NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ"

Transkript

1 NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015

2 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií, o.p.s. Dovolte mi, abych Vám ve stručnosti představil naši instituci. Ústav profesních studií je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2013 a je zaměřena na výuku postgraduálních studijních programů MBA a LL.M., které jsou akreditovány ve Velké Británii. Postgraduální výuka probíhá v mnoha oborech a máme absolventy jak ve studijních programech MBA, tak i LL.M. Kromě postgraduálního studia Ústav realizuje i vzdělávání úředníků ÚSC, nabízí své služby vzdělávacího charakteru také firemním zákazníkům a široké veřejnosti. Jsme institucí akreditovanou MV ČR pro vzdělávání úředníků ÚSC. Sídlo Ústavu profesních studií, o.p.s. je přímo v centru Ostravy Purkyňova 6. Učebny jsou situovány na adrese 28. Října 150, Ostrava. Vzdělávací kurzy však realizujeme také přímo v sídlech úřadů, aby byly kurzy pro účastníky co nejdostupnější. Za kolektiv zaměstnanců naší instituce si Vám dovoluji poděkovat za projevenou důvěru při využití našich vzdělávacích služeb. Budeme se těšit na vzájemnou spolupráci. Mgr. JUDr. Petr Macháč, LL.M. ředitel Ústav profesních studií, o.p.s. 2

3 Seznam kurzů Nový občanský zákoník... 7 Nový občanský zákoník pro praxi... 8 Služební zákon a jeho aplikace v praxi... 9 Odpovědnost úředníků obcí a krajů za škodu při výkonu veřejné moci a v pracovněprávních vztazích Střet zájmů, nesprávný úřední postup a jeho rizika, odpovědnost za škodu v činnosti obcí a krajů Diskriminace, antidiskriminace a právní prostředky ochrany Pracovněprávní vztahy v podmínkách školství Zákoník práce a jeho aplikace ve školství Pracovní právo v roce Veřejná správa České republiky Státní správa a samospráva Právo na informace ve veřejné správě Právo na informace a ochrana osobních údajů Současné obecní zřízení Veřejná správa pro členy zastupitelstev měst, obcí a jejich orgánů Úředník obce znalosti a dovednosti úředníka obce či města Prevence proti korupci Prevence proti korupci ve veřejné správě a a základní protikorupční právní nástroje Živnostenský zákon v praxi živnostenských úřadů Veřejné zakázky a jejich zadávání Zákon o obcích po novelizaci a jeho vztah ke správnímu řádu Náprava vadných aktů správního orgánu Vyřizování stížností a petic Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí Finanční právo Jednání s klientem a obrana proti nátlaku pro úředníky územních samosprávných celků Řešení konfliktů s klientem Efektivní využívání neverbality při práci úředníků územních samosprávných celků

4 Překonávání bariér v komunikaci Leadership Personální práce v činnosti vedoucího odboru a oddělení městského úřadu Etiketa při komunikaci Time management Motivace, hodnocení zaměstnanců a zpětná vazba Jednání a komunikace s problémovým klientem Prevence a zvládání stresových situací a syndromu vyhoření se zaměřením na praktické tréninky Jednání s problémovým klientem se zaměřením na praktické tréninky Prezentační dovednosti a pravidla vystupování na veřejnosti Prezentační dovednosti a techniky Komunikace v telefonním styku Etiketa a společenské chování, reprezentace, diplomatický protokol na úřadě Etiketa a norma v písemném styku Komunikační dovednosti úředníků ÚSC a současný český pravopis Tvorba úředních písemností stylizace a gramatická správnost Kurz korespondence pro ÚSC

