NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ"

Transkript

1 NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015

2 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií, o.p.s. Dovolte mi, abych Vám ve stručnosti představil naši instituci. Ústav profesních studií je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2013 a je zaměřena na výuku postgraduálních studijních programů MBA a LL.M., které jsou akreditovány ve Velké Británii. Postgraduální výuka probíhá v mnoha oborech a máme absolventy jak ve studijních programech MBA, tak i LL.M. Kromě postgraduálního studia Ústav realizuje i vzdělávání úředníků ÚSC, nabízí své služby vzdělávacího charakteru také firemním zákazníkům a široké veřejnosti. Jsme institucí akreditovanou MV ČR pro vzdělávání úředníků ÚSC. Sídlo Ústavu profesních studií, o.p.s. je přímo v centru Ostravy Purkyňova 6. Učebny jsou situovány na adrese 28. Října 150, Ostrava. Vzdělávací kurzy však realizujeme také přímo v sídlech úřadů, aby byly kurzy pro účastníky co nejdostupnější. Za kolektiv zaměstnanců naší instituce si Vám dovoluji poděkovat za projevenou důvěru při využití našich vzdělávacích služeb. Budeme se těšit na vzájemnou spolupráci. Mgr. JUDr. Petr Macháč, LL.M. ředitel Ústav profesních studií, o.p.s. 2

3 Seznam kurzů Nový občanský zákoník... 7 Nový občanský zákoník pro praxi... 8 Služební zákon a jeho aplikace v praxi... 9 Odpovědnost úředníků obcí a krajů za škodu při výkonu veřejné moci a v pracovněprávních vztazích Střet zájmů, nesprávný úřední postup a jeho rizika, odpovědnost za škodu v činnosti obcí a krajů Diskriminace, antidiskriminace a právní prostředky ochrany Pracovněprávní vztahy v podmínkách školství Zákoník práce a jeho aplikace ve školství Pracovní právo v roce Veřejná správa České republiky Státní správa a samospráva Právo na informace ve veřejné správě Právo na informace a ochrana osobních údajů Současné obecní zřízení Veřejná správa pro členy zastupitelstev měst, obcí a jejich orgánů Úředník obce znalosti a dovednosti úředníka obce či města Prevence proti korupci Prevence proti korupci ve veřejné správě a a základní protikorupční právní nástroje Živnostenský zákon v praxi živnostenských úřadů Veřejné zakázky a jejich zadávání Zákon o obcích po novelizaci a jeho vztah ke správnímu řádu Náprava vadných aktů správního orgánu Vyřizování stížností a petic Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí Finanční právo Jednání s klientem a obrana proti nátlaku pro úředníky územních samosprávných celků Řešení konfliktů s klientem Efektivní využívání neverbality při práci úředníků územních samosprávných celků

4 Překonávání bariér v komunikaci Leadership Personální práce v činnosti vedoucího odboru a oddělení městského úřadu Etiketa při komunikaci Time management Motivace, hodnocení zaměstnanců a zpětná vazba Jednání a komunikace s problémovým klientem Prevence a zvládání stresových situací a syndromu vyhoření se zaměřením na praktické tréninky Jednání s problémovým klientem se zaměřením na praktické tréninky Prezentační dovednosti a pravidla vystupování na veřejnosti Prezentační dovednosti a techniky Komunikace v telefonním styku Etiketa a společenské chování, reprezentace, diplomatický protokol na úřadě Etiketa a norma v písemném styku Komunikační dovednosti úředníků ÚSC a současný český pravopis Tvorba úředních písemností stylizace a gramatická správnost Kurz korespondence pro ÚSC

