Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.10"

Transkript

1 Přednáška č.10

2 Aplikační vrstva NAT/PAT DNS principy Zóny a autnmní systémy Prtkl DNS Přidělvání adres v rzsáhlé síti Btstrap Princip fungvání DHCP Typy DHCP zpráv

3 Vrstvy nad transprtní vrstvu jsu zpravidla SW záležitstí s různu úrvní implementace v závislsti na peračním systému kncvéh zařízení a využívaných prtklech Relační vrstva služí k tevření, řízení a uzavírání relace nad transprtní vrstvu Vybrané prtkly: NETBIOS, PAP, L2TP, PPTP, SSH, ASP

4 Prezentační vrstva realizuje pžadavky aplikační vrstvy s důrazem na frmátvání dat. Tat vrstva dále řeší kódvání a kmpresi dat Prezentační vrstva můžeme rzdělit na dvě pdvsrstvy: CASE (běžné aplikační služby) SASE (specializvané aplikační služby) Vybrané prtkly ASCII, RDP, NCP, XDR SSL, TLS (bezpečnstní prtkly)

5 Aplikační vrstva generuje/dstává pžadavky pr přens dat, které dále předává nižším vrstvám Reprezentuje přím služby (aplikace) v síti Vybrané prtkly: DNS, DHCP, FTP, IMAP, SNMP, POP3, IMAP4 a brvské mnžství dalších služeb

6 NAT ( Netwrk Address Translatin) překlad zdrjvé neb cílvé adresy prbíhá bvykle na směrvačích pužívá překladvé tabulky záznamy překladvé tabulky buďt knfigurvány staticky neb se vytvářejí dynamicky autmaticky typicky mezi "vnitřní" sítí s privátními adresami a "vnější" sítí s veřejnými (glbálně jednznačnými) adresami Statický NAT statický překlad knkrétní zdrjvé adresy vnitřní sítě na knkrétní adresu směrvatelnu ve vnější síti statický překlad knkrétní cílvé adresy (směrvatelnu ve vnější síti) na knkrétní adresu vnitřní sítě

7 Dynamický NAT uživateli je přidělen M veřejných adres uživatel chce prvzvat N>M strjů a umžnit jim přístup d vnější sítě (vždy nejvýše M strjům sučasně) dsud nevyužité veřejné adresy směrvač udržuje v plu PAT PAT je rzšíření půvdní fce. NAT s využitím vlastnsti prtů při přensu dat Díky tmu je umžněn jedné veřejné IP přistupvat vícenásbně k nějaké službě ( Prty jsu náhdně genervány z pvlenéh rzsahu (viz. transprtní vrstva) na PAT rzhraní (analgie přímé kmunikace) a následně přiřazvány jedntlivým kmunikačním tkům Identifikace zdrje a cíle při vícenásbném přístupu (není mžné u puhéh překladu adresu)

8 jestliže stanice X z vnitřní sítě pšle paket d vnější sítě, je jí dčasně přidělena některá adresa X z plu veřejných adres v překladvé tabulce se vytvří záznam mapující IP adresu stanice X na adresu Y v dchzím paketu se přepíše adresa stanice X na adresu Y při příchdu dpvědi na adresu Y se v překladvé tabulce najde, že se cílvá adresa Y má přelžit na adresu X paket se dešle d vnitřní sítě NAT nepdpruje všechny služby v síti (neprchází přes něj všechny služby sítě) Pčítače nejsu viditelné přím, ale puze přes NAT rzhraní směrvače

9

10 Kmunikace mezi jedntlivými IP uzly prbíhá na základě IP adres, které jednznačně definují každéh klienta rzsáhlé pčítačvé sítě. Tent přístup je pr člvěka nevhdný a těžk zapamatvatelný DNS (Dmain Name System) je řešení, které umžňuje: využít symblických adres skrýt nedstatky neb strukturu sítě rzdělit síť dle lgické přehlednsti definvat, vytvářet a spravvat přidělené zóny (rzdělit tevřenu síť d správních blastí) mžnst využití jmen při kmunikaci není jediným důsledkem zavedení DNS

