Č. dokumentu: DI-RS Strana 1/24. Řád. Školní řád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád"

Transkript

1 Č. dokumentu: DI-RS Strana 1/24 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám, bez souhlasu vedení školy není povoleno. Vytvořil/kontroloval Schválil Uvolnil Jméno Ing. Jan Ptáček Ředitel školy Manažer kvality Datum Podpis

2

3 DI-RS Strana 3/24 Školní řád je vypracován na základě 30, odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je přizpůsoben podmínkám naší školy. Obsah 1 Úvodní ustanovení Práva žáků Povinnosti žáků Docházka do školy Uvolňování z výuky Zanechání vzdělávání Změna oboru vzdělání a přestup Přerušení vzdělávání Výchovná opatření Řešení škod Další zásady Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole Prevence rizikového chování Závěrečná ustanovení...24

4 Strana 4/24 DI-RS Střední průmyslová škola chemická Pardubice (dále jen škola ) upravuje oblast výchovně vzdělávací činnosti školy ve všech formách studia a vztahy vznikající, měnící se a zanikající v této oblasti. Školní řád dále rozpracovává některá ustanovení zvláštních předpisů týkajících se středních škol. 1 Úvodní ustanovení 1. Školní řád definuje: a) práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky; b) provoz a vnitřní režim školy; c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a rizikovým chováním; d) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků. 2. Úkolem školního řádu je vytvořit vhodné podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti a získat pracovní dovednosti stanovené školním vzdělávacím programem pro daný obor vzdělání. Školní řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3. Školní řád obsahuje základní pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen klasifikační řád). 4. Porušování tohoto školního řádu žáky školy se postihuje dle kapitoly 9.

5 DI-RS Strana 5/24 2 Práva žáků 1. Žáci mají právo: a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona; b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků. Na tyto informace mají právo také rodiče zletilých žáků, popř. osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost; c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí; d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat; e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáků, přičemž jejich vyjádřením musí být u žáků věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje; f) na výchovnou a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a osobních záležitostí; g) stravovat se ve školní jídelně, která je součástí školy. Jsou povinni respektovat vnitřní řád školní jídelny. 2. Práva uvedená v kapitole 2 odstavci 1 s výjimkou písm. a), d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. 3. Kromě uvedených práv v obecně platných a interních předpisech, s nimiž jsou žáci seznámeni na začátku školního roku, mají žáci tato další práva: a) být na počátku vzdělávání poučeni o cílech vzdělávání a o uplatnění v praxi;

6 Strana 6/24 DI-RS b) být na počátku každého školního roku poučeni o požadavcích a způsobu hodnocení v každém vyučovacím předmětu; c) využívat všechna zařízení školy určená pro výchovně vzdělávací činnost v rozsahu a za podmínek, které jsou stanoveny vnitřními předpisy školy. Při porušení těchto řádů může být žákovi právo využívat zařízení školy odňato; d) domluvit si individuální konzultace z jednotlivých předmětů u učitelů, kteří tyto předměty vyučují a to v místě a čase dohodnutém s příslušným učitelem (konzultační hodiny); e) zúčastňovat se zájmové činnosti nepřímo související s výukou za podmínek, které jsou nebo budou stanoveny; f) podávat podněty týkající se výchovně vzdělávací činnosti nebo jiné činnosti zajišťované školou a navrhovat opatření k jejich zdokonalení; g) svobodně vyjadřovat svůj názor, který není v rozporu se školním řádem a obecně platnými právními předpisy, kdy zásadní podmínkou tohoto svobodného vyjadřování je slušné vystupování a zajištěná svoboda projevu nesmí porušovat práva druhých; h) žák má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a projevy diskriminace. 3 Povinnosti žáků 1. Žáci jsou povinni: a) dodržovat Ústavu České republiky a její zákony; b) chodit do výuky a na všechny akce pořádané školou včas a být na výuku vždy řádně připraveni podle pokynů vyučujících; c) dodržovat školní řád, dodržovat pravidla bezpečnosti práce, požární předpisy, řády odborných učeben, laboratoří a provozoven, řády tělocvičen a venkovního areálu, s nimiž byli prokazatelně seznámeni na začátku školního roku;

