Věc: Poptávka oslovení vybraných dodavatelů k předání nabídek na dodávku softwaru a služeb pro produkty ORACLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věc: Poptávka oslovení vybraných dodavatelů k předání nabídek na dodávku softwaru a služeb pro produkty ORACLE"

Transkript

1 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám Karviná Věc: Poptávka oslovení vybraných dodavatelů k předání nabídek na dodávku softwaru a služeb pro produkty ORACLE Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás oslovit za účelem vyhotovení nabídky na dodávku softwaru a služeb, které jsou součástí realizace projektu Modernizace studijních příležitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Registrační číslo projektu CZ / / Zadavatel Název: Právní forma: vysoká škola Plátce DPH: Ano DIČ: CZ IČ: Úřední adresa: Na Rybníčku, číslo popisné 626, číslo orientační Opava WWW: Telefon: Fax: IČO: DIČ: CZ Bank. spojení: ČSOB Ostrava č. ú /0300

2 Statutární zástupce právnické osoby: doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. Na Rybníčku 626/ Opava Kontaktní osoby: Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Filozoficko-přírodovědecká fakulta Katedra účetnictví Ústav informatiky Univerzitní náměstí 1934/3 Bezručovo nám Karviná Opava Adresy pro doručení: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav distančního vzdělávání Ústav informatiky Bc. Monika Kováčová Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Univerzitní náměstí 1934/3 Bezručovo nám Karviná Opava 2

3 2. Vymezení předmětu plnění Na základě čl Postup pro výběr dodavatele dokumentu Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (vydání č. 1 z ), vypisuje (dále jen SU) výzvu k podání nabídek na dodávku: softwaru a služeb pro produkty ORACLE. Produkty a služby budou využity pro účely výuky a praktických cvičení studentů informatických a účetních oborů. Převažující druh zakázky tvoří služby. Zakázka v rámci projektu bude realizována v průběhu roku 2007 na základě výběru podle potřeb a možností projektu. Povinností dodavatele je umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky. 3. Splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče o zakázku Předpokladem tohoto zadání je, že všechny oslovené firmy se v rámci své registrované činnosti na území České republiky zabývají poskytováním služeb spojených s předmětem plnění. Zájemce prokáže kvalifikační předpoklady oprávněním k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku - v originále nebo úředně ověřené kopii a čestným prohlášením statutárního orgánu, které naleznete v příloze číslo 1 poptávkového listu. 4. Požadavky na poptávaný software a služby poptává software (a s ním spojené licence) a služby pro produkty ORACLE. Software a podpora služeb musí odpovídat standardním požadavkům výuky v těchto oblastech: a) Zařízení a vybavení - software Aktivace ORACLE akademické iniciativy pro operační systémy Tru64UNIX, AIX a Windows. b) Odborné služby podpora ORACLE Konzultace expertů (přibližně ve 3 hodinových blocích) Témata konzultací budou upřesněna podle potřeby na základě aktuálně zpracovávané tématiky - vzhledem k našim současným potížím předmětem zájmu jsou témata zaměřená na bezpečnost, optimalizaci, administrativu, řízení transakcí a integritu dat, vývojové nástroje, zálohy, zotavení a podobně. Podpora s licencí ORACLE Standard Database Edition One Prodloužení stávající licence pro Slezskou univerzitu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné. Žádáme o nabídku týkající se prodloužení licence pro další období. 3

4 c) Služby kurzy na produkty ORACLE Kurzy vedené lektory v kategoriích: Bezpečnost a řízení identit Business inteligence a Data Warehousing Collaboration Suite Databázový server Oracle 10g E-bussines Suite Fusion Middleware Internet AS, Portal Java, XML Jazyky v databázovém prostředí Oracle 10g Oracle Communications Oracle Developer Suite Vývojové nástroje Oracle Enterprise Manager Service Oriented Architecture Kurzy na CD-ROM samostudium v kategoriích: Data Warehousing ind BI Dervelopment Tools JD Edwards EnterpriseOne JD Edwards Word Oracle Communications Oracle Detail Oracle Enterprise Manager Siebel 5. Způsob zpracování nabídky Nabídka bude zpracována v českém jazyce, kapitoly nabídky by měly být uvedeny podle následující osnovy: 1. Identifikační a kontaktní údaje uchazeče obchodní jméno společnosti, sídlo společnosti, právní forma společnosti, IČO a DIČ, plátce DPH (Ano/Ne), bankovní spojení, jednatelé společnosti, pověřená kontaktní osoba pro jednání se zadavatelem (jméno a příjmení, funkce ve firmě, kontaktní adresa, telefon, ), odkaz na WWW firmy. 4

5 2. Popis nabízené technologie její základní technické charakteristiky, výhody nasazení právě pro použití při výuce studentů, lokalizace nástroje pro ČR, odkazy a webové stránky. 3. Popis navrhovaného řešení, které splňuje požadavky na poptávané produkty grafické schéma navrhovaného řešení, možnosti rozšíření funkcionality navrženého řešení o další produkty a služby, metodika pro podporu práce s nabízenými produkty a službami, dodávaná dokumentace k produktům a službám. 4. Nabízené služby spojené s instalací a používáním produktů ORACLE instalační služby, servis a konzultační služby, školení pedagogických pracovníků. 5. Způsob licencování produktů a služeb způsob licencování, licenční podmínky, možnosti a podmínky pro využití produktů na nevýdělečnou činnost pro interní potřebu univerzity. 6. Cenová kalkulace modulárně dle popisu navrhovaného řešení a nabízených služeb, ceny uvádějte za jednotlivé položky a celkově (ceníková cena, počet ks, cena celkem, sleva, cena po slevě), DPH - ceny bez DPH a včetně DPH. 7. Reference na nabízený produkt a služby v oblasti vysokého školství 8. Obchodní podmínky způsob dodání produktu, možné termíny dodání, platební podmínky, omezení platnosti nabídky, návrh kupní smlouvy. 9. Shrnutí předmětu a způsobu plnění nabídky a ceny za předmět nabídky 10. Podpis pověřeného zástupce uchazeče. 5

