Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, , ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, , ŠKOLNÍ ŘÁD pro školní rok platnost od do V Praze dne JUDr. Emil Ščuka ředitel školy

2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Je závazným předpisem upravujícím vzájemný vztah mezi studentem a pedagogickými pracovníky školy. Obsahuje soustavu obecných a specifických požadavků a norem chování, jednání a vystupování studenta na všech úsecích života ve škole i na veřejnosti. Stanovuje vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání v souladu s vědeckým poznáním v duchu zásad mravnosti, humanity a demokracie. Pro studenta jsou závazné základní právní normy zakotvené v právním řádu naší republiky a proto je student povinen dbát toho, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých, aby svým chováním nepoškozoval kohokoliv druhého. Základní povinností studenta školy je řádně navštěvovat teoretické i praktické vyučování, osvojovat si znalosti a dovednosti dané učebními osnovami, plány a školním vzdělávacím programem, řídit se ve svém jednání a vystupování ustanoveními tohoto vnitřního řádu a dalších platných zákonů, vyhlášek a metodických pokynů a dalšími pokyny pedagogických pracovníků. Školní řád se vztahuje na všechny studenty školy. Vedení školy může pro zajištění školních akcí vydat doplňující pokyny, které nejsou v rozporu s tímto vnitřním řádem. Činnosti neupravené tímto řádem se dále řídí platnými zákony, vyhláškami a metodickými pokyny, které stanovují podmínky pro tyto činnosti. Studenti jsou povinni se s tímto vnitřním řádem prokazatelně seznámit a dodržovat jej ve škole i při všech akcích pořádaných školou, jsou povinni řídit se vždy pokyny pedagogického dozoru. Taktéž všichni pedagogičtí pracovníci i zákonní zástupci žáků musí být s tímto vnitřním řádem školy prokazatelně seznámeni. SŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA,s.r.o.

3 Vnitřní řád školy upravuje : I. Povinnosti a práva studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů 1. Povinnosti studentů 2. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých studentů 3. Práva studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů 4. Práva studentů a povinnosti školy vyplývající z Úmluvy o právech dítěte II. III. IV. Provoz a vnitřní režim školy 1. Vnitřní režim školy obecná pravidla 2. Organizace výuky v teoretickém vyučování 3. Omlouvání absence ve vyučování Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů Podmínky zajištění ochrany studentů před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Základní školské dokumenty pro oblast prevence 2. Poskytování poradenských služeb ve škole 3. Základní preventivní opatření školy 4. Obecná pravidla prevence sociálně patologických jevů V. Podmínky zacházení s majetkem školy a spolužáků ze strany studentů VI. VII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studenta 1. Základní zásady 2. Získávání podkladů průběžného hodnocení a klasifikace 3. Hodnocení a klasifikace studentů ve vyučování 4. Hodnocení a klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření 5. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení 6. Klasifikace chování na vysvědčení 7. Výchovná opatření Průběh studia a způsob ukončování studia 1. Průběh studia 2. Přestup na jinou střední školu 3. Přerušení studia 4. Opakování ročníku 5. Uvolnění z předmětu 6. Individuální vzdělávací plán 7. Způsoby ukončování studia

4 I. Povinnosti a práva studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů 1. Povinnosti studentů Studenti jsou povinni : a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat b) dodržovat Řád školy, Vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni c) plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školy d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání e) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem školy f) oznamovat škole údaje pro školní matriku podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost studenta a změny v těchto údajích 2. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých studentů Zákonní zástupci jsou povinni : a) zajistit, aby student docházel řádně do školy b) na vyzvání ředitele školy, nebo pověřeného zástupce, se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání studenta c) dokládat důvody nepřítomnosti nezletilého studenta ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem školy d) neprodleně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti studenta, zdravotních obtížích, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání e) oznamovat škole údaje pro školní matriku podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost studenta a změny v těchto údajích 3. Práva studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů 1. Studenti mají právo : a) na vzdělávání a školské služby, které škola poskytuje b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat d) na informace a poradenskou pomoc výchovného poradce, metodika prevence i školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona 2. Práva uvedená v bodě 3 s výjimkou písmen a) a c) mají také zákonní zástupci nezletilých studentů. 3. Na informace podle bodu 3 písmene b) mají v případě zletilých studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým studentům plní vyživovací povinnost.

