Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Akademický rok 2005/2006

2

3 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 3 Obsah 1. Informace o FFÚ Organizace FFÚ Sídla VŠE VŠE a její fakulty Vedení FFÚ Učitelé a zaměstnanci FFÚ Katedry FFÚ Orgány FFÚ Přijímací řízení na FFÚ Studium na FFÚ Studijní programy Studijní plány Formy studia Literatura k předmětům a kurzům Předměty Bakalářské, souborné a státní zkoušky Bakalářská práce Diplomová práce Průběh studia Bakalářské a magisterské navazující studium (plány B a D) Magisterské pětileté studium Zvláštní situace v průběhu studia Přerušení Podmíněný zápis Poplatky za studium Přestup na jinou fakultu Diplom s vyznamenáním (bakalářský a magisterský) Podávání žádostí Požadavky jednotlivých studijních programů a plánů Plán B (Starší bakalářské a magisterské navazující studium) Plán C (Pětileté magisterské studium) Plán D (Novější bakalářské a magisterské navazující studium) Administrativa studia Počítačové registrace a zápisy předmětů Zápis u studijní referentky Zápis termínů bakalářských, souborných a státních zkoušek Harmonogram akademického roku 2005/ Tělesná výchova a sport Stipendia Studium v zahraničí Komunikace studentů s fakultou Konzultace učitelů a úřední hodiny administrativy Vedení fakulty Studijní referentky Tajemník pro studentské záležitosti Elektronické zdroje informací a elektronická komunikace...86

4 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví Soutěže studentských prací Pomocné vědecké síly Mimořádné studium Informace VŠE Vedlejší specializace (seznam) Mezinárodní studijní programy Program studií střední a východní Evropy CEMS Master Program Telefonní seznam VŠE (struktura VŠE a základní telefonní čísla) Seznam kateder VŠE Vybrané vnitřní předpisy VŠE Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád plánů B a D Studijní a zkušební řád plánu C Disciplinární řád Stipendijní řád...125

5 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 5 1. Informace o FFÚ 1.1 Organizace FFÚ Sídla VŠE Vysoká škola ekonomická se nachází v několika budovách. V informačních materiálech jsou budovy označeny zkratkami: SB stará budova, nám.w.churchilla č. 4, Praha 3-Žižkov NB nová budova, nám.w.churchilla č. 4, Praha 3-Žižkov ME menza v Italské ulici, Praha 3-Žižkov M mezanin SB VŠE JM areál Jižního Města, Ekonomická 957, Praha-Jižní Město Ce Černá 13, Praha 2 Šť Štěpánská 18, Praha 1 Ve J.Martího 2, Praha 6-Veleslavín Zv Pod Zvonařkou 7, Praha 2 JH Jindřichův Hradec Telefonní čísla vybraných útvarů VŠE lze nalézt v telefonním seznamu v části 2.2. Výuka probíhá především v areálu na Žižkově a na Jižním Městě. Areál na Jižním Městě je využíván hlavně pro výuku 1. ročníku. Ve staré budově na Žižkově (SB) jsou převážně učebny. Stará budova má 4 patra a mezanin mezi přízemím a 1. patrem. V mezaninu (místnosti značeny M a číslo dveří) je umístěna knihovna. V nové budově (NB) jsou převážně kanceláře učitelů. V nové budově jsou také velké výukové místnosti: posluchárny A, B, C, D, stará aula (AULA nebo zkráceně označovaná AUL), nová aula (NAULA, označovaná též NAUL či NB MAX). Areál VŠE na Jižním Městě se skládá ze dvou budov A a B. Do areálu se vchází budovou A do 1. patra, v němž jsou největší posluchárny (JM103, JM104 a JM105). Číslování místností v areálu na Jižním Městě: První číslice symbolizuje patro. Druhá a třetí číslice označují místnost v rámci patra pro budovu A od 01 do 49, pro budovu B od 50 do 99. Např. 321 je místnost ve 3. patře budovy A, 0153 je místnost v suterénu budovy B. Fakulta financí a účetnictví učí na Jižním Městě předměty určené pro 1. ročník. Učitelé zde nemají domovské kanceláře, pouze sborovny, v nichž konají část konzultačních hodin: v místnosti JM180 katedra financí a oceňování podniku, v místnosti JM181 katedra finančního účetnictví, v místnosti JM330 katedra manažerského účetnictví.

