Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013

2 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křivoklát (ke změně názvu došlo od 1. února 2006) Adresa školy: Křivoklát 157 (vzdělání je poskytováno i na další adrese Hradní 123, Křivoklát) Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Vedení školy: ředitelka: Mgr. Marcela Kasíková zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Ilona Hájková Kontakt: tel , , Zřizovatel: Městys Křivoklát Adresa zřizovatele: Dr. M. Tyrše 93, Křivoklát Součásti školy kapacita Mateřská škola 50 Základní škola 300 Školní družina 35 Školní klub 15 Školní jídelna (MŠ i ZŠ) 350 Mateřská škola po celý školní rok pracovala podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Základní škola poskytovala vzdělání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (vydán a následně aktualizován). Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu celkem 136 žáků, 3 žáci plnili školní docházku v zahraničí - 38 (počty jsou dány dle zahajovacích výkazů). Na 1. stupni byl spojený 2. a 3. ročník, dále i 4. a 5 ročník, celkem 48 žáků (včetně tří žáků v zahraničí). Na druhém stupni se vyučovalo ve čtyřech třídách. V nich bylo celkem 88 žáků. Školní rok byl ukončen se 135 žáky. I v tomto školním roce fungovalo jedno oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu. Jednotlivá oddělení byla naplněna v souladu s vyhláškou. V MŠ bylo zapsáno 35 dětí ve dvou třídách. Pedagogický sbor ZŠ tvořilo celkem 13 pracovníků včetně ředitelky školy, její zástupkyně a vychovatelky ŠD. V mateřské škole pracovaly tři učitelky (jedna na zkrácený úvazek).

3 Kromě pedagogů jsou na škole zaměstnáni i provozní zaměstnanci (školník, dvě uklízečky a účetní), v MŠ jedna školnice. V obou školních jídelnách pracují čtyři kuchařky a jedna vedoucí školní jídelny. Všechny pracovnice ve ŠJ mají zkrácené úvazky. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6

4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (ZŠ i MŠ) Do 35 let muži 1 ženy let muži 2 ženy let muži 0 ženy 5 Nad 55 let do důch. věku muži 0 ženy 3 V důchodovém věku muži 0 ženy 0 celkem muži 3 ženy 13 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Dosažené vzdělání muži ženy Celkem Základní Vyučen Úplné střední Vyšší odborné Vysokoškolské Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce celkem odborná kvalifikace bez odborné kvalifikace Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Učitelky MŠ Vychovatelka ŠD Někteří vyučující splňují příslušné vzdělání, ale vyučují i předměty, na které nemají odbornou kvalifikaci. Vždy se však jedná o blízký předmět k jejich vystudovanému oboru. Některé předměty se na naší škole vyučují neaprobovaně již delší dobu (např. fyzika, výtvarná výchova) Předměty s výchovným zaměřením často doplňují úvazek jednotlivých vyučujících. Přednost dostávají zákonitě tzv. hlavní předměty. Úvazky zaměstnanců Pedagogičtí zaměstnanci: 15,24 skutečný ; 15,13 normativní Provozní zaměstnanci: 7,77 skutečný ; 7,66 normativní

5 Přehled o žácích ve školním roce 2012/2013 třída: chlapci: dívky: celkem: poznámka: I. (1. ročník) II. (2. ročník) (+1 38) spojeno se 3. ročníkem (3. ročník) (+1 38) III.(4. ročník) spojeno s 5. ročníkem (5. ročník) (+1 38) VI VII VIII IX a 2. stupeň průměr celkem: 19,43 Jedná se o počty žáků podle zahajovacích výkazů. Tři žáci z prvního stupně plnili školní docházku v zahraničí Během prvního pololetí pokračovala v plnění školní docházky v zahraničí i jedna žákyně 8. ročníku. V dalších tabulkách a přehledech se již objevují počty skutečné pro dané období. Ve školním roce 2012/2013 bylo na škole evidováno 9 žáků s různým stupněm specifických poruch učení a chování. Seznam žáků je k dispozici u výchovné poradkyně. Další čtyři žáci pracovali podle IVP, včetně jedné žákyně, která měla IVP pro mimořádné nadání v matematice. Počet dětí v MŠ: 35 zapsaných/2 třídy

