Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.2"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.2 Číslo jednací: 560/1/2009 Platnost: od

2 Tento dodatek upravuje a doplňuje Školní vzdělávací program Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, České Budějovice, Štítného 3 včetně Dodatku č. 1 v následujících bodech. 1. Rozšíření výuky podle ŠVP ve školním roce 2009/2010 na 3. a 8. ročníky. 2. Rozšíření nabídky povinně volitelných předmětů 3. Přehled o pracovnících školy ve školním roce 2009/ Zásady vzdělávání 5. Obecné cíle vzdělávání 6. Vzdělávací nabídka školy 7. Postup při přijímání dětí a žáků k předškolnímu, základnímu, střednímu vzdělávání a zájmovému vzdělávání. 8. Formy vzdělávání 9. Individuální vzdělávací plán 10. Ukončování vzdělávání 11. Poradenské služby školy 12. Aktivity školy směřující ke zmírnění negativního dopadu sociálního znevýhodnění. Mgr. Božena Coufalová ředitelka školy razítko školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-1 -

3 ad 1) Ve školním roce 2009/2010 bude výuka podle ŠVP pro základní školu praktickou a pro základní školu při zdravotnickém zařízení realizována v 1.,2.,3., 6., 7. a 8. ročníku. Výuka ve 4.,5. a 9 ročníku podle Vzdělávacího programu zvláštní školy a Vzdělávacího programu základní školy. ad 2) Došlo k rozšíření nabídky povinně volitelných předmětů. Žáci si mohou zvolit z účast v následujících předmětech: hudební činnosti, výtvarné činnosti, sportovní činnosti se zaměřením na míčové hry, sportovní činnosti se zaměřením na zdravotní tělesnou výchovu a relaxační cvičení a pracovní činnosti. ad 3) Přehled o pracovnících školy ve školním roce 2009/2010 Zaměstnanců celkem: 51 z toho mužů: 6 žen: 45 Pedagogičtí pracovníci celkem: 42 z toho učitelé: 32 psycholog: 1 vychovatelé: 6 asistent pedagoga 3 THP: 2 Dělnická povolání: 6 Ostatní pracovníci: 1 ad 4) Vzdělávání žáků školy je založeno na zásadách a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, podpora inkluzivního vzdělávání c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání d) bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie e) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených školními vzdělávacími programy h) průběžné uplatňování zásad vzdělávání při výchově a vzdělávání všech dětí a žáků školy bez ohledu na jejich věk všemi pracovníky školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-2 -

4 i) možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání ad 5) Obecné cíle vzdělávání žáků školy a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života b) získání základního a následného vzdělání; podpora zájmu o celoživotní vzdělávání c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví Vzdělávání poskytované v mateřské, základní a stření škole, ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (školní družina,školní klub) a poskytování poradenských služeb ve školském poradenském zařízení (speciálně pedagogickém centru) je veřejnou službou. ad 6) Vzdělávací nabídka školy 1. Předškolní vzdělávání (mateřská škola při zdravotnickém zařízení, přípravná třída základní školy) 2. Základní vzdělávání (základní škola praktická, základní škola speciální, třída pro žáky s poruchou autistického spektra) 3. Střední vzdělávání (praktická škola s dvouletou přípravou) 4. Zájmové vzdělávání (oddělení školní družiny a školního klubu; zájmové kroužky) Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-3 -

5 ad 7) Postup při přijímání dětí a žáků k předškolnímu, základnímu a střednímu vzdělávání 1. Předškolní vzdělávání a) mateřská škola při zdravotnickém zařízení (přijímání dle 4 Vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb.; o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí žáků a studentů mimořádně nadaných; tzn. písmenný souhlas zákonných zástupců hospitalizovaného dítěte a doporučení ošetřujícího lékaře). b) přípravná třída (přijímání dle 47 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání; tj. rozhodnutím ředitele školy na základě žádosti zákonného zástupce, ke které je přiloženo doporučení školského poradenského zařízení). 2. Základní vzdělávání a) zahájení plnění povinné školní docházky (zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky (přijímání dle podmínek stanovených v 36 školského zákona ), žák je přijat na základě rozhodnutí ředitele školy b) přestup žáka do jiné základní školy (přestup dle 49 školského zákona ; na základě žádosti zákonného zástupce žáka rozhodnutím ředitele školy) c) převedení žáka do jiného vzdělávacího programu (do programu základního vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením nebo do vzdělávacího programu základní školy speciální; přestup dle 49 školského zákona ; na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce žáka; ředitel školy je povinen informovat zákonného zástupce žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech a o organizačních změnách Odklad povinné školní docházky; 37 školského zákona. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-4 -

