100 LET pošty v Nosislavi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 LET pošty v Nosislavi"

Transkript

1 100 LET pošty v Nosislavi Z jednoho dopisu: (Nosislav 28.ledna 1901) dne 6.ledna, na Tři krále to byla zde takřka letošní néjvětší zima s velikým větrem a o 8 hodinách na ten den večer vyhořeli Pod Kopcem Nečas Martin, Svoboda Václav, Košťálka vdova, Loskot Václav a naproti Chmelík František. Tak ti lidé přišli o vše, vyběhli z těch hořících domků polonazí a bosí.tak beli v téj krutéj zimě skoro půl hodiny pláčíce. Pak si je lidé rozebrali k sobě a poskytli jim své přístřeší Pavel má učení mnoho, ale on se jistí, že to prodělá. Minulý týden byl u ředitelství. Složí přísahu s Expeditorem, který přijde k nám dne 10.února a dne patnáctýho února se otevře konečně Nosislavská Pošta. Tak máme teď mnoho starostí a práce s tím zařizováním. Tedy když bys psál tak piš adresu přes Hrušovany ne u Židlochovic /pozn.nz: psáno původním rukopisem/ Už si ani neumíme představit, že se kvůli každé maličkosti v poštovním styku muselo jít na poštu do Židlochovic.To trvalo až do čtvrtka 14. února 1901.V pátek 15. února 1901 se pak konečně otevřela pošta v Nosislavi. Prvním poštmistrem se stal, tehdy 23 letý, Pavel Mikulášek. K jeho funkci v té době patřila slavnostní uniforma podobná jako měli c.k. důstojníci, včetně šavle. Po něm následovali poštmistři: pan Frõlich z Uherčic, pan Ošťádal. Od roku 1946 pan B.Řezníček (během jeho vojenské služby jej po dva roky zastupoval jeho bratr Karel), paní Naňová a paní Urbánková. Rovněž listonoši měli svou uniformu. Byla tmavomodrá s kulatou čepicí se štítkem a pelerínou. Měli také pošťáckou brašnu a malou kapesní trubku, na kterou listonoš troubil při vstupu do domu, pokud potřeboval mluvit s adresátem. Prvním listonošem byl pan Matušík, následovali Josef Janoušek, pan Lemon, Z.Čechová, K.Trčková, J.Nečasová, V.Samsonová, J.Luklová, V.Ježková, M.Streichelová. V prvních letech se dopravovala pošta od vlaku zřejmě potahem. Od roku 1926, kdy pan E.Kafka ze Židlochovic začal provozovat pravidelnou autobusovou linku Židlochovice-Nikolčice vozil poštu autobusem a to do začátku třicátých let, kdy mu autobus na cestě ze Židlochovic do Nosislavi shořel. Za války a krátce po ní vozil poštu i pan Václavík z Němčic, cestující koňským potahem. Pak dopravoval poštu linkový autobus. Teprve někdy začátkem šedesátých let zavedla pošta dopravu zásilek vlastními auty. Bez zajímavosti není ani vlastní sídlo poštovního úřadu. Někdy do roku 1903 byla pošta u Mikulášků na č.243 (dnešní Vinohradská, pan Kendík). Jako pozůstatek tam byla ještě 50 let v provozu poštovní schránka. Když si pan poštmistr Mikulášek nově postavil dům č.119, přeložili tam i poštu, do které byl vchod z průjezdu. Poněvadž v tom domě měla jeho manželka obchod, vžilo se rčení jdu nakupovat na počtu. Po odchodu pana Mikuláška do důchodu přesídlila pošta do bývalého obchodu F.Vedry č.129 (vedle evangelického kostela). Až v šedesátých letech byla přemístěna do dnešní budovy po spořitelně (nakrátko během oprav kolem roku byla tam, kde je dnes zasedací místnost obecního úřadu čp. 68: v Lidovém neboli Katolickém domě). Dnešní sídlo pošty (dnes v majetku obce Nosislav) ve třicátých letech postavila na místě staré chalupy První rolnická záložna v Nosislavi. Byl to jeden z nejsolidnějších a nejúspěšnějších peněžních ústavů v okolí. Státem byla po komunistickém puči zabavena podobně jako ostatní záložny i s celým majetkem. Tato vzpomínka si nečiní nárok na úplnost. Pokud jsem něco (nebo někoho) opominul, prosím o prominutí. Pokračováním (doplněním) mohou být vzpomínky paní Květoslavy Luklové, roz. Mikuláškové z čp.2, které jsou již také připraveny. Vlastimil Dobrovolný

