1 Obecné podmínky přijetí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Obecné podmínky přijetí"

Transkript

1 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický rok 2012/ Obecné podmínky přijetí Obecné podmínky přijetí stanoví 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon. Tyto podmínky vyplývají ze Statutu VŠB Technické univerzity Ostrava, dále jen Statut VŠB TUO ; Řádu přijímacího řízení Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, dále jen Řád přijímacího řízení VŠB TUO ; Statutu Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava, dále jen Statut FBI VŠB TUO a konkretizují je tato Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický rok 2012/2013. K obecným podmínkám přijetí uchazeče ke studiu na Fakultě bezpečnostního inženýrství (dále jen uchazeč) náleží mj. účast uchazeče v přijímacím řízení, které obsahuje zejména tyto části: - administrativní část přijímacího řízení (kontrola zaslaných dokladů, ověření totožnosti uchazečů atp.), - písemná část přijímacího řízení (pouze z matematiky), není li děkanem FBI prominuta. Při splnění stanovených podmínek může být děkanem fakulty vykonání přijímací zkoušky prominuto a uchazeč se zúčastní pouze administrativní části přijímacího řízení. Nezbytnou podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování přijímacího řízení.

2 2 Bakalářský studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Pro akademický rok 2012/2013 je možno podat přihlášku ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Uchazeči jsou přijímáni do prvního ročníku studia ve formě prezenční i kombinované. Studium je kromě sídla fakulty uskutečňováno také v konzultačním středisku Praha, ale pouze v kombinované formě studia ve studijním oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu a v konzultačním středisku Příbram, ale pouze v kombinované formě studia ve studijním programu Technická bezpečnost osob a majetku. V konzultačním středisku Praha a Příbram může být na základě aktuální situace rozhodnuto o přesunutí studia do jiného konzultačního střediska, případně do sídla fakulty v Ostravě. Nabídka studijních programů a studijních oborů pro akademický rok 2012/2013 (forma studia, místo konání výuky) Studijní program Studijní obory Forma studia B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908R001 Bezpečnost práce a procesů 3908R003 Havarijní plánování a krizové řízení 3908R005 Technická bezpečnost osob a majetku 3908R006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P K P K P K P K Výuka Ostrava P, K Ostrava P, K Ostrava P, K KS Příbram K Ostrava P, K KS Praha K Pozn.: P prezenční forma studia, K kombinovaná forma studia, KS konzultační středisko Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost je ukončené středoškolské vzdělání uzavřené maturitní zkouškou a úspěšné absolvování přijímacího řízení. Po získání vysokoškolské kvalifikace bakalář (Bc.) může absolvent pokračovat na Fakultě bezpečnostního inženýrství v navazujícím studiu v magisterském programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost a získat vysokoškolskou kvalifikaci inženýr (Ing.). Cizinci mohou být ke studiu přijímáni v souladu s čl. 9 Řádu přijímacího řízení VŠB TUO. Cizinci mohou být ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost v českém jazyce přijati za podmínek shodných s podmínkami platnými pro ostatní uchazeče, pokud úspěšně složili zkoušku z českého jazyka na některé k tomu akreditované instituci. V případech hodných zvláštního zřetele může děkan tuto 2

