PŘÍRUČKA JAKOSTI PRO VÝKONNÉ PLÁNOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH PROJEKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA JAKOSTI PRO VÝKONNÉ PLÁNOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH PROJEKTŮ"

Transkript

1 PŘÍRUČKA JAKOSTI PRO VÝKONNÉ PLÁNOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH PROJEKTŮ (Údaje - standardy - kritéria - administrativní postupy) Nástin

2 Tato práce byla na základě rozhodnutí regionální rady č. 323 z realizována pro Region Lazio ze strany za účelem určení hlavních směrů oblastí integrovaného plánování v rámci výkonného plánování průřezových projektů, a to s uplatněním expertízy, kterou tato společnost disponuje, přičemž dojde ke koordinaci projektování průřezových opatření v oblastech STILe, Ausonské hory a Aurunské hory tak, aby byl uplatněn potenciál osob výdělečně činných na tomto území. Díky těmto zkušenostem byla naplánována série kroků, po jejichž náležitém strukturování bylo možno vymezit model opatření za účelem podpory místních subjektů během choulostivé fáze plánování. Členy pracovní skupiny jsou: Barbara Villa Stefano Gigli

3 OBSAH Průřezové nebo oblastní projekty KULTURNÍ A PŘÍRODOVĚDNÉ TRASY ORIENTAČNÍ TABULE NAVÁDĚCÍ TABULE SMĚROVÁ TABULE POPISNÁ TABULE PROPAGACE ÚZEMÍ ZNAČKA OBLASTI KAPESNÍ INFORMAČNÍ MATERIÁLY KRÁTKÝ PRŮVODCE OBLASTÍ WEBOVÉ STRÁNKY NÁVŠTĚVNICKÝ SYSTÉM INFOCENTRUM AKCE A UDÁLOSTI KALENDÁŘ AKCÍ NABÍDKA TYPICKÝCH MÍSTNÍCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH A ENOGASTRONOMICKÝCH VÝROBKŮ ENOGASTRONOMICKÝ PRŮVODCE PROPAGAČNÍ LETÁKY MPP UPLATŇOVÁNÍ POTENCIÁLU KULTURNÍCH PAMÁTEK A PŘÍRODNÍCH KRÁS A MÍSTNÍHO MUZEJNÍHO SYSTÉMU PRŮVODCE VĚNOVANÝ MUZEJNÍMU SYSTÉMU ŘÍJEN 2006 Str. 1

4 Průřezové nebo oblastní projekty Plánování územního rozvoje v souladu s regionálním zákonem č. 40/99 musí probíhat zejména prostřednictvím vymezování a implementace opatření zaměřených na celý rozsah příslušného území s cílem zhodnocení místních zdrojů a podpory integrace oblasti jako celku a zdůraznění pojítek a stejnorodých prvků. V r došlo prostřednictvím usnesení regionální rady č. 971 ke schválení kritérií a plánu rozdělování zdrojů týkajících se rozpočtové kapitoly G24522 na rozpočtový rok. S ohledem na probíhající trendy Region v tomto usnesení vyhodnocuje jako prioritní a nezbytná ta územní či průřezová opatření, která se týkají celého rozsahu teritoria, podporují jeho integraci a zdůrazňují pojítka a stejnorodé prvky. Jako strategická a nezbytná vymezuje opatření v následujících oblastech: - Kulturní a přírodovědné trasy; - Propagace území; - Návštěvnický systém; - Místní typické výrobky (zemědělsko-potravinářské a řemeslné) / enogastronomické; - Akce a události; - Muzejní systém. Tato opatření musí být zaměřena na propagaci zdrojů a bohatství vyskytujícího se na příslušném teritoriu, musí být v souladu s oblastmi, na které se specializuje, musí být vymezena místa a území s vlastní identitou vyznačující se určitými zvláštnostmi, přičemž je třeba navrhnout různorodé zajímavosti v reakci na stále rozdrobenější a diferencovanější poptávku. Projekt v rámci integrované vize umožňuje rozvinout a zhodnotit menší kulturní zdroje na území Lazia. Projekty se týkající omezeného množství hodnot za účelem uplatnění zásady koncentrování zdrojů na návrhy, které budou schopny zajistit trvalé dopady na ekonomickou strukturu v dané oblasti. To znamená, že je třeba zvolit takové kroky, jež umožní maximalizovat kladné vlivy na hospodářský a územní rozvoj se zvláštním důrazem na možnost zapojení soukromé kapitálové účasti, pokud jde o financování projektu. Metodický předpoklad Uplatňovanou pracovní metodou je vytvoření jednací platformy, jejímž členem by kromě Regionu a subjektů, které podepsaly programovou dohodu, byly také provincie a regionální technici z oblasti zaměřené na uplatňování potenciálu v rámci teritoria, přičemž poradenství a technickou podporu by poskytovala agentura BIC Lazio. Na tomto místě jsou vymezeny pokyny stanovené v "Marketingovém operačním plánu", který bude základem pro realizaci následných opatření. S ohledem na zvýhodňování meziobecních projektů musí tedy plán být zaměřen na propagaci a uplatňování potenciálu území prostřednictvím navrhování tematických tras určených pro různé cílové skupiny. V zásadě se jedná o postupné vymezování toho, které nejdůležitější téma je s daným území spjato, a vytvoření - na základě tohoto tématu - jedné nebo více tematických tras, jež budou propagovány a zveřejňovány pomocí vhodných komunikačních prostředků, jako například informačních tabulí, brožur, webových stránek atd. Dalším kritériem, které je základem pro výběr, je upřednostnění zhodnocení těch zdrojů, z nichž bude okamžitě plynout prospěch tak, aby mohlo být dosaženo maximální míry projektové efektivity v co nejkratší možné době a s velkým dopadem, pokud jde o zviditelnění. Za tímto účelem platforma během různých fází svolá schůzi a vyhodnotí průběh plánování, přičemž se bude snažit poskytnout veškerou možnou podporu a vedení. ŘÍJEN 2006 Str. 2