5 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K REALIZACI KURZŮ - Nabídka katalogu bude průběžně aktualizována a doplňována o nové programy, které budou zveřejňovány na webových stránkách - Výuka probíhá klasickou metodou formou přednášky s prezentací, za použití dataprojektoru, flipchartu a tabule. - Jednotlivé semináře probíhají v učebnách Ústavu (adresa Moravská Ostrava, 28. Října 150) nebo v případě vyššího počtu posluchačů či požadavku konkrétního úřadu lze po dohodě realizovat přímo v sídle úřadu. - Závaznou přihlášku je možné poslat em na adresu nebo vyplněný formulář (viz str. 46) na adresu Ústav profesních studií, o.p.s, Purkyňova 6, Ostrava, Je možné se přihlásit i telefonicky na č Realizujeme jak otevřené semináře, tak hlavně semináře uzavřené - určené přímo pro Váš úřad - Součástí ceny každého semináře je bohaté občerstvení a studijní materiály. Otevřené semináře: - V případě změny termínu semináře nebo při zrušení semináře pro nedostatek přihlášených posluchačů budou účastníci informováni em 3 dny před termínem konání. - Kurz bude hrazen účastníkem na místě nebo fakturován zaměstnavateli po ukončení akce. - Cena semináře je součástí nabídky a bude zaslána společně s termíny konání kurzů zaměstnavateli a také zveřejněna na webových stránkách - V případě požadavku na ubytování prosím nahlaste tuto skutečnost předem v přihlášce. Cena ubytování bude součástí faktury. KONTAKTNÍ ÚDAJE: Mgr. Michaela Křížáková, Tel

6 Seznam lektorů JUDr. Jaromír Richter OSVČ, advokát, lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu, pedagog OPF Slezská Univerzita a pedagog Vysoké školy sociálně správní JUDr. Miroslav Kubánek, Městský úřad Pelhřimov, odbor kancelář starosty a tajemníka Mgr. Pavel Herman - předseda a místopředseda expertní skupiny MMR Mgr. Milena Rosová - OSVČ, Slezská univerzita Opava pedagog Mgr. Marta Pavelcová - OSVČ, Ostravská univerzita- pedagog, Psychologické poradenství, diagnostika Mgr. Petr Křížák, LL.M. - OSVČ, advokát a zapsaný mediátor Mgr. Jiří Moskala, MPA - tajemník Městského úřadu Studénka, externí lektor JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, vedoucí katedry práva Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D. Ostravská univerzita PF pedagog Ing. Jana Prokopová pedagog, Obchodní akademie 6

7 Nový občanský zákoník Rozsah: 4 kurzy každý kurz Téma Nový občanský zákoník je rozděleno na 4 na sobě nezávislé kurzy, kdy si účastník může zvolit variantu dle svých potřeb (A Nový občanský zákoník obecná část, B Nový občanský zákoník relativní majetková práva, C Nový občanský zákoník absolutní majetková práva, D Nový občanský zákoník rodinné právo a dědické právo). Každá z těchto variant je vyučována v 8 - hodinovém bloku. - Semináře jsou zaměřeny na problematiku nového občanského zákoníku. Každá z variant (A, B, C, D) seznamuje účastníky s určitou částí nového kodexu. Cílem je seznámení účastníků s novou právní úpravou, srovnání změn, osvětlení nové terminologie. - Cílem semináře A Nový občanský zákoník obecná část je seznámit se základními instituty a pojmy nové komplexní úpravy soukromého práva a jejich uplatnění v reálné praxi. - Cílem semináře B Nový občanský zákoník relativní majetková práva je seznámit posluchače s novou právní úpravou závazkového práva, s jeho obsahem a předmětem, i s procesem uzavírání závazků (smluv), jejich změn, zajištění a zániku. - Smyslem a cílem semináře C - Nový občanský zákoník absolutní majetková práva je vymezit všechny zásadní změny, k nimž došlo v důsledku přijetí nového občanského zákoníku, vymezení vztahu nové právní úpravy k ostatním částem občanského zákoníku a jiným právním předpisům. - Seminář D Nový občanský zákoník rodinné právo a dědické právo je zaměřen jednak na samostatnou část nového občanského zákoníku, kterou je rodinné právo a jednak na dílčí část absolutních majetkových práv, tj. dědické právo. Cílem je vymezit subjekty, předmět a obsah obou předmětných práv a jejich aplikaci v praxi. Stav: Akreditováno MV ČR Lektoři: JUDr. Jaromír Richter Mgr. Petr Křížák, LL.M. 7

