INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Obsah INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 1. VÝZKUM PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ ŽÁKŮ ZE VZDĚLÁVÁNÍ VÝBĚR Z VÝSLEDKŮ VÝZKUMU PŘÍČINY PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ Z POHLEDU ODBORNÍKŮ DOPADY NEUKONČENÉHO VZDĚLÁNÍ Z HLEDISKA PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ IDENTIFIKACE NEDOSTATKŮ A NÁVRHY NA ŘEŠENÍ... 8 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2

2 Každý školní rok předčasně opouští střední vzdělávání určité procento žáků, kteří odcházejí ze školy dříve, než dosáhnou kvalifikace. Přestože mnoho z nich přestupuje do jiné školy nebo do jiného typu vzdělávání a plynule pokračuje ve vzdělávání, znepokojující může být podíl žáků, kteří z různých důvodů opustí vzdělávací systém zcela. Znalost základního stavu problematiky a rizik, která předčasné odchody přinášejí, se stává důležitou znalostí v práci kariérového poradce. 1. Výzkum předčasných odchodů žáků ze vzdělávání Problematikou předčasných odchodů žáků ze středního vzdělávání v České republice a sociálními dopady takovéhoto jejich rozhodnutí se v letech zabýval projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Moderní společnost nerovnosti v šancích na vzdělávání. V rámci projektu realizoval Národní ústav odborného vzdělávání rozsáhlé dotazníkové šetření na více než polovině středních škol, s cílem kvantifikovat rozsah předčasných odchodů, analyzovat hlavní příčiny a vytvořit návrhy na řešení. Součástí výzkumu bylo i šetření mezi managementem škol, pedagogickými pracovníky, výchovnými poradci a experty v oblasti kariérového poradenství. V České republice žije kolem 6-8 % obyvatel, kteří dosáhli nejvýše základního vzdělání. Poměrně optimistické výchozí odhady, které vycházely z tradic českého počátečního vzdělávání, zejména pak systému učňovského školství, byly výzkumem víceméně potvrzeny. Výzkum ověřil, že podíl českých žáků, kteří po skončení povinné školní docházky nedokončí střední vzdělávání, je v mezinárodním srovnání velmi nízký (na rozdíl od účasti ve vzdělávání osob ve vyšším věku, která se v ČR pohybuje pod evropským průměrem). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3