3 zkoušku prominout. Na přijímání cizinců ke studiu zejména v rámci mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, se tyto podmínky vztahují přiměřeně. Ke studiu nebudou přijímání uchazeči cizí státní příslušnosti, jestliže by jejich přijetím došlo k porušení omezujících opatření aplikovaných v ČR (např. nařízení Rady EU 329/2007 a 423/2007). 2.1 Přihláška ke studiu Přihláška se podává v elektronické podobě na formuláři Přihláška ke studiu na vysoké škole (dostupném na webovém portále školy vyplněné ve všech kolonkách. Zkrácenou verzi elektronicky podávané přihlášky je nutno vytisknout, podepsat a spolu s ostatními doklady: úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení; uchazeč, který bude v daném roce maturovat, odevzdá kopii maturitního vysvědčení nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky, kopií dokladu o dosaženém výsledku Národní srovnávací zkoušky (pokud dosažený výsledek umožní přijetí bez přijímací zkoušky) doručit na studijní oddělení fakulty. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti fakulta nevyžaduje. U některých studijních oborů může však být v průběhu studia pro některé nepovinné předměty požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k jejich absolvování. 2.2 Způsob a lhůta podávání přihlášek Vytištěná a podepsaná zkrácená verze elektronicky podávané přihlášky musí být doručena Studijnímu oddělení Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TUO v Ostravě Výškovicích v termínu odpovídajícímu kolu přijímacího řízení, v rámci kterého se uchazeč na fakultu hlásí. Termín podání přihlášek: do 30. dubna 2012 do 13. července 2012 (pro případné druhé kolo) Při zaslání přihlášky je rozhodující datum podání k odeslání. Adresa pro doručení přihlášky ke studiu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Studijní oddělení Lumírova strava Výškovice Přihlášku je možno podat přímo na studijním oddělení FBI v Ostravě Výškovicích nebo na podatelně VŠB TUO v Ostravě Porubě, 17. listopadu 15. V případě, kdy přihláška bude mít formální nedostatky, bude uchazeči vrácena k opravě a doplnění. Přijímací řízení nebude zahájeno, pokud uchazeč opravenou přihlášku nedoručí na studijní oddělení FBI do termínu, který mu bude při vrácení přihlášky stanoven. 3

4 Pokud nebude studijní program plně obsazen v prvním kole přijímacího řízení, může být vyhlášeno druhé kolo. V případě nepřijetí v kole prvním nelze znovu podat nebo převést přihlášku do druhého kola přijímacího řízení. O přijetí přihlášky bude uchazeč vyrozuměn: zasláním pozvánky k přijímacímu řízení, zasláním vyrozumění o prominutí přijímací zkoušky. 2.3 Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, forma a lhůta jeho úhrady Za úkony spojené s přijímacím řízením je v souladu se zákonem 1 stanoven poplatek ve výši 500, Kč. Uhrazený poplatek je nevratný. Možnosti uhrazení poplatku: a) příkazem k úhradě (tento způsob úhrady je preferován) název účtu: číslo účtu: /0300 údaje pro provedení platby ze zahraničí: konstantní symbol: 0308 variabilní symbol: 0101 specifický symbol: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava IBAN: CZ BIC (SWIFT) kód: CEKOCZPP při podání elektronické přihlášky se vygeneruje na přihlášce banka: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava Poruba, Hlavní třída 703, Ostrava Poruba b) poštovní poukázkou (je k dispozici na Studijním oddělení Fakulty bezpečnostního inženýrství; tento způsob úhrady není preferován, prosíme použít jen ve výjimečných případech) název účtu: číslo účtu: /0300 údaje pro provedení platby ze zahraničí: konstantní symbol: 0379 variabilní symbol: 0101 specifický symbol: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava IBAN: CZ BIC (SWIFT) kód: CEKOCZPP při podání elektronické přihlášky se vygeneruje na přihlášce banka: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava Poruba, Hlavní třída 703, Ostrava Poruba 1 58 zákona č. 111/1998 Sb. 4

