AKTIVITY SLEZSKÉ UNIVERZITY V OBLASTI UPLATNITELNOSTI ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITY SLEZSKÉ UNIVERZITY V OBLASTI UPLATNITELNOSTI ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE"

Transkript

1 AKTIVITY SLEZSKÉ UNIVERZITY V OBLASTI UPLATNITELNOSTI ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE Lucie Kamrádová Klíčová slova: absolventi, Slezská univerzita, vysoká škola, projekt, společenská odpovědnost firem, rozvoj Key words: graduates, Silesian University, the College, project, corporate social responsibility, developing Abstrakt Současné statistiky prokazují postupný nárůst nezaměstnanosti v oblasti vysokoškolských absolventů na trhu práce. V reakci na tento jev vzniká nespočet projektů pro podporu zaměstnanosti v této oblasti. Jedním z realizátorů těchto aktivit je také Slezská univerzita v Opavě, která v rámci rozvojového projektu Spolupráce s praxí v roce 2012 realizuje na svých fakultách řadu odborných workshopů s tématem uplatnitelnosti absolventů. Tato aktivita do jisté míry naplňuje sociální oblast společenské odpovědnosti firem, kdy se zaměstnavatelé, v tomto případě univerzita, větší či menší mírou zajímají o své zaměstnance. Z pohledu univerzity mohou být za tuto skupinu považováni také studenti. Cílem příspěvku je představit uvedený rozvojový projekt v návaznosti na nejnovější analýzu nezaměstnaných absolventů Slezské univerzity na trhu práce a představit univerzitu jako organizaci, která do jisté míry naplňuje znaky společensky odpovědné firmy. Abstract Current statistics show a gradual increase in the unemployment rate of university graduates in the labor market. In response to this phenomenon there is created a lots of projects to promote employment in this field. One of the promoters of these activities is the Silesian University in Opava, in the course of development project "Partnership" in 2012, on their faculties it implemented series of workshops and seminars with the theme of employability of graduates. This activity, to some extent, fulfills social corporate responsibility, when employers, in this case the University, in greater or lesser degree are interested in its employees. From the perspective of the University students can be considered as this group as well. The aim of this paper is to present the mentioned development project in response to the latest analysis of the Silesian University of unemployed graduates in the labor market and to introduce the University as an organization that, in some extent, meets characteristics of a socially responsible company. Úvod Rozvojové projekty jsou řešeny prostřednictvím každoročně vyhlašovaného grantového schématu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Tyto rozvojové projekty jsou určeny pro podporu projektů přesahujících oblast vědy a výzkumu. Mezi podporované oblasti v rámci těchto projektů patří například studium handicapovaných studentů, mezinárodní mobilita studentů a pracovníků vysokých škol, vzdělávání seniorů 1, 1 Rok 2012 je vyhlášen Evropskou unií jako rok Aktivního stáří a mezigenerační solidarity, což otevírá dveře pro podporu seniorů v rámci mnoha oblastí, právě i prostřednictvím vysokých škol. 121

2 rozvoj přístrojového vybavení apod. 2 Prostřednictvím těchto projektů se také Slezská univerzita v Opavě snaží, rozvinou oblast, která přesahuje oblast vědy a výzkumu, což je v tomto případě podpora absolventů, a to v rámci projektu Spolupráce s praxí. Cílem projektu je rozvíjet systém zpětné vazby studia a praxe, zejména v oblasti vytváření, uskutečňování a hodnocení profesně zaměřených studijních programů a oborů a systematicky přizpůsobovat vzdělávací činnost požadavkům zaměstnavatelů. V rámci projektu se předpokládá mimo jiné také uspořádání pěti odborných workshopů pro zástupce odborné praxe, zaměstnance a studenty Slezské univerzity. Právě tento zájem univerzity o absolventy, do jisté míry naplňuje princip sociální oblasti společensky odpovědné firmy, v tomto případě univerzity, která se větší či menší mírou zajímá o své zaměstnance, v případě univerzity i studenty. Tento článek má za cíl představit rozvojový projekt Slezské univerzity v Opavě pro rok 2012 Spolupráce s praxí, jeho podstatu a návaznost na absolventy ve vybraných oborech. Jedním z dílčích cílů je nastínit návaznost mezi univerzitami jako organizacemi, které mohou být společensky odpovědné přesto, že vysoké školy dle zákona 3 nemohou jako firmy vystupovat. Společenskou odpovědnost firem můžeme rozdělit do tří základních sfér oblasti působení. Je to sféra ekonomická, environmentální a sociální. Každá z těchto sfér má svá specifika a charakteristické rysy i oblasti působení. Ekonomická sféra (Profit) například zahrnuje aktivity v oblastech boje proti zneužívání důvěrných informací, akce proti úplatkářství a chudobě, potírání kartelových dohod, ochranu spotřebitele či dodržování etických kodexů. Sociální sféra (People) CSR obsahuje aktivity související s oblastí firemní filantropie, firemního dobrovolnictví, zaměstnanecké politiky, rovnoprávnosti žen a mužů a v neposlední řadě v oblasti angažovanosti ve prospěch místní komunity. Poslední environmentální oblast (Planet) působení CSR zahrnuje například ochranu přírodních zdrojů, investice do ekologických technologií, úspory energie či ekologickou firemní kulturu a politiku podniku. 4 Graf č. 1 Tři sféry CSR Zdroj: KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost firem. Etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi. Plzeň Rozvojové projekty [online]. MUNI Masarykova univerzita, c [cit ]. Dostupné z: 3 Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. 4 KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost firem. Etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi. 1. vyd. Plzeň s. ISBN

