Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/12 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Adresa školy: B. Němcové 2, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Školní speciální pedagog: Metodik prevence: Koordinátoři ŠVP: Koordinátor ICT: Koordinátoři EVVO: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Statutární město Opava Mgr. Ivana Lexová Mgr. Jana Salamonová Mgr. Jana Salamonová Mgr. Miluše Bluchová Mgr. Alice Langrová Mgr. Pavla Sitmalidisová Mgr. Taťána Honajzerová, Mgr. Marcela Hulvová Mgr. Kristina Musilová Mgr. Hana Šlezingrová, Mgr. Alena Sokolová Hana Lenartová Mgr. Iveta Jelenová - předseda Ing. Pavla Nábělková Hana Hrušková, Mgr. Eva Žídková, Ing. Stanislav Kuchyňa, Radim Masný - členové 2

3 Charakteristika školy: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 je úplnou školou s prvním až devátým postupným ročníkem, která je situována v klidné části města na Kylešovském kopci. Blízké vlakové a autobusové nádraží umožňuje žákům školy bezproblémové dojíždění z širokého okolí. Škola má kapacitu 540 žáků, kteří jsou vzděláváni ve dvou paralelních třídách v každém ročníku. Průměrná naplněnost tříd je 25 žáků. Velkou výhodou školy je nadstandardní technické vybavení, jehož součástí jsou 3 moderně vybavené počítačové učebny s dataprojektory, digitálními fotoaparáty, digitální kamerou a dalšími plně využívanými učebními pomůckami a moderní plně vybavená jazyková laboratoř. Dalších 11 kmenových učeben je rovněž vybaveno počítačem a dataprojektorem. Všechny učebny jsou kvalifikovanými učiteli využívány ve výuce společně s interaktivními tabulemi, jejich příslušenstvím a moderním programovým vybavením. Škola plně využívá svého technického potenciálu ke specializaci na výuku informatiky a výpočetní techniky od čtvrtého ročníku a pro nadané žáky od šestých tříd ještě v rámci volitelného předmětu; výuku cizích jazyků - angličtiny od první třídy a němčiny a ruštiny od sedmé třídy a pořádání odpoledních kurzů pro pedagogy z celého regionu. Škola v rámci DVPP organizuje semináře a kurzy pro pedagogické pracovníky s možností využití výukových programů a techniky. Součástí školy je také jazyková laboratoř, keramická dílna, cvičná kuchyň, školní dílna, tělocvična a výdejna stravy se dvěma jídelnami. K pohybové aktivitě dětí je využívána také tělocvična a plocha Tyršova stadionu, zimní stadion, krytý bazén, školní hřiště a nedaleká zahrada školy, na které v rámci předmětu Člověk a svět práce děti pěstují ovoce a zeleninu. Všichni vyučující mají své kabinety vybaveny počítači, které jsou zapojeny do sítě, mají stálý přístup na internet, používají skener, tiskárny, kopírky, vybavenou knihovnu a velké množství moderních učebních pomůcek k výuce všech předmětů. Škola věnuje velkou pozornost rovněž podmínkám pro hygienické a bezpečné vzdělávání. Struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů je stanovena s ohledem na dostatek relaxace, vhodný režim vyučování, stravovací a pitný režim, zdravé prostředí učeben a ostatních prostor školy, dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin. Velká pozornost je věnována ochraně žáků před úrazy jak formou stálého dohledu nad žáky, tak poučováním žáků o nutnosti dodržovat školní řád a řády odborných učeben. Velkou pozornost škola věnuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se věnují učitelé jak v jednotlivých předmětech, tak mimo výuku, kdy s nimi pracují dyslektičtí, logopedičtí asistenti a speciální pedagog. Těchto dětí se tedy škola nezbavuje, ale pomáhá jim, jsou významnou součástí života školy. V souvislosti s péčí o tyto žáky škola spolupracuje zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem. Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní pracovníci včetně výchovného poradce, metodika prevence a speciálního pedagoga, který pomáhá žákům a jejich zákonným zástupcům v rámci pravidelných konzultací v souvislosti s činností školního poradenského pracoviště a vychovatelek, které pečují o žáky I. stupně ve školní družině. Pedagogický sbor je pozitivně nakloněn stálému sebevzdělávání jak v rámci krátkodobých kurzů - počítačová gramotnost, metodické semináře, prevence rizikového chování, práce s žáky se speciálními výukovými potřebami, tak v rámci různých typů specializačního studia na vysokých školách. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, pořádají pro žáky kulturněvzdělávací a historické exkurze, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy a také krátkodobé projekty pro třídní kolektivy v rámci prevence rizikového chování. Průměrný počet pedagogických pracovníků je 30. Silnou stránkou školy je také velmi dobrá spolupráce se sdružením rodičů a jeho podpora školních aktivit po finanční stránce. Od roku 2005 je nedílnou součástí školy také školská 3

