ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Střední průmyslová škola sdělovací techniky příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 09. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: SPSST/397/2014/Sn Mgr. Aleš Ryšavý, zástupce ředitele Ing. Luděk Šnajdar, ředitel školy Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Článek I Základní ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Článek II Práva a povinnosti ţáků A. Základní práva a povinnosti ţáků, jejich rodičů a zákonných zástupců nezletilých ţáků Práva ţáků vyplývají z Úmluvy o právech dítěte a Listiny základních práv a svobod (u plnoletých ţáků ze všech právních norem platných v ČR) a ze školského zákona ( 21). 1. Ţáci mají právo a) na vzdělávání a školské sluţby podle školského zákona, b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí svého vzdělávání, d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záleţitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, e) zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, ţe ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, f) volit a být voleni do školské rady, g) odmítnout souhlas s publikováním svých obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů na stránkách školy a v oficiálních školních dokumentech, h) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských sluţeb, OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 1 z 10

2 i) na konzultaci z kaţdého předmětu (po dohodě s vyučujícím), j) poţádat o přezkoumání svého hodnocení - komisionální přezkoušení z předmětu, k) vyuţívat aktivně svůj volný čas ve škole v rámci moţností a vybavení školy. Práva uvedená v odstavcích 1b), c), d) mají také zákonní zástupci nezletilých ţáků. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých ţáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým ţákům plní vyţivovací povinnost. Práva dle f), g), j) přechází u nezletilých ţáků na jejich zákonné zástupce. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehoţ obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a moţnostem, na vytvoření nezbytných podmínek (v rozsahu moţností školy a dle doporučení školského poradenského zařízení), které toto vzdělávání umoţní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. 2. Ţáci jsou povinni a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, b) dodrţovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni, plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, a to jak ve škole, tak na akcích pořádaných školou, c) oznamovat okamţitě škole (třídnímu učiteli) údaje podle 28 odst. 2, pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka, a změny v těchto údajích, d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, e) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, f) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se svého vzdělávání. Povinnosti dle c), d), e) a f) přechází u nezletilých ţáků na jejich zákonné zástupce. Zákonní zástupci nezletilých ţáků mají dále povinnost zajistit, aby ţák řádně docházel do školy. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 2 z 10

