ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Střední průmyslová škola sdělovací techniky příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 09. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: SPSST/397/2014/Sn Mgr. Aleš Ryšavý, zástupce ředitele Ing. Luděk Šnajdar, ředitel školy Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Článek I Základní ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Článek II Práva a povinnosti ţáků A. Základní práva a povinnosti ţáků, jejich rodičů a zákonných zástupců nezletilých ţáků Práva ţáků vyplývají z Úmluvy o právech dítěte a Listiny základních práv a svobod (u plnoletých ţáků ze všech právních norem platných v ČR) a ze školského zákona ( 21). 1. Ţáci mají právo a) na vzdělávání a školské sluţby podle školského zákona, b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí svého vzdělávání, d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záleţitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, e) zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, ţe ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, f) volit a být voleni do školské rady, g) odmítnout souhlas s publikováním svých obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů na stránkách školy a v oficiálních školních dokumentech, h) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských sluţeb, OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 1 z 10

2 i) na konzultaci z kaţdého předmětu (po dohodě s vyučujícím), j) poţádat o přezkoumání svého hodnocení - komisionální přezkoušení z předmětu, k) vyuţívat aktivně svůj volný čas ve škole v rámci moţností a vybavení školy. Práva uvedená v odstavcích 1b), c), d) mají také zákonní zástupci nezletilých ţáků. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých ţáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým ţákům plní vyţivovací povinnost. Práva dle f), g), j) přechází u nezletilých ţáků na jejich zákonné zástupce. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehoţ obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a moţnostem, na vytvoření nezbytných podmínek (v rozsahu moţností školy a dle doporučení školského poradenského zařízení), které toto vzdělávání umoţní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. 2. Ţáci jsou povinni a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, b) dodrţovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni, plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, a to jak ve škole, tak na akcích pořádaných školou, c) oznamovat okamţitě škole (třídnímu učiteli) údaje podle 28 odst. 2, pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka, a změny v těchto údajích, d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, e) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, f) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se svého vzdělávání. Povinnosti dle c), d), e) a f) přechází u nezletilých ţáků na jejich zákonné zástupce. Zákonní zástupci nezletilých ţáků mají dále povinnost zajistit, aby ţák řádně docházel do školy. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 2 z 10

3 B. Docházka, pravidla pobytu a chování ve škole a) Ţáci přicházejí do školy nejméně 10 minut před zahájením vyučování. Pět minut před zahájením vyučování jsou ţáci jiţ na svých místech a připravují se na vyučování. b) Vstup do budovy se v Panské uzavírá v 7:50 hod, ve Štupartské v 8:00 hod, otevírá se v 8:30 hod (Panská) a v 8:45 hod (Štupartská). Dále se budova uzavírá v 9:25 hod (P) a 9:35 hod (Š) a otevírá v 9:40 hod a v 9:50 hod. c) V době volné hodiny se ţáci zdrţují ve studovně nebo bufetu, v době polední přestávky mohou odcházet na oběd mimo budovy školy. Na chodbách mohou trávit volné hodiny jen výjimečně při zachování absolutního klidu. d) Ţáci 4. ročníku se nezúčastňují výuky ode dne předání výročního vysvědčení za čtvrtý ročník (ţáci mají stejná práva a povinnosti jako o prázdninách). e) Ţáci, kteří si zvolili volitelný předmět, jsou povinni v něm dodrţovat stejná pravidla docházky a omlouvání absence, jako u povinného vyučování. Ţáci mají povinnost: dodrţovat vyučovací dobu, rozsah přestávek, po zazvonění očekávat příchod učitele v klidu na svých místech, určených zasedacím pořádkem, účastnit se povinných akcí organizovaných školou, exkurzí a jiných akcí, které mají význam pro vytvoření odborného profilu ţáka, pro jeho výchovu a vzdělávání (i v případě placených vstupů), sledovat případné změny rozvrhu (vývěska, stránky školy) a řídit se jimi, sledovat informace, které jim škola předává v elektronické podobě, přinášet na vyučování předepsané pomůcky, domácí úkoly a být na vyučování připraveni, být ukáznění, chovat se ve škole i mimo školu tak, aby dělali čest škole i sobě, prokazovat patřičnou úctu učitelům i ostatním pracovníkům školy a zdravit je při setkání (při vstupu učitele či jiné dospělé osoby do učebny a při jeho odchodu pozdravit povstáním, dát učiteli přednost ve dveřích), na vyzvání se prokázat kterémukoliv zaměstnanci školy studijním průkazem (kartou), být ve škole vhodně a čistě upraveni a oblečeni, dále být přezuti do prokazatelně domácí obuvi (svrchní oděv a boty ukládají ţáci v šatnách). Ţákům je zakázáno: vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování, pouţívat při vyučování mobilní telefony. Při vyučovací hodině musí být mobilní telefony vypnuty a uloţeny v taškách. Pouţívat mobilní telefony a jakákoliv jiná záznamová zařízení při vyučování je moţné pouze se souhlasem vyučujícího. Mobilní telefony je zakázáno pouţívat i jako kalkulačku. napovídat při zkoušení, při písemných zkouškách opisovat a pouţívat nedovolených pomůcek, chovat se hrubě k ostatním, pouţívat vulgární výrazy, opouštět budovy školy o přestávkách mezi hodinami, opuštění budovy školy v době přestávky je hodnoceno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy má v případě problematického chování ţáka během školního roku, na návrh vyučujícího nebo třídního učitele, právo vyloučit ţáka z účasti na mimoškolní akci. Po dobu trvání této akce stanoví ţákovi náhradní program související s programem akce. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 3 z 10

