100 LET pošty v Nosislavi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 LET pošty v Nosislavi"

Transkript

1 100 LET pošty v Nosislavi Z jednoho dopisu: (Nosislav 28.ledna 1901) dne 6.ledna, na Tři krále to byla zde takřka letošní néjvětší zima s velikým větrem a o 8 hodinách na ten den večer vyhořeli Pod Kopcem Nečas Martin, Svoboda Václav, Košťálka vdova, Loskot Václav a naproti Chmelík František. Tak ti lidé přišli o vše, vyběhli z těch hořících domků polonazí a bosí.tak beli v téj krutéj zimě skoro půl hodiny pláčíce. Pak si je lidé rozebrali k sobě a poskytli jim své přístřeší Pavel má učení mnoho, ale on se jistí, že to prodělá. Minulý týden byl u ředitelství. Složí přísahu s Expeditorem, který přijde k nám dne 10.února a dne patnáctýho února se otevře konečně Nosislavská Pošta. Tak máme teď mnoho starostí a práce s tím zařizováním. Tedy když bys psál tak piš adresu přes Hrušovany ne u Židlochovic /pozn.nz: psáno původním rukopisem/ Už si ani neumíme představit, že se kvůli každé maličkosti v poštovním styku muselo jít na poštu do Židlochovic.To trvalo až do čtvrtka 14. února 1901.V pátek 15. února 1901 se pak konečně otevřela pošta v Nosislavi. Prvním poštmistrem se stal, tehdy 23 letý, Pavel Mikulášek. K jeho funkci v té době patřila slavnostní uniforma podobná jako měli c.k. důstojníci, včetně šavle. Po něm následovali poštmistři: pan Frõlich z Uherčic, pan Ošťádal. Od roku 1946 pan B.Řezníček (během jeho vojenské služby jej po dva roky zastupoval jeho bratr Karel), paní Naňová a paní Urbánková. Rovněž listonoši měli svou uniformu. Byla tmavomodrá s kulatou čepicí se štítkem a pelerínou. Měli také pošťáckou brašnu a malou kapesní trubku, na kterou listonoš troubil při vstupu do domu, pokud potřeboval mluvit s adresátem. Prvním listonošem byl pan Matušík, následovali Josef Janoušek, pan Lemon, Z.Čechová, K.Trčková, J.Nečasová, V.Samsonová, J.Luklová, V.Ježková, M.Streichelová. V prvních letech se dopravovala pošta od vlaku zřejmě potahem. Od roku 1926, kdy pan E.Kafka ze Židlochovic začal provozovat pravidelnou autobusovou linku Židlochovice-Nikolčice vozil poštu autobusem a to do začátku třicátých let, kdy mu autobus na cestě ze Židlochovic do Nosislavi shořel. Za války a krátce po ní vozil poštu i pan Václavík z Němčic, cestující koňským potahem. Pak dopravoval poštu linkový autobus. Teprve někdy začátkem šedesátých let zavedla pošta dopravu zásilek vlastními auty. Bez zajímavosti není ani vlastní sídlo poštovního úřadu. Někdy do roku 1903 byla pošta u Mikulášků na č.243 (dnešní Vinohradská, pan Kendík). Jako pozůstatek tam byla ještě 50 let v provozu poštovní schránka. Když si pan poštmistr Mikulášek nově postavil dům č.119, přeložili tam i poštu, do které byl vchod z průjezdu. Poněvadž v tom domě měla jeho manželka obchod, vžilo se rčení jdu nakupovat na počtu. Po odchodu pana Mikuláška do důchodu přesídlila pošta do bývalého obchodu F.Vedry č.129 (vedle evangelického kostela). Až v šedesátých letech byla přemístěna do dnešní budovy po spořitelně (nakrátko během oprav kolem roku byla tam, kde je dnes zasedací místnost obecního úřadu čp. 68: v Lidovém neboli Katolickém domě). Dnešní sídlo pošty (dnes v majetku obce Nosislav) ve třicátých letech postavila na místě staré chalupy První rolnická záložna v Nosislavi. Byl to jeden z nejsolidnějších a nejúspěšnějších peněžních ústavů v okolí. Státem byla po komunistickém puči zabavena podobně jako ostatní záložny i s celým majetkem. Tato vzpomínka si nečiní nárok na úplnost. Pokud jsem něco (nebo někoho) opominul, prosím o prominutí. Pokračováním (doplněním) mohou být vzpomínky paní Květoslavy Luklové, roz. Mikuláškové z čp.2, které jsou již také připraveny. Vlastimil Dobrovolný

