Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Akademický rok 2005/2006

2

3 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 3 Obsah 1. Informace o FFÚ Organizace FFÚ Sídla VŠE VŠE a její fakulty Vedení FFÚ Učitelé a zaměstnanci FFÚ Katedry FFÚ Orgány FFÚ Přijímací řízení na FFÚ Studium na FFÚ Studijní programy Studijní plány Formy studia Literatura k předmětům a kurzům Předměty Bakalářské, souborné a státní zkoušky Bakalářská práce Diplomová práce Průběh studia Bakalářské a magisterské navazující studium (plány B a D) Magisterské pětileté studium Zvláštní situace v průběhu studia Přerušení Podmíněný zápis Poplatky za studium Přestup na jinou fakultu Diplom s vyznamenáním (bakalářský a magisterský) Podávání žádostí Požadavky jednotlivých studijních programů a plánů Plán B (Starší bakalářské a magisterské navazující studium) Plán C (Pětileté magisterské studium) Plán D (Novější bakalářské a magisterské navazující studium) Administrativa studia Počítačové registrace a zápisy předmětů Zápis u studijní referentky Zápis termínů bakalářských, souborných a státních zkoušek Harmonogram akademického roku 2005/ Tělesná výchova a sport Stipendia Studium v zahraničí Komunikace studentů s fakultou Konzultace učitelů a úřední hodiny administrativy Vedení fakulty Studijní referentky Tajemník pro studentské záležitosti Elektronické zdroje informací a elektronická komunikace...86

4 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví Soutěže studentských prací Pomocné vědecké síly Mimořádné studium Informace VŠE Vedlejší specializace (seznam) Mezinárodní studijní programy Program studií střední a východní Evropy CEMS Master Program Telefonní seznam VŠE (struktura VŠE a základní telefonní čísla) Seznam kateder VŠE Vybrané vnitřní předpisy VŠE Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád plánů B a D Studijní a zkušební řád plánu C Disciplinární řád Stipendijní řád...125

5 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 5 1. Informace o FFÚ 1.1 Organizace FFÚ Sídla VŠE Vysoká škola ekonomická se nachází v několika budovách. V informačních materiálech jsou budovy označeny zkratkami: SB stará budova, nám.w.churchilla č. 4, Praha 3-Žižkov NB nová budova, nám.w.churchilla č. 4, Praha 3-Žižkov ME menza v Italské ulici, Praha 3-Žižkov M mezanin SB VŠE JM areál Jižního Města, Ekonomická 957, Praha-Jižní Město Ce Černá 13, Praha 2 Šť Štěpánská 18, Praha 1 Ve J.Martího 2, Praha 6-Veleslavín Zv Pod Zvonařkou 7, Praha 2 JH Jindřichův Hradec Telefonní čísla vybraných útvarů VŠE lze nalézt v telefonním seznamu v části 2.2. Výuka probíhá především v areálu na Žižkově a na Jižním Městě. Areál na Jižním Městě je využíván hlavně pro výuku 1. ročníku. Ve staré budově na Žižkově (SB) jsou převážně učebny. Stará budova má 4 patra a mezanin mezi přízemím a 1. patrem. V mezaninu (místnosti značeny M a číslo dveří) je umístěna knihovna. V nové budově (NB) jsou převážně kanceláře učitelů. V nové budově jsou také velké výukové místnosti: posluchárny A, B, C, D, stará aula (AULA nebo zkráceně označovaná AUL), nová aula (NAULA, označovaná též NAUL či NB MAX). Areál VŠE na Jižním Městě se skládá ze dvou budov A a B. Do areálu se vchází budovou A do 1. patra, v němž jsou největší posluchárny (JM103, JM104 a JM105). Číslování místností v areálu na Jižním Městě: První číslice symbolizuje patro. Druhá a třetí číslice označují místnost v rámci patra pro budovu A od 01 do 49, pro budovu B od 50 do 99. Např. 321 je místnost ve 3. patře budovy A, 0153 je místnost v suterénu budovy B. Fakulta financí a účetnictví učí na Jižním Městě předměty určené pro 1. ročník. Učitelé zde nemají domovské kanceláře, pouze sborovny, v nichž konají část konzultačních hodin: v místnosti JM180 katedra financí a oceňování podniku, v místnosti JM181 katedra finančního účetnictví, v místnosti JM330 katedra manažerského účetnictví.