2 STRUČNĚ Z OBCE Štědrém dnu jsme z vděčností přijali tradiční službu našich muzikantů u vánočního stromu před poštou i po celé obci. Letos opět přinesli kousek milé a přijemné vánoční nálady do všech domovů se konala v katolickém kostele ekumenická bohoslužba v rámci Týdne za jednotu křesťanů. Milým hostem byl P.Václav Slouk z brněnského biskupství. Plesovou sezonu v Nosislavi reprezentoval jediný ples, pořádaný Spolkem lidového domu dne Hosty čekala slavnostní výzdoba a bohatá tombola. Pobavit se přišli i naši starší spoluobčané. V některých nosislavských obchodech je možné znovu zakoupit letecký pohled obce a nově odznáček obce (vydáno v r.2000). CHODNÍKY Před plánovanými opravami chodníků a před budováním nových chceme znovu upozornit vlastníky nemovitostí, že: 1) nové chodníky a nájezdy na obecních pozemcích (což je většina ploch před domy) není možné realizovat bez vědomí obce (týká se i drobných oprav) 2) v některých místech je možné vyměnit stávající chodník za lepší povrch (jaksi mimo pořadí staveb v obci), avšak na vlastní náklady 3) obec se snaží zejména tam, kde není žádný chodník, zbudovat jej na obecní náklady, uceleně a s upřednostněním tras podél vozovek (nikoliv pod okny domů) Rada obce Sdělení Na úřední desce obce je zveřejněn výsledek hospodaření obce za rok Rozpočet na rok 2001 je ve stadiu intenzivních příprav. Nyní můžeme pouze sdělit investiční prioritu roku, na které se shodli zastupitelé při pracovní pochůzce dne : rekonstrukce vozovky ve spodní části ulice Dolní Kroupná. Nebude to samozřejmě jediná věc: počítá se s některými ekologickými stavbami, chodníkem/- ky/, rozšířením hřbitova atd. Chceme si také ujasnit priority dalších let, zejména připravit koncepci všech obecních domů (problém staré radnice, rozestavěného domu čp.54, sídla obce, obecních garáží, technického zázemí, hasičské zbrojnice, event. obecních bytů zejména malometrážních). Na vypracování této koncepce se zastupitelé shodli, že tak učiní v tomto roce. ing.vladimír Svoboda Sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001 V nejbližších dnech (od 22. do 28. února) Vás navštíví některý ze sčítacích komisařů: Václav Suchánek, Jan Cikl, Mirka Čermáková (podle toho, ve kterém sčítacím obvodu bydlíte) a předá vám k vyplnění tiskopisy ke sčítání lidu, domů a bytů. Tato akce probíhá podle zákona č. 158, který schválil Parlament ČR v loňském roce. Český statistický úřad sčítání dobře připravil. Každá domácnost dostane vyplněný vzor a černou tužku k vypisování požadovaných údajů do tiskopisů, jež uvedení komisaři opět po 1. březnu vyzvednou. Ing. Otto Slouk sčítací revizor Statistika Nosislavi rok přistěh odstěh naroz zemř rozdíl počet obyvatel k 31/12/2000 = 1249 Komentář k tabulce: počet obyvatel stagnuje, k mírnému růstu došlo začátkem 90.let vlivem přistěhování, tato tendence prozatím pominula, neboť počet přistěhovalých a odstěhovalých se téměř ztotožňuje. Počty narozených a zemřelých jsou také téměř stejné (již osmým rokem se nepodařilo překonat hranici 15 narozených = jakési minimum pro školní třídu) sestavil: ing.svoboda

