Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Martin Pelc Kulturní a sociální dějiny německých turistických spolků v českých zemích do roku 1938 Autoreferát disertační práce Opava 2008

2 Doktorand: Školitel: Oponenti: Mgr. Martin Pelc Prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. FF Univerzity Karlovy v Praze Autoreferát byl rozeslán dne: Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce se konají 19. února 2008 v 11:00 hod. v prostorách sekretariátu Ústavu historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě. S disertací je možno se seznámit na sekretariátu Ústavu historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě, Masarykova tříd 37, Opava. Předseda oborové rady: Prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. 2

3 OBSAH 1. ÚVOD SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ SHRNUTÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ CESTY DALŠÍHO VÝZKUMU POUŽITÉ PRAMENY A VÝBĚR Z LITERATURY SEZNAM PUBLIKOVANÝCH PRACÍ AUTORA K TÉMATU DISERTACE OHLASY NA AUTOROVY PRÁCE ABSTRACT

4 1. ÚVOD Zacílení disertační práce na historii turistických spolků sleduje dva výrazně moderní fenomény současně: jednak turistiku jako originální autoregulační mechanismus přírodě vzdáleného moderního životního stylu, jednak spolky jako jednu z typických moderních organizačních alternativ velmi konkrétních a ostře vymezených sociálních útvarů tradičního světa. 1 Naše studie se oprošťuje od dobového konstruktu návratu k přírodě a sleduje modernitu turistiky v celé její rozpornosti. Mnohostranná činnost německých turistických organizací před nás staví řadu dílčích otázek, jež vytvářejí základní osnovu práce. S ohledem na procesuální logiku je třeba se nejprve ptát po inspiračních zdrojích a komunikačních kanálech zprostředkujících vznik organizované turistiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Zaměřením pozornosti na německé turistické spolky v českých zemích, průkopnické ve svém působení a vlivné svým příkladem, umožňuje sledovat difúzi a rozvoj turistické organizovanosti v kontextu vývoje širšího středoevropského prostoru. Vzhledem k nepříliš pokročilému stavu bádání musí disertační práce usilovat i o zachycení historických kořenů vzniku sledovaných organizací, identifikaci jejich komplexního teritoriálního rozmístění, vystopování sfér vlivu, jejich hranic a překrývání, rozkrytí vzájemných animozit i náklonností. Vedle lokálních a regionálních spolků doplňují topografickou mozaiku v českých zemích sídlící sekce německých alpských spolků a socialistického Turistického spolku Přátelé přírody (Touristenverein Die Naturfreunde ). Co se týče vlastní činnosti spolků, je třeba se tázat po proměnách turistiky, praktické, ale i symbolické stránce turistických stavebních aktivit, poměru turistů k prosazování zimních sportů či po roli vlastivědného bádání v rámci turistických organizací. Jako neméně důležité se jeví načrtnutí sociálního obrazu turistických spolků a naznačení jeho proměn v interakci s makroskopickými sociálními změnami. Díky opuštění bohemocentrického stanoviska se vyhneme přeceňování autochtonních vlivů a zohledníme i doposud málo reflektované obecně sociální a kulturní aspekty (střet kultur v rané fázi organizované turistiky, genderové otázky, vztah turistiky a nacionalismu ad). Předkládaná disertace tak může být nahlížena jako vůbec první pokus o syntézu kulturních a sociálních dějin (převážně) středohorské turistiky ve středoevropském prostoru, ve zpracování historie turistiky daleko pokročilejší Německo a Rakousko nevyjímaje. 1 NIPPERDEY, Thomas: Verein als soziale Struktur in Deutschland im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Eine Fallstudie zur Modernisierung I. In: NIPPERDEY, Thomas: Gesellschaft, Kultur, Theorie. Gesammelte Aufsätze zur neueren Geschichte. Göttingen 1976, s

5 2. SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ Objem literatury k dějinám turistiky je enormní. Její valná část se nicméně nese ve znamení motta Turisté sobě, vychází od turistů a pro turisty. Laičtí dějepisci při svém snažení sice dokázali nashromáždit některá zajímavá fakta, jejich kritika však pokulhává, analýza, interpretace a prezentace se zase obyčejně pohybují na povrchu pozitivního faktu. Z akademicky školených historiků, přesahujících svým dílem regionální rámec, publikoval příspěvek k dějinám turistiky snad jen Josef Haubelt. Ani on se však historií turistiky nezabýval zevrubněji, a proto podle našeho názoru nepřinesl více než faktografický soupis k dílčímu tématu (alpské cesty Julia Payera). Několik badatelů se turistiky dotklo při řešení nějakým způsobem příbuzných problémů v poslední době to byl například Eduard Maur v knize Paměť hor nebo Vojtech Čelko ve své studii o vědeckém přínosu vlastivědně turistického Severočeského exkurzního klubu v České Lípě. O první rozsáhlejší syntézu dějin turistiky v českých zemích před rokem 1914 se ve své nedávné, dosud nevydané disertaci (obhájené na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze) pokusil Ladislav Kašpar. Jeho poněkud schematická práce nicméně trpí neúplností a přemírou faktografických omylů a nepřesností. Německým turistickým spolkům je navzdory jejich dominantnímu postavení v pojednávaném období věnováno až příliš málo prostoru. Asi nejvíce se prozatím představě o nástinu komplexního německého turistického místopisu v českých zemích přiblížila polská historiografie. Z ohniska Vratislavské univerzity vyzařuje zájem mladých badatelů o dějiny turistiky, neponechávající stranou ani severní okraje Čech, Moravy a české Slezsko. První závažnou publikovanou prací nastupující generace tamních historiků turistiky byla monografie Tomasze Przerwy Odkryli dla nas piękno gór. Kniha vycházející z autorovy doktorské práce shrnula dějiny trojlístku německých spolků činných v pruském (dnešním polském) Slezsku. Hlavní geografické těžiště vydané doktorské práce Marcina Dziedzice již leží převážně v českých zemích. Přes své regionální zaměření shrnuje monografie Morawsko-śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie (věnovaná spolku Mährisch-schlesischer Sudetengebirgsverein) topografii podstatné části turisticky aktivního sudetoněmeckého teritoria. Nicméně poněkud umělé uplatňování geografického vymezení původně geologickým termínem Sudet (mezi tokem Labe na česko-saské hranici a řekou Odrou), z nějž polská historiografie vychází, jí prozatím znemožňuje uchopit látku v potřebných širších souvislostech. Zejména opomenutí krušnohorských a středohorských spolků je pak znát i na Dziedzicově textu. Není však pochyb, že jeho práce je 5

