Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek"

Transkript

1 Úvod Seznam použitých zkratek V XVII Část první. Sbírka judikatury Evropského soudního dvora 1 K patentovatelnosti biotechnologického materiálu 1 K užití ochranných známek jako klíčových slov na internetu 11 Právo na informace 29 Reklama prostřednictvím klíčových slov(,keyword advertising') Zobrazování inzerce konkurenta majitele ochranné známky prostřednictvím klíčového slova 46 Vyčerpání práv majitele ochranné známky 46 Spekulativní a zneužívající registrace domény 47 Odpovědnost provozovatele vyhledávače 48 Zeměpisný rozsah dobrého jména ochranné známky 71 Uvedení na trh 72 Uvedení na trh - vzorky 78 Vázané nabídky spotřebitelům 79 Dvoustranné smlouvy mezi členskými státy 80 Neexistence dobré víry přihlašovatele 104 Protiprávní těžení z dobré pověsti ochranné známky 105 Neexistence souhlasu majitele ochranné známky 106 Přebalení léčiv 107 Vyloučení záměny pokojným stavem 113 Skutečné užívání ochranné známky 114 Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy při užití ochranné známky konkurenta 114 Právo třetí osoby užívat své jméno 115 Neužívání ochranné známky 116 Padělky - tranzit zboží 117 Uvedení zboží na trh EHS 124 Část druhá. Sbírka judikatury civilních soudů 127 Pravomoc a příslušnost soudu k rozhodnutí sporu z licenční smlouvy 127 Posuzování kolize označení při tvrzeném zásahu do práv vlastníka ochranné známky 129 K ochraně formálně nechráněného označení právem proti nekalé soutěži 135 K nehmotné újmě z porušení práv z ochranné známky 141 K přerušení řízení ve věcech průmyslových práv 147 K převodu doménového jména jako nároku na odstranění závadného stavu 149 VII

2 K podmínkám uplatnění práva předchozího uživatele označení, chráněného jako ochranná známka 157 Vyčerpání práv z ochranné známky 162 K rozdílnému postavení vlastníka a oprávněného uživatele ochranné známky 167 Pravomoc a příslušnost soudu k rozhodnutí sporu, jenž souvisí s komunitární ochrannou známkou 171 Předpoklady k přiznání práva předchozího uživatele technického řešení chráněného užitným vzorem 174 Posuzování podmínek k dosažení ochrany práv vlastníka ochranné známky 181 Užívání označení chráněného ochrannou známkou v obchodním styku 189 Nahodilé a nikoli záměrné užívání označení, chráněného ochrannou známkou 198 K zdržovacímu nároku vlastníka ochranné známky 207 Určovací řízení ohledně vlastníka ochranné známky 212 Ochrana označení původu a hledisko průměrného spotřebitele 216 K pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti včetně pravděpodobnosti asociace mezi kolidujícím označením a ochrannou známkou 221 Podmínky pro vydání mezitímního rozsudku, vyčerpání práv z ochranných známek 229 Otázka odlišnosti celkového dojmu informovaného uživatele u průmyslového vzoru 236 Příslušnost Městského soudu v Praze k projednávání a rozhodování sporů z průmyslového vlastnictví 242 Uplatnění nároků z prostorových ochranných známek 247 Žaloba o určení práva ke vzorům 252 Uplatnění práva předchozího uživatele na uložení povinnosti strpět užívání označení 259 Nároky vlastníka ochranné známky a právo k obchodní firmě 263 Předběžné opatření - podmínky pro jeho vydání 280 Doménové jméno jako zásah do práv k ochranným známkám a k obchodní firmě 284 Návrh vlastníka průmyslového vzoru na uložení povinnosti zdržet se závadného jednání 293 Užívání ochranných známek v prostředí internetu 298 K podmínkám obnovy soudního řízení ve věcech průmyslových práv 308 Podmínky zrušení předběžného opatření 313 Právo užívat nezapsané označení a možnost jeho poskytnutí dalším osobám 316 K podmínkám vyslovení zákazu užívání ochranné známky Společenství na území ČR 324 Stanovení výše náhrady škod a bezdůvodného obohacení z porušení průmyslového práva paušální částkou 333 VIII

