AKTIVITY SLEZSKÉ UNIVERZITY V OBLASTI UPLATNITELNOSTI ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITY SLEZSKÉ UNIVERZITY V OBLASTI UPLATNITELNOSTI ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE"

Transkript

1 AKTIVITY SLEZSKÉ UNIVERZITY V OBLASTI UPLATNITELNOSTI ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE Lucie Kamrádová Klíčová slova: absolventi, Slezská univerzita, vysoká škola, projekt, společenská odpovědnost firem, rozvoj Key words: graduates, Silesian University, the College, project, corporate social responsibility, developing Abstrakt Současné statistiky prokazují postupný nárůst nezaměstnanosti v oblasti vysokoškolských absolventů na trhu práce. V reakci na tento jev vzniká nespočet projektů pro podporu zaměstnanosti v této oblasti. Jedním z realizátorů těchto aktivit je také Slezská univerzita v Opavě, která v rámci rozvojového projektu Spolupráce s praxí v roce 2012 realizuje na svých fakultách řadu odborných workshopů s tématem uplatnitelnosti absolventů. Tato aktivita do jisté míry naplňuje sociální oblast společenské odpovědnosti firem, kdy se zaměstnavatelé, v tomto případě univerzita, větší či menší mírou zajímají o své zaměstnance. Z pohledu univerzity mohou být za tuto skupinu považováni také studenti. Cílem příspěvku je představit uvedený rozvojový projekt v návaznosti na nejnovější analýzu nezaměstnaných absolventů Slezské univerzity na trhu práce a představit univerzitu jako organizaci, která do jisté míry naplňuje znaky společensky odpovědné firmy. Abstract Current statistics show a gradual increase in the unemployment rate of university graduates in the labor market. In response to this phenomenon there is created a lots of projects to promote employment in this field. One of the promoters of these activities is the Silesian University in Opava, in the course of development project "Partnership" in 2012, on their faculties it implemented series of workshops and seminars with the theme of employability of graduates. This activity, to some extent, fulfills social corporate responsibility, when employers, in this case the University, in greater or lesser degree are interested in its employees. From the perspective of the University students can be considered as this group as well. The aim of this paper is to present the mentioned development project in response to the latest analysis of the Silesian University of unemployed graduates in the labor market and to introduce the University as an organization that, in some extent, meets characteristics of a socially responsible company. Úvod Rozvojové projekty jsou řešeny prostřednictvím každoročně vyhlašovaného grantového schématu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Tyto rozvojové projekty jsou určeny pro podporu projektů přesahujících oblast vědy a výzkumu. Mezi podporované oblasti v rámci těchto projektů patří například studium handicapovaných studentů, mezinárodní mobilita studentů a pracovníků vysokých škol, vzdělávání seniorů 1, 1 Rok 2012 je vyhlášen Evropskou unií jako rok Aktivního stáří a mezigenerační solidarity, což otevírá dveře pro podporu seniorů v rámci mnoha oblastí, právě i prostřednictvím vysokých škol. 121

