Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání"

Transkript

1 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Školní řád pro denní formu vzdělávání Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní reţim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany ţáků a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků. I. PRÁVA ŢÁKŮ 1. Ţáci mají právo na vzdělávání a školské sluţby. 2. Ţák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 3. Ţák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí jeho vzdělávání, přičemţ jeho vyjádření musí být věnována pozornost. 4. Zdravotně postiţený nebo dlouhodobě nemocný ţák (zástupce ţáka) můţe poţádat ředitelku školy o vykonání zkoušek v termínech, které určí ředitelka školy. 5. Ţák (zástupce ţáka) můţe poţádat ředitelku školy o přerušení vzdělání nebo o opakování ročníku, popř. o přestup do jiné střední školy nebo o změnu oboru vzdělání, a to na základě písemné ţádosti. Součástí ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka musí být souhlas ţáka. 6. Ţák můţe zanechat vzdělávání. Jestliţe hodlá ţák zanechat vzdělávání, sdělí to písemně ředitelce školy. Je-li ţák nezletilý, je součástí sdělení souhlasné vyjádření zákonného zástupce ţáka. 7. Ţák nebo zákonný zástupce ţáka můţe poţádat ředitelku školy o přezkoušení. 8. Domnívá-li se ţák, ţe pokyn některého pracovníka školy je v rozporu se zásadami školního řádu, je oprávněn stěţovat si ředitelce školy. 9. Ţák má právo na informace a poradenskou pomoc školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání, se svými problémy se můţe ţák obracet na výchovnou poradkyni školy. 10. Pokud ţák mladší 18 let poţívá omamné a psychotropní látky, coţ je v České republice povaţováno za nebezpečné chování, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 11. Ţáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků, volit a být do nich voleni a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy. II. POVINNOSTI ŢÁKŮ 1. Příchod do školy Budova školy se otevírá v 7:00 h, vyučování začíná v 7:30 h. Ţáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před začátkem vyučování. Vchod do šaten se uzavírá v 7:30 h. Ţáci, kteří přijdou pozdě, budou do budovy vpuštěni aţ v 7:45 h hlavním vchodem. Jejich pozdní příchod bude zaznamenán příslušným vyučujícím v třídní knize. Se zvoněním je ţák na místě určeném mu zasedacím pořádkem, při pozdějším příchodu se ţák omluví vyučujícímu v hodině, později i třídnímu učiteli. Občasné pozdní příchody jsou výjimečně omluveny ţákům, kteří denně dojíţdí z mimopraţského bydliště. 2. Doba vyučování Rozumí se jí doba od 7:30 do 13:45 hodin, nestanoví-li rozvrh hodin jinak. V této době je na chodbách školy zachován klid. O přestávkách mezi vyučováním se ţákům nedovoluje otevírat okna a opouštět školní budovu. Ze školy lze před skončením vyučování odcházet jen v době polední přestávky na oběd. Ţáci, jejichţ zákonní zástupci vyslovili souhlas, mohou budovu školy výjimečně opouštět ve volných hodinách. Po 7. vyučovací hodině odcházejí ve 13:45 h třídy 3. a 4. ročníku, ve 13:50 h třídy 1. a 2. ročníku. V období školního vyučování, kdy je jiţ ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, jiţ ţák školu nenavštěvuje. 1

