Jednotlivé kapitoly zpracovali:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotlivé kapitoly zpracovali:"

Transkript

1 Jednotlivé kapitoly zpracovali: JUDr. Vladimír Bala, CSc. ãást druhá, kapitola I., oddíl 1.1; ãást tfietí, kapitola I., oddíly a JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA ãást první, kapitola IV.; ãást tfietí, kapitola I. s v jimkou oddílû a 1.5.3, kapitola VIII.; ãást ãtvrtá, kapitola II., oddíl 2.3 JUDr. Jan Hladík ãást tfietí, kapitola VII. prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. ãást druhá, kapitola II., oddíly 2.1, 2.2, 2.4; ãást tfietí, kapitola II.; ãást ãtvrtá, kapitola II., oddíl 2.2 RNDr. Marek Jukl, Ph.D. ãást ãtvrtá, kapitola I.; závûr doc. JUDr. Jan Ondfiej, CSc., DSc. ãást první, kapitola II.; ãást druhá, kapitola I, oddíl 1.2; ãást tfietí, kapitola III., kapitola IV., kapitola V., kapitola VI., závûr prof. JUDr. Pavel turma, DrSc. ãást první, kapitola I., kapitola III.; ãást druhá, kapitola II., oddíl 2.3; ãást ãtvrtá, kapitola II., oddíl 2.1, kapitola III. XI

2

3 Obsah Úvodní slovo V Pfiedmluva IX Pfiehled pouïit ch zkratek âást první. Vymezení pojmu a systémov ch vazeb mezinárodního humanitárního práva Kapitola I. Pojem práva ozbrojen ch konfliktû a mezinárodního humanitárního práva Úvod Rozli ení mezi ius ad bellum a ius in bello Vznik pozitivnûprávní regulace pouïití síly. Ius ad bellum nebo ius contra bellum Relativní samostatnost práva ozbrojen ch konfliktû (ius in bello) Definice mezinárodního humanitárního práva Kapitola II. Vztah mezinárodního humanitárního práva k právu odzbrojení Vymezení pojmû t kajících se odzbrojení jako odvûtví mezinárodního práva Právo odzbrojení a mezinárodní humanitární právo Kapitola III. Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidsk ch práv Úvodní vymezení Aplikovatelnost lidsk ch práv v situacích ozbrojeného konfliktu Rozsah pouïití smluv o lidsk ch právech Derogace a nederogovatelná lidská práva Mezera v právní úpravû vnitfiní nepokoje a napûtí Deklarace minimálních humanitárních standardû Pfiípady t kající se lidsk ch práv v kontextu ozbrojeného konfliktu Mezinárodní soudní dvûr Evropsk soud pro lidská práva Jiné mezinárodní lidskoprávní orgány âásteãné pfiekr vání a sbliïování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidsk ch práv Kapitola IV. PÛsobnost norem mezinárodního humanitárního práva PÛsobnost norem ratione materiae Pojem ozbrojen konflikt Klasifikace ozbrojen ch konfliktû Mezinárodní ozbrojené konflikty Mezistátní konflikty Boje za národní osvobození XIII

4 4.1.4 Vnitrostátní ozbrojené konflikty Zmezinárodnûlé ozbrojené konflikty Konflikty s cizí intervencí Konflikty za úãasti jednotek OSN Konflikty pfii rozpadu státu ãi odtrïení ãásti státního území Dal í typy ozbrojen ch konfliktû PÛsobnost norem ratione temporis Zahájení ozbrojeného konfliktu Obecné uzavfiení míru ãi dosaïení mírového urovnání V jimky z obecného pravidla PÛsobnost norem ratione loci Prameny právní úpravy Souãasná právní úprava místní pûsobnosti norem mezinárodního humanitárního práva Jiné instituty t kající se území PÛsobnost norem ratione personae Státy Mezinárodní organizace Jednotlivci Národnû osvobozenecká hnutí Povstalci Mezinárodní v bor âerveného kfiíïe âást druhá. Historick v voj a prameny Kapitola I. Historick v voj mezinárodního humanitárního práva Nejstar í v voj Válka v neolitu Sumerové a Chetité Pravidla vedení válek a zacházení s nepfiáteli v Egyptû Humanizace války v nejstar ích staroindick ch písemn ch památkách Vliv buddhismu na humanizaci válek v âínû Starozákonní pfiedstavy o spravedlivé válce Období antického ecka ímské pojetí spravedlivé války Nástup kfiesèanství Války ve stfiedovûku Klasikové mezinárodního práva a právo váleãné Reformace a tfiicetiletá válka DÛvody mûnícího se charakteru války od 18. století V voj od druhé poloviny 19. století Vznik Ïenevského práva První haagská mírová konference Haagské a Ïenevské právo Klauzule si omnes XIV

