100 LET pošty v Nosislavi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 LET pošty v Nosislavi"

Transkript

1 100 LET pošty v Nosislavi Z jednoho dopisu: (Nosislav 28.ledna 1901) dne 6.ledna, na Tři krále to byla zde takřka letošní néjvětší zima s velikým větrem a o 8 hodinách na ten den večer vyhořeli Pod Kopcem Nečas Martin, Svoboda Václav, Košťálka vdova, Loskot Václav a naproti Chmelík František. Tak ti lidé přišli o vše, vyběhli z těch hořících domků polonazí a bosí.tak beli v téj krutéj zimě skoro půl hodiny pláčíce. Pak si je lidé rozebrali k sobě a poskytli jim své přístřeší Pavel má učení mnoho, ale on se jistí, že to prodělá. Minulý týden byl u ředitelství. Složí přísahu s Expeditorem, který přijde k nám dne 10.února a dne patnáctýho února se otevře konečně Nosislavská Pošta. Tak máme teď mnoho starostí a práce s tím zařizováním. Tedy když bys psál tak piš adresu přes Hrušovany ne u Židlochovic /pozn.nz: psáno původním rukopisem/ Už si ani neumíme představit, že se kvůli každé maličkosti v poštovním styku muselo jít na poštu do Židlochovic.To trvalo až do čtvrtka 14. února 1901.V pátek 15. února 1901 se pak konečně otevřela pošta v Nosislavi. Prvním poštmistrem se stal, tehdy 23 letý, Pavel Mikulášek. K jeho funkci v té době patřila slavnostní uniforma podobná jako měli c.k. důstojníci, včetně šavle. Po něm následovali poštmistři: pan Frõlich z Uherčic, pan Ošťádal. Od roku 1946 pan B.Řezníček (během jeho vojenské služby jej po dva roky zastupoval jeho bratr Karel), paní Naňová a paní Urbánková. Rovněž listonoši měli svou uniformu. Byla tmavomodrá s kulatou čepicí se štítkem a pelerínou. Měli také pošťáckou brašnu a malou kapesní trubku, na kterou listonoš troubil při vstupu do domu, pokud potřeboval mluvit s adresátem. Prvním listonošem byl pan Matušík, následovali Josef Janoušek, pan Lemon, Z.Čechová, K.Trčková, J.Nečasová, V.Samsonová, J.Luklová, V.Ježková, M.Streichelová. V prvních letech se dopravovala pošta od vlaku zřejmě potahem. Od roku 1926, kdy pan E.Kafka ze Židlochovic začal provozovat pravidelnou autobusovou linku Židlochovice-Nikolčice vozil poštu autobusem a to do začátku třicátých let, kdy mu autobus na cestě ze Židlochovic do Nosislavi shořel. Za války a krátce po ní vozil poštu i pan Václavík z Němčic, cestující koňským potahem. Pak dopravoval poštu linkový autobus. Teprve někdy začátkem šedesátých let zavedla pošta dopravu zásilek vlastními auty. Bez zajímavosti není ani vlastní sídlo poštovního úřadu. Někdy do roku 1903 byla pošta u Mikulášků na č.243 (dnešní Vinohradská, pan Kendík). Jako pozůstatek tam byla ještě 50 let v provozu poštovní schránka. Když si pan poštmistr Mikulášek nově postavil dům č.119, přeložili tam i poštu, do které byl vchod z průjezdu. Poněvadž v tom domě měla jeho manželka obchod, vžilo se rčení jdu nakupovat na počtu. Po odchodu pana Mikuláška do důchodu přesídlila pošta do bývalého obchodu F.Vedry č.129 (vedle evangelického kostela). Až v šedesátých letech byla přemístěna do dnešní budovy po spořitelně (nakrátko během oprav kolem roku byla tam, kde je dnes zasedací místnost obecního úřadu čp. 68: v Lidovém neboli Katolickém domě). Dnešní sídlo pošty (dnes v majetku obce Nosislav) ve třicátých letech postavila na místě staré chalupy První rolnická záložna v Nosislavi. Byl to jeden z nejsolidnějších a nejúspěšnějších peněžních ústavů v okolí. Státem byla po komunistickém puči zabavena podobně jako ostatní záložny i s celým majetkem. Tato vzpomínka si nečiní nárok na úplnost. Pokud jsem něco (nebo někoho) opominul, prosím o prominutí. Pokračováním (doplněním) mohou být vzpomínky paní Květoslavy Luklové, roz. Mikuláškové z čp.2, které jsou již také připraveny. Vlastimil Dobrovolný