5 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K REALIZACI KURZŮ - Nabídka katalogu bude průběžně aktualizována a doplňována o nové programy, které budou zveřejňovány na webových stránkách - Výuka probíhá klasickou metodou formou přednášky s prezentací, za použití dataprojektoru, flipchartu a tabule. - Jednotlivé semináře probíhají v učebnách Ústavu (adresa Moravská Ostrava, 28. Října 150) nebo v případě vyššího počtu posluchačů či požadavku konkrétního úřadu lze po dohodě realizovat přímo v sídle úřadu. - Závaznou přihlášku je možné poslat em na adresu nebo vyplněný formulář (viz str. 46) na adresu Ústav profesních studií, o.p.s, Purkyňova 6, Ostrava, Je možné se přihlásit i telefonicky na č Realizujeme jak otevřené semináře, tak hlavně semináře uzavřené - určené přímo pro Váš úřad - Součástí ceny každého semináře je bohaté občerstvení a studijní materiály. Otevřené semináře: - V případě změny termínu semináře nebo při zrušení semináře pro nedostatek přihlášených posluchačů budou účastníci informováni em 3 dny před termínem konání. - Kurz bude hrazen účastníkem na místě nebo fakturován zaměstnavateli po ukončení akce. - Cena semináře je součástí nabídky a bude zaslána společně s termíny konání kurzů zaměstnavateli a také zveřejněna na webových stránkách - V případě požadavku na ubytování prosím nahlaste tuto skutečnost předem v přihlášce. Cena ubytování bude součástí faktury. KONTAKTNÍ ÚDAJE: Mgr. Michaela Křížáková, Tel

6 Seznam lektorů JUDr. Jaromír Richter OSVČ, advokát, lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu, pedagog OPF Slezská Univerzita a pedagog Vysoké školy sociálně správní JUDr. Miroslav Kubánek, Městský úřad Pelhřimov, odbor kancelář starosty a tajemníka Mgr. Pavel Herman - předseda a místopředseda expertní skupiny MMR Mgr. Milena Rosová - OSVČ, Slezská univerzita Opava pedagog Mgr. Marta Pavelcová - OSVČ, Ostravská univerzita- pedagog, Psychologické poradenství, diagnostika Mgr. Petr Křížák, LL.M. - OSVČ, advokát a zapsaný mediátor Mgr. Jiří Moskala, MPA - tajemník Městského úřadu Studénka, externí lektor JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, vedoucí katedry práva Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D. Ostravská univerzita PF pedagog Ing. Jana Prokopová pedagog, Obchodní akademie 6

7 Nový občanský zákoník Rozsah: 4 kurzy každý kurz Téma Nový občanský zákoník je rozděleno na 4 na sobě nezávislé kurzy, kdy si účastník může zvolit variantu dle svých potřeb (A Nový občanský zákoník obecná část, B Nový občanský zákoník relativní majetková práva, C Nový občanský zákoník absolutní majetková práva, D Nový občanský zákoník rodinné právo a dědické právo). Každá z těchto variant je vyučována v 8 - hodinovém bloku. - Semináře jsou zaměřeny na problematiku nového občanského zákoníku. Každá z variant (A, B, C, D) seznamuje účastníky s určitou částí nového kodexu. Cílem je seznámení účastníků s novou právní úpravou, srovnání změn, osvětlení nové terminologie. - Cílem semináře A Nový občanský zákoník obecná část je seznámit se základními instituty a pojmy nové komplexní úpravy soukromého práva a jejich uplatnění v reálné praxi. - Cílem semináře B Nový občanský zákoník relativní majetková práva je seznámit posluchače s novou právní úpravou závazkového práva, s jeho obsahem a předmětem, i s procesem uzavírání závazků (smluv), jejich změn, zajištění a zániku. - Smyslem a cílem semináře C - Nový občanský zákoník absolutní majetková práva je vymezit všechny zásadní změny, k nimž došlo v důsledku přijetí nového občanského zákoníku, vymezení vztahu nové právní úpravy k ostatním částem občanského zákoníku a jiným právním předpisům. - Seminář D Nový občanský zákoník rodinné právo a dědické právo je zaměřen jednak na samostatnou část nového občanského zákoníku, kterou je rodinné právo a jednak na dílčí část absolutních majetkových práv, tj. dědické právo. Cílem je vymezit subjekty, předmět a obsah obou předmětných práv a jejich aplikaci v praxi. Stav: Akreditováno MV ČR Lektoři: JUDr. Jaromír Richter Mgr. Petr Křížák, LL.M. 7

