Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Martin Pelc Kulturní a sociální dějiny německých turistických spolků v českých zemích do roku 1938 Autoreferát disertační práce Opava 2008

2 Doktorand: Školitel: Oponenti: Mgr. Martin Pelc Prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. FF Univerzity Karlovy v Praze Autoreferát byl rozeslán dne: Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce se konají 19. února 2008 v 11:00 hod. v prostorách sekretariátu Ústavu historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě. S disertací je možno se seznámit na sekretariátu Ústavu historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě, Masarykova tříd 37, Opava. Předseda oborové rady: Prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. 2

3 OBSAH 1. ÚVOD SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ SHRNUTÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ CESTY DALŠÍHO VÝZKUMU POUŽITÉ PRAMENY A VÝBĚR Z LITERATURY SEZNAM PUBLIKOVANÝCH PRACÍ AUTORA K TÉMATU DISERTACE OHLASY NA AUTOROVY PRÁCE ABSTRACT

4 1. ÚVOD Zacílení disertační práce na historii turistických spolků sleduje dva výrazně moderní fenomény současně: jednak turistiku jako originální autoregulační mechanismus přírodě vzdáleného moderního životního stylu, jednak spolky jako jednu z typických moderních organizačních alternativ velmi konkrétních a ostře vymezených sociálních útvarů tradičního světa. 1 Naše studie se oprošťuje od dobového konstruktu návratu k přírodě a sleduje modernitu turistiky v celé její rozpornosti. Mnohostranná činnost německých turistických organizací před nás staví řadu dílčích otázek, jež vytvářejí základní osnovu práce. S ohledem na procesuální logiku je třeba se nejprve ptát po inspiračních zdrojích a komunikačních kanálech zprostředkujících vznik organizované turistiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Zaměřením pozornosti na německé turistické spolky v českých zemích, průkopnické ve svém působení a vlivné svým příkladem, umožňuje sledovat difúzi a rozvoj turistické organizovanosti v kontextu vývoje širšího středoevropského prostoru. Vzhledem k nepříliš pokročilému stavu bádání musí disertační práce usilovat i o zachycení historických kořenů vzniku sledovaných organizací, identifikaci jejich komplexního teritoriálního rozmístění, vystopování sfér vlivu, jejich hranic a překrývání, rozkrytí vzájemných animozit i náklonností. Vedle lokálních a regionálních spolků doplňují topografickou mozaiku v českých zemích sídlící sekce německých alpských spolků a socialistického Turistického spolku Přátelé přírody (Touristenverein Die Naturfreunde ). Co se týče vlastní činnosti spolků, je třeba se tázat po proměnách turistiky, praktické, ale i symbolické stránce turistických stavebních aktivit, poměru turistů k prosazování zimních sportů či po roli vlastivědného bádání v rámci turistických organizací. Jako neméně důležité se jeví načrtnutí sociálního obrazu turistických spolků a naznačení jeho proměn v interakci s makroskopickými sociálními změnami. Díky opuštění bohemocentrického stanoviska se vyhneme přeceňování autochtonních vlivů a zohledníme i doposud málo reflektované obecně sociální a kulturní aspekty (střet kultur v rané fázi organizované turistiky, genderové otázky, vztah turistiky a nacionalismu ad). Předkládaná disertace tak může být nahlížena jako vůbec první pokus o syntézu kulturních a sociálních dějin (převážně) středohorské turistiky ve středoevropském prostoru, ve zpracování historie turistiky daleko pokročilejší Německo a Rakousko nevyjímaje. 1 NIPPERDEY, Thomas: Verein als soziale Struktur in Deutschland im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Eine Fallstudie zur Modernisierung I. In: NIPPERDEY, Thomas: Gesellschaft, Kultur, Theorie. Gesammelte Aufsätze zur neueren Geschichte. Göttingen 1976, s

5 2. SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ Objem literatury k dějinám turistiky je enormní. Její valná část se nicméně nese ve znamení motta Turisté sobě, vychází od turistů a pro turisty. Laičtí dějepisci při svém snažení sice dokázali nashromáždit některá zajímavá fakta, jejich kritika však pokulhává, analýza, interpretace a prezentace se zase obyčejně pohybují na povrchu pozitivního faktu. Z akademicky školených historiků, přesahujících svým dílem regionální rámec, publikoval příspěvek k dějinám turistiky snad jen Josef Haubelt. Ani on se však historií turistiky nezabýval zevrubněji, a proto podle našeho názoru nepřinesl více než faktografický soupis k dílčímu tématu (alpské cesty Julia Payera). Několik badatelů se turistiky dotklo při řešení nějakým způsobem příbuzných problémů v poslední době to byl například Eduard Maur v knize Paměť hor nebo Vojtech Čelko ve své studii o vědeckém přínosu vlastivědně turistického Severočeského exkurzního klubu v České Lípě. O první rozsáhlejší syntézu dějin turistiky v českých zemích před rokem 1914 se ve své nedávné, dosud nevydané disertaci (obhájené na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze) pokusil Ladislav Kašpar. Jeho poněkud schematická práce nicméně trpí neúplností a přemírou faktografických omylů a nepřesností. Německým turistickým spolkům je navzdory jejich dominantnímu postavení v pojednávaném období věnováno až příliš málo prostoru. Asi nejvíce se prozatím představě o nástinu komplexního německého turistického místopisu v českých zemích přiblížila polská historiografie. Z ohniska Vratislavské univerzity vyzařuje zájem mladých badatelů o dějiny turistiky, neponechávající stranou ani severní okraje Čech, Moravy a české Slezsko. První závažnou publikovanou prací nastupující generace tamních historiků turistiky byla monografie Tomasze Przerwy Odkryli dla nas piękno gór. Kniha vycházející z autorovy doktorské práce shrnula dějiny trojlístku německých spolků činných v pruském (dnešním polském) Slezsku. Hlavní geografické těžiště vydané doktorské práce Marcina Dziedzice již leží převážně v českých zemích. Přes své regionální zaměření shrnuje monografie Morawsko-śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie (věnovaná spolku Mährisch-schlesischer Sudetengebirgsverein) topografii podstatné části turisticky aktivního sudetoněmeckého teritoria. Nicméně poněkud umělé uplatňování geografického vymezení původně geologickým termínem Sudet (mezi tokem Labe na česko-saské hranici a řekou Odrou), z nějž polská historiografie vychází, jí prozatím znemožňuje uchopit látku v potřebných širších souvislostech. Zejména opomenutí krušnohorských a středohorských spolků je pak znát i na Dziedzicově textu. Není však pochyb, že jeho práce je 5