3 1. Absolventi na trhu práce Statut absolventa je vymezen zejména zákoníkem práce. 5 Zákon o zaměstnanosti 6 považuje absolventy za skupinu uchazečů o zaměstnání, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči. Přesto zákon o zaměstnanosti pojem absolvent přesně nedefinuje, vyčleňuje pouze uchazeče, kterým je třeba věnovat zvláštní péči. Zákoník práce se tomuto pojmu věnuje v 229, který pojednává o tom, že absolvent je zaměstnanec vstupující do pracovního poměru na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po úspěšném ukončení studia (přípravy) 2 let, přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené. Pokud například čerstvý absolvent školy zprvu nezískal práci a rozšířil řady nezaměstnaných - stal se uchazečem o zaměstnání, a nastoupí proto do pracovního poměru například až po půl roce od ukončení studia, stále bude považován za absolventa, a to po dobu dvou let. Při sjednávání pracovního poměru s absolventem není v současnosti zaměstnavatel nijak omezen. (Do 1. března 2004 platil zákaz sjednání pracovního poměru s absolventem na dobu určitou). V posledních letech se stále častěji objevuje kritika systému zaměstnávání absolventů. Jedním z největších problémů vidí absolventi v bludném kruhu praxe. Situace se zdá neřešitelnou právě pro absolventy, po kterých zaměstnavatelé žádají praxi, kterou nemají, jelikož právě dokončili studium. Právě tento problém začínají do jisté míry řešit projekty Evropského sociálního fondu, např. Pracovní praxe jako odrazový můstek, Stáže ve firmách vzdělávání praxí apod. 7 V rámci 12. ročníku virtuálního pracovního veletrhu Měsíc studentů a absolventů na Jobs.cz, průzkumy dokládají sbližování požadavků firem a očekávání mladých lidí. Přesto, že stále přetrvávají poměrně výrazné rozdíly v hodnocení připravenosti studentů VŠ na uplatnění v praxi, více než 71 % firem je spokojeno s absolventy, které přijaly v uplynulém roce. V loňském roce se v podobném duchu vyjádřilo jen 55 % společností. Nezanedbatelný je rovněž posun ve mzdových očekáváních studentů. Jejich nároky oprati loňsku klesly, plných 36 % z nich se letos spokojí se mzdou do 20 tisíc korun měsíčně. Tu jim přitom nabízí více než 47 % zaměstnavatelů, což je o dva procentní body více než vloni. Průzkumy mezi studenty a absolventa a 125 firmami dále prokázaly silnou poptávku mladých lidí po flexibilních formách zaměstnávání a výrazný zájem získat praxi formou stáží (65 %) a trainee 8 programů (52 %). Tyto formy spolupráce však umožňuje pouze 48 %, respektive 23 procent z oslovených zaměstnavatelů. Naopak více než čtyři pětiny společností studentům nabízejí možnost práce v režimu Dohody o provedení práce / Dohody o pracovní činnosti. Obliba nadnárodních společností u mladých oproti loňsku mírně poklesla, zájem pracovat pro ně však stále deklaruje 58 % studentů a absolventů. Ti mají ve stále větší oblibě ryze české společnosti (53 % oproti 46 % vloni) a poměrně znatelně roste také jejich zájem pracovat pro menší (42 %) a rodinné firmy (24 %). Soukromý sektor v preferencích dominuje se 75 %, překvapivě však vzrostl také zájem o práci ve státní správě (o bezmála 4 p. b. na 32 %). Vlastní podnikání nyní zvažuje 39 % studentů a absolventů, což je o 2 procentní body méně než před rokem. Absolventi Slezské univerzity jsou evidování v rámci Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. V tomto registru se každé pololetí eviduje přehled absolventů jednotlivých vysokých škol a jejich oborů. Slezská univerzita je součástí tohoto přehledu, v jehož rámci je tedy možné sledovat postupný vývoj 5 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 6 Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. 7 Bez praxe nenajdou práci, bez práce nezískají praxi [online] Novinky, c [cit ]. Dostupné z: 8 Trainee programy jsou pro absolventy vysokých škol, kteří nemají žádnou praxi. Mladí pracovníci se jejich prostřednictvím seznámí s firemní kulturou a vyzkoušejí si práci v několika různých odděleních. Pokud se osvědčí, získají zajímavé pracovní místo na dobu neurčitou. 123