6 Materiálně technické zajištění školy Průběžně jsou opravovány běžné provozní závady (poničené židle a lavice, zničené zámky u šaten...) a doplňovány sbírky kabinetů. Všechny učebny jsou dostatečně prostorné a zajišťují optimální možnost pro výuku žáků. K výuce jsou vedle tzv. kmenových tříd využívány i další učebny počítačová učebna, cvičná kuchyňka, učebna chemie, školní dílna Učebny postupně stárnou a bude nutná postupná výměna nábytku a kompletní výměna podlahové krytiny. V jednotlivých učebnách je k dispozici internet a na chodbě pak wifi připojení. V průběhu školního roku byly vyměněny počítače v odborné učebně (EU peníze školám). Materiálně technické podmínky vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným učebním dokumentům Učebnice byly pokryty podle požadavků jednotlivých vyučujících a v dostatečném množství. Každým rokem je prováděna inventarizace, během níž jsou vyřazeny staré a neodpovídající pomůcky, odepsány zastaralé přístroje. Další nové pomůcky byly zakoupeny v rámci projektu EU peníze školám. Výchovně vzdělávací práce Chod školy se řídí školním řádem, který byl schválen na úvodní pedagogické radě v srpnu 2012 (schválený i školskou radou). Školní řád pro školní družinu a školní klub je samostatný. Pro MŠ byl vydán též vlastní školní řád.

7 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ V základní škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Rozšířená výuka se na škole neprovádí. Kromě povinných předmětů se vyučovalo na 2. stupni i předmětům povinně volitelným. Mateřská škola měla zpracovaný Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Školní družina měla též vypracovaný svůj program. Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013 ročník: předmět: vyučující: počet žáků: šestý: sportovní hry Tomáš Vostatek 18 ruční práce Jaroslava Štillerová 18 sedmý: domácnost Jaroslava Štillerová 20 informatika Vlastimil Rajniš 20 osmý seminář ze zeměpisu Jitka Rajnišová 23 devátý ekologická praktika Vlastimil Rajniš 26 informatika Vlastimil Rajniš 26 domácnost Jaroslava Štillerová 26 V devátém ročníku se výuka informatiky a domácnosti měnila v pololetí pro každou skupinu. Žáci docházeli do zájmových útvarů, byl otevřen florbal, příprava pokrmů a hravá angličtina. Žáci z prvního stupně docházeli na sportovní hry.

8 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přestupy žáků z nižších ročníků a rozmístění žáků devátého ročníku pro školní rok 2012/2013 na víceletá gymnázia přijato: gymnázia zřiz. krajem 1 na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy učební obory celkem počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 28 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 26 2 Zápis dětí do prvního ročníku Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ Křivoklát se konal 18. ledna K zápisu přišlo 10 dětí. U zápisu nebyla podána žádná žádost o odklad povinné školní docházky. Do prvního ročníku však nastoupí 8 dětí, neboť dva žáci požádali o přestup na jinou školu. Zápis dětí do mateřské školy Zápis se konal 18. dubna Celkem bylo podáno 21 žádostí o předškolní vzdělávání. Třem žádostem nebylo vyhověno z důvodu nízkého věku dítěte. Podle zvýšeného počtu dětí budou i nadále zachovány dvě třídy.

9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ P R O S P Ě C H 1. pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo s vyzn. I.(1.) II. (2.) II. (3.) III. (4.) III. (5.) VI VII VIII IX Celkem pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo s vyzn. I. (1.) II. (2.) II. (3.) III. (4.) III. (5.) VI VII VIII IX Celkem Poznámka: v celkovém počtu žáků nejsou započítáni žáci, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí. Po opravných a komisionálních zkouškách všichni prospěli Na základě žádosti rodičů se přezkoušení zúčastnili i žáci, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí.

10 Pravidla pro hodnocení a klasifikaci jsou součástí škooního řádu. K zajištění informovanosti rodičů o známkách slouží žákovská knížka. Za 1. a 3. čtvrtletí jsou zapisovány do žákovských knížek známky, které slouží k informování zákonných zástupců o průběžné klasifikaci. V případě slabého prospěchu jsou rodiče včas a písemně upozorněni prostřednictvím ŽK. C H O V Á N Í OPATŘENÍ: POČET: 1.POL. % 1.POLOLETÍ POČET 2.POL. % 2. POLOLETÍ NTU 31 23, ,5 DTU 7 5,3 8 6,1 DŘŠ 5 3,8 3 2,3 II.stupeň 3 2,3 1 0,01 III.stupeň 1 0, Pochvaly ,6 Během školního roku se uskutečnila metodická návštěva z PPP Rakovník, která se zaměřila na práci se žáky s IVP. Na základě doporučení byla zajištěna reedukační cvičení. Škola má jednoho nadaného žáka s IVP pro mimořádné matematické nadání Diagnostika sociálně znevýhodněného prostředí je poměrně obtížná hlavně v případě, kdy žáci nemají výrazné studijní problémy. Žádného žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí nevedeme. Školní družina, školní klub Školní družina i klub jsou umístěny v budově školy. Školní družina má svou kmenovou třídu, docházelo sem 35 dětí. Školní klub využívá v ranních hodinách třídu prvního ročníku. Klub navštěvovalo 15 dětí převážně dojíždějících. Družina využívá školní hřiště, tělocvičnu a při pobytu venku i prostor u fotbalového hřiště. Okolí školy umožňuje vycházky s poznáváním přírody, turistikou a hry v lese. K činnostem v družině jsou využívány různé stolní hry, stavebnice, PC. Rovněž zajišťuje docházení do jiných aktivit (soukromá výuka hudby). Každoročně probíhají sportovní soutěže ve spolupráci se sousední ŠD.