2 3. Ukončení vyučování Ţáci opustí školní budovu do 20 minut po poslední vyučovací hodině či ukončení zájmové činnosti. Výjimku povoluje ředitelství školy a třídní učitel. 4. Chování a jednání ţáků ve škole Ţáci jsou povinni dodrţovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni, a plnit pokyny zaměstnanců v souladu s právními předpisy a školním řádem. Ţáci jsou rovněţ povinni dodrţovat ustanovení vnitřních řádů odborných učeben a tělocvičny školy. Oblečení ţáků ve škole odpovídá běţným normám společenského styku. V učebnách jsou ţáci přezuti do lehké domácí obuvi. Vycházkovou obuv, pláště, bundy, deštníky aj. odkládají do šatních skříněk v šatnách. Pouze na věci odloţené v uzamčené šatní skříňce se vztahuje pojištění za škody vzniklé poškozením a ztrátou věcí. Ţáci nepouţívají igelitové a textilní návleky. Ţáci do školy nenosí jakékoliv věci nepotřebné pro vyučování, cennosti a větší částky peněz a dále předměty, kterými mohou jakýmkoliv způsobem ohrozit jiné osoby, zejména střelné a bodné zbraně. Mobilní telefony mohou ţáci pouţívat jen v době přestávek, nikoliv v době vyučování. Ţák musí mít mobilní telefon v bezprostřední dispozici tak, ţe jej můţe opatrovat. V případě mobilního telefonu nejde o odloţenou věc, a proto se na ni nevztahuje odpovědnost za škodu na odloţených věcech. V případě ztráty mobilního telefonu nelze v ţádném případě poţadovat náhradu od školy či pojišťovny. Vlastní přenosné počítače (dále jen notebooky ) mohou ţáci pouţívat v době přestávek, v době vyučování jen se souhlasem příslušného vyučujícího. Při vyuţívání počítačové a WiFi sítě školy je ţák povinen dodrţovat Směrnici ředitelky školy Pravidla provozu počítačové a WiFi sítě. Ţák musí mít notebook v bezprostřední dispozici tak, ţe jej můţe opatrovat. V případě notebooku nejde o odloţenou věc, a proto se na ni nevztahuje odpovědnost za škodu na odloţených věcech. V případě ztráty notebooku nelze v ţádném případě poţadovat náhradu od školy či pojišťovny. Na příchod vyučujícího do hodiny čekají ţáci v klidu, kaţdý na svém stabilně určeném místě. Pomůcky potřebné pro vyučování mají ţáci připravené na lavicích uţ před příchodem učitele. Při vstupu i odchodu vyučujícího ho ţáci pozdraví ukázněným povstáním a usednou aţ na jeho pokyn. Hned na začátku hodiny pořádková sluţba nahlásí ţáky nepřítomné ve vyučování. Ve vyučovací hodině ţák nenarušuje soustředěnou práci učitele, ani svých spoluţáků. Na základě 8 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, je ve vnitřních i vnějších prostorách školy zakázáno kouření. V prostorách školy je zakázáno uţívat návykové látky (alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování), ve škole s nimi manipulovat (tj. přinášet, nabízet, zprostředkovávat, prodávat, opatřovat a přechovávat). To neplatí pro případy, kdy ţák uţívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který mu byl stanoven zdravotnickým zařízením. Porušení tohoto ustanovení školního řádu bude hodnoceno jako hrubé porušení školního řádu a za takové porušení bude ţáku(yni) uloţeno výchovné opatření v souladu s 31 školského zákona 561/2004 Sb., a to aţ vyloučení ze školy. Distribuce dle 187 trestního zákona a šíření omamných a psychotropních látek dle 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v kaţdém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. V případě výskytu látky, u níţ je podezření, ţe se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky ţákem bude škola postupovat stejně jako v případě distribuce a šíření omamných a psychotropních látek. Za jakékoliv projevy rasismu a šikanování bude ţáku(yni) uloţeno výchovné opatření v souladu s 31 výše uvedeného zákona, a to rovněţ aţ vyloučení ze školy. Kouření v budově školy bude navíc posuzováno jako hrubé porušení pravidel bezpečnosti a protipoţární ochrany. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy se vţdy povaţují za závaţné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 2