8 Nový občanský zákoník pro praxi Rozsah: 6-7 výukových hodin Cíl semináře:cílem semináře je umožnit seznámení se základními instituty nové komplexní úpravy soukromého práva, zejména praxi právnických osob. Obsah semináře: - Úvod do problematiky nového občanského zákoníku - Pozitiva a otazníky nového kodexu, charta soukromých práv, nové právní pojmy pro praxi, občanskoprávní vztah - Jednání podnikatele a jednání za podnikatele -Právní osobnost a svéprávnost fyzických a právnických osob, jednání za fyzické a právnické osoby (podnikatele) v právních vztazích, zastupování právnické osoby a opatrovnictví právnické osoby, podnikatel, závod, rodinný podnik - Právní skutečnosti, právní jednání a právní události - Výklad a forma právních jednání, soukromá a veřejná listina, relativní a absolutní, Neúčinnost právního jednání, čas jako právní skutečnost, promlčení a prekluze v podnikové praxi nově - Obecné změny a struktura věcných práv nově - Věci movité a nemovité podle nového občanského zákoníku, nabývání a zánik vlastnictví, práva a povinnosti vlastníků,držba, vlastnictví a spoluvlastnictví, přídatné spoluvlastnictví, stavba a právo stavby, služebnosti, reálná břemena, zástavní a zadržovací právo - Smlouvy a jiná závazková práva - Relativní práva, smluvní vztah, obsah, forma a účinky (závaznost) smluv, proces uzavírání smluv, změny smluvních ujednání, zajištění závazků, rozbor obsahu Lektor: JUDr. Jaromír Richter 8

9 Služební zákon a jeho aplikace v praxi Rozsah: 6-8 hodin Obsahová náplň : - Úvod do problematiky a vymezení pojmů - Otazníky nové právní úpravy, pozitivní a negativní vymezení předmětu právní úpravy, správní a služební úřad, státní zaměstnanci a jejich označení, požadavky kladené na státní zaměstnance, služební orgány atd. - Služební poměr - Doba trvání služebního poměru, požadavky pro přijetí do služebního poměru, vznik služebního poměru, zařazení na služební místo, jmenování na služební místo, služební slib a překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby, změny a skončení služebního poměru - Práva a povinnosti státních zaměstnanců - Rozsah práv a povinností a jejich omezení, kárná odpovědnost, kárná opatření a kárné řízení - Podmínky výkonu služby - Služební doba a její rozvržení, pohotovost, přesčas, práce v noci, dovolená, služební volno, překážky ve službě, vzdělávání, sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby, výkon služby státních zaměstnankyň - Informování státních zaměstnanců a projednání věcí služby - Rozsah informací a projednání, odborové organizace a rady státních zaměstnanců, kolektivní dohoda - Odměňování státních zaměstnanců a organizační věci - Odměny a příplatky, osobní spis, služební průkaz, služební hodnocení a stížnost státního zaměstnance, řízení ve věcech služby Lektor: JUDr. Jaromír Richter 9

10 Odpovědnost úředníků obcí a krajů za škodu při výkonu veřejné moci a v pracovněprávních vztazích Rozsah: 6-8 hodin Cíl semináře : Smyslem a cílem semináře je přiblížit úředníkům a zaměstnancům územně samosprávných celků zásady jejich odpovědnosti za škodu, kterou zejména vydáním nezákonného rozhodnutí či v důsledku nesprávného úředního postupu při výkonu svých působnosti způsobili dotčeným osobám, jakož i zásady jejich odpovědnosti v pracovněprávních vztazích. Obsahová náplň : 1. Vymezení pojmu škoda z pohledu občanského a pracovního práva. 2. Odpovědnost státu za škodu způsobenou územním samosprávným celkem při výkonu veřejné moci a nesprávným úředním postupem. 3. Odpovědnost územně samosprávného celku za způsobenou škodu při výkonu samostatné působnosti. 4. Právo státu požadovat regresní náhradu na úředních osobách a územních samostatných celcích. 5. Nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup. 6. Způsob a rozsah náhrady škody. 7. Škoda a předcházení škodám v pracovněprávních vztazích 8. Odpovědnost zaměstnance za škodu 9. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 10. Rozsah náhrady škody v pracovněprávních vztazích. Lektor : JUDr. Jaromír Richter 10