4 C. Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví Ţáci mají povinnost: dbát na čistotu a pořádek ve škole a v jejím okolí, po skončení výuky uklidit učebnu, vyčistit stoly a poloţit ţidle na stoly, chránit zdraví své i jiných, ihned hlásit (vyučujícímu, dozírajícímu učiteli, třídnímu učiteli) kaţdý úraz, poranění či nehodu, k níţ dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti, respektovat a dodrţovat řády specializovaných učeben a laboratoří, při přesunech na výuku do druhé budovy a o polední pauze dodrţovat pravidla BOZ a silničního provozu (v těchto případech není poskytován pedagogický dozor), neodkladně ohlásit kaţdý zjištěný poţár (i zlikvidovaný) v prostorách a okolí školy svému třídnímu učiteli nebo nejbliţšímu učiteli či jinému zaměstnanci školy, v případě poţáru se řídit pokyny zaměstnanců školy, oznámit neprodleně řediteli školy infekční onemocnění sebe nebo osoby, s níţ bydlí nebo je v trvalém styku. Ţákům je zakázáno: kouřit v prostorách školy, v jejím bezprostředním okolí a v místech pobytu mimo školu při činnostech organizovaných školou, přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky nebo je poţívat ve škole nebo při jiné činnosti organizované školou, přicházet do školy nebo na činnosti organizované školou pod vlivem návykových látek; v případě závaţného podezření bude povolána Policie ČR a v případě nezletilých ţáků i rodiče, přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné pro ţivot a zdraví, otevírat o přestávkách okna (větrání učeben se provádí z bezpečnostních důvodů a podle meteorologické situace za přítomnosti vyučujícího v hodinách), vyklánět se z oken, sedat na parapety a vyhazovat cokoliv z oken, manipulovat s elektrickými přístroji, spotřebiči, vypínači a vedením bez dozoru učitele, zapojovat do elektrických zásuvek soukromé elektrické spotřebiče (notebooky, nabíječky mobilních telefonů apod.), opouštět školní budovy v době vyučování a přestávek (s výjimkou polední přestávky na oběd) bez vědomí vyučujícího a vzdalovat se z místa mimoškolní akce bez svolení, přenášet po škole teplá jídla a nápoje v neuzavřených nádobách (jídlo se konzumuje v bufetu a nápoje v blízkosti automatů). V případě nevolnosti nebo úrazu je informován zákonný zástupce ţáka. Ţák nemůţe samostatně opustit školu, je předán osobně zákonnému zástupci, nebo záchranné sluţbě. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 4 z 10

