Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby"

Transkript

1 Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje Daňové příjmy získává obec na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, převodem od příslušného finančního úřadu. 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1211 Daň z přidané hodnoty Daňové příjmy získává obec na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, převodem od příslušného finančního úřadu. 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1354 Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu Příjmy kraje z eurolicencí pro kamionovou dopravu (jen doplatky této úhrady od je poplatek nahrazen správním poplatkem pol. 1361) Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Tato položka je určena zejména pro příjem tzv. ekologické daně. Dále se položka použije pro případ, kdy jsou během rozpočtového roku přijaty zákony, na základě nichž vzniká nová poplatková povinnost a není vymezena speciální položka Správní poplatky Poplatky za výkon v přenesené působnosti (např. osvědčení o státním občanství, vidimace a legalizace, potvrzení ze sbírky listin, správní poplatky v rámci CZECH POINT). 2 Nedaňové příjmy 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem

2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací Zahrnuje příjmy z poskytování služeb, příp. výrobků organizací, nejsou-li vymezeny v obsahu jiné položky. Příjmy inkasované za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů; prodej pokutových bloků, služby nad rámec nájmu, kopírovací služby, příjmy za studie, posudky, apod. Dále zde zařadíme příjem za služby poskytované jiným územním samosprávným celkům, např. hodnocení projektů, tržby z prodeje propagačních materiálů. Na tuto položku se též zařazují příjmy peněžních prostředků, kterými obci někdo platí za to, že v jeho prospěch zřídil na své nemovitosti věcné břemeno mající povahu služby podle 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Patří sem i příspěvky obci od účastníků konferencí, veletrhů apod. Příspěvkové organizace obce - nařízený odvod do rozpočtu obce (z odpisů, provozu a z investičních fondů), nesankční typy odvodů (nepatří zde vratky poskytnutých dotací a dotačních programů příspěvkových organizací). Příspěvkové organizace obce - jiné příjmy z odvodů příspěvkových organizací, např. odvody z příjmů z prodeje nemovitého majetku ve správě a v prozatímní správě, sankční platby (penále a odvody za porušení rozpočtové kázně), odvody zůstatků finančních prostředků zrušených příspěvkových organizací, nikoliv např. vratky poskytnutých příspěvků, ty se zařadí v běžném rozpočtovém roce jako minusový záznam na položky 5331 a 6351 a v dalších rozpočtových letech na položku Na tuto položku se zaúčtuje i odvod za porušení rozpočtové kázně v případě, že příspěvková organizace zřízená obcí poruší rozpočtovou kázeň při hospodaření s prostředky z rozpočtu zřizovatele, které zřizovatel obdržel ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu, z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti nebo z Národního fondu Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků a jejich částí ve vlastnictví obce (bez budov) Příjmy z pronájmu ostatních Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (budov) a jejich částí ve vlastnictví obce. nemovitostí a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu movitého majetku (např. pronájem movitého majetku příspěvkovým organizacím) Ostatní příjmy z pronájmu majetku Souhrnné nájemné zahrnující společný pronájem, např. nemovitostí, movitých věcí, kdy nelze určit, která z položek je v nájemném rozhodující Příjmy z úroků (část) Příjmy z finančních prostředků uložených na bankovních účtech, příjmy z přijatých úroků ze směnek, prémie z prodeje vlastních dluhopisů, kterou je rozdíl mezi částkou, za níž se dluhopisy, které organizace vydala, prodaly, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku 8111, 8121, 8211 nebo 8221, je-li tento rozdíl kladný (je-li záporný, představuje diskont z prodeje dluhopisů a zařazuje se na položku 5141) Příjmy z podílů na zisku a dividend Podíly na zisku a dividendy od obchodních společností, u kterých je obec majitelem obchodního podílu či akcií. 2

3 2143 Kursové rozdíly v příjmech 2148 Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům Kursové rozdíly v příjmech vznikající při pořízení a následném zpětném odprodeji valut pro vybavení zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty. Kursové rozdíly v příjmech vznikající při splácení jistiny úvěru (půjčky) v zahraniční měně, při operacích s cizí měnou, zejména nákup a prodej valut ve směnárnách a bankách, při převodech mezi devizovým a korunovým účtem, při operacích s úvěry a přijatými nebo poskytnutými půjčkami v cizí měně. Položka se nepoužije při kurzových rozdílech při inkasu předepsané pohledávky nebo úhradě předepsaného závazku v cizí měně (celý příjem se zařadí na příslušnou položku, např. 4116). Na tuto položku jsou zařazeny kursové rozdíly v příjmech, a to bez ohledu na to, zda je tento rozdíl kladný nebo záporný. Příjmy z úroků podle dohod o swapech, termínovaných úrokových dohod a jiných dohod o forwardech a případně dohod o jiných finančních derivátech, s výjimkou podle dohod o devizových swapech vztahujících se k držitelům státních a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu Soudní poplatky Zahrnuje poplatky za řízení a za úkon podle zákona o soudních poplatcích. 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Patří sem sankční platby přijaté od subjektů, které se řídí rozpočtovou skladbou. Jsou to veškeré sankční platby přijaté od těchto subjektů s výjimkou těch, které patří na položky 1627, 1628, 1638, 1642, 1643 a Na tuto položku se zaúčtuje i odvod za porušení rozpočtové kázně v případě, že subjekt poruší rozpočtovou kázeň při hospodaření s veřejnými prostředky. Obec veškeré sankční platby poukazované jiným subjektům, řídícím se rozpočtovou skladbou, zařazuje na položku Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Jsou to veškeré sankční platby přijaté od těchto subjektů s výjimkou těch, které patří na položky 1627, 1628, 1638, 1642, 1643 a Na tuto položku se zaúčtuje i odvod za porušení rozpočtové kázně v případě, že subjekt poruší rozpočtovou kázeň při hospodaření s veřejnými prostředky. Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích státním rozpočtem, ve výdajích proti této položce stojí podseskupení položek 531x, 532x, 633x a 634x ( 6402). Příjmy inkasované krajem při finančním vypořádání s veřejným rozpočtem ústřední úrovně. Příjmy od jiných veřejných rozpočtů, které jsou kompenzacemi výdajů uskutečněných v minulých letech. Příjmy z finančního vypořádání od veřejných rozpočtů ústřední úrovně vyplacené kraji dodatečně (zpětně) Příjmy kraje z titulu vratek transferů (vyúčtování dotací, dotačních programů) poskytnutých krajem obcím, dobrovolným svazkům obcí a krajům v minulých rozpočtových obdobích ( 6402). Ve výdajích proti této položce stojí položka Jde o vztah obec - kraj, dobrovolný svazek obcí - kraj, kraj - kraj. 3