6 nejpodrobnějším a nejpečlivějším monografickým zpracováním dějin regionálního turistického spolku v českých zemích. Vzhledem ke geografické disperzitě se dějiny jednotlivých turistických organizací těší především pozornosti regionálních badatelů. Obsáhlejší dějiny některých regionálních turistických spolků představily diplomové práce, z nichž zatím nejpovedenější sepsal Radoslav Daněk (Dějiny beskydských turistických spolků ). Alespoň odborné studie již existují o významném Německém krkonošském spolku (František Jirásko), o neméně důležitém Beskydském spolku (Martin Pelc), jakož i o menším, ale některými znaky svého vývoje zajímavém Horském spolku pro Orlické hory (Marcin Dziedzic). Již od osmdesátých let vznikaly studie o české i německé turistice v Jeseníkách (Jiří Filip). Z analýz dílčích aspektů činnosti sledovaných sdružení stojí za povšimnutí kvalitní práce o muzeu Německého krkonošského spolku ve Vrchlabí (Jiří Švec) nebo umělecko-technicky orientovaná publikace o fenoménu rozhleden (Jan Nouza). Zpracování dějin sudetoněmeckých alpských spolků zůstávají prozatím v krajině českého dějepisectví velmi řídkým jevem. Roztříštěnost pramenného materiálu po značné části středoevropského prostoru doposud badatele odrazovala od zkoumání těchto vlivných nadregionálních organizací. Sdílnější se zdají být obnovitelé alpských spolků z řad vysídlených Němců, kteří své organizace velebili řadou výročních sborníků, a to se všemi průvodními jevy oslavných ód včetně zamlčování či popírání rozsahu nacifikace. Zcela mimo zorné pole české historiografie se dosud skrývala důležitá mezinárodní organizace socialistický Turistický spolek Přátelé přírody, představující ovšem stejný heuristický oříšek jako alpské spolky. Oproti metodologickému úhoru středovýchodoevropských dějin turistiky je západoevropská a severoamerická historiografie o poznání inspirativnější, fascinovaná (pro nás bohužel) takřka výhradně fenoménem alpinismu. V proudu nových textů si ze starších prací udržují již jen faktografickou aktuálnost jinak dávno překonané dějiny Německého a rakouského alpského spolku od Alfreda M. Müllera. V mnoha ohledech přesnější a mnohostrannější pohled na problematiku přinesla obsáhlá syntéza alpinismu z pera rakouského historika Rainera Amstädtera (Der Alpinismus: Kultur Organisation Politik). Přesto v celkovém vyznění působí nevyrovnaně a svým přehnaným akcentováním fašizujících a nacifikačních vlivů v alpských spolcích se nakonec zvrhává v dlouhý a vyčerpávající hon na čarodějnice. Originální a v mnoha směrech průlomové dílo předložila německá historička Dagmar Günther. Její disertace, tematizující kulturní dějiny alpinismu v přibližném rozmezí let , vyústila ve dvě monografie první o měšťanské (Alpine Quergänge), druhou o socialistické varietě alpinismu (Wandern und Sozialismus). Autorka pomocí postmoderních, zejména lingvistických metod uchopila problematiku s výrazným zaměřením na genderovou praxi a kódování 6

7 vysokohorské turistiky, jejichž pojednání tvoří zhruba polovinu práce o měšťanském alpinismu. V separátně vydané kapitole o socialistické turistice pobořila Dagmar Günther řadu starších mýtů a na mnoha místech opravila názory známého vlajkonoše historie socialistické turistiky v Německu Jochena Zimmera. Pro předkládanou disertaci měly z velmi rozsáhlé anglofonní produkce význam texty Petera H. Hansena či Davida Robbinse. Spíše komparativní funkci v otázkách národnosti přesahujících znaků moderní turistiky plnily dějiny alpinismu ve Francii od Dominiquea Lejeunea, kráčejícího v metodických stopách francouzských dějin mentalit a sociálních dějin. Nesporné obohacení o poněkud odlišný etnologický úhel pohledu přinesly práce Rakušana Bernharda Tschofena k symbolickým dějinám hor a polaritě hor a moderní kultury. Z řad sociologů volného času je třeba zmínit alespoň Joffre Dumazediera a Hanse-Joachima Knebela. Nesrovnatelně štíhlejší než soubor dějin alpinismu je konvolut příspěvků k dějinám středohorské turistiky. Z území dnešního Německa, jež v historii turistiky příhraničních oblastí českých zemí hrálo vedle alpských oblastí nejdůležitější roli, známe dvojici vědeckých monografií. V devadesátých letech byla publikována kniha Suzanne Falk o Sauerlandském horském spolku (Sauerländischer Gebirgsverein), vycházející z diplomové práce autorky, a také solidní historie Spolku Bavorského lesa (Bayerischer Wald-Verein), jenž okrajově ovlivňoval i turistické dění v českých zemích, od Jörga Hallera. 3. SHRNUTÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ Organizovaná turistika není v českých zemích autochtonem, jakkoli vlastní turistika navazovala v mentální rovině i na místní tradice. Pokud jde o turistickou organizace, naše disertace ukázala na prehistorii několika nejstarších turistických spolků v českých zemích, že šlo o importovaný artikl. Nešířila se díky turistické literatuře, nýbrž působením osobního příkladu některých turistických pionýrů. Myšlenka turistické organizace přicházela do Čech, na Moravu a do Rakouského Slezska několika hlavními kanály z alpských zemí Rakouska a z Německa. Zakladatelský kredit patří především Německému (a rakouskému) alpskému spolku, jehož pražská sekce, založená roku 1870, nejenže představovala první moderní turistickou organizaci na našem území, ale prostřednictvím následného intenzivního působení svých členů (Augusta Weymanna, Richarda rytíře von Dotzauera, Johanna Stüdla a dalších) dala vzniknout mnoha středohorským turistickým organizacím v Krušných horách či Krkonoších. Jejich působení doplňovalo relativně silné saské proudění v Polabí a některé vlivy podružnějšího charakteru (bavorský). Mechanismus difúze organizované turistiky vděčil za svou efektivitu mobilitě 7

8 zaměstnanců v rámci Předlitavska, která byla průvodním jevem, ba předpokladem jejich kariérního postupu. Stupeň turistické organizovanosti vykazoval po celé sledované období značné regionální odlišnosti. Zatímco některé oblasti trpěly až příliš hustou sítí turistické infrastruktury, jiné se potýkaly s turistickým vakuem. Za zářný příklad turisticky pokročilé oblasti platily Jizerské hory a Ještědský hřbet (Německý horský spolek pro Ještědské pohoří a Jizerské hory, Německý horský spolek pro Jablonec a okolí), velmi rozvinuté byl turistický spolkový život i v horách Lužických a v Severočeské nížině (Horský spolek pro nejsevernější Čechy), v Českém Švýcarsku (Horský spolek pro České Švýcarsko), v Jeseníkách a přilehlých oblastech (Moravsko-slezský sudetský horský spolek), Beskydech (Beskydský spolek), Krkonoších (Rakouský/Německý krkonošský spolek), v Českém Středohoří (zejména Horský spolek Ústí nad Labem, Středohorský spolek Litoměřice, Středohorský spolek Lovosice) nebo východní části Krušných Hor (Horský spolek Teplice a řada menších organizací). Velice aktivní turistické spolky činné na rozsáhlých územích jižní Moravy sídlily v Brně (sekce Brno Rakouského turistického klubu, Spolek německých turistů v Brně). Z etnicky kompaktnějších německých regionů již znatelně zaostával západ Krušných hor a především Český les se Šumavou, jež se v turistickém diskurzu staly synonymem zaostalosti. Ve zdejším málo urbanizovaném a industrializovaném prostředí dokázal Německý šumavský spolek jen nedostatečně suplovat specializované turistické organizace. Distinktivním rysem sudetoněmecké turistiky byl její partikularismus. Skutečná zastřešující organizace německých regionálních turistických spolků vznikla teprve na počátku první republiky (Hauptverband deutscher Gebirgs- und Wandervereine). I ona však představovala pouze nepříliš pevně semknutý svaz, zastupující jednotlivé regionální a lokální organizace vůči československým úřadům. S místními a regionálními turistickými spolky se personálně velmi úzce prolínaly alpinistické organizace, vznikající v českých zemích již od sedmdesátých let 19. století, zpravidla ve větších městech. Nejsilnější sekce Německého a rakouského alpského spolku (po roce 1918 samostatné alpské spolky) existovaly v Praze a Varnsdorfu. Po první světové válce značně narostly i alpské spolky v Brně, Teplicích-Šanově, Liberci či Karlových Varech. Vyspělost sudetoněmeckého alpinismu ilustruje skutečnost, že němečtí horolezci z českých zemí tradičně početně několikanásobně převyšovali své české protějšky. Zdejší sekce zaujímaly významné místo i v ústrojí celého Německého a rakouského alpského spolku. Od sklonku 19. století se v českých zemích začal etabloval také socialistický Turistický spolek Přátelé přírody. V meziválečném období se 2 / 3 jeho členstva soustředily v silně industrializovaných oblastech severních a severozápadních Čech s objemným rezervoárem 8

