Č. dokumentu: DI-RS Strana 1/24. Řád. Školní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád"

Transkript

1 Č. dokumentu: DI-RS Strana 1/24 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám, bez souhlasu vedení školy není povoleno. Vytvořil/kontroloval Schválil Uvolnil Jméno Ing. Jan Ptáček Ředitel školy Manažer kvality Datum Podpis

2

3 DI-RS Strana 3/24 Školní řád je vypracován na základě 30, odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je přizpůsoben podmínkám naší školy. Obsah 1 Úvodní ustanovení Práva žáků Povinnosti žáků Docházka do školy Uvolňování z výuky Zanechání vzdělávání Změna oboru vzdělání a přestup Přerušení vzdělávání Výchovná opatření Řešení škod Další zásady Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole Prevence rizikového chování Závěrečná ustanovení...24

4 Strana 4/24 DI-RS Střední průmyslová škola chemická Pardubice (dále jen škola ) upravuje oblast výchovně vzdělávací činnosti školy ve všech formách studia a vztahy vznikající, měnící se a zanikající v této oblasti. Školní řád dále rozpracovává některá ustanovení zvláštních předpisů týkajících se středních škol. 1 Úvodní ustanovení 1. Školní řád definuje: a) práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky; b) provoz a vnitřní režim školy; c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a rizikovým chováním; d) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků. 2. Úkolem školního řádu je vytvořit vhodné podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti a získat pracovní dovednosti stanovené školním vzdělávacím programem pro daný obor vzdělání. Školní řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3. Školní řád obsahuje základní pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen klasifikační řád). 4. Porušování tohoto školního řádu žáky školy se postihuje dle kapitoly 9.

5 DI-RS Strana 5/24 2 Práva žáků 1. Žáci mají právo: a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona; b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků. Na tyto informace mají právo také rodiče zletilých žáků, popř. osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost; c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí; d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat; e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáků, přičemž jejich vyjádřením musí být u žáků věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje; f) na výchovnou a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a osobních záležitostí; g) stravovat se ve školní jídelně, která je součástí školy. Jsou povinni respektovat vnitřní řád školní jídelny. 2. Práva uvedená v kapitole 2 odstavci 1 s výjimkou písm. a), d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. 3. Kromě uvedených práv v obecně platných a interních předpisech, s nimiž jsou žáci seznámeni na začátku školního roku, mají žáci tato další práva: a) být na počátku vzdělávání poučeni o cílech vzdělávání a o uplatnění v praxi;

6 Strana 6/24 DI-RS b) být na počátku každého školního roku poučeni o požadavcích a způsobu hodnocení v každém vyučovacím předmětu; c) využívat všechna zařízení školy určená pro výchovně vzdělávací činnost v rozsahu a za podmínek, které jsou stanoveny vnitřními předpisy školy. Při porušení těchto řádů může být žákovi právo využívat zařízení školy odňato; d) domluvit si individuální konzultace z jednotlivých předmětů u učitelů, kteří tyto předměty vyučují a to v místě a čase dohodnutém s příslušným učitelem (konzultační hodiny); e) zúčastňovat se zájmové činnosti nepřímo související s výukou za podmínek, které jsou nebo budou stanoveny; f) podávat podněty týkající se výchovně vzdělávací činnosti nebo jiné činnosti zajišťované školou a navrhovat opatření k jejich zdokonalení; g) svobodně vyjadřovat svůj názor, který není v rozporu se školním řádem a obecně platnými právními předpisy, kdy zásadní podmínkou tohoto svobodného vyjadřování je slušné vystupování a zajištěná svoboda projevu nesmí porušovat práva druhých; h) žák má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a projevy diskriminace. 3 Povinnosti žáků 1. Žáci jsou povinni: a) dodržovat Ústavu České republiky a její zákony; b) chodit do výuky a na všechny akce pořádané školou včas a být na výuku vždy řádně připraveni podle pokynů vyučujících; c) dodržovat školní řád, dodržovat pravidla bezpečnosti práce, požární předpisy, řády odborných učeben, laboratoří a provozoven, řády tělocvičen a venkovního areálu, s nimiž byli prokazatelně seznámeni na začátku školního roku;