2 rozvoj přístrojového vybavení apod. 2 Prostřednictvím těchto projektů se také Slezská univerzita v Opavě snaží, rozvinou oblast, která přesahuje oblast vědy a výzkumu, což je v tomto případě podpora absolventů, a to v rámci projektu Spolupráce s praxí. Cílem projektu je rozvíjet systém zpětné vazby studia a praxe, zejména v oblasti vytváření, uskutečňování a hodnocení profesně zaměřených studijních programů a oborů a systematicky přizpůsobovat vzdělávací činnost požadavkům zaměstnavatelů. V rámci projektu se předpokládá mimo jiné také uspořádání pěti odborných workshopů pro zástupce odborné praxe, zaměstnance a studenty Slezské univerzity. Právě tento zájem univerzity o absolventy, do jisté míry naplňuje princip sociální oblasti společensky odpovědné firmy, v tomto případě univerzity, která se větší či menší mírou zajímá o své zaměstnance, v případě univerzity i studenty. Tento článek má za cíl představit rozvojový projekt Slezské univerzity v Opavě pro rok 2012 Spolupráce s praxí, jeho podstatu a návaznost na absolventy ve vybraných oborech. Jedním z dílčích cílů je nastínit návaznost mezi univerzitami jako organizacemi, které mohou být společensky odpovědné přesto, že vysoké školy dle zákona 3 nemohou jako firmy vystupovat. Společenskou odpovědnost firem můžeme rozdělit do tří základních sfér oblasti působení. Je to sféra ekonomická, environmentální a sociální. Každá z těchto sfér má svá specifika a charakteristické rysy i oblasti působení. Ekonomická sféra (Profit) například zahrnuje aktivity v oblastech boje proti zneužívání důvěrných informací, akce proti úplatkářství a chudobě, potírání kartelových dohod, ochranu spotřebitele či dodržování etických kodexů. Sociální sféra (People) CSR obsahuje aktivity související s oblastí firemní filantropie, firemního dobrovolnictví, zaměstnanecké politiky, rovnoprávnosti žen a mužů a v neposlední řadě v oblasti angažovanosti ve prospěch místní komunity. Poslední environmentální oblast (Planet) působení CSR zahrnuje například ochranu přírodních zdrojů, investice do ekologických technologií, úspory energie či ekologickou firemní kulturu a politiku podniku. 4 Graf č. 1 Tři sféry CSR Zdroj: KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost firem. Etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi. Plzeň Rozvojové projekty [online]. MUNI Masarykova univerzita, c [cit ]. Dostupné z: 3 Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. 4 KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost firem. Etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi. 1. vyd. Plzeň s. ISBN