5 Kapitola II. Hlavní prameny mezinárodního humanitárního práva Pojem pramen Pravidla pro urãování formálních pramenû mezinárodního práva Konsenzuální prameny mezinárodního humanitárního práva Mezinárodní obyãej Pojem obyãeje Konvergence, teorie dvou prvkû obyãeje Dynamick charakter obyãeje Obyãejové humanitární právo Mezinárodní humanitární právo a obecné zásady právní âást tfietí. Obsahová a funkãní anal za pravidel mezinárodního humanitárního práva Kapitola I. Îenevské právo ochrana obûtí ozbrojeného konfliktu Obecné znaky Ïenevského práva Prameny Ïenevského práva Chránûné osoby a povinné subjekty Základní zásady Ïenevského práva Ranûní, nemocní a troseãníci Ochrana ranûn ch, nemocn ch a troseãníkû Ochrana osob a objektû zaji Èujících pomoc ranûn m, nemocn m a troseãníkûm Ochrana rozeznávacího znaku Váleãní zajatci Vymezení váleãného zajatce e ení pochybností o statusu váleãného zajatce Kategorie osob s odli n m nebo sporn m právním postavením Obecné zásady právní úpravy váleãného zajetí Právní úprava poãátku váleãného zajetí Právní úprava prûbûhu váleãného zajetí Právní úprava konce váleãného zajetí Civilní obyvatelstvo Vymezení chránûn ch osob Obecné zásady právní ochrany civilního obyvatelstva Ochrana cizincû na území strany v konfliktu Ochrana civilních osob na okupovaném území Zachování statusu quo na okupovaném území Ochrana obyvatel okupovaného území Ochrana internovan ch civilistû Zvlá tû chránûné kategorie osob Îeny Dûti Obecná ochrana dûtí jako ãlenû civilního obyvatelstva XV

6 Základní zásady ochrany dûtí v mezinárodním humanitárním právu Obecná ustanovení o ochranû dûtí v konfliktech nemezinárodního charakteru Speciální úprava ochrany dûtí Novináfii Ochrana novináfiû v mezinárodním humanitárním právu Úvahy o posílení ochrany novináfiû Nezvûstné osoby Mrtví Kapitola II. Zásady a pravidla regulující vedení ozbrojen ch konfliktû, haagské právo, zakázané zpûsoby a prostfiedky vedení války Zásada vojenské nutnosti Zásada rozli ování Vojenské objekty Zásada proporcionality Zásada zakazující zbyteãné útrapy Nûkteré zakázané zpûsoby vedení války Pfiímé útoky proti civilistûm, objektûm civilního rázu a terorizování civilního obyvatelstva Nerozli ující útoky Pfiímé útoky proti nebránûn m místûm Hladovûní civilních osob Kapitola III. Zákaz pouïití jadern ch zbraní Posudek Mezinárodního soudního dvora t kající se legality hrozby nebo pouïití jadern ch zbraní Zákaz pouïití jadern ch zbraní z hlediska smluvního a obecného mezinárodního práva Kapitola IV. Zákaz pouïití chemick ch a bakteriologick ch zbraní Zákaz pouïití chemick ch a bakteriologick ch zbraní v období do konce 60. let 20. století Prostfiedky pro potlaãování nepokojû Zákaz pouïití chemick ch a bakteriologick ch zbraní od 70. let 20. století do souãasnosti Zákaz pouïití bakteriologick ch zbraní Úmluva o zákazu chemick ch zbraní Kontrolní ustanovení v Úmluvû o zákazu chemick ch zbraní Vy etfiování údajného pouïití chemick ch zbraní a poskytnutí pomoci Kapitola V. Zákaz pouïití urãit ch konvenãních prostfiedkû v ozbrojen ch konfliktech Petrohradská deklarace Zákaz roz ifiujících nebo zplo Èujících stfiel Zákaz jedû XVI