3 2. Výběr z výsledků výzkumu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V rámci mezinárodních porovnání splnila Česká republika závěry Lisabonského procesu deklarující vytvoření nástrojů a opatření, které by předčasné odchody ze vzdělávání snížily v průměru pod 10 %. V českém prostředí ze sledovaného vzorku předčasně opustilo střední vzdělávání ve školním roce 2004/ žáků, tj. 5,8 % z celkového počtu studujících. Téměř čtvrtina z nich (přibližně 1,5 %) přestoupila na jinou školu nebo změnila obor vzdělání a bez přerušení pokračovala ve studiu. Výzkum však přinesl řadu méně pozitivních a nečekaných zjištění. Především byly odhaleny závažné systémové nedostatky v evidenci údajů o odchodech žáků ze středních škol a jejich příčinách a úplná absence jakékoli formy monitorování další cesty žáka po jeho odchodu ze školy. V důsledku nepřesné dokumentace je třeba zjištěné údaje vnímat vůči realitě jako podhodnocené. K dispozici také nebyly údaje o mladistvých se základním vzděláním nebo se základy vzdělání vstupujících na trh práce, kteří pomoc úřadů práce mohou vyhledat po delším časovém odstupu od ukončení svého studia. Pokud jde o rozsah předčasných odchodů ze středního vzdělávání, výrazné rozdíly byly mezi jednotlivými postupovými ročníky, stejně tak mezi kategoriemi vzdělání. Výsledky naznačují, kterým směrem je nutné zaměřit pozornost. Největší problém se objevuje na samém počátku středního vzdělávání, tedy po přestupu ze základní školy. Varující je i podíl žáků odcházejících z oborů vzdělání určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ukončili povinnou školní docházku dříve než v 9. třídě a jejichž výběr vzdělávacích příležitostí je značně limitován. Z hlediska postupových ročníků počty předčasných odchodů žáků klesaly s vyššími ročníky. Ve školním roce 2004/2005 předčasně opustili studium na střední škole především žáci prvních ročníků, a to 55,4 % všech žáků, kteří v daném roce ze škol odešli. Z 2. ročníků odešlo 26,5 % žáků, 3. ročníky předčasně ukončilo 13,8 % a 4. ročníky jen 4,3 % žáků. Viditelné rozdíly zaznamenaly i jednotlivé kategorie vzdělání. U čtyřletých oborů vzdělání s maturitou kategorie M a gymnaziálního vzdělávání byly hodnoty předčasných odchodů žáků celkově nevýznamné. Mimoto 42 % odcházejících z obou typů vzdělávání přestoupilo do jiného oboru vzdělání nebo školy a plynule navázalo v dalším studiu. Zneklidňující však už byly podíly žáků, kteří opustili 1. ročníky středních odborných učilišť. Tento typ škol poskytuje jak maturitní, tak výuční úroveň vzdělání. Z tradičních tříletých oborů vzdělání (např. zedník, elektrikář) předčasně odešlo dokonce 16,4 % žáků a ze čtyřletých oborů s maturitním výstupem 16 %. Z mnoha důvodů byla nejhorší situace u dvou a tříletých oborů vzdělání s vyučením kategorie vzdělání E, které jsou určeny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s nízkými studijními i osobními ambicemi. Podíl žáků, kteří opustili studium v 1. ročníku studia těchto oborů, dosahoval téměř 31 %. Vzhledem k typu vzdělávání (upravený obsah, nízké nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání, příprava na výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání, např. kuchařské práce, stavební výroba aj.) a omezené vzdělávací nabídce těchto oborů vzdělání je zřejmé, že možnosti změny vzdělávání jsou pro žáky velmi problematické. Alternativní vzdělávací příležitost našla jen třetina žáků. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4

4 Přehled o předčasných odchodech žáků podle kategorie vzdělání a postupových ročníků školní rok 2004/05 Obory 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník (kategorie vzdělání podle KKOV) Celkový počet žáků Počet PU Podíl PU v % Celkový počet žáků Počet PU Podíl PU v % Celkový Počet žáků Počet PU Podíl PU v % Celkový počet žáků Počet PU Podíl PU v % gymnaziální (K) vyšší stupeň 4leté s maturitou (M) 4leté s maturitou (L0) 3leté s vyučením (H) 2-3leté s vyučením (E) , , , , , , , , , , , , , , , Pozn.: PU = předčasné ukončení studia Velmi náročná byla identifikace příčin předčasných odchodů ze středního vzdělávání. Nejenže byly shledány nedostatky v systémovém sledování odcházejících žáků, ale často bylo problematické skutečné příčiny odhalit. Jako nejfrekventovanější důvody předčasného odchodu byly uváděny: nedostatečný prospěch žáka, kázeňské přestupky, neomluvená absence. Je však zřejmé, že jde spíše o zástupné důvody anebo důsledky mnohem hlubších a rozvětvenějších problémů žáků. Kromě toho žáci často ukončovali studium po dohodě se školou a odcházeli dobrovolně s odůvodněním rodinnými, zdravotními a jinými problémy, které pravděpodobně skutečné příčiny kryly. shrnutí Poznatky z výzkumu odhalily další rozměr problematiky předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, a sice značně deficitní zajištění kariérového poradenství ze strany středních škol a zároveň nízké využívání školních i mimoškolních poradenských služeb ze strany žáků. Na systémovou nedostatečnost péče o žáky středních škol a zejména o ty, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze studia, poukazují i jiná šetření v rámci výzkumů v oblasti kariérového poradenství. Přitom se dá předpokládat, že řada problémů žáků je řešitelná, ovšem za předpokladu včasné intervence, individuálního přístupu a spolupráce školy s rodinou žáka. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání jednoznačně spadá do nižších pater vzdělávacího systému, protože základy musí být postaveny již v základní škole. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5

