Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby"

Transkript

1 Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje Daňové příjmy získává obec na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, převodem od příslušného finančního úřadu. 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1211 Daň z přidané hodnoty Daňové příjmy získává obec na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, převodem od příslušného finančního úřadu. 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1354 Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu Příjmy kraje z eurolicencí pro kamionovou dopravu (jen doplatky této úhrady od je poplatek nahrazen správním poplatkem pol. 1361) Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Tato položka je určena zejména pro příjem tzv. ekologické daně. Dále se položka použije pro případ, kdy jsou během rozpočtového roku přijaty zákony, na základě nichž vzniká nová poplatková povinnost a není vymezena speciální položka Správní poplatky Poplatky za výkon v přenesené působnosti (např. osvědčení o státním občanství, vidimace a legalizace, potvrzení ze sbírky listin, správní poplatky v rámci CZECH POINT). 2 Nedaňové příjmy 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem

2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací Zahrnuje příjmy z poskytování služeb, příp. výrobků organizací, nejsou-li vymezeny v obsahu jiné položky. Příjmy inkasované za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů; prodej pokutových bloků, služby nad rámec nájmu, kopírovací služby, příjmy za studie, posudky, apod. Dále zde zařadíme příjem za služby poskytované jiným územním samosprávným celkům, např. hodnocení projektů, tržby z prodeje propagačních materiálů. Na tuto položku se též zařazují příjmy peněžních prostředků, kterými obci někdo platí za to, že v jeho prospěch zřídil na své nemovitosti věcné břemeno mající povahu služby podle 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Patří sem i příspěvky obci od účastníků konferencí, veletrhů apod. Příspěvkové organizace obce - nařízený odvod do rozpočtu obce (z odpisů, provozu a z investičních fondů), nesankční typy odvodů (nepatří zde vratky poskytnutých dotací a dotačních programů příspěvkových organizací). Příspěvkové organizace obce - jiné příjmy z odvodů příspěvkových organizací, např. odvody z příjmů z prodeje nemovitého majetku ve správě a v prozatímní správě, sankční platby (penále a odvody za porušení rozpočtové kázně), odvody zůstatků finančních prostředků zrušených příspěvkových organizací, nikoliv např. vratky poskytnutých příspěvků, ty se zařadí v běžném rozpočtovém roce jako minusový záznam na položky 5331 a 6351 a v dalších rozpočtových letech na položku Na tuto položku se zaúčtuje i odvod za porušení rozpočtové kázně v případě, že příspěvková organizace zřízená obcí poruší rozpočtovou kázeň při hospodaření s prostředky z rozpočtu zřizovatele, které zřizovatel obdržel ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu, z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti nebo z Národního fondu Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků a jejich částí ve vlastnictví obce (bez budov) Příjmy z pronájmu ostatních Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (budov) a jejich částí ve vlastnictví obce. nemovitostí a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu movitého majetku (např. pronájem movitého majetku příspěvkovým organizacím) Ostatní příjmy z pronájmu majetku Souhrnné nájemné zahrnující společný pronájem, např. nemovitostí, movitých věcí, kdy nelze určit, která z položek je v nájemném rozhodující Příjmy z úroků (část) Příjmy z finančních prostředků uložených na bankovních účtech, příjmy z přijatých úroků ze směnek, prémie z prodeje vlastních dluhopisů, kterou je rozdíl mezi částkou, za níž se dluhopisy, které organizace vydala, prodaly, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku 8111, 8121, 8211 nebo 8221, je-li tento rozdíl kladný (je-li záporný, představuje diskont z prodeje dluhopisů a zařazuje se na položku 5141) Příjmy z podílů na zisku a dividend Podíly na zisku a dividendy od obchodních společností, u kterých je obec majitelem obchodního podílu či akcií. 2

3 2143 Kursové rozdíly v příjmech 2148 Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům Kursové rozdíly v příjmech vznikající při pořízení a následném zpětném odprodeji valut pro vybavení zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty. Kursové rozdíly v příjmech vznikající při splácení jistiny úvěru (půjčky) v zahraniční měně, při operacích s cizí měnou, zejména nákup a prodej valut ve směnárnách a bankách, při převodech mezi devizovým a korunovým účtem, při operacích s úvěry a přijatými nebo poskytnutými půjčkami v cizí měně. Položka se nepoužije při kurzových rozdílech při inkasu předepsané pohledávky nebo úhradě předepsaného závazku v cizí měně (celý příjem se zařadí na příslušnou položku, např. 4116). Na tuto položku jsou zařazeny kursové rozdíly v příjmech, a to bez ohledu na to, zda je tento rozdíl kladný nebo záporný. Příjmy z úroků podle dohod o swapech, termínovaných úrokových dohod a jiných dohod o forwardech a případně dohod o jiných finančních derivátech, s výjimkou podle dohod o devizových swapech vztahujících se k držitelům státních a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu Soudní poplatky Zahrnuje poplatky za řízení a za úkon podle zákona o soudních poplatcích. 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Patří sem sankční platby přijaté od subjektů, které se řídí rozpočtovou skladbou. Jsou to veškeré sankční platby přijaté od těchto subjektů s výjimkou těch, které patří na položky 1627, 1628, 1638, 1642, 1643 a Na tuto položku se zaúčtuje i odvod za porušení rozpočtové kázně v případě, že subjekt poruší rozpočtovou kázeň při hospodaření s veřejnými prostředky. Obec veškeré sankční platby poukazované jiným subjektům, řídícím se rozpočtovou skladbou, zařazuje na položku Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Jsou to veškeré sankční platby přijaté od těchto subjektů s výjimkou těch, které patří na položky 1627, 1628, 1638, 1642, 1643 a Na tuto položku se zaúčtuje i odvod za porušení rozpočtové kázně v případě, že subjekt poruší rozpočtovou kázeň při hospodaření s veřejnými prostředky. Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích státním rozpočtem, ve výdajích proti této položce stojí podseskupení položek 531x, 532x, 633x a 634x ( 6402). Příjmy inkasované krajem při finančním vypořádání s veřejným rozpočtem ústřední úrovně. Příjmy od jiných veřejných rozpočtů, které jsou kompenzacemi výdajů uskutečněných v minulých letech. Příjmy z finančního vypořádání od veřejných rozpočtů ústřední úrovně vyplacené kraji dodatečně (zpětně) Příjmy kraje z titulu vratek transferů (vyúčtování dotací, dotačních programů) poskytnutých krajem obcím, dobrovolným svazkům obcí a krajům v minulých rozpočtových obdobích ( 6402). Ve výdajích proti této položce stojí položka Jde o vztah obec - kraj, dobrovolný svazek obcí - kraj, kraj - kraj. 3

