Logano G221 A Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Logano G221 A Návod k obsluze"

Transkript

1 Lgan G221 A Návd k bsluze

2 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Bezpečnstní pkyny ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Pužívání k určenému účelu Nrmy, předpisy a směrnice Ppis zařízení Rzsah ddávky Rzměry a technické údaje OBSLUHA A ÚDRŽBA KOTLE Uvedení d prvzu Prvz a čištění ktle Údržba ktle ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA KOTLE Funkce řídící jedntky Základní definice Základní zbrazení Zbrazení na displeji Snímek brazvky Rztpení Přednastavení ÚT Přednastavení TUV Manuální prvz Týdenní vládání Vlba paliva Pkjvý pkles Infrmace prgramu Ochrana zařízení Tepltní alarm Tepelná chrana STB Autmatická kntrla čidel Ochrana prti varu vdy v ktli Tepltní chrana Zabezpečení zásbníku paliva Pjistka Strategie nastavení parametrů Nastavení spalvání Ochrana živtníh prstředí PORUCHY KOTLE Stránka 2

3 1 Vysvětlení symblů a bezpečnstní pkyny 1.1 Bezpečnstní pkyny Všebecné bezpečnstní pkyny Neddržvání bezpečnstních upzrnění může vést k těžkým újmám na zdraví někdy i s následkem smrti a rvněž i k hmtným škdám a k pškzení živtníh prstředí. Před uvedením zařízení d prvzu si pečlivě prčtěte bezpečnstní pkyny. Prtže zařízení může spalvat bnvitelné zdrje energie (pelety) musí instalaci a připjení dtahu spalin, první uvedení d prvzu, prvést firma s právněním Ministerstva pr živtní prstředí Zajistěte, aby údržbu a pravy prváděla puze dbrná firma. Čištění prvádějte v závislsti na intenzitě pužívaní. Ddržujte intervaly čištění uvedené v kapitle čištění. Zjištěné závady a nedstatky ihned dstraňte. Dpručujeme prvádět kntrlu zařízení nejméně 2x za rk. Přitm zkntrlujte bezchybnu funkci celéh zařízení. Zjištěné závady a nedstatky ihned dstraňte. Dle zákna chraně vzduší musí být 1x za dva rky prvedena kntrla zařízení autrizvanu sbu, která vystaví prtkl prvedené kntrle. Spalinvá cesta ktlů na tuhá paliva musí být čištěna 3x rčně. Jednu rčně musí být prvedena kntrla spalinvých cest autrizvaným technikem. Při nerespektvání vlastní bezpečnsti v případech nuze, např. při pžáru, hrzí nebezpečí. Sami se nikdy nevystavujte nebezpečí hržení živta. Vlastní bezpečí má vždy přednst. Škdy vzniklé v důsledku nesprávné bsluhy Chyby při bsluze mhu způsbit újmu na zdraví sb a/neb materiální škdy. Zajistěte, aby k zařízení měly přístup puze sby, které jsu schpné jej dbrně bsluhvat. Instalaci a uvedení d prvzu, jakž i údržbu a udržvání v prvzuschpném stavu smí prvádět puze dbrná firma s právněním výrbce. Instalace, prvz Instalaci zařízení přenechejte puze autrizvané dbrné firmě. Sučásti služící k dvdu spalin neupravujte. Zařízení neprvzujte bez dstatečnéh mnžství vdy. Otvry zařízení (přikládací dvířka, dvířka spalvací kmry a čistící tvry musí být během prvzu zařízení uzavřené. Pužívejte puze schválená paliva pdle údajů v návdu k prvzu zařízení. Otvry pr přívd a dvd větracíh vzduchu ve dveřích, knech a stěnách nezavírejte ani nezmenšujte. Ohržení živta elektrickým prudem Elektrické přípjky smí instalvat jen pracvník s pžadvanu kvalifikací v bru elektr. Ddržujte připjvací schéma. Před zahájením práce na zařízení dpjte zařízení d elektrické sítě. Zajistěte je prti neúmyslnému zapnutí. Tt zařízení je určen d základníh prstředí, nemntujte jej d vlhkých místnstí. Prhlídka / údržba Prvzvatel je zdpvědný za bezpečný a eklgicky nezávadný prvz celéh tpnéh systému. Dpručení pr zákazníka: Uzavřete smluvu inspekcích a údržbě s autrizvanu dbrnu firmu a nechejte zařízení prhlédnut vždy před tpnu seznu a prvést údržbu. Ddržujte bezpečnstní upzrnění uvedené v kapitle "Čištění a údržba". Originální náhradní díly Výrbce nepřebírá žádnu dpvědnst za škdy způsbené pužitím neriginálních dílů. Pužívejte puze riginální náhradní díly a příslušenství d výrbce. Nebezpečí travy Nedstatečný přívd vzduchu může vést k nebezpečnému úniku spalin. Dbejte na t, aby tvry pr přívd a dvd Stránka 3