7 DI-RS Strana 7/24 d) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s právními předpisy a školním a vnitřním řádem školní jídelny. 2. Kromě povinností uvedených v obecně platných a interních právních normách školy, mají žáci tyto další povinnosti: a) dodržovat obecně platné právní předpisy, interní předpisy školy a pokyny pedagogických pracovníků; b) zúčastňovat se pravidelně výchovně vzdělávací činnosti školy, povinných aktivit organizovaných školou, kulturních a dalších akcí podle pokynů pedagogických pracovníků; c) ve škole a při činnostech pořádaných školou mimo objekt školy dodržovat pravidla slušného chování a vystupování, aby nebylo poškozováno dobré jméno školy; d) šetrně a hospodárně zacházet s majetkem školy, vyhýbat se chování, které by mohlo vést k jeho poškozování. Případy poškozování, jichž se žák stane svědkem, je povinen oznámit odpovědnému pracovníkovi školy. Žák je povinen dbát o stav vybavení, které je mu přiděleno k užívání (pracovní místo, židle, učební pomůcka, šatní skříňka apod.). Zjistí-li jeho poškození, je povinen to ihned ohlásit vyučujícímu, který mu vybavení přidělil, aby bylo možno zjistit původce poškození. Jinak se žák vystavuje nebezpečí, že bude náhrada škody vymáhána na něm nebo jeho zákonných zástupcích. Za škodu vzniklou poškozením majetku zodpovídají žáci třídy, která měla v učebně výuku (resp. byla v šatně TV) před nahlášením poškození; e) chodit upraveni a řádně ustrojeni a i jinak dbát o svůj vzhled, zejména nepoužívat znečištěný či poškozený oděv, dále musí být oděv v souladu s pravidly pro bezpečnost žáků v laboratořích a provozovnách (laboratorní řády a řády provozoven); f) chránit svůj vlastní majetek, dbát o zdraví a bezpečnost své osoby a svých spolužáků, případná poškození ihned oznámit třídnímu učiteli, službě na vrátnici, případně jiným zaměstnancům;

8 Strana 8/24 DI-RS g) neponechávat bez dozoru v učebnách nebo v jiných prostorách školy osobní předměty, cennosti, osobní doklady a svršky odkládat pouze na místech k tomu určených; h) při jednání s pedagogickými pracovníky školy používat oslovení pane (paní) učiteli (učitelko) nebo oslovení akademickým titulem. Žáci a všichni zaměstnanci školy se chovají k sobě navzájem slušně, dle obecných společenských pravidel, konflikty řeší všichni klidně, bez emocí a slušně; i) při zahájení vyučování žáci pozdravit pedagogického pracovníka ve třídě povstáním; j) připravovat se soustavně a cílevědomě na odbornou činnost v budoucím povolání; k) omluvit svou neúčast na teoretickém vyučování, odborném výcviku, praktickém vyučování či jiných aktivitách školy a tuto omluvu hodnověrně doložit první vyučovací den následující po ukončení absence. Absenci nezletilého žáka omlouvá vždy jeho zákonný zástupce; l) omluvit se vyučujícímu na počátku vyučující hodiny, jestliže se z vážných důvodů nemohli připravit na vyučování, m) v případě opožděného příchodu na vyučování se omluvit a sdělit vyučujícímu důvod opožděného příchodu; n) dostavit se na vyučování nebo jiné aktivity dostatečně včas, aby se na ně řádně a v klidu připravili a nenarušovali zahájení vyučování nebo jiných aktivit školy; o) v případě neúčasti na výuce doplnit si zameškané učivo a být připraveni k prokázání jeho znalosti; p) při dlouhodobější neúčasti na výuce dohodnout s vyučujícím vhodný termín, ve kterém prokáží znalost zameškaného učiva; q) při úrazu nebo jiných zdravotních potížích vzniklých při teoretickém vyučování, odborném výcviku, praktickém vyučování nebo tělesné výchově tyto skutečnosti nahlásit příslušném vyučují-