4 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z finančního vypořádání mezi regionální radou a krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo k vypořádání přes hranice kraje, použije se záznamová jednotka 028 ( 6402). Ve výdajích proti této položce stojí položka Vratky transferů (vyúčtování dotací, dotačních programů) poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích neveřejným subjektům a PO obcí ( 6402). Patří sem i vratky občanů u sociálních dávek vyplacených v minulých letech od občanských sdružení, charit apod. Vratky transferů uskutečněných v rozpočtovém období, kdy došlo k poskytnutí transferů, se účtují kompenzačně. 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředků, zejména materiálu, zásob a drobného dlouhodobého majetku (hmotného i nehmotného). Příjmy z prodeje majetku pořízeného původně z investičních prostředků, který byl prodán jako druhotná surovina (vyfrézovaný asfalt), materiál ke šrotování apod Přijaté neinvestiční dary Peněžité dary neopětované a fakultativní (nepatří zde dary od jiných veřejných rozpočtů nebo zahraničních státních organizací a mezinárodních institucí). Dárce si u nich nevymínil použití na investiční účel, nelze kompenzovat s položkou Přijaté pojistné náhrady Přijatá plnění od pojišťoven za pojistné události Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy Příjmy náhrad nákladů správního řízení, které účastník správního řízení platí paušální částkou správnímu orgánu za to, že správní řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, náhrady za způsobenou škodu na majetku, náhrady soudního řízení, náhrady za právní zastupování, vratky přeplatků záloh (elektřina, plyn, voda, apod.), které se vztahují k minulým rozpočtovým rokům, jistin, inkasované dobropisy týkající se plateb za zboží a služby, náhrady za způsobené škody fyzickými nebo právnickými osobami. Není podstatné, zda náhrady jsou vyplacené přímo subjekty, které škodu způsobily nebo jsou financované z jejich pojistek (např. náhrady pojišťovny ze zákonného pojištění povinného), ostatní přijaté transfery, pokud nejsou z veřejných rozpočtů. Na tuto položku se zařazují příjmy náhrad nákladů vážení podle zákona o pozemních komunikacích, příjmy kraje z úhrad, které vyplácí Ministerstvo financí podle 33 odst. 9 rozpočtových pravidel namísto úroků z jejich účtů určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu. Veškeré příspěvky a náhrady budou evidovány dle odvětví (příslušný odvětvový paragraf). Použije se pro došlé příjmy, které nelze identifikovat, a to do doby, než jsou zařazeny a přeúčtovány na odpovídající položku nebo jako mylné odeslány zpět plátci (na konci roku bez zůstatku). Mylné platby před jejich vrácením anebo příjmy za porušení rozpočtové kázně v průběhu roku převádějící se na depozitní účet obce do doby rozhodnutí orgánů obce se evidují na příslušných paragrafech, s výjimkou finančního vypořádání, kdy se příjem zařadí na Patří zde i vratky transferů minulých let, které byly 4

5 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody připsány na účet obce po finančním vypořádání ( 6402). Zahrnuje identifikované, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku ve třídě 2 (příjmy dotačního charakteru od institucí mimo veřejné rozpočty např. od Revolvingového fondu MŽP, propadlé jistiny vložených vkladů při výběrových řízeních, příjem ze smlouvy účelově určeného příspěvku právnickou osobou pro HZS). Poplatky za odběr podzemní vody podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 24 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků 2420 od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací Zahrnuje splátky půjček zejména od obecně prospěšných společností, nadací, sdružení, politických stran, církví, ale i obchodních společností, které nejsou založeny za účelem podnikání (bez paragrafu). Splátky poskytnutých půjček Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko (bez paragrafu). Splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí (bez paragrafu). KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 Kapitálové příjmy 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků Prodej pozemků ve vlastnictví obce Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 3114 Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého 3121 majetku 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené Prodej ostatních nemovitostí a jejich částí ve vlastnictví obce (prodej pozemku patřícího k prodávané budově, jestliže cenu nelze rozdělit). Prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku, zejména auta, počítače a další hmotný majetek, jehož pořizovací cena byla vyšší než 40 tis. Kč. Zahrnuje nejen příjmy za prodej strojů a zařízení, ale i uměleckých předmětů (evidované na účtu 032). Položka dále zahrnuje příjmy za prodej liniových staveb (vodovod, kanalizace, plynovod). Prodej programů, software, nehmotných výsledků výzkumu a vývoje, ocenitelná práva. Peněžité dary dobrovolné a neopětované (nepatří zde dary od jiných veřejných rozpočtů nebo zahraničních státních organizací a mezinárodních institucí), je-li tento dar účelově určen na kapitálové výdaje. Opětované příspěvky od fyzických a právnických osob na investiční účely. Příjmy vyplývající z dohod o sdílení nákladů s právnickou osobou, dále např. příjem ze smlouvy účelově určeného příspěvku právnickou osobou pro HZS. 5