4 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z finančního vypořádání mezi regionální radou a krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo k vypořádání přes hranice kraje, použije se záznamová jednotka 028 ( 6402). Ve výdajích proti této položce stojí položka Vratky transferů (vyúčtování dotací, dotačních programů) poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích neveřejným subjektům a PO obcí ( 6402). Patří sem i vratky občanů u sociálních dávek vyplacených v minulých letech od občanských sdružení, charit apod. Vratky transferů uskutečněných v rozpočtovém období, kdy došlo k poskytnutí transferů, se účtují kompenzačně. 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředků, zejména materiálu, zásob a drobného dlouhodobého majetku (hmotného i nehmotného). Příjmy z prodeje majetku pořízeného původně z investičních prostředků, který byl prodán jako druhotná surovina (vyfrézovaný asfalt), materiál ke šrotování apod Přijaté neinvestiční dary Peněžité dary neopětované a fakultativní (nepatří zde dary od jiných veřejných rozpočtů nebo zahraničních státních organizací a mezinárodních institucí). Dárce si u nich nevymínil použití na investiční účel, nelze kompenzovat s položkou Přijaté pojistné náhrady Přijatá plnění od pojišťoven za pojistné události Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy Příjmy náhrad nákladů správního řízení, které účastník správního řízení platí paušální částkou správnímu orgánu za to, že správní řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, náhrady za způsobenou škodu na majetku, náhrady soudního řízení, náhrady za právní zastupování, vratky přeplatků záloh (elektřina, plyn, voda, apod.), které se vztahují k minulým rozpočtovým rokům, jistin, inkasované dobropisy týkající se plateb za zboží a služby, náhrady za způsobené škody fyzickými nebo právnickými osobami. Není podstatné, zda náhrady jsou vyplacené přímo subjekty, které škodu způsobily nebo jsou financované z jejich pojistek (např. náhrady pojišťovny ze zákonného pojištění povinného), ostatní přijaté transfery, pokud nejsou z veřejných rozpočtů. Na tuto položku se zařazují příjmy náhrad nákladů vážení podle zákona o pozemních komunikacích, příjmy kraje z úhrad, které vyplácí Ministerstvo financí podle 33 odst. 9 rozpočtových pravidel namísto úroků z jejich účtů určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu. Veškeré příspěvky a náhrady budou evidovány dle odvětví (příslušný odvětvový paragraf). Použije se pro došlé příjmy, které nelze identifikovat, a to do doby, než jsou zařazeny a přeúčtovány na odpovídající položku nebo jako mylné odeslány zpět plátci (na konci roku bez zůstatku). Mylné platby před jejich vrácením anebo příjmy za porušení rozpočtové kázně v průběhu roku převádějící se na depozitní účet obce do doby rozhodnutí orgánů obce se evidují na příslušných paragrafech, s výjimkou finančního vypořádání, kdy se příjem zařadí na Patří zde i vratky transferů minulých let, které byly 4

5 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody připsány na účet obce po finančním vypořádání ( 6402). Zahrnuje identifikované, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku ve třídě 2 (příjmy dotačního charakteru od institucí mimo veřejné rozpočty např. od Revolvingového fondu MŽP, propadlé jistiny vložených vkladů při výběrových řízeních, příjem ze smlouvy účelově určeného příspěvku právnickou osobou pro HZS). Poplatky za odběr podzemní vody podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 24 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků 2420 od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací Zahrnuje splátky půjček zejména od obecně prospěšných společností, nadací, sdružení, politických stran, církví, ale i obchodních společností, které nejsou založeny za účelem podnikání (bez paragrafu). Splátky poskytnutých půjček Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko (bez paragrafu). Splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí (bez paragrafu). KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 Kapitálové příjmy 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků Prodej pozemků ve vlastnictví obce Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 3114 Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého 3121 majetku 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené Prodej ostatních nemovitostí a jejich částí ve vlastnictví obce (prodej pozemku patřícího k prodávané budově, jestliže cenu nelze rozdělit). Prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku, zejména auta, počítače a další hmotný majetek, jehož pořizovací cena byla vyšší než 40 tis. Kč. Zahrnuje nejen příjmy za prodej strojů a zařízení, ale i uměleckých předmětů (evidované na účtu 032). Položka dále zahrnuje příjmy za prodej liniových staveb (vodovod, kanalizace, plynovod). Prodej programů, software, nehmotných výsledků výzkumu a vývoje, ocenitelná práva. Peněžité dary dobrovolné a neopětované (nepatří zde dary od jiných veřejných rozpočtů nebo zahraničních státních organizací a mezinárodních institucí), je-li tento dar účelově určen na kapitálové výdaje. Opětované příspěvky od fyzických a právnických osob na investiční účely. Příjmy vyplývající z dohod o sdílení nákladů s právnickou osobou, dále např. příjem ze smlouvy účelově určeného příspěvku právnickou osobou pro HZS. 5

6 32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 3201 Příjmy z prodeje akcií Prodej akcií nebo příjem při likvidaci akciové společnosti s následným převodem vypořádacího podílu Příjmy z prodeje majetkových podílů Prodej majetkových podílů, případně příjem z podílu na likvidačním zůstatku ve společnostech s ručením omezeným, komanditních společnostech, družstvech. Zahrnujeme sem dále příjmy ze snížení základního kapitálu společnosti. 4 Přijaté transfery 41 Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční převody z Národního fondu Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně PŘIJATÉ TRANSFERY Transfery z kapitoly - Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu (ÚZ 98xxx). Dotační neinvestiční tituly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu, v rámci souhrnného dotačního vztahu SR k rozpočtům krajů a obcím, nepodléhající finančnímu vypořádání (nejsou označovány účelovými znaky). Transfery ze Státního zemědělského intervenčního fondu, Státního fondu životního prostředí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu rozvoje bydlení, Státního fondu kinematografie a Státního fondu kultury (ÚZ 89, 90, 91, 92, 93, 94). Zahrnuje jiné transfery ze státního rozpočtu než uvedené v položkách 4111 a Transfery přijaté od orgánů státní správy (ministerstvo zemědělství, kultury, životního prostředí, vnitra, apod.), dotace od úřadů práce (aktivní politika zaměstnanosti), neinvestiční dotace v rámci informačního systému programového financování (ISPROFIN) a evropských prostředků na předfinancování projektu. Neinvestiční dotace v rámci programů pomoci od Evropské unie PHARE, ISPA, SAPARD, dotace ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti EU a kohezního fondu (UZ 95xxx). Transfery od příspěvkových organizací státu. Transfery od obcí (spoluúčast a prezentace na mezinárodních konferencích, spoluúčast na studiích, projektech, apod.). Transfery od jiných krajů (spoluúčast na studiích, projektech, videokonference, apod.). Použije se záznamová jednotka 028. Neinvestiční přijaté dotace od subjektů zřízených a fungujících podle 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Transfery od dobrovolných svazků obcí (spoluúčast a prezentace na mezinárodních konferencích, 6