5 3. Příčiny předčasných odchodů z pohledu odborníků Experti z oblasti pedagogiky, psychologie a poradenství se na základě svých zkušeností a poznatků z praxe pokusili definovat skutečné příčiny předčasných odchodů. Všichni účastníci šetření se shodli v názoru, že spíše než snížené intelektové schopnosti žáků bývají primárními příčinami studijních neúspěchů nízká motivace ke studiu, nedostatečné studijní návyky a dovednosti pro učení, nezájem o studovaný obor, nestimulující sociální zázemí. Podle odborníků jsou nejvíce ohroženi především žáci s výukovými a výchovnými problémy, vývojovými poruchami učení a neujasněnou zájmovou orientací. Jako vysoce rizikové faktory označili: dlouhotrvající školní neúspěšnost žáka, přecenění nebo naopak podcenění schopností žáka, nedobrovolnou volbu studijního zaměření, nízkou úroveň sociálních dovedností, poruchy sebehodnocení, nízký socioekonomický status rodiny, neochotu rodiny spolupracovat se školou, projevy sociálně patologických jevů. Kumulací těchto faktorů se riziko neúspěchu a předčasného ukončení vzdělávání významně zvyšuje. Jiným, méně nebezpečným druhem předčasného odchodu je nespokojenost žáka s původním výběrem vzdělávání nebo s konkrétním školním prostředím. Je známo, že většina žáků má možnost identifikovat se s oborem až v průběhu studia. Pokud však nejsou naplněna jejich očekávání, která se mohou týkat obsahu vzdělávání, náročnosti studia, reálnějšího pohledu na pracovní uplatnění, ale i úrovně výuky nebo školního klimatu, může nespokojenost žáka vyústit v jeho předčasné ukončení studia. V těchto případech žák obvykle řeší situaci přestupem do vhodnějšího oboru nebo do jiné vzdělávací instituce. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6

6 4. Dopady neukončeného vzdělání z hlediska pracovního uplatnění Důsledky předčasných odchodů, na které nenavazuje pokračující vzdělávání, mohou být velmi vážné. Ve chvíli, kdy jedinec přestane být žákem školy, nepřihlásí se jako žadatel o zaměstnání na úřadu práce a zůstane v domácím prostředí, dostává se do sociální izolace. Přestože může mít úspěšně uzavřeno více postupových ročníků na střední škole, z hlediska pracovního trhu je hodnocen jako uchazeč o zaměstnání se základním vzděláním. (Tento status mají dokonce i žáci, kteří úspěšně ukončili poslední ročník studia, ale neuspěli až u maturitní nebo závěrečné zkoušky.) Za této situace negativně působí více faktorů. Mladý člověk, který nedosáhl vyššího vzdělání než základního, nemá odbornou kvalifikaci ani jakékoli pracovní zkušenosti a v některých případech ani minimální ambice pracovat, je ohrožen dlouhodobou nezaměstnaností, ale také možností vzniku sociálně-patologických jevů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat žákům, kteří jsou neúspěšní v posledním ročníku studia. Pokud nemohou nebo nechtějí opakovat ročník ve stejné škole, školský zákon umožňuje požádat v jiné škole o přijetí do vyššího ročníku. Není však zaručeno opakování stejného ročníku, žák může být z mnoha důvodů přijat do ročníku nižšího. Kromě toho v současné situaci, kdy střední školy vyučují podle svých školních vzdělávacích programů, může být velmi problematické najít školu se stejným zaměřením a obsahem vzdělávání. Kontinuitu vzdělávání může narušit i změna školního prostředí, věk uchazeče, vyšší náročnost přípravy v nové škole, ale i ekonomická situace rodiny. Stejně riziková je situace žáka, který neúspěšně vykonal závěrečnou nebo maturitní zkoušku a měl by ji opakovat. Nemotivovaný žák může rezignovat a zaměřit se spíše na pracovní trh. Návrat do školy ve vyšším věku a úspěšné dokončení vzdělání k získání kvalifikace pak může být ještě složitější. I když svým rozsahem nejsou v Česku předčasné odchody žáků ze středního vzdělávání zásadním problémem, nelze popírat existenci poměrně závažných nedostatků, kterými je nutné se zabývat. V současné liberální společnosti, v níž si mladí lidé mohou zvolit vlastní cestu mimo vzdělávání a zároveň mají na trhu práce obtížnou situaci v hledání svého uplatnění a často jsou ve svých chybných krocích tiše podporováni svými rodiči, mohou se snadno dostat do stavu sociální exkluze se všemi negativními důsledky. Lze očekávat i určitý nárůst předčasných odchodů ze vzdělávání, a proto je namístě zavést nějaká efektivní opatření v rámci prevence i přímé pomoci. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7

