Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, , ŠKOLNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, , ŠKOLNÍ ŘÁD pro školní rok platnost od do V Praze dne JUDr. Emil Ščuka ředitel školy

2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Je závazným předpisem upravujícím vzájemný vztah mezi studentem a pedagogickými pracovníky školy. Obsahuje soustavu obecných a specifických požadavků a norem chování, jednání a vystupování studenta na všech úsecích života ve škole i na veřejnosti. Stanovuje vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání v souladu s vědeckým poznáním v duchu zásad mravnosti, humanity a demokracie. Pro studenta jsou závazné základní právní normy zakotvené v právním řádu naší republiky a proto je student povinen dbát toho, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých, aby svým chováním nepoškozoval kohokoliv druhého. Základní povinností studenta školy je řádně navštěvovat teoretické i praktické vyučování, osvojovat si znalosti a dovednosti dané učebními osnovami, plány a školním vzdělávacím programem, řídit se ve svém jednání a vystupování ustanoveními tohoto vnitřního řádu a dalších platných zákonů, vyhlášek a metodických pokynů a dalšími pokyny pedagogických pracovníků. Školní řád se vztahuje na všechny studenty školy. Vedení školy může pro zajištění školních akcí vydat doplňující pokyny, které nejsou v rozporu s tímto vnitřním řádem. Činnosti neupravené tímto řádem se dále řídí platnými zákony, vyhláškami a metodickými pokyny, které stanovují podmínky pro tyto činnosti. Studenti jsou povinni se s tímto vnitřním řádem prokazatelně seznámit a dodržovat jej ve škole i při všech akcích pořádaných školou, jsou povinni řídit se vždy pokyny pedagogického dozoru. Taktéž všichni pedagogičtí pracovníci i zákonní zástupci žáků musí být s tímto vnitřním řádem školy prokazatelně seznámeni. SŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA,s.r.o.

3 Vnitřní řád školy upravuje : I. Povinnosti a práva studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů 1. Povinnosti studentů 2. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých studentů 3. Práva studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů 4. Práva studentů a povinnosti školy vyplývající z Úmluvy o právech dítěte II. III. IV. Provoz a vnitřní režim školy 1. Vnitřní režim školy obecná pravidla 2. Organizace výuky v teoretickém vyučování 3. Omlouvání absence ve vyučování Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů Podmínky zajištění ochrany studentů před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Základní školské dokumenty pro oblast prevence 2. Poskytování poradenských služeb ve škole 3. Základní preventivní opatření školy 4. Obecná pravidla prevence sociálně patologických jevů V. Podmínky zacházení s majetkem školy a spolužáků ze strany studentů VI. VII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studenta 1. Základní zásady 2. Získávání podkladů průběžného hodnocení a klasifikace 3. Hodnocení a klasifikace studentů ve vyučování 4. Hodnocení a klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření 5. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení 6. Klasifikace chování na vysvědčení 7. Výchovná opatření Průběh studia a způsob ukončování studia 1. Průběh studia 2. Přestup na jinou střední školu 3. Přerušení studia 4. Opakování ročníku 5. Uvolnění z předmětu 6. Individuální vzdělávací plán 7. Způsoby ukončování studia

4 I. Povinnosti a práva studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů 1. Povinnosti studentů Studenti jsou povinni : a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat b) dodržovat Řád školy, Vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni c) plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školy d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání e) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem školy f) oznamovat škole údaje pro školní matriku podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost studenta a změny v těchto údajích 2. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých studentů Zákonní zástupci jsou povinni : a) zajistit, aby student docházel řádně do školy b) na vyzvání ředitele školy, nebo pověřeného zástupce, se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání studenta c) dokládat důvody nepřítomnosti nezletilého studenta ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem školy d) neprodleně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti studenta, zdravotních obtížích, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání e) oznamovat škole údaje pro školní matriku podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost studenta a změny v těchto údajích 3. Práva studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů 1. Studenti mají právo : a) na vzdělávání a školské služby, které škola poskytuje b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat d) na informace a poradenskou pomoc výchovného poradce, metodika prevence i školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona 2. Práva uvedená v bodě 3 s výjimkou písmen a) a c) mají také zákonní zástupci nezletilých studentů. 3. Na informace podle bodu 3 písmene b) mají v případě zletilých studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým studentům plní vyživovací povinnost.

