pro střediska Tyršova 34 a Husova 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro střediska Tyršova 34 a Husova 6"

Transkript

1 pro střediska Tyršova 34 a Husova 6 PŘEDLOŽEN pedagogickým radám T34 a H SCHVÁLEN Školskou radou SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava, p. o SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ SE ŠKOLSKÝM ŘÁDEM A ORGANIZACÍ ŠK. ROKU Tyršova a Husova 6 2. a

2 Obsah I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 II. DOCHÁZKA DO ŠKOLY... 3 III. PŘESTUP DO JINÉ ŠKOLY PŘIJETÍ KE STUDIU... 5 IV. PŘERUŠENÍ STUDIA... 5 V. POSTUP DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU A OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU... 6 VI. ZANECHÁNÍ A UKONČENÍ STUDIA... 6 VII. ŠKOLNÍ ŘÁD DÁLE UPRAVUJE:... 7 A) PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY... 7 B) PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY... 8 C) PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ VIII. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ, POŽADAVKY NA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ, JEJICH OBLEČENÍ A VNĚJŠÍ VZHLED IX. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ X. MATURITNÍ ZKOUŠKA XI. OSTATNÍ... 16

3 Školní řád byl zpracován na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb. - správní řád ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 671/2004Sb - o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání, vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou 273/2011 Sb. s platností od , zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 ve znění pozdějších předpisů. OBORY STUDIA Kód oboru Název oboru Délka studia H/01 Výrobce potravin 3 roky H/01 Pekař 3 roky H/01 Cukrář 3 roky H/01 Řezník uzenář 3 roky L/51 Podnikání (nástavbové studium) 2 roky M/01 Hotelnictví 4 roky M/02 Cestovní ruch 4 roky H/01 Kuchař číšník 3 roky H/01 Prodavač 3 roky H/01 Kadeřník 3 roky I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tento školní řád obsahuje ukončení studia na Střední škole hotelnictví a služeb a VOŠ Opava, p.o., upravuje chování žáků, uvádí organizaci vyučování, povinnosti žáků a odpovědnost žáků po dobu jejich studia na škole. Podmínkou studia pro studijní obor Hotelnictví je: výborný zdravotní stav splnění délky odborné prázdninové praxe mezi 1. a 2. ročníkem, 2. a 3. ročníkem, 3. a 4. ročníkem v délce 20 dnů morální předpoklady žáka poctivost a čestnost. U učebních oborů je podmínkou k nástupu do odborného výcviku potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti vykonávat příslušný obor. Studium na škole končí: maturitní zkouškou po čtvrtém ročníku a závěrečnou zkouškou po 3. ročníku vyloučením ze školy přestupem na jinou školu přerušením studia žádostí o ukončení studia zanecháním studia nepovolením opakování ročníku porušením stanovených podmínek (nesplněním učební a odborné praxe, nedodržení poctivosti, vážné porušení morálních zásad). II. DOCHÁZKA DO ŠKOLY 1. Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všech povinných předmětů a těch volitelných vyučovacích předmětů, které si zvolili. 2. Docházka do školy se řídí Metodickým pokynem č. j / z Pokyn obsahuje postupy uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Ředitel školy vydal dne Pokyn k vysoké absenci žáků viz PŘÍLOHA Č. 1. 3

4 Všichni žáci a pedagogičtí pracovníci jsou povinni se těmito pokyny řídit a dodržovat je. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl dříve předvídat, je zákonný zástupce studenta (zletilý žák má možnost tuto skutečnost hlásit sám) povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů oznámit TU či jeho zástupci důvod své nepřítomnosti. V případě nenahlášení důvodu absence vyzve ředitel školy prostřednictvím třídního učitele písemně zástupce žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Zletilého žáka osloví TU přímo. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy nenastoupí do školy nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se považuje jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty, tímto dnem přestává být žákem školy. Pokud je žák nucen opustit školu v době vyučování, je povinen tuto skutečnost nahlásit TU, případně jeho zástupci nebo zástupci ředitele pro pedagogickou činnost. V případě náhlé nevolnosti student opouští školu pouze v doprovodu plnoletého spolužáka. U nezletilých žáků je nutný souhlas s opuštěním budovy školy a to v případech kdy nastane v průběhu výuky volná hodina (například pauza na oběd). Všichni nezletilí žáci musí dát rodičům podepsat souhlas s opuštěním budovy školy. Je nutné, aby tento pokyn důsledně vyřídili TU a souhlas si založili do osobních složek žáků viz PŘÍLOHA Č. 10. Pokud je žák uvolněn z vyučování některého předmětu uprostřed výuky (např. TEV), u nezletilých žáků je nutný souhlas s opuštěním budovy školy. Všichni nezletilí žáci musí dát rodičům podepsat souhlas s opuštěním budovy školy. Je nutné, aby tento pokyn důsledně vyřídili TU a souhlas si založili do osobních složek žáků viz PŘÍLOHA Č. 11. Pokud žák zamešká z důvodu absence více jak 20 % z výuky praxe, měl by požádat o stanovisko k řešení situace ředitele školy. Ten může rozhodnout, že z důvodu nesplnění praxe nebude mít žák ukončenou klasifikaci v termínu stanoveném v organizaci školního roku. O náhradním termínu ukončení klasifikace z předmětu praxe nebo laboratorních cvičení (LCV) a také o způsobu provedení hodnocení bude rozhodovat ředitel školy v souladu s platnými předpisy. Nesplnění učební a odborné praxe nebo LCV ve stanoveném rozsahu může být důvodem k ukončení studia. Odborná praxe pro studijní obor Hotelnictví v rozsahu 20 pracovních dnů mezi jednotlivými ročníky musí být žáky školy splněna nejpozději do příslušného školního roku. Odborná praxe pro studijní obor Cestovní ruch 2. ročník 10 dnů 3. ročník 40 dnů musí být žáky školy splněna nejpozději do příslušného školního roku. Odborný výcvik pro žáky učebních oborů je pevně stanoven v ŠVP. 3. TU omluví nepřítomnost žáka při vyučování na základě omluvenky od zákonných zástupců, popř. potvrzení od lékaře. Žák, který dosáhne 18 let, nepotřebuje omluvenku od zákonných zástupců. Omluvenky předkládá žák první den po příchodu do školy TU nebo zástupci TU. V případě, že tak neučiní, může být jeho nepřítomnost považovaná za neomluvenou pro nedbalost. Pro srovnání podpisu rodičů si TU založí podpisové vzory obou zákonných zástupců. Každý žák na T34 musí denně mít u sebe OP, viditelně upevněnou vizitku studenta a kartu zdravotní pojišťovny, u které je zaregistrován. Bez této karty nemůže navštívit žádného lékaře (při úrazu, nemoci). Žák v době školního vyučování musí mít u sebe studijní průkaz opatřen fotografií a svým podpisem, razítkem školy a podpisem ředitele školy. Žák předkládá studijní průkaz při žádostech o potvrzení průkazů a jiných úředních dokumentů na sekretariátě školy. Bez předložení tohoto průkazu nebudou žákovi vydávána žádná potvrzení. 4. Žáci mají povinnost jít ke svému ošetřujícímu lékaři před začátkem vyučování či po jeho ukončení. 5. Nepřítomnost žákyně pro těhotenství a mateřství se omluví stejně jako nepřítomnost pro nemoc. 6. Ředitel školy může uvolnit žáka od účasti na vyučování vyučovacího předmětu nebo od tělesných úkonů spojených s výukou některých vyučovacích předmětů na základě písemného vyjádření příslušného lékaře. Současně by měl TU o této skutečnosti informovat rodiče. 4

