TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA"

Transkript

1 Česky DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER Polski TH-M303 Consists of XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C and SP-THM303S Sestává z XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C a SP-THM303S Składa się z XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C i SP-THM303S Tartalom XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C és SP-THM303S Magyar INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT A [EV]

2 Varování, upozorněni a jiné Ostrzeżenia i inne informacje Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók UPOZORNĚNÍ Abyste snížili riziko elektrických šoků, požáru apod.: 1. Neodstraňujte šrouby, kryty nebo skříň. 2. Systém chraňte před deštěm nebo vlhkostí. OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru itp.: 1. Nie usuwać wkrętów, osłon ani obudowy. 2. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wilgocią. ÓVINTÉZKEDÉS A tűz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében: 1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, külső burkolatát vagy a készülékdobozt. 2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. UPOZORNĚNÍ tlačítko F! (XV- THM303) Pro úplné vypnutí napájení odpojte od zařízení přívodní šňůru (pohotovostní kontrolka STANDBY zhasne). Přepnutím Tlačítka F do jakékoli polohy nedochází k odpojení přívodu elektrické energie. Nachází-li se systém v pohotovostním režimu, kontrolka STANDBY svítí červeně. Je-li systém vypnut, kontrolka STANDBY zhasne. Zapnutí a vypnutí lze dálkově ovládat. OSTRZEŻENIE przycisk F! (XV- THM303) Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania (gaśnie kontrolka STANDBY). Przycisk F nie odłącza całkowicie zasilania. Gdy urządzenie jest w stanie gotowości, kontrolka STANDBY świeci się na czerwono. Po włączeniu urządzenia gaśnie kontrolka STANDBY. Włączaniem/wyłączaniem zasilania można sterować zdalnie. FIGYELEM F üzemi kapcsoló! (XV- THM303) A hálózati csatlakozó kihúzásával teljesen kapcsolja ki az áramot (a STANDBY készenléti lámpa kialszik). A F semmilyen helyzetben nem kapcsolja ki a hálózati vezetéket. Amikor a rendszer készenléti állapotban van, a STANDBY készenléti lámpa vörösen világít. A rendszer bekapcsolásakor a STANDBY készenléti lámpa kialszik. Az áram ki/be kapcsolható a távvezérlővel. UPOZORNĚNÍ Nezakrývejte větrací otvory. (Zakryjete-li větrací otvory novinami nebo látkou, dojde k přehřátí.) Nevystavujte zařízení působení otevřeného ohně, neumíst ujte na něj např. hořící svíčky. Při vyřazení baterií je nutno dodržovat místní předpisy o ochraně životního prostředí. Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, pokapáním nebo postříkáním. Neumíst ujte na něj žádné předměty s kapalinami, např. vázy. OSTRZEŻENIE Nie zasłaniać otworów i szczelin wentylacyjnych. (Zasłonięcie otworów lub szczelin wentylacyjnych gazetą, serwetką itp. może utrudnić odprowadzanie ciepła.) Nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego płomienia, takich jak zapalone świece. Przy wyrzucaniu baterii uwzględnić problemy dotyczące zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz ściśle przestrzegać lokalnych przepisów określających warunki utylizacji takich baterii. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać na jego obudowie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. ÓVINTÉZKEDÉS Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat (Ha a szellőzőnyílások, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a hő képtelen lesz kijutni a készülékből). Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat. Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a környezetvédelmi előírásokat. A készüléket óvja az esőtől és egyéb nedves csepegéstől, loccsanástól, és ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát. UPOZORNĚNÍ (SP-PWM303) Napájení subwooferu je připojeno k hlavní jednotce. Po zapnutí se na subwooferu rozsvítí kontrolka POWER ON. OSTRZEŻENIE (SP-PWM303) Zasilanie subwoofera jest podłączone do jednostki centralnej urządzenia. Jego kontrolka POWER ON świeci się na zielono, gdy zasilanie jest włączone. ÓVINTÉZKEDÉS (SP-PWM303) A mélyhangsugárzó tápegysége össze van kapcsolva a központi egységgel. Amikor az áram be van kapcsolva, a POWER ON lámpa a mélyhangsugárzón zölden világít. G-1

