Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání"

Transkript

1 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Školní řád pro denní formu vzdělávání Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní reţim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany ţáků a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků. I. PRÁVA ŢÁKŮ 1. Ţáci mají právo na vzdělávání a školské sluţby. 2. Ţák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 3. Ţák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí jeho vzdělávání, přičemţ jeho vyjádření musí být věnována pozornost. 4. Zdravotně postiţený nebo dlouhodobě nemocný ţák (zástupce ţáka) můţe poţádat ředitelku školy o vykonání zkoušek v termínech, které určí ředitelka školy. 5. Ţák (zástupce ţáka) můţe poţádat ředitelku školy o přerušení vzdělání nebo o opakování ročníku, popř. o přestup do jiné střední školy nebo o změnu oboru vzdělání, a to na základě písemné ţádosti. Součástí ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka musí být souhlas ţáka. 6. Ţák můţe zanechat vzdělávání. Jestliţe hodlá ţák zanechat vzdělávání, sdělí to písemně ředitelce školy. Je-li ţák nezletilý, je součástí sdělení souhlasné vyjádření zákonného zástupce ţáka. 7. Ţák nebo zákonný zástupce ţáka můţe poţádat ředitelku školy o přezkoušení. 8. Domnívá-li se ţák, ţe pokyn některého pracovníka školy je v rozporu se zásadami školního řádu, je oprávněn stěţovat si ředitelce školy. 9. Ţák má právo na informace a poradenskou pomoc školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání, se svými problémy se můţe ţák obracet na výchovnou poradkyni školy. 10. Pokud ţák mladší 18 let poţívá omamné a psychotropní látky, coţ je v České republice povaţováno za nebezpečné chování, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 11. Ţáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků, volit a být do nich voleni a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy. II. POVINNOSTI ŢÁKŮ 1. Příchod do školy Budova školy se otevírá v 7:00 h, vyučování začíná v 7:30 h. Ţáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před začátkem vyučování. Vchod do šaten se uzavírá v 7:30 h. Ţáci, kteří přijdou pozdě, budou do budovy vpuštěni aţ v 7:45 h hlavním vchodem. Jejich pozdní příchod bude zaznamenán příslušným vyučujícím v třídní knize. Se zvoněním je ţák na místě určeném mu zasedacím pořádkem, při pozdějším příchodu se ţák omluví vyučujícímu v hodině, později i třídnímu učiteli. Občasné pozdní příchody jsou výjimečně omluveny ţákům, kteří denně dojíţdí z mimopraţského bydliště. 2. Doba vyučování Rozumí se jí doba od 7:30 do 13:45 hodin, nestanoví-li rozvrh hodin jinak. V této době je na chodbách školy zachován klid. O přestávkách mezi vyučováním se ţákům nedovoluje otevírat okna a opouštět školní budovu. Ze školy lze před skončením vyučování odcházet jen v době polední přestávky na oběd. Ţáci, jejichţ zákonní zástupci vyslovili souhlas, mohou budovu školy výjimečně opouštět ve volných hodinách. Po 7. vyučovací hodině odcházejí ve 13:45 h třídy 3. a 4. ročníku, ve 13:50 h třídy 1. a 2. ročníku. V období školního vyučování, kdy je jiţ ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, jiţ ţák školu nenavštěvuje. 1

