ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Střední průmyslová škola sdělovací techniky příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 09. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: SPSST/397/2014/Sn Mgr. Aleš Ryšavý, zástupce ředitele Ing. Luděk Šnajdar, ředitel školy Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Článek I Základní ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Článek II Práva a povinnosti ţáků A. Základní práva a povinnosti ţáků, jejich rodičů a zákonných zástupců nezletilých ţáků Práva ţáků vyplývají z Úmluvy o právech dítěte a Listiny základních práv a svobod (u plnoletých ţáků ze všech právních norem platných v ČR) a ze školského zákona ( 21). 1. Ţáci mají právo a) na vzdělávání a školské sluţby podle školského zákona, b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí svého vzdělávání, d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záleţitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, e) zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, ţe ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, f) volit a být voleni do školské rady, g) odmítnout souhlas s publikováním svých obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů na stránkách školy a v oficiálních školních dokumentech, h) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských sluţeb, OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 1 z 10

2 i) na konzultaci z kaţdého předmětu (po dohodě s vyučujícím), j) poţádat o přezkoumání svého hodnocení - komisionální přezkoušení z předmětu, k) vyuţívat aktivně svůj volný čas ve škole v rámci moţností a vybavení školy. Práva uvedená v odstavcích 1b), c), d) mají také zákonní zástupci nezletilých ţáků. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých ţáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým ţákům plní vyţivovací povinnost. Práva dle f), g), j) přechází u nezletilých ţáků na jejich zákonné zástupce. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehoţ obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a moţnostem, na vytvoření nezbytných podmínek (v rozsahu moţností školy a dle doporučení školského poradenského zařízení), které toto vzdělávání umoţní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. 2. Ţáci jsou povinni a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, b) dodrţovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni, plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, a to jak ve škole, tak na akcích pořádaných školou, c) oznamovat okamţitě škole (třídnímu učiteli) údaje podle 28 odst. 2, pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka, a změny v těchto údajích, d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, e) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, f) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se svého vzdělávání. Povinnosti dle c), d), e) a f) přechází u nezletilých ţáků na jejich zákonné zástupce. Zákonní zástupci nezletilých ţáků mají dále povinnost zajistit, aby ţák řádně docházel do školy. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 2 z 10

3 B. Docházka, pravidla pobytu a chování ve škole a) Ţáci přicházejí do školy nejméně 10 minut před zahájením vyučování. Pět minut před zahájením vyučování jsou ţáci jiţ na svých místech a připravují se na vyučování. b) Vstup do budovy se v Panské uzavírá v 7:50 hod, ve Štupartské v 8:00 hod, otevírá se v 8:30 hod (Panská) a v 8:45 hod (Štupartská). Dále se budova uzavírá v 9:25 hod (P) a 9:35 hod (Š) a otevírá v 9:40 hod a v 9:50 hod. c) V době volné hodiny se ţáci zdrţují ve studovně nebo bufetu, v době polední přestávky mohou odcházet na oběd mimo budovy školy. Na chodbách mohou trávit volné hodiny jen výjimečně při zachování absolutního klidu. d) Ţáci 4. ročníku se nezúčastňují výuky ode dne předání výročního vysvědčení za čtvrtý ročník (ţáci mají stejná práva a povinnosti jako o prázdninách). e) Ţáci, kteří si zvolili volitelný předmět, jsou povinni v něm dodrţovat stejná pravidla docházky a omlouvání absence, jako u povinného vyučování. Ţáci mají povinnost: dodrţovat vyučovací dobu, rozsah přestávek, po zazvonění očekávat příchod učitele v klidu na svých místech, určených zasedacím pořádkem, účastnit se povinných akcí organizovaných školou, exkurzí a jiných akcí, které mají význam pro vytvoření odborného profilu ţáka, pro jeho výchovu a vzdělávání (i v případě placených vstupů), sledovat případné změny rozvrhu (vývěska, stránky školy) a řídit se jimi, sledovat informace, které jim škola předává v elektronické podobě, přinášet na vyučování předepsané pomůcky, domácí úkoly a být na vyučování připraveni, být ukáznění, chovat se ve škole i mimo školu tak, aby dělali čest škole i sobě, prokazovat patřičnou úctu učitelům i ostatním pracovníkům školy a zdravit je při setkání (při vstupu učitele či jiné dospělé osoby do učebny a při jeho odchodu pozdravit povstáním, dát učiteli přednost ve dveřích), na vyzvání se prokázat kterémukoliv zaměstnanci školy studijním průkazem (kartou), být ve škole vhodně a čistě upraveni a oblečeni, dále být přezuti do prokazatelně domácí obuvi (svrchní oděv a boty ukládají ţáci v šatnách). Ţákům je zakázáno: vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování, pouţívat při vyučování mobilní telefony. Při vyučovací hodině musí být mobilní telefony vypnuty a uloţeny v taškách. Pouţívat mobilní telefony a jakákoliv jiná záznamová zařízení při vyučování je moţné pouze se souhlasem vyučujícího. Mobilní telefony je zakázáno pouţívat i jako kalkulačku. napovídat při zkoušení, při písemných zkouškách opisovat a pouţívat nedovolených pomůcek, chovat se hrubě k ostatním, pouţívat vulgární výrazy, opouštět budovy školy o přestávkách mezi hodinami, opuštění budovy školy v době přestávky je hodnoceno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy má v případě problematického chování ţáka během školního roku, na návrh vyučujícího nebo třídního učitele, právo vyloučit ţáka z účasti na mimoškolní akci. Po dobu trvání této akce stanoví ţákovi náhradní program související s programem akce. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 3 z 10