3 Varování, upozornìni a jiné DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZAŘÍZENÍ VYUŽÍVAJÍCÍ LASER 1. LASEROVÝ VÝROBEK 1. TŘÍDY 2. UPOZORNĚNÍ: Neotevírejte horní kryt. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné uživatelem opravitelné díly; přenechejte veškeré opravy kvalifikovaným servisním pracovníkům. 3. UPOZORNĚNÍ:Při otevření přístroje a selhání pojistky dochází k vyzařování viditelného a neviditelného laserového záření. Vyvarujte se přímého vystavení laserovým paprskům. 4. VYOBRAZENÍ ŠTÍTKU: VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK UMÍSTĚNÝ UVNITŘ PŘÍSTROJE. WAŻNE DLA URZĄDZEŃ LASEROWYCH 1. PRODUKT CLASS 1 LASER 2. UWAGA: Nie otwierać górnej pokrywy. Wewnątrz nie ma części możliwych do zreperowania przez użytkownika; wszystkie czynności serwisowe poinien wykonywać wykwalifikowany personel. 3. UWAGA: Widzialne i niewidzialne promienie laserowe mogą wydostać się przy otwartej lub uszkodzonej blokadzie. Unikać bezpośredniego kontaktu z promieniami. 4. REPRODUKCJA ETYKIETY: ETYKIETA OSTRZEGAWCZA, UMIESZCZONA WEWNĄTRZ URZĄDZENIA. FONTOS TUDNIVALÓ A LÉZERREL MŰKÖDŐ TÁRGYAKRÓL 1. A KÉSZÜLÉK A LÉZERREL MŰKÖDŐ TÁRGYAK 1. OSZTÁLYÁBA TARTOZIK 2. FIGYELEM: A fedelet ne nyissa ki! A készülék nem tartalmaz a felhasználó által szerelhető alkatrészeket; kérjük, mindenféle szerelést hagyjon a szakképzett szerelőkre. 3. FIGYELEM: Látható és láthatatlan lézersugárzás szabadul ki, amikor a nyitás és zárás nem működik vagy meghibásodik. A készüléket közvetlen sugárzásnak ne érje! 4. CÍMKE MÁSOLATA: FIGYELMEZTETÉS A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN. Upozornění: Správné větrání Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození, umístěte zařízení na rovný povrch. Minimální vzdálenosti od stěn a překážek jsou vyobrazeny níže: Uwaga: Odopowiednia wentylacja Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem lub pożaru oraz uchronienia urządzenia przed zniszczeniem, ustaw je na równej powierzchni. Minimalne odstępy są przedstawione poniżej: Figyelem: Megfelelő szellőzés Áramütés, tűz és a készülék sérülésének elkerülése érdekében a készüléket vízszintes felületre helyezze el. A minimális helyigény alul látható: Stěna nebo překážky Ściana lub przeszkoda Fal vagy egyéb tárgyak 8 cm XV-THM303 3 cm 3 cm 15 cm Přední strana Przód Első Žádné překážky Brak przeszkód Nincs más tárgy XV-THM303 Stěna nebo překážky Ściana lub przeszkoda Fal vagy egyéb tárgyak 10 cm Stěna nebo překážky Ściana lub przeszkoda Fal vagy egyéb tárgyak SP-PWM cm 15 cm 15 cm Přední strana Przód Első Žádné překážky Brak przeszkód Nincs más tárgy Stěna nebo překážky Ściana lub przeszkoda Fal vagy egyéb tárgyak SP-PWM cm G-2

4 Obsah Česky Úvod...2 Poznámky k manipulaci... 2 Dodávané příslušenství... 2 Disky...3 Podporované typy disků... 3 Názvy dílů a ovládacích prvků...5 Zapojení kabelů...8 Připojení antén pro příjem FM a AM (MW)... 8 Připojení satelitních reproduktorů (přední, středový, prostorové)... 9 Rozmístění reproduktorů Připojení k televizoru Připojení aktivního subwooferu Připojení k analogovému zařízení Připojení k digitálnímu zařízení Připojení přívodního kabelu Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovládače Ovládání televizoru Ovládání videorekordéru Základní obsluha Zapnutí a vypnutí systému Volba zdroje přehrávání Nastavení hlasitosti [VOLUME] Poslech se sluchátky (nejsou součástí dodávky) Dočasné vypnutí zvuku [MUTING] Nastavení intenzity osvětlení [DIMMER] Načasované vypnutí [SLEEP] Nastavení výstupu ze subwooferu, středového reproduktoru a prostorových reproduktorů [SUBWFR, CENTER, SURR L/R] Nastavení výšek a basů [TREBLE] Změna zobrazovacího režimu Nastavení reproduktorů [Smart Surround Setup] Přehrávání Základní přehrávání Přehrávání zpět jedním dotykem Rychlé vyhledávání vpřed/vzad Přeskočení na začátek požadované části Vyhledání požadovaného titulu/skupiny pomocí číselných tlačítek Přehrávání bonusové skupiny Pokročilá obsluha Režim prostorového zvuku surround Používání zobrazovacího panelu Přehrávání od zadaného místa na disku Použití menu pro procházení souborů Pokračovat v přehrávání Volba úhlu pohledu Výběr titulků Výběr zvukové stopy Zvláštní přehrávání obrazu Přehrávání programu Přehrávání v náhodném pořadí Opakované přehrávání Uzamčení diskové mechaniky Nastavení zvuku a jiná nastavení Nastavení předvoleb pro přehrávání disků DVD Použití menu pro nastavení Popis menu Obsluha tuneru Manuální ladění Naladění přednastavených stanic Volba režimu příjmu v pásmu FM Snížení šumu při příjmu AM (MW) Použití funkce RDS (Radio Data System) při příjmu stanic v pásmu FM Užitečné rady Údržba Řešení problémů Technické údaje