3 Předběžné opatření k ochraně průmyslových práv 339 Část třetí. Sbírka judikatury ve věcech správního soudnictví 345 Prominutí zmeškání lhůty k zaplacení udržovacího poplatku za patent 345 Obecné důvody, o něž lze opřít žádost o prominutí zmeškání lhůty. 345 Koncentrace řízení o výmazu užitného vzoru 346 Vymezení pojmu novost a přesah odborné dovednosti 346 Účel správního soudnictví 346 Překročení/nepřekročení rámce pouhé odborné dovednosti 349 Výmaz užitného vzoruje řízením odlišným od zápisného řízení Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na výmaz užitného vzoru není na překážku nového řízení o výmazu téhož užitného vzoru 350 Určení rozsahu užitného vzoru 350 Hodnocení důkazů při výmazu užitného vzoru 352 Pravomoc a příslušnost k rozhodování o rozkladu 353 Žaloba proti důvodům správního rozhodnutí 353 Důvody zrušení patentu 354 Dokazování před soudem 355 Doručování zásilek obsahujících více než jedno podání 355 Novost užitného vzoru v materiálním a formálním pojetí 357 Přesah pouhé odborné dovednosti 361 Rozhodovací pravomoc Úřadu průmyslového vlastnictví při zápisu užitných vzorů 362 Rozsah ochrany užitného vzoru je dán nároky na ochranu 364 Je na přihlašovateli, aby v přihlášce svůj užitný vzor dostatečně specifikoval a tím ho odlišil od známého stavu techniky 364 Přesažení rámce pouhé odborné dovednosti 365 Novost a přesažení pouhé odborné dovednosti 367 Rovnost stran v řízení o výmazu užitného vzoru a dispoziční zásada výmazového řízení 367 Formulování nových patentových nároků v průběhu řízení o zrušení patentu 369 Seznámení účastníků správního řízení s podklady pro rozhodnutí Povinnost odůvodnit rozhodnutí 371 Zásada materiální pravdy a její význam v řízení před Úřadem 371 Dokazování v koncentrovaném řízení 372 Respektování legitimního očekávání 372 Přidaný znak technického řešení 374 Předmět ochrany užitným vzorem 375 Úkony v řízení 375 Doručování návrhu na výmaz užitného vzoru 376 Náhrada nákladů správního řízení 378 Průkaz právního zájmu 378 Koncentrace řízení o výmazu užitného vzoru 379 Odborná dovednost 379 IX

4 Datum zpřístupnění veřejnosti 380 Spojení známých řešení 381 Čestné prohlášení 381 Zpřístupnění veřejnosti 382 Předmět ochrany užitným vzorem 382 Vyhodnocování listinných důkazů 384 Veřejná přístupnost k listině 384 Pokrok ve vztahu ke stavu techniky 384 Definování nároků na ochranu 386 Nečinnost majitele užitného vzoru napadeného návrhem na výmaz Smysl prokazování právního zájmu při podání návrhu na výmaz zaniklého užitného vzoru 387 Stav techniky 388 Rozsah výmazového řízení 389 Stav techniky 390 Dostupnost listiny 391 Odlišné pojmosloví 393 Stav techniky není odvislý od místa zveřejnění 394 Užitný vzor na způsob" 394 Úprava nároků na ochranu užitným vzorem 395 Průkaz průmyslové využitelnosti užitného vzoru 396 Nové nároky na ochranu v řízení o částečném výmazu užitného vzoru 397 Důkaz webovými stránkami 399 Přesažení odborné dovednosti 399 Koncentrace řízení 399 Důkazy o stavu techniky 401 Ústní jednání v řízení před správním orgánem 401 Zveřejnění po vzniku práva přednosti 403 Ochrana průmyslových vzorů chrání charakteristické znaky výrobků 403 Sestava výrobků chráněných jako průmyslový vzor 404 Předuveřejnění vlastníkem průmyslového vzoru 405 Průmyslový vzor znázorňující literární postavu 406 Zpřístupnění průmyslového vzoru 407 Důkaz čestným prohlášením 407 Známost vyobrazených objektů nemůže být na překážku ochrany průmyslového vzoru 407 Míra volnosti původce 408 Rozsah ochrany průmyslového vzoru 409 Kolize průmyslového vzoru s autorskými právy 410 Prodej zboží jako důkaz o užívání 411 Posouzení novosti 412 Srovnání předmětu chráněného průmyslovým vzorem s předmětem chráněným patentem 413 Dokazování ve výmazovém řízení 415 Kolize průmyslového vzoru a užitného vzoru 415 X