4 zaměstnatelnosti jednotlivých absolventů v letech a otevírá se zde prostor pro postupné srovnání s vysokými školami podobného typu. Nicméně toto srovnání nepatří k hlavním cílům tohoto článku, proto bude záměrně opomenuto. Vývoj zaměstnanosti, respektive nezaměstnaných absolventů Slezské univerzity v letech 2009, 2010, 2011 má stoupající tendence. Přesto, že se na první pohled jeví, že absolventi Fakulty veřejných politik jsou na tom v rámci nezaměstnanosti nejhůře, z uvedených tabulek však bude zřejmé, že z dlouhodobého hlediska se jeví jako rizikové zaměstnatelnost absolventů Obchodně podnikatelské fakulty. I zde lze však sledovat postupné zlepšování. Níže uvedené tabulky popisují vývoj absolventů na jednotlivých fakultách, počet nezaměstnaných a počet dosud studentů. Každá část je potom vyjádřena v %. Tabulka č. 1: Přehled nezaměstnaných absolventů Slezské univerzity v roce FPF % OPF % FVP % SU Bc Mgr Dr Celkem , % Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 2: Přehled nezaměstnaných absolventů Slezské univerzity v roce FPF % OPF % FVP % SU Bc Mgr Dr Celkem % Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 3: Přehled nezaměstnaných absolventů Slezské univerzity v roce FPF % OPF % FVP % SU Bc Mgr Dr Celkem % Zdroj: Vlastní zpracování Výše uvedená data samozřejmě mohou do jisté míry sloužit jako vnitřní statistika univerzity. Registr však umožňuje všem vysokým školám, a nejen jim, porovnat své absolventy oborů s vysokými školami podobného typu a zaměření. Dle tohoto srovnání mohou organizace aktivně reagovat na situaci v oblasti zaměstnatelnosti jednotlivých absolventů a nabízí 124