11 Střet zájmů, nesprávný úřední postup a jeho rizika, odpovědnost za škodu v činnosti obcí a krajů Rozsah: - Vymezení pojmů (střet zájmů, neslučitelnost funkce, podjatost, nesprávný postup úřední osoby, stížnost, vznik škody a náhrada škody) a prameny právní úpravy - Veřejný funkcionář a omezení některých jeho činností podle zákona o střetu zájmů včetně oznámení (čestné prohlášení) o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích - Rozhodnutí o odpovědnosti veřejných funkcionářů, řízení o porušení odpovědnosti a zveřejnění rozhodnutí o odpovědnosti veřejného funkcionáře za střet zájmů - Vyloučení úřední osoby z projednávání a rozhodování ve správním řízení (podjatost) - Stížností proti postupu úředních osob ve správním řízení a při výkonu samostatné působnosti včetně řízení o nich - Nezákonné rozhodnutí, nesprávný úřední postup, způsob a rozsah náhrady škody v důsledku nezákonného rozhodnutí a nesprávného úředního postupu - Odpovědnost státu za škodu způsobenou územním samosprávným celkem při výkonu veřejné moci a v důsledku nesprávného úředního postupu - Odpovědnost územně samosprávného celku za způsobenou škodu při výkonu samostatné působnosti a právo státu požadovat regresní náhradu po úředních osobách územně samosprávných celků a po územních samosprávných celcích - Škoda a předcházení škodám v pracovněprávních vztazích, odpovědnost zaměstnance za škodu a odpovědnost zaměstnavatele za škodu Lektor: JUDr. Jaromír Richter 11

12 Diskriminace, antidiskriminace a právní prostředky ochrany Rozsah: 6- - Současný stav a perspektivy antidiskriminační legislativy v ČR - Mezinárodní prameny ochrany občana před diskriminaci a jejich projevy v právu ČR - Diskriminace přímá a diskriminace nepřímá - Obtěžování a sexuální obtěžování - Pronásledování, pokyny k diskriminaci a navádění k diskriminaci - Pozitivní diskriminace - Právní prostředky ochrany před diskriminaci v oblasti o osobnostních práv, o majetku a vlastnictví, o vztahu mezi manžely a v rodině. o řízení před správními orgány Lektor: JUDr. Jaromír Richter 12

13 Pracovněprávní vztahy v podmínkách školství Rozsah: 6- - Pracovněprávní vztahy a předmět úpravy zákoníku práce o Vznik pracovněprávních vztahů, závislá práce, základní zásady pracovněprávních vztahů,rovné zacházení v pracovněprávních vztazích. - Prameny pracovněprávních vztahů ve školství o Právní předpisy, kolektivní smlouvy, vnitřní předpisy a pracovní řády, pracovní řád pro zaměstnance škol - Subjekty pracovněprávních vztahů ve školství o Zaměstnanec a pedagogický pracovník, ředitel školy (školského zařízení) jako zaměstnavatel, instituce zastupující zaměstnance a jejich podíl na uzavírání vnitřních předpisů škol a školských zařízení - Pracovní poměr a dohody v současnosti o Fáze pracovního poměru, postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, jmenování a jeho specifičnost ve školství, pracovní smlouva a její náležitosti, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, agenturní zaměstnávání a školství. - Změny a zánik pracovního poměru o Nová úprava změn pracovního poměru a jeho zániku, formy zániku pracovního poměru, skončení pracovního poměru dohodou, výpovědi, okamžité skončení pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru. - Pracovní doba, její rozvržení a doba odpočinku o Pracovní doba, rozvržení pracovní doby, pružná pracovní doba, přestávky v práci, s náhradou a bez náhrady mzdy - Odborný rozvoj zaměstnanců o Prohlubování kvalifikace, zvýšení kvalifikace, kvalifikační dohoda - Ochrana osobnosti zaměstnance a majetkových práv zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích Lektor: JUDr. Jaromír Richter 13