6 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví VŠE a její fakulty Školu řídí rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Jednotlivé odborné úseky řídí čtyři prorektoři. Struktura řídících orgánů školy je patrná z telefonního seznamu VŠE (viz kap. 2.2). VŠE se dělí na šest fakult, které jsou číslovány (v závorce je uváděno umístění kanceláří většiny učitelů fakulty): 1. fakulta: Fakulta financí a účetnictví (FFÚ, 1. patro nové budovy), 2. fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů (FMV, 2. patro nové budovy), 3. fakulta: Fakulta podnikohospodářská (FPH, 3. patro nové budovy), 4. fakulta: Fakulta informatiky a statistiky (FIS, 4. patro nové budovy), 5. fakulta: Fakulta národohospodářská (FNH, přízemí nové budovy), 6. fakulta: Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci. Od září 2005 dojde k přemístění určitých fakult s ohledem na dokončení Rajské budovy. Přehledně vše bude vyznačeno na informačních tabulích umístěných v budově VŠE v Praze Vedení FFÚ V čele fakulty stojí děkan, do vedení fakulty patří dále proděkani a tajemnice fakulty. Na Fakultě financí a účetnictví vedení fakulty tvoří: děkan fakulty doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (NB104), proděkan pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Marie Míková, CSc. (NB142), proděkan pro zahraniční vztahy a styk s veřejností Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. (NB143), proděkan pro vědu doc. Ing. Petr Marek, CSc. (NB141), tajemnice fakulty JUDr. Eva Vachulková (NB107). (O oblastech kontaktu vedení fakulty se studenty podrobněji v kap ) Učitelé a zaměstnanci FFÚ (struktura, tituly) Výuku na FFÚ zajišťují učitelé. Na fakultě působí asi 80 interních učitelů, na výuce se podílejí také externí učitelé (odborníci z praxe). Interní učitelé jsou rozděleni do kategorií dle vědecko-pedagogických hodností: profesor: nejvyšší kategorie (prof.), docent (doc.), odborný asistent, asistent. Kromě hodnosti mají učitelé i akademické a akademicko-vědecké tituly, zejména: Ing.: inženýr, Dr.: doktor, za jménem CSc.: kandidát věd, za jménem DrSc.: doktor věd, za jménem Ph.D.: doktor. Na VŠE je zvykem oslovovat profesory a docenty vědecko-pedagogickou hodností (pane profesore, pane docente), asistenty akademickým titulem (pane inženýre, pane doktore).

7 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 7 Administrativní úkony provádějí administrativní zaměstnanci fakulty: tajemnice fakulty (ekonomika a organizace fakulty), studijní referentky (evidence studentů a jejich studijních výsledků), sekretářky kateder (administrativa kateder) Katedry FFÚ Učitelé fakulty jsou organizačně začleněni do kateder (mají maximálně třípísmenné zkratky), v jejichž čele stojí vedoucí kateder. Každá katedra má svoji sekretářku. Na Fakultě financí a účetnictví je sedm kateder: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (KBP), Katedra didaktiky ekonomických předmětů (KDEP), Katedra financí a oceňování podniku (KFOP), Katedra finančního účetnictví (KFÚ), Katedra měnové teorie a politiky (KMTP), Katedra manažerského účetnictví (KMÚ), Katedra veřejných financí (KVF) Orgány FFÚ Na řízení fakulty se podílí následující orgány: Akademický senát Akademický senát fakulty je samosprávným zastupitelským orgánem. Jeho členové jsou voleni akademickou obcí fakulty (studenti a pedagogičtí pracovníci). Mezi jeho kompetence mj. patří schvalování rozpočtu, vnitřních předpisů fakulty, kontrola hospodaření, volba děkana fakulty, jeho odvolání atd. Fakultní senát FFÚ má v současné době 15 členů, 10 učitelů a 5 studentů. Na úrovni VŠE působí celoškolský akademický senát. Členy AS VŠE jsou i učitelé a studentští zástupci z jednotlivých fakult. Vědecká rada Vědecká rada fakulty je poradním a ve vymezených oblastech rozhodovacím orgánem děkanky fakulty pro pedagogické, vědeckovýzkumné a koncepční otázky rozvoje fakulty. Vědecká rada má 31 členů. Kolegium děkanky Kolegium děkanky je poradním orgánem děkanky v oblasti koncepčního i operativního řízení fakulty. Jeho členy jsou proděkani, tajemnice fakulty, vedoucí kateder fakulty a předsedkyně akademického senátu fakulty. Jednání kolegií děkanky se účastní také tajemník pro studentské záležitosti. Pedagogická rada Pedagogická rada je poradním orgánem děkanky v oblasti pedagogické práce fakulty. Jeho členy jsou proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost, která řídí jednání pedagogické rady, a zástupci jednotlivých kateder fakulty. Ediční komise Ediční komise je poradním a výkonným orgánem děkanky v otázkách zajištěnosti výuky předmětů fakulty literaturou. Předsedou ediční komise je v současné době Prof. Ing. Květa Kubátová,CSc. Komise pro výběrové řízení Komise realizuje výběrové řízení pro obsazování míst akademických pracovníků (učitelů).