4 rada. V rámci prevence rizikového chování se škola také zaměřuje na volnočasové aktivity dětí. Nabízí každoročně kolem 20 kroužků jak školních tak ve školní družině. V organizaci některých kroužků škola spolupracuje se Střediskem volného času dětí v Opavě a Basketbalovým klubem v Opavě. Kromě krátkodobých projektů škola zapojuje žáky také do dlouhodobých projektů; nejen školních, ale také projektů, na které škola získává dotace zejména v oblasti prevence rizikového chování nebo environmentální výchovy v rámci MŠMT nebo MSK. Škola je také zapojena v rámci partnerství do projektů financovaných EU. Projekty jsou realizovány zejména na území MSK, města Opavy nebo v rámci příhraniční mezinárodní spolupráce. Aktuální projekty škola představuje na svých webových stránkách a informačních tabulích v prostorách školy. Škola je otevřena komunikaci s rodiči žáků a organizuje každoročně akce pro děti a rodiče. Centrální akcí je Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou, jarmarkem, dílnami a ukázkou prací dětí. Výtěžek akce je poukazován na pokrytí studijních potřeb adoptivního indického chlapce. Na škole pracuje žákovský parlament a žáci vydávají vlastní časopis Podlavičník. Kolektiv pedagogických pracovníků školy se intenzivně snaží všestranně rozvinout děti tak, aby se dobře uplatnily v jejich dalším životě. Školní družina ŠD má kapacitu 180 dětí a je určena dětem ročníku ZŠ o děti se starají kvalifikované, zkušené vychovatelky provoz školní družiny: o ráno: hod o odpoledne: hod. zájmová činnost ŠD probíhá ve třídách prvního stupně, třídy jsou pro potřeby družiny, vybaveny stolními hrami, stavebnicemi, výtvarnými potřebami, audiovizuální technikou (počítač, video, DVD-CD přehrávač) a kobercem děti mohou rovněž při svých činnostech využívat všech prostor školy (počítačová učebna, tělocvična, hřiště s průlezkami, houpačkou a pískovištěm, keramická dílna, cvičná kuchyň, třídy), je možno využít blízký Tyršův stadion, parčík zvaný Na Paloučku, městský park, školní zahradu. děti školní družiny mají možnost pracovat v různých zájmových útvarech stravování dětí je zajištěno v samostatné jídelně ŠD, v odpoledních hodinách je zajištěn pitný režim během školního roku probíhá ve ŠD řada celodružinových akcí (akce jsou vždy předem prezentovány na nástěnce ŠD ve vestibulu školy, všechny jsou zdokumentovány v kronice ŠD, která je pravidelně v rámci třídních schůzek nabízena zákonným zástupcům k nahlédnutí) děti mají možnost zúčastnit se několikrát ročně víkendových akcí různého zaměření ŠD spolupracuje se školou na různých projektech, za všechny jmenujme přípravu a realizaci projektu Vánoce aneb škola všem otevřená program školní družiny je obohacován příležitostnými návštěvami profesionálů různých oborů školní družina spolupracuje s místním kinem, SVČ Opava, Arekou, výtvarným centrem Optys, HZS Opava v rámci ŠD jsou pořádány výtvarné akce pro děti a jejich zákonné zástupce pobyt dětí ve ŠD se řídí vnitřním řádem ŠD, který navazuje na školní řád 4