3 Než půjdou do školy V měsíci lednu proběhl v základní škole zápis dětí do první třídy. Všichni předškoláčci se do školy těší a my se snažíme, abychom je na školu co nejlépe připravili. Není toho málo, co má umět budoucí školák. Nástupem do školy se mění každodenní režim dítěte, poměr mezi hrou a pracovní činností, sociální vztahy a vazby. V zájmu klidného a plynulého přechodu dítěte z mateřské do základní školy organizujeme každým rokem pro rodiče besedu s psycholožkou z pedagogicko-psychologické poradny na téma školní zralost, problém laterality, jaké samostatnosti je prvňáček schopen, jaké úkoly je schopen zvládnout. Rodiče dětí s vadami výslovnosti nebo s opožděným vývojem řeči informujeme v předstihu (od čtyř let dítěte) o možnosti nápravy řeči v logopedické poradně v Židlochovicích. Letos se besedy s psycholožkou Mgr. Šiškovou zúčastnila také paní ředitelka ze ZŠ Mgr. Březinová a paní učitelka Kůgelová. Jsme přesvědčení, že má-li být dítě ve škole úspěšné, musí být povzbuzováno k sebedůvěře ve své síly a k nové roli. Přejeme budoucím prvňáčkům hodně úspěchů a jejich rodičům hodně trpělivosti a pohody. Alena Brychtová ředitelka MŠ Hodnocení práce ZŠ za 1. pololetí školního roku 2000/2001 V tomto školním roce nastoupilo do naší školy 80 žáků, což činí průměr 16 žáků na jeden ročník. Nejmenší počet žáků je v 5.ročníku, kde se učí pouze 11 žáků. Naproti tomu ve 4.ročníku je 24 žáků. Na škole se vyučuje podle učebních osnov Základní škola. Ve čtvrtém ročníku se vyučuje anglickému a německému jazyku, v 5.ročníku se žáci učí již druhým rokem němčinu. V prvním pololetí prospěli všichni žáci, z toho 21 se samými jedničkami. Bylo uděleno 5 napomenutí a 2 důtky třídního učitele, nejčastějšími přestupky bylo nevhodné chování ve škole a zapomínání. Na druhé straně je však třeba vyzdvihnout 31 žáků, kterým byla udělena pochvala, ať již za dobrou reprezentaci školy nebo příkladný přístup ke školní práci. V tomto období se mohou žáci 5.ročníku rozhodovat o přestupu na víceletá gymnázia. Z naší školy si podalo přihlášku 6 žáků. Všem přejeme, aby u přijímacích zkoušek, které proběhnou v měsíci dubnu, dopadli co nejlépe. Na škole pracují 4 zájmové kroužky, pěvecký, sportovní, výtvarný pro 1.-5.ročník a kroužek anglického jazyka pro 4. a 5.ročník. Kromě nich navštěvují někteří žáci i nepovinný předmět - náboženství. V uplynulém období se zástupci jednotlivých ročníků zúčastnili okrskového kola pěvecké soutěže, kde velmi dobře reprezentovali naši školu. V průběhu pololetí jsme několikrát navštívili divadelní představení v Brně, žáci 4.a5.ročníku planetárium, bylo na škole uspořádáno několik kulturních vystoupení, ve spolupráci se školskou komisí se uskutečníla za vydatné pomoci manželů Strouhalových pro děti MŠ a ZŠ mikulášská besídka. Nyní se připravuje dětský karneval. Dne 31. ledna se konal zápis do 1. třídy, na který se dostavilo všech 20 dětí se svými rodiči. To naznačuje,že pro příští školní rok se snad nemusíme obávat sloučení některých ročníků do jedné třídy. Na škole velmi dobře pracuje i jedno oddělení školní družiny, které průměrně navštěvuje 21 žáků. Návštěvní doba je rozdělena na 2 části, ranní (dětmi málo využívaná) a odpolední. Jedenkrát měsíčně se schází vedení školy se zástupci rodičů jednotlivých tříd a snaží se společně koordinovat práci školy, aby nedocházelo k nedorozuměním z nedostatku komunikace. Velmi dobře se rozvíjí spolupráce s mateřskou školou. Pokud jde o materiální oblast, byla jedna třída vybavena novými lavicemi, neboť výškově již staré nevyhovují. Doufáme, že se nám podaří postupně vybavit i ostatní třídy. Jana Březinová - ředitelka ZŠ