14 Zákoník práce a jeho aplikace ve školství Rozsah: - obecné vymezení pracovního práva a jeho aplikace ve školství, - prameny pracovního práva ve školství (vztah obecného a zvláštního), - zaměstnavatel, zaměstnanci (pedagog a zaměstnanec) a odbory ve školství, - informační povinnost v pracovněprávních vztazích, - zákaz diskriminace a rovnost v pracovních podmínkách, - vznik pracovněprávních vztahů a pracovního poměru, - jmenování, odvolání a pracovněprávní postavení ředitele školy, - povinné, pravidelné a další náležitosti pracovní smlouvy, - délka pracovní doby, její rozvržení a pružná pracovní doba, - přestávky v práci a dovolená na zotavenou v podmínkách školství, - skončení pracovního poměru, - dohody o provedení a práce a o pracovní činnosti - odměňování platový systém ve školství - odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích, - práce dětí a škola Lektor: JUDr. Jaromír Richter 14

15 Pracovní právo v roce 2015 Rozsah: 6- - Pracovněprávní vztahy a účastníci pracovněprávních vztahů (zejména vymezení podmínek vzniku pracovněprávních vztahů, rozbor pojmu závislá práce a rozbor zásad pracovněprávních vztahů, postavení zaměstnance a zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích). - Postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru a neplatnost pracovněprávních úkonů (zejména informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, okruh informací, které zaměstnavatel může požadovat po budoucím zaměstnanci před vznikem pracovního poměru, podmínky které musí splňovat zaměstnanec před vznikem pracovního poměru, vstupní zdravotní prohlídka, pracovněprávní úkony, které musí být provedeny výhradně písemně) - Vznik, změna a zánik pracovního poměru pracovní smlouvou (zejména povinné, pravidelné a doplňující náležitosti pracovní smlouvy, zkušební doba, změny při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, nový postup při dočasném přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli a uzavírání konkurenčních doložek, výpovědní důvody a ochranná doba) - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (zejména navrhované změny v dohodě o provedení práce) - Pracovní doba, odpočinek v práci a čerpání dovolené - Ochrana majetkových práv zaměstnavatele a osobnostních práv zaměstnance v pracovněprávních vztazích (zejména používání informačních technologii zaměstnavatele nejen k plnění pracovních úkolů, právo zaměstnavatele kontrolovat zasílané zprávy zaměstnancům, kontrola písemností) - Náhrada škody v pracovněprávních vztazích (zejména navrhované změny při náhradě škody v důsledku pracovních úrazů a nemoci z povolání) Obsah semináře bude upřesněn na základě požadavků objednatele a legislativního vývoje zákoníku práce. Lektor: JUDr. Jaromír Richter 15

16 Veřejná správa České republiky Rozsah: - Vymezení pojmu veřejná správa - Vztah veřejné moci, státní moci a veřejné správy - Funkce, metody a formy činnosti veřejné správy - Organizace a organizační principy veřejné správy - Instituce ovlivňující a kontrolující veřejnou správu, správní dozor - Organizace územní veřejné správy - Výkon ústřední a uzemní státní správy - Výkon veřejné správy veřejnoprávními korporacemi územně samosprávnými celky Lektor: JUDr. Jaromír Richter 16

17 Státní správa a samospráva Rozsah: Vymezení pojmů veřejná moc, státní moc, veřejná správa a samospráva - Funkční a organizační pojetí veřejné správy - Historicky vývoj výkonu státní správy a samosprávy - Státní správa a samospráva ve veřejné správě - Dozor a kontrola nad výkonem státní správy a samosprávy - Ústřední a územní státní správy a její vztah k územní samosprávě - Výkon státní správy a samosprávy orgány obcí a krajů - Normotvorná působnost orgánu státní správy a samosprávy, dozor nad její zákonnosti Lektor: JUDr. Jaromír Richter 17

