Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany"

Transkript

1 Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Výroční zpráva 2009/2010

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Materiálně technické podmínky pro výuku Vzdělávací program školy Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Součásti školy Doplňková činnost školy Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Údaje o výsledcích ve vzdělávání Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Výsledky maturitních zkoušek Chování žáků Absolventi a jejich další uplatnění Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Umístění absolventů ve školním roce 2009/ Odchody žáků ze školy během školního roku, důvody, počet žáků, kteří přešli do běžných škol Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Úroveň jazykového vzdělávání na škole Analýza jazykového vzdělávání Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou Mimoškolní aktivity Programy a projekty: Spolupráce se zahraničními školami Zapojení žáků školy do vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěží Další akce školy Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů Výchovné akce zaměřené na environmentálním výchovu, akce směřující k výchově k humanismu apod Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, úřady práce, odborovými organizacemi, sociálními partnery a dalšími subjekty Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Výchovné a kariérní poradenství Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20)

3 19. Další činnost školy Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy Fotografie Závěr

4 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium a SOŠ ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 Zřizovatel: Středočeský kraj IČO : IZO : Kontakty: číslo telefonu : , faxu : ová adresa : www stránky : ředitel školy : Zdeněk Šimeček zástupce ředitele: Jiří Doubrava výchovný poradce : PaedDr. Eva Čekalová školská rada : Mgr. Libor Tomášek - za pedagogické pracovníky Ing. Naděžda Pínová za pedagogické pracovníky Jaroslav Jánský za zřizovatele Ing. Miroslav Hölzel za zřizovatele Olga Kymlová za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Eva Moulíková za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Charakteristika školy 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Gymnáziu a SOŠ ekonomické Nádražní 90, Sedlčany byla vydána zřizovací listina ze dne 30 listopadu 2009 ve znění: Dodatku č. 1 ze dne 25. června 2003 č. j. OŠMS/10613/2003, Dodatku č. 2 ze dne 10 června 2004, č. j. 8775/2004/ŠKO, Dodatku č. 3 ze dne 27. června 2005 č. j. 9145/2005/ŠKO, Dodatku č. 4 ze dne 14. dubna 2008 č. j /2008/KUSK a usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 44-8/2009/ZK ze dne 30. listopadu Tento dokument vymezuje hlavní náplň a doplňkovou činnost školy. 2.2 Materiálně technické podmínky pro výuku Budova školy i s přilehlými pozemky je majetkem Středočeského kraje. V budově školy je 16 kmenových tříd, dále učebna a laboratoř chemie, učebna a laboratoř biologie, učebna fyziky, tři počítačové učebny, projektová pracovna, učebna výtvarné výchovy, učebna fiktivní firmy a čtyři jazykové učebny. Významnou součástí školy je moderní, v září roku 2007 nově otevřená víceúčelová tělocvična. Novostavba tvořená velkým sálem, gymnastickým sálem a potřebným zázemím je nadstandardně vybaveným sportovištěm. K pohybovým aktivitám žáci využívají také fitcentrum přímo v budově školy. Škola má dále vlastní knihovnu, samostatnou knihovnu cizích jazyků a keramickou dílnu. Na výzdobě školních prostor se podílejí ve velké míře žáci i učitelé. V době volna a přestávek je žákům k dispozici bufet v budově školy a občerstvovací automaty. Škola má bezbariérový přístup