3 B. Docházka, pravidla pobytu a chování ve škole a) Ţáci přicházejí do školy nejméně 10 minut před zahájením vyučování. Pět minut před zahájením vyučování jsou ţáci jiţ na svých místech a připravují se na vyučování. b) Vstup do budovy se v Panské uzavírá v 7:50 hod, ve Štupartské v 8:00 hod, otevírá se v 8:30 hod (Panská) a v 8:45 hod (Štupartská). Dále se budova uzavírá v 9:25 hod (P) a 9:35 hod (Š) a otevírá v 9:40 hod a v 9:50 hod. c) V době volné hodiny se ţáci zdrţují ve studovně nebo bufetu, v době polední přestávky mohou odcházet na oběd mimo budovy školy. Na chodbách mohou trávit volné hodiny jen výjimečně při zachování absolutního klidu. d) Ţáci 4. ročníku se nezúčastňují výuky ode dne předání výročního vysvědčení za čtvrtý ročník (ţáci mají stejná práva a povinnosti jako o prázdninách). e) Ţáci, kteří si zvolili volitelný předmět, jsou povinni v něm dodrţovat stejná pravidla docházky a omlouvání absence, jako u povinného vyučování. Ţáci mají povinnost: dodrţovat vyučovací dobu, rozsah přestávek, po zazvonění očekávat příchod učitele v klidu na svých místech, určených zasedacím pořádkem, účastnit se povinných akcí organizovaných školou, exkurzí a jiných akcí, které mají význam pro vytvoření odborného profilu ţáka, pro jeho výchovu a vzdělávání (i v případě placených vstupů), sledovat případné změny rozvrhu (vývěska, stránky školy) a řídit se jimi, sledovat informace, které jim škola předává v elektronické podobě, přinášet na vyučování předepsané pomůcky, domácí úkoly a být na vyučování připraveni, být ukáznění, chovat se ve škole i mimo školu tak, aby dělali čest škole i sobě, prokazovat patřičnou úctu učitelům i ostatním pracovníkům školy a zdravit je při setkání (při vstupu učitele či jiné dospělé osoby do učebny a při jeho odchodu pozdravit povstáním, dát učiteli přednost ve dveřích), na vyzvání se prokázat kterémukoliv zaměstnanci školy studijním průkazem (kartou), být ve škole vhodně a čistě upraveni a oblečeni, dále být přezuti do prokazatelně domácí obuvi (svrchní oděv a boty ukládají ţáci v šatnách). Ţákům je zakázáno: vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování, pouţívat při vyučování mobilní telefony. Při vyučovací hodině musí být mobilní telefony vypnuty a uloţeny v taškách. Pouţívat mobilní telefony a jakákoliv jiná záznamová zařízení při vyučování je moţné pouze se souhlasem vyučujícího. Mobilní telefony je zakázáno pouţívat i jako kalkulačku. napovídat při zkoušení, při písemných zkouškách opisovat a pouţívat nedovolených pomůcek, chovat se hrubě k ostatním, pouţívat vulgární výrazy, opouštět budovy školy o přestávkách mezi hodinami, opuštění budovy školy v době přestávky je hodnoceno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy má v případě problematického chování ţáka během školního roku, na návrh vyučujícího nebo třídního učitele, právo vyloučit ţáka z účasti na mimoškolní akci. Po dobu trvání této akce stanoví ţákovi náhradní program související s programem akce. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 3 z 10

4 C. Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví Ţáci mají povinnost: dbát na čistotu a pořádek ve škole a v jejím okolí, po skončení výuky uklidit učebnu, vyčistit stoly a poloţit ţidle na stoly, chránit zdraví své i jiných, ihned hlásit (vyučujícímu, dozírajícímu učiteli, třídnímu učiteli) kaţdý úraz, poranění či nehodu, k níţ dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti, respektovat a dodrţovat řády specializovaných učeben a laboratoří, při přesunech na výuku do druhé budovy a o polední pauze dodrţovat pravidla BOZ a silničního provozu (v těchto případech není poskytován pedagogický dozor), neodkladně ohlásit kaţdý zjištěný poţár (i zlikvidovaný) v prostorách a okolí školy svému třídnímu učiteli nebo nejbliţšímu učiteli či jinému zaměstnanci školy, v případě poţáru se řídit pokyny zaměstnanců školy, oznámit neprodleně řediteli školy infekční onemocnění sebe nebo osoby, s níţ bydlí nebo je v trvalém styku. Ţákům je zakázáno: kouřit v prostorách školy, v jejím bezprostředním okolí a v místech pobytu mimo školu při činnostech organizovaných školou, přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky nebo je poţívat ve škole nebo při jiné činnosti organizované školou, přicházet do školy nebo na činnosti organizované školou pod vlivem návykových látek; v případě závaţného podezření bude povolána Policie ČR a v případě nezletilých ţáků i rodiče, přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné pro ţivot a zdraví, otevírat o přestávkách okna (větrání učeben se provádí z bezpečnostních důvodů a podle meteorologické situace za přítomnosti vyučujícího v hodinách), vyklánět se z oken, sedat na parapety a vyhazovat cokoliv z oken, manipulovat s elektrickými přístroji, spotřebiči, vypínači a vedením bez dozoru učitele, zapojovat do elektrických zásuvek soukromé elektrické spotřebiče (notebooky, nabíječky mobilních telefonů apod.), opouštět školní budovy v době vyučování a přestávek (s výjimkou polední přestávky na oběd) bez vědomí vyučujícího a vzdalovat se z místa mimoškolní akce bez svolení, přenášet po škole teplá jídla a nápoje v neuzavřených nádobách (jídlo se konzumuje v bufetu a nápoje v blízkosti automatů). V případě nevolnosti nebo úrazu je informován zákonný zástupce ţáka. Ţák nemůţe samostatně opustit školu, je předán osobně zákonnému zástupci, nebo záchranné sluţbě. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 4 z 10