4 Turnaj v nohejbale PROSPORT pořádal v sobotu ve sportovní hale TJ Sokol nohejbalový turnaj trojic. Zúčastnilo se ho 10 týmů: 3 týmy ze Žabčic, 2 týmy z Unkovic, 2 týmy z Přísnotic a 3 domácí týmy. Hrálo se ve dvou skupinách po pěti týmech. První čtyři postupovaly do vyřazovacího pavouku. Turnaj měl dobrou sportovní úroveň. Domácí týmy postoupily ze skupin, ale lepší soupeři byli nad naše síly. Konfrontace s jinými týmy byla přínosem a také velkou školou nohejbalu. Turnaj absolvovali všichni bez úhony na zdraví, i když nově napastovaná podlaha ve sportovní hale poslala nejednoho hráče tvrdě k zemi. Utrpěné rány na těle i duši se hojily v hospůdce do pozdních odpoledních hodin. Výsledky: 1. místo Unkovice 2. místo Žabčice I. 3. místo Žabčice II. Naše 3 týmy se také zúčastnily velkého vánočního turnaje, který se uskutečnil v nové sportovní hale v Pohořelicích. Přihlásilo se 20 týmů z celého brněnského regionu. Ostudu jsme neudělali, avšak nijak sportovně jsme nevynikli. Prostě jsme se zúčastnili. Pokud zájem zlepšovat se a píle vydrží, určitě jednou přivezeme i nějakou medaili. Za PROSPORT Zbyněk Čermák Poděkování Děkujeme, že platíte včas poplatky obci (zejména ekologický poplatek). Zbývající malou část obce prosíme, aby tak učinili co nejdříve a nedostali se tak do pásma neplatičů. referentky OÚ Plesová sezona už je za námi V sobotu 20. ledna 2001 se konal v sále Lidového domu v pořadí již druhý společenský ples Spolku lidového domu. Za doprovodu Malé muziky pana Sedláčka z Hrušovan u Brna, která sice v počtu tří muzikantů, ale o to s větším elánem, nenechala snad nikoho na pochybách, že hrají od srdce. Přítomné návštěvníky plesu dovedli zaujmout pestrou směsí skladeb a až do samého závěru taneční parket svědčil o dobré náladě. Velký dík patří všem, kteří se jakýmkoliv přičiněním podíleli na zdárném průběhu tohoto plesu. Děkujeme za vaši podporu Plesovou náladu zachytil Josef Měřínský a sponzorské dary do tomboly. Budeme se těšit na všechny na příštím plese v roce Jestli se vám ples líbil, řekněte to dalším, jestli se vám něco nelíbilo, řekněte to nám. Výbor lidového domu Myslivci hodnotí uplynulý rok Únor je období, ve kterém se hodnotí uplynulý rok a připravuje se plán na rok nastávající. V první řadě nás čeká spousta práce. Hned na jaře se asanují zásypy, které slouží v zimních měsících k přikrmování, aby zvěř nestrádala při nedostupnosti potravy. Naopak v letních horkých dnech se do napajedel u zásypů vozí voda, kterou zvěř nezbytně potřebuje. Největší společenskou akcí je střelecká soutěž O velikonočního beránka. Mnoho našich spoluobčanů ví, že při pěkném počasí je to zajímavý výlet do přírody, obohacený hezkou podívanou na napínavé souboje soutěžících. Tímto vás srdečně zveme na tuto