7 5. Identifikace nedostatků a návrhy na řešení shrnutí Výzkum jednoznačně prokázal potřebu systémových změn a efektivní meziresortní spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Základní podmínkou pro zlepšení situace je spolupráce a aktivní účast všech zainteresovaných stran, od lokálních iniciativ po centrální řízení. Evidence předčasných odchodů Je nezbytné zabývat se především otázkami zkvalitňování kariérového poradenství v oblasti předčasných odchodů ze středního vzdělávání. Systémové řešení je třeba zavést zejména v přesné evidenci odchodů a možností monitorování žáka po jeho odchodu ze školy. Komplexní systém poradenské péče by měl zahrnovat preventivní strategie proti předčasným odchodům, což vyžaduje spolupráci základních a středních škol, ale i úřadů práce a sociálních pracovníků. Systemizace práce Měla by se systematizovat práce s mladistvými, kteří se ocitnou mimo vzdělávací systém, a vytvářet nástroje pro jejich depistáž a přesnější sledování jejich dalšího jednání. Publicita aktivitám Efektivitu kariérového poradenství by zvýšila větší dostupnost poradenských služeb ve škole, ale i mimo ni, tzn. v odborných pracovištích nezávislých na škole. Zároveň by se nabízené služby měly více zviditelňovat, aby je žáci dokázali sami vyhledávat. Otázky vyvolává skutečnost, že stávající školní poradenský systém není příliš využíván, ačkoli je poptávka po odborných poradenských službách poměrně velká. Nedůvěra k poradcům Přestože je v poradenském systému výchovný poradce ve škole klíčovou osobou při poskytování pomoci a má k žákovi nejblíže, výzkumy opakovaně vykazují nízkou důvěru žáků vůči němu, a to jak na základních, tak na středních školách (pouze kolem třetiny žáků ze základních škol a gymnázií důvěřuje svému výchovnému poradci, ve středních odborných školách a učilištích dokonce jen 19 %). Za nedůvěrou k výchovnému poradci může stát např. omezená dostupnost, nedostatečné povědomí o poskytované službě a odborných schopnostech poradce, ale i nevhodná komunikace, osobnost poradce aj. Problémem pro žáky může být dvojrole výchovného poradce, který je ve škole zároveň i učitelem. Na druhou stranu se výchovní poradci za provozu potýkají s nízkým úvazkem pro plnění stále náročnějších úkolů a uvítali by aktuální a kvalitní metody pedagogické a pedagogicko-psychologické diagnostiky. Mimoškolní služby Zjištěné deficity v oblasti kariérového poradenství se však netýkají jen škol, ale i mimoškolních poradenských služeb a soustavné práce s mladistvými s nedokončeným vzděláním. Alarmující je zjištění zcela chybějící bezprostřední intervence a případného dlouhodobějšího vedení žáků, kteří se ocitnou mimo vzdělávací systém. Rámcové Vzdělávací Programy Pokud jde o obsah vzdělávání, pozitivním krokem je nastartovaná kurikulární reforma středního vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy s širšími kvalifikacemi a důrazem na klíčové kompetence a osobnostní rozvoj žáka potenciálně přinášejí větší atraktivitu vzdělávání pro žáky. Reforma více akcentuje potřeby žáků, zaměřuje se na individuální přístup a vytváření pozitivního školního klimatu, což podporuje motivaci ke vzdělávání. Do výuky jsou zařazena témata, která by měla rozvíjet a zdokonalovat studijní dovednosti žáků, vést k osvojování studijních stylů, návyků a metod učení. Diverzifikace systému Postupně se bude vzdělávací systém dále otevírat a diverzifikovat. Je nutné zvyšovat prostupnost vzdělávacích cest nejen vertikálním, ale i horizontálním směrem. Odborníci se shodují v názoru, že by školy měly vytvářet modifikace školních vzdělávacích programů pro žáky s nižšími studijními dovednostmi a ambicemi a individuální studijní plány pro žáky s výukovými problémy, které by mohly výrazně snížit předčasné odchody ze vzdělávání, zejména u rizikových skupin. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8