18 Právo na informace ve veřejné správě Rozsah: 6- - Vymezení a vztah ústavních principů publicity veřejné správy a ochrany osobnosti. Právní prameny jejich realizace. - Vymezení základních pojmů a definice povinných a oprávněných subjektů. - Informace orgánů veřejné správy poskytované zveřejněním a na žádost. Postup při poskytování informací na žádost. Odložení žádosti a rozhodnutí o neposkytnutí žádosti. Odvolání. Stížnost - Omezení práva na informace. Ochrana osobnosti a ochrana osobních údajů. Následky porušení ochrany osobních údajů. - Informační práva účastníků správního řízení, občanů obcí a krajů a osob s právním zájmem - Informační povinnost podle zákona o obcích, zákona o střetu zájmů, správního řádu, zákoníku práce a dalších právních předpisů. Lektor: JUDr. Jaromír Richter 18

19 Právo na informace a ochrana osobních údajů Rozsah: - Vztah a riziko kolize ústavních principů publicity veřejné správy a ochrany soukromí (osobnosti) - Právní reglementace práva na informace a ochrany osobnosti (osobních údajů - Vymezení základních pojmů práva na informace a ochrany osobnosti - Rozsah informační povinnosti měst a obcí podle zákona o svobodném přístupu k informacím - Ochrana osobních údajů a výjimky z této ochrany - Právo na informace zejména o podle zákona o obcích, o ve správním řízení, o podle zákona o střetu zájmů, o v pracovněprávních a obdobných vztazích zaměstnanců a funkcionářů měst a obcí. Lektor: JUDr. Jaromír Richter 19

20 Současné obecní zřízení Rozsah: - Vývoj a stav právní reglementace obecního zřízení - Obecní zřízení a nový občanský zákoník - Obecní zřízení v systému veřejné správy - Charakteristika a obsah samostatné a přenesené působnosti obce - Orgány obce, jejich vznik, složení a působnost při výkonu samostatné a přenesené působnosti - Postavení úředníka územně samosprávného celku v současné právní úpravě - Statut občana obce a práva občanů obce - Hospodaření obce - Normotvorná činnost obce - Dozor a kontrola nad činnosti obce Lektor: JUDr. Jaromír Richter 20

21 Veřejná správa pro členy zastupitelstev měst, obcí a jejich orgánů Rozsah: - postavení územně samosprávných celků ve veřejné správě ; o vymezení pojmu územně samosprávný celek, vztah územně samosprávných celků k ústředním a územním správním úřadům, vztah obcí a krajů, - obec jako veřejnoprávní korporace a její právní vymezení.; o právní subjektivita obce, majetkový, personální občanský a územní základ obce podle Ústavy a zákona o obcích, vydávání právních předpisů orgány obce, - orgány obce a výkon samostatné a přenesené působnosti ; o rozbor členění orgánů obce podle jejich zřizování nebo ustavování, podle složení členů orgánů, podle působnosti, zřizování výborů zastupitelstva, komisí rady a jejich složení, - zastupitelstvo obce a členové zastupitelstva obce ; o vymezení zastupitelstva obce podle Ústavy a zákona o obcích, vznik zastupitelstva a jeho působnost, vztah zastupitelstva obce k ostatním orgánům obce, formy konání zastupitelstva obce, - uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva obce, jejich práva a povinnosti; o věcný rozbor vzniku a postavení jak uvolněných, tak neuvolněných členů zastupitelstva obce, vymezení jejich práv a povinnosti vyplývajících ze zákona o obcích, - odměňování členů zastupitelstva obce; o rozbor ustanovení zákona o obcích a prováděcích právních předpisů vztahujících se k odměňování jak uvolněných, tak neuvolněných členů zastupitelstva obce, zákoník práce a výkon veřejné funkce, - základy správního řízení a vyřizování stížností. o orgány obce jako správní orgány, jejich věcná a místní působnost ve správním řízení, vydávání formálních a neformálních správních aktů, dozor a kontrola ve správním řízení. Lektor: JUDr. Jaromír Richter 21