11 Jmenný systém musí vyřešit prblematiku: zásady tvrby, přidělvání a správy jmen vytvření a systematické údržby jmenné databáze zajištění kmunikačních a převdních mechanizmů mnh dalších prblémů suvisejících s nasazením DNS

12 Internet, respektive tevřená pčítačvá síť, je rzdělen d tzv. dmén. dmény systému DNS zajišťují lgické zpřehlednění a rzdělení jedntlivých fyzických částí d jedntnéh celku v rámci dmény je mžné vytvářet pdskupiny subdmény každá skupina má přiřazen jmén, z jedntlivých jmen se pak skládá dménvé jmén uzlu Dménvé jmén: skládá se z řetězců vzájemně ddělených tečku jmén se zkumá zprava dleva nejvyšší instancí je tzv. rt dména, vyjadřuje se tečku zcela vprav (většinu se vynechává) v rt dméně jsu definvány tzv. generické dmény TLD

13 Tp Level Dmains: edu, cm, net, rg, mil, int, arpa a dvjznakvé dmény jedntlivých států (ISO-3166) jména tvří strmvu strukturu Jména xxx.xxx.xxx.xxx. první řetězec je jmén pčítače, další řetězec je jmén nejnižší vnřené dmény pr jednznačnst by na knci řetězce měla být tečka rt dména celé jmén může mít max. 255 znaků, jedntlivé řetězce max. 63 znaků řetězce mhu bsahvat písmena, číslice, pmlčky (nesmí být na začátku neb na knci) mžn pužívat malá i velká písmena na pčítačích uvnitř dmény je mžné psát puze jmén pčítače bez dmény

14 DNS funguje hierarchicky Na internetu jsu rzmístěné tzv. křenvé servery servery, které zajišťují křenvu zónu (pr dménu.xxx). Mají tedy přehled delegaci tp-level dmén, jak je COM, EDU, DE neb CZ. Každá dména nižší úrvně musí mít server, který zajišťuje funkčnst a prpjení v systému DNS. Servery v hierarchii na sebe navzájem dkazují a splečně tak vyřeší jakýkli dtaz. CZ UHK EDU SOB EDU ARES... = EDU.UHK.CZ

15 Reverzní překlad je překlad IP adresy na dménvé jmén záznam definující vazbu IP adresy na dménvé jmén je záznam PTR reverzní překlad využívají některé prgramy (ftp, tracerute,...) pkud není v DNS zaveden reverzní záznam pr dménvé jmén, mhu některé služby nesprávně pracvat záznamy PTR, respektive reverzní dmény jsu důležité (ne každý pskytvatel tent princip zdpvědně realizuje) Reverzní dména je vždy vytvářena a delegvána pr síť IP adres pr síť musí být v DNS vytvřena a delegvána reverzní dména in-addr.arpa

16 Reverzní dména tedy nijak nesuvisí s klasicku dménu. V jedné reverzní dméně se mhu vyskytvat dménvá jména z různých dmén. Typy reverzních dmén se dvíjejí d rzsahu pužívané sítě. Příkladem může být pužití rzsah 256 IP adres síť třídy C.

17 O delegaci reverzních dmén pr sítě třídy B a C se nestarají nárdní sdružení NIC, ale mezinárdní rganizace přidělující IP adresy v Evrpě delegaci reverzních dmén zajišťuje rganizace RIPE na jmenný server RIPE ns.ripe.net jsu delegvány reverzní dmény pr sítě IP adres, které RIPE přiděluje pskytvatelům, tedy např.: 200.in-addr.arpa, 201.inaddr.arpa, 202.in-addr.arpa RIPE deleguje reverzní dmény pr menší intervaly IP adres sítě třídy C na jmenné servery pskytvatelů neb kncvých uživatelů

18

19 Data dméně ulžené na name serveru jsu nazývány zónu Zóna bsahuje jen část dmény. Dména je skupina pčítačů, které mají splečnu pravu část svéh dménvéh jména Autnmní systémy dělí Internet z hlediska IP-adres (směrvání), naprti tmu dmény dělí Internet z hlediska jmen pčítačů. Reverzní dmény kpírují strukturu pskytvatelů Internetu