5 D. Pravidla ochrany majetku Ţáci mají povinnost: zakoupit si, nosit denně a pouţívat ISIC kartu opravňující ho ke vstupu do školy (v souladu s pravidly zabezpečení vstupu do budov), označit si pomocí této karty kaţdý vstup i odchod z budovy (tato karta je nepřenosná). V případě ztráty ISIC karty je povinností ţáka ihned ztrátu nahlásit třídnímu učiteli. šetřit školní zařízení, chránit je před poškozením a šetrně zacházet se svými věcmi i s věcmi spoluţáků. Kaţdé poškození nebo zničení majetku školy, ţáků či jiných osob hradí rodiče ţáka, který poškození způsobil. Úmyslné poškození majetku školy je trestáno také kázeňským opatřením, nahlásit ihned kaţdé zjištěné poškození nebo závadu na školním majetku (nábytku, pomůcek ) vyučujícímu, dbát na dostatečné zajištění svých věcí. Hodinky, šperky a jiné cenné předměty mají ţáci neustále u sebe, pokud je musí odloţit (např. v hodině tělocviku), svěřují je do úschovy vyučujícímu. V případě nutnosti přinést do školy větší finanční hotovost či jiné cennosti je třeba je uloţit v zalepené obálce do trezoru v kanceláři školy v Panské ulici. Oblečení a boty ukládají ţáci v šatnách (šatních skříňkách), které jsou povinni řádně zamykat. Klíče šatních skříněk jsou ţákům propůjčovány školou za vratnou zálohu 300,- Kč na dobu studia. ztráty věcí hlásí ţáci neprodleně v kanceláři školy. Ztráty z neuzamčených místností, šaten a šatních skříněk pojišťovna nehradí. ohlásit pohyb cizí osoby ve školní budově nejbliţšímu zaměstnanci školy. Ţákům je zakázáno: pouštět do budovy cizí osoby. E. Pravidla ochrany autorských práv a práv na ochranu osobnosti Ţáci mají povinnost: dodrţovat pravidla podléhající zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, které postihují vandalství, pirátství a hackerské činy na počítačových sítích (zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů), při veškerých školních pracích (referáty, audiovizuální díla ) dodrţovat ustanovení autorského zákona a uvádět zdroje informací a další pouţité prameny, uzavřít rámcovou licenční smlouvu v případech stanovených zákonem č. 121/2000 Sb. Ţákům je zakázáno: pořizovat při pobytu ve škole a na školních akcích nepovolené obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dle 12 odst. 1 tohoto zákona mohou být obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobnostní povahy pořízeny nebo pouţity s jejím svolením). Povolení k pořizování výše uvedených záznamů uděluje vedení školy na základě písemné ţádosti. Všechna porušení povinností a zákazů v této oblasti jsou posuzována jako závaţné úmyslné porušení školního řádu a mohou mít za následek aţ vyloučení ze školy. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 5 z 10