5 možnost předvýběru uchazečům o vysokoškolské vzdělání. Tímto registrem vzniká provázanost mezi vysokými školami, trhem práce a uchazečem o vzdělání, který se po určité době stává absolventem. 2. Rozvojové projekty Rozvojové programy jsou vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na kalendářní rok. Cílem rozvojových programů je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru ministerstva a jeho Aktualizaci. Veřejné vysoké školy si jako předkladatelé projektů zvolí v jednotlivých programech ty priority, které jsou pro jejich vysokou školu nejdůležitější a jsou v souladu s jejich dlouhodobým záměrem a jeho aktualizací pro příslušný rok, vzájemně je vhodně propojí a umožní v rámci projektu spolupráci jejich jednotlivých součástí tak, aby přispěla k celkovému rozvoji vysoké školy. Projekty vysokých škol musejí být založeny na analýze jejich činnosti a výsledků za uplynulé období. Předkládané projekty se dělí do dvou částí centralizované a decentralizované. Centralizované projekty jsou projekty, na jejichž řešení má ministerstvo v souladu se svým dlouhodobým záměrem prioritní zájem, a proto budou financovány mimo orientační limit. Veřejné vysoké školy zde mohou předkládat pouze takové projekty, které nelze podpořit z operačních programů. Decentralizované projekty jsou integrované projekty vycházející z aktualizace dlouhodobého záměru vysoké školy, z analýzy rozvoje instituce a předkládané v rámci tzv. orientačního limitu, který vyjadřuje výši předpokládané dotace pro jednotlivé školy. 9 Od počátku roku 2012 se v rámci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy změnila metodika jednotlivých projektů. Do roku 2012 se rozvojové projekty dělily na centralizované (v rámci jedné univerzity) a decentralizované (spoluřešitelem je například jiná univerzita). Toto dělení se počátkem roku změnilo. Decentralizované rozvojové projekty byly nahrazeny projekty institucionálními. Institucionální rozvojový plán (dále jen IRP) je jedním z okruhů vyhlášených Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojových programů pro daný rok. Prostřednictvím IRP se univerzita zaváže k dosažení konkrétních cílů, které si stanoví na základě svého dlouhodobého záměru a jeho aktualizace pro daný rok. Centralizované rozvojové projekty (dále jen CRP) jsou druhým z okruhů vyhlášených Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojových programů. Jelikož pro rok 2012 již projekty vyhlášené byly, uvádím zde pro ukázku podmínky pro rok V uvedeném roce lze za univerzitu podat maximálně 3 projekty v programu 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol a maximálně 1 projekt v programu 2 - Program na podporu vzájemné spolupráce tuzemských a zahraničních vysokých škol. 10 Centralizované rozvojové projekty a institucionální rozvojové projekty a jejich finanční čerpání jednotlivých vysokých škol jsou uvedené v následujících grafech. Podklady pro tyto grafy byly získány z webových stránek Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, které výsledky čerpání každoročně zveřejňuje. 9 Věda, výzkum a rozvoj [online]. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, c2011 [cit ]. Dostupné z: 10 Centralizované rozvojové projekty [online]. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, c2012 [cit ]. Dostupné z: 125

6 Graf č. 1: Míra podpory jednotlivých VŠ v rámci CRP v roce 2012 (v tis.) Zdroj: Rozvojové projekty [online]. MUNI Masarykova univerzita, c [cit ]. Dostupné z: Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že největší objem finančních prostředků v rámci centralizovaných rozvojových projektů pojme Karlova univerzita, jež má v České republice historickou tradici, která nemůže být překonána žádnou z novějších univerzit. Dle grafu je však také zřejmé, že se na druhém místě umístila Vysoká škola báňská technická univerzita, která využívá druhý největší objem finančních prostředků. V tomto případě nemůžeme ani tak poukazovat na historickou tradici univerzity jako na technický park, který univerzita v posledních letech tak úspěšně vytváří. Třetí místo obsadilo ČVUT, kde je trend v podstatě podobný jako u VŠB báňské univerzity. Slezská univerzita se z celkového počtu dvaceti čtyř škol umístila na sedmnáctém místě, což je vzhledem k její velikosti poměrně dobré umístění. Přesto má stále ještě rezervy, které by mohla lépe využít v čerpání těchto finančních prostředků. 126

7 Graf č. 2. Míra podpory jednotlivých VŠ v rámci IRP v roce 2012 (v tis.) Zdroj: Vlastní zpracování z dat dostupných na Institucionální rozvojové projekty znázorňuje výše uvedený graf. Výsledky čerpání v rámci IRP jsou odlišné od předcházejícího grafu. Přestože Karlova univerzita je opět na prvním místě v čerpání finančních prostředků, druhé místo obsadila Masarykova univerzita v Brně. O několik příček klesla také Vysoká škola báňská technická univerzita a také Ostravská univerzita. Slezská univerzita v Opavě obsadila v rámci uvedeného grafu devatenácté místo z celkového počtu dvaceti šesti vysokých škol, které čerpají finanční prostředky z IRP. 3. Rozvojový projekt pro rok 2012 Spolupráce s praxí Cílem projektu je rozvíjet systém zpětné vazby studia a praxe, a to zejména v oblasti vytváření, uskutečňování a hodnocení profesně zaměřených studijních programů a oborů, systematicky přizpůsobovat vzdělávací činnost požadavkům zaměstnavatelů. V rámci projektu se předpokládá pořádání minimálně pěti workshopů pro zástupce odborné praxe a studenty Slezské univerzity (dva workshopy již proběhly). Nutnost vytvoření projektu je zřejmá. Jedním z prvků, které mohou významně ovlivnit kvalitu všech činností na Slezské univerzitě je zlepšení zpětné vazby z praxe a promítnutí jejích požadavků do vzdělávací, výzkumné a vědecké činnosti. V rámci projektu bylo stanoveno několik cílů. Cílem, který se univerzita zavázala dosáhnout v roce 2012, byla realizace pěti workshopů pro zástupce odborné práce, zaměstnance a studenty Slezské univerzity. Dalším z cílů je otevřít Slezskou univerzitu více spolupráci s praxí. Tento cíl, bude a je realizován v kooperaci s hospodářskou komorou, Moravskoslezským krajem, městskými územními samosprávnými celky v Moravskoslezském kraji a Úřadem práce České republiky spolu s jeho krajskou pobočkou v Moravskoslezské kraji, se kterou budou rozvíjet systém zpětné vazby vzdělávací činnosti na požadavky zaměstnavatelů a podnikatelů. Rozvíjet další mechanismy zpětné vazby ze strany 127