5 MARKETINGOVÝ OPERAČNÍ PLÁN S ohledem na uvedené priority týkající se opatření průřezového typu, které Region stanovil v usnesení regionální rady č. 971, musí návrhy plánu vycházet z objektivní potřeby vytvořit v rámci kulturního a přírodního bohatství nacházejícího se na daných územích počáteční stabilní strukturu, pokud jde o propagaci a využívání teritoria. Z toho vyplývá, že projekt zaměřený na uplatnění průřezových opatření si musí vymezit několik ambiciózních cílů: vytvořením značky pro dané území a uplatněním cílených komunikačních produktů nesmí pouze podporovat propagační činnost nabídky, ale musí také usnadňovat růst identity místních komunit, vyjednávání na socio-ekonomické úrovni a integrační procesy rozvoje. Marketingový operační plán, jehož rámec zde byl nastíněn, předpokládá realizaci následujících činností: vymezení koncepce pro danou oblast a územních tematických tras; vymezení koordinované grafiky (a následné vypracování příručky týkající se vizuální komunikace), která bude uplatněna v rámci všech vnitřních i vnějších komunikačních procesů. vytvoření strategicky zaměřených propagačních produktů: územních informačních tabulí, brožur, webových stránek. Plán je třeba považovat za soubor opatření, která budou realizována v následných krocích, jde o flexibilní a multifunkční nástroj pro dosažení mnoha cílů soustřeďující v jeden strategický celek jak iniciativy, jež budou provedeny hned, tak činnosti naplánované v delším časovém horizontu. Marketingový projekt tedy může být rozvržen na období několika let a počítá s tím, že v příštích letech do něj budou zakomponovány další financované kroky: proto je třeba vytvořit posloupnost jednotlivých projektů a rozhodnout, kterým bude z časového hlediska dána přednost. Konkrétně bude muset být v první fázi kladen důraz na iniciativy zaměřené zejména na rozvoj územních tematických tras, které procházejí více obcemi a které budou moci být využívány již po realizaci minimálních opatření za účelem zvýšení jejich potenciálu, a podpořit činnosti, jejichž cílem je propagace daného území jako celku. KONCEPCE OBLASTI Prvním krokem, který je třeba realizovat, je stanovení koncepce oblasti chápané jako "opěrný bod při interpretaci daného území", jež se bude opírat o kulturní systém jako silnou stránku jednotlivých oblastí. Proto je třeba určit takové zajímavosti, jež v dané oblasti představují skutečná lákadla a kolem nichž bude koncentrována veškerá propagace. Tato činnost musí vést ke stanovení jednoho či více klíčových témat, na základě kterých bude možné reinterpretovat oblasti integrovaného plánování a jejichž prostřednictvím budou identifikovány a zdůrazněny zvláštní rysy a typové kvality každého území. Po vymezení těchto témat budou vytyčeny projekty, jejichž prostřednictvím bude možné provést integraci diverzifikovaných opatření zaměřených na propagaci a zprostředkování hodnot, kterými se území vyznačuje, přičemž budou na základě součinnosti různé zdroje seskupeny v rámci konkrétních prvků, tedy tras ve formě jakýchsi "balíčků". TRASY Trasy musí vyzdvihovat význačné aspekty území a zprostředkovávat možnosti, které dané území nabízí, proto byly koncipovány spíše jako produkty než čistě jako propojení zajímavých míst: budou muset být využitelné v širším smyslu, přičemž bude třeba, aby poskytovaly informace o tom, "kde se najíst", "kde se ubytovat", "kde najít typické výrobky", "kde najít místo pro piknik" atd. To vše ve spolupráci s informačními centry, středisky horských skupin, muzei atd. Proto se zdají být zvlášť efektivní jako základní struktura marketingového projektu integrovaných území. Dalším zásadním kritériem musí být zdůraznění vztahů v rámci kontextu, do něhož je každá atrakce zasazena: to znamená, že při výběru atrakcí, které budou zařazeny do projektů, je třeba se soustředit spíše na ŘÍJEN 2006 Str. 3