2 STRUČNĚ Z OBCE Štědrém dnu jsme z vděčností přijali tradiční službu našich muzikantů u vánočního stromu před poštou i po celé obci. Letos opět přinesli kousek milé a přijemné vánoční nálady do všech domovů se konala v katolickém kostele ekumenická bohoslužba v rámci Týdne za jednotu křesťanů. Milým hostem byl P.Václav Slouk z brněnského biskupství. Plesovou sezonu v Nosislavi reprezentoval jediný ples, pořádaný Spolkem lidového domu dne Hosty čekala slavnostní výzdoba a bohatá tombola. Pobavit se přišli i naši starší spoluobčané. V některých nosislavských obchodech je možné znovu zakoupit letecký pohled obce a nově odznáček obce (vydáno v r.2000). CHODNÍKY Před plánovanými opravami chodníků a před budováním nových chceme znovu upozornit vlastníky nemovitostí, že: 1) nové chodníky a nájezdy na obecních pozemcích (což je většina ploch před domy) není možné realizovat bez vědomí obce (týká se i drobných oprav) 2) v některých místech je možné vyměnit stávající chodník za lepší povrch (jaksi mimo pořadí staveb v obci), avšak na vlastní náklady 3) obec se snaží zejména tam, kde není žádný chodník, zbudovat jej na obecní náklady, uceleně a s upřednostněním tras podél vozovek (nikoliv pod okny domů) Rada obce Sdělení Na úřední desce obce je zveřejněn výsledek hospodaření obce za rok Rozpočet na rok 2001 je ve stadiu intenzivních příprav. Nyní můžeme pouze sdělit investiční prioritu roku, na které se shodli zastupitelé při pracovní pochůzce dne : rekonstrukce vozovky ve spodní části ulice Dolní Kroupná. Nebude to samozřejmě jediná věc: počítá se s některými ekologickými stavbami, chodníkem/- ky/, rozšířením hřbitova atd. Chceme si také ujasnit priority dalších let, zejména připravit koncepci všech obecních domů (problém staré radnice, rozestavěného domu čp.54, sídla obce, obecních garáží, technického zázemí, hasičské zbrojnice, event. obecních bytů zejména malometrážních). Na vypracování této koncepce se zastupitelé shodli, že tak učiní v tomto roce. ing.vladimír Svoboda Sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001 V nejbližších dnech (od 22. do 28. února) Vás navštíví některý ze sčítacích komisařů: Václav Suchánek, Jan Cikl, Mirka Čermáková (podle toho, ve kterém sčítacím obvodu bydlíte) a předá vám k vyplnění tiskopisy ke sčítání lidu, domů a bytů. Tato akce probíhá podle zákona č. 158, který schválil Parlament ČR v loňském roce. Český statistický úřad sčítání dobře připravil. Každá domácnost dostane vyplněný vzor a černou tužku k vypisování požadovaných údajů do tiskopisů, jež uvedení komisaři opět po 1. březnu vyzvednou. Ing. Otto Slouk sčítací revizor Statistika Nosislavi rok přistěh odstěh naroz zemř rozdíl počet obyvatel k 31/12/2000 = 1249 Komentář k tabulce: počet obyvatel stagnuje, k mírnému růstu došlo začátkem 90.let vlivem přistěhování, tato tendence prozatím pominula, neboť počet přistěhovalých a odstěhovalých se téměř ztotožňuje. Počty narozených a zemřelých jsou také téměř stejné (již osmým rokem se nepodařilo překonat hranici 15 narozených = jakési minimum pro školní třídu) sestavil: ing.svoboda