22 Úředník obce znalosti a dovednosti úředníka obce či města Rozsah: - Právní předpisy související s veřejnou správou. Základní právní předpisy vztahující se k výkonu práce. Zákon o obcích a zákon o úřednících. - Úřad, jako o organizaci kde pracujeme. Vnitřní členění úřadu a kompetence v úřadu. Organizační řád a pracovní řád. Vnitřní předpisy úřadu vztahující se k výkonu práce. Sociální klima v organizaci úřadu. Vnitrofiremní kultura. - Osobní personální materiály. Předávací protokoly. Pracovní smlouva. Platový výměr a další. - Práce s lidmi. Osobnost. Temperament. Charakter. Motivace a motivy chování. - Práce v týmu. Pracovní tým. Konflikty a stres. - Komunikace. Vystupování v různých rolích. Komunikace a komunikační dovednost. Umění vedení rozhovoru. Vztah s veřejností. Vlastní image úředníka. - Pracovní pozice úředníka. Jaké jsou nutné předpoklady pro výkon práce úředníka. Které faktory ovlivňují pracovní výkon. Jak poznávat sám sebe. Jak a proč se motivovat. Základní chyby v řízení pracovního času a nutnost jeho plánování. Volný čas a relaxace. Diskuse, dotazy. Lektor: Mgr. Jiří Moskala, MPA 22

23 Prevence proti korupci Rozsah: - Pojem a definice korupce, její typy, znaky, její výskyt ve společnosti, negativní dopady korupce na společnost - Střet zájmů, lobbing, podvody, úplatkářství a jiné korupční trestné činy - Indikátory korupčního chování - Skutečnosti a podmínky ve společnosti, které napomáhají výskytu korupce - Protikorupční politika ve veřejné správě a její nástroje preventivního a represivního charakteru Stav: akreditováno MV ČR. Lektor: JUDr. Jaromír Richter 23

24 Prevence proti korupci ve veřejné správě a a základní protikorupční právní nástroje Rozsah: - Pojem a znaky korupce - Dopady korupce na společnost a řešení korupce - Korupce a právní stát - Faktory napomáhající výskytu korupce - Obecné a specifické formy korupce - Instituty související s korupcí - Indikátory korupčního chování - Připravované protikorupční novely - Současné právní regulátory korupce ve veřejné správě (Institucionální, veřejné a interní kontroly výkonu VS, střet zájmů, stížnosti, podjatost, svobodný přístup k informacím, trestní odpovědnost, náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem) Lektor: JUDr. Jaromír Richter 24

25 Živnostenský zákon v praxi živnostenských úřadů Rozsah: Pracovníci živnostenských úřadů ČR 7 výukových hodin - Seznámení s novelami, kterými se změnil zákon č. 455 /1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Aplikace tohoto zákona v praxi, objasnění postupů v řízení, které mohou činit určité potíže. - Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti a jejich prokazování - Živnostenské oprávnění (vznik živnostenského oprávnění, zrušení živnostenského oprávnění) - Provozovny (druhy a označování) - Povinnosti podnikatelů a poskytovatelů služeb při provozování živnosti podle živnostenského zákona - Místní příslušnost živnostenských úřadů (podle živnostenského zákona, přestupkového zákona, správního řádu) - Přestupky a správní delikty podle živnostenského zákona (odpovědnost za správní delikt, neoprávněné podnikání) - Dočasné a příležitostné poskytování služeb na území České republiky - Případové studie z činnosti živnostenských úřadů Stav: akreditováno MV ČR Lektor: Mgr. Bohumila Páleníková 25

26 Veřejné zakázky a jejich zadávání Rozsah: - Legislativní změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí - Podmínky použití zadávacích řízení - Kvalifikace dodavatelů - Obsah zadávací dokumentace - Hodnocení nabídek - Změny smluv u veřejných zakázek - Vyřizování námitek - Řízení u ÚOHS - Zákaz plnění smlouvy - Zákaz plnění veřejných zakázek Lektor: Mgr. Pavel Herman, spoluautor zákona, MMR 26