5 Účastenství v řízení 416 Kolize průmyslového vzoru se známkovým právem 417 Střet s ochrannou známkou 418 Kolize s ochrannou známkou 420 Volnost designéra 421 Výmaz průmyslového vzoru ve stadiu přihlášky 422 Vzhled určený technickou funkcí 422 Rozsah oprávnění Úřadu při srovnání výrobků 424 Ochrana průmyslovým vzorem spočívá v ochraně vnějšího vzhledu (designu) výrobku (tj. souhrnu vizuálně vnímatelných vzhledových znaků ztělesněných v průmyslovém výrobku) 425 Kolize s autorským dílem 427 Kolize s chráněnými symboly 427 Postavení znalce ve výmazovém řízení 429 Kolize s patentovou listinou 429 Individuální povaha průmyslového vzoru 430 Informovaný uživatel 430 Informovaný uživatel 432 Průmyslový vzor jako napodobenina živého organizmu 433 Nereálnost výrobku podle průmyslového vzoru 435 Softwarové aplikace 436 Předuveřejnění v rámci řízení před Úřadem 437 Kolize předmětu přihlášky vynálezu s průmyslovým vzorem 438 Rozsah ochrany 439 Smysl určovacího řízení 444 Perpetuum mobile 444 Překonání technického předsudku 446 Podmínky pro přiznání důvodnosti námitek z titulu práv k autorskému dílu 446 Dobrá víra 448 Ke zdruhovění ochranné známky 450 Zlá víra 450 Ústavnost řízení před správním orgánem 450 Nicotnost rozhodnutí Úřadu 450 Koncentrace řízení 450 Námitky uplatněné držitelem nezapsaného označení 455 Chyby v psaní 456 Klamavost 456 Úkol ochranné známky 456 Prostorová ochranná známka 458 Kolize mezi starší slabou" ochrannou známkou a přihlašovaným označením 458 Podobnost výrobků a služeb 459 Námitko vé řízení 460 Kompenzační princip Dominantní prvek ochranné známky 462 Klamavost ochranné známky 463 XI

6 Průměrný/vzorový spotřebitel 463 Relevantní je právní předpis platný v době zápisu ochranné známky do rejstříku 466 Druhovost označení 467 Výklad právní normy 468 Shodné prvky 473 Podmínky řízení 474 Rozpor s dobrými mravy 474 Námitkové řízení 476 Vázanost správního orgánu uplatněnými námitkami 478 Prokazování dobré víry 479 Posuzování pravděpodobnosti záměny, relevantní veřejnost 480 Neurčitost právního pojmu 480 Ochrana dobré víry před nabytím účinnosti zákona č. 441/2003 Sb 480 Ochrana držitele nezapsaného označení 487 Subjekt známkového práva 489 Distinktivita ochranné známky 490 Klamavost ochranné známky vzniklá po dni jejího zápisu do rejstříku 491 Prvky ochranné známky 493 Aktivní legitimace k podání námitek 496 Retroaktivita při podání návrhu na neplatnost ochranné známky Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti - nedostatek rozlišovací způsobilosti 498 Rozlišení tzv. relativních a absolutních důvodů pro odmítnutí zápisu 499 Závaznost doporučení Světové zdravotnické organizace při kolizi názvu léčiva s ochrannou známkou 501 Podobnost výrobků a služeb 502 Relevantní veřejnost 503 Teritoriální princip známkoprávní ochrany 504 Podobnost ochranných známek 505 Dobré jméno ochranné známky 505 Přezkoumatelnost výkladu neurčitého právního pojmu 507 Výmaz a prohlášení neplatnosti ochranné známky 508 Tolerování existence ochranné známky 510 Shodnost ochranné známky 510 Chování vykazující totožné znaky" 510 Povinnost předložit předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropských společenství 510 Neurčité právní pojmy 512 Distinktivita ochranné známky 514 Aktivní legitimace k podání správní žaloby 515 Účinky zrušení ochranné známky 516 Rozlišovací způsobilost ochranné známky 517 Průměrný spotřebitel 517 Zaměnitelnost 519 XII

