Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací"

Transkript

1 Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Tyto Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky provozu služeb a závazné procedury, podle nichž postupuje Poskytovatel při poskytování služeb a Účastník při jejich používání. 2. Definice pojmů Koncový bod služby je u služby s přímým přístupem rozhraní mezi zařízeními Účastníka a Poskytovatele na ukončujícím zařízení Poskytovatele. Ukončující zařízení je zařízení Poskytovatele, které je umístěno u Účastníka před koncovým bodem služby. Poskytovatel zaručuje Účastníkovi smluvené vlastnosti rozhraní a odpovídá za provoz služby se smluvními parametry. U služby s nepřímým přístupem je koncovým bodem služby rozhraní, kde je propojena síť elektronických komunikací Poskytovatele se sítí elektronických komunikací jiného operátora, zprostředkovávající přístup nebo volání Účastníka. Směrovací zařízení automaticky směruje provoz a zajišťuje autorizaci do sítě elektronických komunikací Poskytovatele. Směrovací zařízení zůstává ve vlastnictví poskytovatele po celou dobu poskytování příslušné služby. Lokalita nepřímého přístupu je pevné místo, odkud se Účastník připojuje na službu s nepřímým přístupem. Koncové zařízení je zařízení Účastníka, které je připojeno ke koncovému bodu služby. Koncové zařízení je ve správě Účastníka a Poskytovatel za jeho provoz a parametry neodpovídá. Pronajaté koncové zařízení je zařízení Poskytovatele, které je připojeno ke koncovému bodu služby. Koncové zařízení je ve správě Poskytovatele. Závada je přerušení služby nebo provozu služby mimo povolené meze v koncovém bodu služby. IP adresa je číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti. Doména IP adresa převedená do symbolického názvu. HTS hlavní telefonní stanice. Sériová linka Sériová linka (MA/LH) tato služba Účastníkovi umožňuje automatický výběr volného kanálu ze skupiny telefonních linek, které jsou logicky. svázány do jednoho přístupu a mají jedno společné číslo. ISDN2 typ připojení A (ISDN2A) je ISDN linka s krátkou/rozšířenou pasivní sběrnicí. ISDN2 typ připojení C (ISDN2C) je ISDN linka s doplňkovou službou sériová linka. ISDN2 typ připojení D (ISDN2D) je ISDN linka s doplňkovou službou provolba. Rozhraní U typ rozhraní na straně Účastníka. Router viz. Směrovací zařízení Účastnické metalické vedení je kovový pár vodičů spojující koncový bod sítě s hlavním rozvaděčem nebo obdobným zařízením veřejné telefonní sítě, které slouží pro připojení lokality Účastníka. Nadhovorové kmitočtové pásmo frekvenční pásmo vyhrazené na přenosové technologii pro přenos jiného typu dat než hlasových kanálů. DSL - Digital Subscriber Line - technologie, která umožňuje vysokorychlostní přenosy po běžných měděných vodičích na vzdálenosti do cca 6 km ADSL technologie pro vytvoření asymetrického širokopásmového přenosu dat v nadhovorové části kmitočtového spektra účastnického vedení. VDSL - technologie pro vytvoření symetrického nebo asymetrického širokopásmového přenosu dat v nadhovorové části kmitočtového spektra účastnického vedení. SHDSL technologie pro vytvoření symetrického širokopásmového přenosu dat na účastnickém vedení. Kmenová linka Hlasová služba využívající hovorové pásmo ( Hz) na metalickém účastnickém vedení. Plný přístup k účastnickému metalickému vedení (dále také jen PPV ) umožňuje jinému subjektu pronajmutí a využívání celého účastnického vedení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu k poskytování služeb elektronických komunikací jeho uživatelům. Přenositelnost čísla Proces zajištění převedení telefonního čísla přiděleného uživateli provozovatelem sítě do obdobné sítě jiného provozovatele. Rychlost připojení je parametr schopnosti přenášet definovanou jednotku velikosti informace za časový úsek (sekundu). Tento parametr je uváděn v násobcích bitů za sekundu dle jednotkového systému stanoveného normou IEC (ČSN IEC ) Sdílený přístup k účastnickému metalickému vedení (dále také jen SPV ) umožňuje jinému oprávněnému subjektu společné využívání účastnického vedení se společností Telefónica Czech Republic,a.s. (dále jen Telefónica ) k poskytování vlastních služeb elektronických komunikací nadhovorové části kmitočtového spektra účastnického vedení. Společnost Telefónica přitom nadále poskytuje telefonní služby svým uživatelům. Službová čísla jsou Zkrácená telefonní čísla (1xxxxx) pro přístup ke službám, kromě čísel pro tísňová volání. Zóna je seznam všech záznamů. Pro dopředné záznamy obsahuje celou Doménu a její název je totožný s názvem domény, pro reverzní záznamy obsahuje celý adresní prostor sítě (pozn. - minimální adresní prostor reverzní zóny je 255 IP adres, to znamená, že pokud má zákazník méně, než 255 adres pak se nejedná o celou reverzní zónu, ale pouze o reverzní záznamy v zóně, do které patří). Název reverzní zóny je získán z fixní části IP adresy z bloku zapsaném v reverzní notaci a doplněném řetězcem.in-addr.arpa. Například název reverzní zóny pro rozsah IP adres až je in-addr.arpa. Záznam je záznam do dopředné zóny. Jedna se o překlad jména na IP adresu. ATM - Asynchronous Transfer Mode - vysokorychlostní přenosová technologie, používající přepínání buněk pevné délky (53 bajtů). Pevná délka buněk umožňuje rychlé zpracování v hardware přepínačů při jejich přenosu ATM sítí. Svými vlastnostmi je ATM předurčena pro multimediální přenosy a integraci dat, hlasu a videa. CLIR - zábrana zobrazení identifikace při telefonním hovoru. Číslo volajícího není zobrazeno na straně volaného. DLCI - Data Link Control Identifier - parametr, který určuje PVC (permanent virtual circuit) nebo SVC (switched virtual circuit) v sítích Frame Relay. DNS Domain Name System - databázový systém v sadě protokolů TCP/IP, který překládá doménové adresy (např. na IP adresy (např ), kterým rozumí počítač. Firewall - systém, který slouží k ochraně jedné sítě před neoprávněným vstupem ze sítě jiné (např. ochrana LAN před vstupem z Internetu). Systém může být realizován softwarovými nebo hardwarovými prostředky, případně jejich kombinací. Frame Relay - protokol pracující na druhé vrstvě modelu OSI (linková vrstva). Poskytuje službu pevných a přepínaných virtuálních okruhů. Zabezpečuje primární propojení sítí LAN přes WAN. Gateway - rozhraní pro přenos dat mezi aplikacemi/protokoly. Překlenuje skutečných rozhraní obou aplikací. Díky Gateway je možné využít také jedné sítě jako transparentního vedení mezi dvěma sítěmi s odlišnými parametry. LAN - Local Area Network - počítačová síť používaná v rámci jedné budovy nebo komplexu budov podniku. MPLS - MultiProtocol Label Switching - používá pro urychlení cesty paketů sítí princip přepínání značek, založený na důsledném oddělení procesu směrování (routing) od vlastního předávání paketů (forwarding). SIP - Session Initiation Protocol - protokol pro inicializaci relací je internetový protokol určený pro přenos signalizace v internetové telefonii. 3. Nabízené služby 3.1. Internet Poskytovatel zajišťuje Účastníkovi přístup do sítě internet. Přístupem se rozumí propojení mezi požadovanou lokalitou Účastníka, nebo lokalitou, kde Účastník provozuje svoje zařízení s požadavkem na přístup k síti internet (např. Serverhousing) a internetovým bodem (POP) Poskytovatele o stanovené kapacitě. Podmínkou pro poskytování Služby je přidělení IP adres a konfigurační údaje. IP adresy přidělené Poskytovatelem jsou Účastníkovi pouze pronajaty. V případě ukončení služby zaniká i oprávnění Účastníka tyto IP adresy používat. Maximální rychlost připojení je rychlost, kterou se u služby širokopásmového přístupu k internetu rozumí schopnost přenést definovanou jednotku velikosti informace za časový úsek, a to v obou směrech. Maximální přenosová rychlost je dosažitelná na fyzické vrstvě. V důsledku technických faktorů je aktuální efektivní rychlost připojení zpravidla nižší než maximální. Technickými faktory omezujícími rychlost připojení jsou zejména: kvalita a délka přístupového vedení, kvalita a délka vedení vnitřních rozvodů v objektu uživatele a použitý typ připojeného koncového telekomunikačního zařízení uživatele, režie vyšších přenosových vrstev, sdílení kapacity přístupové sítě více uživateli, a to až do výše maximálního poměru stanovaného Poskytovatelem (tzv. agregace),