4 C. Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví Ţáci mají povinnost: dbát na čistotu a pořádek ve škole a v jejím okolí, po skončení výuky uklidit učebnu, vyčistit stoly a poloţit ţidle na stoly, chránit zdraví své i jiných, ihned hlásit (vyučujícímu, dozírajícímu učiteli, třídnímu učiteli) kaţdý úraz, poranění či nehodu, k níţ dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti, respektovat a dodrţovat řády specializovaných učeben a laboratoří, při přesunech na výuku do druhé budovy a o polední pauze dodrţovat pravidla BOZ a silničního provozu (v těchto případech není poskytován pedagogický dozor), neodkladně ohlásit kaţdý zjištěný poţár (i zlikvidovaný) v prostorách a okolí školy svému třídnímu učiteli nebo nejbliţšímu učiteli či jinému zaměstnanci školy, v případě poţáru se řídit pokyny zaměstnanců školy, oznámit neprodleně řediteli školy infekční onemocnění sebe nebo osoby, s níţ bydlí nebo je v trvalém styku. Ţákům je zakázáno: kouřit v prostorách školy, v jejím bezprostředním okolí a v místech pobytu mimo školu při činnostech organizovaných školou, přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky nebo je poţívat ve škole nebo při jiné činnosti organizované školou, přicházet do školy nebo na činnosti organizované školou pod vlivem návykových látek; v případě závaţného podezření bude povolána Policie ČR a v případě nezletilých ţáků i rodiče, přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné pro ţivot a zdraví, otevírat o přestávkách okna (větrání učeben se provádí z bezpečnostních důvodů a podle meteorologické situace za přítomnosti vyučujícího v hodinách), vyklánět se z oken, sedat na parapety a vyhazovat cokoliv z oken, manipulovat s elektrickými přístroji, spotřebiči, vypínači a vedením bez dozoru učitele, zapojovat do elektrických zásuvek soukromé elektrické spotřebiče (notebooky, nabíječky mobilních telefonů apod.), opouštět školní budovy v době vyučování a přestávek (s výjimkou polední přestávky na oběd) bez vědomí vyučujícího a vzdalovat se z místa mimoškolní akce bez svolení, přenášet po škole teplá jídla a nápoje v neuzavřených nádobách (jídlo se konzumuje v bufetu a nápoje v blízkosti automatů). V případě nevolnosti nebo úrazu je informován zákonný zástupce ţáka. Ţák nemůţe samostatně opustit školu, je předán osobně zákonnému zástupci, nebo záchranné sluţbě. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 4 z 10