6 nejpodrobnějším a nejpečlivějším monografickým zpracováním dějin regionálního turistického spolku v českých zemích. Vzhledem ke geografické disperzitě se dějiny jednotlivých turistických organizací těší především pozornosti regionálních badatelů. Obsáhlejší dějiny některých regionálních turistických spolků představily diplomové práce, z nichž zatím nejpovedenější sepsal Radoslav Daněk (Dějiny beskydských turistických spolků ). Alespoň odborné studie již existují o významném Německém krkonošském spolku (František Jirásko), o neméně důležitém Beskydském spolku (Martin Pelc), jakož i o menším, ale některými znaky svého vývoje zajímavém Horském spolku pro Orlické hory (Marcin Dziedzic). Již od osmdesátých let vznikaly studie o české i německé turistice v Jeseníkách (Jiří Filip). Z analýz dílčích aspektů činnosti sledovaných sdružení stojí za povšimnutí kvalitní práce o muzeu Německého krkonošského spolku ve Vrchlabí (Jiří Švec) nebo umělecko-technicky orientovaná publikace o fenoménu rozhleden (Jan Nouza). Zpracování dějin sudetoněmeckých alpských spolků zůstávají prozatím v krajině českého dějepisectví velmi řídkým jevem. Roztříštěnost pramenného materiálu po značné části středoevropského prostoru doposud badatele odrazovala od zkoumání těchto vlivných nadregionálních organizací. Sdílnější se zdají být obnovitelé alpských spolků z řad vysídlených Němců, kteří své organizace velebili řadou výročních sborníků, a to se všemi průvodními jevy oslavných ód včetně zamlčování či popírání rozsahu nacifikace. Zcela mimo zorné pole české historiografie se dosud skrývala důležitá mezinárodní organizace socialistický Turistický spolek Přátelé přírody, představující ovšem stejný heuristický oříšek jako alpské spolky. Oproti metodologickému úhoru středovýchodoevropských dějin turistiky je západoevropská a severoamerická historiografie o poznání inspirativnější, fascinovaná (pro nás bohužel) takřka výhradně fenoménem alpinismu. V proudu nových textů si ze starších prací udržují již jen faktografickou aktuálnost jinak dávno překonané dějiny Německého a rakouského alpského spolku od Alfreda M. Müllera. V mnoha ohledech přesnější a mnohostrannější pohled na problematiku přinesla obsáhlá syntéza alpinismu z pera rakouského historika Rainera Amstädtera (Der Alpinismus: Kultur Organisation Politik). Přesto v celkovém vyznění působí nevyrovnaně a svým přehnaným akcentováním fašizujících a nacifikačních vlivů v alpských spolcích se nakonec zvrhává v dlouhý a vyčerpávající hon na čarodějnice. Originální a v mnoha směrech průlomové dílo předložila německá historička Dagmar Günther. Její disertace, tematizující kulturní dějiny alpinismu v přibližném rozmezí let , vyústila ve dvě monografie první o měšťanské (Alpine Quergänge), druhou o socialistické varietě alpinismu (Wandern und Sozialismus). Autorka pomocí postmoderních, zejména lingvistických metod uchopila problematiku s výrazným zaměřením na genderovou praxi a kódování 6

7 vysokohorské turistiky, jejichž pojednání tvoří zhruba polovinu práce o měšťanském alpinismu. V separátně vydané kapitole o socialistické turistice pobořila Dagmar Günther řadu starších mýtů a na mnoha místech opravila názory známého vlajkonoše historie socialistické turistiky v Německu Jochena Zimmera. Pro předkládanou disertaci měly z velmi rozsáhlé anglofonní produkce význam texty Petera H. Hansena či Davida Robbinse. Spíše komparativní funkci v otázkách národnosti přesahujících znaků moderní turistiky plnily dějiny alpinismu ve Francii od Dominiquea Lejeunea, kráčejícího v metodických stopách francouzských dějin mentalit a sociálních dějin. Nesporné obohacení o poněkud odlišný etnologický úhel pohledu přinesly práce Rakušana Bernharda Tschofena k symbolickým dějinám hor a polaritě hor a moderní kultury. Z řad sociologů volného času je třeba zmínit alespoň Joffre Dumazediera a Hanse-Joachima Knebela. Nesrovnatelně štíhlejší než soubor dějin alpinismu je konvolut příspěvků k dějinám středohorské turistiky. Z území dnešního Německa, jež v historii turistiky příhraničních oblastí českých zemí hrálo vedle alpských oblastí nejdůležitější roli, známe dvojici vědeckých monografií. V devadesátých letech byla publikována kniha Suzanne Falk o Sauerlandském horském spolku (Sauerländischer Gebirgsverein), vycházející z diplomové práce autorky, a také solidní historie Spolku Bavorského lesa (Bayerischer Wald-Verein), jenž okrajově ovlivňoval i turistické dění v českých zemích, od Jörga Hallera. 3. SHRNUTÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ Organizovaná turistika není v českých zemích autochtonem, jakkoli vlastní turistika navazovala v mentální rovině i na místní tradice. Pokud jde o turistickou organizace, naše disertace ukázala na prehistorii několika nejstarších turistických spolků v českých zemích, že šlo o importovaný artikl. Nešířila se díky turistické literatuře, nýbrž působením osobního příkladu některých turistických pionýrů. Myšlenka turistické organizace přicházela do Čech, na Moravu a do Rakouského Slezska několika hlavními kanály z alpských zemí Rakouska a z Německa. Zakladatelský kredit patří především Německému (a rakouskému) alpskému spolku, jehož pražská sekce, založená roku 1870, nejenže představovala první moderní turistickou organizaci na našem území, ale prostřednictvím následného intenzivního působení svých členů (Augusta Weymanna, Richarda rytíře von Dotzauera, Johanna Stüdla a dalších) dala vzniknout mnoha středohorským turistickým organizacím v Krušných horách či Krkonoších. Jejich působení doplňovalo relativně silné saské proudění v Polabí a některé vlivy podružnějšího charakteru (bavorský). Mechanismus difúze organizované turistiky vděčil za svou efektivitu mobilitě 7

8 zaměstnanců v rámci Předlitavska, která byla průvodním jevem, ba předpokladem jejich kariérního postupu. Stupeň turistické organizovanosti vykazoval po celé sledované období značné regionální odlišnosti. Zatímco některé oblasti trpěly až příliš hustou sítí turistické infrastruktury, jiné se potýkaly s turistickým vakuem. Za zářný příklad turisticky pokročilé oblasti platily Jizerské hory a Ještědský hřbet (Německý horský spolek pro Ještědské pohoří a Jizerské hory, Německý horský spolek pro Jablonec a okolí), velmi rozvinuté byl turistický spolkový život i v horách Lužických a v Severočeské nížině (Horský spolek pro nejsevernější Čechy), v Českém Švýcarsku (Horský spolek pro České Švýcarsko), v Jeseníkách a přilehlých oblastech (Moravsko-slezský sudetský horský spolek), Beskydech (Beskydský spolek), Krkonoších (Rakouský/Německý krkonošský spolek), v Českém Středohoří (zejména Horský spolek Ústí nad Labem, Středohorský spolek Litoměřice, Středohorský spolek Lovosice) nebo východní části Krušných Hor (Horský spolek Teplice a řada menších organizací). Velice aktivní turistické spolky činné na rozsáhlých územích jižní Moravy sídlily v Brně (sekce Brno Rakouského turistického klubu, Spolek německých turistů v Brně). Z etnicky kompaktnějších německých regionů již znatelně zaostával západ Krušných hor a především Český les se Šumavou, jež se v turistickém diskurzu staly synonymem zaostalosti. Ve zdejším málo urbanizovaném a industrializovaném prostředí dokázal Německý šumavský spolek jen nedostatečně suplovat specializované turistické organizace. Distinktivním rysem sudetoněmecké turistiky byl její partikularismus. Skutečná zastřešující organizace německých regionálních turistických spolků vznikla teprve na počátku první republiky (Hauptverband deutscher Gebirgs- und Wandervereine). I ona však představovala pouze nepříliš pevně semknutý svaz, zastupující jednotlivé regionální a lokální organizace vůči československým úřadům. S místními a regionálními turistickými spolky se personálně velmi úzce prolínaly alpinistické organizace, vznikající v českých zemích již od sedmdesátých let 19. století, zpravidla ve větších městech. Nejsilnější sekce Německého a rakouského alpského spolku (po roce 1918 samostatné alpské spolky) existovaly v Praze a Varnsdorfu. Po první světové válce značně narostly i alpské spolky v Brně, Teplicích-Šanově, Liberci či Karlových Varech. Vyspělost sudetoněmeckého alpinismu ilustruje skutečnost, že němečtí horolezci z českých zemí tradičně početně několikanásobně převyšovali své české protějšky. Zdejší sekce zaujímaly významné místo i v ústrojí celého Německého a rakouského alpského spolku. Od sklonku 19. století se v českých zemích začal etabloval také socialistický Turistický spolek Přátelé přírody. V meziválečném období se 2 / 3 jeho členstva soustředily v silně industrializovaných oblastech severních a severozápadních Čech s objemným rezervoárem 8