6 schopnost atrakce vyjádřit vztahy v rámci kontextu dané oblasti a teritoria, do něhož náleží, než pouze zdůraznit její specifické individuální rysy. Z toho vyplývá, že aspektem, kolem kterého bude trasa koncentrována, nebude pouze jedna atrakce, ale místní či vzdušná příslušnost dané lokality v rámci jistého rozpoznatelného a schůdného geografického celku. Projekt se z tohoto pohledu stane preferenční trasou, jejíž prostřednictvím bude dané území interpretováno, ale nebude mít v tomto smyslu výhradní a vyčerpávající postavení, pokud jde o jeho vlastnosti a veškeré zdroje. Půjde o trasu s řízeným využitím vyznačující se mnoha aspekty, vždy je však třeba mít na zřeteli hledisko integrace následujících témat: životní prostředí, kultura, cestovní ruch. Ve světle uvedených úvah se proto činnost musí rozvíjet v souladu s tímto integračním cílem, přičemž dojde k inovativní interpretaci nových integrovaných oblastí prostřednictvím neomezeného počtu tras, kterým budou následně určeny názvy, jež nejlépe vystihují jejich charakteristiky. Po zvolení územních témat bude třeba vybrat prvky, které budou v rámci jednotlivých tras usouvztažněny. Na základě tohoto komplexního pojetí, z něhož projekt zaměřený na uplatnění potenciálu území vychází, je třeba s ohledem na vyčerpávající strukturální koncepci systému historického a přírodního bohatství na daném území sestavit také rozpočet, neboť každé teritorium je bohaté na zdroje, které je třeba zhodnotit, a v důsledku toho napojit na využitelné trasy, jež budou vytyčeny. Region ovšem také vyjádřil potřebu zajistit okamžitou viditelnost opatření, která budou implementována, a proto je třeba atrakce určené k zakomponování do sítě zvolit také s ohledem na vztahy v rámci daného kontextu, vyjádřené v popisu tras, jež budou schopny atrakci vyjádřit jako uzel komplexního systému teritoriálních, historických a environmentálních vztahů. A z tohoto úhlu je třeba zhodnotit volbu nejnaléhavějších teritoriálních řešení. Musí být navržena případnému návštěvníkovi jako etapa bohatší a komplexnější trasy na daném teritoriu, v níž vzájemné vztahy, které mohou jednotlivé atrakce nabídnout, mohou pomoci vytvořit nestereotypní a zajímavější obraz. Po vymezení projektových hypotéz budou tedy stanovena konkrétní opatření, jejichž realizace bude muset být předběžně zahájena, aby pak mohlo dojít k naplánování marketingových činností zaměřených na propagaci teritoria. Nejdříve budou provedeny kroky za účelem zjištění skutečné fáze realizace výkonných projektů, které již byly na územích započaty. V jednotlivých obcích dojde k ověření veškerých informací, které jsou k dispozici a které sloužily jako základ pro předchozí hypotézy, a také různých potřeb, jež budou chtít vyjádřit jednotlivé správní orgány. Dále bude mít zásadní důležitost získání veškerých údajů o probíhajících projektech - financovaných nebo plánovaných k financování - jimiž obce disponují a jež se týkají vytyčených institucí či stanovených atrakcí. Paralelně bude třeba také prozkoumat územní zdroje. Prostřednictvím konkrétního šetření je třeba v obcích ověřit veškeré možné informace týkající se zajímavostí v dané oblasti: tím se myslí shromáždění podrobných informací jak o kulturních a přírodních zdrojích, tak o organizovaných akcích a typických zemědělskopotravinářských a řemeslných produktech. S obcemi je třeba přesně ověřit zejména skutečný stav atrakcí, které mají být začleněny do tras, jejich využitelnost či případná opatření, jež budou za tímto účelem realizována. Dále je třeba prověřit veškeré prvky infrastruktury, které slouží čistě turistickým účelům: návštěvnická centra, hotelová zařízení, restaurace, zemědělské producenty atd. Je velmi důležité tuto činnost provést v předběžné fázi projektu, například proto, že na základě shromážděných údajů lze vzhledem ke specifickým aspektům, které budou zjištěny, uzpůsobit propagační nástroje. Nakonec se přikročí k vymezení územních projektů, jež přispějí k dosažení cílů, a budou stanovena opatření určená k realizaci. ŘÍJEN 2006 Str. 4