5 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje (v souladu se zápisem ve školském rejstříku) Základní vzdělávání Základní škola C/01 Otevřít oči, ukázat cestu, ŠVP pro ZV Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 32 32,639 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 10 9, ,712 Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/12 Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/ ,-- Kč ,-- Kč Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy a) Základní škola Kapacita Počet 1. tříd školy k Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků (z toho 10 odkladů) Počet 1. tříd k

6 b) Mateřská škola není součástí základní školy Kapacita školy Počet tříd k Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet tříd k Počet volných míst Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 14 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 24 Střední vzdělání s výučním listem 13 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem 51 c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků ,

7 d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,15 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality a protidrogové prevence Přednášky Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Práce se třídami: Testování, dotazníky: Besedy: Vzdělávání žáků: Vlastní školní projekt: Žákovský parlament: Škola v přírodě: Školní časopis: Počet akcí Počet zúčastněných žáků pedagogů Přednášky MUDr. Kovář Láska ano, děti ještě ne - 9. ročník Slezské gymnázium - Help P3 9. ročník Úřad práce 9. ročník Adaptační pobyty žáků Adaptační pobyt - (Modrá kočka, spec. ped., TU) - 6. ročník Práce se třídami: 7

8 CPIV o Preventivní program Kouření 7. B o Kyberšikana 8. B o Extremismus, sekty, náboženská hnutí 9. A Kappa o 1. pomoc 8. a 9. ročník Renarkon o Program pro 5. třídy ZŠ - Renarkon 1. blok - Prožitkový program zaměřený na zprostředkování prožitku, pozitivní zpětné vazby vrstevníků, podpora individuality, zdravé sebeúcty a uplatnění ve třídě. 2. blok - Prožitkový program zaměřený na podporu a rozvoj soudržnosti a spolupráce ve skupině, vzájemné úcty a tolerance, posilování komunikačních dovedností a schopností efektivně řešit konfliktní situace vzniklé v rámci kolektivu. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na posílení pozitivního sebepojetí, nalézání a prezentace vlastních silných stránek, schopností a dovedností. o Program pro 6. třídy ZŠ - Renarkon 1. blok - Prožitkový program zaměřený na komunikaci a vztahy ve třídě (komunikace, paraskupinky, konflikty ve třídě) 2. blok - Prožitkový program zaměřený na problematiku šikany (co je šikana, jak se projevuje, jak se mohu bránit ) o Program pro 7. třídy ZŠ - Renarkon 1. blok - Prožitkový program zaměřený na komunikaci a vztahy ve třídě (komunikace, paraskupinky, konflikty ve třídě) 2. blok - Prožitkový program zaměřený na problematiku zdravého životního stylu o Program pro 8. třídy ZŠ - Renarkon 1. blok - Prožitkový program zaměřený na komunikaci a vztahy ve třídě (komunikace, paraskupinky, konflikty ve třídě) 3. blok - Diskuze na téma Co si myslím o drogách (diskuze o drogové problematice, otázka tzv. měkkých a tvrdých drog, rizika, mýty o drogách, legislativa ) Intervenční programy o V rámci projektu Vytváření pozitivního sociálního prostředí - 6. B, 6. A, 7, B - přímá supervize Den prevence - 6. A, 7. B Den prevence - 5. A Den prevence - 8. B 8

9 Testování, dotazníky ročník o B ročník o B3 Dotazník Klima třídy - předcházení problémům v chování v rámci projektu Cesta ke kvalitě. Sociometrie 7. AB, 8. AB - projekt Dis - podklady pro baterii na vyšetření sociálních vztahů ve třídě Besedy: Městská policie Opava o Vlastní bezpečnost dětí všichni žáci ročníku o Dopravní hřiště prevence rizikového chování v dopravě žáci 4. ročníku Poradna pro ženy a dívky Opava - Čas proměn dívky 6. ročníku OSPOD 8. a 9. ročník Kulturní představení na téma prevence rizikového chování: Jak žijeme - Interaktivní hudební divadlo 3., 4. a 5. ročník Preventivní program Memento 8. a 9. ročník Vzdělávání žáků: Vzdělávací institut ochrany dětí o ročník Projekt Řešení vrstevnických vztahů vzdělávací akce pro žáky 20 vybraných žáků Vlastní školní projekt: Nebezpečí kolem nás žáci 5. B + žáci prvního ročníku (žáci s tímto programem vystoupili také na Konferenci Preventivně na prevenci ) Časopis Podlavičník Akce v rámci volného času Vánoce aneb škola všem otevřená Velikonoční dílny 9