8 Nový občanský zákoník pro praxi Rozsah: 6-7 výukových hodin Cíl semináře:cílem semináře je umožnit seznámení se základními instituty nové komplexní úpravy soukromého práva, zejména praxi právnických osob. Obsah semináře: - Úvod do problematiky nového občanského zákoníku - Pozitiva a otazníky nového kodexu, charta soukromých práv, nové právní pojmy pro praxi, občanskoprávní vztah - Jednání podnikatele a jednání za podnikatele -Právní osobnost a svéprávnost fyzických a právnických osob, jednání za fyzické a právnické osoby (podnikatele) v právních vztazích, zastupování právnické osoby a opatrovnictví právnické osoby, podnikatel, závod, rodinný podnik - Právní skutečnosti, právní jednání a právní události - Výklad a forma právních jednání, soukromá a veřejná listina, relativní a absolutní, Neúčinnost právního jednání, čas jako právní skutečnost, promlčení a prekluze v podnikové praxi nově - Obecné změny a struktura věcných práv nově - Věci movité a nemovité podle nového občanského zákoníku, nabývání a zánik vlastnictví, práva a povinnosti vlastníků,držba, vlastnictví a spoluvlastnictví, přídatné spoluvlastnictví, stavba a právo stavby, služebnosti, reálná břemena, zástavní a zadržovací právo - Smlouvy a jiná závazková práva - Relativní práva, smluvní vztah, obsah, forma a účinky (závaznost) smluv, proces uzavírání smluv, změny smluvních ujednání, zajištění závazků, rozbor obsahu Lektor: JUDr. Jaromír Richter 8

9 Služební zákon a jeho aplikace v praxi Rozsah: 6-8 hodin Obsahová náplň : - Úvod do problematiky a vymezení pojmů - Otazníky nové právní úpravy, pozitivní a negativní vymezení předmětu právní úpravy, správní a služební úřad, státní zaměstnanci a jejich označení, požadavky kladené na státní zaměstnance, služební orgány atd. - Služební poměr - Doba trvání služebního poměru, požadavky pro přijetí do služebního poměru, vznik služebního poměru, zařazení na služební místo, jmenování na služební místo, služební slib a překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby, změny a skončení služebního poměru - Práva a povinnosti státních zaměstnanců - Rozsah práv a povinností a jejich omezení, kárná odpovědnost, kárná opatření a kárné řízení - Podmínky výkonu služby - Služební doba a její rozvržení, pohotovost, přesčas, práce v noci, dovolená, služební volno, překážky ve službě, vzdělávání, sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby, výkon služby státních zaměstnankyň - Informování státních zaměstnanců a projednání věcí služby - Rozsah informací a projednání, odborové organizace a rady státních zaměstnanců, kolektivní dohoda - Odměňování státních zaměstnanců a organizační věci - Odměny a příplatky, osobní spis, služební průkaz, služební hodnocení a stížnost státního zaměstnance, řízení ve věcech služby Lektor: JUDr. Jaromír Richter 9

10 Odpovědnost úředníků obcí a krajů za škodu při výkonu veřejné moci a v pracovněprávních vztazích Rozsah: 6-8 hodin Cíl semináře : Smyslem a cílem semináře je přiblížit úředníkům a zaměstnancům územně samosprávných celků zásady jejich odpovědnosti za škodu, kterou zejména vydáním nezákonného rozhodnutí či v důsledku nesprávného úředního postupu při výkonu svých působnosti způsobili dotčeným osobám, jakož i zásady jejich odpovědnosti v pracovněprávních vztazích. Obsahová náplň : 1. Vymezení pojmu škoda z pohledu občanského a pracovního práva. 2. Odpovědnost státu za škodu způsobenou územním samosprávným celkem při výkonu veřejné moci a nesprávným úředním postupem. 3. Odpovědnost územně samosprávného celku za způsobenou škodu při výkonu samostatné působnosti. 4. Právo státu požadovat regresní náhradu na úředních osobách a územních samostatných celcích. 5. Nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup. 6. Způsob a rozsah náhrady škody. 7. Škoda a předcházení škodám v pracovněprávních vztazích 8. Odpovědnost zaměstnance za škodu 9. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 10. Rozsah náhrady škody v pracovněprávních vztazích. Lektor : JUDr. Jaromír Richter 10

