PŘÍRUČKA JAKOSTI PRO VÝKONNÉ PLÁNOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH PROJEKTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA JAKOSTI PRO VÝKONNÉ PLÁNOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH PROJEKTŮ"

Transkript

1 PŘÍRUČKA JAKOSTI PRO VÝKONNÉ PLÁNOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH PROJEKTŮ (Údaje - standardy - kritéria - administrativní postupy) Nástin

2 Tato práce byla na základě rozhodnutí regionální rady č. 323 z realizována pro Region Lazio ze strany za účelem určení hlavních směrů oblastí integrovaného plánování v rámci výkonného plánování průřezových projektů, a to s uplatněním expertízy, kterou tato společnost disponuje, přičemž dojde ke koordinaci projektování průřezových opatření v oblastech STILe, Ausonské hory a Aurunské hory tak, aby byl uplatněn potenciál osob výdělečně činných na tomto území. Díky těmto zkušenostem byla naplánována série kroků, po jejichž náležitém strukturování bylo možno vymezit model opatření za účelem podpory místních subjektů během choulostivé fáze plánování. Členy pracovní skupiny jsou: Barbara Villa Stefano Gigli

3 OBSAH Průřezové nebo oblastní projekty KULTURNÍ A PŘÍRODOVĚDNÉ TRASY ORIENTAČNÍ TABULE NAVÁDĚCÍ TABULE SMĚROVÁ TABULE POPISNÁ TABULE PROPAGACE ÚZEMÍ ZNAČKA OBLASTI KAPESNÍ INFORMAČNÍ MATERIÁLY KRÁTKÝ PRŮVODCE OBLASTÍ WEBOVÉ STRÁNKY NÁVŠTĚVNICKÝ SYSTÉM INFOCENTRUM AKCE A UDÁLOSTI KALENDÁŘ AKCÍ NABÍDKA TYPICKÝCH MÍSTNÍCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH A ENOGASTRONOMICKÝCH VÝROBKŮ ENOGASTRONOMICKÝ PRŮVODCE PROPAGAČNÍ LETÁKY MPP UPLATŇOVÁNÍ POTENCIÁLU KULTURNÍCH PAMÁTEK A PŘÍRODNÍCH KRÁS A MÍSTNÍHO MUZEJNÍHO SYSTÉMU PRŮVODCE VĚNOVANÝ MUZEJNÍMU SYSTÉMU ŘÍJEN 2006 Str. 1

4 Průřezové nebo oblastní projekty Plánování územního rozvoje v souladu s regionálním zákonem č. 40/99 musí probíhat zejména prostřednictvím vymezování a implementace opatření zaměřených na celý rozsah příslušného území s cílem zhodnocení místních zdrojů a podpory integrace oblasti jako celku a zdůraznění pojítek a stejnorodých prvků. V r došlo prostřednictvím usnesení regionální rady č. 971 ke schválení kritérií a plánu rozdělování zdrojů týkajících se rozpočtové kapitoly G24522 na rozpočtový rok. S ohledem na probíhající trendy Region v tomto usnesení vyhodnocuje jako prioritní a nezbytná ta územní či průřezová opatření, která se týkají celého rozsahu teritoria, podporují jeho integraci a zdůrazňují pojítka a stejnorodé prvky. Jako strategická a nezbytná vymezuje opatření v následujících oblastech: - Kulturní a přírodovědné trasy; - Propagace území; - Návštěvnický systém; - Místní typické výrobky (zemědělsko-potravinářské a řemeslné) / enogastronomické; - Akce a události; - Muzejní systém. Tato opatření musí být zaměřena na propagaci zdrojů a bohatství vyskytujícího se na příslušném teritoriu, musí být v souladu s oblastmi, na které se specializuje, musí být vymezena místa a území s vlastní identitou vyznačující se určitými zvláštnostmi, přičemž je třeba navrhnout různorodé zajímavosti v reakci na stále rozdrobenější a diferencovanější poptávku. Projekt v rámci integrované vize umožňuje rozvinout a zhodnotit menší kulturní zdroje na území Lazia. Projekty se týkající omezeného množství hodnot za účelem uplatnění zásady koncentrování zdrojů na návrhy, které budou schopny zajistit trvalé dopady na ekonomickou strukturu v dané oblasti. To znamená, že je třeba zvolit takové kroky, jež umožní maximalizovat kladné vlivy na hospodářský a územní rozvoj se zvláštním důrazem na možnost zapojení soukromé kapitálové účasti, pokud jde o financování projektu. Metodický předpoklad Uplatňovanou pracovní metodou je vytvoření jednací platformy, jejímž členem by kromě Regionu a subjektů, které podepsaly programovou dohodu, byly také provincie a regionální technici z oblasti zaměřené na uplatňování potenciálu v rámci teritoria, přičemž poradenství a technickou podporu by poskytovala agentura BIC Lazio. Na tomto místě jsou vymezeny pokyny stanovené v "Marketingovém operačním plánu", který bude základem pro realizaci následných opatření. S ohledem na zvýhodňování meziobecních projektů musí tedy plán být zaměřen na propagaci a uplatňování potenciálu území prostřednictvím navrhování tematických tras určených pro různé cílové skupiny. V zásadě se jedná o postupné vymezování toho, které nejdůležitější téma je s daným území spjato, a vytvoření - na základě tohoto tématu - jedné nebo více tematických tras, jež budou propagovány a zveřejňovány pomocí vhodných komunikačních prostředků, jako například informačních tabulí, brožur, webových stránek atd. Dalším kritériem, které je základem pro výběr, je upřednostnění zhodnocení těch zdrojů, z nichž bude okamžitě plynout prospěch tak, aby mohlo být dosaženo maximální míry projektové efektivity v co nejkratší možné době a s velkým dopadem, pokud jde o zviditelnění. Za tímto účelem platforma během různých fází svolá schůzi a vyhodnotí průběh plánování, přičemž se bude snažit poskytnout veškerou možnou podporu a vedení. ŘÍJEN 2006 Str. 2