5 4. Práva studentů a povinnosti školy vyplývající z Úmluvy o právech dítěte 1. Student má právo na respektování své osobnosti a na ochranu před diskriminací z důvodu barvy pleti, pohlaví, náboženství, sociálního původu, nebo snížené tělesné či duševní způsobilosti. 2. Student má právo, aby byla jeho kázeň usměrňována způsobem slučitelným s lidskou důstojností a aby byla ve škole uplatňována jednotná kázeňská politika. Dále má právo v odůvodněných případech podat stížnost na pedagogického pracovníka nebo jiného zaměstnance školy, porušuje-li pravidla etiky (ponižování studenta, slovní urážky, psychické týrání apod.) a to písemnou formou řediteli školy. 3. Student má právo být vyslyšen v každém řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zákonného zástupce. 4. Škola je povinna přijímat opatření k podpoře pravidelné školní docházky a ke snižování počtu těch, kteří školu z jakéhokoliv důvodu nedokončí. Činí všechna opatření nezbytná k tomu, aby kázeň ve škole byla zajišťována způsoby slučitelnými s lidskou důstojností, aby chránila studenty před nezákonným zneužíváním narkotických a psychotropních látek a zabránila využívání studentů při jejich nezákonné výrobě a obchodování. 5. Škola se podílí na prevenci sociálně patologických jevů u studentů v maximální míře a přijímá opatření školní preventivní strategie. 6. Škola usnadňuje studentům přístup k novým poznatkům, rozvíjí jejich osobnost, nadání, rozumové i tělesné schopnosti. 7. Plné znění Úmluvy o právech dítěte je k dispozici u metodika prevence sociálně patologických jevů. II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Vnitřní režim školy obecná pravidla Organizace školního roku je dána pokyny MŠMT ČR a příkazy ředitele školy. 2. Student je povinen ve škole i mimo školu dbát dobré pověsti školy a reprezentovat ji svým chováním a vystupováním, je zakázáno chovat se hrubě a vyjadřovat se vulgárně ve škole i na veřejnosti. Studenti zdraví všechny zaměstnance školy v budově školy i v objektech, kde konají praxi. 3. Student je povinen účastnit se výuky všech předmětů, též účastnit se všech akcí vyplývajících z daného učebního plánu a plánu školní činnosti. 4. Každé třídě je přidělen třídní učitel, v době jeho nepřítomnosti vykonává tuto funkci zastupující třídní učitel, v případě nepřítomnosti obou určí zastupujícího třídního učitele zástupce ředitele. 5. Student je povinen zakoupit si potřebné učební pomůcky a nosit je dle potřeby a pokynů vyučujících do vyučování. 6. Student je povinen mít při vyučování studijní průkaz a potvrzen školou, do kterého si nechává zaznamenávat průběžnou klasifikaci a jiná důležitá sdělení. Studijní průkaz předkládá student každý týden ke kontrole a podpisu rodičům. V případě ztráty nebo poškození si student neprodleně vyřídí duplikát, a to prostřednictvím třídního učitele. Za vyřízení duplikátu je povinen zaplatit škole poplatek ve výši 100,- Kč. 7. Student pracuje poctivě, soustavně se připravuje na vyučování, nepoužívá nepovolené pomůcky, neopisuje úlohy a nenapovídá. Jestliže se nemohl

6 z vážných důvodů připravit na vyučování, vypracovat zadaný úkol, či přinést potřebné pomůcky, omluví se vyučujícímu vždy na začátku vyučovací hodiny. Na pozdější omluvy nebude brán zřetel. O odůvodněnosti omluvy rozhodne příslušný vyučující, případně zástupce ředitele. 8. V průběhu vyučování je ve školní budově dodržován naprostý klid, ve třídách je dodržována kázeň, jsou plně respektovány pokyny vyučujících. Mobilní telefony mají studenti vypnuty a uschovány v taškách (nesmí být uloženy na lavici). Studentům je zakázáno svačit a pít. (Pít mohou pouze ze zdravotních důvodů, které je nutno doložit lékařským potvrzením). V průběhu výuky studenti neodcházejí na toaletu (pouze ze zdravotních důvodů, které je nutno doložit lékařským potvrzením). 9. Studentům není povoleno pořizovat během vyučování fotografie vyučujících či spolužáků na mobilní telefon, fotografický aparát či jiná zařízení a uveřejňovat na internetu, pořizovat nahrávky výkladu vyučujícího na diktafon či jiná zařízení a uveřejňovat je na internetu. Mohou takto činit jen se souhlasem vyučujícího, popř. dalších zúčastněných osob. 10. Během vyučování si studenti nevyřizují žádné osobní ani jiné záležitosti. 11. V průběhu přestávek se studenti chovají slušně, zdržují se ve vymezených prostorách. Během vyučování a o přestávkách je zakázáno opouštět podlaží, ve kterém se příslušná třída nachází a budovu školy a hrát jakékoliv hazardní hry. 12. Studentům není dovoleno vstupovat do kabinetů a kanceláří bez vyzvání pracovníka školy, též do učeben výpočetní techniky a tělocvičny nesmí studenti vstupovat bez vědomí učitele. 13. Studentům je přísně zakázáno pozměňovat a falšovat zápisy v třídní knize, studijním průkazu a dokumentech omlouvajících neúčast studenta ve vyučování. 14. Onemocní-li student nebo některá z osob, s nimiž bydlí, infekční chorobou, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat školu. 15. Jelikož škola vyhotovuje některé úřední doklady (vysvědčení apod), pracuje s osobními daty studentů. Všichni studenti mají právo na ochranu osobních dat, škola smí používat svěřená data jen k vlastním potřebám. 16. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí, ani jejich propagace. 17. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí. 18. Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje, aby studenti nosili v průběhu vyučování větší částky peněz, případně další cenné předměty. Cennější věci si případně mohou uschovat v uzamykatelné skříňce, která je jim přidělena po zaplacení vratné zálohy 300,- Kč., jinak se ztráta věci nepovažuje za pojistnou událost. Za pojistnou událost se také nepovažuje věc zapomenutá a hledaná až následující den. Zjištěnou ztrátu či nález hlásí student neprodleně učiteli. 19. Používání mobilních telefonů - studenti mohou do školy (platí i pro akce pořádané školou) nosit mobilní telefony. V době vyučování i v době konání školní akce je mobilní telefon zcela vypnut, nesmí být uložen na lavici. Studenti jej mohou používat pouze v době před vyučováním, v době přestávek a po vyučování. Nemůže-li student, který plní úkoly vyplývající z jeho učebního či studijního procesu nebo v přímé souvislosti s ním, mít svůj telefon pod stálou kontrolou, je povinen jej odložit do zvláštní úschovy na místo určené. Za takové místo se považuje ta místnost

