MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014"

Transkript

1 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA Čj.: ZSMS/267/2014

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Personální zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2013/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy Údaje o mimoškolní aktivitě a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy za rok Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha č. 1 (k Výroční zprávě školy za rok 2013/14) Příloha č. 2 (k Výroční zprávě školy za rok 2013/14) Adresa: 3,

3 1. Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a mateřská škola Sídlo školy: 3, IČ: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec, 10, Vedení školy: Mgr. Jana Kočová ředitelka školy Mgr. Věra Forejtová zástupkyně ředitelky školy Kontakty pro dálkový přístup: tel. číslo: www: 2 Součásti školy: Mateřská škola 7 Základní škola 3 Školní družina 3 Školní jídelna 3 Školská rada: Školská rada (dříve Rada školy) Masarykovy základní školy a mateřské školy byla zřízena Obcí podle 17a, 17b a 17d zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a to dne Později se transformovala na školskou radu podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada má 9 členů 3 zástupce obce, 3 zástupce školy a 3 zástupce rodičů. V březnu roku 2012 proběhly nové volby do školské rady. Funkci předsedy školské rady vykonává paní Eva Horáková, členka zastupitelstva Obce. Adresa: 3,

4 2. Charakteristika školy Masarykova základní škola a mateřská škola je venkovskou školou poskytující základní vzdělání žákům ze Semčic, Pěčic, Jabkenic, Charvatců, Žerčic, Ledců, Prodašic, Ujkovic, Ctiměřic, Úherců, Dobrovice a dalších obcí. Školu zřídila Obec jako příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou k Škola má 9 ročníků po jedné třídě. K měla škola 183 žáků, z toho na 1. stupni 113 žáků - do 1. třídy bylo přihlášeno 23 žáků, do 2. třídy 26 žáků, do 3. třídy 25 žáků, do 4. třídy 21 žák a do 5. třídy 18 žáků. Na 2. stupni bylo evidováno 70 žáků - do 6. třídy bylo přihlášeno 17 žáků, do 7. třídy 24 žáků, do 8. třídy 18 žáků a do 9. třídy 11 žáků. Ve školní družině bylo zapsáno 55 žáků z 1., 2. a 3. třídy ve dvou odděleních. Hlavním úkolem školy je poskytovat základní vzdělání, škola se zaměřuje též na aktivity vzdělávací, výchovné a zájmové, aby za nimi děti nemusely dojíždět do města. V projektu Pedoš (Peníze do škol) získala škola finanční prostředky na zakoupení interaktivních tabulí a proškolení učitelů pro práci na nich, v současné době jsou všechny třídy vybaveny interaktivními tabulemi. Připojení k internetu je providerem - firma Tycom - poskytováno zdarma. Od roku 2012 je externím zaměstnancem IT správce pan Tomáš Krist z firmy DeltaNet MB, který spravuje všechny počítače ve škole. Třídy školy jsou vybavovány novým nábytkem, ve škole jsou postupně vyměňována stará dřevěná okna za plastová. Z bývalého kabinetu byla vybudována nová učebna, která bude využívána jako jazyková. Do ní byla též zakoupena z prostředků školy interaktivní tabule. Žáků ve škole přibývá a na jazyky je třeba třídy dělit na poloviny, aby nebyl překročen povolený limit na výuku jazyků 24 žáků. 3 Vybavení školy: Školní budova byla postavena v roce 1927 a škola zde využívá 12 učeben, z toho 8 odborných. Odborné pracovny jsou vybaveny pro tyto předměty: matematika přírodovědné předměty cvičná kuchyně informatika zeměpis a dějepis výtvarná výchova český jazyk tělocvična Učebny jsou vybaveny počítači, audiovizuální technikou a projekční technikou. O další vybavení učeben a jejich modernizaci budeme usilovat i v dalších letech. Adresa: 3,

5 3. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu Číst, učit se, růst, vydaného , zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Obory vzdělávání: 7901C01 ZŠ RVP Přehled volitelných předmětů: 6. třída (3 hodiny týdně každý žák) Fyzikální praktika Konverzace v anglickém jazyce Seminář z českého jazyka 7. třída (4 hodiny týdně každý žák) Seminář z českého jazyka Seminář z matematiky Přírodovědná praktika Konverzace v anglickém jazyce/ Sportovní hry 4 8. třída (1 hodina týdně každý žák) Seminář z českého jazyka 9. třída (7 hodin týdně každý žák) Informatika Zeměpisný seminář Seminář z českého jazyka Seminář z matematiky Volba povolání/seminář z fyziky Sportovní hry Konverzace v anglickém jazyce Adresa: 3,

