Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/12 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Adresa školy: B. Němcové 2, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Školní speciální pedagog: Metodik prevence: Koordinátoři ŠVP: Koordinátor ICT: Koordinátoři EVVO: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Statutární město Opava Mgr. Ivana Lexová Mgr. Jana Salamonová Mgr. Jana Salamonová Mgr. Miluše Bluchová Mgr. Alice Langrová Mgr. Pavla Sitmalidisová Mgr. Taťána Honajzerová, Mgr. Marcela Hulvová Mgr. Kristina Musilová Mgr. Hana Šlezingrová, Mgr. Alena Sokolová Hana Lenartová Mgr. Iveta Jelenová - předseda Ing. Pavla Nábělková Hana Hrušková, Mgr. Eva Žídková, Ing. Stanislav Kuchyňa, Radim Masný - členové 2

3 Charakteristika školy: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 je úplnou školou s prvním až devátým postupným ročníkem, která je situována v klidné části města na Kylešovském kopci. Blízké vlakové a autobusové nádraží umožňuje žákům školy bezproblémové dojíždění z širokého okolí. Škola má kapacitu 540 žáků, kteří jsou vzděláváni ve dvou paralelních třídách v každém ročníku. Průměrná naplněnost tříd je 25 žáků. Velkou výhodou školy je nadstandardní technické vybavení, jehož součástí jsou 3 moderně vybavené počítačové učebny s dataprojektory, digitálními fotoaparáty, digitální kamerou a dalšími plně využívanými učebními pomůckami a moderní plně vybavená jazyková laboratoř. Dalších 11 kmenových učeben je rovněž vybaveno počítačem a dataprojektorem. Všechny učebny jsou kvalifikovanými učiteli využívány ve výuce společně s interaktivními tabulemi, jejich příslušenstvím a moderním programovým vybavením. Škola plně využívá svého technického potenciálu ke specializaci na výuku informatiky a výpočetní techniky od čtvrtého ročníku a pro nadané žáky od šestých tříd ještě v rámci volitelného předmětu; výuku cizích jazyků - angličtiny od první třídy a němčiny a ruštiny od sedmé třídy a pořádání odpoledních kurzů pro pedagogy z celého regionu. Škola v rámci DVPP organizuje semináře a kurzy pro pedagogické pracovníky s možností využití výukových programů a techniky. Součástí školy je také jazyková laboratoř, keramická dílna, cvičná kuchyň, školní dílna, tělocvična a výdejna stravy se dvěma jídelnami. K pohybové aktivitě dětí je využívána také tělocvična a plocha Tyršova stadionu, zimní stadion, krytý bazén, školní hřiště a nedaleká zahrada školy, na které v rámci předmětu Člověk a svět práce děti pěstují ovoce a zeleninu. Všichni vyučující mají své kabinety vybaveny počítači, které jsou zapojeny do sítě, mají stálý přístup na internet, používají skener, tiskárny, kopírky, vybavenou knihovnu a velké množství moderních učebních pomůcek k výuce všech předmětů. Škola věnuje velkou pozornost rovněž podmínkám pro hygienické a bezpečné vzdělávání. Struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů je stanovena s ohledem na dostatek relaxace, vhodný režim vyučování, stravovací a pitný režim, zdravé prostředí učeben a ostatních prostor školy, dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin. Velká pozornost je věnována ochraně žáků před úrazy jak formou stálého dohledu nad žáky, tak poučováním žáků o nutnosti dodržovat školní řád a řády odborných učeben. Velkou pozornost škola věnuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se věnují učitelé jak v jednotlivých předmětech, tak mimo výuku, kdy s nimi pracují dyslektičtí, logopedičtí asistenti a speciální pedagog. Těchto dětí se tedy škola nezbavuje, ale pomáhá jim, jsou významnou součástí života školy. V souvislosti s péčí o tyto žáky škola spolupracuje zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem. Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní pracovníci včetně výchovného poradce, metodika prevence a speciálního pedagoga, který pomáhá žákům a jejich zákonným zástupcům v rámci pravidelných konzultací v souvislosti s činností školního poradenského pracoviště a vychovatelek, které pečují o žáky I. stupně ve školní družině. Pedagogický sbor je pozitivně nakloněn stálému sebevzdělávání jak v rámci krátkodobých kurzů - počítačová gramotnost, metodické semináře, prevence rizikového chování, práce s žáky se speciálními výukovými potřebami, tak v rámci různých typů specializačního studia na vysokých školách. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, pořádají pro žáky kulturněvzdělávací a historické exkurze, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy a také krátkodobé projekty pro třídní kolektivy v rámci prevence rizikového chování. Průměrný počet pedagogických pracovníků je 30. Silnou stránkou školy je také velmi dobrá spolupráce se sdružením rodičů a jeho podpora školních aktivit po finanční stránce. Od roku 2005 je nedílnou součástí školy také školská 3