4 větracíh (spalvacíh) vzduchu nebyly zmenšeny neb uzavřeny. Pkud závada není neprdleně dstraněna, nesmí se ktel prvzvat/nadále prvzvat. Djde-li k úniku kuřvých plynů d prstru umístění ktle, prstr vyvětrejte, pusťte a případně zavlejte hasiče. Upzrněte písemně prvzvatele zařízení na zjištěný nedstatek a suvisející nebezpečí. Nebezpečí v důsledku ppálení / paření Hrké pvrchy ktle, systém vedení dtahu spalin a ptrubní systém, unikající tpný plyn neb spaliny, jakž i hrká vda vytékající z bezpečnstních zařízení může způsbit ppáleniny neb paření. Hrkých pvrchů se dtýkejte jen s pmcí chranných pmůcek. Vždy než začnete s údržbu ktle, nechejte ktel vychladnut. Nedvlte, aby se v blízksti hrkéh ktle zdržvaly bez dzru děti. Nebezpečí pškzení zařízení v důsledku dchylek d předepsanéh tahu kmína Při nesprávném tahu kmína se zhršují emise, tím vzrůstá zatížení tpné sustavy a rizik jejíh pškzení. Zajistěte, aby kmín a připjení dtahu spalin dpvídal platným předpisům. Zajistěte, aby byl ddržen předepsaný tah kmína v pžadvané tleranci. Ddržení ptřebnéh tahu kmína si nechejte zkntrlvat autrizvanu firmu. Výbušné neb snadn hřlavé materiály Neskladujte v blízksti kle hřlavé materiály neb kapaliny. Ddržujte minimální dstupy hřlavých materiálů. Spalvací vzduch / vzduch z prstru Zajistěte dstatečný přívd spalvacíh vzduchu d prstru instalace zařízení. Spalvací vzduch/vzduch z prstru chraňte před účinky agresivních látek (např. halgenvých uhlvdíků bsahující slučeniny chlóru neb fluru). Zamezíte tím krzi. Nebezpečí pškzení zařízení přetlakem Během prvzu tpnéh systému může z pjistnéh ventilu tpnéh kruhu (neb rzvdu teplé vdy) vytékat vda. V takvém případě zkntrlujte tlak vdy v tpném systému a/neb nechte zkntrlvat expanzní nádbu. Pjistné ventily nikdy nezavírejte. Oběh tpné vdy nikdy neuzavírejte. Přívd chladící vdy nikdy neuzavírejte. Pučení zákazníka (prvzvatele) Vysvětlete zákazníkvi princip činnsti zařízení a jeh bsluhu. Upzrněte zákazníka na t, že sám nesmí na zařízení prvádět jakékliv úpravy ani pravy. Zákazníka infrmujte tm, že děti bez dhledu dspělé sby, se nesmějí zdržvat v blízksti zdrje tepla tpnéh systému. Vyplňte a předejte zákazníkvi prtkl uvedení d prvzu, který je bsažen v tét dkumentaci. Technicku dkumentaci předejte zákazníkvi. Stránka 4

5 2 Údaje zařízení Tent návd bsahuje důležité infrmace bezpečné a správné mntáži ktle, jeh uvedení d prvzu a údržbě. Tent instalační návd je určen dbrným pracvníkům mntážní a servisní firmy s platným právněním výrbce k tét činnsti a právněním práce na elektrickém zařízení. Vzhledem k tmu, že zařízení umžňuje vyrábět tepelnu energii z bnvitelných paliv, musí jeh mntáž prvádět firma s právněním Ministerstva průmyslu a bchdu. Infrmace týkající se bsluhy ktle jsu uvedeny v návdu k bsluze. 2.1 Pužívání k určenému účelu Ktel G221 autmat je určen ke spalvání hnědéh, černéh uhlí a pelet. Jedná se autmatický ktel s bčasnu kntrlu bsluhy (min. 1x denně). Ktel je určen k vytápění bjektů a nepřímé hřívání teplé užitkvé vdy tepelným výknem max. 30kW (resp. 25kW). Ktel je ddáván s umístěním zásbníku a hřáku na levé neb pravé straně. Respektujte vždy údaje uvedené na typvém štítku ktle (výkn, specifikace paliva, max. prvzní teplta ad.). Pr ddržení tepltních mezí ktle je nutn namntvat dpvídající hydraulické zařízení. Maximální prvzní teplta ktle 80 C, minimální dpručená teplta vstupníh média je 65 C. Maximální elektrický příkn 220V / 240W. Sptřeba elektrické energie: Typ prvzu 25kW 30 kw Jmenvitý výkn Minimální výkn 100W 35W 110W 45W Rzhřívání 55W 75W Stand-by 5W 5W Ktel je nutn instalvat d prstru (místnsti) k tmu určených. Instalace v bytných místnstech a chdbách je nepřípustná. V dalším textu je ktel G221 autmat značván jak ktel. Ktel je prvzván s ventilátrem a při pdtlaku na výstupu spalin. Ktel při prvzu pracuje v pdmínkách bez kndenzace. Při prvzu ktle na nižší než jmenvitý výkn výstupní teplta spalin může pklesnut pd 160 C. 2.2 Nrmy, předpisy a směrnice Při instalaci a prvzu ktle ddržujte předpisy a nrmy platné v zemi určení Pdmínky pužití ktle Maximální prvzní teplta ktle: 80 C Maximální prvzní tlak: 2.3 Ppis zařízení 4 bary Ktel G221 autmat je určen pr spalvání předepsanéh paliva: Paliv Typ Zrnitst Černé uhlí krupice 6-10 mm hrášek říšek mm mm Hnědé uhlí hrášek 8-12 mm Pelety Ořech mm (8-25) A1 D06 Tuhá bi paliva musí dpvídat nrmě ČSN EN , fsilní paliva nrmě ČSN Ktel může pracvat puze v autmatickém režimu pdávání paliva d hřáku. Pdávání paliva a hření je řízen elektrnicku řídící jedntku pmcí teplty ktlvé vdy a teplty spalin. Tepl vzniklé ve spalvacím prstru se přenáší na tpnu vdu ve výměníku tepla, který je tvřen litinvým tělesem Opláštění je vyplněné izlačním materiálem a zabraňuje tak ztrátám sáláním a phtvstním ztrátám. Stránka 5