7 ve škole, kterou je možné uzamknout, nebo která je pod stálou kontrolou, např. kabinet učitele, kancelář školy. O konkrétním místě rozhodne ten vyučující, na koho se student obrátí. V takovém případě student odkládá telefon vypnutý. Na tomto místě jej ponechá jen po dobu nezbytně nutnou. 20. Studenti dodržují pravidla společenského chování, v budově školy, i v jiných objektech, při akcích pořádaných školou, nenosí pokrývku hlavy, nežvýkají a celkově svým přístupem a chováním respektují důstojnost druhých. 2. Organizace výuky v teoretickém vyučování 1. Vyučování ve škole probíhá dle stanoveného rozvrhu hodin. 2. Studenti přicházejí do školy včas, ve slušném a čistém oblečení. Po vstupu do budovy se přezouvají v šatně v přízemí do domácí obuvi, odkládají svrchní oděv a pokrývku hlavy. Ve škole je zakázáno pohybovat se v botách a s pokrývkou hlavy. Z hygienických důvodů není povoleno přenášet venkovní obuv do tříd a skřínek a ponechávat ji tam. 3. Pět minut před zahájením výuky jsou studenti ve třídě. V okamžiku zahájení vyučování jsou studenti v lavicích, mají nachystány potřebné pomůcky a očekávají příchod vyučujícího. 4. Při příchodu vyučujícího do třídy a při jeho odchodu na konci vyučovací hodiny jej zdraví celá třída povstáním. Taktéž povstane při příchodu a odchodu jiného pedagogického pracovníka, či jiné dospělé osoby. 5. Po ukončení vyučovací hodiny je student povinen uklidit si své pracovní místo, po ukončení vyučování též zvednout židli na stůl. 6. Rozpis přestávek hodina začátek - konec délka přestávky min min min min min min ukončení vyučování 7. Pořádkovou službu ve třídě určuje třídní učitel zápisem do třídní knihy. Tuto službu konají vždy dva studenti v týdenních intervalech. Pořádková služba dbá v průběhu přestávek o pořádek ve třídě, před každou vyučovací hodinou utírá pečlivě tabuli, řídí se dalšími pokyny vyučujících. 3. Omlouvání absence ve vyučování 1. Postup při omlouvání absence studentů se řídí Metodickým pokynem k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví čj / Absence studenta je sledována a evidována třídním učitelem, který je zodpovědný za omlouvání nepřítomnosti studenta ve vyučování. 3. Nepřítomnost studenta ve vyučování omlouvá zákonný zástupce. Zletilý student omlouvá svou nepřítomnost sám, a to na základě písemné žádosti adresované řediteli školy, případně zástupci ředitele.