8 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 8 Disciplinární komise Disciplinární komise vede disciplinární řízení se studenty, kteří se dopustili disciplinárního přestupku (zaviněného porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy VŠE a fakulty). Stipendijní komise Stipendijní komise rozhoduje o udělení stipendií studentům na základě Stipendijního řádu VŠE a Prováděcí vyhlášky děkana. Oborová rada doktorského studia Oborová rada doktorského studia řeší koncepční otázky doktorského studia na fakultě. 1.2 Přijímací řízení na FFÚ Studenti jsou na fakultu přijímáni na základě přijímacího řízení. Přijímací řízení probíhá odděleně pro jednotlivé studijní programy (viz kap ). Přijímací řízení pro bakalářské studium probíhá jednou ročně (v červnu). Podmínkou účasti na přijímacím řízení je podání přihlášky, zaplacení poplatku za přijímací řízení a složení maturitní zkoušky. Přijímací zkouška je písemná a skládá se ze dvou částí matematiky a světového jazyka. Každá ze dvou částí je písemná, trvá minut a je hodnocena maximálně 100 body. Student uspěje u přijímací zkoušky, když v každé části dosáhne alespoň 50 bodů. Přijati jsou úspěšní uchazeči s nejvyšším počtem bodů podle kapacitních možností fakulty. Fakulta otevírá bakalářské studium pouze v prezenční formě. Přijímání přihlášek a informace o přijímacím řízení na bakalářské studium zajišťuje jedna ze studijních referentek. Přijímací řízení pro magisterské navazující studium probíhá zpravidla jednou ročně (a to většinou v červenci). Podmínkou účasti na přijímacím řízení je podání přihlášky, zaplacení poplatku a ukončené bakalářské či magisterské studium. Přijímací zkouška se skládá ze dvou dílčích zkoušek ekonomie a odborného předmětu. Každá ze dvou dílčích zkoušek je písemná, trvá 60 minut a je hodnocena maximálně 100 body. Student uspěje u přijímací zkoušky, když v každé části dosáhne alespoň 50 bodů. Přijati jsou úspěšní uchazeči s nejvyšším počtem bodů podle kapacitních možností fakulty. Fakulta otevírá magisterské navazující studium v prezenční formě. Přijímání přihlášek a informace o přijímacím řízení na magisterské navazující studium zajišťuje jedna ze studijních referentek. Přijímací řízení pro doktorské studium probíhá jednou ročně (koncem června). Podmínkou účasti na přijímacím řízení je podání přihlášky, zaplacení poplatku a ukončené magisterské studium. Fakulta otevírá doktorské studium v prezenční a kombinované formě.přijímání přihlášek a informace o přijímacím řízení na doktorské studium zajišťuje paní Hana Kokešová (místnost NB111). Pro zájemce o studium pořádá fakulta jednou ročně (většinou koncem ledna či začátkem února) Den otevřených dveří. 1.3 Studium na FFÚ Základní pojmy studijního systému Kurz je realizací předmětu, který je ukončen zápočtem nebo dílčí zkouškou. Kurzy mohou být i mimosemestrální.