6 3. Střední vzdělávání Ke vzdělávání na střední škole může být přijat pouze uchazeč, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, který při přijímacím řízení splnil podmínky pro přijetí a je ke studiu zdravotně způsobilý. O jeho přijetí rozhoduje ředitel školy. a) Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole: Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení (jejich počet není omezen a po jejich ukončení může ředitel školy vyhlásit kolo další). Ředitel školy rozhodne o konání či nekonání přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení. V případě, že se přijímací zkouška konat bude, stanoví ředitel školy její obsah a formu v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání, dále stanoví 2 termíny pro její konání. Zaměření a náročnost přijímacích zkoušek konaných v různých termínech prvního kola přijímacího řízení a způsob hodnocení výsledků dosažených při přijímacích zkouškách musí umožnit stanovení celkového pořadí úspěšnosti uchazečů. V případě, že rozhodne ředitel školy o tom, že se přijímací zkouška konat nebude, informuje o tom uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého žáka bez zbytečného odkladu. Pro přijímací řízení ředitel školy stanoví: 1. jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání 2. předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů. Rozhodnutí o konání či nekonání přijímací zkoušky, o termínech konání přijímací zkoušky, o stanovení jednotlivých kritérií a o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy do 31. ledna způsobem umožňující dálkový přístup. Pro první kolo přijímacího řízení může podat 3 přihlášky ke studiu do denní formy vzdělávání zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy na předepsaném tiskopisu do 15. března (do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu). Součástí přihlášky je zápisový lístek, který žákovi vystaví základní škola a kterým žák potvrzuje svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru a formy vzdělávání na dané střední škole. Dalšími součástmi přihlášky je potvrzení zdravotní způsobilosti žáka ke studiu lékařem a dále v případě nezletilého uchazeče také jeho souhlasné vyjádření. Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení; postupuje obdobně jako v prvním kole s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. V jednotlivých kolem přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle: a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání b) výsledků hodnocení dosaženém v přijímací a talentové zkoušce -v případech, že byly stanoveny c)dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Pokud plní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání uchazeče pro rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímací řízení lez podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí. b) Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-5 -

7 Ředitel školy může (v rámci svých kompetencí a za stanovení podmínek pro přijetí) přijmout uchazeče přímo do vyšších ročníků než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pokud úroveň jeho znalostí je na dostatečné úrovni. Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání (doklad o tomto vzdělání či jiný prokazatelný způsob); částečné vzdělání uzná v případě doložení dokladu o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo 10 let nebo pokud žák prokáže znalosti z tohoto vzdělání při zkoušce stanovené ředitelem školy. Postup při přijímání ke vzdělávání ve střední škole je stanoven v školského zákona a vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb.; kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění. 4. Zájmové vzdělávání Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci. Mohou jimi být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. O přijetí účastníka k pravidelné zájmové činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu ze školní družiny. O přijetí účastníka k činnosti ve školním klubu ve formě pravidelné, výchovné a vzdělávací činnosti nebo k činnosti spojené s pobytem mimo místo, kde škola nebo školní klub působí se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Žáci jsou přijímáni podle 7 odst. 3 ) a 9 odst. 4) Vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb.; o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění. ad 8) Vzdělávání ve škole je organizováno následujícími formami a) předškolní vzdělávání - denní forma vzdělávání (tj. výuka organizovaná pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu roku; podle 25 školského zákona ) b) základní vzdělávání - denní forma vzdělávání + (jiný způsob vzdělávání - individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole; podle 40 školského zákona ) c) střední vzdělávání - denní forma vzdělávání; 25 školského zákona ) ad 9) Individuální vzdělávací plán Ředitel školy může povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami na základě žádosti jeho zákonných zástupců a s písemným doporučením školského poradenského zařízení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání může být vzděláván žák i z jiných závažných důvodů. Zletilý žák předkládá žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu sám ( 18 a 19 školského zákona). ad 10) Ukončování vzdělávání: Škola vyvíjí aktivity, které směřují k úspěšnému ukončení předškolního, základního a středního vzdělávání. Motivuje žáky k pokračování v dalším studiu, k úspěšnosti na trhu práce a podporuje jejich kariérní aspirace. a) V přípravné třídě; podle 7 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-6 -