2 STRUČNĚ Z OBCE Štědrém dnu jsme z vděčností přijali tradiční službu našich muzikantů u vánočního stromu před poštou i po celé obci. Letos opět přinesli kousek milé a přijemné vánoční nálady do všech domovů se konala v katolickém kostele ekumenická bohoslužba v rámci Týdne za jednotu křesťanů. Milým hostem byl P.Václav Slouk z brněnského biskupství. Plesovou sezonu v Nosislavi reprezentoval jediný ples, pořádaný Spolkem lidového domu dne Hosty čekala slavnostní výzdoba a bohatá tombola. Pobavit se přišli i naši starší spoluobčané. V některých nosislavských obchodech je možné znovu zakoupit letecký pohled obce a nově odznáček obce (vydáno v r.2000). CHODNÍKY Před plánovanými opravami chodníků a před budováním nových chceme znovu upozornit vlastníky nemovitostí, že: 1) nové chodníky a nájezdy na obecních pozemcích (což je většina ploch před domy) není možné realizovat bez vědomí obce (týká se i drobných oprav) 2) v některých místech je možné vyměnit stávající chodník za lepší povrch (jaksi mimo pořadí staveb v obci), avšak na vlastní náklady 3) obec se snaží zejména tam, kde není žádný chodník, zbudovat jej na obecní náklady, uceleně a s upřednostněním tras podél vozovek (nikoliv pod okny domů) Rada obce Sdělení Na úřední desce obce je zveřejněn výsledek hospodaření obce za rok Rozpočet na rok 2001 je ve stadiu intenzivních příprav. Nyní můžeme pouze sdělit investiční prioritu roku, na které se shodli zastupitelé při pracovní pochůzce dne : rekonstrukce vozovky ve spodní části ulice Dolní Kroupná. Nebude to samozřejmě jediná věc: počítá se s některými ekologickými stavbami, chodníkem/- ky/, rozšířením hřbitova atd. Chceme si také ujasnit priority dalších let, zejména připravit koncepci všech obecních domů (problém staré radnice, rozestavěného domu čp.54, sídla obce, obecních garáží, technického zázemí, hasičské zbrojnice, event. obecních bytů zejména malometrážních). Na vypracování této koncepce se zastupitelé shodli, že tak učiní v tomto roce. ing.vladimír Svoboda Sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001 V nejbližších dnech (od 22. do 28. února) Vás navštíví některý ze sčítacích komisařů: Václav Suchánek, Jan Cikl, Mirka Čermáková (podle toho, ve kterém sčítacím obvodu bydlíte) a předá vám k vyplnění tiskopisy ke sčítání lidu, domů a bytů. Tato akce probíhá podle zákona č. 158, který schválil Parlament ČR v loňském roce. Český statistický úřad sčítání dobře připravil. Každá domácnost dostane vyplněný vzor a černou tužku k vypisování požadovaných údajů do tiskopisů, jež uvedení komisaři opět po 1. březnu vyzvednou. Ing. Otto Slouk sčítací revizor Statistika Nosislavi rok přistěh odstěh naroz zemř rozdíl počet obyvatel k 31/12/2000 = 1249 Komentář k tabulce: počet obyvatel stagnuje, k mírnému růstu došlo začátkem 90.let vlivem přistěhování, tato tendence prozatím pominula, neboť počet přistěhovalých a odstěhovalých se téměř ztotožňuje. Počty narozených a zemřelých jsou také téměř stejné (již osmým rokem se nepodařilo překonat hranici 15 narozených = jakési minimum pro školní třídu) sestavil: ing.svoboda

