). vedle obvyklých možností vyhledávání umožňuje vyhledávat dokumenty i podle citovaných článků - tj. na základě jejich citačního propojení (citační link) citovaný a citující články spolu souvisejí obsahově, funkčně, (ne jen formálně, jako v případě stejného autora nebo časopisu) citační link je propojení dvou článků zcela nové a nezastupitelné kvality 25

26 ISI Web of Knowledge vytvářený tář na půdě amerického ikéh The Institute t for Si Scientific Information (ISI), který nabízí tyto nástroje: Web of Science lze používat jednak jako běžnou bibliografickou dtbái( databázi (vyhledávání á podle autora, tématu, t roku, časopisu i apod.), d) ale hlavně podle citovanosti (čili které články zadaného autora byly citovány kolikrát, kým, kde). JournalCitationti Reports poskytuje ktj výsledky ýldk analýz citovanosti ti vztažených na časopisy lze zjistit: které časopisy jsou takto sledovány k excerpční politice ISI sledované časopisy podle oborů, zemí, nakladatele pro sledovaný časopis jednak základní údaje (počty článků, počty citací), jednak kvantitativní charakteristiky hodnotící kvalitu (impakt fkt faktor, index bezprostřední odezvy, tzv. poločas č citace aj.) j) vše v časových řadách za posledních 10 let 26

27 Web of Science On line placená akademická službaprovozovaná společností TR. Poskytuje přístup k 7 databázím: Science citation indexscience Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Index Chemicus, Current Chemical Reactions, Proceedings Citation Index: Science Conference Proceedings Citation Index: Social Science and Humanities. bibliografické a citační údaje o článcích z více než vědeckých časopisů p ze 115 odborných oblastí 50 milionů záznamů týdenní aktualizace týdenní přírůstek nových záznamů, citačních odkazů retrospektiva od r

28 Podrobnosti k jednotlivým částem citačním indexům rejstříkům (databázím): Science Citation Index Expanded sleduje citace ve vědeckých časopisech ze 150 oborů přírodních a technických věd od r. 1900, zdrojem je přes periodik. Social Science Citation Index sleduje citace ve vědeckých časopisech z 50 oborů společenských věd od r. 1956, zdrojem je více než periodik a dále také hlavních světových přírodovědných a technických časopisů. At Arts & Humanities Citationti Index sleduje ldj citace ve vědeckých časopisech i hz oborů humanitních věd a uměnovědy od r. 1975, zdrojem je přes periodik a dále také vybrané články z více než přírodovědných a společenskovědních časopisů. Conference Proceedings Citation Index Science (CPCI S) sleduje citace v konferenční literatuře ze všech oborů přírodních a technických věd od r Conference Proceedings Citation Index Social Sciences & Humanities (CPCI SSH) sleduje citace v konferenční literatuře ze všech oborů společenských a humanitních věd a uměnovědy od r

29 Web of Science (WoS) Rešeržnost: nejvýznamnější světový informační zdroj v oblastivýzkumu a vývoje, soubor vysoce kvalitních databází s informacemi o článcích, jejich autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edičních údajích. Obsahuje bibliografické záznamy včetně abstraktů, citace prací autorů z celého světa Fulltextovost: plné texty, pokud jsou zdrojová periodika předplacena u vydavatele. Retrospektiva databáze je od roku 1945, Aktuálnost: periodicita aktualizace jetýdenní a dostupnost online. Citační indexy jsou unikátním informačním zdrojem, který je všude ve světě využíván pro rešeršní práce, citační analýzy a zejména pro hodnocení úrovně vědeckých a vzdělávacích institucí. 29

30 CC (Current contents) Current contents t je seriálový dokument(časopis) i) reprodukující í obsahy nejnovějších čísel významných vědeckých časopisů z určité oblasti nebo oboru, s cílem informovat o aktuální článkové k é odborné literatuře. t ř Obsahuje tedy úplnou informaci o tom, jaké články se v konkrétním čísle periodika nacházejí. (Naproti tomu v excerpovaném časopise (periodiku) mohou být bibliografické záznamy článků pořizovány pouze výběrově, k nějakému tématu, oboru, pro potřeby bibliografie apod. ) Vydává se od roku 1958 (ISI, USA). Vychází jednou týdně existuje však i v podobě online dtbá databáze) 30

31 Karentovaný časopis Jeregistrovaný a zpracovávaný službou CC Časopisy jsou evidované v jedné ze 7 tematických sérií Current Contents Connect, které jsou dostupné v rámci portálu Web of Knowledge 1. Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences 2. CurrentContents t / At Arts & Humanities 3. Current Contents / Clinical Medicine 4. Current Contents / Engineering, g, Computing& Technology 5. Current Contents / Life Sciences 6. Current Contents / Physical, Chemical & Earth Sciences 7. Current Contents / Social & Behavioral Sciences Karentování je proměnlivé kritérium, protože časopis může byť do systému Current Contents zařazen i na krátkou dobu 31