3 Než půjdou do školy V měsíci lednu proběhl v základní škole zápis dětí do první třídy. Všichni předškoláčci se do školy těší a my se snažíme, abychom je na školu co nejlépe připravili. Není toho málo, co má umět budoucí školák. Nástupem do školy se mění každodenní režim dítěte, poměr mezi hrou a pracovní činností, sociální vztahy a vazby. V zájmu klidného a plynulého přechodu dítěte z mateřské do základní školy organizujeme každým rokem pro rodiče besedu s psycholožkou z pedagogicko-psychologické poradny na téma školní zralost, problém laterality, jaké samostatnosti je prvňáček schopen, jaké úkoly je schopen zvládnout. Rodiče dětí s vadami výslovnosti nebo s opožděným vývojem řeči informujeme v předstihu (od čtyř let dítěte) o možnosti nápravy řeči v logopedické poradně v Židlochovicích. Letos se besedy s psycholožkou Mgr. Šiškovou zúčastnila také paní ředitelka ze ZŠ Mgr. Březinová a paní učitelka Kůgelová. Jsme přesvědčení, že má-li být dítě ve škole úspěšné, musí být povzbuzováno k sebedůvěře ve své síly a k nové roli. Přejeme budoucím prvňáčkům hodně úspěchů a jejich rodičům hodně trpělivosti a pohody. Alena Brychtová ředitelka MŠ Hodnocení práce ZŠ za 1. pololetí školního roku 2000/2001 V tomto školním roce nastoupilo do naší školy 80 žáků, což činí průměr 16 žáků na jeden ročník. Nejmenší počet žáků je v 5.ročníku, kde se učí pouze 11 žáků. Naproti tomu ve 4.ročníku je 24 žáků. Na škole se vyučuje podle učebních osnov Základní škola. Ve čtvrtém ročníku se vyučuje anglickému a německému jazyku, v 5.ročníku se žáci učí již druhým rokem němčinu. V prvním pololetí prospěli všichni žáci, z toho 21 se samými jedničkami. Bylo uděleno 5 napomenutí a 2 důtky třídního učitele, nejčastějšími přestupky bylo nevhodné chování ve škole a zapomínání. Na druhé straně je však třeba vyzdvihnout 31 žáků, kterým byla udělena pochvala, ať již za dobrou reprezentaci školy nebo příkladný přístup ke školní práci. V tomto období se mohou žáci 5.ročníku rozhodovat o přestupu na víceletá gymnázia. Z naší školy si podalo přihlášku 6 žáků. Všem přejeme, aby u přijímacích zkoušek, které proběhnou v měsíci dubnu, dopadli co nejlépe. Na škole pracují 4 zájmové kroužky, pěvecký, sportovní, výtvarný pro 1.-5.ročník a kroužek anglického jazyka pro 4. a 5.ročník. Kromě nich navštěvují někteří žáci i nepovinný předmět - náboženství. V uplynulém období se zástupci jednotlivých ročníků zúčastnili okrskového kola pěvecké soutěže, kde velmi dobře reprezentovali naši školu. V průběhu pololetí jsme několikrát navštívili divadelní představení v Brně, žáci 4.a5.ročníku planetárium, bylo na škole uspořádáno několik kulturních vystoupení, ve spolupráci se školskou komisí se uskutečníla za vydatné pomoci manželů Strouhalových pro děti MŠ a ZŠ mikulášská besídka. Nyní se připravuje dětský karneval. Dne 31. ledna se konal zápis do 1. třídy, na který se dostavilo všech 20 dětí se svými rodiči. To naznačuje,že pro příští školní rok se snad nemusíme obávat sloučení některých ročníků do jedné třídy. Na škole velmi dobře pracuje i jedno oddělení školní družiny, které průměrně navštěvuje 21 žáků. Návštěvní doba je rozdělena na 2 části, ranní (dětmi málo využívaná) a odpolední. Jedenkrát měsíčně se schází vedení školy se zástupci rodičů jednotlivých tříd a snaží se společně koordinovat práci školy, aby nedocházelo k nedorozuměním z nedostatku komunikace. Velmi dobře se rozvíjí spolupráce s mateřskou školou. Pokud jde o materiální oblast, byla jedna třída vybavena novými lavicemi, neboť výškově již staré nevyhovují. Doufáme, že se nám podaří postupně vybavit i ostatní třídy. Jana Březinová - ředitelka ZŠ