9 DI-RS Strana 9/24 címu, případně třídnímu učiteli, pokud se tyto skutečnosti vyskytnou v průběhu přestávky. O vzniklé situaci je též informován zákonný zástupce nezletilého žáka a záznam o úrazu příslušný vyučující zapíše do knihy úrazů; r) podrobit se testování přítomnosti alkoholu a OPL v případě podezření na jejich užití na základě písemného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka dle pokynů školního metodika prevence nebo příslušných odborných pracovníků státní správy (OSPOD, Policie ČR); s) udržovat pořádek, čistotu v učebnách, v šatnách a ostatních prostorách školy, při odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo a jeho okolí, po poslední vyučovací hodině v příslušné učebně zvednout židle a zavřít okna. Zvolená služba odchází společně s vyučujícím z učebny jako poslední a má povinnost umýt tabuli, zkontrolovat zavřená okna a vypnutí počítače a dataprojektoru; t) vstupovat do budovy školy s očištěnou obuví a ihned po příchodu se přezouvat do domácí obuvi v přidělené šatně. Za domácí obuv se nepovažuje obuv sportovní ani jiná pevná obuv s tmavou podrážkou. Dále je nutné dodržovat řády odborných učeben, laboratoří a provozoven, ve kterých je užívání ochranných osobních pracovních prostředků, to jest i vhodné obuvi, konkretizováno. Obuv a svrchní oděv žáci odkládají do šatny, kterou náležitě uzamykají. Za krádeže z neuzamčené šatny nepřebírá škola odpovědnost; u) převlékat se do pracovních oděvů jen v šatnách k tomu určených; v) návštěvy lékaře a lékařská vyšetření plánovat zásadně na dobu mimo vyučování, s výjimkou případů, kdy se jedná o vyšetření nebo ošetření, které nelze provést mimo dobu vyučování. 3. Zletilí žáci jsou dále povinni: a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;

10 Strana 10/24 DI-RS b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem; c) oznamovat škole údaje a jejich změny pro evidenci ve školní matrice a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 4. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy; b) na vyzvání třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence nebo ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka; c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem; e) neprodleně oznámit vedení školy onemocnění žáka nebo některé z osob, s nimiž bydlí nebo je v dlouhodobém kontaktu, nakažlivou nemocí; f) na výzvu třídního učitele nebo vedení školy vyzvednout žáka ze školy a doprovodit jej k lékaři, pokud dojde ke změně jeho zdravotního stavu během vyučování; g) oznamovat škole údaje a jejich změny pro evidenci ve školní matrice a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích; h) zákonní zástupci jsou povinni uhradit škody způsobené jejich dítětem na majetku školy. 5. Žákům školy je zakázáno: a) přinášet omamné látky, alkoholické nápoje, tabákové výrobky a nastupovat na teoretickou výuku, praktickou výuku, odbornou výcvik nebo jiné aktivity školy pod jejich vlivem;

11 DI-RS Strana 11/24 b) kouřit v areálu školy a na akcích pořádaných školou, platí i pro elektronickou cigaretu, vodní dýmku; c) v době vyučování, včetně všech jeho přestávek (vyjma přestávky na oběd) opouštět školní budovu bez přímého souhlasu třídního učitele nebo učitele odborného výcviku (netýká se samostatného přesunu žáků na praktické vyučování, odbornou výuku a zpět do školy); d) nosit na teoretickou výuku, praktické vyučování, odborný výcvik a jiné aktivity školy zbraň nebo jiné nebezpečné předměty; e) během vyučovací hodiny svévolně používat mobilní telefon, zařízení typu MP3, diktafon, cd přehrávač, notebook, tablet apod. Žákům je zakázáno dobíjení mobilních telefonů a notebooků a jiných elektrických zařízení z elektrických zásuvek ve všech objektech školy. Žákům se specifickou poruchou učení povoluje výjimku v nabíjení notebooků a tabletů ředitel školy, a to na základě předložené revizní zprávy z revize elektrospotřebičů; f) sedat na místa k tomu neurčená (topení, stoly, schodiště, podlahy, parapety oken). 4 Docházka do školy 1. Žáci přicházejí do školy na vyučovací hodinu tak, aby byli připraveni nejpozději 5 minut před začátkem vyučování. 2. Opakovaná svévolná pozdní docházka do vyučování (včetně návratu z přestávek mezi hodinami) či odchod ze školy bez dovolení jsou hodnoceny jako hrubé porušení školního řádu a budou řešeny výchovnými opatřeními dle kapitoly 9 tohoto řádu. 3. Pozdní příchod o více než 20 minut a každý třetí pozdní příchod na hodinu daného předmětu v daném pololetí je považován za neomluvenou absenci v celé hodině. Neplatí v případě zpoždění dopravy, kterou žák prokazatelně prokáže potvrzením Potvrzení o zpoždění, ob-