11 Střet zájmů, nesprávný úřední postup a jeho rizika, odpovědnost za škodu v činnosti obcí a krajů Rozsah: - Vymezení pojmů (střet zájmů, neslučitelnost funkce, podjatost, nesprávný postup úřední osoby, stížnost, vznik škody a náhrada škody) a prameny právní úpravy - Veřejný funkcionář a omezení některých jeho činností podle zákona o střetu zájmů včetně oznámení (čestné prohlášení) o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích - Rozhodnutí o odpovědnosti veřejných funkcionářů, řízení o porušení odpovědnosti a zveřejnění rozhodnutí o odpovědnosti veřejného funkcionáře za střet zájmů - Vyloučení úřední osoby z projednávání a rozhodování ve správním řízení (podjatost) - Stížností proti postupu úředních osob ve správním řízení a při výkonu samostatné působnosti včetně řízení o nich - Nezákonné rozhodnutí, nesprávný úřední postup, způsob a rozsah náhrady škody v důsledku nezákonného rozhodnutí a nesprávného úředního postupu - Odpovědnost státu za škodu způsobenou územním samosprávným celkem při výkonu veřejné moci a v důsledku nesprávného úředního postupu - Odpovědnost územně samosprávného celku za způsobenou škodu při výkonu samostatné působnosti a právo státu požadovat regresní náhradu po úředních osobách územně samosprávných celků a po územních samosprávných celcích - Škoda a předcházení škodám v pracovněprávních vztazích, odpovědnost zaměstnance za škodu a odpovědnost zaměstnavatele za škodu Lektor: JUDr. Jaromír Richter 11

12 Diskriminace, antidiskriminace a právní prostředky ochrany Rozsah: 6- - Současný stav a perspektivy antidiskriminační legislativy v ČR - Mezinárodní prameny ochrany občana před diskriminaci a jejich projevy v právu ČR - Diskriminace přímá a diskriminace nepřímá - Obtěžování a sexuální obtěžování - Pronásledování, pokyny k diskriminaci a navádění k diskriminaci - Pozitivní diskriminace - Právní prostředky ochrany před diskriminaci v oblasti o osobnostních práv, o majetku a vlastnictví, o vztahu mezi manžely a v rodině. o řízení před správními orgány Lektor: JUDr. Jaromír Richter 12

13 Pracovněprávní vztahy v podmínkách školství Rozsah: 6- - Pracovněprávní vztahy a předmět úpravy zákoníku práce o Vznik pracovněprávních vztahů, závislá práce, základní zásady pracovněprávních vztahů,rovné zacházení v pracovněprávních vztazích. - Prameny pracovněprávních vztahů ve školství o Právní předpisy, kolektivní smlouvy, vnitřní předpisy a pracovní řády, pracovní řád pro zaměstnance škol - Subjekty pracovněprávních vztahů ve školství o Zaměstnanec a pedagogický pracovník, ředitel školy (školského zařízení) jako zaměstnavatel, instituce zastupující zaměstnance a jejich podíl na uzavírání vnitřních předpisů škol a školských zařízení - Pracovní poměr a dohody v současnosti o Fáze pracovního poměru, postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, jmenování a jeho specifičnost ve školství, pracovní smlouva a její náležitosti, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, agenturní zaměstnávání a školství. - Změny a zánik pracovního poměru o Nová úprava změn pracovního poměru a jeho zániku, formy zániku pracovního poměru, skončení pracovního poměru dohodou, výpovědi, okamžité skončení pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru. - Pracovní doba, její rozvržení a doba odpočinku o Pracovní doba, rozvržení pracovní doby, pružná pracovní doba, přestávky v práci, s náhradou a bez náhrady mzdy - Odborný rozvoj zaměstnanců o Prohlubování kvalifikace, zvýšení kvalifikace, kvalifikační dohoda - Ochrana osobnosti zaměstnance a majetkových práv zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích Lektor: JUDr. Jaromír Richter 13

14 Zákoník práce a jeho aplikace ve školství Rozsah: - obecné vymezení pracovního práva a jeho aplikace ve školství, - prameny pracovního práva ve školství (vztah obecného a zvláštního), - zaměstnavatel, zaměstnanci (pedagog a zaměstnanec) a odbory ve školství, - informační povinnost v pracovněprávních vztazích, - zákaz diskriminace a rovnost v pracovních podmínkách, - vznik pracovněprávních vztahů a pracovního poměru, - jmenování, odvolání a pracovněprávní postavení ředitele školy, - povinné, pravidelné a další náležitosti pracovní smlouvy, - délka pracovní doby, její rozvržení a pružná pracovní doba, - přestávky v práci a dovolená na zotavenou v podmínkách školství, - skončení pracovního poměru, - dohody o provedení a práce a o pracovní činnosti - odměňování platový systém ve školství - odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích, - práce dětí a škola Lektor: JUDr. Jaromír Richter 14