6 32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 3201 Příjmy z prodeje akcií Prodej akcií nebo příjem při likvidaci akciové společnosti s následným převodem vypořádacího podílu Příjmy z prodeje majetkových podílů Prodej majetkových podílů, případně příjem z podílu na likvidačním zůstatku ve společnostech s ručením omezeným, komanditních společnostech, družstvech. Zahrnujeme sem dále příjmy ze snížení základního kapitálu společnosti. 4 Přijaté transfery 41 Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční převody z Národního fondu Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně PŘIJATÉ TRANSFERY Transfery z kapitoly - Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu (ÚZ 98xxx). Dotační neinvestiční tituly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu, v rámci souhrnného dotačního vztahu SR k rozpočtům krajů a obcím, nepodléhající finančnímu vypořádání (nejsou označovány účelovými znaky). Transfery ze Státního zemědělského intervenčního fondu, Státního fondu životního prostředí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu rozvoje bydlení, Státního fondu kinematografie a Státního fondu kultury (ÚZ 89, 90, 91, 92, 93, 94). Zahrnuje jiné transfery ze státního rozpočtu než uvedené v položkách 4111 a Transfery přijaté od orgánů státní správy (ministerstvo zemědělství, kultury, životního prostředí, vnitra, apod.), dotace od úřadů práce (aktivní politika zaměstnanosti), neinvestiční dotace v rámci informačního systému programového financování (ISPROFIN) a evropských prostředků na předfinancování projektu. Neinvestiční dotace v rámci programů pomoci od Evropské unie PHARE, ISPA, SAPARD, dotace ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti EU a kohezního fondu (UZ 95xxx). Transfery od příspěvkových organizací státu. Transfery od obcí (spoluúčast a prezentace na mezinárodních konferencích, spoluúčast na studiích, projektech, apod.). Transfery od jiných krajů (spoluúčast na studiích, projektech, videokonference, apod.). Použije se záznamová jednotka 028. Neinvestiční přijaté dotace od subjektů zřízených a fungujících podle 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Transfery od dobrovolných svazků obcí (spoluúčast a prezentace na mezinárodních konferencích, 6

7 spoluúčast na studiích, projektech, apod.) Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 4132 Převody z ostatních vlastních fondů Převody inkasované z běžných účtů podnikatelské činnosti. Převody z bankovních účtů peněžních fondů, které nepodléhají rozpočtové skladbě a jsou vedeny v účtové skupině 24 (např. převody z fondu cizích prostředků) Převody z rozpočtových účtů Interní převody mezi jednotlivými bankovními účty Ostatní převody z vlastních fondů Převody z účtů sociálních fondů, účelových fondů nemajících charakter všeobecných rezerv Neinvestiční přijaté transfery od cizích států Zahrnuje dotace od zahraničních vlád, regionálních či místních orgánů, vládních institucí apod Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 42 Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4218 Investiční převody z Národního fondu 4219 Ostatní investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí Transfery od obcí Investiční přijaté transfery od regionálních rad Přijaté neinvestiční transfery od mezinárodních institucí kromě Evropské unie. Přímý příjem neinvestičních prostředků od Evropské unie. Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv. Transfery z kapitoly - Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu (ÚZ 98xxx). Dotační tituly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu, v rámci finančního vztahu SR k rozpočtům krajů. Transfery ze Státního zemědělského intervenčního fondu, Státního fondu životního prostředí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu rozvoje bydlení, Státního fondu kinematografie a Státního fondu kultury (ÚZ 89, 90, 91, 92, 93, 94). Transfery přijaté od orgánů státní správy (ministerstvo zemědělství, kultury, životního prostředí atd.), investiční dotace v rámci informačního systému programového financování (ISPROFIN). Investiční dotace v rámci programů pomoci od Evropské unie PHARE, ISPA, SAPARD, dotace ze strukturálních fondů, fondu soudržnosti a kohezního fondu. Přijaté dotace ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programového financování reprodukce majetku. Investiční přijaté dotace od subjektů zřízených a fungujících podle 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 7

8 4231 Investiční přijaté transfery od cizích států Zahrnuje dotace od zahraničních vlád, regionálních či místních orgánů, vládních institucí, apod. BĚŽNÉ VÝDAJE 5 Běžné výdaje 50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Platy zaměstnanců obcí zařazených do obecního úřadu včetně odměn. Vymezení obsahu mzdových prostředků dle vyhlášky č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků, ve znění pozdějších předpisů. Refundace platů hrazené jiným organizacím, pokud není fakturovaná částka rozdělena na jednotlivé složky mzdy, účtuje se na položku celá. Zahrnuje především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr, odměny členům výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce (s výjimkou samotných zastupitelů, jejichž odměny se zařazují na položku 5023), odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů (podle 2884 až 2889 občanského zákoníku). Např. architektonická soutěž, tematické úkoly, odměny odborníkům za posudky. Odměny členům zastupitelstva obce (uvolněným i neuvolněným). Tato položka zahrnuje odstupné podle 67 a 68 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další odstupné podle 13 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Peněžité dary poskytované zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, paušální náhrady neuvolněných členů zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru. Např. práce v obecném zájmu. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví Refundace pojistného (sociální a zdravotní) jiným organizacím. Platby fyzickým nebo právnickým osobám, které jsou držiteli nehmotného majetku (ocenitelná informace i pro jiný subjekt, kterou lze držet a nakládat s ní), jejichž práva jsou chráněna zákony o ochraně duševního vlastnictví, umožňující vlastníkům nehmotného majetku (mimo počítačových programů) poskytovat jiným osobám oprávnění k jeho časově omezenému užívání. Platby za poskytnutí takového oprávnění, nemají 8