7 5.4 Zákazy t kající se námofiní války Úmluva o zákazu pouïití nûkter ch konvenãních zbraní Protokol o nezjistiteln ch stfiepinách Protokol o zápaln ch zbraních Protokol o laserov ch oslepujících zbraních Protokol o zákazu nebo omezení pouïití min, nástraïn ch min a jin ch prostfiedkû Dodatek k protokolu z roku Protokol o v bu n ch pozûstatcích války Kapitola VI. Smí ené instrumenty v oblasti zákazu konvenãních zbraní Úmluva o úplném zákazu protipûchotních min Úmluva o zákazu kazetové munice Kapitola VII. Hlavní hlediska ochrany kulturních statkû V voj konceptu ochrany pfied pfiijetím Haagské úmluvy z roku 1954 a jejich dvou protokolû z let 1954 a Historick v voj Haagské úmluvy z roku 1907 a Washingtonsk pakt z roku DÛvody pro vypracování Haagské úmluvy z roku Hlavní body Haagské úmluvy z roku 1954 a jejího protokolu z roku Úvod Poznávací znak úmluvy Zvlá tní ochrana âasové uplatàování úmluvy Ochrana kulturních statkû v ozbrojen ch konfliktech jin ch neï mezinárodní povahy Trestní opatfiení Provádûní úmluvy Kontrolní systém úmluvy První protokol z roku Statut úmluvy a jejího prvního protokolu z roku DÛvody pro pfiezkoumání úmluvy Ochrana kulturních statkû za ozbrojeného konfliktu ve dvou Dodatkov ch protokolech z roku 1977 ke ãtyfiem Îenevsk m úmluvám z roku 1949 a stanovy Mezinárodního trestního tribunálu pro b valou Jugoslávii a Mezinárodního trestního soudu Pfiíslu né ustanovení obou Dodatkov ch protokolû z roku Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro b valou Jugoslávii ímsk statut Mezinárodního trestního soudu Druh protokol k haagské úmluvû z roku Úvod Ustanovení o zabezpeãení a etfiení kulturních statkû Zv ená ochrana Trestní aspekty XVII

8 7.4.5 Institucionální otázky RÛzné Úloha Sekretariátu pfii provádûní haagské úmluvy z roku 1954 a dvou protokolû z let 1954 a Úvod Kapitola VIII. Úprava vnitrostátních ozbrojen ch konfliktû v mezinárodním humanitárním právu V voj právní úpravy Období do roku 1949, uznání za bojující stranu a za povstalce Vznik samostatné právní úpravy vnitrostátních konfliktû v letech Období po roce 1989, nové v zvy a postupná promûna právní úpravy Souãasná právní úprava, znaky a prameny Znaky souãasné úpravy Prameny souãasné úpravy Spoleãn ãlánek 3 Îenevsk ch úmluv z roku Rozsah pouïití Obsah Pfiínos Nedostatky Spoleãn ãlánek 3 v praxi Dodatkov protokol II z roku 1977 k Îenevsk m úmluvám Rozsah pouïití Obsah Pfiínos Nedostatky Dodatkov protokol II v praxi Dal í smluvní prameny úpravy Mezinárodní smlouvy haagského práva Mezinárodní smlouvy smí ené povahy Obyãejové právo platné za vnitrostátních ozbrojen ch konfliktû Úprava vnitrostátních ozbrojen ch konfliktû âást ãtvrtá. Závazky a odpovûdnost za poru ení mezinárodního humanitárního práva Kapitola I. Implementace mezinárodního humanitárního práva Povinnost dodrïovat mezinárodní humanitární právo Implementaãní opatfiení Preventivní opatfiení ífiení znalostí mezinárodního humanitárního práva PostiÏitelnost poru ení mezinárodního humanitárního práva Právní poradci v ozbrojen ch silách Kvalifikovan personál XVIII