10 Akce ŠD o Pexesový turnaj o Kreslení na asfalt o Cesta za pokladem o Hadrový bál o Vlaštovkové odpoledne o Mikulášská laťka o Družinová superstar o Kloboukové taneční odpoledne o Sportovní odpoledne o Turnaj v člověče nezlob se o Cesta za pokladem o Výtvarné odpoledne o Karneval o Jarní tvoření o Celodenní výlety o Výtvarná soutěž vajíčka o Hliněná paráda o Den otevřených dveří v keramické dílně o Koloběžkové závody o Výlet o Pyžamový bál + soutěž v taneční improvizaci o Hasiči exkurze o Celoodpolední výlet o Barevná diskotéka o Výtvarné akce pro rodiče s dětmi o Výtvarné akce pro tatínky s dětmi o soutěž ve sběru vršku z PETlahví- čtvrté místo v Moravskoslezském kraji o soutěže pořádané kabinetem ŠD: vybíjená, florbal, aerobic, dopravní soutěž, atletický čtyřboj a výtvarná soutěž Indiáni Časopis Podlavičník Žáci 7. Ročníku Žákovský parlament Vrstevnické vztahy Volení zástupci z řad žáků ročníků Volení zástupci z řad žáků ročníků Informační tabule, důvěry a schránka důvěry Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zúčastněných Typ kurzu pedagogů Integrace na druhou - sborovna 20 Interaktivní učebnice ve výuce vzd. Oblasti Člověk a příroda 1 ESS+GINIS a datová uložiště 4 Vedení ELDP 1 Papírové hrátky 1 Projekty ve školní družině? Senzace 1 Výrobky z přírodních materiálů - Vánoce 1 Poznatky a zkušenosti z kontrol BOZP ve školách a školských zařízeních 1 Kam kráčí digitální škola? 2 Metodická poradna k ICT 1 Kineziologie pro pedagogickou praxi 1 Celokrajská konference EVVO 1 Workshop o odpadech 1 Zdravotník zotavovacích akcí 2 Mediální výchova s podporou ICT 1 10

11 Nové trendy v popularizaci technických a přírodovědných oborů 2 Jak efektivně sestavit IVP pro žáky 2. stupně ZŠ 1 Agrese a agresivita u dětí a mládeže 1 Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování konference 1 Preventivně na prevenci - konference 1 Setkání ředitelů škol s rektorem VŠB - konference Bezpečnost v TV Na hřišti i ve vodě být s dětmi vždy v pohodě 1 Muzikoterapie hudba těla 1 Metodická poradna 1 Moderní učitel 1 Umění relaxace a zvládání stresů 1 Škola - ekonomika 1 Seminář projektu Nautilus 1 Bláto a krev 1 Konference Možnosti spolupráce sociálních služeb a školství při začleňování dětí do běžných škol 1 7x o alergii a astmatu pro školu 1 O krok dál aneb nové materiály Ekoškoly 1 Jak tvořivě na výuku vzdělávacích oborů Z, Př, Ch, F 1 Prevence zranění v míčových hrách využití moderního náčiní 1 Nebojme se gymnastiky 1 První kroky s IPadem jako pomůckou pro učitele ve výuce 3 Kariérový koučink do škol 1 Hraj o Zemi 2 Kulatý stůl na téma prevence rasismu a xenofobie na ZŠ 1 Jak vytvořit efektivní strukturu reedukační péče 2 Učíme žáky učit se 1 Profesní poradenství: Osobní personalistika na ZŠ 1 Cambridge English Day 1 Finanční vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ s podporou vybraných gramotností I. II. 2 Preventivně na prevenci 1 Projekt - Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách 2 Právní vědomí ve školském prostředí 1 Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP 1 Bezpečně a hravě na in-line bruslích 1 Nakládání s odpady ve městě Opava 2 Metodika řízení škol Změny ve školských předpisech 2011/ Závěrečná konference projektu Integrace na druhou 2 Help servis 1 Komunikace - sborovna 29 Učební styly - sborovna 28 Specializační studium pro metodiky prevence 1 11