5 D. Pravidla ochrany majetku Ţáci mají povinnost: zakoupit si, nosit denně a pouţívat ISIC kartu opravňující ho ke vstupu do školy (v souladu s pravidly zabezpečení vstupu do budov), označit si pomocí této karty kaţdý vstup i odchod z budovy (tato karta je nepřenosná). V případě ztráty ISIC karty je povinností ţáka ihned ztrátu nahlásit třídnímu učiteli. šetřit školní zařízení, chránit je před poškozením a šetrně zacházet se svými věcmi i s věcmi spoluţáků. Kaţdé poškození nebo zničení majetku školy, ţáků či jiných osob hradí rodiče ţáka, který poškození způsobil. Úmyslné poškození majetku školy je trestáno také kázeňským opatřením, nahlásit ihned kaţdé zjištěné poškození nebo závadu na školním majetku (nábytku, pomůcek ) vyučujícímu, dbát na dostatečné zajištění svých věcí. Hodinky, šperky a jiné cenné předměty mají ţáci neustále u sebe, pokud je musí odloţit (např. v hodině tělocviku), svěřují je do úschovy vyučujícímu. V případě nutnosti přinést do školy větší finanční hotovost či jiné cennosti je třeba je uloţit v zalepené obálce do trezoru v kanceláři školy v Panské ulici. Oblečení a boty ukládají ţáci v šatnách (šatních skříňkách), které jsou povinni řádně zamykat. Klíče šatních skříněk jsou ţákům propůjčovány školou za vratnou zálohu 300,- Kč na dobu studia. ztráty věcí hlásí ţáci neprodleně v kanceláři školy. Ztráty z neuzamčených místností, šaten a šatních skříněk pojišťovna nehradí. ohlásit pohyb cizí osoby ve školní budově nejbliţšímu zaměstnanci školy. Ţákům je zakázáno: pouštět do budovy cizí osoby. E. Pravidla ochrany autorských práv a práv na ochranu osobnosti Ţáci mají povinnost: dodrţovat pravidla podléhající zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, které postihují vandalství, pirátství a hackerské činy na počítačových sítích (zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů), při veškerých školních pracích (referáty, audiovizuální díla ) dodrţovat ustanovení autorského zákona a uvádět zdroje informací a další pouţité prameny, uzavřít rámcovou licenční smlouvu v případech stanovených zákonem č. 121/2000 Sb. Ţákům je zakázáno: pořizovat při pobytu ve škole a na školních akcích nepovolené obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dle 12 odst. 1 tohoto zákona mohou být obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobnostní povahy pořízeny nebo pouţity s jejím svolením). Povolení k pořizování výše uvedených záznamů uděluje vedení školy na základě písemné ţádosti. Všechna porušení povinností a zákazů v této oblasti jsou posuzována jako závaţné úmyslné porušení školního řádu a mohou mít za následek aţ vyloučení ze školy. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 5 z 10