12 Strana 12/24 DI-RS drženou v kanceláři dopravce. V takovém případě se jedná o omluvenou absenci. 4. Začátek a konec teoretického a praktického vyučování včetně všech přestávek je uveden v následujících tabulkách č. 1, č. 2 a č. 3. Tabulka 1: teoretické vyučování Teoretické vyučování Hodina Doba trvání 0 7:05 7:50 1 7:55 8:40 2 8:50 9:35 3 9:55 10: :50 11: :45 12: :40 13: :35 14: :25 15: :15 16:00

13 DI-RS Strana 13/24 Tabulka 2: praktické vyučování, dopolední výcvik Praktické vyučování (odborný výcvik) Dopolední vyučování Hodina Doba trvání 1 7:00 8:00 2 8:00 9:00 3 9:10 10: :10 11: :40 12: :40 13: :40 14:40 Tabulka 3: praktické vyučování, odpolední výcvik Praktické vyučování (odborný výcvik) Odpolední vyučování Hodina Doba trvání 1 10:30 11: :30 12: :30 13: :00 15: :00 16: :10 17: :10 18:10 5. Škola zodpovídá za žáky v době vyučování podle rozvrhu hodin a podle rozpisu změn v tomto rozvrhu. V případě konání mimoškolní akce zodpovídá za žáky pověřený pedagogický pracovník školy.

14 Strana 14/24 DI-RS V průběhu odborného výcviku mají žáci dle Zákoníku práce v platném znění právo na 10minutovou přestávku a na 30minutovou přestávku, které se nezapočítávají do pracovní (vyučovací) doby. 7. Praktické vyučování a odborný výcvik se uskutečňují v pracovištích praktického vyučování školy a ve smluvních odloučených pracovištích. 8. Pracovní doba žáků se řídí zákonnými předpisy a je určována podle podmínek jednotlivých pracovišť. 5 Uvolňování z výuky 1. Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka zcela nebo pouze částečně z vyučování některého předmětu na základě jeho písemné žádosti. Žáka se zdravotním postižením může uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. To vše na základě doporučení příslušného ošetřujícího lékaře. 2. Při uvolňování z vyučování tělesné výchovy ředitel školy uvolní žáka na základě písemného doporučení praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy pro dané klasifikační období je žák povinen předložit řediteli školy do pěti dnů od zahájení klasifikačního období. 3. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. Seznam rozhodujících předmětů pro jednotlivé obory vzdělávání schvaluje ředitel školy na návrh oborových předmětových týmů a je součástí ŠVP. 4. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. 5. Jestliže to dovoluje charakter učiva, může ředitel školy umožnit žákyni z důvodu těhotenství nebo mateřství přípravu a vykonání zkoušek v termínech, které stanoví individuální vzdělávací plán. Teoretické vyučování je ve všech oborech vzdělání možné, z důvodů možných rizik

15 DI-RS Strana 15/24 není umožněno praktické vyučování a tělesná a speciální tělesná výchova. Žádost je vždy nutné doložit v těchto případech zprávou od ošetřujícího gynekologického lékaře. 6. Ředitel školy může zdravotně postiženému nebo dlouhodobě nemocnému žáku stanovit individuální vzdělávací plán. 7. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, je možné udělit žákovi na základě písemné omluvy podané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka volno takto: a) jeden den třídní učitel (teoretické vyučování), učitel odborného výcviku (praktické vyučování), b) dva dny a více ředitel školy. 8. Pokud se nezletilý žák nemůže zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je povinen jeho zákonný zástupce následující kalendářní den, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, oznámit důvody nepřítomnosti žáka třídnímu učiteli nebo příslušnému učiteli odborného výcviku/praktického vyučování. V případě žáka ubytovaného na domově mládeže oznámí důvod nepřítomnosti též příslušnému vychovateli domova mládeže. Důvod nepřítomnosti oznamuje telefonicky, SMS nebo em. 9. Zletilý žák je povinen oznámit důvody své nepřítomnosti ve vyučování následující kalendářní den, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od počátku své nepřítomnosti. Nepřítomnost na vyučování a povinných aktivitách školy dokládá třídnímu učiteli a příslušnému učiteli odborného výcviku/praktického vyučování. V případě žáka ubytovaného na domově mládeže oznámí důvod nepřítomnosti též příslušnému vychovateli domova mládeže. Důvod nepřítomnosti oznamuje zletilý žák telefonicky, SMS nebo em. 10. Na základě řádně doložené omluvenky potvrzené zákonným zástupcem, popř. ošetřujícím lékařem, resp. oprávněným orgánem dokladujícím důvody nepřítomnosti, například obecní či městský úřad, Policie