3 1. Absolventi na trhu práce Statut absolventa je vymezen zejména zákoníkem práce. 5 Zákon o zaměstnanosti 6 považuje absolventy za skupinu uchazečů o zaměstnání, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči. Přesto zákon o zaměstnanosti pojem absolvent přesně nedefinuje, vyčleňuje pouze uchazeče, kterým je třeba věnovat zvláštní péči. Zákoník práce se tomuto pojmu věnuje v 229, který pojednává o tom, že absolvent je zaměstnanec vstupující do pracovního poměru na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po úspěšném ukončení studia (přípravy) 2 let, přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené. Pokud například čerstvý absolvent školy zprvu nezískal práci a rozšířil řady nezaměstnaných - stal se uchazečem o zaměstnání, a nastoupí proto do pracovního poměru například až po půl roce od ukončení studia, stále bude považován za absolventa, a to po dobu dvou let. Při sjednávání pracovního poměru s absolventem není v současnosti zaměstnavatel nijak omezen. (Do 1. března 2004 platil zákaz sjednání pracovního poměru s absolventem na dobu určitou). V posledních letech se stále častěji objevuje kritika systému zaměstnávání absolventů. Jedním z největších problémů vidí absolventi v bludném kruhu praxe. Situace se zdá neřešitelnou právě pro absolventy, po kterých zaměstnavatelé žádají praxi, kterou nemají, jelikož právě dokončili studium. Právě tento problém začínají do jisté míry řešit projekty Evropského sociálního fondu, např. Pracovní praxe jako odrazový můstek, Stáže ve firmách vzdělávání praxí apod. 7 V rámci 12. ročníku virtuálního pracovního veletrhu Měsíc studentů a absolventů na Jobs.cz, průzkumy dokládají sbližování požadavků firem a očekávání mladých lidí. Přesto, že stále přetrvávají poměrně výrazné rozdíly v hodnocení připravenosti studentů VŠ na uplatnění v praxi, více než 71 % firem je spokojeno s absolventy, které přijaly v uplynulém roce. V loňském roce se v podobném duchu vyjádřilo jen 55 % společností. Nezanedbatelný je rovněž posun ve mzdových očekáváních studentů. Jejich nároky oprati loňsku klesly, plných 36 % z nich se letos spokojí se mzdou do 20 tisíc korun měsíčně. Tu jim přitom nabízí více než 47 % zaměstnavatelů, což je o dva procentní body více než vloni. Průzkumy mezi studenty a absolventa a 125 firmami dále prokázaly silnou poptávku mladých lidí po flexibilních formách zaměstnávání a výrazný zájem získat praxi formou stáží (65 %) a trainee 8 programů (52 %). Tyto formy spolupráce však umožňuje pouze 48 %, respektive 23 procent z oslovených zaměstnavatelů. Naopak více než čtyři pětiny společností studentům nabízejí možnost práce v režimu Dohody o provedení práce / Dohody o pracovní činnosti. Obliba nadnárodních společností u mladých oproti loňsku mírně poklesla, zájem pracovat pro ně však stále deklaruje 58 % studentů a absolventů. Ti mají ve stále větší oblibě ryze české společnosti (53 % oproti 46 % vloni) a poměrně znatelně roste také jejich zájem pracovat pro menší (42 %) a rodinné firmy (24 %). Soukromý sektor v preferencích dominuje se 75 %, překvapivě však vzrostl také zájem o práci ve státní správě (o bezmála 4 p. b. na 32 %). Vlastní podnikání nyní zvažuje 39 % studentů a absolventů, což je o 2 procentní body méně než před rokem. Absolventi Slezské univerzity jsou evidování v rámci Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. V tomto registru se každé pololetí eviduje přehled absolventů jednotlivých vysokých škol a jejich oborů. Slezská univerzita je součástí tohoto přehledu, v jehož rámci je tedy možné sledovat postupný vývoj 5 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 6 Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. 7 Bez praxe nenajdou práci, bez práce nezískají praxi [online] Novinky, c [cit ]. Dostupné z: 8 Trainee programy jsou pro absolventy vysokých škol, kteří nemají žádnou praxi. Mladí pracovníci se jejich prostřednictvím seznámí s firemní kulturou a vyzkoušejí si práci v několika různých odděleních. Pokud se osvědčí, získají zajímavé pracovní místo na dobu neurčitou. 123

4 zaměstnatelnosti jednotlivých absolventů v letech a otevírá se zde prostor pro postupné srovnání s vysokými školami podobného typu. Nicméně toto srovnání nepatří k hlavním cílům tohoto článku, proto bude záměrně opomenuto. Vývoj zaměstnanosti, respektive nezaměstnaných absolventů Slezské univerzity v letech 2009, 2010, 2011 má stoupající tendence. Přesto, že se na první pohled jeví, že absolventi Fakulty veřejných politik jsou na tom v rámci nezaměstnanosti nejhůře, z uvedených tabulek však bude zřejmé, že z dlouhodobého hlediska se jeví jako rizikové zaměstnatelnost absolventů Obchodně podnikatelské fakulty. I zde lze však sledovat postupné zlepšování. Níže uvedené tabulky popisují vývoj absolventů na jednotlivých fakultách, počet nezaměstnaných a počet dosud studentů. Každá část je potom vyjádřena v %. Tabulka č. 1: Přehled nezaměstnaných absolventů Slezské univerzity v roce FPF % OPF % FVP % SU Bc Mgr Dr Celkem , % Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 2: Přehled nezaměstnaných absolventů Slezské univerzity v roce FPF % OPF % FVP % SU Bc Mgr Dr Celkem % Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 3: Přehled nezaměstnaných absolventů Slezské univerzity v roce FPF % OPF % FVP % SU Bc Mgr Dr Celkem % Zdroj: Vlastní zpracování Výše uvedená data samozřejmě mohou do jisté míry sloužit jako vnitřní statistika univerzity. Registr však umožňuje všem vysokým školám, a nejen jim, porovnat své absolventy oborů s vysokými školami podobného typu a zaměření. Dle tohoto srovnání mohou organizace aktivně reagovat na situaci v oblasti zaměstnatelnosti jednotlivých absolventů a nabízí 124