32 CC (ČR a SR) ks, př Acta Physica Slovaca SK Acta0465Acta Virologica SK XActa Veterinaria (Brno) CZ Biologia SK Bilogia Plantarum CZ Ceramics Silikaty CZ Collection of Czechoslovak Chemical CommunicationsCZ Computing and Informatics SK Česká literatura CZ Československá psychologie CZ X Chemické listy CZ Czech Journal of Animal Science CZ Czech Journal of Food Sciences CZ Ekonomický časopis SK European3035European Journal of Enthomology CZ Filosofický časopis CZ Filozofia SK X Finance a úvěr Czech Journal of Economics and Finance CZ Folia microbiologica CZ Folia parasitologica CZ Folia Zoologica CZ General Physiology and Biophysics SK Geologica carpathica SK Historický časopis SK Kovové materiály MetallicMaterialsSK XNeoplasmaSK Physiological Research CZ Photosynthetica8408Photosynthetica CZ Politická ekonomie CZ Preslia CZ Sociológia SK Sociologický časopis Czech Sociological Review CZ Studia Psychologica SK Veterinární medicína CZ

33 Scopus (podle údajů z července 2010) zahrnuje: záznamy článků z více než časopisů i od více než nakladatelů z celého světa z toho je zhruba recenzovaných (angl. peer reviewed) titulů zahrnuje rovněž záznamy článků ze zhruba open access časopisů 3 miliony 700 tisíc příspěvků p ze sborníků z konferencí, ze 350 knižních edic a dalších zdrojů odborných informací. Celkem Scopus obsahuje kolem 43 milionů záznamů. Z toho je asi 22 milionů záznamů dokumentů vydaných po roce 1996 (78 % z těchto záznamů zahrnuje i odkazy na použitou literaturu). Druhá polovina (asi 20,5 milionů) záznamů odkazuje na dokumenty vydané před rokem Databáze Scopus je aktualizována denně. 33

34 Scopus pokračování Scopus pokrývá časopisecké zdroje bez přerušení odroku 1996výše výše, avšak jen u těch časopisů, jejichž vědecký obsah a další náležitosti jsou ve shodě s požadavky producenta. V takovém případě jsou v bázi dat záznamy všech v nich publikovaných příspěvků p (pokrytí zdroje v databázi je tzv. Cover to Cover; podmínkou navíc ještě je, aby články odpovídaly sledovaným typům dokumentů). Informace z těch časopisů, které byly do databáze Scopus zahrnuty až po jejím zveřejnění ř ě na podzim roku 2004, jsou dostupné teprve od okamžiku žk zařazení daného titulu do databáze. Články ze starších ročníků nejsou tedy v databázi zpětně registrovány. Dále nejsou v úplnosti pokryty zdroje, jež nemají přiděleno ISSN nebo nejsou vydáványpravidelně pravidelně. Příspěvky z tzv. trade journals (odborných časopisů), jež nesplňují požadavky na typ dokumentu nebo neobsahují odkazy na literaturu (angl. references), rovněž nejsou do této databáze zahrnuty. 34

35 Nekomerční rešeržní databáze Google Scholar Služba Google Scholar představuje jednoduchý způsob uceleného vyhledávání odborné literatury. Z jednoho místa můžete vyhledávat informace z mnoha oborů a zdrojů: recenzované články, dizertační práce, knihy, abstrakty a články, od akademických nakladatelství, odborných společností, archivů preprintů p a dalších odborných organizací. Služba Google Scholar vám pomůže identifikovat ty nejrelevantnější zdroje na poli výzkumu. 35

36 Nekomerční rešeržní databáze Google Scholar Funkce služby Google Scholar Vyhledávání rozmanitých zdrojů z jednoho místa Hledání článků, abstraktů ů a citací Nalezení celého článku v knihovně či na webu Informace o klíčových článcích v jakémkoli vědním oboru 36

37 Nekomerční rešeržní databáze Google Scholar Jak jsou články hodnoceny? Cílem služby Google Scholar je třídit články y tak, jak to dělají výzkumní pracovníci vzít v potaz celý text každého článku, autora, publikační zdroj, ve kterém se článek objevil a kolikrát byl citován v jiné vědecké literatuře. Nejrelevantnější výsledky se vždy objeví na první stránce. 37

