Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících"

Transkript

1 Brozura A5.indd :20:19

2 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku? Také jste se zamysleli, kdo všechno nese podíl na této zodpov dnosti? Zauvažovali jste o tom, jestli je možné chtít zodpov dný p ístup od d tí, když je mnohdy jejich okolí ne inné a kdo všechno m že vlivné okolí tvo it? N kolik nabídnutých odpov dí Zodpov dnost nep ichází sama, odvíjí se od toho, jakou d ležitost p isuzujete volb povolání a co od ní o ekáváte. Nap íklad si ujasn te sami v sob, zda chcete pro své dít profesi, ve které bude úsp šné a spokojené a nebo vám jde p edevším o dosažení nejvyššího možného stupn vzd lání bez ohledu na to, k emu má Vaše dít p edpoklady. Významné vlivné okolí tvo í rodina, základní škola, st ední školy, ú ady práce a všichni se podílejí na ur ité zodpov dnosti za kvalitu volby povolání žák základních škol. N co málo k sou asné situaci. M žeme si odsouhlasit, že v dnešní dob není p íliš t žké p ejít ze základní školy na školu st ední. P íklad. Ve školním roce ukon í povinnou školní docházku v okrese Ž ár nad Sázavou cca 1150 žák, naproti tomu st ední školy okresu Ž ár nad Sázavou nabízejí pro školní rok cca volných míst ve studijních a u ebních oborech. To znamená, že na každého žáka p ipadá 1,8 volného místa a žáci mnohdy pod vlivem t chto statistik a dalších informací celkem v klidu a bez v tší aktivity o ekávají sv j p estup na st ední školu. Byli ušet eni jakési možnosti vydat ze sebe více, projevit v li ve sm ru JÁ CHCI, já to dokáži, mám o konkrétní obor skute ný zájem. V obdobn nezdravé atmosfé e jste i Vy, rodi e. I Vy si dob e uv domujete snadnou dostupnost maturitních vysv d ení a jiných diplom, ale pro ne, když je tomu situace naklon na. Kde je doba, kdy do u ebních obor p icházeli žáci s dvojkami na vysv d ení a do gymnázií žáci tém se samými jedni kami, ale hlavn se zájmem o nastoupené studium, u ení. D sledek nové situace. V sou asné dob se již za íná projevovat jiná kvalita u n kterých vycházejících absolvent škol. Tito absolventi jsou následn konfrontováni s požadavky na trhu práce. Je t eba po ítat s tím, že samo dosažené vzd lání není automatickou poukázkou na volné pracovní místo, ale že k dosaženému vzd lání je t eba p idat vizitku o sob ve smyslu, co doopravdy umím, jak své práci rozumím, jaké schopnosti a dovednosti mohu nabídnout aj. Není až tak neobvyklé, že dnes n kte í maturanti kon í u pomocných prací a vysokoškoláci jako odborní pracovníci tam, kde d íve kon ili studenti s maturitním vysv d ením. Není až tak neobvyklé, že n kte í absolventi maturitních obor i absolventi obor ukon ených vyšším stupn m vzd lání než maturitou p ehodnocují svoji situaci a volí vzd lávací cestu sm rem k získání výu ního listu. Je to cesta od vyššího vzd lání k nižšímu, a to bu p es plnohodnotné studium nebo p es rekvalifikace a díl í kvalifikace. S touto obrácenou cestou je t eba po ítat, nenechat se jí zasko it nebo ji odmítat. Tím, že se budeme tvá it, že ji nevidíme, že pro nás neexistuje, nezp sobíme to, že zmizí nebo se zm ní, naopak, bude tady stále a my se s ní musíme nau it pracovat. Je tady v podstat pro nás, berme ji jako jednu z možností. Je to cesta vedoucí k ur itému ešení nap. pro ty, kte í nezvládají v požadované mí e svoji p vodn zvolenou kvalifikaci v pracovním uplatn ní. Znovu se podívejte, jak snadný p estup je ze základních škol na školy st ední. Na každého žáka ekají tém 2 volná místa. Naproti tomu b hem roku 2010 Ú ad práce ve Ž á e nad Sázavou u po tu registrovaných uchaze o zam stnání p ekonal hranici osob. T m se nabízelo pr b žn kolem 250 volných pracovních míst. Zde evidentn mizí bezstarostnost. Brozura A5.indd :20:19