6 Sučásti ktle: tepla d klí. Dvířka pdstavce služí k vybírání ppela. Ppelník je dimenzván na bjem ppela vzniklý p dbu 12h prvzu na jmenvitý výkn. Obr. 2 Knstrukční uspřádání hřáku Obr. 1 Knstrukční uspřádání 1. Těles výměníku 2. Pdstavec s ppelníkem 3. Hřák 4. Ventilátr 5. Násypka paliva 6. Řídící jedntka Těles výměníku ktle je vyrben ze speciální šedé litiny. Těles výměníku služí k účinnému předání tepla ze spalin d hřívané vdy a zachycení plétavéh prachu. Z těcht důvdů je ve výměníku umístěna keramická tvarvka a eknmizéry. Dvířka výměníku služí k čištění samtnéh výměníku a kntrlu plamene. Jakékliv netěsnsti výměníku snižuji účinnst spalvání. Kntrla plamene se prvádí pstupným, pmalým tevíráním spdních dvířek výměníku. Za spdní část výměníku je také uchycen katalyzátr, který má za úkl zvýšit tepltu hření paliva v hřáku a snížit emise. Těles výměníku je patřen pláštěním. Pdstavec s ppelníkem je vyrben z celi. Pdstavec nese těles výměníku a je v něm uchycen hřák. Dále je zde umístěn ppelník. Pdstavec je tepelně izlván z důvdů úniku Hřák je vyrben z litiny, v hřáku je umístěn: a. šnek, vyrben také z litiny. Šnek je vedený na bu kncích. Na knci hřáku z venkvní strany je umístěna převdvka s elektrmtrem. Převdvka je spjena se šnekem pmcí střižnéh klíku, který služí jak pjistný člen prti pškzení mtru, převdvky a šneku v případě zablkvání palivem. Pjistný klík je umístěn pd plastvu krytku. Mezi šnekem a pjistným členem je umístěna spjka, eliminující případnu svu a délku nesuměrnst šneku a phnu. b. Vedle phnu je umístěna příruba pr násypku. Spjení násypky a hřáku je nutn prvést těsně. Jakákliv netěsnst může způsbit únik spalin d prstru ktelny a zvyšuje rizik prhření paliva d násypky. c. Za přírubu pr násypku je umístěna příruba pr připjení ventilátru. Na spdní straně pdavače je umístěn čidl teplty prti prhření paliva. d. Uvnitř pdstavce je umístěna retrta hřáku. Retrta hřáku je bdélníkvéh průřezu s jemně rzdělenými vstupy spalvacíh vzduchu napmáhající Stránka 6

7 k dsažení vyské účinnsti spalvání a nízkých emisí. Otvry v retrtě je nutné udržvat průchzí. Při jakékliv manipulaci je třeba retrtu zatmelit vysktepltním tmelem (kamnářský tmel). Jakékliv netěsnsti mezi retrtu a hřákem silně vlivňují kvalitu spalvání. Ventilátr je řízený změnu napájecíh napětí se zpětnu vazbu měření táček ventilátru snímačem. Otáčky ventilátru se mhu phybvat d 700 t/min. d 2600 t/min. Je zakázanu jakkliv upravvat (zmenšvat, blkvat) tvry pr nasávání vzduchu ventilátru. Násypka paliva je vyrbena z hýbanéh, svařvanéh plechu. Násypka musí být těsná. Otevření dvířek násypky během prvzu ktle je pvlen jen p dbu nezbytně nutnu k naplnění násypky. Násypka je vybavena snímačem tevření dvířek násypky. P dbu tevření násypky není ktel v prvzu. Řídící jedntka řídí pdávání paliva a výkn ventilátru na základě teplty tpné vdy a teplty spalin. Řídící jedntka je vybavena širkými mžnstmi řízení a připjení dalšíh zvláštníh příslušenství. 2.4 Rzsah ddávky Při ddání ktle věnujte pzrnst těmt pžadavkům: Při ddání zkntrlujte neprušenst balu. Zkntrlujte, zda je v přádku rzsah ddávky. Obalvý materiál dstraňte eklgicky nezávadným způsbem. Obr. 3 Ktel G221 rzsah ddávky Základní ddávka ktle: Ktel s pdavačem paliva, násypky a ventilátrem Lišta pr vedení kabelů Řídící jedntka s kabeláží Typvý štítek ktle Těsnění příruby dpravníku 2x (1x náhradní) Cihly na ršt ktle Eknmizéry Vypuštěcí / napuštěcí ventil Pružina kapiláry Zhášecí systém Hadice 2 x stahvací spnka Držák kanystru Kanystr s redukcí Krabice pláštění Kartáč s táhlem Phrabáč Stránka 7

8 Sada panelů Přední Bční s výřezem pr dpravník Bční bez výřezu Zadní Hrní Kryt dvířek pdstavy hřáku Panel víka zásbníku Hrní panel zásbníku 2x lišta pr upevnění bčních panelů (levá a pravá lišta) Sada izlací ktlvéh tělesa Bční (2x) Zadní Hrní Sada izlací pdstavy hřáku Bční s výřezem pr dpravník Bční bez výřezu Zadní Izlace krytu dvířek pdstavy V sáčku Šrub M5x10 (6x) Šrub M4x16 (11x) Křídlvá matice Šrub se zápustnu hlavu Samřezný šrub (4x) Plchá pdlžka (5x) Stránka 8

9 Zvláštní příslušenství (puze na bjednávku) Mdul ST61W4 k řídící jedntce (max. 2) pr ekvitermní řízení tpnéh kruhu pmcí směšvacíh ventilu Pkjvý termstat TECH GSM mdul TECH pr vládání pmcí mbilníh telefnu Ethernet mdul TECH pr připjení k PC Obr. 6 - Keramika Obr. 4 Vířiče Obr. 7 umístění vířičů a keramiky v ktli Obr. 5 Katalyzátr Stránka 9

10 2.5 Rzměry a technické údaje Tabulka rzměrů Název Zkratka Jedntka 25 kw 30 kw Výška A mm 1580 Výška připjení dtahu spalin B mm 1290 Výška zpátečky ktle C mm 600 Výška vypuštění ktle D mm 600 Délka ktle L mm Délka připjení dtahu spalin F mm 180 Šířka ktle G mm Připjení dtahu spalin H mm 150 Hmtnst - Kg Přípjka tpné vdy VK/RK - Vnitřní závit G 2 Stránka 10