5 Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., 67 odst. 2 ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení ošetřujícího praktického nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. Ředitel školy může podle rozsahu stanoveného v ŠVP a v učebním plánu pro všechny obory studia upravovat počty vyučovacích hodin jednotlivých předmětů a jejich obsah. 7. Osvobození žáků z povinné tělesné výchovy Žáci, kteří jsou osvobozeni od předmětu tělesná výchova, musí předložit potvrzení svého ošetřujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře s uvedením důvodu zákazu cvičení na formuláři předepsaném školou. Ten je po zaprotokolování uložen u třídního učitele. Tito žáci nejsou z TEV hodnoceni. Na vysvědčení mají u předmětu tělesná výchova uvedeno uvolněn(a). V třídním výkazu je v poznámce č.j. formuláře pro osvobození. Vzhledem k tomu, že žáci T34 musí na TEV přecházet mimo budovu školy, ředitel školy rozhodl, že žáci, kteří jsou osvobozeni z TEV, jsou osvobozeni i z pasivní účasti v hodinách TEV. Pokyny pro absenci: žák osvobozený od TEV má o 2 hodiny nižší týdenní počet odučených hodin (nezapočítává se mu tudíž absence) počet týdenních odučených hodin třídy se snižuje o 2 hodiny na jednoho žáka osvobozeného z TEV (o 4 hodiny na 2 žáky atd.). 8. Žáka nelze uvolnit na celý školní rok nebo jeho převážnou část od vyučování předmětům rozhodujícím pro utváření jeho odborného profilu - cizí jazyky, odborné ekonomické a praktické předměty. Ředitel školy určil pro obory Hotelnictví a Cestovní ruch tyto předměty: cizí jazyk, ekonomika, účetnictví, hotelový provoz, praxe učební, praxe odborná, technologie přípravy pokrmů, laboratorní cvičení. V případech, kdy zákonní zástupci požádají ředitele školy písemně o přerušení studia žáka z důvodu jazykové nebo jiné odborné praxe, budou se tyto žádosti individuálně posuzovat a vyřizovat podle celkového výkonu žáka ve škole. Po dobu přerušení studia přestává být žadatel žákem školy. Po ukončení přerušení studia nastupuje žák do ročníku, ve kterém mu bylo přerušení studia povoleno. Jestliže uplynula doba přerušení studia v průběhu školního roku, umožní ředitel SŠ žákovi dodatečně vykonat zkoušky za příslušné období. Na T34 musí mít žák splněnou délku odborné a učební praxe podle učebního plánu a využití týdnů ve školním roce. Ředitel školy určil pro obor Podnikání stejné podmínky studia a následující předměty: cizí jazyk, ekonomika a účetnictví. 9. Ředitel školy může umožnit dlouhodobě nemocnému žákovi přípravu a vykonání zkoušek v náhradních termínech. Žák nebo jeho zákonný zástupce musí o mimořádný termín písemně požádat ředitele školy. 10. Žáci nebudou uvolňováni ze školního vyučování z důvodu rodinné rekreace kromě období vedlejších prázdnin. III. PŘESTUP DO JINÉ ŠKOLY PŘIJETÍ KE STUDIU 1. Ředitel školy může povolit změnu studijního nebo učebního oboru, je-li žák zdravotně způsobilý ke studiu a k výkonu povolání, na které se má připravovat v nově zvoleném studijním oboru a úspěšně vykoná rozdílové zkoušky. Obsah, rozsah a termín rozdílových zkoušek určí ředitel školy. 2. O přestupu na jinou střední školu nebo z jiné střední školy rozhoduje ředitel příslušné střední školy, do které se žák hlásí, po předchozím projednání s ředitelem střední školy, kterou žák navštěvuje. O přestup žádají rodiče nezletilého žáka podáním žádosti řediteli po předběžném souhlasu ředitele školy, na kterou chce přestoupit. Součástí žádosti by mělo být písemné stanovisko střední školy, vysvědčení a v žádosti musí být uveden důvod přestupu (viz příloha). IV. PŘERUŠENÍ STUDIA 1. Ředitel školy může přerušit žákovi studium na jeho žádost nebo na žádost zástupce žáka, maximálně však na dobu 2 let. Po uplynutí doby přerušení studia pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo studium přerušeno. Žák doloží do školy písemnou žádost o přijetí po přerušení studia. 5

6 2. Ředitel školy přeruší studium žákyni pro těhotenství a mateřství. Třídní učitel(ka) musí informovat vedení školy o vzniklém případu a také musí přesně poučit žákyně, jakým způsobem mají postupovat Sbírka zákonů č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 66, odst Na žádost žáka nebo zákonného zástupce může být přerušení studia ukončeno i před uplynutím doby přerušení studia. 4. K žádosti o přerušení studia nebo o ukončení studia před uplynutím stanovené doby nezletilého žáka musí zákonný zástupce žáka předložit své písemné souhlasné vyjádření. Vzdělávání cizinců se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., 20 (školský zákon). Žák, který získá studium v zahraničí vysvědčení, postupuje podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. Postup nostrifikace je zpracován v příloze školního řádu. V. POSTUP DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU A OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU 1. Do vyššího ročníku postupuje žák, který za druhé pololetí prospěl a splnil podmínku odpracování 20 dnů odborné praxe do viz učební plán. Týká se obou studijních oborů, Hotelnictví a Cestovní ruch. Pro žáky učebních a studijních oborů Husova 6 je předpokladem úspěšné ukončení ročníku. 2. Odborná praxe mezi školou žáka a firmou musí být zajištěna smluvně. Odborná praxe v jednotlivých ročnících musí obsahově vycházet ze ŠVP. Pracoviště schvaluje ředitel školy do příslušného školního roku. Smlouvy o konání praktického vyučování žáků učebních oborů se uzavírají každý školní rok. Odborná praxe do zahraničí je-li žák/-yně vybrán/-a na základě osobního pohovoru na odbornou prázdninovou praxi do určité zahraniční destinace, musí do 14 dnů písemně potvrdit, že na tuto praxi závazně nastupuje. Důvodem tohoto opatření je časté střídání již vybraných destinací ze strany žáků. Škola poté nepůsobí jako solidní partner pro své zahraniční partnery. Učitel řídící praxi a zástupci ředitele školy pro pedagogickou činnost a pro odborné předměty odpovídají za organizaci praxe. Připravují také přehled vhodných pracovišť pro studenta, zabezpečují proškolení o právních, hygienických a bezpečnostních předpisech. Třídy oboru Hotelnictví a Cestovní ruch budou skládat praktickou maturitní zkoušku (PMZ) dle akcí naplánovaných předmětovou komisí odborných předmětů ve spolupráci s provozovnami pracoviště T34 v Opavě. Plán PMZ vypracovali Ing. Pavlína Šmachová, Mgr. Krejčí, Mgr. Šmíd a Mgr. Svrčinová k a je součástí Organizace školního roku 2014/15 na T34. Třídy oboru nástavbového studia Podnikání budou konat praktickou maturitní zkoušku písemnou formou dle platné vyhlášky. 3. Hodnocení odborné praxe na T34 za obor Cestovní ruch zakládá Mgr. Milan Šmíd, statutární zástupce, a je předmětem celkového hodnocení odborného profilu žáka. Za obor Hotelnictví zakládá hodnocení odborné praxe Ing. Pavlína Šmachová, vedoucí učitelka odborných předmětů. Žákům maturitních oborů, kteří splnili povinnou školní docházku, neprospějí-li v některém z ročníku ze tří předmětů, může ředitel školy povolit opakování ročníku na základě žádosti zákonných zástupců žáka, u zletilého žáka na jeho žádost. Totéž platí pro žáky, kteří v měsíci srpnu neuspějí u opravných zkoušek. Žákům učňovských oborů, kteří splnili povinnou školní docházku, neprospějí-li v některém z ročníku ze tří a více předmětů, může ředitel školy povolit opakování ročníku na základě žádosti zákonných zástupců žáka, u zletilého žáka na jeho žádost. Totéž platí pro žáky, kteří v měsíci srpnu neuspějí u opravných zkoušek. 4. Datum na vysvědčení za 2. pololetí školního roku je 30. června. Žáci oborů Hotelnictví a Cestovní ruch ročníku po splnění odborné praxe v řádném období daného školního roku, 31. srpna příslušného školního roku. K datu dostávají studenti pouze výpis vysvědčení za daný školní rok. Vysvědčení se tiskne v září následujícího školního roku za obě pololetí najednou s daty 31. ledna za první pololetí a za 2. pololetí (pokud termíny nepřipadnou na sobotu či neděli). VI. ZANECHÁNÍ A UKONČENÍ STUDIA 1. Jestliže žák hodlá zanechat studia, sdělí to písemně řediteli školy. Je-li žák nezletilý, je součástí sdělení souhlasné vyjádření zákonného zástupce žáka. 6