5 Úvod Poznámky k manipulaci 7 Důležitá upozornění Instalace systému Zvolte rovné a suché místo, na němž není příliš chladno ani zima; teplota mezi 5 C a 35 C. Mezi systémem a televizorem ponechte dostatečnou vzdálenost. Systém nepoužívejte na místě, kde dochází k vibracím. Přívodní kabel S přívodním kabelem nemanipulujte mokrýma rukama! Když je přívodní kabel zapojen do zásuvky (pouze u hlavní jednotky), dochází neustále ke spotřebě malého množství elektrické energie. Kabel ze zásuvky vždy odpojujte tahem za zástrčku, ne za šňůru. Pro zabránění chybné funkce systému Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné uživatelem opravitelné díly. V případě problémů odpojte přívodní kabel ze zásuvky a poraďte se s prodejcem. Nevkládejte do systému žádné kovové předměty. Nepoužívejte disky atypického tvaru (např. srdce, květiny či kreditní karty apod.), které jsou na trhu dostupné. Mohlo by dojít k poškození systému. Nepoužívejte disky označené lepicím štítkem nebo celoplošnou nálepkou, ani disky, na kterých se nachází zbytky lepidla. Mohlo by dojít k poškození systému. 7 Bezpečnostní upozornění Nevystavujte systém vlivu vlhkosti, vody a prachu Neumíst ujte zařízení na vlhká či prašná místa. Nevystavujte systém vlivu vysokých teplot Neumíst ujte zařízení na přímé sluneční světlo ani poblíž topidel. V době nepřítomnosti Jestliže jste z cestovních či jiných důvodů po delší dobu nepřítomni, odpojte zástrčku přívodního kabelu ze sítě. Nezakrývejte větrací otvory Pokud jsou větrací otvory zakryty, může dojít k poškození systému. Čištění povrchu systému Při čištění systému používejte měkký hadřík. Pokud použijete hadřík napuštěný chemikálií, řiďte se příslušnými pokyny. Nepoužívejte benzín, ředidla, organická rozpouštědla ani dezinfekční prostředky. Jejich použitím může dojít k deformaci či odbarvení povrchu zařízení. V případě vniknutí vody do systému Systém vypněte a odpojte ze sítě. Zkontaktujte prodejce, u něhož jste zařízení zakoupili. Pokud budete zařízení používat i po vniknutí vody dovnitř, může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem. Dodávané příslušenství Česky Lepicí štítek Zbytky lepidla Celoplošná nálepka Poznámka k autorskému právu Před nahráváním z disků si ověřte platné zákony týkající se ochrany autorského práva. Nahrávání materiálu chráněného autorským právem může představovat porušení zákonů o autorském právu. Poznámka k ochraně proti kopírování "copyguard" Originální disky jsou zabezpečeny ochranou proti kopírování "copyguard". Jestliže systém připojíte přímo k vašemu videorekordéru, ochranný systém "copyguard" se aktivuje a nebude možné správně přehrát obraz. Zkontrolujte, zda je v balení obsaženo veškeré standardně dodávané příslušenství. Číslo v závorce označuje počet dodávaných kusů. Jestliže cokoli chybí, zkontaktujte ihned svého prodejce. Dálkový ovládač (1) Baterie (2) Anténa pro příjem FM (1) Rámová anténa pro příjem AM (1) Přívodní kabel (1) Systémový kabel (1) 2