16 Strana 16/24 DI-RS ČR atd., omluví třídní učitel nebo učitel odborného výcviku žákovu nepřítomnost při vyučování se současným zápisem do evidence nepřítomnosti žáka. V opačném případě nebo při nedostatečném zdůvodnění žákovy nepřítomnosti na vyučování se zameškané hodiny pokládají za neomluvené až do doby jejich řádné omluvy. Omluvenky je nutné doložit třídnímu učiteli první den nástupu do školy. 11. Pokud je nepřítomnost žáka neomluvena po dobu trvající déle než jedno pololetí, jsou mu tyto zmeškané hodiny evidovány jako neomluvené a žákovi jsou uložena příslušná výchovná opatření. 12. Ve výjimečných, individuálně stanovených případech (např. v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, a to i v případě žákovy nepřítomnosti, která nedosahuje délky tří dnů. 13. Pokud zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neohlásí do tří dnů třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti, kontaktuje škola zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka z důvodu zjištění příčiny absence. 14. Třídní učitel a učitel odborného výcviku pravidelně zpracovává dokumentaci o absenci žáků (třídní kniha, deník odborného vyučování, přehled zameškaných hodin). 15. Pokud se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvod nepřítomnosti. Zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka tak neučiní a žák do deseti dnů od doručení výzvy nenastoupí do školy nebo nedoloží důvod své nepřítomnosti, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy.

17 DI-RS Strana 17/24 6 Zanechání vzdělávání 1. Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce a obráceně. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější. 7 Změna oboru vzdělání a přestup 1. Ředitel školy může žákovi povolit změnu oboru vzdělání. V rámci rozhodování o změně oboru vzdělání může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. 2. Ředitel školy rozhoduje na základě žádosti o přestupu žáka z jiné střední školy. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí. 3. Při přestupu do jiné střední školy je vhodné, aby žák nebo jeho zákonný zástupce informoval školu o tomto přestupu, a to písemnou formou. 8 Přerušení vzdělávání 1. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy.

18 Strana 18/24 DI-RS Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. 3. Ředitel školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody. 9 Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků. 2. Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje žákům třídní učitel, učitel odborného výcviku nebo ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících, resp. podnětu jiné právnické či fyzické osoby. 3. Pochvaly Tabulka 4: pochvaly Vyznamenání v pololetí Vyznamenání v pololetí a na konci roku Pochvala třídního učitele nebo učitele odborného výcviku Pochvala ředitele školy Reprezentace školy (burzy škol, dny otevřených dveří, ) Pochvala ředitele školy nebo třídního učitele nebo učitele odborného výcviku Účast na soutěžích Pochvala ředitele školy nebo třídního učitele nebo učitele odborného výcviku (podle úrovně soutěže) 4. Návrhy na výchovná opatření udělovaná ředitelem školy, tj. důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia se pro-

19 DI-RS Strana 19/24 jednávají na pedagogické radě s vydáním doporučení k udělení výchovného opatření, resp. zahájení správního řízení. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. V případě potřeby jsou neodkladné návrhy na výchovná opatření udělovaná ředitelem školy projednávány s třídním učitelem, výchovným poradcem a ředitel školy informuje na pedagogické poradě o jejich udělení. 5. Výchovná opatření za neomluvené absence Tabulka 5: výchovná opatření Počet neomluvených hodin Výchovné opatření 1 2 hodiny Důtka třídního učitele 3 8 hodin Důtka ředitele školy Více než 8 hodin Podmíněné vyloučení 6. Za porušení školního řádu se považuje neplnění povinností žáka dané školním řádem, jakákoliv manipulace s mobilním telefonem ve vyučovací hodině nebo na kulturních a vzdělávacích akcích pořádaných školou v době vyučování, neplnění povinností služby, vyrušování (nevhodné chování) ve vyučovací hodině nebo na kulturních a vzdělávacích akcích pořádaných školou, nevhodné chování o přestávkách, vulgární vyjadřování směrem ke spolužákům při výuce i o přestávkách, nepřezutí se. 7. Za hrubé porušení školního řádu se považuje zejména hrubé nebo opakované porušení zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech včetně odborné praxe a odborných exkurzí, úmyslné ignorování pokynů pedagogů a odborných instruktorů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví žáků, nevhodné chování ke všem zaměstnancům školy (chování proti společenských normám, zejména vulgární chování), svévolné opuštění