7 DI-RS Strana 7/24 d) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s právními předpisy a školním a vnitřním řádem školní jídelny. 2. Kromě povinností uvedených v obecně platných a interních právních normách školy, mají žáci tyto další povinnosti: a) dodržovat obecně platné právní předpisy, interní předpisy školy a pokyny pedagogických pracovníků; b) zúčastňovat se pravidelně výchovně vzdělávací činnosti školy, povinných aktivit organizovaných školou, kulturních a dalších akcí podle pokynů pedagogických pracovníků; c) ve škole a při činnostech pořádaných školou mimo objekt školy dodržovat pravidla slušného chování a vystupování, aby nebylo poškozováno dobré jméno školy; d) šetrně a hospodárně zacházet s majetkem školy, vyhýbat se chování, které by mohlo vést k jeho poškozování. Případy poškozování, jichž se žák stane svědkem, je povinen oznámit odpovědnému pracovníkovi školy. Žák je povinen dbát o stav vybavení, které je mu přiděleno k užívání (pracovní místo, židle, učební pomůcka, šatní skříňka apod.). Zjistí-li jeho poškození, je povinen to ihned ohlásit vyučujícímu, který mu vybavení přidělil, aby bylo možno zjistit původce poškození. Jinak se žák vystavuje nebezpečí, že bude náhrada škody vymáhána na něm nebo jeho zákonných zástupcích. Za škodu vzniklou poškozením majetku zodpovídají žáci třídy, která měla v učebně výuku (resp. byla v šatně TV) před nahlášením poškození; e) chodit upraveni a řádně ustrojeni a i jinak dbát o svůj vzhled, zejména nepoužívat znečištěný či poškozený oděv, dále musí být oděv v souladu s pravidly pro bezpečnost žáků v laboratořích a provozovnách (laboratorní řády a řády provozoven); f) chránit svůj vlastní majetek, dbát o zdraví a bezpečnost své osoby a svých spolužáků, případná poškození ihned oznámit třídnímu učiteli, službě na vrátnici, případně jiným zaměstnancům;

8 Strana 8/24 DI-RS g) neponechávat bez dozoru v učebnách nebo v jiných prostorách školy osobní předměty, cennosti, osobní doklady a svršky odkládat pouze na místech k tomu určených; h) při jednání s pedagogickými pracovníky školy používat oslovení pane (paní) učiteli (učitelko) nebo oslovení akademickým titulem. Žáci a všichni zaměstnanci školy se chovají k sobě navzájem slušně, dle obecných společenských pravidel, konflikty řeší všichni klidně, bez emocí a slušně; i) při zahájení vyučování žáci pozdravit pedagogického pracovníka ve třídě povstáním; j) připravovat se soustavně a cílevědomě na odbornou činnost v budoucím povolání; k) omluvit svou neúčast na teoretickém vyučování, odborném výcviku, praktickém vyučování či jiných aktivitách školy a tuto omluvu hodnověrně doložit první vyučovací den následující po ukončení absence. Absenci nezletilého žáka omlouvá vždy jeho zákonný zástupce; l) omluvit se vyučujícímu na počátku vyučující hodiny, jestliže se z vážných důvodů nemohli připravit na vyučování, m) v případě opožděného příchodu na vyučování se omluvit a sdělit vyučujícímu důvod opožděného příchodu; n) dostavit se na vyučování nebo jiné aktivity dostatečně včas, aby se na ně řádně a v klidu připravili a nenarušovali zahájení vyučování nebo jiných aktivit školy; o) v případě neúčasti na výuce doplnit si zameškané učivo a být připraveni k prokázání jeho znalosti; p) při dlouhodobější neúčasti na výuce dohodnout s vyučujícím vhodný termín, ve kterém prokáží znalost zameškaného učiva; q) při úrazu nebo jiných zdravotních potížích vzniklých při teoretickém vyučování, odborném výcviku, praktickém vyučování nebo tělesné výchově tyto skutečnosti nahlásit příslušném vyučují-