2 sdílení kapacity přístupového vedení, například současným připojením více počítačů, nebo aktivní provoz jedné služby, který využívá dostupnou rychlost připojení, a to na straně uživatele, faktory sítě internet stojící mimo vliv Poskytovatele. Kapacita přípojné linky je technická (fyzická) kapacita, jakou lze teoreticky přenášet digitální signál při maximálním využití přípojné linky. Jedná se o horní mez (limit) propustnosti linky pro veškerý přenášený digitální signál. Za přípojnou linku se považuje datový okruh mezi koncovým bodem služby a přístupovým zařízením Poskytovatele, zřízený za účelem připojení daného uživatele k síti Poskytovatele s cílem poskytování jedné nebo více služeb elektronických komunikací. Přenášený digitální signál zahrnuje kromě "užitečných" dat (z pohledu datové aplikace) i data "režijní", což jsou zejména rámce jednotlivých protokolových vrstev (doprovodné směrovací, servisní a zajišťovací informace k datům), servisní zprávy mezi sítí a koncovým zařízením a servisní zprávy mezi koncovými zařízeními uživatele Hlasové služby ecall Telefonní službou poskytovanou prostřednictvím datové sítě (VoIP-Voice over IP) se rozumí zajištění veřejně dostupné služby elektronických komunikací spočívající v přenosu datových paketů Účastníka, nesoucích informaci o telefonním hovoru, mezi lokalitou (lokalitami) Účastníka, VoIP ústřednou Poskytovatele a VoIP bránou Poskytovatele pro přístup do veřejné komunikační sítě. Součástí služby může být poskytnut přístup k webovému portálu pro administrativní správu přidělených linek (http://voip.radiokomunikace.cz), který Účastníkovi umožní vybrané konfigurační úpravy Služby pro jednotlivé jemu přidělené linky. Účastník je povinen zabezpečit, aby nedošlo k zneužití veškerých přihlašovacích údajů třetí stranou, a v případě jejich zneužití Poskytovatel za případné škody neodpovídá. Hlasová služba má garantovatelné přenosové parametry pouze v případě přenosu pomocí technologií Poskytovatele. Hlasová služba má garantovány parametry pouze na KTZ dodaných Poskytovatelem v rámci Služby. Poskytovatel negarantuje parametry hlasové služby, pokud si Účastník Služby sám změní rozhraní odpovědnosti definované smlouvou (Technickou specifikací), nebo používá vlastní koncové zařízení pro telefonní služby. Změnou rozhraní odpovědnosti se rozumí přepojení koncového zařízení pro hlasovou službu, pokud je součástí Služby, na jiné technické zařízení, než je zařízení Poskytovatele. Součástí Služby je možnost přidělení požadovaného počtu geografických nebo negeografických telefonních čísel. Geografická čísla jsou čísla spojená s lokalitou Uživatele (viz. Smlouva) poskytující možnost volat do pevných i mobilních sítí v ČR i zahraničí a dále umožňují uskutečnění spojení na linky tísňového volání a službová čísla. Negeografická čísla nejsou spojená s lokalitou Uživatele poskytující možnost volat do pevných i mobilních sítí v ČR i zahraničí a neumožňují spojení na linky tísňového volání nebo službová čísla. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím přidělených čísel. Služba neumožňuje volání na přístupová čísla pro dial-up připojení k síti internet, modemová spojení, službu CS/CPS a negarantuje faxová spojení. Pokud je v LAN síti Účastníka provozován firewall a překlad adres, je Účastník povinen povolit provoz na portech pro protokoly MGCP a SIP. Poskytovatel se zavazuje, že v rámci instalace služby předvede funkčnost služby a pokud je vyžadováno včetně administrace prostřednictvím webového portálu. Účastníkovi Služby je zakázáno přenášet přidělené geografické telefonní číslo do jiných lokalit pomocí technických nebo jiných zařízení a používat toto číslo pro tísňové volání mimo adresu služby uvedenou v předávacím protokolu. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené tímto jednáním. Účastník je povinen pro zachování kvality Služby nastavit parametry své LAN tak, aby negativně neovlivňovaly přenos dat náležících Službě. Zejména pak parametry Delay, Jitter a Packet loss (zpoždění, dynamické zpoždění a ztrátovost paketů). Při kontrole kvality Služby a rozhodování o oprávněnosti reklamace bude měřící místo předávací rozhraní Služby. Maximální hodnoty pro trasu mezi KTZ v lokalitě poskytování Služby a IP ústřednou v lokalitě Poskytovatele: Round Trip Delay (maximální zpoždění paketu na cestě od koncového zařízení k IP ústředně a zpět): 150ms Jitter (maximální hodnota dynamického zpoždění): 30ms Packet loss (maximální hodnota procentní ztrátovosti paketů): 0% Účastník je povinen zajistit odpovídající datovou službu pro provoz telefonních linek technologií Voice over IP. Poskytovatel neručí za výpadky služby způsobené špatným nebo nekvalitním připojením Účastníka k síti internet. V případě použití služby na přenosových službách a technologiích jiných provozovatelů sítí než je Poskytovatel, je Účastník povinen zabezpečit službu proti zneužití třetí stranou tcall Služba tcall (TDM Voice) představuje telefonní službu poskytovanou prostřednictvím sítě TDMA. Službou se rozumí zajištění realizace telefonního hovoru, mezi lokalitou (lokalitami) Účastníka, ústřednou Poskytovatele a ostatních poskytovatelů veřejných komunikačních sítí. Součástí služby je možnost přidělení požadovaného počtu geografických čísel. Tato čísla poskytují možnost volat do pevných i mobilních sítí v ČR i zahraničí a dále umožňují uskutečnění spojení na linky tísňového volání a službová čísla. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zneužitím či nesprávným použitím přidělených čísel, nebo technických prostředků. Služba umožňuje volání na přístupová čísla pro dial-up připojení k síti internet, modemová spojení a faxová spojení. Účastník Služby není oprávněn přenášet přidělené geografické telefonní číslo do jiných lokalit pomocí technických nebo jiných zařízení a používat toto číslo pro tísňové volání mimo adresu služby uvedenou v předávacím protokolu. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené tímto jednáním Datové služby MPLS VPN Služba je poskytována formou uzavřené Virtuální privátní sítě (dále jen VPN ) s adresním prostorem odděleným od veřejného internetu. VPN Uživatele tvoří souhrn uživatelských přípojek do sítě Poskytovatele a přístupových kanálů (tzv. access-stream) pro každou uživatelskou přípojku zřízených dle zadání Účastníka. Každá přípojka je definována adresou objektu Účastníka (kam Účastník požaduje službu zřídit) a jmenovitou kapacitou přípojné linky v každém směru (Uplink/Downlink). Každý access-stream je specifikován parametry kapacita a třída provozu. Kapacita access-streamu může být rozdělena mezi několik tříd provozu. V rámci jedné přípojky může být poskytováno několik access-streamů do různých VPN, kapacita i třída provozu jsou definovány samostatně pro každý access-stream. Pro vzájemné oddělení různých VPN je nutné: je-li uživatelským rozhraním rozhraní ethernet, jednotlivé VPN, musí být v lokální síti uživatele vzájemně odděleny do různých fyzických nebo virtuálních LAN, je-li uživatelským rozhraním sériové rozhraní routeru uživatele, jednotlivé VPN musí být na uživatelském rozhraní odděleny do různých fyzických rozhraní, nebo do různých virtuálních kanálů FR/ATM v jednom fyzickém rozhraní. Definování kapacity i stanovení třídy provozu pro každý Access stream je možné v rámci smlouvy (Technické specifikace). Možnosti nastavení těchto parametrů jsou ovlivněny technickým omezením daným pro zvolenou přípojnou technologii Universal VPN IPsec VPN Služba IPsec VPN spočívá v realizaci VPN mezi dvěma a více lokalitami přes obecnou internetovou konektivitu nebo službu Internet. Umožňuje realizovat VPN z kterékoli služby elektronických komunikací s připojení do sítě internet provozované Poskytovatelem, případně ze služby jiných poskytovatelů veřejně dostupné služby elektronických komunikací s připojením do sítě internet. IPsec VPN zahrnuje dodání koncového zařízení podporujícího protokol IPsec, jeho instalaci a konfiguraci v lokalitě Účastníka i podporu ze strany Poskytovatele v případě poruchy služby nebo v případě požadavku na rekonfiguraci služby. Internetová konektivita nezbytná pro provoz služby IPSec VPN není součástí Služby. Služba je bez garancí rychlosti a dalších přenosových parametrů, neboť ty jsou zcela závislé na přístupu do internetu, který je předmětem jiné služby Poskytovatele, případně jiného poskytovatele. Účastník musí být vlastníkem internetové přípojky, ke které má být služby zřízena, nebo je povinen zajistit souhlas vlastníka internetové přípojky se zřízením služby Frame Relay VPN Služba je poskytována formou Privátní datové sítě (dále jen PDS ). PDS uživatele tvoří souhrn uživatelských přípojek do sítě Poskytovatele a pevných virtuálních kanálů Frame Relay zřízených mezi jednotlivými přípojkami dle zadání Účastníka. Každá přípojka je definována adresou objektu Účastníka (kam Účastník požaduje službu zřídit) a požadovanou přenosovou kapacitou. Každý virtuální kanál Frame Relay je definován označením přípojek, mezi kterými je zřízen, a smluvenou datovou propustností, popsanou parametrem CIR (Commited Information Rate). V případě realizace uživatelské přípojky prostřednictvím PPV má služba Frame Relay tato omezení:

3 Maximální počet různých DLCI je 8. Nedochází k přenosu stavů linky z jednoho konce na druhý (Up, Down). Nesmí se použít komprese na Frame-Relay ATM Služba ATM je poskytována formou PDS prostřednictvím sítě ATM Poskytovatele. Jednotlivé objekty Účastníka jsou spojeny se sítí Poskytovatele prostřednictvím uživatelských přípojek. Uživatelské přípojky jsou digitální okruhy se smluvenou kapacitou (přenosovou rychlostí) spojující objekt Účastníka se sítí Poskytovatele. Na straně Účastníka je přípojka ukončena standardním uživatelským rozhraním, na straně Poskytovatele je přípojka připojena k vyčleněnému rozhraní ( portu ) sítě ATM. Přenos digitálních signálů mezi jednotlivými uživatelskými přípojkami je uskutečňován prostřednictvím virtuálních kanálů. Virtuální kanály mají smluvený charakter (CBR, VBR, UBR) a smluvené parametry uvedené v Technické specifikaci Služby Digital Line Služba je poskytována formou pronájmu jednotlivých digitálních okruhů bod-bod. Digitální okruhy se dělí na páteřní část (páteřní okruh), a přístupovou část (přístupový okruh). Páteřní část okruhu je ta část okruhu, která je pro Účastníka vyčleněna v rámci páteřní sítě Poskytovatele a obvykle se zřizuje konfigurací existujících zařízení Poskytovatele. Technologickou podstatou služby pronájmu digitálních okruhů je duplexní synchronní přenos uživatelských dat. Charakteristickým rysem je bitová transparentnost, která zaručuje přepravu dat mezi předávacími rozhraními Účastník Poskytovatel a Poskytovatel Účastník bez ohledu na obsah nebo členění těchto dat. Přenášená data se v síti neinterpretují Ethernet Line Služba Ethernet line je poskytována formou vysokorychlostního propojení lokálních počítačových sítí. Poskytuje přenosové prostředí, které umožňuje přenášet všechny typy dat na společné infrastruktuře. Je založena na přenosu Ethernet rámců v páteřní síti poskytovatele. Služba Ethernet Line je poskytována v těchto variantách: Transparentní Ethernet line - přímé transparentní bod-bod propojení 2 koncových bodů (portů) lokalit Účastníka a plně odpovídá technické specifikaci MEF 6.1. Svou transparentností je služba srovnatelná s digitálními pronajatými okruhy. Toto propojení je realizováno v ethernetové síti EVC okruhem o definované kapacitě a úrovni kvality služby v páteřní síti. Tento EVC okruh představuje virtuální spoj mezi dvěma koncovými body ethernet sítě, definovanými pomocí fyzického portu na obou koncích služby. Virtuální Ethernet line - přímé bod-bod propojení 2 koncových bodů lokalit Účastníka a plně odpovídá technické specifikaci MEF 6.1. Toto propojení je realizováno v ethernetové síti EVC okruhem o definované kapacitě a úrovni kvality služby v páteřní síti. Tento EVC okruh představuje virtuální spoj mezi dvěma koncovými body ethernet sítě, definovanými pomocí fyzického portu a VLAN ID. VLAN ID přiděluje Poskytovatel a je shodné pro oba koncové body. Dále nejsou tunelovány žádné L2 řídící protokoly WDM Line Předmětem služby WDM Line je přímé propojení dvou lokalit zákazníka prostřednictvím optické sítě a poskytnutí celé vlnové délky (nebo také lambda (λ)) na technologii DWDM nebo CWDM pro zajištění přenosové kapacity v požadovaných parametrech. Přenosové kapacity jsou stanoveny Smlouvou (Technickou specifikací). Každá vlnová délka dokáže přenášet data jedním směrem, tedy v případě potřeby oboustranné komunikace je nutné obsadit 2 vlnové délky. 2 obsazené vlnové délky = 1 poskytnutá služba Pronájem přípojné linky Předmětem služby je přímé propojení dvou lokalit zákazníka prostřednictvím technologií Poskytovatele. Služba zahrnuje pronájem nenasvíceného optického vlákna (nebo také DarkFibre) nebo jednoskokové, či víceskokové trasy realizované na technologiích typu PP umístěných mimo páteřní síť Čra, nebo tak kdy zákazník nepožaduje žádnou páteřní službu. Služba nezahrnuje dohled koncových rozhraní ze strany Poskytovatele. Součástí služby není právo na umístění na objektu ČR, které je předmětem samostatné služby. Služba nezahrnuje přenos dat mezi lokalitami zákazníka W/S WiMAX Poskytovatel prostřednictvím této služby nabízí Účastníkovi možnost připojení jeho koncových uživatelů prostřednictvím bezdrátové Point-to-Multipoint technologie s předáním na sjednaném POI Poskytovatele k rozhraní Účastníka. Služba je poskytována prostřednictvím bezdrátové Point-to-Multipoint technologie WiMAX, dle bodu těchto Provozních podmínek a umožňuje Účastníkovi poskytovat jeho koncovým uživatelům/účastníkům veřejně dostupné služby elektronických komunikací kombinující širokopásmové připojení k Internetu, datové služby a veřejnou telefonní službu. Podle způsobu realizace může být Služba předávána ve zřízeném centrální propojení v jedné zřízené VLAN pro standardní datový provoz a jedné VLAN pro prioritní (VoIP) provoz. V případě kdy prioritní VLAN není využívána, zůstává VLAN prázdná, je však možné ji využít kdykoliv později bez zásahu Poskytovatele. Službu lze poskytnout ve variantách: Poskytovatel provádí instalaci terminálové stanice Poskytovatele u koncového uživatele Účastníka a poskytuje zároveň sjednané telekomunikační služby, Účastník je pro Poskytovatele zároveň plátcem i kontaktní osobou pro nahlašování poruch. IP adresy pro koncového zákazníka jsou poskytovány z rozsahu ČRa. Poskytovatel provádí instalaci terminálové stanice Poskytovatele u koncového uživatele Účastníka. Veškerý provoz od koncového uživatele je směrován přímo do propoje mezi Poskytovatelem a Účastníkem. Pro koncové zařízení jsou používány IP adresy z adresního rozsahu Účastníka. Kontaktní osobou pro Poskytovatele je přímo Účastník. Podmínkou pro tuto variantu je že Účastník má vlastní DHCP server pro přidělování IP adres. Instalaci terminálové stanice Účastníka u svého koncového uživatele provádí Účastník. Veškerý provoz od koncového uživatele je směrován přímo do propoje mezi Poskytovatelem a Účastníkem. Pro koncové zařízení jsou používány IP adresy z adresního rozsahu Účastníka. Kontaktní osobou pro Poskytovatele je přímo Účastník. Podmínkou pro tuto variantu je že Účastník má vlastní DHCP server pro přidělování IP adres. Služba obsahuje symetrické i nesymetrické varianty přístupové rychlosti, v různých úrovních agregace, dle aktuálního individuálního ceníku Telehousing Účelem služby TELEHOUSING je pronájem místa pro umístění zařízení elektronických komunikací, které je ve vlastnictví Účastníka a které slouží výhradně pro poskytování služby elektronických komunikací jeho jménem a v jeho prospěch a to pro komerční nebo nekomerční účely. Parametry služby jsou definovány Smlouvou a kromě lokalizace umístěného zařízení a velikosti obsazeného prostoru, zahrnují i další parametry nutné k zajištění bezpečného provozu zařízení (elektrická energie, protipožární ochrana, zabezpečení přístupu, apod.). Veškeré podmínky pro poskytnutí služby Telehousing jsou upraveny samostatným dokumentem Technické, ekonomické, právní a provozní podmínky poskytování služby TELEHOUSING, který je samostatnou přílohou Smlouvy. Poskytnutí služby Telehousing je podmíněno poskytováním Datových služeb ze strany Poskytovatele pro každé zařízení umístěné v rámci služby Telehousing. Poskytování takové služby je předmětem samostatné smlouvy Doplňkové služby CPE Služba může být rozšířena o nadstavbovou službu, která zahrnuje poskytnutí dodatečného zařízení (routeru, multiplexoru, či jiného přístupového zařízení, připojeného obvykle k přípojné lince na straně objektu Účastníka), nutného pro realizaci Účastníkem požadovaného rozhraní a komunikačního protokolu a dále dohled a rekonfiguraci tohoto dodatečného zařízení. Dodatečné zařízení je majetkem Poskytovatele a vztahují se na něj podmínky provozu a údržby dle Článku 6 těchto Provozních podmínek jako na součást uživatelské přípojky. Cena za realizaci této nadstavbové služby je stanovena dohodou mezi Poskytovatelem a Účastníkem s ohledem na cenu dodatečného zařízení Poskytovatele. Tato cena je konkrétně uvedena ve Smlouvě (Technické specifikaci Služby) a je připočtena k základní ceně přípojné linky, nebo je předmětem samostatné služby. Za dodatečné zařízení se nepovažuje modem, který je součástí protokolově nezávislého přenosového kanálu přípojné linky Správa domén Doplňková služba Správa domén funguje na principu subregistrátorského účtu ČRa u hlavního registrátora Internet.cz. Tato služba dovoluje ČRa obhospodařovat portfolio telekomunikačních služeb zákazníka i z pohledu správy domén. Účastník tak má možnost přenechat veškeré své aktivity na poli datových služeb plně na svém operátorovi (ČRa). Provoz služby se kromě těchto podmínek také řídí: - Provozními podmínkami registrátora, a Účastník objednáním služby zároveň vydává souhlas s těmito podmínkami. - Zvláštními podmínkami pro poskytování služby Poskytovatelem s názvem Podmínky poskytování a provozu domény formou služby Správa domén.