9 socialistického voličstva, ale nemalý ohlas nalezl spolek také na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Po převratu se nejsilnějšími místními skupinami pyšnilo průmyslové Brno, Ústí nad Labem a Liberec. Do roku 1918 těžily německé turistické spolky v českých zemích z vynikajících podmínek, jaké jejich aktivitám nabízelo aktuální společenské uspořádání. Mezi pozemkovými vlastníky i státními úředníky, kteří vytvářeli základní předpoklady pro zdárný rozvoj turistiky, byli Němci (a proněmecky smýšlející osoby) nadreprezentováni, stejně jako mezi hospodářskými elitami schopnými financovat nákladnou turistickou výstavbu. Počet členů sudetoněmeckých turistických spolků v té době několikanásobně převyšoval počet českých organizovaných turistů. Po roce 1918 se československé státní orgány zasazovaly o vybudování materiálního zázemí pro českou turistiku a finančně podporovaly zejména Klub českých/československých turistů, což ovšem v žádném případě neznamená, že by německé spolky ve svém vývoji ustrnuly. Početně v meziválečném dvacetiletí povětšinou dvakrát až třikrát narostly a dokázaly realizovat další velkolepé projekty. Turistické spolky si ve svých stanovách obvykle vytyčovaly dva hlavní cíle: 1) zpřístupnit turistům oblast svého zájmu vybudováním turistické infrastruktury, 2) prozkoumat své pracovní území a rozšířit znalosti o něm mezi veřejností. Prosazování tohoto projektu neprobíhalo zpočátku hladce, na mnoha místech bylo zapotřebí překonat konzervatismus pozemkových vlastníků bránících se otevření svých domén turistice. Postupem času se jejich odpor podařilo překonat a síť značených turistických stezek, chat a rozhleden stále více zahušťovat. Národnostní rivalita a mezispolková konkurence založily v českých zemích tradici velmi rozvinutého turistického zázemí; díky později příchozím organizacím byla tímto způsobem zpřístupněna i řada turisticky méně frekventovaných oblastí. Před první světovou válkou se dokonce ozvaly první civilizačně kritické hlasy proti přesycenosti některých regionů turistikou. Původní turistický projekt zaměřený na zpřístupnění přírodního putování v co největším rozsahu byl tváří v tvář jeho zmasovění omezen imperativy rané ochrany přírody a ochrany domoviny. Vlastivědný rozměr turistického programu se v prvé řadě realizoval publikací výsledků bádání ve vlastních tiskových orgánech a příležitostných tiscích. Věda však byla v turistických organizacích pěstována pouze v mezích možného. Uvnitř spolků probíhaly souboje praktických a idealistických frakcí, přičemž idealisté byli v menšině, nicméně díky svému vysokému sociálnímu statutu dokázali vlastivědný bod turistického programu proti stavebnické euforii většiny v zásadě uhájit. Kromě vlastní turistické a ediční činnosti rozvinuly sledované spolky celý vějíř příbuzných aktivit. Podstatným dílem přispěly ke speleologickému výzkumu, shromáždily cenné sbírky a 9

10 postaraly se o jejich prezentaci. V mikroklimatu měst a obcí mnohdy rovněž představovaly jeden z nejvýznamnějších kulturních činitelů, vedle samozřejmé výletní činnosti pořádaly oblíbené horské bály, přednášky a promítání. K původnímu turistickému programu připojily spolky často už na sklonku 19. století také pěstování zimních sportů. Ty jejich členové provozovali na rekreační i výkonnostní úrovni vrcholící účastí na zimních olympijských hrách a jiných významných soutěžích. Akcenty turistického projektu vyrůstaly z konkrétního sociálního složení spolků, jež zůstávaly i přes proklamovaný universalismus dlouho otevřeny jen úzké vrstvě populace především měšťanstvu. Jeho jednotlivé skupiny braly na svá bedra uskutečňování vytčených cílů o vlastivědnou činnost se starala hlavně inteligence (učitelstvo, úřednictvo), za nákladnými turistickými podniky stála vrstva velkoburžoazie (továrníci, elity finančního podnikání, samostatní obchodníci). Roli tmelícího elementu hráli v měšťanských turistických spolcích členové z řad svobodných povolání (advokáti, lékaři). Sociální obraz turistických organizací dokreslovaly střední vrstvy. Sociální profil sledovaných spolků přirozeně nebyl statický, ale (snad s výjimkou některých alpinistických organizací) se demokratizoval zesíleným přílivem středních a nižších vrstev. A pak tu od sklonku 19. století samozřejmě byla i socialistická organizace Přátel přírody, která se od počátku prezentovala jako spolek manuálně pracujících a nižších středních vrstev. Členství v turistických organizacích (méně pak samotná turistika) bylo dlouho omezováno také genderovými aspekty. Turistický diskurz 19. století ženám zapovídal náročnější túry, měšťanský hodnotový kodex je vykazoval z veřejného angažmá, pokud se přímo nedotýkalo charity, umění a podobných ženám vyhrazených oborů. Participace na činnosti turistických spolků byla po celé zkoumané období výrazně mužskou záležitostí, byť po první světové válce příliv žen enormně zesílil. Vlně vstupu žen odolávaly mezi turistickými organizacemi pouze některé alpské spolky, jejichž činnost byla nadále považována především za školu mužnosti nebo sanatorium moderního muže. Otevření sociálních hranic turistických organizací ve 20. století se dotklo také mládeže. Ojediněle ji spolky objevily v prvním desetiletí 20. věku, plošně pak ve dvacátých letech. Jejich snaha získat dorost do svých řad byla korunována úspěchem spíše v případě sportovněji orientovaných alpských spolků. Až příliš poklidná činnost středohorských spolků lákala mládež jen málo. Turistika jako specifický druh mobility s sebou ve velké míře přinášela konfrontaci osob různých kultur, náboženství, sociálních postavení a národností, jež plodila četné latentní i otevřené konflikty. Přes důrazné apely na toleranci vůči odlišné kultuře venkovského obyvatelstva sehráli měšťanští turisté roli ne vždy vítaných misionářů vlastní kultury. Oproti kamuflovaným 10

11 sociokulturním střetům uvnitř národního kolektivu probíhaly národnostní konflikty nepokrytě. Organizovaná turistika se vyvíjela v atmosféře zjitřeného nacionalismu a sama byla do nacionálního boje vtažena. V každodenní turistické praxi docházelo k vzájemnému poškozování materiálního zázemí (značení, stavby), hanlivým výlevům, občasnému fyzickému napadání a neustálému symbolickému vymezování vůči druhé národnosti. V kontrastu ke konfliktnímu a negativně vymezujícímu charakteru česko-německých vztahů byla turistika využívána jako jeden z nejefektivnějších prostředků udržování sounáležitosti sudetských a říšských Němců. Pojednávané organizace ji utužovaly budováním turistických spojnic pohraničí českých zemí a Německa, pořádáním společných cest, schůzek, oslav a v neposlední řadě vzájemnou organizační provázaností, zřetelnou zejména u severomoravsko-slezských spolků. Přestože se turistické spolky prohlašovaly za naprosto apolitické, v reálu tak ostrá dělící linie mezi turistikou a politikou proveditelná nebyla. Vliv různých politických proudů, měřitelný například právě mírou nacionalismu, se lišil případ od případu a nabýval nejrůznějších odstínů od snášenlivě liberálního (například pražská sekce Německého a rakouského alpského spolku) po šovinistický völkisch nacionalistický (například akademická skupina při sekci Moravia téhož spolku). Také u turistických spolků lze, jako ve všech sférách života sudetoněmecké menšiny, pozorovat ve třicátých letech postupnou nacifikaci, v masovém rozsahu nicméně probíhající až od jara Proti tomuto proudu rozhodně kráčel pouze socialistický Turistický spolek Přátelé přírody. Ten byl v letech rozpuštěn, ostatní sudetoněmecké turistické organizace vesměs zanikly roku Německé turistické spolky po sobě v Československu zůstavily mnohem více než jen rozsáhlé materiální dědictví, které jejich odkaz nejčastěji zpřítomňuje dnešní laické veřejnosti. Zanechaly hluboký otisk své rozsáhlé a pestré kulturní a vlastivědné práce, která byla dosud v historických pracích jen zřídka reflektována. Ve své době a konkrétních sociálních kontextech působily místně též jako neodmyslitelný prvek společenského života. 4. CESTY DALŠÍHO VÝZKUMU Není třeba zdůrazňovat, že podrobnější monografie jednotlivých v této disertaci pojednávaných spolků mohou vyjevit nečekané skutečnosti a souvislosti. Jejich zpracování představuje zajímavou výzvu pro regionální historii. Současná věda však především dluží analýzu české turistice. V předkládané disertaci se česká organizovaná turistika vynořovala zejména v kulturněhistoricky a sociálně laděných kapitolách, kde dotvářela jeden organický, národnostní hranice překračující celek. Postrádáme však důkladnou syntézu české turistiky, která by umožnila 11