15 Pracovní právo v roce 2015 Rozsah: 6- - Pracovněprávní vztahy a účastníci pracovněprávních vztahů (zejména vymezení podmínek vzniku pracovněprávních vztahů, rozbor pojmu závislá práce a rozbor zásad pracovněprávních vztahů, postavení zaměstnance a zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích). - Postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru a neplatnost pracovněprávních úkonů (zejména informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, okruh informací, které zaměstnavatel může požadovat po budoucím zaměstnanci před vznikem pracovního poměru, podmínky které musí splňovat zaměstnanec před vznikem pracovního poměru, vstupní zdravotní prohlídka, pracovněprávní úkony, které musí být provedeny výhradně písemně) - Vznik, změna a zánik pracovního poměru pracovní smlouvou (zejména povinné, pravidelné a doplňující náležitosti pracovní smlouvy, zkušební doba, změny při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, nový postup při dočasném přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli a uzavírání konkurenčních doložek, výpovědní důvody a ochranná doba) - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (zejména navrhované změny v dohodě o provedení práce) - Pracovní doba, odpočinek v práci a čerpání dovolené - Ochrana majetkových práv zaměstnavatele a osobnostních práv zaměstnance v pracovněprávních vztazích (zejména používání informačních technologii zaměstnavatele nejen k plnění pracovních úkolů, právo zaměstnavatele kontrolovat zasílané zprávy zaměstnancům, kontrola písemností) - Náhrada škody v pracovněprávních vztazích (zejména navrhované změny při náhradě škody v důsledku pracovních úrazů a nemoci z povolání) Obsah semináře bude upřesněn na základě požadavků objednatele a legislativního vývoje zákoníku práce. Lektor: JUDr. Jaromír Richter 15

16 Veřejná správa České republiky Rozsah: - Vymezení pojmu veřejná správa - Vztah veřejné moci, státní moci a veřejné správy - Funkce, metody a formy činnosti veřejné správy - Organizace a organizační principy veřejné správy - Instituce ovlivňující a kontrolující veřejnou správu, správní dozor - Organizace územní veřejné správy - Výkon ústřední a uzemní státní správy - Výkon veřejné správy veřejnoprávními korporacemi územně samosprávnými celky Lektor: JUDr. Jaromír Richter 16

17 Státní správa a samospráva Rozsah: Vymezení pojmů veřejná moc, státní moc, veřejná správa a samospráva - Funkční a organizační pojetí veřejné správy - Historicky vývoj výkonu státní správy a samosprávy - Státní správa a samospráva ve veřejné správě - Dozor a kontrola nad výkonem státní správy a samosprávy - Ústřední a územní státní správy a její vztah k územní samosprávě - Výkon státní správy a samosprávy orgány obcí a krajů - Normotvorná působnost orgánu státní správy a samosprávy, dozor nad její zákonnosti Lektor: JUDr. Jaromír Richter 17

18 Právo na informace ve veřejné správě Rozsah: 6- - Vymezení a vztah ústavních principů publicity veřejné správy a ochrany osobnosti. Právní prameny jejich realizace. - Vymezení základních pojmů a definice povinných a oprávněných subjektů. - Informace orgánů veřejné správy poskytované zveřejněním a na žádost. Postup při poskytování informací na žádost. Odložení žádosti a rozhodnutí o neposkytnutí žádosti. Odvolání. Stížnost - Omezení práva na informace. Ochrana osobnosti a ochrana osobních údajů. Následky porušení ochrany osobních údajů. - Informační práva účastníků správního řízení, občanů obcí a krajů a osob s právním zájmem - Informační povinnost podle zákona o obcích, zákona o střetu zájmů, správního řádu, zákoníku práce a dalších právních předpisů. Lektor: JUDr. Jaromír Richter 18

19 Právo na informace a ochrana osobních údajů Rozsah: - Vztah a riziko kolize ústavních principů publicity veřejné správy a ochrany soukromí (osobnosti) - Právní reglementace práva na informace a ochrany osobnosti (osobních údajů - Vymezení základních pojmů práva na informace a ochrany osobnosti - Rozsah informační povinnosti měst a obcí podle zákona o svobodném přístupu k informacím - Ochrana osobních údajů a výjimky z této ochrany - Právo na informace zejména o podle zákona o obcích, o ve správním řízení, o podle zákona o střetu zájmů, o v pracovněprávních a obdobných vztazích zaměstnanců a funkcionářů měst a obcí. Lektor: JUDr. Jaromír Richter 19