5 MARKETINGOVÝ OPERAČNÍ PLÁN S ohledem na uvedené priority týkající se opatření průřezového typu, které Region stanovil v usnesení regionální rady č. 971, musí návrhy plánu vycházet z objektivní potřeby vytvořit v rámci kulturního a přírodního bohatství nacházejícího se na daných územích počáteční stabilní strukturu, pokud jde o propagaci a využívání teritoria. Z toho vyplývá, že projekt zaměřený na uplatnění průřezových opatření si musí vymezit několik ambiciózních cílů: vytvořením značky pro dané území a uplatněním cílených komunikačních produktů nesmí pouze podporovat propagační činnost nabídky, ale musí také usnadňovat růst identity místních komunit, vyjednávání na socio-ekonomické úrovni a integrační procesy rozvoje. Marketingový operační plán, jehož rámec zde byl nastíněn, předpokládá realizaci následujících činností: vymezení koncepce pro danou oblast a územních tematických tras; vymezení koordinované grafiky (a následné vypracování příručky týkající se vizuální komunikace), která bude uplatněna v rámci všech vnitřních i vnějších komunikačních procesů. vytvoření strategicky zaměřených propagačních produktů: územních informačních tabulí, brožur, webových stránek. Plán je třeba považovat za soubor opatření, která budou realizována v následných krocích, jde o flexibilní a multifunkční nástroj pro dosažení mnoha cílů soustřeďující v jeden strategický celek jak iniciativy, jež budou provedeny hned, tak činnosti naplánované v delším časovém horizontu. Marketingový projekt tedy může být rozvržen na období několika let a počítá s tím, že v příštích letech do něj budou zakomponovány další financované kroky: proto je třeba vytvořit posloupnost jednotlivých projektů a rozhodnout, kterým bude z časového hlediska dána přednost. Konkrétně bude muset být v první fázi kladen důraz na iniciativy zaměřené zejména na rozvoj územních tematických tras, které procházejí více obcemi a které budou moci být využívány již po realizaci minimálních opatření za účelem zvýšení jejich potenciálu, a podpořit činnosti, jejichž cílem je propagace daného území jako celku. KONCEPCE OBLASTI Prvním krokem, který je třeba realizovat, je stanovení koncepce oblasti chápané jako "opěrný bod při interpretaci daného území", jež se bude opírat o kulturní systém jako silnou stránku jednotlivých oblastí. Proto je třeba určit takové zajímavosti, jež v dané oblasti představují skutečná lákadla a kolem nichž bude koncentrována veškerá propagace. Tato činnost musí vést ke stanovení jednoho či více klíčových témat, na základě kterých bude možné reinterpretovat oblasti integrovaného plánování a jejichž prostřednictvím budou identifikovány a zdůrazněny zvláštní rysy a typové kvality každého území. Po vymezení těchto témat budou vytyčeny projekty, jejichž prostřednictvím bude možné provést integraci diverzifikovaných opatření zaměřených na propagaci a zprostředkování hodnot, kterými se území vyznačuje, přičemž budou na základě součinnosti různé zdroje seskupeny v rámci konkrétních prvků, tedy tras ve formě jakýchsi "balíčků". TRASY Trasy musí vyzdvihovat význačné aspekty území a zprostředkovávat možnosti, které dané území nabízí, proto byly koncipovány spíše jako produkty než čistě jako propojení zajímavých míst: budou muset být využitelné v širším smyslu, přičemž bude třeba, aby poskytovaly informace o tom, "kde se najíst", "kde se ubytovat", "kde najít typické výrobky", "kde najít místo pro piknik" atd. To vše ve spolupráci s informačními centry, středisky horských skupin, muzei atd. Proto se zdají být zvlášť efektivní jako základní struktura marketingového projektu integrovaných území. Dalším zásadním kritériem musí být zdůraznění vztahů v rámci kontextu, do něhož je každá atrakce zasazena: to znamená, že při výběru atrakcí, které budou zařazeny do projektů, je třeba se soustředit spíše na ŘÍJEN 2006 Str. 3