5 D. Pravidla ochrany majetku Ţáci mají povinnost: zakoupit si, nosit denně a pouţívat ISIC kartu opravňující ho ke vstupu do školy (v souladu s pravidly zabezpečení vstupu do budov), označit si pomocí této karty kaţdý vstup i odchod z budovy (tato karta je nepřenosná). V případě ztráty ISIC karty je povinností ţáka ihned ztrátu nahlásit třídnímu učiteli. šetřit školní zařízení, chránit je před poškozením a šetrně zacházet se svými věcmi i s věcmi spoluţáků. Kaţdé poškození nebo zničení majetku školy, ţáků či jiných osob hradí rodiče ţáka, který poškození způsobil. Úmyslné poškození majetku školy je trestáno také kázeňským opatřením, nahlásit ihned kaţdé zjištěné poškození nebo závadu na školním majetku (nábytku, pomůcek ) vyučujícímu, dbát na dostatečné zajištění svých věcí. Hodinky, šperky a jiné cenné předměty mají ţáci neustále u sebe, pokud je musí odloţit (např. v hodině tělocviku), svěřují je do úschovy vyučujícímu. V případě nutnosti přinést do školy větší finanční hotovost či jiné cennosti je třeba je uloţit v zalepené obálce do trezoru v kanceláři školy v Panské ulici. Oblečení a boty ukládají ţáci v šatnách (šatních skříňkách), které jsou povinni řádně zamykat. Klíče šatních skříněk jsou ţákům propůjčovány školou za vratnou zálohu 300,- Kč na dobu studia. ztráty věcí hlásí ţáci neprodleně v kanceláři školy. Ztráty z neuzamčených místností, šaten a šatních skříněk pojišťovna nehradí. ohlásit pohyb cizí osoby ve školní budově nejbliţšímu zaměstnanci školy. Ţákům je zakázáno: pouštět do budovy cizí osoby. E. Pravidla ochrany autorských práv a práv na ochranu osobnosti Ţáci mají povinnost: dodrţovat pravidla podléhající zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, které postihují vandalství, pirátství a hackerské činy na počítačových sítích (zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů), při veškerých školních pracích (referáty, audiovizuální díla ) dodrţovat ustanovení autorského zákona a uvádět zdroje informací a další pouţité prameny, uzavřít rámcovou licenční smlouvu v případech stanovených zákonem č. 121/2000 Sb. Ţákům je zakázáno: pořizovat při pobytu ve škole a na školních akcích nepovolené obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dle 12 odst. 1 tohoto zákona mohou být obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobnostní povahy pořízeny nebo pouţity s jejím svolením). Povolení k pořizování výše uvedených záznamů uděluje vedení školy na základě písemné ţádosti. Všechna porušení povinností a zákazů v této oblasti jsou posuzována jako závaţné úmyslné porušení školního řádu a mohou mít za následek aţ vyloučení ze školy. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 5 z 10