9 socialistického voličstva, ale nemalý ohlas nalezl spolek také na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Po převratu se nejsilnějšími místními skupinami pyšnilo průmyslové Brno, Ústí nad Labem a Liberec. Do roku 1918 těžily německé turistické spolky v českých zemích z vynikajících podmínek, jaké jejich aktivitám nabízelo aktuální společenské uspořádání. Mezi pozemkovými vlastníky i státními úředníky, kteří vytvářeli základní předpoklady pro zdárný rozvoj turistiky, byli Němci (a proněmecky smýšlející osoby) nadreprezentováni, stejně jako mezi hospodářskými elitami schopnými financovat nákladnou turistickou výstavbu. Počet členů sudetoněmeckých turistických spolků v té době několikanásobně převyšoval počet českých organizovaných turistů. Po roce 1918 se československé státní orgány zasazovaly o vybudování materiálního zázemí pro českou turistiku a finančně podporovaly zejména Klub českých/československých turistů, což ovšem v žádném případě neznamená, že by německé spolky ve svém vývoji ustrnuly. Početně v meziválečném dvacetiletí povětšinou dvakrát až třikrát narostly a dokázaly realizovat další velkolepé projekty. Turistické spolky si ve svých stanovách obvykle vytyčovaly dva hlavní cíle: 1) zpřístupnit turistům oblast svého zájmu vybudováním turistické infrastruktury, 2) prozkoumat své pracovní území a rozšířit znalosti o něm mezi veřejností. Prosazování tohoto projektu neprobíhalo zpočátku hladce, na mnoha místech bylo zapotřebí překonat konzervatismus pozemkových vlastníků bránících se otevření svých domén turistice. Postupem času se jejich odpor podařilo překonat a síť značených turistických stezek, chat a rozhleden stále více zahušťovat. Národnostní rivalita a mezispolková konkurence založily v českých zemích tradici velmi rozvinutého turistického zázemí; díky později příchozím organizacím byla tímto způsobem zpřístupněna i řada turisticky méně frekventovaných oblastí. Před první světovou válkou se dokonce ozvaly první civilizačně kritické hlasy proti přesycenosti některých regionů turistikou. Původní turistický projekt zaměřený na zpřístupnění přírodního putování v co největším rozsahu byl tváří v tvář jeho zmasovění omezen imperativy rané ochrany přírody a ochrany domoviny. Vlastivědný rozměr turistického programu se v prvé řadě realizoval publikací výsledků bádání ve vlastních tiskových orgánech a příležitostných tiscích. Věda však byla v turistických organizacích pěstována pouze v mezích možného. Uvnitř spolků probíhaly souboje praktických a idealistických frakcí, přičemž idealisté byli v menšině, nicméně díky svému vysokému sociálnímu statutu dokázali vlastivědný bod turistického programu proti stavebnické euforii většiny v zásadě uhájit. Kromě vlastní turistické a ediční činnosti rozvinuly sledované spolky celý vějíř příbuzných aktivit. Podstatným dílem přispěly ke speleologickému výzkumu, shromáždily cenné sbírky a 9

10 postaraly se o jejich prezentaci. V mikroklimatu měst a obcí mnohdy rovněž představovaly jeden z nejvýznamnějších kulturních činitelů, vedle samozřejmé výletní činnosti pořádaly oblíbené horské bály, přednášky a promítání. K původnímu turistickému programu připojily spolky často už na sklonku 19. století také pěstování zimních sportů. Ty jejich členové provozovali na rekreační i výkonnostní úrovni vrcholící účastí na zimních olympijských hrách a jiných významných soutěžích. Akcenty turistického projektu vyrůstaly z konkrétního sociálního složení spolků, jež zůstávaly i přes proklamovaný universalismus dlouho otevřeny jen úzké vrstvě populace především měšťanstvu. Jeho jednotlivé skupiny braly na svá bedra uskutečňování vytčených cílů o vlastivědnou činnost se starala hlavně inteligence (učitelstvo, úřednictvo), za nákladnými turistickými podniky stála vrstva velkoburžoazie (továrníci, elity finančního podnikání, samostatní obchodníci). Roli tmelícího elementu hráli v měšťanských turistických spolcích členové z řad svobodných povolání (advokáti, lékaři). Sociální obraz turistických organizací dokreslovaly střední vrstvy. Sociální profil sledovaných spolků přirozeně nebyl statický, ale (snad s výjimkou některých alpinistických organizací) se demokratizoval zesíleným přílivem středních a nižších vrstev. A pak tu od sklonku 19. století samozřejmě byla i socialistická organizace Přátel přírody, která se od počátku prezentovala jako spolek manuálně pracujících a nižších středních vrstev. Členství v turistických organizacích (méně pak samotná turistika) bylo dlouho omezováno také genderovými aspekty. Turistický diskurz 19. století ženám zapovídal náročnější túry, měšťanský hodnotový kodex je vykazoval z veřejného angažmá, pokud se přímo nedotýkalo charity, umění a podobných ženám vyhrazených oborů. Participace na činnosti turistických spolků byla po celé zkoumané období výrazně mužskou záležitostí, byť po první světové válce příliv žen enormně zesílil. Vlně vstupu žen odolávaly mezi turistickými organizacemi pouze některé alpské spolky, jejichž činnost byla nadále považována především za školu mužnosti nebo sanatorium moderního muže. Otevření sociálních hranic turistických organizací ve 20. století se dotklo také mládeže. Ojediněle ji spolky objevily v prvním desetiletí 20. věku, plošně pak ve dvacátých letech. Jejich snaha získat dorost do svých řad byla korunována úspěchem spíše v případě sportovněji orientovaných alpských spolků. Až příliš poklidná činnost středohorských spolků lákala mládež jen málo. Turistika jako specifický druh mobility s sebou ve velké míře přinášela konfrontaci osob různých kultur, náboženství, sociálních postavení a národností, jež plodila četné latentní i otevřené konflikty. Přes důrazné apely na toleranci vůči odlišné kultuře venkovského obyvatelstva sehráli měšťanští turisté roli ne vždy vítaných misionářů vlastní kultury. Oproti kamuflovaným 10