6 schopnost atrakce vyjádřit vztahy v rámci kontextu dané oblasti a teritoria, do něhož náleží, než pouze zdůraznit její specifické individuální rysy. Z toho vyplývá, že aspektem, kolem kterého bude trasa koncentrována, nebude pouze jedna atrakce, ale místní či vzdušná příslušnost dané lokality v rámci jistého rozpoznatelného a schůdného geografického celku. Projekt se z tohoto pohledu stane preferenční trasou, jejíž prostřednictvím bude dané území interpretováno, ale nebude mít v tomto smyslu výhradní a vyčerpávající postavení, pokud jde o jeho vlastnosti a veškeré zdroje. Půjde o trasu s řízeným využitím vyznačující se mnoha aspekty, vždy je však třeba mít na zřeteli hledisko integrace následujících témat: životní prostředí, kultura, cestovní ruch. Ve světle uvedených úvah se proto činnost musí rozvíjet v souladu s tímto integračním cílem, přičemž dojde k inovativní interpretaci nových integrovaných oblastí prostřednictvím neomezeného počtu tras, kterým budou následně určeny názvy, jež nejlépe vystihují jejich charakteristiky. Po zvolení územních témat bude třeba vybrat prvky, které budou v rámci jednotlivých tras usouvztažněny. Na základě tohoto komplexního pojetí, z něhož projekt zaměřený na uplatnění potenciálu území vychází, je třeba s ohledem na vyčerpávající strukturální koncepci systému historického a přírodního bohatství na daném území sestavit také rozpočet, neboť každé teritorium je bohaté na zdroje, které je třeba zhodnotit, a v důsledku toho napojit na využitelné trasy, jež budou vytyčeny. Region ovšem také vyjádřil potřebu zajistit okamžitou viditelnost opatření, která budou implementována, a proto je třeba atrakce určené k zakomponování do sítě zvolit také s ohledem na vztahy v rámci daného kontextu, vyjádřené v popisu tras, jež budou schopny atrakci vyjádřit jako uzel komplexního systému teritoriálních, historických a environmentálních vztahů. A z tohoto úhlu je třeba zhodnotit volbu nejnaléhavějších teritoriálních řešení. Musí být navržena případnému návštěvníkovi jako etapa bohatší a komplexnější trasy na daném teritoriu, v níž vzájemné vztahy, které mohou jednotlivé atrakce nabídnout, mohou pomoci vytvořit nestereotypní a zajímavější obraz. Po vymezení projektových hypotéz budou tedy stanovena konkrétní opatření, jejichž realizace bude muset být předběžně zahájena, aby pak mohlo dojít k naplánování marketingových činností zaměřených na propagaci teritoria. Nejdříve budou provedeny kroky za účelem zjištění skutečné fáze realizace výkonných projektů, které již byly na územích započaty. V jednotlivých obcích dojde k ověření veškerých informací, které jsou k dispozici a které sloužily jako základ pro předchozí hypotézy, a také různých potřeb, jež budou chtít vyjádřit jednotlivé správní orgány. Dále bude mít zásadní důležitost získání veškerých údajů o probíhajících projektech - financovaných nebo plánovaných k financování - jimiž obce disponují a jež se týkají vytyčených institucí či stanovených atrakcí. Paralelně bude třeba také prozkoumat územní zdroje. Prostřednictvím konkrétního šetření je třeba v obcích ověřit veškeré možné informace týkající se zajímavostí v dané oblasti: tím se myslí shromáždění podrobných informací jak o kulturních a přírodních zdrojích, tak o organizovaných akcích a typických zemědělskopotravinářských a řemeslných produktech. S obcemi je třeba přesně ověřit zejména skutečný stav atrakcí, které mají být začleněny do tras, jejich využitelnost či případná opatření, jež budou za tímto účelem realizována. Dále je třeba prověřit veškeré prvky infrastruktury, které slouží čistě turistickým účelům: návštěvnická centra, hotelová zařízení, restaurace, zemědělské producenty atd. Je velmi důležité tuto činnost provést v předběžné fázi projektu, například proto, že na základě shromážděných údajů lze vzhledem ke specifickým aspektům, které budou zjištěny, uzpůsobit propagační nástroje. Nakonec se přikročí k vymezení územních projektů, jež přispějí k dosažení cílů, a budou stanovena opatření určená k realizaci. ŘÍJEN 2006 Str. 4

7 Konkrétně budou navrženy projekty, které kromě toho, že budou proveditelné a uskutečnitelé, zaručí celkový růst teritoria. Tento dokument bude sloužit jako podpůrný materiál pro tuto fázi projektu. Veškerá opatření budou zaměřena na podporu území jako celku, ale budou muset sloužit i k rozvoji těch složek potenciálu teritoria, které budou v analytické fázi vyhodnoceny jako nejdůležitější. V některých případech bude stačit "začlenit do systému" to, co již existuje, v jiných případech bude třeba opatření strukturovat komplexněji, což bude spojeno velkou náročností, jak pokud jde o čas, tak zdroje. Byly stanoveny následující průřezové projekty: 1. Kulturní a přírodovědné trasy - Spojovací uzly - Místní značení - Silniční značení 2. Propagace oblastí integrovaného plánování - Logo oblasti - Kapesní informační materiály: brožury o trasách - Stručný průvodce oblastí - Webové stránky 3. Návštěvnický systém: - Infocentrum 4. Akce a události - Kalendář událostí 5. Typické místní produkty (zemědělsko-potravinářské a umělecko-řemeslné) a enogastronomie - Katalog produktů a výrobců - Enogastronomický průvodce 6. Muzejní systém a kulturní, historické a archeologické zajímavosti, památky - Průvodce muzei ŘÍJEN 2006 Str. 5