4 rada. V rámci prevence rizikového chování se škola také zaměřuje na volnočasové aktivity dětí. Nabízí každoročně kolem 20 kroužků jak školních tak ve školní družině. V organizaci některých kroužků škola spolupracuje se Střediskem volného času dětí v Opavě a Basketbalovým klubem v Opavě. Kromě krátkodobých projektů škola zapojuje žáky také do dlouhodobých projektů; nejen školních, ale také projektů, na které škola získává dotace zejména v oblasti prevence rizikového chování nebo environmentální výchovy v rámci MŠMT nebo MSK. Škola je také zapojena v rámci partnerství do projektů financovaných EU. Projekty jsou realizovány zejména na území MSK, města Opavy nebo v rámci příhraniční mezinárodní spolupráce. Aktuální projekty škola představuje na svých webových stránkách a informačních tabulích v prostorách školy. Škola je otevřena komunikaci s rodiči žáků a organizuje každoročně akce pro děti a rodiče. Centrální akcí je Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou, jarmarkem, dílnami a ukázkou prací dětí. Výtěžek akce je poukazován na pokrytí studijních potřeb adoptivního indického chlapce. Na škole pracuje žákovský parlament a žáci vydávají vlastní časopis Podlavičník. Kolektiv pedagogických pracovníků školy se intenzivně snaží všestranně rozvinout děti tak, aby se dobře uplatnily v jejich dalším životě. Školní družina ŠD má kapacitu 180 dětí a je určena dětem ročníku ZŠ o děti se starají kvalifikované, zkušené vychovatelky provoz školní družiny: o ráno: hod o odpoledne: hod. zájmová činnost ŠD probíhá ve třídách prvního stupně, třídy jsou pro potřeby družiny, vybaveny stolními hrami, stavebnicemi, výtvarnými potřebami, audiovizuální technikou (počítač, video, DVD-CD přehrávač) a kobercem děti mohou rovněž při svých činnostech využívat všech prostor školy (počítačová učebna, tělocvična, hřiště s průlezkami, houpačkou a pískovištěm, keramická dílna, cvičná kuchyň, třídy), je možno využít blízký Tyršův stadion, parčík zvaný Na Paloučku, městský park, školní zahradu. děti školní družiny mají možnost pracovat v různých zájmových útvarech stravování dětí je zajištěno v samostatné jídelně ŠD, v odpoledních hodinách je zajištěn pitný režim během školního roku probíhá ve ŠD řada celodružinových akcí (akce jsou vždy předem prezentovány na nástěnce ŠD ve vestibulu školy, všechny jsou zdokumentovány v kronice ŠD, která je pravidelně v rámci třídních schůzek nabízena zákonným zástupcům k nahlédnutí) děti mají možnost zúčastnit se několikrát ročně víkendových akcí různého zaměření ŠD spolupracuje se školou na různých projektech, za všechny jmenujme přípravu a realizaci projektu Vánoce aneb škola všem otevřená program školní družiny je obohacován příležitostnými návštěvami profesionálů různých oborů školní družina spolupracuje s místním kinem, SVČ Opava, Arekou, výtvarným centrem Optys, HZS Opava v rámci ŠD jsou pořádány výtvarné akce pro děti a jejich zákonné zástupce pobyt dětí ve ŠD se řídí vnitřním řádem ŠD, který navazuje na školní řád 4