7 2. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy řediteli školy bylo doručeno sdělení o zanechání studia, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější. 3. Jestliže se žák nezúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve ředitel školy prostřednictvím TU písemně žáka, (je-li nezletilý, zákonného zástupce žáka), aby neprodleně doložili důvod žákovy nepřítomnosti. Zároveň upozorní žáka, že jinak bude posuzován, jako by studia zanechal. Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy žák do výuky nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti (lékařské potvrzení), posuzuje se, jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty, tímto dnem přestává být žákem školy. Toto platí i pro odbornou prázdninovou a jinou praxi, kterou má žák podle učebního plánu v rozvrhu hodin vykonávat. Nesplnění rozsahu odborné praxe mezi jednotlivými ročníky je důvodem pro ukončení studia pro obory Hotelnictví a Cestovní ruch. Pokud chce žák učebního oboru ukončit studium v průběhu vzdělávání, musí nejprve odevzdat na sekretariátě budovy H6 vyplněný výstupní list, následně obdrží potvrzení o ukončení studia. VII. ŠKOLNÍ ŘÁD DÁLE UPRAVUJE: A) PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 1. Na základě úmluvy o právech dítěte podepsané dne v New Yorku má žák právo: na vzdělání všeobecné a odborné formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. 2. Žák má právo: na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání volit a být volen do školské rady, je-li zletilý zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy. 3. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo: na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků být voleni do školské rady na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání. 4. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, případně osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. 5. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Žáci jsou povinni: řádně docházet do školy a vzdělávat se dodržovat školní řád plnit pokyny pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem chovat se slušně a přátelsky ke spolužákům, být dobrým příkladem v kulturnosti jednání a vyjadřování dodržovat předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni řádně nosit pomůcky do jednotlivých předmětů. Zákonní zástupci a zletilí žáci jsou dále povinni: informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem oznamovat škole údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. 7

8 Zákonní zástupci jsou povinni: zajistit, aby žák docházel řádně do školy. Chování žáka při činnostech organizovaných školou žáci nesmí ohrožovat zdraví a bezpečnost svou ani svých spolužáků žáci jsou povinni dodržovat pokyny a předpisy školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni a protipožární opatření. B) PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY Škola ve své výchovně vzdělávací činnosti zajišťuje: teoretické vyučování praktické vyučování ve škole (LCV, technika obsluhy a služeb) odborný výcvik žáků učebních oborů učební praxe odbornou praxi v zařízeních školy i mimo školu (v zařízeních stravování a ubytování) praktickou výchovu mimo vyučování zájmovou činnost ubytovací činnost. 1. Teoretické a praktické vyučování učební a odborné praxe a odborného výcviku je organizováno podle ŠVP a učebních plánů školy a pokynů nadřízených orgánů. 2. Ředitel školy může podle rozsahu stanoveného v ŠVP a učebním plánu upravovat počty vyučovacích hodin jednotlivých vyučujících předmětů a jejich obsah. 3. Ředitel školy může se souhlasem MŠMT ČR zavést nový studijní obor, zaměření studijního oboru nebo zavést další vyučovací předmět. Schválený ŠVP a z něho vycházející učební plán a tematický plán jsou základními pedagogickými dokumenty, které je nutno v rámci školního roku dodržet. 4. Žák plní v období září - červen příslušného školního roku stanovený počet týdnů teoretického vyučování, odborné praxe a odborného výcviku, koná maturitní zkoušku a jiné činnosti podle pedagogické dokumentace schválené MŠMT ČR. Odbornou praxi v rozsahu 20 pracovních dnů plní žák o hlavních prázdninách. TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ 1. Začátek a konec vyučování na škole je stanoven pro jednotlivé třídy rozvrhem hodin. 2. Změny v rozvrhu hodin smí být provedeny jen na základě předchozího souhlasu ředitele školy a s vědomím zástupce pro pedagogickou činnost. 3. Záměny vyučujících v jednotlivých předmětech lze provádět jen za předchozího souhlasu ředitele školy. 4. Změny v rozvrhu smí provádět pouze pracovník k tomu pověřený ředitelem školy. Změny v rozvrhu hodin budou zveřejňovány na nástěnkách školy, na školním webu a ve sborovnách školy. 5. Vyučování teoretických předmětů se ukončuje nejpozději do 20,00 hodin. Začátek výuky je zpravidla v 8,00 hodin, nejdříve v 7,00 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 8 hodin, ve výjimečných případech 9 hodin, bez polední přestávky 7 hodin Vyhláška č. 13/2005 Sb., 11, odst Žáci jsou povinni přicházet do školy včas - nejpozději 10 minut před zahájením vyučování podle rozvrhu hodin. 7. Dojíždějící žáci zvolí dopravní spojení tak, aby se dostavili do vyučování včas, tj. do 7:50 hod. Totéž platí o žácích ubytovaných v DM. Opožděný příjezd a příchod do školy řeší s žákem TU. 8. Žáci si ukládají své svršky (boty, kabáty) do stanovených prostor šatny, šatnové skříně, které zamknutím zabezpečí proti krádeži. Třídy zabezpečí své šatny řádným zámkem (nejlépe na kód), který budou znát pouze žáci dané třídy. Za zamčení šatny si zodpovídá každá třída. Žáci tříd, kteří mají přidělenou skříňku, jsou za její uzamykání odpovědni sami. Na konci školního roku je žák povinen 8