3 Než půjdou do školy V měsíci lednu proběhl v základní škole zápis dětí do první třídy. Všichni předškoláčci se do školy těší a my se snažíme, abychom je na školu co nejlépe připravili. Není toho málo, co má umět budoucí školák. Nástupem do školy se mění každodenní režim dítěte, poměr mezi hrou a pracovní činností, sociální vztahy a vazby. V zájmu klidného a plynulého přechodu dítěte z mateřské do základní školy organizujeme každým rokem pro rodiče besedu s psycholožkou z pedagogicko-psychologické poradny na téma školní zralost, problém laterality, jaké samostatnosti je prvňáček schopen, jaké úkoly je schopen zvládnout. Rodiče dětí s vadami výslovnosti nebo s opožděným vývojem řeči informujeme v předstihu (od čtyř let dítěte) o možnosti nápravy řeči v logopedické poradně v Židlochovicích. Letos se besedy s psycholožkou Mgr. Šiškovou zúčastnila také paní ředitelka ze ZŠ Mgr. Březinová a paní učitelka Kůgelová. Jsme přesvědčení, že má-li být dítě ve škole úspěšné, musí být povzbuzováno k sebedůvěře ve své síly a k nové roli. Přejeme budoucím prvňáčkům hodně úspěchů a jejich rodičům hodně trpělivosti a pohody. Alena Brychtová ředitelka MŠ Hodnocení práce ZŠ za 1. pololetí školního roku 2000/2001 V tomto školním roce nastoupilo do naší školy 80 žáků, což činí průměr 16 žáků na jeden ročník. Nejmenší počet žáků je v 5.ročníku, kde se učí pouze 11 žáků. Naproti tomu ve 4.ročníku je 24 žáků. Na škole se vyučuje podle učebních osnov Základní škola. Ve čtvrtém ročníku se vyučuje anglickému a německému jazyku, v 5.ročníku se žáci učí již druhým rokem němčinu. V prvním pololetí prospěli všichni žáci, z toho 21 se samými jedničkami. Bylo uděleno 5 napomenutí a 2 důtky třídního učitele, nejčastějšími přestupky bylo nevhodné chování ve škole a zapomínání. Na druhé straně je však třeba vyzdvihnout 31 žáků, kterým byla udělena pochvala, ať již za dobrou reprezentaci školy nebo příkladný přístup ke školní práci. V tomto období se mohou žáci 5.ročníku rozhodovat o přestupu na víceletá gymnázia. Z naší školy si podalo přihlášku 6 žáků. Všem přejeme, aby u přijímacích zkoušek, které proběhnou v měsíci dubnu, dopadli co nejlépe. Na škole pracují 4 zájmové kroužky, pěvecký, sportovní, výtvarný pro 1.-5.ročník a kroužek anglického jazyka pro 4. a 5.ročník. Kromě nich navštěvují někteří žáci i nepovinný předmět - náboženství. V uplynulém období se zástupci jednotlivých ročníků zúčastnili okrskového kola pěvecké soutěže, kde velmi dobře reprezentovali naši školu. V průběhu pololetí jsme několikrát navštívili divadelní představení v Brně, žáci 4.a5.ročníku planetárium, bylo na škole uspořádáno několik kulturních vystoupení, ve spolupráci se školskou komisí se uskutečníla za vydatné pomoci manželů Strouhalových pro děti MŠ a ZŠ mikulášská besídka. Nyní se připravuje dětský karneval. Dne 31. ledna se konal zápis do 1. třídy, na který se dostavilo všech 20 dětí se svými rodiči. To naznačuje,že pro příští školní rok se snad nemusíme obávat sloučení některých ročníků do jedné třídy. Na škole velmi dobře pracuje i jedno oddělení školní družiny, které průměrně navštěvuje 21 žáků. Návštěvní doba je rozdělena na 2 části, ranní (dětmi málo využívaná) a odpolední. Jedenkrát měsíčně se schází vedení školy se zástupci rodičů jednotlivých tříd a snaží se společně koordinovat práci školy, aby nedocházelo k nedorozuměním z nedostatku komunikace. Velmi dobře se rozvíjí spolupráce s mateřskou školou. Pokud jde o materiální oblast, byla jedna třída vybavena novými lavicemi, neboť výškově již staré nevyhovují. Doufáme, že se nám podaří postupně vybavit i ostatní třídy. Jana Březinová - ředitelka ZŠ

4 Turnaj v nohejbale PROSPORT pořádal v sobotu ve sportovní hale TJ Sokol nohejbalový turnaj trojic. Zúčastnilo se ho 10 týmů: 3 týmy ze Žabčic, 2 týmy z Unkovic, 2 týmy z Přísnotic a 3 domácí týmy. Hrálo se ve dvou skupinách po pěti týmech. První čtyři postupovaly do vyřazovacího pavouku. Turnaj měl dobrou sportovní úroveň. Domácí týmy postoupily ze skupin, ale lepší soupeři byli nad naše síly. Konfrontace s jinými týmy byla přínosem a také velkou školou nohejbalu. Turnaj absolvovali všichni bez úhony na zdraví, i když nově napastovaná podlaha ve sportovní hale poslala nejednoho hráče tvrdě k zemi. Utrpěné rány na těle i duši se hojily v hospůdce do pozdních odpoledních hodin. Výsledky: 1. místo Unkovice 2. místo Žabčice I. 3. místo Žabčice II. Naše 3 týmy se také zúčastnily velkého vánočního turnaje, který se uskutečnil v nové sportovní hale v Pohořelicích. Přihlásilo se 20 týmů z celého brněnského regionu. Ostudu jsme neudělali, avšak nijak sportovně jsme nevynikli. Prostě jsme se zúčastnili. Pokud zájem zlepšovat se a píle vydrží, určitě jednou přivezeme i nějakou medaili. Za PROSPORT Zbyněk Čermák Poděkování Děkujeme, že platíte včas poplatky obci (zejména ekologický poplatek). Zbývající malou část obce prosíme, aby tak učinili co nejdříve a nedostali se tak do pásma neplatičů. referentky OÚ Plesová sezona už je za námi V sobotu 20. ledna 2001 se konal v sále Lidového domu v pořadí již druhý společenský ples Spolku lidového domu. Za doprovodu Malé muziky pana Sedláčka z Hrušovan u Brna, která sice v počtu tří muzikantů, ale o to s větším elánem, nenechala snad nikoho na pochybách, že hrají od srdce. Přítomné návštěvníky plesu dovedli zaujmout pestrou směsí skladeb a až do samého závěru taneční parket svědčil o dobré náladě. Velký dík patří všem, kteří se jakýmkoliv přičiněním podíleli na zdárném průběhu tohoto plesu. Děkujeme za vaši podporu Plesovou náladu zachytil Josef Měřínský a sponzorské dary do tomboly. Budeme se těšit na všechny na příštím plese v roce Jestli se vám ples líbil, řekněte to dalším, jestli se vám něco nelíbilo, řekněte to nám. Výbor lidového domu Myslivci hodnotí uplynulý rok Únor je období, ve kterém se hodnotí uplynulý rok a připravuje se plán na rok nastávající. V první řadě nás čeká spousta práce. Hned na jaře se asanují zásypy, které slouží v zimních měsících k přikrmování, aby zvěř nestrádala při nedostupnosti potravy. Naopak v letních horkých dnech se do napajedel u zásypů vozí voda, kterou zvěř nezbytně potřebuje. Největší společenskou akcí je střelecká soutěž O velikonočního beránka. Mnoho našich spoluobčanů ví, že při pěkném počasí je to zajímavý výlet do přírody, obohacený hezkou podívanou na napínavé souboje soutěžících. Tímto vás srdečně zveme na tuto