3 Ţáci šetrně zacházejí s veškerým školním zařízením. Kaţdý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola poţadovat náhradu, jestliţe škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. Ţáci dbají na čistotu a úpravu pracovního prostředí ve třídě. Kaţdý zodpovídá za čistotu a pořádek v okruhu svého místa v učebně, i kdyţ se nejedná o jeho kmenovou učebnu. Za pořádek a čistotu u tabule a v prostoru koše na odpadky odpovídá pořádková sluţba. Přesun třídy do jiné učebny určené rozvrhem probíhá zásadně o přestávce. Na hodiny tělesné výchovy mimo školní budovu a zpět přecházejí ţáci společně s učitelem tělesné výchovy ukázněně a dodrţují přitom pravidla bezpečnosti silničního provozu. Na hodinách tělesné výchovy ţáci pouţívají cvičební úbor a obuv v řádném a pouţitelném stavu. Předměty pro sportovní činnosti nevhodné a nebezpečné (např. náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny aj.) ţáci na počátku hodiny odloţí na místo pro tyto účely určené. Před odjezdem na lyţařský výcvik jsou ţáci povinni si zajistit seřízení bezpečnostního vázání lyţí, které prokáţí potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením zákonných zástupců nebo svým v případě zletilých ţáků. Účastníci lyţařských a cyklistických kurzů jsou povinni pouţívat při sportovní činnosti ochranné přilby. Zákonní zástupci nezletilého ţáka a zletilý ţák předloţí před odjezdem prohlášení o tom, ţe je zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyţařský nebo sportovně turistický kurz. Závaţné přestupky proti školnímu řádu a proti právním normám vydaným MŠMT budou evidovány a projednávány průběţně třídním učitelem a hodnoceny při klasifikaci chování. Sluţby ţáků ve škole Pořádková sluţba Třídní učitel určuje vţdy na dva týdny dvojici ţáků (včetně náhradníků) k pořádkové sluţbě. Úkolem sluţby je: a) obstarávat řádné umytí tabule před kaţdou hodinou, během vyučování, po jeho skončení a před stěhováním třídy do jiné učebny, b) dbát o včasnou donášku křídy a hlásit kaţdému učiteli na začátku hodiny jména nepřítomných ţáků, c) při hromadném odchodu třídy z učebny dohlíţet na její uvedení do pořádku, zavřít všechna okna a vypnout všechna rozsvícená světla, d) zodpovídat za to, ţe během přestávek jsou všechna okna zavřena (větrání se provádí pouze za přítomnosti vyučujícího), e) neodkladně oznámit v sekretariátu školy, příp. pracovníku ředitelství, ţe se vyučující nedostavil do své hodiny 5 minut po zvonění, f) vyţádat si od přítomného pracovníka vedení školy rozhodnutí v pochybnostech, zda se hodina uskuteční. III. Hodnocení výsledků vzdělávání Ţáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení ţáka do prováděných činností, musí ţák okamţitě oznámit příslušnému pedagogickému pracovníkovi. Podrobnosti o hodnocení výsledků vzdělávání jsou stanoveny v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků. Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín. Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník. Není-li ţák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Ţák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů nebo ţák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Komisi jmenuje ředitelka školy z řad pedagogických pracovníků školy. Komise se skládá z předsedy, zkoušejícího a přísedícího. Zkoušejícím je pedagogický pracovník, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhoţ nebo příbuzného předmětu. Termín konání zkoušky stanoví ředitelka školy v souladu s 6 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění. Ţákovi sdělí termín konání zkoušky třídní učitel, nepřítomným ţákům zašle škola dopis. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda komise veřejně v den konání zkoušky. O zkoušce je sepsán protokol. 3