6 F. Povinnosti pořádkové sluţby Pořádkovou sluţbu určuje vţdy třídní učitel na příslušný týden, s ohledem na dělenou výuku. Pořádková sluţba dbá na dodrţování čistoty a pořádku v učebně. Na začátku hodiny hlásí vyučujícímu nepřítomné ţáky. Při příchodu do učebny kontroluje stav učebny. Případné závady hlásí ihned vyučujícímu. Pokud se vyučující nedostaví do 5 minut po zvonění do třídy, oznámí to sluţba zástupci ředitele, aby mohlo být zajištěno suplování. Sluţba pečuje o čistotu tabule. Třídní učitel dále určí (zpravidla na dobu celého školního roku) sluţbu na třídní knihu, která zodpovídá za přenášení třídní knihy mezi učebnami během dne a stav třídní knihy, a sluţbu šatnářskou, která zodpovídá za uzamykání šaten a pořádek v nich. Článek III Nepřítomnost při vyučování a zásady jejího omlouvání Nepřítomnost ţáka musí být vţdy a řádně omluvena. Ţák je povinen veškeré soukromé záleţitosti, návštěvy lékaře apod. vyřizovat převáţně ve svém volném čase. Nepřítomnost při vyučování se omlouvá jen ze závaţných důvodů (nemoc, mimořádná událost v rodině, dopravní důvody, ozdravný pobyt apod.) Nepřítomnost ţákyně pro těhotenství a mateřství se omlouvá stejně jako nepřítomnost pro nemoc. U předem známé nepřítomnosti ţádá ţák předem o uvolnění: - na dobu maximálně jedné vyučovací hodiny: ţák poţádá příslušného vyučujícího, - na dobu do 3 dnů: zletilý ţák, jeho rodiče nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka poţádá třídního učitele o uvolnění zápisem v omluvném listu, - na dobu delší neţ 3 dny: zletilý ţák, jeho rodiče nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka poţádá písemně ředitele školy na formuláři, který je na webových stránkách školy, prostřednictvím třídního učitele, který připojí své vyjádření. K ţádosti se přikládají dokumenty dokladující důleţitost uvolnění. Ţádost je třeba podat nejpozději 10 dnů předem. Na uvolnění z důvodů rodinné rekreace není ze zákona nárok. Žáci jsou uvolňováni jen výjimečně z důvodů ozdravných pobytů či reprezentace. Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z důvodů předem neznámých (nemoc), je povinen zletilý ţák, jeho rodiče nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti doloţit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Ţák předkládá třídnímu učiteli bezprostředně po návratu do vyučování omluvenku v omluvném listu pouze mimo výuku, nejpozději na nejbliţší třídnické hodině. Žák je povinen okamžitě nahlásit třídnímu učiteli ztrátu omluvného listu. Za vydání duplikátu je účtován manipulační poplatek 50,- Kč. Třídní učitel omluví: - nepřítomnost nezletilého ţáka při vyučování na základě omluvenky od zákonného zástupce nebo omluvenky vystavené lékařem a podepsané zákonným zástupcem nebo omluvenky vystavené úřadem (sportovním klubem apod.) a podepsané zákonným zástupcem - nepřítomnost zletilého ţáka při vyučování na základě omluvenky vydané lékařem nebo OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 6 z 10

7 omluvenky od rodiče ţáka nebo osoby, která vůči zletilému ţákovi plní vyţivovací povinnost, nebo omluvenky doloţenou úředním potvrzením. Zákonní zástupci nezletilých ţáků, rodiče zletilých ţáků nebo osoby, které vůči zletilému ţákovi plní vyţivovací povinnost, mohou (pouze) svým jménem omluvit v kaţdém pololetí absenci v rozsahu 64 hodin (u oboru FTT 76). Absence nad tuto hranici je omlouvána jen na základě omluvenek, jejichţ součástí je lékařské nebo úřední potvrzení. O kaţdé absenci ţáka musí být v omluvném listu jednotlivý záznam. Záznamy k různým absencím nelze slučovat pod jeden podpis. Při nesplnění uvedených zásad nebo při pozdním předloţení omluvného listu můţe třídní učitel označit tyto hodiny jako neomluvené. O neomluvené i zvýšené omluvené absenci informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Neomluvenou nepřítomnost, do součtu 10 vyučovacích hodin, řeší se zákonným zástupcem ţáka nebo zletilým ţákem třídní učitel formou pohovoru, ze kterého je učiněn zápis. Má - li ţák více neţ 10 neomluvených hodin, svolává ředitel školy výchovnou komisi, které se účastní zástupce ředitele pro příslušný ročník, zákonný zástupce ţáka nebo zletilý ţák, třídní učitel, výchovný poradce. Z této výchovné komise se také provede zápis. Článek IV Výchovná opatření V případě porušení školního řádu jsou ţákům udělena kázeňská opatření. Za jeden přestupek proti školnímu řádu se uděluje ţákovi pouze jedno kázeňské opatření. Stupeň kázeňského opatření závisí na závaţnosti prohřešku. Kázeňská opatření se udělují bezprostředně poté, kdy k nim vznikl důvod. Všechna kázeňská opatření jsou udělována ţáku před kolektivem třídy a prokazatelným způsobem neprodleně (dopisem) oznámena zákonným zástupcům ţáka. O všech kázeňských opatřeních vede třídní učitel podrobné záznamy v třídním výkazu. Napomenutí třídního učitele se uděluje: - za pozdní omlouvání absence, 1 aţ 2 neomluvené vyučovací hodiny, - za opakované drobnější porušení školního řádu školy nepřezouvání, pozdní příchody, - za zapomínání pomůcek (sešitů, učebnic apod.) na vyučování, - za ztrátu OL. Důtka třídního učitele se uděluje za výraznější porušení řádu školy, nebo pokud nebyla předchozí výchovná opatření účinná. Uděluje se tedy: - za 3 aţ 6 neomluvených vyučovacích hodin, - za další opakované pozdní příchody (do počtu 10), - za špatné zacházení se školním majetkem, porušování pravidel BOZ. Napomenutí a důtku navrhuje třídní učitel, návrh projedná s ředitelem školy. Důtka ředitele školy se uděluje za závaţná porušení řádu školy: - za 6 aţ 20 neomluvených vyučovacích hodin, - za hrubé chování vůči spoluţákům nebo nevhodné chování k zaměstnancům, - porušení řádu odborné učebny nebo pravidel BOZ. Důtku navrhuje třídní učitel nebo jiní učitelé školy, návrh projednává pedagogická rada. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 7 z 10