11 Technické údaje Jedntky G221 25kW G221 30kW Třída ktle pdle nrmy EN 303-5: Pčet ktlvých článků Obsah vdy l Účinnst % <80% Tepltní rzsah ktlvé vdy C 65 až 80 Minimální teplta vratné vdy C 65 Teplta spalin při jmenvitém výknu C 180 až 210 Teplta spalin při minimálním výknu C 100 Hmtnstní tk spalin g/sec Ptřebný kmínvý tah Pa Přípustný prvzní tlak bar 4 Max. Zkušební tlak bar 8 Objem násypky l Sptřeba elektrické energie W 240 Paliv hnědé uhlí 24Mj/kg Jmenvitý tepelný výkn* kw Sptřeba paliva při jmenvitém výknu Kg/h 4 6 Dba hření h Paliv černé uhlí 28Mj/kg Jmenvitý tepelný výkn* kw Sptřeba paliva při jmenvitém výknu Kg/h 4 6 Dba hření h Paliv dřevní pelety A1 18Mj/kg Jmenvitý tepelný výkn* kw Sptřeba paliva při jmenvitém výknu Kg/h 5 7 Dba hření h Stránka 11

12 *minimální výkn vždy 30% ze jmenvitéh výknu. Všebecné infrmace palivech Hlavní paliva, pr které je ktel určen jsu hnědé uhlí, černé uhlí a pelety (viz. Kap. 2.8). Pužitím jiných než předepsaných paliv je zakázán. Tvrba kndenzátu a dehtu Při prvzu s tepltu ktle na nižší než 65 C neb s palivem s příliš vyským bsahem vlhksti dchází rvněž ke kndenzaci na teplsměrných plchách. I zde stéká kndenzát dlů. Vytápění při příliš nízké tepltě ktle vede k tvrbě dehtu a může způsbit pškzení ktle. 3 Obsluha a údržba ktle Ktel je určen k autmatickému prvzu s bčasnu bsluhu. Minimální dba prvzu ktle na jmenvitý výkn s předepsanými druhy paliva (kap. 2.8) je 30 hdin. Paliv je autmaticky ddáván pmcí šneku z násypky paliva. Maximální mžné naplnění násypky paliva je p spdní hranu tvru násypky. Minimální dpručené mnžství paliva je p spdní hranu hybu násypky. Kntrla plamene je mžná pmalým, pstupným tevíráním spdních dveří tepelnéh výměníku (litinvá prstřední dvířka). 3.1 Uvedení d prvzu Ktel není vybaven autmatickým zapálením paliva a základní vrstvy. Řídící jedntka ktle bsahuje prvzní manuální režim a režim rztpení ktle, určené ke snadnému uvedení d prvzu. Pstup rztpení: Naplňte zásbník paliva Na řídící jedntce (dále jen ŘJ) ktle nastavte typ pužitéh paliva (viz. Kap. 5) Dále na ŘJ zvlte manuální režim a zapněte pdávání paliva. Pdávání paliva je časvě mezen z bezpečnstních důvdů, pkud během tét dby nedpraví šnek paliv d retrty hřáku, je nutné tut akci pakvat. Připravte třísky a papír na zapálení a vytvření základní vrstvy. Umístěte třísky a papír na retrtu hřáku (na retrtě už je také paliv) a zapalte (mžn pužít pevný pdpalvač). Na ŘJ v manuálním režimu zvlte ventilátr. P dbu rztpení je ventilátr prvzván na snížené táčky. Jakmile ktel rzpzná navýšení teplty spalin nad určitu hranici, přejde autmaticky d režimu rztpení ktle. Je nutné ktel kntrlvat, zda djde k úplnému rztpení a přechdu d režimu prvz. Je zakázán pžívat pr rztpení hřlavé kapaliny, ani žádným způsbem urychlvat rztpení ktle 3.2 Prvz a čištění ktle Během prvzu ktle, ŘJ reguluje pdle tepltních čidel tpné vdy a spalin, výkn ktle v rzmezí d 30% d 100% jmenvitéh výknu. Při pklesu dběru výknu méně než 30%, ŘJ přepne ktel d útlumvéh režimu a čeká na pžadavek zvýšení výknu z tpnéh systému. Přerušvaným prvzem lze dsáhnut nižšíh průměrnéh výknu za určitu jedntku času. Režim útlumu služí k udržvání základní vrstvy, nutné pr znvunastartvání spalvacíh prcesu v ktli. Nedpručujeme ktel pužívat čast v režimu útlumu. Tent režim je určen k překlenutí přechdnéh bdbí během tpné sezny. Při prvzu ktle je nutné min. 1x denně ktel zkntrlvat, vysypat ppel (ppelník je dimenzván na 12h při jmenvitém výknu). Jednu za 3 dny (pdle druhu prvzu ktle) je nutn zkntrlvat / vyčistit spalinvé cesty výměníku (ppelník, keramika umístěná na rštu, eknmizéry). Pr ptřebu čištění je nutné ktel dstavit z prvzu d režimu stp. Nářadí, ddávané výrbcem, je kncipván tak, aby byl mžné ktel dstatečně vyčistit. Pr vybírání ppele z ktle pužívejte chranné pmůcky. Při vybírání ppele nesmí být v kruhu min mm žádné hřlavé látky. Ppel uskladněte v nehřlavé nádbě s víkem. Ddržujte pravidelné kntrly spalinvých Stránka 12