6 Disky Česky Podporované typy disků Tento systém je určen k přehrávání následujících typů disků: DVD VIDEO, DVD AUDIO, Video CD (VCD), Super Video CD (SVCD), Audio CD (CD), CD-R a CD-RW. Tento systém podporuje televizní formát PAL a může přehrávat i disky nahrané ve formátu NTSC. Záznam v televizním formátu NTSC se konvertuje na formát PAL60. Tento systém umožňuje také přehrávání souborů ve formátech MP3, WMA, JPEG a MPEG4, nahraných na discích CD-R i CD- RW. (A str. 18) Tento systém umožňuje také přehrávání finalizovaných disků DVD-R a DVD-RW ve formátu DVD VIDEO. Některé disky však nebude možno přehrávat kvůli jejich parametrům nebo způsobu vypálení. Disky, které můžete přehrávat: DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD CD-R CD-RW Nelze přehrávat tyto disky: DVD-ROM, DVD-RAM, SACD, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, atd. Při přehrávání těchto disků vzniká hluk a může dojít k poškození reproduktorů. U některých druhů disků DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD nebo SVCD se skutečný provoz může lišit od informací uvedených v tomto manuálu. Je to způsobeno naprogramováním disku a jeho strukturou a nejde o nesprávnou funkci systému. Poznámky k CD-R a CD-RW Uživatelem vypálené disky CD-R (zapisovací) a CD-RW (přepisovatelné) lze přehrávat pouze tehdy, jsou-li finalizované (uzavřené). Tento systém je schopen přehrávat disky CD-R a CD-RW vypálené na osobním počítači ve formátu audio CD. Na tomto systému lze rovněž přehrávat disky CD-R a CD-RW obsahující soubory ve formátech MP3, WMA, JPEG a MPEG4. Některé disky však nebude možno přehrávat kvůli jejich parametrům nebo způsobu vypálení. Konfigurace a parametry disku obsahujícího soubory ve formátech MP3, WMA, JPEG a MPEG4 závisí zejména na softwarovém a hardwarovém vybavení použitém při jejich vypálení. V souvislosti s použitým softwarem a hardwarem se mohou vyskytnout následující problémy: Některé disky nelze přehrát. Některé disky se soubory MP3 nelze přehrávat kvůli jejich parametrům nebo způsobu vypálení. Některé soubory JPEG mohou být zobrazeny zkresleně. Před přehráváním disků CD-R a CD-RW si přečtěte pokyny a upozornění týkající se jejich použití. U disků CD-RW může načtení trvat déle. Je to způsobeno nižší optickou odrazností disku CD-RW nežli běžného disku CD-R. Logo DVD je ochrannou známkou společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation. Čísla regionů u disků DVD VIDEO Disky DVD VIDEO a jejich přehrávače mají vlastní číselný regionální kód. Tento systém je schopen přehrávat pouze ty disky DVD VIDEO, jejichž číslo regionu je shodné s číslem regionu na zadní straně přehrávače. Příklady čísel regionů na discích DVD VIDEO: ALL Při vložení DVD s nesprávným číslem regionu se na televizní obrazovce objeví hlášení REGION CODE ERROR! a nelze zahájit přehrávání