9 DI-RS Strana 9/24 címu, případně třídnímu učiteli, pokud se tyto skutečnosti vyskytnou v průběhu přestávky. O vzniklé situaci je též informován zákonný zástupce nezletilého žáka a záznam o úrazu příslušný vyučující zapíše do knihy úrazů; r) podrobit se testování přítomnosti alkoholu a OPL v případě podezření na jejich užití na základě písemného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka dle pokynů školního metodika prevence nebo příslušných odborných pracovníků státní správy (OSPOD, Policie ČR); s) udržovat pořádek, čistotu v učebnách, v šatnách a ostatních prostorách školy, při odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo a jeho okolí, po poslední vyučovací hodině v příslušné učebně zvednout židle a zavřít okna. Zvolená služba odchází společně s vyučujícím z učebny jako poslední a má povinnost umýt tabuli, zkontrolovat zavřená okna a vypnutí počítače a dataprojektoru; t) vstupovat do budovy školy s očištěnou obuví a ihned po příchodu se přezouvat do domácí obuvi v přidělené šatně. Za domácí obuv se nepovažuje obuv sportovní ani jiná pevná obuv s tmavou podrážkou. Dále je nutné dodržovat řády odborných učeben, laboratoří a provozoven, ve kterých je užívání ochranných osobních pracovních prostředků, to jest i vhodné obuvi, konkretizováno. Obuv a svrchní oděv žáci odkládají do šatny, kterou náležitě uzamykají. Za krádeže z neuzamčené šatny nepřebírá škola odpovědnost; u) převlékat se do pracovních oděvů jen v šatnách k tomu určených; v) návštěvy lékaře a lékařská vyšetření plánovat zásadně na dobu mimo vyučování, s výjimkou případů, kdy se jedná o vyšetření nebo ošetření, které nelze provést mimo dobu vyučování. 3. Zletilí žáci jsou dále povinni: a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;

10 Strana 10/24 DI-RS b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem; c) oznamovat škole údaje a jejich změny pro evidenci ve školní matrice a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 4. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy; b) na vyzvání třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence nebo ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka; c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem; e) neprodleně oznámit vedení školy onemocnění žáka nebo některé z osob, s nimiž bydlí nebo je v dlouhodobém kontaktu, nakažlivou nemocí; f) na výzvu třídního učitele nebo vedení školy vyzvednout žáka ze školy a doprovodit jej k lékaři, pokud dojde ke změně jeho zdravotního stavu během vyučování; g) oznamovat škole údaje a jejich změny pro evidenci ve školní matrice a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích; h) zákonní zástupci jsou povinni uhradit škody způsobené jejich dítětem na majetku školy. 5. Žákům školy je zakázáno: a) přinášet omamné látky, alkoholické nápoje, tabákové výrobky a nastupovat na teoretickou výuku, praktickou výuku, odbornou výcvik nebo jiné aktivity školy pod jejich vlivem;

11 DI-RS Strana 11/24 b) kouřit v areálu školy a na akcích pořádaných školou, platí i pro elektronickou cigaretu, vodní dýmku; c) v době vyučování, včetně všech jeho přestávek (vyjma přestávky na oběd) opouštět školní budovu bez přímého souhlasu třídního učitele nebo učitele odborného výcviku (netýká se samostatného přesunu žáků na praktické vyučování, odbornou výuku a zpět do školy); d) nosit na teoretickou výuku, praktické vyučování, odborný výcvik a jiné aktivity školy zbraň nebo jiné nebezpečné předměty; e) během vyučovací hodiny svévolně používat mobilní telefon, zařízení typu MP3, diktafon, cd přehrávač, notebook, tablet apod. Žákům je zakázáno dobíjení mobilních telefonů a notebooků a jiných elektrických zařízení z elektrických zásuvek ve všech objektech školy. Žákům se specifickou poruchou učení povoluje výjimku v nabíjení notebooků a tabletů ředitel školy, a to na základě předložené revizní zprávy z revize elektrospotřebičů; f) sedat na místa k tomu neurčená (topení, stoly, schodiště, podlahy, parapety oken). 4 Docházka do školy 1. Žáci přicházejí do školy na vyučovací hodinu tak, aby byli připraveni nejpozději 5 minut před začátkem vyučování. 2. Opakovaná svévolná pozdní docházka do vyučování (včetně návratu z přestávek mezi hodinami) či odchod ze školy bez dovolení jsou hodnoceny jako hrubé porušení školního řádu a budou řešeny výchovnými opatřeními dle kapitoly 9 tohoto řádu. 3. Pozdní příchod o více než 20 minut a každý třetí pozdní příchod na hodinu daného předmětu v daném pololetí je považován za neomluvenou absenci v celé hodině. Neplatí v případě zpoždění dopravy, kterou žák prokazatelně prokáže potvrzením Potvrzení o zpoždění, ob-