20 Strana 20/24 DI-RS areálu školy v době vyučování nebo opuštění externího místa výuky nebo školní akce. Dále záměrné lhaní vyučujícímu, pokusy o podvod a uskutečněný podvod (podvody s omluvenkami, opisování v průběhu psaní písemných prací, uvádění nepravdivých údajů v protokolech, kopírování protokolů nebo jejich částí aj.), hrubé neplnění povinností, kouření, pití alkoholických nápojů a užití drog ve škole nebo na školní akci včetně držení těchto látek v jakémkoliv množství, šikana, projevy hrubého násilí a brutality, nevhodné chování poškozující pověst školy, pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů bez souhlasu zaměstnanců a žáků školy a jejich zveřejňování na sociálních i jiných sítích (kyberšikana), trestná činnost páchaná v době výuky v areálu školy nebo na akci pořádané školou (řešeno Policií ČR), projevy rasismu a propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřujících k potlačení práv a svobod jedince nebo skupiny osob. 8. Podle závažnosti provinění mohou být žákům školy uložena některá z těchto výchovných opatření k posílení kázně žáků: a) napomenutí třídního učitele; b) napomenutí učitele odborného výcviku; c) důtka třídního učitele; d) důtka učitele odborného výcviku; e) důtka ředitele školy; f) podmíněné vyloučení ze školy g) vyloučení ze školy. 9. V případech závažného porušení povinností stanovených školním řádem může ředitel školy okamžitě rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ze studia. Podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia probíhá formou správního řízení. 10. Další podnět pro vyšší stupeň výchovného opatření přichází na základě dalšího porušení školního řádu, pro udělení vyššího stupně výchovné-

21 DI-RS Strana 21/24 ho opatření se pak přihlíží k celkovému období od podnětu předchozího opatření. 11. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. 12. O udělení výchovných opatření nezletilému žákovi uvědomí ředitel školy, resp. příslušný pedagogický pracovník zákonného zástupce žáka vhodnou formou (např. dopis, rozhodnutí). 13. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto školním řádem. 10 Řešení škod 1. Veškerý majetek školy je každý žák i zaměstnanec školy povinen chránit, udržovat, ošetřovat a zajistit jeho ochranu před zcizením, zničením či poškozením při neodborném používání. 2. Žáci školy jsou povinni neprodleně oznámit svému třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku nebo jinému pedagogickému pracovníkovi vznik škody na zdraví, materiálu a zařízení nebo situaci, která hrozí vznikem škody. 3. Žáci školy odpovídají škole nebo právnické či fyzické osobě za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním. 4. Škola odpovídá žákům školy za škodu, která žákům vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. 5. Došlo-li ke škodě žákovi při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo.

22 Strana 22/24 DI-RS Jakékoliv poškození či zcizení majetku je třeba ihned hlásit příslušným zaměstnancům školy: a) teoretické vyučování třídnímu učiteli nebo jinému pedagogickému pracovníkovi; b) praktické vyučování učiteli odborného výcviku nebo zástupci ředitele pro odborné vyučování. 11 Další zásady 1. Nenosit do školy větší částky peněz ani jiné cenné věci nesouvisející s výukou. 2. Respektovat ustanovení, že šatny jsou určeny výhradně na odkládání venkovní obuvi, obuvi sloužící na přezouvání a svrchního oděvu, ve kterém žák přijde do školy, a to po dobu setrvání žáka ve škole. 3. Nenechávat v šatně žádné další věci, k jejichž ukládání nejsou šatny určeny. 4. Při odchodu ze šatny vždy šatnu řádně uzamknout, nikoliv pouze zavřít, a vrátit klíč na vrátnici. Klíč bude vydán pouze při předložení studijního průkazu. 5. Nenechávat v oblečení ani v taškách v šatně žádné finanční částky, průkazy, doklady, klíče, mobilní telefony ani žádné jiné cenné věci. Mít je neustále při sobě, případně požádat o jejich uložení do zabezpečených prostor školy. 6. Při přemístění do jiné učebny vzít s sebou všechny své věci a nenechávat je nikde volně ležet bez dozoru. 7. V případě porušení ustanovení uvedených v předchozích odstavcích škola za ztráty nebo poškození věci neodpovídá.