7 Konkrétně budou navrženy projekty, které kromě toho, že budou proveditelné a uskutečnitelé, zaručí celkový růst teritoria. Tento dokument bude sloužit jako podpůrný materiál pro tuto fázi projektu. Veškerá opatření budou zaměřena na podporu území jako celku, ale budou muset sloužit i k rozvoji těch složek potenciálu teritoria, které budou v analytické fázi vyhodnoceny jako nejdůležitější. V některých případech bude stačit "začlenit do systému" to, co již existuje, v jiných případech bude třeba opatření strukturovat komplexněji, což bude spojeno velkou náročností, jak pokud jde o čas, tak zdroje. Byly stanoveny následující průřezové projekty: 1. Kulturní a přírodovědné trasy - Spojovací uzly - Místní značení - Silniční značení 2. Propagace oblastí integrovaného plánování - Logo oblasti - Kapesní informační materiály: brožury o trasách - Stručný průvodce oblastí - Webové stránky 3. Návštěvnický systém: - Infocentrum 4. Akce a události - Kalendář událostí 5. Typické místní produkty (zemědělsko-potravinářské a umělecko-řemeslné) a enogastronomie - Katalog produktů a výrobců - Enogastronomický průvodce 6. Muzejní systém a kulturní, historické a archeologické zajímavosti, památky - Průvodce muzei ŘÍJEN 2006 Str. 5

8 1. KULTURNÍ A PŘÍRODOVĚDNÉ TRASY Pro účinné uplatňování potenciálu zdrojů nacházejících se na daném území je důležité jej propagovat v rámci veškerých složek koordinované a integrované nabídky. Za tímto účelem bylo proto navrženo vytyčení několika meziobecních, územních a tematických tras, které umožní koordinovaným způsobem vymezit specifické územní zdroje s cílem doplnění a obohacení turistické nabídky v této oblasti. Projekty se budou moci týkat omezeného množství hodnot za účelem uplatnění zásady koncentrování zdrojů na návrhy, které budou - jak doufá Region - schopny mít okamžitý dopad na ekonomickou strukturu v dané oblasti. To znamená, že bude třeba vybrat takové atrakce, které umožní maximalizovat kladný dopad na hospodářský a územní rozvoj a konkurenceschopně se díky diverzifikaci vlastní turistické nabídky vypořádat s jinými konkurenčními územními oblastmi a velkými lákadly, jež se v oblasti nacházejí. Cílem opatření je vytvoření zvláštních tras, které budou propojovat obce na daném území, a to prostřednictvím dvou přípravných činností zaměřených na uplatnění nástrojů: 1. vymezení významných prvků v oblasti přírodních krás, kultury a enogastronomie, které se na území nacházejí; 2. vytvoření přírodovědných, kulturních a enogastronomických itinerářů a tras a jejich rozdělení podle obcí, území a témat. NAVRŽENÉ NÁSTROJE Značení a informační tabule Za účelem zprostředkování integrovaného a jednotícího obrazu oblasti návštěvníkům je vhodné umístění podél tras identifikovaných příslušným silničním a místním značením. Percepční aspekt hraje důležitou roli při vytváření tematické jednotnosti a smyslu trasy tam, kde by mohlo vlivem chaotického rozmístění přírodních krás a sídel dojít k dezorientaci. Tato zvláštní forma poskytování informací ve vztahu ke strukturování území vyžaduje také příslušné strukturování značení, které bude muset mít rozpoznatelnou společnou koncepci (přináležitost k jednomu a témuž území), přičemž ovšem bude muset být také tematicky a kontextuálně diverzifikováno. Upozornění na spojovací uzly mezi různými tematickými oblastmi a trasami na daném území, některé z nichž představují menší obce, strategicky rozmístěných vzhledem k celku uplatnitelných možností. Na těchto místech informační prvky slučují několik témat, přičemž návštěvníkovi umožňují orientaci. Z těchto prvotních prvků lze odvodit, na co byl v průběhu plánování brán ohled: úsilí o koherenci veškerého značení (společná koncepce) rozrůznění síly dopadu, komplexnosti a kvality značení ve vztahu k funkční struktuře systému využívání zdrojů rozrůznění kvality, informačního obsahu a důležitosti značení ve vztahu k tematickému kontextu, upozornění na rozšířený či koncentrovaný charakter prvku ZNAČENÍ A INFORMAČNÍ TABULE ZAJIŠTĚNÍ TEMATICKÉ JEDNOTNOSTI A SMYSLU TRASY TAM, KDE BY MOHLO VLIVEM CHAOTICKÉHO ROZMÍSTĚNÍ SÍDEL DOJÍT K DEZORIENTACI ODPOVÍDAJÍCÍ STRUKTUROVÁNÍ ZNAČENÍ TAK, ABY BYLA ROZPOZNATELNÁ SPOLEČNÁ KONCEPCE (PŘÍSLUŠNOST KE STEJNÉ OBLASTI), ALE ABY BYLA ZÁROVEŇ ZAJIŠTĚNA TEMATICKÁ A KONTEXTUÁLNÍ DIVERZIFIKACE ŘÍJEN 2006 Str. 6