2 3. Ukončení vyučování Ţáci opustí školní budovu do 20 minut po poslední vyučovací hodině či ukončení zájmové činnosti. Výjimku povoluje ředitelství školy a třídní učitel. 4. Chování a jednání ţáků ve škole Ţáci jsou povinni dodrţovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni, a plnit pokyny zaměstnanců v souladu s právními předpisy a školním řádem. Ţáci jsou rovněţ povinni dodrţovat ustanovení vnitřních řádů odborných učeben a tělocvičny školy. Oblečení ţáků ve škole odpovídá běţným normám společenského styku. V učebnách jsou ţáci přezuti do lehké domácí obuvi. Vycházkovou obuv, pláště, bundy, deštníky aj. odkládají do šatních skříněk v šatnách. Pouze na věci odloţené v uzamčené šatní skříňce se vztahuje pojištění za škody vzniklé poškozením a ztrátou věcí. Ţáci nepouţívají igelitové a textilní návleky. Ţáci do školy nenosí jakékoliv věci nepotřebné pro vyučování, cennosti a větší částky peněz a dále předměty, kterými mohou jakýmkoliv způsobem ohrozit jiné osoby, zejména střelné a bodné zbraně. Mobilní telefony mohou ţáci pouţívat jen v době přestávek, nikoliv v době vyučování. Ţák musí mít mobilní telefon v bezprostřední dispozici tak, ţe jej můţe opatrovat. V případě mobilního telefonu nejde o odloţenou věc, a proto se na ni nevztahuje odpovědnost za škodu na odloţených věcech. V případě ztráty mobilního telefonu nelze v ţádném případě poţadovat náhradu od školy či pojišťovny. Vlastní přenosné počítače (dále jen notebooky ) mohou ţáci pouţívat v době přestávek, v době vyučování jen se souhlasem příslušného vyučujícího. Při vyuţívání počítačové a WiFi sítě školy je ţák povinen dodrţovat Směrnici ředitelky školy Pravidla provozu počítačové a WiFi sítě. Ţák musí mít notebook v bezprostřední dispozici tak, ţe jej můţe opatrovat. V případě notebooku nejde o odloţenou věc, a proto se na ni nevztahuje odpovědnost za škodu na odloţených věcech. V případě ztráty notebooku nelze v ţádném případě poţadovat náhradu od školy či pojišťovny. Na příchod vyučujícího do hodiny čekají ţáci v klidu, kaţdý na svém stabilně určeném místě. Pomůcky potřebné pro vyučování mají ţáci připravené na lavicích uţ před příchodem učitele. Při vstupu i odchodu vyučujícího ho ţáci pozdraví ukázněným povstáním a usednou aţ na jeho pokyn. Hned na začátku hodiny pořádková sluţba nahlásí ţáky nepřítomné ve vyučování. Ve vyučovací hodině ţák nenarušuje soustředěnou práci učitele, ani svých spoluţáků. Na základě 8 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, je ve vnitřních i vnějších prostorách školy zakázáno kouření. V prostorách školy je zakázáno uţívat návykové látky (alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování), ve škole s nimi manipulovat (tj. přinášet, nabízet, zprostředkovávat, prodávat, opatřovat a přechovávat). To neplatí pro případy, kdy ţák uţívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který mu byl stanoven zdravotnickým zařízením. Porušení tohoto ustanovení školního řádu bude hodnoceno jako hrubé porušení školního řádu a za takové porušení bude ţáku(yni) uloţeno výchovné opatření v souladu s 31 školského zákona 561/2004 Sb., a to aţ vyloučení ze školy. Distribuce dle 187 trestního zákona a šíření omamných a psychotropních látek dle 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v kaţdém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. V případě výskytu látky, u níţ je podezření, ţe se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky ţákem bude škola postupovat stejně jako v případě distribuce a šíření omamných a psychotropních látek. Za jakékoliv projevy rasismu a šikanování bude ţáku(yni) uloţeno výchovné opatření v souladu s 31 výše uvedeného zákona, a to rovněţ aţ vyloučení ze školy. Kouření v budově školy bude navíc posuzováno jako hrubé porušení pravidel bezpečnosti a protipoţární ochrany. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy se vţdy povaţují za závaţné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 2