5 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje (v souladu se zápisem ve školském rejstříku) Základní vzdělávání Základní škola C/01 Otevřít oči, ukázat cestu, ŠVP pro ZV Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 32 32,639 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 10 9, ,712 Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/12 Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/ ,-- Kč ,-- Kč Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy a) Základní škola Kapacita Počet 1. tříd školy k Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků (z toho 10 odkladů) Počet 1. tříd k

6 b) Mateřská škola není součástí základní školy Kapacita školy Počet tříd k Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet tříd k Počet volných míst Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 14 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 24 Střední vzdělání s výučním listem 13 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem 51 c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků ,

7 d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,15 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality a protidrogové prevence Přednášky Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Práce se třídami: Testování, dotazníky: Besedy: Vzdělávání žáků: Vlastní školní projekt: Žákovský parlament: Škola v přírodě: Školní časopis: Počet akcí Počet zúčastněných žáků pedagogů Přednášky MUDr. Kovář Láska ano, děti ještě ne - 9. ročník Slezské gymnázium - Help P3 9. ročník Úřad práce 9. ročník Adaptační pobyty žáků Adaptační pobyt - (Modrá kočka, spec. ped., TU) - 6. ročník Práce se třídami: 7

8 CPIV o Preventivní program Kouření 7. B o Kyberšikana 8. B o Extremismus, sekty, náboženská hnutí 9. A Kappa o 1. pomoc 8. a 9. ročník Renarkon o Program pro 5. třídy ZŠ - Renarkon 1. blok - Prožitkový program zaměřený na zprostředkování prožitku, pozitivní zpětné vazby vrstevníků, podpora individuality, zdravé sebeúcty a uplatnění ve třídě. 2. blok - Prožitkový program zaměřený na podporu a rozvoj soudržnosti a spolupráce ve skupině, vzájemné úcty a tolerance, posilování komunikačních dovedností a schopností efektivně řešit konfliktní situace vzniklé v rámci kolektivu. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na posílení pozitivního sebepojetí, nalézání a prezentace vlastních silných stránek, schopností a dovedností. o Program pro 6. třídy ZŠ - Renarkon 1. blok - Prožitkový program zaměřený na komunikaci a vztahy ve třídě (komunikace, paraskupinky, konflikty ve třídě) 2. blok - Prožitkový program zaměřený na problematiku šikany (co je šikana, jak se projevuje, jak se mohu bránit ) o Program pro 7. třídy ZŠ - Renarkon 1. blok - Prožitkový program zaměřený na komunikaci a vztahy ve třídě (komunikace, paraskupinky, konflikty ve třídě) 2. blok - Prožitkový program zaměřený na problematiku zdravého životního stylu o Program pro 8. třídy ZŠ - Renarkon 1. blok - Prožitkový program zaměřený na komunikaci a vztahy ve třídě (komunikace, paraskupinky, konflikty ve třídě) 3. blok - Diskuze na téma Co si myslím o drogách (diskuze o drogové problematice, otázka tzv. měkkých a tvrdých drog, rizika, mýty o drogách, legislativa ) Intervenční programy o V rámci projektu Vytváření pozitivního sociálního prostředí - 6. B, 6. A, 7, B - přímá supervize Den prevence - 6. A, 7. B Den prevence - 5. A Den prevence - 8. B 8