8 4. V průběhu vyučování mají studenti zakázáno svévolně opustit vymezený prostor (3. a 1. patro náležící SOŠ managementu a práva) školy, hodiny zameškané z důvodu svévolného opuštění vymezených prostor školy budou posuzované jako neomluvené, porušení tohoto nařízení bude hodnoceno sníženým stupněm z chování, případně dalšími opatřeními. Student může být uvolněn pouze z vážných důvodů a to se souhlasem třídního učitele, který bude ihned informovat zákonného zástupce studenta. Student též může opustit budovu školy před ukončením vyučování po předložení písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého studenta. K návštěvám odborného lékaře či úřadů jsou studenti povinni využívat odpoledních hodin mimo vyučování. Pokud tak není možno učinit, je student povinen se neprodleně vrátit do výuky po skončení lékařského vyšetření. 5. Nemůže-li se student zúčastnit vyučování z důvodů, které znal předem, požádá písemně zákonný zástupce studenta třídního učitele o uvolnění z vyučování. Třídní učitel může studenta uvolnit z vyučování nejvýše na jeden den. Za závažné rodinné, či osobní důvody se považuje stěhování, úmrtí v rodině, svatba. 6. Uvolnění studenta na dva a více dnů je možné pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost předloží student předem na management SOŠ v Karviné s vyjádřením příslušných vyučujících a třídního učitele. 7. Nemůže-li se student účastnit vyučování z důvodů, které nebylo možno předvídat předem (nemoc), musí být jeho nepřítomnost omluvena telefonicky nebo písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů od počátku jeho nepřítomnosti. 8. Důvod nepřítomnosti musí student řádně doložit ihned následující den po ukončení absence a to písemnou omluvenkou v omluvném listě. 9. Přesáhne-li nepřítomnost studenta z důvodu nemoci tři dny vyučování, může škola vyžadovat jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem i potvrzení ošetřujícího lékaře studenta. V odůvodněných případech může škola vyžadovat potvrzení nepřítomnosti studenta z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem i v případě tří a méně dnů nepřítomnosti ve vyučování, a to zejména z důvodů časté nepřítomnosti studenta z důvodu nemoci, která je kratší než tři vyučovací dny. 10. Třídní učitel vyhodnotí omluvu nepřítomnosti studenta, v případě pochybností spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem. 11. V případě, že se student neúčastní vyučování bez řádné omluvy, jsou hodiny neúčasti považovány za neomluvené. 12. Zamešká-li student více než 20 % hodin vyučování za příslušné klasifikační období, musí prokazatelným způsobem doložit doplnění učiva (zápisy v sešitě, splněné úkoly), ze kterého bude následně přezkoušen vyučujícím učitelem. 13. Při více než 50 % absenci musí student konat doplňovací komisionální zkoušky. 14. Při účasti na akcích organizovaných školou studenti dodržují ustanovení Řádu školy. 15. Ztráta omluvného listu (zvláště opakovaná) může být kázeňsky postižena. Student je povinen si opatřit nový OL za úhradu 100,- Kč, doplnit jej podle třídní knihy a po kontrole třídním učitelem jej dát zákonnému zástupci podepsat. 16. Nedochází-li student bez omluvy do školy 5 dnů, třídní učitel připraví písemnou výzvu na doložení nepřítomnosti studenta ve škole, ve které vyzve zákonné zástupce nebo zletilého studenta, aby neprodleně doložili důvod nepřítomnosti studenta. (odst. 2, 68, zákona 561/2004 Sb. školský zákon). Neučiní-li tak do 10 dnů od doručení zákonný zástupce studenta nebo zletilý student, student se posuzuje, jakoby vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. 17. Škola a zdravotnické zařízení jsou v souladu s 10, odst. 4, zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, povinny oznamovat orgánu sociálně právní ochrany dětí

9 skutečnosti nasvědčující tomu, že se jedná o studenty, kteří vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající v tom, že zanedbávají školní docházku nebo že se jedná o studenty, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, či tato práva nevykonávají anebo je zanedbávají apod. 18. V případě neomluvených hodin do součtu 10 vyučovacích hodin řeší problém škola prostřednictvím výchovného poradce, který si pozve ve spolupráci s třídním učitelem u nezletilých studentů zákonného zástupce studenta nebo zletilého studenta k pohovoru, z nějž pořídí záznam. 19. Při počtu nad 10 neomluvených vyučovacích hodin je pozván student a jeho zákonný zástupce k projednání opatření pro zlepšení docházky. 20. Přesáhne-li neomluvená absence 25 vyučovacích hodin a je-li tato absence charakterizována jako pokračující záškoláctví, oznámí škola tuto skutečnost příslušnému orgánu sociálně právní ochrany (kurátorovi). Škola při opakovaném záškoláctví již druhé záškoláctví o zanedbání školní docházky oznámí Policii ČR, a to pro podezření z spáchání trestného činu Ohrožování mravní výchovy mládeže, dle ust. 217 tr. zákona ( 10, odst. 4, zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí). III. Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů 1. Student školy je na začátku každého školního roku proškolen a seznámen se základními pravidly bezpečnosti a ochrany při práci (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v úvodní hodině a toto proškolení stvrzuje vlastním podpisem a dodatkem, že proškolené problematice porozuměl. 2. Vyučující, kteří používají ke své výuce odborné učebny, seznámí studenty se specifikami odborné učebny, chování v ní, manipulaci s přístroji a řádem učebny. 3. V průběhu školního roku studenti absolvují tematické cvičení zaměřené na PO a BOZP. 4. V předmětech tělesné výchovy a rodinné výchovy seznámí vyučující studenty se zásadami poskytování první pomoci, přivolání pomoci a základními pravidly chování v krizových situacích. 5. Škola prostřednictvím výchovného poradce zpracovává minimální preventivní program ochrany před sociálně patologickými jevy a studenti se akcí tohoto programu účastní. 6. Studenti, kteří se setkají s negativními jevy, šikanou, rodinnými problémy apod. mohou využít služby výchovného poradenství ve škole, která v případě nutnosti a zájmu zprostředkuje řešení ve spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou a dalšími institucemi. IV. Podmínky zajištění ochrany studentů před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