3 Ţáci šetrně zacházejí s veškerým školním zařízením. Kaţdý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola poţadovat náhradu, jestliţe škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. Ţáci dbají na čistotu a úpravu pracovního prostředí ve třídě. Kaţdý zodpovídá za čistotu a pořádek v okruhu svého místa v učebně, i kdyţ se nejedná o jeho kmenovou učebnu. Za pořádek a čistotu u tabule a v prostoru koše na odpadky odpovídá pořádková sluţba. Přesun třídy do jiné učebny určené rozvrhem probíhá zásadně o přestávce. Na hodiny tělesné výchovy mimo školní budovu a zpět přecházejí ţáci společně s učitelem tělesné výchovy ukázněně a dodrţují přitom pravidla bezpečnosti silničního provozu. Na hodinách tělesné výchovy ţáci pouţívají cvičební úbor a obuv v řádném a pouţitelném stavu. Předměty pro sportovní činnosti nevhodné a nebezpečné (např. náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny aj.) ţáci na počátku hodiny odloţí na místo pro tyto účely určené. Před odjezdem na lyţařský výcvik jsou ţáci povinni si zajistit seřízení bezpečnostního vázání lyţí, které prokáţí potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením zákonných zástupců nebo svým v případě zletilých ţáků. Účastníci lyţařských a cyklistických kurzů jsou povinni pouţívat při sportovní činnosti ochranné přilby. Zákonní zástupci nezletilého ţáka a zletilý ţák předloţí před odjezdem prohlášení o tom, ţe je zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyţařský nebo sportovně turistický kurz. Závaţné přestupky proti školnímu řádu a proti právním normám vydaným MŠMT budou evidovány a projednávány průběţně třídním učitelem a hodnoceny při klasifikaci chování. Sluţby ţáků ve škole Pořádková sluţba Třídní učitel určuje vţdy na dva týdny dvojici ţáků (včetně náhradníků) k pořádkové sluţbě. Úkolem sluţby je: a) obstarávat řádné umytí tabule před kaţdou hodinou, během vyučování, po jeho skončení a před stěhováním třídy do jiné učebny, b) dbát o včasnou donášku křídy a hlásit kaţdému učiteli na začátku hodiny jména nepřítomných ţáků, c) při hromadném odchodu třídy z učebny dohlíţet na její uvedení do pořádku, zavřít všechna okna a vypnout všechna rozsvícená světla, d) zodpovídat za to, ţe během přestávek jsou všechna okna zavřena (větrání se provádí pouze za přítomnosti vyučujícího), e) neodkladně oznámit v sekretariátu školy, příp. pracovníku ředitelství, ţe se vyučující nedostavil do své hodiny 5 minut po zvonění, f) vyţádat si od přítomného pracovníka vedení školy rozhodnutí v pochybnostech, zda se hodina uskuteční. III. Hodnocení výsledků vzdělávání Ţáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení ţáka do prováděných činností, musí ţák okamţitě oznámit příslušnému pedagogickému pracovníkovi. Podrobnosti o hodnocení výsledků vzdělávání jsou stanoveny v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků. Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín. Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník. Není-li ţák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Ţák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů nebo ţák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Komisi jmenuje ředitelka školy z řad pedagogických pracovníků školy. Komise se skládá z předsedy, zkoušejícího a přísedícího. Zkoušejícím je pedagogický pracovník, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhoţ nebo příbuzného předmětu. Termín konání zkoušky stanoví ředitelka školy v souladu s 6 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění. Ţákovi sdělí termín konání zkoušky třídní učitel, nepřítomným ţákům zašle škola dopis. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda komise veřejně v den konání zkoušky. O zkoušce je sepsán protokol. 3

4 Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitelka školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Ředitelka školy můţe ze závaţných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit ţáka na základě ţádosti zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Ţáka se zdravotním postiţením můţe také uvolnit z provádění určitých činností, popř. rozhodnout, ţe tento ţák nebude v některých předmětech hodnocen. Ţák nemůţe být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní ţáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře. Ţák v případě, ţe je uvolněn zcela, není z tělesné výchovy hodnocen. V případě, ţe je uvolněn pouze zčásti, hodnocen je a účastní se vyučování. Pokud ţák trpí dlouhodobým onemocněním, je povinen předloţit doporučení lékaře na počátku školního roku, resp. 2. pololetí, ve stanoveném termínu. V případě úrazu nebo akutního onemocnění lze doporučení lékaře předloţit i v průběhu školního roku, avšak vţdy neprodleně. IV. Výchovná opatření a) Ředitelka školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby ţákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících ţákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci (vynikající prospěch, vzorná docházka do školy, práce pro třídní kolektiv, úspěch v soutěţích, reprezentace školy apod.). b) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závaţnosti tohoto porušení ţáka postihnout: - napomenutím třídního učitele (zejména 1 zápis v třídní knize, 1 neomluvená hodina), - důtkou třídního učitele (zejména 3 zápisy v třídní knize, 3 neomluvené hodiny), - důtkou ředitelky školy - sníţeným stupněm známky z chování (2. stupeň: zejména 4 a více zápisů v třídní knize, 4 aţ 8 neomluvených hodin, 3. stupeň: zejména 9 a více neomluvených hodin) c) Ředitelka školy můţe v případě závaţného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ţáka ze školy. Za závaţné porušení školního řádu je vţdy povaţována neomluvená absence v rozsahu 15 a více vyučovacích hodin. V. Omlouvání nepřítomnosti ve vyučování Ţák je povinen řádně docházet do školy na vyučování. Nemůţe-li se zúčastnit vyučování z důvodů předem známých (např. z důvodu lékařského vyšetření), poţádá zákonný zástupce ţáka o uvolnění ţáka z vyučování. Ţáka můţe uvolnit na 1 vyučovací hodinu vyučující v příslušné vyučovací hodině, na dobu nepřesahující 5 vyučovacích dnů třídní učitel či zástupci ředitelky školy a na dobu přesahující 5 vyučovacích dnů ředitelka školy, jíţ je třeba minimálně 7 dní předem předloţit písemnou ţádost s řádným zdůvodněním. Důvod neúčasti ţáka ve vyučování ţák nebo jeho zákonný zástupce doloţí nejpozději do 3 dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Kaţdou absenci ve vyučování ţák omluví ihned po svém návratu do školy písemným záznamem v omluvném listu: a) nepřítomnost ve škole omlouvá zákonný zástupce ţáka, b) při nepřítomnosti delší 3 dnů můţe škola poţadovat jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem potvrzení o nemoci vystavené ošetřujícím lékařem, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, c) v případě častých absencí můţe škola poţadovat jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem potvrzení od ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost i při kratších absencích. Nepředloţí-li ţák řádný doklad zdůvodňující jeho nepřítomnost ve škole nejdéle do 5 dnů po svém návratu do vyučování, povaţují se příslušné zameškané hodiny s konečnou platností za neomluvené. Pozdní příchody ţáka se sčítají a jsou převáděny na neomluvené hodiny, a to takto: a) 3 pozdní příchody = 1 neomluvená hodina 4