11 sociokulturním střetům uvnitř národního kolektivu probíhaly národnostní konflikty nepokrytě. Organizovaná turistika se vyvíjela v atmosféře zjitřeného nacionalismu a sama byla do nacionálního boje vtažena. V každodenní turistické praxi docházelo k vzájemnému poškozování materiálního zázemí (značení, stavby), hanlivým výlevům, občasnému fyzickému napadání a neustálému symbolickému vymezování vůči druhé národnosti. V kontrastu ke konfliktnímu a negativně vymezujícímu charakteru česko-německých vztahů byla turistika využívána jako jeden z nejefektivnějších prostředků udržování sounáležitosti sudetských a říšských Němců. Pojednávané organizace ji utužovaly budováním turistických spojnic pohraničí českých zemí a Německa, pořádáním společných cest, schůzek, oslav a v neposlední řadě vzájemnou organizační provázaností, zřetelnou zejména u severomoravsko-slezských spolků. Přestože se turistické spolky prohlašovaly za naprosto apolitické, v reálu tak ostrá dělící linie mezi turistikou a politikou proveditelná nebyla. Vliv různých politických proudů, měřitelný například právě mírou nacionalismu, se lišil případ od případu a nabýval nejrůznějších odstínů od snášenlivě liberálního (například pražská sekce Německého a rakouského alpského spolku) po šovinistický völkisch nacionalistický (například akademická skupina při sekci Moravia téhož spolku). Také u turistických spolků lze, jako ve všech sférách života sudetoněmecké menšiny, pozorovat ve třicátých letech postupnou nacifikaci, v masovém rozsahu nicméně probíhající až od jara Proti tomuto proudu rozhodně kráčel pouze socialistický Turistický spolek Přátelé přírody. Ten byl v letech rozpuštěn, ostatní sudetoněmecké turistické organizace vesměs zanikly roku Německé turistické spolky po sobě v Československu zůstavily mnohem více než jen rozsáhlé materiální dědictví, které jejich odkaz nejčastěji zpřítomňuje dnešní laické veřejnosti. Zanechaly hluboký otisk své rozsáhlé a pestré kulturní a vlastivědné práce, která byla dosud v historických pracích jen zřídka reflektována. Ve své době a konkrétních sociálních kontextech působily místně též jako neodmyslitelný prvek společenského života. 4. CESTY DALŠÍHO VÝZKUMU Není třeba zdůrazňovat, že podrobnější monografie jednotlivých v této disertaci pojednávaných spolků mohou vyjevit nečekané skutečnosti a souvislosti. Jejich zpracování představuje zajímavou výzvu pro regionální historii. Současná věda však především dluží analýzu české turistice. V předkládané disertaci se česká organizovaná turistika vynořovala zejména v kulturněhistoricky a sociálně laděných kapitolách, kde dotvářela jeden organický, národnostní hranice překračující celek. Postrádáme však důkladnou syntézu české turistiky, která by umožnila 11

12 aplikaci komparativních přístupů. Vzhledem ke kvantům pramenného materiálu české provenience je možno dějiny turistiky prohlásit za nadále velmi perspektivní badatelské území. Naše práce vztyčila rozcestník, od nějž se dějepisec turistiky může vydat mnoha dosud neprošlapanými historiografickými cestami. Z dílčích otázek se nabízí problém komplikovaných a leckdy konfliktních vztahů celostátního Klubu československých turistů a nejstaršího českého turistického spolku, Pohorské jednoty Radhošť, zasazení vzniku Československé obce turistické do kontextu vytváření samostatných tělovýchovných organizačních struktur Československé strany národně socialistické nebo specifikace postavení a náčrt ideologie Svazu československých dělnických turistů. 12

13 5. POUŽITÉ PRAMENY A VÝBĚR Z LITERATURY I. PRAMENY A) Archivní prameny Archiv města Ústí nad Labem, fond: Turistický spolek Ústí nad Labem (Gebirgsverein), kart. 1. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Aussig. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Eger. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Gablonz. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Haida. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Karlsbad. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Krumau. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Leitmeritz. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Nordmähren-Olmütz. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Prag. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Pressburg. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Saaz. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Silesia-Troppau. Historisches Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, fond: Akten Dachverband bis 1945, Sektion Teplitz. Moravský zemský archiv, Brno, fond: Policejní ředitelství Brno spolkové spisy (B 26), sign. 11 (kart. 2443), sign. 496 (kart B), sign (kart. 2542), sign. 772 (kart. 2529), č. j (kart. 2583), č. j (kart. 2632), č. j (kart. 2642), sign (kart. 2682), č. j /46 (kart. 3145), č. j (kart. 3146). Moravský zemský archiv, Brno, fond: Pozůstalost Ing. Karla Folty (G 406), kart. 1. Národní archiv, Praha, fond: Československá obec turistická, Praha, kart. 2 Národní archiv, Praha, fond: Klub československých turistů, kart. 8, 10, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 34, 88, 93, 94, 96, 100, 116, 124, 286, 295, 301, 306, 309. Národní archiv, Praha, fond: Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, Praha, kart. 2659, 2661, 2662, 2671, 2683, 2693, 2709, 2713, 2728, 2737, 2748, 2752, Národní archiv, Praha, fond: Ministerstvo vnitra I presidium, Praha, sign , , , , , Seliger-Archiv im Archiv der Sozialen Demokratie, Bonn, fond: Bildarchiv Arbeiterbewegung, sign. 146, Naturfreunde, Häuser, sign. 147, Naturfreunde, Häuser, sign. 148, Naturfreunde, Häuser, sign. 149, Naturfreunde, Gruppen, sign. 150, Naturfreunde, Neutitschein. Seliger-Archiv im Archiv der Sozialen Demokratie, Bonn, fond: Dokumentation Organisationen der Arbeiterbewegung, Mappe 1863, Naturfreunde, Mappe 1864, Naturfreunde, Mappe 1865, Nachlass Rudolf Zobel, Naturfreunde. 13

14 Státní okresní archiv Děčín, fond: Horský spolek Varnsdorf, nezpracovaný fond. Státní okresní archiv Děčín, fond: Severočeský exkursní klub místní skupina Benešov nad Ploučnicí, inv. č. 1, inv. č. 2 Státní okresní archiv Děčín, fond: Turistický a zvelebovací spolek Mikulášovice, inv. č. 1, inv. č. 2 Státní okresní archiv Děčín, fond: Turistický klub pro nejsevernější Čechy Krásný Buk, inv. č. 1. Státní okresní archiv Frýdek-Místek, fond: Okresní úřad ve Frýdku presidální spisy, sign. pres. 383 (kart. 24); sign. pres. 148 (kart. 25) Státní okresní archiv Liberec, fond: Alpský spolek Liberec, kart. 1, 2; kniha č. 5, 6. Státní okresní archiv Liberec, fond: Německý turistický spolek Liberec, kart. 2, 5 7, 11. Státní okresní archiv Liberec, fond: Spolek přátel přírody Liberec, kart. 1, 2. Státní okresní archiv Nový Jičín, fond: Pohorská jednota Radhošť, kart. 1, 9, 10. Státní okresní archiv Teplice, fond: Německo-rakouský alpský spolek, sekce Teplice, inv. č Státní okresní archiv Teplice, fond: Svaz horských a turistických spolků pro Krušné hory a Středohoří pobočka Krupka, inv. č. 27 (kniha 24). Zemský archiv v Opavě, fond: Policejní ředitelství Moravská Ostrava spolkové spisy, sign. 120 (kart. 912), sign 146/5 (kart. 924), sign. 163 (kart. 930), sign. 852/2 (kart. 1060), sign (kart. 1107), sign. 488 (kart. 1171), sign (kart. 1194). Zemský archiv v Opavě, fond: Zemská vláda slezská, Opava spolkové spisy, č. j /1894 (kart. 1378), č. j /1905 (kart. 1396), č. j. 2930/1908 (kart. 1401), č. j. 2686/1909 (kart. 1404). Zemský archiv v Opavě, fond: Zemský národní výbor, expozitura Ostrava spolkové spisy, kart Zemský archiv v Opavě, pracoviště Olomouc, fond: Ústřední ředitelství arcibiskupských statků Kroměříž, sign UŘ-E 7/IX-1, kart B) Tištěné prameny Periodika Alpský věstník [Český odbor Slovinského alpského družstva] Altvater (dříve jako Mittheilungen des Mährisch-schlesischen Sudeten-Gebirgsvereines) [Mährisch-schlesischer Sudetengebirgsverein] , Aus deutschen Bergen (ročníky jako Nordböhmische Touristenzeitung) , Berg frei! [Touristenverein Die Naturfreunde in der Tschechoslowakei, Sitz Aussig] ( ) Bergwart [Deutscher Alpenverein Moravia, Brünn] Bezkydy Jeseníky [župy Klubu československých turistů Jesenická, Pobezkydská a Těšínská (Slovácká, Středomoravská, Slovácká)] Časopis turistů [Klub českých/československých turistů] Československý turista [Československá obec turistická, počínaje č. 2 3/1939 jako Český turista] Český turista [Československá obec turistická, Pohorská jednota Radhošť, dříve Československý turista] Dělnický turista [Svaz československých dělnických turistů] , , , , , Deutsches Bergland [Hauptverband der deutschen Gebirgs- und Wandervereine in der Tschechoslowakischen Republik]