4 Turnaj v nohejbale PROSPORT pořádal v sobotu ve sportovní hale TJ Sokol nohejbalový turnaj trojic. Zúčastnilo se ho 10 týmů: 3 týmy ze Žabčic, 2 týmy z Unkovic, 2 týmy z Přísnotic a 3 domácí týmy. Hrálo se ve dvou skupinách po pěti týmech. První čtyři postupovaly do vyřazovacího pavouku. Turnaj měl dobrou sportovní úroveň. Domácí týmy postoupily ze skupin, ale lepší soupeři byli nad naše síly. Konfrontace s jinými týmy byla přínosem a také velkou školou nohejbalu. Turnaj absolvovali všichni bez úhony na zdraví, i když nově napastovaná podlaha ve sportovní hale poslala nejednoho hráče tvrdě k zemi. Utrpěné rány na těle i duši se hojily v hospůdce do pozdních odpoledních hodin. Výsledky: 1. místo Unkovice 2. místo Žabčice I. 3. místo Žabčice II. Naše 3 týmy se také zúčastnily velkého vánočního turnaje, který se uskutečnil v nové sportovní hale v Pohořelicích. Přihlásilo se 20 týmů z celého brněnského regionu. Ostudu jsme neudělali, avšak nijak sportovně jsme nevynikli. Prostě jsme se zúčastnili. Pokud zájem zlepšovat se a píle vydrží, určitě jednou přivezeme i nějakou medaili. Za PROSPORT Zbyněk Čermák Poděkování Děkujeme, že platíte včas poplatky obci (zejména ekologický poplatek). Zbývající malou část obce prosíme, aby tak učinili co nejdříve a nedostali se tak do pásma neplatičů. referentky OÚ Plesová sezona už je za námi V sobotu 20. ledna 2001 se konal v sále Lidového domu v pořadí již druhý společenský ples Spolku lidového domu. Za doprovodu Malé muziky pana Sedláčka z Hrušovan u Brna, která sice v počtu tří muzikantů, ale o to s větším elánem, nenechala snad nikoho na pochybách, že hrají od srdce. Přítomné návštěvníky plesu dovedli zaujmout pestrou směsí skladeb a až do samého závěru taneční parket svědčil o dobré náladě. Velký dík patří všem, kteří se jakýmkoliv přičiněním podíleli na zdárném průběhu tohoto plesu. Děkujeme za vaši podporu Plesovou náladu zachytil Josef Měřínský a sponzorské dary do tomboly. Budeme se těšit na všechny na příštím plese v roce Jestli se vám ples líbil, řekněte to dalším, jestli se vám něco nelíbilo, řekněte to nám. Výbor lidového domu Myslivci hodnotí uplynulý rok Únor je období, ve kterém se hodnotí uplynulý rok a připravuje se plán na rok nastávající. V první řadě nás čeká spousta práce. Hned na jaře se asanují zásypy, které slouží v zimních měsících k přikrmování, aby zvěř nestrádala při nedostupnosti potravy. Naopak v letních horkých dnech se do napajedel u zásypů vozí voda, kterou zvěř nezbytně potřebuje. Největší společenskou akcí je střelecká soutěž O velikonočního beránka. Mnoho našich spoluobčanů ví, že při pěkném počasí je to zajímavý výlet do přírody, obohacený hezkou podívanou na napínavé souboje soutěžících. Tímto vás srdečně zveme na tuto