9 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 9 Kredit je jednotkou plnění základních studijních povinností a odpovídá jedné hodině přímé výuky (rozvrhové hodině) týdně. Kredity student získává na základě splnění podmínek předepsaných pro získání zápočtu nebo složení dílčí zkoušky. Pro absolvování studia je třeba získat stanovený počet kreditů v předepsané struktuře. Kreditní poukázka je nárok studenta na výuku ve stanoveném rozsahu. Kreditní poukázky použité jsou kreditní poukázky vynaložené na: dosud zapsané předměty (absolvované úspěšně i neúspěšně), uznané předměty z předchozího studia nebo studia na jiné vysoké škole včetně škol zahraničních. Poznámka 1: Za zapsaný a následně řádným způsobem omluvený předmět je použití kreditních poukázek stornováno. Poznámka 2: Za uznané předměty jsou studentům automaticky odebírány kreditní poukázky v počtu odpovídajícím kreditovému hodnocení uznaného předmětu plus úměrná část rezervních kreditních poukázek. Kredity získané jsou kredity za: úspěšně absolvované předměty, uznané předměty, doplněné předměty na základě úspěšného absolvování povinných jazykových předmětů vyšší úrovně. Kreditní poukázky ztracené jsou kreditní poukázky vynaložené na: neúspěšně absolvované předměty, neomluvené předměty. Kreditní poukázky vynaložené v běžném semestru jsou kreditní poukázky vynaložené na předměty zapsané v běžném semestru. Kredity započitatelné za poslední dva aktivní semestry jsou kredity získané za: úspěšně absolvované předměty na VŠE s výjimkou kreditů za předměty uznané z předchozího studia nebo studia na jiné vysoké škole, předměty úspěšně absolvované a uznané na VŠE ze studia na zahraniční univerzitě, ke kterému byl student vyslán VŠE v rámci smluvních vztahů (bez přerušení studia). Mezi uvedenými druhy kreditů platí vztah Kreditní poukázky použité za celé dosavadní studium = kredity získané za dosavadní studium + kreditní poukázky ztracené za dosavadní studium + kreditní poukázky

10 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 10 vynaložené v běžném semestru na zápis předmětů + kreditní poukázky odebrané za uznané předměty. Studijní program je zaměření stupně studia. Obor je zaměření studijního programu. Specializace hlavní a vedlejší je zaměření studia v rámci oboru. Hlavní specializace navazuje na bakalářský obor a student si ji může volit po splnění předepsaných podmínek (viz požadavky na absolvování magisterského programu). Vedlejší specializaci si student může volit z nabídky všech fakult VŠE. Předměty celoškolsky povinného základu jsou předměty, které musí absolvovat každý student VŠE. Předměty oborově nebo fakultně povinné jsou předměty společné pro obor studia nebo všechny obory fakulty, které musí absolvovat každý student daného studijního oboru nebo fakulty. Předměty oborově volitelné jsou předměty volitelné na daném oboru. Předměty celoškolsky volitelné jsou předměty v následujících skupinách: cexi (exaktní a informatické předměty), cekh (předměty ekonomické a humanitní), coja (odborné předměty v cizím jazyce), cvol (volně volitelné předměty) Studijní programy Na Fakultě financí a účetnictví jsou vyučovány čtyři typy studijních programů: bakalářský studijní program (studenti přijímáni do r a od r. 2001) délka 3 roky, magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program (dříve inženýrské studium") délka 2 roky, magisterský pětiletý studijní program (studenti přijatí v r. 1999, 2000 a 2001) délka 5 let, doktorský studijní program (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) délka 3 roky. Všechny uvedené studijní programy jsou nazvány Finance a účetnictví.. V rámci bakalářského studijního programu jsou pěstovány na FFÚ obory Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Daně a finanční kontrola a Pojišťovnictví; v rámci pětiletého magisterského studijního programu obory Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku; v rámci navazujícího magisterského studijního programu obory Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Zdanění a daňová politika a Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy. Studijní program Finance a účetnictví