9 skříňku vyklidit, odevzdat klíče TU a nechat ji odemčenou. Učitelský dozor, popř. školník provádějí namátkovou kontrolu uzamčení šaten a skříněk. Vzhledem k tomu, že ve škole dochází ke krádežím, ředitel školy vydal Opatření ŘŠ proti krádežím, záškoláctví a jiným negativním jevům ze dne Pokyny z tohoto oběžníku pokračují v platnosti i pro školní rok 2013/2014 (viz příloha). V případě ztráty výše uvedených předmětů z prostorů třídy nemůže škola ztrátu nárokovat u pojišťovny. Žáci jsou na začátku školního roku seznámeni s tím, že nošení mobilních telefonů, MP3 přehrávačů, notebooků apod. a větších finančních obnosů v hotovosti do školy je jejich osobní záležitostí a že škola nenese žádnou zodpovědnost za případné ztráty. V případě, že žák si tuto věc do školy přinese a požádá TU nebo na sekretariátě ředitele školy o úschovu během vyučování, tento předmět patřičný pracovník přijme do úschovy. Notebooky mohou pravidelně ve výuce používat žáci, kteří obdrželi potvrzení z pedagogicko psychologické poradny, že vzhledem ke své dysgrafické či dyslektické poruše je nutno místo běžného písemného záznamu do sešitu používat PC. Potvrzení musí doručit TU a ten poté zařídí informovanost ostatních kolegů. Mobilní telefony musí být při výuce vypnuty. Výjimky mohou být povoleny vyučujícím. Zadržet mobilní telefon po dobu vyučovací hodiny lze v případě, že žák manipulací s ním narušuje průběh výuky. Žáci musí vstupovat do třídy přezutí. Přezůvky by měly splňovat požadavky bezpečnosti práce. Po odchodu žáků do třídy musí být šatnové prostory uzavřeny. V průběhu vyučování se žáci v šatnových prostorách nesmí zdržovat. Každý vstup žáka v době vyučování zapisuje služba na T34 na malé recepci. Žák prokazuje svou totožnost při zapůjčování klíčů od šaten na malé recepci na požádání studijním průkazem. Žáci jsou povinni udržovat v šatně pořádek, nesmí si zapůjčovat cizí předměty, cizí přezůvky, svršky. Vstup do šaten pro žáky T34 je ráno umožněn vedlejším vchodem. V průběhu dne je vedlejší vchod v budově T34 (ze dvora) z bezpečnostních důvodů uzavřen a žáci mohou do školy vstupovat pouze vchodem hlavním. U vedlejšího vchodu je z důvodu bezpečnosti služba na malé recepci, která se řídí Pokyny pro žáky vykonávající službu na recepci č. II T34 - viz PŘÍLOHA Č. 2. Za zabezpečení šaten zodpovídají TU, dozor konající učitel, služba v recepci a jednotliví žáci tříd jmenovaní třídním učitelem. Vstup do školních šaten na H6 je upraven Provozním řádem šatny - viz PŘÍLOHA Č. 3. TU a učitelé včetně dozoru dbají o včasný příchod žáků do školního vyučování a řádné uzamykání šaten. S žáky, kteří budou porušovat školní řád, je nutno provést kázeňská opatření, která jsou v kompetenci každého pedagogického pracovníka. Základním podkladem pro zahájení kázeňského opatření musí být zápisy jak v třídní knize, tak i zápis při osobním pohovoru. Každá třída na T34 je povinna mít uložen v malé recepci rezervní klíč od šatny, který musí být opatřen označením třídy. V budově Husova 6 je náhradní klíč uložen u školníka. 9. Hlavní vchod na T34 slouží hlavně pro vstup hostů školy a pracovníků školy. Hlavní vchod je bezpečnostně zajištěn, otevírá jej služba v recepci. Každého cizího příchozího si zapíše jménem a také zapíše, kterou osobu jde dotyčný navštívit. Služba na recepci se řídí Provozním řádem recepce T34 viz PŘÍLOHA Č. 4. Pro odchod žáků z budovy slouží především hlavní vchod. 10. Každý TU určí dva žáky (z každé studijní skupiny), kteří budou celoročně zodpovídat za uzamykání šatny. 11. Teoretická vyučovací hodina trvá 45 minut. Začátek a konec hodiny je zpravidla ukončen zvoněním. V průběhu vyučování není dovoleno (kromě mimořádných případů), vyvolávat žáky nebo učitele z hodiny. 12. Žák musí po zvonění urychleně zaujmout své místo ve třídě nebo v odborné učebně. Výuka LCV a dalších odborných předmětů je upravena zvláštním režimem. 13. Nepřítomnost vyučujícího ve třídě 10 minut po zvonění hlásí služba třídy pedagogické zástupkyni ředitele školy nebo tuto skutečnost oznamuje na sekretariátě školy. 14. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy pozdraví žáci povstáním v lavicích. Pokyn k usednutí dává učitel nebo jiná dospělá osoba. Totéž platí o odchodu učitele a dospělé osoby ze třídy. Kromě ohlášených návštěv nemohou vstupovat do tříd žádné cizí osoby. Rodiče mají možnost po předchozí domluvě navštěvovat vyučovací proces. 9