7 spoluúčast na studiích, projektech, apod.) Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 4132 Převody z ostatních vlastních fondů Převody inkasované z běžných účtů podnikatelské činnosti. Převody z bankovních účtů peněžních fondů, které nepodléhají rozpočtové skladbě a jsou vedeny v účtové skupině 24 (např. převody z fondu cizích prostředků) Převody z rozpočtových účtů Interní převody mezi jednotlivými bankovními účty Ostatní převody z vlastních fondů Převody z účtů sociálních fondů, účelových fondů nemajících charakter všeobecných rezerv Neinvestiční přijaté transfery od cizích států Zahrnuje dotace od zahraničních vlád, regionálních či místních orgánů, vládních institucí apod Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 42 Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4218 Investiční převody z Národního fondu 4219 Ostatní investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí Transfery od obcí Investiční přijaté transfery od regionálních rad Přijaté neinvestiční transfery od mezinárodních institucí kromě Evropské unie. Přímý příjem neinvestičních prostředků od Evropské unie. Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv. Transfery z kapitoly - Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu (ÚZ 98xxx). Dotační tituly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu, v rámci finančního vztahu SR k rozpočtům krajů. Transfery ze Státního zemědělského intervenčního fondu, Státního fondu životního prostředí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu rozvoje bydlení, Státního fondu kinematografie a Státního fondu kultury (ÚZ 89, 90, 91, 92, 93, 94). Transfery přijaté od orgánů státní správy (ministerstvo zemědělství, kultury, životního prostředí atd.), investiční dotace v rámci informačního systému programového financování (ISPROFIN). Investiční dotace v rámci programů pomoci od Evropské unie PHARE, ISPA, SAPARD, dotace ze strukturálních fondů, fondu soudržnosti a kohezního fondu. Přijaté dotace ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programového financování reprodukce majetku. Investiční přijaté dotace od subjektů zřízených a fungujících podle 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 7

8 4231 Investiční přijaté transfery od cizích států Zahrnuje dotace od zahraničních vlád, regionálních či místních orgánů, vládních institucí, apod. BĚŽNÉ VÝDAJE 5 Běžné výdaje 50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Platy zaměstnanců obcí zařazených do obecního úřadu včetně odměn. Vymezení obsahu mzdových prostředků dle vyhlášky č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků, ve znění pozdějších předpisů. Refundace platů hrazené jiným organizacím, pokud není fakturovaná částka rozdělena na jednotlivé složky mzdy, účtuje se na položku celá. Zahrnuje především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr, odměny členům výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce (s výjimkou samotných zastupitelů, jejichž odměny se zařazují na položku 5023), odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů (podle 2884 až 2889 občanského zákoníku). Např. architektonická soutěž, tematické úkoly, odměny odborníkům za posudky. Odměny členům zastupitelstva obce (uvolněným i neuvolněným). Tato položka zahrnuje odstupné podle 67 a 68 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další odstupné podle 13 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Peněžité dary poskytované zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, paušální náhrady neuvolněných členů zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru. Např. práce v obecném zájmu. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví Refundace pojistného (sociální a zdravotní) jiným organizacím. Platby fyzickým nebo právnickým osobám, které jsou držiteli nehmotného majetku (ocenitelná informace i pro jiný subjekt, kterou lze držet a nakládat s ní), jejichž práva jsou chráněna zákony o ochraně duševního vlastnictví, umožňující vlastníkům nehmotného majetku (mimo počítačových programů) poskytovat jiným osobám oprávnění k jeho časově omezenému užívání. Platby za poskytnutí takového oprávnění, nemají 8

9 5042 Odměny za užití počítačových programů 5051 Mzdové náhrady povahu vlastnictví ani práva nájmu. Jedná se zejména o poplatky Ochrannému svazu autorskému o platby autorům za zpracování knihy, platby fotografovi za fotografie použité do knihy, platby za vytvoření filmu, platby za grafické ztvárnění webových stránek (kdy obec rámcově vymezí pouze obsah a cíle, ale z pohledu funkčního jde o web statický s možností úprav a vkládání textů) pokud nejsou nehmotným majetkem z pohledu rozpočtové skladby. Platby fyzickým nebo právnickým osobám, které jsou držiteli nehmotného majetku (ocenitelná informace i pro jiný subjekt, kterou lze držet a nakládat s ní), jejichž práva jsou chráněna zákony o ochraně duševního vlastnictví, umožňující vlastníkům nehmotného majetku - počítačových programů poskytovat jiným osobám oprávnění k jeho časově omezenému užívání. Platby za poskytnutí takového oprávnění, nemají povahu vlastnictví ani práva nájmu. Jedná se zejména o úhrady licence kancelářských počítačových programů, licence právních informačních systémů, pokud není nehmotným majetkem z pohledu rozpočtové skladby, vytvoření webových stránek (vč. grafického ztvárnění, funkčnosti řešení, napojení na programové vybavení atd.). Dále nájem počítačového programu na dobu delší než 1 rok. Náhrady zaměstnancům za újmu, která jim vznikla v důsledku toho, že jim organizace neoprávněně znemožnila práci, zejména tím, že je neoprávněně propustila (nebo např. zamezení práce z důvodu chemického postřiku v práci). Nepatří sem náhrady za jiné újmy, které zaměstnanci doznali v souvislosti s prací, například náhrady za pracovní úrazy (patří na položku 5192). 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Patří sem pouze nákup potravin, které se nepoužijí na pohoštění (ty patří na položku 5175), nákup ochranných nápojů a jiných potravin, např. voda v barelech na chodbách. Nákup oděvů a obuvi charakteru ochranných pomůcek uvedených ve vnitřním předpisu. Ochranné pomůcky hasičů. Nákup příručních lékárniček na pracovištích a jejich vybavení a nákup zdravotnického materiálu (v případě živelných či jiných katastrof). Nákup dresů pro účastníky sportovních her, ručníky, utěrky, povlečení, služební stejnokroje (uniformy), které nemají povahu ochranné pomůcky. Zhotovení prezentačních brožur a propagačních materiálů, knih dle vlastního zadání (veškeré knihy pořízené v rámci edičního plánu), pořízení učebnic, tisku, tiskovin, seznamů, zákonů, vyhlášek, norem a přímé náklady s pořízením související, např. balné, poštovné, dopravné. V případě, že na médiu převažuje hodnota informace (data), zařadí se na položku