8 Vyloučení, podmíněné vyloučení V případě závaţného a úmyslného porušení povinností stanovených školním řádem můţe ředitel školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ţáka ze školy. Za závaţná porušení povinností se povaţují: více neţ 20 neomluvených hodin nebo opakovaná neomluvená absence, podvody a lhaní v omlouvání absence, zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči jinému ţákovi nebo pracovníkovi školy, úmyslné poškozování majetku školy a krádeţe, projevy šikanování spoluţáků, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, uţívání a distribuce návykových látek ve škole a akcích školy, nedovolené zaznamenávání zvuku nebo obrazu při vyučování - tzn. nahrávání nebo natáčení spoluţáků a učitele, úmyslné porušování autorských práv a počítačové pirátství, opuštění budovy školy o přestávce nebo opuštění školní akce bez svolení vyučujícího. a) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ţáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění ţáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se ţák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. b) V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se ţák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školním řádem, můţe ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. c) Rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia nebo vyloučení ţáka oznamuje ředitel písemně zákonným zástupcům ţáka, respektive plnoletému ţákovi a je zapsáno do třídního výkazu. d) Ţák přestává být ţákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. Za příkladné plnění povinností ţáka a další skutky můţe být ţák oceněn pochvalou. Pochvalu můţe navrhnout kterýkoliv zaměstnanec školy a je udělena po projednání s třídním učitelem a ředitelem. Pochvala třídního učitele se uděluje: za vzorné plnění studijních povinností, za vzorné plnění školního řádu školy, za projev velké nebo pravidelné iniciativy ve prospěch třídy nebo školy. Pochvala ředitele školy se uděluje: za celkový prospěch s vyznamenáním v pololetí a na konci roku, za aktivitu při mimoškolních akcích, za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy ve vyšších kolech olympiád, soutěţí apod., za významné činy např. v oblasti ochrany zdraví a ţivota osob, nebo významný projev občanských kvalit. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 8 z 10