6 F. Povinnosti pořádkové sluţby Pořádkovou sluţbu určuje vţdy třídní učitel na příslušný týden, s ohledem na dělenou výuku. Pořádková sluţba dbá na dodrţování čistoty a pořádku v učebně. Na začátku hodiny hlásí vyučujícímu nepřítomné ţáky. Při příchodu do učebny kontroluje stav učebny. Případné závady hlásí ihned vyučujícímu. Pokud se vyučující nedostaví do 5 minut po zvonění do třídy, oznámí to sluţba zástupci ředitele, aby mohlo být zajištěno suplování. Sluţba pečuje o čistotu tabule. Třídní učitel dále určí (zpravidla na dobu celého školního roku) sluţbu na třídní knihu, která zodpovídá za přenášení třídní knihy mezi učebnami během dne a stav třídní knihy, a sluţbu šatnářskou, která zodpovídá za uzamykání šaten a pořádek v nich. Článek III Nepřítomnost při vyučování a zásady jejího omlouvání Nepřítomnost ţáka musí být vţdy a řádně omluvena. Ţák je povinen veškeré soukromé záleţitosti, návštěvy lékaře apod. vyřizovat převáţně ve svém volném čase. Nepřítomnost při vyučování se omlouvá jen ze závaţných důvodů (nemoc, mimořádná událost v rodině, dopravní důvody, ozdravný pobyt apod.) Nepřítomnost ţákyně pro těhotenství a mateřství se omlouvá stejně jako nepřítomnost pro nemoc. U předem známé nepřítomnosti ţádá ţák předem o uvolnění: - na dobu maximálně jedné vyučovací hodiny: ţák poţádá příslušného vyučujícího, - na dobu do 3 dnů: zletilý ţák, jeho rodiče nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka poţádá třídního učitele o uvolnění zápisem v omluvném listu, - na dobu delší neţ 3 dny: zletilý ţák, jeho rodiče nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka poţádá písemně ředitele školy na formuláři, který je na webových stránkách školy, prostřednictvím třídního učitele, který připojí své vyjádření. K ţádosti se přikládají dokumenty dokladující důleţitost uvolnění. Ţádost je třeba podat nejpozději 10 dnů předem. Na uvolnění z důvodů rodinné rekreace není ze zákona nárok. Žáci jsou uvolňováni jen výjimečně z důvodů ozdravných pobytů či reprezentace. Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z důvodů předem neznámých (nemoc), je povinen zletilý ţák, jeho rodiče nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti doloţit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Ţák předkládá třídnímu učiteli bezprostředně po návratu do vyučování omluvenku v omluvném listu pouze mimo výuku, nejpozději na nejbliţší třídnické hodině. Žák je povinen okamžitě nahlásit třídnímu učiteli ztrátu omluvného listu. Za vydání duplikátu je účtován manipulační poplatek 50,- Kč. Třídní učitel omluví: - nepřítomnost nezletilého ţáka při vyučování na základě omluvenky od zákonného zástupce nebo omluvenky vystavené lékařem a podepsané zákonným zástupcem nebo omluvenky vystavené úřadem (sportovním klubem apod.) a podepsané zákonným zástupcem - nepřítomnost zletilého ţáka při vyučování na základě omluvenky vydané lékařem nebo OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 6 z 10