9 V rámci systému se počítá s vytvořením tří druhů tabulí s ohledem na to, jak budou vnímány ze strany návštěvníka (staticky či dynamicky), a na obsah požadovaných informací: 1 spojovací uzly, 2. silniční značení, 3. místní značení atrakcí. Pro první typ značení budou použity orientační tabule (typ O), které budou umístěny v průsečících tras, v blízkostí odpočívadel a sdružovacích míst. Bude obsahovat informace orientačního charakteru a úplnou mapu oblasti. Další dva druhy značení se budou týkat jednotlivých turistických atrakcí: naváděcí tabule (T1) budou umístěny přímo na tematických trasách a dovedou návštěvníka až do cílové destinace, zatímco popisné tabule (T3) budou obsahovat veškeré konkrétní informace, které mohou být návštěvníkovi užitečné. Vedle naváděcích tabulí lze do blízkosti křižovatek cest na tematických trasách umístit směrové značení (T2). Grafické rozvržení tabulí musí být koncipováno tak, aby odráželo pokyny stanovené v řídicích projektech a byly z něj patrné vztahy, kterými se každá atrakce vyznačuje v rámci přírodního, historického a kulturního kontextu. Shrneme-li to, počítá se s následujícími 3 typy značení: Spojovací uzly: Orientace (O) - Tabule, která má zajistit celkovou orientaci v dané oblasti a bude shrnutím všeobecné mapy území a série přehledných informací o vytyčených tematických trasách. Mohly by být umístěny do míst, kde se jednotlivé trasy kříží, do blízkosti odpočívadel či sdružovacích míst, na hlavní náměstí obcí nebo také na strategická místa, jako například železniční či autobusová nádraží. Silniční značení: Naváděcího typu (T1 ) - Tabule umístěná podél trasy řídicího projektu v blízkosti odboček případných atrakcí rozmístěných na trase. Cílem je upozornit na výskyt atrakce osoby, které oblastí projíždějí bez ohledu na zvolenou trasu. Bude zpracována v určité převládající barvě, která bude typická pro každý řídicí projekt za účelem rozlišení kontextové příslušnosti. Silniční značení: Směrového typu (T2) - Kromě výše uvedeného druhu značení - naváděcího typu - je považováno za nutné zřídit také tradiční silniční značení s jednoduchou směrovou šipkou, které bude umístěno do blízkosti křižovatek a bude znázorněno určitou barvou typickou pro příslušnou trasu. Místní značení: Popisný typ (T3) - Tabule v bezprostřední blízkosti atrakce; bude na ní uveden analytický popis jak atrakce samotné, tak příslušné trasy s tím, že bude zdůrazněn význam atrakce v rámci celé trasy. Také tato tabule bude vyvedena v odpovídající barvě trasy. Vedle těchto druhů značení byly původně plánovány ještě další dva, jejichž cílem mělo být vzbuzení zájmu návštěvníka, který jede po hlavních přístupových cestách v dané oblasti, přičemž na nich měly být zaznačeny kilometrové údaje a měly být umístěny podél trasy a v přístupových bodech lavních oblastí (vstupní brány - typ P). ŘÍJEN 2006 Str. 7

