Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.10"

Transkript

1 Přednáška č.10

2 Aplikační vrstva NAT/PAT DNS principy Zóny a autnmní systémy Prtkl DNS Přidělvání adres v rzsáhlé síti Btstrap Princip fungvání DHCP Typy DHCP zpráv

3 Vrstvy nad transprtní vrstvu jsu zpravidla SW záležitstí s různu úrvní implementace v závislsti na peračním systému kncvéh zařízení a využívaných prtklech Relační vrstva služí k tevření, řízení a uzavírání relace nad transprtní vrstvu Vybrané prtkly: NETBIOS, PAP, L2TP, PPTP, SSH, ASP

4 Prezentační vrstva realizuje pžadavky aplikační vrstvy s důrazem na frmátvání dat. Tat vrstva dále řeší kódvání a kmpresi dat Prezentační vrstva můžeme rzdělit na dvě pdvsrstvy: CASE (běžné aplikační služby) SASE (specializvané aplikační služby) Vybrané prtkly ASCII, RDP, NCP, XDR SSL, TLS (bezpečnstní prtkly)

5 Aplikační vrstva generuje/dstává pžadavky pr přens dat, které dále předává nižším vrstvám Reprezentuje přím služby (aplikace) v síti Vybrané prtkly: DNS, DHCP, FTP, IMAP, SNMP, POP3, IMAP4 a brvské mnžství dalších služeb

6 NAT ( Netwrk Address Translatin) překlad zdrjvé neb cílvé adresy prbíhá bvykle na směrvačích pužívá překladvé tabulky záznamy překladvé tabulky buďt knfigurvány staticky neb se vytvářejí dynamicky autmaticky typicky mezi "vnitřní" sítí s privátními adresami a "vnější" sítí s veřejnými (glbálně jednznačnými) adresami Statický NAT statický překlad knkrétní zdrjvé adresy vnitřní sítě na knkrétní adresu směrvatelnu ve vnější síti statický překlad knkrétní cílvé adresy (směrvatelnu ve vnější síti) na knkrétní adresu vnitřní sítě

7 Dynamický NAT uživateli je přidělen M veřejných adres uživatel chce prvzvat N>M strjů a umžnit jim přístup d vnější sítě (vždy nejvýše M strjům sučasně) dsud nevyužité veřejné adresy směrvač udržuje v plu PAT PAT je rzšíření půvdní fce. NAT s využitím vlastnsti prtů při přensu dat Díky tmu je umžněn jedné veřejné IP přistupvat vícenásbně k nějaké službě (www.ggle.cm) Prty jsu náhdně genervány z pvlenéh rzsahu (viz. transprtní vrstva) na PAT rzhraní (analgie přímé kmunikace) a následně přiřazvány jedntlivým kmunikačním tkům Identifikace zdrje a cíle při vícenásbném přístupu (není mžné u puhéh překladu adresu)

8 jestliže stanice X z vnitřní sítě pšle paket d vnější sítě, je jí dčasně přidělena některá adresa X z plu veřejných adres v překladvé tabulce se vytvří záznam mapující IP adresu stanice X na adresu Y v dchzím paketu se přepíše adresa stanice X na adresu Y při příchdu dpvědi na adresu Y se v překladvé tabulce najde, že se cílvá adresa Y má přelžit na adresu X paket se dešle d vnitřní sítě NAT nepdpruje všechny služby v síti (neprchází přes něj všechny služby sítě) Pčítače nejsu viditelné přím, ale puze přes NAT rzhraní směrvače

9

10 Kmunikace mezi jedntlivými IP uzly prbíhá na základě IP adres, které jednznačně definují každéh klienta rzsáhlé pčítačvé sítě. Tent přístup je pr člvěka nevhdný a těžk zapamatvatelný DNS (Dmain Name System) je řešení, které umžňuje: využít symblických adres skrýt nedstatky neb strukturu sítě rzdělit síť dle lgické přehlednsti definvat, vytvářet a spravvat přidělené zóny (rzdělit tevřenu síť d správních blastí) mžnst využití jmen při kmunikaci není jediným důsledkem zavedení DNS

11 Jmenný systém musí vyřešit prblematiku: zásady tvrby, přidělvání a správy jmen vytvření a systematické údržby jmenné databáze zajištění kmunikačních a převdních mechanizmů mnh dalších prblémů suvisejících s nasazením DNS