20 Jmenný server udržuje infrmace pr překlad jmen pčítačů na IP-adresy (resp. pr reverzní překlad) bhspdařuje nějaku část z prstru jmen všech pčítačů zónu name server může pmcí věty typu NS ve své knfiguraci delegvat spravvání subdmény na name server nižší úrvně name server je prgram, který prvádí na žádst reslveru překlad Primární name server udržuje data své zóně v databázích na disku na primárním name serveru má smysl editvat databázi Sekundární name server kpíruje databáze v pravidelných časvých intervalech z primárníh name serveru

21 Primární i sekundární name servery jsu tzv. autritu pr své dmény, jejich infrmace se pvažují za nezvratná (autritativní) Caching nly server není autritu využívá becné vlastnsti name serveru, tj. data, která jím prchází, ukládá ve své paměti tat data se značují jak neautritativní, každý server je caching server, ale slvy caching nly zdůrazňujeme, že pr žádnu zónu není ani primárním, ani sekundárním name serverem Rt name server name server bsluhující rt dménu rt name server je primárním serverem rzdílné d statních name serverů

22 Jeden name server může být pr nějaku zónu primárním name serverem, pr jinu může být sekundárním. Z hlediska klienta není mezi primárním a sekundárním name serverem rzdíl. Pr správnu činnst musí name server znát rt name servery (není pr ně však autritu). Frwarding a slave servery nesuvisí s tím, zda jsu primárními neb sekundárními servery pr nějaku zónu, ale suvisí se způsbem jejich překladu. Předávání dtazů. frwarding server vezme pžadavek d klienta a předá jej frwardervi na rychlé síti jak rekurzivní dtaz frwarder je server v Internetu, který je připjen rychlejšími linkami

23 dtaz rekurzivně vyřeší a pšle zpět frwarding serveru knečný výsledek pr frwarding je praktické pužít name server pskytvatele Internetu Slave server slave servery se pužívají v uzavřených pdnikvých sítích (za firewallem), kde není mžný kntakt s rt name servery slave server pak kntaktuje frwardera, který je sučástí firewallu slave server musí být frwarding server ba mhu být caching nly servery ba mhu být primární neb sekundární name servery pr určitu zónu

24 Dménvá služba je realizvána jednduchým prtklem DNS tent prtkl pracuje způsbem dtaz dpvěď klient pšle dtaz serveru a server na dtaz dpví jistu kmplikací je kmprese jmen, která se prvádí prt, aby byly DNS pakety c nejúsprnější DNS je prtkl aplikační vrstvy, neřeší tedy tázku vlastníh přensu paketů využívá DNS jak transprtní prtkly UDP i TCP dtaz i dpvěď jsu přenášeny vždy stejným transprtním prtklem U dtazů na překlad (tj. žádsti RR recrd) je dávána přednst prtklu UDP

25 V případě, že je DNS dpvěď delší než 512 B, vlží se d dpvědi puze část infrmací nepřesahující 512 B. Bit TC v záhlaví specifikuje neúplnu dpvěď. Klient si může kmpletní dpvěď vyžádat prtklem TCP. U přensu zón např. mezi primárním a sekundárním name serverem se pužívá prtkl TCP. Name server standardně čekává dtazy jak na prtu 53/udp, tak na prtu 53/tcp.

26 DNS nejčastěji využívá UDP datagram se vyšle prvnímu serveru nepřijde-li dpvěď d krátkéh časvéh kamžiku, pšle se datagram s žádstí dalšímu zkusí se další, pak se klečk pakuje d vypršení časvéh intervalu tent přístup maximalizuje rychlst z důvdu existence více name serverů Přelžení jména na IP-adresu zprstředkvává tzv. reslver Reslver je klient, který se dtazuje name serveru

27 Databáze je celsvětvě distribuvána, tady nejbližší name server nemusí znát dpvěď, prt tent name server může žádat překlad další name servery, veškerá kmunikace se skládá z dtazů a dpvědí. Name server p startu načte d paměti data pr zónu, kteru spravuje: primární name server načte data z lkálníh disku sekundární name server dtazem zne transfer získá data z primárníh name serveru Name server i reslver splečně sdílejí paměť cache d ní ukládají kladné dpvědi na dtazy, které prvedly jiné name servery. Šetří čas při pětvných dtazech.