5 akci, kde bude zajištěno bohaté občerstvení a příjemná zábava. Dalším úkolem je zabezpečit přípravu políček, na kterých pěstujeme krmení na zimu. Přes léto opravujeme posedy a krmící zařízení, které je opakovaně poškozováno naší mládeží. Setkáváme se taky s pobíháním psů po polích. V jarmích a letních měsících, kdy zajíci, bažanti a srnčí zvěř vyvádí svá mláďata, není problém pro tyto psy mládě ulovit nebo zranit. Po období plném práce, která končí sklizní krmení, můžeme teprve plánovat lov, který je vyvrcholením celoroční práce. V loňském roce jsme měli 3 hony, na kterých se ulovilo 260 ks zajíců a 218 ks bažantů. Při veterinární prohlídce bylo zjištěno 16 zajíců pozitivních na tularemii a brucelozu. Jsou to nemoci přenosné na člověka, proto se musí dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci. Po každém honu se účastníci scházejí na poslední leči na myslivně, kde se při hudbě i s manželkami baví. Tím končí náš rok a připravujeme se na další. Chtěli bychom všem našim spoluobčanům v novém roce popřát mnoho zdraví a osobních úspěchů. Všem myslivcům LOVU ZDAR. Za MS Stanislav Šimonič - jednatel PAN BLAHOSLAV ŠPANIEL ZEMŘEL V lednu nás zarmoutila zpráva, že zemřel nosislavský rodák pan mgr. Blahoslav Španiel, bývalý středoškolský učitel na knihovnické škole. Znali jsme jej jako znalce nosislavské historie. Chtěl-li někdo získal svůj rodokmen kontaktoval ho. Chtěl-li zjistit potřebné v archívech, obracel se na něj. Kdo ho někdy slyšel poutavě vyprávět, zaujala ho historie, i když si do té doby pletl všechny letopočty (ty nejsou nejdůležitější!). Svůj důchodcovský věk zcela zasvětil práci, na kterou neměl v aktivním věku čas a na kterou se těšil. Znali jsme jej jako přispěvatele i do tohoto Zpravodaje, a také jako autora Nosislavské čítanky (Obec Nosislav 1996) a nedávno statě Staré knihy nosislavské ve sborníku Jižní Morava 2000, o čemž jsme psali v minulém čísle. Dosud nedokončena zůstala jeho rozsáhlá práce o všech vlastnících nosislavských domů, kterou mu obecní úřad přislíbil vydat. Měli jsme jej rádi nejen pro odborné schopnosti, ale i pro přátelskou povahu a nezištný zápal pro věc. Naposledy nám pomáhal se seznamem padlých na pomníku z 1.sv.války u právě opravovaných schodů na katolický hřbitov. Zcela samozřejmě s námi komunikoval elektronickou poštou. Bude nám citelně chybět on i práce, kterou mohl ještě vykonat. Vladimír Svoboda Výstava Šikovné ruce Děkujeme všem, kteří se zúčastnili výstavy Šikovné ruce, která proběhla v neděli v lidovém domě. Poděkování obzvlášť patří všem, kteří vystavovali své práce. Kolik lásky, soustředění a času se musí vynaložit, než se takové dílo podaří. Každého návštěvníka výstavy jistě potěšily výtvarné práce dětí z mateřské a základní školy. Pod vedením učitelů těchto škol a rodičů se zdokonalují ve výtvarném cítění a takto nám vyrůstají nové šikovné ruce. Budeme se těšit, že v příštím roce nám předvedou svoji zájmovou činnost i další občané a podělí se s ostatními o své zkušenosti. V září letošního roku máme v úmyslu uspořádat výstavu ovoce, zeleniny a dalších plodin, které vypěstujete. Uvítáme zájem všech občanů včetně dětí. Výbor lidového domu Vánoční turnaj ve stolním tenise Poslední roky se stává postupně již tradicí, že TJ Sokol Nosislav pořádá na Štěpána vánoční turnaj ve stolním tenise. Tentokrát se turnaje zúčastnilo 18 hráčů, kteří na 4 stolech odehráli 40 zápasů. Vzhledem k tomu, že se sešlo i několik dětí, byl i pro ně vyčleněn jeden stůl a na něm děti odehrály svůj miniturnaj. Vítězem hlavního turnaje se stal po výborném výkonu p. Pavel Nekvapil. Myslím, že účastníci byli spokojeni se sportovní i kulturní kvalitou turnaje. Pěknému zážitku též napomohl nově upravený povrch parket ve sportovní hale. Za účast děkujeme SPORTU ZDAR TJ Sokol Nosislav

6 O Nosislavi si můžete přečíst i na internetu Nosislav má svoji prezentaci na www stránkách. V dnešní době, kdy je internet a počítače pro většinu (zejména pro mladší generaci) vlastně zcela běžný prostředek dorozumívání, získávání kontaktů, informací, náhražka poštovního styku, banky, obchodu atd., se naše obec snaží vyjít vstříc nejen místním občanům, ale jak shlédnou návštěvníci těchto stránek, také lidem, kteří zde žili a jsou rozeseti po celém světě. I tento Zpravodaj si můžete přečíst kdekoliv na světě, otevřete-li si nosislavský web. A to vše zásluhou zejména Pavla Konopíka a Vítězslava Války, kteří se zasloužili o vznik těchto stránek. Několik otázek jim položil zástupce starosty pan Vladimír Svoboda. Na reakce vás, čtenářů a internetových surfařů se těšíme přímo na webových stránkách. Můžete svůj "produkt" vysvětlit laikům? Co od toho mohou očekávat? P.K.: Původním záměrem byla registrace domény nosislav.cz dříve, než ji někdo zaregistruje ze spekulativních důvodů. Je zřejmé, že doména nosislav.cz není nijak vyjímečně atraktivní a ekonomicky zajímavá, nicméně jsme chtěli včas předejít zbytečným komplikacím, které by mohly nastat. Nabídli jsme vlastnictví této domény tehdejšímu vedení radnice které však Internetu nebylo zřejmě zcela nakloněno a tak jsme po registraci domény převzali na sebe starosti s jejím provozem včetně všech nákladů s tím spojených. Věřím, že po navázání spolupráce s Víťou Válkou se bude stránka na adrese dále naplňovat a rozvíjet. V.V.: Záměr byl, rozšířit jak množství stránek, tak také prohloubit jakési obecné povědomí o existenci internetu. Tímto krokem jsme, myslím, dosáhli alespoň zvýšení zájmu o obec u těch lidí, kteří již před staromódním papírem preferují spíše elektronickou podobu tisku. Mezi které se já počítám také :-) Co mohou očekávat? Pokud bude dostatek času tak mnohem, mnohem více než doposud. Ale dostatek času je zatím v nedohlednu a tak je možné očekávat spíše občasné aktualizace a doplňování stávajících sekcí. Hledali jste někde inspiraci? V.V.: Jistě! Všude kolem sebe, tedy alespoň já. Pavel, zase naopak spíše již v p ředstihu zařizoval veškeré technické věci, bez kterých by to nešlo. Teď samotné stránky provozuje a stará se o to aby fungovaly na celém internetu (pěkná dřina). P.K.: Z mého pohledu inspirace je všude kolem nás. Osobně bych rád viděl koncepci webu směrovanou jednak do oblasti informací pro občany a jako druhou oblast informace pro návštěvníky obce. Oblast pro občany na podobných stránkách ve světě se zaměřuje na informace o kulturním a společeneském dění. Významnou oblastí jsou i informace státní správy a samosprávy. V každém případě si tento web představuji jako web občanů pro občany, nikoliv jako vývěsní štít státní správy a samosprávy. Pro návštěvníky bývají důležité informace jako např. jízdní řády autobusové dopravy, časy bohoslužeb, otvírací doby restauračních zařízení a podobně. Jak jsou na tom okolní obce, mají své stránky? P.K.: Ano, celá řada obcí ve světě má svoje stránky. Na druhou stranu řada českých obcí své stránky nemá a proto obec Nosislav může být hrdá na to, že je mezi prvními, které se takto mohou do celého světa prezentovat.