27 Zákon o obcích po novelizaci a jeho vztah ke správnímu řádu Rozsah : - legislativní proces na úseku obecního zřízení a příčiny novely zákona o obcích zákonem č. 234/2006 Sb., obecné seznámení s historickým vývojem legislativního rámce obecního zřízení, seznámení se základními ustanoveními důvodové zprávy k zákonu č. 234/2006 Sb., ve vztahu k zákonu o obcích, - rozbor novelizovaných a navazujících částí zákona o obcích, proces přeměny obce v městys či město, posílení postavení přípravného výboru při oddělování části obce a dělení majetku obce při oddělení její části, rozšíření působnosti výboru pro národnostní menšiny, vázanost výkonu přenesené působnosti normativními akty vyšších instancí, změny v působnosti orgánů obce, odměny při skončení funkčního období, jmenování správce obce, - dozor a kontrolní činnost ministerstva vnitra a krajského úřadu, obecné vymezení pojmu dozor a kontrola, změny postupů a kompetencí na úseku dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí, vč. městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst, nová úprava kontroly výkonu samostatné a přenesené působnosti, vč. Postupu kontrolních orgánů při provádění kontroly, námitky proti protokolu o kontrole a jejich řešení, - vztah zákona o obcích a nového správního řádu, obecný rozbor vztahu zákona o obcích a správního řádu (včetně změnového zákona č. 561/2004 Sb.), orgány obcí jako subjekty správního řízení, správní řízení při oddělování části obce, ukládání pokut za správní delikty orgány obcí podle správního řádu, vyřizování stížnosti podle zásad vydaných radou obce a 175 správního řádu, úřední deska, příslušnost nadřízeného (představeného) k řešení podjatosti ve správním řízení v souvislosti ustanovením 148 zákona o obcích. Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek 27

28 Náprava vadných aktů správního orgánu Rozsah : Definice a druhy právních aktů vydávaných ÚSC - normativní právní akty - usnesení kolektivních orgánů v samostatné působnosti - soukromoprávní úkony - individuální správní akty Právní úprava tvorby právních aktů ÚSC - právní předpisy ÚSC - usnesení samosprávných orgánů - správní rozhodnutí a další úkony dle správního řádu a dalších procesních správních předpisů Požadavky zákonnosti a správnosti právních aktů - legalita - legitimita - formální správnost - věcná správnost Náprava vad - dozorová činnost - úkony kontroly - opravné prostředky do úkonů dle správních procesních předpisů - zásahy soudní moci Důsledky vad právních aktů a nesprávných úředních postupů - odpovědnost za škodu, trestněprávní odpovědnost Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek 28

29 Vyřizování stížností a petic Rozsah : 6 výukových hodin - Druhy podání k orgánům veřejné správy (zejména územním samosprávným celkům - ÚSC), seznámení s druhy podání, jejich rozdělení a identifikace - Právní předpisy související s vyřizováním stížností - Aktuální změny v právní úpravě vyřizování stížností - Postavení a úkoly jednotlivých orgánů ÚSC při vyřizování stížností - Přijímání stížností, evidence, vyřizování stížností, lhůty - Pravidla pro vyřizování stížností - Právní předpisy vztahující se k vyřizování petic - Petice a její náležitosti - Podání a vyřizování petic - Dotazy, diskuse Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek 29

30 Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí Rozsah : 6 výukových hodin - Úvod do problematiky (legislativa obecně, legislativa /novotvorba/ ve veřejné správě), seznámení s tématem - Hierarchie právních předpisů (ústavní pořádek, zákonné právní normy, podzákonné právní normy), ústavní základy obecní legislativy - Právní předpisy obcí, jejich rozdělení, rozdíly (Obecně závazné vyhlášky, nařízení) - Legislativní proces, některé zásady - Legislativně technická pravidla normotvorby obcí - Obecně závazné vyhlášky obcí (včetně příkladů a poznatků ústavního soudu) - Dozor nad obecní normotvorbou - Diskuse, dotazy Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek 30

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2015

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2015 Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha 1. pololetí 2015 Vážené dámy, vážení pánové, milí zaměstnanci veřejné správy, představujeme Vám katalog vzdělávacích aktivit Institutu pro veřejnou správu

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ Znalostmi k prosperitě Znalostmi k prosperitě ZNALOSTMI K PROSPERITĚ vzdělávací program Předkladatel projektu: Sídlo: Tyršova 106, 261 01 Příbram Adresa pro doručování korespondence pro projekt: Pražská

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás byl seminář

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více