8 veřejnosti (odborná praxe) zejména v oblasti vytváření, uskutečňování a hodnocení profesně zaměřených studijních programů a oborů. Tyto cíle vznikly v návaznosti na dlouhodobý záměr na období , kde jsou mimo jiné také deklarovány tyto cíle. Prostřednictvím spolupráce s absolventy a jejich rozhodujícími zaměstnavateli posílit zpětnou vazbu vzdělávací činnosti na požadavky zaměstnavatelů a praxe. Prohloubit spolupráci se státní správou a samosprávnými orgány jako jedním z významných zaměstnavatelů absolventů Slezské univerzity. Dle možnosti, dané podmínkami akreditace, zvýšit míru zapojení odborníků z praxe do výuky, do tvorby studijních programů, konzultací bakalářských a diplomových prací. Výše uvedené náležitosti a cíle projektu jsou realizovány v průběhu roku Jak již bylo řečeno, několik odborných workshopů již proběhlo. Jeden z nich se uskutečnil na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné a jeden na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Na Fakultě veřejných politik byl uspořádán jeden workshop a druhý je plánován v listopadu. Jeden na veřejnosprávní problematiku, sociální politiku a legislativu, a to v rámci tří ústavů (Veřejné správy a regionální politiky, středoevropských studií a pedagogicko psychologických věd). Druhý workshop se týká odborné oblasti ošetřovatelství Kulatý stůl k problematice ošetřovatelství, který bude uspořádán při ústavu ošetřovatelství v rámci Fakulty veřejných politik. Druhý již realizovaný workshop uspořádala obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, a to na odbornou oblast vznik, změna a zánik pracovního poměru. V rámci uvedeného projektu Spolupráce s praxí byl v Ústavu veřejné správy a regionální politiky, Ústavu středoevropských studií a Ústavu pedagogicko psychologických věd uspořádán workshop k odborné oblasti Veřejnosprávní problematika, sociální politika a legislativa. V rámci tohoto tématu vystoupili tři odborníci z praxe, kteří si připravili přednášky z oblastí, které se bezprostředně týkaly absolventů oborů uvedených ústavů Fakulty veřejných politik. JUDr. Tomáš Elis (tajemník Magistrátu města Opavy). Téma vystoupení: Podmínky uplatnění absolventů vysokých škol ve veřejné správě. Mgr. Monika Macháčová (koordinátorka komunitního plánování, odbor sociálních služeb Magistrátu města Opavy). Téma vystoupení: Komunitní plánování sociálních služeb. JUDr. Jaromír Richter (Katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě. Téma vystoupení: Právní reglementace sociálního zabezpečení v ČR. Odborného workshopu se účastnilo celkem devadesát studentů a deset akademických pracovníků. Obchodně podnikatelská fakulta uspořádala workshop na odborné téma Vznik, změna a zánik pracovního poměru. Workshop se konal v Karviné. V rámci této akce přednášel JUDr. Jaromír Richter, který také přednášel na odborném workshopu konaném na Fakultě veřejných politik. Při Ústavu ošetřovatelství bude v průběhu listopadu uspořádán workshop na odbornou oblast Kulatý stůl k problematice ošetřovatelství. Workshopu se bude účastnit celkem 6 přednášejících z oslovených nemocnic, kteří budou jednat k dané problematice. 128