6 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví VŠE a její fakulty Školu řídí rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Jednotlivé odborné úseky řídí čtyři prorektoři. Struktura řídících orgánů školy je patrná z telefonního seznamu VŠE (viz kap. 2.2). VŠE se dělí na šest fakult, které jsou číslovány (v závorce je uváděno umístění kanceláří většiny učitelů fakulty): 1. fakulta: Fakulta financí a účetnictví (FFÚ, 1. patro nové budovy), 2. fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů (FMV, 2. patro nové budovy), 3. fakulta: Fakulta podnikohospodářská (FPH, 3. patro nové budovy), 4. fakulta: Fakulta informatiky a statistiky (FIS, 4. patro nové budovy), 5. fakulta: Fakulta národohospodářská (FNH, přízemí nové budovy), 6. fakulta: Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci. Od září 2005 dojde k přemístění určitých fakult s ohledem na dokončení Rajské budovy. Přehledně vše bude vyznačeno na informačních tabulích umístěných v budově VŠE v Praze Vedení FFÚ V čele fakulty stojí děkan, do vedení fakulty patří dále proděkani a tajemnice fakulty. Na Fakultě financí a účetnictví vedení fakulty tvoří: děkan fakulty doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (NB104), proděkan pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Marie Míková, CSc. (NB142), proděkan pro zahraniční vztahy a styk s veřejností Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. (NB143), proděkan pro vědu doc. Ing. Petr Marek, CSc. (NB141), tajemnice fakulty JUDr. Eva Vachulková (NB107). (O oblastech kontaktu vedení fakulty se studenty podrobněji v kap ) Učitelé a zaměstnanci FFÚ (struktura, tituly) Výuku na FFÚ zajišťují učitelé. Na fakultě působí asi 80 interních učitelů, na výuce se podílejí také externí učitelé (odborníci z praxe). Interní učitelé jsou rozděleni do kategorií dle vědecko-pedagogických hodností: profesor: nejvyšší kategorie (prof.), docent (doc.), odborný asistent, asistent. Kromě hodnosti mají učitelé i akademické a akademicko-vědecké tituly, zejména: Ing.: inženýr, Dr.: doktor, za jménem CSc.: kandidát věd, za jménem DrSc.: doktor věd, za jménem Ph.D.: doktor. Na VŠE je zvykem oslovovat profesory a docenty vědecko-pedagogickou hodností (pane profesore, pane docente), asistenty akademickým titulem (pane inženýre, pane doktore).

7 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 7 Administrativní úkony provádějí administrativní zaměstnanci fakulty: tajemnice fakulty (ekonomika a organizace fakulty), studijní referentky (evidence studentů a jejich studijních výsledků), sekretářky kateder (administrativa kateder) Katedry FFÚ Učitelé fakulty jsou organizačně začleněni do kateder (mají maximálně třípísmenné zkratky), v jejichž čele stojí vedoucí kateder. Každá katedra má svoji sekretářku. Na Fakultě financí a účetnictví je sedm kateder: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (KBP), Katedra didaktiky ekonomických předmětů (KDEP), Katedra financí a oceňování podniku (KFOP), Katedra finančního účetnictví (KFÚ), Katedra měnové teorie a politiky (KMTP), Katedra manažerského účetnictví (KMÚ), Katedra veřejných financí (KVF) Orgány FFÚ Na řízení fakulty se podílí následující orgány: Akademický senát Akademický senát fakulty je samosprávným zastupitelským orgánem. Jeho členové jsou voleni akademickou obcí fakulty (studenti a pedagogičtí pracovníci). Mezi jeho kompetence mj. patří schvalování rozpočtu, vnitřních předpisů fakulty, kontrola hospodaření, volba děkana fakulty, jeho odvolání atd. Fakultní senát FFÚ má v současné době 15 členů, 10 učitelů a 5 studentů. Na úrovni VŠE působí celoškolský akademický senát. Členy AS VŠE jsou i učitelé a studentští zástupci z jednotlivých fakult. Vědecká rada Vědecká rada fakulty je poradním a ve vymezených oblastech rozhodovacím orgánem děkanky fakulty pro pedagogické, vědeckovýzkumné a koncepční otázky rozvoje fakulty. Vědecká rada má 31 členů. Kolegium děkanky Kolegium děkanky je poradním orgánem děkanky v oblasti koncepčního i operativního řízení fakulty. Jeho členy jsou proděkani, tajemnice fakulty, vedoucí kateder fakulty a předsedkyně akademického senátu fakulty. Jednání kolegií děkanky se účastní také tajemník pro studentské záležitosti. Pedagogická rada Pedagogická rada je poradním orgánem děkanky v oblasti pedagogické práce fakulty. Jeho členy jsou proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost, která řídí jednání pedagogické rady, a zástupci jednotlivých kateder fakulty. Ediční komise Ediční komise je poradním a výkonným orgánem děkanky v otázkách zajištěnosti výuky předmětů fakulty literaturou. Předsedou ediční komise je v současné době Prof. Ing. Květa Kubátová,CSc. Komise pro výběrové řízení Komise realizuje výběrové řízení pro obsazování míst akademických pracovníků (učitelů).