9 Testování, dotazníky ročník o B ročník o B3 Dotazník Klima třídy - předcházení problémům v chování v rámci projektu Cesta ke kvalitě. Sociometrie 7. AB, 8. AB - projekt Dis - podklady pro baterii na vyšetření sociálních vztahů ve třídě Besedy: Městská policie Opava o Vlastní bezpečnost dětí všichni žáci ročníku o Dopravní hřiště prevence rizikového chování v dopravě žáci 4. ročníku Poradna pro ženy a dívky Opava - Čas proměn dívky 6. ročníku OSPOD 8. a 9. ročník Kulturní představení na téma prevence rizikového chování: Jak žijeme - Interaktivní hudební divadlo 3., 4. a 5. ročník Preventivní program Memento 8. a 9. ročník Vzdělávání žáků: Vzdělávací institut ochrany dětí o ročník Projekt Řešení vrstevnických vztahů vzdělávací akce pro žáky 20 vybraných žáků Vlastní školní projekt: Nebezpečí kolem nás žáci 5. B + žáci prvního ročníku (žáci s tímto programem vystoupili také na Konferenci Preventivně na prevenci ) Časopis Podlavičník Akce v rámci volného času Vánoce aneb škola všem otevřená Velikonoční dílny 9

10 Akce ŠD o Pexesový turnaj o Kreslení na asfalt o Cesta za pokladem o Hadrový bál o Vlaštovkové odpoledne o Mikulášská laťka o Družinová superstar o Kloboukové taneční odpoledne o Sportovní odpoledne o Turnaj v člověče nezlob se o Cesta za pokladem o Výtvarné odpoledne o Karneval o Jarní tvoření o Celodenní výlety o Výtvarná soutěž vajíčka o Hliněná paráda o Den otevřených dveří v keramické dílně o Koloběžkové závody o Výlet o Pyžamový bál + soutěž v taneční improvizaci o Hasiči exkurze o Celoodpolední výlet o Barevná diskotéka o Výtvarné akce pro rodiče s dětmi o Výtvarné akce pro tatínky s dětmi o soutěž ve sběru vršku z PETlahví- čtvrté místo v Moravskoslezském kraji o soutěže pořádané kabinetem ŠD: vybíjená, florbal, aerobic, dopravní soutěž, atletický čtyřboj a výtvarná soutěž Indiáni Časopis Podlavičník Žáci 7. Ročníku Žákovský parlament Vrstevnické vztahy Volení zástupci z řad žáků ročníků Volení zástupci z řad žáků ročníků Informační tabule, důvěry a schránka důvěry Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zúčastněných Typ kurzu pedagogů Integrace na druhou - sborovna 20 Interaktivní učebnice ve výuce vzd. Oblasti Člověk a příroda 1 ESS+GINIS a datová uložiště 4 Vedení ELDP 1 Papírové hrátky 1 Projekty ve školní družině? Senzace 1 Výrobky z přírodních materiálů - Vánoce 1 Poznatky a zkušenosti z kontrol BOZP ve školách a školských zařízeních 1 Kam kráčí digitální škola? 2 Metodická poradna k ICT 1 Kineziologie pro pedagogickou praxi 1 Celokrajská konference EVVO 1 Workshop o odpadech 1 Zdravotník zotavovacích akcí 2 Mediální výchova s podporou ICT 1 10

11 Nové trendy v popularizaci technických a přírodovědných oborů 2 Jak efektivně sestavit IVP pro žáky 2. stupně ZŠ 1 Agrese a agresivita u dětí a mládeže 1 Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování konference 1 Preventivně na prevenci - konference 1 Setkání ředitelů škol s rektorem VŠB - konference Bezpečnost v TV Na hřišti i ve vodě být s dětmi vždy v pohodě 1 Muzikoterapie hudba těla 1 Metodická poradna 1 Moderní učitel 1 Umění relaxace a zvládání stresů 1 Škola - ekonomika 1 Seminář projektu Nautilus 1 Bláto a krev 1 Konference Možnosti spolupráce sociálních služeb a školství při začleňování dětí do běžných škol 1 7x o alergii a astmatu pro školu 1 O krok dál aneb nové materiály Ekoškoly 1 Jak tvořivě na výuku vzdělávacích oborů Z, Př, Ch, F 1 Prevence zranění v míčových hrách využití moderního náčiní 1 Nebojme se gymnastiky 1 První kroky s IPadem jako pomůckou pro učitele ve výuce 3 Kariérový koučink do škol 1 Hraj o Zemi 2 Kulatý stůl na téma prevence rasismu a xenofobie na ZŠ 1 Jak vytvořit efektivní strukturu reedukační péče 2 Učíme žáky učit se 1 Profesní poradenství: Osobní personalistika na ZŠ 1 Cambridge English Day 1 Finanční vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ s podporou vybraných gramotností I. II. 2 Preventivně na prevenci 1 Projekt - Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách 2 Právní vědomí ve školském prostředí 1 Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP 1 Bezpečně a hravě na in-line bruslích 1 Nakládání s odpady ve městě Opava 2 Metodika řízení škol Změny ve školských předpisech 2011/ Závěrečná konference projektu Integrace na druhou 2 Help servis 1 Komunikace - sborovna 29 Učební styly - sborovna 28 Specializační studium pro metodiky prevence 1 11