7 Včasnost podání rozkladu při opožděném zaplacení poplatku 520 Rozsah přezkumu správního rozhodnutí 520 Rozdíl mezi posuzování zápisné způsobilosti a užíváním ochranné známky z pohledu hospodářské soutěže (argument nekalé soutěže) 520 Nedostatek dobré víry přihlašovatele ochranné známky 521 Význam judikatury Soudního dvora ES v procesu vnitrostátní aplikace práva, pokud bylo správní rozhodnutí vydáno před přistoupením České republiky k Evropské unii 521 Koncentrace soudního řízení 521 Průměrný spotřebitel alkoholických nápojů 521 Dobrá víra 524 Všeobecně známá známka podle zákona č. 441/2003 Sb 529 Průměrný spotřebitel 529 Klamavost ochranné známky 530 Právo přednosti 530 Rozklad v řízení podle zákona o ochranných známkách 530 Nesprávné posouzení právní otázky 531 Retroaktivita právní normy 531 Retroaktivita zákonů - obecně 532 Víceslovné slovní ochranné známky 534 Řízení o rozkladu 535 Soudní projednání bez nařízeného jednání 535 Řízení o námitkách při změně právního předpisu 536 Rozhodné právo 537 Význam podílu na trhu s nárokovanými výrobky či službami 537 Změna účastenství v řízení před soudem 538 Koexistence jiných známek, než těch, které jsou předmětem daného řízení 538 Rozdíl mezi známkou s dobrým jménem a všeobecně známou známkou 539 Význam třídění 540 Předmět řízení o námitkách 540 Registrační princip ochranných známek 540 Kompenzační princip 541 Předvídatelnost rozhodnutí 542 Nezapsané označení 543 Význam smíru v obchodním sporu pro posouzení zápisné způsobilosti ochranné známky 544 Nutnost zkoumání užívání namítané ochranné známky 545 Výkladová pravidla zákona č. 441/2003 Sb 546 Výklad ustanovení zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách 546 Řízení o návrhu na výmaz/prohlášení neplatnosti ochranné známky 548 Funkce ochranné známky 548 Neužívání ochranné známky 548 XIII

8 Užívání ochranné známky za účelem jejího zachování - pravidlo de minimis 551 Konkurs jako liberační důvod 553 Výklad neurčitého právního pojmu všeobecně známá známka" K aplikaci mezinárodních smluv 555 Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti zkoumá Úřad ex offo K aplikaci mezinárodních smluv 558 Dobré jméno ochranné známky 559 Vázanost správního orgánu vlastními nálezy v jiných věcech 559 Výmaz/prohlášení neplatnosti ochranné známky 560 Povinnost svolat ve správním řízení ústní jednání 561 Nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky 561 Ochranné známky s dobrým jménem 563 Podmínky pro stanovení pravděpodobnosti záměny ochranných známek 565 Zásada dvouinstančnosti správního řízení 565 Zaměnitelnost z pohledu běžného spotřebitele 566 Nebezpečí záměny 567 Podobnost označení 570 Právo jednat jménem organizační složky zahraniční společnosti Rozsah převodu práv 571 Postavení Úřadu při řešení kolizí z průmyslových práv 572 Rozlišení výrobků a služeb podle cenové" hladiny 572 Rozlišovací způsobilost 573 Žalobní legitimace 573 Klamavé označení 574 Podjatost pracovníka správního orgánu 574 Licenční smlouva 576 Zdruhovění 576 Nehodný zástupce/nevěrný agent" 577 Označení druhu výrobku 579 Námitkové řízení 579 Nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí 581 Posuzování kombinovaných ochranných známek 581 Význam právního názoru účastníka správního řízení na rozhodnutí správního orgánu 581 Vydání více rozhodnutí k podaným rozkladům proti jednomu prvoinstančnímu rozhodnutí.582 Nezaplacení poplatku za rozklad ve stanovené lhůtě 583 Doručování 584 Zpoplatnění řízení ve správním soudnictví 587 Ověřování okolností, zda pověření podepsala osoba oprávněná jednat za zahraniční subjekt 588 Řízení o rozkladu 589 Předběžná otázka 590 Doručování písemností účastníku řízení 591 XIV