11 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Je vypracován Minimální preventivní program a dále Program proti šikanování a krizový plán, které jsou realizovány všemi vyučujícími během školního roku. Velice důležitou roli zde sehrávala Škola v harmonii, která probíhala v každé třídě v prvním pololetí 1x za čtrnáct dní a ve druhém pololetí vždy 1x měsíčně. Preventivní program podpořil správné návyky pro zdravý a harmonický život, principy zdravého životního stylu. Dále se zaměřil na prevenci šikany, posílení autority a úcty k učitelům a na bezpečnost dětí. Žákům byly dále poskytnuty informace o drogové problematice, problematice spojené s užíváním alkoholu a verbální i fyzické šikaně. Preventivní program byl realizován Klubem Pathfinder o. s (Klub získal čestný titul Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží). Roční program byl v závěru školního roku zakončen projektovým dnem Den zdraví. Při řešení problémů spolupracujeme se sociálním odborem při MěÚ Rakovník a dále s Policií ČR. Mezi nejzávažnější případy patřilo chování žáků a porušování školního řádu. Vše řešila výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli. Závažnější projevy chování byly postoupeny k řešení OSPOD. Výchovné poradenství Výchovnou poradkyní byla Mgr. Ilona Hájková, zúčastňovala se akcí pořádaných PPP. Během školního roku poskytovala poradenství dětem, rodičům i učitelům. Výchovná poradkyně se v rámci hodin člověk a svět práce v 9. ročníku zaměřovala na volbu povolání. Žáci navštívili Informační středisko pro povolání na ÚP Rakovník. Žáci měli možnost zapůjčit si Atlasy školství. Žákům byla poskytnuta pomoc při výběru volby povolání a při vyplňování přihlášek na střední školy. V rámci předmětu člověk a svět práce uskutečnila výchovná poradkyně se žáky 9. ročníku několik exkurzí do dostupných firem (Permon, Valeo) Ve škole je sloučena funce výchovného poradce a metodika prevence. DVPP

12 Pracovník školy Název akce Časový rozsah Školící instituce Finanční náročnost

13 M. Kasíková Aktuální stav školské legislativy 6 hodin Fakta 1 190,00 Kč I. Hájková Inventarizace v roce 2012 Transfero Praha I Hájková Výchovné a kariérové poradenství e-kariéra J. Rajnišová Rozvíjíme přírodovědnou a čtenářskou gramotnost V. Rajniš Podporujeme přírodovědnou gramotnost žáků T. Vostatek Hry v počáteční výuce angličtiny J. Hušková Tvorba a využití prezentačních programů ve výuce matematiky V. Svobodová Pedagogická diagnostika a IVP předškoláka s odkladem 1 490,00 Kč 90 hodin NÚV zdarma 4 hodiny VISK 600,00 Kč 4 hodiny VISK 800,00 Kč 4 hodiny VISK 600,00 Kč 4 hodiny VISk 700,00 Kč 5 hodin VISK 700,00 Kč J. Rajská Vánoce v pohybu 4 hodiny VISK 600,00 Kč J. Vimrová Předmatematická gramotnost předmatematické představy v MŠ N. Kramelová Cesty k literatuře a ke čtenářství L. Razímová Herní aktivity v českém jazyce J. Vimrová Plánování v každodenní práci učitelky MŠ J. Vimrová Hodnocení a sebehodnocení dětí v MŠ J. Rajská Co se skrývá za bludným kořenem V. Rajniš Interaktivní tabule ve výuce přírodovědných předmětů V. Moravcová Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost V. Svobodová Rozvoj předčtenářské gramotnosti 6,5 hodiny NIDV 570,00 Kč 6 hodin VISK 700,00 Kč 4 hodiny VISK 600,00 Kč VISK 960,00 Kč 8 hodin VISK 960,00 Kč 6 hodin VISK 750,00 Kč 4 hodiny VISK 700,00 Kč 4 hodiny VISK 600,00 Kč 6 hodin VISK 750,00 Kč Školní akce a soutěže