9 Článek V Průběh vzdělávání 1) Ţák se stává ţákem školy dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí nebo dnem roku, ve kterém úspěšně absolvoval přijímací řízení (a odevzdal zápisový lístek). 2) Ředitel školy můţe přerušit ţákovi vzdělávání (na základě písemné ţádosti zletilého ţáka nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka), a to aţ na dobu dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání pozbývá veškerých práv a výhod ţáka školy, tj. přestává být ţákem školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje ţák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno. 3) Ředitel školy můţe povolit změnu oboru vzdělávání na dané škole, je-li ţák zdravotně způsobilý ke studiu a výkonu povolání, na které se má připravovat v nově zvoleném oboru vzdělávání a úspěšně vykoná rozdílové zkoušky. Obsah, rozsah a termín rozdílových zkoušek hodnocení určí ředitel školy. 4) Ředitel školy můţe výjimečně (ze zdravotních nebo reprezentačních důvodů) povolit ţákovi vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu na základě písemné ţádosti zletilého ţáka nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka. Součástí povolení IVP je rozpis povinné účasti ţáka ve vyučování a rozpis klasifikačních poţadavků s termíny. 5) Ředitel školy můţe ze závaţných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit ţáka na ţádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; ţáka se zdravotním postiţením můţe také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě můţe rozhodnout, ţe tento ţák nebude v některých předmětech hodnocen. Ţák nemůţe být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní ţáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Ţák není z předmětu, z něhoţ byl zcela uvolněn, hodnocen. 6) Ředitel školy můţe ţákovi, který na konci 2. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku na základě písemné ţádosti po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků, chování a docházky do výuky a důvodů uvedených v ţádosti. O ţádostech rozhodne ředitel školy aţ po uzavření školního roku, tedy aţ po doklasifikačních a opravných zkouškách v srpnu. 7) Ţák má právo zanechat studia na základě sdělení (např. z důvodu přestupu na jinou školu). 8) Ţák přestává být ţákem školy jestliţe: zanechal studia na základě sdělení ke dni uvedeném ve sdělení, přerušil vzdělávání dnem uvedeným v rozhodnutí, nepostoupil do dalšího ročníku (nebylo mu povoleno opakování) příslušného roku, nejméně 5 dní se neúčastnil vyučování a po výzvě ředitele nedoloţil do 10 dnů důvody své absence a nedostavil se do školy posledním dnem této lhůty, vykonal úspěšně maturitní zkoušku dnem po vykonání zkoušky, nevykonal maturitní zkoušku roku, kdy měl ukončit řádně vzdělávání, byl vyloučen dnem následujícím po dni, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 9 z 10

10 Článek VI Závěrečná ustanovení Nedílnou součástí řádu školy je také Klasifikační řád, který upravuje pravidla hodnocení výsledků a chování ţáků. Školní i klasifikační řády jsou zveřejněny na webových stránkách školy a v sekretariátu školy. Ţáci školy jsou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli vţdy na začátku školního roku, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách. Zákonní zástupci ţáků jsou o zásadních bodech (pravidla omlouvání) informováni na třídních schůzkách. V Praze dne Ing. Luděk Šnajdar ředitel školy OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 10 z 10

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov Tel: 565 324 428, fax: 565 325 654 Email: gype@gymnazium-pe.cz; http://www.gymnazium-pe.cz Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Obsah:

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Č. j.: 1572/2013/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. září 2013 Školní řád SOŠ od 1.9.2013 1 Obsah Čl. 1 Docházka do školy... 3 Čl. 2 Změna studijního oboru a přestup do jiné školy...

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy, Brno, Charbulova 84 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Pedagogická rada projednala dne 27.

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených. Střední škola obchodu, řemesel a sluţeb, Ţamberk Preambule ŠKOLNÍ ŘÁD Ţáci se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na naší škole zavazují akceptovat jednotlivé články tohoto řádu. V průběhu studia napomáhá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl schválen Školskou radou při Základní škole ZŠ Petřiny

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední zdravotnické školy. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4. V Praze dne 16. 10.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední zdravotnické školy. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4. V Praze dne 16. 10. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravotnické školy V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr. Mária

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804 Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk Schváleno školskou radou a platné od: 28. 10. 2014 do odvolání. Článek

Více

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013.

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013. Č. j. 644/2013 Š k o l n í ř á d Tento školní řád vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním

Více

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v Š K O L N Í Ř Á D 1 Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Střední škola pro sluchově postižené a OU Gellnerova 1, 63700 Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Ivoš Hájek, ředitel školy Ing. Ivoš Hájek, ředitel školy Pedagogická rada

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Schválil: Platnost: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace ŠKOLNÍ

Více

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD čl. 1. ÚVODNÍ ČÁST ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád (dále ŠŘ ) je interním předpisem G. A. P. education, střední škola s. r. o. (dále škola ) zpracovaným a vydaným v souladu s 30 odst. 1 a 2 školského zákona. Respektování

Více