5 4. Práva studentů a povinnosti školy vyplývající z Úmluvy o právech dítěte 1. Student má právo na respektování své osobnosti a na ochranu před diskriminací z důvodu barvy pleti, pohlaví, náboženství, sociálního původu, nebo snížené tělesné či duševní způsobilosti. 2. Student má právo, aby byla jeho kázeň usměrňována způsobem slučitelným s lidskou důstojností a aby byla ve škole uplatňována jednotná kázeňská politika. Dále má právo v odůvodněných případech podat stížnost na pedagogického pracovníka nebo jiného zaměstnance školy, porušuje-li pravidla etiky (ponižování studenta, slovní urážky, psychické týrání apod.) a to písemnou formou řediteli školy. 3. Student má právo být vyslyšen v každém řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zákonného zástupce. 4. Škola je povinna přijímat opatření k podpoře pravidelné školní docházky a ke snižování počtu těch, kteří školu z jakéhokoliv důvodu nedokončí. Činí všechna opatření nezbytná k tomu, aby kázeň ve škole byla zajišťována způsoby slučitelnými s lidskou důstojností, aby chránila studenty před nezákonným zneužíváním narkotických a psychotropních látek a zabránila využívání studentů při jejich nezákonné výrobě a obchodování. 5. Škola se podílí na prevenci sociálně patologických jevů u studentů v maximální míře a přijímá opatření školní preventivní strategie. 6. Škola usnadňuje studentům přístup k novým poznatkům, rozvíjí jejich osobnost, nadání, rozumové i tělesné schopnosti. 7. Plné znění Úmluvy o právech dítěte je k dispozici u metodika prevence sociálně patologických jevů. II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Vnitřní režim školy obecná pravidla Organizace školního roku je dána pokyny MŠMT ČR a příkazy ředitele školy. 2. Student je povinen ve škole i mimo školu dbát dobré pověsti školy a reprezentovat ji svým chováním a vystupováním, je zakázáno chovat se hrubě a vyjadřovat se vulgárně ve škole i na veřejnosti. Studenti zdraví všechny zaměstnance školy v budově školy i v objektech, kde konají praxi. 3. Student je povinen účastnit se výuky všech předmětů, též účastnit se všech akcí vyplývajících z daného učebního plánu a plánu školní činnosti. 4. Každé třídě je přidělen třídní učitel, v době jeho nepřítomnosti vykonává tuto funkci zastupující třídní učitel, v případě nepřítomnosti obou určí zastupujícího třídního učitele zástupce ředitele. 5. Student je povinen zakoupit si potřebné učební pomůcky a nosit je dle potřeby a pokynů vyučujících do vyučování. 6. Student je povinen mít při vyučování studijní průkaz a potvrzen školou, do kterého si nechává zaznamenávat průběžnou klasifikaci a jiná důležitá sdělení. Studijní průkaz předkládá student každý týden ke kontrole a podpisu rodičům. V případě ztráty nebo poškození si student neprodleně vyřídí duplikát, a to prostřednictvím třídního učitele. Za vyřízení duplikátu je povinen zaplatit škole poplatek ve výši 100,- Kč. 7. Student pracuje poctivě, soustavně se připravuje na vyučování, nepoužívá nepovolené pomůcky, neopisuje úlohy a nenapovídá. Jestliže se nemohl

6 z vážných důvodů připravit na vyučování, vypracovat zadaný úkol, či přinést potřebné pomůcky, omluví se vyučujícímu vždy na začátku vyučovací hodiny. Na pozdější omluvy nebude brán zřetel. O odůvodněnosti omluvy rozhodne příslušný vyučující, případně zástupce ředitele. 8. V průběhu vyučování je ve školní budově dodržován naprostý klid, ve třídách je dodržována kázeň, jsou plně respektovány pokyny vyučujících. Mobilní telefony mají studenti vypnuty a uschovány v taškách (nesmí být uloženy na lavici). Studentům je zakázáno svačit a pít. (Pít mohou pouze ze zdravotních důvodů, které je nutno doložit lékařským potvrzením). V průběhu výuky studenti neodcházejí na toaletu (pouze ze zdravotních důvodů, které je nutno doložit lékařským potvrzením). 9. Studentům není povoleno pořizovat během vyučování fotografie vyučujících či spolužáků na mobilní telefon, fotografický aparát či jiná zařízení a uveřejňovat na internetu, pořizovat nahrávky výkladu vyučujícího na diktafon či jiná zařízení a uveřejňovat je na internetu. Mohou takto činit jen se souhlasem vyučujícího, popř. dalších zúčastněných osob. 10. Během vyučování si studenti nevyřizují žádné osobní ani jiné záležitosti. 11. V průběhu přestávek se studenti chovají slušně, zdržují se ve vymezených prostorách. Během vyučování a o přestávkách je zakázáno opouštět podlaží, ve kterém se příslušná třída nachází a budovu školy a hrát jakékoliv hazardní hry. 12. Studentům není dovoleno vstupovat do kabinetů a kanceláří bez vyzvání pracovníka školy, též do učeben výpočetní techniky a tělocvičny nesmí studenti vstupovat bez vědomí učitele. 13. Studentům je přísně zakázáno pozměňovat a falšovat zápisy v třídní knize, studijním průkazu a dokumentech omlouvajících neúčast studenta ve vyučování. 14. Onemocní-li student nebo některá z osob, s nimiž bydlí, infekční chorobou, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat školu. 15. Jelikož škola vyhotovuje některé úřední doklady (vysvědčení apod), pracuje s osobními daty studentů. Všichni studenti mají právo na ochranu osobních dat, škola smí používat svěřená data jen k vlastním potřebám. 16. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí, ani jejich propagace. 17. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí. 18. Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje, aby studenti nosili v průběhu vyučování větší částky peněz, případně další cenné předměty. Cennější věci si případně mohou uschovat v uzamykatelné skříňce, která je jim přidělena po zaplacení vratné zálohy 300,- Kč., jinak se ztráta věci nepovažuje za pojistnou událost. Za pojistnou událost se také nepovažuje věc zapomenutá a hledaná až následující den. Zjištěnou ztrátu či nález hlásí student neprodleně učiteli. 19. Používání mobilních telefonů - studenti mohou do školy (platí i pro akce pořádané školou) nosit mobilní telefony. V době vyučování i v době konání školní akce je mobilní telefon zcela vypnut, nesmí být uložen na lavici. Studenti jej mohou používat pouze v době před vyučováním, v době přestávek a po vyučování. Nemůže-li student, který plní úkoly vyplývající z jeho učebního či studijního procesu nebo v přímé souvislosti s ním, mít svůj telefon pod stálou kontrolou, je povinen jej odložit do zvláštní úschovy na místo určené. Za takové místo se považuje ta místnost