5 akci, kde bude zajištěno bohaté občerstvení a příjemná zábava. Dalším úkolem je zabezpečit přípravu políček, na kterých pěstujeme krmení na zimu. Přes léto opravujeme posedy a krmící zařízení, které je opakovaně poškozováno naší mládeží. Setkáváme se taky s pobíháním psů po polích. V jarmích a letních měsících, kdy zajíci, bažanti a srnčí zvěř vyvádí svá mláďata, není problém pro tyto psy mládě ulovit nebo zranit. Po období plném práce, která končí sklizní krmení, můžeme teprve plánovat lov, který je vyvrcholením celoroční práce. V loňském roce jsme měli 3 hony, na kterých se ulovilo 260 ks zajíců a 218 ks bažantů. Při veterinární prohlídce bylo zjištěno 16 zajíců pozitivních na tularemii a brucelozu. Jsou to nemoci přenosné na člověka, proto se musí dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci. Po každém honu se účastníci scházejí na poslední leči na myslivně, kde se při hudbě i s manželkami baví. Tím končí náš rok a připravujeme se na další. Chtěli bychom všem našim spoluobčanům v novém roce popřát mnoho zdraví a osobních úspěchů. Všem myslivcům LOVU ZDAR. Za MS Stanislav Šimonič - jednatel PAN BLAHOSLAV ŠPANIEL ZEMŘEL V lednu nás zarmoutila zpráva, že zemřel nosislavský rodák pan mgr. Blahoslav Španiel, bývalý středoškolský učitel na knihovnické škole. Znali jsme jej jako znalce nosislavské historie. Chtěl-li někdo získal svůj rodokmen kontaktoval ho. Chtěl-li zjistit potřebné v archívech, obracel se na něj. Kdo ho někdy slyšel poutavě vyprávět, zaujala ho historie, i když si do té doby pletl všechny letopočty (ty nejsou nejdůležitější!). Svůj důchodcovský věk zcela zasvětil práci, na kterou neměl v aktivním věku čas a na kterou se těšil. Znali jsme jej jako přispěvatele i do tohoto Zpravodaje, a také jako autora Nosislavské čítanky (Obec Nosislav 1996) a nedávno statě Staré knihy nosislavské ve sborníku Jižní Morava 2000, o čemž jsme psali v minulém čísle. Dosud nedokončena zůstala jeho rozsáhlá práce o všech vlastnících nosislavských domů, kterou mu obecní úřad přislíbil vydat. Měli jsme jej rádi nejen pro odborné schopnosti, ale i pro přátelskou povahu a nezištný zápal pro věc. Naposledy nám pomáhal se seznamem padlých na pomníku z 1.sv.války u právě opravovaných schodů na katolický hřbitov. Zcela samozřejmě s námi komunikoval elektronickou poštou. Bude nám citelně chybět on i práce, kterou mohl ještě vykonat. Vladimír Svoboda Výstava Šikovné ruce Děkujeme všem, kteří se zúčastnili výstavy Šikovné ruce, která proběhla v neděli v lidovém domě. Poděkování obzvlášť patří všem, kteří vystavovali své práce. Kolik lásky, soustředění a času se musí vynaložit, než se takové dílo podaří. Každého návštěvníka výstavy jistě potěšily výtvarné práce dětí z mateřské a základní školy. Pod vedením učitelů těchto škol a rodičů se zdokonalují ve výtvarném cítění a takto nám vyrůstají nové šikovné ruce. Budeme se těšit, že v příštím roce nám předvedou svoji zájmovou činnost i další občané a podělí se s ostatními o své zkušenosti. V září letošního roku máme v úmyslu uspořádat výstavu ovoce, zeleniny a dalších plodin, které vypěstujete. Uvítáme zájem všech občanů včetně dětí. Výbor lidového domu Vánoční turnaj ve stolním tenise Poslední roky se stává postupně již tradicí, že TJ Sokol Nosislav pořádá na Štěpána vánoční turnaj ve stolním tenise. Tentokrát se turnaje zúčastnilo 18 hráčů, kteří na 4 stolech odehráli 40 zápasů. Vzhledem k tomu, že se sešlo i několik dětí, byl i pro ně vyčleněn jeden stůl a na něm děti odehrály svůj miniturnaj. Vítězem hlavního turnaje se stal po výborném výkonu p. Pavel Nekvapil. Myslím, že účastníci byli spokojeni se sportovní i kulturní kvalitou turnaje. Pěknému zážitku též napomohl nově upravený povrch parket ve sportovní hale. Za účast děkujeme SPORTU ZDAR TJ Sokol Nosislav

6 O Nosislavi si můžete přečíst i na internetu Nosislav má svoji prezentaci na www stránkách. V dnešní době, kdy je internet a počítače pro většinu (zejména pro mladší generaci) vlastně zcela běžný prostředek dorozumívání, získávání kontaktů, informací, náhražka poštovního styku, banky, obchodu atd., se naše obec snaží vyjít vstříc nejen místním občanům, ale jak shlédnou návštěvníci těchto stránek, také lidem, kteří zde žili a jsou rozeseti po celém světě. I tento Zpravodaj si můžete přečíst kdekoliv na světě, otevřete-li si nosislavský web. A to vše zásluhou zejména Pavla Konopíka a Vítězslava Války, kteří se zasloužili o vznik těchto stránek. Několik otázek jim položil zástupce starosty pan Vladimír Svoboda. Na reakce vás, čtenářů a internetových surfařů se těšíme přímo na webových stránkách. Můžete svůj "produkt" vysvětlit laikům? Co od toho mohou očekávat? P.K.: Původním záměrem byla registrace domény nosislav.cz dříve, než ji někdo zaregistruje ze spekulativních důvodů. Je zřejmé, že doména nosislav.cz není nijak vyjímečně atraktivní a ekonomicky zajímavá, nicméně jsme chtěli včas předejít zbytečným komplikacím, které by mohly nastat. Nabídli jsme vlastnictví této domény tehdejšímu vedení radnice které však Internetu nebylo zřejmě zcela nakloněno a tak jsme po registraci domény převzali na sebe starosti s jejím provozem včetně všech nákladů s tím spojených. Věřím, že po navázání spolupráce s Víťou Válkou se bude stránka na adrese dále naplňovat a rozvíjet. V.V.: Záměr byl, rozšířit jak množství stránek, tak také prohloubit jakési obecné povědomí o existenci internetu. Tímto krokem jsme, myslím, dosáhli alespoň zvýšení zájmu o obec u těch lidí, kteří již před staromódním papírem preferují spíše elektronickou podobu tisku. Mezi které se já počítám také :-) Co mohou očekávat? Pokud bude dostatek času tak mnohem, mnohem více než doposud. Ale dostatek času je zatím v nedohlednu a tak je možné očekávat spíše občasné aktualizace a doplňování stávajících sekcí. Hledali jste někde inspiraci? V.V.: Jistě! Všude kolem sebe, tedy alespoň já. Pavel, zase naopak spíše již v p ředstihu zařizoval veškeré technické věci, bez kterých by to nešlo. Teď samotné stránky provozuje a stará se o to aby fungovaly na celém internetu (pěkná dřina). P.K.: Z mého pohledu inspirace je všude kolem nás. Osobně bych rád viděl koncepci webu směrovanou jednak do oblasti informací pro občany a jako druhou oblast informace pro návštěvníky obce. Oblast pro občany na podobných stránkách ve světě se zaměřuje na informace o kulturním a společeneském dění. Významnou oblastí jsou i informace státní správy a samosprávy. V každém případě si tento web představuji jako web občanů pro občany, nikoliv jako vývěsní štít státní správy a samosprávy. Pro návštěvníky bývají důležité informace jako např. jízdní řády autobusové dopravy, časy bohoslužeb, otvírací doby restauračních zařízení a podobně. Jak jsou na tom okolní obce, mají své stránky? P.K.: Ano, celá řada obcí ve světě má svoje stránky. Na druhou stranu řada českých obcí své stránky nemá a proto obec Nosislav může být hrdá na to, že je mezi prvními, které se takto mohou do celého světa prezentovat.