4 FaxMail Provoz faxových služeb je zajištěn službou Fax to mail, Účastník služby má zajištěno odesílání a přijímání faxů na ové adrese, která je totožná s adresou uvedenou ve smlouvě, resp. Technické specifikaci s využitím SMTP serveru Poskytovatele. Součástí služby je přidělení telefonního čísla, pokud není realizována služba přenositelnosti čísla. Účastníkovi služby FaxMAIL je zakázáno přenášet přidělené geografické telefonní číslo do jiných lokalit a na jiné připojení mimo síť Poskytovatele pomocí technických nebo jiných zařízení. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené tímto jednáním. Modemová volání není technicky možné zajistit. Přidělená nebo přenesená telefonní čísla jsou určena pouze pro příchozí a odchozí faxová volání Identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání Poskytovatel na vyžádání identifikuje zlomyslná a obtěžující volání (dále také jen IZV ), nejpozději však do 2 měsíců ode dne uskutečnění takového volání, a předá je Účastníkovi ve formě dohodnuté příslušným dodatkem. Výpis služby IZV se vztahuje k telefonním službám poskytovaných Poskytovatelem. Ve výpisu služby IZV, který je poskytován Účastníkovi, je uváděno v souladu s 84 odst. 4. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, úplné národní telefonní číslo stanice, ze které bylo voláno a datum a čas volání. Při obtěžujícím nebo zlomyslném volání, uskutečněném ze stanic zapojených do pobočkových ústředen, Účastník obdrží číslo spojovatelky nebo číslo příslušné vedlejší stanice. V obou případech se bude jednat o úplné, zpětně dovolatelné číslo s tím, že zpoplatněno bude pouze číslo příslušné konkrétní vedlejší stanice. V případě, kdy nelze technicky určit úplné národní telefonní číslo stanice (např. u některých mezinárodních volání), bude ve výpisu uveden pouze směr odkud zlomyslné nebo obtěžující volání pochází. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití dat, obsažených ve výpisu služby IZV, jakoukoliv osobou od okamžiku jeho předání k poštovní přepravě či jeho dodání Účastníkovi (jím označené osobě) obchodním zástupcem Poskytovatele. Povinnosti Poskytovatele vyplývající z uzavřené smlouvy zanikají dnem předání výpisu služby IZV k poštovní přepravě nebo dnem jeho dodání Účastníkovi obchodním zástupcem Poskytovatele WebHosting, MailSET Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz serveru, na kterém bude umístěna hostující webová prezentace Účastníka a ové schránky, pokud jsou součástí služby (dále jen web ). Za neposkytnutí Služby se nepovažuje případ výpadku dodávky elektrické energie nad rámec zajištění záložním zdrojem serveru, softwarové zásahy ze strany Účastníka a poruchy způsobené následkem neodborného zacházení ze strany Účastníka. Technologie PHP4 je podporována pouze na platformě LINUX, technologii ASP Poskytovatel nepodporuje. Poskytovatel zajistí zřízení a provoz ových služeb pod doménou Účastníka prostřednictvím virtuálního serveru v infrastruktuře Poskytovatele. Účastník je oprávněn využívat elektronickou poštu v rozsahu sjednaném Technickou specifikací. Pro přístup ke konfiguraci a správě elektronické pošty je určena adresa mailset.bluetone.cz chráněná přihlašovacími údaji, které Účastník obdrží při zprovoznění služby. Na všechny servery Poskytovatele je zakázán ping, a proto nelze za výpadek serveru považovat nedostupnost serveru prostřednictvím ICMP paketů. Doménové jméno má Účastník pronajaté do užívání od správce doménového jména a které je vedeno v centrálním registru CZ.NIC a kterému za pronájem domény platí. Poskytovatel k doménovému jménu nemá žádná práva, jen zajišťuje jeho provoz a registraci. Veškerá dispoziční práva na doménové jméno, které je řádně zaplaceno, náleží Účastníkovi a záleží na jeho uvážení, jak bude s daným jménem nakládat. Poskytovatel je technickým správcem domény, nikoliv jejím vlastníkem, ani plátcem. Poskytovatel neposkytuje hostování pro domény a weby a virtuální ové servery - nabízející nebo šířící obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky a platnými mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána, propagující potlačování základních práv a svobod skupin nebo jednotlivce, obsahující erotický a pornografický materiál, nabízející nelegálně získaný software za účelem dalšího prodeje a poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám, zaměřující se na spam, přetěžující databázové systémy (například použití nevhodné databáze, špatná indexace dat) Účastníků, kteří poškozují dobré jméno Poskytovatele či jeho pracovníků, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy, warez, crack a s podobným zaměřením. Poskytovatel má právo pozastavit poskytování služby a odstranit závadný obsah serveru, jestliže obsah webu je v rozporu s ustanovením těchto Provozních podmínek, přičemž případné zařazení Účastníkova webu do některé z uvedených oblastí je plně na uvážení Poskytovatele. Poskytovatel má právo na úhradu všech nákladů spojených s případným odstraněním Účastníkova webu. Poskytovatel neodpovídá za porušení vlastnických práv Účastníkem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény nebo jmen adresáře Účastníka, které jsou obchodními jmény a registrovanými ochrannými známkami. Účastník odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli nebo jiným osobám v důsledku přístupu třetích osob k službám Poskytovatele způsobeného zejména zneužitím přístupového uživatelského jména a hesla služby a dále zneužitím technologických funkcí aplikací pro správu webu a nebezpečným obsahem webové prezentace nebo aplikace ServerHousing Služba Serverhousing funguje na principu pronájmu zabezpečeného a optimalizovaného prostoru pro umístění IT zařízení Uživatele. Umístění se rozumí umístění, nebo provozování celého stojanu v podobě RACK nebo jednotlivého kusu zařízení (nebo jako U ) do RACKu Poskytovatele k tomu určenému. Každé umístěné zařízení v podobě RACK nebo U může být připojeno k datové síti poskytovatele, a může mu být přidělena pevná veřejná IP adresa. Kromě poskytovatele je k zařízení za zvláštních podmínek umožněn přístup vybranému počtu osob dle požadavku Účastníka. Provoz služby se kromě těchto podmínek také řídí: - V případě umístění zařízení v prostorách Poskytovatele dokumentem Provozní řád pro datové centrum Českých Radiokomunikací a.s. pro danou lokalitu. - V případě umístění zařízení v jiných prostorách, dle smlouvy, provozními dokumenty a podmínkami Provozovatele prostoru Monitoring CPE Monitoring služeb zajišťuje sledování určených datových prvků a okruhů v síti Účastníka zřízené Poskytovatelem. Pro získávání statistických dat je využíván flexibilní monitorovací nástroj NetVision založen zejména na protokolech SNMP a ICMP. Zároveň je přes datová rozhraní napojen na interní evidenční systémy služeb i sítě a také se systémem SIA (Service Impact Analysis) za účelem vyhodnocování alarmů a jejich dopadu na jednotlivé služby. Monitoring služeb Účastníkovi zprostředkovává (v závislosti na zákazníkem zakoupené variantě služby): Zobrazení základních parametrů služeb v přehledné summary tabulce, která zahrnuje 1) statické údaje: název služby, lokalitu služby, identifikaci služby a souvisejících okruhů včetně popisu nebo rozlišení (hlavní/záložní), parametry služby (rychlost) a 2) dynamické hodnoty: provozní status dle SIA, aktuální vytížení jednotlivých okruhů (nominální i procetuální), ICMP odezvu (round trip time) monitorovaných směrovačů a vytížení jejich CPU). V případě, kdy směrovač není součástí Služby zajišťované Poskytovatelem, Poskytovatel negarantuje zajištění této služby. Zobrazení seznamu zařízení a barevně zvýrazněných aktuálních provozních statusů s informacemi (typ zařízení, IP adresa, název zařízení dle Poskytovatele, informativní uživatelský popis zařízení, dostupnost za posledních 30 dnů) + související statistiky vytížení CPU a odezvy ICMP s listováním do historie Zobrazení mapy okruhů se stručným popisem lokalit a graficky znázorněným % vytížením okruhů s proklikem do detailních grafů datovostí (ručně je možné vytvořit pro zákazníka více map) Měření vytížení jednotlivých tříd QoS na rozhraní směrovačů. Tato funkcionalita je umožněna pouze u typů služeb s aktivním nastavením QoS. V případě kdy směrovač není součástí Služby zajišťované Poskytovatelem, Poskytovatel negarantuje zajištění této Služby. Měření datových toků jednotlivých aplikačních protokolů (Layer7) s využitím technologie Cisco NBAR. Pro zajištění této funkcionality je vyžadována podpora NBAR na daném směrovači. V případě kdy směrovač není součástí Služby zajišťované Poskytovatelem, Poskytovatel negarantuje zajištění této Služby. Služba je rozčleněna do základních balíčků: STANDARD: Přehled služeb;parametry služeb; jeden login PROFESSIONAL: Přehled služeb; Parametry služeb; Mapa okruhů; měření QoS; měření NBAR; Reporting (základní report); Více loginů

5 EXTRA: Přehled služeb; Parametry služeb; Mapa okruhů; měření QoS; měření NBAR; Reporting (více); IP; Více loginů, další parametry dle individuální specifikace 4. Používané přístupové technologie 4.1. Pevná účastnická vedení xdsl Technologicky na přípojkách xdsl ČRa spolupracují se společnostmi Telefonica Czech republic a.s.(dále též poskytovatel přístupu nebo subdodavatel ) a T-Mobile Czech Republic a. s. (dále též subdodavatel ). Poskytovatel přístupu využívá svou vlastní metalickou infrastrukturu a technologické vybavení. Subdodavatel buduje přípojky nad zpřístupněnou infrastrukturou Poskytovatele přístupu (na základě referenční smlouvy RUO). Společnost České Radiokomunikace a.s. přejímá podmínky jednotlivých společností a zároveň parametry služeb které jsou zohledněny v jednotlivých Dílčích smlouvách ke Službám uzavíraných s Účastníkem. Technologicky se přípojky dělí na asymetrické ADSL a symetrické SHDSL. Pro technologii ADSL se využívá protokolu ADSL2+ na zařízení certifikovaném pro ANNEX B (pro linky HTS i ISDN). Kapacita na ADSL linkách je sdílená ve skupinách (tzv agregační skupina). Technologie SHDSL se provádí v jedno i více-párovém zapojení a linky nejsou agregovány. Uváděná rychlost služby poskytované na pevném účastnickém vedení typu xdsl je rychlost maximálně dosažitelná. Maximální reálně dosahovaná rychlost přípojky v obou směrech je závislá na klíčových faktorech kvality a délky přístupového vedení (mezi koncovým bodem sítě a příslušným DSLAM poskytovatele přístupu). Dále pak na kvalitě a délce vedení vnitřních rozvodů v objektu Účastníka, příslušném typu použitého KZ, nebo sdílením přenosové kapacity přípojky například současným připojením více počítačů nebo aktivním využíváním z vůle Účastníka jiné služby sdílející přenosovou kapacitu přípojky. Minimální zaručenou úrovní služby na technologii xdsl je rychlost 256 kbps pro download a 64 kbps pro upload, pokud není nabízená úroveň rychlosti služby nižší. Pokud je skutečná úroveň služby nižší než úroveň zaručená, lze službu považovat za nedostupnou. Technologie mají v případě použití pro službu Českých Radiokomunikací a.s. tuto podobu: ADSL TO2 ADSL TMCZ SHDSL TO2 SHDSL TMCZ GSHDSL TO2 Účastník je povinen zajistit přístup servisních zaměstnanců Poskytovatele přístupu k vedení, pomocí kterého je služba realizována a jež je ve vlastnictví Poskytovatele přístupu. K tomuto účelu je Účastník povinen označit zásuvku, na které je vedení ukončeno číslem ID účastnického vedení dle předávacího protokolu Služby nebo daňového dokladu/faktury za poskytnutou Službu. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zrušení nebo pozastavení provozu Služby následkem uplatnění vlastnických práv subdodavatele k vedení, pomocí kterého byla Služba zřízena. K takovému kroku ze strany subdodavatele může dojít výhradně z následujících důvodů: Pokud Účastník požádá společnost Poskytovatele přístupu o novou telefonní službu (HTS, ISDN2), pro jejíž realizaci nelze technicky vytvořit další účastnické vedení, a v rámci zákonných povinností Poskytovatele přístupu zajistit tzv. univerzální službu, bude na základě písemného oznámení společnosti Poskytovatele přístupu ukončen pronájem daného vedení ve prospěch objednané univerzální služby. Pokud Účastník neuhradí peněžité dluhy, týkající se služby společnosti Poskytovatele přístupu, poskytované na stejném účastnickém metalickém vedení jako Služba dle této Smlouvy kde je provozována služba Poskytovatele (přerušení nebo zpoždění plateb, nebo nevypořádané dlužné částky za službu společnosti Poskytovatele přístupu, poskytovanou na kmenové lince). Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zrušení nebo pozastavení provozu vedení ze strany subdodavatele, dojde-li k němu z důvodů uvedených v předchozím odstavci těchto Provozních podmínek. V případě, že se v průběhu realizace (nebo změny) přípojky, nebo dílčí Služby vyskytnou nepředvídatelné objektivní okolnosti, které znemožní Poskytovateli realizaci objednávky nebo její části požadovaným (dohodnutým) způsobem, nebo v požadovaném (dohodnutém) termínu, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel takovou okolnost nebo její následky mohl s využitím všech možností odvrátit nebo překonat, je Poskytovatel povinen Účastníka o této situaci informovat a navrhnout případnou úpravu řešení. Za objektivní okolnosti znemožňující realizaci Služby dohodnutým (obvyklým) způsobem se považují zejména tyto okolnosti: nemožnost realizace digitálního okruhu formou subdodávky Poskytovatele přístupu z důvodu nedostatečné kvality metalického vedení, vyčerpání kapacity kabelu, či jiných technických problémů ze strany subdodavatele. V případě, kdy obě smluvní strany předpokládaly realizaci služby s využitím subdodávky subdodavatele. nedostatečná kvalita účastnického metalického vedení či jiné technické problémy ze strany společnosti Poskytovatele přístupu. V případě, kdy obě smluvní strany předpokládaly realizaci služby s využitím zpřístupněného účastnického metalického vedení poskytovatele přístupu. nesplnění povinnosti Účastníka zajistit souhlas majitele objektu, ve kterém bude dílčí služba nebo přípojka umístěna. nepřipravenost budovy, ve které je požadováno ukončení okruhu, z hlediska podmínek instalace zařízení Poskytovatele (zejména nezajištění napájení nebo nezajištění vybavení místa instalace dle norem pro instalaci elektrického zařízení či jiných obecně platných norem ČSN). změna zákonů, změna podmínek oprávnění k podnikání v elektronických komunikacích či jiné legislativní důvody. Poskytovatel má právo kontroly přípojného koncového zařízení Účastníka z hlediska shodnosti druhu a typu zařízení a způsobu jeho připojení. Účastník je povinen zajistit subdodavateli přístup ke koncovému bodu sítě za účelem zjištění, ověření a odstranění poruchy na účastnickém vedení. Pokud Účastník odmítne poskytnout přiměřenou součinnost pro zřízení služby, je Poskytovatel oprávněn Účastníkovi účtovat smluvní pokutu ve výši Kč bez DPH. Poskytovatel může odmítnout uzavření smlouvy, pokud požadavek žadatele je technicky nerealizovatelný, nebo když kvalita přípojného vedení žadatele neumožňuje na základě výsledků posuzování Poskytovatele bezproblémové zřízení či poskytování Služby. V případě ukončení smluvního vztahu: Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zrušení nebo pozastavení provozu Služby následkem uplatnění vlastnických práv Provozovatele vedení k vedení, pomocí kterého byla služba zřízena ADSL/VDSL (na základě Ws nabídky TO2 Carrier Broadband OXI ADSL) Služba je zrealizována na základě velkoobchodní nabídky společnosti Telefonica Czech Republic a zajišťuje propojení datové sítě Poskytovatele přes datovou síť, DSLAM a účastnické metalické vedení společnosti Telefonica s lokalitou Účastníka K přenosu dat přes účastnické metalické vedení slouží protokol ADSL, ADSL2+ nebo VDSL. Poskytovatel Účastníkovi při zprovozňování služby nad technologií ADSL/VDSL dodá modem podporující daný přenosový protokol nad metalickým účastnickým vedením (ADSL/VDSL) a zároveň požadovaný rozsah služeb. Za modemem mohou být Poskytovatelem instalována další přenosová zařízení, vyžadující příslušný počet připojení k elektrické rozvodné síti. Poskytovatel neručí za funkčnost služby za vstupním rozhraním zařízení, které na technologii ADSL/VDS umístil Účastník. Technologie ADSL a VDSL jsou společností Telefonica nabízeny jen ve variantě asymetrické, kdy downlink disponuje větší přenosovou kapacitou než uplink. Technologie ADSL/VDSL jsou agregované v poměru 1:20 nebo 1:50. Technologii lze provozovat bud na metalickém účastnickém vedení, které zároveň funguje i pro přenos hlavní telefonní stanice (HTS) nebo linky ISDN2 společnosti Telefonica, nebo kde funguje jen přenos dat po technologii ADSL/VDSL k Poskytovateli Optika Služba realizovaná pomocí optického vedení Poskytovatele nebo jeho partnerů. Technické parametry služby jsou stanoveny v Technické specifikaci služby. Rozhraním odpovědnosti za poskytované Služby jsou výstupní svorky koncového telekomunikačního zařízení Poskytovatele POP Služba odběru přenosové kapacity přímo na objektu Poskytovatele. Účastník je povinen dodržovat veškeré Provozní a bezpečnostní opatření stanovená pro objekt odběru Služby určená Poskytovatelem. Pronájem místa pro umístění zařízení Účastníka na objektu Poskytovatele není součástí Služby a řídí se vlastním smluvním ujednáním.