3 Vzhledem k tomu, že v sou asné dob jsou kapacity st edních škol p edimenzovány ve srovnání s po tem d tí vycházejících ze základních škol, je velmi lákavé ze strany rodi d ti stimulovat k tomu, aby studovaly i v oborech, které je nebudou v rámci pracovního uplatn ní napl ovat a nebo v rámci získané kvalifikace nebudou na požadavky zam stnavatele sta it. Stojí opravdu za zvážení pro Vás, rodi e, zda se dát již výše zmín nou obrácenou cestou tedy od maturity k výu nímu listu, a nebo pokusit se co nejd íve tedy již nyní zamyslet se nad adekvátní typovou pozicí pro vaše dít. O konzultaci v tomto sm ru m žete požádat v podstat všechny zástupce výše uvedené ve zmínce o významném vlivném okolí. Výchovného poradce, ale i t ídního u itele - za základní školu, oba pojmenovaní vyu ující by m li vaše dít dob e znát. Pracovníka pro informace - za st ední školu, tento odborník by vám m l kvalifikovan rozkrýt nároky studia u obor, o které se zajímáte, popsat požadavky na studenta tak, abyste byli schopni vyhodnotit, zda je vaše volba adekvátní, eventuáln nabídnout variantu vhodn jšího zam ení. Zajímejte se o u ební plán a profil absolventa. U ební plán vám poskytne informace o vyu ovaných p edm tech a jejich hodinové dotaci v daném oboru. Z profilu absolventa se do tete pro jaká povolání, pracovní pozice bude vaše dít vybraným studijním, u ebním oborem p ipravováno. Jinak e eno, o jaká povolání, pracovní pozice se m že úsp šný absolvent studia zajímat na trhu práce. Pracovníka Informa ního a poradenského st ediska pro volbu povolání (IPS) za Ú ad práce ve Ž á e nad Sázavou (Jaroslava Synková, tel. íslo ), zde m žete získat ucelený p ehled vzd lávací nabídky v rámci celé eské republiky, dozv d t se, které internetové portály poskytují informace ohledn povolání, vzd lávání a trhu práce, v etn možnosti praktického vyzkoušení si práce s jednotlivými internetovými portály. V p ípad v tší nerozhodnosti, nejistoty nebo hlubšího, složit jšího problému, oslovte odborníky Pedagogicko psychologické poradny ve Ž á e nad Sáz. (tel. íslo ), která je v úzkém kontaktu jak se základními školami, tak s pracovníkem IPS p i Ú adu práce ve Ž á e nad Sázavou. Internetové portály, které nabízejí informace o: POVOLÁNÍCH VZD LÁVÁNÍ TRHU PRÁCE Brozura A5.indd :20:20

4 N kolik nám t pro spole nou práci ZNÁME SE?? ( vypl uje rodi i jiná blízká osoba ) Co p eji svému dít ti. V jakém povolání ho vidím. Znám p edstavy, p ání, obavy mého dít te? O jakém povolání p emýšlí? ZNÁME SE?? ( vypl uje dít ) Jaké jsou moje p edstavy, p ání, obavy. V jakém povolání se vidím. Jakou p edstavu mají moji rodi e, v jakém povolání m vidí? ( co si p ejí rodi e i jiné osoby blízké ) Brozura A5.indd :20:20

5 Spole ný úkol pro rodi e a d ti, s podporou vyu ujících na základních školách. Vždy, když dít zaho í pro to pravé povolání, když i rodi e jsou p esv d eni o správném výb ru profese pro své dít, vypl te nejd íve všichni tento tiskopis! Povolání:. a co všechno o n m vím. 1) Objevení jádra profese zacílení profese na co, na koho je profese zam ena, jaké je hlavní zam ení profese, co bych ve zvoleném povolání vytvá el/a, zpracovával/a, opracovával/a, o co, o koho bych pe oval/a 2) Pracovní innosti jaké innosti m ekají ve zvoleném povolání 3) Pracovní prost edky jaké pracovní prost edky budu používat p i výkonu svého povolání 4) Vlivy pracovního prost edí p edstava pracovišt s jakými nep íznivými vlivy pracovního prost edí se mohu na svém budoucím pracovišti setkat 5) Zdravotní omezení jaká zdravotní omezení by ztížila m j pracovní výkon nebo dokonce nedovolila vstup na pracovišt 6) Osobní p edpoklady které osobní p edpoklady jsou pot ebné pro kvalitní výkon zvoleného povolání, co od nás profese žádá 7) Výsledek práce pojmenovat, co je výsledkem práce a rozebrat ho z pohledu kvality odvedené práce, spokojenosti zákazníka, prestiže firmy, profesní cti aj. 8) Objevování náro ností v povolání Brozura A5.indd :20:20