6 F. Povinnosti pořádkové sluţby Pořádkovou sluţbu určuje vţdy třídní učitel na příslušný týden, s ohledem na dělenou výuku. Pořádková sluţba dbá na dodrţování čistoty a pořádku v učebně. Na začátku hodiny hlásí vyučujícímu nepřítomné ţáky. Při příchodu do učebny kontroluje stav učebny. Případné závady hlásí ihned vyučujícímu. Pokud se vyučující nedostaví do 5 minut po zvonění do třídy, oznámí to sluţba zástupci ředitele, aby mohlo být zajištěno suplování. Sluţba pečuje o čistotu tabule. Třídní učitel dále určí (zpravidla na dobu celého školního roku) sluţbu na třídní knihu, která zodpovídá za přenášení třídní knihy mezi učebnami během dne a stav třídní knihy, a sluţbu šatnářskou, která zodpovídá za uzamykání šaten a pořádek v nich. Článek III Nepřítomnost při vyučování a zásady jejího omlouvání Nepřítomnost ţáka musí být vţdy a řádně omluvena. Ţák je povinen veškeré soukromé záleţitosti, návštěvy lékaře apod. vyřizovat převáţně ve svém volném čase. Nepřítomnost při vyučování se omlouvá jen ze závaţných důvodů (nemoc, mimořádná událost v rodině, dopravní důvody, ozdravný pobyt apod.) Nepřítomnost ţákyně pro těhotenství a mateřství se omlouvá stejně jako nepřítomnost pro nemoc. U předem známé nepřítomnosti ţádá ţák předem o uvolnění: - na dobu maximálně jedné vyučovací hodiny: ţák poţádá příslušného vyučujícího, - na dobu do 3 dnů: zletilý ţák, jeho rodiče nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka poţádá třídního učitele o uvolnění zápisem v omluvném listu, - na dobu delší neţ 3 dny: zletilý ţák, jeho rodiče nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka poţádá písemně ředitele školy na formuláři, který je na webových stránkách školy, prostřednictvím třídního učitele, který připojí své vyjádření. K ţádosti se přikládají dokumenty dokladující důleţitost uvolnění. Ţádost je třeba podat nejpozději 10 dnů předem. Na uvolnění z důvodů rodinné rekreace není ze zákona nárok. Žáci jsou uvolňováni jen výjimečně z důvodů ozdravných pobytů či reprezentace. Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z důvodů předem neznámých (nemoc), je povinen zletilý ţák, jeho rodiče nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti doloţit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Ţák předkládá třídnímu učiteli bezprostředně po návratu do vyučování omluvenku v omluvném listu pouze mimo výuku, nejpozději na nejbliţší třídnické hodině. Žák je povinen okamžitě nahlásit třídnímu učiteli ztrátu omluvného listu. Za vydání duplikátu je účtován manipulační poplatek 50,- Kč. Třídní učitel omluví: - nepřítomnost nezletilého ţáka při vyučování na základě omluvenky od zákonného zástupce nebo omluvenky vystavené lékařem a podepsané zákonným zástupcem nebo omluvenky vystavené úřadem (sportovním klubem apod.) a podepsané zákonným zástupcem - nepřítomnost zletilého ţáka při vyučování na základě omluvenky vydané lékařem nebo OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 6 z 10