6 4.2. Wireless (bezdrátové) technologie Služba je provozována v bezlicenčním (volném) pásmu, kdy Poskytovatel neručí za případné výpadky způsobené zarušením přenosového rádiového pásma, případně v licenčním pásmu, kdy má přenosové rádiové pásmo Poskytovatel vyhrazeno licencí Českého telekomunikačního úřadu a Poskytovatel zde garantuje kvalitu a dostupnost služby v mezích stanovených Technickou specifikací služby. Rozhraním odpovědnosti za poskytované služby jsou výstupní svorky koncového telekomunikačního zařízení (KTZ) Poskytovatele. Pronájem za umístění koncového zařízení na objektu Účastníka není součástí Služby Point-to-Multipoint Telekomunikační spojení založené na komunikaci koncových zařízení Účastníka s centrálním bodem sítě Poskytovatele. Data odesílaná z centrálního bodu sítě jsou přijímána několika koncovými zařízeními u Účastníků, zatímco data odesílaná z koncových zařízení se shromažďují v jednom centrálním bodě v dané části sítě Poskytovatele. Centrální zařízení komunikuje s více koncovými zařízení, které sdílí přenosovou kapacitu. Point-to-Multipoint sítě Poskytovatele: WiMAX 3,5 GHz Technologie WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je v síti Poskytovatele provozována v licencovaném pásmu 3,5GHz v kanálech se šířkou 3,5MHz nebo 7MHz na principu Point-to-Multipoint. U Účastníka je umístěna terminálová stanice umožňující připojení k základnové stanici a realizaci a realizaci služeb přenosu dat, hlasu i videa. Pro poskytování služeb není zapotřebí přímá viditelnost, je možné použít provedení indoor i outdoorové antény. V síti Poskytovatele je implementována technologie fixního WiMAXu d, která odpovídá standardu WiMax Fóra Provoz v síti WiMAX Poskytovatele je korigován na základě uplatnění zásad QoS, hlasový provoz je prioritizován pro zajištění kvality služby. V síti Poskytovatele je možné prostřednictvím technologie WiMAX využít pro přenos hlasových služeb protokoly SIP a MGCP s kodeky G.711, G.729, pro typy služeb Centrex, IP GW, SIP trunking. Protokoly typu P2P (peer-to-peer) mají nastavenu nižší prioritu přenosu. SR Telecom 3.5 GHz Technologie pracuje pomocí mikrovlnného zařízení pracujícího v garantovaném pásmu 3,5 GHz na principu Point-to-Multipoint, které zaručuje nerušený přenos signálu. Terminálová stanice se skládá ze dvou částí a to: vnitřní jednotky, která je instalována ve vnitřních prostorách Účastníka, sloužící pouze pro realizaci koncového bodu sítě a vnější integrované jednotky, která je instalována ve vnějším prostředí zpravidla na střeše, příp. upevněna na zdi budovy apod. Terminálové stanice systému mají výhradně analogové hlasové porty. Realizace přípojky typu ISDN není možná. Bezdrátová technologie v pásmu 5.4GHz Technologie pracuje pomocí mikrovlnného zařízení pracujícího v negarantovaném pásmu 5,4 GHz na principu Point-to-Multipoint, které zaručuje přenos signálu. U Účastníka služby je umístěna malá terminálová stanice umožňující připojení k základnové stanici a realizaci všech služeb. Součástí může být zřízení jedné telefonní linky s technologií Voice over IP a přidělení jednoho geografického čísla. Součástí služby je přidělení jedné statické privátní IP adresy v konfiguraci NAT 1:n, případně NAT 1:1. Provoz v síti je korigován pomocí prioritizace protokolů Point-to-Point Telekomunikační spojení založené na oboustranné komunikaci zařízení Poskytovatele umístěného na straně Poskytovatele a zařízení Poskytovatele umístěného na straně Účastníka. Zařízení je po celou dobu provozu služby i po skončení provozu služby ve vlastnictví Poskytovatele. Účastník získává vyhrazenou přenosovou kapacitu s garantovanými parametry Obsah služby Poskytování služby zahrnuje tyto činnosti zajišťované Poskytovatelem: zřízení služby, změna parametrů služby, ukončení poskytování služby, provoz služby, provozní dohled a servis. 5. Všeobecně závazné procedury 5.1. Zřízení služby Poskytovatel a Účastník uzavřou smlouvu. Pro každou požadovanou službu je ke smlouvě přiložena Technická specifikace služeb, která obsahuje technické parametry služby, její nastavení a ceny za zřízení a provoz Služby. Poskytovatel zřizuje koncové body Služby na základě údajů uvedených ve Smlouvě, zejména v Technické specifikaci služby. Zřízení koncových bodů služby, instalace směrovacího zařízení nebo koncového zařízení v termínech uvedených ve smlouvě je podmíněno tím, že Účastník: ve smlouvě, resp. Technické specifikaci služby přesně a definitivně určil jejich umístění, zajistil písemný souhlas majitele objektu a majitele vnitřních rozvodů s jejich instalací, pokud je nutný, poskytl veškeré nezbytné podklady pro zpracování projektu, pokud je nutný, zajistil písemné prohlášení subjektu, který má zřízenu příslušnou účastnickou stanici, pokud je takové prohlášení nutné k zabezpečení poskytování příslušné Služby, poskytl veškeré nezbytné podklady pro zajištění příslušných povolení, rozhodnutí, popř. vyjádření pokud jsou nutná, schválil projekt, pokud byl zpracován, zajistil prostředí pro instalaci koncových bodů nebo směrovacího zařízení podle podmínek uvedených v článku 6 těchto Provozních podmínek, umožnil oprávněným osobám Poskytovatele přístup do prostor, kde budou zařízení umístěna. Účastník je povinen uhradit veškeré náklady spojené se zřízením příslušné Služby, které musí Poskytovatel vynaložit, nesplní-li Účastník podmínky uvedené v předchozím odstavci těchto Provozních podmínek a pokud Účastník neposkytne přiměřenou součinnost při zřízení Služby, pokud není stanoveno jinak. Poskytovatel zprovozní Službu po zřízení koncových bodů služby, resp. po instalaci směrovacího zařízení, které zajišťuje Poskytovatel. Instalaci směrovacího zařízení může za předem stanovených podmínek provést i Účastník. Po zprovoznění Služby prověří kontaktní osoby Účastníka a Poskytovatele funkčnost Služby a podepíší Předávací protokol služby (pokud není v příslušné Technické specifikaci služby stanoveno jinak). Služba je zřízena dnem uvedeným v podepsaném Předávacím protokolu služby nebo dnem písemného oznámení Poskytovatele o zřízení Služby nebo dnem prvního využití Služby podle toho, která skutečnost nastane dříve. Koncová zařízení poskytnutá Účastníkovi Poskytovatelem formou pronájmu nebo výpůjčky jsou uvedena v Technické specifikaci služby a/nebo na předávacím protokolu Služby. Účastník se zavazuje zabezpečit tato zařízení proti odcizení, zničení a poškození. Dále se zavazuje, že zařízení v pronájmu od Poskytovatele nebude bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele kamkoliv přemísťovat, ani s ním jiným způsobem manipulovat. Po ukončení Smlouvy je Účastník povinen pronajaté zařízení Poskytovateli vrátit, a to bezodkladně, na písemnou výzvu Poskytovatele. Plánovaný termín zřízení nebo změny služby, uvedený ve smlouvě, platí pouze za předpokladu dodržení povinností Účastníka, uvedených v ustanoveních článku 7 těchto Provozních podmínek, dále ve Všeobecných podmínkách poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) a za předpokladu, že byla vydána potřebná správní rozhodnutí, která již nabyla právní moci. Poskytovatel může odmítnout uzavření smlouvy nebo změnu Služby, pokud požadavek žadatele je technicky nerealizovatelný. V případě, že se v průběhu realizace (nebo změny) přípojky, nebo dílčí služby vyskytnou nepředvídatelné objektivní okolnosti, které znemožní Poskytovateli realizaci objednávky nebo její části požadovaným (dohodnutým) způsobem, nebo v požadovaném (dohodnutém) termínu, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel takovou okolnost nebo její následky mohl s využitím všech možností odvrátit nebo překonat, je Poskytovatel povinen Účastníka o této situaci informovat a navrhnout případnou úpravu řešení. Je-li to nutné, Poskytovatel navrhne i případnou změnu ceny a termínu realizace tak, aby odpovídala změněnému řešení. Nedojde-li k oboustranně akceptovatelné dohodě o změně řešení (včetně dohody o změně ceny a termínu realizace), je Poskytovatel oprávněn formou písemného oznámení od realizace Služby odstoupit. Žádné ze smluvních stran v tomto případě nárok na uplatnění jakékoli smluvní pokuty, nebo náhrady škody nevzniká. Účastník je povinen zajistit souhlas majitele objektu (dále jen Souhlas ), ve kterém bude dílčí služba nebo přípojka dle předmětu smlouvy, resp. Technické specifikace ukončena, s umístěním zařízení sítě Poskytovatele v tomto objektu, pokud je nutný. Pokud je uživatelská přípojka realizována prostřednictvím subdodávky, je Účastník povinen neprodleně zajistit souhlas majitele objektu se zřízením digitálního okruhu pro potřeby zajištění subdodávky. Pokud je uživatelská přípojka realizována pomocí bezdrátové