11 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 11 patří dle klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV) vedené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do skupiny 62 a má číslo Vysoká škola ekonomická užívá vlastní terminologii zaměření studia. V bakalářských studijních programech nazývá zaměření obor, v magisterských navazujících programech hlavní specializace. V magisterských pětiletých programech je student přijímán na obor a po splnění stanovených podmínek se hlásí na hlavní specializaci. V magisterských navazujících programech a po splnění stanovených podmínek si student vybírá navíc vedlejší specializaci. Na VŠE byli do roku 1998 přijímáni studenti do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů. V roce 1999, 2000 a 2001 byli přijímáni studenti do magisterského pětiletého a navazujícího studijního programu. Od roku 2001 jsou některé obory otevírány v rámci bakalářských studijních programů, jiné v rámci magisterských pětiletých programů Studijní plány V souvislosti s přechodem VŠE z bakalářských na magisterské pětileté studijní programy v roce 1998 a poté s návratem k bakalářským studijním programům v roce 2001 vznikly různé studijní plány. Studijní plán definuje rozsah a strukturu studia formou výčtu předmětů a doporučení časového průběhu jejich studia. Současné studijní plány jsou označeny písmeny B, C, D: V plánu B jsou studenti, kteří byli přijati: do bakalářského studia do roku 1998, do magisterského navazujícího studia do roku V plánu C jsou studenti, kteří byli přijati: do magisterského pětiletého studia v letech 1999, 2000 a V plánu D jsou studenti přijímáni do bakalářského studia od roku 2001, do magisterského navazujícího studia od roku Formy studia Na Fakultě financí a účetnictví VŠE probíhá výuka ve všech programech v prezenční formě Literatura k předmětům a kurzům Studium na VŠE probíhá v rámci tzv. kreditního systému. Kreditní systém poskytuje studentům značné možnosti, je však poměrně složitý. Každý studijní obor či hlavní specializace má přesně vymezenou strukturu povinných a volitelných předmětů. Předměty se často učí ve více souběžných paralelních skupinách tzv. kurzech. Orientaci v kreditním systému a výběr předmětů usnadňují pravidelně vydávané příručky: Studijní programy a informace o studiu Fakulty financí a účetnictví Studijní programy vydává od roku 2002 každá fakulta samostatně. Nabídka předmětů Zpravidla jednou ročně vychází brožura Nabídka předmětů obsahující seznam všech více než 1300 předmětů vyučovaných na VŠE. Pro každý předmět je uveden jeho ident (jednoznačné identifikační označení), název, počet kreditů, garant předmětu, stručná anotace obsahu předmětu. Nabídka předmětů stojí asi 20 Kč. Nabídka kurzů Na konci každého semestru vychází brožura Nabídka kurzů, obsahující seznam všech kurzů souběžně vypsaných výukových skupin předmětů. Pro každý kurz je

12 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 12 uvedeno jeho číslo, čas a místnost v rozvrhu hodin, vyučující. Brožura Nabídka kurzů stojí asi 10 Kč Předměty Nabídka předmětů VŠE je velmi rozsáhlá: V průběhu existence kreditního systému (od roku 1991) bylo akreditováno více než 2000 předmětů. Některé z nich se již neučí, jsou tzv. pasivní. Aktivních předmětů je asi 1300, z nichž je každý semestr vypisováno téměř Na FFÚ je asi 200 aktivních předmětů, většina z nich je vypisována každý semestr. Předmět je identifikován identem. Ident se skládá ze zkratky katedry a čísla, např. FU_110 (Úvod do účetnictví). FFÚ má sedm kateder s následujícími zkratkami pro identy předmětů (zkratka je zprava doplňována podtržítkem do tří znaků): BP_ předměty katedry bankovnictví a pojišťovnictví DEP předměty katedry didaktiky ekonomických předmětů FP_ předměty katedry financí a oceňování podniku FU_ předměty katedry finančního účetnictví MTP předměty katedry měnové teorie a politiky MU_ předměty katedry manažerského účetnictví VF_ předměty katedry veřejných financí Číslo v identu značí identifikaci v rámci katedry, zpravidla první (stovková) číslice značí doporučený ročník studia. Předměty s první číslicí 9 (např. FU_902) jsou určeny pro doktorské studium. Předmět je ohodnocen počtem kreditů, což odpovídá počtu vyučovacích hodin týdně v rámci semestru; největší počet předmětů je dvoukreditních, existují také předměty tříkreditní a čtyřkreditní. Výuka předmětů je realizována formou přednášek a cvičení. Přednáška je zpravidla pro větší výukové skupiny, klade důraz na výklad. Cvičení probíhají v menších výukových skupinách (na VŠE nejčastěji ve skupinách po 25 studentech, v počítačových a jazykových předmětech ve skupinách po 18 studentech). Výukové skupiny přednášek a cvičení se na VŠE nazývají kurzy. Kurz je jednoznačně očíslován, přednáška dvojciferným a cvičení tříciferným číslem, např. předmět VF_101, kurz (přednáška 02, předmět nemá cvičení), předmět FU_220, kurz (přednáška 01, cvičení 010), Každý předmět má garanta. Garant odpovídá za výuku předmětu (akreditaci, náplň, organizaci, požadavky na ukončení). Na garanta je možné obracet se s dotazy při výběru předmětu i s připomínkami k výuce. Případné stížnosti na výuku lze uplatnit u garanta předmětu, popř. u vedoucího katedry či proděkanky pro pedagogiku. Pokud by stěžovatel nebyl s výsledkem projednání spokojen, může se obrátit na děkanku nebo na rektorku. Některé předměty navazují na jiné předměty. Při počítačovém zápisu je na návaznost student upozorněn. Absolvování výchozího předmětu není povinné, jsou však nutné znalosti v rozsahu výchozího předmětu, aby student mohl úspěšné zvládnout navazující předmět. Podrobné aktuální informace o předmětech a kurzech lze najít na adrese kde jsou zveřejněny: aktuální akreditační materiály všech předmětů, jména vyučujících, časy a místo výuky všech kurzů,