6 6. Způsob zpracování nabídkové ceny Cenu uveďte v Kč v následujícím členění na oblasti: a) Zařízení a vybavení - software ORACLE akademická iniciativa pro operační systémy Tru64UNIX, AIX a Windows. b) Odborné služby podpora ORACLE Konzultace expertů (přibližně v 3 hodinových blocích) Témata konzultací budou upřesněna podle potřeby na základě aktuálně zpracovávané tématiky. Podpora s licencí ORACLE Standard Database Edition One Prodloužení stávající licence pro Slezskou univerzitu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné. Žádáme o nabídku týkající se prodloužení licence pro další období. c) Služby kurzy na produkty ORACLE Kurzy vedené lektory v kategoriích: Bezpečnost a řízení identit Business inteligence a Data Warehousing Collaboration Suite Databázový server Oracle 10g E-bussines Suite Fusion Middleware Internet AS, Portal Java, XML Jazyky v databázovém prostředí Oracle 10g Oracle Communications Oracle Developer Suite Vývojové nástroje Oracle Enterprise Manager Service Oriented Architecture Kurzy na CD-ROM samostudium v kategoriích: Data Warehousing ind BI Dervelopment Tools JD Edwards EnterpriseOne JD Edwards Word Oracle Communications Oracle Detail Oracle Enterprise Manager Siebel Nabídková cena musí být rozdělena podle jednotlivých oblastí a rovněž závěrem uvedena souhrnně. U jednotlivých nabízených komponent uveďte informativně cenovou tabulku dle termínů, popřípadě dle 6

7 počtu licencí nebo způsobu licencování pro účely kalkulace ceny v případě dalšího rozšiřování systému a poptávaných služeb. Součástí cenové nabídky uveďte: cenu za instalaci produktů, cenu za případné školení pracovníků zadavatele, cenu za doplňkové služby, např. podpora hotline, upgrade SW, případně další nabízené služby. 7. Způsob a místo plnění Zadavatel předpokládá postupný, selektivní nákup nabízeného modulárního řešení podle potřeb a možností projektu v průběhu roku Místem plnění dodávky vybraného softwaru a vybraných služeb (jako např. konzultace expertů) je Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě a Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (viz adresy pro doručení v bodě číslo 1. Zadavatel). Místo plnění dodávek školení může určit dodavatel, s omezením na území ČR. 8. Kritéria výběru Primární kritéria pro výběr vhodného dodavatele tvoří: kvalita nabízených služeb (váha 35%), kvalita realizačního týmu (váha 35%), cena řešení (váha 30%). K sekundárním kritériím pro výběr vhodného dodavatele patří: soulad možností produktů a služeb s cíli výuky a vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, reference na nabízený produkt a služby zejména v prostředí vysokých škol. 9. Způsob a termín doručení nabídky Nabídka bude podána v obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci zalepením a označena slovy: NEOTVÍRAT Projekt CZ / /0295 Nabídku zašlete: v písemné podobě poštou na výše uvedené adresy pro doručení do , 15:00 hodin, souběžně v elektronické podobě na výše uvedené ové adresy kontaktních osob. 10. Závěrečná ustanovení Případné dotazy zasílejte na kontaktní osobu zadavatele ( , dopis) nejpozději do Zadavatel si vyhrazuje právo: zrušit výběrové řízení kdykoliv, bez udání důvodu nepřijmout žádnou navrhovanou nabídku, nevracet podanou nabídku, prověřit údaje v nabídce a vyžádat si upřesnění nebo doplnění nabídky, vyloučit nabídku, která bude po obsahové a věcné stránce neúplná nebo nebude splňovat podmínky stanovené oslovením, přistoupit k dílčímu plnění zakázky. 7

8 Proti výsledku procesu výběru dodavatele není možné odvolání. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah mezi zadavatelem a uchazečem. Zadavatelem předané informace účastníkovi této výzvy jsou předmětem obchodního tajemství a zadavatel je považuje za důvěrné. Zadavatel se současně zavazuje, že bude s nabídkami zacházet jako s obchodním tajemstvím a nepředá je třetí osobě. V Karviné dne Schválil: Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. kontaktní osoba projektu Vyřizuje: Bc. Monika Kováčová administrátor projektu Přílohy: Příloha číslo1: Prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 8

9 Prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Prohlašuji tímto, že: a) zájemce není v likvidaci, b) proti uchazeči v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, c) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, d) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce, e) uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popř. bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. V dne Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 9

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Kontakty telefony: 583215518 fax: 583213935 e-mail:

Kontakty telefony: 583215518 fax: 583213935 e-mail: Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení na zajištění služeb Správa a údržba klientských počítačů, serverů, datových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více