12 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované školou Školní poradenské pracoviště na škole rozvíjí činnost od září školního roku 2006/2007 zahrnuje odbornou činnost školního speciálního pedagoga doplněnou spoluprací s výchovným poradcem a metodikem prevence jak v oblasti individuální péče, tak v oblasti skupinové péče ŠPP školní poradenské pracoviště z hlediska aktivit školního speciálního pedagoga (ŠSP) Procentuální poměr rozložení poskytovaných poradenských činností diagnostická činnost 20% intervenční činnost 30% metodická činnost 20% konzultační činnost 30% Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta ve škol.roce 2011/2012 péče ŠSP: Kategorie žáků Celkový počet z toho individuální péče z toho skupinová péče žáků, kterým byla věnována péče ZŠ 1.stupeň ZŠ 2.stupeň Celkem Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠSP (v pořadí od 1. nejčastěji): Pořadí Důvody Školní zralost 7 Problémy v osobnostním vývoji 5 Vztahové obtíže 4 Výukové problémy 6 Poruchy učení 3 Výchovné problémy a poruchy chování 2 1 Péče o integrované žáky Profesní poradenství 8 Mimořádné nadání 9 Počet kontaktů a odborných činností pro rodiče a učitele: Kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově Rodiče (škola)/konzultace Učitelé/vedení ZŠ Rodiče předškoláků

13 SPC, PPP 30 0 Metodik prevence 40,výchovný poradce 10, asistent 6, konzultace s pedopsychiatrem 10, psychologem 15, porady vedení 20, Eurotopia 8, CPIV, Slezská univerzita 3, Konzultace se ZŠ při zdravotnickém zařízení 10 Ostatní aktivity a odborné činnosti ŠSP: Zaměření Počet aktivit Prevence školního selhávání 25 Depistáže, skupinová diagnostika 180 Práce se třídou (bez diagnostiky) 60 Součinnost v primární prevenci soc.- 50 patolog.jevů Podpora vzdělávacích aktivit školy 10 Pobytové akce s žáky mimo školu 2 Koordinační činnost v rámci ŠPP 15 Vedení přednášky, semináře (pro žáky/ pro 2 pedagogy/ rodičovskou veřejnost) Tvorba metodických materiálů 0 Zapojení do projektu školy 5 Psaní zpráv, sdělení pro instituce 80 Celodenní výlety a akce 0 Adaptační kurz pro žáky 6.ročníku 1 Spolupráce s organizacemi a institucemi: Instituce Obsah spolupráce Konzultace-integrovaní žáci, psychologické intervence, PPP metodická doporučení sociální odbory a kurátor Spolupráce s kurátory, zprávy, přednášky SPC Konzultace-integrovaní žáci, metodická doporučení SVP Řešení výchovných problémů žáků Konzultace- řešení osobnostních problémů žáků, psychiatr intervence kliničtí psychologové Konzultace- řešení osobnostních problémů žáků, Modrá kočka-adaptační kurz, Eurotopia- doučování žáků, nestátní organizace Renarkon- preventivní programy Policie ČR Přednášky pro žáky CPIV Spolupráce při preventivních programech klinický logoped Metodická doporučení pro práci s dětmi školy základní Přestupy žáků Městská policie Preventivní přednášky úřad práce Exkurze- profesionální orientace Další instituce: Slezská univerzita Opava spolupráce při realizaci preventivních programů, spolupráce při domácí přípravě žáků hraničních a žáků z odlišného sociokulturního prostředí. Zapojení školního speciálního pedagoga do DVPP absolvované vzdělávací a výcvikové akce: Zapojení do projektu Integrace na druhou, zapojení do projektu Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách, zapojení do projektu DIS, školení EDU, školení Agrese a agresivita u dětí a mládeže, školení Jak napsat správně IVP, Kulatý stůl prevence rasismu a 13