9 5042 Odměny za užití počítačových programů 5051 Mzdové náhrady povahu vlastnictví ani práva nájmu. Jedná se zejména o poplatky Ochrannému svazu autorskému o platby autorům za zpracování knihy, platby fotografovi za fotografie použité do knihy, platby za vytvoření filmu, platby za grafické ztvárnění webových stránek (kdy obec rámcově vymezí pouze obsah a cíle, ale z pohledu funkčního jde o web statický s možností úprav a vkládání textů) pokud nejsou nehmotným majetkem z pohledu rozpočtové skladby. Platby fyzickým nebo právnickým osobám, které jsou držiteli nehmotného majetku (ocenitelná informace i pro jiný subjekt, kterou lze držet a nakládat s ní), jejichž práva jsou chráněna zákony o ochraně duševního vlastnictví, umožňující vlastníkům nehmotného majetku - počítačových programů poskytovat jiným osobám oprávnění k jeho časově omezenému užívání. Platby za poskytnutí takového oprávnění, nemají povahu vlastnictví ani práva nájmu. Jedná se zejména o úhrady licence kancelářských počítačových programů, licence právních informačních systémů, pokud není nehmotným majetkem z pohledu rozpočtové skladby, vytvoření webových stránek (vč. grafického ztvárnění, funkčnosti řešení, napojení na programové vybavení atd.). Dále nájem počítačového programu na dobu delší než 1 rok. Náhrady zaměstnancům za újmu, která jim vznikla v důsledku toho, že jim organizace neoprávněně znemožnila práci, zejména tím, že je neoprávněně propustila (nebo např. zamezení práce z důvodu chemického postřiku v práci). Nepatří sem náhrady za jiné újmy, které zaměstnanci doznali v souvislosti s prací, například náhrady za pracovní úrazy (patří na položku 5192). 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Patří sem pouze nákup potravin, které se nepoužijí na pohoštění (ty patří na položku 5175), nákup ochranných nápojů a jiných potravin, např. voda v barelech na chodbách. Nákup oděvů a obuvi charakteru ochranných pomůcek uvedených ve vnitřním předpisu. Ochranné pomůcky hasičů. Nákup příručních lékárniček na pracovištích a jejich vybavení a nákup zdravotnického materiálu (v případě živelných či jiných katastrof). Nákup dresů pro účastníky sportovních her, ručníky, utěrky, povlečení, služební stejnokroje (uniformy), které nemají povahu ochranné pomůcky. Zhotovení prezentačních brožur a propagačních materiálů, knih dle vlastního zadání (veškeré knihy pořízené v rámci edičního plánu), pořízení učebnic, tisku, tiskovin, seznamů, zákonů, vyhlášek, norem a přímé náklady s pořízením související, např. balné, poštovné, dopravné. V případě, že na médiu převažuje hodnota informace (data), zařadí se na položku

10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5142 Kursové rozdíly ve výdajích Drobný hmotný dlouhodobý majetek splňující podmínky uvedené v 14 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ale i samostatné movité věci nepřesahující 40 tis. Kč i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou nebo stavbou vyjmenované v metodickém pokynu MF ČR k 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (např. projekční plátna, digitální přístroje a zařízení, fotoaparáty, kamery, telefony, nábytek, vlajky apod.). Na položku zařazujeme výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek a drobný hmotný majetek vedený v operativní evidenci dle Směrnice pro evidenci a správu.. Jedná se o majetek vedený v operativní evidenci, jehož použitelnost je delší než jeden rok (kalkulačky, skartátory, telefony, ventilátory, varné konvice, elektrospotřebiče, apod.). Dále se na položku zatřiďují i přímé náklady související s pořízením drobného dlouhodobého hmotného majetku ( 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.). Na tuto položku patří i technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (a to i drobného), které nepřesahuje 40 tis. Kč (na účetním dokladu je u této položky nutné uvádět, zda se jedná o pořízení technického zhodnocení či majetek vedený v operativní evidenci). Nákup materiálu, jehož hodnota je nižší než 3 tis. Kč a doba použitelnosti kratší než jeden rok. Zhotovení razítek, klíčů, zrcadel, map (pokud nejsou zboží), vizitek a komplimentek, prezentačních nebo reklamních předmětů, pořízení certifikátů, které jsou opatřeny znakem nebo logem obce, nebo příležitostná drobnost, která nepřesáhne hodnotu 500,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (např. propisky, tašky, samolepky, peněženky, bonboniéry, dárkové balíčky, nešumivá vína, apod.), květiny, rámování obrazů (pokud převažuje hodnota rámu nad službou), dodání hlavičkového papíru, formulářů, datových nosičů (prázdné), tonery, pořízení běžných kancelářských potřeb (tužky, fixy, lepidla, gumy, apod.), nákup drobného materiálu pro potřeby vlastních oprav a údržby, náplně pro sanitární techniku, platební karty CCS, čipové karty, zhotovení letáků (bez distribuce), diplomů, pozvánek, fotografií (pokud jsou předány na papíře), pořízení náhradních dílů (bez omezení ceny), technické zhodnocení prováděné svépomocí (materiál pro potřeby vlastních oprav a údržby), přímé náklady s pořízením související např. balné, poštovné, dopravné. Zhotovení hranečníku nebo informační tabule specifikující dané území. Výdaje na úroky z půjčených peněžních prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků běžných účtů apod. Nezahrnují se úroky, které v souladu s účtovou osnovou vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku. Na tuto položku patří i diskont z prodeje vlastních dluhopisů, kterým je rozdíl mezi částkou, za niž se dluhopisy, které organizace vydala, prodaly, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku 8111, 8121, 8211 nebo 8221, je-li tento rozdíl záporný (je-li kladný, představuje prémii z prodeje dluhopisů a patří na položku 2141). Kursové rozdíly ve výdajích vznikající při pořízení a následném zpětném odprodeji valut pro vybavení zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty, kursové rozdíly ve výdajích vznikající při splácení jistiny úvěru (půjčky) v zahraniční měně. Při operacích s cizí měnou, zejména nákup a prodej valut ve směnárnách a bankách, při převodech mezi devizovým a korunovým účtem, při operacích s úvěry a přijatými nebo poskytnutými půjčkami v cizí měně. Položka se nepoužije při kurzových rozdílech při inkasu předepsané 10