5 Škola je materiálně vybavena na slušné úrovni. Má vlastní sbírky odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, didaktickou a kopírovací techniku. Pro výuku odborných předmětů a jazyků slouží odborné učebny. Jedna učebna je vybavena interaktivní tabulí. Škola je průběžně modernizována výpočetní technikou. Jedna učebna je vybavena softwarem pro výuku jazyků a ostatních všeobecně vzdělávacích předmětů. Učitelé mají volný přístup na internet. Mohou používat tiskárny i kopírky. Z důvodu zajištění bezpečnosti jsou všechny klíčové body školy kontrolovány bezpečnostními čidly, která jsou připojena na městskou policii. Škola nemá vlastní ubytovací zařízení ani jídelnu. Škola pravidelně odebírá zhruba 20 periodik zaměřených především na ekonomiku, účetnictví, školskou problematiku, přírodní a společenské vědy Vzdělávací program školy Učební plán osmiletého gymnázia ve šk. roce 2009/2010 č.j / Předmět (kvarta, sexta až oktáva) a ŠVP GOA (prima až tercie, kvinta) Prima Sekun da Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Český jazyk a literatura Oktáva Anglický jazyk 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 3 Další cizí jazyk 3 / 3 3 / 3 4 / 4 3 / 3 3 / 3 3 / 4 Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika 2 + ½ 2 + ⅓ 1 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 Chemie 1 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 Biologie 2 + ½ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 IVT 1 2 / 2 2 / 2 Tělesná výchova Estet. výchova - výtvarná Estet. výchova - hudební Volitelné předměty: Dramatická výchova 2 Mediální výchova 2 Konverzace v angl. jazyce Konverzace v něm. jazyce Seminář z biologie 2 2 Seminář z chemie

6 Seminář z matematiky 2 2 Seminář z dějepisu 2 2 Seminář z fyziky 2 Seminář z informatiky 2 2 Seminář z českého jazyka 2 Deskriptivní geometrie 2 2 Seminář ze společ. věd 2 2 Součet Poznámky: V tercii a kvartě si v rámci dalšího cizího jazyka žáci vybírají buď německý nebo ruský jazyk. V kvintě až oktávě je dalším cizím jazykem německý jazyk. V kvintě a sextě si v rámci estetické výchovy žáci vybírají buď výtvarnou, nebo hudební výchovu. V oktávě si žáci vybírají tři předměty z Ch, Bi, F, Z a D V sekundě a kvintě se žáci účastní lyžařského kurzu a v septimě sportovního kurzu. Volitelné předměty pro víceleté gymnázium jsou: Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Seminář z českého jazyka Seminář z biologie Seminář z chemie Seminář z matematiky Seminář z fyziky Seminář z dějepisu Seminář ze společenských věd Seminář z informatiky Seminář ze zeměpisu Seminář z literatury v anglickém jazyce Deskriptivní geometrie Mediální výchova Dramatická výchova - 6 -

7 Učební plán čtyřletého gymnázia ve školním roce 2009/2010 č.j / (2.G, 3.G, 4.G) a ŠVP GOA (1.G) Předmět 1.G 2.G 3.G 4.G Český jazyk a literatura Anglický jazyk 5 / 3 4 / 3 4 / 3 4 / 3 Německý jazyk 3 / 5 3 / 4 3 / 4 3 / 4 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 Chemie 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 Biologie 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 IVT 2 / 2 2 / 2 Tělesná výchova Estetická výchova - výtvarná 2 2 Estetická výchova - hudební 2 2 Volitelné předměty: Písemná a elektronická komunikace 2 Konverzace v anglickém jazyce 2 2 Konverzace v německém jazyce 2 2 Seminář z biologie 2 2 Seminář z chemie 2 2 Seminář z matematiky 2 2 Seminář z dějepisu 2 2 Seminář z fyziky 2 Deskriptivní geometrie 2 2 Seminář z informatiky 2 2 Seminář z českého jazyka 2 Seminář ze společenských věd 2 2 Součet Ve 4. ročníku si žáci vybírají tři předměty z Ch, Bi, F, Z a D V 1. ročníku se žáci účastní lyžařského kurzu a ve 3. ročníku sportovního kurzu. V 1. a 2. ročníku si v rámci estetické výchovy žáci vybírají buď výtvarnou, nebo hudební výchovu

8 Volitelné předměty pro čyřleté gymnázium jsou: Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Seminář z českého jazyka Seminář z biologie Seminář z chemie Seminář z matematiky Seminář z fyziky Seminář z dějepisu Seminář ze společenských věd Seminář z informatiky Seminář ze zeměpisu Seminář z literatury v anglickém jazyce Deskriptivní geometrie Písemná a elektronická komunikace - 8 -