10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5142 Kursové rozdíly ve výdajích Drobný hmotný dlouhodobý majetek splňující podmínky uvedené v 14 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ale i samostatné movité věci nepřesahující 40 tis. Kč i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou nebo stavbou vyjmenované v metodickém pokynu MF ČR k 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (např. projekční plátna, digitální přístroje a zařízení, fotoaparáty, kamery, telefony, nábytek, vlajky apod.). Na položku zařazujeme výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek a drobný hmotný majetek vedený v operativní evidenci dle Směrnice pro evidenci a správu.. Jedná se o majetek vedený v operativní evidenci, jehož použitelnost je delší než jeden rok (kalkulačky, skartátory, telefony, ventilátory, varné konvice, elektrospotřebiče, apod.). Dále se na položku zatřiďují i přímé náklady související s pořízením drobného dlouhodobého hmotného majetku ( 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.). Na tuto položku patří i technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (a to i drobného), které nepřesahuje 40 tis. Kč (na účetním dokladu je u této položky nutné uvádět, zda se jedná o pořízení technického zhodnocení či majetek vedený v operativní evidenci). Nákup materiálu, jehož hodnota je nižší než 3 tis. Kč a doba použitelnosti kratší než jeden rok. Zhotovení razítek, klíčů, zrcadel, map (pokud nejsou zboží), vizitek a komplimentek, prezentačních nebo reklamních předmětů, pořízení certifikátů, které jsou opatřeny znakem nebo logem obce, nebo příležitostná drobnost, která nepřesáhne hodnotu 500,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (např. propisky, tašky, samolepky, peněženky, bonboniéry, dárkové balíčky, nešumivá vína, apod.), květiny, rámování obrazů (pokud převažuje hodnota rámu nad službou), dodání hlavičkového papíru, formulářů, datových nosičů (prázdné), tonery, pořízení běžných kancelářských potřeb (tužky, fixy, lepidla, gumy, apod.), nákup drobného materiálu pro potřeby vlastních oprav a údržby, náplně pro sanitární techniku, platební karty CCS, čipové karty, zhotovení letáků (bez distribuce), diplomů, pozvánek, fotografií (pokud jsou předány na papíře), pořízení náhradních dílů (bez omezení ceny), technické zhodnocení prováděné svépomocí (materiál pro potřeby vlastních oprav a údržby), přímé náklady s pořízením související např. balné, poštovné, dopravné. Zhotovení hranečníku nebo informační tabule specifikující dané území. Výdaje na úroky z půjčených peněžních prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků běžných účtů apod. Nezahrnují se úroky, které v souladu s účtovou osnovou vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku. Na tuto položku patří i diskont z prodeje vlastních dluhopisů, kterým je rozdíl mezi částkou, za niž se dluhopisy, které organizace vydala, prodaly, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku 8111, 8121, 8211 nebo 8221, je-li tento rozdíl záporný (je-li kladný, představuje prémii z prodeje dluhopisů a patří na položku 2141). Kursové rozdíly ve výdajích vznikající při pořízení a následném zpětném odprodeji valut pro vybavení zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty, kursové rozdíly ve výdajích vznikající při splácení jistiny úvěru (půjčky) v zahraniční měně. Při operacích s cizí měnou, zejména nákup a prodej valut ve směnárnách a bankách, při převodech mezi devizovým a korunovým účtem, při operacích s úvěry a přijatými nebo poskytnutými půjčkami v cizí měně. Položka se nepoužije při kurzových rozdílech při inkasu předepsané 10

11 5144 Poplatky dluhové služby 5147 Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům pohledávky nebo úhradě předepsaného závazku v cizí měně (celý výdaj se zařadí na příslušnou položku, např. 5169). Na tuto položku jsou zařazeny kursové rozdíly ve výdajích, a to bez ohledu na to, zda tento rozdíl vyšel jako kladný nebo záporný. Jedná se o poplatky za možnost čerpání úvěrů a půjček. Poplatky za kontokorentní účet se zařadí na položku Výdaje na úroky podle dohod o swapech, termínovaných úrokových dohod a jiných dohod o forwardech a případně dohod o jiných finančních derivátech s výjimkou výdajů patřících na položku Jiné než úrokové výdaje vynakládané podle dohod o finančních derivátech se zařazují na položku Studená voda Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod Teplo Dálkově dodávaná tepelná energie, včetně tepla dodávaného z lokálního topení Elektrická energie Dodávaná elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Benzín, nafta, LPG, CNG a maziva pro služební vozidla obce, PHM do sekaček apod Nákup ostatních paliv a energie Stlačený vzduch Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Poštovné a další služby pošt, známky, výdaje na kreditování výplatních frankovacích strojů. Patří sem i výdaje na kurýrní a zásilkové služby, pořízení průkazu zmocněnce. Služby telefonních operátorů (pevné i mobilní sítě), telekomunikačních společností a úhrady za pronájmy technického vybavení (telefony, modemy), internet a elektronická pošta, poskytování domén, aktivační poplatky, SIM karty, telefonní karty, kompenzační úhrady zaměstnanců za použití služebních telefonů. Úhrada za zřizování, vedení a rušení účtů, bankovní výpisy, výpis z portfolia účtu cenných papírů, výběry v hotovosti, platební příkazy, poplatky za vedení kontokorentních účtů, pojistné komerčního pojištění, směnárenské poplatky, odpovědnost za škody mimo zákonné pojištění. Na tuto položku se zatřiďují zejména následující výdaje: pronájem kanceláří, budov, garáží, pozemků, tělocvičen, techniky, safesových schránek a dalších movitých věcí. Nájemné za nájem díla podle autorského zákona - např. počítačového programu, a to pouze v případě, že smluvní vztah bude mít charakter nájmu (musí zde být možnost vše po ukončení nájmu vrátit vlastníkovi nájmu). Výdaje podle smluv o nájmu počítačových programů patří na položku 5164 jen v případě, že jsou to smlouvy, podle nichž si obec najímá nebo vypůjčuje technické prostředky, na nichž jsou tyto programy zaznamenány, a z nichž je počítač může přímo převzít a obec je může používat nejvýše rok. Zařazují se zde výdaje na dodavatelské pořízení informací nemající povahu majetku ani technického zhodnocení (bez omezení ceny a doby použitelnosti), není podle zvláštního předpisu povinnost je zpracovávat a slouží obci k rozhodování: konzultace, poradenství, analýzy, studie zpracované externími experty nebo externími organizacemi (např. předprojektové studie), právní služby (např. návrhy smluvních dokumentů), služby daňových poradců, znalců, odhadců, poskytování informací prostřednictvím u, dodavatelsky zajišťovaný public relations, marketingový průzkum a pre-testy. Předprojektové studie, studie 11