28

29

30 Reslver zfrmuluje pžadavek na name server a čekává jednznačnu dpvěď. Odpvěď hledá ve své cache paměti, zde se nacházejí data získaná při předešlých řešeních (autritativní i neautritativní). nezná-li dpvěď, pak kntaktuje další servery (name server musí znát IP-adresy rt name serverů) není-li dstupný žádný rt name server, pak pkus překlad zklabuje Rt name server zjistí, že infrmace dméně cz delegval větu typu NS na name server nižší úrvně. Dtazujícímu se name serveru vrátí IP-adresu separujícíh dménu cz.

31 Name server se brátí na server pr dménu cz, který zjistí, že infrmace dméně delegvala větu NS na nižší úrveň Vrátí tedy IP-adresu serveru spravujícíh dménu uhk.cz Server se brátí na server spravující dménu uhk.cz, který pžadavek vyřeší (neb ne) a výsledek vrátí klientvi Infrmace, které server bdržel, si ulží d cache

32 "A" pr převd dménvéh jména na IP adresu. "CNAME" alias dménvéh jména na jiné dménvé jmén jeden pčítač může mít více lgických jmen pr různé služby ( ftp.fim.cz) může prvzvat jednu službu pr více dmén ( atd.) "MX" na jaké dménvé jmén se má směrvat pšta pr nějaku dménu. může, ale nemusí být dménvým jménem knkrétníh pčítače jeden pčítač může přijímat pštu pr více dmén změnu v DNS lze směrvat pštu jinam, třeba na centrální pdnikvý mailserver

33 "NS" který pčítač služí jak DNS server pr danu dménu "PTR" reverzní záznam jaké je dménvé jmén pr knkrétní IP adresu ( in-addr.arpa PTR sbeslav.uhk.cz). "SOA" zajišťuje určitu část režijních infrmací značuje DNS server pr danu dménu jak primární (Start Of Authrity) Záznamů v DNS existuje větší mnžství

34 Existují určitá pravidla pr frmální čisttu DNS. neměl by být zapsán více A záznamů (dménvých jmen) na jedinu IP adresu aliasy lze vytvřit pmcí CNAME záznamy MX, NS, CNAME, PTR a SOA by měly ukazvat zásadně na A záznam (FQDN hlavní a jedinečné dménvé jmén) příslušný reverzní záznam musí přesně dpvídat V případě neddržení pravidel je pravděpdbná nefunkčnst některých služeb a síťvých prgramů A a PTR záznamy můžu způsbvat nemžnst připjení se na annymní FTP servery některé další servery v rámci své bezpečnstní plitiky pvažují rzdílnst záznamů, respektive chyby v DNS jak nebezpečnu činnst, které se snaží zamezit (brana před ptenciálním útkem)

35 ISC Bind nejrzšířenější DNS server pr prstředí všemžných UNIXvých drůd Opensurce řešení Bind 4.x zastaralá verze/vývjvá linie. Nedpručuje se k dalšímu pužívání. Bind 8.x v sučasnsti rzšířená, stabilní, prvěřená vývjvá linie Bind 9.x nejnvější vývjvá linie, bsahuje některé zajímavé vlastnsti, jak jsu elektrnické pdpisy a hlavně rzdělení DNS metdu "Views atd. Pslední verze 9.5 pdzim 2008

36 MS DNS Server (sučást NT 4.0 Server a vyšších verzí). Nvell DNS Server (Sučást Netware d verze Intranetware 4.x). Shareware d Windws většinu nepříliš přesvědčivé úrvně, zřejmě však leckdy lepší než MS DNS Server z NT 4.0. Obvykle není zadarm, maximálně jak časvě mezená demverze. Zabudvané DNS servery různých drahých firewallů. Většina zřejmě bude zvládat rzdělené DNS. S příchdem Active directry dšl k implementaci DDNS a adresářvé služby na WIN. SVR. platfrmě.