11 5144 Poplatky dluhové služby 5147 Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům pohledávky nebo úhradě předepsaného závazku v cizí měně (celý výdaj se zařadí na příslušnou položku, např. 5169). Na tuto položku jsou zařazeny kursové rozdíly ve výdajích, a to bez ohledu na to, zda tento rozdíl vyšel jako kladný nebo záporný. Jedná se o poplatky za možnost čerpání úvěrů a půjček. Poplatky za kontokorentní účet se zařadí na položku Výdaje na úroky podle dohod o swapech, termínovaných úrokových dohod a jiných dohod o forwardech a případně dohod o jiných finančních derivátech s výjimkou výdajů patřících na položku Jiné než úrokové výdaje vynakládané podle dohod o finančních derivátech se zařazují na položku Studená voda Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod Teplo Dálkově dodávaná tepelná energie, včetně tepla dodávaného z lokálního topení Elektrická energie Dodávaná elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Benzín, nafta, LPG, CNG a maziva pro služební vozidla obce, PHM do sekaček apod Nákup ostatních paliv a energie Stlačený vzduch Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Poštovné a další služby pošt, známky, výdaje na kreditování výplatních frankovacích strojů. Patří sem i výdaje na kurýrní a zásilkové služby, pořízení průkazu zmocněnce. Služby telefonních operátorů (pevné i mobilní sítě), telekomunikačních společností a úhrady za pronájmy technického vybavení (telefony, modemy), internet a elektronická pošta, poskytování domén, aktivační poplatky, SIM karty, telefonní karty, kompenzační úhrady zaměstnanců za použití služebních telefonů. Úhrada za zřizování, vedení a rušení účtů, bankovní výpisy, výpis z portfolia účtu cenných papírů, výběry v hotovosti, platební příkazy, poplatky za vedení kontokorentních účtů, pojistné komerčního pojištění, směnárenské poplatky, odpovědnost za škody mimo zákonné pojištění. Na tuto položku se zatřiďují zejména následující výdaje: pronájem kanceláří, budov, garáží, pozemků, tělocvičen, techniky, safesových schránek a dalších movitých věcí. Nájemné za nájem díla podle autorského zákona - např. počítačového programu, a to pouze v případě, že smluvní vztah bude mít charakter nájmu (musí zde být možnost vše po ukončení nájmu vrátit vlastníkovi nájmu). Výdaje podle smluv o nájmu počítačových programů patří na položku 5164 jen v případě, že jsou to smlouvy, podle nichž si obec najímá nebo vypůjčuje technické prostředky, na nichž jsou tyto programy zaznamenány, a z nichž je počítač může přímo převzít a obec je může používat nejvýše rok. Zařazují se zde výdaje na dodavatelské pořízení informací nemající povahu majetku ani technického zhodnocení (bez omezení ceny a doby použitelnosti), není podle zvláštního předpisu povinnost je zpracovávat a slouží obci k rozhodování: konzultace, poradenství, analýzy, studie zpracované externími experty nebo externími organizacemi (např. předprojektové studie), právní služby (např. návrhy smluvních dokumentů), služby daňových poradců, znalců, odhadců, poskytování informací prostřednictvím u, dodavatelsky zajišťovaný public relations, marketingový průzkum a pre-testy. Předprojektové studie, studie 11

12 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5169 Nákup ostatních služeb proveditelnosti, studie na rozvoj obce, studie na rozvoj cestovního ruchu, pokud nebudou souviset s pořízením majetku. Kurzy, školení, semináře, odborné stáže pro potřebu obce, školení řidičů a řidičů referentských vozidel. Na tuto položku se zahrnují také výdaje na stravování, pokud není známa jejich výše a z dokladu je nelze vyčíst, pokud jsou však na dokladu rozepsány částky na ubytování a stravování použije se pro ně speciální položka Storno poplatky uhrazené v souvislosti se školením a vzděláváním. Výdaje za dodavatelské pořízení informací, které se týkají počítačových programů, počítačového zpracování dat, informačních a komunikačních technologií a systémů, bez ohledu na to, zda organizace má povinnost podle zvláštních předpisů si je dát zpracovat. Jde zejména o tzv. outsourcing, kdy dodavatelská organizace na své technice vytváří prostředí pro objednatele k řešení agend. Jedná se zejména o: instalaci, nastavení, podporu provozu, konzultace k počítačovým programům, antivirovou ochranu, zálohování dat, konfigurace, aktualizace počítačových programů, udržovací poplatky, analýzy, studie k optimalizaci využívání počítačových programů nebo informačních a komunikačních technologií, legislativní update, udržovací poplatky, aktualizace počítačových programů, nastavení funkčnosti technologií a další služby, které lze zařadit pod informační a komunikační technologie. Zařazují se zde výdaje na služby nemající povahu pořízení majetku ani technického zhodnocení (bez omezení ceny a doby použitelnosti) s výjimkou výdajů na informační a komunikační technologie a systémy a výdajů souvisejících s právem duševního vlastnictví. V případě výdajů na pořízení informací, se zařazují výdaje, které má obec povinnost zpracovávat a převažuje informace nad hmotnou podstatou. Např.: - úhrady za revize a další služby prováděné na základě právních předpisů - výtahy, hasicí přístroje, motorová vozidla - STK a emise, elektro a plyno spotřebiče a zařízení, koncesionářské poplatky (rozhlas a televize), služby auditorů, - výdaje na správu majetku - mytí oken, úklid, kosení, biotechnické zásahy, výsadba stromků, nákup projektové dokumentace k opravám, ostraha objektu, - výdaje k získání podkladů k nemovitostem, pokud nesouvisí s realizací stavby - geometrické plány, geodetické práce, zpracování ortofotomapy, digitální katastrální mapa, zhotovení a instalace hranečníku, úhrada věcného břemene, jehož ocenění nepřesáhne 40 tis. Kč (pokud nelze zahrnout do ocenění pozemku nebo stavby), - výdaje na pořízení služeb (s výjimkou výdajů související s právem duševního vlastnictví) - znalecké posudky, odměny z titulu mandátních smluv, zhotovení a distribuce měsíčníku a plakátů, práce fotografa, kopírování nebo vyhotovení vícetisků, využívání informací z obsahu databází České tiskové kanceláře, výroba videoreportáží a uveřejňování na elektronických portálech, zabezpečení akcí např. veletrhů, 12