4 Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitelka školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Ředitelka školy můţe ze závaţných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit ţáka na základě ţádosti zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Ţáka se zdravotním postiţením můţe také uvolnit z provádění určitých činností, popř. rozhodnout, ţe tento ţák nebude v některých předmětech hodnocen. Ţák nemůţe být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní ţáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře. Ţák v případě, ţe je uvolněn zcela, není z tělesné výchovy hodnocen. V případě, ţe je uvolněn pouze zčásti, hodnocen je a účastní se vyučování. Pokud ţák trpí dlouhodobým onemocněním, je povinen předloţit doporučení lékaře na počátku školního roku, resp. 2. pololetí, ve stanoveném termínu. V případě úrazu nebo akutního onemocnění lze doporučení lékaře předloţit i v průběhu školního roku, avšak vţdy neprodleně. IV. Výchovná opatření a) Ředitelka školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby ţákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících ţákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci (vynikající prospěch, vzorná docházka do školy, práce pro třídní kolektiv, úspěch v soutěţích, reprezentace školy apod.). b) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závaţnosti tohoto porušení ţáka postihnout: - napomenutím třídního učitele (zejména 1 zápis v třídní knize, 1 neomluvená hodina), - důtkou třídního učitele (zejména 3 zápisy v třídní knize, 3 neomluvené hodiny), - důtkou ředitelky školy - sníţeným stupněm známky z chování (2. stupeň: zejména 4 a více zápisů v třídní knize, 4 aţ 8 neomluvených hodin, 3. stupeň: zejména 9 a více neomluvených hodin) c) Ředitelka školy můţe v případě závaţného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ţáka ze školy. Za závaţné porušení školního řádu je vţdy povaţována neomluvená absence v rozsahu 15 a více vyučovacích hodin. V. Omlouvání nepřítomnosti ve vyučování Ţák je povinen řádně docházet do školy na vyučování. Nemůţe-li se zúčastnit vyučování z důvodů předem známých (např. z důvodu lékařského vyšetření), poţádá zákonný zástupce ţáka o uvolnění ţáka z vyučování. Ţáka můţe uvolnit na 1 vyučovací hodinu vyučující v příslušné vyučovací hodině, na dobu nepřesahující 5 vyučovacích dnů třídní učitel či zástupci ředitelky školy a na dobu přesahující 5 vyučovacích dnů ředitelka školy, jíţ je třeba minimálně 7 dní předem předloţit písemnou ţádost s řádným zdůvodněním. Důvod neúčasti ţáka ve vyučování ţák nebo jeho zákonný zástupce doloţí nejpozději do 3 dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Kaţdou absenci ve vyučování ţák omluví ihned po svém návratu do školy písemným záznamem v omluvném listu: a) nepřítomnost ve škole omlouvá zákonný zástupce ţáka, b) při nepřítomnosti delší 3 dnů můţe škola poţadovat jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem potvrzení o nemoci vystavené ošetřujícím lékařem, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, c) v případě častých absencí můţe škola poţadovat jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem potvrzení od ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost i při kratších absencích. Nepředloţí-li ţák řádný doklad zdůvodňující jeho nepřítomnost ve škole nejdéle do 5 dnů po svém návratu do vyučování, povaţují se příslušné zameškané hodiny s konečnou platností za neomluvené. Pozdní příchody ţáka se sčítají a jsou převáděny na neomluvené hodiny, a to takto: a) 3 pozdní příchody = 1 neomluvená hodina 4