12 Strana 12/24 DI-RS drženou v kanceláři dopravce. V takovém případě se jedná o omluvenou absenci. 4. Začátek a konec teoretického a praktického vyučování včetně všech přestávek je uveden v následujících tabulkách č. 1, č. 2 a č. 3. Tabulka 1: teoretické vyučování Teoretické vyučování Hodina Doba trvání 0 7:05 7:50 1 7:55 8:40 2 8:50 9:35 3 9:55 10: :50 11: :45 12: :40 13: :35 14: :25 15: :15 16:00

13 DI-RS Strana 13/24 Tabulka 2: praktické vyučování, dopolední výcvik Praktické vyučování (odborný výcvik) Dopolední vyučování Hodina Doba trvání 1 7:00 8:00 2 8:00 9:00 3 9:10 10: :10 11: :40 12: :40 13: :40 14:40 Tabulka 3: praktické vyučování, odpolední výcvik Praktické vyučování (odborný výcvik) Odpolední vyučování Hodina Doba trvání 1 10:30 11: :30 12: :30 13: :00 15: :00 16: :10 17: :10 18:10 5. Škola zodpovídá za žáky v době vyučování podle rozvrhu hodin a podle rozpisu změn v tomto rozvrhu. V případě konání mimoškolní akce zodpovídá za žáky pověřený pedagogický pracovník školy.

14 Strana 14/24 DI-RS V průběhu odborného výcviku mají žáci dle Zákoníku práce v platném znění právo na 10minutovou přestávku a na 30minutovou přestávku, které se nezapočítávají do pracovní (vyučovací) doby. 7. Praktické vyučování a odborný výcvik se uskutečňují v pracovištích praktického vyučování školy a ve smluvních odloučených pracovištích. 8. Pracovní doba žáků se řídí zákonnými předpisy a je určována podle podmínek jednotlivých pracovišť. 5 Uvolňování z výuky 1. Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka zcela nebo pouze částečně z vyučování některého předmětu na základě jeho písemné žádosti. Žáka se zdravotním postižením může uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. To vše na základě doporučení příslušného ošetřujícího lékaře. 2. Při uvolňování z vyučování tělesné výchovy ředitel školy uvolní žáka na základě písemného doporučení praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy pro dané klasifikační období je žák povinen předložit řediteli školy do pěti dnů od zahájení klasifikačního období. 3. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. Seznam rozhodujících předmětů pro jednotlivé obory vzdělávání schvaluje ředitel školy na návrh oborových předmětových týmů a je součástí ŠVP. 4. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. 5. Jestliže to dovoluje charakter učiva, může ředitel školy umožnit žákyni z důvodu těhotenství nebo mateřství přípravu a vykonání zkoušek v termínech, které stanoví individuální vzdělávací plán. Teoretické vyučování je ve všech oborech vzdělání možné, z důvodů možných rizik