14 akce s dopravní tematikou 1. ročník divadelní představení - Hurá na hrad divadelní představení - Nebojte se slavných románů divadelní představení Princezna Oslí kůže - divadlo Lampion přírodovědný klokan návštěva Náprstkova muzea Příběhy bezpráví kouzelnické vystoupení mikulášská nadílka Zdravá Pětka program zaměřený na zdravý životní styl vánoční jarmark spojený s besídkou žáků lyžařský kurz Přemyslovci na českém trůně hudební pořad Rocková hudba hudební pořad Blues, pop... beseda na téma AIDS, sex a partnerství celoškolní projekt Hravá škola DreamCatcher karneval ŠD florbalový turnaj Látané příběhy krejčíka Honzy - divadelní představení matematický klokan Křivoklátská laťka soutěž ve skoku vysokém školní výlety a exkurze Den zdraví - v rámci Školy v hramonii exkurze na hrad Křivoklát projekt Korunovace Václava IV. putování přírodou turistika návštěva Leontýna, hipoterapie Rytíř čtení rozloučení s 9. ročníkem ve škole nocování orientační závod turnaj ve vybíjené slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku na hradě Zlaťáci soutěž spojená se zdravou výživou Mateřská škola Od prosince 2002 je součástí základní školy, v minulém roce byla opět dvoutřídní. Nachází se v

15 samostatné budově na adrese Křivoklát 123 společně se školní jídelnou. MŠ pracovala podle tříletého vzdělávacího programu Jaro, léto, podzim, zima. Výtvarné práce a další výrobky mohou rodiče vidět při výzdobě školy a dále na vánočním a velikonočním jarmarku. Učebních pomůcek i hraček je dostatek a průběžně se doplňují. Nevyhovující je stav umývárny a WC v přízemí a dále i zastaralé osvětlení v prostorách MŠ. Dřevěné herní prvky na zahradě jsou průběžně opravovány a některé musely být již z důvodu neopravitelnosti vyřazeny. Během uzavření MŠ byly vymalovány herny v obou patrech. Individuální potřeby dětí jsou respektovány děti jsou rozděleny do tříd podle věku, což umožňuje věnovat zvýšenou péči nejmladším dětem. Odpolední spojování tříd je bezproblémové. Denní režim je dostatečně pružný, spontánní a řízené činností vyvážené. Spolupráce s většinou rodičů je dobrá, o dění v MŠ se zajímají a do aktivit se zapojují. Velice dobrá je spolupráce s okolními MŠ i ZŠ. Dále spolupracujeme s IC LČR. Přehled akcí MŠ Kulturní akce: představení Klaun Ála divadlo Lampion - Oslí kůže divadelní představení - Rak Klapeťák Zamykání lesa vystoupení pro veřejnost divadlo Úsměv - O cukrářce Barborce a ztraceném čertíkovi mikuláškaá besídka divadelní představení - O betlémské hvězdě vystoupení dětí pro seniory v obci Tříkrálový koncert karneval v MŠ a sokolovně divadlo Zvoneček pohádka Dubový mužíček seznámení s hudebními nástroji návštěva muzikantů v MŠ Vynášení smrtky - vítání jara hudebně zábavný pořad v KC v Rakovníku - Krejčík Honza výlet do Pohádkové Země - Pičín Planetárium Praha progrma Anička a Nebešťánek pěvecká meziškolková soutěž Zlatý slavík návštěva hradu Křivoklát návštěva Lechnýřovny v Rakovníku výstava loutek Akce s ekologickým zaměřením: Cesta za Křemílkem a Vochomůrkou návštěva statku v Častonicích

16 Čokoládový sen - vznik čokolády návštěva chovatele dravců cesty ke krmelci s krmením pro zvěř návštěvy IC LČR besedy, prohlídky expozic výroba ptačích krmítek výlety po okolí naučné stezky interaktivní program Včeličky oslava Dne Země Cesta za Studánkovou vílou Sportovně zábavné akce: dopravně bezpečnostní akce BESIP společné odpoledne s dětmi ze ZŠ Zbečno společné dopoledne s dětmi z okolních MŠ - Děti dětem Čertovský den Cesta za velikonočním zajíčkem kurz předplavecké výchovy MDD sportovně zábavné dopoledne turistické vycházky Plážový den Společné akce s rodiči: informační schůzka s rodičí dětí Zamykání lesa tvořivá odpoledne s rodiči podzimníčci, draci mikulášská nadílka s programem dětí vánoční jarmak Masopust Vynášení smrtky velikonoční jarmark Den matek - besídka v MŠ rozloučení se školáky na hradě ÚČAST ŽÁKŮ V OLYMPIÁDÁCH A DALŠÍCH SOUTĚŽÍCH Soutěž Umístění