10 15. TU stanoví službu z řad žáků zpravidla na období 1 týdne. Třídní učitel zapisuje služnou pověřené žáky do třídní knihy. Tato služba plní povinnosti, které jí určí TU nebo jiný vyučující. Nesplnění úkolů služby může TU nebo jiný vyučující řešit kázeňským opatřením. 16. Každý žák má ve třídě místo (určené zasedacím pořádkem), který odsouhlasí TU. Žáci v průběhu vyučování a přestávky udržují ve třídě pořádek. Tašky si ukládají na určené místo v lavici. Z bezpečnostních důvodů nesmí být tašky ponechávány v uličkách mezi lavicemi. Kontrolu provádějí jednotliví vyučující. 17. Každý kolektiv třídy přebírá prostřednictvím TU za třídu zodpovědnost. Kolektiv zodpovídá za čistotu ploch včetně podlahové krytiny, oken, záclon atd. TU vede kolektiv třídy ke kultivovanému vystupování i o přestávkách. 18. Potřebné záležitosti s vyučujícími mohou žáci vyřizovat jen v předem stanovené době. Učitelé mají právo na přestávku po vyučovací hodině. 19. Potvrzování průkazek a jiných dokumentů na sekretariátě školy vyřizuje za třídu 1 žák v době hlavní přestávky na T34. Veškerá potvrzení, která musí být opatřena razítkem školy, se vydávají žákům jen oproti prokázání se studijním průkazem žáka. Potvrzení opatřené razítkem školy je podle organizačního řádu školy oprávněna vydávat pouze paní Vilášková na sekretariátě školy T34 a na sekretariátě H6 paní Olbrechtová. Pro vydávání potvrzení a vyřizování dalších záležitostí ve styku s žáky jsou stanoveny úřední hodiny. 20. Žákům není dovoleno z bezpečnostních důvodů o přestávkách nebo během vyučování vycházet z budovy školy. Výjimkou je výuka LCV, praxe a tělesná výchova. Vyučující těchto předmětů si povedou záznamy o uvolnění žáka z výuky a uvedou důvod uvolnění a čas návratu. Nepřítomný žák ve výuce musí být vždy zapsán v třídní knize (zodpovídá vyučující předmětu). Kázeňská opatření za nedovolené opuštění budovy školy v průběhu vyučování: jednou opuštění napomenutí dvojí opuštění důtka třídního učitele trojí opuštění důtka ředitele školy další opakované opuštění zvážení výše trestu bude záviset na rozhodnutí ředitele školy (podmínečné vyloučení ze školy až vyloučení ze školy) Žáci mají možnost doplňkového stravování ve školním bufetu (suterén hlavní budovy T34 i H6). Žáci nesmí vynášet nádobí z bufetu - viz provozní řád školního bufetu. C) PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ Všichni žáci musí být proškoleni o bezpečnosti na základě bezpečnostních předpisů a předpisů o protipožární ochraně TU, učiteli LCV, praxe, odborného výcviku, TEV a před každým odjezdem mimo pracoviště školy. Ředitel školy vydal písemné poučení o bezpečnosti a chování žáků na školní akci toto poučení je přílohou školního řádu. TU provede poučení a zajistí podpisy žáků o proškolení s tímto poučením. 1. Žáci důsledně respektují provozní řády odborných učeben. 2. Žáci jsou povinni šetřit vodou a elektrickým proudem. Žáci jsou také povinni šetřit zařízení učeben. 3. Žáci udržují pořádek ve všech prostorách školy i v okolí školy. 4. Po skončení poslední vyučovací hodiny uklidí žáci třídu, vyklidí věci z lavic a židle dají na lavice. Zastaví vodu, zhasnou světlo ve třídě. Vyučující poslední hodiny odnáší třídní knihu do sborovny. Pověření žáci šatnu uzamknou a klíč ponechají v recepci. Zodpovídá vyučující poslední vyučovací hodiny. 5. Vzhledem k umístění školy na T34 v rodinné zástavbě se předpokládá civilizované chování žáků školy nejen v budově školy, ale i mimo ni. (Nepokřikují na sebe, na chodnících respektují ostatní chodce, neodhazují odpadky). Také v průběhu přestávek se žáci nevyklánějí z oken, nepouštějí hlasitě magnetofon, rádia apod. 6. Pro službu v recepci Tyršova 34 jsou stanoveny povinnosti v Provozním řádu recepce T34. 10

11 7. Přestávky Tyršova 34 Přestávky Časy přestávek Délka přestávek 0. 07:55 08:00 hod. 5 min :45 08:55 hod. 10 min :40 10:00 hod. velká přestávka 20 min :45 10:55 hod. 10 min :40 11:50 hod. 10 min :35 12:45 hod. 10 min :30 13:40 hod. 10 min :25 14:30 hod. 10 min :15 15:20 hod. 10 min. Husova 6 Přestávky Časy přestávek Délka přestávek 0. 08:00 08:05 hod. 5 min :50 08:55 hod. 5 min :40 09:50 hod. 10 min :35 10:55 hod. velká přestávka 20 min :40 11:50 hod. 10 min :35 12:45 hod. 10 min :30 13:35 hod. 5 min :20 14:25 hod. 5 min :10 15:15 hod. 5 min. 8. Za pořádek ve třídě zodpovídá služba, kterou určuje TU. Kontrolu provádí každý vyučující. 9. O přestávkách, před vyučováním a po vyučování vykonávají dozor učitelé dle rozvrhu. Povinnosti dozoru jsou stanoveny v pracovním řádu. 10. Opatření proti záškoláctví: TU zodpovídá za aktivní vztah žáka ke škole. Dlouhodobou nemoc lze po dohodě s rodiči řešit i přerušením studia. TU budou absenci pravidelně v jednotlivých týdnech hodnotit a podle potřeby budou operativně reagovat okamžitým řešením zvlášť závažných případů. Povinností TU je včas informovat písemnou formou rodiče, a to nejen o absenci, ale i o celkovém chování a prospěchu žáků ve třídě. Se zletilými žáky se tato situace řeší přímo. Třídní učitelé budou vyžadovat od svých žáků buď potvrzení lékařem nebo omluvu od zákonného zástupce. Obsahem třídních schůzek musí být i pravidelný rozbor absence a včasná nápravná opatření včetně opatření protidrogových. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni vhodnými výchovnými opatřeními vytvářet prevenci proti užívání návykových látek, včetně kouření a požívání alkoholických nápojů. Povinností žáka denního studia je docházet do střední školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všem povinným i volitelným předmětům. Zákonný zástupce žáka je povinen dbát na to, aby jeho dítě docházelo do školy pravidelně a včas. Obě povinnosti vyplývají ze Zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů = (školský zákon) a školního řádu. Škola je povinna zabezpečovat výchovně vzdělávací proces v naplňování profilu absolventa tak, aby byl připraven pro vykonávání činností v nejrůznějších funkcích a v různých formách a typech podnikání v oblasti ve všech studijních a učebních oborech a ve všech součástech školy. V areálu školy Tyršova 34 a Tyršova 20 (Vesna), Husova 6 a v dalších objektech školského zařízení budova Zelený jelen, budovy DM Alšova 24,26 a 28, ve Schinzelově domě, v restauraci Terasa a na dalších pracovištích, kde probíhá školní vyučování nebo výuka odborné praxe, je dále zakázáno: šikanování vandalství poškozování majetku školy poškozování zdraví a způsobení újmy na zdraví studentů školy brutální projevy v chování patologické hráčství projevy rasismu šíření myšlenek hnutí a seskupení, která propagují chování s rasistickým podtextem krást oblékat se a upravovat se ve stylu různých hnutí do vyučovacího procesu kouření ve škole a přilehlých prostorách školy. 11