9 Systém disciplíny v ozbrojen ch silách V mûna ovûfien ch pfiekladû smluv Zavádûní nov ch zbraní Preventivní opatfiení proti následkûm útoku Organizace civilní obrany Uznání a zmocnûní nestátních zdravotnick ch jednotek Chránûné zóny Ochranné mocnosti Identifikace osob a objektû Kontrolní opatfiení Ochranné mocnosti Mezinárodní v bor âerveného kfiíïe Vy etfiování údajn ch poru ení Ïenevsk ch úmluv. Mezinárodní vy etfiovací komise Represivní opatfiení Vynucení mezinárodního humanitárního práva Odpovûdnost fyzick ch osob za poru ení mezinárodního humanitárního práva Kapitola II. Mezinárodní odpovûdnost v mezinárodním humanitárním právu Odpovûdnost státû Základy odpovûdnosti Pfiiãitatelnost chování státu Standard kontroly v judikatufie mezinárodních soudû Okolnosti vyluãující protiprávnost Obsah a formy mezinárodní odpovûdnosti Stupnû odpovûdnosti, mezinárodní zloãin státu UplatÀování odpovûdnosti, aktivní legitimace Od kodnûní individuálních obûtí závaïn ch poru ení mezinárodního humanitárního práva Odpovûdnost mezinárodních organizací Pfiiãitatelnost chování mezinárodní organizaci Protiprávnost chování Povinnost kompenzace Odpovûdnost nestátní strany v konfliktu Nepfiímá odpovûdnost za ãiny nestátní strany v konfliktu Odpovûdnost státu za ãiny nestátní strany v konfliktu Odpovûdnost jednotlivcû za ãiny nestátní strany v konfliktu Pfiímá odpovûdnost za ãiny nestátní strany v konfliktu Kapitola III. Trestní postih poru ení mezinárodního humanitárního práva Poru ení mezinárodního humanitárního práva jako zloãiny podle mezinárodního práva Poãáteãní v voj váleãn ch zloãinû ZávaÏná poru ení Îenevsk ch úmluv z roku XIX

10 3.1.3 Statuty a judikatura mezinárodních trestních tribunálû Váleãné zloãiny v ímském statutu Mezinárodního trestního soudu Stíhání váleãn ch zloãinû na vnitrostátní úrovni Mezinárodní a smí ené trestní tribunály Mezinárodní trestní soud Závûr Summary Seznam pouïité a doporuãené literatury Vûcn rejstfiík XX

Šestá kapitola MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO

Šestá kapitola MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO Šestá kapitola 6.0. Cíl prezentace Definovat pojem mezinárodní humanitární právo, charakterizovat základní odvětví MHP a principy, na kterých je zaloţeno. Načrtnout hlavní historické události, které vedly

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O VZTAHU ČR K MEZINÁRODNÍMU TRESTNÍMU SOUDNICTVÍ

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O VZTAHU ČR K MEZINÁRODNÍMU TRESTNÍMU SOUDNICTVÍ Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O VZTAHU ČR K MEZINÁRODNÍMU TRESTNÍMU SOUDNICTVÍ Praha, duben 2014 2 Přehled zkratek: ICC STL ICTY ICTR SCSL ECCC IRMCT Mezinárodní trestní

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Kapitola 1: Pojetí ústavních deklarací... 1 1.1 Deklarace práv jako revoluční a politické

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

ochrana práv dětí v konfliktu se zákonem v mezinárodněprávních dokumentech anna hofschneiderová blíže spravedlnosti!

ochrana práv dětí v konfliktu se zákonem v mezinárodněprávních dokumentech anna hofschneiderová blíže spravedlnosti! ochrana práv dětí v konfliktu se zákonem v mezinárodněprávních dokumentech anna hofschneiderová blíže spravedlnosti! ochrana práv dětí v konfliktu se zákonem v mezinárodněprávních dokumentech anna hofschneiderová

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

TEORIE PRÁVA I. (zimní semestr akademického roku 2007/2008) přednášel prof. A. Gerloch Literatura: J. Boguszak, J. Čapek, A. Gerloch. Teorie práva. 2. vydání. Praha 2004. A. Gerloch. Teorie práva. 4. vydání.

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

ZÁHLAVÍ. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr.

ZÁHLAVÍ. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr. Marka La Èovky Nakladatelství Libri Praha 1998 Zpracoval kolektiv autorû pod vedením

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod Wagnerová / Šimíček Langášek / Pospíšil a kolektiv Listina základních práv a svobod Komentář Vzor citace: Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod.

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více