5 akci, kde bude zajištěno bohaté občerstvení a příjemná zábava. Dalším úkolem je zabezpečit přípravu políček, na kterých pěstujeme krmení na zimu. Přes léto opravujeme posedy a krmící zařízení, které je opakovaně poškozováno naší mládeží. Setkáváme se taky s pobíháním psů po polích. V jarmích a letních měsících, kdy zajíci, bažanti a srnčí zvěř vyvádí svá mláďata, není problém pro tyto psy mládě ulovit nebo zranit. Po období plném práce, která končí sklizní krmení, můžeme teprve plánovat lov, který je vyvrcholením celoroční práce. V loňském roce jsme měli 3 hony, na kterých se ulovilo 260 ks zajíců a 218 ks bažantů. Při veterinární prohlídce bylo zjištěno 16 zajíců pozitivních na tularemii a brucelozu. Jsou to nemoci přenosné na člověka, proto se musí dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci. Po každém honu se účastníci scházejí na poslední leči na myslivně, kde se při hudbě i s manželkami baví. Tím končí náš rok a připravujeme se na další. Chtěli bychom všem našim spoluobčanům v novém roce popřát mnoho zdraví a osobních úspěchů. Všem myslivcům LOVU ZDAR. Za MS Stanislav Šimonič - jednatel PAN BLAHOSLAV ŠPANIEL ZEMŘEL V lednu nás zarmoutila zpráva, že zemřel nosislavský rodák pan mgr. Blahoslav Španiel, bývalý středoškolský učitel na knihovnické škole. Znali jsme jej jako znalce nosislavské historie. Chtěl-li někdo získal svůj rodokmen kontaktoval ho. Chtěl-li zjistit potřebné v archívech, obracel se na něj. Kdo ho někdy slyšel poutavě vyprávět, zaujala ho historie, i když si do té doby pletl všechny letopočty (ty nejsou nejdůležitější!). Svůj důchodcovský věk zcela zasvětil práci, na kterou neměl v aktivním věku čas a na kterou se těšil. Znali jsme jej jako přispěvatele i do tohoto Zpravodaje, a také jako autora Nosislavské čítanky (Obec Nosislav 1996) a nedávno statě Staré knihy nosislavské ve sborníku Jižní Morava 2000, o čemž jsme psali v minulém čísle. Dosud nedokončena zůstala jeho rozsáhlá práce o všech vlastnících nosislavských domů, kterou mu obecní úřad přislíbil vydat. Měli jsme jej rádi nejen pro odborné schopnosti, ale i pro přátelskou povahu a nezištný zápal pro věc. Naposledy nám pomáhal se seznamem padlých na pomníku z 1.sv.války u právě opravovaných schodů na katolický hřbitov. Zcela samozřejmě s námi komunikoval elektronickou poštou. Bude nám citelně chybět on i práce, kterou mohl ještě vykonat. Vladimír Svoboda Výstava Šikovné ruce Děkujeme všem, kteří se zúčastnili výstavy Šikovné ruce, která proběhla v neděli v lidovém domě. Poděkování obzvlášť patří všem, kteří vystavovali své práce. Kolik lásky, soustředění a času se musí vynaložit, než se takové dílo podaří. Každého návštěvníka výstavy jistě potěšily výtvarné práce dětí z mateřské a základní školy. Pod vedením učitelů těchto škol a rodičů se zdokonalují ve výtvarném cítění a takto nám vyrůstají nové šikovné ruce. Budeme se těšit, že v příštím roce nám předvedou svoji zájmovou činnost i další občané a podělí se s ostatními o své zkušenosti. V září letošního roku máme v úmyslu uspořádat výstavu ovoce, zeleniny a dalších plodin, které vypěstujete. Uvítáme zájem všech občanů včetně dětí. Výbor lidového domu Vánoční turnaj ve stolním tenise Poslední roky se stává postupně již tradicí, že TJ Sokol Nosislav pořádá na Štěpána vánoční turnaj ve stolním tenise. Tentokrát se turnaje zúčastnilo 18 hráčů, kteří na 4 stolech odehráli 40 zápasů. Vzhledem k tomu, že se sešlo i několik dětí, byl i pro ně vyčleněn jeden stůl a na něm děti odehrály svůj miniturnaj. Vítězem hlavního turnaje se stal po výborném výkonu p. Pavel Nekvapil. Myslím, že účastníci byli spokojeni se sportovní i kulturní kvalitou turnaje. Pěknému zážitku též napomohl nově upravený povrch parket ve sportovní hale. Za účast děkujeme SPORTU ZDAR TJ Sokol Nosislav