9 Zásada volného hodnocení důkazů 592 Žalobní legitimace 594 Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů 595 Materiální a formální právní moc správního jednoho rozhodnutí pro rozhodnutí v jiné věci 596 Vliv zrušení namítané ochranné známky na procesní postavení namítajícího 599 Prokazování zastoupení jednoho účastníka druhému účastníku správního řízení 600 Mimořádné opravné prostředky 601 Lhůty 601 Nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí 605 K povinnosti předložit předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropských společenství 605 Průměrný spotřebitel 605 Nepřezkoumatelné rozhodnutí pro nedostatek důvodů 608 Důkazní břemeno 609 Věcný rejstřík 611

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ 207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů Změna:

Více

JUDr. Roman Horáček, Ph.D. předseda senátu Městský soud v Praze

JUDr. Roman Horáček, Ph.D. předseda senátu Městský soud v Praze JUDr. Roman Horáček, Ph.D. předseda senátu Městský soud v Praze Úvod Nový občanský zákoník a nekalá soutěž Nový občanský zákoník a průmyslová práva Obecné otázky soutěžního práva-pojem soutěžitel, soutěž,

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PROSADITELNOST PRÁV verze 2.4 (2009) Ivo Telec, 2006 2

Více

Odůvodnění návrhu na výmaz průmyslového vzoru. Rozsah ochrany

Odůvodnění návrhu na výmaz průmyslového vzoru. Rozsah ochrany Odůvodnění návrhu na výmaz průmyslového vzoru Rozsah ochrany Posouzení rozsahu ochrany průmyslového vzoru může být problematické. Ze zkušenosti víme, že veřejnost často přisuzuje průmyslovým vzorům rozsah

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Vecna_prava_1_356_Sestava 1 18.4.13 13:53 Stránka 5 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 I. vlastnické PRávo..........

Více

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH 1. Právní prostředí řízení 4 1.1 Správní řízení 4 ČÁST A 2 5 1.2 Účastníci řízení 5 1.2.1 Účastníci řízení podle zvláštních předpisů 5 1.2.2 Právní nástupnictví 6 1.3 Zastupování

Více

Související právní problematika

Související právní problematika Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Související právní problematika 1 Úvodem Pro začínající

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY OBSAH ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH 3 1. Zahájení správního řízení ve věci ochranných známek 4 1.1 Podání ve věci 4 1.2 Forma podání 4 1.3 Doručování 5 2. Postup

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 10/2011-275 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jana

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal Ochrana práv duševního vlastnictví Ing. Tomáš Badal Připravil: Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ochrana práv duševního vlastnictví Foto: Lukáš Krajíček Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:klasterni_knihovn

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 3.1 (2013) Ivo Telec, 2006 2 3

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1. 3. 2015 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace... 3 4. Registrace Doménového

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc METODIKA A POSTUPY PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI JE PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Karel Čermák jr. Eva Koplíková

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 10000/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce Příprava na zápočet z PR1 ZS 2011 (Zahradníková) - vycházím z toho, co nadiktovala na semináři 1) kompetence předsedy senátu a samosoudce / senátu okresního soudce co mohou 2) zvláštní subjekty civilního

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více