8 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 8 Disciplinární komise Disciplinární komise vede disciplinární řízení se studenty, kteří se dopustili disciplinárního přestupku (zaviněného porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy VŠE a fakulty). Stipendijní komise Stipendijní komise rozhoduje o udělení stipendií studentům na základě Stipendijního řádu VŠE a Prováděcí vyhlášky děkana. Oborová rada doktorského studia Oborová rada doktorského studia řeší koncepční otázky doktorského studia na fakultě. 1.2 Přijímací řízení na FFÚ Studenti jsou na fakultu přijímáni na základě přijímacího řízení. Přijímací řízení probíhá odděleně pro jednotlivé studijní programy (viz kap ). Přijímací řízení pro bakalářské studium probíhá jednou ročně (v červnu). Podmínkou účasti na přijímacím řízení je podání přihlášky, zaplacení poplatku za přijímací řízení a složení maturitní zkoušky. Přijímací zkouška je písemná a skládá se ze dvou částí matematiky a světového jazyka. Každá ze dvou částí je písemná, trvá minut a je hodnocena maximálně 100 body. Student uspěje u přijímací zkoušky, když v každé části dosáhne alespoň 50 bodů. Přijati jsou úspěšní uchazeči s nejvyšším počtem bodů podle kapacitních možností fakulty. Fakulta otevírá bakalářské studium pouze v prezenční formě. Přijímání přihlášek a informace o přijímacím řízení na bakalářské studium zajišťuje jedna ze studijních referentek. Přijímací řízení pro magisterské navazující studium probíhá zpravidla jednou ročně (a to většinou v červenci). Podmínkou účasti na přijímacím řízení je podání přihlášky, zaplacení poplatku a ukončené bakalářské či magisterské studium. Přijímací zkouška se skládá ze dvou dílčích zkoušek ekonomie a odborného předmětu. Každá ze dvou dílčích zkoušek je písemná, trvá 60 minut a je hodnocena maximálně 100 body. Student uspěje u přijímací zkoušky, když v každé části dosáhne alespoň 50 bodů. Přijati jsou úspěšní uchazeči s nejvyšším počtem bodů podle kapacitních možností fakulty. Fakulta otevírá magisterské navazující studium v prezenční formě. Přijímání přihlášek a informace o přijímacím řízení na magisterské navazující studium zajišťuje jedna ze studijních referentek. Přijímací řízení pro doktorské studium probíhá jednou ročně (koncem června). Podmínkou účasti na přijímacím řízení je podání přihlášky, zaplacení poplatku a ukončené magisterské studium. Fakulta otevírá doktorské studium v prezenční a kombinované formě.přijímání přihlášek a informace o přijímacím řízení na doktorské studium zajišťuje paní Hana Kokešová (místnost NB111). Pro zájemce o studium pořádá fakulta jednou ročně (většinou koncem ledna či začátkem února) Den otevřených dveří. 1.3 Studium na FFÚ Základní pojmy studijního systému Kurz je realizací předmětu, který je ukončen zápočtem nebo dílčí zkouškou. Kurzy mohou být i mimosemestrální.