10 3. Škola je povinna vést evidenci úrazů studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 4. Bezpečnost a ochranu zdraví studentů zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy. 5. Studenti jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Školení studentů se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Zápis se provede do třídní knihy. 6. Při akcích konaných mimo školu kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých studentů, připadnout více než 25 studentů. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany studentů ředitel školy. 7. Při akcích konaných mimo místo kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví studentů na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví studentů na předem určeném místě a v předem určeném čase. 8. Studentům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Studentům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy. 9. V učebnách není studentům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče. V. Podmínky zacházení s majetkem školy a spolužáků ze strany studentů 1. Studenti řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) přístroje, materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají. 2. Škody způsobené studenty na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou studenti nebo zákonní zástupci nezletilých studentů povinni škole uhradit. 3. Pokud studenti ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky. 4. Krádež je posuzována jako hrubé porušení Řádu školy, což řeší výchovná komise kázeňským opatřením 3. stupněm z chování a dle závažnosti provinění také podmíněným vyloučením ze studia. Veškeré krádeže v prostorách školy a na akcích pořádaných školou budou oznámeny příslušným pedagogem Policii ČR. VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studenta 1. Základní zásady 1. Hodnocení a klasifikace prospěchu je součástí procesu vzdělávání. Cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním stupněm vědomosti, dovednosti a návyky, které si studenti

11 osvojili a podněcovat jejich zájem o doplňování, upevňování a rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků v rozsahu učiva daného předmětu. 2. Při hodnocení a klasifikaci učitel uplatňuje vůči studentovi přiměřenou náročnost a pedagogický takt, výsledky práce hodnotí objektivně, nesmí podléhat subjektivním ani vnějším vlivům. 2. Získávání podkladů průběžného hodnocení a klasifikace klasifikační řád 1. Prospěch studentů se klasifikuje ve dvou obdobích v závěru každého pololetí školního roku, přičemž klasifikace za 2. pololetí školního roku v sobě zahrnuje hodnocení znalostí a dovedností studenta získané v průběhu celého školního roku. 2. Studenti se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. 3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání a chování studenta získává učitel zejména následujícími metodami, formami a prostředky : a) soustavným diagnostickým pozorováním studenta b) soustavným sledováním výkonů studenta a jeho připravenosti na vyučování c) různými druhy zkoušek (písemné, ústí, grafické, praktické, pohybové) d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami e) analýzou činnosti studenta f) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb g) pohovory se studentem a zákonnými zástupci studenta 4. Student musí být z každého předmětu vyzkoušen ústně alespoň jednou za každé pololetí. Termíny konání písemného zkoušení konzultuje vyučující s ostatními učiteli tak, aby v jednom dni byla konána nejvýše jedna kontrolní písemná práce v délce celé jedné vyučovací hodiny. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci studenta. 5. Ústní zkoušení, pokud se nejedná o komisionální zkoušku, probíhá před kolektivem studentů a výsledek klasifikace oznámí vyučující studentovi okamžitě, přičemž poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů a výkonů. Výsledky hodnocení písemných a grafických prací, protokolů z praktických činností, výkresů, oznámí vyučující studentovi nejpozději do 14 dnů ode dne konání zkoušky, popř odevzdání práce. Výsledek každého hodnocení zapíše učitel studentovi do studijního průkazu. 6. Klasifikaci za každé klasifikační období ukončí vyučující dnem stanoveným ředitelem školy, nejpozději však jeden den před klasifikační konferencí. 7. Nepovinné předměty se klasifikují podle stejných hledisek a podle stejné stupnice jako předměty povinné. Do celkového hodnocení studenta a jeho studijního průměru se však nezapočítávají. 8. Při větší neúčasti studenta ve vyučování, kdy jej učitel nemohl průběžně hodnotit nebo má pochybnosti, že student pro příliš častou absenci neovládá učivo v požadovaném rozsahu, je student za příslušné klasifikační období hodnocen na základě souhrnné zkoušky z učiva daného období. Studenta zkouší příslušný vyučující, popř. zkušební komise, nejedná se však o komisionální zkoušku ve smyslu školského zákona. Učitel může (ale nemusí) rozhodnout o neklasifikaci studenta v daném předmětu na základě skutečnosti, že se student z více než 25 % nezúčastnil výuky v daném klasifikačním období a to i v případě, že student již získal hodnocení z dílčího zkoušení.