7 Disky Poznámky k diskům se soubory MP3/WMA/JPEG/MPEG4 Disky se soubory MP3/WMA/JPEG/MPEG4 (disky CD-R i CD- RW) vyžadují delší dobu k načtení. (Tato doba závisí na složitosti struktury souborů a adresářů.) Při vypalování disků se soubory MP3/WMA/JPEG/MPEG4 zvolte diskový formát ISO 9660 Level 1 nebo Level 2. Tento systém podporuje přehrávání disků s dodatečně přidávanými stopami ("multi-session", maximálně 20 stop). Tento systém nepodporuje přehrávání disků vypálených způsobem "packet write". Tento systém může přehrávat pouze soubory MP3/WMA/JPEG/ MPEG4 s následujícími příponami: MP3:.MP3,.Mp3,.mP3 a.mp3 WMA:.wma,.WMA a jakékoli kombinace velkých a JPEG: malých písmen (například.wma ).jpg,.jpeg,.jpg,.jpeg a jakékoli kombinace velkých a malých písmen (například.jpg ) MPEG4:.asf,.ASF a jakékoli kombinace velkých a malých písmen (například.asf ) Pokud jsou na disku různé druhy souborů audio (MP3/WMA), obrázky (JPEG) a video (MPEG4), nastavte hodnotu FILE TYPE v menu PICTURE tak, aby odpovídala souborům, které chcete přehrávat. (A str. 35) Tento systém rozpoznává až 150 stop (souborů) v jedné skupině, 99 skupin na jeden disk, a celkem může přehrát až 1000 stop (souborů). Například pokud nastavíte hodnotu FILE TYPE na AUDIO (A str. 35) a začnete přehrávat disk obsahující 500 souborů MP3, 200 souborů JPEG a 600 souborů WMA, systém přehraje 500 souborů MP3 a prvních 500 souborů ze 600 souborů WMA. Některé disky se soubory MP3/WMA/JPEG/MPEG4 nelze přehrávat kvůli jejich parametrům nebo způsobu vypálení. Poznámky k diskům se soubory MP3/WMA Systém podporuje přehrávání souborů MP3 nahraných s přenosovou rychlostí kbps a se vzorkovací frekvencí 16 khz, 22,05 khz, 24 khz*, 32 khz, 44,1 khz nebo 48 khz. Pokud jsou na disku zaznamenány tagy s informacemi (název alba, název skladby, jméno interpreta, atd.), zobrazí se na televizní obrazovce. (A str. 26) Doporučujeme nahrávat všechny skladby (písničky) vzorkovací frekvencí 44,1 khz a přenosovou rychlostí 128 (96*) kbps. Některé stopy mohou být přeskočeny nebo nemusí být přehrány správně. * Poznámka k souborům WMA Poznámky k diskům se soubory JPEG Doporučujeme zaznamenávat soubory JPEG v rozlišení 640 x 480. (Jestliže bude soubor zaznamenán ve větším rozlišení než 640 x 480, bude jeho zobrazení trvat delší dobu.) Tento systém může zobrazovat pouze soubory JPEG v základním formátu "baseline". Některé soubory JPEG mohou být zobrazeny zkresleně. Poznámky k diskům se soubory MPEG4 Tento systém podporuje soubory MPEG 4 s jednoduchým profilem (MPEG4 SP). Tento systém podporuje přehrávání souborů MPEG4 nahraných s maximální přenosovou rychlostí 384 kbps a s audio kodekem G.726. (Aby bylo možné přehrát soubor MPEG4, musí obsahovat zvukovou stopu ve formátu G.726.) Maximální rozlišení přehrávaného obrazu je 352 x 288 bodů (CIF). Některé soubory mohou být přeskočeny nebo nemusí být přehrány správně. Česky Tento systém využívá technologii chráněnou autorským právem společnosti Macrovision Corporation a ostatních vlastníků autorských práv. Použití této technologie musí být schváleno společností Macrovision Corporation a je určeno výhradně pro domácí použití nebo jinak omezené použití, pokud není společností Macrovision Corporation povoleno jinak. Demontáž a technologická analýza zařízení je zakázána. "UPOZORŇUJEME UŽIVATELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU ZCELA KOMPATIBILNÍ S TÍMTO SYSTÉMEM, A ŽE MŮŽE DOCHÁZET K ZOBRAZOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH TVARŮ. V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ SE ZOBRAZENÍM OBRAZOVÉHO FORMÁTU 'PROGRESSIVE SCAN' DOPORUČUJEME, ABY UŽIVATELÉ PŘEPNULI NA VÝSTUP VE STANDARDNÍM ROZLIŠENÍ 'STANDARD DEFINITION'. POKUD MÁTE OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S KOMPATIBILITOU VAŠEHO TELEVIZORU A TOHOTO MODELU DVD PŘEHRÁVAČE 525p A 625p, ZKONTAKTUJTE PROSÍM NAŠE ODDĚLENÍ PRO SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM." POUŽITÍ TOHOTO VÝROBKU K REPRODUKCI VIZUÁLNÍHO FORMÁTU MPEG-4 PRO JINÉ NEŽ OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ÚČELY JE ZAKÁZÁNO. 4

8 Názvy dílů a ovládacích prvků Česky Přední panel (hlavní jednotka) Displej str. 20 str. 22 str. 38 str. 19 str. 23 str. 29 str. 19 str. 19 str. 19 str. 38 str. 39 str. 31 str. 16 str. 19 str. 19 str. 21 str. 38 str. 39, 41 str. 18 str. 18 str. 18 str. 20, 38 str. 15 Disková mechanika: str. 18 str. 15 str. 14 Čidlo dálkového str. 14 ovládání: str. 7 str. 18 str. 15 Zadní panel (hlavní jednotka) str. 11 str. 11 str. 11 str. 8 str. 10 str. 10 Pro budoucí použití str. 11 5

9 Názvy dílů a ovládacích prvků Aktivní subwoofer SP-PWM303 Česky Přední strana Kontrolka napájení POWER ON: str. 14 str. 11 str. 9 Zadní strana Nezakrývejte větrací otvory. Přívodní kabel: str. 11 POZNÁMKA Z bezpečnostních důvodů se vždy ujistěte, že za aktivním subwooferem je dostatek prostoru. 6

10 Názvy dílů a ovládacích prvků Česky Dálkový ovládač Vložení baterií do dálkového ovládače str. 12 str. 12 str. 18 str. 15 str. 12 str. 12 str. 18, 38 str. 25 str. 14 str. 13 str. 15 str. 15 str str. 18, 41 str. 20, 38 str. 18, 39 str. 20, 40 str. 25, 40 Suché články typu R6P (SUM-3)/AA (15F) (jsou součástí dodávky) str. 16, 34 str. 13, 20 str. 21 str. 28 str. 27 str. 27 str. 29 str. 31 str. 34 str. 33 str. 15 str. 19 str. 22 str. 17 str. 16 str. 23, 39 Číselná tlačítka: str. 20 str. 30 str. 30, 31 str. 16, 29 str. 29 str. 16 str. 16 str. 25 str. 16 Pokud se zmenší dosah dálkového ovládače, vyměňte obě baterie. POZOR Nevystavujte baterie vlivu tepla nebo ohně. Ovládání systému pomocí dálkového ovládače Zamiřte dálkovým ovládačem přímo na přední panel hlavní jednotky. Nezakrývejte senzor dálkového ovládání. str. 16 POZNÁMKA Pokud chcete používat tlačítka pod krytem, odsuňte jej směrem dolů. 7