9 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 9 Kredit je jednotkou plnění základních studijních povinností a odpovídá jedné hodině přímé výuky (rozvrhové hodině) týdně. Kredity student získává na základě splnění podmínek předepsaných pro získání zápočtu nebo složení dílčí zkoušky. Pro absolvování studia je třeba získat stanovený počet kreditů v předepsané struktuře. Kreditní poukázka je nárok studenta na výuku ve stanoveném rozsahu. Kreditní poukázky použité jsou kreditní poukázky vynaložené na: dosud zapsané předměty (absolvované úspěšně i neúspěšně), uznané předměty z předchozího studia nebo studia na jiné vysoké škole včetně škol zahraničních. Poznámka 1: Za zapsaný a následně řádným způsobem omluvený předmět je použití kreditních poukázek stornováno. Poznámka 2: Za uznané předměty jsou studentům automaticky odebírány kreditní poukázky v počtu odpovídajícím kreditovému hodnocení uznaného předmětu plus úměrná část rezervních kreditních poukázek. Kredity získané jsou kredity za: úspěšně absolvované předměty, uznané předměty, doplněné předměty na základě úspěšného absolvování povinných jazykových předmětů vyšší úrovně. Kreditní poukázky ztracené jsou kreditní poukázky vynaložené na: neúspěšně absolvované předměty, neomluvené předměty. Kreditní poukázky vynaložené v běžném semestru jsou kreditní poukázky vynaložené na předměty zapsané v běžném semestru. Kredity započitatelné za poslední dva aktivní semestry jsou kredity získané za: úspěšně absolvované předměty na VŠE s výjimkou kreditů za předměty uznané z předchozího studia nebo studia na jiné vysoké škole, předměty úspěšně absolvované a uznané na VŠE ze studia na zahraniční univerzitě, ke kterému byl student vyslán VŠE v rámci smluvních vztahů (bez přerušení studia). Mezi uvedenými druhy kreditů platí vztah Kreditní poukázky použité za celé dosavadní studium = kredity získané za dosavadní studium + kreditní poukázky ztracené za dosavadní studium + kreditní poukázky

10 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 10 vynaložené v běžném semestru na zápis předmětů + kreditní poukázky odebrané za uznané předměty. Studijní program je zaměření stupně studia. Obor je zaměření studijního programu. Specializace hlavní a vedlejší je zaměření studia v rámci oboru. Hlavní specializace navazuje na bakalářský obor a student si ji může volit po splnění předepsaných podmínek (viz požadavky na absolvování magisterského programu). Vedlejší specializaci si student může volit z nabídky všech fakult VŠE. Předměty celoškolsky povinného základu jsou předměty, které musí absolvovat každý student VŠE. Předměty oborově nebo fakultně povinné jsou předměty společné pro obor studia nebo všechny obory fakulty, které musí absolvovat každý student daného studijního oboru nebo fakulty. Předměty oborově volitelné jsou předměty volitelné na daném oboru. Předměty celoškolsky volitelné jsou předměty v následujících skupinách: cexi (exaktní a informatické předměty), cekh (předměty ekonomické a humanitní), coja (odborné předměty v cizím jazyce), cvol (volně volitelné předměty) Studijní programy Na Fakultě financí a účetnictví jsou vyučovány čtyři typy studijních programů: bakalářský studijní program (studenti přijímáni do r a od r. 2001) délka 3 roky, magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program (dříve inženýrské studium") délka 2 roky, magisterský pětiletý studijní program (studenti přijatí v r. 1999, 2000 a 2001) délka 5 let, doktorský studijní program (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) délka 3 roky. Všechny uvedené studijní programy jsou nazvány Finance a účetnictví.. V rámci bakalářského studijního programu jsou pěstovány na FFÚ obory Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Daně a finanční kontrola a Pojišťovnictví; v rámci pětiletého magisterského studijního programu obory Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku; v rámci navazujícího magisterského studijního programu obory Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Zdanění a daňová politika a Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy. Studijní program Finance a účetnictví