12 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5169 Nákup ostatních služeb proveditelnosti, studie na rozvoj obce, studie na rozvoj cestovního ruchu, pokud nebudou souviset s pořízením majetku. Kurzy, školení, semináře, odborné stáže pro potřebu obce, školení řidičů a řidičů referentských vozidel. Na tuto položku se zahrnují také výdaje na stravování, pokud není známa jejich výše a z dokladu je nelze vyčíst, pokud jsou však na dokladu rozepsány částky na ubytování a stravování použije se pro ně speciální položka Storno poplatky uhrazené v souvislosti se školením a vzděláváním. Výdaje za dodavatelské pořízení informací, které se týkají počítačových programů, počítačového zpracování dat, informačních a komunikačních technologií a systémů, bez ohledu na to, zda organizace má povinnost podle zvláštních předpisů si je dát zpracovat. Jde zejména o tzv. outsourcing, kdy dodavatelská organizace na své technice vytváří prostředí pro objednatele k řešení agend. Jedná se zejména o: instalaci, nastavení, podporu provozu, konzultace k počítačovým programům, antivirovou ochranu, zálohování dat, konfigurace, aktualizace počítačových programů, udržovací poplatky, analýzy, studie k optimalizaci využívání počítačových programů nebo informačních a komunikačních technologií, legislativní update, udržovací poplatky, aktualizace počítačových programů, nastavení funkčnosti technologií a další služby, které lze zařadit pod informační a komunikační technologie. Zařazují se zde výdaje na služby nemající povahu pořízení majetku ani technického zhodnocení (bez omezení ceny a doby použitelnosti) s výjimkou výdajů na informační a komunikační technologie a systémy a výdajů souvisejících s právem duševního vlastnictví. V případě výdajů na pořízení informací, se zařazují výdaje, které má obec povinnost zpracovávat a převažuje informace nad hmotnou podstatou. Např.: - úhrady za revize a další služby prováděné na základě právních předpisů - výtahy, hasicí přístroje, motorová vozidla - STK a emise, elektro a plyno spotřebiče a zařízení, koncesionářské poplatky (rozhlas a televize), služby auditorů, - výdaje na správu majetku - mytí oken, úklid, kosení, biotechnické zásahy, výsadba stromků, nákup projektové dokumentace k opravám, ostraha objektu, - výdaje k získání podkladů k nemovitostem, pokud nesouvisí s realizací stavby - geometrické plány, geodetické práce, zpracování ortofotomapy, digitální katastrální mapa, zhotovení a instalace hranečníku, úhrada věcného břemene, jehož ocenění nepřesáhne 40 tis. Kč (pokud nelze zahrnout do ocenění pozemku nebo stavby), - výdaje na pořízení služeb (s výjimkou výdajů související s právem duševního vlastnictví) - znalecké posudky, odměny z titulu mandátních smluv, zhotovení a distribuce měsíčníku a plakátů, práce fotografa, kopírování nebo vyhotovení vícetisků, využívání informací z obsahu databází České tiskové kanceláře, výroba videoreportáží a uveřejňování na elektronických portálech, zabezpečení akcí např. veletrhů, 12

13 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení investičního fóra, apod., spoty (bez licencí), přípojky na veletrzích, překlady textů, tlumočení, mytí vozidel, posuzování zdravotních stavů, nákup služeb školitele za účelem školení cizích osob, odměny vystupujícím - honoráře, korektury textu, inzerce, oznámení o veřejných zakázkách, zpracování a vedení dat v národním onkologickém registru, parkovací poplatky, včetně nákladů spojených s úhradou taxislužby, které nejsou součástí cestovních náhrad, dodávka dopravy, výdaje za dodávku energie, pouze pokud nejsou na dokladu rozepsány, provádění průklestů křoví a stromů, pokud nejsou součástí dalších investičních prací, výdaje související s pořízením energetického auditu včetně průkazu energetické náročnosti a energetického štítku. Na tuto položku dále zatřiďujeme náklady na pořízení povodňových plánů, plánu rozvoje, plánu povodí, lesní vodohospodářské plány a jim obdobné plány, akční plány, studie proveditelnosti a jiné studie, které nebudou vstupovat do hmotného majetku, ostatní průzkumy, technické audity. Náklady spojené s likvidací objektu, kde není počítáno s novou výstavbou. Zpracování žádostí včetně příloh pro strukturální fondy. - úpravy nehmotného majetku (s výjimkou výdajů počítačových programů, počítačového zpracování dat na informačních a komunikačních technologií počítačových programů) prodloužení záruky na provedení servisních prací bezplatně, informace nebo data předaná na datových nosičích (CD, DVD) jako jsou fotografie, podklady k propagačním předmětům a datové soubory (jízdní řády), prezentace. - ostatní výdaje - příspěvek na stravování zaměstnanců, nákup stravenek, očkování při cestě do zahraničí, povolení ke vstupu a vjezdu, nákup vstupenek (např. veletrhy, exkurze apod.), internet na služební cestě, WebDesign (pouze tehdy, kdy obec vymezí podobu webových stránek jak z pohledu grafického, tak i funkčního a není tvůrcem realizována z pohledu autorského práva), dokumentace metodického a organizačního charakteru v podobě manuálů, směrnic, metodik, výdaje z titulu pořízení výstupů z Czech POINTU (např. list vlastnictví z Katastrálního úřadu, výpis z obchodního rejstříku apod). Dodavatelsky zajišťované služby, jejichž cílem je oprava a údržba hmotného majetku (např. servisní prohlídky služebních vozidel, servisní prohlídky kopírovacích strojů, výměna pneumatik, včetně vyvažovacích tělísek, restaurování stavebních objektů nebo movitých věcí apod.), nezahrnuje nákup materiálu na opravu. Na položku se zařazují rovněž náklady související s rekonstrukcí (opravou) kulturní památky, autorský dozor, technický dozor apod. Na tuto položku patří také daň z přidané hodnoty z přenesené daňové povinnosti za stavební práce provedené za účelem oprav nebo udržování majetku obce, kterou musí odvést příjemce plnění tj. obec (tzv. reverse charge), a to i v případě kdy máme nárok na odpočet na vstupu v plné výši. Jedná se o práce související s ekonomickou činností obce a nikoliv s výkonem veřejné správy. Pořízení softwaru, operačních systémů a jiných počítačových programů, jsou-li pořizovány jako nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč v jednotlivém případě (bez ohledu na dobu používání) a technické zhodnocení počítačových programů do 60 tisíc Kč. Patří zde výdaje na získání časově neomezeného oprávnění k užití počítačových programů podle licenčních smluv (autorského zákona) a smluv o podlicencích, jestliže toto oprávnění má povahu vlastnického práva, upgrade softwaru (rozšíření 13