20 Současné obecní zřízení Rozsah: - Vývoj a stav právní reglementace obecního zřízení - Obecní zřízení a nový občanský zákoník - Obecní zřízení v systému veřejné správy - Charakteristika a obsah samostatné a přenesené působnosti obce - Orgány obce, jejich vznik, složení a působnost při výkonu samostatné a přenesené působnosti - Postavení úředníka územně samosprávného celku v současné právní úpravě - Statut občana obce a práva občanů obce - Hospodaření obce - Normotvorná činnost obce - Dozor a kontrola nad činnosti obce Lektor: JUDr. Jaromír Richter 20

21 Veřejná správa pro členy zastupitelstev měst, obcí a jejich orgánů Rozsah: - postavení územně samosprávných celků ve veřejné správě ; o vymezení pojmu územně samosprávný celek, vztah územně samosprávných celků k ústředním a územním správním úřadům, vztah obcí a krajů, - obec jako veřejnoprávní korporace a její právní vymezení.; o právní subjektivita obce, majetkový, personální občanský a územní základ obce podle Ústavy a zákona o obcích, vydávání právních předpisů orgány obce, - orgány obce a výkon samostatné a přenesené působnosti ; o rozbor členění orgánů obce podle jejich zřizování nebo ustavování, podle složení členů orgánů, podle působnosti, zřizování výborů zastupitelstva, komisí rady a jejich složení, - zastupitelstvo obce a členové zastupitelstva obce ; o vymezení zastupitelstva obce podle Ústavy a zákona o obcích, vznik zastupitelstva a jeho působnost, vztah zastupitelstva obce k ostatním orgánům obce, formy konání zastupitelstva obce, - uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva obce, jejich práva a povinnosti; o věcný rozbor vzniku a postavení jak uvolněných, tak neuvolněných členů zastupitelstva obce, vymezení jejich práv a povinnosti vyplývajících ze zákona o obcích, - odměňování členů zastupitelstva obce; o rozbor ustanovení zákona o obcích a prováděcích právních předpisů vztahujících se k odměňování jak uvolněných, tak neuvolněných členů zastupitelstva obce, zákoník práce a výkon veřejné funkce, - základy správního řízení a vyřizování stížností. o orgány obce jako správní orgány, jejich věcná a místní působnost ve správním řízení, vydávání formálních a neformálních správních aktů, dozor a kontrola ve správním řízení. Lektor: JUDr. Jaromír Richter 21

22 Úředník obce znalosti a dovednosti úředníka obce či města Rozsah: - Právní předpisy související s veřejnou správou. Základní právní předpisy vztahující se k výkonu práce. Zákon o obcích a zákon o úřednících. - Úřad, jako o organizaci kde pracujeme. Vnitřní členění úřadu a kompetence v úřadu. Organizační řád a pracovní řád. Vnitřní předpisy úřadu vztahující se k výkonu práce. Sociální klima v organizaci úřadu. Vnitrofiremní kultura. - Osobní personální materiály. Předávací protokoly. Pracovní smlouva. Platový výměr a další. - Práce s lidmi. Osobnost. Temperament. Charakter. Motivace a motivy chování. - Práce v týmu. Pracovní tým. Konflikty a stres. - Komunikace. Vystupování v různých rolích. Komunikace a komunikační dovednost. Umění vedení rozhovoru. Vztah s veřejností. Vlastní image úředníka. - Pracovní pozice úředníka. Jaké jsou nutné předpoklady pro výkon práce úředníka. Které faktory ovlivňují pracovní výkon. Jak poznávat sám sebe. Jak a proč se motivovat. Základní chyby v řízení pracovního času a nutnost jeho plánování. Volný čas a relaxace. Diskuse, dotazy. Lektor: Mgr. Jiří Moskala, MPA 22

23 Prevence proti korupci Rozsah: - Pojem a definice korupce, její typy, znaky, její výskyt ve společnosti, negativní dopady korupce na společnost - Střet zájmů, lobbing, podvody, úplatkářství a jiné korupční trestné činy - Indikátory korupčního chování - Skutečnosti a podmínky ve společnosti, které napomáhají výskytu korupce - Protikorupční politika ve veřejné správě a její nástroje preventivního a represivního charakteru Stav: akreditováno MV ČR. Lektor: JUDr. Jaromír Richter 23