13 cest. Pdle záknných pžadavků (v ČR NV 91/2010 Sb.) je nutn spalinvé cesty čistit 3x rčně, každý rk je nutn prvést kntrlu spalinvé cesty. Zanesený výměník a spalinvé cesty mají velký vliv na výsledné spalvání ktle (emise) a účinnst celéh zařízení. V případě krátkdbéh výpadku elektrickéh prudu, ŘJ si pamatuje pslední stav a pkusí se znvu přejít d prvzníh režimu. V případě dluhdbéh výpadku prudu věnujte ktli zvýšenu pzrnst. V případě pruchy, vypnutí ktle, výpadku el. Prudu neb dhření paliva není ktel chráněn prti zamrznutí. Regulace ktle nezajišťuje tpný systém prti zamrznutí. Při nebezpečí zamrznutí tpnéh systému je nutn z něj vypustit vdu. Ktel je nutn chránit před nízktepltním prvzem instalací zařízení pr zvýšení teplty vratné vdy viz bd Při prvzu ktle se čtyřcestným směšvacím ventilem neb pdbným zařízením, nesmí být d rztpenéh ktle přivedena studená vda. Tent stav může nastat při náhlém tevření čtyřcestnéh ventilu d studenéh tpnéh systému. Může djít k pškzení ktlvéh tělesa vlivem tepelnéh šku. Na takvut pruchu ktlvéh tělesa se nevztahuje záruka. Systém pdávání je navržen jak bezúdržbvý, tzn. elektrmtr, převdvka, šnek nevyžadují zvláštní údržbu, puze bčas čistěte mtr s převdvku a ventilátr. V případě zablkvání pdávacíh šneku kusy kamene, kvu neb dřeva, může se prušit střihvý klík mezi převdvku a pdávacím šnekem. V tmt případě je nutn šnek uvlnit, dstranit překážku a střihvý klík (šrub M6) vyměnit. Klík je umístěn pd plastvu krytku na převdvce pdavače. 3.3 Údržba ktle Úkny údržby ktle prvádějte min. 2x rčně: Kntrla stavu těsnění. Pr bezpruchvý chd ktle věnujte zvýšenu pzrnst všem těsnění dsedacích plch ktle. Jakákliv netěsnst má vliv na spalvání (emise) ktle a jeh účinnst. Během údržby ktle zkntrlujte funkci snímače tevření dveří násypky. Funkci věříte zapnutím ŘJ a tevřením a zavřením násypky. ŘJ reaguje na tevření násypky výstražným zvukvým signálem a infrmací na displeji. Zvlášť věnujte pzrnst těsnění dveří násypky. Prušení těsnění může mít za následek prhření paliva d násypky ktle a nebezpečí úniku spalin d prstru ktelny. Opticky zkntrlujte stav neprušensti dílů ktle. Před jakukliv prací se ujistěte, že ktel je dpjen d přívdu elektrické energie Stránka 13

14 4 Řídící jedntka ktle Řídící jedntka ktle ST-702 umžňuje řídit prvz ktle a další kmpnenty tpnéh systému. Řídí pdávání paliva, ventilátr spalvacíh vzduchu, čerpadl tpnéh systému, čerpadl pr hřev zásbníku teplé vdy. K regulátru je mžn připjit datvý prstrvý termstat ST-290 neb běžný termstat On/Off, mdul pr řízení tpných kruhů, mdul GSM pr řízení jedntky mbilním telefnem neb mdul pr připjení sítě PC. K vládání a nastavvání parametrů jedntky se pužívá tčný spínač, který umžňuje jednduché nastavení ptřebných parametrů. teplty tpné vdy a teplty spalin. Teplta tpné vdy je tak stabilní, bez zbytečných dchylek a kmitání. Výsledkem takvéh řízení je nízká sptřeba paliva, nízké emise, delší živtnst výměníku. 4.1 Funkce řídící jedntky Řídící jedntka je vládána pmcí tčnéh spínače, který umžňuje vlbu ptřebné nabídky a nastavení příslušnéh parametru. Takt je mžn nastavit jedntku pdle ptřeb uživatele tpnéh systému Základní definice Rztpení Fáze zapálení nastává ptvrzením pžadavku na zapálení na displeji zbrazí se hláška Rztpení a trvá minimálně d dby dsažení teplty spalin 60 C (hdnta parametru min. teplta spalin) a trvání tét teplty p dbu 30 vteřin. Prvz Obr. 10 Výběr parametru pmcí tčnéh spínače P uknčení fáze zapálení se jedntka přepne d fáze prvzu, na displeji se zbrazí hláška PID: Prvz. Tent stav je pr jedntku základní, ventilátr a ddávka paliva je řízena autmaticky pdle PID algritmu. Regulátr řídí výstupní tepltu tpné vdy na úrvni pžadvané teplty. Režim dhledu Jestliže teplta tpné vdy z nějakéh důvdu překrčí pžadvanu 5 C, autmaticky se aktivuje režim dhledu. V takvémt případě se musí snížit teplta tpné vdy. Jedntka přejde z autmatickéh režimu PID d manuálníh nastavení (pdle parametrů v instalačním menu) a displeji se zbrazí PID: Dhled Dhření paliva Obr. 11 Ptvrzení hdnt/výběru stiskem tčnéh spínače Prvzní stav ktle, ptřebné parametry jsu zbrazeny na přehledném grafickém displeji. Řídící jedntka využívá regulaci typu PID, která plynule řídí výkn ventilátru na základě měření Jestliže teplta spalin pklesne pd 37 C (hdnta meze pr dhření) a nestupne p dbu 30 vteřin (nastavená dba pr dhření), přepne se jedntka d režimu dhření. Vypne se ventilátr a pdávání paliva, na displeji se zbrazí PID: Dhření. Během nrmálníh prvzu je na displeji Stránka 14