11 Zapojení kabelů Nezapojujte přívodní kabel do sítě, dokud nezapojíte všechny ostatní kabely. Připojení antén pro příjem FM a AM (MW) 7 Rámová anténa pro příjem AM (MW) Sestavení dodávané rámové antény pro příjem AM (MW) V případě špatného příjmu Rámová anténa pro příjem AM (MW) Venkovní anténa s jedním vodičem potaženým PVC (není součástí dodávky) Hlavní jednotka Česky Pokud je anténní kabel pokrytý izolačním obalem, otočte ho a stáhněte z kabelu. 7 Anténa pro příjem FM Hlavní jednotka Anténa pro příjem FM (je součástí dodávky) Připojení rámové antény pro příjem AM (MW) 1 Hlavní jednotka V případě špatného příjmu Hlavní jednotka Natáhněte dodávanou anténu pro příjem FM vodorovně. 2 Standardní konektor (koaxiál 75 C) Venkovní anténa pro příjem FM (není součástí dodávky) Venkovní anténa pro příjem FM (není součástí dodávky) 3 Kabel antény POZNÁMKA Doporučujeme, abyste jako anténu pro příjem FM použili koaxiální kabel, protože je dobře stíněný proti rušení. Otáčením antény nastavte nejlepší příjem vysílání AM (MW). POZNÁMKA Zajistěte, aby se vodiče antén nedotýkaly jakýchkoli jiných výstupů a připojovacích či přívodních kabelů. Mohlo by tím dojít ke zhoršení příjmu. 8

12 Zapojení kabelů Česky Připojení satelitních reproduktorů (přední, středový, prostorové) Před zapojením kabelů k reproduktorům: Otočte izolačním obalem a stáhněte ho z kabelu. Kabel reproduktoru (je součástí dodávky) Připojte stříbrné kabely k černým konektorům (r). Připojte měděné kabely ke konektorům (q) podle níže uvedené tabulky: FRONT SPEAKERS (LEFT) FRONT SPEAKERS (RIGHT) CENTER SPEAKER SURROUND SPEAKERS (LEFT) SURROUND SPEAKERS (RIGHT) Bílý Červený Zelený Modrý Šedý Přední reproduktory SP-THM303F 4m Aktivní subwoofer SP-PWM303 Středový reproduktor SP-THM303C 4m 10 m Prostorové reproduktory SP-THM303S POZOR Pokud chcete k systému připojit jiné reproduktory, než ty, které jsou součástí dodávky, použijte reproduktory se stejnou impedancí (SPEAKER IMPEDANCE) uvedenou u konektorů na zadní straně aktivního subwooferu. NEZAPOJUJTE do jednoho konektoru více než jeden reproduktor. Instalace satelitních reproduktorů na stěnu: Instalaci reproduktorů na stěnu by měl provádět kvalifikovaný pracovník. NEINSTALUJTE satelitní reproduktory na stěnu sami při pádu reproduktoru na zem v důsledku nesprávné instalace nebo nedostatečné pevnosti stěny by mohlo dojít k jejich poškození. Umístění reproduktoru na stěně je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Pokud by reproduktory na místě instalace překážely každodenním činnostem, mohlo by dojít k jejich poškození nebo ke zranění osob. 9