15 Erzgebirgszeitung [Touristenverband des Erz- und Mittelgebirges/Nordwestböhmischer Gebirgsvereins-Verband] , , , Horolezec (dříve jako Věstník Klubu alpistů československých) [Klub alpistů československých] Jahrbuch (Jahresbericht) der Sektion Bielitz-Biala des Beskidenvereines , , Jahrbuch des Deutschen Gebirgsvereines für das Jeschken- und Isergebirge Jahrbuch des (Österreichischen/Deutschen) Riesengebirgs-Vereines , , , Jahrbuch des Hauptverbandes der deutschen Wintersportvereine in der Tschechoslowakischen Republik Jahrbuch des Österreichischen Alpen-Vereines , Jahrbuch des Österreichischen Touristenklubs Jahrbuch des Ungarischen Karpathenvereines (Magyarországi Kárpát-egylet évkönyve) , Jahresbericht der Section Warnsdorf des Deutschen u. Österreichischen Alpen-Vereines. Vereinsjahr 1889 Jahres-Bericht der Section Moravia des Deutschen und Österreichischen Alpenvereines für die Jahre , , 1906 Jahresbericht des Fremdenverkehrs-Verbandes für Mähren und Schlesien Jahresbericht (Tätigkeitsbericht) des Mittel(- und Erz)gebirgs-Vereines/Gebirgsvereines Aussig und seiner Sectionen (sowie der Aussiger Feriencolonien) für das Jahr , , , Jahresbericht über die Brünner Ferien-Kolonien in Groß-Ullersdorf Jesenický turistický obzor (dříve jako Slezský turistický obzor) [Jesenická župa KČST] Karpathen (dříve jako Turistik, Alpinismus und Wintersport) [Karpathenverein] , Krásná zem (dříve Bezkydy Jeseníky) [Klub československých turistů, Morava a Slezsko] Lusatia [Gebirgsverband Lusatia, Zittau] Magyarországi Kárpát-egylet évkönyve (viz Jahrbuch des Ungarischen Karpathenvereines) Mitteilungen des Beskiden-Vereines Mitteilungen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins Mitteilungen des Hauptverbandes deutscher Gebirgs- und Wandervereine in der Tschechoslowakischen Republik Mittheilungen des Mährisch-schlesischen Sudeten-Gebirgsvereines Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs , , , Mitteilungen des Vereins deutscher Touristen in Brünn Nachrichten des Deutschen Alpenvereins Prag Nachrichten des Deutschen Alpenvereins Preßburg Naturfreund [Touristenverein Die Naturfreunde, Wien/Zürich] , , , Nordböhmische Touristenzeitung Österreichische Alpenzeitung [Österreichischer Alpenklub] Österreichische Touristenzeitung [Österreichischer Touristenklub] , , Riesengebirge in Wort und Bild [Österreichischer Riesengebirgsverein] , Slezský turistický obzor [Jesenická župa KČST]

16 Statistická ročenka Republiky Československé (resp. Statistická příručka Republiky Československé) 1932, Turistik, Alpinismus und Wintersport (dříve jako Turistik und Alpinismus) [Karpathenverein] Unser Wandern! [Touristenverein Die Naturfreunde in der Tschechoslowakischen Republik, Gau Nordböhmen] , Věstník Klubu alpistů československých Volkspresse , , 1936, 1937 Wanderer im Riesengebirge [Deutscher Riesengebirgsverein] Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins (mezi lety 1874 a 1937 jako Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins) , Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins (dříve jako Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins) Zimní sport [Svaz lyžařů Republiky československé] Výroční zprávy a sborníky německých turistických spolků (do roku 1938) Altvater. Festschrift zur 50-Jahrfeier des Sudetengebirgsvereines Freiwaldau Bericht der Section Silesia des D. u. Ö. Alpenvereines über das erste Decennium ihres Bestandes ( ). Troppau Bericht der Sektion Silesia des D. u. Oe. Alpenvereines über das 1. Vierteljahrhundert ihres Bestandes. Troppau Bericht der Sektion Warnsdorf des Deutschen u. Oesterreichischen Alpenvereins über die ersten 15 Jahre ihres Bestehens Warnsdorf Beskiden-Verein Mährisch-Ostrau BRECHENSBAUER, Josef WAGNER, Eduard (Hg.): Gedenkschrift des Hauptverbandes deutscher Gebirgs- und Wandervereine in der Tschechoslowakischen Republik, Sitz Aussig aus Anlass seines zehnjährigen Bestandes Teplitz-Schönau DÉNES, Franz: Gründung, Entwicklung und Tätigkeit des Ungarischen Karpaten-Vereines. Leutschau Der Beskidenverein Bielitz in der Polenzeit von 1919 bis Bielitz Deutscher Böhmerwaldbund. 51. Jahreshauptbericht erstattet bei der 47. Hauptversammlung in Hohenfurth am 18. August S. l., s.d. Die Sektion Reichenberg des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins Reichenberg Die Sektion Reichenberg des Deutschen und Österreichischen Alpenvereines von 1908 bis Reichenberg Die Sektion Reichenberg des DÖAV. Anlässlich 25jährigen Bestandes Reichenberg let odboru Plzeň I. Svazu československých dělnických turistů. Plzeň Festschrift aus Anlass des 50jährigen Bestehens des Deutschen Alpenvereins in Asch Asch Festschrift der Deutsch-akademischen Alpenvereinsgruppe anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens Brünn Festschrift des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau herausgegben aus Anlaß des 30-jährigen Bestandes des Vereines. Troppau Festschrift herausgegeben anlässlich der 25jährigen Jubelfeier des Gebirgsvereines für die Böhmische Schweiz. Tetschen 1903 (Sondernummer von Aus deutschen Bergen 18, 1903, Nr. 10). Festschrift herausgegeben anläßlich des vierzigjährigen Bestandes des Deutschen Alpenvereines Eger und Egerland. Eger Festschrift zum 60jährigen Bestehen des Deutschen Alpenvereins Prag Sektion Prag des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins Prag [1930]. Festschrift zur Feier des 25jährigen Bestandes der Sektion Warnsdorf des DÖAV S. l Festschrift zur Feier des 20jährigen Bestandes des Gebirgsvereines Teplitz Teplitz