15 zbrazena základní stránka Základní zbrazení br. 12 Základní zbrazení Stisknutím knflíku tčnéh spínače se vstupí d první úrvně menu. Na displeji se zbrazí tři názvy dalších menu, mezi nimiž je mžn vlit táčením tčnéh spínače. Výběr pžadvanéh menu se ptvrdí stiskem knflíku tčnéh spínače. Stejný pstup se prvádí při změně parametrů. Při ptvrzení změny parametru se na displeji zbrazí Ptvrdit. Jestliže uživatel nechce ptvrdit změnu danéh parametru, musí zvlit funkci Zrušit. Pr výstup z danéh menu služí vlba Výchd. Nepužité funkce není mžn zvlit. O prvzu ventilátru, čerpadel, pdavače Týdenní vládání vlba a nastavení týdenníh prgramu řízení ktle Vlba paliva vlba druhu paliva Pkj. pkles při dsažení zadané teplty autmatický sníží tepltu vdy v ktli zadanu hdntu při pužití pkjvéh termstatu dle teplty v místnsti. Bez pužití termstatu autmaticky začne regulvat tepltu dříve zadanu hdntu. Nastavení instalatéra Nastavení jedntlivých parametrů pr dbrníka Servisní menu další úrveň nastavení parametrů pr servisní firmu Výrbní nastavení návrat k firemnímu nastavení všech parametrů Infrmace prgramu údaje typu regulátru a verzi prgramvéh vybavení Snímek brazvky Zbrazení na displeji P stisku knflíku tčnéh spínače se zbrazí Menu vlby funkcí Výchd návrat d předchzíh menu/zbrazení Snímek brazvky mžnst vlit zbrazení základní brazvky neb nastavení směšvacích ventilů tpných kruhů (pkud jsu instalvány a nastaveny v menu instalatéra, včetně mdulu pr jejich vládání) Obr. 13 Snímek brazvky Displej ÚT základní zbrazení stavu ktle. Rztpení vlba režimu pr start ktle Přednastavení ÚT nastavení pžadvané teplty tpné vdy Přednastavení TUV - nastavení pžadvané teplty teplé vdy Manuální prvz nastavení parametrů Obr. 14 Displej ÚT Na displeji jsu zbrazeny základní údaje stavu Stránka 15

16 ktle: Režim prvzu tpení dmu Režim regulace PID:prvz Dba prvzu Teplta spalin Skutečná a pžadvaná teplta tpné vdy Výkn ventilátru Prvz čerpadel Na tmt zbrazení je mžn nastavit pžadvanu tepltu tpné vdy Další plžky v menu jsu přístupné p instalaci mdulu pr řízení směšvacích ventilů a nastavení příslušných parametrů Rztpení Přepnutí jedntky d režimu rztpení ktle. Jedntka pužije pr rztpení nastavení parametrů ventilátru a ddávky paliva ze servisníh nastavení. P zapálení vlženéh paliva se autmaticky zapne rztápěcí cyklus. P dsažení nastavené teplty spalin se jedntka autmaticky přepne d nrmálníh režimu Přednastavení ÚT Nastavení pžadvané teplty tpné vdy v pvleném rzsahu C Přednastavení TUV Nastavení pžadvané teplty teplé vdy v pvleném rzsahu C. Dpručujeme nastavení teplty TUV na max. 60 C z důvdu nebezpečí paření hrku vdu. Maximální nastavení pužijte puze na tepelnu dezinfekci zásbníku TUV Manuální prvz Obr. 15 Manuální prvz Nastavení prvzu zařízení ktle: Pdavač zapnutí/vypnutí pdavače paliva Ventilátr zapnutí/vypnutí ventilátru Výkn ventilátru nastavení výknu v rzsahu d % Čerpadl ÚT zapnutí/vypnutí běhvéh čerpadla Čerpadl TUV zapnutí/vypnutí čerpadla hřevu zásbníku TUV Týdenní vládání Mžnst nastavení týdenníh režimu prvzu ktle: Vypnut týdenní režim vypnutý Režim 1 vlba týdenníh prgramu 1 Režim 2 vlba týdenníh prgramu 2 Nastavení režimu 1 pr jedntlivé dny a hdiny je mžn nastavit změnu pžadvané teplty tpné vdy. Data lze měnit, kpírvat neb celkvě smazat. Stejně je mžn nastavit prgram Režimu Vlba paliva Nastavení pužitéh paliva hnědé uhlí, černé uhlí, pelety. Regulátr má přednastaveny hdnty pr zvlené paliv, které je ptm mžn upravit pr dsažení nejlepšíh výsledku Pkjvý pkles Nastavení pklesu teplty tpné vdy při rzpjeném prstrvém termstatu v rzsahu 0 30 C Infrmace prgramu Údaje typu regulátru a verzi prgramvéh vybavení. Dpručujeme tent údaj si pznamenat a sdělit jej při řešení prblémů servisnímu pracvníkvi. 4.2 Ochrana zařízení Pr zajištění maximální bezpečnsti a bezchybnéh prvzu, je zařízení vybaven řadu chran. V případě zásahu chranných bvdů, je aktivita chrany signalizvána zvukvým signálem a hlášením na displeji. Stiskem tčnéh spínače p dstranění příčiny pruchy, se regulátr vrátí d nrmálníh prvzu. Vždy se přesvědčte, že prucha byla dstraněna. Stránka 16