17 Florbal pro 4. a 5. ročník Stolní tenis mladší žáci Stolní tenis starší žákyně Stolní tenis starší žáci Florbal starší žáci Florbal mladší žáci Florbal starší žákyně Orion cup Halová kopaná Okresní kolo dějepisné olympiády Olympiáda v českém jazyce Vybíjená 4. a 5. ročník Basketbal mladší žákyně Basketbal mladší žáci Okresní kolo zeměpisné olympiády Coca - Cola cup starší žáci Sapere vědět, jak žít (krajské kolo) Krajské kolo zeměpisné olympiády Eurorebus zeměpisná soutěž Malá kopaná Coca Cola cup starší žákyně Pythagoriáda (okresní kolo) Hravě žij zdravě Přírodovědný klokan školní kola Matematický klokan školní kola 4. místo 4. místo 3. místo 5. místo ve skupině postup do finále, 4. místo 14. místo Anna Kasíková místo Anna Kasíková 5. místo Kategorie A 1. místo Lukáš Hušek Kategorie C místo Albert Skramuský 2. místo 1. místo Lukáš Hušek (postup do celostátního kola) 3. místo Lukáš Hušek 4. místo ve Středočeském kraji PŘEHLED DALŠÍCH AKCÍ A SOUTĚŽÍ Matematická soutěž Taktik 8. místo

18 Celoškolní projekty Hravá škola, Den zdraví Škola v harmonii Mezitřídní soutěže: Křivoklátská laťka, florbal, vybíjená Zlaťáci příprava zdravého pokrmu; účast tří týmů, z nichž jeden postoupil do krajského kola Zlatá Pětka program se zaměřil na zdravou výživu Veřejné sbírky Fond Sidus Aktivní škola (portál Proškoly) Ovoce do škol Škola plná zdraví Mléko v evropských školách Školní informační kanál Ukliďme si svět (sběr elektrospotřebičů), dále i sběr hliníku Další aktivity: ve škole byl opět otevřen florbalový kroužek, Příprava pokrmů a dále Hravá angličtina v době poledních přestávek mohli žáci využívat školní hřiště škola umožňuje i docházení do místních kroužků, které jsou v budově školy zajišťovány jinými subjekty soukromá výuka hudby, gymnastika a cvičení rodičů a dětí Klub mladého čtenáře různá kulturní vystoupení, výlety, cykloturistické výlety Výsledky kontrol ČŠI V tomto školním roce ČŠI školu nenavštívila. Stížnosti Ve školním roce 2012/2013 nebyla zaznamenána žádná stížnost. Odvolání rodičů proti klasifikaci bylo řešeno následným komisionálním přezkoušením. Zřizovatel Zřizovatel uskutečnil kontrolu hospodaření s provozními prostředky. Spolupráce se zřizovatelem byla na dobré úrovni. Spolupráce s odborovou organizací Od nepracuje na škole odborová organizace. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

19 Škola pokračovala na projektu EU peníze školám v rámci OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt se nazývá: Škola pro život. Projekt bude ukončen v dubnu Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení není škola zapojena a dále na škole nebyly realizovány žádné projekty, které by byly financovány z cizích zdrojů. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

20 Největším nákladem jsou prostředky na energii, které i nadále porostou. Do hospodaření se také promítl nižší počet žáků. Údaje jsou za kalendářní rok Nákladové položky Náklady celkem potraviny prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky DHM nákup materiálu, kancelářské potřeby voda teplo elektrická energie služby pošt 930 služby telekomunikací služby peněžních ústavů 9121 školení a vzdělávání 150 zpracování mezd a účetnictví nákup služeb drobné opravy a údržba programové vybavení pojistné Kooperativa čistící prostředky celkem Příjmové položky Příjmy celkem Úplata za školní stravování Úplata za předškolní vzdělávání Úplata za zájmové vzdělávání Další příjmy Příspěvek na provoz celkem Neinvestiční dotace celkem

21 platy OON Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) V Křivoklátě Mgr. Marcela Kasíková

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zřizovatel : Město Kraslice Právní

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více