5 2.4 Způsob doložení zákonem požadovaného dosaženého vzdělání Uchazeč, který v daném roce maturuje, uvede za poslední ročník prospěch z pololetního vysvědčení. Uchazeči potvrzují údaje čestným prohlášením, které je součástí přihlášky. Pokud uchazeč do dne konání přijímací zkoušky maturitní zkoušku nevykonal, nemůže se přijímací zkoušky ke studiu na FBI zúčastnit. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud nebyla doložena společně s přihláškou k přijímacímu řízení, musí uchazeč doložit v den konání přijímací zkoušky; pokud není schopen tuto skutečnost v den přijímací zkoušky doložit, může přijímací zkoušku vykonat po podepsání čestného prohlášení o vykonání a výsledcích maturity. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení je pak povinen předložit studijnímu oddělení fakulty do pěti pracovních dnů ode dne konání přijímací zkoušky. V opačném případě nebude ke studiu přijat pro nesplnění podmínek přijetí. 2.5 Forma písemné přijímací zkoušky z matematiky Přijímací zkouška z matematiky je písemná, pokud není děkanem fakulty prominuta. Příklady pro písemnou přijímací zkoušku jsou sestaveny z následujících okruhů: úpravy algebraických výrazů řešení rovnic a nerovnic definiční obory funkcí okruhy přijímací zkoušky z matematiky: kombinatorika posloupnosti analytická geometrie v rovině počet příkladů v písemné práci: 6 doba trvání písemné zkoušky: 90 minut povolené pomůcky: kalkulátory (nejsou nutné) způsob hodnocení: 0 20 bodů za každý příklad Oprava a hodnocení písemné práce probíhá anonymně na základě kódu přiřazeného v odděleném záhlaví práce. Uchazeč se může s výsledky dosaženými při přijímací zkoušce seznámit v den konání přijímací zkoušky (po opravení písemné části). Okruhy příkladů k přijímací zkoušce z matematiky jsou zveřejněny na webovém portálu fakulty 5

6 2.6 Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky a další skutečnosti dokládající předpoklady ke studiu Přijímací zkouška z matematiky je hodnocena bodovým systémem v rozsahu 0 až 120 bodů. Minimální počet dosažených bodů požadovaných pro přijetí stanoví děkan fakulty. Skutečnosti dokládající předpoklady ke studiu: průměr studijních výsledků v posledních ročnících střední školy se zvláštním zřetelem na profilující předměty (matematika, fyzika a chemie), výsledky maturitní zkoušky, výsledky přijímací zkoušky. Pro rozhodování o případném prominutí písemné přijímací zkoušky je použito bodového hodnocení bez započtení výsledků maturitní zkoušky. Pro rozhodování o přijetí nebo nepřijetí ke studiu je použito bodového hodnocení včetně započtení výsledků maturitní zkoušky. 2.7 Pravidla upravující prominutí přijímací zkoušky Písemnou zkoušku je možné prominout uchazečům, kteří splňují alespoň jednu z níže uvedených podmínek: dosáhli minimálně 40 bodů v bodovém hodnocení za studium na střední škole (bez započtení bodového hodnocení maturitní zkoušky), vykonali státní maturitní zkoušku z matematiky v úrovni obtížnosti vyšší, dosáhli u státní maturitní zkoušky z matematiky v úrovni obtížnosti základní s hodnocením výborně, chvalitebně nebo dobře, v akreditovaných Národních srovnávacích zkouškách (Scio) dosáhli v matematice nebo v testech obecných studijních předpokladů výsledku na úrovni percentilu 40 či vyšší, jsou absolventy vyšších odborných škol příbuzných oborů s akreditovanými obory Fakulty bezpečnostního inženýrství. Doložení dosažených výsledků maturitní zkoušky nebo v Národní srovnávací zkoušce je součástí uchazečovy přihlášky ke studiu na FBI anebo je uchazeč doloží nejpozději v den přijímací zkoušky. V případě prominutí zkoušky je uchazeč písemně vyrozuměn a současně je informován o dalším postupu přijímacího řízení. 6