9 Učební plán OA ve školním roce 2009/2010 č.j / (2.OA, 3.OA, 4.OA) a ŠVP GOA (1.OA) Předmět 1.OA 2.OA 3.OA 4.OA Český jazyk a literatura Anglický jazyk 4 / 3 4 / 3 4 / 3 4 / 3 Německý jazyk 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 Občanská nauka 2 2 Dějepis 2 2 Hospodářský zeměpis 2 2 Zbožíznalství 2 Základy přírodních věd 2 Matematika Tělesná výchova Ekonomika Účetnictví 3 / 3 4 / 4 4 / 4 Informační technologie 2 / 2 2 / 2 2 / 2 1 / 1 Písemná a elektronická komunikace 3 / 3 2 / 2 3 / 3 Právo 3 Statistika / 1 Práce ve fiktivní firmě 2 / 2 Volitelné předměty: Konverzace v anglickém jazyce 2 2 Konverzace v německém jazyce 2 2 Seminář z matematiky Seminář z účetnictví 2 / 2 Ekonomická cvičení 2 Seminář z českého jazyka 2 Součet Poznámky V 1. ročníku se žáci účastní lyžařského kurzu a ve 2. ročníku sportovního kurzu. V 3. ročníku žáci konají odbornou praxi v délce 2 týdnů

10 Volitelné předměty v obchodní akademii jsou: Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Seminář z matematiky Seminář z účetnictví Ekonomická cvičení Seminář z českého jazyka Počítače v ekonomické praxi 2.4 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Gymnázium a obchodní akademie je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka, vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou a výchovu ekologickou, umožňuje též náboženskou výchovu. Gymnázium je všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách. Dále připravuje i pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Gymnázium má čtyři nebo osm ročníků. Obchodní akademie připravuje především pro výkon odborných činností, zejména ekonomických, sociálně právních, správních a kulturních, připravuje i pro studium na vysoké škole. Denní studium trvá nejvýše čtyři roky. Právo studovat na středních školách mají žáci a další uchazeči podle schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Ke studiu v prvním ročníku čtyřletého gymnázia a obchodní akademie se přijímají žáci a další uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní školu. Do prvního ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. V osmiletém a ve čtyřletém denním studiu gymnázia se studium ukončuje maturitní zkouškou. Ve čtyřletém denním studiu obchodní akademie se studium ukončuje maturitní zkouškou. Ve škole se vyučuje podle učebních plánů a učebních osnov, popřípadě jiných schválených učebních dokumentů, které zahrnují alespoň nejvýznačnější cíle vzdělávání, celkovou strukturu učiva, výčet a stručný popis jednotlivých předmětů nebo jiných strukturních obsahových celků, které byly schváleny ministerstvem. Pedagogičtí pracovníci vychovávají žáky ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, jsou povinni se na svou práci svědomitě připravovat a dále se vzdělávat. Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo má odbornou a pedagogickou způsobilost, je občansky bezúhonný a morálně vyspělý. 3. Součásti školy I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný Počet Druh/typ školy IZO povolený počet žáků/ žáků/ stud. v počet stud. 1 DS 2 žáků/ stud. Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DS

11 Střední škola ,993 14,43 1 všechny formy vzděláván; 2 denní forma vzdělávání (denní studium) 3.1 Doplňková činnost školy Doplňkovou činnost má škola povolenou podle zřizovací listiny školy. Činnost je prováděna podle interní směrnice školy. a) Kurzy pro veřejnost Kurz základů obsluhy osobních počítačů - lektor František Hodys Angličtina pro mírně pokročilé lektor Kateřina Pínová Angličtina pro začátečníky é lektor Kateřina Pínová Příprava na státní zkoušku z NEJ lektor Olga Mrázová Příprava na státní zkoušku z ANJ lektor Naděžda Pínová Matematika k přijímacím zkouškám na VŠ - lektor Eleonora Tulachová Příprava na testy studijních předpokladů lektor František Hodys 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet Tříd Průměrný počet žáků/tř. Gymnázium čtyřleté K/ ,33 Gymnázium čtyřleté K/ ,00 Gymnázium osmileté K/ ,00 Gymnázium osmileté K/ ,50 Obchodní akademie M/ ,00 Obchodní akademie M/ ,00 Celkem ,75 Žáci z jiných krajů : 2 Jihočeský kraj denní studium - Miličín - 3.G Miličín 4.G Studenti přijatí v průběhu školního roku: Gymnázium čtyřleté : 1 žák do 1.ročníku z Gymnázia Praha - Kateřina Barchánková Cizí státní příslušníci: 3 žáci z Ukrajiny 1 žák ze Slonenska