6 Přehled zájmových útvarů organizovaných školou: Angličtina hrou I., II. Mgr. Věra Forejtová Angličtina extra Mgr. Věra Forejtová Angličtina extra start Mgr. Věra Forejtová Korálkování Petra Hornerová Základy práce na PC Mgr. Miroslava Fuksová Hry a čísla Mgr. Renata Rotterová Zumba Dana Hlubučková Florbal Tereza Šturmová Sportovky Tereza Šturmová Pohybové hry Tereza Šturmová Kroužek Keramiky probíhající ve škole je organizován externí firmou a veden Mgr. Danou Antoškovou. Logopedická poradna Mgr. Eva Komárková 5 Adresa: 3,

7 4. Personální zabezpečení školy K bylo v základní škole v pracovním poměru 22 zaměstnanců, z toho 13 učitelů, 2 vychovatelky ŠD, 4 provozní pracovníci, 3 pracovnice školní jídelny. V říjnu 2013 odešla do předčasného důchodu paní Hana Klimová, která pracovala jako kuchařka ve školní jídelně od roku Místo ní byla nejprve přijata paní Petra Vágnerová, poté paní Radka Urbanová Vihanová, která zůstala v trvalém pracovním poměru. V dubnu 2014 odešla do starobního důchodu paní Mgr. Jiřina Rakušanová, která pracovala ve škole od roku 1982 jako učitelka na II. stupni ZŠ. V průběhu roku se na jejím místě vystřídali tito pracovníci: Mgr. Jan Kotouček, Mgr. Margit Adamová Černá a Mgr. Markéta Pokrupová. Naposledy jmenovaná zůstala ve stálém pracovním poměru. V červnu 2014 odešla do předčasného důchodu paní Svatava Matesová, která pracovala od roku 1987 na pozici vedoucí kuchařky ve školní jídelně. Na její místo byla v srpnu přijata paní Renata Najmanová. Pedagogičtí pracovníci ZŠ 6 vzdělání praxe od Mgr. Jana Kočová VŠ vzdělání, učit. M-CH, ředitelka 1990 Mgr. Věra Forejtová VŠ vzdělání, učit. 1. stupně ZŠ zástupkyně ředitelky 1984 Mgr. Miroslava Fuksová VŠ vzdělání, učit. 1. stupně ZŠ 1978 Mgr. Marie Helichová VŠ vzdělání, učit. 1. stupně ZŠ 1987 Mgr. Dana Antošková VŠ vzdělání, učit. 1. stupně ZŠ 1980 Mgr. Tomáš Hušek VŠ vzdělání, učit. 1. stupně ZŠ 1987 Mgr. Eva Komárková VŠ vzdělání, speciální pedagogika 1995 Mgr. Jiřina Rakušanová VŠ vzdělání, učit. D-RJ, učit. 2.stupně 1983 Mgr. Markéta Pokrupová VŠ, učit SŠ ČJ, Psych.; učit. 2. stupně 1999 Ing. Irena Králová VŠ vzdělání, Př, PČ; učit. 2. stupně 1992 Mgr. Renata Rotterová VŠ vzdělání, učit. M-ZT učit. 2. stupně 1990 Mgr. Renata Kubínová VŠ vzdělání, učit. ČJ-OV; učit. 2. stupně 1992 Mgr. Ivana Zíková VŠ vzdělání, učit. RJ VV; učit. 2. stupně 1989 Tereza Šturmová SŠ, studující PedF UK Praha; učit. 2. stupně 2010 Mgr. Jan Kotouček VŠ, učit. D, Z Mgr. Margit Adamová Černá VŠ, učit. ČJ, AJ Adresa: 3,