12 Internet, respektive tevřená pčítačvá síť, je rzdělen d tzv. dmén. dmény systému DNS zajišťují lgické zpřehlednění a rzdělení jedntlivých fyzických částí d jedntnéh celku v rámci dmény je mžné vytvářet pdskupiny subdmény každá skupina má přiřazen jmén, z jedntlivých jmen se pak skládá dménvé jmén uzlu Dménvé jmén: skládá se z řetězců vzájemně ddělených tečku jmén se zkumá zprava dleva nejvyšší instancí je tzv. rt dména, vyjadřuje se tečku zcela vprav (většinu se vynechává) v rt dméně jsu definvány tzv. generické dmény TLD

13 Tp Level Dmains: edu, cm, net, rg, mil, int, arpa a dvjznakvé dmény jedntlivých států (ISO-3166) jména tvří strmvu strukturu Jména xxx.xxx.xxx.xxx. první řetězec je jmén pčítače, další řetězec je jmén nejnižší vnřené dmény pr jednznačnst by na knci řetězce měla být tečka rt dména celé jmén může mít max. 255 znaků, jedntlivé řetězce max. 63 znaků řetězce mhu bsahvat písmena, číslice, pmlčky (nesmí být na začátku neb na knci) mžn pužívat malá i velká písmena na pčítačích uvnitř dmény je mžné psát puze jmén pčítače bez dmény

14 DNS funguje hierarchicky Na internetu jsu rzmístěné tzv. křenvé servery servery, které zajišťují křenvu zónu (pr dménu.xxx). Mají tedy přehled delegaci tp-level dmén, jak je COM, EDU, DE neb CZ. Každá dména nižší úrvně musí mít server, který zajišťuje funkčnst a prpjení v systému DNS. Servery v hierarchii na sebe navzájem dkazují a splečně tak vyřeší jakýkli dtaz. CZ UHK EDU SOB EDU ARES... = EDU.UHK.CZ

15 Reverzní překlad je překlad IP adresy na dménvé jmén záznam definující vazbu IP adresy na dménvé jmén je záznam PTR reverzní překlad využívají některé prgramy (ftp, tracerute,...) pkud není v DNS zaveden reverzní záznam pr dménvé jmén, mhu některé služby nesprávně pracvat záznamy PTR, respektive reverzní dmény jsu důležité (ne každý pskytvatel tent princip zdpvědně realizuje) Reverzní dména je vždy vytvářena a delegvána pr síť IP adres pr síť musí být v DNS vytvřena a delegvána reverzní dména in-addr.arpa

16 Reverzní dména tedy nijak nesuvisí s klasicku dménu. V jedné reverzní dméně se mhu vyskytvat dménvá jména z různých dmén. Typy reverzních dmén se dvíjejí d rzsahu pužívané sítě. Příkladem může být pužití rzsah 256 IP adres síť třídy C.

17 O delegaci reverzních dmén pr sítě třídy B a C se nestarají nárdní sdružení NIC, ale mezinárdní rganizace přidělující IP adresy v Evrpě delegaci reverzních dmén zajišťuje rganizace RIPE na jmenný server RIPE ns.ripe.net jsu delegvány reverzní dmény pr sítě IP adres, které RIPE přiděluje pskytvatelům, tedy např.: 200.in-addr.arpa, 201.inaddr.arpa, 202.in-addr.arpa RIPE deleguje reverzní dmény pr menší intervaly IP adres sítě třídy C na jmenné servery pskytvatelů neb kncvých uživatelů

18

19 Data dméně ulžené na name serveru jsu nazývány zónu Zóna bsahuje jen část dmény. Dména je skupina pčítačů, které mají splečnu pravu část svéh dménvéh jména Autnmní systémy dělí Internet z hlediska IP-adres (směrvání), naprti tmu dmény dělí Internet z hlediska jmen pčítačů. Reverzní dmény kpírují strukturu pskytvatelů Internetu