6 N co málo výuky co se vyplatí v d t Jak rozum t kód m studijních, u ebních obor 1. vysv tlení prvního dvoj íslí kódu oboru 2. vysv tlení významu písmen uvád ných na pátém míst kódu oboru 3. co nám íká dvoj íslí nebo troj íslí uvedené za lomítkem v kódu oboru 1. vysv tlení prvního dvoj íslí kódu oboru První dvoj íslí kódu oboru zna í konkrétní studijní oblast. Nap.: kód oboru M/01 v tomto p ípad je prvním dvoj íslím kódu íslo 68. Dvoj íslí 68 ukazuje na oblast Právo, právní a ve ejnoprávní innost. Ucelený seznam oblastí vzd lávání naleznete v p íloze vysv tlení významu písmen uvád ných na pátém míst kódu oboru Písmena uvád ná na pátém míst v kódu oboru vyjad ují stupe vzd lání a zp sob ukon ení studia. Nap.: M/01. Písmenko M znamená, že studijní obor poskytuje úplné st ední odborné vzd lání ukon ené maturitní zkouškou na st ední odborné škole. Další vysv tlená písmena jsou uvedena v p íloze co nám íká dvoj íslí nebo troj íslí za lomítkem kódu oboru Dvoj íslí za lomítkem ukazuje na tzv. RVP, RVP = rámcový vzd lávací program. Troj íslí za lomítkem informuje o ŠVP, ŠVP = školní vzd lávací program. Stru ná charakteristika Rámcové vzd lávací programy stanovují obecn závazné požadavky na vzd lávání pro jednotlivé stupn a obory vzd lávání. Jsou závazným dokumentem pro všechny školy, které jsou povinny je respektovat a rozpracovat do svých ŠVP. Školní vzd lávací programy jsou pedagogické (u ební) dokumenty, podle kterých se uskute uje výuka ve škole! Nap M/01 - tento kód oboru ukazuje na RVP pod názvem Ve ejnoprávní innost. Nap M/006 tento kód oboru informuje o ŠVP pod názvem Právní administrativa. VŽDY CHT JTE ZNÁT informace o ŠVP! Pro plné pochopení problematiky a pro vaši maximální informovanost si vytiskn te informa ní materiál P echod na novou soustavu obor vzd lávání, p evodník mezi starou a novou soustavou, z internetového portálu Infoabsolvent a vytvo te si z n ho pracovní pom cku. Cesta: dále klikn te na - JAK POSTUPOVAT P I VÝB RU A DALŠÍ INFORMACE, dále otev ete - P echod na novou soustavu obor vzd lávání, p evodník mezi starou a novou soustavou. Nep ehlédn te P ÍLOHU. 3. P íloha. 3 vám zprost edkovává p edstavu o doporu ovaném informa ním materiálu P echod na novou soustavu. Pro p íklad byla op t použita vzd lávací oblast 68. S p ípadnými dotazy se m žete obracet na výchovného poradce na základní škole nebo na pracovníka Informa ního a poradenského st ediska pro volbu povolání (IPS) p i Ú adu práce ve Ž á e nad Sázavou. Brozura A5.indd :20:20

7 p íloha oblastí vzd lávání znáte je? Pod každou oblastí naleznete seznam obor vzd lávání. Tyto obory lze studovat po ukon ení povinné školní docházky. Seznámit se s nimi m žete na výše uvedených portálech Ekologie a ochrana životního prost edí 18 - Informatické služby 21 - Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 23 - Strojírenství a strojírenská výroba 26 - Elektrotechnika, telekomunika ní a výpo etní technika 28 - Technická chemie a chemie silikát 29 - Potraviná ství a potraviná ská chemie 31 - Textilní výroba a od vnictví 32 - Kožed lná a obuvnická výroba a zpracování plast 33 - Zpracování d eva a výroba hudebních nástroj 34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie 37 - Doprava a spoje 39 - Speciální a interdisciplinární obory 41 - Zem d lství a lesnictví 43 - Veteriná ství a veterinární prevence 53 - Zdravotnictví 63 - Ekonomika a administrativa 64 - Podnikání v oborech, odv tví 65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus 66 - Obchod 68 - Právo, právní a ve ejnosprávní innost 69 - Osobní a provozní služby 72 - Publicistika, knihovnictví a informatika 75 - Pedagogika, u itelství a sociální pé e 78 - Obecn odborná p íprava 79 - Gymnázia 82 - Um ní a užité um ní Brozura A5.indd :20:20