7 ve škole, kterou je možné uzamknout, nebo která je pod stálou kontrolou, např. kabinet učitele, kancelář školy. O konkrétním místě rozhodne ten vyučující, na koho se student obrátí. V takovém případě student odkládá telefon vypnutý. Na tomto místě jej ponechá jen po dobu nezbytně nutnou. 20. Studenti dodržují pravidla společenského chování, v budově školy, i v jiných objektech, při akcích pořádaných školou, nenosí pokrývku hlavy, nežvýkají a celkově svým přístupem a chováním respektují důstojnost druhých. 2. Organizace výuky v teoretickém vyučování 1. Vyučování ve škole probíhá dle stanoveného rozvrhu hodin. 2. Studenti přicházejí do školy včas, ve slušném a čistém oblečení. Po vstupu do budovy se přezouvají v šatně v přízemí do domácí obuvi, odkládají svrchní oděv a pokrývku hlavy. Ve škole je zakázáno pohybovat se v botách a s pokrývkou hlavy. Z hygienických důvodů není povoleno přenášet venkovní obuv do tříd a skřínek a ponechávat ji tam. 3. Pět minut před zahájením výuky jsou studenti ve třídě. V okamžiku zahájení vyučování jsou studenti v lavicích, mají nachystány potřebné pomůcky a očekávají příchod vyučujícího. 4. Při příchodu vyučujícího do třídy a při jeho odchodu na konci vyučovací hodiny jej zdraví celá třída povstáním. Taktéž povstane při příchodu a odchodu jiného pedagogického pracovníka, či jiné dospělé osoby. 5. Po ukončení vyučovací hodiny je student povinen uklidit si své pracovní místo, po ukončení vyučování též zvednout židli na stůl. 6. Rozpis přestávek hodina začátek - konec délka přestávky min min min min min min ukončení vyučování 7. Pořádkovou službu ve třídě určuje třídní učitel zápisem do třídní knihy. Tuto službu konají vždy dva studenti v týdenních intervalech. Pořádková služba dbá v průběhu přestávek o pořádek ve třídě, před každou vyučovací hodinou utírá pečlivě tabuli, řídí se dalšími pokyny vyučujících. 3. Omlouvání absence ve vyučování 1. Postup při omlouvání absence studentů se řídí Metodickým pokynem k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví čj / Absence studenta je sledována a evidována třídním učitelem, který je zodpovědný za omlouvání nepřítomnosti studenta ve vyučování. 3. Nepřítomnost studenta ve vyučování omlouvá zákonný zástupce. Zletilý student omlouvá svou nepřítomnost sám, a to na základě písemné žádosti adresované řediteli školy, případně zástupci ředitele.

8 4. V průběhu vyučování mají studenti zakázáno svévolně opustit vymezený prostor (3. a 1. patro náležící SOŠ managementu a práva) školy, hodiny zameškané z důvodu svévolného opuštění vymezených prostor školy budou posuzované jako neomluvené, porušení tohoto nařízení bude hodnoceno sníženým stupněm z chování, případně dalšími opatřeními. Student může být uvolněn pouze z vážných důvodů a to se souhlasem třídního učitele, který bude ihned informovat zákonného zástupce studenta. Student též může opustit budovu školy před ukončením vyučování po předložení písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého studenta. K návštěvám odborného lékaře či úřadů jsou studenti povinni využívat odpoledních hodin mimo vyučování. Pokud tak není možno učinit, je student povinen se neprodleně vrátit do výuky po skončení lékařského vyšetření. 5. Nemůže-li se student zúčastnit vyučování z důvodů, které znal předem, požádá písemně zákonný zástupce studenta třídního učitele o uvolnění z vyučování. Třídní učitel může studenta uvolnit z vyučování nejvýše na jeden den. Za závažné rodinné, či osobní důvody se považuje stěhování, úmrtí v rodině, svatba. 6. Uvolnění studenta na dva a více dnů je možné pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost předloží student předem na management SOŠ v Karviné s vyjádřením příslušných vyučujících a třídního učitele. 7. Nemůže-li se student účastnit vyučování z důvodů, které nebylo možno předvídat předem (nemoc), musí být jeho nepřítomnost omluvena telefonicky nebo písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů od počátku jeho nepřítomnosti. 8. Důvod nepřítomnosti musí student řádně doložit ihned následující den po ukončení absence a to písemnou omluvenkou v omluvném listě. 9. Přesáhne-li nepřítomnost studenta z důvodu nemoci tři dny vyučování, může škola vyžadovat jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem i potvrzení ošetřujícího lékaře studenta. V odůvodněných případech může škola vyžadovat potvrzení nepřítomnosti studenta z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem i v případě tří a méně dnů nepřítomnosti ve vyučování, a to zejména z důvodů časté nepřítomnosti studenta z důvodu nemoci, která je kratší než tři vyučovací dny. 10. Třídní učitel vyhodnotí omluvu nepřítomnosti studenta, v případě pochybností spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem. 11. V případě, že se student neúčastní vyučování bez řádné omluvy, jsou hodiny neúčasti považovány za neomluvené. 12. Zamešká-li student více než 20 % hodin vyučování za příslušné klasifikační období, musí prokazatelným způsobem doložit doplnění učiva (zápisy v sešitě, splněné úkoly), ze kterého bude následně přezkoušen vyučujícím učitelem. 13. Při více než 50 % absenci musí student konat doplňovací komisionální zkoušky. 14. Při účasti na akcích organizovaných školou studenti dodržují ustanovení Řádu školy. 15. Ztráta omluvného listu (zvláště opakovaná) může být kázeňsky postižena. Student je povinen si opatřit nový OL za úhradu 100,- Kč, doplnit jej podle třídní knihy a po kontrole třídním učitelem jej dát zákonnému zástupci podepsat. 16. Nedochází-li student bez omluvy do školy 5 dnů, třídní učitel připraví písemnou výzvu na doložení nepřítomnosti studenta ve škole, ve které vyzve zákonné zástupce nebo zletilého studenta, aby neprodleně doložili důvod nepřítomnosti studenta. (odst. 2, 68, zákona 561/2004 Sb. školský zákon). Neučiní-li tak do 10 dnů od doručení zákonný zástupce studenta nebo zletilý student, student se posuzuje, jakoby vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. 17. Škola a zdravotnické zařízení jsou v souladu s 10, odst. 4, zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, povinny oznamovat orgánu sociálně právní ochrany dětí