12 9. Nelze-li studenta hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné studenta hodnotit ani v náhradním termínu, student se za první pololetí nehodnotí. 10. Nelze-li studenta hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje student nejbližší vyšší ročník. Není-li student hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 11. Nelze-li studenta klasifikovat na konci druhého pololetí, stanoví ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Student koná komisionální zkoušku. Jestliže student u této zkoušky neprospěje, nemůže postoupit do dalšího ročníku. 12. Nesouhlasí-li student nebo jeho zákonný zástupce s klasifikací na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jejím výsledků, nejpozději však do tří dnů od data doručení vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení studenta. Ředitel školy stanoví termín této zkoušky, zpravidla na den podání žádosti, nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým studentem nebo zákonným zástupcem nezletilého studenta. Komisionální zkoušky Student, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných vyučovacích předmětů, nebo student, který na konci prvního pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných vyučovacích předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku, nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Student, který na konci druhého pololetí neprospěl alespoň ze tří vyučovacích předmětů, je ze studia vyloučen pro neprospěch, nebo žádá ředitele školy o opakování uplynulého ročníku. - Student může za druhé pololetí příslušného školního roku konat více komisionálních zkoušek za neklasifikaci, nejvýše však dvě opravné za hodnocení nedostatečný. - Z účasti na komisionálních, opravných a rozdílových zkouškách se může student z vážných (zpravidla zdravotních) důvodů omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy omluvu studenta přijme, vypíše pro něj náhradní termín příslušné zkoušky. - Komise jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná, jejím členem je ředitel školy nebo jeho zástupce a třídní učitel. Komisionální zkouška je přístupná veřejnosti, jednání komise je neveřejné. Výsledek komisionální zkoušky oznámí předseda komise studentovi po neveřejném jednání. O výsledku se pořídí záznam, který archivuje ředitel školy. - Za každou komisionální zkoušku je student povinen zaplatit poplatek ve výši 200,- Kč a to nejpozději v den konání zkoušky. Opravné zkoušky

13 - je-li student klasifikován v daném druhém pololetí školního roku nedostatečně, koná v termínu stanoveném ředitelem školy opravnou zkoušku. - Opravná zkouška má charakter komisionální zkoušky. - Opravnou zkoušku lze skládat pouze jednou a nelze se proti výsledku odvolat. - O výsledku opravné zkoušky se pořídí záznam, který archivuje ředitel školy. Student, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k ní nedostaví, neprospěl. Koná-li student více opravných zkoušek, z nichž alespoň u jedné neprospěje, neprospěl a nemůže pokračovat ve studiu. - Studenti, kteří neprospěli u opravných zkoušek alespoň z jednoho předmětu, mají možnost požádat ředitele školy o opakování uplynulého ročníku. Student může opakovat daný ročník pouze jednou, celkově za studium může opakovat pouze dvakrát. - Komisi k opravné zkoušce stanoví ředitel školy. Komise je minimálně tříčlenná, jejím členem je ředitel školy nebo jeho zástupce a třídní učitel. O výsledku opravné zkoušky je student informován předsedou komise po neveřejném jednání. - Za každou opravnou zkoušku je student povinen zaplatit poplatek ve výši 200,- Kč a to nejpozději v den konání zkoušky. Rozdílové zkoušky - Přestupuje-li student z jiného školního zařízení na SOŠ MAP, skládá rozdílovou zkoušku z profilových předmětů, které stanoví ředitel školy. - Rozdílová zkouška se koná v termínech stanovených ředitelem školy. - Rozdílová zkouška má charakter komisionální zkoušky. - Rozdílovou zkoušku lze skládat pouze jednou a nelze se proti výsledku odvolat. - Komisi k rozdílové zkoušce stanoví ředitel školy, je minimálně tříčlenná, jejím členem je ředitel školy nebo jeho zástupce a budoucí třídní učitel. - O výsledku zkoušky je student informován předsedou komise po neveřejném jednání. Na základě výsledku rozdílové zkoušky se rozhodne, zda student je či není přijat do studia. O výsledku rozdílové zkoušky se pořídí záznam, který archivuje ředitel školy. - Za každou rozdílovou zkoušku je povinen student zaplatit poplatek ve výši 200,- Kč a to nejpozději v den konání zkoušky. 3. Hodnocení a klasifikace studentů ve vyučování Při hodnocení výsledků vzdělávání se vědomosti, dovednosti a návyky, které student prokáže, klasifikují pěti stupni prospěchu : 1 výborný 4 - dostatečný 2- chvalitebný 5 - nedostatečný 3 dobrý 4. hodnocení a klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření 1. V průběhu klasifikačního období se prospěch v předmětech s převahou teoretického zaměření posuzuje podle těchto hledisek : a) stupeň osvojení a jistoty, s níž student učivo ovládá

14 b) schopnost samostatného logického myšlení a osvojení metod myšlení charakteristických pro daný obor c) schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností při řešení nových úkolů d) samostatnost, aktivita a iniciativa při řešení úkolů, soustavnost a svědomitost v práci e) úroveň vyjadřování 2. Vědomosti, dovednosti a návyky se hodnotí jednotlivými stupni prospěchu takto : Stupeň 1 výborný Student, který bezpečně ovládá probírané učivo předepsané učebním plánem nebo školním vzdělávacím programem, projevuje samostatnost, pohotovost a logičnost myšlení, dovede samostatně řešit zadané úkoly a zobecňovat výsledky řešení, vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce jsou po stránce obsahu i vnějšího projevu bez závad. Stupeň 2 chvalitebný Student, který ovládá probírané učivo předepsané učebním plánem nebo školním vzdělávacím programem, myslí samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně, dovede celkem bez potíží řešit zadané úkoly a výsledky řešení zobecňovat, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu i vnějšího projevu drobné závady. Stupeň 3 dobrý Student, který probírané učivo předepsané učebním plánem nebo školním vzdělávacím programem ovládá v jeho podstatě tak, že na ně může bez obtíží navazovat při osvojování nového učiva, v myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští nepodstatných chyb, které však s návodem učitele dovede odstranit, vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu i vnějšího projevu závady, které se netýkají podstaty práce. Stupeň 4 dostatečný Student, který má ve znalostech probíraného učiva předepsaného učebním plánem nebo školním vzdělávacím programem mezery, takže na tyto znalosti nemůže bez větších obtíží navazovat při osvojování nového učiva, není samostatný v myšlení, při řešení úloh se dopouští podstatných chyb, které napravuje jen se značnou pomocí učitele. Vyjadřuje se nepřesně. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu i vnějšího projevu větší závady. Stupeň 5 nedostatečný Student, který má ve znalostech probíraného učiva předepsaného učebním plánem nebo školním vzdělávacím programem mezery, takže na tyto znalosti nemůže navazovat při osvojování nového učiva, na otázky učitele neodpovídá správně, úlohy řeší jen s jeho