20 Jmenný server udržuje infrmace pr překlad jmen pčítačů na IP-adresy (resp. pr reverzní překlad) bhspdařuje nějaku část z prstru jmen všech pčítačů zónu name server může pmcí věty typu NS ve své knfiguraci delegvat spravvání subdmény na name server nižší úrvně name server je prgram, který prvádí na žádst reslveru překlad Primární name server udržuje data své zóně v databázích na disku na primárním name serveru má smysl editvat databázi Sekundární name server kpíruje databáze v pravidelných časvých intervalech z primárníh name serveru

21 Primární i sekundární name servery jsu tzv. autritu pr své dmény, jejich infrmace se pvažují za nezvratná (autritativní) Caching nly server není autritu využívá becné vlastnsti name serveru, tj. data, která jím prchází, ukládá ve své paměti tat data se značují jak neautritativní, každý server je caching server, ale slvy caching nly zdůrazňujeme, že pr žádnu zónu není ani primárním, ani sekundárním name serverem Rt name server name server bsluhující rt dménu rt name server je primárním serverem rzdílné d statních name serverů

22 Jeden name server může být pr nějaku zónu primárním name serverem, pr jinu může být sekundárním. Z hlediska klienta není mezi primárním a sekundárním name serverem rzdíl. Pr správnu činnst musí name server znát rt name servery (není pr ně však autritu). Frwarding a slave servery nesuvisí s tím, zda jsu primárními neb sekundárními servery pr nějaku zónu, ale suvisí se způsbem jejich překladu. Předávání dtazů. frwarding server vezme pžadavek d klienta a předá jej frwardervi na rychlé síti jak rekurzivní dtaz frwarder je server v Internetu, který je připjen rychlejšími linkami

23 dtaz rekurzivně vyřeší a pšle zpět frwarding serveru knečný výsledek pr frwarding je praktické pužít name server pskytvatele Internetu Slave server slave servery se pužívají v uzavřených pdnikvých sítích (za firewallem), kde není mžný kntakt s rt name servery slave server pak kntaktuje frwardera, který je sučástí firewallu slave server musí být frwarding server ba mhu být caching nly servery ba mhu být primární neb sekundární name servery pr určitu zónu

24 Dménvá služba je realizvána jednduchým prtklem DNS tent prtkl pracuje způsbem dtaz dpvěď klient pšle dtaz serveru a server na dtaz dpví jistu kmplikací je kmprese jmen, která se prvádí prt, aby byly DNS pakety c nejúsprnější DNS je prtkl aplikační vrstvy, neřeší tedy tázku vlastníh přensu paketů využívá DNS jak transprtní prtkly UDP i TCP dtaz i dpvěď jsu přenášeny vždy stejným transprtním prtklem U dtazů na překlad (tj. žádsti RR recrd) je dávána přednst prtklu UDP

25 V případě, že je DNS dpvěď delší než 512 B, vlží se d dpvědi puze část infrmací nepřesahující 512 B. Bit TC v záhlaví specifikuje neúplnu dpvěď. Klient si může kmpletní dpvěď vyžádat prtklem TCP. U přensu zón např. mezi primárním a sekundárním name serverem se pužívá prtkl TCP. Name server standardně čekává dtazy jak na prtu 53/udp, tak na prtu 53/tcp.

26 DNS nejčastěji využívá UDP datagram se vyšle prvnímu serveru nepřijde-li dpvěď d krátkéh časvéh kamžiku, pšle se datagram s žádstí dalšímu zkusí se další, pak se klečk pakuje d vypršení časvéh intervalu tent přístup maximalizuje rychlst z důvdu existence více name serverů Přelžení jména na IP-adresu zprstředkvává tzv. reslver Reslver je klient, který se dtazuje name serveru

27 Databáze je celsvětvě distribuvána, tady nejbližší name server nemusí znát dpvěď, prt tent name server může žádat překlad další name servery, veškerá kmunikace se skládá z dtazů a dpvědí. Name server p startu načte d paměti data pr zónu, kteru spravuje: primární name server načte data z lkálníh disku sekundární name server dtazem zne transfer získá data z primárníh name serveru Name server i reslver splečně sdílejí paměť cache d ní ukládají kladné dpvědi na dtazy, které prvedly jiné name servery. Šetří čas při pětvných dtazech.