9 skutečnosti nasvědčující tomu, že se jedná o studenty, kteří vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající v tom, že zanedbávají školní docházku nebo že se jedná o studenty, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, či tato práva nevykonávají anebo je zanedbávají apod. 18. V případě neomluvených hodin do součtu 10 vyučovacích hodin řeší problém škola prostřednictvím výchovného poradce, který si pozve ve spolupráci s třídním učitelem u nezletilých studentů zákonného zástupce studenta nebo zletilého studenta k pohovoru, z nějž pořídí záznam. 19. Při počtu nad 10 neomluvených vyučovacích hodin je pozván student a jeho zákonný zástupce k projednání opatření pro zlepšení docházky. 20. Přesáhne-li neomluvená absence 25 vyučovacích hodin a je-li tato absence charakterizována jako pokračující záškoláctví, oznámí škola tuto skutečnost příslušnému orgánu sociálně právní ochrany (kurátorovi). Škola při opakovaném záškoláctví již druhé záškoláctví o zanedbání školní docházky oznámí Policii ČR, a to pro podezření z spáchání trestného činu Ohrožování mravní výchovy mládeže, dle ust. 217 tr. zákona ( 10, odst. 4, zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí). III. Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů 1. Student školy je na začátku každého školního roku proškolen a seznámen se základními pravidly bezpečnosti a ochrany při práci (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v úvodní hodině a toto proškolení stvrzuje vlastním podpisem a dodatkem, že proškolené problematice porozuměl. 2. Vyučující, kteří používají ke své výuce odborné učebny, seznámí studenty se specifikami odborné učebny, chování v ní, manipulaci s přístroji a řádem učebny. 3. V průběhu školního roku studenti absolvují tematické cvičení zaměřené na PO a BOZP. 4. V předmětech tělesné výchovy a rodinné výchovy seznámí vyučující studenty se zásadami poskytování první pomoci, přivolání pomoci a základními pravidly chování v krizových situacích. 5. Škola prostřednictvím výchovného poradce zpracovává minimální preventivní program ochrany před sociálně patologickými jevy a studenti se akcí tohoto programu účastní. 6. Studenti, kteří se setkají s negativními jevy, šikanou, rodinnými problémy apod. mohou využít služby výchovného poradenství ve škole, která v případě nutnosti a zájmu zprostředkuje řešení ve spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou a dalšími institucemi. IV. Podmínky zajištění ochrany studentů před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

10 3. Škola je povinna vést evidenci úrazů studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 4. Bezpečnost a ochranu zdraví studentů zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy. 5. Studenti jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Školení studentů se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Zápis se provede do třídní knihy. 6. Při akcích konaných mimo školu kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých studentů, připadnout více než 25 studentů. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany studentů ředitel školy. 7. Při akcích konaných mimo místo kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví studentů na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví studentů na předem určeném místě a v předem určeném čase. 8. Studentům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Studentům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy. 9. V učebnách není studentům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče. V. Podmínky zacházení s majetkem školy a spolužáků ze strany studentů 1. Studenti řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) přístroje, materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají. 2. Škody způsobené studenty na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou studenti nebo zákonní zástupci nezletilých studentů povinni škole uhradit. 3. Pokud studenti ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky. 4. Krádež je posuzována jako hrubé porušení Řádu školy, což řeší výchovná komise kázeňským opatřením 3. stupněm z chování a dle závažnosti provinění také podmíněným vyloučením ze studia. Veškeré krádeže v prostorách školy a na akcích pořádaných školou budou oznámeny příslušným pedagogem Policii ČR. VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studenta 1. Základní zásady 1. Hodnocení a klasifikace prospěchu je součástí procesu vzdělávání. Cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním stupněm vědomosti, dovednosti a návyky, které si studenti