13 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 13 lokalizace a ové i telefonní spojení na učitele a další zaměstnance VŠE. Předmět je ukončen zápočtem nebo zkouškou. Zápočet většinou hodnotí práci studenta v průběhu semestru. Předpokladem udělení zápočtu bývá úspěšné zvládnutí jednoho, dvou či více průběžných testů, odevzdání či obhájení seminární práce. Výsledek zápočtu: započteno (získání příslušného počtu kreditů) nezapočteno (ztráta příslušného počtu kreditů z rezervních kreditů) omluveno (anulace kredity nejsou ani získány, ani ztraceny) Podrobněji popisuje zápočet článek 7 Studijního a zkušebního řádu (dále jen SZŘ), který je uveden v kap Zkouška se koná zpravidla ve zkouškovém období. Ve zkoušce prokazuje student znalosti z celého předmětu. Zkouška může obsahovat písemnou a ústní část. Výsledek zkoušky: výborně 1, velmi dobře 2 nebo dobře 3 (získání příslušného počtu kreditů), nevyhověl 4 (ztráta příslušného počtu kreditů z rezervních kreditů) omluveno (anulace kredity nejsou ani získány, ani ztraceny) (Podrobněji popisuje zkoušku SZŘ čl. 8.) Student může omluvit předmět uzavíraný zápočtem či zkouškou u učitele předmětu. Může tak učinit do 7 dnů od data zápočtu či zkoušky. Uznání důvodu omluvy je na učiteli. Zpravidla se uznává delší pracovní neschopnost v průběhu semestru (alespoň polovina semestru) či pracovní neschopnost v době zkoušky nebo závěrečných zápočtových testů. Pracovní neschopnost je třeba doložit průkazem pracovní neschopnosti od lékaře. Pokud překážky trvají déle než 7 dnů od data zápočtu či zkoušky či pokud již katedra uzavřela evidenci zápočtů a zkoušek v daném semestru (na konci zkouškového období), student žádá o omluvu formou žádosti. Žádost předává studijním referentkám. Žádost posuzuje na FFÚ proděkanka pro pedagogiku. (Podrobněji viz SZŘ čl. 17.) Předměty musí student studovat v předepsané struktuře (viz kap ) a stanoveném tempu (viz kap ) Bakalářské, souborné a státní zkoušky Kromě úspěšného ukončení předmětů patří mezi povinnosti studenta skládání komplexních zkoušek: v plánu B: v bakalářském studiu: bakalářských a státních závěrečných bakalářských zkoušek, v magisterském navazujícím studiu: státních závěrečných zkoušek, v plánu C: souborných a státních závěrečných zkoušek, v plánu D: v bakalářském studiu: bakalářských a státních závěrečných bakalářských zkoušek, v magisterském navazujícím studiu: státních závěrečných zkoušek. Student se hlásí na termín konání komplexních zkoušek různým způsobem: bakalářské, souborné, státní závěrečné bakalářské zkoušky v plánu B, státní závěrečné zkoušky z ekonomie: prostřednictvím počítače (program dostupný na počítačích VŠE i přes Internet),