10 1.1 ORIENTAČNÍ TABULE POPIS Účelem těchto tabulí je zobrazit komplexnost prvků a to, jak se jednotlivé prvky, které oblast carakterizují, překrývají, přičemž na jednotící mapě budou zobrazeny křižovatky tematických průřezových tras. Tabule budou umístěny na odpočívadlea nacházející se na křižovatkách jedné či více tematických tras, v místě označeném na lokalizační mapě, která bude zřízena v rámci územního projektu. ŘÍJEN 2006 Str. 8

11 TECHNICKÉ SPECIFIKACE Samostatný značící prvek s aplikovanou vinylovou grafikou skládající se z podpůrné konstrukce z kovových krabicových profilů a panelového obložení z hliníkového plechu, ukotvený k zemi pomocí vhodné desky a železného rámu. Rozměry jsou 75X235 cm. Každý prvek musí být složen z následujících částí: 1. Základů 2. Zvedací konstrukce 3. Vinylové grafiky Všeobecné specifikace Všechny prvky, které tvoří plášť, musí být opatřeny povrchovou úpravou chráněnou a/nebo opracovanou s použitím vhodných výrobků na ochranu proti vandalství, jež budou umožňovat odstranění případných stop po nasprejovaných barvách. Viditelné součásti musí být perfektně hladké, bez propadlin, šroubů, upevňovacích rámů a viditelných svarů. Dále nesmí být použity žádné kovové přesahy. Případné spoje se musí nacházet na stejné úrovni. Každá součást tabule musí být vyrobena z materiálů, které jsou chráněny před působením oxidace a koroze. Základy Základy se budou skládat ze dvou prvků: - Základový rám bude tvořen krabicovými profily ze za tepla pozinkovaného železa o rozměrech 40x20 mm a tloušťce 3 mm, které budou svařeny a zasazeny do betonu. K rámu bude přivařeno či přišroubováno 6 závitových tyčí, které budou sloužit k upevnění kotevní desky, a horní nosní konstrukce bude k panelu fixována pomocí šroubu M8. - Kotevní deska se bude skládat ze železné desky o tloušťce 10 mm upevněné k základovému rámu pomocí závitových tyčí. K ní budou s ohledem na sklon a polohu stanovenou v grafickém návrhu přivařeny čtvercové profily o rozměrech cca 30x30 mm, tloušťce 2 mm a výšce 1 m a "L" profily o rozměrech cca 25x25 mm, tloušťce 3 mm a výšce 50 cm ze za tepla pozinkovaného železa. Čtvercové profily budou muset být opatřeny příslušnými otvory pro šrouby M8 se vzdáleností os 20 cm za účelem úpravy výšky tabule ve fázi instalace v souladu s 49 nařízení vlády 285/1992, v platném znění. Na této konstrukci bude kluzným způsobem nasazena nosná konstrukce tabule, která pak bude k tabuli upevněna pomocí šroubů M8. ŘÍJEN 2006 Str. 9