11 osvojili a podněcovat jejich zájem o doplňování, upevňování a rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků v rozsahu učiva daného předmětu. 2. Při hodnocení a klasifikaci učitel uplatňuje vůči studentovi přiměřenou náročnost a pedagogický takt, výsledky práce hodnotí objektivně, nesmí podléhat subjektivním ani vnějším vlivům. 2. Získávání podkladů průběžného hodnocení a klasifikace klasifikační řád 1. Prospěch studentů se klasifikuje ve dvou obdobích v závěru každého pololetí školního roku, přičemž klasifikace za 2. pololetí školního roku v sobě zahrnuje hodnocení znalostí a dovedností studenta získané v průběhu celého školního roku. 2. Studenti se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. 3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání a chování studenta získává učitel zejména následujícími metodami, formami a prostředky : a) soustavným diagnostickým pozorováním studenta b) soustavným sledováním výkonů studenta a jeho připravenosti na vyučování c) různými druhy zkoušek (písemné, ústí, grafické, praktické, pohybové) d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami e) analýzou činnosti studenta f) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb g) pohovory se studentem a zákonnými zástupci studenta 4. Student musí být z každého předmětu vyzkoušen ústně alespoň jednou za každé pololetí. Termíny konání písemného zkoušení konzultuje vyučující s ostatními učiteli tak, aby v jednom dni byla konána nejvýše jedna kontrolní písemná práce v délce celé jedné vyučovací hodiny. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci studenta. 5. Ústní zkoušení, pokud se nejedná o komisionální zkoušku, probíhá před kolektivem studentů a výsledek klasifikace oznámí vyučující studentovi okamžitě, přičemž poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů a výkonů. Výsledky hodnocení písemných a grafických prací, protokolů z praktických činností, výkresů, oznámí vyučující studentovi nejpozději do 14 dnů ode dne konání zkoušky, popř odevzdání práce. Výsledek každého hodnocení zapíše učitel studentovi do studijního průkazu. 6. Klasifikaci za každé klasifikační období ukončí vyučující dnem stanoveným ředitelem školy, nejpozději však jeden den před klasifikační konferencí. 7. Nepovinné předměty se klasifikují podle stejných hledisek a podle stejné stupnice jako předměty povinné. Do celkového hodnocení studenta a jeho studijního průměru se však nezapočítávají. 8. Při větší neúčasti studenta ve vyučování, kdy jej učitel nemohl průběžně hodnotit nebo má pochybnosti, že student pro příliš častou absenci neovládá učivo v požadovaném rozsahu, je student za příslušné klasifikační období hodnocen na základě souhrnné zkoušky z učiva daného období. Studenta zkouší příslušný vyučující, popř. zkušební komise, nejedná se však o komisionální zkoušku ve smyslu školského zákona. Učitel může (ale nemusí) rozhodnout o neklasifikaci studenta v daném předmětu na základě skutečnosti, že se student z více než 25 % nezúčastnil výuky v daném klasifikačním období a to i v případě, že student již získal hodnocení z dílčího zkoušení.

12 9. Nelze-li studenta hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné studenta hodnotit ani v náhradním termínu, student se za první pololetí nehodnotí. 10. Nelze-li studenta hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje student nejbližší vyšší ročník. Není-li student hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 11. Nelze-li studenta klasifikovat na konci druhého pololetí, stanoví ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Student koná komisionální zkoušku. Jestliže student u této zkoušky neprospěje, nemůže postoupit do dalšího ročníku. 12. Nesouhlasí-li student nebo jeho zákonný zástupce s klasifikací na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jejím výsledků, nejpozději však do tří dnů od data doručení vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení studenta. Ředitel školy stanoví termín této zkoušky, zpravidla na den podání žádosti, nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým studentem nebo zákonným zástupcem nezletilého studenta. Komisionální zkoušky Student, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných vyučovacích předmětů, nebo student, který na konci prvního pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných vyučovacích předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku, nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Student, který na konci druhého pololetí neprospěl alespoň ze tří vyučovacích předmětů, je ze studia vyloučen pro neprospěch, nebo žádá ředitele školy o opakování uplynulého ročníku. - Student může za druhé pololetí příslušného školního roku konat více komisionálních zkoušek za neklasifikaci, nejvýše však dvě opravné za hodnocení nedostatečný. - Z účasti na komisionálních, opravných a rozdílových zkouškách se může student z vážných (zpravidla zdravotních) důvodů omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy omluvu studenta přijme, vypíše pro něj náhradní termín příslušné zkoušky. - Komise jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná, jejím členem je ředitel školy nebo jeho zástupce a třídní učitel. Komisionální zkouška je přístupná veřejnosti, jednání komise je neveřejné. Výsledek komisionální zkoušky oznámí předseda komise studentovi po neveřejném jednání. O výsledku se pořídí záznam, který archivuje ředitel školy. - Za každou komisionální zkoušku je student povinen zaplatit poplatek ve výši 200,- Kč a to nejpozději v den konání zkoušky. Opravné zkoušky