17 4.2.1 Tepltní alarm Tat chrana je v činnsti puze při nrmálním prvzu zařízení, t při prvzu, kdy je teplta ktle nižší, než pžadvaná teplta a funkce PID je vypnutá. Jestliže teplta ktlvé vdy nestupá během určené dby, zapne se alarm se zvukvým signálem a hlášku na displeji, pdavač a ventilátr se zastaví, běhvé čerpadl se zapne nezávisle na tepltě ktlvé vdy. P stisku tčnéh spínače se alarm vypne a ktel se vrátí d psledníh zvlenéh prvzu Tepelná chrana STB Tat chrana je zajištěna čidlem STB (kapilára, mechanické spínání), které je umístěn v jímce ktlvé vdy. V případě překrčení teplty 95 C se vypíná pdavač a ventilátr. Tak se zabrání varu vdy v ktli. Tent stav může nastat při přehřátí ktle neb chybné funkci při pškzení regulátru. P chlazení ktle na bezpečnu tepltu, se čidl autmaticky nedblkuje, je nutné jej mechanicky znvu sepnut. P tut dbu zůstává řídící jedntka ktle vypnutá Autmatická kntrla čidel V případě pškzení některéh čidla ktlvé vdy, teplty TUV neb teplty pdavače paliva, aktivuje se zvukvý alarm a na displeji se zbrazí hlášení pškzení příslušnéh čidla. Pdavač a ventilátr se vypne, běhvé čerpadl se zapne nezávisle na tepltě ktlvé vdy. Pkud je pškzen čidl tpné vdy neb teplty pdavače, je alarm aktivní d výměny čidla. Při pškzení čidla teplty TUV, je mžn vypnut alarm stiskem tčnéh spínače. Regulátr bude pracvat puze s běhvým čerpadlem, příprava TUV bude neaktivní. Pr správnu funkci ktle je nutné tt čidl rvněž vyměnit Ochrana prti varu vdy v ktli Tat chrana je funkční puze v případě režimu prvzu přednsti ktle při vypnuté funkci PID. Například když je nastavena teplta tpné vdy 55 C a aktuální teplta vzrste na 62 C (je t teplta přednsti ktle), vypne se ventilátr a pdavač. Jestliže teplta v ktli dále rste a dsáhne 80 C, běhvé čerpadl se zapne. Při dalším růstu teplty se při 85 C aktivuje alarm. Nejčastěji tent stav může nastat, když je pškzen ktel, čidl je nesprávně upevněn neb je pškzen čerpadl. Teplta by měla klesat, při hdntě 60 C regulátr zapne ventilátr i pdavač, ktel bude pracvat d dsažení teplty 62 C Tepltní chrana Regulátr je vybaven dplňkvu chranu pr případ pškzení bimetalvéh čidla. P překrčení teplty 85 C se zapne alarm, na displeji se zbrazí Vyská teplta. Krmě pškzení bimetalvéh čidla, regulátr kntrluje také aktuální tepltu elektrnickéh čidla. Při překrčení teplty alarmu, vypíná se ventilátr i pdavač, zapínají se sučasně bě čerpadla pr dvedení tepla z ktle Zabezpečení zásbníku paliva Na tělese šnekvéh pdavače se nachází tepltní čidl, které při vyské vzrůstu teplty (nad 80 C) aktivuje alarm. Zapíná se pdavač paliva na 20 minut, cž způsbí přesunutí paliva d spalvací kmry. Takt je zabezpečena chrana prti prhření paliva d zásbníku Pjistka Regulátr a připjené elektrické bvdy jsu jištěny skleněnu trubičkvu pjistku 6,3AT. Při pužití pjistky s vyšší hdntu, hrzí pškzení regulátru. 4.3 Strategie nastavení parametrů Nastavení spalvání Ktel je naprgramván pr pužití nrmvanéh paliva: černéh, hnědéh uhlí a pelet viz kap K prvzu na tyt paliva služí přednastavené parametry. Tyt základní parametry nedpručujeme měnit. V případě pužití paliva jiné kvality a vlastnstí než předepsanéh (vlhkst, výhřevnst), je mžn pmcí krekcí v řídící jedntce změnit mnžství vzduchu a pdávání viz kap Veškerá změna nastavení se prjeví (je pzrvatelná) nejdříve za 2 hdiny prvzu. Při spalvání jinéh než předepsanéh paliva dchází ke změně pužití ktle a výrbce nezaručuje bezprblémvý a eklgický prvz zařízení. 4.4 Ochrana živtníh prstředí Ochrana živtníh prstředí je hlavním zájmem Stránka 17

18 značky Bsch Termtechnika. Kvalita výrbků, hspdárnst prvzu a chrana živtníh prstředí jsu rvncenné cíle. Výrbky striktně ddržují předpisy a zákny pr chranu živtníh prstředí. Pr chranu přírdy pužíváme v aspektu s hspdárným prvzem ty nejlepší materiály a techniku. Balení kmpnenty a materiály jsu eklgické a je mžn je dále využít. Staré zařízení Ktel je vyrben z materiálů, které by se měly recyklvat. Knstrukční skupiny lze snadn ddělit a umělé hmty jsu značeny. Díky tmu lze rzdílné knstrukční skupiny rztřídit a prvést jejich recyklaci, příp. likvidaci. Obal splňuje pdmínky pr recyklaci v jedntlivých zemích a všechny pužité Stránka 18

19 5 Pruchy ktle Příznak Příčina Řešení Displej nezbrazuje žádný údaj Ktel není připjen k elektrické síti. Zkntrlujte elektricku pjistku řídící jedntky. Pté připjte ktel k elektrické síti (230V/50Hz)kabelem s vidlicí. Prucha regulátru ktle Vyměňte řídící jedntku ktle*. Nepracuje šnekvý pdavač paliva Opakvaně dchází k aktivaci tepelné chrany mtru Phn ktle pracuje, přest se šnek pdavače netáčí Šnek pdavače se táčí, přest paliv není dpravván d spalvacíh prstru Nepracuje ventilátr ktle Při prvzu je ventilátr hlučný D zásbníku paliva vytekla vda z havarijníh hasicíh zařízení D zásbníku paliva prkapává vda z havarijníh hasicíh zařízení Na stěnách zásbníku paliva se bjevují kapky vdy Při prvzu ktel nemůže dsáhnut jmenvitý výkn Teplta spalin je vyšší, než je předepsán v návdu k bsluze Je dpjen (resp. pškzen) Zapjte (resp. vyměňte) kabel kabel phnu ktle. phnu ktle * Phn pdavače je pškzen Vyměňte phn pdavače * Dšl k přehřátí mtru a Nechte mtr vychladnut, p tím k aktivaci tepelné chrany vychladnutí se mtr sám uvede mtru d chdu V pdavači paliva je překážka (kámen apd.) V palivu je značný pdíl prachu Dšl k přestřižení pjistnéh klíku mezi šnekem pdavače a převdvku phnu. V zásbníku není paliv Stránka 19 Demntujte šnekvý pdavač paliva a dstraňte překážku. Prveďte pětvnu mntáž pdavače * Odstraňte z ktle nevhdné paliv, naplňte zásbník předepsaným palivem Odstraňte zbytky pškzenéh klíku a instalujte klík nvý Naplňte zásbník předepsaným palivem Dšl k celkvému ptřebení Vyměňte šnek pdavače * šneku pdavače Je dpjen (resp. pškzen) Zapjte (resp. vyměňte) kabel kabel ventilátru ktle ventilátru ktle * Ventilátr je pškzen Vyměňte ventilátr ktle * Dšl k zanesení ventilátru Vyčistěte ventilátr ktle * prachem Dšl k ptřebení lžisek Vyměňte ventilátr ktle * ventilátru Dšl k zahření paliva d zásbníku paliva a tím i k aktivaci parafinvé pjistky Parafinvá zátka je netěsná V ktli je pužit mkré paliv Teplta v ktelně je nízká (cca 12 C a méně) Uplynul krátký čas d zátpu v ktli Dávkvání paliva je nastaven na nižší výkn V ktli je pužit jiné paliv než předepsané (vyská vlhkst, nižší výhřevnst apd.) Ktel je zanesen sazemi Odstraňte mkré paliv z ktle, vyměňte parafínvu pjistku za nvu, naplňte zásbník nvým suchým palivem a uveďte ktel d prvzu Prveďte výměnu parafinvé zátky za nvu Naplňte zásbník suchým palivem V ktelně je zaptřebí zajistit vyšší tepltu vzduchu (izlace sten ktelny, instalace radiátru d ktelny apd.) Nechte ktel důkladně rzhřet Upravte dávkvání paliva dle návdu k bsluze řídící jedntky Naplňte zásbník předepsaným palivem Vyčistěte teplsměnné plchy ktlvéh tělesa