28

29

30 Reslver zfrmuluje pžadavek na name server a čekává jednznačnu dpvěď. Odpvěď hledá ve své cache paměti, zde se nacházejí data získaná při předešlých řešeních (autritativní i neautritativní). nezná-li dpvěď, pak kntaktuje další servery (name server musí znát IP-adresy rt name serverů) není-li dstupný žádný rt name server, pak pkus překlad zklabuje Rt name server zjistí, že infrmace dméně cz delegval větu typu NS na name server nižší úrvně. Dtazujícímu se name serveru vrátí IP-adresu separujícíh dménu cz.

31 Name server se brátí na server pr dménu cz, který zjistí, že infrmace dméně delegvala větu NS na nižší úrveň Vrátí tedy IP-adresu serveru spravujícíh dménu uhk.cz Server se brátí na server spravující dménu uhk.cz, který pžadavek vyřeší (neb ne) a výsledek vrátí klientvi Infrmace, které server bdržel, si ulží d cache

32 "A" pr převd dménvéh jména na IP adresu. "CNAME" alias dménvéh jména na jiné dménvé jmén jeden pčítač může mít více lgických jmen pr různé služby (www.fim.cz, ftp.fim.cz) může prvzvat jednu službu pr více dmén (www.uhk.cz, atd.) "MX" na jaké dménvé jmén se má směrvat pšta pr nějaku dménu. může, ale nemusí být dménvým jménem knkrétníh pčítače jeden pčítač může přijímat pštu pr více dmén změnu v DNS lze směrvat pštu jinam, třeba na centrální pdnikvý mailserver

33 "NS" který pčítač služí jak DNS server pr danu dménu "PTR" reverzní záznam jaké je dménvé jmén pr knkrétní IP adresu ( in-addr.arpa PTR sbeslav.uhk.cz). "SOA" zajišťuje určitu část režijních infrmací značuje DNS server pr danu dménu jak primární (Start Of Authrity) Záznamů v DNS existuje větší mnžství

34 Existují určitá pravidla pr frmální čisttu DNS. neměl by být zapsán více A záznamů (dménvých jmen) na jedinu IP adresu aliasy lze vytvřit pmcí CNAME záznamy MX, NS, CNAME, PTR a SOA by měly ukazvat zásadně na A záznam (FQDN hlavní a jedinečné dménvé jmén) příslušný reverzní záznam musí přesně dpvídat V případě neddržení pravidel je pravděpdbná nefunkčnst některých služeb a síťvých prgramů A a PTR záznamy můžu způsbvat nemžnst připjení se na annymní FTP servery některé další servery v rámci své bezpečnstní plitiky pvažují rzdílnst záznamů, respektive chyby v DNS jak nebezpečnu činnst, které se snaží zamezit (brana před ptenciálním útkem)

35 ISC Bind nejrzšířenější DNS server pr prstředí všemžných UNIXvých drůd Opensurce řešení Bind 4.x zastaralá verze/vývjvá linie. Nedpručuje se k dalšímu pužívání. Bind 8.x v sučasnsti rzšířená, stabilní, prvěřená vývjvá linie Bind 9.x nejnvější vývjvá linie, bsahuje některé zajímavé vlastnsti, jak jsu elektrnické pdpisy a hlavně rzdělení DNS metdu "Views atd. Pslední verze 9.5 pdzim 2008

36 MS DNS Server (sučást NT 4.0 Server a vyšších verzí). Nvell DNS Server (Sučást Netware d verze Intranetware 4.x). Shareware d Windws většinu nepříliš přesvědčivé úrvně, zřejmě však leckdy lepší než MS DNS Server z NT 4.0. Obvykle není zadarm, maximálně jak časvě mezená demverze. Zabudvané DNS servery různých drahých firewallů. Většina zřejmě bude zvládat rzdělené DNS. S příchdem Active directry dšl k implementaci DDNS a adresářvé služby na WIN. SVR. platfrmě.