8 p íloha.2 Vysv tlení významu písmen uvád ných na pátém míst kódu oboru (N, K, M, L, H, J, E, D, C,) (p íklad: M/006) Uvedené písmeno informuje o: STUPNI VZD LÁNÍ ZP SOBU UKON ENÍ STUDIA.... N/.. vyšší odborné absolutorium.... K/.. úplné st ední všeobecné maturita na Gymnáziu.... M/.. úplné st ední odborné maturita na St ední odborné škole.... L/O. úplné st ední odborné maturita na St edním odborném u ilišti.... L/5. úplné st ední odborné maturita (jedná se o nástavbové studium).... H/.. st ední odborné výu ní list na St edním odborném u ilišti.... J/.. st ední nebo st ední odborné pouze vysv d ení, bez výu ního listu, bez maturity.... E/.. nižší st ední odborné výu ní list na U ilišti nebo na Odborném U ilišti.... D/.. nižší st ední 3leté záv re ná zkouška na Praktické škole.... C/.. základní + praktická škola osv d ení, záv re ná zkouška jednoletá a dvouletá Brozura A5.indd :20:20

9 p íloha Právo, právní a ve ejnoprávní innost M/01 Bezpe nostn právní innost M/001 Ochrana osob a majetku M/003 Ve ejnoprávní ochrana M/003 Bezpe nostn právní innost M/01 Ve ejnoprávní innost M/003 Právní innost M/006 Právní administrativa M/001 Ve ejnosprávní innost M/002 Diplomatické služby a Public relations M/003 Ve ejná správa M/004 Ve ejn správní innost M/005 Provoz diplomatických služeb Jak íst v tabulce, shrnutí informací. a) První dvoj íslí kódu oboru ozna uje základní studijní (u ební) oblast, v našem p ípad to je íslo 68. b) Druhé dvoj íslí up es uje zam ení studia. c) Písmeno v kódu oboru vypovídá o stupni vzd lání a zp sobu ukon ení studia. d) Dvoj íslí za lomítkem upozor uje na to, že jsme seznamováni pouze s RVP. e) Troj íslí za lomítkem znamená, že se nám dostává informace o ŠVP. Brozura A5.indd :20:20

10 Malá úvaha na téma: Neztratit se v dnešním sv t aneb, co dáváme d tem do vínku. Když už nám po íta e zaplavují sv t a vstupují do života a ob as se už bez nich neobejdeme, pokusme se je p ekódovat na prost edníky k oživení zájmu o smysluplné v ci a k oživení komunikace lov ka s lov kem. Pokud vaše dít dostane odkaz na informace ší ené internetovou cestou, ponechte mu svobodu na uchopení úkolu. Následn ale zjiš ujte, jak se dít k úkolu postavilo, do jaké míry informacím rozumí, jestli se neztratilo v záplav informací poskytovaných internetovou cestou a jestli ví, pro konkrétní úkol d lá. Pokud se vám poda í objevit SMYSL v jeho práci, získáte pro n j i pro sebe odpov na otázku: Pro.., pro musím d lat to i ono, k emu mi to bude. Je nalezena smysluplnost, prosp šnost, význam, d ležitost. Vy, rodi e, se stáváte vít zi, protože jste dovedli své d ti k ur itému POCHOPENÍ, které s sebou p ináší v tší ZÁJEM o v c a s tím spojenou tolik pot ebnou MOTIVACI. Motivace vnáší do inností RADOST a CHU pracovat. P iblížili jste své d ti k v tší SAMOSTATNOSTI, kterou v dnešním sv t ur it zúro í. Tímto p ístupem jim navíc poskytujete prostor pro KOMUNIKACI, pro sd lení svého názoru, prostor k vyjád ení pocit, p ání, ale i obav, nejasností, smutk, které byste se t eba ani nikdy nedozv d li. Budou vám vd ny! Povýšíte sv j vzájemný VZTAH do vyšší kvality, získáte v tší d v ru, úctu a lásku a tyto životní perly nejsou ur it k zahození. A co význam pro budoucnost? Budou se samy ptát pro. Hledat odpov di na svoje pro. Stanou se p emýšliv jšími, hlubšími lidmi, lidmi se svým názorem a pevnými ko eny a uspo ádanými hodnotami. Neztratí se v dnešním sv t. 1) Jakou budoucnost si p edstavuji pro své dít? 2) V jakém povolání ho vidím? 3) Znám možnosti svého dít te? 4) Znám jeho p ání i p ípadné obavy? INVENTURA pro rodi e nabídnuté otázky Jakou oporou, jakým poradcem mohu být svému dít ti? a) Vím o charakteristikách povolání a d vodech, pro se jimi zabývat? b) Umím vyhledávat informace ze škol? c) Vím jaké informace je t eba v d t k získání p esn jší p edstavy o u ebním nebo studijním oboru? d) Spojuji informace z trhu práce s volbou povolání? e) Po ítám s nimi p i kone ném rozhodování? Brozura A5.indd :20:20

11 Brozura A5.indd :20:20

12 Brozura A5.indd :20:20

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika Autorka: Mgr. Monika Kocianová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více