11 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 11 patří dle klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV) vedené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do skupiny 62 a má číslo Vysoká škola ekonomická užívá vlastní terminologii zaměření studia. V bakalářských studijních programech nazývá zaměření obor, v magisterských navazujících programech hlavní specializace. V magisterských pětiletých programech je student přijímán na obor a po splnění stanovených podmínek se hlásí na hlavní specializaci. V magisterských navazujících programech a po splnění stanovených podmínek si student vybírá navíc vedlejší specializaci. Na VŠE byli do roku 1998 přijímáni studenti do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů. V roce 1999, 2000 a 2001 byli přijímáni studenti do magisterského pětiletého a navazujícího studijního programu. Od roku 2001 jsou některé obory otevírány v rámci bakalářských studijních programů, jiné v rámci magisterských pětiletých programů Studijní plány V souvislosti s přechodem VŠE z bakalářských na magisterské pětileté studijní programy v roce 1998 a poté s návratem k bakalářským studijním programům v roce 2001 vznikly různé studijní plány. Studijní plán definuje rozsah a strukturu studia formou výčtu předmětů a doporučení časového průběhu jejich studia. Současné studijní plány jsou označeny písmeny B, C, D: V plánu B jsou studenti, kteří byli přijati: do bakalářského studia do roku 1998, do magisterského navazujícího studia do roku V plánu C jsou studenti, kteří byli přijati: do magisterského pětiletého studia v letech 1999, 2000 a V plánu D jsou studenti přijímáni do bakalářského studia od roku 2001, do magisterského navazujícího studia od roku Formy studia Na Fakultě financí a účetnictví VŠE probíhá výuka ve všech programech v prezenční formě Literatura k předmětům a kurzům Studium na VŠE probíhá v rámci tzv. kreditního systému. Kreditní systém poskytuje studentům značné možnosti, je však poměrně složitý. Každý studijní obor či hlavní specializace má přesně vymezenou strukturu povinných a volitelných předmětů. Předměty se často učí ve více souběžných paralelních skupinách tzv. kurzech. Orientaci v kreditním systému a výběr předmětů usnadňují pravidelně vydávané příručky: Studijní programy a informace o studiu Fakulty financí a účetnictví Studijní programy vydává od roku 2002 každá fakulta samostatně. Nabídka předmětů Zpravidla jednou ročně vychází brožura Nabídka předmětů obsahující seznam všech více než 1300 předmětů vyučovaných na VŠE. Pro každý předmět je uveden jeho ident (jednoznačné identifikační označení), název, počet kreditů, garant předmětu, stručná anotace obsahu předmětu. Nabídka předmětů stojí asi 20 Kč. Nabídka kurzů Na konci každého semestru vychází brožura Nabídka kurzů, obsahující seznam všech kurzů souběžně vypsaných výukových skupin předmětů. Pro každý kurz je

12 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 12 uvedeno jeho číslo, čas a místnost v rozvrhu hodin, vyučující. Brožura Nabídka kurzů stojí asi 10 Kč Předměty Nabídka předmětů VŠE je velmi rozsáhlá: V průběhu existence kreditního systému (od roku 1991) bylo akreditováno více než 2000 předmětů. Některé z nich se již neučí, jsou tzv. pasivní. Aktivních předmětů je asi 1300, z nichž je každý semestr vypisováno téměř Na FFÚ je asi 200 aktivních předmětů, většina z nich je vypisována každý semestr. Předmět je identifikován identem. Ident se skládá ze zkratky katedry a čísla, např. FU_110 (Úvod do účetnictví). FFÚ má sedm kateder s následujícími zkratkami pro identy předmětů (zkratka je zprava doplňována podtržítkem do tří znaků): BP_ předměty katedry bankovnictví a pojišťovnictví DEP předměty katedry didaktiky ekonomických předmětů FP_ předměty katedry financí a oceňování podniku FU_ předměty katedry finančního účetnictví MTP předměty katedry měnové teorie a politiky MU_ předměty katedry manažerského účetnictví VF_ předměty katedry veřejných financí Číslo v identu značí identifikaci v rámci katedry, zpravidla první (stovková) číslice značí doporučený ročník studia. Předměty s první číslicí 9 (např. FU_902) jsou určeny pro doktorské studium. Předmět je ohodnocen počtem kreditů, což odpovídá počtu vyučovacích hodin týdně v rámci semestru; největší počet předmětů je dvoukreditních, existují také předměty tříkreditní a čtyřkreditní. Výuka předmětů je realizována formou přednášek a cvičení. Přednáška je zpravidla pro větší výukové skupiny, klade důraz na výklad. Cvičení probíhají v menších výukových skupinách (na VŠE nejčastěji ve skupinách po 25 studentech, v počítačových a jazykových předmětech ve skupinách po 18 studentech). Výukové skupiny přednášek a cvičení se na VŠE nazývají kurzy. Kurz je jednoznačně očíslován, přednáška dvojciferným a cvičení tříciferným číslem, např. předmět VF_101, kurz (přednáška 02, předmět nemá cvičení), předmět FU_220, kurz (přednáška 01, cvičení 010), Každý předmět má garanta. Garant odpovídá za výuku předmětu (akreditaci, náplň, organizaci, požadavky na ukončení). Na garanta je možné obracet se s dotazy při výběru předmětu i s připomínkami k výuce. Případné stížnosti na výuku lze uplatnit u garanta předmětu, popř. u vedoucího katedry či proděkanky pro pedagogiku. Pokud by stěžovatel nebyl s výsledkem projednání spokojen, může se obrátit na děkanku nebo na rektorku. Některé předměty navazují na jiné předměty. Při počítačovém zápisu je na návaznost student upozorněn. Absolvování výchozího předmětu není povinné, jsou však nutné znalosti v rozsahu výchozího předmětu, aby student mohl úspěšné zvládnout navazující předmět. Podrobné aktuální informace o předmětech a kurzech lze najít na adrese kde jsou zveřejněny: aktuální akreditační materiály všech předmětů, jména vyučujících, časy a místo výuky všech kurzů,