12 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované školou Školní poradenské pracoviště na škole rozvíjí činnost od září školního roku 2006/2007 zahrnuje odbornou činnost školního speciálního pedagoga doplněnou spoluprací s výchovným poradcem a metodikem prevence jak v oblasti individuální péče, tak v oblasti skupinové péče ŠPP školní poradenské pracoviště z hlediska aktivit školního speciálního pedagoga (ŠSP) Procentuální poměr rozložení poskytovaných poradenských činností diagnostická činnost 20% intervenční činnost 30% metodická činnost 20% konzultační činnost 30% Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta ve škol.roce 2011/2012 péče ŠSP: Kategorie žáků Celkový počet z toho individuální péče z toho skupinová péče žáků, kterým byla věnována péče ZŠ 1.stupeň ZŠ 2.stupeň Celkem Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠSP (v pořadí od 1. nejčastěji): Pořadí Důvody Školní zralost 7 Problémy v osobnostním vývoji 5 Vztahové obtíže 4 Výukové problémy 6 Poruchy učení 3 Výchovné problémy a poruchy chování 2 1 Péče o integrované žáky Profesní poradenství 8 Mimořádné nadání 9 Počet kontaktů a odborných činností pro rodiče a učitele: Kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově Rodiče (škola)/konzultace Učitelé/vedení ZŠ Rodiče předškoláků

13 SPC, PPP 30 0 Metodik prevence 40,výchovný poradce 10, asistent 6, konzultace s pedopsychiatrem 10, psychologem 15, porady vedení 20, Eurotopia 8, CPIV, Slezská univerzita 3, Konzultace se ZŠ při zdravotnickém zařízení 10 Ostatní aktivity a odborné činnosti ŠSP: Zaměření Počet aktivit Prevence školního selhávání 25 Depistáže, skupinová diagnostika 180 Práce se třídou (bez diagnostiky) 60 Součinnost v primární prevenci soc.- 50 patolog.jevů Podpora vzdělávacích aktivit školy 10 Pobytové akce s žáky mimo školu 2 Koordinační činnost v rámci ŠPP 15 Vedení přednášky, semináře (pro žáky/ pro 2 pedagogy/ rodičovskou veřejnost) Tvorba metodických materiálů 0 Zapojení do projektu školy 5 Psaní zpráv, sdělení pro instituce 80 Celodenní výlety a akce 0 Adaptační kurz pro žáky 6.ročníku 1 Spolupráce s organizacemi a institucemi: Instituce Obsah spolupráce Konzultace-integrovaní žáci, psychologické intervence, PPP metodická doporučení sociální odbory a kurátor Spolupráce s kurátory, zprávy, přednášky SPC Konzultace-integrovaní žáci, metodická doporučení SVP Řešení výchovných problémů žáků Konzultace- řešení osobnostních problémů žáků, psychiatr intervence kliničtí psychologové Konzultace- řešení osobnostních problémů žáků, Modrá kočka-adaptační kurz, Eurotopia- doučování žáků, nestátní organizace Renarkon- preventivní programy Policie ČR Přednášky pro žáky CPIV Spolupráce při preventivních programech klinický logoped Metodická doporučení pro práci s dětmi školy základní Přestupy žáků Městská policie Preventivní přednášky úřad práce Exkurze- profesionální orientace Další instituce: Slezská univerzita Opava spolupráce při realizaci preventivních programů, spolupráce při domácí přípravě žáků hraničních a žáků z odlišného sociokulturního prostředí. Zapojení školního speciálního pedagoga do DVPP absolvované vzdělávací a výcvikové akce: Zapojení do projektu Integrace na druhou, zapojení do projektu Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách, zapojení do projektu DIS, školení EDU, školení Agrese a agresivita u dětí a mládeže, školení Jak napsat správně IVP, Kulatý stůl prevence rasismu a 13