15 DI-RS Strana 15/24 není umožněno praktické vyučování a tělesná a speciální tělesná výchova. Žádost je vždy nutné doložit v těchto případech zprávou od ošetřujícího gynekologického lékaře. 6. Ředitel školy může zdravotně postiženému nebo dlouhodobě nemocnému žáku stanovit individuální vzdělávací plán. 7. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, je možné udělit žákovi na základě písemné omluvy podané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka volno takto: a) jeden den třídní učitel (teoretické vyučování), učitel odborného výcviku (praktické vyučování), b) dva dny a více ředitel školy. 8. Pokud se nezletilý žák nemůže zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je povinen jeho zákonný zástupce následující kalendářní den, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, oznámit důvody nepřítomnosti žáka třídnímu učiteli nebo příslušnému učiteli odborného výcviku/praktického vyučování. V případě žáka ubytovaného na domově mládeže oznámí důvod nepřítomnosti též příslušnému vychovateli domova mládeže. Důvod nepřítomnosti oznamuje telefonicky, SMS nebo em. 9. Zletilý žák je povinen oznámit důvody své nepřítomnosti ve vyučování následující kalendářní den, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od počátku své nepřítomnosti. Nepřítomnost na vyučování a povinných aktivitách školy dokládá třídnímu učiteli a příslušnému učiteli odborného výcviku/praktického vyučování. V případě žáka ubytovaného na domově mládeže oznámí důvod nepřítomnosti též příslušnému vychovateli domova mládeže. Důvod nepřítomnosti oznamuje zletilý žák telefonicky, SMS nebo em. 10. Na základě řádně doložené omluvenky potvrzené zákonným zástupcem, popř. ošetřujícím lékařem, resp. oprávněným orgánem dokladujícím důvody nepřítomnosti, například obecní či městský úřad, Policie

16 Strana 16/24 DI-RS ČR atd., omluví třídní učitel nebo učitel odborného výcviku žákovu nepřítomnost při vyučování se současným zápisem do evidence nepřítomnosti žáka. V opačném případě nebo při nedostatečném zdůvodnění žákovy nepřítomnosti na vyučování se zameškané hodiny pokládají za neomluvené až do doby jejich řádné omluvy. Omluvenky je nutné doložit třídnímu učiteli první den nástupu do školy. 11. Pokud je nepřítomnost žáka neomluvena po dobu trvající déle než jedno pololetí, jsou mu tyto zmeškané hodiny evidovány jako neomluvené a žákovi jsou uložena příslušná výchovná opatření. 12. Ve výjimečných, individuálně stanovených případech (např. v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, a to i v případě žákovy nepřítomnosti, která nedosahuje délky tří dnů. 13. Pokud zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neohlásí do tří dnů třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti, kontaktuje škola zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka z důvodu zjištění příčiny absence. 14. Třídní učitel a učitel odborného výcviku pravidelně zpracovává dokumentaci o absenci žáků (třídní kniha, deník odborného vyučování, přehled zameškaných hodin). 15. Pokud se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvod nepřítomnosti. Zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka tak neučiní a žák do deseti dnů od doručení výzvy nenastoupí do školy nebo nedoloží důvod své nepřítomnosti, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy.

17 DI-RS Strana 17/24 6 Zanechání vzdělávání 1. Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce a obráceně. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější. 7 Změna oboru vzdělání a přestup 1. Ředitel školy může žákovi povolit změnu oboru vzdělání. V rámci rozhodování o změně oboru vzdělání může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. 2. Ředitel školy rozhoduje na základě žádosti o přestupu žáka z jiné střední školy. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí. 3. Při přestupu do jiné střední školy je vhodné, aby žák nebo jeho zákonný zástupce informoval školu o tomto přestupu, a to písemnou formou. 8 Přerušení vzdělávání 1. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy.

18 Strana 18/24 DI-RS Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. 3. Ředitel školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody. 9 Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků. 2. Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje žákům třídní učitel, učitel odborného výcviku nebo ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících, resp. podnětu jiné právnické či fyzické osoby. 3. Pochvaly Tabulka 4: pochvaly Vyznamenání v pololetí Vyznamenání v pololetí a na konci roku Pochvala třídního učitele nebo učitele odborného výcviku Pochvala ředitele školy Reprezentace školy (burzy škol, dny otevřených dveří, ) Pochvala ředitele školy nebo třídního učitele nebo učitele odborného výcviku Účast na soutěžích Pochvala ředitele školy nebo třídního učitele nebo učitele odborného výcviku (podle úrovně soutěže) 4. Návrhy na výchovná opatření udělovaná ředitelem školy, tj. důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia se pro-