13 Zapojení kabelů Rozmístění reproduktorů Přední levý reproduktor Středový reproduktor Přední pravý reproduktor Aktivní subwoofer Připojení k televizoru Pokud systém připojíte k televizoru přes videorekordér nebo k televizoru se zabudovaným videorekordérem, může dojít ke zkreslení obrazu. Musíte nastavit hodnotu MONITOR TYPE v menu PICTURE tak, aby odpovídala poměru stran obrazovky vašeho televizoru. (A str. 35) 7 Připojení k televizoru pomocí kabelu s konektory typu jack pro složený videosignál ("component video") Česky Hlavní jednotka TV Prostorový levý reproduktor Prostorový pravý reproduktor Do vstupu pro složený videosignál POZNÁMKA Ačkoli jsou satelitní reproduktory i aktivní subwoofer magneticky odstíněné, může docházet k poruchám obrazu. V takovém případě dodržujte dostatečnou vzdálenost mezi reproduktory a televizorem. Reproduktory jsou magneticky odstíněné, aby nedocházelo ke zkreslení barev na televizoru. Pokud však nejsou nainstalovány správným způsobem, mohou zkreslení barev skutečně způsobit. Proto při instalaci reproduktorů dodržujte následující zásady: Pokud chcete reproduktory umístit poblíž televizoru, vypněte před jejich instalací hlavní sít ový vypínač nebo televizor odpojte ze sítě. Před opětovným zapnutím hlavního sít ového vypínače počkejte nejméně 30 minut. U některých televizorů se potíže mohou vyskytovat i nadále, přestože dodržíte výše uvedené zásady. Pokud k tomu dojde, umístěte reproduktory dále od televizoru. Satelitní reproduktory umístěte na rovnou plochu. Aktivní subwoofer je třeba umístit napravo od televizoru. Pokud umístíte aktivní subwoofer nalevo od televizoru, ponechte mezi nimi dostatečnou vzdálenost, aby nedocházelo k poruchám obrazu na televizní obrazovce. Kabel pro složený videosignál (není součástí dodávky) POZNÁMKA Pokud váš televizor podporuje vstup progresivního videosignálu, můžete zapnout režim "progressive scan" a vychutnat si tak obraz vysoké kvality. (A str. 16) Pokud jsou vstupy pro složený videosignál na vašem televizoru typu BNC, použijte adaptér (není součástí dodávky) z kolíkových jacků na BNC konektory. Výstup složeného videosignálu funguje pouze v případě, že jako zdroj přehrávání zvolíte DVD. (A str. 15) 7 Připojení k televizoru pomocí konektoru SCART Hlavní jednotka AV Do zásuvky SCART* TV Kabel SCART (není součástí dodávky) * Zásuvky SCART na některých televizorech podporují výstup audiosignálu. V takovém případě si můžete prostřednictvím tohoto systému vychutnat i zvuk z televizoru. POZNÁMKA Z konektoru AV (SCART) nejde žádný zvuk. Vyberte vhodný režim řádkování podle typu vašeho televizoru. Viz Změna zobrazovacího režimu (A str. 16). 10

14 Zapojení kabelů Česky Připojení aktivního subwooferu Připojení k digitálnímu zařízení Hlavní jednotka Systémový kabel (je součástí dodávky) Aktivní subwoofer Prostřednictvím tohoto systému si můžete vychutnat i zvuk nějakého digitálního zařízení. Hlavní jednotka Slícujte značky 5. Slícujte značky 5. Připojení k analogovému zařízení Tuner DBS * Přehrávač minidisků Do digitálního optického Digitální optický kabel (není součástí dodávky) Prostřednictvím tohoto systému si můžete vychutnat i zvuk nějakého analogového zařízení. Hlavní jednotka * DBS = přímo vysílající satelit POZNÁMKA Připojení video zařízení, například tuneru DBS: Pokud chcete poslouchat zvuk z tuneru DBS, zvolte jako zdroj přehrávání AUX DIGITAL. (A str. 15) Pokud chcete sledovat obraz, zapojte jack video výstupu ze zařízení přímo do video vstupu na televizoru, a poté přepněte televizor na správný vstup. Kabel s konektory typu RCA (není součástí dodávky) Připojení přívodního kabelu Nezapojujte přívodní kabel do sítě, dokud nezapojíte všechny ostatní kabely. Hlavní jednotka Aktivní subwoofer Videorekordér TV Kazetový magnetofon POZNÁMKA Pokud mezi zdrojové zařízení a tento systém zapojíte zesilovací zařízení, jako například grafický ekvalizér, může dojít ke zkreslení zvuku. Připojení video zařízení, například videorekordéru: Pokud chcete poslouchat zvuk z tuneru DBS, zvolte jako zdroj přehrávání AUX. (A str. 15) Pokud chcete sledovat obraz, zapojte jack video výstupu ze zařízení přímo do video vstupu na televizoru, a poté přepněte televizor na správný vstup. Přívodní kabel (je součástí dodávky) Zapojte do elektrických zásuvek. Přívodní kabel POZOR Před čištěním nebo přemíst ováním systému odpojte přívodní kabel ze sítě. Při odpojování kabelu netahejte za šňůru. Kabel ze zásuvky vždy odpojujte tahem za zástrčku, aby nedošlo k poškození šňůry. 11