8 1. KULTURNÍ A PŘÍRODOVĚDNÉ TRASY Pro účinné uplatňování potenciálu zdrojů nacházejících se na daném území je důležité jej propagovat v rámci veškerých složek koordinované a integrované nabídky. Za tímto účelem bylo proto navrženo vytyčení několika meziobecních, územních a tematických tras, které umožní koordinovaným způsobem vymezit specifické územní zdroje s cílem doplnění a obohacení turistické nabídky v této oblasti. Projekty se budou moci týkat omezeného množství hodnot za účelem uplatnění zásady koncentrování zdrojů na návrhy, které budou - jak doufá Region - schopny mít okamžitý dopad na ekonomickou strukturu v dané oblasti. To znamená, že bude třeba vybrat takové atrakce, které umožní maximalizovat kladný dopad na hospodářský a územní rozvoj a konkurenceschopně se díky diverzifikaci vlastní turistické nabídky vypořádat s jinými konkurenčními územními oblastmi a velkými lákadly, jež se v oblasti nacházejí. Cílem opatření je vytvoření zvláštních tras, které budou propojovat obce na daném území, a to prostřednictvím dvou přípravných činností zaměřených na uplatnění nástrojů: 1. vymezení významných prvků v oblasti přírodních krás, kultury a enogastronomie, které se na území nacházejí; 2. vytvoření přírodovědných, kulturních a enogastronomických itinerářů a tras a jejich rozdělení podle obcí, území a témat. NAVRŽENÉ NÁSTROJE Značení a informační tabule Za účelem zprostředkování integrovaného a jednotícího obrazu oblasti návštěvníkům je vhodné umístění podél tras identifikovaných příslušným silničním a místním značením. Percepční aspekt hraje důležitou roli při vytváření tematické jednotnosti a smyslu trasy tam, kde by mohlo vlivem chaotického rozmístění přírodních krás a sídel dojít k dezorientaci. Tato zvláštní forma poskytování informací ve vztahu ke strukturování území vyžaduje také příslušné strukturování značení, které bude muset mít rozpoznatelnou společnou koncepci (přináležitost k jednomu a témuž území), přičemž ovšem bude muset být také tematicky a kontextuálně diverzifikováno. Upozornění na spojovací uzly mezi různými tematickými oblastmi a trasami na daném území, některé z nichž představují menší obce, strategicky rozmístěných vzhledem k celku uplatnitelných možností. Na těchto místech informační prvky slučují několik témat, přičemž návštěvníkovi umožňují orientaci. Z těchto prvotních prvků lze odvodit, na co byl v průběhu plánování brán ohled: úsilí o koherenci veškerého značení (společná koncepce) rozrůznění síly dopadu, komplexnosti a kvality značení ve vztahu k funkční struktuře systému využívání zdrojů rozrůznění kvality, informačního obsahu a důležitosti značení ve vztahu k tematickému kontextu, upozornění na rozšířený či koncentrovaný charakter prvku ZNAČENÍ A INFORMAČNÍ TABULE ZAJIŠTĚNÍ TEMATICKÉ JEDNOTNOSTI A SMYSLU TRASY TAM, KDE BY MOHLO VLIVEM CHAOTICKÉHO ROZMÍSTĚNÍ SÍDEL DOJÍT K DEZORIENTACI ODPOVÍDAJÍCÍ STRUKTUROVÁNÍ ZNAČENÍ TAK, ABY BYLA ROZPOZNATELNÁ SPOLEČNÁ KONCEPCE (PŘÍSLUŠNOST KE STEJNÉ OBLASTI), ALE ABY BYLA ZÁROVEŇ ZAJIŠTĚNA TEMATICKÁ A KONTEXTUÁLNÍ DIVERZIFIKACE ŘÍJEN 2006 Str. 6

9 V rámci systému se počítá s vytvořením tří druhů tabulí s ohledem na to, jak budou vnímány ze strany návštěvníka (staticky či dynamicky), a na obsah požadovaných informací: 1 spojovací uzly, 2. silniční značení, 3. místní značení atrakcí. Pro první typ značení budou použity orientační tabule (typ O), které budou umístěny v průsečících tras, v blízkostí odpočívadel a sdružovacích míst. Bude obsahovat informace orientačního charakteru a úplnou mapu oblasti. Další dva druhy značení se budou týkat jednotlivých turistických atrakcí: naváděcí tabule (T1) budou umístěny přímo na tematických trasách a dovedou návštěvníka až do cílové destinace, zatímco popisné tabule (T3) budou obsahovat veškeré konkrétní informace, které mohou být návštěvníkovi užitečné. Vedle naváděcích tabulí lze do blízkosti křižovatek cest na tematických trasách umístit směrové značení (T2). Grafické rozvržení tabulí musí být koncipováno tak, aby odráželo pokyny stanovené v řídicích projektech a byly z něj patrné vztahy, kterými se každá atrakce vyznačuje v rámci přírodního, historického a kulturního kontextu. Shrneme-li to, počítá se s následujícími 3 typy značení: Spojovací uzly: Orientace (O) - Tabule, která má zajistit celkovou orientaci v dané oblasti a bude shrnutím všeobecné mapy území a série přehledných informací o vytyčených tematických trasách. Mohly by být umístěny do míst, kde se jednotlivé trasy kříží, do blízkosti odpočívadel či sdružovacích míst, na hlavní náměstí obcí nebo také na strategická místa, jako například železniční či autobusová nádraží. Silniční značení: Naváděcího typu (T1 ) - Tabule umístěná podél trasy řídicího projektu v blízkosti odboček případných atrakcí rozmístěných na trase. Cílem je upozornit na výskyt atrakce osoby, které oblastí projíždějí bez ohledu na zvolenou trasu. Bude zpracována v určité převládající barvě, která bude typická pro každý řídicí projekt za účelem rozlišení kontextové příslušnosti. Silniční značení: Směrového typu (T2) - Kromě výše uvedeného druhu značení - naváděcího typu - je považováno za nutné zřídit také tradiční silniční značení s jednoduchou směrovou šipkou, které bude umístěno do blízkosti křižovatek a bude znázorněno určitou barvou typickou pro příslušnou trasu. Místní značení: Popisný typ (T3) - Tabule v bezprostřední blízkosti atrakce; bude na ní uveden analytický popis jak atrakce samotné, tak příslušné trasy s tím, že bude zdůrazněn význam atrakce v rámci celé trasy. Také tato tabule bude vyvedena v odpovídající barvě trasy. Vedle těchto druhů značení byly původně plánovány ještě další dva, jejichž cílem mělo být vzbuzení zájmu návštěvníka, který jede po hlavních přístupových cestách v dané oblasti, přičemž na nich měly být zaznačeny kilometrové údaje a měly být umístěny podél trasy a v přístupových bodech lavních oblastí (vstupní brány - typ P). ŘÍJEN 2006 Str. 7