7 2.8 Rozhodování o přijetí ke studiu Pro rozhodování o přijetí ke studiu je pro studijní program sestaveno pořadí uchazečů podle dosaženého celkového bodového hodnocení ze střední školy včetně maturitní zkoušky a z výsledků přijímacího řízení (viz Příloha 1). U kombinovaného studia je zahrnuto i bodové ohodnocení odborné praxe po ukončení střední školy. Uchazeč, jehož celkové bodové hodnocení je minimálně 40 bodů, splnil podmínky pro přijetí ke studiu. Podmínkou přijetí je i nepřekročení předpokládaného nejvyššího počtu přijatých na studijní program (viz 2.9). Uchazeč, jehož celkové bodové hodnocení je minimálně 40 bodů, ale umístil se v pořadí, na kterém dosáhl překročení předpokládaného nejvyššího počtu přijatých na studijní program, není ke studiu přijat pro velký počet uchazečů splňujících podmínky přijetí. Uchazeč, jehož celkové bodové hodnocení je nižší než 40 bodů, nesplnil podmínky přijetí. Pokud stejné bodové hodnocení jako poslední přijatý, vyhovující stanovenému nejvyššímu počtu přijatých, má větší počet uchazečů, potom budou přijati všichni uchazeči s tímto bodovým ohodnocením i když dojde k překročení předpokládaného počtu přijatých. Další uchazeči v pořadí, kteří splňují uvedená kritéria, nebudou přijati pro velký počet uchazečů splňujících ostatní podmínky přijetí. O přijetí ke studiu rozhoduje děkan fakulty Nejvyšší počet uchazečů, které může fakulta do studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost přijmout a) Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TU OSTRAVA Realizována výuka ve studijních oborech 3 : 3908R001 Bezpečnost práce a procesů 3908R003 Havarijní plánování a krizové řízení 3908R005 Technická bezpečnost osob a majetku 3908R006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu prezenční forma studia: 440 studentů kombinovaná forma studia: 260 studentů a) konzultační středisko PRAHA Realizována výuka ve studijním oboru: 3908R006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu kombinovaná forma studia: 80 studentů 2 50 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. 3 Studenti se na jednotlivé obory rozděluji až ve druhém semestru 1. ročníku studia. 7

8 b) konzultační středisko PŘÍBRAM Realizována výuka ve studijním oboru: 3908R005 Technická bezpečnost osob a majetku kombinovaná forma studia: 30 studentů 2.10 Závazné termíny a lhůty přijímacího řízení První kolo přijímacího řízení Uzávěrka podání přihlášek pro 1. kolo (při zaslání přihlášky je rozhodující datum podání k odeslání) 30. dubna 2012 Zaslání pozvánek uchazečům k přijímací zkoušce nebo k přijímacímu řízení 3 týdny před konáním přijímací zkoušky Přijímací zkouška června 2012 Druhé kolo přijímacího řízení Uzávěrka podání přihlášek pro 2. kolo (při zaslání přihlášky je rozhodující datum podání k odeslání) 13. července 2012 Zaslání pozvánek uchazečům k přijímací zkoušce nebo k přijímacímu řízení 3 týdny před konáním přijímací zkoušky Přijímací zkouška 9. srpna 2012 Zápis přijatých uchazečů o studium Zápis do prezenční formy studia pro 1. kolo 14. srpna 2012 Zápis do prezenční formy studia pro 2. kolo 6. září 2012 Zápis do kombinované formy studia pro 1. kolo 14. srpna 2012 Zápis do kombinované formy studia pro 2. kolo 6. září 2012 Doplnění počtu studentů ve studijním programu po zápisu do studia Pokud se k zápisu do studia nedostaví všichni přijatí uchazeči a ve studijním programu nebude naplněn předpokládaný počet přijatých, potom bude uchazečům, kteří splnili podmínky přijetí a nebyli přijati pro velký počet uchazečů, nabídnuta možnost dodatečného přijetí. Pokud bude takovýchto uchazečů větší počet, než je počet neobsazených míst, bude nabídka dodatečného přijetí učiněna v sestupném pořadí podle počtu bodů dosažených v přijímacím řízení. 8