12 aplikaci komparativních přístupů. Vzhledem ke kvantům pramenného materiálu české provenience je možno dějiny turistiky prohlásit za nadále velmi perspektivní badatelské území. Naše práce vztyčila rozcestník, od nějž se dějepisec turistiky může vydat mnoha dosud neprošlapanými historiografickými cestami. Z dílčích otázek se nabízí problém komplikovaných a leckdy konfliktních vztahů celostátního Klubu československých turistů a nejstaršího českého turistického spolku, Pohorské jednoty Radhošť, zasazení vzniku Československé obce turistické do kontextu vytváření samostatných tělovýchovných organizačních struktur Československé strany národně socialistické nebo specifikace postavení a náčrt ideologie Svazu československých dělnických turistů. 12

13 5. POUŽITÉ PRAMENY A VÝBĚR Z LITERATURY I. PRAMENY A) Archivní prameny Archiv města Ústí nad Labem, fond: Turistický spolek Ústí nad Labem (Gebirgsverein), kart. 1. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Aussig. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Eger. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Gablonz. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Haida. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Karlsbad. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Krumau. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Leitmeritz. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Nordmähren-Olmütz. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Prag. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Pressburg. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Saaz. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Silesia-Troppau. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Teplitz. Moravský zemský archiv, Brno, fond: Policejní ředitelství Brno spolkové spisy (B 26), sign. 11 (kart. 2443), sign. 496 (kart B), sign (kart. 2542), sign. 772 (kart. 2529), č. j (kart. 2583), č. j (kart. 2632), č. j (kart. 2642), sign (kart. 2682), č. j /46 (kart. 3145), č. j (kart. 3146). Moravský zemský archiv, Brno, fond: Pozůstalost Ing. Karla Folty (G 406), kart. 1. Národní archiv, Praha, fond: Československá obec turistická, Praha, kart. 2 Národní archiv, Praha, fond: Klub československých turistů, kart. 8, 10, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 34, 88, 93, 94, 96, 100, 116, 124, 286, 295, 301, 306, 309. Národní archiv, Praha, fond: Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, Praha, kart. 2659, 2661, 2662, 2671, 2683, 2693, 2709, 2713, 2728, 2737, 2748, 2752, Národní archiv, Praha, fond: Ministerstvo vnitra I presidium, Praha, sign , , , , , Seliger-Archiv im Archiv der Sozialen Demokratie, Bonn, fond: Bildarchiv Arbeiterbewegung, sign. 146, Naturfreunde, Häuser, sign. 147, Naturfreunde, Häuser, sign. 148, Naturfreunde, Häuser, sign. 149, Naturfreunde, Gruppen, sign. 150, Naturfreunde, Neutitschein. Seliger-Archiv im Archiv der Sozialen Demokratie, Bonn, fond: Dokumentation Organisationen der Arbeiterbewegung, Mappe 1863, Naturfreunde, Mappe 1864, Naturfreunde, Mappe 1865, Nachlass Rudolf Zobel, Naturfreunde. 13

14 Státní okresní archiv Děčín, fond: Horský spolek Varnsdorf, nezpracovaný fond. Státní okresní archiv Děčín, fond: Severočeský exkursní klub místní skupina Benešov nad Ploučnicí, inv. č. 1, inv. č. 2 Státní okresní archiv Děčín, fond: Turistický a zvelebovací spolek Mikulášovice, inv. č. 1, inv. č. 2 Státní okresní archiv Děčín, fond: Turistický klub pro nejsevernější Čechy Krásný Buk, inv. č. 1. Státní okresní archiv Frýdek-Místek, fond: Okresní úřad ve Frýdku presidální spisy, sign. pres. 383 (kart. 24); sign. pres. 148 (kart. 25) Státní okresní archiv Liberec, fond: Alpský spolek Liberec, kart. 1, 2; kniha č. 5, 6. Státní okresní archiv Liberec, fond: Německý turistický spolek Liberec, kart. 2, 5 7, 11. Státní okresní archiv Liberec, fond: Spolek přátel přírody Liberec, kart. 1, 2. Státní okresní archiv Nový Jičín, fond: Pohorská jednota Radhošť, kart. 1, 9, 10. Státní okresní archiv Teplice, fond: Německo-rakouský alpský spolek, sekce Teplice, inv. č Státní okresní archiv Teplice, fond: Svaz horských a turistických spolků pro Krušné hory a Středohoří pobočka Krupka, inv. č. 27 (kniha 24). Zemský archiv v Opavě, fond: Policejní ředitelství Moravská Ostrava spolkové spisy, sign. 120 (kart. 912), sign 146/5 (kart. 924), sign. 163 (kart. 930), sign. 852/2 (kart. 1060), sign (kart. 1107), sign. 488 (kart. 1171), sign (kart. 1194). Zemský archiv v Opavě, fond: Zemská vláda slezská, Opava spolkové spisy, č. j /1894 (kart. 1378), č. j /1905 (kart. 1396), č. j. 2930/1908 (kart. 1401), č. j. 2686/1909 (kart. 1404). Zemský archiv v Opavě, fond: Zemský národní výbor, expozitura Ostrava spolkové spisy, kart Zemský archiv v Opavě, pracoviště Olomouc, fond: Ústřední ředitelství arcibiskupských statků Kroměříž, sign UŘ-E 7/IX-1, kart B) Tištěné prameny Periodika Alpský věstník [Český odbor Slovinského alpského družstva] Altvater (dříve jako Mittheilungen des Mährisch-schlesischen Sudeten-Gebirgsvereines) [Mährisch-schlesischer Sudetengebirgsverein] , Aus deutschen Bergen (ročníky jako Nordböhmische Touristenzeitung) , Berg frei! [Touristenverein Die Naturfreunde in der Tschechoslowakei, Sitz Aussig] ( ) Bergwart [Deutscher Alpenverein Moravia, Brünn] Bezkydy Jeseníky [župy Klubu československých turistů Jesenická, Pobezkydská a Těšínská (Slovácká, Středomoravská, Slovácká)] Časopis turistů [Klub českých/československých turistů] Československý turista [Československá obec turistická, počínaje č. 2 3/1939 jako Český turista] Český turista [Československá obec turistická, Pohorská jednota Radhošť, dříve Československý turista] Dělnický turista [Svaz československých dělnických turistů] , , , , , Deutsches Bergland [Hauptverband der deutschen Gebirgs- und Wandervereine in der Tschechoslowakischen Republik]