14 xenofobie na ZŠ, školení Jak vytvořit efektivní strukturu reedukační péče, teoretický seminář Legislativa a dokumenty kprevenci rizikového chování, Možnosti motivace a práce s pedagogickým týmem, Možnosti spolupráce s rodiči v pedagogické praxi, Spolupráce OSPOD a školy v praxi, Legislativa vztahující se k rizikovému chování, Krizová intervence. Volnočasové aktivity školy 20 kroužků počítačové, keramické, výtvarné, kluby mladého matematika a češtináře, logopedie, reedukace, terapeutika, angličtina, basketbal, florbal, volejbal, gymnastika, pohybové hry, jóga, ekotým, koumák,.. Spolupráce s MŠ - Pedagogičtí pracovníci připravují pro děti z MŠ představení dramatického kroužku, mateřské školy jsou zvány na projektový Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou a dílnami pro děti, žáci 9.třídy pracovali na projektových dnech v MŠ Heydukova a keramický kroužek z této mateřské školy již pravidelně probíhá v naší keramické dílně. Mateřské školy jsou pravidelně zvány na ukázkové hodiny pro budoucí prvňáčky. Úspěšný celoroční projekt Všudybýlkova dobrodružství aneb cesta za pokladem, věnovaný předškolákům, kteří se nenásilnou formou seznamovali se školním prostředím, učiteli, výukou a sebou navzájem. Zápis žáků do 1.tříd Ukázkové hodiny pro veřejnost možnost zúčastnit se výuky Rozloučení žáků 9.tříd v Loutkovém divadle doplněné o jejich vlastní program Tradiční vánoční besídka spojená se Dnem otevřených dveří a vánočními dílnami pro děti a rodiče, jejíž výtěžek je poukazován každoročně na školné indického chlapce v rámci projektu adopce na dálku projektový den Velikonoční dílny pro děti a rodiče projektový den Sběr papíru, víček z plastových lahví, kaštanů a žaludů, třídění odpadu EVVO- Týden Země Den Země - projektové vyučování spojené s výukou v přírodě na podporu environmentální výchovy Den vody Škola je zapojena do mezinárodního programu EKOŠKOLA Škola je v síti škol MRKEV Recyklohraní celoškolní projekt sběru elektroodpadu Poznáváme země EU celoškolní, celoroční projekt, završený projektovým dnem vybrané země EU 14

15 Den profesí projekt pro žáky 7. a 8. tříd, exkurze žáků do vybraných firem v okrese Opava a exkurze do Vítkovic Vydávání školního časopisu Podlavičník a v rámci mediální výchovy žáci 3. a 8. tříd přispívají také přílohou časopisu Projekt Zdravé svačinky zaměřený zejména na žáky 1. stupně, nyní ve spolupráci s projektem Ovoce do škol a mléčné výrobky Školní výlety zaměřené zejména na zdravý pohyb dětí jednodenní až třídenní Exkurze pro žáky školy zejména historicko-kulturního charakteru. Např. Osvětim, Krakov, Vělička pro žáky 8.tříd, Praha pro žáky 9.tříd, Adaptační kurzy pro žáky 6.tříd pod vedením výchovné poradkyně, speciální pedagožky a třídních učitelů EKO-pobyt pro žáky 6.tříd Spolupráce s Knihovnou Petra Bezruče knihovnické lekce Dopravní výchova průřezové téma pro všechny žáky školy, doplňované návštěvami dopravního hřiště pro žáky 4.tříd Plavecký výcvik žáků 3. a 4.tříd Bruslení žáků školy v průběhu celého školního roku Cvičení v přírodě Pravidelné třídnické hodiny tematická práce se třídami Škola v přírodě Karlov 3.třídy, týdenní pobytová akce Škola v přírodě Horní Bečva 2. třída, týdenní pobytová akce Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd a další zájemce Dolní Morava Lyžařský kurz pro žáky I.stupně Testování žáků o SCIO- Čj, M, OSP 5. a 9.třídy o MEC Evaluační nástroje Školní výkonová motivace (6.,8. ročník), Předcházení problémů v chování žáků (6., 8. ročník), Postoje žáků ke škole (6., 8. ročník), Klima školní třídy (6., 8. ročník), Společenství 1. stupně (2., 4. ročník) o CLOSE výzkum PF KU dopady časné diferenciace 5.ročník 15