12 Zvedací konstrukce Zvedací konstrukce je složena z podpůrné konstrukce vytvořené z 2 hranatých sloupů z eloxovaného hliníku o rozměrech 78,25 x 78,25 mm a tloušťce 2 mm se strukturální funkcí, doplněných 4 drážkami, mezi nimiž budou 16 x 21,1 mm v úhlu 45, sloužících k posílení profilu a umístění šroubů M8 pro upevnění čtvercových profilů o rozměrech 30x30, propojených mezi sebou do písmene "C" traverzami o vhodném průřezu, umístěných tak, jak je uvedeno v grafickém návrhu, přičemž budou vybaveny deskou, která bude v základech vhodně vyztužena za účelem ukotvení. Tyto prvky budou pokryty lesklým práškovým průmyslovým nátěrem barvy RAL 8015 určeným pro venkovní použití, se zárukou 10 let. Ke sloupům bude pomocí šroubu M8 upevněn profil ve tvaru "C" (o rozměrech 78x30x30 mm) z hliníku 20/10 sloužící k uchycení desek pro vnější uzavření a horní a dolní uzavírací zátky. Tyto desky z hliníku 15/10, které budou po stranách ohnuty o 4,6 cm, budou k profilu ve tvaru písmene "C" na přední straně upevněny pomocí oboustranné lepicí pásky 3M a akrylové pěny s vysokou přilnavostí H19 - S 0,6 mm nebo podobné a na zadní straně s použitím šroubů. Budou pokryty lesklým práškovým průmyslovým nátěrem barvy RAL 8015 určeným pro venkovní použití, se zárukou 10 let. Vinylová grafika Grafické prvky budou vytvořeny z trvanlivé proložené vinylové fólie 3M série 100 nebo podobné a bude použit digitální tisk s technologií využívající slabého rozpouštědla s fólií CONTROLTAC 180 a OCHRANOU 8519 či podobnou s dlouhou trvanlivostí (10 let) a účinkem proti UV paprskům. ŘÍJEN 2006 Str. 10

13 1.2 NAVÁDĚCÍ TABULE POPIS Účelem tabule bude poskytnutí informací o tematické trase, po které návštěvník jde, a označení polohy návštěvníka vzhledem k následující zajímavosti nebo odbočce, po níž se má vydat; bude se nacházet na tematické trase a dovede návštěvníka až do cíle. ŘÍJEN 2006 Str. 11

14 TECHNICKÉ SPECIFIKACE Samostatný značící prvek s aplikovanou vinylovou grafikou skládající se z podpůrné konstrukce z kovových krabicových profilů a panelového obložení z hliníkového plechu, ukotveného k zemi pomocí vhodné desky a železného rámu. Rozměry jsou 75X268 cm. Každý prvek musí být složen z následujících částí: 1. Základů 2. Zvedací konstrukce 3. Vinylové grafiky Všeobecné specifikace - Všechny prvky, které tvoří plášť, musí být opatřeny povrchovou úpravou chráněnou a/nebo opracovanou s použitím vhodných výrobků na ochranu proti vandalství, jež budou umožňovat odstranění případných stop po nasprejovaných barvách. Viditelné součásti musí být perfektně hladké, bez propadlin, šroubů, upevňovacích rámů a viditelných svarů. Dále nesmí být použity žádné kovové přesahy. Případné spoje se musí nacházet na stejné úrovni. Každá součást tabule musí být vyrobena z materiálů, které jsou chráněny před působením oxidace a koroze. Základy Základy budou vytvořeny ze dvou prvků (písmeno a a b v grafickém návrhu): základového rámu a kotevní desky. - Základový rám bude tvořen krabicovými profily ze za tepla pozinkovaného železa o rozměrech 40x20 mm a tloušťce 3 mm, které budou svařeny a zasazeny do betonu. K rámu bude přivařeno či přišroubováno 6 závitových tyčí, které budou sloužit k upevnění kotevní desky, a horní nosní konstrukce bude k panelu fixována pomocí šroubu M8. - Kotevní deska se bude skládat ze železné desky o tloušťce 10 mm upevněné k základovému rámu pomocí závitových tyčí. K ní budou s ohledem na sklon a polohu stanovenou v grafickém návrhu přivařeny čtvercové profily o rozměrech cca 30x30 mm, tloušťce 2 mm a výšce 1 m a "L" profily o rozměrech cca 25x25 mm, tloušťce 3 mm a výšce 50 cm ze za tepla pozinkovaného železa. Čtvercové profily budou muset být opatřeny příslušnými otvory pro šrouby M8 se vzdáleností os 20 cm za účelem úpravy výšky tabule ve fázi instalace v souladu s 49 nařízení vlády 285/1992, v platném znění. Na této konstrukci bude kluzným způsobem nasazena nosná konstrukce tabule, která pak bude k tabuli upevněna pomocí šroubů M8. ŘÍJEN 2006 Str. 12