7 V.V.: Vím já? Určitě se najdou obce, které mají svůj web. Hned se mrknu :-) No, není to tak špatné, například je velmi hezké, nebo ještě z okolí např.: Jinak se dá říct, že internet a vesnice jsou stále ještě na začátku cesty svého budoucího plného života. Můžete něco prozradit o sobě (věk, vzdělání, zaměstnání)? V.V.: Zaměstnání? Já dělám webdesign, což je navrhování a tvorba webových stránek, čímž jsem vlastně přispěl i webu nosislav.cz. A Pavel zná zase víc tu technickou stránku věci, jak jsem už psal. Vzdělání? Trocha umění, něco komerce a práce na BVV, no a život to už jen spojil v jeden celek :-) P.K.: Věk 31, technická škola, jednatel společnosti PC Net CZ spol. s r.o. Více informací na A nakonec, jaká je obecní www adresa? V.V.: Vy to ještě nevíte? Opravdu? Tak teda hádejte, není to těžké :-) P.K.: Příjemné brouzdání přeje redakce. Válka s plasty Pro nás laiky slovo plast zahrnuje vše umělé od zubních kartáčků až po trabanta. Něco plastového je funkční, užitečné a možná i recyklovatelné. Zejména PET lahve však potkáváme na každém kroku a s recyklací to asi není tak jednoduché. Výrobci jsou schopni v nich prodávat vše možné, od minerálek po pivo a víno. Tím se dostává do našich domácností těchto lahví stále větší množství. Někteří z nás se svými nápady pokouší alespoň část tohoto odpadu nějak využít, ovšem drtivé většině nezbývá, než lahve prostě vyhodit. Je zarážející, že výrobci vyprodukují milióny, podle nich levných, lehkých a praktických lahví, ale co s nimi dál, to už je nezajímá. I když od roku 2003 má vstoupit v platnost zákon o finančním podílu výrobců na recyklaci obalů, nedělám si iluze o brzkém vyřešení tohoto problému. A proto, že i pro obec je vyvážení tohoto odpadu problém, nezbývá nám nic jiného, než poctivě sešlapávat tyto válce na placky, aby firma vyvážející tento odpad nemusela vlastní kontejner hledat pod horou různobarevných PET lahví. Když tedy nesete lahve do kontejneru, sešlapte je, ušetříte obecní, a tedy i svoje výdaje. Zrovna mne napadá: Co kdyby se začaly nápoje prodávat ve vratném skle jako dříve? Ale znáte to. Zkuste zastavit rozjetý vlak vlastním tělem! Radek Mahovský Tak nám začalo třetí tisíciletí. Malá inventura při pohledu zpět říká: - Komu je 82 let a více pamatuje 6 státních převratů (1918, , 1945, 1948, a 1989). - Do roku 1918 se o všem důležitějším rozhodovalo ve Vídni, svobodná léta byla , v letech měl hlavní slovo Berlín, jehož otěže lehce přebrala Moskva, aby je pevně chytila v roce 1948 až do své smrti I ten, kdo se v minulém století nehnul z Nosislavi, žil v osmi státech (alespoň podle názvu): Rakousko-Uhersko (do r.1918), Československá republika nebo Republika československá ( ), Česko-Slovensko ( ), protektorát Čechy a Morava ( ), Československá republika ( ), Československá socialistická republika ( ), Československá Federativní republika /psáno i jinak/ ( ), Česká republika (od r. 1993). Trochu neklidná doba, viďte?proto mějme naději v lepších časech. Vladimír Svoboda Nosislav bude krásnější (Převzato z Místních novin obce Nosislavi, vydaných redakcí Rovnost v roce 1960) Když jsme procházeli Nosislaví, řekli jsme si shodně: Tož práce na zvelebení obce je tu nad hlavu... Po opravách přímo volají cesty, silnice, mnohé domy, kanalizace a nevím, co ještě. S odpovědí na