13 - je-li student klasifikován v daném druhém pololetí školního roku nedostatečně, koná v termínu stanoveném ředitelem školy opravnou zkoušku. - Opravná zkouška má charakter komisionální zkoušky. - Opravnou zkoušku lze skládat pouze jednou a nelze se proti výsledku odvolat. - O výsledku opravné zkoušky se pořídí záznam, který archivuje ředitel školy. Student, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k ní nedostaví, neprospěl. Koná-li student více opravných zkoušek, z nichž alespoň u jedné neprospěje, neprospěl a nemůže pokračovat ve studiu. - Studenti, kteří neprospěli u opravných zkoušek alespoň z jednoho předmětu, mají možnost požádat ředitele školy o opakování uplynulého ročníku. Student může opakovat daný ročník pouze jednou, celkově za studium může opakovat pouze dvakrát. - Komisi k opravné zkoušce stanoví ředitel školy. Komise je minimálně tříčlenná, jejím členem je ředitel školy nebo jeho zástupce a třídní učitel. O výsledku opravné zkoušky je student informován předsedou komise po neveřejném jednání. - Za každou opravnou zkoušku je student povinen zaplatit poplatek ve výši 200,- Kč a to nejpozději v den konání zkoušky. Rozdílové zkoušky - Přestupuje-li student z jiného školního zařízení na SOŠ MAP, skládá rozdílovou zkoušku z profilových předmětů, které stanoví ředitel školy. - Rozdílová zkouška se koná v termínech stanovených ředitelem školy. - Rozdílová zkouška má charakter komisionální zkoušky. - Rozdílovou zkoušku lze skládat pouze jednou a nelze se proti výsledku odvolat. - Komisi k rozdílové zkoušce stanoví ředitel školy, je minimálně tříčlenná, jejím členem je ředitel školy nebo jeho zástupce a budoucí třídní učitel. - O výsledku zkoušky je student informován předsedou komise po neveřejném jednání. Na základě výsledku rozdílové zkoušky se rozhodne, zda student je či není přijat do studia. O výsledku rozdílové zkoušky se pořídí záznam, který archivuje ředitel školy. - Za každou rozdílovou zkoušku je povinen student zaplatit poplatek ve výši 200,- Kč a to nejpozději v den konání zkoušky. 3. Hodnocení a klasifikace studentů ve vyučování Při hodnocení výsledků vzdělávání se vědomosti, dovednosti a návyky, které student prokáže, klasifikují pěti stupni prospěchu : 1 výborný 4 - dostatečný 2- chvalitebný 5 - nedostatečný 3 dobrý 4. hodnocení a klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření 1. V průběhu klasifikačního období se prospěch v předmětech s převahou teoretického zaměření posuzuje podle těchto hledisek : a) stupeň osvojení a jistoty, s níž student učivo ovládá

14 b) schopnost samostatného logického myšlení a osvojení metod myšlení charakteristických pro daný obor c) schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností při řešení nových úkolů d) samostatnost, aktivita a iniciativa při řešení úkolů, soustavnost a svědomitost v práci e) úroveň vyjadřování 2. Vědomosti, dovednosti a návyky se hodnotí jednotlivými stupni prospěchu takto : Stupeň 1 výborný Student, který bezpečně ovládá probírané učivo předepsané učebním plánem nebo školním vzdělávacím programem, projevuje samostatnost, pohotovost a logičnost myšlení, dovede samostatně řešit zadané úkoly a zobecňovat výsledky řešení, vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce jsou po stránce obsahu i vnějšího projevu bez závad. Stupeň 2 chvalitebný Student, který ovládá probírané učivo předepsané učebním plánem nebo školním vzdělávacím programem, myslí samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně, dovede celkem bez potíží řešit zadané úkoly a výsledky řešení zobecňovat, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu i vnějšího projevu drobné závady. Stupeň 3 dobrý Student, který probírané učivo předepsané učebním plánem nebo školním vzdělávacím programem ovládá v jeho podstatě tak, že na ně může bez obtíží navazovat při osvojování nového učiva, v myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští nepodstatných chyb, které však s návodem učitele dovede odstranit, vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu i vnějšího projevu závady, které se netýkají podstaty práce. Stupeň 4 dostatečný Student, který má ve znalostech probíraného učiva předepsaného učebním plánem nebo školním vzdělávacím programem mezery, takže na tyto znalosti nemůže bez větších obtíží navazovat při osvojování nového učiva, není samostatný v myšlení, při řešení úloh se dopouští podstatných chyb, které napravuje jen se značnou pomocí učitele. Vyjadřuje se nepřesně. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu i vnějšího projevu větší závady. Stupeň 5 nedostatečný Student, který má ve znalostech probíraného učiva předepsaného učebním plánem nebo školním vzdělávacím programem mezery, takže na tyto znalosti nemůže navazovat při osvojování nového učiva, na otázky učitele neodpovídá správně, úlohy řeší jen s jeho