14 funkčnosti programu, změna datové struktury, nové moduly, vyšší technologie uložení dat apod.), rozšíření programu samotného (zakoupené právo na vyšší objem zpracovávaných dat, více uživatelů, rozšíření přístupových práv apod.) Cestovné (tuzemské i zahraniční) Přímé výdaje k zajištění pracovních cest (vše co uznává zákon o cestovních náhradách) a cestovní náhrady, výdaje (doprava, stravování, ubytování, parkovací poplatky, rekreační poplatek) hrazené vlastním zaměstnancům (např. na ZOZ), pracovníkům zaměstnaným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, členům zastupitelstva obce, úhrady cestovních výdajů fyzickým osobám přijíždějícím ze zahraničí (nemusí být reciproční), cestovného zaměstnancům jiných organizací (refundace), úhrada cestovních výdajů delegací a návštěv apod., storno poplatky uhrazené v souvislosti se služební cestou. Servisní poplatky za vystavení letenky účtované jinou společností, než letenka, se zařazují na položku U uvolněných členů zastupitelstva obce a tajemníka obecního úřadu se výdaje za parkovné týkající se pracovní cesty kratší než 5 hodin zařazují na položku 5169, u pracovní cesty delší než 5 hodin na položku Pohoštění Občerstvení (káva, čaj, oplatky, nápoje a další občerstvení, včetně dovozu) - nutné rozepisovat, slavnostní obědy, cateringové služby (mimo náklady na nájemné a služby nesouvisející s pohoštěním), jednorázové nádobí podávané současně s pohoštěním Účastnické poplatky na konference Poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích (účastník je součástí aktivní výměny informací) Nákup uměleckých předmětů Zahrnuje nákupy věcí umělecké, kulturní či historické hodnoty, jejichž cílem není výzdoba a doplnění interiérů a exteriérů. Jde především o nákupy sbírek, expozic Nájemné za nájem s právem koupě Nájemné hrazené dle leasingových smluv Ostatní nákupy jinde nezařazené Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, jehož pořizovací cena je do 60 tis. Kč a doba použitelnosti je nad 1 rok (kromě počítačových programů ty patří na položku 5172) a technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku do 60 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje na získání časově neomezeného oprávnění k užití práva podle licenčních smluv (autorského zákona) a smluv o podlicencích, jestliže toto oprávnění má povahu vlastnického práva např. www stránky, GIS. Dále se na položku zařazují výdaje na úhradu nákladů na pořízení zahraniční dálniční známky a poplatky, ekologické plakety (nakupovány v ČR nebo v zahraničí), poplatky za vstupní víza do cizích zemí, paušální příspěvek na ošatné, příspěvek na jazykové vzdělávání, výdaje na nákup pohledávek, náhrady za používání vlastního motorového vozidla pro potřeby organizace, odměny za archeologické nálezy, náhrady z neplatných kupních smluv, výdaje na prodloužení záruky (pokud byl úkon realizován až po zařazení majetku do užívání) Poskytované zálohy vlastní pokladně Účtování výdajové pokladny včetně výběru hotovosti z bankovního účtu do pokladny Ostatní poskytované zálohy a jistiny Trvalé jistiny na karty CCS, poskytnuté zálohy na výdaje plynoucí z mandátních a příkazních smluv. 14

15 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a jiné sankční platby zaplacené v obchodních vztazích (např. pokuta za pozdě uhrazenou fakturu, sankční platby zdravotním pojišťovnám), pokuty hrazené jiným rozpočtům patří na položku Náhrady za újmy, které obec způsobila nebo vznikly v souvislosti s výkonem práce pro ni - pracovní úrazy, bolestné, náhrady majetkové újmy, náhrady soudních řízení, úhrady advokátům a notářům zastupujícím klienty z úřední povinnosti, náhrady účastníků správního řízení, ÚOHS - úhrada nákladů správního řízení, úhrada nákladů bývalému zaměstnavateli vyplývající z dohody o setrvání v pracovním poměru, náhrada stěhovacích nákladů, náhrada za vyvlastnění, náhrady škod podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, náhrady cestovného hrazeného fyzickým osobám související se správním řízením apod. Úhrady prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy v důsledku plnění veřejné služby (zajištění dopravní obslužnosti). Nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru (např. dárkové koše, dárkové sklo, aj.). (Vždy rozepsat komu a u jaké příležitosti - nutno doložit usnesení orgánu obce, který rozhodl o poskytnutí daru.) Odvody podle 81 odst. 2 písm. c) a 82 a 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Patří sem náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí u pracovníků zastupitelských úřadů a stálých misí a jejich rodinných příslušníků, poskytování náhrad zaměstnancům pracujícím v zahraničí, položka bude používána s 6223 (např. stálé zastoupení obce v zahraničí, ale pokud se platí výdaje např. na energie zatřídíme na položku speciální 5154 atd.). Výdaje na nákupy, které nelze zařadit na jiné položky těchto výdajů. 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám Poskytnuté neinvestiční transfery (např. dotace fyzickým osobám provozujícím podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, kromě činnosti finanční, dále finanční dary s ÚZ 209, členské příspěvky s ÚZ 208). Patří sem i transfery těmito fyzickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 124 až 140). Nepatří zde dotace a příspěvky osobám, které mají přiděleno IČ na činnost, která není předmětem dotace či příspěvku. V tomto případě bude použita položka

16 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční transfery spolkům Poskytnuté neinvestiční transfery (např. dotace, finanční dary s ÚZ 209, členské příspěvky s ÚZ 208) subjektům zřízeným podle obchodního zákoníku (veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem, společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem a družstvům) a dalších předpisů jako právnickým osobám vyvíjejícím podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s výjimkou transferů patřících na položku Patří sem neinvestiční transfery i neinvestiční transfery těmito právnickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 124 až 140). Patří sem i příspěvek Hospodářské komoře, dotace na provoz soukromým školám ÚZ Neinvestiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance podle zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 124 až 140), pokud by byly těmito subjekty zřízeny. Neinvestiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, Správě železniční dopravní cesty, Vinařskému fondu a akciové společnosti PPP Centrum. Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 124 až 140), pokud by byly těmito subjekty zřízeny. Poskytnuté neinvestiční transfery např. státním podnikům. Poskytnuté neinvestiční transfery (např. finanční dary s ÚZ 209, členské příspěvky s ÚZ 208), patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 124 až 140), zřízeným obecně prospěšnými společnostmi podle zákona č. 248/1995 Sb., jestliže se tímto zákonem, zrušeným novým občanským zákoníkem, i nadále řídí. Poskytnuté neinvestiční transfery (např. finanční dary s ÚZ 209, členské příspěvky s ÚZ 208) spolkům vzniklým dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 124 až 140), zřízeným spolky. Zahrnují i neinvestiční transfery hasičům, myslivcům, zahrádkářům, sportovcům, uměleckým souborům. 16