12 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení Počet integrovaných SŠ VOŠ Mentální postižení 0 0 Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 Vady řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 Souběžné postižení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení a chování 11 0 Škola nemá žádné studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým by byl vypracován individuální studijní plán. 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ 6.1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2010/2011 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet přihl. přij. poda- kladně přihl. přij. ných vyříz. Obory vzdělání poskytující Střední vzdělání s maturitní zkouškou K/81 gymnázium osmileté K/41 gymnázium čtyřleté M/02 obchodní akademie Celkem Kritéria pro přijetí Počet tříd 1 Gymnázium osmileté Studenti byli přijati na základě průměrného prospěchu v prvním i druhém pololetí čtvrté třídy a v prvním pololetí páté třídy (maximálně 100 bodů) a na základě písemného testu obecných studijních předpokladů Scio (maximálně 300 bodů). Maximálně mohli studenti získat 400 bodů. K výstupnímu hodnocení ze ZŠ se nepřihlíželo. Gymnázium čtyřleté Studenti byli přijati na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů), v druhém pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů) a v prvním pololetí

13 deváté třídy (maximálně 100 bodů). Celkem mohli uchazeči získat 300 bodů. Do průměru se nezapočítávaly známky z nepovinných předmětů a chování. K výstupnímu hodnocení ze ZŠ se nepřihlíželo. Obchodní akademie Studenti byli přijati na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů), v druhém pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů) a v prvním pololetí deváté třídy (maximálně 100 bodů). Celkem mohli uchazeči získat 300 bodů. Do průměru se nezapočítávaly známky z nepovinných předmětů a chování. K výstupnímu hodnocení ze ZŠ se nepřihlíželo. 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1 Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 476 Prospěli s vyznamenáním 186 Prospěli 287 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 1,64 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 47,24 / 0,02 Žádný žák školy nebyl ve školním roce 2009/2010 hodnocen slovně. V náhradní termínu byli hodnoceni 3 žáci, všichni z důvodu vysoké absence: 1 žák z 3. ročníku čtyřletého gymnázia z předmětů český jazyk, matematika, německý jazyk, anglický jazyk a konverzace v anglickém jazyce. Celkové hodnocení na výročním vysvědčení prospěl. 1 žákyně z 2. ročníku obchodní akademie z německého jazyka. Celkové hodnocení na výročním vysvědčení prospěla. 1 žák z 3. ročníku obchodní akademie z konverzace v anglickém jazyce. Celkové hodnocení na výročním vysvědčení prospěl

14 Údaje o vzdělávání stav k : 7.2 Výsledky maturitních zkoušek Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli K/401 Gymnázium - všeobecné K/801 Gymnázium - všeobecné M/004 Obchodní akademie Celkem: Pozn.: údaje v tabulce jsou bez opravných zkoušek Opravnou maturitní zkoušku vykonali 2 studenti OA z praktické zkoušky z odborných předmětů. Jeden z nich neprospěl v únoru 2010 při opravné maturitní zkoušce a v květnu neprospěl při opakování celé maturitní zkoušky. Oba byli úspěšní. Opravnou zkoušku z matematiky vykonal úspěšně také jeden žák víceletého gymnázia. Písemné maturitní zkoušky Písemné maturitní zkoušky z českého jazyka se konaly v úterý 6. dubna 2010 pro gymnázium. V tomto termínu vykonalo písemnou maturitní zkoušku 30 studentů třídy oktáva a 29 studentů třídy 4.G. Ve středu 7. dubna 2010 vykonalo písemnou maturitní zkoušku 30 studentů obchodní akademie