8 otázku: Co jste dělali loni? jste rozpaky mohli jen pokrčit rameny. Posuďte sami: V akci Z nebyla odpracována ani hodina. Při opravě hřbitovní zdi bylo proplaceno 727 hodin a jen 120 hodin odpracovali občané zdarma. Oprava mostu stála 1052 placených hodin, adaptace pohostinství 795 hodin. Čestnou výjimku tvořili sokolové, kteří upravili kluziště zdarma. Letos se však situace podstatně zlepšila. Občané - jak se zdá - již pochopili, že starost o vzhled obce je především jejich starostí. Závazky k zvelebení obce v 15.roce naší nové republiky jsou pěkné: Komunisté odpracují 100 hodin, stejný počet hodin odpracují také členové MNV, členové lidového mysliveského spolku, požárníci a výbor žen. Stopadesáti brigádnickými hodinami se v závazku chlubí Osvětová beseda, svazáci, členové ČSČK a SČSP. Školáci a svazarmovci opracují 400 hodin, sokolové dokonce 1000 hodin a konečně další občané rovněž 1000 hodin. Jsou to vesměs pěkná čísla. Věříme, že budou překročena. Nosislav to potřebuje. Poznámka redakce: Občané také pochopili, že obec bude krásnější, když přiloží ruku k dílu, ne tužku k papíru. Vybrala Milada Válková Nabízíme inzerci v Nosislavském zpravodaji. I vaše firma se může prezentovat na stránkách tohoto tisku. Podle vašich pokynů uveřejníme jednorázově dodaný text za cenu, která je uvedena v rámečcích. Cena za 1 cm 2 činí 3,- Kč, pro nosislavské podnikatele poskytujeme slevu 1,- Kč/ cm 2. Pro dobročinné organizace, nadace a místní spolky je omezená plocha inzerce poskytována zdarma. Soukromé osoby mohou využít této možnosti pro rodinná či jiná oznámení v rozsahu formátu A8. Pro tento druh soukromé inzerce bude účtováno 20,- Kč za každý řádek. Inzeráty se platí v hotovosti na pokladně OÚ Nosislav. Podklady k inzerci s dokladem o zaplacení předejte referentkám na OÚ. Můžete si objednat tyto velikosti: velikost pro místní pro ostatní podnikatele A4 A4 1064,- Kč 1596,- Kč A5 532,- Kč 798,- Kč A5 A6 266,- Kč 399,- Kč A7 133,- Kč 199,50 Kč A8 66,50 Kč 99,80 Kč A6 A7 A8 Pro podnikatele začínající v Nosislavi podnikat nabízíme navíc 50% slevu prvního inzerátu. Redakce a Rada obce