24 Prevence proti korupci ve veřejné správě a a základní protikorupční právní nástroje Rozsah: - Pojem a znaky korupce - Dopady korupce na společnost a řešení korupce - Korupce a právní stát - Faktory napomáhající výskytu korupce - Obecné a specifické formy korupce - Instituty související s korupcí - Indikátory korupčního chování - Připravované protikorupční novely - Současné právní regulátory korupce ve veřejné správě (Institucionální, veřejné a interní kontroly výkonu VS, střet zájmů, stížnosti, podjatost, svobodný přístup k informacím, trestní odpovědnost, náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem) Lektor: JUDr. Jaromír Richter 24

25 Živnostenský zákon v praxi živnostenských úřadů Rozsah: Pracovníci živnostenských úřadů ČR 7 výukových hodin - Seznámení s novelami, kterými se změnil zákon č. 455 /1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Aplikace tohoto zákona v praxi, objasnění postupů v řízení, které mohou činit určité potíže. - Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti a jejich prokazování - Živnostenské oprávnění (vznik živnostenského oprávnění, zrušení živnostenského oprávnění) - Provozovny (druhy a označování) - Povinnosti podnikatelů a poskytovatelů služeb při provozování živnosti podle živnostenského zákona - Místní příslušnost živnostenských úřadů (podle živnostenského zákona, přestupkového zákona, správního řádu) - Přestupky a správní delikty podle živnostenského zákona (odpovědnost za správní delikt, neoprávněné podnikání) - Dočasné a příležitostné poskytování služeb na území České republiky - Případové studie z činnosti živnostenských úřadů Stav: akreditováno MV ČR Lektor: Mgr. Bohumila Páleníková 25

26 Veřejné zakázky a jejich zadávání Rozsah: - Legislativní změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí - Podmínky použití zadávacích řízení - Kvalifikace dodavatelů - Obsah zadávací dokumentace - Hodnocení nabídek - Změny smluv u veřejných zakázek - Vyřizování námitek - Řízení u ÚOHS - Zákaz plnění smlouvy - Zákaz plnění veřejných zakázek Lektor: Mgr. Pavel Herman, spoluautor zákona, MMR 26

27 Zákon o obcích po novelizaci a jeho vztah ke správnímu řádu Rozsah : - legislativní proces na úseku obecního zřízení a příčiny novely zákona o obcích zákonem č. 234/2006 Sb., obecné seznámení s historickým vývojem legislativního rámce obecního zřízení, seznámení se základními ustanoveními důvodové zprávy k zákonu č. 234/2006 Sb., ve vztahu k zákonu o obcích, - rozbor novelizovaných a navazujících částí zákona o obcích, proces přeměny obce v městys či město, posílení postavení přípravného výboru při oddělování části obce a dělení majetku obce při oddělení její části, rozšíření působnosti výboru pro národnostní menšiny, vázanost výkonu přenesené působnosti normativními akty vyšších instancí, změny v působnosti orgánů obce, odměny při skončení funkčního období, jmenování správce obce, - dozor a kontrolní činnost ministerstva vnitra a krajského úřadu, obecné vymezení pojmu dozor a kontrola, změny postupů a kompetencí na úseku dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí, vč. městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst, nová úprava kontroly výkonu samostatné a přenesené působnosti, vč. Postupu kontrolních orgánů při provádění kontroly, námitky proti protokolu o kontrole a jejich řešení, - vztah zákona o obcích a nového správního řádu, obecný rozbor vztahu zákona o obcích a správního řádu (včetně změnového zákona č. 561/2004 Sb.), orgány obcí jako subjekty správního řízení, správní řízení při oddělování části obce, ukládání pokut za správní delikty orgány obcí podle správního řádu, vyřizování stížnosti podle zásad vydaných radou obce a 175 správního řádu, úřední deska, příslušnost nadřízeného (představeného) k řešení podjatosti ve správním řízení v souvislosti ustanovením 148 zákona o obcích. Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek 27

28 Náprava vadných aktů správního orgánu Rozsah : Definice a druhy právních aktů vydávaných ÚSC - normativní právní akty - usnesení kolektivních orgánů v samostatné působnosti - soukromoprávní úkony - individuální správní akty Právní úprava tvorby právních aktů ÚSC - právní předpisy ÚSC - usnesení samosprávných orgánů - správní rozhodnutí a další úkony dle správního řádu a dalších procesních správních předpisů Požadavky zákonnosti a správnosti právních aktů - legalita - legitimita - formální správnost - věcná správnost Náprava vad - dozorová činnost - úkony kontroly - opravné prostředky do úkonů dle správních procesních předpisů - zásahy soudní moci Důsledky vad právních aktů a nesprávných úředních postupů - odpovědnost za škodu, trestněprávní odpovědnost Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek 28