7 omluvenky od rodiče ţáka nebo osoby, která vůči zletilému ţákovi plní vyţivovací povinnost, nebo omluvenky doloţenou úředním potvrzením. Zákonní zástupci nezletilých ţáků, rodiče zletilých ţáků nebo osoby, které vůči zletilému ţákovi plní vyţivovací povinnost, mohou (pouze) svým jménem omluvit v kaţdém pololetí absenci v rozsahu 64 hodin (u oboru FTT 76). Absence nad tuto hranici je omlouvána jen na základě omluvenek, jejichţ součástí je lékařské nebo úřední potvrzení. O kaţdé absenci ţáka musí být v omluvném listu jednotlivý záznam. Záznamy k různým absencím nelze slučovat pod jeden podpis. Při nesplnění uvedených zásad nebo při pozdním předloţení omluvného listu můţe třídní učitel označit tyto hodiny jako neomluvené. O neomluvené i zvýšené omluvené absenci informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Neomluvenou nepřítomnost, do součtu 10 vyučovacích hodin, řeší se zákonným zástupcem ţáka nebo zletilým ţákem třídní učitel formou pohovoru, ze kterého je učiněn zápis. Má - li ţák více neţ 10 neomluvených hodin, svolává ředitel školy výchovnou komisi, které se účastní zástupce ředitele pro příslušný ročník, zákonný zástupce ţáka nebo zletilý ţák, třídní učitel, výchovný poradce. Z této výchovné komise se také provede zápis. Článek IV Výchovná opatření V případě porušení školního řádu jsou ţákům udělena kázeňská opatření. Za jeden přestupek proti školnímu řádu se uděluje ţákovi pouze jedno kázeňské opatření. Stupeň kázeňského opatření závisí na závaţnosti prohřešku. Kázeňská opatření se udělují bezprostředně poté, kdy k nim vznikl důvod. Všechna kázeňská opatření jsou udělována ţáku před kolektivem třídy a prokazatelným způsobem neprodleně (dopisem) oznámena zákonným zástupcům ţáka. O všech kázeňských opatřeních vede třídní učitel podrobné záznamy v třídním výkazu. Napomenutí třídního učitele se uděluje: - za pozdní omlouvání absence, 1 aţ 2 neomluvené vyučovací hodiny, - za opakované drobnější porušení školního řádu školy nepřezouvání, pozdní příchody, - za zapomínání pomůcek (sešitů, učebnic apod.) na vyučování, - za ztrátu OL. Důtka třídního učitele se uděluje za výraznější porušení řádu školy, nebo pokud nebyla předchozí výchovná opatření účinná. Uděluje se tedy: - za 3 aţ 6 neomluvených vyučovacích hodin, - za další opakované pozdní příchody (do počtu 10), - za špatné zacházení se školním majetkem, porušování pravidel BOZ. Napomenutí a důtku navrhuje třídní učitel, návrh projedná s ředitelem školy. Důtka ředitele školy se uděluje za závaţná porušení řádu školy: - za 6 aţ 20 neomluvených vyučovacích hodin, - za hrubé chování vůči spoluţákům nebo nevhodné chování k zaměstnancům, - porušení řádu odborné učebny nebo pravidel BOZ. Důtku navrhuje třídní učitel nebo jiní učitelé školy, návrh projednává pedagogická rada. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 7 z 10

8 Vyloučení, podmíněné vyloučení V případě závaţného a úmyslného porušení povinností stanovených školním řádem můţe ředitel školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ţáka ze školy. Za závaţná porušení povinností se povaţují: více neţ 20 neomluvených hodin nebo opakovaná neomluvená absence, podvody a lhaní v omlouvání absence, zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči jinému ţákovi nebo pracovníkovi školy, úmyslné poškozování majetku školy a krádeţe, projevy šikanování spoluţáků, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, uţívání a distribuce návykových látek ve škole a akcích školy, nedovolené zaznamenávání zvuku nebo obrazu při vyučování - tzn. nahrávání nebo natáčení spoluţáků a učitele, úmyslné porušování autorských práv a počítačové pirátství, opuštění budovy školy o přestávce nebo opuštění školní akce bez svolení vyučujícího. a) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ţáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění ţáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se ţák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. b) V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se ţák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školním řádem, můţe ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. c) Rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia nebo vyloučení ţáka oznamuje ředitel písemně zákonným zástupcům ţáka, respektive plnoletému ţákovi a je zapsáno do třídního výkazu. d) Ţák přestává být ţákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. Za příkladné plnění povinností ţáka a další skutky můţe být ţák oceněn pochvalou. Pochvalu můţe navrhnout kterýkoliv zaměstnanec školy a je udělena po projednání s třídním učitelem a ředitelem. Pochvala třídního učitele se uděluje: za vzorné plnění studijních povinností, za vzorné plnění školního řádu školy, za projev velké nebo pravidelné iniciativy ve prospěch třídy nebo školy. Pochvala ředitele školy se uděluje: za celkový prospěch s vyznamenáním v pololetí a na konci roku, za aktivitu při mimoškolních akcích, za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy ve vyšších kolech olympiád, soutěţí apod., za významné činy např. v oblasti ochrany zdraví a ţivota osob, nebo významný projev občanských kvalit. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 8 z 10