17 Festschrift zur 47. Hauptversammlung des Deutschen Böhmerwaldbundes und zum 4. Heimatfeste am 5., 6. und 7. September 1931 in Friedberg (Böhmerwald). S. l. [1931]. Festschrift zur 40. Bestandsfeier (36. Hauptversammlung) des Deutschen Böhmerwaldbundes in Budweis. Budweis FRIEDL, Hans (Hg.): Festschrift des Gebirgsvereins für die Böhmische Schweiz anläßlich seines 50jährigen Bestandes Tetschen Jahre Touristenverein Die Naturfreunde [Brünn 1926.] 50 Jahre Deutscher Böhmerwaldbund Festschrift, herausgeben anläßlich der Jubiläums- Hauptversammlung in B. Budweis am 9. und 10. Juni B. Budweis Fünfzig Jahre Gebirgsverein. Aussig Fünfzig Jahre Moravia. Festschrift des Deutschen Alpenvereins Moravia, Brünn. Brünn Jahre Sudetengebirgsverein Neisse. Neisse [1931]. 50 Jahre Touristenklub Eine Festschrift anläßlich der Feier des 50jährigen Bestandes des Touristenklub Brünn Brünn Gedenkschrift Ortsgruppe Mährisch-Ostrau des Beskidenvereines. Mährisch-Ostrau Gedenkschrift anläßlich des zehnjährigen Bestandes der Deutsch-Akademischen Alpenvereins-Gruppe (im Deutschen Alpenverein Moravia ) Brünn GRAF, Anton (Hg.): Zehn Jahre im Dienste der Touristik. Denkschrift hrsg. vom Vereine deutscher Touristen in Brünn anläßlich seines 10 jährigen Bestandes Brünn Gründung und Entwicklung des Oesterreichischen Touristen-Club. Festschrift zur Gedenkfeier des zehnjährigen Bestandes des Oesterreichischen Touristen-Club im Mai Wien HERBATSCHEK, Albert: 30 Jahre Beskidenverein. Festbericht an die am 29. Juni 1923 stattgefundene Jahresversammlung. (Sonderdruck aus der Zeitschrift Turistik und Alpinismus ). Mährisch Ostrau Jubiläums-Festschrift des Österreichischen Riesengebirgsvereins Hohenelbe PESSEL, Wenzel (Hg.): Erstes Jahrzehnt-Buch des Gebirgsvereines für das nördlichste Böhmen Schönlinde RICHTER, Anton (Hg.): Festschrift zur Feier des 40 jährigen Bestandes des Gebirgsvereines für das nördlichste Böhmen Rumburg Sektion Teplitz-Nordböhmen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins Teplitz-Schönau SCHIKTANZ, Franz (Hg.): Festschrift des Gebirgsvereines für die Böhmische Schweiz anlässlich seines 60jährigen Bestandes Tetschen [1938]. STEJSKAL, Karl (Hg.): Festschrift zur Feier des vierzigjährigen Bestandes des Mittelgebirgs-Vereins Leitmeritz Leitmeritz Ostatní Bericht über den Bau der Burgsbergwarte. Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen, Abteilung Warnsdorf. Warnsdorf Haida [1905]. ČERMÁK, J. DVORSKÝ, V. JANDL, V. TILLE, V.: Hory. Praha Der Führer in Karlsbad und seine Umgebungen für Kurgäste und Reisende. Karlsbad Deset let dělnické turistiky v Brně: Zpráva o činnosti odboru Svazu československých dělnických turistů v Brně za léta Brno Die Schlesischen Beskiden, ČSR. Die Schutzhäuser und das Arbeitsgebiet des Beskidenvereines. S. l Die Tatraschutzhäuser. In: Karpathen-Post , Nr. 37, s Festschrift des Vereines ostschlesischer Ärzte in Teschen zur Feier des 70. Geburtstage von Dr. Hermann Hinterstoisser. Teschen FISCHER, Frank: Wandern und Schauen. Gesammelte Aufsätze. Göttingen

18 FISCHER, Karl Wilhelm: Die Entwicklung und die Tätigkeit des deutschen Riesengebirgsvereines (Sitz Hohenlebe). In: SCHNEIDER (Hg.): Das Riesengebirge, s FISCHER, Karl Wilhelm: Die Kulturarbeit des Deutschen Riesengebirgs-Vereines (Sitz Hohenelbe). (Separát z Jahrbuch des Deutschen Riesengebirgs-Vereines 1930) Hohenelbe Führer durch den Böhmerwald (österreichische und bairische Antheile) und das deutsche Südböhmen. Budweis Führer herausgegeben anlässlich der Hauptversammlung des Touristenvereins Die Naturfreunde vom in Brünn. Aussig s. d. 25 Jahre im Dienste der Fremdenverkehrsförderung in Böhmen. Erinnerungsschrift des Landesverbandes für Fremdenverkehr Sitz Karlsbad. Karlsbad Gedenkschrift herausgegeben anläßlich der Eröffnung des Naturfreundehauses an der Königshöhe (Isergebirge) Reichenberg Grundgesetz des Gebirgsvereins Brüx-Oberleutensdorf. Oberleutensdorf [1935]. GUTH-JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav: Paměti. Sv. I. III. Praha GUTH-JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav: Turistika turistický katechismus. Praha Handbuch der sudetendeutschen Volksbildung. Kulturpolitisches Handbuch in Selbstdarstellungen der sudetendeutschen Verbände. Reichenberg HÜNIGENOVÁ, Hedvika: Die Naturfreunde von Nordböhmen. Strojopis. Uloženo v SOkA Liberec. HÜNIGENOVÁ, Hedvika: Meine Erinnerungen an die Arbeit in der Emigration in England ( ). Strojopis. Uloženo v SOkA Liberec. HÜNIGENOVÁ, Hedvika: Zur Geschichte der Naturfreundebewegung und des Schutzhauses auf der Königshöhe. Strojopis. Uloženo v SOkA Liberec. CHODOUNSKÝ, Karel: Na horách upomínky z Alp a Tater. Praha JAHN, Friedrich Ludwig: Vaterländische Wanderungen. In: JAHN, Friedrich Ludwig: Deutsches Volkstum. Breslau s.d., s JIRASEK, Franz Josef: Volks- und Heimatkunde des politischen Bezirkes Hohenelbe. Band I III. Hohenelbe Jugendherbergen als Standbleiben und Erholungsheime. Ein Sonderverzeichnis. Aussig KÄSTNER, Erich: Malý pohraniční styk aneb Salcburský deník Georga Rentmeistera. In: Týž: Veselá trilogie. Praha 1980, s KAUSCHKA, Rudolf: Wandern und Klettern. Reichenberg KRESTA, Heinrich: Das Weisse Kreuz in den Westbeskiden als Touristenstation und Wintersportplatz. Witkowitz K. Z.: Nordböhmischer Verein für Heimatforschung und Wanderpflege. In: Sudetendeutsches Jahrbuch 4, 1928, s LAUS, Heinrich: Der Fürst Johann Liechtenstein Urwald und der Sudetengarten im Altvatergebirge. Separatdruck aus dem VI. Berichte des Klubs für Naturkunde der Sektion des Brünner Lehrervereines. Brünn Lawn-Tennis-Handbuch. Offizielles Jahrbuch des Deutschen Lawn-Tennis-Verbandes in der Tschechoslowakischen Republik. Prag LÁZŇOVSKÝ, Bohuslav: Průvodce po Československé republice. I. část. Země česká a moravskoslezská. Praha LÁZŇOVSKÝ, Bohuslav: Průvodce po Československé republice. I. část. Země česká. II. svazek. Západní a jihozápadní Čechy. Praha LEEDERER, Bohumír: Praktický značkovatel. Pokyny k jednotnému způsobu značení turistických cest, uznanému a užívanému Klubem československých turistů. Praha LEHNER, Wilhelm (Hg.): Julius Payers Bergfahrten. Erschließungsfahrten in den Ortler-, Adamellound Presanella-Alpen ( ). Regensburg MAKOWSKY, Alexander: Die Tropfsteinhöhle von Saubsdorf in österr. Schlesien. Freiwaldau [1885]. 18