16 o NIQES Čj, M, Aj 5. a 9.třídy Organizace vlastní oblastní soutěže Bajtík 7. ročník počítačové soutěže pro žáky ZŠ ve třech kategoriích Organizace vlastní oblastní soutěže Hliněná paráda keramická soutěž pro ŠD Pravidelná činnost žákovského parlamentu vedená metodičkou prevence a výchovnou poradkyní a tematicky zaměřená na řešení specifických problémů žáků a tříd, zlepšení školního klimatu aj. Pravidelná činnost zástupců tříd v rámci projektu Vrstevnické vztahy Organizace dílen pro rodiče a děti v rámci projektu Integrace na druhou Organizace projektových odpolední v rámci projektu Integrace na druhou Vedení terapeutických skupin - výběr žáků Vedení reedukačních skupin - výběr žáků Spolupráce s Optys a Model Opava výtvarné akce a soutěže Spolupráce s SMO v oblasti veřejné služby v průběhu školního roku 3 pracovníci Pedagogické praxe studentů ze středních a vysokých škol Souhrn všech hlavních projektů školy: celoškolní projekty zejména v oblastech EVVO ( škola je v síti MRKEV a Ekoškola ) prevence rizikového chování žáků, ICT projekty, cizí jazyky, testování žáků MECOPS ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, dílny pro děti a rodiče, workshopy pro rodiče a děti - Mámo, táto, pojďte se mnou k počítači, Den profesí, Den EU, tvorba filmových dokumentů na různá témata kybergrooming, žákovské a multimediální projekty a webové prezentace, Nebezpečí kolem nás dramatizace v rámci prevence rizikového chování 16

17 projekty v rámci okresu Opava celoroční projekt Všudybýlek ( akce probíhající v lichých týdnech pro opavské předškoláky - seznámení se školními aktivitami apod.) spolupráce s MŠ ( zejména Heydukova, ale také Vaníčkova a 17.listopadu - akce našich žáků pro děti z MŠ, keramická dílna k dispozici MŠ Heydukova, dramatizace pohádek,...) regionální počítačová soutěž Bajtík regionální soutěž Hliněná paráda pro ŠD projekty v rámci spolupráce s jinými organizacemi Renarkon Jeden svět na školách Elim SVČ AREKA Knihovna P.Bezruče Obecní dům Optys MODEL Úřad práce Domovy důchodců...(další část XIV.) projekty v rámci dotace EU Otvíráme bránu jazyků Integrace na druhou Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů MSK Vrstevnické vztahy Evropská akce v oblasti drog Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Dějepis v 21.století EU peníze školám Akce ŠD 4 zájmové kroužky keramický, výtvarný, gymnastika a pohybové hry Pravidelné výtvarné akce pro děti a rodiče Den otevřených dveří keramické dílny 17