14 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 14 státní závěrečná bakalářská zkouška v plánu D, státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace a z odborných předmětů: osobně na sekretariátu zkoušející katedry. (Podrobněji viz SZŘ čl. 9, 10, 11.) Bakalářská práce V plánu D patří mezi povinnost studenta napsat a obhájit bakalářskou práci. Téma bakalářské práce si vybírá z nabídky témat vypsaných katedrami. Jsou zveřejněny na Internetu na adrese a na nástěnkách kateder. Téma může také navrhnout student, navržené téma musí konzultovat s učitelem, který je ochoten práci vést. Obhajoba probíhá v komisi, komise zasedají pro větší počty studentů, proto je vhodné sledovat termíny zasedání odborných komisí tak, aby nevznikalo velké prodlení mezi odevzdáním a obhajobou bakalářské práce. Na práci je vyhotovován katedrou recenzní posudek. Práce musí být odevzdána nejméně 3 týdny před zasedáním odborné komise. (Podrobněji viz SZŘ čl. 10a.) Diplomová práce Každý student musí v závěru magisterského navazujícího či magisterského pětiletého studijního programu napsat a obhájit diplomovou práci. Přípravu diplomové práce usnadňují speciální semináře, které jsou pro studenty Fakulty financí a účetnictví povinné. Fakulta nabízí širokou nabídku speciálních seminářů orientovaných na různá odborná témata. Téma diplomové práce si vybírá z nabídky témat vypsaných katedrami. Jsou zveřejněny na nástěnkách kateder. Téma může také navrhnout student, navržené téma musí konzultovat s učitelem, který je ochoten práci vést. Student píše diplomovou práci v rámci hlavní specializace. Obhajoba probíhá v komisi společně s odbornými státními závěrečnými zkouškami v termínech stanovených v harmonogramu akademického roku (na přelomu ledna a února, v červnu a v září). Student musí odevzdat diplomovou práci do stanovených termínů. Na práci je vyhotovován posudek vedoucího diplomové práce a posudek oponenta. (Podrobněji viz SZŘ čl. 12)

15 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví Průběh studia Průběh studia se podstatně liší pro studium v plánu B a D od studia v plánu C. Rozdíl mezi plány B a D je malý Bakalářské a magisterské navazující studium (plány B a D) magisterské navazující bakalářské studium (3 4 roky) studium (2 3 roky) 125 kreditů 72 kreditů den otevřených dveří přijímací zkoušky zápis do 1. ročníku imatrikulace v plánu B: 10 bakalářských zkoušek 1 státní bakalářská zkouška v plánu D: 8 bakalářských zkoušek 1 státní bakalářská zkouška bakalářská práce předání bak. diplomu v plánu B i D: 4 státní zkoušky diplomová práce Bc. Ing. Uchazeč o studium na fakultě může navštívit Den otevřených dveří, který se koná zpravidla koncem ledna či začátkem února. Na Dnu otevřených dveří je seznámen s charakteristikou studijních programů, s organizací studia, základy kreditního systému, podmínkami studia, uplatněním absolventů. Na Dni otevřených dveří je také podána instruktáž k vyplnění přihlášky a řada dalších informací. Přijímací zkoušky se konají: do bakalářského studia v červnu (matematika a jazyk), do magisterského navazujícího studia zpravidla v srpnu (odborný předmět a ekonomie). Podrobné informace o přijímacích zkouškách lze nalézt na internetové stránce fakulty. Pro přípravu na přijímací zkoušky existují odborné publikace. O výsledku přijímacího řízení dostane uchazeč dopis s rozhodnutím děkana. Uchazeč může do 30 dnů od doručení rozhodnutí podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. Je-li uchazeč přijat na bakalářské studium, je současně pozván na zápis do 1. ročníku. Zápis do 1. ročníku se koná na konci srpna. Na Fakultě financí a účetnictví se zápis koná formou jednodenního soustředění. Noví studenti jsou seznámeni se školou, především s kreditním systémem. Odpoledne noví studenti provádějí své první počítačové registrace registrace kurzů v rozvrhu hodin (podrobněji viz kap ). Předpokládaná délka bakalářského studia jsou tři roky, bez poplatků může student prodloužit své studium o jeden rok. Studium probíhá v semestrech. Každý akademický rok se skládá ze dvou semestrů: zimního a letního. Harmonogram roku je každoročně upřesňován (viz ). Dle harmonogramu si student před zahájením každého semestru prostřednictvím počítače registruje předměty, které chce studovat, v registraci upřesňuje kurz, který chce navštěvovat. Požadavky z registrací jsou automatizovaně vyhodnoceny. V počítačových zápisech upřesní student zapsané kurzy dle výsledků automatizovaných registrací. Na základě zápisů je vytištěn tzv. Zápisový list, který je student povinen vyzvednout ve vyhlášeném období u studijní referentky, zkontrolovat a podepsat. (Podrobněji viz ). promoce