9 Novinky v knihovně Pro děti a mládež: Pro dospělé: Andera: Savci. 3. Encyklopedie Bauer: Záhady českých dějin Blytonová: Kararádky. Holka chce zvítězit Kramar: Vrtochy Habsburků Blytonová: Tajemství anonymních dopisů Takový byl J. Sovák Blytonová: Tajná sedma. Tajemství starého hradu Unger: Hra o život Cole: Fotodeník. Procházka s dinosaury Grey: V džungli Daleová: Záchranáři. 5. Hvězdný princ.čtení pro Francis: Pole pro třináct. malé školáky Javořická: Láska Ondřeje Vazdy. I. a II. díl Deary: Děsivé dějiny. Drsná doba kamenná Rudolf: Reklama na lásku Franta: Malý Vinnetou. Obrázkové příběhy. Luštěte s námi Moudrost života spočívá především ve schopnosti.. (dokončení v tajence) A B C D E F G H I J A: tělocvičný úkon, staročeské zájmeno, druh a rádce Mohameda B: vidiny, mělké spojení trámů, král zvířat, léčky, značka rumunského terénního auta C: situace, slovenské chlapecké jméno, symetrála, svobodný šlechtický statek, bývalý nosislavský starosta D: pozitivní stránka, hodnota, mražený výrobek, cizí ženské jméno, prodejna obuvi E: pres, cizí dravec, 1. část tajenky, sklady, chem. značka síry, draslíku a fosforu F: první muž, dvakrát snížený tón, autor Švejka, francovka, starořecká sloupová síň G: římsky 2050, část větve, část vajíčka, dravci, ženský zpěvní hlas H: anglicky jsem, filipínská sopka, druh divadelní hry, zn. fotoaparátu, prací prášek I: říčka protékající nosislavským lesem, 3. část tajenky, zn. kosmetiky J: část obličeje, předložka, anglicky starý, nejvyšší karta 1. mámení část tajenky 3. stovky, horské obydlí pro dobytek 4. asi, automotoklub, leník 5. kmit, chem. zn. chloru a hliníku, spojka 6. ozn. našich letadel, SPZ Mělníka, obchod v Židlochovicích 7. biblický bratrovrah, město v okrese Pelhřimov 8. jiný kraj-jiný., typ karoserie 9. malý koník, mezinárodní pozn. značka Hongkongu, SPZ Rychnova n. Kněžnou 10. pobídka, biblický král, zkratka pro a tak dále část tajenky 12. prášek na vany, ranec, oddělení v nemocnici 13. aglicky jezero, předložka, kapusta 14. sokolská slavnost, souzvuk tónů 15. korálový ostrov, ozn. desetiny litru, předložka 16. básnický zápor, německý určitý člen, odborná znalost 17. německy úhoř, náš herec, zpěvný pták 18. dřevěné obydlí, snad, osobní zájmeno 19. orgán zraku, nosislavská firma 20. ozn. dlouhohrajících desek, šlapací dopravní prostředek 21. představený kláštera Vyluštěnou tajenku můžete zasílat do 15.března 2001 paní Miladě Válkové nebo Marii Chumelové. Tři vylosované správné odpovědi budou odměněny. Jitka Brchaňová

10 V měsíci lednu a únoru oslavili tito spoluobčané životní jubilea Košťálová Anežka Komenského let Dvořáková Anežka Komenského let Kšicová Josefa Kroužek let Skála Jaroslav Masarykova let Nádeníček Adolf Masarykova let Samsonová Vlasta Komenského let Dobrovolný Blahoslav Masarykova let Otýpková Marie Masarykova let Váňa Oldřich Komenského let Pírek Stanislav Pod Kopcem let Mahovský Rudolf Masarykova let Procházka Rudolf Masarykova let Lukl Vladimír Komenského let Malík Blažej Horní Kroupná let BLAHOPŘÁNÍ Rodičům Jarmile a Václavu Suchánkovým, Kroužek 42 se dne narodily dvojčata dcery K a t e ř i n a a M i c h a e l a. Představitelé obce blahopřejí rodině Suchánkovým k narození dvojčat. Je to pro naši obec vzácná událost dvojčata po mnoha letech a první nosislavské děti v novém tisíciletí. Přejeme jim vše dobré spolu s jejich maminkou, tatínkem a sourozenci. J. Kokrhel a V. Svoboda Rozloučili jsme se s naší spoluobčankou. Čest památce její i dalších zesnulých spoluobčanů. Dne 19. ledna 2001 zemřela paní Milada J a k š o v á, Nivka 177. Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Za redakční radu Milada Válková. Aktuální informace o obci naleznete na: Jakékoliv podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MK ČR E

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Zemědělství a my. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

Zemědělství a my. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com Zemědělství a my Krajina, ve které žijeme, formuje naše vnímání přírody. Je to prostor, v němž se pohybujeme, bydlíme, jsme napojeni na celoroční cyklus prací a dějů, které venkovský člověk vnímá o to

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ Šterboholské ŠTĚRBOHOLSKÉ 1/2009 LISTY listy HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ ÚVODNÍK V Vážení spoluobčané, starý rok je za námi a já bych Vás, občany Štěrbohol, rád pozdravil

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice červen 2012 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, čas pokročil a tak Vám předkládáme již druhé letošní číslo našeho obecního zpravodaje. Na úvod Vás seznámíme

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce Druhou lednovou sobotu

Více

A máme tu Velikonoce

A máme tu Velikonoce A máme tu Velikonoce Toto konstatování asi vyslovilo mnoho z nás. Mnoho z nás možná i pokračuje za chvíli budou prázdniny (dovolené), pak zafouká ze strnišť a zase tu bude zima. Tenhle rychlý průběh roku

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více