23 DI-RS Strana 23/24 8. Pokud žákovi bude prokázána účast na krádeži, bude jeho chování posuzováno jako závažné porušení školního řádu. 12 Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole 1. Škola při poskytování vzdělání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. 2. Bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) žáků zajišťuje škola konkrétními opatřeními v souladu s metodickými pokyny ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a interními předpisy školy, se kterými byli žáci prokazatelně seznámeni na začátku školního roku. 13 Prevence rizikového chování 1. Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a provádět primární prevenci v oblasti rizikového chování. 2. Základním dokumentem, který je komplexním systémovým prvkem realizace preventivních aktivit školy, je minimální preventivní program (MPP), který je volně přístupný na webových stránkách školy. 3. Mezi rizikové projevy chování patří: a) agresivní chování a šikana; b) záškoláctví; c) užívání návykových látek vč. alkoholu a tabákových výrobků; d) pěstování, držení, dealerství apod. omamných a psychotropních látek;

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Projednáno Pedagogickou radou dne: 29. listopadu 2013

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 V souladu s ustanovením odst. 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel školy tento

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s Minimálním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka

ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka ŠKOLNÍ ŘÁD dodatek platný pro odloučené pracoviště Krupka Školní řád je vypracován na základě 30 zákona č.561 ze dne 24. 9. 2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon) a mezinárodní smlouvy o právech

Více

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace,

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace, Gymnázium Jana Palacha Mělník, Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník Školní řád Úvod Školní řád je interním předpisem Gymnázia Jana Palacha v Mělníce vydaným v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Školní řád Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7 stanoví práva a povinnosti žáků této školy a jejich zákonných zástupců. Všichni

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování

Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování Směrnice č.j. 09/S13 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: Ruší se směrnice č.: Směrnice

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

Školní řád Střední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s.

Školní řád Střední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s. Školní řád Střední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s. Školní řád je vypracován v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného mravního kodexu a jejich všeobecné i odborné vzdělávání

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy I. Obecná ustanovení 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje a určuje organizaci chodu školy. Je závazný pro žáky a pedagogické

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Odborného učiliště a Praktické školy Mohelnice, Vodní 27

ŠKOLNÍ ŘÁD. Odborného učiliště a Praktické školy Mohelnice, Vodní 27 ŠKOLNÍ ŘÁD Odborného učiliště a Praktické školy Mohelnice, Vodní 27 Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Čl. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ I. Školní řád Střední průmyslové školy Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 je vydán na základě zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.:ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská rada schválila dne: 28. 1. 2013 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 (dále jen škola) vydává podle ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Školní družina (dále jen družina ) je školským zařízením pro

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040.

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040 Školní řád ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Š k o l n í ř á d Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 252 08 Slapy 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: SM 2 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz. 1 Základní ustanovení

Školní řád. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz Školní řád 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 Tento školní řád byl vytvořen v souladu s platnou legislativou a vychází především: ze zákona

Více

Základní škola Karviná-Ráj, U Lesa 713. Školní řád

Základní škola Karviná-Ráj, U Lesa 713. Školní řád Základní škola Karviná-Ráj, U Lesa 713 Školní řád Účinnost: 31. 08. 2014 1. Žák má právo: Podrobnosti k výkonu práv žáků: 1. Sdělovat své názory, obhajovat své skutky. 2. Od každého pracovníka školy obdržet

Více

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Škola: Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 Školní řád Spisový znak: S/R/6 Účinnost od: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Změny: V souladu s 30 odst 1 a 3 z.č 561/2004 Sb vydává ředitelka organizace ve spolupráci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více