14 xenofobie na ZŠ, školení Jak vytvořit efektivní strukturu reedukační péče, teoretický seminář Legislativa a dokumenty kprevenci rizikového chování, Možnosti motivace a práce s pedagogickým týmem, Možnosti spolupráce s rodiči v pedagogické praxi, Spolupráce OSPOD a školy v praxi, Legislativa vztahující se k rizikovému chování, Krizová intervence. Volnočasové aktivity školy 20 kroužků počítačové, keramické, výtvarné, kluby mladého matematika a češtináře, logopedie, reedukace, terapeutika, angličtina, basketbal, florbal, volejbal, gymnastika, pohybové hry, jóga, ekotým, koumák,.. Spolupráce s MŠ - Pedagogičtí pracovníci připravují pro děti z MŠ představení dramatického kroužku, mateřské školy jsou zvány na projektový Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou a dílnami pro děti, žáci 9.třídy pracovali na projektových dnech v MŠ Heydukova a keramický kroužek z této mateřské školy již pravidelně probíhá v naší keramické dílně. Mateřské školy jsou pravidelně zvány na ukázkové hodiny pro budoucí prvňáčky. Úspěšný celoroční projekt Všudybýlkova dobrodružství aneb cesta za pokladem, věnovaný předškolákům, kteří se nenásilnou formou seznamovali se školním prostředím, učiteli, výukou a sebou navzájem. Zápis žáků do 1.tříd Ukázkové hodiny pro veřejnost možnost zúčastnit se výuky Rozloučení žáků 9.tříd v Loutkovém divadle doplněné o jejich vlastní program Tradiční vánoční besídka spojená se Dnem otevřených dveří a vánočními dílnami pro děti a rodiče, jejíž výtěžek je poukazován každoročně na školné indického chlapce v rámci projektu adopce na dálku projektový den Velikonoční dílny pro děti a rodiče projektový den Sběr papíru, víček z plastových lahví, kaštanů a žaludů, třídění odpadu EVVO- Týden Země Den Země - projektové vyučování spojené s výukou v přírodě na podporu environmentální výchovy Den vody Škola je zapojena do mezinárodního programu EKOŠKOLA Škola je v síti škol MRKEV Recyklohraní celoškolní projekt sběru elektroodpadu Poznáváme země EU celoškolní, celoroční projekt, završený projektovým dnem vybrané země EU 14

15 Den profesí projekt pro žáky 7. a 8. tříd, exkurze žáků do vybraných firem v okrese Opava a exkurze do Vítkovic Vydávání školního časopisu Podlavičník a v rámci mediální výchovy žáci 3. a 8. tříd přispívají také přílohou časopisu Projekt Zdravé svačinky zaměřený zejména na žáky 1. stupně, nyní ve spolupráci s projektem Ovoce do škol a mléčné výrobky Školní výlety zaměřené zejména na zdravý pohyb dětí jednodenní až třídenní Exkurze pro žáky školy zejména historicko-kulturního charakteru. Např. Osvětim, Krakov, Vělička pro žáky 8.tříd, Praha pro žáky 9.tříd, Adaptační kurzy pro žáky 6.tříd pod vedením výchovné poradkyně, speciální pedagožky a třídních učitelů EKO-pobyt pro žáky 6.tříd Spolupráce s Knihovnou Petra Bezruče knihovnické lekce Dopravní výchova průřezové téma pro všechny žáky školy, doplňované návštěvami dopravního hřiště pro žáky 4.tříd Plavecký výcvik žáků 3. a 4.tříd Bruslení žáků školy v průběhu celého školního roku Cvičení v přírodě Pravidelné třídnické hodiny tematická práce se třídami Škola v přírodě Karlov 3.třídy, týdenní pobytová akce Škola v přírodě Horní Bečva 2. třída, týdenní pobytová akce Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd a další zájemce Dolní Morava Lyžařský kurz pro žáky I.stupně Testování žáků o SCIO- Čj, M, OSP 5. a 9.třídy o MEC Evaluační nástroje Školní výkonová motivace (6.,8. ročník), Předcházení problémů v chování žáků (6., 8. ročník), Postoje žáků ke škole (6., 8. ročník), Klima školní třídy (6., 8. ročník), Společenství 1. stupně (2., 4. ročník) o CLOSE výzkum PF KU dopady časné diferenciace 5.ročník 15