5 b) 5 pozdních příchodů ţáka, který dojíţdí do školy z bydliště mimo území hl. m. Prahy = 1 neomluvená hodina Za ztrátu omluvného listu bude ţákovi uděleno kázeňské opatření. Pokud ţák nebude mít dostatečný počet známek, nařídí vyučující zkoušku na doplnění klasifikačních podkladů (dále ZDKP) za celé klasifikační období. Vyučující má právo nařídit ţákovi ZDKP, pokud ţák nemá docházku v daném předmětu alespoň 75 % a také tehdy, jestliţe počet známek neodpovídá poţadavku vyučujícího. Známka z tohoto zkoušení bude rozhodující pro hodnocení. Běţná lékařská vyšetření a úřední jednání mimo školu si ţáci sjednávají tak, aby nebyla narušena jejich účast ve vyučování. Je-li takové řízení nevyhnutelné v době vyučování, přinese ţák třídnímu učiteli úřední doklad (záznam v omluvném listu), z něhoţ je patrná přesná doba trvání takového řízení. Důvodem pro uvolnění ţáka z vyučování můţe být rovněţ účast na zahraniční nebo tuzemské akci (výletu), která není školní akcí, a to bez ohledu na skutečnost, zda se takové akce má účastnit ţák samostatně nebo společně s jinými ţáky. Součástí ţádosti o uvolnění na akci podle předchozího odstavce musí být stručná charakteristika akce. O uvolnění ţáka na tuto akci rozhoduje ředitelka školy nebo zástupci ředitelky školy po posouzení, zda charakter akce není v rozporu se zásadami a cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem a příslušnými vzdělávacími programy, přitom přihlédne téţ k výsledkům hodnocení vzdělávání daného ţáka. VI. Školní akce Podmínky pro konání školních akcí a účast ţáků na těchto akcích stanoví ředitelka školy zvláštním pokynem. Při akcích konaných mimo školu jsou ţáci povinni v případě ubytování v objektech jiných osob dodrţovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o poţární ochraně, platné v těchto objektech. Ţáci jsou rovněţ povinni dodrţovat stanovený reţim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. V tomto smyslu jsou povinni dodrţovat veškerá nařízení vydaná vedoucím akce. VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ zákonný zástupce ţáka, popř. osoba, která vůči zletilým ţákům plní vyţivovací povinnost, má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, a to i v případě zletilých ţáků zákonný zástupce má právo poţádat ředitelku školy o přezkoušení svého dítěte zákonný zástupce nezletilého ţáka má právo písemně poţádat ředitelku školy o přerušení vzdělávání, opakování ročníku, přestup na jinou školu, popř. změnu oboru vzdělávání za předpokladu, ţe součástí ţádosti je souhlas ţáka zákonný zástupce má právo zaţádat si o provedení výpisu z knihy úrazů zákonný zástupce je povinen zajistit, aby ţák docházel řádně do školy zákonný zástupce je povinen na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání ţáka zákonný zástupce je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání zákonný zástupce je povinen dokládat důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem zákonný zástupce je povinen oznamovat škole údaje o ţákovi, potřebné do školní matriky (rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání) a změny v těchto údajích, údaje o zákonném zástupci ţáka (místo jeho trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení) a rovněţ další skutečnosti podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka ve škole před odjezdem na lyţařský výcvikový kurz je zákonný zástupce povinen zajistit seřízení bezpečnostního vázání lyţí; tuto skutečnost doloţí potvrzením servisu, popř. vlastním čestným prohlášením zákonný zástupce nezletilého ţáka předloţí před odjezdem na lyţařský nebo sportovně turistický kurz prohlášení o tom, ţe ţák je zdravý a ve stavu schopném tento kurz absolvovat. 5