8 Školní družina ZŠ Renata Kyptová Dana Hlubučková SŠ, Studium Vychovatel SŠ, Asistent pedagoga Nepedagogičtí pracovníci ZŠ Petra Hornerová účetní, administrativní pracovnice Alexandra Havlátová vedoucí školní jídelny Svatava Matesová vedoucí kuchařka Hana Klimová kuchařka Petra Vágnerová kuchařka Radka Urbanová Vihanová kuchařka Petr Pařík školník, údržbář, topič Radka Paříková uklízečka MD od do Jana Paříková po dobu MD Radky Paříkové Jiřina Jiránková uklízečka, pradlena pro ZŠ i MŠ 7 Adresa: 3,

9 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. třídy proběhl Poprvé u zápisu Z toho s žádostí o odklad Přichází po odkladu k Dodatečný přestup Dodatečně přihlášeno 28 dětí, z toho 16 dívek 5 dětí, z toho 2 dívky 7 dětí, z toho 2 dívky 28 dětí 1 dítě (přestup na jinou školu) 1 dítě k nastoupí: 28 dětí (13 chlapců a 15 dívek) Zastoupení obcí: 8 Ctiměřice 1 Charvatce 3 Ledce 7 Pěčice 1 Prodašice 1 Žerčice 5 Úherce 1 Zvolen, SVK 1 8 Adresa: 3,

10 6. Údaje o přijímacím řízení Přijímacího řízení se zúčastnilo ve školním roce 2013/14 13 žáků z toho 11 z 9. třídy a 2 z 5. třídy. Všichni žáci absolvovali přijímací řízení úspěšně a byli přijati k dalšímu studiu. 9. třída maturitní obory: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře SOŠ a SOU Jičínská MB, Veřejnosprávní činnost SŠ Hermés MB s.r.o. 2 žáci 2 žáci 3 žáci učňovské obory: SOŠ a SOU Jičínská MB Nástrojař 1 žák ISŠ Karmel Pekař 1 žák SŠ Hermés MB s.r.o. Truhlář 1 žák SSŠ Maja s.r.o. Kadeřník 1 žák 5. třída Osmileté gymnázium GMB 2 žáci 9 Adresa: 3,

11 Třída Počet žáků Chlapců/Dívek Průměrná známka Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Chování velmi dobré Chování uspokojivé Chování neuspokojivé Omluvená absence průměr Neomluvená absence průměr Masarykova základní škola a mateřská škola 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2013/2014 I /8 1, ,70 - II /9 1, ,54 - III /13 1, ,16 - IV. 21 7/14 1, ,52 - V. 18 9/9 1, ,89 - VI /4 2, ,33 3 VII /12 2, ,04 - VIII. 18 9/9 2, ,39 - IX. 11 7/4 2, ,55-10 Průměr 20-1, ,41 - Celkem / Základní vzdělání získalo ve školním roce 2013/ žáků. Žák, který neprospěl, opakuje ročník po dohodě se zákonnými zástupci. Adresa: 3,

12 8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Jednotlivá témata minimálního preventivního programu byla na 1. i 2. stupni začleněna za pomoci všech pedagogických pracovníků do následujících předmětů: rodinná výchova, výchova k občanství, občanská výchova, výchova ke zdraví, člověk a jeho svět, přírodověda, přírodopis, vlastivěda, český jazyk, výtvarná výchova, chemie. Další formou začlenění preventivního programu byla zájmová činnost žáků nabízená školou a zajištění školní družiny pro žáky 1. až 3. třídy. Žákům byla k dispozici čítárna, kam mohli pod dohledem vyučujícího chodit ve volných chvílích. Pro žáky byly v průběhu školního roku organizovány sportovní akce, exkurze, soutěže, výlety, besedy, divadelní představení ve škole, zájezdy na divadelní představení, na výstavy, hudební pořady Žáci se účastní následujících soutěží: Logická olympiáda školní kolo Taktik Eurorebus, Eurorebus junior Biologická olympiáda školní a okresní kolo Zeměpisná olympiáda Soutěž mladých zdravotníků PIšQworky DoBroLuSe Cup meziškolní sportovní soutěž Soutěže AŠSK Zájezd do Anglie Sběr plastových víček soutěž v rámci školy, výtěžek využit na charitativní účely Celoroční soutěž ve sběru starého papíru Recyklohraní 11 Lyžařský výcvikový kurz, který byl naplánován na školní rok 2013/14 neproběhl, z důvodu nepříznivých sněhových podmínek. Adresa: 3,