15 Erzgebirgszeitung [Touristenverband des Erz- und Mittelgebirges/Nordwestböhmischer Gebirgsvereins-Verband] , , , Horolezec (dříve jako Věstník Klubu alpistů československých) [Klub alpistů československých] Jahrbuch (Jahresbericht) der Sektion Bielitz-Biala des Beskidenvereines , , Jahrbuch des Deutschen Gebirgsvereines für das Jeschken- und Isergebirge Jahrbuch des (Österreichischen/Deutschen) Riesengebirgs-Vereines , , , Jahrbuch des Hauptverbandes der deutschen Wintersportvereine in der Tschechoslowakischen Republik Jahrbuch des Österreichischen Alpen-Vereines , Jahrbuch des Österreichischen Touristenklubs Jahrbuch des Ungarischen Karpathenvereines (Magyarországi Kárpát-egylet évkönyve) , Jahresbericht der Section Warnsdorf des Deutschen u. Österreichischen Alpen-Vereines. Vereinsjahr 1889 Jahres-Bericht der Section Moravia des Deutschen und Österreichischen Alpenvereines für die Jahre , , 1906 Jahresbericht des Fremdenverkehrs-Verbandes für Mähren und Schlesien Jahresbericht (Tätigkeitsbericht) des Mittel(- und Erz)gebirgs-Vereines/Gebirgsvereines Aussig und seiner Sectionen (sowie der Aussiger Feriencolonien) für das Jahr , , , Jahresbericht über die Brünner Ferien-Kolonien in Groß-Ullersdorf Jesenický turistický obzor (dříve jako Slezský turistický obzor) [Jesenická župa KČST] Karpathen (dříve jako Turistik, Alpinismus und Wintersport) [Karpathenverein] , Krásná zem (dříve Bezkydy Jeseníky) [Klub československých turistů, Morava a Slezsko] Lusatia [Gebirgsverband Lusatia, Zittau] Magyarországi Kárpát-egylet évkönyve (viz Jahrbuch des Ungarischen Karpathenvereines) Mitteilungen des Beskiden-Vereines Mitteilungen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins Mitteilungen des Hauptverbandes deutscher Gebirgs- und Wandervereine in der Tschechoslowakischen Republik Mittheilungen des Mährisch-schlesischen Sudeten-Gebirgsvereines Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs , , , Mitteilungen des Vereins deutscher Touristen in Brünn Nachrichten des Deutschen Alpenvereins Prag Nachrichten des Deutschen Alpenvereins Preßburg Naturfreund [Touristenverein Die Naturfreunde, Wien/Zürich] , , , Nordböhmische Touristenzeitung Österreichische Alpenzeitung [Österreichischer Alpenklub] Österreichische Touristenzeitung [Österreichischer Touristenklub] , , Riesengebirge in Wort und Bild [Österreichischer Riesengebirgsverein] , Slezský turistický obzor [Jesenická župa KČST]

16 Statistická ročenka Republiky Československé (resp. Statistická příručka Republiky Československé) 1932, Turistik, Alpinismus und Wintersport (dříve jako Turistik und Alpinismus) [Karpathenverein] Unser Wandern! [Touristenverein Die Naturfreunde in der Tschechoslowakischen Republik, Gau Nordböhmen] , Věstník Klubu alpistů československých Volkspresse , , 1936, 1937 Wanderer im Riesengebirge [Deutscher Riesengebirgsverein] Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins (mezi lety 1874 a 1937 jako Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins) , Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins (dříve jako Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins) Zimní sport [Svaz lyžařů Republiky československé] Výroční zprávy a sborníky německých turistických spolků (do roku 1938) Altvater. Festschrift zur 50-Jahrfeier des Sudetengebirgsvereines Freiwaldau Bericht der Section Silesia des D. u. Ö. Alpenvereines über das erste Decennium ihres Bestandes ( ). Troppau Bericht der Sektion Silesia des D. u. Oe. Alpenvereines über das 1. Vierteljahrhundert ihres Bestandes. Troppau Bericht der Sektion Warnsdorf des Deutschen u. Oesterreichischen Alpenvereins über die ersten 15 Jahre ihres Bestehens Warnsdorf Beskiden-Verein Mährisch-Ostrau BRECHENSBAUER, Josef WAGNER, Eduard (Hg.): Gedenkschrift des Hauptverbandes deutscher Gebirgs- und Wandervereine in der Tschechoslowakischen Republik, Sitz Aussig aus Anlass seines zehnjährigen Bestandes Teplitz-Schönau DÉNES, Franz: Gründung, Entwicklung und Tätigkeit des Ungarischen Karpaten-Vereines. Leutschau Der Beskidenverein Bielitz in der Polenzeit von 1919 bis Bielitz Deutscher Böhmerwaldbund. 51. Jahreshauptbericht erstattet bei der 47. Hauptversammlung in Hohenfurth am 18. August S. l., s.d. Die Sektion Reichenberg des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins Reichenberg Die Sektion Reichenberg des Deutschen und Österreichischen Alpenvereines von 1908 bis Reichenberg Die Sektion Reichenberg des DÖAV. Anlässlich 25jährigen Bestandes Reichenberg let odboru Plzeň I. Svazu československých dělnických turistů. Plzeň Festschrift aus Anlass des 50jährigen Bestehens des Deutschen Alpenvereins in Asch Asch Festschrift der Deutsch-akademischen Alpenvereinsgruppe anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens Brünn Festschrift des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau herausgegben aus Anlaß des 30-jährigen Bestandes des Vereines. Troppau Festschrift herausgegeben anlässlich der 25jährigen Jubelfeier des Gebirgsvereines für die Böhmische Schweiz. Tetschen 1903 (Sondernummer von Aus deutschen Bergen 18, 1903, Nr. 10). Festschrift herausgegeben anläßlich des vierzigjährigen Bestandes des Deutschen Alpenvereines Eger und Egerland. Eger Festschrift zum 60jährigen Bestehen des Deutschen Alpenvereins Prag Sektion Prag des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins Prag [1930]. Festschrift zur Feier des 25jährigen Bestandes der Sektion Warnsdorf des DÖAV S. l Festschrift zur Feier des 20jährigen Bestandes des Gebirgsvereines Teplitz Teplitz

17 Festschrift zur 47. Hauptversammlung des Deutschen Böhmerwaldbundes und zum 4. Heimatfeste am 5., 6. und 7. September 1931 in Friedberg (Böhmerwald). S. l. [1931]. Festschrift zur 40. Bestandsfeier (36. Hauptversammlung) des Deutschen Böhmerwaldbundes in Budweis. Budweis FRIEDL, Hans (Hg.): Festschrift des Gebirgsvereins für die Böhmische Schweiz anläßlich seines 50jährigen Bestandes Tetschen Jahre Touristenverein Die Naturfreunde [Brünn 1926.] 50 Jahre Deutscher Böhmerwaldbund Festschrift, herausgeben anläßlich der Jubiläums- Hauptversammlung in B. Budweis am 9. und 10. Juni B. Budweis Fünfzig Jahre Gebirgsverein. Aussig Fünfzig Jahre Moravia. Festschrift des Deutschen Alpenvereins Moravia, Brünn. Brünn Jahre Sudetengebirgsverein Neisse. Neisse [1931]. 50 Jahre Touristenklub Eine Festschrift anläßlich der Feier des 50jährigen Bestandes des Touristenklub Brünn Brünn Gedenkschrift Ortsgruppe Mährisch-Ostrau des Beskidenvereines. Mährisch-Ostrau Gedenkschrift anläßlich des zehnjährigen Bestandes der Deutsch-Akademischen Alpenvereins-Gruppe (im Deutschen Alpenverein Moravia ) Brünn GRAF, Anton (Hg.): Zehn Jahre im Dienste der Touristik. Denkschrift hrsg. vom Vereine deutscher Touristen in Brünn anläßlich seines 10 jährigen Bestandes Brünn Gründung und Entwicklung des Oesterreichischen Touristen-Club. Festschrift zur Gedenkfeier des zehnjährigen Bestandes des Oesterreichischen Touristen-Club im Mai Wien HERBATSCHEK, Albert: 30 Jahre Beskidenverein. Festbericht an die am 29. Juni 1923 stattgefundene Jahresversammlung. (Sonderdruck aus der Zeitschrift Turistik und Alpinismus ). Mährisch Ostrau Jubiläums-Festschrift des Österreichischen Riesengebirgsvereins Hohenelbe PESSEL, Wenzel (Hg.): Erstes Jahrzehnt-Buch des Gebirgsvereines für das nördlichste Böhmen Schönlinde RICHTER, Anton (Hg.): Festschrift zur Feier des 40 jährigen Bestandes des Gebirgsvereines für das nördlichste Böhmen Rumburg Sektion Teplitz-Nordböhmen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins Teplitz-Schönau SCHIKTANZ, Franz (Hg.): Festschrift des Gebirgsvereines für die Böhmische Schweiz anlässlich seines 60jährigen Bestandes Tetschen [1938]. STEJSKAL, Karl (Hg.): Festschrift zur Feier des vierzigjährigen Bestandes des Mittelgebirgs-Vereins Leitmeritz Leitmeritz Ostatní Bericht über den Bau der Burgsbergwarte. Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen, Abteilung Warnsdorf. Warnsdorf Haida [1905]. ČERMÁK, J. DVORSKÝ, V. JANDL, V. TILLE, V.: Hory. Praha Der Führer in Karlsbad und seine Umgebungen für Kurgäste und Reisende. Karlsbad Deset let dělnické turistiky v Brně: Zpráva o činnosti odboru Svazu československých dělnických turistů v Brně za léta Brno Die Schlesischen Beskiden, ČSR. Die Schutzhäuser und das Arbeitsgebiet des Beskidenvereines. S. l Die Tatraschutzhäuser. In: Karpathen-Post , Nr. 37, s Festschrift des Vereines ostschlesischer Ärzte in Teschen zur Feier des 70. Geburtstage von Dr. Hermann Hinterstoisser. Teschen FISCHER, Frank: Wandern und Schauen. Gesammelte Aufsätze. Göttingen