12 Podrobněji viz PŘÍLOHA Č. 5: Metodický pokyn ke kouření, konzumaci alkoholu a omamných či psychotropních látek včetně kázeňských postihů. PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ A ODBORNÝ VÝCVIK 1. Praktické vyučování se uskutečňuje: v laboratorních kuchyních a jiných odborných učebnách ve školní restauraci Vesna, školní restauraci Zelený jelen, DM Alšova a restauraci Terasa ve střediscích praktického vyučování (Terasa, Bivoj, Globus, Slezská pekárna, Opavia, Schinzelův dům) v zařízeních hotelů, restaurací a mimo sídlo školy podle osnov a uzavřených dohod. 2. Vyučovací hodina předmětů LCV, TOS, TPP trvá 45 minut, vyučovací hodina učební praxe a odborného výcviku trvá 60 minut. 3. Formu a rozsah stanoví učební osnova vyučovacího předmětu praxe. Učební praxe oborů Hotelnictví, tj. praxe v průběhu školního vyučování, která je dána učebním plánem, je neplacená. Učební praxe se vyučuje v týdenních blocích. Rozpis této praxe bude stanoven v rozvrhu hodin a v organizaci školního roku. Pro výuku učební praxe a LCV platí veškeré hygienické předpisy, předpisy o bezpečnosti práce, o požární ochraně atd. Žáci vykonávají praxi v předepsaném pracovním oblečení, které si udržují v čistotě. Výuka TOS, LCV bude také probíhat v provozních podmínkách restaurace Vesna, Zelený jelen, školní jídelně Alšova viz příloha školního řádu. Odborná prázdninová praxe oborů Hotelnictví a Cestovní ruch je stanovena ředitelem školy na základě učebního plánu pro jednotlivé ročníky. Splnění odborné prázdninové praxe pro obor Hotelnictví v délce 20 pracovních dnů, 10denní praxe po 2. ročníku a 40denní praxe po 3. ročníku oboru Cestovní ruch je podmínkou pro postup žáka do vyššího ročníku. Žák musí předložit smlouvu s firmou a potvrzení firmy o absolvování praxe nejpozději v den zápisu do dalšího školního roku, tj. obvykle dne 1. září. V případě, že žák tuto podmínku nesplní, nebude zapsán do vyššího ročníku. Pracoviště pro odbornou praxi o prázdninách si mohou žáci vybrat sami po předchozím souhlasu ředitele školy s vybraným pracovištěm. Výběr pracovišť bude schválen do konce února. Odborná praxe musí být zajištěna smlouvou mezi firmou a školou do 30. dubna. Zodpovídají učitelé řídící praxi. 4. Neúčast v hodinách praxe je hodnocena v průběhu školního roku následovně: Pokud žák zamešká z důvodu absence více jak 20 % z výuky praxe, měl by požádat o stanovisko k řešení situace ředitele školy. Ten může rozhodnout, že z důvodu nesplnění praxe nebude mít žák ukončenou klasifikaci v termínu stanoveném v organizaci školního roku. O náhradním termínu ukončení klasifikace z předmětu praxe nebo laboratorních cvičení (LCV) a také o způsobu provedení hodnocení bude rozhodovat ředitel školy v souladu s platnými předpisy. Nesplnění učební a odborné praxe nebo LCV ve stanoveném rozsahu může být důvodem k ukončení studia. D) ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ŽÁKY Žáci jsou povinni: využívat veškeré vybavení školy pouze k účelům výuky neničit svévolně vybavení tříd, odborných pracovišť (hmotný i nehmotný majetek) jakákoli zjištěná poškození ihned hlásit odpovědné osobě (TU, vyučující praxe, vyučující dané hodiny) byla-li škoda na majetku způsobena úmyslně, hradí žák veškerou vzniklou škodu. VIII. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ, POŽADAVKY NA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ, JEJICH OBLEČENÍ A VNĚJŠÍ VZHLED Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně studentů. Podle závažnosti provinění mohou být žákům uložena některá z následujících opatření a posílení kázně: napomenutí TU nebo učitelem odborného výcviku (UOV) důtka TU a UOV nebo vedoucího střediska praktického vyučování důtka ředitele školy podmíněné vyloučení ze studia vyloučení ze studia. Tato opatření na sebe vzájemně navazují a rozhodující je závažnost společenského či výchovného přestupku provinilého žáka a tím i jeho setrvání v kolektivu žáků školy. 12

13 Za závažné porušení kázně ve škole se považuje zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy. Při hodnocení míry provinění a způsobu zvoleného výchovného opatření bude hrát roli profil absolventa studijního a učebního oboru. U oborů Hotelnictví a Cestovní ruch + obory H6 viz ŠVP. Nejdůležitější požadavky na žáka: vztah k oboru a k práci poctivost, svědomitost, samostatnost v rámci výuky požadujeme slušné a kultivované vystupování vůči všem vyučujícím, pracovníkům školy a spolužákům (zejména se jedná o nepoužívání hrubých a vulgárních výrazů a invektiv vůči všem výše uvedeným pracovníkům školy) oslovování učitelů titulem = paní magistro, pane magistře, paní inženýrko, pane inženýre, paní doktorko, pane doktore nebo paní učitelko, pane učiteli pane řediteli, paní zástupkyně, pane zástupce zdravení učitelů = dobrý den, na shledanou (nikoli nashle) obraty = děkuji, prosím (nikoli dík) kultivované vyjadřování, slušné a jisté vystupování na pracovišti odborné praxe i v prostorách mimo školu přívětivost, ochota, ohleduplnost k hostům, spolužákům, pracovníkům soustavná péče o hygienu, zdraví a estetický zevnějšek (upravený zevnějšek). Požadavky na oblečení a vnější vzhled žáka Žák si je vědom pravidel společenského a profesního chování, pěstěného vzhledu a připravenosti na službu. Požadavky na oblečení a vnější vzhled s výstupem pro obory Hotelnictví, Cestovní ruch a obor Kuchař číšník: Žák (žákyně) se do školy bude oblékat tak, aby jejich oblečení odpovídalo celkové přípravě na povolání a profilu absolventa. oblečení má být praktické a vkusné maximální délka vlasů u chlapců nesmí přesáhnout límec košile za nevhodné oblečení pro žáka na půdě školy se považuje u chlapců a dívek - kalhoty typu maskáče nebo tepláky, vytahané mikiny, trička a mikiny s hanlivými nápisy či s propagací různých zakázaných hnutí, u dívek trička odhalující břišní partie. Zakazuje se: zdobení piercingem u dívek a chlapců nošení náušnic u chlapců nošení velkého množství náušnic u děvčat dlouhé vlasy u chlapců. Třídní učitel zodpovídá za dodržování zevnějšku svých žáků! Předepsané oblečení do učební praxe a laboratorního cvičení viz PŘÍLOHA Č. 6. IX. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Hodnocení a klasifikace žáků Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný. Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: velmi dobré uspokojivé neuspokojivé. 13