7 technologie, je povinností Účastníka zajištění písemného souhlasu majitele objektu s umístěním anténního systému na objektu, jakož i s případnými nezbytnými stavebními úpravami, které s montáží bezdrátové technologie souvisí - a to na střeše budovy, ve vnitřních prostorách budovy, případně na vnějším plášti budovy a na balkóně přináležejícímu k bytu, nebo bytové jednotce Účastníkem užívané. Pokud je uživatelská přípojka realizována prostřednictvím metalického vedení, povinností Účastníka je zajistit souhlas Účastníka poskytovatele přístupu (vlastníka kontraktu k uvedenému účastnickému vedení), a to prostřednictvím vyplněného a podepsaného Zákaznického autorizačního formuláře pro služby zpřístupnění účastnického metalického vedení. Pokud je Účastník zároveň vlastníkem nemovitosti, je podepsaná smlouva, resp. Technická specifikace zároveň Souhlasem. Pokud je přípojné vedení pronajato Poskytovatelem od třetí osoby, je Souhlas použit pro potřeby jednání Poskytovatele s třetí osobou. Pokud je přístupový okruh realizován pomocí bezdrátové technologie, Účastník je povinen zajistit případně také souhlas jiných subjektů (jestliže je podle zákona vyžadován) s umístěním anténního systému v nebo na nemovitosti a s případnými nezbytnými stavebními úpravami, které s montáží bezdrátové technologie souvisí. Hromosvodná soustava nemovitosti musí odpovídat požadavkům ČSN, což musí být doloženo kopií platné zprávy o výchozí nebo periodické revizi hromosvodu. Pokud majitel objektu, kde bude dílčí služba, nebo okruh ukončen, požaduje za umístění zařízení sítě Poskytovatele jakoukoli formu finanční úhrady, například nájemné za místo na střeše objektu pro umístění antény, tuto částku hradí Účastník. Poskytovatel se zavazuje, že v rámci instalace služeb předvede jejich funkčnost Změna parametrů služby Obě smluvní strany podepíší novou Technickou specifikaci, zpracovanou na základě požadavku Účastníka, případně Dodatek smlouvy. Na základě nové Technické specifikace nebo Dodatku smlouvy provede Poskytovatel změnu Služby. Při změně umístění koncového bodu služby platí podmínky jako při zřízení služby. Po zprovoznění změny Služby prověří kontaktní osoby Účastníka a Poskytovatele funkčnost služby a podepíší Předávací protokol služby. Změna Služby je provedena dnem uvedeným v podepsaném Předávacím protokolu služby nebo dnem písemného oznámení Poskytovatele o zřízení Služby nebo dnem prvního využití změněné Služby podle toho, která skutečnost nastane dříve. Poskytovatel je oprávněn měnit účastnické číslo stanice z naléhavých technických důvodů i bez souhlasu Účastníka, pokud je to nutné k řádnému poskytování služby, přičemž na tuto změnu bude Účastník předem upozorněn a to co nejdříve nebo ve lhůtě stanovené správním orgánem nebo právním předpisem. Technickým důvodem se rozumí zejména rozhodnutí příslušného správního orgánu o změně čísla (číslovacího plánu) v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. nebo pokud je to stanoveno v jiném právním předpisu. Účastník nebo uživatel nemá nárok na úhradu výdajů nebo na případnou náhradu škody, která může vzniknout při změně čísla v důsledku změny číslovacího plánu nebo jiného právního předpisu. Poskytovatel je oprávněn měnit IP adresy, které má Účastník přidělen v rámci využívání služby, a to ze závažných technických důvodů i bez souhlasu Účastníka, pokud je to nutné k zajištění řádného poskytování služby, přičemž na tuto změnu bude Účastník předem upozorněn. Účastník nebo uživatel nemá nárok na úhradu výdajů nebo na případnou náhradu škody, která může při takové změně vzniknout Ukončení poskytované služby Poskytování služby je ukončeno dnem uplynutí příslušné výpovědní doby, dnem odstoupení nebo dnem, na kterém se smluvní strany dohodly, nebo dnem uvedeným v bodu 12. platných Všeobecných podmínek. Účtování ceny za provoz končí okamžikem skutečného ukončení poskytování Služby. Po ukončení poskytování Služby je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vrátit druhé straně vše, co je vlastnictvím druhé smluvní strany. K tomu účelu uživatel mimo jiné zpřístupní Poskytovateli na dobu nezbytnou pro demontáž prostory ve svém užívání, kde je umístěno zařízení Poskytovatele. Účastník je povinen vrátit veškerá zařízení Poskytovatele poskytnutá Účastníkovi Poskytovatelem formou pronájmu nebo výpůjčky pro zajištění funkčnosti Služby při ukončení Smlouvy, popř. jednotlivé služby nebo na písemnou žádost Poskytovatele. Pokud Účastník zařízení Poskytovateli po ukončení Smlouvy nebo jednotlivé Služby nevrátí nebo je vrátí poškozené (tj. v nefunkčním stavu nebo stavu, který neodpovídá běžnému opotřebení), je povinen uhradit Poskytovateli způsobenou škodu (včetně pronajatého KTZ, pokud nebude odkoupeno) Provoz služby Poskytovatel zajišťuje provoz služby na základě údajů ve Smlouvě, zejména v jejích přílohách a dalších dokumentech, kterými se Smlouva řídí. Služba je poskytována nepřetržitě, s výjimkou doby pro plánovanou údržbu. Služba je poskytována v kvalitě odpovídající příslušným předpisům. Poskytovatel je povinen udržovat funkčnost sjednané služby, která je předmětem smlouvy. Ke Službě je poskytnuta služba garantované úrovně kvality (Service Level Agreements) s parametry, které jsou uvedeny ve Smlouvě. Pokud není ve Smlouvě SLA Stanoveno, řídí se SLA definicí pro SLA-0. SLA-0 je umístěno v aktuální podobě na webových stránkách Poskytovatele. Účastník se zavazuje zařízení užívat řádným způsobem a zabezpečit zařízení, které je majetkem Poskytovatele, proti odcizení, zničení a poškození. Dále se zavazuje, že zařízení nebude bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele kamkoliv přemísťovat, ani s ním jiným způsobem manipulovat. V případě, že taková situace nastane, je Účastník povinen informovat Poskytovatele o krádeži, ztrátě, zničení nebo poškození zařízení nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od vzniku takové události. Dojde-li ke zničení, odcizení nebo poškození zařízení nebo jeho části, má Účastník právo na jeho výměnu, a to po zaplacení náhrady škody Poskytovateli. Poskytovatel neručí za funkci a rozsah služeb v případě zásahu do konfigurace KTZ Účastníkem nebo třetí osobou. Účastník se zavazuje, že bude služby využívat jen v rámci platných právních předpisů a nebude systém zatěžovat nefunkčními aplikacemi, nebo nevyžádanou reklamou a podnikat kroky směřující proti funkci a bezpečnosti provozních systémů Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá Účastníkovi za funkčnost aplikací a zařízení, které nejsou předmětem smlouvy. Předmětem smlouvy není ani správa a údržba sítě LAN u Účastníka, správa mail a internet serverů Účastníka, firewall Účastníka a dalších zařízení Účastníka určených pro přístup do sítě internet, pokud nejsou výslovně uvedeny v přílohách smlouvy. Dohodou mezi Účastníkem a Poskytovatelem může být na základě požadavku Účastníka stanoven Provozní řád sítě Účastníka, ve kterém budou pro každý objekt Účastníka se zařízením Poskytovatele stanoveny základní údaje pro běžný technický styk (odpovědná osoba, její adresa, telefonní číslo apod.), i ujednání o postupu případné opravy v případě vzniku závady v objektu Účastníka v mimopracovní době. Poskytovatel neodpovídá za obsah informací přenášených v rámci služeb, ani za případné porušení práv třetích osob informacemi přenášenými v rámci služeb Internet. Poskytovatel neodpovídá za porušení vlastnických práv Účastníkem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény nebo jmen adresáře Účastníka, které jsou obchodními jmény a registrovanými ochrannými známkami. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Účastníkovi či třetí straně v souvislosti s využíváním služeb a sítě Internet, dále za škody způsobené přerušením provozu u Účastníka, či ztrátou dat při jejich přenosu. Poskytovatel se zavazuje, že nezneužije informace o osobních údajích Účastníka, ani je neposkytne třetí osobě. Účastník se zavazuje, že nebude využívat služby poskytovatele k přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu či jiný veřejný zájem, byly v rozporu s dobrými mravy, zvyklostmi, zásadami poctivého obchodního styku, nebo byly jinak v rozporu s právními předpisy, normami Evropských společenství či mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Účastník není oprávněn využívat služeb poskytovatele k tomu, aby zasílal třetím stranám nevyžádané informace, provozovat zařízení způsobem ohrožujícím, omezujícím či napadajícím jiné zařízení, nebo provádět činnosti, kterými by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval nebo mohl narušit jejich práva. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz služby, poruší-li Účastník ustanovení těchto podmínek a na výzvu Poskytovatele nezjedná nápravu Provozní dohled služeb Poskytovatel zajišťuje prostřednictvím dohledového centra nepřetržitý dohled nad provozem služby. Úroveň dohledu služby a helpdesk je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Provozní servis Poskytovatel zajišťuje nové uvedení Služby do provozu v případě, kdy je závada zjištěna na straně Poskytovatele. Závada, o níž Poskytovatel objektivně zjistil, že nemá příčinu na straně Poskytovatele nebo že ji zavinil Účastník, se nezapočítává do doby nedostupnosti služby ani do celkového počtu závad. 6. Podmínky pro instalaci a provoz koncových bodů služby 6.1. Vlastnosti prostředí a provozních prostor (místností) Účastník je povinen zajistit na svůj náklad potřebné provozní prostory a podmínky pro provoz zařízení Poskytovatele, souvisící s poskytovanou Službou. Tyto podmínky, uvedené dále v tomto článku, musí po celou dobu poskytování Služby odpovídat požadavkům Poskytovatele a nemohou být měněny bez jeho písemného souhlasu. Účastník nesmí měnit bez osobní účasti nebo písemného souhlasu Poskytovatele nastavení, zapojení, umístění a prostorové uspořádání zařízení Poskytovatele v lokalitě Účastníka mezi koncovými body Služby proti stavu při zřízení Služby. Účastník je povinen učinit opatření, zabraňující třetím osobám v manipulaci se zařízením Poskytovatele v lokalitě Účastníka.