5 možnost předvýběru uchazečům o vysokoškolské vzdělání. Tímto registrem vzniká provázanost mezi vysokými školami, trhem práce a uchazečem o vzdělání, který se po určité době stává absolventem. 2. Rozvojové projekty Rozvojové programy jsou vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na kalendářní rok. Cílem rozvojových programů je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru ministerstva a jeho Aktualizaci. Veřejné vysoké školy si jako předkladatelé projektů zvolí v jednotlivých programech ty priority, které jsou pro jejich vysokou školu nejdůležitější a jsou v souladu s jejich dlouhodobým záměrem a jeho aktualizací pro příslušný rok, vzájemně je vhodně propojí a umožní v rámci projektu spolupráci jejich jednotlivých součástí tak, aby přispěla k celkovému rozvoji vysoké školy. Projekty vysokých škol musejí být založeny na analýze jejich činnosti a výsledků za uplynulé období. Předkládané projekty se dělí do dvou částí centralizované a decentralizované. Centralizované projekty jsou projekty, na jejichž řešení má ministerstvo v souladu se svým dlouhodobým záměrem prioritní zájem, a proto budou financovány mimo orientační limit. Veřejné vysoké školy zde mohou předkládat pouze takové projekty, které nelze podpořit z operačních programů. Decentralizované projekty jsou integrované projekty vycházející z aktualizace dlouhodobého záměru vysoké školy, z analýzy rozvoje instituce a předkládané v rámci tzv. orientačního limitu, který vyjadřuje výši předpokládané dotace pro jednotlivé školy. 9 Od počátku roku 2012 se v rámci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy změnila metodika jednotlivých projektů. Do roku 2012 se rozvojové projekty dělily na centralizované (v rámci jedné univerzity) a decentralizované (spoluřešitelem je například jiná univerzita). Toto dělení se počátkem roku změnilo. Decentralizované rozvojové projekty byly nahrazeny projekty institucionálními. Institucionální rozvojový plán (dále jen IRP) je jedním z okruhů vyhlášených Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojových programů pro daný rok. Prostřednictvím IRP se univerzita zaváže k dosažení konkrétních cílů, které si stanoví na základě svého dlouhodobého záměru a jeho aktualizace pro daný rok. Centralizované rozvojové projekty (dále jen CRP) jsou druhým z okruhů vyhlášených Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojových programů. Jelikož pro rok 2012 již projekty vyhlášené byly, uvádím zde pro ukázku podmínky pro rok V uvedeném roce lze za univerzitu podat maximálně 3 projekty v programu 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol a maximálně 1 projekt v programu 2 - Program na podporu vzájemné spolupráce tuzemských a zahraničních vysokých škol. 10 Centralizované rozvojové projekty a institucionální rozvojové projekty a jejich finanční čerpání jednotlivých vysokých škol jsou uvedené v následujících grafech. Podklady pro tyto grafy byly získány z webových stránek Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, které výsledky čerpání každoročně zveřejňuje. 9 Věda, výzkum a rozvoj [online]. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, c2011 [cit ]. Dostupné z: 10 Centralizované rozvojové projekty [online]. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, c2012 [cit ]. Dostupné z: 125