17 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Poskytnuté neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem registrovaným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 124 až 140), zřízeným církvemi a náboženskými společnostmi. Patří sem i příspěvky charitě. Patří sem neinvestiční transfery, nejsou-li zařaditelné na některou z předchozích položek zejména transfery fundacím (nadacím a nadačním fondům) a ústavům. Zahrnují se zde i transfery různým tuzemským neziskovým organizacím (např. Asociaci krajů), finanční dary s ÚZ 209, členské příspěvky s ÚZ 208, příspěvky do veřejných sbírek, které se zaměřují i na pomoc v zahraničí, záplavy, zemětřesení, války, atd. Peněžní a věcná ocenění (ceny a odměny) podnikatelským právnickým osobám nejen podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výhercům soutěží. Nepoužije se ÚZ 202. Peněžní a věcná ocenění neziskovým a podobným právnickým osobám (např. cena nebo odměny za přínos neziskového subjektu pro obec, region). 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Poskytnutí finančních prostředků do státního rozpočtu, např. poskytnutí finančních prostředků na kulturní akce apod. Obec použije tuto položku např. při poskytnutí transferů organizačním složkám státu (např. hasičské sbory, Policie ČR, aj.). Poskytnuté neinvestiční transfery (např. dotace) obcím. Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi. Peněžní dary obcím (nepoužije se ÚZ 201). Poskytnuté neinvestiční transfery (např. dotace) kraji. Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným krajem (použít záznamovou jednotku 035). Neinvestiční transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté neinvestiční transfery (např. dotace) dobrovolným svazkům obcí (mikroregionům). Neinvestiční příspěvky na provoz (účelově určené i neúčelové příspěvky na provoz), které obec poskytuje zřízeným příspěvkovým organizacím, s výjimkou neinvestičních příspěvků, které obec poskytuje zřízeným příspěvkovým organizacím z peněžních prostředků, které za tím účelem obdržel od jiného veřejného rozpočtu (ty patří na položku 5336) Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční transfery poskytované vysokým školám. 17

18 5333 Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi Neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 124 až 140), zřízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami patří na příslušné položky podseskupení 521 a 522, na které patří jejich zřizovatelé Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převod jiným vlastním fondům a účtům nemající charakter veřejných rozpočtů 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5361 Nákup kolků Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o peněžní prostředky z transferů, které obdržela obec účelově z veřejného rozpočtu od jiného subjektu (vazba na 4 položky v příjmech), a to i neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů. Na tuto položku se zařazují transfery svým zřízeným příspěvkovým organizací, u kterých plní úlohu prostředníků. Transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými subjekty. Prostředky na přímé náklady vzdělávání právnickým osobám, které vykonávají činnost škol a školských zařízení zřízených obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Zahrnuje převod do sociálního fondu ( 6330). Zahrnuje příděl vlastního příspěvku z bankovního účtu fondu na účet sdružených prostředků (vratka přes položku 4132). Zahrnuje převod ze sociálního fondu (např. při ročním zúčtování zálohového přídělu do fondu) a interní převody mezi jednotlivými bankovními účty ( 6330). Zahrnuje převod prostředků do ostatních zřízených fondů (Zajišťovací fond, Regionální rozvojový fond, aj.) Pořízení kolkových známek k úhradě daní a poplatků obce vůči státu, pokud nevstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku. Na položku zahrnujeme také výdaje na nákup kolků nutných k návrhu zápisu obchodní společnosti do obchodního rejstříku. 18

19 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí Na tuto položku patří jen platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Platby krajům, obcím a státním fondům jsou na položce Nezahrnuje platby daní a poplatků, pokud vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku (např. odvod za odnětí zemědělské půdy a poplatků za odnětí lesní půdy, poplatky za zápis do katastru nemovitostí apod.). Daň z přidané hodnoty sem patří jen v případě, že ji obec platí územnímu finančnímu orgánu samostatně. Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty, kterou organizace zaplatila územnímu finančnímu orgánu a ten ji nebo její část obci vrací, ať už jako přeplatek nebo nadměrný odpočet. V tomto případě přijímá obec tyto prostředky kompenzačně, a to i v případě, že přijímá prostředky za minulé období. Na položku 5362 však nepatří daň z přidané hodnoty placená v přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge). Daň z přidané hodnoty placená z přenesené daňové povinnosti za stavební práce se zařazuje na položku 5171 nebo 6121 podle účelu těchto prací. Patří sem i nákup dálničních známek v tuzemsku a nákup a úhrada za užívání ochranných známek. Úhrada nákladů insolvenčního řízení. Úhrada sankcí za porušení obecně závazných předpisů, jejichž příjemcem jsou veřejné rozpočty. Odvody, penále a pokuty za porušení rozpočtové kázně, sociálnímu zabezpečení, státním fondům, finančním úřadům. Nepatří zde sankce z obchodních vztahů (pol. 5191). Platby z finančního vypořádání vůči rozpočtům centrální úrovně (příslušných ministerstev). Vratky transferů poskytnuté v předcházejících obdobích z jiného rozpočtu. (V případě obcí jsou vypořádávány průtokově položkou 2221). Nezahrnuje finanční vypořádání mezi krajem a obcemi (položka 5366). Platby daní a poplatků, jestliže jejich příjemcem jsou kraje, obce nebo státní fondy. Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání minulých let hrazené obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji nebo naopak výdaje krajů hrazené obcím, dobrovolným svazkům obcí a krajům z titulu finančního vypořádání minulých let. Jde o vztah obec - kraj, dobrovolný svazek obcí - kraj, kraj - kraj. Výdaje z finančního vypořádání mezi regionální radou a krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo k vypořádání přes hranice kraje, použije se záznamová jednotka Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5424 Náhrady mezd v době nemoci Na tuto položku zařazuje obec peněžní prostředky, které vydává svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Patří sem i stejná plnění podle jiných zákonů, například zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (jedná se o uvolněné členy zastupitelstva obce). Odpočitatelná část náhrad patří kompenzačně na položku

20 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Použije se při odpovědnosti obce, např. za újmy při úrazu v objektech ve vlastnictví obce. Bolestné a pracovní úrazy, které jsou zaviněny činností organizace patří na položku Stipendia žákům, studentům a doktorandům Výdaje hrazené např. v rámci projektu podpora mobility pracovníků výzkumu a vývoje Dary obyvatelstvu Peněžité dary poskytované obyvatelstvu (ne vlastním zaměstnancům) Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Dotace a příspěvky poskytnuté fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty (nemají přidělené IČ na činnost, která je předmětem dotace či příspěvku) a podnikatelům na jinou než podnikatelskou činnost. Peněžní nebo věcná ocenění fyzickým osobám nebo u obce odměny v různých soutěžích. Odměny (peněžité ceny) z veřejných soutěží a veřejných příslibů (podle 847 a 852 občanského zákoníku) patří na položku Odměny výhercům soutěží. Příspěvky zaměstnancům ze sociálního fondu (ošatné, příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na životní pojištění, příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, finanční kredit na čipové karty zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu) a peněžité příspěvky na občerstvení členům zastupitelstva obce. 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 5531 Peněžní dary do zahraničí 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Členské příspěvky mezinárodním organizacím, příspěvky euroregionům (např. Institutu evropských regionů, Evropskému sdružení pro územní spolupráci TRITIA, aj.), příspěvky partnerským regionům. Poskytnuté peněžní dary do zahraničí (z důvodu živelných a ekologických katastrof), zejména pod 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, že peněžní dar je poskytován do zahraničí, má při zařazení na položku přednost před skutečností, že je poskytován subjektu určitého druhu, a proto jeli např. poskytován nadaci v zahraničí, nezařadí se na položku 5229, ale Neinvestiční transfery do zahraničí. 56 Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem. Neinvestiční návratné transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších přepisů. 20