15 pomocí. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu i vnějšího projevu značné závady. 5. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení 1. Výsledky vzdělávání studenta v jednotlivých povinných i nepovinných předmětech stanovených učebním plánem nebo školním vzdělávacím programem se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu : 1 výborný 3- dobrý 5 - nedostatečný 2- chvalitebný 4 dostatečný 2. Stupeň prospěchu z jednotlivých předmětů na vysvědčení se neurčuje na základě průměru z průběžné klasifikace za příslušné období, nýbrž jako celkové hodnocení práce studenta v daném období vzdělávání. 3. Celkové hodnocení studenta na vysvědčení se vyjadřuje stupni : prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1, 50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré, prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný, neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný. 4. Vysvědčení se vydává studentovi na konci 1. a 2. pololetí. Za 1. pololetí lze studentovi vydat výpis z vysvědčení. 6. Hodnocení chování na vysvědčení Chování studenta je klasifikováno třídním učitelem a hodnotí se stupni : Stupeň 1 velmi dobré student se ve škole i mimo školu projevuje v souladu s právními i morálními normami společnosti a ustanoveními školního řádu. Stupeň 2 uspokojivé student se ve škole i mimo školu neprojevuje v rozporu s právními i morálními normami společnosti, ale dopustí se závažnějšího porušení školního řádu nebo jej v méně závažnějších případech poruší opakovaně. Stupeň 3 neuspokojivé student, jehož chování ve škole i mimo školu je v rozporu s právními i morálními normami společnosti nebo se dopustí závažného porušení školního

16 řádu. Tento stupeň je udělen také studentovi, který byl podmíněně vyloučen, nebo vyloučen ze školy. 7. Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení studenta ze školy, vyloučení studenta ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro studenta. 2. Pochvaly: pochvala třídního učitele, uděluje třídní učitel po projednání s ředitelem školy na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě podnětu ostatních vyučujících za výrazný projev školní iniciativy, práci pro třídu, dlouhodobou úspěšnou práci, nízkou absenci, apod. pochvala ředitele školy, uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu třídního učitele za prospěch s vyznamenáním, mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci a úspěšnou reprezentaci školy. 3. Kázeňská opatření napomenutí třídního učitele uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě podnětu ostatních vyučujících za méně závažné porušení školního řádu. důtka třídního učitele uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě podnětu ostatních vyučujících za opakované méně závažné nebo závažnější porušení školního řádu. důtka ředitele školy uděluje ředitel školy, zpravidla po projednání v pedagogické radě, na základě vlastního rozhodnutí nebo z podnětu třídního učitele za hrubé porušení školního řádu, popř. za opakovaná porušení školního řádu, v případě, kdy se mírnější kázeňské opatření míjela účinkem. podmíněné vyloučení studenta ze školy ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení studenta ze školy.

17 - v rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. - o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení studenta ze školy rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění studenta dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se student provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováni jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel školy pedagogickou radu. - student přestává být studentem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí i vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. - za závažná zaviněná porušení předpisů se považuje zejména : b) distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy a na všech akcích pořádaných školou a rovněž příchod studenta do školy nebo na akci školy pod jejich vlivem c) projevy rasismu, xenofobie a šikany d) úmyslné hrubé porušení bezpečnostních předpisů a tím ohrožení zdraví spolužáků, případně zaměstnanců školy e) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči zaměstnancům školy f) odcizení nebo hrubé a úmyslné ničení majetku školy, pracovníků školy a spolužáků g) opakované záškoláctví, vysoká neomluvená absence Udělená výchovná opatření jsou projednávána na pedagogické radě a zaznamenávají se do dokumentace školy. Udělení výchovných opatření oznámí třídní učitel nebo ředitel školy prokazatelným způsobem studentovi a jeho zákonnému zástupci. VII. Průběh studia a způsob ukončení studia 1. Průběh studia V průběhu studia se studentovi umožňuje přestup do jiné školy, přerušení vzdělávání a opakování ročníku a to na základě písemné žádosti. Žádost podává zletilý student, nebo zákonný zástupce nezletilého studenta. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého studenta je souhlas nezletilého studenta vyjádřený jeho podpisem. 2. Přestup na jinou střední školu