6 Graf č. 1: Míra podpory jednotlivých VŠ v rámci CRP v roce 2012 (v tis.) Zdroj: Rozvojové projekty [online]. MUNI Masarykova univerzita, c [cit ]. Dostupné z: Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že největší objem finančních prostředků v rámci centralizovaných rozvojových projektů pojme Karlova univerzita, jež má v České republice historickou tradici, která nemůže být překonána žádnou z novějších univerzit. Dle grafu je však také zřejmé, že se na druhém místě umístila Vysoká škola báňská technická univerzita, která využívá druhý největší objem finančních prostředků. V tomto případě nemůžeme ani tak poukazovat na historickou tradici univerzity jako na technický park, který univerzita v posledních letech tak úspěšně vytváří. Třetí místo obsadilo ČVUT, kde je trend v podstatě podobný jako u VŠB báňské univerzity. Slezská univerzita se z celkového počtu dvaceti čtyř škol umístila na sedmnáctém místě, což je vzhledem k její velikosti poměrně dobré umístění. Přesto má stále ještě rezervy, které by mohla lépe využít v čerpání těchto finančních prostředků. 126

7 Graf č. 2. Míra podpory jednotlivých VŠ v rámci IRP v roce 2012 (v tis.) Zdroj: Vlastní zpracování z dat dostupných na Institucionální rozvojové projekty znázorňuje výše uvedený graf. Výsledky čerpání v rámci IRP jsou odlišné od předcházejícího grafu. Přestože Karlova univerzita je opět na prvním místě v čerpání finančních prostředků, druhé místo obsadila Masarykova univerzita v Brně. O několik příček klesla také Vysoká škola báňská technická univerzita a také Ostravská univerzita. Slezská univerzita v Opavě obsadila v rámci uvedeného grafu devatenácté místo z celkového počtu dvaceti šesti vysokých škol, které čerpají finanční prostředky z IRP. 3. Rozvojový projekt pro rok 2012 Spolupráce s praxí Cílem projektu je rozvíjet systém zpětné vazby studia a praxe, a to zejména v oblasti vytváření, uskutečňování a hodnocení profesně zaměřených studijních programů a oborů, systematicky přizpůsobovat vzdělávací činnost požadavkům zaměstnavatelů. V rámci projektu se předpokládá pořádání minimálně pěti workshopů pro zástupce odborné praxe a studenty Slezské univerzity (dva workshopy již proběhly). Nutnost vytvoření projektu je zřejmá. Jedním z prvků, které mohou významně ovlivnit kvalitu všech činností na Slezské univerzitě je zlepšení zpětné vazby z praxe a promítnutí jejích požadavků do vzdělávací, výzkumné a vědecké činnosti. V rámci projektu bylo stanoveno několik cílů. Cílem, který se univerzita zavázala dosáhnout v roce 2012, byla realizace pěti workshopů pro zástupce odborné práce, zaměstnance a studenty Slezské univerzity. Dalším z cílů je otevřít Slezskou univerzitu více spolupráci s praxí. Tento cíl, bude a je realizován v kooperaci s hospodářskou komorou, Moravskoslezským krajem, městskými územními samosprávnými celky v Moravskoslezském kraji a Úřadem práce České republiky spolu s jeho krajskou pobočkou v Moravskoslezské kraji, se kterou budou rozvíjet systém zpětné vazby vzdělávací činnosti na požadavky zaměstnavatelů a podnikatelů. Rozvíjet další mechanismy zpětné vazby ze strany 127