8 Velikost prostoru pro instalaci zařízení koncového bodu služby s přímým přístupem musí být dostatečná pro umístění skříně o půdorysných rozměrech 600 x 600 mm a výšce 1000 mm (není-li příp. v projektu uvedeno jinak) a pro manipulaci spojenou s připojením kabelů z přední a zadní strany skříně. Velikost prostoru musí být dostatečná pro ventilaci. Pro směrovací zařízení je nutno zajistit prostor o půdorysných rozměrech 600 x 400 mm a výšce 200 mm. Teplota v provozní místnosti nesmí klesnout pod +10 C a nesmí překročit +35 C ani při instalované tepelné zátěži 2000 W. Vlhkost v provozní místnosti musí být v rozsahu 10 až 80 %, nekondenzující. Zařízení Poskytovatele nesmí být vystaveno působení zatékající ani stříkající vody a plynných ani kapalných chemikálií. Prašnost v provozní místnosti musí odpovídat prostředí AB5 a AE1 podle ČSN Napájení a uzemnění Pro provoz zařízení Poskytovatele Účastník na své náklady zajistí a bude poskytovat bezúplatně napájení ss. 48V/40A nebo stříd. 230V/10A na okruhu chráněném jističem, nebo napájení podle jiných požadavků uvedených případně v projektu. Pro připojení měřicích a testovacích přístrojů při instalaci a údržbě zajistí Účastník alespoň jednu síťovou zásuvku 230 V/10A v blízkosti zařízení, napájenou ze stejné fáze jako zařízení koncového bodu služby nebo směrovacího zařízení v lokalitě nepřímého přístupu. Veškeré elektrické rozvody, z nichž Účastník napájí zařízení koncového bodu služby nebo směrovacího zařízení v lokalitě nepřímého přístupu, musí mít doklad, že na nich byla provedena výstupní revize elektrických zařízení. Účastník definuje v místnosti, kde je zařízení instalováno, uzemňovací bod společný pro zařízení poskytovatele a bezprostředně spolupracujícího zařízení Účastníka. Pokud je instalováno vnější radioreléové zařízení, musí Účastník předložit doklad o provedení revize hromosvodu v předchozích třech letech Povolení k instalaci Účastník je povinen zajistit Poskytovateli součinnost při přípravě stavebních a instalačních prací pro instalaci zařízení Poskytovatele, souvisících s poskytovanou Službou. Tato součinnost spočívá především v zajištění písemného souhlasu majitele objektu a majitele vnitřních rozvodů v objektu, ve kterém se nachází lokalita Účastníka (případně v dalších objektech uvedených ve smlouvě), s provedením projektových, stavebních a instalačních prací a poskytnutí všech nezbytných podkladů a dokladů ke zpracování projektové dokumentace. Plánované datum zřízení nebo změny Služby, uvedené ve smlouvě, platí pouze za předpokladu dodržení povinností Účastníka, uvedených článku 5 těchto Provozních podmínek a v předchozích ustanoveních části 6 těchto Provozních podmínek a za předpokladu, že jsou potřebná správní rozhodnutí vydána v základní správní lhůtě. 7. Rozšířená platnost podmínek pro služby Provozní podmínky platné pro službu Internet jsou také platné pro služby: ADSL Plus; ADSL+; Angel; Bluetone ADSL; Bluetone Business Internet; Bluetone Internet; Bluetone Premium; Business; Business 2LINE; Business ADSL; Business Line; Business SHDSL; Business WiMAX; Business Wireless; CEN; Classic 2007; Classic 2008; CLASSIC ADSL; Classic ADSL; Combi; Data - CN,CEN; Data - LLU; DSL Business; DSL FIXLine; DSL Home; Internet ADSL Basic; Internet WiMAX; Internet Wireless; Internet Wi-Fi; Internet WL; Obecná služba; Premium ADSL SPV; Premium ADSL Voice; Premium ADSL WL; Premium ADSL WL CRA; Premium HOME - FTTH; Premium Sky; Premium Telefon; Premium WiMAX; xdsl Line. Provozní podmínky platné pro službu ecall jsou také platné pro služby: Business e-call; Business E-Call; CEN; Obecná služba; Premium Sky; Premium WiMAX; Voice e-call; xdsl Line. Provozní podmínky platné pro službu ccall jsou také platné pro služby: Business Free Line; Business Global Line; Business Partner Line; Business WiMAX; Obecná služba; Voice 800; Voice 844. Provozní podmínky platné pro službu tcall jsou také platné pro služby: Angel; Bluetone Business Voice; Bluetone Premium; Business; Business 2LINE; Business ADSL; Business Line; Business SHDSL; Combi; DSL Business; DSL Home; DSL Voice; Obecná služba; Premium ADSL Voice; Premium ADSL WL; Premium ADSL WL CRA; Premium Telefon; Voice; Voice Business; xdsl Line. Provozní podmínky platné pro službu MPLS VPN jsou také platné pro služby: Business Data; Business MPLS; Data - CN,CEN; Data - LLU; MPLS; Obecná služba. Provozní podmínky platné pro službu Universal VPN jsou také platné pro služby: Business IPsec VPN; Data - CN,CEN; Data - LLU; Obecná služba. Provozní podmínky platné pro službu Frame Relay VPN jsou také platné pro služby: Business Data; Business Frame Relay; Data - CN,CEN; Data - LLU; Obecná služba; Propoj; Přeprodej okruhů. Provozní podmínky platné pro službu ATM jsou také platné pro služby: Business ATM; Business Data; Data - CN,CEN; Data - LLU; Obecná služba; Propoj; Přeprodej okruhů. Provozní podmínky platné pro službu Digital Line jsou také platné pro služby: Business Data; Business Digitální Okruh; Data - CN,CEN; Data - LLU; Digitální okruh přes síť; Linka BOD-BOD přes síť; Obecná služba; Propoj; Přeprodej okruhů. Provozní podmínky platné pro službu Ethernet Line jsou také platné pro služby: Business Data; Linka BOD-BOD přes síť; Obecná služba; Propoj; Přeprodej okruhů. Provozní podmínky platné pro službu WDM Line jsou také platné pro služby: Linka BOD- BOD přes síť; Obecná služba; Propoj; Přeprodej okruhů. Provozní podmínky platné pro službu Pronájem přípojné linky jsou také platné pro služby: Linka BOD-BOD mimo síť; Obecná služba; Pronájem optiky; Propoj; Přeprodej okruhů. Provozní podmínky platné pro službu Telehousing jsou také platné pro službu: Obecná služba. Provozní podmínky platné pro službu CPE jsou také platné pro služby: Bluetone SafePACK; Obecná služba; SMC Barricade a jakékoliv služby jejichž předmětem je pronájem zařízení Poskytovatele Účastníkovi. Provozní podmínky platné pro službu Domain Management jsou také platné pro služby: Obecná služba; Registrace domény a jakékoliv služby jejichž předmětem je provoz domény Poskytovatelem Účastníkovi. Provozní podmínky platné pro službu FaxMail jsou také platné pro služby: Fax2Mail; Obecná služba. Provozní podmínky platné pro službu Identifikace zlomyslných volání jsou také platné pro službu: MCID. Provozní podmínky platné pro službu WebHosting jsou také platné pro služby: Web Hosting; Obecná služba. Provozní podmínky platné pro službu MailSet jsou také platné pro služby: MailSET; Obecná služba. Provozní podmínky platné pro službu Serverhousing jsou také platné pro službu: Obecná služba. Provozní podmínky platné pro službu Monitoring KZ jsou také platné pro služby: Monitoring datových prvků; Obecná služba. 8. Platnost Provozních podmínek Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Provozní podmínky v souladu s postupem uvedeným ve Všeobecných podmínkách. Tyto Provozní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Tyto Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Provozní

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband PŘÍLOHA 1 Přístupy a ceny SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Broadband mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Přehled rozsahu SLUŽeb a jednotlivých typů přístupů

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

2 Popis Produktu 2.1 Základní vlastnosti

2 Popis Produktu 2.1 Základní vlastnosti Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací - Produkt W/S WiMAX (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Zákaznické číslo 300 30 Smluvní strany: České Radiokomunikace a. s., IČ: 27444902, DIČ: CZ27444902,

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

POPIS SLUŽBY VISION 2013

POPIS SLUŽBY VISION 2013 POPIS SLUŽBY VISION 2013 1. Obsah služby Veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních služeb prostřednictvím volby operátora. Existují

Více

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby Tento dokument doplňuje a upravuje podmínky poskytování služby EMEA Internet DSL (dále jen Služba ) a tvoří přílohu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. 1. Základní podmínky pro zřízení

Více

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE Datum převzetí: Příloha ke smlouvě č.: Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE SPECIFIKACE SLUŽBY: Služba IP VPN Forte umožňuje připojení centrály nebo poboček zákazníka k privátní

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ HLASOVÝCH SLUŽEB (VOIP) společnosti Internethome s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ HLASOVÝCH SLUŽEB (VOIP) společnosti Internethome s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ HLASOVÝCH SLUŽEB (VOIP) společnosti Internethome s.r.o. Č.j 04/2011 Obsah 1. Úvodní ustanovení...2 2. Výklad použitých pojmů...2 3. Charakteristika Služby a podmínky pro

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Podmínky připojení operátorů KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect

Podmínky připojení operátorů KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect Podmínky připojení operátorů KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect Aby bylo možné připojit Operátora KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect je nezbytné splnění podmínek uvedených v níže uvedených dokumentech,

Více

Obchodní podmínky služby Pevný internet (xdsl)

Obchodní podmínky služby Pevný internet (xdsl) Obchodní podmínky služby Pevný internet (xdsl) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši.