20 V ktelně neb zásbníku paliva se bjevuje kuř Ktlvé těles se p krátké dbě zanáší sazemi Dchází ke spékání ppele na rštu V ppelníkvé zásuvce se bjevuje značný pdíl neshřenéh paliva Ktel je přetápěn Vyský kmínvý tah V ktlvém tělese není instalvána hrní keramika Nízký kmínvý tah Dvířka pdstavce a/neb dvířka ktlvéh tělesa a/neb vík zásbníku paliva nejsu řádně uzavřené Dšl k ptřebení (pškzení) těsnicí šňůry dvířek pdstavce a/neb dvířek ktlvéh tělesa Dšl k pškzení pryžvéh těsnění víka zásbníku paliva Vík zásbníku paliva je netěsné Zásbník paliva je prázdný * - Tyt úkny může prvádět puze servisní autrizvaná firma Upravte dávkvání paliva dle návdu k bsluze řídící jedntky Na kmín instalujte mezvač kmínvéh tahu * Instalujte hrní keramiku dle pkynu v návdu k bsluze U kminické firmy zajistěte kntrlu hdnty kmínvéh tahu. V případě, že naměřená hdnta je menší než hdnta ptřebná (viz návd k bsluze), je nutn prvést úpravy kmínu Řádně uzavřete dvířka pdstavce a/neb dvířka ktlvéh tělesa a/neb vík zásbníku paliva Vyměňte ptřebené (pškzené) těsnící šňůry * Vyměňte pškzené pryžvé těsnění * Prveďte vertikální seřízení západky na zásbníku paliva Naplňte zásbník předepsaným palivem Malé mnžství spalvacíh Upravte výkn ventilátru na vzduchu řídící jedntce Ktel je přetápěn Upravte výkn ktle na výkn jmenvitý na řídící jedntce Ršt je zanesen ppelem Vyčistěte ršt a prachem Ventilátr je pškzen Vyměňte ventilátr ktle * Pr spalvání je pužit jiné Naplňte zásbník předepsaným paliv než předepsané palivem Je špatně nastaven dávkvání Snižte dávkvání paliva d paliva hřáku na řídící jedntce Pr spalvání je pužit vlhké Naplňte zásbník předepsaným paliv (suchým) palivem. Je špatně nastaven výkn Upravte výkn ventilátru na ventilátru a prud vzduchu řídící jedntce vyfukává paliv z hřáku Stránka 20

21

22 Bsch Termtechnika s.r.. Obchdní divize Buderus Prùmyslvá 372/ Praha 10 Tel.: (+420) Fax: (+420)

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0707-1 - CZ 1. Obecné infrmace 123 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 123 1.2 Vysvětlivky symblů 123 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 123-124 1.4

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Důležitá bezpečnostní upozornění

Důležitá bezpečnostní upozornění POSILOVACÍ STROJ JS-065 Návd k pužití Úvd Děkujeme Vám za zakupení tht prduktu. Před prvním pužitím psilvacíh strje si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Tent návd k pužití bsahuje instrukce pr

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1: Pdrbné technické specifikace a pžadavky k dílčímu plnění : a) Zálžní server včetně UPS pr virtuální server b) Zálžní file server včetně UPS pr fungvání virtuálních serverů c) Knslidace LAN navýšení ptických

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Návod pro uživatele městského kola

Návod pro uživatele městského kola Návd pr uživatele městskéh kla Tent manuál bsahuje důležité bezpečnstní a mntážní infrmace a infrmace udržvání. Před pužitím si tent návd pečlivě nastudujte. Uchvejte tent návd k dalšímu pužití. Obsah

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka SMART Dcument Camera 450 Uživatelská příručka Registrace prduktu Jestliže si svůj prdukt SMART zaregistrujete, budeme vás upzrňvat na nvé funkce a upgrade sftwaru. Zaregistrujte se nline na adrese smarttech.cm/registratin.

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ EPELNA ERPADLA

ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ EPELNA ERPADLA ˇ ESKA ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ ˇ EPELNA ERPADLA Česká splečnst se světvu kvalitu Prvnán s statnmi zdrji vytápěn ACOND a. s., Praha sdl, ACOND a. s., Milevsk výrba Čtyři desetilet zkušenst v

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více