5 b) 5 pozdních příchodů ţáka, který dojíţdí do školy z bydliště mimo území hl. m. Prahy = 1 neomluvená hodina Za ztrátu omluvného listu bude ţákovi uděleno kázeňské opatření. Pokud ţák nebude mít dostatečný počet známek, nařídí vyučující zkoušku na doplnění klasifikačních podkladů (dále ZDKP) za celé klasifikační období. Vyučující má právo nařídit ţákovi ZDKP, pokud ţák nemá docházku v daném předmětu alespoň 75 % a také tehdy, jestliţe počet známek neodpovídá poţadavku vyučujícího. Známka z tohoto zkoušení bude rozhodující pro hodnocení. Běţná lékařská vyšetření a úřední jednání mimo školu si ţáci sjednávají tak, aby nebyla narušena jejich účast ve vyučování. Je-li takové řízení nevyhnutelné v době vyučování, přinese ţák třídnímu učiteli úřední doklad (záznam v omluvném listu), z něhoţ je patrná přesná doba trvání takového řízení. Důvodem pro uvolnění ţáka z vyučování můţe být rovněţ účast na zahraniční nebo tuzemské akci (výletu), která není školní akcí, a to bez ohledu na skutečnost, zda se takové akce má účastnit ţák samostatně nebo společně s jinými ţáky. Součástí ţádosti o uvolnění na akci podle předchozího odstavce musí být stručná charakteristika akce. O uvolnění ţáka na tuto akci rozhoduje ředitelka školy nebo zástupci ředitelky školy po posouzení, zda charakter akce není v rozporu se zásadami a cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem a příslušnými vzdělávacími programy, přitom přihlédne téţ k výsledkům hodnocení vzdělávání daného ţáka. VI. Školní akce Podmínky pro konání školních akcí a účast ţáků na těchto akcích stanoví ředitelka školy zvláštním pokynem. Při akcích konaných mimo školu jsou ţáci povinni v případě ubytování v objektech jiných osob dodrţovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o poţární ochraně, platné v těchto objektech. Ţáci jsou rovněţ povinni dodrţovat stanovený reţim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. V tomto smyslu jsou povinni dodrţovat veškerá nařízení vydaná vedoucím akce. VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ zákonný zástupce ţáka, popř. osoba, která vůči zletilým ţákům plní vyţivovací povinnost, má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, a to i v případě zletilých ţáků zákonný zástupce má právo poţádat ředitelku školy o přezkoušení svého dítěte zákonný zástupce nezletilého ţáka má právo písemně poţádat ředitelku školy o přerušení vzdělávání, opakování ročníku, přestup na jinou školu, popř. změnu oboru vzdělávání za předpokladu, ţe součástí ţádosti je souhlas ţáka zákonný zástupce má právo zaţádat si o provedení výpisu z knihy úrazů zákonný zástupce je povinen zajistit, aby ţák docházel řádně do školy zákonný zástupce je povinen na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání ţáka zákonný zástupce je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání zákonný zástupce je povinen dokládat důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem zákonný zástupce je povinen oznamovat škole údaje o ţákovi, potřebné do školní matriky (rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání) a změny v těchto údajích, údaje o zákonném zástupci ţáka (místo jeho trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení) a rovněţ další skutečnosti podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka ve škole před odjezdem na lyţařský výcvikový kurz je zákonný zástupce povinen zajistit seřízení bezpečnostního vázání lyţí; tuto skutečnost doloţí potvrzením servisu, popř. vlastním čestným prohlášením zákonný zástupce nezletilého ţáka předloţí před odjezdem na lyţařský nebo sportovně turistický kurz prohlášení o tom, ţe ţák je zdravý a ve stavu schopném tento kurz absolvovat. 5

6 VIII. Ostatní ustanovení S kanceláří školy a s pracovníky ředitelství mohou ţáci vyřizovat své běţné záleţitosti v úředních hodinách. Placený pracovněprávní vztah ţák vykonává jen v době mimo vyučování. Ţáci se řídí pokyny vedení školy, učitelského sboru, respektují pokyny správce objektu a vrátného týkající se provozu školy. Ţáci jsou povinni v době vyučování dodrţovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni. Školní řád se rovněţ vztahuje na všechny akce pořádané školou. Na všech školních akcích se ţáci budou chovat ukázněně. Ţáci musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny. Podmínkou účasti ţáka na výjezdu do zahraničí je písemný souhlas zákonného zástupce ţáka nebo zletilého ţáka a uzavření pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí. V případě výjezdu do členského státu Evropské unie ţák musí mít Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. Škola je povinna v případě, kdy se dozví o poţívání omamných a psychotropních látek ţákem, hlásit tuto skutečnost zákonnému zástupci dotčeného ţáka. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, ţe ţák poţívá návykové látky. V jídelně se ţáci řídí Provozním řádem pro strávníky stanoveným provozovatelem školní jídelny. Tento školní řád je účinný od 13. května V Praze dne 13. května 2011 Ing. Dagmar Krutská v. r. ředitelka školy Školní řád pro denní formu vzdělávání byl schválen školskou radou dne 13. května doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. v. r. předseda ŠR 6