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Metodika návaznosti rozpočtové skladby na výnosové a nákladové účty pro ÚSC a svazky obcí v roce 2018 SÚ - náklady

Metodika návaznosti rozpočtové skladby na výnosové a nákladové účty pro ÚSC a svazky obcí v roce 2018 SÚ - náklady Metodika návaznosti rozpočtové skladby na výnosové a nákladové účty pro ÚSC a svazky obcí v roce 2018 SÚ - náklady Položka rozpočtové skladby 513x Nákup materiálu (kromě 5138) u 5139 i v případě nákupu

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2019 Datum do 31.01.2019 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2017 Datum do 31.12.2017 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143 2151

Více

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2020 až 2022 tis. Kč STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020-2022 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, skutečnosti a střednědobého výhledu rozpočtu

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2018 Datum do 31.01.2018 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143 2151

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2017 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2017 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2017 až 2019 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2017-2019 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 Podrobný přehled o plnění a čerpání za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 (v Kč) Třída 1 - Daňové příjmy 4 183 076 000,00 4 174 312 640,00 4 013 758 451,74 96,15 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Stránka 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1119 Zrušené daně,

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2008-2010 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2002-2010 v tis. Kč 2007 schválený rozpočet 1 342 407,0 1 544 739,0

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 27 395 790 1 171 270 28 567 060 0000 1111 Daň

Více

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 13 790 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 380 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 390 000,00 1121 Daň

Více

Organizace Název položky Kč

Organizace Název položky Kč Město Bechyně Rozpočet na rok 2015 Paragraf PŘÍJMY Položk a Organizace Název položky Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 12 510 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00 OBEC SRNÍ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 I. PŘÍJMY v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50,00 0000 1113 Daň z příjmů

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto :

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2019. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2018 Popis Popis Rozpočet uprav. Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 23 015 520 Položka R o

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Schválený rozpočet obce Lichoceves na rok 2019 schválený v rámci 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2018 PŘÍJMY

Schválený rozpočet obce Lichoceves na rok 2019 schválený v rámci 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2018 PŘÍJMY Rozpočet - závazné ukazatele rok 2019 IČO: 00640735 strana: 1/5 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2008

Rozpočet Obce Studenec na rok 2008 Číslo řádku Rozpočet Obce Studenec na rok 2008 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Rozpočet roku 2007 Skutečnost roku 2007 Rozpočet na rok 2008 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 580 2 893 2 700 2 Daň

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017 Příloha č. 5 Výdaje jednotlivých ORJ a příjmy v členění dle rozpočtové sklady SOUHRNNÉ UKAZATELE Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Daňové příjmy 91 510 000,00 92 491 960,00 116 739 669,86

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Rozpočet obce Lichoceves na rok 2018 návrh FV k projednání zastupitelstvem obce PŘÍJMY

Rozpočet obce Lichoceves na rok 2018 návrh FV k projednání zastupitelstvem obce PŘÍJMY Rozpočet - závazné ukazatele rok 2018 IČO: 00640735 strana: 1/5 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2007

Rozpočet Obce Studenec na rok 2007 Rozpočet Obce Studenec na rok 2007 Číslo řádku Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Rozpočet Skutečnost roku 2006 roku 2006 Rozpočet na rok 2007 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 580 2 592 2 580 2 Daň

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: )

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 Změna Příjmy 4 294 600,00

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/5 schválené v rámci programu 8. zasedání zastupitelstva obce dne 6. srpna 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/5 schválené v rámci programu 8. zasedání zastupitelstva obce dne 6. srpna 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. schválené v rámci programu 8. zasedání zastupitelstva obce dne 6. srpna 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna RO Příjmy

Více

Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh

Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh Rozpočet města Kraslice na rok 2018- výdaje odvětvově (v tis. Kč) Par. Pol. Popis BĚŽNÉ VÝDAJE 2016 2017 2017 2018 Skutečnost SR UR Návrh 104 072,19 110 056,39 122 350,20 123 072,35 1014 Ozdravování hospodář.

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 20,000 20,000 5,808 29,04% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 5,808 29,04% 2141 Vnitřní obchod 145,000 145,000 72,716 50,15% 5021 Ostatní

Více

ÚZ SÚ AÚ AÚ I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu

ÚZ SÚ AÚ AÚ I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu A.Náklady celkem - účtová tř. 5 14 013 0 14 013 I. Náklady z činnosti 14 010 0 14 010 Spotřeba materiálu 501 450 0 450 z toho: potraviny pro klienty, žáky 030X 000X potraviny pro zaměstnance 036X 009X

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Poniklá IČO 276006 Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta Poniklá čp. 65 Poniklá 51242 Poniklá Kontaktní údaje telefon fax

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice 2016 IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Tršice čp. 50 Tršice 78357

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Přehled o plnění rozpočtu k

Přehled o plnění rozpočtu k Přehled o plnění rozpočtu k 31.10.2018 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 2 936 000,00 2 936 000,00 2 435 815,52 1112 daň z příjmů fyzických

Více

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace projektu 6012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Kunčice nad Labem 2017 IČO 278033 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Kunčice nad Labem

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Účetní jednotka: Název: Město Unhošť Sídlo: Unhošť /Pasiva Pomocný analytický přehled IČ: 00235075 Právní forma: ÚSC Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení: 16.2.2016 13:38:31 Příloha č. 2a

Více

CELKEM po zahrnutí financování :

CELKEM po zahrnutí financování : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2018. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2017 Popis Popis Rozpočet upravený Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 21 810 080 Položka R

Více

Schválený rozpočet rok 2018

Schválený rozpočet rok 2018 Schválený rozpočet rok 2018 Očekávané plnění (rozpočet po změnách) Schválený rozpočet na 2018 rok 2019 Obec Valchov ROZPOČET NA ROK 2019 PŘÍJMY: položka: 1111 daň z příjmu FO placená plátci 1 050 000 Kč

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00295647 Město Velká Bíteš Sestavený

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

PŘÍJMY. rozpočet po RO 2016/4 RO 2016/ , , , , , , , , , ,00

PŘÍJMY. rozpočet po RO 2016/4 RO 2016/ , , , , , , , , , ,00 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/5 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 12. září 2016 (odsouhlasené v rámci programu 14. zasedání zastupitelstva

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Ministerstvo financí

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Ministerstvo financí Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 10 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Fin 2-12m I.

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 28. Červenec 2010

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 28. Červenec 2010 Výkaz příjmů a výdajů 28. Červenec 2010 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 16110000 Poj. na důch.pojištění od zaměstnavatele 9 644,00 9 644,00 Pojistné na důcho. pojištění od 1611** zaměstnavatelů 9 644,00 9 644,00 Pojistné

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 505/00 Sb. ve znění pozdějších R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 25 218 780 498 830 25 717 610 0000 1111 Daň z

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Valašská Polanka IČO 304361 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Valašská Polanka

Více