19 DI-RS Strana 19/24 jednávají na pedagogické radě s vydáním doporučení k udělení výchovného opatření, resp. zahájení správního řízení. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. V případě potřeby jsou neodkladné návrhy na výchovná opatření udělovaná ředitelem školy projednávány s třídním učitelem, výchovným poradcem a ředitel školy informuje na pedagogické poradě o jejich udělení. 5. Výchovná opatření za neomluvené absence Tabulka 5: výchovná opatření Počet neomluvených hodin Výchovné opatření 1 2 hodiny Důtka třídního učitele 3 8 hodin Důtka ředitele školy Více než 8 hodin Podmíněné vyloučení 6. Za porušení školního řádu se považuje neplnění povinností žáka dané školním řádem, jakákoliv manipulace s mobilním telefonem ve vyučovací hodině nebo na kulturních a vzdělávacích akcích pořádaných školou v době vyučování, neplnění povinností služby, vyrušování (nevhodné chování) ve vyučovací hodině nebo na kulturních a vzdělávacích akcích pořádaných školou, nevhodné chování o přestávkách, vulgární vyjadřování směrem ke spolužákům při výuce i o přestávkách, nepřezutí se. 7. Za hrubé porušení školního řádu se považuje zejména hrubé nebo opakované porušení zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech včetně odborné praxe a odborných exkurzí, úmyslné ignorování pokynů pedagogů a odborných instruktorů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví žáků, nevhodné chování ke všem zaměstnancům školy (chování proti společenských normám, zejména vulgární chování), svévolné opuštění

20 Strana 20/24 DI-RS areálu školy v době vyučování nebo opuštění externího místa výuky nebo školní akce. Dále záměrné lhaní vyučujícímu, pokusy o podvod a uskutečněný podvod (podvody s omluvenkami, opisování v průběhu psaní písemných prací, uvádění nepravdivých údajů v protokolech, kopírování protokolů nebo jejich částí aj.), hrubé neplnění povinností, kouření, pití alkoholických nápojů a užití drog ve škole nebo na školní akci včetně držení těchto látek v jakémkoliv množství, šikana, projevy hrubého násilí a brutality, nevhodné chování poškozující pověst školy, pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů bez souhlasu zaměstnanců a žáků školy a jejich zveřejňování na sociálních i jiných sítích (kyberšikana), trestná činnost páchaná v době výuky v areálu školy nebo na akci pořádané školou (řešeno Policií ČR), projevy rasismu a propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřujících k potlačení práv a svobod jedince nebo skupiny osob. 8. Podle závažnosti provinění mohou být žákům školy uložena některá z těchto výchovných opatření k posílení kázně žáků: a) napomenutí třídního učitele; b) napomenutí učitele odborného výcviku; c) důtka třídního učitele; d) důtka učitele odborného výcviku; e) důtka ředitele školy; f) podmíněné vyloučení ze školy g) vyloučení ze školy. 9. V případech závažného porušení povinností stanovených školním řádem může ředitel školy okamžitě rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ze studia. Podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia probíhá formou správního řízení. 10. Další podnět pro vyšší stupeň výchovného opatření přichází na základě dalšího porušení školního řádu, pro udělení vyššího stupně výchovné-

21 DI-RS Strana 21/24 ho opatření se pak přihlíží k celkovému období od podnětu předchozího opatření. 11. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. 12. O udělení výchovných opatření nezletilému žákovi uvědomí ředitel školy, resp. příslušný pedagogický pracovník zákonného zástupce žáka vhodnou formou (např. dopis, rozhodnutí). 13. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto školním řádem. 10 Řešení škod 1. Veškerý majetek školy je každý žák i zaměstnanec školy povinen chránit, udržovat, ošetřovat a zajistit jeho ochranu před zcizením, zničením či poškozením při neodborném používání. 2. Žáci školy jsou povinni neprodleně oznámit svému třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku nebo jinému pedagogickému pracovníkovi vznik škody na zdraví, materiálu a zařízení nebo situaci, která hrozí vznikem škody. 3. Žáci školy odpovídají škole nebo právnické či fyzické osobě za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním. 4. Škola odpovídá žákům školy za škodu, která žákům vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. 5. Došlo-li ke škodě žákovi při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo.