15 Zadání písemné maturitní zkoušky z českého jazyka pro studenty 4.G a třídy oktáva Číslo Téma a útvar 1 Dlužíme přírodě. A náš dluh roste Volný slohový útvar o ekologických problémech 2 V pochybných věcech má největší cenu odvaha. Publius Syrus Vypravování vlastního zážitku 3 Na stupních vítězů Reportáž nebo článek o reprezentaci České republiky na ZOH Snáze rozbiješ atom než pomluvu Úvaha o vztazích mezi lidmi, případně charakteristika určité společenské skupiny, nebo popis soužití v třídním kolektivu Výsledná známka - třída oktáva Počet studentů Výborný 5 Chvalitebný 9 Dobrý 13 Dostatečný 3 Nedostatečný

16 Celkem 29 Výsledná známka - třída 4. G Počet studentů Výborný 5 Chvalitebný 9 Dobrý 12 Dostatečný 3 Nedostatečný 0 Celkem 29 Zadání písemné maturitní zkoušky z českého jazyka pro studenty 4. OA Číslo Téma a útvar 1,, Co se hrabeš v tom šupleti? Polož to! Ty mi chceš nahnat strach? Počátek, nebo konec vypravování 2 Plastová dieta Čeho všeho z ropy bychom se dokázali vzdát? Volný slohový útvar 3 Je možné se zamilovat do někoho, koho jste nikdy neviděli? Úvaha, esej, vypravování, fejeton 4,,Máme plán, jak vnést do neprůhledných veřejných zakázek světlo. A máme chuť ten plán uskutečnit! Weston Stacey, Ametická obchodní komora, Praha Mluvený odborný referát o vztahu práva a ekonomiky na všech úrovních státní správy Výsledná známka - třída 4. OA Počet studentů Výborný 0 Chvalitebný 5 Dobrý 20 Dostatečný 5 Nedostatečný 0 Celkem

17 Písemnou maturitní zkoušku z jazyka anglického nebo německého vykonalo 30 studentů obchodní akademie 15. dubna Písemná maturitní zkouška z anglického a německého jazyka se skládala z gramatickolexikálního testu, z poslechové části, obchodní komunikace a obchodního dopisu (studenti volili ze dvou variant nabídka a potvrzení objednávky). Zkoušku z ANJ vypracovalo 14 žáků s těmito výsledky Výsledná známka - třída 4. OA Počet studentů Výborný 1 Chvalitebný 8 Dobrý 4 Dostatečný 1 Nedostatečný 0 Celkem složilo písemnou maturitní zkoušku z německého jazyka 16 žáků obchodní akademie. Tato zkouška se skládala z gramaticko-lexikálního testu, poslechové části, obchodní komunikace a obchodního dopisu. Žáci si mohli zvolit ze dvou variant. Zkoušku z němčiny vypracovalo 16 žáků s těmito výsledky: Výsledná známka třída 4. OA Počet studentů Výborný 0 Chvalitebný 8 Dobrý 5 Dostatečný 3 Nedostatečný 0 Celkem 16 Praktická zkouška z odborných předmětů Praktická zkouška z odborných předmětů se konala 6. května Studenti si losovali ze dvou témat: Téma l. Účtování nákladů a výnosů, účtování dlouhodobého majetku, roční zúčtování se zaměstnanci, výpočty o zásobách, zúčtovací vztahy včetně výpočtu daňové povinnosti k DPH, účtování na počítači. Téma 2 Účtování materiálu, účtováni v s. r. o., kalkulace přirážková, výpočty o dlouhodobém majetku, krátkodobý finanční majetek, účtování na počítači. Zkouška trvala 5 hodina a byla rozdělena do dvou částí. První část, čtyřhodinová, probíhala v učebnách 3 a 4. OA. Druhá část, hodinová, se konala v počítačové učebně PaEK. Studenti zde účtovali souvislý příklad na počítači