38 CEP, CEZ, RIV, CEP, CEZ, RIV jsou částí tí(datovou oblastí) informačního č systému výzkumu, experimentální vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu ýk a vývoje a výzkumných ýk ýhzáměrů ě ů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících jííhzákonů ů (zákon (ák o podpoře ř výzkumu ýk a vývoje). Obsah CEP,CEZ,, RIV postup ppři předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven zákonem č. 130/2002 Sb., nařízením vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje (od 1. ledna 2010 nahrazeno nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), zvláštními právními předpisy a Provoznímřádem ISVaVaI VaVaI. 38

39 RIV (Rejstřík Informací o Výsledcích) Údaje do RIV předávají ř poskytovatelé kt tléúčelové a institucionální i podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky, ) nebo územní samosprávné celky. Přímé vyhledávání v RIV je umožněno pomocí uživatelské aplikace. 39

40 RIV Vyvíjen od roku 1995 Současný tvar je dosti dílem AV (která ho nyní kritizuje). Původně určen k hromadění výsledků ke grantům vědy českých poskytovatelů (Vazba na CEP, CEZ), bez ohledu na kvalitu těchto výsledků Postupně přechod k databázi prestižnějších publikací s vazbou nebo bez vazby na grant ( k tomu vazba na veřejné ř či neveřejné ř zdroje), vývoj jdruhů a jejich definic z toho je spousta neplodných diskusí na UHK daných specifikou UHK, neexistencí záměrů druhého kola na UHK. 40

41 RIV Měření kvality kvantitou (jako všechny indexy ) Srovnávají se nesrovnatelné obory K potlačení rozdílu různé modifikátory Každý rok změna, různé zájmy Nepracuje se podle schválené metodiky (retroaktivita) Předpisy nejsou dodržovány (cena bodu na rok 2011 slibována neměnná, ale poklesla 4 krát,.protože se počet vykázaných bodů zvýšil 5 krát) Přesto odfiltrováno asi 2/3 nekvalitních publikací pomocí různých klasifikátorů ČR je publikačním tygrem (ale jen z hlediska kvantity ) Pro UHK to zase není úplně nevýhodné (uvažujeme li připravované hodnocení peer review na základě excelence.) 41

42 CEP (Eentrální Evidence Projektů vědy) Údaje do CEP předávají ř poskytovatelé kt tléúčelové podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky. Přímé vyhledávání ve veřejně přístupných p údajích CEP umožňuje vyhledávat data od roku

43 CEZ (Centrální Evidence Záměrů) Údaje do CEZ předávají ř poskytovatelé kt tléinstitucionální i podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky. Přímé vyhledávání ve veřejně přístupných p údajích CEZ umožňuje vyhledávat data od roku

44 Zdroje financování vědy na výzkumných institucích Dle výsledků ýldků v RIV v uplynulých lý 5 létech (tradice v kvalitě ě nebo kvantitě ě Dotace na institucionální výzkum Dotace na specifický výzkum Získané centrálně evidované granty CEP volná soutěž Účelová dotace (granty GAČR, TAČR, AV, resortních ministerstev,) Region a pod většinou granty a volná soutěž Veřejné zdroje Zh Zahraniční granty a volná soutěž a dlšíd další zdroje Neveřejné zdroje Každý výsledek semusínavázatnavhodnézdroje vhodné zdroje Zdá se, že se různé zdroje nesmí libovolně kombinovat 44

45 Údaje o výsledku Hlavní údaje o výsledku: identifikační kód výsledku a jeho název v jazyce, v němž byl výsledek zveřejněn a v anglickém jazyce druh výsledku obor výsledku údaje o roku uplatnění výsledku rok předání výsledku do RIV stupeň důvěrnosti údajů 2) Tvůrci ů výsledku: ýldk celkový počet autorů (tvůrců) podílejících se na dosažení výsledku počet domácích tvůrců, kteří byli v pracovněprávním p nebo obdobném vztahu k příjemci jména, příjmení a rodná čísla tvůrců 45

46 3.) Údaje blíže určující výsledek: Údaje o výsledku popis výsledku v původním jazyce výsledku a v anglickém jazyce klíčová slova identifikační ifik č kód projektu, jehož řešením š í výsledek vznikl nebo informaci, i že se jedná o výsledek dosažený převážně v rámci: podpory specifického vysokoškolského výzkumu, institucionální podpory výzkumných organizací, podpory na mezinárodní spolupráci České republiky, v rámci činností výzkumu, vývoje a inovací bez poskytnuté podpory p další údaje vztahující se k výsledku 46

47 Údaje o výsledku 4.) Základní údaje o příjemci: obchodní firma nebo název, popřípadě jméno a příjmení fyzické osoby, nebo označení organizační složky státu nebo územního samosprávného celku identifikační číslo kód a název organizační č jednotky (fakulta, ústav, apod.) d) právní forma sídlo, popřípadě místo pobytu a místo podnikání adresa ve veřejné informační síti a adresa elektronické pošty údaje stanovené správcem jednoznačně identifikující předávaný soubor údajů 47