18 Organizace dne otevřených dveří a vánočních a velikonočních dílen Účast v soutěžích školních družin viz soutěže Celoroční sběr víček z PET lahví Cesta za pokladem Vlaštovkové odpoledne Mikulášská laťka Pexesový turnaj Jarní tvoření, malování vajíček Hliněná paráda Dětský den Malování na asfalt Pěvecká soutěž Koloběžkové závody Družinová superstar Karneval Pyžamový bál Kloboukový bál Hadrový bál Taneční odpoledne Turnaj v Člověče, nezlob se Návštěva filmových představení Sportovní odpoledne Návštěva hasičů, ukázka výcviku policejních psů, návštěva psího útulku Exkurze, vycházky a sobotní výlety b) Účast na dalších akcích Škola se pravidelně účastnila soutěží, exkurzí, besed, přednášek, koncertů, divadelních představení a dalších akcí v rámci celého regionu Vánoce na zemědělské škole - exkurze Vánoční lidové zvykosloví Loutkové divadlo Spolupráce s KVIC Nový Jičín organizace školení DVPP Chemie na Slezsko-ostravském hradě Vítání prvňáčků SMO, Slezské divadlo Sběr kaštanů a žaludů Sběr zátek PET lahví Radamok Ostrava Knihovnické lekce v knihovně P. Bezruče Spolupráce s knižním nakladatelstvím Albatros a Fragment Akce Zdravé zuby 1. stupeň Divadelní představení Slezské divadlo, Loutkové divadlo Opava a Ostrava výběr vhodných představení pro školy Koncerty - Minorit, kino Mír Filmová představení kino Mír 18

19 Výstavy mláďata, výtvarné výstavy Vzdělávací akce přednášky - Planetárium Ostrava, ZOO Ostrava, Slezské muzeum, zámky Raduň a Hradec nad Moravicí, Památník Ostravské operace, Památník P.Bezruče, Obecní dům Den Země akce SMO, SVČ, Areka Den bez aut Den stromů akce SMO Den dětí akce MMO, SVČ Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií trestní odpovědnost, mládež a přestupky, činnost policie Spolupráce s Optys v Opavě výtvarné akce, kurzy a soutěže Centrum primární prevence Renarkon Draví ptáci beseda s chovateli, ukázky výcviku Sportovní akce v lanových centrech IPS Úřad práce žáci 9.tříd Hasík beseda o prevenci vzniku požáru a chování v případě vzniku požáru Muzeum Chotěbuz, Hornické muzeum Help3 poruchy příjmu potravy Slezské gymnázium Spolupráce se středními školami účast na jejich akcích a soutěžích Kurz dramatické výchovy SVČ žáci 9.tříd Informa Družstvo učitelů účast v kantorské lize - volejbal c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou Spolupráce s Ostravskou univerzitou v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v ČR SR v příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj. 19

20 d) Účast na olympiádách a soutěžích Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2011/2012 umístění Název soutěže v okresním kole (nebo oblastním) v krajském kole v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole Soutěže typu A A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z9-5.místo, Z6-16.místo Z9 - úspěšný řešitel A3) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA D - 5. místo a 7. místo 23. místo A4) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA C a 15.místo, D a 29.místo A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH I. kat. - 5.místo, II.kat. - JAZYCÍCH 4.místo A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE I.kat místo A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 3. místo 23. místo A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA A13) PYTHAGORIÁDA A19) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ A30) FINANČNÍ GRAMOTNOST A10)MATEMATICKÝ KLOKAN Soutěže typu B ZOA místo,- ZOB místo, ZOC - 2. místo 5r místo, 7r. - 2.místo, 8r - 5.místo 3. místo účast v okresním kole 1.místo a 1.místo (Cvrček a Kadet) 8. místo 1.místo B6) BOBŘÍK informatiky účast v celostátním kole B8) MLADÝ DEMOSTHENES 1. místo a 1.místo účast v krajském kole B9) LOGICKÁ OLYMPIÁDA postup do KK 13. místo B54) SAPERE - VĚDĚT JAK ŽÍT B56) ZELENÉ PODNIKÁNÍ 2.místo cena za nejekologičtější projekt Soutěže typu C C16) ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 3.místo Další soutěže vyhlašované AŠSK B42) VOLEJBAL dívky - 4.místo B46) FLORBAL B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2011 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 22.9.2011 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Opava 7. 10. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 2012 V Opavě 3. října 2012 ředitel školy Mgr. Michal Vitásek 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Opavě dne 1. 9. 2011 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2009 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 6.10.2009 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o škole...

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 V Opavě dne 1. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 V Opavě dne 1. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více