8 1. Vyřazením na základě žádosti zákonného zástupce dítěte nebo po předchozím prokazatelném upozornění zákonného zástupce při neomluvené absenci. Ředitel přihlédne před rozhodnutím o vyřazení dítěte z přípravné třídy vždy k zájmu dítěte. 2. Úspěšný absolvováním vzdělávání v přípravné třídě. Učitel přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Tuto zprávu předá škola na konci druhého pololetí školního roku zákonnému zástupci dítěte a škole, ve které bude dítě plnit povinnou školní docházku, pokud se nejedná o školu, ve které bylo dítě zařazeno do přípravné třídy. Zároveň se zpráva stává součástí dokumentace školy. b) V základní škole; podle 54 a 55 školského zákona Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání nebo vysvědčení vydané po úspěšném ukončení kursu pro získání základního vzdělání. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně základního vzdělání. 1. Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června příslušného školního roku. 2. Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Žák, který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole, je považován za žáka základní školy do 31. srpna příslušného školního roku. 3. Ředitel školy může žákovi se zdravotním postižením, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného zástupce a na základě dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-7 -

9 4. Pro osoby, které nezískaly základní vzdělání, může základní a střední škola po projednání se zřizovatelem a krajským úřadem organizovat v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání kursy pro získání základního vzdělání. c) Ve střední škole; podle 72 a 73 školského zákona Studium na praktické škole s dvouletou přípravou je ukončováno závěrečnou zkouškou. Jejím úspěšným absolvováním získává žák střední vzdělání. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce opatřené doložkou o získání příslušného stupně vzdělání. ad 11) Poradenké služby žákům, zákonným zástupcům a školám poskytují: 1. Školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra) 2. Ve školách tyto služby zabezpečuje ředitel školy především prostřednictvím výchovného poradce a metodika prevence. Poradenské služby poskytují všichni pedagogičtí pracovníci školy. Poskytování poradenských služeb se řídí Vyhláškou MŠMT č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, v aktuálním znění ad 12) Aktivity školy směřující ke zmírnění negativního dopadu sociálního znevýhodnění žáků Individuální přístup, výuka podle IVP, pedagogičtí asistenti, nižší počet žáků ve třídách, zřízení přípravné třídy, rozšíření nabídky volitelných předmětů, podpora romských žáků středních škol, vzdělávací akce pro žáky, exkurze, zájmové vzdělávání v odděleních školní družiny a školního klubu, zájmové kroužky. Spolupráce se zřizovatelem a školskou radou. Činnost sportovního klubu, pravidelné vícedenní přechody Krkonoš. Organizování sportovních her a soutěží v rámci školy a mezi školami v regionu. Canisterapie, hipoterapie. Návštěva kulturních představení. Práce v keramické dílně. Výuka plavání a lyžování; dopravní výchova ve škole i na dopravním hřišti. Aktivity školy směřující ke zvýšení motivace zákonných zástupců pro vzdělávání svých dětí (dny otevřených dveří, besídky, soutěže, výstavky), k rozvoji komunikace mezi školou a zákonnými zástupci a jejich zapojování do aktivit školy. Již 12-tým rokem jsou žáci školy zapojeni do humanitárního hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Finanční prostředky z prodeje výrobků podporují nemocné a postižené děti v Česku i jiných zemích světa. V tomto školním roce se uskuteční již 9. ročník pěvecké soutěže Konvalinka při níž se setkávají žáci škol z jihočeského regionu. Ve školním roce 2009/2010 se budou žáci školy podílet na tvorbě III. ročníku školního časopisu Školní expres. Škola je klinických pracovištěm ZSF JU pro sociálně pedagogickou odbornou praxi. Studenti na naší škole absolvují náslechy ve výuce, vykonávají praxi v oblasti zájmového vzdělávání. Probíhá zde také výuka studentů oboru Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-8 -