13 9. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy Školení BOZP a PO pro zaměstnance školy Logopedie Studium Vychovatel Školení PEDOŠ Interaktivní tabule Možnosti výuky čtení z pohledu jejích výhod i případných úskalí Školení a setkání výchovných poradců Školení pořádaná nakladatelstvím OUP Praha Kurz AJ (soukromé) Věda má budoucnost všichni pg i nepg zaměstnanci Mgr. Eva Komárková Renata Kyptová všichni pg pracovníci Mgr. Marie Helichová Mgr. Renata Rotterová Mgr. Věra Forejtová Mgr. Miroslava Fuksová Mgr. Renata Rotterová Ing. Irena Králová 12 Partnery pro DVPP jsou: Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem V Kolonii 1804, Nymburk Služba škole MB OUP Praha Společnost TEV Pardubice Škoda Auto, a.s. Adresa: 3,

14 10. Údaje o mimoškolní aktivitě a prezentaci školy na veřejnosti Září: Říjen: Zájezd do Anglie žáci 8. tř.; Muzeum Mladoboleslavska Indie 6. třída; Fotografování 1. stupeň Templ MB 3., 4. tř. Putování za poznáním; Austrálie pořad pro žáky 9. třídy DK MB; Dopravní hřiště 4. třída; EdukArt MB 9. třída; Projekt SOŠ a SOU Jičínská 8., 9. třída I. část; Saga Afrika pořad pro všechny žáky školy; Logická olympiáda tř. Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Dětská nota MD MB třída; PIšQworky 8. a 9. třída MB; Prezentace škol: Horky nad Jizerou, Hubálov 9. třída; Projekt SOŠ a SOU Jičínská - 8., 9. třída - II. část Agentura Pernštejni pro všechny žáky školy; Muzeum Mladoboleslavska Mariiny obrázky 7. třída; Mikuláš deváťáci pro ostatní z MŠ i ZŠ; Třídní vánoční besídky; 9. třída exkurze ISŠ Karmel MB; MD MB Strašidlo cantervillské třída; Vánoční výstava; Mobilní planetárium v tělocvičně školy Exkurze žáků 9. třídy v zemědělské společnosti Týnec; Projekt SOŠ a SOU Jičínská 8., 9. třída III.; Školní kolo biologické olympiády tř. Projekt SOŠ a SOU Jičínská 8., 9. třída IV. 13 Duben: Projekt SOŠ a SOU Jičínská 8., 9. třída V.; Biologická olympiáda tř. okresní kolo; Fotografování tříd; Kurz plavání 2., 3. třída; Exkurze ZOO a botanická zahrada Liberec 2., 3. třída; Adresa: 3,

15 Květen: Soutěž mladých zdravotníků soutěž 8., 9. třída; Exkurze Praha 4. třída; Testování 8. třída - přírodovědná gramotnost; Testování 4. třída člověk a jeho svět; testování 8. třída anglický jazyk; Třídní výlet třída Křivoklátsko Červen: Eurorebus a Eurorebus Junior účast na krajském kole soutěže výběr žáků školy; Třídní výlet 1. a 5. třída Praha ZOO a letiště; Výlet 2. třída Kost; Dopravní hřiště 4. třída MB; DoBroLuSe Cup výběr žáků 2. stupně; Branný den pro všechny žáky školy Celoročně se žáci účastnili mezinárodní matematické soutěže Taktik 14 Adresa: 3,

16 11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 15 Adresa: 3,

17 16 Adresa: 3,

18 Výsledky testování 17 Adresa: 3,

19 12. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Rozbor hospodaření - Masarykova základní škola a mateřská škola Zřizovatel Obec celkové vyúčtování příspěvku na činnost za rok: 2013 Příspěvek na činnost od zřizovatele ,00 Kč Náklady 501 spotřeba materiálu ,06 Kč 501 vybavení školy ,70 Kč 502 energie ,54 Kč 511 opravy a údržba ,13 Kč 518 ostatní služby ,32 Kč 521 mzdy + odvody provoz 9 810,00 Kč 549 poplatky a pojistné ,77 Kč 551 odpisy ,00 Kč 18 Celkem náklady: ,52 Kč Příjem Náklady Celkový zůstatek: ,00 Kč ,52 Kč ,52 Kč Hospodářský výsledek z financování zřizovatele k ,52 Kč Adresa: 3,