37 Registrace dmény je v sučasné dbě jednduchá prces registrace je d značné míry autmatizván existuje větší mnžství pskytvatelů, respektive delegvaných registrátrů delegace dmény a knfigurace vlastníh serveru je dalek slžitějším prblémem pr správce sítě Delegace dmény bvykle z příčiny změny pskytvatele zprvznění primárníh name server pr dménu knfigurujeme sekundárníh name server pr dménu, případně pžádáme jeh knfiguraci svéh pskytvatele Internetu

38 žádst delegaci dmény v dméně vyšší úrvně pkud se jedná dménu druhé úrvně, je třeba ještě registrvat dménu v databázi dmén změna delegace dmény v dméně vyšší úrvně P prvedení změny delegace je vhdné nechat běžet alespň půvdní sekundární name server (s nvými daty) něklik dní V paměti name serverů p celém světě je ještě IP adresa půvdních serverů Okamžité zastavení primárníh i sekundárních name serverů by mhl způsbit prblémy

39 DHCP (Dynamic Hst Cnfiguratin Prtcl) je aplikační prtkl z rdiny TCP/IP. DHCP definván v rce 1993 standard RFC 2131 z rku 1997 Pslední definice DHCPv6 je pr autknfiguraci IPv6 (přestže IPv6 bsahuje bezstavvu knfiguraci IP adres) Pužívá se pr autmatické přidělvání IP adres kncvým stanicím v síti. DHCP prtkl je rzšířením staršíh BOOTP prtklu, který přidělval IP adresy na nemezenu dbu. DHCP je s BOOTP busměrně kmpatibilní. Sučasně s IP adresu psílá server klientům další nastavení: adresa nejbližšíh směrvače masku sítě

40 adresy DNS serverů mžnst zasílat adresy dpručených NTP, WINS, SMTP serverů, stárnutí ARP,... definvat lze i uživatelské parametry neznámé parametry jsu ignrvány DHCP prtkl přináší něklik výhd: uživatelé si na pčítači v suvislsti s připjením k síti nemusí nic nastavvat zaručuje, že se na síti nevyskytne knflikt IP adres správce sítě může "přečíslvat" síť neb změnit vlastnsti sítě s minimálním zásahem d práce uživatelů DHCP je mžné realizvat na HW či SW platfrmě.

41 V závislsti na implementaci využívá DHCP server tři metdy alkace IP adres: manuální alkace zalžena na principu využití tabulky MAC adres IP adresy jsu manuálně definvány administrátrem sítě puze dtazy klientů s dpvídající hdntu MAC v záznamech DHCP serveru mhu získat IP adresu a další infrmace autmatická alkace DHCP permanentně přiřazuje pžadavky klientů adresy jsu vlně přidělvány z rzsahu daným serverem rzsah případně rezervace adres pr přidělení definuje administrátr sítě

42 dynamická alkace metda, která zajišťuje dynamické znvupužití IP adres adresy jsu vlně přidělvány z rzsahu daným serverem rzsah případně rezervace adres pr přidělení definuje administrátr sítě každý klient bsahuje speciální SW pr knfiguraci a zasílání pžadavků k DHCP serveru prces pžadavků a garance zajišťuje spjení v určitém časvém intervalu jedná se jednduchý a efektivní kncept dynamickéh přidělvání adres

43 DHCPDISCOVER vysílaný bradcast klientem pr nalezení dstupných DHCP serverů v síti DHCPOFFER dpvěď z DHCHP serveru na DHCPDISCOVER nabízející IP adresu a další suvisející parametry DHCPREQUEST je zpráva vysílaná d klienta zahrnující níže uvedené parametry pžadavek parametrů nabízených jedním ze DHCP serverů a dmítnutí jiných nabídek verifikace a alkace nabídnutých adres v rámci systémvé změny pžadavek na rzšíření či změna adresy

44 DHCPACK ptvrzení klienta a jeh parametrů serverem DHCPNACK negativní ptvrzvací zpráva klientvi d serveru, indikuje expiraci adresy klienta či jeh dmítnutí DHCPDECLINE zpráva klientvi, signalizující bsazení dané adresy DHCPRELEASE zpráva klienta serveru uvlnění či devzdání adresy DHCPINFORM zpráva klienta, který je manuálně nastaven s žádstí další parametry nastavení

45

46 Knec

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Osnova = Služby sítě = DNS Domain Name System = DNSSEC DNS Secure = DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol = DHCP Relay Služby sítě - DNS Domain Name System

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS Aplikační vrstva Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace RIP DNS TELNET HTTP SNMP RTP SMTP FTP port UDP TCP IP 1 Aplikační

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. Typy stanic v síti. Rozdělení sítí

Počítačové sítě. Počítačová síť. Typy stanic v síti. Rozdělení sítí Pčítačvé sítě Pčítačvá síť vzájemné kmunikační prpjení pčítačů a dalších zařízení mžnsti využití : sdílení dat a prgramů - přístup k datvým subrům a spuštění prgramů na jiných pčítačích v síti sdílení