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Školní řád pro OA a JŠ Jihlava Obsah 1 Obecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců... 3 2.1

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD čj. ČAO8P2 152/2013

ŠKOLNÍ ŘÁD čj. ČAO8P2 152/2013 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 ŠKOLNÍ ŘÁD čj. ČAO8P2 152/2013 Školní řád upravuje v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Š k o l n í ř á d. I. Základní ustanovení

Š k o l n í ř á d. I. Základní ustanovení Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vloţka 7108 Š k o l n í ř á d I. Základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD - str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SUPŠ sv. Anežky České zavazuje řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně

Více

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Školní řád Žák má právo: 1. na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení a klasifikace žáků se může provádět těmito způsoby: 1. Zkoušením žáků - ústní nebo písemnou formou. 2. Zkoušením formou testů, které jsou

Více

strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN)

strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN) obálka-vnitřek strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN) obálka-vnitřek ŠKOLNÍ ŘÁD základní umělecké školy Výňatek ze školního řádu, který vychází ze školského zákona č. 561/2004

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

Omlouvání studentů - prevence záškoláctví

Omlouvání studentů - prevence záškoláctví Omlouvání studentů - prevence záškoláctví Váţení rodiče, váţení studenti, chceme Vás seznámit s platnými dokumenty, které upravují povinnosti ţáků a zákonných zástupců ţáků a omlouvání nepřítomnosti ţáka:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p.r., příspěvková organizace Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Schválil: Platnost: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace ŠKOLNÍ

Více

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Š k o l n í ř á d Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

ŠKOLNÍ A VNITŘNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ A VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ A VNITŘNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Ivana Kawaciuka v Duchcově vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence Otázku účasti ve vyučování řeší dokumenty,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV,

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 Š K O L N Í Ř Á D Havířov 1.9.2010 Ing. Pavel Řehoř ředitel školy Školní řád I. Obecná ustanovení

Více

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Motto: Rodiče a pedagogové jsou rovnocennými partnery,kteří se spolupodílejí na vzdělávání a výchově dětí a jsou spoluodpovědní za

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy)

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Vnitřní předpis č.: 11/2017 ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Školní řád. Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7

Školní řád. Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7 Školní řád Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Náměšť nad Oslavou, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním,

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Základní škola Praha Petrovice Pracoviště Dopplerova 351 Pracoviště Edisonova 40

Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Základní škola Praha Petrovice Pracoviště Dopplerova 351 Pracoviště Edisonova 40 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Školní řád Základní školy Praha - Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/09/2010 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Nám. T.G.Masaryka 788 5.2. Školní řád - střední škola Platný a účinný od 1.11. 2010 Schválen Školskou radou 7.10. 2010 I. Práva žáků a zákonných zástupců

Více

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a C h a r l o t t y M a s a r y k o v é Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice telefon: 235 362 470, fax: 235 362 409 e-mail: zusmasaryk@zusmasaryk.cz www.zusmasaryk.cz

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. 9. 2012 Vydání č. 7 Strana 1 z 11 ŘÍZENÝ DOKUMENT KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo:

Více

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040.

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040 Školní řád ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvod. II. Obecné zásady platné pro studenty, učitele i ostatní zaměstnance školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvod. II. Obecné zásady platné pro studenty, učitele i ostatní zaměstnance školy GYMNÁZIUM, PRAHA 6, NAD ALEJÍ 1952 ŠKOLNÍ ŘÁD (vydaný v souladu s 0 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k tomuto

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠMŠ 59/2011 Na základě ustanovení 30,odst.1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Část 1 práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a provoz školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Část 1 práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a provoz školy A/ Základní práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Každý žák má právo svobodně vyslovit svůj názor, své přesvědčení, uvést svou národnost a náboženskou příslušnost. Nesmí být diskriminován, zesměšňován, šikanován, nebo