10 1.1 ORIENTAČNÍ TABULE POPIS Účelem těchto tabulí je zobrazit komplexnost prvků a to, jak se jednotlivé prvky, které oblast carakterizují, překrývají, přičemž na jednotící mapě budou zobrazeny křižovatky tematických průřezových tras. Tabule budou umístěny na odpočívadlea nacházející se na křižovatkách jedné či více tematických tras, v místě označeném na lokalizační mapě, která bude zřízena v rámci územního projektu. ŘÍJEN 2006 Str. 8

11 TECHNICKÉ SPECIFIKACE Samostatný značící prvek s aplikovanou vinylovou grafikou skládající se z podpůrné konstrukce z kovových krabicových profilů a panelového obložení z hliníkového plechu, ukotvený k zemi pomocí vhodné desky a železného rámu. Rozměry jsou 75X235 cm. Každý prvek musí být složen z následujících částí: 1. Základů 2. Zvedací konstrukce 3. Vinylové grafiky Všeobecné specifikace Všechny prvky, které tvoří plášť, musí být opatřeny povrchovou úpravou chráněnou a/nebo opracovanou s použitím vhodných výrobků na ochranu proti vandalství, jež budou umožňovat odstranění případných stop po nasprejovaných barvách. Viditelné součásti musí být perfektně hladké, bez propadlin, šroubů, upevňovacích rámů a viditelných svarů. Dále nesmí být použity žádné kovové přesahy. Případné spoje se musí nacházet na stejné úrovni. Každá součást tabule musí být vyrobena z materiálů, které jsou chráněny před působením oxidace a koroze. Základy Základy se budou skládat ze dvou prvků: - Základový rám bude tvořen krabicovými profily ze za tepla pozinkovaného železa o rozměrech 40x20 mm a tloušťce 3 mm, které budou svařeny a zasazeny do betonu. K rámu bude přivařeno či přišroubováno 6 závitových tyčí, které budou sloužit k upevnění kotevní desky, a horní nosní konstrukce bude k panelu fixována pomocí šroubu M8. - Kotevní deska se bude skládat ze železné desky o tloušťce 10 mm upevněné k základovému rámu pomocí závitových tyčí. K ní budou s ohledem na sklon a polohu stanovenou v grafickém návrhu přivařeny čtvercové profily o rozměrech cca 30x30 mm, tloušťce 2 mm a výšce 1 m a "L" profily o rozměrech cca 25x25 mm, tloušťce 3 mm a výšce 50 cm ze za tepla pozinkovaného železa. Čtvercové profily budou muset být opatřeny příslušnými otvory pro šrouby M8 se vzdáleností os 20 cm za účelem úpravy výšky tabule ve fázi instalace v souladu s 49 nařízení vlády 285/1992, v platném znění. Na této konstrukci bude kluzným způsobem nasazena nosná konstrukce tabule, která pak bude k tabuli upevněna pomocí šroubů M8. ŘÍJEN 2006 Str. 9

12 Zvedací konstrukce Zvedací konstrukce je složena z podpůrné konstrukce vytvořené z 2 hranatých sloupů z eloxovaného hliníku o rozměrech 78,25 x 78,25 mm a tloušťce 2 mm se strukturální funkcí, doplněných 4 drážkami, mezi nimiž budou 16 x 21,1 mm v úhlu 45, sloužících k posílení profilu a umístění šroubů M8 pro upevnění čtvercových profilů o rozměrech 30x30, propojených mezi sebou do písmene "C" traverzami o vhodném průřezu, umístěných tak, jak je uvedeno v grafickém návrhu, přičemž budou vybaveny deskou, která bude v základech vhodně vyztužena za účelem ukotvení. Tyto prvky budou pokryty lesklým práškovým průmyslovým nátěrem barvy RAL 8015 určeným pro venkovní použití, se zárukou 10 let. Ke sloupům bude pomocí šroubu M8 upevněn profil ve tvaru "C" (o rozměrech 78x30x30 mm) z hliníku 20/10 sloužící k uchycení desek pro vnější uzavření a horní a dolní uzavírací zátky. Tyto desky z hliníku 15/10, které budou po stranách ohnuty o 4,6 cm, budou k profilu ve tvaru písmene "C" na přední straně upevněny pomocí oboustranné lepicí pásky 3M a akrylové pěny s vysokou přilnavostí H19 - S 0,6 mm nebo podobné a na zadní straně s použitím šroubů. Budou pokryty lesklým práškovým průmyslovým nátěrem barvy RAL 8015 určeným pro venkovní použití, se zárukou 10 let. Vinylová grafika Grafické prvky budou vytvořeny z trvanlivé proložené vinylové fólie 3M série 100 nebo podobné a bude použit digitální tisk s technologií využívající slabého rozpouštědla s fólií CONTROLTAC 180 a OCHRANOU 8519 či podobnou s dlouhou trvanlivostí (10 let) a účinkem proti UV paprskům. ŘÍJEN 2006 Str. 10