14 Celkové hodnocení žáka Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen takto: prospěl s vyznamenáním nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré prospěl nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný neprospěl má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný nebo nebyl na konci druhého pololetí hodnocen. Podrobná pravidla hodnocení žáků viz PŘÍLOHA Č. 7 Klasifikační řád. 1. Opatření ředitele školy žákům - úplným sirotkům může být přiznáváno ředitelstvím SŠHS Opava mimořádné stipendium z prostředků školy po souhlasu Krajského úřadu. Finanční prostředky jsou poskytovány z prostředků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. žákům sociálně slabým se individuálně zváží bezplatné zapůjčení učebnic sociální poměry v rodině musí být úředně doloženy pochvaly TU vyřizuje třídní učitel, ředitelské pochvaly - vyřizuje ředitel školy. K pravidlům konání komisionálních zkoušek viz PŘÍLOHA Č. 9. Studijní průkazy a vizitky Každý žák Střední školy hotelnictví a služeb a VOŠ Opava bude mít po dobu studia studijní průkaz, který si zakoupí v 1. ročníku. Studijní průkaz a žákovská knížka musí být opatřeny fotografií odpovídající věku majitele a razítkem školy. Každý žák T34 si zakoupí vizitku opatřenou fotografií, kterou je povinen viditelně nosit připnutou na oblečení po dobu vyučování. Studijní průkaz a vizitka je průkazem totožnosti žáka školy pro: vstup do budovy školy po vyučování (např. na cvičení OBK, ICT, nákupy LCV) pro vydání klíčů od šatny pro služby na recepci, služba provede zápis, komu klíče v průběhu vyučování vydala pro vyučování odborné praxe v cizích zařízeních. 2. Učební pomůcky Učební pomůcky ze školního učebnicového fondu budou žákům po prokázání sociálního znevýhodnění zapůjčovány bezplatně. Učebnice budou zapůjčovány žákům se sociálním znevýhodněním a žákům sociálně slabým školský zákon č. 561/2004 Sb., 27, odst LVK je součástí učebního plánu, jeho náklady hradí žáci v plné výši. 4. Výlety nebudou ředitelem školy povolovány v době školního vyučování. Žáci si mohou zvolit termíny: vedlejších prázdnin hlavních prázdnin. Škola nebude na tyto akce přispívat finančně. Účast vyučujících na těchto akcích je dobrovolná a je jejich soukromou cestou. Odborné exkurze schvaluje ředitel školy na základě návrhu předloženého vyučujícím nebo TU vždy do konce září příslušného školního roku. Před exkurzí musí být předložen její program řediteli školy a zástupci ředitele školy. Žáci musí být proškoleni o dodržování bezpečnostních předpisů. V případě dostatku finančních prostředků ve Sdružení rodičů a přátel hotelové školy, o.s. (platí pro T34) může občanské sdružení poskytnout finanční příspěvek na odborné exkurze. Příspěvky na odborné exkurze nejsou nárokové a budou záviset na: výši příspěvku třídy do Sdružení rodičů a přátel hotelové školy, o.s. (platí pro T34) druhu exkurze profilu třídy. 5. Úhrada způsobených škod žák bude hradit způsobenou škodu, ke které došlo úmyslně či jeho nedbalostí žák je povinen hlásit zjištěnou škodu na zdraví, majetku, penězích TU, jinému vyučujícímu nebo ostatním pracovníkům školy. Žáci střední školy dle Nařízení vlády 108/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů - 27 mají odpovědnost za škodu podle pracovně právních předpisů v některých zvláštních případech. Žáci střední školy odpovídají škole za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo praktickém vyučování nebo v přímé souvislosti s ním. Pokud ke škodě došlo při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídají žáci za škodu školskému zařízení (viz příloha). Spotřeba surovin v LCV a odborné praxi Spotřebu surovin v LCV na odborné praxi si hradí žáci v plné výši. Žáci ubytovaní na DM se mohou odhlásit z oběda jen na den LCV nebo praxe. O spotřebě musí být vedena řádná evidence včetně vyúčtování spotřeby na žáka v Kč a dokladu o zaplacení. 14

15 6. Práce v odborných učebnách Pro práci a výuku ve cvičných kuchyních, v učebnách s výpočetní technikou, bazénu, tělocvičně, v restauraci, v hotelích musí žáci udržovat provozní řád vyvěšený v uvedených místnostech. Nedodržování tohoto řádu bude řešeno kázeňským opatřením. Zodpovídá pedagogický dozor. 7. Pracovní oblečení Do výuky LCV, TOS a odborné praxe T34 a odborného výcviku H6 jsou žáci oblečeni v předepsaném pracovním oděvu. V hodinách TEV mají žáci nařízený cvičební úbor. 8. Úschova kol a motocyklů - úschova kol a motocyklů zabezpečených proti krádeži je umožněno v uzamčeném prostoru za kotelnou + na dvoře H6. Za klíče zodpovídá recepce a učitel kontrolující recepční činnost. Za případné poškození či zcizení kola (motocyklu) umístěného mimo vyhrazený prostor nebude škola brát zřetel. 9. Vzhledem k obchodnímu charakteru a profilu žáka oborů Hotelnictví a Cestovní ruch a také k tomu, že žáci v průběhu výuky především v odborných praktických předmětech, jak ve školním zařízení, tak v cizích zařízeních, přicházejí do styku a jsou jim svěřovány předměty a finanční prostředky na základě důvěry (hmotný majetek, DKP, potraviny atd.), bude posuzováno zcizení těchto předmětů, krácení tržeb, poškozování hosta při vyúčtování s ním velmi přísným kázeňským opatřením, a to až do vyloučení ze studia bez ohledu na to, ve kterém ročníku a fázi studia žák je. 10. Všichni žáci studijního oboru Hotelnictví a učebních oborů H6 musí mít platný zdravotní průkaz. 11. Žáci se budou přezouvat do obuvi, která odpovídá bezpečnostním předpisům a je estetická. X. MATURITNÍ ZKOUŠKA Probíhá dle vyhlášky MŠMT ČR o ukončování studia ve středních školách a učilištích. Žáci posledního ročníku T34 jsou povinni odevzdat prostřednictví TU přihlášku k maturitní zkoušce na sekretariát ředitele školy v termínu, který je určen v Organizaci školního roku, a to do Plány PMZ oboru Hotelnictví a Cestovní ruch vypracované Ing. Pavlínou Šmachovou, Mgr. Krejčím, Mgr. Šmídem a Mgr. Svrčinovou je součástí Organizace školního roku 2014/2015 na T34. Maturitní zkouška se ve školním roce 2014/2015 v oboru Hotelnictví skládá: ze společné části MZ, která obsahuje 2 povinné zkoušky: 1. povinná zkouška český jazyk (komplexní zkouška) 2. povinná zkouška cizí jazyk 1 (komplexní zkouška) nebo matematika a nepovinnou zkoušku: matematika cizí jazyk 2 občanský a společenskovědní základ z profilové části MZ, která obsahuje 3 povinné zkoušky: I. praktická zkouška z odborných předmětů II. teoretická zkouška z odborných předmětů III. volitelný předmět gastronomie, hygiena a výživa, cizí jazyk, matematika Maturitní zkouška se ve školním roce 2014/2015 v oboru Cestovní ruch skládá: ze společné části MZ, která obsahuje 2 povinné zkoušky: 1. povinná zkouška český jazyk (komplexní zkouška) 2. povinná zkouška cizí jazyk 1 (komplexní zkouška) nebo matematika a nepovinnou zkoušku: matematika cizí jazyk 2 občanský a společenskovědní základ Profilové části MZ, která obsahuje 3 povinné zkoušky: I. praktická zkouška z odborných předmětů II. teoretická zkouška z odborných předmětů III. volitelný předmět cizí jazyk nebo matematika Další podrobnosti viz příloha tabulky a rozpis profilových zkoušek pro oba obory. 15