7 omluvenky od rodiče ţáka nebo osoby, která vůči zletilému ţákovi plní vyţivovací povinnost, nebo omluvenky doloţenou úředním potvrzením. Zákonní zástupci nezletilých ţáků, rodiče zletilých ţáků nebo osoby, které vůči zletilému ţákovi plní vyţivovací povinnost, mohou (pouze) svým jménem omluvit v kaţdém pololetí absenci v rozsahu 64 hodin (u oboru FTT 76). Absence nad tuto hranici je omlouvána jen na základě omluvenek, jejichţ součástí je lékařské nebo úřední potvrzení. O kaţdé absenci ţáka musí být v omluvném listu jednotlivý záznam. Záznamy k různým absencím nelze slučovat pod jeden podpis. Při nesplnění uvedených zásad nebo při pozdním předloţení omluvného listu můţe třídní učitel označit tyto hodiny jako neomluvené. O neomluvené i zvýšené omluvené absenci informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Neomluvenou nepřítomnost, do součtu 10 vyučovacích hodin, řeší se zákonným zástupcem ţáka nebo zletilým ţákem třídní učitel formou pohovoru, ze kterého je učiněn zápis. Má - li ţák více neţ 10 neomluvených hodin, svolává ředitel školy výchovnou komisi, které se účastní zástupce ředitele pro příslušný ročník, zákonný zástupce ţáka nebo zletilý ţák, třídní učitel, výchovný poradce. Z této výchovné komise se také provede zápis. Článek IV Výchovná opatření V případě porušení školního řádu jsou ţákům udělena kázeňská opatření. Za jeden přestupek proti školnímu řádu se uděluje ţákovi pouze jedno kázeňské opatření. Stupeň kázeňského opatření závisí na závaţnosti prohřešku. Kázeňská opatření se udělují bezprostředně poté, kdy k nim vznikl důvod. Všechna kázeňská opatření jsou udělována ţáku před kolektivem třídy a prokazatelným způsobem neprodleně (dopisem) oznámena zákonným zástupcům ţáka. O všech kázeňských opatřeních vede třídní učitel podrobné záznamy v třídním výkazu. Napomenutí třídního učitele se uděluje: - za pozdní omlouvání absence, 1 aţ 2 neomluvené vyučovací hodiny, - za opakované drobnější porušení školního řádu školy nepřezouvání, pozdní příchody, - za zapomínání pomůcek (sešitů, učebnic apod.) na vyučování, - za ztrátu OL. Důtka třídního učitele se uděluje za výraznější porušení řádu školy, nebo pokud nebyla předchozí výchovná opatření účinná. Uděluje se tedy: - za 3 aţ 6 neomluvených vyučovacích hodin, - za další opakované pozdní příchody (do počtu 10), - za špatné zacházení se školním majetkem, porušování pravidel BOZ. Napomenutí a důtku navrhuje třídní učitel, návrh projedná s ředitelem školy. Důtka ředitele školy se uděluje za závaţná porušení řádu školy: - za 6 aţ 20 neomluvených vyučovacích hodin, - za hrubé chování vůči spoluţákům nebo nevhodné chování k zaměstnancům, - porušení řádu odborné učebny nebo pravidel BOZ. Důtku navrhuje třídní učitel nebo jiní učitelé školy, návrh projednává pedagogická rada. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 7 z 10

8 Vyloučení, podmíněné vyloučení V případě závaţného a úmyslného porušení povinností stanovených školním řádem můţe ředitel školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ţáka ze školy. Za závaţná porušení povinností se povaţují: více neţ 20 neomluvených hodin nebo opakovaná neomluvená absence, podvody a lhaní v omlouvání absence, zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči jinému ţákovi nebo pracovníkovi školy, úmyslné poškozování majetku školy a krádeţe, projevy šikanování spoluţáků, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, uţívání a distribuce návykových látek ve škole a akcích školy, nedovolené zaznamenávání zvuku nebo obrazu při vyučování - tzn. nahrávání nebo natáčení spoluţáků a učitele, úmyslné porušování autorských práv a počítačové pirátství, opuštění budovy školy o přestávce nebo opuštění školní akce bez svolení vyučujícího. a) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ţáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění ţáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se ţák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. b) V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se ţák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školním řádem, můţe ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. c) Rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia nebo vyloučení ţáka oznamuje ředitel písemně zákonným zástupcům ţáka, respektive plnoletému ţákovi a je zapsáno do třídního výkazu. d) Ţák přestává být ţákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. Za příkladné plnění povinností ţáka a další skutky můţe být ţák oceněn pochvalou. Pochvalu můţe navrhnout kterýkoliv zaměstnanec školy a je udělena po projednání s třídním učitelem a ředitelem. Pochvala třídního učitele se uděluje: za vzorné plnění studijních povinností, za vzorné plnění školního řádu školy, za projev velké nebo pravidelné iniciativy ve prospěch třídy nebo školy. Pochvala ředitele školy se uděluje: za celkový prospěch s vyznamenáním v pololetí a na konci roku, za aktivitu při mimoškolních akcích, za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy ve vyšších kolech olympiád, soutěţí apod., za významné činy např. v oblasti ochrany zdraví a ţivota osob, nebo významný projev občanských kvalit. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 8 z 10