37 Registrace dmény je v sučasné dbě jednduchá prces registrace je d značné míry autmatizván existuje větší mnžství pskytvatelů, respektive delegvaných registrátrů delegace dmény a knfigurace vlastníh serveru je dalek slžitějším prblémem pr správce sítě Delegace dmény bvykle z příčiny změny pskytvatele zprvznění primárníh name server pr dménu knfigurujeme sekundárníh name server pr dménu, případně pžádáme jeh knfiguraci svéh pskytvatele Internetu

38 žádst delegaci dmény v dméně vyšší úrvně pkud se jedná dménu druhé úrvně, je třeba ještě registrvat dménu v databázi dmén změna delegace dmény v dméně vyšší úrvně P prvedení změny delegace je vhdné nechat běžet alespň půvdní sekundární name server (s nvými daty) něklik dní V paměti name serverů p celém světě je ještě IP adresa půvdních serverů Okamžité zastavení primárníh i sekundárních name serverů by mhl způsbit prblémy

39 DHCP (Dynamic Hst Cnfiguratin Prtcl) je aplikační prtkl z rdiny TCP/IP. DHCP definván v rce 1993 standard RFC 2131 z rku 1997 Pslední definice DHCPv6 je pr autknfiguraci IPv6 (přestže IPv6 bsahuje bezstavvu knfiguraci IP adres) Pužívá se pr autmatické přidělvání IP adres kncvým stanicím v síti. DHCP prtkl je rzšířením staršíh BOOTP prtklu, který přidělval IP adresy na nemezenu dbu. DHCP je s BOOTP busměrně kmpatibilní. Sučasně s IP adresu psílá server klientům další nastavení: adresa nejbližšíh směrvače masku sítě

40 adresy DNS serverů mžnst zasílat adresy dpručených NTP, WINS, SMTP serverů, stárnutí ARP,... definvat lze i uživatelské parametry neznámé parametry jsu ignrvány DHCP prtkl přináší něklik výhd: uživatelé si na pčítači v suvislsti s připjením k síti nemusí nic nastavvat zaručuje, že se na síti nevyskytne knflikt IP adres správce sítě může "přečíslvat" síť neb změnit vlastnsti sítě s minimálním zásahem d práce uživatelů DHCP je mžné realizvat na HW či SW platfrmě.

41 V závislsti na implementaci využívá DHCP server tři metdy alkace IP adres: manuální alkace zalžena na principu využití tabulky MAC adres IP adresy jsu manuálně definvány administrátrem sítě puze dtazy klientů s dpvídající hdntu MAC v záznamech DHCP serveru mhu získat IP adresu a další infrmace autmatická alkace DHCP permanentně přiřazuje pžadavky klientů adresy jsu vlně přidělvány z rzsahu daným serverem rzsah případně rezervace adres pr přidělení definuje administrátr sítě

42 dynamická alkace metda, která zajišťuje dynamické znvupužití IP adres adresy jsu vlně přidělvány z rzsahu daným serverem rzsah případně rezervace adres pr přidělení definuje administrátr sítě každý klient bsahuje speciální SW pr knfiguraci a zasílání pžadavků k DHCP serveru prces pžadavků a garance zajišťuje spjení v určitém časvém intervalu jedná se jednduchý a efektivní kncept dynamickéh přidělvání adres

43 DHCPDISCOVER vysílaný bradcast klientem pr nalezení dstupných DHCP serverů v síti DHCPOFFER dpvěď z DHCHP serveru na DHCPDISCOVER nabízející IP adresu a další suvisející parametry DHCPREQUEST je zpráva vysílaná d klienta zahrnující níže uvedené parametry pžadavek parametrů nabízených jedním ze DHCP serverů a dmítnutí jiných nabídek verifikace a alkace nabídnutých adres v rámci systémvé změny pžadavek na rzšíření či změna adresy

44 DHCPACK ptvrzení klienta a jeh parametrů serverem DHCPNACK negativní ptvrzvací zpráva klientvi d serveru, indikuje expiraci adresy klienta či jeh dmítnutí DHCPDECLINE zpráva klientvi, signalizující bsazení dané adresy DHCPRELEASE zpráva klienta serveru uvlnění či devzdání adresy DHCPINFORM zpráva klienta, který je manuálně nastaven s žádstí další parametry nastavení