16 o NIQES Čj, M, Aj 5. a 9.třídy Organizace vlastní oblastní soutěže Bajtík 7. ročník počítačové soutěže pro žáky ZŠ ve třech kategoriích Organizace vlastní oblastní soutěže Hliněná paráda keramická soutěž pro ŠD Pravidelná činnost žákovského parlamentu vedená metodičkou prevence a výchovnou poradkyní a tematicky zaměřená na řešení specifických problémů žáků a tříd, zlepšení školního klimatu aj. Pravidelná činnost zástupců tříd v rámci projektu Vrstevnické vztahy Organizace dílen pro rodiče a děti v rámci projektu Integrace na druhou Organizace projektových odpolední v rámci projektu Integrace na druhou Vedení terapeutických skupin - výběr žáků Vedení reedukačních skupin - výběr žáků Spolupráce s Optys a Model Opava výtvarné akce a soutěže Spolupráce s SMO v oblasti veřejné služby v průběhu školního roku 3 pracovníci Pedagogické praxe studentů ze středních a vysokých škol Souhrn všech hlavních projektů školy: celoškolní projekty zejména v oblastech EVVO ( škola je v síti MRKEV a Ekoškola ) prevence rizikového chování žáků, ICT projekty, cizí jazyky, testování žáků MECOPS ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, dílny pro děti a rodiče, workshopy pro rodiče a děti - Mámo, táto, pojďte se mnou k počítači, Den profesí, Den EU, tvorba filmových dokumentů na různá témata kybergrooming, žákovské a multimediální projekty a webové prezentace, Nebezpečí kolem nás dramatizace v rámci prevence rizikového chování 16

17 projekty v rámci okresu Opava celoroční projekt Všudybýlek ( akce probíhající v lichých týdnech pro opavské předškoláky - seznámení se školními aktivitami apod.) spolupráce s MŠ ( zejména Heydukova, ale také Vaníčkova a 17.listopadu - akce našich žáků pro děti z MŠ, keramická dílna k dispozici MŠ Heydukova, dramatizace pohádek,...) regionální počítačová soutěž Bajtík regionální soutěž Hliněná paráda pro ŠD projekty v rámci spolupráce s jinými organizacemi Renarkon Jeden svět na školách Elim SVČ AREKA Knihovna P.Bezruče Obecní dům Optys MODEL Úřad práce Domovy důchodců...(další část XIV.) projekty v rámci dotace EU Otvíráme bránu jazyků Integrace na druhou Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů MSK Vrstevnické vztahy Evropská akce v oblasti drog Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Dějepis v 21.století EU peníze školám Akce ŠD 4 zájmové kroužky keramický, výtvarný, gymnastika a pohybové hry Pravidelné výtvarné akce pro děti a rodiče Den otevřených dveří keramické dílny 17