6 VIII. Ostatní ustanovení S kanceláří školy a s pracovníky ředitelství mohou ţáci vyřizovat své běţné záleţitosti v úředních hodinách. Placený pracovněprávní vztah ţák vykonává jen v době mimo vyučování. Ţáci se řídí pokyny vedení školy, učitelského sboru, respektují pokyny správce objektu a vrátného týkající se provozu školy. Ţáci jsou povinni v době vyučování dodrţovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni. Školní řád se rovněţ vztahuje na všechny akce pořádané školou. Na všech školních akcích se ţáci budou chovat ukázněně. Ţáci musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny. Podmínkou účasti ţáka na výjezdu do zahraničí je písemný souhlas zákonného zástupce ţáka nebo zletilého ţáka a uzavření pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí. V případě výjezdu do členského státu Evropské unie ţák musí mít Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. Škola je povinna v případě, kdy se dozví o poţívání omamných a psychotropních látek ţákem, hlásit tuto skutečnost zákonnému zástupci dotčeného ţáka. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, ţe ţák poţívá návykové látky. V jídelně se ţáci řídí Provozním řádem pro strávníky stanoveným provozovatelem školní jídelny. Tento školní řád je účinný od 13. května V Praze dne 13. května 2011 Ing. Dagmar Krutská v. r. ředitelka školy Školní řád pro denní formu vzdělávání byl schválen školskou radou dne 13. května doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. v. r. předseda ŠR 6

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených. Střední škola obchodu, řemesel a sluţeb, Ţamberk Preambule ŠKOLNÍ ŘÁD Ţáci se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na naší škole zavazují akceptovat jednotlivé články tohoto řádu. V průběhu studia napomáhá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Schválil: Platnost: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy, Brno, Charbulova 84 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Sezimovo Ústí vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30,

Více

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov Tel: 565 324 428, fax: 565 325 654 Email: gype@gymnazium-pe.cz; http://www.gymnazium-pe.cz Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Obsah:

Více

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j.

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Školní řád Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Vypracoval Mgr. Antonín Sekyrka Školská rada schválila dne 28. 8. 2014 Na provozní poradě projednáno dne 20. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Školní řád vydává ředitelka školy.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v Š K O L N Í Ř Á D 1 Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení

Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení Školní řád Střední průmyslové školy, Volyně, Resslova 440 1 Všeobecná ustanovení Střední průmyslová škola ve Volyni poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a výchovu ve studijních oborech: 82-41

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/16/GY V Pardubicích 25.8. 2014 Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako duševně čilí,

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014 EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: EDUPAR/473/2014 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ: Tento školní řád má charakter vnitřního předpisu školy EDUCA

Více

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy I. Obecná ustanovení 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje a určuje organizaci chodu školy. Je závazný pro žáky a pedagogické

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl schválen Školskou radou při Základní škole ZŠ Petřiny

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD sm/02/2013 Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy Mgr. Pavel Tichý,

Více

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD čl. 1. ÚVODNÍ ČÁST ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád (dále ŠŘ ) je interním předpisem G. A. P. education, střední škola s. r. o. (dále škola ) zpracovaným a vydaným v souladu s 30 odst. 1 a 2 školského zákona. Respektování

Více