29 Vyřizování stížností a petic Rozsah : 6 výukových hodin - Druhy podání k orgánům veřejné správy (zejména územním samosprávným celkům - ÚSC), seznámení s druhy podání, jejich rozdělení a identifikace - Právní předpisy související s vyřizováním stížností - Aktuální změny v právní úpravě vyřizování stížností - Postavení a úkoly jednotlivých orgánů ÚSC při vyřizování stížností - Přijímání stížností, evidence, vyřizování stížností, lhůty - Pravidla pro vyřizování stížností - Právní předpisy vztahující se k vyřizování petic - Petice a její náležitosti - Podání a vyřizování petic - Dotazy, diskuse Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek 29

30 Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí Rozsah : 6 výukových hodin - Úvod do problematiky (legislativa obecně, legislativa /novotvorba/ ve veřejné správě), seznámení s tématem - Hierarchie právních předpisů (ústavní pořádek, zákonné právní normy, podzákonné právní normy), ústavní základy obecní legislativy - Právní předpisy obcí, jejich rozdělení, rozdíly (Obecně závazné vyhlášky, nařízení) - Legislativní proces, některé zásady - Legislativně technická pravidla normotvorby obcí - Obecně závazné vyhlášky obcí (včetně příkladů a poznatků ústavního soudu) - Dozor nad obecní normotvorbou - Diskuse, dotazy Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek 30

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2014 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2014 připravil Ústav profesních studií,

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Příloha č. 1 Seznam témat kurzů a požadavky na zpracování kurzů. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zajištění vzdělávání cílových skupin pro požadované okruhy vzdělávání

Příloha č. 1 Seznam témat kurzů a požadavky na zpracování kurzů. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zajištění vzdělávání cílových skupin pro požadované okruhy vzdělávání Příloha č. 1 Seznam témat kurzů a požadavky na zpracování kurzů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zajištění vzdělávání cílových skupin pro požadované okruhy vzdělávání PROJEKT - Moderní úřad-vzdělávání pro Statutární město

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Článek I. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Školní vzdělávací program Obchodní akademie Chotěboř Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. září 2011, počínaje prvním ročníkem Zpracoval: kolektiv

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015 Vážené klientky,

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy,

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2014 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2014 připravil Ústav profesních studií,

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III. Jaro Téma: Státní služba. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III. Jaro Téma: Státní služba. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III Jaro 2015 Téma: Státní služba Zápatí prezentace doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. Problematika státní služby 1) Historie státní služby 2) Ke státní službě

Více

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální Územní samospráva Obce Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Obec Základní územní

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAU7 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Osnovy správní právo:

Osnovy správní právo: Osnovy správní právo: 1. Zásady organizace veřejné správy, základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, správní věda, prameny správního práva, normy správního práva. (2 hodiny:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

Více

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od DOTAZNÍK sloužící jako zpráva o vzdělávání od 1. 1. 31. 12. 216 podle 39 zákona č. 312/22 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) 1. Název vzdělávací

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Cílová skupina: zaměstnanci MěÚ Slaný vracející se z rodičovské Cíl vzdělávacího programu: napomoci

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Vybrané právní aspekty pracovního práva

Vybrané právní aspekty pracovního práva Vybrané právní aspekty pracovního práva Mgr. Petra Koutná, advokátka Mgr. Kateřina Slušná, advokátka AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s. Zlín 27. 2. 2012 Základní principy pracovního práva Pracovní poměr

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY 2017 - ZABEZPEČENÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE V

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO POVINNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI BOZP, CELKOVÝ PŘEHLED DLE AKTUÁLNÍ

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01M1QJO Čj.: MSK 30963/2016 Sp. zn.: KON/12136/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Institut pro veřejnou správu Praha

Institut pro veřejnou správu Praha Institut pro veřejnou správu Praha Činnost Institutu v rámci projektových aktivit Mgr. Dušan Zouhar, MBA Institut pro veřejnou správu Praha státní příspěvková organizace zřízení Ministerstvem vnitra ČR

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice č. t.: 466 026 191, 466 026 329 e-mail: marcela.brothankova@pardubickykraj.cz fax : 466 026 129 Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A k účasti

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2013

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více