18 FISCHER, Karl Wilhelm: Die Entwicklung und die Tätigkeit des deutschen Riesengebirgsvereines (Sitz Hohenlebe). In: SCHNEIDER (Hg.): Das Riesengebirge, s FISCHER, Karl Wilhelm: Die Kulturarbeit des Deutschen Riesengebirgs-Vereines (Sitz Hohenelbe). (Separát z Jahrbuch des Deutschen Riesengebirgs-Vereines 1930) Hohenelbe Führer durch den Böhmerwald (österreichische und bairische Antheile) und das deutsche Südböhmen. Budweis Führer herausgegeben anlässlich der Hauptversammlung des Touristenvereins Die Naturfreunde vom in Brünn. Aussig s. d. 25 Jahre im Dienste der Fremdenverkehrsförderung in Böhmen. Erinnerungsschrift des Landesverbandes für Fremdenverkehr Sitz Karlsbad. Karlsbad Gedenkschrift herausgegeben anläßlich der Eröffnung des Naturfreundehauses an der Königshöhe (Isergebirge) Reichenberg Grundgesetz des Gebirgsvereins Brüx-Oberleutensdorf. Oberleutensdorf [1935]. GUTH-JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav: Paměti. Sv. I. III. Praha GUTH-JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav: Turistika turistický katechismus. Praha Handbuch der sudetendeutschen Volksbildung. Kulturpolitisches Handbuch in Selbstdarstellungen der sudetendeutschen Verbände. Reichenberg HÜNIGENOVÁ, Hedvika: Die Naturfreunde von Nordböhmen. Strojopis. Uloženo v SOkA Liberec. HÜNIGENOVÁ, Hedvika: Meine Erinnerungen an die Arbeit in der Emigration in England ( ). Strojopis. Uloženo v SOkA Liberec. HÜNIGENOVÁ, Hedvika: Zur Geschichte der Naturfreundebewegung und des Schutzhauses auf der Königshöhe. Strojopis. Uloženo v SOkA Liberec. CHODOUNSKÝ, Karel: Na horách upomínky z Alp a Tater. Praha JAHN, Friedrich Ludwig: Vaterländische Wanderungen. In: JAHN, Friedrich Ludwig: Deutsches Volkstum. Breslau s.d., s JIRASEK, Franz Josef: Volks- und Heimatkunde des politischen Bezirkes Hohenelbe. Band I III. Hohenelbe Jugendherbergen als Standbleiben und Erholungsheime. Ein Sonderverzeichnis. Aussig KÄSTNER, Erich: Malý pohraniční styk aneb Salcburský deník Georga Rentmeistera. In: Týž: Veselá trilogie. Praha 1980, s KAUSCHKA, Rudolf: Wandern und Klettern. Reichenberg KRESTA, Heinrich: Das Weisse Kreuz in den Westbeskiden als Touristenstation und Wintersportplatz. Witkowitz K. Z.: Nordböhmischer Verein für Heimatforschung und Wanderpflege. In: Sudetendeutsches Jahrbuch 4, 1928, s LAUS, Heinrich: Der Fürst Johann Liechtenstein Urwald und der Sudetengarten im Altvatergebirge. Separatdruck aus dem VI. Berichte des Klubs für Naturkunde der Sektion des Brünner Lehrervereines. Brünn Lawn-Tennis-Handbuch. Offizielles Jahrbuch des Deutschen Lawn-Tennis-Verbandes in der Tschechoslowakischen Republik. Prag LÁZŇOVSKÝ, Bohuslav: Průvodce po Československé republice. I. část. Země česká a moravskoslezská. Praha LÁZŇOVSKÝ, Bohuslav: Průvodce po Československé republice. I. část. Země česká. II. svazek. Západní a jihozápadní Čechy. Praha LEEDERER, Bohumír: Praktický značkovatel. Pokyny k jednotnému způsobu značení turistických cest, uznanému a užívanému Klubem československých turistů. Praha LEHNER, Wilhelm (Hg.): Julius Payers Bergfahrten. Erschließungsfahrten in den Ortler-, Adamellound Presanella-Alpen ( ). Regensburg MAKOWSKY, Alexander: Die Tropfsteinhöhle von Saubsdorf in österr. Schlesien. Freiwaldau [1885]. 18

19 MATZURA, Josef: Illustrierter Führer durch die Beskiden und die angrenzenden Landschaften. Teschen MILÍČ, Josef: Turistika v horách. Praha MÜLLER, Willibald: Führer durch die mähr.-schles. Sudeten. Freiwaldau Nordböhmischer Verein für Heimatforschung und Wanderpflege. In: Sudetendeutsches Jahrbuch 4, Ottův slovník naučný. Svazek Praha let Klubu československých turistů. Praha PARMA, Edvard: Třicet let práce Pohorské jednoty Radhošť ve Frenštátě pod Radhoštěm. Kroměříž PAUDLER, Amand Anton: Der neue Kammweg vom Jeschken zum Rosenberge. Leipa let činnosti odboru Svazu čsl. děl. turistů v Chomutově Chomutov Příručka Klubu československých turistů a výkonných turistů vůbec. Výhody, oprávnění, praktické pokyny. Praha Reichs-Gesetzblatt Riegrův slovník naučný. IX. díl. Praha RICHTER, H.: Der Deutsche Hauptausschuß für Leibesübungen. In: Sudetendeutsches Jahrbuch 9, 1937, Ročenka Č. S. K. Praha vydaná na paměť 40letí zavedení lyží do Čech. Praha Ročenka Československé lawn-tennisové associace ROTTER, Guido: Die deutschen Studenten- und Schülerherbergen. In: SCHNEIDER (Hg.): Das Riesengebirge, s ROTTER, Guido: Die deutschen Studenten- und Schülerherbergen Hohenelbe Rückschau auf die 10jährige Tätigkeit der Tennisabteilung des Karpatenvereines Késmark. In: Tennis-Golf- Revue , č. 15, s Satzungen des Beskiden-Vereins. Teschen Satzungen des Deutschen Alpenvereines Silesia Troppau. Troppau Satzungen des Deutschen Gebirgsvereines für das Jeschken- und Isergebirge in Reichenberg. Reichenberg [1912]. Satzungen des Hauptverbandes der deutschen Gebirgs- und Wandervereine in der Tschechoslowakischen Republik. Aussig Satzungen des Verbandes deutscher Jugendherbergen, Sitz Aussig a. E. Aussig [1930]. Sbírka zákonů a nařízení státu československého (republiky Československé) 1926, 1928, 1929, 1936, 1938, Sechzig Jahre Troppauer Eislaufverein Festschrift zur Feier seines 60jährigen Bestandes. Troppau Seznam studentských nocleháren zřízených péčí Klubu českých turistů v Čechách a na Moravě r Praha SCHNEIDER, Karl (Hg.): Das Riesengebirge und sein Vorland. Ein Heimatbuch. Sonderheft der Zeitschrift Deutsches Vaterland, Österreichs Zeitschrift für Heimat und Volk. Wien SCHNEIDER, Karl: Die Geschichte der Deutschen Ostböhmens. Bd. I. Reichenberg Schutzhütten, Naturfreundehäuser und Unterkünfte in der Tschechoslowakei 1933 des Touristenverein Die Naturfreunde, Sitz Aussig. Aussig SCHWANDA, Rudolf: Der Wintersport im Riesengebirge. In: SCHNEIDER (Hg.): Das Riesengebirge, s Slovinské Alpy. Průvodce po alpských zemích slovinských, Krasu a Přímoří. Praha s. d. Stanovy Pohorské jednoty Radhošť ve Frenštátě p. R. S. l. [1932]. Statuten der Sektion Teplitz-Nordböhmen des Deutschen und österreichischen Alpen-Vereines. Teplitz Statuten des Mährisch-schlesischen Sudeten-Gebirgs-Vereines. Freiwaldau STÜDL, Johann (Hg.): Karl Hofmann s gesammelte Schriften alpinen und vermischten Inhalts. Gera