13 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení investičního fóra, apod., spoty (bez licencí), přípojky na veletrzích, překlady textů, tlumočení, mytí vozidel, posuzování zdravotních stavů, nákup služeb školitele za účelem školení cizích osob, odměny vystupujícím - honoráře, korektury textu, inzerce, oznámení o veřejných zakázkách, zpracování a vedení dat v národním onkologickém registru, parkovací poplatky, včetně nákladů spojených s úhradou taxislužby, které nejsou součástí cestovních náhrad, dodávka dopravy, výdaje za dodávku energie, pouze pokud nejsou na dokladu rozepsány, provádění průklestů křoví a stromů, pokud nejsou součástí dalších investičních prací, výdaje související s pořízením energetického auditu včetně průkazu energetické náročnosti a energetického štítku. Na tuto položku dále zatřiďujeme náklady na pořízení povodňových plánů, plánu rozvoje, plánu povodí, lesní vodohospodářské plány a jim obdobné plány, akční plány, studie proveditelnosti a jiné studie, které nebudou vstupovat do hmotného majetku, ostatní průzkumy, technické audity. Náklady spojené s likvidací objektu, kde není počítáno s novou výstavbou. Zpracování žádostí včetně příloh pro strukturální fondy. - úpravy nehmotného majetku (s výjimkou výdajů počítačových programů, počítačového zpracování dat na informačních a komunikačních technologií počítačových programů) prodloužení záruky na provedení servisních prací bezplatně, informace nebo data předaná na datových nosičích (CD, DVD) jako jsou fotografie, podklady k propagačním předmětům a datové soubory (jízdní řády), prezentace. - ostatní výdaje - příspěvek na stravování zaměstnanců, nákup stravenek, očkování při cestě do zahraničí, povolení ke vstupu a vjezdu, nákup vstupenek (např. veletrhy, exkurze apod.), internet na služební cestě, WebDesign (pouze tehdy, kdy obec vymezí podobu webových stránek jak z pohledu grafického, tak i funkčního a není tvůrcem realizována z pohledu autorského práva), dokumentace metodického a organizačního charakteru v podobě manuálů, směrnic, metodik, výdaje z titulu pořízení výstupů z Czech POINTU (např. list vlastnictví z Katastrálního úřadu, výpis z obchodního rejstříku apod). Dodavatelsky zajišťované služby, jejichž cílem je oprava a údržba hmotného majetku (např. servisní prohlídky služebních vozidel, servisní prohlídky kopírovacích strojů, výměna pneumatik, včetně vyvažovacích tělísek, restaurování stavebních objektů nebo movitých věcí apod.), nezahrnuje nákup materiálu na opravu. Na položku se zařazují rovněž náklady související s rekonstrukcí (opravou) kulturní památky, autorský dozor, technický dozor apod. Na tuto položku patří také daň z přidané hodnoty z přenesené daňové povinnosti za stavební práce provedené za účelem oprav nebo udržování majetku obce, kterou musí odvést příjemce plnění tj. obec (tzv. reverse charge), a to i v případě kdy máme nárok na odpočet na vstupu v plné výši. Jedná se o práce související s ekonomickou činností obce a nikoliv s výkonem veřejné správy. Pořízení softwaru, operačních systémů a jiných počítačových programů, jsou-li pořizovány jako nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč v jednotlivém případě (bez ohledu na dobu používání) a technické zhodnocení počítačových programů do 60 tisíc Kč. Patří zde výdaje na získání časově neomezeného oprávnění k užití počítačových programů podle licenčních smluv (autorského zákona) a smluv o podlicencích, jestliže toto oprávnění má povahu vlastnického práva, upgrade softwaru (rozšíření 13

14 funkčnosti programu, změna datové struktury, nové moduly, vyšší technologie uložení dat apod.), rozšíření programu samotného (zakoupené právo na vyšší objem zpracovávaných dat, více uživatelů, rozšíření přístupových práv apod.) Cestovné (tuzemské i zahraniční) Přímé výdaje k zajištění pracovních cest (vše co uznává zákon o cestovních náhradách) a cestovní náhrady, výdaje (doprava, stravování, ubytování, parkovací poplatky, rekreační poplatek) hrazené vlastním zaměstnancům (např. na ZOZ), pracovníkům zaměstnaným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, členům zastupitelstva obce, úhrady cestovních výdajů fyzickým osobám přijíždějícím ze zahraničí (nemusí být reciproční), cestovného zaměstnancům jiných organizací (refundace), úhrada cestovních výdajů delegací a návštěv apod., storno poplatky uhrazené v souvislosti se služební cestou. Servisní poplatky za vystavení letenky účtované jinou společností, než letenka, se zařazují na položku U uvolněných členů zastupitelstva obce a tajemníka obecního úřadu se výdaje za parkovné týkající se pracovní cesty kratší než 5 hodin zařazují na položku 5169, u pracovní cesty delší než 5 hodin na položku Pohoštění Občerstvení (káva, čaj, oplatky, nápoje a další občerstvení, včetně dovozu) - nutné rozepisovat, slavnostní obědy, cateringové služby (mimo náklady na nájemné a služby nesouvisející s pohoštěním), jednorázové nádobí podávané současně s pohoštěním Účastnické poplatky na konference Poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích (účastník je součástí aktivní výměny informací) Nákup uměleckých předmětů Zahrnuje nákupy věcí umělecké, kulturní či historické hodnoty, jejichž cílem není výzdoba a doplnění interiérů a exteriérů. Jde především o nákupy sbírek, expozic Nájemné za nájem s právem koupě Nájemné hrazené dle leasingových smluv Ostatní nákupy jinde nezařazené Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, jehož pořizovací cena je do 60 tis. Kč a doba použitelnosti je nad 1 rok (kromě počítačových programů ty patří na položku 5172) a technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku do 60 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje na získání časově neomezeného oprávnění k užití práva podle licenčních smluv (autorského zákona) a smluv o podlicencích, jestliže toto oprávnění má povahu vlastnického práva např. www stránky, GIS. Dále se na položku zařazují výdaje na úhradu nákladů na pořízení zahraniční dálniční známky a poplatky, ekologické plakety (nakupovány v ČR nebo v zahraničí), poplatky za vstupní víza do cizích zemí, paušální příspěvek na ošatné, příspěvek na jazykové vzdělávání, výdaje na nákup pohledávek, náhrady za používání vlastního motorového vozidla pro potřeby organizace, odměny za archeologické nálezy, náhrady z neplatných kupních smluv, výdaje na prodloužení záruky (pokud byl úkon realizován až po zařazení majetku do užívání) Poskytované zálohy vlastní pokladně Účtování výdajové pokladny včetně výběru hotovosti z bankovního účtu do pokladny Ostatní poskytované zálohy a jistiny Trvalé jistiny na karty CCS, poskytnuté zálohy na výdaje plynoucí z mandátních a příkazních smluv. 14