9 2.11 Způsob posuzování omluv nepřítomnosti na přijímací zkoušce O omluvě nepřítomnosti při přijímací zkoušce rozhoduje děkan fakulty. Při uznání omluvy (zejména ze závažných zdravotních důvodů doložených lékařskou zprávou) může děkan fakulty, při neúčasti uchazeče v 1. kole přijímacího řízení, rozhodnout o přesunutí přihlášky do 2. kola přijímacího řízení (bude li druhé kolo uskutečněno) nebo, ve výjimečných případech, stanovit jiný termín přijímací zkoušky. Ve druhém kole přijímacího řízení se náhradní termín přijímací zkoušky nekoná. Uchazeč, který se bez omluvy k přijímacímu řízení nedostaví nebo jehož omluva nebude děkanem fakulty uznána, nebude přijat pro nesplnění podmínek přijetí Způsob vyrozumění uchazečů o výsledku přijímacího řízení Písemné vyrozumění o výsledku přijímacího řízení uchazeč obdrží do 30 dnů po termínu konání přijímací zkoušky zásilkou do vlastních rukou zaslanou na adresu trvalého pobytu. V případě nedoručitelnosti bude uplatněn čl. 8 odst. 4 Statutu VŠB TUO a čl. 8 odst. 6 Statutu FBI. Uchazeč má právo nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, na studijním oddělení Fakulty bezpečnostního inženýrství v úředních hodinách ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Opisy ani kopie těchto materiálů se neposkytují. Podání písemné žádosti o přezkoumání rozhodnutí se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ( 50 odst. 7) a Řádem přijímacího řízení Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Fakulta zveřejní na webovém portálu fakulty (http://www.fbi.vsb.cz) do 15 dnů po skončení přijímacího řízení zprávu o průběhu a výsledcích přijímacího řízení ve smyslu 50 odst. 8 zákona. 3. Přestupy 3.1 Obecná ustanovení o přestupu Přestupem se rozumí přijímání ke studiu ve studijním programu, které je zahájeno na žádost uchazeče podle čl. 1 odst. 1 písm. b) Řádu přijímacího řízení VŠB TUO. Jedná se o uchazeče podle čl. 5 odst. 1 písm. d) a e) Statutu FBI VŠB TUO. Požádat o přestup do studijního programu uskutečňovaného na FBI lze nejdříve po úspěšném ukončení prvního semestru studia. 3.2 Žádost o přestup zahájení přijímacího řízení pro přijetí ke studiu ve studijním programu na žádost uchazeče Uchazeči, kteří studují na jiných fakultách VŠB TUO, případně na jiných vysokých školách (čl. 5 odst. 1 písm. e) Statutu FBI VŠB TUO), podávají žádost o přijetí ke studiu na FBI ve formě řádně vyplněné přihlášky ke studiu podle odstavce 2.1, 2.2 nebo 2.3. K přihlášce připojí: 9

10 písemnou žádost o přestup s uvedením studijního programu a oboru, který chtějí v jeho rámci studovat, spolu s uvedením formy studia, úředně ověřený výpis absolvovaných předmětů v dosavadním studiu, potvrzení o studiu na fakultě (vysoké škole), kde je dosud studentem, potvrzení příslušné fakulty (vysoké školy), ze které chce student přestoupit na FBI, o splnění podmínek dosavadního studia a možnosti i nadále pokračovat ve studiu na této fakultě (vysoké škole), doklad o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (viz čl. 2.3), případně doklad, opodstatňující přestup. 3.3 Rozhodování o povolení přestupu O povolení přestupu rozhoduje děkan fakulty na základě posouzení dosavadních výsledků studia. Přihlédnout je možné i k výsledkům přijímací zkoušky na vysokou školu a k vyjádření garanta oboru. Při rozhodování vezmu v úvahu i nejvyšší počet přijatých studentů pro příslušný studijní program nebo stanovený nejvyšší počet studentů v příslušném ročníku studijního oboru. 3.4 Oznámení o zápisu do studia Po zápisu uchazeče (podle čl. 5 odst. 1 písm. e) Statutu FBI VŠB TUO), kterému byl povolen přestup do studia na FBI, je o této skutečnosti studijním oddělením FBI zasláno písemné oznámení fakultě (vysoké škole), kde student před přestupem studoval. 4. Závěrečná ustanovení Tato Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický rok 2012/2013 byla schválena v souladu s 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Akademickým senátem Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava dne prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. Děkan FBI 10

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ (FVP) Olbrichova 625/25, 746 01 Opava,

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 P01/2010. Interní směrnice

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 P01/2010. Interní směrnice Interní směrnice P01/2010 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/58170 Schválil: Ing. Petra Mansfeldová,

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA KONCEPCE A PRÁVNÍ PŘEDPISY metodický materiál pro školení NOVÁ MATURITA Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou prosinec 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více