15 Zvedací konstrukce Zvedací konstrukce bude složena z podpůrné konstrukce vytvořené z 2 hranatých sloupů z eloxovaného hliníku (č. 1 v grafickém návrhu), slitiny 6060T o rozměrech 78,25X78,25 mm a tloušťce 2 mm se strukturální funkcí, doplněných 4 drážkami, mezi nimiž budou 16x21,1 mm v úhlu 45, sloužících k posílení profilu a umístění šroubů M8 pro upevnění čtvercových profilů o rozměrech 30x30, propojených mezi sebou do písmene "C" traverzami o vhodném průřezu, umístěných tak, jak je uvedeno v grafickém návrhu, přičemž budou vybaveny deskou, která bude v základech vhodně vyztužena za účelem ukotvení. Tyto prvky budou pokryty lesklým práškovým průmyslovým nátěrem barvy RAL 8015 určeným pro venkovní použití, se zárukou 10 let. Ke sloupům bude pomocí šroubu M8 upevněn profil ve tvaru "C" (o rozměrech 78x30x30 mm) z hliníku 20/10 sloužící k uchycení desek pro vnější uzavření a horní a dolní uzavírací zátky. Tyto desky z hliníku 15/10, které budou po stranách ohnuty o 4,6 cm, budou k profilu ve tvaru písmene "C" na přední straně upevněny pomocí oboustranné lepicí pásky 3M série 4930 a akrylové pěny s vysokou přilnavostí H19 - S 0,6 mm nebo podobnou a na zadní straně s použitím šroubů. Budou pokryty lesklým práškovým průmyslovým nátěrem barvy RAL 8015 určeným pro venkovní použití, se zárukou 10 let. Vinylová grafika Grafické prvky budou vytvořeny z trvanlivé proložené vinylové fólie 3M série 100 nebo podobné a bude použit digitální tisk s technologií využívající slabého rozpouštědla s fólií CONTROLTAC 180 a OCHRANOU 8519 či podobnou s dlouhou trvanlivostí (10 let) a účinkem proti UV paprskům. ŘÍJEN 2006 Str. 13

16 1.3 SMĚROVÁ TABULE POPIS Účelem tabule bude: poskytnutí informací o tematické trase, po které návštěvník jde, a označení polohy návštěvníka vzhledem k následující zajímavosti nebo odbočce, jež k ní vede, přičemž tabule bude umístěna na křižovatkách cest, vždy v rámci tematických tras. ŘÍJEN 2006 Str. 14

17 TECHNICKÉ SPECIFIKACE Samostatný značící prvek se bude skládat z hliníkového profilu s aplikovanou vinylovou grafikou a bude sestávat z podpůrné tyče z pozinkovaného železa zapuštěné do země. Rozměry budou 125X25 cm. Každý prvek musí být složen z následujících částí: 1. Základů 2. Zvedací konstrukce 3. Vinylové grafiky Všeobecné specifikace - Všechny prvky, které tvoří plášť, musí být opatřeny povrchovou úpravou chráněnou a/nebo opracovanou s použitím vhodných výrobků na ochranu proti vandalství, jež budou umožňovat odstranění případných stop nasprejovaných barev. Viditelné součásti musí být perfektně hladké, bez propadlin, šroubů, upevňovacích rámů a viditelných svarů. Dále nesmí být použity žádné kovové přesahy. Případné spoje se musí nacházet na stejné úrovni. Každá součást tabule musí být vyrobena z materiálů, které jsou chráněny před působením oxidace a koroze. Základy Podpůrný sloup bude upevněn do jámy o povinném průřezu a zapuštěn do základového betonu. Kontroly týkající se stability konstrukce, které je třeba provést v souladu s platnými zákony a předpisy, bude mít na starosti dodavatel, přičemž jako odměna bude uplatněn smluvní tarif. Zvedací konstrukce Tabule (o rozměrech 125x25 cm v souladu s grafickým návrhem) se bude skládat z: hliníkového profilu pro silniční šipky STANDARD doplněného 2 drážkami sloužícími k upevnění na sloup pomocí svorek, a pozinkovaného sloupu o prům. 60 mm. Tabule bude pokryta lesklým práškovým průmyslovým nátěrem barvy RAL 8015 určeným pro venkovní použití, se zárukou 10 let, a graficky ozdobena vinylovou fólií Vinylová grafika Grafické prvky budou vytvořeny z trvanlivé proložené vinylové fólie 3M série 100 nebo podobné a bude použit digitální tisk s technologií využívající slabého rozpouštědla s fólií CONTROLTAC 180 a OCHRANOU 8519 či podobnou s dlouhou trvanlivostí (10 let) a účinkem proti UV paprskům. ŘÍJEN 2006 Str. 15

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH 29. dubna 2013 Do českého jazyka přeloženo pracovní skupinou

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise Fact Sheet Evropská komise PŘÍSTUP LEADER Základní příručka PŘÍSTUP LEADER Základní příručka Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více