15 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a jiné sankční platby zaplacené v obchodních vztazích (např. pokuta za pozdě uhrazenou fakturu, sankční platby zdravotním pojišťovnám), pokuty hrazené jiným rozpočtům patří na položku Náhrady za újmy, které obec způsobila nebo vznikly v souvislosti s výkonem práce pro ni - pracovní úrazy, bolestné, náhrady majetkové újmy, náhrady soudních řízení, úhrady advokátům a notářům zastupujícím klienty z úřední povinnosti, náhrady účastníků správního řízení, ÚOHS - úhrada nákladů správního řízení, úhrada nákladů bývalému zaměstnavateli vyplývající z dohody o setrvání v pracovním poměru, náhrada stěhovacích nákladů, náhrada za vyvlastnění, náhrady škod podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, náhrady cestovného hrazeného fyzickým osobám související se správním řízením apod. Úhrady prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy v důsledku plnění veřejné služby (zajištění dopravní obslužnosti). Nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru (např. dárkové koše, dárkové sklo, aj.). (Vždy rozepsat komu a u jaké příležitosti - nutno doložit usnesení orgánu obce, který rozhodl o poskytnutí daru.) Odvody podle 81 odst. 2 písm. c) a 82 a 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Patří sem náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí u pracovníků zastupitelských úřadů a stálých misí a jejich rodinných příslušníků, poskytování náhrad zaměstnancům pracujícím v zahraničí, položka bude používána s 6223 (např. stálé zastoupení obce v zahraničí, ale pokud se platí výdaje např. na energie zatřídíme na položku speciální 5154 atd.). Výdaje na nákupy, které nelze zařadit na jiné položky těchto výdajů. 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám Poskytnuté neinvestiční transfery (např. dotace fyzickým osobám provozujícím podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, kromě činnosti finanční, dále finanční dary s ÚZ 209, členské příspěvky s ÚZ 208). Patří sem i transfery těmito fyzickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 124 až 140). Nepatří zde dotace a příspěvky osobám, které mají přiděleno IČ na činnost, která není předmětem dotace či příspěvku. V tomto případě bude použita položka

16 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční transfery spolkům Poskytnuté neinvestiční transfery (např. dotace, finanční dary s ÚZ 209, členské příspěvky s ÚZ 208) subjektům zřízeným podle obchodního zákoníku (veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem, společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem a družstvům) a dalších předpisů jako právnickým osobám vyvíjejícím podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s výjimkou transferů patřících na položku Patří sem neinvestiční transfery i neinvestiční transfery těmito právnickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 124 až 140). Patří sem i příspěvek Hospodářské komoře, dotace na provoz soukromým školám ÚZ Neinvestiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance podle zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 124 až 140), pokud by byly těmito subjekty zřízeny. Neinvestiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, Správě železniční dopravní cesty, Vinařskému fondu a akciové společnosti PPP Centrum. Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 124 až 140), pokud by byly těmito subjekty zřízeny. Poskytnuté neinvestiční transfery např. státním podnikům. Poskytnuté neinvestiční transfery (např. finanční dary s ÚZ 209, členské příspěvky s ÚZ 208), patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 124 až 140), zřízeným obecně prospěšnými společnostmi podle zákona č. 248/1995 Sb., jestliže se tímto zákonem, zrušeným novým občanským zákoníkem, i nadále řídí. Poskytnuté neinvestiční transfery (např. finanční dary s ÚZ 209, členské příspěvky s ÚZ 208) spolkům vzniklým dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 124 až 140), zřízeným spolky. Zahrnují i neinvestiční transfery hasičům, myslivcům, zahrádkářům, sportovcům, uměleckým souborům. 16

17 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Poskytnuté neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem registrovaným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 124 až 140), zřízeným církvemi a náboženskými společnostmi. Patří sem i příspěvky charitě. Patří sem neinvestiční transfery, nejsou-li zařaditelné na některou z předchozích položek zejména transfery fundacím (nadacím a nadačním fondům) a ústavům. Zahrnují se zde i transfery různým tuzemským neziskovým organizacím (např. Asociaci krajů), finanční dary s ÚZ 209, členské příspěvky s ÚZ 208, příspěvky do veřejných sbírek, které se zaměřují i na pomoc v zahraničí, záplavy, zemětřesení, války, atd. Peněžní a věcná ocenění (ceny a odměny) podnikatelským právnickým osobám nejen podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výhercům soutěží. Nepoužije se ÚZ 202. Peněžní a věcná ocenění neziskovým a podobným právnickým osobám (např. cena nebo odměny za přínos neziskového subjektu pro obec, region). 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Poskytnutí finančních prostředků do státního rozpočtu, např. poskytnutí finančních prostředků na kulturní akce apod. Obec použije tuto položku např. při poskytnutí transferů organizačním složkám státu (např. hasičské sbory, Policie ČR, aj.). Poskytnuté neinvestiční transfery (např. dotace) obcím. Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi. Peněžní dary obcím (nepoužije se ÚZ 201). Poskytnuté neinvestiční transfery (např. dotace) kraji. Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným krajem (použít záznamovou jednotku 035). Neinvestiční transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté neinvestiční transfery (např. dotace) dobrovolným svazkům obcí (mikroregionům). Neinvestiční příspěvky na provoz (účelově určené i neúčelové příspěvky na provoz), které obec poskytuje zřízeným příspěvkovým organizacím, s výjimkou neinvestičních příspěvků, které obec poskytuje zřízeným příspěvkovým organizacím z peněžních prostředků, které za tím účelem obdržel od jiného veřejného rozpočtu (ty patří na položku 5336) Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční transfery poskytované vysokým školám. 17