10 Svoji praxi na škole konají také studenti akreditovaného vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga, které je organizováno ZVAS České Budějovice. Ve spolupráci s NIDV vykonávají odborné stáže na naší škole pedagogičtí pracovníci dalších škol v rámci studia pro ředitele škol a školských zařízení a pedagogičtí pracovníci škol v rámci studia k výkonu specializovaných činností tvorba a následná koordinace ŠVP. Lektorskou činnost pro výchovné poradce v rámci programu zaměřeném na žáky se zdravotním postižením budou vykonávat 3 pedagogičtí pracovníci školy. Studenti PF JU, součástí jejichž studia je speciální pedagogika, vykonávají náslechy na I. stupni základní školy praktické a základní školy speciální. Bezplatná nabídka vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky školy a pro veřejnost v rámci projektu Šance pro každého. Účast pedagogických pracovníků školy na vzdělávacích akcích akreditovaných MŠMT organizovaných vzdělávacími institucemi a neziskovými organizacemi. Podpora nadaných a talentovaných žáků, jejich zapojení do soutěží Talent roku a Jihočeský zvonek. Spolupráce se základními školami, s institucemi sociálně právní ochrany dítěte, poskytovateli sociálních služeb (centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením - Arpida,o.s., České Budějovice; centrum na podporu lidí se zdravotním postižením - Domov Sv.Anežky, Týn n/vlt.; centrum sociálních služeb Empatie v Č. Budějovicích), zdravotnickými zařízeními, školskými poradenskými zařízeními. Spolupráce se SZŠ a VOŠ České Budějovice; zapojení studentů této školy do vzdělávání žáků v oblasti zdravého životního stylu. Realizace dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit Poznáváme svůj kraj. Realizace rozvojového programu MŠMT Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách Poznej a chraň. Využívání poznatků získaných evaluačním šetřením metodou Barvy života. Konkrétní aktivity školy jsou rozpracovány v měsíčních plánech, zaznamenány ve školní kronice a na webových stránkách školy na adrese: a na vnitřním informačním systému školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-9 -

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (...) Změna: 58/2008 Sb. Změna: 126/2008 Sb., 189/2008

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Tento školní řád je povinnou součástí dokumentace Střední školy, Rokycany. 1. ZÁSADY VÝCHOVY K LIDSKÉMU PORUZUMĚNÍ /OSN 1989/

Š K O L N Í Ř Á D. Tento školní řád je povinnou součástí dokumentace Střední školy, Rokycany. 1. ZÁSADY VÝCHOVY K LIDSKÉMU PORUZUMĚNÍ /OSN 1989/ Š K O L N Í Ř Á D Tento školní řád je povinnou součástí dokumentace Střední školy, Rokycany. 1. ZÁSADY VÝCHOVY K LIDSKÉMU PORUZUMĚNÍ /OSN 1989/ A. Všem dětem náleží práva uvedená v Deklaraci práv dítěte

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední Strana 1 (celkem16) Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední je církevní školou zřízenou Českobratrskou církví evangelickou, otevřenou

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek. Školní řád Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek Školní řád Školní řád vydává ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2013. Schváleno školskou radou dne: 08. července 2013. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Školní řád Dokument

ŠKOLNÍ ŘÁD. Brno červen 2013. Schváleno školskou radou dne: 08. července 2013. Ing. Andrzej Bartoś ředitel. Školní řád Dokument Školní řád Dokument Verze 1.0 Číslo dokumentu: 01/010913 Počet stran: 21 Počet příloh: 0 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g Brno červen 2013 Schváleno školskou radou dne: 08. července

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SVČ Ostrava Zábřeh 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDISKU VOLNÉHO

Více

STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA Kroměříž Školní řád Školní řád je vydáván na základě Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších

Více

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje Vzdělávání Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Dětského diagnostického ústavu, Brno pro zájmové vzdělávání dětí 1.9.2014 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1. CÍLE VÝCHOVNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2010 Cena: 72 Kč OBSAH Část oznamovací Vydání rámcových vzdělávacích programů (č. j. 1 606/2010-23

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vydal: Mgr.Marie Dostálová Schváleno školskou radou: 26. srpna 2011 Účinnost ode dne: 1. září 2011 Počet stran (příloh) 29 Změny v řádu budou prováděny

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Základní umělecká škola Jihlava příspěvková organizace Masarykovo náměstí 65/15, Jihlava, 586 01 IČO 75151332 ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

Základní umělecká škola Jihlava příspěvková organizace Masarykovo náměstí 65/15, Jihlava, 586 01 IČO 75151332 ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Základní umělecká škola Jihlava příspěvková organizace Masarykovo náměstí 65/15, Jihlava, 586 01 IČO 75151332 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Jihlava, příspěvková organizace, vydává ředitel školy na

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice. Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY. za období tří školních roků 2007/08 2009/10

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice. Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY. za období tří školních roků 2007/08 2009/10 Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY za období tří školních roků 2007/08 2009/10 Zpracoval: Mgr. Bc. Josef Hanák Dne: 1. října 2010 Dokument byl

Více