20 VOGEL, Georg: Eisenstein und Umgebung. Ein Wegweiser für Sommerfrischler und Touristen nebst Schilderung von Land und Leuten. Eisenstein WENISCH, Rudolf (Hg.): Das Erzgebirge und sein Vorland. Sonderheft der Zeitschrift Deutsches Vaterland, Österreichs Zeitschrift für Heimat und Volk. Wien WENZELIDES, Otto: Das Altvater-Beskidenland und seine geistige Leistung für das deutsche Volk. Troppau WEYDE, Johann: Hauptverband deutscher Gebirgs- und Wandervereine. In: Sudetendeutsches Jahrbuch 1926, s WOERL, Leo (Hg.): Illustrierter Führer durch Brünn und Umgebung. Leipzig [1903]. WÜNSCH, Ernst: Der Deutsche Hauptausschuß für Leibesübungen. In: Sudetendeutsches Jahrbuch 1926, s WÜNSCH, Gustav: Ferienheim in Christiansthal. In: Gedenkschrift zur Feier des 150jährigen Bestandes der Siedlung Christiansthal Reichenberg 1925, s Ze slovanských hor. Praha Zimní turistika v Čechách a na Moravě. Praha ZWEIG, Stefan: Svět včerejška. Vzpomínky jednoho Evropana. Praha II. LITERATURA (výběr) A) Metodologická, teoretická, obecné povahy ANDERSEN, Arne: Heimatschutz. Die bürgerliche Naturschutzbewegung. In: BRÜGGEMEIER ROMMELSPACHER (Hg.): Besiegte Natur, s BECHER, Ursula: Geschichte des modernen Lebenstils. Essen, Wohnen, Freizeit, Reisen. München BERTHOLD, Dunja: Die Sudetendeutsche Jugendgemeinschaft (SJG). In: Deutsche Jugend in Böhmen Benediktbeuern 1993, s Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sv. I. V. Opava Ostrava Sv. VI. XII. Ostrava ; nová řada, sv. I. XXI. Ostrava Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder. Band I III. München Wien, München BOBRÍK, Miroslav: Nemecké telovýchovné organizácie a spolky na Slovensku v rokoch In: Historický časopis 36, 1988, s BOBRÍK, Miroslav: Nemecké telovýchovné organizácie a spolky na Slovensku v rokoch In: Historický časopis 41, 1993, s BOCK, Gisela: Geschichte, Frauengeschichte, Geschlechtergeschichte. In: Geschichte und Gesellschaft 14, 1988, s BOURDIEU, Pierre: Nadvláda mužů. Praha Pierre BOURDIEU im Gespräch mit Lutz Raphael: Über die Beziehungen zwischen Geschichte und Soziologie in Frankreich und Deutschland. In: Geschichte und Gesellschaft 22, 1996, s BRUCKMÜLLER, Ernst STEKL, Hannes: Zur Geschichte des Bürgertums in Deutschland. In: KOCKA (Hg.): Bürgertum im 19. Jahrhundert. Band I, s BRÜGGEMEIER, Franz-Josef ROMMELSPACHER, Thomas (Hg.): Besiegte Natur. Geschichte der Umwelt im 19. und 20. Jahrhundert. München BUDDE, Gunilla-Friederike: Bürgerinnen in der Bürgergesellschaft. In: LUNDGREEN (Hg.): Sozial- und Kulturgeschichte, s BUREŠ, Prokop PLICHTA, Jan: Sport a tělesná kultura v Československé republice a cizině. Praha BURKE, Peter: Variety kulturních dějin. Brno COHEN, Gary B.: Němci v Praze Praha

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Autoreferát disertační práce

Autoreferát disertační práce Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Obor: Kinantropologie Autoreferát disertační práce Vývoj německých alpských spolků v Českých zemích do roku 1938 Development of German Alpine

Více

Les fuentes hispánicas y americanas en el archivo de Žitenice Bohemia. In: Ibero-Americana Pragensia. Roč. 13, 1979, č. 201-206.

Les fuentes hispánicas y americanas en el archivo de Žitenice Bohemia. In: Ibero-Americana Pragensia. Roč. 13, 1979, č. 201-206. BIBLIOGRAFIE PRACÍ EDUARDA MIKUŠKA Sestavila Kristina Rexová Důl Mír, nositel Řádu práce, v minulosti a dnes (spoluautor). Břežánky (Doly Klementa Gottwalda n.p.) 1973. Ideové pojetí vztahu českého státu

Více

SOkA Karviná Sbírka zákonů a nařízení 02.04.2007 Název Časový rozsah Poznámka. Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen

SOkA Karviná Sbírka zákonů a nařízení 02.04.2007 Název Časový rozsah Poznámka. Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Název Časový rozsah Poznámka Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Mgr. Martin Pelc, Ph.D. osobní stránka

Mgr. Martin Pelc, Ph.D. osobní stránka Mgr. Martin Pelc, Ph.D. osobní stránka - stav k 26. 6. 2011 Mgr. Martin Pelc, Ph.D. tajemník Ústavu historických věd Vědecké zaměření: novodobé dějiny E-mail: martin.pelc@fpf.slu.cz Telefon: +420 553 684

Více

Německé tělovýchovné spolky v Liberci do roku 1914.

Německé tělovýchovné spolky v Liberci do roku 1914. R e š e r š e (Výběrová bibliografická jednorázová rešerše) Německé tělovýchovné spolky v Liberci do roku 1914. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412

Více

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. tajemník Ústavu historických věd Vědecké zaměření: novodobé dějiny E-mail: martin.pelc@fpf.slu.cz Telefon: +420 553 684 471 Pracoviště: Ústav historických

Více

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku 1. Anotace V této práci bych se zaobírala tím, zda existovaly jiné možnosti/návrhy uspořádání Československa než jen na základě 2

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ ( ) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ. svazek 1

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ ( ) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ. svazek 1 ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ (1918-1938) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ svazek 1 Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2010 svazek 1 KAREL MALÝ Statě Slovo

Více

Obsah. Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř Slovo úvodem (Zur Einleitung)

Obsah. Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř Slovo úvodem (Zur Einleitung) Obsah Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř Slovo úvodem... 11 (Zur Einleitung) Lothar Höbelt Brünn in der deutschen Politik Altösterreichs... 15 (Brno v německé politice starého Rakouska) Jiří Malíř Problém

Více

SBORNÍK PRACÍ BRNĚNSKÉ UNIVERSITY

SBORNÍK PRACÍ BRNĚNSKÉ UNIVERSITY SBORNÍK PRACÍ FILOSOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERSITY ROČNÍK X ŘADA ARCHEOLOGICKO-KLASICKÁ (E) Č. 6 Citace: Sborníkfil.fak. Brno E 6 (1961), Btr. 48 SPFFBU E 6 (1961), str. 48 SBORNÍK PRACÍ FILOSOFICKÉ

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Německé reálie a literatura

Německé reálie a literatura školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Březí 1931 1944 Inventář EL NAD č.: 20 AP č.: 363 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s.