6 O Nosislavi si můžete přečíst i na internetu Nosislav má svoji prezentaci na www stránkách. V dnešní době, kdy je internet a počítače pro většinu (zejména pro mladší generaci) vlastně zcela běžný prostředek dorozumívání, získávání kontaktů, informací, náhražka poštovního styku, banky, obchodu atd., se naše obec snaží vyjít vstříc nejen místním občanům, ale jak shlédnou návštěvníci těchto stránek, také lidem, kteří zde žili a jsou rozeseti po celém světě. I tento Zpravodaj si můžete přečíst kdekoliv na světě, otevřete-li si nosislavský web. A to vše zásluhou zejména Pavla Konopíka a Vítězslava Války, kteří se zasloužili o vznik těchto stránek. Několik otázek jim položil zástupce starosty pan Vladimír Svoboda. Na reakce vás, čtenářů a internetových surfařů se těšíme přímo na webových stránkách. Můžete svůj "produkt" vysvětlit laikům? Co od toho mohou očekávat? P.K.: Původním záměrem byla registrace domény nosislav.cz dříve, než ji někdo zaregistruje ze spekulativních důvodů. Je zřejmé, že doména nosislav.cz není nijak vyjímečně atraktivní a ekonomicky zajímavá, nicméně jsme chtěli včas předejít zbytečným komplikacím, které by mohly nastat. Nabídli jsme vlastnictví této domény tehdejšímu vedení radnice které však Internetu nebylo zřejmě zcela nakloněno a tak jsme po registraci domény převzali na sebe starosti s jejím provozem včetně všech nákladů s tím spojených. Věřím, že po navázání spolupráce s Víťou Válkou se bude stránka na adrese dále naplňovat a rozvíjet. V.V.: Záměr byl, rozšířit jak množství stránek, tak také prohloubit jakési obecné povědomí o existenci internetu. Tímto krokem jsme, myslím, dosáhli alespoň zvýšení zájmu o obec u těch lidí, kteří již před staromódním papírem preferují spíše elektronickou podobu tisku. Mezi které se já počítám také :-) Co mohou očekávat? Pokud bude dostatek času tak mnohem, mnohem více než doposud. Ale dostatek času je zatím v nedohlednu a tak je možné očekávat spíše občasné aktualizace a doplňování stávajících sekcí. Hledali jste někde inspiraci? V.V.: Jistě! Všude kolem sebe, tedy alespoň já. Pavel, zase naopak spíše již v p ředstihu zařizoval veškeré technické věci, bez kterých by to nešlo. Teď samotné stránky provozuje a stará se o to aby fungovaly na celém internetu (pěkná dřina). P.K.: Z mého pohledu inspirace je všude kolem nás. Osobně bych rád viděl koncepci webu směrovanou jednak do oblasti informací pro občany a jako druhou oblast informace pro návštěvníky obce. Oblast pro občany na podobných stránkách ve světě se zaměřuje na informace o kulturním a společeneském dění. Významnou oblastí jsou i informace státní správy a samosprávy. V každém případě si tento web představuji jako web občanů pro občany, nikoliv jako vývěsní štít státní správy a samosprávy. Pro návštěvníky bývají důležité informace jako např. jízdní řády autobusové dopravy, časy bohoslužeb, otvírací doby restauračních zařízení a podobně. Jak jsou na tom okolní obce, mají své stránky? P.K.: Ano, celá řada obcí ve světě má svoje stránky. Na druhou stranu řada českých obcí své stránky nemá a proto obec Nosislav může být hrdá na to, že je mezi prvními, které se takto mohou do celého světa prezentovat.