9 Hlavním výstupem uvedených workshopů je příprava návrhu pro spolupráci s praxí na rok 2013 a závěry z workshopů. Podklady připraví vždy kontaktní osoby za ústavy a katedry. Bohužel výstupy ještě nejsou dostupné. Závěr Cílem článku bylo představit problematiku absolventů na trhu práce a reakci Slezské univerzity na tuto aktuální situaci. Slezská univerzita se snaží aktivně reagovat na tyto problémy nejen dlouhodobými cíli, které si stanovila ve svém rozvojovém plánu, ale také projektem, který je do jisté míry podporován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Tento projekt je představen v poslední části tohoto příspěvku a navazuje na předchozí kapitoly, které samostatně, avšak okrajově, rozebírají situaci absolventů na trhu práce a rozvojové projekty v rámci podpory uvedeného ministerstva. V úvodu článku je nastíněná problematika propojena s konceptem společenské odpovědnosti firem, kterou do jisté míry naplňuje také Slezská univerzita, a to svým zájmem o studenty a absolventy. Příspěvek prezentuje současnou situaci absolventů Slezské univerzity na trhu práce a aktivní snahu univerzity o jejich zlepšení prostřednictvím institucionalizovaného rozvojového projektu pro rok 2012 Spolupráce s praxí. Autor zde prezentuje své myšlenky a názory, se kterými se nemusí každý ztotožnit a souhlasit. Literatura: [1] KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost firem. Etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi. 1. vyd. Plzeň s. ISBN [2] Rozvojové projekty [online]. MUNI Masarykova univerzita, c [cit ]. Dostupné z: [3] Věda, výzkum a rozvoj [online]. Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik, c2011 [cit ]. Dostupné z: [4] Centralizované rozvojové projekty [online]. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, c2012 [cit ]. Dostupné z: [5] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. [6] Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. [7] Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Ing. Lucie Kamrádová Asistent Ústav veřejné správy a regionální politiky Fakulta veřejných politik Slezská univerzita v Opavě Hradecká 17, Opava 129

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 Koncepce rodinné politiky Projekt Rozvoj regionální rodinné politiky Jihomoravského

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM V KONTEXTU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM V KONTEXTU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM V KONTEXTU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Lucie Kamrádová, Jana Žáčková Klíčová slova: společenská odpovědnost firem, sociální služby, střednědobé (komunitní)

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

REALIZACE A VNÍMÁNÍ DŮLEŽITOSTI AKTIVIT SOCIÁLNÍHO PILÍŘE KONCEPTU CSR V ČESKÝCH PODNICÍCH

REALIZACE A VNÍMÁNÍ DŮLEŽITOSTI AKTIVIT SOCIÁLNÍHO PILÍŘE KONCEPTU CSR V ČESKÝCH PODNICÍCH REALIZACE A VNÍMÁNÍ DŮLEŽITOSTI AKTIVIT SOCIÁLNÍHO PILÍŘE KONCEPTU CSR V ČESKÝCH PODNICÍCH Zdenka Hofbruckerová Klíčová slova: společenská odpovědnost firem, sociální pilíř, zaměstnanci, lidský kapitál

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2015 BRNO, 29.12.2014 Aktualizace Dlouhodobého

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Příležitosti pro podniky v OP Zaměstnanost Mgr. Lenka Kaucká

Příležitosti pro podniky v OP Zaměstnanost Mgr. Lenka Kaucká Příležitosti pro podniky v OP Zaměstnanost Mgr. Lenka Kaucká Ředitelka odboru podpory projektů Úsek pro evropské fondy Ministerstvo práce a sociálních věcí Co Vám nabízí OP Zaměstnanost? Na co se zaměřuje?

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Mar4n Štorkán, ředitel mar4n.storkan@ins4tut sp.cz Prezentace projektu pro podniky 1 Fórum průmyslu a vysokých škol

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11. PROJEKT METR Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je příspěvkovou organizací Ministerstva práce

Více

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE NA DÁLKU NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ 10. Národní konference kvality ve veřejné správě Hradec Králové, 18.-19. února 2014 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Čí je odpovědnost? Whose responsibility?

Čí je odpovědnost? Whose responsibility? 09:00 18:00 konferenční prostor OKsystem a.s. Na Pankráci 125, Praha 4, 140 21 Čí je odpovědnost? Využijte unikátní příležitost se setkat jednou ročně s ostatními profesionály z bezpečnostního managementu

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více