48 Kódy a názvy výsledků dle RIV I. kategorie Publikace J článek v odborném periodiku J imp J neimp (ČR +SR , světově asi 30 tis) J rec Aktualizovaný Seznam obsahuje celkem 554 titulů rec periodik. B odborná kniha C kapitola v odborné knize D článek ve sborníku 48

49 Kódy a názvy výsledků dle RIV II. Kategorie Patenty P patent 49

50 Kódy a názvy výsledků dle RIV III. kategorie Aplikované výstupy Z polop poloprovoz Z tech ověřená technologie Z odru odrůda Z plem plemeno F uzit užitný vzor F prum průmyslový vzor G prot prototyp G funk funkční vzorek 50

51 Kódy a názvy výsledků dle RIV III. kategorie Aplikované výstupy H leg výsledky ýldk promítnuté té do právních předpisů ř ů a norem H neleg výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele H konc výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaV orgánů státní nebo veřejné správy N met uplatněná certifikovaná metodika N lec léčebný postup N pam památkový postup N map specializovaná mapas odborným obsahem R software V výzkumná zpráva 51

52 Ostatní výsledky kód a název dle RIV A audiovizuální tvorba M uspořádání konference W uspořádání workshopu E uspořádání výstavy O ostatní výsledky 52

53 Výsledek typu J druhy ; Články k v vodborném periodiku (časopise) se člení ína: J imp článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem Article, Review, Proceedings Paper nebo Letter, a je publikován v periodiku, jehož impaktní faktor je každoročně zveřejňován v databázi Journal Citation Report (JCR) společností Thomson Reuters J neimp článek v odborném periodiku, který je obsažen ve ze světově ě uznávané édtbáierih databázi nebo Scopus. J rec článek v odborném periodiku, které je zařazeno v Seznamuneimpaktovaných neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice. 53

54 Článek v odborném periodiku výsledek typu J Článkem k v odborném periodiku dk je článek k zveřejněný ř ě v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku. Článkem v odborném periodiku není abstrakt vědeckého příspěvku (např. na konferenci). Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné ě nebo elektronické képodobě a má přidělen ISSN kód. Odborným periodikem není denní tisk ani populárně p naučný časopis. p 54

55 Článek v odborném periodiku výsledek typu J Dosti matoucí, pokud se nehledá dále Není řečeno, že jsou jen 3 možnosti článek je ve WoS Jimp Článek k je ve Scopusu J neimp Článekje v seznamu Jrec 55

56 Odborná kniha Výsledek typu B Odborná kniha prezentuje původní ů výsledky ýldk výzkumu, ýk který byl uskutečněn autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň ň 50 tištěných ě stran vlastního textu bez obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiskai i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. 56

57 Odborná kniha Výsledek typu B Formálními atributy tib t odborné knihy jsou odkazy na literaturu t v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. Kniha má přidělenkód ISBN nebo ISMN a povinný výtisk je registrován v Národní knihovně České republiky. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový ýslovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. 57

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení:

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení: Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Schváleno Akademickým senátem FIS dne 5. 3. 2014 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle: a)

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR vláda 656/2013 Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze

Více

výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016)

výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016) Č.j.: V Praze dne. září 2013 Výtisk č.: Materiál pro jednání Věc: Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016) Důvod předložení

Více

Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další

Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další Pracovní verze pro jednání Reprezentativní komise 15.12.2010 Připomínky k této verzi

Více

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. Východiska Reformy 1.1. Vize - hlavní cíl Reformy Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE - 2010 1 Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol Základní přehled problematiky a perspektivy pro UK Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. pro Univerzitu Karlovu Praha, listopad 2010 1 OBSAH

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

WP5 Internal Quality Assurance Systems National study Czech version 2011

WP5 Internal Quality Assurance Systems National study Czech version 2011 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Identifying Barriers in Promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level IBAR Agreement

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova Informační gramotnost Knihovny VUT v Brně pracovní skupina pro informační vzdělávání Brno 2008 TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova

Více

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ing. Marie Bunešová, Ph.D. prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. České Budějovice 2008 ÚVOD

Více

Finální verze. V Praze, červenec 2013 Verze dokumentu 2.0

Finální verze. V Praze, červenec 2013 Verze dokumentu 2.0 Návrh implementace jednotného systému pro nákup EIZ Pracovní dokument pro skupinu zodpovědnou za realizaci Priority 7 Koncepce rozvoje knihoven České republiky na léta 2011 2015 Zabezpečení efektivní dostupnosti

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI OBSAH ÚVOD... 2 1 VÝZNAM VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 1.1 Role výročních zpráv neziskových organizací... 3 1.1.1 Výroční zpráva

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace říjen 2011 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více