7 V.V.: Vím já? Určitě se najdou obce, které mají svůj web. Hned se mrknu :-) No, není to tak špatné, například je velmi hezké, nebo ještě z okolí např.: Jinak se dá říct, že internet a vesnice jsou stále ještě na začátku cesty svého budoucího plného života. Můžete něco prozradit o sobě (věk, vzdělání, zaměstnání)? V.V.: Zaměstnání? Já dělám webdesign, což je navrhování a tvorba webových stránek, čímž jsem vlastně přispěl i webu nosislav.cz. A Pavel zná zase víc tu technickou stránku věci, jak jsem už psal. Vzdělání? Trocha umění, něco komerce a práce na BVV, no a život to už jen spojil v jeden celek :-) P.K.: Věk 31, technická škola, jednatel společnosti PC Net CZ spol. s r.o. Více informací na A nakonec, jaká je obecní www adresa? V.V.: Vy to ještě nevíte? Opravdu? Tak teda hádejte, není to těžké :-) P.K.: Příjemné brouzdání přeje redakce. Válka s plasty Pro nás laiky slovo plast zahrnuje vše umělé od zubních kartáčků až po trabanta. Něco plastového je funkční, užitečné a možná i recyklovatelné. Zejména PET lahve však potkáváme na každém kroku a s recyklací to asi není tak jednoduché. Výrobci jsou schopni v nich prodávat vše možné, od minerálek po pivo a víno. Tím se dostává do našich domácností těchto lahví stále větší množství. Někteří z nás se svými nápady pokouší alespoň část tohoto odpadu nějak využít, ovšem drtivé většině nezbývá, než lahve prostě vyhodit. Je zarážející, že výrobci vyprodukují milióny, podle nich levných, lehkých a praktických lahví, ale co s nimi dál, to už je nezajímá. I když od roku 2003 má vstoupit v platnost zákon o finančním podílu výrobců na recyklaci obalů, nedělám si iluze o brzkém vyřešení tohoto problému. A proto, že i pro obec je vyvážení tohoto odpadu problém, nezbývá nám nic jiného, než poctivě sešlapávat tyto válce na placky, aby firma vyvážející tento odpad nemusela vlastní kontejner hledat pod horou různobarevných PET lahví. Když tedy nesete lahve do kontejneru, sešlapte je, ušetříte obecní, a tedy i svoje výdaje. Zrovna mne napadá: Co kdyby se začaly nápoje prodávat ve vratném skle jako dříve? Ale znáte to. Zkuste zastavit rozjetý vlak vlastním tělem! Radek Mahovský Tak nám začalo třetí tisíciletí. Malá inventura při pohledu zpět říká: - Komu je 82 let a více pamatuje 6 státních převratů (1918, , 1945, 1948, a 1989). - Do roku 1918 se o všem důležitějším rozhodovalo ve Vídni, svobodná léta byla , v letech měl hlavní slovo Berlín, jehož otěže lehce přebrala Moskva, aby je pevně chytila v roce 1948 až do své smrti I ten, kdo se v minulém století nehnul z Nosislavi, žil v osmi státech (alespoň podle názvu): Rakousko-Uhersko (do r.1918), Československá republika nebo Republika československá ( ), Česko-Slovensko ( ), protektorát Čechy a Morava ( ), Československá republika ( ), Československá socialistická republika ( ), Československá Federativní republika /psáno i jinak/ ( ), Česká republika (od r. 1993). Trochu neklidná doba, viďte?proto mějme naději v lepších časech. Vladimír Svoboda Nosislav bude krásnější (Převzato z Místních novin obce Nosislavi, vydaných redakcí Rovnost v roce 1960) Když jsme procházeli Nosislaví, řekli jsme si shodně: Tož práce na zvelebení obce je tu nad hlavu... Po opravách přímo volají cesty, silnice, mnohé domy, kanalizace a nevím, co ještě. S odpovědí na