8 veřejnosti (odborná praxe) zejména v oblasti vytváření, uskutečňování a hodnocení profesně zaměřených studijních programů a oborů. Tyto cíle vznikly v návaznosti na dlouhodobý záměr na období , kde jsou mimo jiné také deklarovány tyto cíle. Prostřednictvím spolupráce s absolventy a jejich rozhodujícími zaměstnavateli posílit zpětnou vazbu vzdělávací činnosti na požadavky zaměstnavatelů a praxe. Prohloubit spolupráci se státní správou a samosprávnými orgány jako jedním z významných zaměstnavatelů absolventů Slezské univerzity. Dle možnosti, dané podmínkami akreditace, zvýšit míru zapojení odborníků z praxe do výuky, do tvorby studijních programů, konzultací bakalářských a diplomových prací. Výše uvedené náležitosti a cíle projektu jsou realizovány v průběhu roku Jak již bylo řečeno, několik odborných workshopů již proběhlo. Jeden z nich se uskutečnil na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné a jeden na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Na Fakultě veřejných politik byl uspořádán jeden workshop a druhý je plánován v listopadu. Jeden na veřejnosprávní problematiku, sociální politiku a legislativu, a to v rámci tří ústavů (Veřejné správy a regionální politiky, středoevropských studií a pedagogicko psychologických věd). Druhý workshop se týká odborné oblasti ošetřovatelství Kulatý stůl k problematice ošetřovatelství, který bude uspořádán při ústavu ošetřovatelství v rámci Fakulty veřejných politik. Druhý již realizovaný workshop uspořádala obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, a to na odbornou oblast vznik, změna a zánik pracovního poměru. V rámci uvedeného projektu Spolupráce s praxí byl v Ústavu veřejné správy a regionální politiky, Ústavu středoevropských studií a Ústavu pedagogicko psychologických věd uspořádán workshop k odborné oblasti Veřejnosprávní problematika, sociální politika a legislativa. V rámci tohoto tématu vystoupili tři odborníci z praxe, kteří si připravili přednášky z oblastí, které se bezprostředně týkaly absolventů oborů uvedených ústavů Fakulty veřejných politik. JUDr. Tomáš Elis (tajemník Magistrátu města Opavy). Téma vystoupení: Podmínky uplatnění absolventů vysokých škol ve veřejné správě. Mgr. Monika Macháčová (koordinátorka komunitního plánování, odbor sociálních služeb Magistrátu města Opavy). Téma vystoupení: Komunitní plánování sociálních služeb. JUDr. Jaromír Richter (Katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě. Téma vystoupení: Právní reglementace sociálního zabezpečení v ČR. Odborného workshopu se účastnilo celkem devadesát studentů a deset akademických pracovníků. Obchodně podnikatelská fakulta uspořádala workshop na odborné téma Vznik, změna a zánik pracovního poměru. Workshop se konal v Karviné. V rámci této akce přednášel JUDr. Jaromír Richter, který také přednášel na odborném workshopu konaném na Fakultě veřejných politik. Při Ústavu ošetřovatelství bude v průběhu listopadu uspořádán workshop na odbornou oblast Kulatý stůl k problematice ošetřovatelství. Workshopu se bude účastnit celkem 6 přednášejících z oslovených nemocnic, kteří budou jednat k dané problematice. 128

9 Hlavním výstupem uvedených workshopů je příprava návrhu pro spolupráci s praxí na rok 2013 a závěry z workshopů. Podklady připraví vždy kontaktní osoby za ústavy a katedry. Bohužel výstupy ještě nejsou dostupné. Závěr Cílem článku bylo představit problematiku absolventů na trhu práce a reakci Slezské univerzity na tuto aktuální situaci. Slezská univerzita se snaží aktivně reagovat na tyto problémy nejen dlouhodobými cíli, které si stanovila ve svém rozvojovém plánu, ale také projektem, který je do jisté míry podporován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Tento projekt je představen v poslední části tohoto příspěvku a navazuje na předchozí kapitoly, které samostatně, avšak okrajově, rozebírají situaci absolventů na trhu práce a rozvojové projekty v rámci podpory uvedeného ministerstva. V úvodu článku je nastíněná problematika propojena s konceptem společenské odpovědnosti firem, kterou do jisté míry naplňuje také Slezská univerzita, a to svým zájmem o studenty a absolventy. Příspěvek prezentuje současnou situaci absolventů Slezské univerzity na trhu práce a aktivní snahu univerzity o jejich zlepšení prostřednictvím institucionalizovaného rozvojového projektu pro rok 2012 Spolupráce s praxí. Autor zde prezentuje své myšlenky a názory, se kterými se nemusí každý ztotožnit a souhlasit. Literatura: [1] KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost firem. Etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi. 1. vyd. Plzeň s. ISBN [2] Rozvojové projekty [online]. MUNI Masarykova univerzita, c [cit ]. Dostupné z: [3] Věda, výzkum a rozvoj [online]. Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik, c2011 [cit ]. Dostupné z: [4] Centralizované rozvojové projekty [online]. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, c2012 [cit ]. Dostupné z: [5] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. [6] Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. [7] Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Ing. Lucie Kamrádová Asistent Ústav veřejné správy a regionální politiky Fakulta veřejných politik Slezská univerzita v Opavě Hradecká 17, Opava 129