7 V.V.: Vím já? Určitě se najdou obce, které mají svůj web. Hned se mrknu :-) No, není to tak špatné, například je velmi hezké, nebo ještě z okolí např.: Jinak se dá říct, že internet a vesnice jsou stále ještě na začátku cesty svého budoucího plného života. Můžete něco prozradit o sobě (věk, vzdělání, zaměstnání)? V.V.: Zaměstnání? Já dělám webdesign, což je navrhování a tvorba webových stránek, čímž jsem vlastně přispěl i webu nosislav.cz. A Pavel zná zase víc tu technickou stránku věci, jak jsem už psal. Vzdělání? Trocha umění, něco komerce a práce na BVV, no a život to už jen spojil v jeden celek :-) P.K.: Věk 31, technická škola, jednatel společnosti PC Net CZ spol. s r.o. Více informací na A nakonec, jaká je obecní www adresa? V.V.: Vy to ještě nevíte? Opravdu? Tak teda hádejte, není to těžké :-) P.K.: Příjemné brouzdání přeje redakce. Válka s plasty Pro nás laiky slovo plast zahrnuje vše umělé od zubních kartáčků až po trabanta. Něco plastového je funkční, užitečné a možná i recyklovatelné. Zejména PET lahve však potkáváme na každém kroku a s recyklací to asi není tak jednoduché. Výrobci jsou schopni v nich prodávat vše možné, od minerálek po pivo a víno. Tím se dostává do našich domácností těchto lahví stále větší množství. Někteří z nás se svými nápady pokouší alespoň část tohoto odpadu nějak využít, ovšem drtivé většině nezbývá, než lahve prostě vyhodit. Je zarážející, že výrobci vyprodukují milióny, podle nich levných, lehkých a praktických lahví, ale co s nimi dál, to už je nezajímá. I když od roku 2003 má vstoupit v platnost zákon o finančním podílu výrobců na recyklaci obalů, nedělám si iluze o brzkém vyřešení tohoto problému. A proto, že i pro obec je vyvážení tohoto odpadu problém, nezbývá nám nic jiného, než poctivě sešlapávat tyto válce na placky, aby firma vyvážející tento odpad nemusela vlastní kontejner hledat pod horou různobarevných PET lahví. Když tedy nesete lahve do kontejneru, sešlapte je, ušetříte obecní, a tedy i svoje výdaje. Zrovna mne napadá: Co kdyby se začaly nápoje prodávat ve vratném skle jako dříve? Ale znáte to. Zkuste zastavit rozjetý vlak vlastním tělem! Radek Mahovský Tak nám začalo třetí tisíciletí. Malá inventura při pohledu zpět říká: - Komu je 82 let a více pamatuje 6 státních převratů (1918, , 1945, 1948, a 1989). - Do roku 1918 se o všem důležitějším rozhodovalo ve Vídni, svobodná léta byla , v letech měl hlavní slovo Berlín, jehož otěže lehce přebrala Moskva, aby je pevně chytila v roce 1948 až do své smrti I ten, kdo se v minulém století nehnul z Nosislavi, žil v osmi státech (alespoň podle názvu): Rakousko-Uhersko (do r.1918), Československá republika nebo Republika československá ( ), Česko-Slovensko ( ), protektorát Čechy a Morava ( ), Československá republika ( ), Československá socialistická republika ( ), Československá Federativní republika /psáno i jinak/ ( ), Česká republika (od r. 1993). Trochu neklidná doba, viďte?proto mějme naději v lepších časech. Vladimír Svoboda Nosislav bude krásnější (Převzato z Místních novin obce Nosislavi, vydaných redakcí Rovnost v roce 1960) Když jsme procházeli Nosislaví, řekli jsme si shodně: Tož práce na zvelebení obce je tu nad hlavu... Po opravách přímo volají cesty, silnice, mnohé domy, kanalizace a nevím, co ještě. S odpovědí na