Více

Základní škola praktická Teplice, s.r.o Krušnohorská 1570, Teplice. Zásady hodnocení

Základní škola praktická Teplice, s.r.o Krušnohorská 1570, Teplice. Zásady hodnocení Základní škola praktická Teplice, s.r.o Krušnohorská 1570, 415 02 Teplice Zásady hodnocení 1 Obsah 1. Zásady hodnocení. 4 2. Získávání podkladů pro hodnocení......4 2.1. Podklady pro hodnocení..4 2.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Ped-4/2008 Pedagogická

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeží 682, PSČ 500 02

GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeží 682, PSČ 500 02 GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeží 682, PSČ 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Š k o l n í ř á d. Střední školy v Lomnici nad Popelkou je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky a jejich zákonné zástupce.

Š k o l n í ř á d. Střední školy v Lomnici nad Popelkou je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky a jejich zákonné zástupce. Š k o l n í ř á d Střední školy v Lomnici nad Popelkou je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky a jejich zákonné zástupce. Pravidla školního řádu pro žáky Všichni žáci (včetně žáků při zaměstnání)

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného mravního kodexu a jejich všeobecné i odborné vzdělávání

Více

Š k o l n í ř á d pro denní formu vzdělávání

Š k o l n í ř á d pro denní formu vzdělávání Karlínské gymnázium Praha 8, Pernerova 25 Š k o l n í ř á d pro denní formu vzdělávání I. Základní ustanovení 1) Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie s. r. o. nám. Svobody 494, Strážnice. Školní řád

Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie s. r. o. nám. Svobody 494, Strážnice. Školní řád Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie s. r. o. nám. Svobody 494, 696 62 Strážnice Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žáci mají právo: a) na vzdělávání

Více

Školní řád Základní umělecké školy I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žák má právo: na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhl. č.71/2005 Sb. o základním uměleckém

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád. Základní umělecké školy Velvary, okres Kladno, Třebízského 204, příspěvková organizace, zřizovatel Město Velvary

Školní řád. Základní umělecké školy Velvary, okres Kladno, Třebízského 204, příspěvková organizace, zřizovatel Město Velvary Školní řád Základní umělecké školy Velvary, okres Kladno, Třebízského 204, příspěvková organizace, zřizovatel Město Velvary Obsah: Část první Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Školní řád. Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 2 ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ

Školní řád. Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 2 ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ Školní řád Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o

Více

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy I. Obecná ustanovení 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje a určuje organizaci chodu školy. Je závazný pro žáky a pedagogické

Více

Školní řád pro ZŠ speciální

Školní řád pro ZŠ speciální Školní řád pro ZŠ speciální Č.j.: ŠSDK-S-23/2016 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: A4 Skartační znak / lhůta: A/5 Změny: Zpracoval: Ing. Radovan Vladík, Ph.D., ředitel školy Platnost: na dobu neurčitou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Š k o l n í ř á d Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy, Brno, Charbulova 84 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

Základní umělecká škola Bruntál, příspěvková organizace se sídlem v Bruntále, nám. J. Žižky 6 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ. Jiřina Krystýnková, ředitelkaškoly

Základní umělecká škola Bruntál, příspěvková organizace se sídlem v Bruntále, nám. J. Žižky 6 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ. Jiřina Krystýnková, ředitelkaškoly se sídlem v Bruntále, nám. J. Žižky 6 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Leden 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2013 Jiřina Krystýnková,

Více

Kritéria pro udělování výchovných opatření

Kritéria pro udělování výchovných opatření Kritéria pro udělování výchovných opatření Podle ustanovení 17 vyhlášky č. 454/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Směrnice 2/2014 Š KO L N Í Ř Á D

Směrnice 2/2014 Š KO L N Í Ř Á D Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace Tyršova 500/6, 679 61 Letovice Tel: 516 474 878; Fax: 516 474 879; E-mail: info@stredni-skola.cz Směrnice 2/2014 Š KO L N Í Ř Á D OBSAH: 1. Úvodní

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více