8 otázku: Co jste dělali loni? jste rozpaky mohli jen pokrčit rameny. Posuďte sami: V akci Z nebyla odpracována ani hodina. Při opravě hřbitovní zdi bylo proplaceno 727 hodin a jen 120 hodin odpracovali občané zdarma. Oprava mostu stála 1052 placených hodin, adaptace pohostinství 795 hodin. Čestnou výjimku tvořili sokolové, kteří upravili kluziště zdarma. Letos se však situace podstatně zlepšila. Občané - jak se zdá - již pochopili, že starost o vzhled obce je především jejich starostí. Závazky k zvelebení obce v 15.roce naší nové republiky jsou pěkné: Komunisté odpracují 100 hodin, stejný počet hodin odpracují také členové MNV, členové lidového mysliveského spolku, požárníci a výbor žen. Stopadesáti brigádnickými hodinami se v závazku chlubí Osvětová beseda, svazáci, členové ČSČK a SČSP. Školáci a svazarmovci opracují 400 hodin, sokolové dokonce 1000 hodin a konečně další občané rovněž 1000 hodin. Jsou to vesměs pěkná čísla. Věříme, že budou překročena. Nosislav to potřebuje. Poznámka redakce: Občané také pochopili, že obec bude krásnější, když přiloží ruku k dílu, ne tužku k papíru. Vybrala Milada Válková Nabízíme inzerci v Nosislavském zpravodaji. I vaše firma se může prezentovat na stránkách tohoto tisku. Podle vašich pokynů uveřejníme jednorázově dodaný text za cenu, která je uvedena v rámečcích. Cena za 1 cm 2 činí 3,- Kč, pro nosislavské podnikatele poskytujeme slevu 1,- Kč/ cm 2. Pro dobročinné organizace, nadace a místní spolky je omezená plocha inzerce poskytována zdarma. Soukromé osoby mohou využít této možnosti pro rodinná či jiná oznámení v rozsahu formátu A8. Pro tento druh soukromé inzerce bude účtováno 20,- Kč za každý řádek. Inzeráty se platí v hotovosti na pokladně OÚ Nosislav. Podklady k inzerci s dokladem o zaplacení předejte referentkám na OÚ. Můžete si objednat tyto velikosti: velikost pro místní pro ostatní podnikatele A4 A4 1064,- Kč 1596,- Kč A5 532,- Kč 798,- Kč A5 A6 266,- Kč 399,- Kč A7 133,- Kč 199,50 Kč A8 66,50 Kč 99,80 Kč A6 A7 A8 Pro podnikatele začínající v Nosislavi podnikat nabízíme navíc 50% slevu prvního inzerátu. Redakce a Rada obce

9 Novinky v knihovně Pro děti a mládež: Pro dospělé: Andera: Savci. 3. Encyklopedie Bauer: Záhady českých dějin Blytonová: Kararádky. Holka chce zvítězit Kramar: Vrtochy Habsburků Blytonová: Tajemství anonymních dopisů Takový byl J. Sovák Blytonová: Tajná sedma. Tajemství starého hradu Unger: Hra o život Cole: Fotodeník. Procházka s dinosaury Grey: V džungli Daleová: Záchranáři. 5. Hvězdný princ.čtení pro Francis: Pole pro třináct. malé školáky Javořická: Láska Ondřeje Vazdy. I. a II. díl Deary: Děsivé dějiny. Drsná doba kamenná Rudolf: Reklama na lásku Franta: Malý Vinnetou. Obrázkové příběhy. Luštěte s námi Moudrost života spočívá především ve schopnosti.. (dokončení v tajence) A B C D E F G H I J A: tělocvičný úkon, staročeské zájmeno, druh a rádce Mohameda B: vidiny, mělké spojení trámů, král zvířat, léčky, značka rumunského terénního auta C: situace, slovenské chlapecké jméno, symetrála, svobodný šlechtický statek, bývalý nosislavský starosta D: pozitivní stránka, hodnota, mražený výrobek, cizí ženské jméno, prodejna obuvi E: pres, cizí dravec, 1. část tajenky, sklady, chem. značka síry, draslíku a fosforu F: první muž, dvakrát snížený tón, autor Švejka, francovka, starořecká sloupová síň G: římsky 2050, část větve, část vajíčka, dravci, ženský zpěvní hlas H: anglicky jsem, filipínská sopka, druh divadelní hry, zn. fotoaparátu, prací prášek I: říčka protékající nosislavským lesem, 3. část tajenky, zn. kosmetiky J: část obličeje, předložka, anglicky starý, nejvyšší karta 1. mámení část tajenky 3. stovky, horské obydlí pro dobytek 4. asi, automotoklub, leník 5. kmit, chem. zn. chloru a hliníku, spojka 6. ozn. našich letadel, SPZ Mělníka, obchod v Židlochovicích 7. biblický bratrovrah, město v okrese Pelhřimov 8. jiný kraj-jiný., typ karoserie 9. malý koník, mezinárodní pozn. značka Hongkongu, SPZ Rychnova n. Kněžnou 10. pobídka, biblický král, zkratka pro a tak dále část tajenky 12. prášek na vany, ranec, oddělení v nemocnici 13. aglicky jezero, předložka, kapusta 14. sokolská slavnost, souzvuk tónů 15. korálový ostrov, ozn. desetiny litru, předložka 16. básnický zápor, německý určitý člen, odborná znalost 17. německy úhoř, náš herec, zpěvný pták 18. dřevěné obydlí, snad, osobní zájmeno 19. orgán zraku, nosislavská firma 20. ozn. dlouhohrajících desek, šlapací dopravní prostředek 21. představený kláštera Vyluštěnou tajenku můžete zasílat do 15.března 2001 paní Miladě Válkové nebo Marii Chumelové. Tři vylosované správné odpovědi budou odměněny. Jitka Brchaňová