18 Organizace dne otevřených dveří a vánočních a velikonočních dílen Účast v soutěžích školních družin viz soutěže Celoroční sběr víček z PET lahví Cesta za pokladem Vlaštovkové odpoledne Mikulášská laťka Pexesový turnaj Jarní tvoření, malování vajíček Hliněná paráda Dětský den Malování na asfalt Pěvecká soutěž Koloběžkové závody Družinová superstar Karneval Pyžamový bál Kloboukový bál Hadrový bál Taneční odpoledne Turnaj v Člověče, nezlob se Návštěva filmových představení Sportovní odpoledne Návštěva hasičů, ukázka výcviku policejních psů, návštěva psího útulku Exkurze, vycházky a sobotní výlety b) Účast na dalších akcích Škola se pravidelně účastnila soutěží, exkurzí, besed, přednášek, koncertů, divadelních představení a dalších akcí v rámci celého regionu Vánoce na zemědělské škole - exkurze Vánoční lidové zvykosloví Loutkové divadlo Spolupráce s KVIC Nový Jičín organizace školení DVPP Chemie na Slezsko-ostravském hradě Vítání prvňáčků SMO, Slezské divadlo Sběr kaštanů a žaludů Sběr zátek PET lahví Radamok Ostrava Knihovnické lekce v knihovně P. Bezruče Spolupráce s knižním nakladatelstvím Albatros a Fragment Akce Zdravé zuby 1. stupeň Divadelní představení Slezské divadlo, Loutkové divadlo Opava a Ostrava výběr vhodných představení pro školy Koncerty - Minorit, kino Mír Filmová představení kino Mír 18

19 Výstavy mláďata, výtvarné výstavy Vzdělávací akce přednášky - Planetárium Ostrava, ZOO Ostrava, Slezské muzeum, zámky Raduň a Hradec nad Moravicí, Památník Ostravské operace, Památník P.Bezruče, Obecní dům Den Země akce SMO, SVČ, Areka Den bez aut Den stromů akce SMO Den dětí akce MMO, SVČ Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií trestní odpovědnost, mládež a přestupky, činnost policie Spolupráce s Optys v Opavě výtvarné akce, kurzy a soutěže Centrum primární prevence Renarkon Draví ptáci beseda s chovateli, ukázky výcviku Sportovní akce v lanových centrech IPS Úřad práce žáci 9.tříd Hasík beseda o prevenci vzniku požáru a chování v případě vzniku požáru Muzeum Chotěbuz, Hornické muzeum Help3 poruchy příjmu potravy Slezské gymnázium Spolupráce se středními školami účast na jejich akcích a soutěžích Kurz dramatické výchovy SVČ žáci 9.tříd Informa Družstvo učitelů účast v kantorské lize - volejbal c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou Spolupráce s Ostravskou univerzitou v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v ČR SR v příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj. 19

20 d) Účast na olympiádách a soutěžích Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2011/2012 umístění Název soutěže v okresním kole (nebo oblastním) v krajském kole v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole Soutěže typu A A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z9-5.místo, Z6-16.místo Z9 - úspěšný řešitel A3) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA D - 5. místo a 7. místo 23. místo A4) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA C a 15.místo, D a 29.místo A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH I. kat. - 5.místo, II.kat. - JAZYCÍCH 4.místo A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE I.kat místo A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 3. místo 23. místo A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA A13) PYTHAGORIÁDA A19) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ A30) FINANČNÍ GRAMOTNOST A10)MATEMATICKÝ KLOKAN Soutěže typu B ZOA místo,- ZOB místo, ZOC - 2. místo 5r místo, 7r. - 2.místo, 8r - 5.místo 3. místo účast v okresním kole 1.místo a 1.místo (Cvrček a Kadet) 8. místo 1.místo B6) BOBŘÍK informatiky účast v celostátním kole B8) MLADÝ DEMOSTHENES 1. místo a 1.místo účast v krajském kole B9) LOGICKÁ OLYMPIÁDA postup do KK 13. místo B54) SAPERE - VĚDĚT JAK ŽÍT B56) ZELENÉ PODNIKÁNÍ 2.místo cena za nejekologičtější projekt Soutěže typu C C16) ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 3.místo Další soutěže vyhlašované AŠSK B42) VOLEJBAL dívky - 4.místo B46) FLORBAL B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 20

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Opavě dne 1. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

Výroční zpráva 2010/11

Výroční zpráva 2010/11 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více