13 1.2 NAVÁDĚCÍ TABULE POPIS Účelem tabule bude poskytnutí informací o tematické trase, po které návštěvník jde, a označení polohy návštěvníka vzhledem k následující zajímavosti nebo odbočce, po níž se má vydat; bude se nacházet na tematické trase a dovede návštěvníka až do cíle. ŘÍJEN 2006 Str. 11

14 TECHNICKÉ SPECIFIKACE Samostatný značící prvek s aplikovanou vinylovou grafikou skládající se z podpůrné konstrukce z kovových krabicových profilů a panelového obložení z hliníkového plechu, ukotveného k zemi pomocí vhodné desky a železného rámu. Rozměry jsou 75X268 cm. Každý prvek musí být složen z následujících částí: 1. Základů 2. Zvedací konstrukce 3. Vinylové grafiky Všeobecné specifikace - Všechny prvky, které tvoří plášť, musí být opatřeny povrchovou úpravou chráněnou a/nebo opracovanou s použitím vhodných výrobků na ochranu proti vandalství, jež budou umožňovat odstranění případných stop po nasprejovaných barvách. Viditelné součásti musí být perfektně hladké, bez propadlin, šroubů, upevňovacích rámů a viditelných svarů. Dále nesmí být použity žádné kovové přesahy. Případné spoje se musí nacházet na stejné úrovni. Každá součást tabule musí být vyrobena z materiálů, které jsou chráněny před působením oxidace a koroze. Základy Základy budou vytvořeny ze dvou prvků (písmeno a a b v grafickém návrhu): základového rámu a kotevní desky. - Základový rám bude tvořen krabicovými profily ze za tepla pozinkovaného železa o rozměrech 40x20 mm a tloušťce 3 mm, které budou svařeny a zasazeny do betonu. K rámu bude přivařeno či přišroubováno 6 závitových tyčí, které budou sloužit k upevnění kotevní desky, a horní nosní konstrukce bude k panelu fixována pomocí šroubu M8. - Kotevní deska se bude skládat ze železné desky o tloušťce 10 mm upevněné k základovému rámu pomocí závitových tyčí. K ní budou s ohledem na sklon a polohu stanovenou v grafickém návrhu přivařeny čtvercové profily o rozměrech cca 30x30 mm, tloušťce 2 mm a výšce 1 m a "L" profily o rozměrech cca 25x25 mm, tloušťce 3 mm a výšce 50 cm ze za tepla pozinkovaného železa. Čtvercové profily budou muset být opatřeny příslušnými otvory pro šrouby M8 se vzdáleností os 20 cm za účelem úpravy výšky tabule ve fázi instalace v souladu s 49 nařízení vlády 285/1992, v platném znění. Na této konstrukci bude kluzným způsobem nasazena nosná konstrukce tabule, která pak bude k tabuli upevněna pomocí šroubů M8. ŘÍJEN 2006 Str. 12

15 Zvedací konstrukce Zvedací konstrukce bude složena z podpůrné konstrukce vytvořené z 2 hranatých sloupů z eloxovaného hliníku (č. 1 v grafickém návrhu), slitiny 6060T o rozměrech 78,25X78,25 mm a tloušťce 2 mm se strukturální funkcí, doplněných 4 drážkami, mezi nimiž budou 16x21,1 mm v úhlu 45, sloužících k posílení profilu a umístění šroubů M8 pro upevnění čtvercových profilů o rozměrech 30x30, propojených mezi sebou do písmene "C" traverzami o vhodném průřezu, umístěných tak, jak je uvedeno v grafickém návrhu, přičemž budou vybaveny deskou, která bude v základech vhodně vyztužena za účelem ukotvení. Tyto prvky budou pokryty lesklým práškovým průmyslovým nátěrem barvy RAL 8015 určeným pro venkovní použití, se zárukou 10 let. Ke sloupům bude pomocí šroubu M8 upevněn profil ve tvaru "C" (o rozměrech 78x30x30 mm) z hliníku 20/10 sloužící k uchycení desek pro vnější uzavření a horní a dolní uzavírací zátky. Tyto desky z hliníku 15/10, které budou po stranách ohnuty o 4,6 cm, budou k profilu ve tvaru písmene "C" na přední straně upevněny pomocí oboustranné lepicí pásky 3M série 4930 a akrylové pěny s vysokou přilnavostí H19 - S 0,6 mm nebo podobnou a na zadní straně s použitím šroubů. Budou pokryty lesklým práškovým průmyslovým nátěrem barvy RAL 8015 určeným pro venkovní použití, se zárukou 10 let. Vinylová grafika Grafické prvky budou vytvořeny z trvanlivé proložené vinylové fólie 3M série 100 nebo podobné a bude použit digitální tisk s technologií využívající slabého rozpouštědla s fólií CONTROLTAC 180 a OCHRANOU 8519 či podobnou s dlouhou trvanlivostí (10 let) a účinkem proti UV paprskům. ŘÍJEN 2006 Str. 13