13 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 13 lokalizace a ové i telefonní spojení na učitele a další zaměstnance VŠE. Předmět je ukončen zápočtem nebo zkouškou. Zápočet většinou hodnotí práci studenta v průběhu semestru. Předpokladem udělení zápočtu bývá úspěšné zvládnutí jednoho, dvou či více průběžných testů, odevzdání či obhájení seminární práce. Výsledek zápočtu: započteno (získání příslušného počtu kreditů) nezapočteno (ztráta příslušného počtu kreditů z rezervních kreditů) omluveno (anulace kredity nejsou ani získány, ani ztraceny) Podrobněji popisuje zápočet článek 7 Studijního a zkušebního řádu (dále jen SZŘ), který je uveden v kap Zkouška se koná zpravidla ve zkouškovém období. Ve zkoušce prokazuje student znalosti z celého předmětu. Zkouška může obsahovat písemnou a ústní část. Výsledek zkoušky: výborně 1, velmi dobře 2 nebo dobře 3 (získání příslušného počtu kreditů), nevyhověl 4 (ztráta příslušného počtu kreditů z rezervních kreditů) omluveno (anulace kredity nejsou ani získány, ani ztraceny) (Podrobněji popisuje zkoušku SZŘ čl. 8.) Student může omluvit předmět uzavíraný zápočtem či zkouškou u učitele předmětu. Může tak učinit do 7 dnů od data zápočtu či zkoušky. Uznání důvodu omluvy je na učiteli. Zpravidla se uznává delší pracovní neschopnost v průběhu semestru (alespoň polovina semestru) či pracovní neschopnost v době zkoušky nebo závěrečných zápočtových testů. Pracovní neschopnost je třeba doložit průkazem pracovní neschopnosti od lékaře. Pokud překážky trvají déle než 7 dnů od data zápočtu či zkoušky či pokud již katedra uzavřela evidenci zápočtů a zkoušek v daném semestru (na konci zkouškového období), student žádá o omluvu formou žádosti. Žádost předává studijním referentkám. Žádost posuzuje na FFÚ proděkanka pro pedagogiku. (Podrobněji viz SZŘ čl. 17.) Předměty musí student studovat v předepsané struktuře (viz kap ) a stanoveném tempu (viz kap ) Bakalářské, souborné a státní zkoušky Kromě úspěšného ukončení předmětů patří mezi povinnosti studenta skládání komplexních zkoušek: v plánu B: v bakalářském studiu: bakalářských a státních závěrečných bakalářských zkoušek, v magisterském navazujícím studiu: státních závěrečných zkoušek, v plánu C: souborných a státních závěrečných zkoušek, v plánu D: v bakalářském studiu: bakalářských a státních závěrečných bakalářských zkoušek, v magisterském navazujícím studiu: státních závěrečných zkoušek. Student se hlásí na termín konání komplexních zkoušek různým způsobem: bakalářské, souborné, státní závěrečné bakalářské zkoušky v plánu B, státní závěrečné zkoušky z ekonomie: prostřednictvím počítače (program dostupný na počítačích VŠE i přes Internet),