16 Maturitní zkouška pro obor Podnikání se skládá: ze společné části MZ, která obsahuje 2 povinné zkoušky: 1. povinná zkouška český jazyk (komplexní zkouška) 2. povinná zkouška cizí jazyk 1 (komplexní zkouška) nebo matematika a nepovinnou zkoušku: matematika cizí jazyk 2 občanský a společenskovědní základ z profilové části MZ, která obsahuje 3 povinné zkoušky: I. praktická zkouška z odborných předmětů II. teoretická zkouška z odborných předmětů III. volitelný předmět cizí jazyk, matematika nebo odborný předmět V období školního vyučování, kdy je ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, již žák školu nenavštěvuje (pokud nekoná školou stanovené aktivity). Ředitel školy tak školním řádem podle 30 odst. 1 a 2, případně 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. upravuje harmonogram období vzdělávání školního roku, jehož součástí je vedle rozvrhu vyučovacích hodin i harmonogram zkoušek maturitní zkoušky. Totéž platí pro 3. ročník učňovských oborů. XI. OSTATNÍ 1. Žáci školy jsou povinni dodržovat organizační pokyny a vnitřní předpisy všech součástí školy. 2. Žáci školy jsou povinni respektovat právní normy ČR v celé šíři a v případě jejich porušování musí nést právní odpovědnost. 3. Žáci školy a ubytovaní žáci na DM jsou povinni respektovat pravidla občanského soužití, respektovat hodiny nočního klidu a respektovat i své okolí. 4. TU po dohodě s žáky třídy nahlásí do konce září řediteli školy návrh dvou žáků, kteří budou pracovat ve Studentské radě ředitele školy. Studentská rada je orgánem ředitele školy. 5. Za vzorné splnění povinností bude student vyznamenán ústní nebo písemnou pochvalou, v opačném případě bude trestán dle vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. 6. Daň ze závislé činnosti - TU upozorní žáky, kteří mají příjmy z brigád a jiných činností, že jsou povinni přiznat na FÚ výši příjmu pro výpočet daně ze závislé činnosti (daňové přiznání). Za dodržování tohoto školního řádu školy je odpovědný každý žák této školy. Všichni žáci se přičiňují o dobrou pověst školy, dělají čest své škole a třídě. Právní normy platné pro organizaci a průběh školního roku Ústavní zákon č. 1 Zákon č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004 (správní řád) ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 13/2005 Sb., ze dne 29. prosince 2004 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 374/2006 Sb., ze dne 17. července 2006, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., ze dne 24. září 2004 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Vyhláška č. 16/2005 Sb., ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 671/2004 Sb., ze dne 30. prosince 2004 o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání Vyhláška č. 177/2009 Sb., ze dne 10. června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 273/2011 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MŠMT ČR o domovech mládeže č. 108/2005 Sb. Vnitřní řád (školní řád) SŠHS a VOŠ Opava, p.o. Oborové normy pro provoz v zařízeních veřejného stravování a hotelnictví včetně všech dodatků Pedagogická dokumentace schválených studijních oborů na T34 a H6 a další právní normy ČR 16

17 Tento školní řád může být v průběhu roku doplněn nebo pozměněn podle potřeby školy a na základě změn právních norem. Doplňky a změny budou vydávány pod pořadovým číslem jako příloha. Školní řád byl vydán pro Střední školu hotelnictví a služeb a Vyšší odbornou školu, Opava, p. o. po předchozím projednání na pedagogické radě dne 25. srpna 2014 s účinností od 1. září schválen Školskou radou Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy, Opava, příspěvkové organizace. Školní řád vypracovali: Mgr. Martin Ruský Ing. Zuzana Mikulová Mgr. Lenka Svrčinová V Opavě dne Mgr. Martin Ruský, v. r. ředitel školy 17

pro střediska Tyršova 34 a Husova 6

pro střediska Tyršova 34 a Husova 6 pro střediska Tyršova 34 a Husova 6 PŘEDLOŽEN pedagogickým radám T34 a H6 30. 8. 2013 SCHVÁLEN Školskou radou SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava, p. o. 23. 10. 2013 SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ SE ŠKOLSKÝM ŘÁDEM A

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D 1. Práva žáků 1. Mají právo v určených časech (uvedených v dalším bodě Školního řádu) využívat výpočetní techniku a internet. 2. Mají

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

střední škola a vyšší odborná škola Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Čl. V

střední škola a vyšší odborná škola Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Čl. V Školní řád je k dispozici na internetu a v sekretariátu školy ČESKÁ LESNICKÁ AKADEMIE TRUTNOV střední škola a vyšší odborná škola 541 11 Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Ředitel ČLA v Trutnově, Lesnická

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pravidla pro odbornou a prázdninovou praxi žáků

Pravidla pro odbornou a prázdninovou praxi žáků Pravidla pro odbornou a prázdninovou praxi žáků Školní rok 2014/2015 První soukromá hotelová škola, s.r.o. Pravidla pro odbornou praxi a prázdninovou praxi žáků Č.j.: Účinnost od: 1. září 2014 Spisový

Více

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL Komenského nám. 22, PSČ 570 12, tel./fax 461 615705, tel. 461 614550 e-mail: vospspgs@vospspgs.cz; web: www.vospspgs.cz Š K O L N Í

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ŠKOLNÍ ŘÁD. SOŠ, SOU a OU Bystřice nad Pernštejnem

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ŠKOLNÍ ŘÁD. SOŠ, SOU a OU Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Ivo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Hradec Králové PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY Školní rok 2013/2014 Provozní řád jídelny Sídlo: Československé armády 274/55, 500 03 Hradec Králové IČO: 25262131 Telefon: 495

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBSAH: 1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 1.1 PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 1.2 POVINNOSTI ŽÁKŮ

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem školního řádu Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy)

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Vnitřní předpis č.: 11/2017 ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Školní řád platný od 1. 9. 2012 vypracován podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Bílá Lhota, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2016 Směrnice nabývá platnosti dne: 29.8.2016 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Nám. T.G.Masaryka 788 5.2. Školní řád - střední škola Platný a účinný od 1.11. 2010 Schválen Školskou radou 7.10. 2010 I. Práva žáků a zákonných zástupců

Více

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Vnitřní řád školní družiny 2017-2018 Školní družina (ŠD) se ve své činnosti řídí vyhláškou

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Základní škola Kolová, příspěvková organizace se sídlem Kolová 97, 362 14 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 666 / 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

I. Práva a povinnost žáků

I. Práva a povinnost žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydaný ředitelem Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické, Ústí nad Labem, Resslova 5 a je závazný pro žáky všech oborů. Školní řád vychází zejména ze zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD Vypracovala : Myslikovjanová Ivana, vedoucí vychovatelka Schválil : Mgr. Skýpalová Monika, statutární zástupce Pedagogická rada schválila dne : 29. 8. 2015

Více

Základní škola Litovel, Jungmannova 655 www.zsjl.cz. Školní řád. Vydaný dne 1.9. 2009 - 1 -

Základní škola Litovel, Jungmannova 655 www.zsjl.cz. Školní řád. Vydaný dne 1.9. 2009 - 1 - Školní řád Vydaný dne 1.9. 2009-1 - Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Práva a povinnosti žáků... 2 Práva žáků...2 Povinnosti žáků...3 Docházka do školy...3 Režim výuky ve škole...4 Režim při akcích mimo

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace. 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace. 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal: Ing. Pavel Řehoř, ředitel školy Schválila: školská rada dne 11. 10. 2012 Pedagogická

Více