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Jobs.cz: Spokojenost firem s absolventy výrazně vzrostla, mzdová očekávání klesají

Jobs.cz: Spokojenost firem s absolventy výrazně vzrostla, mzdová očekávání klesají Jobs.cz: Spokojenost firem s absolventy výrazně vzrostla, mzdová očekávání klesají Praha, 16. května 2012 Rozsáhlé průzkumy, které proběhly v rámci 12. ročníku virtuálního pracovního veletrhu Měsíc studentů

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 Koncepce rodinné politiky Projekt Rozvoj regionální rodinné politiky Jihomoravského

Více

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s.

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. Sektorová dohoda pro obor strojírenství Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. podpis Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji byla slavnostně podepsána dne 4. dubna 2012 na Krajském

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Aktualizace Dlouhodobého

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně

Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně 2 role podnikatelské univerzity (Entrepreneurial University) roli klasické

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Ostrava 12/2010 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Proč rekonstrukce a dostavba Hlavní důvody Do areálu bylo investováno přes

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky

Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016-2018 1 Vyhlášení programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje institucionální program

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Česká republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc červenec 2014 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji zaměřená na ekonomiku,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013 Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují směřují 17.5.2013 Karolina Houžvičková Šolcová OVVP MFF UK solcova@dekanat.mff.cuni.cz Klíčová slova prezentace: absolventi

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Představení projektu. Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová. Opava, 11. 9. 2015

Představení projektu. Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová. Opava, 11. 9. 2015 Projekt Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví, registrační číslo TD020048 je řešen s finanční podporou TA ČR Představení projektu

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2013 Karviná

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Ústecký kraj a politika zaměstnanosti Formy zajištění kvalifikované pracovní síly prostřednictvím Paktu zaměstnanosti ÚK

Ústecký kraj a politika zaměstnanosti Formy zajištění kvalifikované pracovní síly prostřednictvím Paktu zaměstnanosti ÚK Ústecký kraj a politika zaměstnanosti Formy zajištění kvalifikované pracovní síly prostřednictvím Paktu zaměstnanosti ÚK Červen 2016 Mgr. Martin Klika, MBA Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje Pakt zaměstnanosti

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Workshop SP CSR. Přednášející: ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. Organizace: Ostravská univerzita

Workshop SP CSR. Přednášející: ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. Organizace: Ostravská univerzita Workshop SP CSR j Přednášející: ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. Organizace: Ostravská univerzita Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/ Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Identifikace projektu Délka trvání projektu: 1. 8. 2012 1. 6. 2015 Projekt je financován z

Více

POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2017

POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2017 POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2017 Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Olomouci (dále též jen KrP v Olomouci ) vychází při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Zpráva červenec 2013 1 Strom se pozná po ovoci, škola podle absolventů Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Rozhodují jednotlivosti

Rozhodují jednotlivosti Rozhodují jednotlivosti Nelze vytvořit dobré profesně orientované studijní obory bez skutečné spolupráce VŠ s firmami 3.11.2016 PSP ČR Simona Weidnerová Co přináší novela vysokoškolského zákona a její

Více

Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2013

Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2013 Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2013 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené rozvojové programy pro veřejné

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ PROJEKT OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Doc. PhDr. Dagmar MASTILIAKOVÁ, PhD. RN ÚSTAV 0ŠETŘOVATELSTVÍ, FVP SU V OPAVĚ Školení akademiků

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více