18 5333 Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi Neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 124 až 140), zřízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami patří na příslušné položky podseskupení 521 a 522, na které patří jejich zřizovatelé Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převod jiným vlastním fondům a účtům nemající charakter veřejných rozpočtů 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5361 Nákup kolků Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o peněžní prostředky z transferů, které obdržela obec účelově z veřejného rozpočtu od jiného subjektu (vazba na 4 položky v příjmech), a to i neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů. Na tuto položku se zařazují transfery svým zřízeným příspěvkovým organizací, u kterých plní úlohu prostředníků. Transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými subjekty. Prostředky na přímé náklady vzdělávání právnickým osobám, které vykonávají činnost škol a školských zařízení zřízených obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Zahrnuje převod do sociálního fondu ( 6330). Zahrnuje příděl vlastního příspěvku z bankovního účtu fondu na účet sdružených prostředků (vratka přes položku 4132). Zahrnuje převod ze sociálního fondu (např. při ročním zúčtování zálohového přídělu do fondu) a interní převody mezi jednotlivými bankovními účty ( 6330). Zahrnuje převod prostředků do ostatních zřízených fondů (Zajišťovací fond, Regionální rozvojový fond, aj.) Pořízení kolkových známek k úhradě daní a poplatků obce vůči státu, pokud nevstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku. Na položku zahrnujeme také výdaje na nákup kolků nutných k návrhu zápisu obchodní společnosti do obchodního rejstříku. 18

19 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí Na tuto položku patří jen platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Platby krajům, obcím a státním fondům jsou na položce Nezahrnuje platby daní a poplatků, pokud vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku (např. odvod za odnětí zemědělské půdy a poplatků za odnětí lesní půdy, poplatky za zápis do katastru nemovitostí apod.). Daň z přidané hodnoty sem patří jen v případě, že ji obec platí územnímu finančnímu orgánu samostatně. Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty, kterou organizace zaplatila územnímu finančnímu orgánu a ten ji nebo její část obci vrací, ať už jako přeplatek nebo nadměrný odpočet. V tomto případě přijímá obec tyto prostředky kompenzačně, a to i v případě, že přijímá prostředky za minulé období. Na položku 5362 však nepatří daň z přidané hodnoty placená v přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge). Daň z přidané hodnoty placená z přenesené daňové povinnosti za stavební práce se zařazuje na položku 5171 nebo 6121 podle účelu těchto prací. Patří sem i nákup dálničních známek v tuzemsku a nákup a úhrada za užívání ochranných známek. Úhrada nákladů insolvenčního řízení. Úhrada sankcí za porušení obecně závazných předpisů, jejichž příjemcem jsou veřejné rozpočty. Odvody, penále a pokuty za porušení rozpočtové kázně, sociálnímu zabezpečení, státním fondům, finančním úřadům. Nepatří zde sankce z obchodních vztahů (pol. 5191). Platby z finančního vypořádání vůči rozpočtům centrální úrovně (příslušných ministerstev). Vratky transferů poskytnuté v předcházejících obdobích z jiného rozpočtu. (V případě obcí jsou vypořádávány průtokově položkou 2221). Nezahrnuje finanční vypořádání mezi krajem a obcemi (položka 5366). Platby daní a poplatků, jestliže jejich příjemcem jsou kraje, obce nebo státní fondy. Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání minulých let hrazené obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji nebo naopak výdaje krajů hrazené obcím, dobrovolným svazkům obcí a krajům z titulu finančního vypořádání minulých let. Jde o vztah obec - kraj, dobrovolný svazek obcí - kraj, kraj - kraj. Výdaje z finančního vypořádání mezi regionální radou a krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo k vypořádání přes hranice kraje, použije se záznamová jednotka Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5424 Náhrady mezd v době nemoci Na tuto položku zařazuje obec peněžní prostředky, které vydává svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Patří sem i stejná plnění podle jiných zákonů, například zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (jedná se o uvolněné členy zastupitelstva obce). Odpočitatelná část náhrad patří kompenzačně na položku

20 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Použije se při odpovědnosti obce, např. za újmy při úrazu v objektech ve vlastnictví obce. Bolestné a pracovní úrazy, které jsou zaviněny činností organizace patří na položku Stipendia žákům, studentům a doktorandům Výdaje hrazené např. v rámci projektu podpora mobility pracovníků výzkumu a vývoje Dary obyvatelstvu Peněžité dary poskytované obyvatelstvu (ne vlastním zaměstnancům) Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Dotace a příspěvky poskytnuté fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty (nemají přidělené IČ na činnost, která je předmětem dotace či příspěvku) a podnikatelům na jinou než podnikatelskou činnost. Peněžní nebo věcná ocenění fyzickým osobám nebo u obce odměny v různých soutěžích. Odměny (peněžité ceny) z veřejných soutěží a veřejných příslibů (podle 847 a 852 občanského zákoníku) patří na položku Odměny výhercům soutěží. Příspěvky zaměstnancům ze sociálního fondu (ošatné, příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na životní pojištění, příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, finanční kredit na čipové karty zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu) a peněžité příspěvky na občerstvení členům zastupitelstva obce. 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 5531 Peněžní dary do zahraničí 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Členské příspěvky mezinárodním organizacím, příspěvky euroregionům (např. Institutu evropských regionů, Evropskému sdružení pro územní spolupráci TRITIA, aj.), příspěvky partnerským regionům. Poskytnuté peněžní dary do zahraničí (z důvodu živelných a ekologických katastrof), zejména pod 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, že peněžní dar je poskytován do zahraničí, má při zařazení na položku přednost před skutečností, že je poskytován subjektu určitého druhu, a proto jeli např. poskytován nadaci v zahraničí, nezařadí se na položku 5229, ale Neinvestiční transfery do zahraničí. 56 Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem. Neinvestiční návratné transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších přepisů. 20

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006 Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více