8 otázku: Co jste dělali loni? jste rozpaky mohli jen pokrčit rameny. Posuďte sami: V akci Z nebyla odpracována ani hodina. Při opravě hřbitovní zdi bylo proplaceno 727 hodin a jen 120 hodin odpracovali občané zdarma. Oprava mostu stála 1052 placených hodin, adaptace pohostinství 795 hodin. Čestnou výjimku tvořili sokolové, kteří upravili kluziště zdarma. Letos se však situace podstatně zlepšila. Občané - jak se zdá - již pochopili, že starost o vzhled obce je především jejich starostí. Závazky k zvelebení obce v 15.roce naší nové republiky jsou pěkné: Komunisté odpracují 100 hodin, stejný počet hodin odpracují také členové MNV, členové lidového mysliveského spolku, požárníci a výbor žen. Stopadesáti brigádnickými hodinami se v závazku chlubí Osvětová beseda, svazáci, členové ČSČK a SČSP. Školáci a svazarmovci opracují 400 hodin, sokolové dokonce 1000 hodin a konečně další občané rovněž 1000 hodin. Jsou to vesměs pěkná čísla. Věříme, že budou překročena. Nosislav to potřebuje. Poznámka redakce: Občané také pochopili, že obec bude krásnější, když přiloží ruku k dílu, ne tužku k papíru. Vybrala Milada Válková Nabízíme inzerci v Nosislavském zpravodaji. I vaše firma se může prezentovat na stránkách tohoto tisku. Podle vašich pokynů uveřejníme jednorázově dodaný text za cenu, která je uvedena v rámečcích. Cena za 1 cm 2 činí 3,- Kč, pro nosislavské podnikatele poskytujeme slevu 1,- Kč/ cm 2. Pro dobročinné organizace, nadace a místní spolky je omezená plocha inzerce poskytována zdarma. Soukromé osoby mohou využít této možnosti pro rodinná či jiná oznámení v rozsahu formátu A8. Pro tento druh soukromé inzerce bude účtováno 20,- Kč za každý řádek. Inzeráty se platí v hotovosti na pokladně OÚ Nosislav. Podklady k inzerci s dokladem o zaplacení předejte referentkám na OÚ. Můžete si objednat tyto velikosti: velikost pro místní pro ostatní podnikatele A4 A4 1064,- Kč 1596,- Kč A5 532,- Kč 798,- Kč A5 A6 266,- Kč 399,- Kč A7 133,- Kč 199,50 Kč A8 66,50 Kč 99,80 Kč A6 A7 A8 Pro podnikatele začínající v Nosislavi podnikat nabízíme navíc 50% slevu prvního inzerátu. Redakce a Rada obce