18 Výsledky praktické zkoušky z odborných předmětů: Známka Počet studentů Výborný 5 Chvalitebný 7 Dobrý 12 Dostatečný 5 Nedostatečný 2 Opravnou maturitní zkoušku vykonali 2 studenti OA z praktické zkoušky z odborných předmětů. Jeden z nich neprospěl v únoru 2010 při opravné maturitní zkoušce a v květnu neprospěl při opakování celé maturitní zkoušky. Ústní maturitní zkoušky Ústní maturitní zkoušky se konaly v období od do pro studenty 4.G a oktávy. Ústní maturitní zkoušky OA se konaly v období od do Chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé střední škola Pochvaly: Pochvala třídního učitele 101 žáků Pochvala ředitele školy 73 žáků Kázeňské tresty za přestupky proti školnímu řádu: Napomenutí třídního učitele 28 žáků Důtka třídního učitele 20 žáků Důtka ředitele školy 11 žáků

19 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium obchodní akademie V tabulce je hodnocen přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu ve školním roce 2009/2010. Škola vykazuje velmi dobré výsledky i při uplatnění absolventů. Počet žáků přijatých na vysokou školu je neobvykle vysoký a počet absolventů evidovaných úřadem práce je trvale velice nízký (většinou jsou absolventi evidováni během prázdnin). Přehled umístění absolventů školy: Vysoké školy Vyšší odborné školy Jazykové kurzy Zaměstnání Úřad práce Gymnázium 4. G 25 86,2 % 0 0 % 1 3,4% 2 6,8% 0 0% 29 Oktáva 28 93,3 % 1 3,3 % 0 0 % 1 3,3 % 0 0% 30 Celkem % 1 1,7% 1 1,7% 3 5 % 0 0% 59 Obchodní akademie 4. OA 16 53,3 % 5 16,6% 2 6,6% 6 20 % 1 3,3% 30 Celkem absolv. Obdobné výsledky přijímacího řízení jako v tabulce vykazuje škola dlouhodobě. Bez nadsázky lze konstatovat, že škola vysoce naplňuje svůj hlavní úkol, připravovat žáky pro studium, zejména na vysokých školách. Výsledky žáků v osmiletém a čtyřletém studijním oboru jsou vyrovnané, odpovídají výběru při přijímacím řízení. Pro zajímavost je uvedeno i rozmístění absolventů podle typu vysoké školy. Výsledky jsou opět příznivé. Z žáků přijatých na vysokou školu je 45 % přijato na školy univerzitního typu, přičemž školy vykazující vysoký převis poptávky nad nabídkou (fakulty lékařské, filosofické, pedagogické, právnické ) jsou mezi přijatými na VŠ zastoupeny vysokými procenty. Svědčí to o tom, že se absolventům splnily jejich záměry a cíle v oblasti profesionální orientace. Obdobné výsledky jsou i u ostatních typů vysokoškolského studia například vysoký počet přijatých na vysoké školy ekonomického směru (ty rovněž vykazují vysoký převis poptávky nad nabídkou). Několik studentů se dostalo na více vysokých škol a mohli se rozhodnout podle svých přání

20 9.2 Umístění absolventů ve školním roce 2009/ 2010 Třída oktáva VYSOKÉ ŠKOLY 28 studentů Univerzita Karlova Praha 8 Právnická fakulta 2 1. lékařská fakulta 1 Lékařská v Plzni 1 Přírodovědecká fakulta 1 Filozofická fakulta 1 Fakulta tělovýchovy a sportu 1 Pedagogická fakulta 1 VŠE Praha 7 Fakulta mezinárodních vztahů 2 Fakulta podnikohospodářská 5 ČVUT Praha 6 Fakulta architektury 1 Fakulta stavební 2 Fakulta elektrotechnická 2 Fakulta strojní 1 Západočeská univerzita v Plzni 4 Ekonomická fakulta 3 Právnická fakulta 1 Česká zemědělská univerzita v Praze 1 Fakulta provozně ekonomická 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2 Ekonomická fakulta 2 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 1 VOŠ zdravotnická Praha 1 Zaměstnání 1 Ve třídě oktáva maturovalo 30 studentů. Z nich se 28 dostalo na vysoké školy, úspěšnost je tedy 96,55 % (na VŠ se hlásilo 29 studentů). Studenti volili většinou fakulty nacházející se v Praze, pouze 6 z nich bude studovat v jiných lokalitách. Na VOŠ zdravotnické bude pokračovat jedna studentka a jeden absolvent nastoupí do zaměstnání