15 pomocí. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu i vnějšího projevu značné závady. 5. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení 1. Výsledky vzdělávání studenta v jednotlivých povinných i nepovinných předmětech stanovených učebním plánem nebo školním vzdělávacím programem se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu : 1 výborný 3- dobrý 5 - nedostatečný 2- chvalitebný 4 dostatečný 2. Stupeň prospěchu z jednotlivých předmětů na vysvědčení se neurčuje na základě průměru z průběžné klasifikace za příslušné období, nýbrž jako celkové hodnocení práce studenta v daném období vzdělávání. 3. Celkové hodnocení studenta na vysvědčení se vyjadřuje stupni : prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1, 50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré, prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný, neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný. 4. Vysvědčení se vydává studentovi na konci 1. a 2. pololetí. Za 1. pololetí lze studentovi vydat výpis z vysvědčení. 6. Hodnocení chování na vysvědčení Chování studenta je klasifikováno třídním učitelem a hodnotí se stupni : Stupeň 1 velmi dobré student se ve škole i mimo školu projevuje v souladu s právními i morálními normami společnosti a ustanoveními školního řádu. Stupeň 2 uspokojivé student se ve škole i mimo školu neprojevuje v rozporu s právními i morálními normami společnosti, ale dopustí se závažnějšího porušení školního řádu nebo jej v méně závažnějších případech poruší opakovaně. Stupeň 3 neuspokojivé student, jehož chování ve škole i mimo školu je v rozporu s právními i morálními normami společnosti nebo se dopustí závažného porušení školního

16 řádu. Tento stupeň je udělen také studentovi, který byl podmíněně vyloučen, nebo vyloučen ze školy. 7. Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení studenta ze školy, vyloučení studenta ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro studenta. 2. Pochvaly: pochvala třídního učitele, uděluje třídní učitel po projednání s ředitelem školy na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě podnětu ostatních vyučujících za výrazný projev školní iniciativy, práci pro třídu, dlouhodobou úspěšnou práci, nízkou absenci, apod. pochvala ředitele školy, uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu třídního učitele za prospěch s vyznamenáním, mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci a úspěšnou reprezentaci školy. 3. Kázeňská opatření napomenutí třídního učitele uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě podnětu ostatních vyučujících za méně závažné porušení školního řádu. důtka třídního učitele uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě podnětu ostatních vyučujících za opakované méně závažné nebo závažnější porušení školního řádu. důtka ředitele školy uděluje ředitel školy, zpravidla po projednání v pedagogické radě, na základě vlastního rozhodnutí nebo z podnětu třídního učitele za hrubé porušení školního řádu, popř. za opakovaná porušení školního řádu, v případě, kdy se mírnější kázeňské opatření míjela účinkem. podmíněné vyloučení studenta ze školy ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení studenta ze školy.

17 - v rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. - o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení studenta ze školy rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění studenta dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se student provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováni jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel školy pedagogickou radu. - student přestává být studentem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí i vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. - za závažná zaviněná porušení předpisů se považuje zejména : b) distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy a na všech akcích pořádaných školou a rovněž příchod studenta do školy nebo na akci školy pod jejich vlivem c) projevy rasismu, xenofobie a šikany d) úmyslné hrubé porušení bezpečnostních předpisů a tím ohrožení zdraví spolužáků, případně zaměstnanců školy e) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči zaměstnancům školy f) odcizení nebo hrubé a úmyslné ničení majetku školy, pracovníků školy a spolužáků g) opakované záškoláctví, vysoká neomluvená absence Udělená výchovná opatření jsou projednávána na pedagogické radě a zaznamenávají se do dokumentace školy. Udělení výchovných opatření oznámí třídní učitel nebo ředitel školy prokazatelným způsobem studentovi a jeho zákonnému zástupci. VII. Průběh studia a způsob ukončení studia 1. Průběh studia V průběhu studia se studentovi umožňuje přestup do jiné školy, přerušení vzdělávání a opakování ročníku a to na základě písemné žádosti. Žádost podává zletilý student, nebo zákonný zástupce nezletilého studenta. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého studenta je souhlas nezletilého studenta vyjádřený jeho podpisem. 2. Přestup na jinou střední školu

18 Ředitel školy, ze které student přestupuje, písemně oznámí zanechání studia z důvodu nástupu na jinou střední školu s uvedením dne, který předchází dni přijetí na jinou školu: - o přestupu studenta do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se student hlásí - student přestává být studentem školy dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu 3. Přerušení studia Ředitel školy může studentovi přerušit studium, a to na dobu nejvýše dvou let, po dobu přerušení studia, student není studentem této školy, po uplynutí doby přerušení studia pokračuje student v tom ročníku, ve kterém bylo studium přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. - ředitel školy na žádost ukončí přerušení studia i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody 4. Opakování ročníku Ředitel školy může studentovi, který na konci druhého pololetí neprospěl, nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 5. Uvolnění z předmětu Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit studenta na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. - student nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa - v předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní studenta z vyučování na písemné doporučení praktického nebo odborného lékaře - student není z předmětu, z něhož byl zcela nebo zčásti uvolněn, hodnocen, na vysvědčení je uvedeno osvobozen/a 6. Individuální vzdělávací plán Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost nebo na žádost zákonného zástupce nezletilého studenta vzdělávání podle IVP.