9 Novinky v knihovně Pro děti a mládež: Pro dospělé: Andera: Savci. 3. Encyklopedie Bauer: Záhady českých dějin Blytonová: Kararádky. Holka chce zvítězit Kramar: Vrtochy Habsburků Blytonová: Tajemství anonymních dopisů Takový byl J. Sovák Blytonová: Tajná sedma. Tajemství starého hradu Unger: Hra o život Cole: Fotodeník. Procházka s dinosaury Grey: V džungli Daleová: Záchranáři. 5. Hvězdný princ.čtení pro Francis: Pole pro třináct. malé školáky Javořická: Láska Ondřeje Vazdy. I. a II. díl Deary: Děsivé dějiny. Drsná doba kamenná Rudolf: Reklama na lásku Franta: Malý Vinnetou. Obrázkové příběhy. Luštěte s námi Moudrost života spočívá především ve schopnosti.. (dokončení v tajence) A B C D E F G H I J A: tělocvičný úkon, staročeské zájmeno, druh a rádce Mohameda B: vidiny, mělké spojení trámů, král zvířat, léčky, značka rumunského terénního auta C: situace, slovenské chlapecké jméno, symetrála, svobodný šlechtický statek, bývalý nosislavský starosta D: pozitivní stránka, hodnota, mražený výrobek, cizí ženské jméno, prodejna obuvi E: pres, cizí dravec, 1. část tajenky, sklady, chem. značka síry, draslíku a fosforu F: první muž, dvakrát snížený tón, autor Švejka, francovka, starořecká sloupová síň G: římsky 2050, část větve, část vajíčka, dravci, ženský zpěvní hlas H: anglicky jsem, filipínská sopka, druh divadelní hry, zn. fotoaparátu, prací prášek I: říčka protékající nosislavským lesem, 3. část tajenky, zn. kosmetiky J: část obličeje, předložka, anglicky starý, nejvyšší karta 1. mámení část tajenky 3. stovky, horské obydlí pro dobytek 4. asi, automotoklub, leník 5. kmit, chem. zn. chloru a hliníku, spojka 6. ozn. našich letadel, SPZ Mělníka, obchod v Židlochovicích 7. biblický bratrovrah, město v okrese Pelhřimov 8. jiný kraj-jiný., typ karoserie 9. malý koník, mezinárodní pozn. značka Hongkongu, SPZ Rychnova n. Kněžnou 10. pobídka, biblický král, zkratka pro a tak dále část tajenky 12. prášek na vany, ranec, oddělení v nemocnici 13. aglicky jezero, předložka, kapusta 14. sokolská slavnost, souzvuk tónů 15. korálový ostrov, ozn. desetiny litru, předložka 16. básnický zápor, německý určitý člen, odborná znalost 17. německy úhoř, náš herec, zpěvný pták 18. dřevěné obydlí, snad, osobní zájmeno 19. orgán zraku, nosislavská firma 20. ozn. dlouhohrajících desek, šlapací dopravní prostředek 21. představený kláštera Vyluštěnou tajenku můžete zasílat do 15.března 2001 paní Miladě Válkové nebo Marii Chumelové. Tři vylosované správné odpovědi budou odměněny. Jitka Brchaňová

10 V měsíci lednu a únoru oslavili tito spoluobčané životní jubilea Košťálová Anežka Komenského let Dvořáková Anežka Komenského let Kšicová Josefa Kroužek let Skála Jaroslav Masarykova let Nádeníček Adolf Masarykova let Samsonová Vlasta Komenského let Dobrovolný Blahoslav Masarykova let Otýpková Marie Masarykova let Váňa Oldřich Komenského let Pírek Stanislav Pod Kopcem let Mahovský Rudolf Masarykova let Procházka Rudolf Masarykova let Lukl Vladimír Komenského let Malík Blažej Horní Kroupná let BLAHOPŘÁNÍ Rodičům Jarmile a Václavu Suchánkovým, Kroužek 42 se dne narodily dvojčata dcery K a t e ř i n a a M i c h a e l a. Představitelé obce blahopřejí rodině Suchánkovým k narození dvojčat. Je to pro naši obec vzácná událost dvojčata po mnoha letech a první nosislavské děti v novém tisíciletí. Přejeme jim vše dobré spolu s jejich maminkou, tatínkem a sourozenci. J. Kokrhel a V. Svoboda Rozloučili jsme se s naší spoluobčankou. Čest památce její i dalších zesnulých spoluobčanů. Dne 19. ledna 2001 zemřela paní Milada J a k š o v á, Nivka 177. Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Za redakční radu Milada Válková. Aktuální informace o obci naleznete na: Jakékoliv podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MK ČR E

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Martin Fuchs, Josef Břečka 22.2.2012 Obsah prezentace Žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro Venkov 1 2 3 4 5 6 Sokol Zbraslavice Činnost organizace Stávající

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Písecký zpravodaj Únor 2010

Písecký zpravodaj Únor 2010 Písecký zpravodaj Únor 2010 Vyšla publikace Židé v Jablunkově Začátkem prosince roku 2009 byla v nakladatelství Beskydy vydána publikace Josefa Byrtuse Židé v Jablunkově, která poprvé systematicky a do

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Předškoláček Informační zpravodaj Mateřské školy Záhoří ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Vážení rodiče, ve čtvrtek 13. září 2012 se konala v MŠ první rodičovská schůzka v tomto

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Přítomni : Michal Konvalina, Miloslav Zelinka, Stanislav Pavlát, Jiří Marek Omluveni : Miloš Poláček Hosté:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více