45

46 Knec

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Osnova = Služby sítě = DNS Domain Name System = DNSSEC DNS Secure = DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol = DHCP Relay Služby sítě - DNS Domain Name System

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS)

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) DNS je distribuovaná databáze, kterou používají TCP/IP aplikace k mapování doménových jmen do IP adres (a naopak) DNS informace jsou rozprostřeny po množině DNS

Více

Technologie počítačových sítí 10. přednáška

Technologie počítačových sítí 10. přednáška Technologie počítačových sítí 10. přednáška Obsah desáté přednášky DNS DNS (Domain Name System) Domény a subdomény Syntaxe jména Reverzní domény Doména 0.0.127.in-addr.arpa Zóna Doména a autonomní systém

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení DNS Počítačové sítě 11. cvičení Úvod k DNS (Domain Name System) Jmenná služba používaná v Internetu Mapuje doménová jména na IP adresy a naopak Komunikace probíhá nad UDP (port 53), pro velké požadavky/odpovědi

Více

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) Domain Name System (DNS) Co je DNS RFC 1034, 1035 řeší vzájemné převody mezi jmény a IP adresami rozšířeno na distribuovanou databází informací jména nemají žádnou vazbu s topologií sítě hierarchická struktura

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

JOYCE R, s.r.o., WELL PTI-8111 Uživatelská p íru

JOYCE R, s.r.o., WELL PTI-8111 Uživatelská p íru JOYCE ČR, s.r.., Fakturační adresa: Matzenauerva 8, 616 00 Brn, ČR, Krespndenční adresa: Venhudva 6, 614 00 Brn, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

TISKÁRNY. Canon ix 4000

TISKÁRNY. Canon ix 4000 TISKÁRNY Tiskárna je zařízení, které dstává data z pčítače a tiskne je na papír. Tiskárna je výstupní zařízení, které služí k přensu dat ulžených v elektrnické pdbě na papír neb jiné médium (ftpapír, kmpaktní

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Neumannovo pojetí rozdílu mezi programem a daty a koncepci jejich uložení do paměti

Neumannovo pojetí rozdílu mezi programem a daty a koncepci jejich uložení do paměti Biplární tranzistr - Skládá se ze tří plvdičvých vrstev klektr, báze, emitr - Vznikají dva NP přechdy - Přensu elektrnů se věnují ba typy plvdičů (P i N) - Půsbí jak zesilvač Plsčítačka x y S P 1 1 0 1

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Content Delivery Network (CDN) Přednáška KIV/PDS Pavel Bžoch, 19.3.2013

Content Delivery Network (CDN) Přednáška KIV/PDS Pavel Bžoch, 19.3.2013 Cntent Delivery Netwrk (CDN) Přednáška KIV/PDS Pavel Bžch, 19.3.2013 Obsah Cesta k CDN Histrie CDN Architektura CDN Distribuce bsahu Genervání dynamických stránek Streamvání videa Case study Internet a

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY Datvá úlžiště a zálhvání Tematické blasti pr wrkshpy Ministerstv brany České republiky, Tychnva 1, 160 01 Praha 6 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin:

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin: Maturitní kruhy: Pčítačvé viry (druhy, charakteristiky, antivirvá chrana) Pčítačvá infiltrace: neprávněný vstup d pčítačvéh systému, např. MALWARE= malicius sftware, škdlivý sftware (viry, červy, trjské

Více

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen.

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. 9. Systém DNS Studijní cíl Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Uvedená kapitola vychází ze zdroje [1]. Celý Internet je z hlediska pojmenovávání

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Základní pojmy ICT. Windows 1.0 1985 odstraňoval nedostatky MS-DOS, podporoval multitasking a byl uživatelsky přívětivější

Základní pojmy ICT. Windows 1.0 1985 odstraňoval nedostatky MS-DOS, podporoval multitasking a byl uživatelsky přívětivější SOFTWARE SOFTWARE je prgramvé vybavení pčítače. D tht pjmu spadají všechny vaše blíbené prgramy, které vám pmáhají pracvat s texty, tabulkami, prezentacemi, upravvat digitální ftgrafie, prgramy pr sledvání

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více