8 Poměrně novým prvkem jsou možnosti dalšího vzdělávání mimo systém formálního vzdělávání, s cílem propojit výsledky počátečního vzdělávání s celoživotním učením. Do této kategorie patří uznávání výsledků předchozího učení a získávání kvalifikace na základě předchozí praxe podle zákona č. 179/2006 Sb. Slabá účast zaměstnavatelské sféry ve vzdělávacím procesu je dlouhodobě velmi kritizována, a paradoxně i samotnými zaměstnavateli, kteří si stěžují na nedostatečnou připravenost absolventů škol. Na úrovni státu se hledají systémová řešení, jak zaměstnavatele motivovat k vyšší angažovanosti, zejména v umožnění odborné praxe a odborného výcviku v reálném pracovním prostředí s jednoznačným profitem pro obě strany. Zaměstnavatelé by se tak mohli přímo podílet na výchově mladé generace s projekcí aktuálních potřeb a žáci budou mít ideální příležitost lépe se identifikovat s oborem a výkonem konkrétního povolání. Pramen: Úlovcová, H., Bubíková, M., Viceníková, T., Hyťha, P.: Předčasné odchody mladých lidí ze středního vzdělávání, Praha, NÚOV Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch Dokument VIZE 2020 Vzdělávání je cesta k úspěšnému prožití osobního a profesního života. Smyslem politiky ODS je proto takové prostředí, ve kterém si občané najdou svoji vlastní

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra

Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání Priorita 3 Rozvoj celoživotního

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

PERSPEKTIVY V LIBERECKÉM M KRAJI. RNDr. Robert Gamba vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

PERSPEKTIVY V LIBERECKÉM M KRAJI. RNDr. Robert Gamba vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje PERSPEKTIVY STŘEDN EDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM M KRAJI RNDr. Robert Gamba vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DŮSLEDKY PRO TRH

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

P-KAP: Kariérové poradenství

P-KAP: Kariérové poradenství Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání P-KAP: Kariérové poradenství prezentace pro Zlínský kraj Mgr. Miroslav Grznár Definice kariérového poradenství Spektrum

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21703/2016-1

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Reg.č.: CZ.1.07/1.2.19/02.0015 1. 1. 2013 31. 12. 2014

Reg.č.: CZ.1.07/1.2.19/02.0015 1. 1. 2013 31. 12. 2014 Reg.č.: CZ.1.07/1.2.19/02.0015 1. 1. 2013 31. 12. 2014 Měsíc planety NEPTUN Nakladatelství Praha Elektrotechnická firma vyrábějící rozvaděče Zvýšená kvarta diabolus in musica ĎÁBEL V HUDBĚ Řecký bůh, syn

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství A. Datová příloha k potřebám regionálního školství 1 Významný počet žáků nedosahuje ani základní úrovně v klíčových kompetencích Graf ukazuje podíl žáků, kteří dosáhli nižší úrovně než 2 (tmavě modré)

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Jitka Skopalová, Lucie Blaštíková, Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Jitka Skopalová, Lucie Blaštíková, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Jitka Skopalová, Lucie Blaštíková, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Role pracovníků školního poradenského pracoviště při tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu Obsah a zaměření prezentace

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Tradice již od r. 1918, znovuobnoven r. 1990 (25 let) Zastupuje 27

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Seidlová Málková LS 2012 ŘLZ- KONCEPCE KURZU Řízení lidských zdrojů zpravidla označuje soubor specifických činností, které se zabývají

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 412/2006

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více