21 Přehledné údaje o studovaných oborech Vysoké školy 28 Obory: právnické 3 filozofické 1 lékařské 2 pedagogické 1 přírodní vědy 1 elektrotechnické 2 strojní 1 sportovní 1 ekonomické 13 architektura a stavební 3 Třída: 4.G VYSOKÉ ŠKOLY 25 studentů Univerzita Karlova Praha Právnická fakulta lékařská 2 Pedagogická fakulta 1 Farmaceutická 1 VŠE Praha 6 Fakulta národohospodářská 3 Fakulta mezinárodních vztahů 3 ČVUT Praha 4 Fakulta stavební 2 Fakulta dopravní 1 Fakulta informačních technologií 1 Jihočeská univerzita České Budějovice 6 Pedagogická fakulta 2 Přírodovědecká fakulta 2 Ekonomická 1 Zemědělská fakulta 1 VŠCHT Praha 2 Fakulta chemické technologie 2 Česká zemědělská univerzita v Praze 1 Fakulta provozně ekonomická

22 Nultý ročník 1 Obor lékařství Jazykové pomaturitní studium 2 Zaměstnání 1 Ve třídě 4.G maturovalo ve školním roce 2009/ studentů. Na vysoké školy podalo přihlášky 29 studentů. U přijímacího řízení bylo úspěšných (86,20 % přihlášených). Dvě studentky budou dále pokračovat na jazykové škole a jeden student se bude připravovat ke studiu v nultém ročníku na lékařskou fakultu. Jedna studentky nastoupí do zaměstnání. Přehled o studovaných oborech Vysoké školy 25 Obory : lékařské 2 farmacie 1 právnické 1 pedagogické 3 ekonomické 8 přírodovědecké 2 chemické 2 stavební 2 dopravní 1 informační technologie 1 zemědělské 1 nultý ročník-lékařství 1 Jazyková škola 1 Třída 4.OA VYSOKÉ ŠKOLY 16 studentů Česká zemědělská univerzita 4 Provozně ekonomická fakulta 4 VŠE Praha 3 Fakulta financí a účetnictví

23 Fakulta informatiky a statistiky 2 Jihočeská univerzita České Budějovice 7 Ekonomická fakulta 7 Univerzita Karlova 1 Husitská teologická fakulta 1 Univerzita J. A. Komenského 1 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 5 VOŠ ekonomická 2 VOŠ sociálně právní 1 VOŠ cestovní ruch 2 Jazyková škola 2 Zaměstnání 6 Ve třídě 4.OA maturovalo ve školním roce 2009/ studentů. Na vysoké školy se dostalo 17 studentů z 19 přihlášených ( 89,47 % ). Nakonec na VŠ nastoupí pouze 16 studentů. VOŠ bude studovat 5 studentů, kteří byli u přijímacího řízení 100 % úspěšní. Na jazykové škole budou pokračovat dvě studentky. Do zaměstnání nastupuje 6 absolventů. Jedna studentka neposkytla v době zpracování žádné údaje. Přehled o studovaných oborech Vysoké školy 16 Obory: ekonomické 13 sociální práce 1 informatika 2 Vyšší odborné školy 3 Obory: sociálně právní 1 ekonomická 2 cestovní ruch 2 Pomaturitní studium jednoleté