10 V měsíci lednu a únoru oslavili tito spoluobčané životní jubilea Košťálová Anežka Komenského let Dvořáková Anežka Komenského let Kšicová Josefa Kroužek let Skála Jaroslav Masarykova let Nádeníček Adolf Masarykova let Samsonová Vlasta Komenského let Dobrovolný Blahoslav Masarykova let Otýpková Marie Masarykova let Váňa Oldřich Komenského let Pírek Stanislav Pod Kopcem let Mahovský Rudolf Masarykova let Procházka Rudolf Masarykova let Lukl Vladimír Komenského let Malík Blažej Horní Kroupná let BLAHOPŘÁNÍ Rodičům Jarmile a Václavu Suchánkovým, Kroužek 42 se dne narodily dvojčata dcery K a t e ř i n a a M i c h a e l a. Představitelé obce blahopřejí rodině Suchánkovým k narození dvojčat. Je to pro naši obec vzácná událost dvojčata po mnoha letech a první nosislavské děti v novém tisíciletí. Přejeme jim vše dobré spolu s jejich maminkou, tatínkem a sourozenci. J. Kokrhel a V. Svoboda Rozloučili jsme se s naší spoluobčankou. Čest památce její i dalších zesnulých spoluobčanů. Dne 19. ledna 2001 zemřela paní Milada J a k š o v á, Nivka 177. Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Za redakční radu Milada Válková. Aktuální informace o obci naleznete na: Jakékoliv podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MK ČR E

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

KŘINICE OBČASNÍK. A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací.

KŘINICE OBČASNÍK. A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací. OBČASNÍK KŘINICE srpen 2005 Vydává OÚ Křinice A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací. 1. část: Do Křinic jsem poprvé

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. k

TELEFONNÍ SEZNAM. k TELEFONNÍ SEZNAM M Ě S T Y S N O S I S L A V k 21.1.2009 1 Bytové stanice Baráková Ivana 547 238 607 Komenského 271 Bartušek Petr 547 238 868 Komenského 125 Bartušková Františka 547 238 400 Komenského

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Martin Fuchs, Josef Břečka 22.2.2012 Obsah prezentace Žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro Venkov 1 2 3 4 5 6 Sokol Zbraslavice Činnost organizace Stávající

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Co by Vás mohlo zajímat

Co by Vás mohlo zajímat Co by Vás mohlo zajímat Jak začne první školní den? V pondělí 2. září 2013 se sejdeme v 8 hodin před školou. Rádi přivítáme rodiče a další příbuzné našich prvňáčků. Nezapomeňte na fotoaparát nebo kameru.

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Podzim v revíru. Radiměřský zpravodaj Říjen 2013 1

Podzim v revíru. Radiměřský zpravodaj Říjen 2013 1 Podzim v revíru S příchodem podzimu začíná pro myslivce období sklizně jejich práce. S prvními zářijovými hony na kachny začíná hlavní lovecká sezóna. Nastává období lovu většiny spárkaté zvěře. V měsíci

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního

Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního úřadu. Najdete v něm také zajímavosti z historie obce a okolí. Dočtete se o práci společenských

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer Ahoj, holky a kluci, ano, je to tak, v letošním roce slavím své desáté narozeniny.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

Písecký zpravodaj Leden 2012

Písecký zpravodaj Leden 2012 Písecký zpravodaj Leden 2012 Silvestr 2011 a novoroční přání Poslední den letošního roku jsem měl nevšední možnost pozorovat silvestrovské veselí celého našeho údolí od Bukovce přes Písek až po Jablunkov

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

ZŠ Hanspaulka. Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš.

ZŠ Hanspaulka. Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. ZŠ Hanspaulka Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. Zápis 4. S 5.února 2014 vždy od 14:00 do 18:00 sebou: dítě rodný list dítěte vyplněné formuláře (zápisní lístek, žádost o přijetí) možnost stáhnout

Více

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Jsme upřímně rádi, že si Okresní myslivecký spolek ČMMJ vybral pro chovatelskou přehlídku trofejí právě naši obec. Drnovice jsou jednou z největších a nejstarších

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2014 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Vážení spoluobčané, milí čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dovolte mi, abych Vás před létem v krátkosti informovala o dění v

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV PROSINEC 2011 ČÍSLO 5-6 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulášská besídka Zveme všechny děti a jejich rodiče na mikulášskou besídku, která se koná v pondělí 5. prosince 2011 v 16.00 hodin v zasedací

Více

Jeřmanická drbna č.4/2009

Jeřmanická drbna č.4/2009 Jeřmanická drbna č.4/2009 www.jermanice.cz Vítáme Vás u posledního vydání Drbny v tomto roce s aktuálními informacemi o dění v obci. 7. zasedání zastupitelstva v tomto roce se uskuteční 30.11.2009 od 17.00

Více

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Přítomni: Válková, Kejřová, Marečková, Baťková, Gergelová, Svobodová, Nentvichová, Mašková, Zichová, Mahovská Omluveni:. Světničková,

Více