20 Státní dotace přidělená Krajským úřadem - vyúčtování za rok 2013 Příjem dotací celkem Z toho dotaze ÚZ ,00 Kč ,00 Kč Náklady Celkem náklady: 501 učebnice a učební pomůcky ,18 Kč 501 ochranné pomůcky 9 000,00 Kč 521 hrubé mzdy ,00 Kč OPPP ,00 Kč 524 zákonné pojištění ,16 Kč 527 FKSP 1% HM ,27 Kč 527 vzdělávání ,00 Kč 528 náhrady, mzdy ,00 Kč 549 pojištění ,39 Kč ,00 Kč 19 Příjem dotace ,00 Kč Náklady 501 učební pomůcky 527 školení 521 mzdy ,00 Kč Celkem náklady: ,00 Kč Adresa: 3,

21 Výnosy a náklady organizace - vyúčtování od do Doplňková činnost + kroužky + fondy Ostatní Výnosy Náklady Zůstatek ŠD - rodiče ,00 Kč ,00 Kč MŠ školné ,00 Kč ,00 Kč stravné ,00 Kč ,11 Kč 4 532,89 Kč úroky b.ú. + ostatní příjmy ,10 Kč ,10 Kč celkem ,10 Kč ,11 Kč ,99 Kč Fondy - převod ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Doplňková činnost praní prádla + nájem ,00 Kč ,45 Kč ,55 Kč placené kroužky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 20 celkem ,00 Kč ,45 Kč ,55 Kč Celkem ,10 Kč ,56 Kč ,54 Kč HV - financování zřizovatel Celkem ,52 Kč ,02 Kč Celkový hospodářský výsledek ,02 Kč Adresa: 3,

22 Celkové výnosy a náklady za rok 2013 Výnosy Náklady Státní dotace ,00 Kč ,00 Kč Příspěvek od zřizovatele ,00 Kč ,52 Kč Fondy - převod: opravy ,00 Kč ,00 Kč Ostatní ,10 Kč ,11 Kč Doplňková činnost a kroužky ,00 Kč ,45 Kč Celkem ,10 Kč ,08 Kč Hospodářský výsledek ,02 Kč 21 Adresa: 3,

23 13. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů 1. Účast v projektu EU Pedoš v programu OPVK Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR. 3. Věda má budoucnost projekt pod záštitou MŠMT, AV ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR 22 Adresa: 3,

24 14. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Účast pedagogů na seminářích a dílnách VISK Nymburk a Služba škole MB. 23 Adresa: 3,

25 15. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Žáci čtvrté a osmé třídy se účastnili výběrového šetření výsledků žáků 2013/2014. Žáci osmé a deváté třídy se účastnili projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR. 24 Adresa: 3,

26 16. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 na naší škole nepůsobila ani odborová organizace, ani jiná organizace zaměstnanců či zaměstnavatelů. Našimi partnery při plnění úkolů ve vzdělávání byli: Obec, školská rada Obec Jabkenice Obec Pěčice Obec Žerčice Obec Ledce Obec Prodašice Obec Charvatce Obec Ctiměřice Obec Úherce Muzeum Mladoboleslavska MD MB Divadlo Koloběžka Město Dobrovice Společnost TEV DDM Mladá Boleslav VISK Nymburk ZŠ a MŠ Brodce ZŠ a MŠ Dobrovice ZŠ Luštěnice CK výuka jinak Fond Sidus Gymnázium Dr. Josefa Pekaře SOŠ a SOU Jičínská, Mladá Boleslav ASŠK Škoda Auto, a.s. 25 Výroční zprávu školy zpracovala ke dni ředitelka školy Mgr. Jana Kočová Adresa: 3,

27 Příloha č. 1 (k Výroční zprávě školy za rok 2013/14) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Masarykova základní škola a mateřská škola zveřejňuje následující informace za rok 2013: a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 26 d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Mgr. Jana Kočová ředitelka školy Adresa: 3,

28 Příloha č. 2 (k Výroční zprávě školy za rok 2013/14) 27 Adresa: 3,

29 28 Adresa: 3,

30 29 Adresa: 3,

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V ý r o č n í z p r á v a š k o l y

V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov 326 396 388, 777 061 727 294 04 Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Školní rok 2013 2014 1 V září

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více