19 - vzdělávání podle IVP může ředitel školy povolit i z jiných závažných důvodů - v IVP povoleném z jiných závažných důvodů může ředitel školy určit zvláštní organizaci výuky a délku vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání - ředitel školy seznámí studenta a zákonného zástupce nezletilého studenta s průběhem vzdělávání podle IVP a s termíny zkoušek - IVP podepsaný ředitele školy, studentem a zákonným zástupcem nezletilého studenta se stává součástí dokumentace studenta 7. Způsoby ukončování studia a) Zanechání studia student může zanechat studia na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy sdělení podává student nebo zákonný zástupce nezletilého studenta, součástí sdělení nezletilého studenta je souhlas jeho zákonného zástupce. - student přestává být studentem školy dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí ředitele školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání studia, pokud jde o den pozdější, - při tomto způsobu zanechání studia je student povinen vrátit veškeré zapůjčené pomůcky b) Ukončení studia pro neprospěch Student, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být studentem školy posledním dnem příslušného školního roku (31. 8.)nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu anebo dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. - při tomto způsobu zanechání studia je student povinen vrátit veškeré zapůjčené pomůcky c) Ukončení studia v posledním ročníku vzdělávání Student přestává být studentem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li student maturitní zkoušku v řádném termínu, přestává být studentem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. - student, který neukončil řádně poslední ročník vzdělávání a nebyl k maturitní zkoušce připuštěn, přestává být studentem školy posledním dnem příslušného školního roku (31. 8.) nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu a nebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku.

20 Řád školy v tomto znění je platný od Schválil: JUDr. Emil Ščuka ředitel školy

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040.

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040 Školní řád ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 K l a s i f i k a č n

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: ZUŠ 001 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 5. 11. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace Základním principem hodnocení a klasifikace

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ OPAVA,SOLNÁ 8,PŘÍSP.ORG.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ OPAVA,SOLNÁ 8,PŘÍSP.ORG. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ OPAVA,SOLNÁ 8,PŘÍSP.ORG. Školní řád Základní umělecké školy, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, vydává na základě zákona č.561/2004 Sb.,Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Š k o l n í ř á d ČÁST PRVNÍ

Š k o l n í ř á d ČÁST PRVNÍ Š k o l n í ř á d Školní řád Základní umělecké školy Blatiny, Praha 6 Řepy, Španielova 1124/50 vydává na základě zákona č.561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Slatiňany vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola umělecká škola,rumburk,růžová 3/1416, příspěvková organizace Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

Základní škola umělecká škola,rumburk,růžová 3/1416, příspěvková organizace Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Základní škola umělecká škola,rumburk,růžová 3/1416, příspěvková organizace Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Směrnice č. 3 ŠKOLNÍ ŘÁD

Směrnice č. 3 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov, Bílovecká 1, 72100 Ostrava-Svinov Směrnice č. 3 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

II. Klasifikace prospěchu v teoretickém vyučování

II. Klasifikace prospěchu v teoretickém vyučování Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Nám. T.G.Masaryka 788 5.3. Pravidla hodnocení, chování a prospěchu žáků střední škola Platný a účinný od 1.9. 2015 Schválen Školskou radou střední

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Číslo jednací: 12/2014 Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Mníšecká 29, 252 30 Řevnice, tel. 257 720 922, e-mail: zus.rev@seznam.cz, www.zus-revnice.cz. Školní řád

Mníšecká 29, 252 30 Řevnice, tel. 257 720 922, e-mail: zus.rev@seznam.cz, www.zus-revnice.cz. Školní řád Mníšecká 29, 252 30 Řevnice, tel. 257 720 922, e-mail: zus.rev@seznam.cz, www.zus-revnice.cz Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Řevnice vydává ředitel školy na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od 2.9.2013 PR vzala na vědomí dne: 2.9.2013 Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno

Více

Š k o l n í ř á d. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Š k o l n í ř á d. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Adresa: náměstí Osvobození 422 470 01 ČESKÁ LÍPA IČ:... 49864637 Telefon:... 778 544 002 E-mail:... oa-cl@clnet.cz

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Břeclav, Křížkovského 4 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30 odst.1 ředitel

Více

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy I. Obecná ustanovení 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje a určuje organizaci chodu školy. Je závazný pro žáky a pedagogické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č. j.: ZUŠ-Sok/21/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ROSICE, okres Brno venkov, Na Schodech 239, Rosice, 665 01. Školní řád

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ROSICE, okres Brno venkov, Na Schodech 239, Rosice, 665 01. Školní řád ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ROSICE, okres Brno venkov, Na Schodech 239, Rosice, 665 01 Školní řád Školní řád Školní řád Základní umělecké školy, Rosice, okres Brno venkov, vydává v souladu s ustanovením 30

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a a Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Pedagogická rada projednala

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ ČLÁNEK 1. VYMEZENÍ POJMU ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ PRO DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 1.1 Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Úvod Klasifikační řád Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení klasifikace

Více

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Organizační řád školy 1. Základní umělecká škola Strání je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Strání zřízenou obcí. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy, kterou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1, ředitel

Více

Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků v Integrované střední škole Cheb jako nedílnou součást školního řádu

Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků v Integrované střední škole Cheb jako nedílnou součást školního řádu Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Na základě 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Polná vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1,

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a Příloha č. 2 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. a Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím

Více

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 V souladu s ustanovením odst. 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel školy tento

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více