16 1.3 SMĚROVÁ TABULE POPIS Účelem tabule bude: poskytnutí informací o tematické trase, po které návštěvník jde, a označení polohy návštěvníka vzhledem k následující zajímavosti nebo odbočce, jež k ní vede, přičemž tabule bude umístěna na křižovatkách cest, vždy v rámci tematických tras. ŘÍJEN 2006 Str. 14

17 TECHNICKÉ SPECIFIKACE Samostatný značící prvek se bude skládat z hliníkového profilu s aplikovanou vinylovou grafikou a bude sestávat z podpůrné tyče z pozinkovaného železa zapuštěné do země. Rozměry budou 125X25 cm. Každý prvek musí být složen z následujících částí: 1. Základů 2. Zvedací konstrukce 3. Vinylové grafiky Všeobecné specifikace - Všechny prvky, které tvoří plášť, musí být opatřeny povrchovou úpravou chráněnou a/nebo opracovanou s použitím vhodných výrobků na ochranu proti vandalství, jež budou umožňovat odstranění případných stop nasprejovaných barev. Viditelné součásti musí být perfektně hladké, bez propadlin, šroubů, upevňovacích rámů a viditelných svarů. Dále nesmí být použity žádné kovové přesahy. Případné spoje se musí nacházet na stejné úrovni. Každá součást tabule musí být vyrobena z materiálů, které jsou chráněny před působením oxidace a koroze. Základy Podpůrný sloup bude upevněn do jámy o povinném průřezu a zapuštěn do základového betonu. Kontroly týkající se stability konstrukce, které je třeba provést v souladu s platnými zákony a předpisy, bude mít na starosti dodavatel, přičemž jako odměna bude uplatněn smluvní tarif. Zvedací konstrukce Tabule (o rozměrech 125x25 cm v souladu s grafickým návrhem) se bude skládat z: hliníkového profilu pro silniční šipky STANDARD doplněného 2 drážkami sloužícími k upevnění na sloup pomocí svorek, a pozinkovaného sloupu o prům. 60 mm. Tabule bude pokryta lesklým práškovým průmyslovým nátěrem barvy RAL 8015 určeným pro venkovní použití, se zárukou 10 let, a graficky ozdobena vinylovou fólií Vinylová grafika Grafické prvky budou vytvořeny z trvanlivé proložené vinylové fólie 3M série 100 nebo podobné a bude použit digitální tisk s technologií využívající slabého rozpouštědla s fólií CONTROLTAC 180 a OCHRANOU 8519 či podobnou s dlouhou trvanlivostí (10 let) a účinkem proti UV paprskům. ŘÍJEN 2006 Str. 15

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Manuál pro zobrazení loga

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Manuál pro zobrazení loga Manuál pro zobrazení loga Austria- Úvod Tento manuál má sloužit jako příručka pro použití loga Programu Evropské územní spolupráce Rakousko Česká republika na externích informačních a propagačních materiálech

Více

Příručka k informačním a komunikačním předpisům

Příručka k informačním a komunikačním předpisům Příručka k informačním a komunikačním předpisům Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Regionální turistické portály a zapojení podnikatelů do jejich nabídky www.slovacko.cz AVEDON destinační agentura regionu Slovácko Hospitality & Tourism

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Příručka k informačním a komunikačním předpisům

Příručka k informačním a komunikačním předpisům Příručka k informačním a komunikačním předpisům Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá?

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá? Proč je publicita tolik důležitá? Publicita Petra Vodičková, Společný technický sekretariát zvýšení povědomí o evropských projektech zlepšení image Evropské unie kvalitní přeshraniční projekty dobrovolná

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Příloha usnesení vlády ze dne 3. února 2016 č. 76 Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA), schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

Příloha č. 1. Souhrnná cenová tabulka Dílčí plnění Cena bez DPH DPH Cena s DPH Cena celkem z toho: Koš č. 1 Koš č. 2 Koš č. 3 Koš č.

Příloha č. 1. Souhrnná cenová tabulka Dílčí plnění Cena bez DPH DPH Cena s DPH Cena celkem z toho: Koš č. 1 Koš č. 2 Koš č. 3 Koš č. Příloha č. 1 Požadavky zadavatele: Dodavatel publicity předloží návrh řešení jednotlivých materiálů a předmětů k odsouhlasení zadavateli. Texty do příloh, letáků, plakátů CD a tiskových zpráv zadavatel

Více

Příručka k informačním a komunikačním předpisům

Příručka k informačním a komunikačním předpisům Příručka k informačním a komunikačním předpisům Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí 1. Tématické zadání Širší informační rámec Ministerstvo životního prostředí je podle

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - únor 2010 Verze 1.3 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 19. října 2011 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

Manuál pro publicitu projektu

Manuál pro publicitu projektu Manuál pro publicitu projektu Západočeské baroko je významným projektem Plzeňského kraje v oblasti kultury. Jeho cílem je podpora projektů naplňujících udržitelnost regionální programové linie projektu

Více

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY Příloha č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY správního obvodu OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY Z A D Á N Í květen 2016 OBSAH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE I. ÚVODNÍ A OBECNÁ ČÁST a) Základní údaje b) Důvody pořízení

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 3, OBLAST INTERVENCE 3.4 SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI, PREVENCE A ŘEŠENÍ RIZIK 11. kontinuální výzva datum vyhlášení: 1. července 2010 Příloha č. 4 PRAVIDLA

Více

Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu: 1; Oblast podpory: 1.1a a 1.1.

Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu: 1; Oblast podpory: 1.1a a 1.1. Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu: 1; Oblast podpory: 1.1a a 1.1.b Výzva číslo 10 časově uzavřená ELEKTRONIZACE SLUŽEB VEŘEJNÉ

Více

Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník

Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník Základní údaje o území MAS Území MAS Nízký Jeseník je součástí Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje. Na rozloze 318,97 km2 žije 11.955 obyvatel. Hustota

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je konečný příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu (programu

Více

Nosiče venkovní reklamy

Nosiče venkovní reklamy Nosiče venkovní reklamy Billboardy Bigboardy Mostní konstrukce Billboardy 510 x 240cm Bigboardy 960 x 360cm Nezbytnou součástí dnešního marketingu je i reklama. Stále se rozvíjející částí reklamy je i

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Grafický manuál značky Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPP

Pravidla pro publicitu v rámci OPPP Pravidla pro publicitu v rámci OPPP 1. Obecné podmínky Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Urbania, s.r.o. Hlavní 21 664 41 Moravany provozovna: 24. dubna 18 66664 43 Želešice Zak.č.: ZK11-0400 Naučná stezka s vyhlídkovou věží Olšany Mikroregion Rakovec, Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov k.ú.

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz Příloha č. 2 Výzvy - Detailní popis předmětu VZ Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz V rámci dodávky vznikne dokument s analýzou současného stavu Portálu veřejné správy (PVS), určením

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané trase METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ květen 14 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 4 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ POŽADOVANÝCH

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

KŘÍDLOVÉ BRÁNY. Zenturo KATALOG

KŘÍDLOVÉ BRÁNY. Zenturo KATALOG KŘÍDLOVÉ BRÁNY Zenturo KATALOG Katalog: obsah 1. Zázemí 2. Brány Zenturo 2.1 Komponenty brány 2.1.1 Křídlo brány 2.1.2 Sloupky brány 2.1.3 Příslušenství 2.2 Označení & balení 2.3 Kompatibilita s panely

Více

Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce

Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 4a, 4b, OBLAST INTERVENCE 4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu 9. kontinuální výzva datum vyhlášení: 29. června 2010 Příloha č. 2 Pravidla pro provádění

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

NPPCRR Národní program podpory CR v regionech

NPPCRR Národní program podpory CR v regionech NPPCRR Národní program podpory CR v regionech MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Listopad 2016 Dotační program podpora cestovního ruchu Snahou je podpora konkurenceschopnosti destinací a podpora socioekonomických

Více

OBSAH. A. sekce logo řešení loga

OBSAH. A. sekce logo řešení loga manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká

Více

Svislé markýzy Markýzolety

Svislé markýzy Markýzolety Výbava Typ 101 Typ 107 Typ 108 Typ 109 Typ 10 Pohon a obsluha Motorový pohon (vč. ovládacího spínače) Rádiový motor (vč. 1-kanálového bezdrátového ovladače) O O O O Zásuvná spojka volná Zásuvná spojka

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 Město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou, jednokolovou, neanonymní soutěž na vytvoření loga (logotypu)

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

1. Specifikace výzvy k předložení nabídky

1. Specifikace výzvy k předložení nabídky Zadavatel: Město Mikulov Náměstí 1, 692 20 Mikulov Zástupce pro věci smluvní: Rostislav Koštial starosta IČ: 00283347 Bankovní spojení: KB Břeclav pobočka Mikulov číslo účtu: 19-2033060287/0100 Adresát

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Dubné Dubné Jihočeský Novostavba

Více

06 označení projektů a jejich výstupů

06 označení projektů a jejich výstupů 06 označení projektů a jejich výstupů Označení projektů představuje jednu z veřejností výrazně vnímaných aplikací vizuálního stylu. Slouží k označení projektů podporovaných z ROP Střední Čechy. Důsledné

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Grafický manuál značky. sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA

Grafický manuál značky. sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA Grafický manuál značky sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, Polička úřadovna: Nádražní 304, Polička

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, Polička úřadovna: Nádražní 304, Polička MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/08581/2016 Polička, dne 25. 5. 2016 Č.j.: MP/12432/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku

Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku Skříňky GA z hliníkového odlitku 8 4 7 1 5 6 3 2 Extrémní odolnost při provozu spektrum využití této zvlášť robustní skříňky z hliníkové litiny nemá žádná

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 212-215 Zpracoval: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr Přerov (V/212) Schváleno: Usnesením

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD 1.1.1 Značka, logotyp programu 1.1.2 Základní provedení značky 1.1.3 Černobílá a polotónová varianta značky 1.1.4 Tvarové varianty značky 1.1.5 Jazyková mutace tvarových

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES Květen 2011 Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, ing.

Více