9 Článek V Průběh vzdělávání 1) Ţák se stává ţákem školy dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí nebo dnem roku, ve kterém úspěšně absolvoval přijímací řízení (a odevzdal zápisový lístek). 2) Ředitel školy můţe přerušit ţákovi vzdělávání (na základě písemné ţádosti zletilého ţáka nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka), a to aţ na dobu dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání pozbývá veškerých práv a výhod ţáka školy, tj. přestává být ţákem školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje ţák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno. 3) Ředitel školy můţe povolit změnu oboru vzdělávání na dané škole, je-li ţák zdravotně způsobilý ke studiu a výkonu povolání, na které se má připravovat v nově zvoleném oboru vzdělávání a úspěšně vykoná rozdílové zkoušky. Obsah, rozsah a termín rozdílových zkoušek hodnocení určí ředitel školy. 4) Ředitel školy můţe výjimečně (ze zdravotních nebo reprezentačních důvodů) povolit ţákovi vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu na základě písemné ţádosti zletilého ţáka nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka. Součástí povolení IVP je rozpis povinné účasti ţáka ve vyučování a rozpis klasifikačních poţadavků s termíny. 5) Ředitel školy můţe ze závaţných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit ţáka na ţádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; ţáka se zdravotním postiţením můţe také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě můţe rozhodnout, ţe tento ţák nebude v některých předmětech hodnocen. Ţák nemůţe být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní ţáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Ţák není z předmětu, z něhoţ byl zcela uvolněn, hodnocen. 6) Ředitel školy můţe ţákovi, který na konci 2. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku na základě písemné ţádosti po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků, chování a docházky do výuky a důvodů uvedených v ţádosti. O ţádostech rozhodne ředitel školy aţ po uzavření školního roku, tedy aţ po doklasifikačních a opravných zkouškách v srpnu. 7) Ţák má právo zanechat studia na základě sdělení (např. z důvodu přestupu na jinou školu). 8) Ţák přestává být ţákem školy jestliţe: zanechal studia na základě sdělení ke dni uvedeném ve sdělení, přerušil vzdělávání dnem uvedeným v rozhodnutí, nepostoupil do dalšího ročníku (nebylo mu povoleno opakování) příslušného roku, nejméně 5 dní se neúčastnil vyučování a po výzvě ředitele nedoloţil do 10 dnů důvody své absence a nedostavil se do školy posledním dnem této lhůty, vykonal úspěšně maturitní zkoušku dnem po vykonání zkoušky, nevykonal maturitní zkoušku roku, kdy měl ukončit řádně vzdělávání, byl vyloučen dnem následujícím po dni, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 9 z 10

10 Článek VI Závěrečná ustanovení Nedílnou součástí řádu školy je také Klasifikační řád, který upravuje pravidla hodnocení výsledků a chování ţáků. Školní i klasifikační řády jsou zveřejněny na webových stránkách školy a v sekretariátu školy. Ţáci školy jsou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli vţdy na začátku školního roku, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách. Zákonní zástupci ţáků jsou o zásadních bodech (pravidla omlouvání) informováni na třídních schůzkách. V Praze dne Ing. Luděk Šnajdar ředitel školy OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 10 z 10

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Školní řád pro OA a JŠ Jihlava Obsah 1 Obecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců... 3 2.1

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p.r., příspěvková organizace Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Školní řád Žák má právo: 1. na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Omlouvání studentů - prevence záškoláctví

Omlouvání studentů - prevence záškoláctví Omlouvání studentů - prevence záškoláctví Váţení rodiče, váţení studenti, chceme Vás seznámit s platnými dokumenty, které upravují povinnosti ţáků a zákonných zástupců ţáků a omlouvání nepřítomnosti ţáka:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeží 682, PSČ 500 02

GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeží 682, PSČ 500 02 GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeží 682, PSČ 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Na základě 30 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) vydává ředitel školy tento školní řád GPJP.

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Most, Václava Talicha1855, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 2015 /2065 Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Mgr.