14 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 14 státní závěrečná bakalářská zkouška v plánu D, státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace a z odborných předmětů: osobně na sekretariátu zkoušející katedry. (Podrobněji viz SZŘ čl. 9, 10, 11.) Bakalářská práce V plánu D patří mezi povinnost studenta napsat a obhájit bakalářskou práci. Téma bakalářské práce si vybírá z nabídky témat vypsaných katedrami. Jsou zveřejněny na Internetu na adrese a na nástěnkách kateder. Téma může také navrhnout student, navržené téma musí konzultovat s učitelem, který je ochoten práci vést. Obhajoba probíhá v komisi, komise zasedají pro větší počty studentů, proto je vhodné sledovat termíny zasedání odborných komisí tak, aby nevznikalo velké prodlení mezi odevzdáním a obhajobou bakalářské práce. Na práci je vyhotovován katedrou recenzní posudek. Práce musí být odevzdána nejméně 3 týdny před zasedáním odborné komise. (Podrobněji viz SZŘ čl. 10a.) Diplomová práce Každý student musí v závěru magisterského navazujícího či magisterského pětiletého studijního programu napsat a obhájit diplomovou práci. Přípravu diplomové práce usnadňují speciální semináře, které jsou pro studenty Fakulty financí a účetnictví povinné. Fakulta nabízí širokou nabídku speciálních seminářů orientovaných na různá odborná témata. Téma diplomové práce si vybírá z nabídky témat vypsaných katedrami. Jsou zveřejněny na nástěnkách kateder. Téma může také navrhnout student, navržené téma musí konzultovat s učitelem, který je ochoten práci vést. Student píše diplomovou práci v rámci hlavní specializace. Obhajoba probíhá v komisi společně s odbornými státními závěrečnými zkouškami v termínech stanovených v harmonogramu akademického roku (na přelomu ledna a února, v červnu a v září). Student musí odevzdat diplomovou práci do stanovených termínů. Na práci je vyhotovován posudek vedoucího diplomové práce a posudek oponenta. (Podrobněji viz SZŘ čl. 12)

15 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví Průběh studia Průběh studia se podstatně liší pro studium v plánu B a D od studia v plánu C. Rozdíl mezi plány B a D je malý Bakalářské a magisterské navazující studium (plány B a D) magisterské navazující bakalářské studium (3 4 roky) studium (2 3 roky) 125 kreditů 72 kreditů den otevřených dveří přijímací zkoušky zápis do 1. ročníku imatrikulace v plánu B: 10 bakalářských zkoušek 1 státní bakalářská zkouška v plánu D: 8 bakalářských zkoušek 1 státní bakalářská zkouška bakalářská práce předání bak. diplomu v plánu B i D: 4 státní zkoušky diplomová práce Bc. Ing. Uchazeč o studium na fakultě může navštívit Den otevřených dveří, který se koná zpravidla koncem ledna či začátkem února. Na Dnu otevřených dveří je seznámen s charakteristikou studijních programů, s organizací studia, základy kreditního systému, podmínkami studia, uplatněním absolventů. Na Dni otevřených dveří je také podána instruktáž k vyplnění přihlášky a řada dalších informací. Přijímací zkoušky se konají: do bakalářského studia v červnu (matematika a jazyk), do magisterského navazujícího studia zpravidla v srpnu (odborný předmět a ekonomie). Podrobné informace o přijímacích zkouškách lze nalézt na internetové stránce fakulty. Pro přípravu na přijímací zkoušky existují odborné publikace. O výsledku přijímacího řízení dostane uchazeč dopis s rozhodnutím děkana. Uchazeč může do 30 dnů od doručení rozhodnutí podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. Je-li uchazeč přijat na bakalářské studium, je současně pozván na zápis do 1. ročníku. Zápis do 1. ročníku se koná na konci srpna. Na Fakultě financí a účetnictví se zápis koná formou jednodenního soustředění. Noví studenti jsou seznámeni se školou, především s kreditním systémem. Odpoledne noví studenti provádějí své první počítačové registrace registrace kurzů v rozvrhu hodin (podrobněji viz kap ). Předpokládaná délka bakalářského studia jsou tři roky, bez poplatků může student prodloužit své studium o jeden rok. Studium probíhá v semestrech. Každý akademický rok se skládá ze dvou semestrů: zimního a letního. Harmonogram roku je každoročně upřesňován (viz ). Dle harmonogramu si student před zahájením každého semestru prostřednictvím počítače registruje předměty, které chce studovat, v registraci upřesňuje kurz, který chce navštěvovat. Požadavky z registrací jsou automatizovaně vyhodnoceny. V počítačových zápisech upřesní student zapsané kurzy dle výsledků automatizovaných registrací. Na základě zápisů je vytištěn tzv. Zápisový list, který je student povinen vyzvednout ve vyhlášeném období u studijní referentky, zkontrolovat a podepsat. (Podrobněji viz ). promoce