9 Článek V Průběh vzdělávání 1) Ţák se stává ţákem školy dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí nebo dnem roku, ve kterém úspěšně absolvoval přijímací řízení (a odevzdal zápisový lístek). 2) Ředitel školy můţe přerušit ţákovi vzdělávání (na základě písemné ţádosti zletilého ţáka nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka), a to aţ na dobu dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání pozbývá veškerých práv a výhod ţáka školy, tj. přestává být ţákem školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje ţák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno. 3) Ředitel školy můţe povolit změnu oboru vzdělávání na dané škole, je-li ţák zdravotně způsobilý ke studiu a výkonu povolání, na které se má připravovat v nově zvoleném oboru vzdělávání a úspěšně vykoná rozdílové zkoušky. Obsah, rozsah a termín rozdílových zkoušek hodnocení určí ředitel školy. 4) Ředitel školy můţe výjimečně (ze zdravotních nebo reprezentačních důvodů) povolit ţákovi vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu na základě písemné ţádosti zletilého ţáka nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka. Součástí povolení IVP je rozpis povinné účasti ţáka ve vyučování a rozpis klasifikačních poţadavků s termíny. 5) Ředitel školy můţe ze závaţných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit ţáka na ţádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; ţáka se zdravotním postiţením můţe také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě můţe rozhodnout, ţe tento ţák nebude v některých předmětech hodnocen. Ţák nemůţe být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní ţáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Ţák není z předmětu, z něhoţ byl zcela uvolněn, hodnocen. 6) Ředitel školy můţe ţákovi, který na konci 2. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku na základě písemné ţádosti po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků, chování a docházky do výuky a důvodů uvedených v ţádosti. O ţádostech rozhodne ředitel školy aţ po uzavření školního roku, tedy aţ po doklasifikačních a opravných zkouškách v srpnu. 7) Ţák má právo zanechat studia na základě sdělení (např. z důvodu přestupu na jinou školu). 8) Ţák přestává být ţákem školy jestliţe: zanechal studia na základě sdělení ke dni uvedeném ve sdělení, přerušil vzdělávání dnem uvedeným v rozhodnutí, nepostoupil do dalšího ročníku (nebylo mu povoleno opakování) příslušného roku, nejméně 5 dní se neúčastnil vyučování a po výzvě ředitele nedoloţil do 10 dnů důvody své absence a nedostavil se do školy posledním dnem této lhůty, vykonal úspěšně maturitní zkoušku dnem po vykonání zkoušky, nevykonal maturitní zkoušku roku, kdy měl ukončit řádně vzdělávání, byl vyloučen dnem následujícím po dni, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 9 z 10

10 Článek VI Závěrečná ustanovení Nedílnou součástí řádu školy je také Klasifikační řád, který upravuje pravidla hodnocení výsledků a chování ţáků. Školní i klasifikační řády jsou zveřejněny na webových stránkách školy a v sekretariátu školy. Ţáci školy jsou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli vţdy na začátku školního roku, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách. Zákonní zástupci ţáků jsou o zásadních bodech (pravidla omlouvání) informováni na třídních schůzkách. V Praze dne Ing. Luděk Šnajdar ředitel školy OR_09_ŠkolníŘád č.j.397/2014 Stránka 10 z 10

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Školní řád pro OA a JŠ Jihlava Obsah 1 Obecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců... 3 2.1

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10 Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 197/10 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2010 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2010 Mgr. Monika Nezbedová Směrnice nabývá účinnosti

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Š k o l n í ř á d Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Ped-4/2008 Pedagogická

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného mravního kodexu a jejich všeobecné i odborné vzdělávání

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040.