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s. Encyklopedie: Riegrův slovník naučný, I-XI, Praha 1860-1874. Ottův slovník naučný, I-XXVII, Praha 1988-1909. Ottův slovník naučný nové doby, I-VI, Praha 1930-1943. Masarykův slovník naučný, I-VII, Praha

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2 Zitierhinweis Sommer, Vítězslav: Rezension über: Jakub Jareš / Matěj Spurný / Katka Volná (Hg.), S minulostí zúčtujeme. Sebereflexe Filozofické fakulty UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let

Více

Friedrich Kuhlau (1786-1832).

Friedrich Kuhlau (1786-1832). R e š e r š e (Bibliografická jednorázová rešerše) Friedrich Kuhlau (1786-1832). Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz

Více

Nové muzejní projekty v České republice. Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik. PhDr. Luděk Beneš

Nové muzejní projekty v České republice. Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik. PhDr. Luděk Beneš Nové muzejní projekty v České republice Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik PhDr. Luděk Beneš Muzeum Mladoboleslavska Muzeum Benátky nad Jizerou / Museum der Region Jungbunzlau im Schloss

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrace (stěhování obyvatelstva, změna trvalého bydliště) představuje stěžejní oblast geografických analýz. To je dáno relativně

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PhDr. Miloslava Melanová

PhDr. Miloslava Melanová PhDr. Miloslava Melanová Vědecko-výzkumná činnost: Dějiny českých zemí v 19. a 20. století, dějiny struktur sdružování, dějiny českých Němců v rámci habsburské monarchie, dějiny česko-německých vztahů.

Více

Blobner Anton [1912]

Blobner Anton [1912] Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Blobner Anton [1912] Inventář Číslo EL NAD: 716 Evidenční číslo pomůcky: 315 PhDr. Markéta Novotná Tachov 2008 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce

Více

Bildungssystem in Deutschland

Bildungssystem in Deutschland Wir leben und sprechen Deutsch II Bildungssystem in Deutschland Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/10-20 Autor Mgr.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SÁŇKAŘSKÁ DRÁHA NA JEŠTĚDU

SÁŇKAŘSKÁ DRÁHA NA JEŠTĚDU RUDOLF KAUSCHKA (2. října 1883, Fukov 2. dubna 1960, Kempten, Německo) byl sportovcem, turistou, horolezcem a zároveň také publicistou a spisovatelem. Narodil se roku 1883 v dnes již zaniklé obci Fukov

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

First published: Český časopis historický, 2014, 1

First published: Český časopis historický, 2014, 1 Zitierhinweis Baštová, Petra: Rezension über: Jir í Pesěk / Lucie Filipová, Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010), Praha: Karlova Univ. Nakl. Karolinum, 2013, in: Český

Více

Metodika floristického výzkumu

Metodika floristického výzkumu Metodika floristického výzkumu Volba území Záleží na cíli výzkumu. Může to být např. katastr obce jiný administrativní celek (okres, kraj) chráněné území orografický celek jinak přírodně ohraničené území

Více

R e š e r š e. W. A. Mozart : houslové koncerty, komplexní rozbor koncertu Adur

R e š e r š e. W. A. Mozart : houslové koncerty, komplexní rozbor koncertu Adur R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) W. A. Mozart : houslové koncerty, komplexní rozbor koncertu Adur Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

tel ; fax R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Hrad a zámek Frýdlant

tel ; fax R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Hrad a zámek Frýdlant Krajská vědecká knihovna v Liberci, přísp. org., Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111; fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová

Více

ARCHIV OBCE ČESKÝ ÚJEZD

ARCHIV OBCE ČESKÝ ÚJEZD ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ARCHIV OBCE ČESKÝ ÚJEZD 1869 1943 Inventář číslo AP 266 NAD 827 Vlastník fondu: ČR SOA Litoměřice Věra Hladíková Ústí nad Labem 2014 Schvalovací doložka 1 Schvaluji níže uvedený

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

Muzea, památky, konzervace 2012

Muzea, památky, konzervace 2012 Fakulta chemické technologie Muzea, památky, konzervace 2012 Sborník rozšířených abstraktů Michal Novák (ed.) Praha 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012 ISBN 978-80-7080-817-7 Muzea,

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Obsah: Praha město v proměnách času

Obsah: Praha město v proměnách času Obsah: Tabula gratulatoria...11 Ediční poznámka...15 Václav Ledvinka (úvodní slovo) Historik nakažený historií...17 Ein mit der Geschichte infizierter Historiker...23 Praha město v proměnách času Macht

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vojtěch Lanna (1828-1840) INVENTÁŘ NAD č. 208 evidenční pomůcka č. 77 Ing. Miroslav Zvoník Praha 1944 Dějiny fondu Dokumenty zařazené do fondu

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Domy doby laténské a římské

Domy doby laténské a římské Domy doby laténské a římské Od halštatského období se množí doklady sídlišť, na kterých se setkáváme obvykle s pozůstatky zahloubených a v mnohem méně případech také nadzemních domů. Základním stavebním

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Archiv obce Drahotín. EL NAD č.: AP č.: 390

Archiv obce Drahotín. EL NAD č.: AP č.: 390 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Drahotín 1924 1938 Inventář EL NAD č.: 1595 AP č.: 390 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více

Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971

Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971 Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971 JANKA, Jaromír. Půl století KSČ a zeměpis. Přírodní vědy ve škole. 1971, 23, 3, s. JANKA, Jaromír. Šlesvicko-Holštýnsko. Lidé a země. 1971, 20,

Více

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( )

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( ) Národní archiv Číslo fondu: 1314/1 Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945) Bohemika - NDR (1887) 1934-1945 Tématický soupis (Dílčí část archivní sbírky

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století VÝZKUMY SÍDEL ZANIKLÝCH V POHRANIČÍ ČESKA PO ROCE 1945: MEZIOBOROVÝ POHLED Zdeněk Kučera (Univerzita Karlova v Praze) Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

Knihy podle norem. Kulturní instituce. v systému řízené kultury. Státní nakladatelství. krásné literatury, hudby a umění.

Knihy podle norem. Kulturní instituce. v systému řízené kultury. Státní nakladatelství. krásné literatury, hudby a umění. Knihy podle norem Kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Eva Forstová filozofická fakulta univerzity karlovy, 2013 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Sdružení židovské mládeže Techeleth Lavan Cheb Časové rozmezí: 1937 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 1172 Evidenční

Více

vysokorychlostní železniční doprava vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů

vysokorychlostní železniční doprava vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů milan körner vysokorychlostní železniční doprava představuje relativně nový segment v dálkové přepravě

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Wien Vypracoval:

Více

Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za září 2015

Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za září 2015 Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za září 2015 U n i v e r s i t i k a : Diehl, Wilhelm Suchbuch für die Giessener Universitätsmatrikel nebst Ergänzungen dazu von 1605 bis 1624 / von Wilhelm Diehl Darmstadt,

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 78 NAD č. 202. Růžena Beinhauerová (1912 1968) V Praze 2007, 2011 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 78 NAD č. 202. Růžena Beinhauerová (1912 1968) V Praze 2007, 2011 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 78 NAD č. 202 Růžena Beinhauerová (1912 1968) 1929 1968 V Praze 2007, 2011 Lucie Swierczeková Ú v o d Beinhauerová Růžena Narodila se 23. září 1912 v Ostravě jako Růžena

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Nacionalizmus Ve světových dějinách se od konce 18. století nacionalizmus stal fenoménem,

Více

Bibliografie Mikuláš Čtvrtník:

Bibliografie Mikuláš Čtvrtník: Bibliografie Mikuláš Čtvrtník: stav k: 2.12.2015 2009 Mikuláš ČTVRTNÍK, Balíčková pomoc Terezínu 1942-1944, in: Paginae historiae 17, 2009, s. 29 54. (ISSN: 1211-9768) Mikuláš ČTVRTNÍK, Zdeněk Kalista

Více