15 Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovládače Níže uvedená tlačítka se používají na stranách 12 a Pomocí číselných tlačítek (1-9, 0) zadejte dvouciferný kód výrobce. Příklady: U televizoru Hitachi: Stiskněte 0 a poté 7. U televizoru Toshiba: Stiskněte 2 a poté 9. Česky Přepínač režimu (tlačítko přehrávání) Číselná tlačítka Výrobce Kód Výrobce Kód JVC 01 Nordmende 13, 14, 18, Akai 02, 05 Okano 09 Blaupunkt 03 Orion 15 Daewoo 10, 31, 32 Panasonic 16, 17 Fenner 04, 31, 32 Philips 10 Fisher 05 Saba 13, 14, 18, Grundig 06 Sanyo 05 Hitachi 07, 08 Schneider 02, 05 Inno-Hit 09 Sharp 20 Irradio 02, 05 Sony Magnavox 10 Telefunken 13, 14, 18, Mitsubishi 11, 33 Thomson 13, 14, 18, 26 28, 30 Miver 03 Toshiba 29 Nokia 12, 34 POZNÁMKA Kódy výrobců se mohou měnit bez předchozího upozornění. Po výměně baterií v dálkovém ovládači kódy znovu nastavte. Ovládání televizoru 7 Nastavení kódu výrobce Televizory JVC lze ovládat, aniž byste zadávali kód výrobce. 1 Posuňte přepínač režimu dálkového ovládače na TV. 2 Stiskněte a držte tlačítko F TV. Držte tlačítko stisknuté, dokud nedokončíte krok 4. 3 Stiskněte tlačítko ENTER. 5 Uvolněte tlačítko F TV. Pokud je v tabulce uvedeno více kódů u jednoho výrobce, vyzkoušejte všechny, dokud nezadáte ten správný. 7 Ovládání Zamiřte dálkovým ovládačem přímo na televizor. DŮLEŽITÉ Před použitím dálkového ovládače k ovládání televizoru: Posuňte přepínač režimu dálkového ovládače na TV. Můžete používat následující tlačítka: F TV: Zapnutí a vypnutí televizoru. TV VOL +/ : Nastavení hlasitosti. TV/VIDEO: Volba vstupu (televize nebo video). CHANNEL +/ : Přepínání kanálů. 1-10, 0, +10 (100+): Výběr kanálu. TV RETURN: Přepínání mezi naposledy zvoleným kanálem a aktuálním kanálem. 12

16 Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovládače Umístění tlačítek je popsáno na straně 12. Česky Ovládání videorekordéru 7 Nastavení kódu výrobce 1 Posuňte přepínač režimu dálkového ovládače na VCR. 2 Stiskněte a držte tlačítko F VCR. Držte tlačítko stisknuté, dokud nedokončíte krok 4. 3 Stiskněte tlačítko ENTER. 4 Pomocí číselných tlačítek (1-9, 0) zadejte dvouciferný kód výrobce. Příklady: U videorekordéru Panasonic: Stiskněte 2 a poté 1. U videorekordéru Philips: Stiskněte 0 a poté 5. 7 Ovládání Zamiřte dálkovým ovládačem přímo na videorekordér. DŮLEŽITÉ Před použitím dálkového ovládače k ovládání videorekordéru: Posuňte přepínač režimu dálkového ovládače na VCR. Můžete používat následující tlačítka: F VCR: Zapnutí a vypnutí videorekordéru. 3 (tlačítko přehrávání):začátek přehrávání. 7 : Konec přehrávání. 8 : Pozastavení obrazu. y: Převíjení pásku vpřed. 1: Převíjení pásku vzad. REC: Stiskem tohoto tlačítka společně s tlačítkem přehrávání3 zahájíte nahrávání, a jeho stiskem společně s tlačítkem pauzy 8 nahrávání pozastavíte. CHANNEL +/ :Přepínání televizních kanálů na videorekordéru. Výrobce Kód Výrobce Kód JVC 01 Nokia 16 Aiwa 02, 20 Nordmende 17 19, 31 Bell+Howell 03, 16 Orion 20 Blaupunkt 04 Panasonic 21 CGM 03, 05, 16 Philips 05, 22 Daewoo 34 Phonola 05 Digtal 05 Saba 17 19, 23, 31 Fisher 03, 16 Samsung 24, 25 G.E. 06 Sanyo 03, 16 Grundig 07 Sharp 26, 27 Hitachi 08, 09 Siemens 07 Loewe 05, 10, 11 Sony 28 30, 35 Magnavox 04, 05 Telefunken 17 19, 31, 32 Mitsubishi Toshiba 33 5 Uvolněte tlačítko F VCR. Pokud je v tabulce uvedeno více kódů u jednoho výrobce, vyzkoušejte všechny, dokud nezadáte ten správný. 13

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ

DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE Nejprve se podívejte na stranu 19 Automatické nastavení NÁVOD K POUŽITÍ Nejprve bezpečnost Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA Uživatelská příručka Osobní počítač Řada VGC-LA n 2 Obsah Před zahájením práce...5 Upozornění...6 Dokumentace...7 Ergonomická pravidla...11 Začínáme...13 Umístění ovládacích prvků a konektorů...14 Kontrolky...19

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. www.lg.com 2 LICENCE LICENCE

Více

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) Návod k použití videorekordér 25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více