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040 Školní řád ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace Organizační řád část: Školní řád Č.j.: ZŠ/ 97/ 2014 Vypracovala: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Schválil: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní řád Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2012 Obsah: A. Práva žáků a zákonných zástupců dětí... 3 B. Povinnosti žáků...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence Otázku účasti ve vyučování řeší dokumenty,

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v Š K O L N Í Ř Á D 1 Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

Š k o l n í ř á d. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Š k o l n í ř á d. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Adresa: náměstí Osvobození 422 470 01 ČESKÁ LÍPA IČ:... 49864637 Telefon:... 778 544 002 E-mail:... oa-cl@clnet.cz

Více

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace,

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace, Gymnázium Jana Palacha Mělník, Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník Školní řád Úvod Školní řád je interním předpisem Gymnázia Jana Palacha v Mělníce vydaným v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon),

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Š K O L N Í Ř Á D

Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Š K O L N Í Ř Á D č.j. 366/2014 Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Š K O L N Í Ř Á D I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žádný žák nesmí být vystaven svévolnému zasahování do svého soukromého

Více

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole Každý žák

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Školní řád pro denní formu vzdělávání Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností ţáků a jejich

Více

Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice.

Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice. Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice.cz Školní řád Úvod Tento Školní řád je vydán v souladu s ustanoveními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2015) Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Č.j.: 875 / 2015 / 1415 ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2015) Školní řád Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (dále jen školní řád) vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Bohutín, příspěvková organizace se sídlem Bohutín 103, 789 62 Olšany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY sm/17/2012 Pedagogická rada projednala

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.:ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská rada schválila dne: 28. 1. 2013 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 V souladu s ustanovením odst. 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel školy tento

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Školní řád Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7 stanoví práva a povinnosti žáků této školy a jejich zákonných zástupců. Všichni

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy, Brno, Charbulova 84 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 (dále jen škola) vydává podle ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy I. Obecná ustanovení 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje a určuje organizaci chodu školy. Je závazný pro žáky a pedagogické

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od 2.9.2013 PR vzala na vědomí dne: 2.9.2013 Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

Š k o l n í ř á d ČÁST PRVNÍ

Š k o l n í ř á d ČÁST PRVNÍ Š k o l n í ř á d Školní řád Základní umělecké školy Blatiny, Praha 6 Řepy, Španielova 1124/50 vydává na základě zákona č.561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Š K O L N Í Ř Á D B I S K U P S K É H O G Y M N Á Z I A

Š K O L N Í Ř Á D B I S K U P S K É H O G Y M N Á Z I A Š K O L N Í Ř Á D B I S K U P S K É H O G Y M N Á Z I A Církevní škola pomáhá mladým lidem rozvíjet osobnost a napomáhá celkovému zrání člověka v duchu křesťanství. Ve smyslu naplnění těchto cílů vytváří

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 252 08 Slapy 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: SM 2 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Školní řád. Třídní učitel může uvolnit žáka z vyučování na základě písemné žádosti až na 5 vyučovacích dnů /formulář žádosti na intranetu školy /.

Školní řád. Třídní učitel může uvolnit žáka z vyučování na základě písemné žádosti až na 5 vyučovacích dnů /formulář žádosti na intranetu školy /. 1. Školní docházka Školní řád platný pro žáky SPŠO denního studia ve školním roce 2014/2015 obor oděvnictví 31-43- -M/01 modelářství a návrhářství oděvů 82 41 M/07 scénická a výstavní tvorba 82 41 M/03

Více

Směrnice č. 3 ŠKOLNÍ ŘÁD

Směrnice č. 3 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov, Bílovecká 1, 72100 Ostrava-Svinov Směrnice č. 3 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Příloha č. 3 Organizačního řádu Gymnázium A. Jiráska, T. G. Masaryka 590, Litomyšl Organizační řád školy Školní řád Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více