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS)

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) DNS je distribuovaná databáze, kterou používají TCP/IP aplikace k mapování doménových jmen do IP adres (a naopak) DNS informace jsou rozprostřeny po množině DNS

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Kmunikační infrastruktura pr pzemní mbilní zařízení (CALM) vrstva rzhraní

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

Část A. 1. Principy komunikace

Část A. 1. Principy komunikace Část A 1. Principy kmunikace Základní kmunikační mdel znázrňuje pstup při předávání infrmace mezi dvěma stranami, kterými jsu zdrjvý a cílvý systém: Síť pčítačvá síť, kmunikační kanál, spj pčítačvá síť

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) Domain Name System (DNS) Co je DNS RFC 1034, 1035 řeší vzájemné převody mezi jmény a IP adresami rozšířeno na distribuovanou databází informací jména nemají žádnou vazbu s topologií sítě hierarchická struktura

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Technologie počítačových sítí 10. přednáška

Technologie počítačových sítí 10. přednáška Technologie počítačových sítí 10. přednáška Obsah desáté přednášky DNS DNS (Domain Name System) Domény a subdomény Syntaxe jména Reverzní domény Doména 0.0.127.in-addr.arpa Zóna Doména a autonomní systém

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Databázové patterny Profinit. All rights reserved.

Databázové patterny Profinit. All rights reserved. Databázvé patterny RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Obsah C je databázvý pattern Pattern: Přiřazení rlí Pattern: Klasifikace 2014 Prfinit. All rights reserved.

Více

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved.

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved. Integrace dat RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Obsah Kategrizace integračních přístupů Krky integrace a řešení prblematických stavů Master Data Management 2014

Více

S í t ě. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

S í t ě. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz S í t ě Pčítačvá síť je suhrnné značení pr technické prstředky, které realizují spjení a výměnu infrmací mezi pčítači. Umžňují tedy uživatelům kmunikaci pdle určitých pravidel, za účelem sdílení využívání

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál Desktp Security System Instalační manuál Desktp Security System Vážený uživateli,

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Aplikační vrstva. Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace HTTP

Aplikační vrstva. Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace HTTP Aplikační vrstva Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace RIP DHCP DNS TELNET HTTP SNMP RTP SMTP FTP port UDP TCP IP

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

X36PKO Jmenné služby Jan Kubr - X36PKO 1 4/2007

X36PKO Jmenné služby Jan Kubr - X36PKO 1 4/2007 X36PKO Jmenné služby Jan Kubr - X36PKO 1 4/2007 Program úloha jmenných služeb informace ve jmenných službách jmenné služby X.500 DNS ostatní Jan Kubr - X36PKO 2 4/2007 Úloha jmenných služeb specializovaná

Více

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) Domain Name System (DNS) Petr Grygárek rek 1 Domain Name System jmenná služba používaná v Internetu mapování logických ("doménových") jmen na IP adresy (a další mapování) RFC 1034, 1035 definují koncepci,

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení DNS Počítačové sítě 11. cvičení Úvod k DNS (Domain Name System) Jmenná služba používaná v Internetu Mapuje doménová jména na IP adresy a naopak Komunikace probíhá nad UDP (port 53), pro velké požadavky/odpovědi

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem Tiskvá zpráva Praha, duben 2008 Vyrben pr váš televizr BRAVIA : nvé flexibilní DVD rekrdéry s pevným diskem Mžnst připjení HDD videkamery pr přímé digitální kpírvání* Funkce X-Pict Stry pr vytváření pkrčilých

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Překlad jmen, instalace AD. Šimon Suchomel

Překlad jmen, instalace AD. Šimon Suchomel Překlad jmen, instalace AD Šimon Suchomel Překladové služby DNS LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution) NetBIOS LLMNR Převzato z MCTS Self Paced Training Kit Exam 70-642.Configuring Windows Server

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Splečnst WEBCOM a. s. Vám nabízí kmpletní pkrytí Vašich pžadavků na zajištění služeb technické pdpry Micrsft Dynamics přesně pdle Vašich ptřeb a v pžadvaném časvém hrizntu

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více