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Školní řád Gymnázia Sokolov

Školní řád Gymnázia Sokolov Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, 356 11 Sokolov Školní řád Gymnázia Sokolov I) Školní řád gymnázia vychází zejména z těchto obecně platných právních předpisů: a) zákon č. 561/2004 o předškolním, základním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06_1. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: SPSST/336/2016/Sn Ing. Luděk Šnajdar, ředitel školy Ing. Luděk Šnajdar, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 6. 9. 2017

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10 Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 197/10 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2010 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2010 Mgr. Monika Nezbedová Směrnice nabývá účinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem školního řádu Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy)

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Vnitřní předpis č.: 11/2017 ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Š k o l n í ř á d. I. Základní ustanovení

Š k o l n í ř á d. I. Základní ustanovení Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vloţka 7108 Š k o l n í ř á d I. Základní

Více

Kritéria pro udělování výchovných opatření

Kritéria pro udělování výchovných opatření Kritéria pro udělování výchovných opatření Podle ustanovení 17 vyhlášky č. 454/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Základní škola Praha Petrovice Pracoviště Dopplerova 351 Pracoviště Edisonova 40

Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Základní škola Praha Petrovice Pracoviště Dopplerova 351 Pracoviště Edisonova 40 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Školní řád Základní školy Praha - Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/09/2010 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. 9. 2012 Vydání č. 7 Strana 1 z 11 ŘÍZENÝ DOKUMENT KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo:

Více

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah:

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah: Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005 Spisový znak: Počet příloh: Změny: 1.2.2011 Obsah: A Školní řád 2 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ŠKOLNÍ ŘÁD. SOŠ, SOU a OU Bystřice nad Pernštejnem

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ŠKOLNÍ ŘÁD. SOŠ, SOU a OU Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Ivo

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 1 Práva a povinnosti studentů (1) Studenti mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Směrnice 2/2014 Š KO L N Í Ř Á D

Směrnice 2/2014 Š KO L N Í Ř Á D Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace Tyršova 500/6, 679 61 Letovice Tel: 516 474 878; Fax: 516 474 879; E-mail: info@stredni-skola.cz Směrnice 2/2014 Š KO L N Í Ř Á D OBSAH: 1. Úvodní

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN)

strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN) obálka-vnitřek strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN) obálka-vnitřek ŠKOLNÍ ŘÁD základní umělecké školy Výňatek ze školního řádu, který vychází ze školského zákona č. 561/2004

Více

Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie s. r. o. nám. Svobody 494, Strážnice. Školní řád

Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie s. r. o. nám. Svobody 494, Strážnice. Školní řád Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie s. r. o. nám. Svobody 494, 696 62 Strážnice Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žáci mají právo: a) na vzdělávání

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Ped-4/2008 Pedagogická

Více

Školní řád školní rok 2016/2017

Školní řád školní rok 2016/2017 Školní řád školní rok 2016/2017 Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lomnice, okres Bruntál, příspěvkové organizace vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBSAH: 1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 1.1 PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 1.2 POVINNOSTI ŽÁKŮ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. 259/14 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27. 8. 2014 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Základní škola Kolová, příspěvková organizace se sídlem Kolová 97, 362 14 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka

Více

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence Otázku účasti ve vyučování řeší dokumenty,

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Š k o l n í ř á d Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV,

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 Š K O L N Í Ř Á D Havířov 1.9.2010 Ing. Pavel Řehoř ředitel školy Školní řád I. Obecná ustanovení

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného mravního kodexu a jejich všeobecné i odborné vzdělávání

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Školní řád pro denní formu vzdělávání Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností ţáků a jejich

Více

Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň

Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň Školní řád Sportovní a podnikatelská A. Základní povinnosti žáků 1. Začátek vyučování je v 7.50 (7.00) hodin. Žák musí přijít do školy tak, aby byl nejpozději 5 minut před začátkem vyučování v učebně.

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Š k o l n í ř á d. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Š k o l n í ř á d. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Adresa: náměstí Osvobození 422 470 01 ČESKÁ LÍPA IČ:... 49864637 Telefon:... 778 544 002 E-mail:... oa-cl@clnet.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. ŠKOLNÍ ŘÁD SPSST/336/2016/Sn Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2016 Školská rada schválila dne: 23. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více