16 Studijní programy Fakulty financí a účetnictví 16 V průběhu bakalářského a magisterského navazujícího studia student absolvuje dva slavnostní akademické obřady: imatrikulaci a promoci. Na imatrikulaci je nastupujícím studentům po slibu slavnostně předáván Výkaz o studiu Index, do něhož učitelé v průběhu studia zapisují výsledky studia. Imatrikulace se koná zpravidla v říjnu, pozvánka je rozesílána studentům v souvislosti s jejich přijetím. Po splnění všech podmínek bakalářského studia (získání kreditů v předepsané struktuře, složení bakalářských zkoušek a obhajoba bakalářské práce podrobněji viz kap ) student získává titul bakalář a může se přihlásit ke studiu hlavní specializace magisterského navazujícího studia. Do magisterského navazujícího studia se mohou přihlásit studenti také jiných fakult (VŠE či dalších vysokých škol). Předpokládaná délka magisterského navazujícího studia jsou dva roky, bez poplatků může student prodloužit své studium o jeden rok. Harmonogram semestrů, organizace registrací a zápisů je obdobná jako v bakalářském studiu. Po splnění všech podmínek magisterského navazujícího studia (získání kreditů v předepsané struktuře, složení státních zkoušek a obhajoba diplomové práce podrobněji viz kap ) student získává titul inženýr. Promoce slavnostní předání diplomu a vysvědčení probíhají zpravidla v červenci, listopadu a březnu Magisterské pětileté studium den otevřených dveří přijímací zkoušky zápis do 1. ročníku imatrikulace magisterské pětileté studium (5 6 roků) 186 kreditů v plánu C: 8 souborných zkoušek 4 státní zkoušky diplomová práce Ing. Magisterské pětileté studium není rozděleno na dva stupně. V průběhu studia student nezískává titul bakaláře. Délka studia je 5 6 let Zvláštní situace v průběhu studia Přerušení V případě vážných překážek ve studiu může student přerušit. V době přerušení studia přestává být studentem školy, nemůže užívat studentské výhody (ubytování na kolejích, slevy na dopravu, stravování v menze), musí si sám platit zdravotní pojištění, nemůže plnit studijní povinnosti (získávat zápočty, skládat dílčí či bakalářské zkoušky). Chce-li student přerušit studium, podává žádost děkanovi prostřednictvím studijních referentek. V žádosti uvádí důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. O přerušení ze zahraničí lze výjimečně žádat elektronickou poštou (faxem, poštou). Jednotkou přerušení je semestr. Student může přerušit i v průběhu semestru, znovu začít studovat může však až od začátku semestru. Semestr či promoce

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Informace pro studenty

Informace pro studenty Informace pro studenty vysoké školy CEVRO Institut akademický rok 2014 2015 Obsah Úvodní slovo rektora 3 Orgány vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. 4 Studijní obory a programy 5 Kontakty 6 Knihovna

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Úvod. do studia a života na vysoké škole

Úvod. do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium Jazyková škola Pomaturitní studium Nevadí! Přijď do Jipky a studuj angličtinu. Zůstaneš studentem a získáš mezinárodní certifikát. Vyzkoušej nový život plný jazykové intenzivní péče a následně se dostaň

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Řízený dokument: R 02-VOSZ/05 Školní řád Vydání: 5

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Řízený dokument: R 02-VOSZ/05 Školní řád Vydání: 5 Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Dokumentace integrovaného systému R 02-VOSZ/05 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel školy Jméno Ing. Jana Žižlavská

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 3 Vydáno: DUBEN 2015 Cena: 106 Kč OBSAH Část normativní Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více