24 9.3 Odchody žáků ze školy během školního roku, důvody, počet žáků, kteří přešli do běžných škol. Odchody studentů: Gymnázium osmileté: Martin Dolník kvarta ukončil povinnou školní docházku Jitka Richterová kvarta přestup na jinou školu Hana Pšeničková kvinta - přestup na jinou školu Kristýna Filipová sexta - přestup na jinou školu Přerušení studia : Gymnázium osmileté: Obchodní akademie: Karel Marek sexta studium v USA Hana Hrbková 2.OA těhotenství 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2008/2009 Z nich počet nezaměstnaných duben K/401 Gymnázium - všeobecné K/801 Gymnázium- všeobecné M/004 Obchodní akademie 24 3 Celkem 83 4 Jak z výše uvedené tabulky vyplývá, absolventi školy bez problémů nacházejí uplatnění na trhu práce. Absolventi školy jsou maximálně krátkodobě nezaměstnaní před prvním nástupem do zaměstnání. Jsme v pravidelném kontaktu s Úřadem práce v Sedlčanech a získané informace vyhodnocujeme. 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Dou Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický jazyk ,84 Německý jazyk ,73 Ruský jazyk ,50 Konverzace v AJ ,15 Konverzace v NJ ,80 Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet učitelů celkem Kvalifikace vyučujících pedagogická částečná žádná i odborná Rodilí mluvčí Anglický jazyk Německý jazyk

25 Ruský jazyk Analýza jazykového vzdělávání Anglický jazyk Úroveň znalostí a dovedností v anglickém jazyce je pravidelně prověřována celostátními testy, které provádí SCIO. Žáci naší školy v nich prokázali velmi dobré znalosti a v porovnávání s ostatními školami dosáhli ve výsledkové tabulce předních umístění. Je to díky tomu, že na škole mají příznivé podmínky pro studium a prohlubování vědomostí. Např. se mohou účastnit různých soutěží v anglickém jazyce, dále přípravy ke studiu na vysoké školy, státnicového kurzu a v neposlední řadě vzdělávacích a poznávacích zájezdů do anglicky mluvících zemí a pobytu v hostitelské rodině. Státnicový kurz a kroužek přípravy na vysoké školy přispěl zároveň k úspěšnému přijetí studentů na obory ekonomické a práva. Ve školním roce 2009/2010 vykonalo 9 studentů státní zkoušku z ANJ. Studium k prohlubování odborné kvalifikace a) jednodenní a dvoudenní akce Marie Hodysová Semináře o státních maturitách z ANJ Blanka Hrochová Semináře o státních maturitách z ANJ Miroslava Pecková Semináře o státních maturitách z ANJ Naděžda Pínová Semináře o státních maturitách z ANJ Matthew Dalby - Semináře o státních maturitách z ANJ Německý jazyk Úroveň znalostí němčiny si naši žáci prověřují díky účasti na SCIO-testech.Vždy vykazují velmi dobré výsledky, protože si své vědomosti mohou prohlubovat na olympiádách, seminářích a exkurzích v německy mluvících zemích a na kurzech německého jazyka, např. na mezinárodních seminářích v Bad Marienberg, které se konají každoročně na jaře a na podzim. Ve školním roce 2009/10 úspěšně složilo zkoušku Zertifikat Deutsch (úroveň B1 a B2) 8 studentů maturitních ročníků. Státnicový kurz a kroužek přípravy na vysoké školy přispěl k úspěšnému přijetí studentů na ekonomické obory a na studium práva. Ve školním roce 2009/2010 úspěšně složilo státní zkoušku z německého jazyka 9 studentů. Studium k prohlubování odborné kvalifikace Ludmila Hloupá Seminář o státních maturitách z NEJ Olga Mrázová Seminář o státních maturitách z NEJ Ruský jazyk

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy... 4 2.2 Materiálně technické

Více

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Výroční zpráva 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy... 3 2.2 Materiálně technické

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Koncepční záměr školy 2012 Obsah: 1. Cíle stanovené v předchozím období a jejich plnění... 3 2. Nastínění demografického vývoje v regionu, očekávané důsledky tohoto

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - - 2 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421 ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce /4 čj.: /4 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA Dobříš, Školní 5, 68, IČO . Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 5 Adresa: Školní 5.

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 17 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2013/14 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. OBSAH: 1. Základní

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Titulní a úvodní strana výroční zprávy za školní rok 1910 1911 www.gymnasiumkladno.cz Obsah 1. Základní údaje

Více

GYMNÁZIUM J. S. MACHARA

GYMNÁZIUM J. S. MACHARA GYMNÁZIUM J. S. MACHARA V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 0 OBSAH strana Základní charakteristika školy 4 7 Materiálnětechnické zabezpečení výuky 7 12 Vzdělávací program školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více