19 MATZURA, Josef: Illustrierter Führer durch die Beskiden und die angrenzenden Landschaften. Teschen MILÍČ, Josef: Turistika v horách. Praha MÜLLER, Willibald: Führer durch die mähr.-schles. Sudeten. Freiwaldau Nordböhmischer Verein für Heimatforschung und Wanderpflege. In: Sudetendeutsches Jahrbuch 4, Ottův slovník naučný. Svazek Praha let Klubu československých turistů. Praha PARMA, Edvard: Třicet let práce Pohorské jednoty Radhošť ve Frenštátě pod Radhoštěm. Kroměříž PAUDLER, Amand Anton: Der neue Kammweg vom Jeschken zum Rosenberge. Leipa let činnosti odboru Svazu čsl. děl. turistů v Chomutově Chomutov Příručka Klubu československých turistů a výkonných turistů vůbec. Výhody, oprávnění, praktické pokyny. Praha Reichs-Gesetzblatt Riegrův slovník naučný. IX. díl. Praha RICHTER, H.: Der Deutsche Hauptausschuß für Leibesübungen. In: Sudetendeutsches Jahrbuch 9, 1937, Ročenka Č. S. K. Praha vydaná na paměť 40letí zavedení lyží do Čech. Praha Ročenka Československé lawn-tennisové associace ROTTER, Guido: Die deutschen Studenten- und Schülerherbergen. In: SCHNEIDER (Hg.): Das Riesengebirge, s ROTTER, Guido: Die deutschen Studenten- und Schülerherbergen Hohenelbe Rückschau auf die 10jährige Tätigkeit der Tennisabteilung des Karpatenvereines Késmark. In: Tennis-Golf- Revue , č. 15, s Satzungen des Beskiden-Vereins. Teschen Satzungen des Deutschen Alpenvereines Silesia Troppau. Troppau Satzungen des Deutschen Gebirgsvereines für das Jeschken- und Isergebirge in Reichenberg. Reichenberg [1912]. Satzungen des Hauptverbandes der deutschen Gebirgs- und Wandervereine in der Tschechoslowakischen Republik. Aussig Satzungen des Verbandes deutscher Jugendherbergen, Sitz Aussig a. E. Aussig [1930]. Sbírka zákonů a nařízení státu československého (republiky Československé) 1926, 1928, 1929, 1936, 1938, Sechzig Jahre Troppauer Eislaufverein Festschrift zur Feier seines 60jährigen Bestandes. Troppau Seznam studentských nocleháren zřízených péčí Klubu českých turistů v Čechách a na Moravě r Praha SCHNEIDER, Karl (Hg.): Das Riesengebirge und sein Vorland. Ein Heimatbuch. Sonderheft der Zeitschrift Deutsches Vaterland, Österreichs Zeitschrift für Heimat und Volk. Wien SCHNEIDER, Karl: Die Geschichte der Deutschen Ostböhmens. Bd. I. Reichenberg Schutzhütten, Naturfreundehäuser und Unterkünfte in der Tschechoslowakei 1933 des Touristenverein Die Naturfreunde, Sitz Aussig. Aussig SCHWANDA, Rudolf: Der Wintersport im Riesengebirge. In: SCHNEIDER (Hg.): Das Riesengebirge, s Slovinské Alpy. Průvodce po alpských zemích slovinských, Krasu a Přímoří. Praha s. d. Stanovy Pohorské jednoty Radhošť ve Frenštátě p. R. S. l. [1932]. Statuten der Sektion Teplitz-Nordböhmen des Deutschen und österreichischen Alpen-Vereines. Teplitz Statuten des Mährisch-schlesischen Sudeten-Gebirgs-Vereines. Freiwaldau STÜDL, Johann (Hg.): Karl Hofmann s gesammelte Schriften alpinen und vermischten Inhalts. Gera

20 VOGEL, Georg: Eisenstein und Umgebung. Ein Wegweiser für Sommerfrischler und Touristen nebst Schilderung von Land und Leuten. Eisenstein WENISCH, Rudolf (Hg.): Das Erzgebirge und sein Vorland. Sonderheft der Zeitschrift Deutsches Vaterland, Österreichs Zeitschrift für Heimat und Volk. Wien WENZELIDES, Otto: Das Altvater-Beskidenland und seine geistige Leistung für das deutsche Volk. Troppau WEYDE, Johann: Hauptverband deutscher Gebirgs- und Wandervereine. In: Sudetendeutsches Jahrbuch 1926, s WOERL, Leo (Hg.): Illustrierter Führer durch Brünn und Umgebung. Leipzig [1903]. WÜNSCH, Ernst: Der Deutsche Hauptausschuß für Leibesübungen. In: Sudetendeutsches Jahrbuch 1926, s WÜNSCH, Gustav: Ferienheim in Christiansthal. In: Gedenkschrift zur Feier des 150jährigen Bestandes der Siedlung Christiansthal Reichenberg 1925, s Ze slovanských hor. Praha Zimní turistika v Čechách a na Moravě. Praha ZWEIG, Stefan: Svět včerejška. Vzpomínky jednoho Evropana. Praha II. LITERATURA (výběr) A) Metodologická, teoretická, obecné povahy ANDERSEN, Arne: Heimatschutz. Die bürgerliche Naturschutzbewegung. In: BRÜGGEMEIER ROMMELSPACHER (Hg.): Besiegte Natur, s BECHER, Ursula: Geschichte des modernen Lebenstils. Essen, Wohnen, Freizeit, Reisen. München BERTHOLD, Dunja: Die Sudetendeutsche Jugendgemeinschaft (SJG). In: Deutsche Jugend in Böhmen Benediktbeuern 1993, s Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sv. I. V. Opava Ostrava Sv. VI. XII. Ostrava ; nová řada, sv. I. XXI. Ostrava Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder. Band I III. München Wien, München BOBRÍK, Miroslav: Nemecké telovýchovné organizácie a spolky na Slovensku v rokoch In: Historický časopis 36, 1988, s BOBRÍK, Miroslav: Nemecké telovýchovné organizácie a spolky na Slovensku v rokoch In: Historický časopis 41, 1993, s BOCK, Gisela: Geschichte, Frauengeschichte, Geschlechtergeschichte. In: Geschichte und Gesellschaft 14, 1988, s BOURDIEU, Pierre: Nadvláda mužů. Praha Pierre BOURDIEU im Gespräch mit Lutz Raphael: Über die Beziehungen zwischen Geschichte und Soziologie in Frankreich und Deutschland. In: Geschichte und Gesellschaft 22, 1996, s BRUCKMÜLLER, Ernst STEKL, Hannes: Zur Geschichte des Bürgertums in Deutschland. In: KOCKA (Hg.): Bürgertum im 19. Jahrhundert. Band I, s BRÜGGEMEIER, Franz-Josef ROMMELSPACHER, Thomas (Hg.): Besiegte Natur. Geschichte der Umwelt im 19. und 20. Jahrhundert. München BUDDE, Gunilla-Friederike: Bürgerinnen in der Bürgergesellschaft. In: LUNDGREEN (Hg.): Sozial- und Kulturgeschichte, s BUREŠ, Prokop PLICHTA, Jan: Sport a tělesná kultura v Československé republice a cizině. Praha BURKE, Peter: Variety kulturních dějin. Brno COHEN, Gary B.: Němci v Praze Praha