22 Strana 22/24 DI-RS Jakékoliv poškození či zcizení majetku je třeba ihned hlásit příslušným zaměstnancům školy: a) teoretické vyučování třídnímu učiteli nebo jinému pedagogickému pracovníkovi; b) praktické vyučování učiteli odborného výcviku nebo zástupci ředitele pro odborné vyučování. 11 Další zásady 1. Nenosit do školy větší částky peněz ani jiné cenné věci nesouvisející s výukou. 2. Respektovat ustanovení, že šatny jsou určeny výhradně na odkládání venkovní obuvi, obuvi sloužící na přezouvání a svrchního oděvu, ve kterém žák přijde do školy, a to po dobu setrvání žáka ve škole. 3. Nenechávat v šatně žádné další věci, k jejichž ukládání nejsou šatny určeny. 4. Při odchodu ze šatny vždy šatnu řádně uzamknout, nikoliv pouze zavřít, a vrátit klíč na vrátnici. Klíč bude vydán pouze při předložení studijního průkazu. 5. Nenechávat v oblečení ani v taškách v šatně žádné finanční částky, průkazy, doklady, klíče, mobilní telefony ani žádné jiné cenné věci. Mít je neustále při sobě, případně požádat o jejich uložení do zabezpečených prostor školy. 6. Při přemístění do jiné učebny vzít s sebou všechny své věci a nenechávat je nikde volně ležet bez dozoru. 7. V případě porušení ustanovení uvedených v předchozích odstavcích škola za ztráty nebo poškození věci neodpovídá.

23 DI-RS Strana 23/24 8. Pokud žákovi bude prokázána účast na krádeži, bude jeho chování posuzováno jako závažné porušení školního řádu. 12 Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole 1. Škola při poskytování vzdělání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. 2. Bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) žáků zajišťuje škola konkrétními opatřeními v souladu s metodickými pokyny ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a interními předpisy školy, se kterými byli žáci prokazatelně seznámeni na začátku školního roku. 13 Prevence rizikového chování 1. Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a provádět primární prevenci v oblasti rizikového chování. 2. Základním dokumentem, který je komplexním systémovým prvkem realizace preventivních aktivit školy, je minimální preventivní program (MPP), který je volně přístupný na webových stránkách školy. 3. Mezi rizikové projevy chování patří: a) agresivní chování a šikana; b) záškoláctví; c) užívání návykových látek vč. alkoholu a tabákových výrobků; d) pěstování, držení, dealerství apod. omamných a psychotropních látek;

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Projednáno Pedagogickou radou dne: 29. listopadu 2013

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek Školní řád Školní řád vydává ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK - 1 - Školní řád Článek 1. Obecná ustanovení Školní řád je závazným předpisem upravujícím práva a povinnosti žáků školy a v příslušné míře i práva a zodpovědnost zákonných zástupců

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/16/GY V Pardubicích 25.8. 2014 Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako duševně čilí,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Č. j.: 1572/2013/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. září 2013 Školní řád SOŠ od 1.9.2013 1 Obsah Čl. 1 Docházka do školy... 3 Čl. 2 Změna studijního oboru a přestup do jiné školy...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Čl. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ I. Školní řád Střední průmyslové školy Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 je vydán na základě zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy č.j.: 2014/42 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky

Více

Š K O L N Í Ř Á D. B: Provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení.

Š K O L N Í Ř Á D. B: Provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení. 1 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň Platný od 1. září 2014 Š K O L N Í Ř Á D OBSAH: A: Všeobecná ustanovení k výkonu práv a povinností žáků školy a jejich zákonných

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1.

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1. Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Skartační znak: A5 Změny: 1. 1. 2015 název školy Obsah: A Školní řád... 2 1 Práva a

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. SŠ-Bze-1934/2014 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 ŠKOLNÍ ŘÁD Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. Součástí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více