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši. Tento ceník je určen pro služby GTS telefonní připojení, GTS komplet, GTS komplet office, GTS telefonní volba, GTS IP komplet, GTS komplet pro a GTS duo expres. Tyto služby jsou zpoplatněny: a) ceníkem

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Reaktivaci / Deaktivaci služby Internet HOME PLUS

Reaktivaci / Deaktivaci služby Internet HOME PLUS CENÍK SLUŽBY INTERNET HOME PLUS (platný od 1. 11. 2014) 1. CENA SLUŽBY Cena služby Internet HOME PLUS se skládá z následujících součástí: Instalace služby Internet HOME PLUS Služba Internet HOME PLUS 1.1

Více

Širokopásmová komunikace

Širokopásmová komunikace Širokopásmová komunikace Vysokorychlostní spojení DSL technologie využívá nehovorová frekvenční pásma existujících telefonních vedení pro vysokorychlostní přenos dat. PLANET poskytuje široké spektrum DSL

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

Technologie xdsl a Frame Relay sítě

Technologie xdsl a Frame Relay sítě KIV/PD Technologie xdsl a Frame Relay sítě Přenos dat Martin Šimek Digital Subscriber Line 2 další vývojový stupeň (po ISDN) využití stávající telefonní přípojky další zvyšování přenosové rychlosti není

Více

1. Popis předmětu Smlouvy a základní informace o Státním oblastním archivu (dále jen archiv)

1. Popis předmětu Smlouvy a základní informace o Státním oblastním archivu (dále jen archiv) Příloha č. 2 Smlouvy č.j.: 788/30-2015 PŘÍLOHA Č. 2: UPŘESNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 1. Popis předmětu Smlouvy a základní informace o Státním oblastním archivu (dále jen archiv) V rámci zajištění internetové

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Smluvní podmínky hostingových služeb COMPCENTRUM

Smluvní podmínky hostingových služeb COMPCENTRUM Smluvní podmínky hostingových služeb COMPCENTRUM Základní ustanovení 1. Tyto Smluvní podmínky hostingových služeb COMPCENTRUM (dále jen "Podmínky HS") jsou součástí Všeobecných smluvních podmínek služeb

Více

Certifikace MZŘ - samostudium

Certifikace MZŘ - samostudium Certifikace MZŘ - samostudium Obsah 1. základní rozdělení datových služeb 2. přehled datových služeb Internet IP VPN 3. přehled doplňkových služeb 4. přehled CPE (koncových síťových zařízení) 5. O 2 Business

Více

Všeobecné podmínky webhostingu u ROOTSHELL.CZ

Všeobecné podmínky webhostingu u ROOTSHELL.CZ Všeobecné podmínky webhostingu u ROOTSHELL.CZ Tyto řádky považujte za základní všeobecné smluvní podmínky hostování Vašich stránek (dále jen zákazník) na serveru společnosti ROOTSHELL, s.r.o. (dále jen

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I. Základní pojmy 1. Poskytovatelem je společnost Gransy s.r.o. se sídlem Bořivojova 35 Praha 3, IČ 28087755, která provozuje webhosting G-Hosting.cz s platností od 23.12.2004.

Více

Ceník Služby O2 Duo Mobil

Ceník Služby O2 Duo Mobil Ceník Služby O2 Duo Mobil Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 15. 10. 2007 Obsah: 1. Popis Služby...2 2. Cena za Službu...2 3. Doplňkové služby a jejich ceny...4 4. Poznámky - Podmínky pro uplatnění cen...4

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb na serveru OLYMPIC

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb na serveru OLYMPIC Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb na serveru OLYMPIC Čl. I. Základní pojmy 1. Poskytovatelem je společnost OLYMPIC s.r.o. se sídlem Jahnova 8, Pardubice 530 02, IČ 24780381, zapsaná v obchodním

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění dnešního dne, měsíce a roku mezi CZECH MULTIMEDIA

Více

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Moderní technologie počítačových sítí Vyučující: Ing. Martin Dosedla Vypracoval: Bureš Lubomír Brno, 2009 Moderní technologie počítačových sítí Vybrané

Více

Technická specifikace zařízení

Technická specifikace zařízení 1. Základní podmínky dodávky: Technická specifikace zařízení Dodavatel se zavazuje dodat zařízení, včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování následujících

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

Ceník služby elektronických komunikací služby xdsl

Ceník služby elektronických komunikací služby xdsl Ceník služby elektronických komunikací služby xdsl Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 1.1.2008 Obsah: I. CENA ZA SLUŽBU xdsl...2 A. Poplatek za zúčtovací období...2 1. Ceník aktuálně nabízených služeb...2

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

ČI. II. PROVOZNÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

ČI. II. PROVOZNÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB STRANA 1 / 5 ČL. I. ZÁKLADNÍ POJMY 1. Poskytovatelem je firma ART Data, s.r.o. se sídlem Horní 32, Brno, IČ 26940531, která provozuje servery ART Data.

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby Příloha č. 1 Služby 1. Rozsah 1.1 Vodafone se zavazuje poskytovat NR partnerovi služby přístupu do své mobilní komunikační sítě (dále jen Služby ), které jsou specifikovány v článku 1.2, a NR partner se

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb Tyto podmínky stanovují postup uzavírání smluv o poskytování a užívání telekomunikačních služeb a podmínky poskytování veřejné telekomunikační služby

Více

Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí).

Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí). Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí). VoIP Telefonie Provozování protokolu SIP mezi softwarovou ústřednou Asterisk a Cisco 2811 Vypracoval: Pavel Jeníček, JEN022 Martin Milata,

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti SIMELON, s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3-4 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 5 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR.

Více

DUM: VY_32_INOVACE_584

DUM: VY_32_INOVACE_584 Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_584 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY HLASOVÝCH SLUŽEB. společnosti IPVOX s.r.o., tř. Budovatelů 2531, Most ( poskytovatel ) Článek 1 - Definice a úvodní ustanovení

PROVOZNÍ PODMÍNKY HLASOVÝCH SLUŽEB. společnosti IPVOX s.r.o., tř. Budovatelů 2531, Most ( poskytovatel ) Článek 1 - Definice a úvodní ustanovení PROVOZNÍ PODMÍNKY HLASOVÝCH SLUŽEB společnosti IPVOX s.r.o., tř. Budovatelů 2531, Most ( poskytovatel ) Článek 1 - Definice a úvodní ustanovení 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Obsah: Provozní podmínky pro poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku)

Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku) Všeobecné obchodní podmínky společnosti IT STUDIO s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru ( 273 odst. 1 Obchodního zákoníku) Následující ujednání jsou všeobecně platnými Všeobecnými obchodními

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Internet Business, IOL Ethernet

CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Internet Business, IOL Ethernet CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Internet Business, IOL Ethernet Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 1. 3. 2015 Obsah: A. Obecná ustanovení... 2 B. Ceny jednorázových úkonů... 2 1. Cena za zřízení služby...

Více

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010 Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě Michal Kahánek 22. 9. 2010 Program Produkty Moxa pro mobilní komunikaci Operační módy mobilních modemů OnCell Operační módy mobilních IP modemů OnCell

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K INTERNETU (LAN) společnosti Internethome s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K INTERNETU (LAN) společnosti Internethome s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K INTERNETU (LAN) společnosti Internethome s.r.o. Č.j 03/2011 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Výklad použitých pojmů... 2 3. Charakteristika Služby

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Základy Voice over IP (VoIP) pro IT techniky

Základy Voice over IP (VoIP) pro IT techniky Základy Voice over IP (VoIP) pro IT techniky Souhrn IP telefonie přichází - nebo už přišla - do vašich kanceláří. Voice over IP (VoIP) představuje pro síťové techniky nové prostředí, které vyžaduje znalosti

Více

Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS)

Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) Výhled pro další období Ing. Jindřich Kolář Agenda (1) Shrnutí dosavadního vývoje KIVS (2) Výhled KIVS pro období 2011-2015 (3) Harmonogram KIVS pro následujících

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY Část A Služby poskytované společností OLO Podmínky uvedené v obecné části platí pro všechny služby poskytované společností OLO,

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Vývoj a využití otevřených sítí v ČR

Vývoj a využití otevřených sítí v ČR Vývoj a využití otevřených sítí v ČR Program semináře 9:30 hod. registrace účastníků + občerstvení 10:00 hod. Nové trendy v oblasti sdílení telekomunikační infrastruktury 10:30 hod. Velkoobchodní nabídka

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Hlavní telefonní stanice (HTS) ve veřejné pevné síti celkem Hlavní telefonní stanice = účastnická

Více

Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz

Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz 1. Definice základních pojmů 1.1. Pro účely obchodních podmínek se rozumí: Poskytovatelem je Milan Brych, sídlo: Na Koželužně 614, 345 06 Kdyně, IČO 76373461 www stránky

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

Legislativní podmínky pro podnikání i užívání VoIP

Legislativní podmínky pro podnikání i užívání VoIP Legislativní podmínky pro podnikání i užívání VoIP Michal Frankl člen Rady Českého telekomunikačního úřadu, Česko Abstrakt: Příspěvek pojednává o rozsahu regulace VoIP z pohledu zákona o elektronických

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více