Nûmeck horsk spolek Beskidenverein

Nûmeck horsk spolek Beskidenverein sklárna v Brenné ani potom neprosperovala. Asi nebylo náhodou, že právě v letech 1662-1666, kdy Těšínsko prožilo ohrožení nájezdy Turků atatarů z Uher a z Polska pocítilo následky občanské války s Jiřím

Více

Lidové vzdělávání v 19. století a v první polovině 20. století

Lidové vzdělávání v 19. století a v první polovině 20. století Lidové vzdělávání v 19. století a v první polovině 20. století Kristina Kaiserová Dějiny lidového vzdělávání jsou speciální odnoží celkového systému vzdělávání, jsou však také součástí kulturních a sociálních

Více

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu KUBEŠ, Jiří (red.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007 (= FHPP 3, 2007). Jiří KUBEŠ Vyšší šlechta z českých

Více

3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945

3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945 3-4/2005 SOU OBÉ DùJINY Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945 Soudobé dějiny XII / 2 415 SOUDOBÉ DĚJINY XII / 3-4 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR 416 Soudobé dějiny XII / 3 4 Z POVĚŘENÍ

Více

Dobové časopisy:... 239 Literatura:... 239

Dobové časopisy:... 239 Literatura:... 239 Obsah Úvod... 3 Vymezení tématu výchova v přírodě a mládežnické organizace skautského typu, jejich úloha a postavení ve společnosti... 6 Prameny a literatura... 16 Myšlenkové a společenské předpoklady

Více

OBRAZ PRAHY V RANÉM NOVOVĚKU IKONOGRAFIE JEDNOHO EVROPSKÉHO MĚSTA

OBRAZ PRAHY V RANÉM NOVOVĚKU IKONOGRAFIE JEDNOHO EVROPSKÉHO MĚSTA Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Ústav historických věd OBRAZ PRAHY V RANÉM NOVOVĚKU IKONOGRAFIE JEDNOHO EVROPSKÉHO MĚSTA Mgr. Eva Chodějovská Školitel: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Disertační

Více

Kniha vyšla s laskavou finanční podporou Nadace Duhová energie.

Kniha vyšla s laskavou finanční podporou Nadace Duhová energie. SBORNÍK RECENZOVALI Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. Mgr. Michaela Holubová Mgr. Kamil Rodan Kniha vyšla

Více

documenta pragensia xxxi

documenta pragensia xxxi documenta pragensia xxxi documenta pragensia xxxi Řídí Václav Ledvinka a Jiří Pešek Archiv hlavního města Prahy Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby Stati a rozšířené příspěvky

Více

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7 Obsah Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5 1. Úvod 7 2. Výměna obyvatelstva v pohraničí českých zemí od května 1945 8 2.1. Germanizace českých zemí 8 2.2. Vybrané pojmy - rozbor 9 2.2.1. Pohraničí

Více

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

Úvodové předměty. Odborné předměty v šesti podmodulech. Modul Geschichte

Úvodové předměty. Odborné předměty v šesti podmodulech. Modul Geschichte Modul Geschichte Obsah Úvodové předměty 1. Němčina jako jazyk humanitních věd: Jazyková cvičení... 5 2. Úvod do studia historie... 7 3. Úvod do studia filozofie... 9 4. Úvod do studia jazyka... 11 5. Úvod

Více

2004 XV-2 ISSN 1214-1836

2004 XV-2 ISSN 1214-1836 2004 XV-2 ISSN 1214-1836 OBSAH: Radomír Vlček, Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém; Tomáš Sterneck, První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity

Více

Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století. František Kubů

Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století. František Kubů Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století František Kubů České Budějovice 2006 CHEBSKÝ MĚSTSKÝ STÁT počátky a vrcholné období do počátku 16. století františek kubů Tuto knihu

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty

Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty Prolegomena k sociologickému studiu českých emigračních procesů 20. století se zvláštním zřetelem k západní reemigraci 90. let Zdeněk R. Nešpor SP 02:4 2002 Tuto

Více

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU Časopis Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) Roč. 17, 2006, č. 1 Vydává Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) v Praze Vedoucí redaktor:

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra dějin umění Mgr. Veronika Chmelařová Strategie uměleckých objednávek na příkladu malířství v městě Těšíně v letech 1653-1779 Magisterská diplomová

Více

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Sylabus Přednáškový cyklus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Alžběta Čornejová, Petra Schindler-Wisten projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

Jihočeská univerzita Teologická fakulta Katedra pedagogiky Michal Kaplánek NAUKA O VOLNÉM ČASE

Jihočeská univerzita Teologická fakulta Katedra pedagogiky Michal Kaplánek NAUKA O VOLNÉM ČASE Jihočeská univerzita Teologická fakulta Katedra pedagogiky Michal Kaplánek NAUKA O VOLNÉM ČASE Studijní texty pro pedagogy volného času České Budějovice 2011 2 Obsah Úvod... 3 1 Volný čas jako součást

Více

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 1 ÚVODNÍ INFORMACE Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 2020 byla zpracována v průběhu roku 2013-2014 a zohledňuje

Více

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa.

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa. Obsah Contents 2 Editorial 3 témaa 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989 Pavel Douša 15 Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého Iveta Fürstová 22 muzejní pedagogikaa 22 Česká

Více

Obsah / Inhalt / Contents

Obsah / Inhalt / Contents Obsah / Inhalt / Contents Jiří Pešek, Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby [Das Leben der Prager Paläste. Die Adelspalais als Bestandteile

Více

Tuto práci recenzovali: Mgr. Dana Hamplová, Ph.D. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

Tuto práci recenzovali: Mgr. Dana Hamplová, Ph.D. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Tuto práci recenzovali: Mgr. Dana Hamplová, Ph.D. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Tento text vznikl v rámci grantového projektu Proměny socioekonomických hodnot v procesu přibližování České republiky k Evropské

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Československá ústava 1920 Devadesát let poté Sborník textů Eva Broklová, Karel Malý, Václav Pavlíček Jan Rychlík, Ferdinand Peroutka, Jan Kuklík Jan Bárta, Petr Wawrosz,

Více

Hana Pátková. České Budějovice

Hana Pátková. České Budějovice Hana Pátková České Budějovice 2008 Česká středověká paleografie Hana Pátková Vydáno s podporou VZ MŠMT MSM 0021620827, jehož nositelkou je FF UK v Praze. OBSAH Úvod 9 1. Paleografie pojetí a vztah k blízkým

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

KANCELÁŘ PRO OBĚTI NACISMU ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI BÜRO FÜR OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS DEUTSCH-TSCHECHISCHER ZUKUNFTSFONDS

KANCELÁŘ PRO OBĚTI NACISMU ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI BÜRO FÜR OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS DEUTSCH-TSCHECHISCHER ZUKUNFTSFONDS KANCELÁŘ PRO OBĚTI NACISMU ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI BÜRO FÜR OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS DEUTSCH-TSCHECHISCHER ZUKUNFTSFONDS NEPŘICHÁZÍ-LI PRÁCE K TOBĚ KOMMT DIE ARBEIT NICHT ZU DIR RŮZNÉ PODOBY

Více