16 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 16 V průběhu bakalářského a magisterského navazujícího studia student absolvuje dva slavnostní akademické obřady: imatrikulaci a promoci. Na imatrikulaci je nastupujícím studentům po slibu slavnostně předáván Výkaz o studiu Index, do něhož učitelé v průběhu studia zapisují výsledky studia. Imatrikulace se koná zpravidla v říjnu, pozvánka je rozesílána studentům v souvislosti s jejich přijetím. Po splnění všech podmínek bakalářského studia (získání kreditů v předepsané struktuře, složení bakalářských zkoušek a obhajoba bakalářské práce podrobněji viz kap ) student získává titul bakalář a může se přihlásit ke studiu hlavní specializace magisterského navazujícího studia. Do magisterského navazujícího studia se mohou přihlásit studenti také jiných fakult (VŠE či dalších vysokých škol). Předpokládaná délka magisterského navazujícího studia jsou dva roky, bez poplatků může student prodloužit své studium o jeden rok. Harmonogram semestrů, organizace registrací a zápisů je obdobná jako v bakalářském studiu. Po splnění všech podmínek magisterského navazujícího studia (získání kreditů v předepsané struktuře, složení státních zkoušek a obhajoba diplomové práce podrobněji viz kap ) student získává titul inženýr. Promoce slavnostní předání diplomu a vysvědčení probíhají zpravidla v červenci, listopadu a březnu Magisterské pětileté studium den otevřených dveří přijímací zkoušky zápis do 1. ročníku imatrikulace magisterské pětileté studium (5 6 roků) 186 kreditů v plánu C: 8 souborných zkoušek 4 státní zkoušky diplomová práce Ing. Magisterské pětileté studium není rozděleno na dva stupně. V průběhu studia student nezískává titul bakaláře. Délka studia je 5 6 let Zvláštní situace v průběhu studia Přerušení V případě vážných překážek ve studiu může student přerušit. V době přerušení studia přestává být studentem školy, nemůže užívat studentské výhody (ubytování na kolejích, slevy na dopravu, stravování v menze), musí si sám platit zdravotní pojištění, nemůže plnit studijní povinnosti (získávat zápočty, skládat dílčí či bakalářské zkoušky). Chce-li student přerušit studium, podává žádost děkanovi prostřednictvím studijních referentek. V žádosti uvádí důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. O přerušení ze zahraničí lze výjimečně žádat elektronickou poštou (faxem, poštou). Jednotkou přerušení je semestr. Student může přerušit i v průběhu semestru, znovu začít studovat může však až od začátku semestru. Semestr či promoce

Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské

Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fph.vse.cz Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské (včetně

Více

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika 1 OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Navazující hlavní specializace: Regionalistika a veřejná správa Garanti: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.,

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2014 o plnění studijních povinností 1 Rozsah platnosti 1. Tato vyhláška v souladu se Studijním

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-09/3 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku,

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008

VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008 VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008 NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Všeobecná ustanovení 1) Smyslem tohoto opatření je stanovení podmínek pro přijetí ke

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Bakalářské studium 10:00 11:20 hod. Vencovského aula Přijímací řízení Studijní oblast obecně Magisterské studium 11:30 12:20 hod. Posluchárna

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů

Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů Vyhlášky a opatření děkana všechny tyto dokumenty jsou

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. vydává v souladu s ustanovením

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Studijní program a informace pro studenty Fakulty financí a účetnictví v plánu D

Studijní program a informace pro studenty Fakulty financí a účetnictví v plánu D VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 www.vse.cz http://f1.vse.cz Studijní program a informace pro studenty Fakulty financí a účetnictví

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2007 pod

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_009

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_009 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 10. 10. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Studijní program: Aplikovaná informatika. Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice

Studijní program: Aplikovaná informatika. Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice Studijní program: Aplikovaná informatika studijní obory: Informatika (IN) Multimédia v ekonomické prai (ME) Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice studijní obory: Matematické metody v ekonomii

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 17/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích REALIZACE STUDIA VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY VŠTE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ STUDIA V

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013

Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Všeobecné informace Standardní délka studia jsou 3 akademické roky. Studující

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 2/2014 o přijímacím řízení 1 Rozsah platnosti a úvodní ustanovení 1. Tato vyhláška upravuje

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více