18 Ředitel školy, ze které student přestupuje, písemně oznámí zanechání studia z důvodu nástupu na jinou střední školu s uvedením dne, který předchází dni přijetí na jinou školu: - o přestupu studenta do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se student hlásí - student přestává být studentem školy dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu 3. Přerušení studia Ředitel školy může studentovi přerušit studium, a to na dobu nejvýše dvou let, po dobu přerušení studia, student není studentem této školy, po uplynutí doby přerušení studia pokračuje student v tom ročníku, ve kterém bylo studium přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. - ředitel školy na žádost ukončí přerušení studia i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody 4. Opakování ročníku Ředitel školy může studentovi, který na konci druhého pololetí neprospěl, nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 5. Uvolnění z předmětu Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit studenta na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. - student nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa - v předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní studenta z vyučování na písemné doporučení praktického nebo odborného lékaře - student není z předmětu, z něhož byl zcela nebo zčásti uvolněn, hodnocen, na vysvědčení je uvedeno osvobozen/a 6. Individuální vzdělávací plán Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost nebo na žádost zákonného zástupce nezletilého studenta vzdělávání podle IVP.

19 - vzdělávání podle IVP může ředitel školy povolit i z jiných závažných důvodů - v IVP povoleném z jiných závažných důvodů může ředitel školy určit zvláštní organizaci výuky a délku vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání - ředitel školy seznámí studenta a zákonného zástupce nezletilého studenta s průběhem vzdělávání podle IVP a s termíny zkoušek - IVP podepsaný ředitele školy, studentem a zákonným zástupcem nezletilého studenta se stává součástí dokumentace studenta 7. Způsoby ukončování studia a) Zanechání studia student může zanechat studia na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy sdělení podává student nebo zákonný zástupce nezletilého studenta, součástí sdělení nezletilého studenta je souhlas jeho zákonného zástupce. - student přestává být studentem školy dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí ředitele školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání studia, pokud jde o den pozdější, - při tomto způsobu zanechání studia je student povinen vrátit veškeré zapůjčené pomůcky b) Ukončení studia pro neprospěch Student, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být studentem školy posledním dnem příslušného školního roku (31. 8.)nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu anebo dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. - při tomto způsobu zanechání studia je student povinen vrátit veškeré zapůjčené pomůcky c) Ukončení studia v posledním ročníku vzdělávání Student přestává být studentem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li student maturitní zkoušku v řádném termínu, přestává být studentem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. - student, který neukončil řádně poslední ročník vzdělávání a nebyl k maturitní zkoušce připuštěn, přestává být studentem školy posledním dnem příslušného školního roku (31. 8.) nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu a nebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku.

20 Řád školy v tomto znění je platný od Schválil: JUDr. Emil Ščuka ředitel školy

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád.

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád. Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark Školní řád Vnitřní řád http://www.outech-havirov.cz e-mail: sout@outech-havirov.cz

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/16/GY V Pardubicích 25.8. 2014 Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako duševně čilí,

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62

Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Školní řád pro žáky Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 Ředitel Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, vydává školní řád, jehož smyslem je zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace platný od 1. 9. 2014 Zpracovali: PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy RNDr. Jiří Trávníček, statutární zástupce ředitele

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 ŠKOLNÍ ŘÁD Dřívější školní řád byl platný od 1. 9. 2013 a ztrácí platnost dnem 31. 8. 2014. Součástí

Více

Školní řád pro školní rok 2014/2015

Školní řád pro školní rok 2014/2015 Střední škola letecká s.r.o. Na Záhonech 1177, Kunovice 686 04 Školní řád pro školní rok 2014/2015 vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 sb. O předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

Účel školního řádu. IČO: 251 84 181 Telefon, fax: 386 360 759, 724 757 613, 607 708 058 stredniskola@stredniskola.cz www.stredniskola.

Účel školního řádu. IČO: 251 84 181 Telefon, fax: 386 360 759, 724 757 613, 607 708 058 stredniskola@stredniskola.cz www.stredniskola. ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDŮ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Cíle středního vzdělávání Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané

Více

S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a. Školní řád

S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a. Školní řád S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a Školní řád 2010 OBSAH OBSAH... 2 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 II. Podrobnosti k výkonu povinností dotčených osob... 4 A. Docházka do školy... 4 B.

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1.

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1. Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Skartační znak: A5 Změny: 1. 1. 2015 název školy Obsah: A Školní řád... 2 1 Práva a

Více

Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, PSČ 686 17, 572 434 111 ŠKOLNÍ ŘÁD

Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, PSČ 686 17, 572 434 111 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ, ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Amose Komenského Nové Strašecí ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Úvod II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Školní řád. Obchodní akademie Kroměříž

Školní řád. Obchodní akademie Kroměříž Obchodní akademie Kroměříž Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel školy vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), školní řád s platností od 1. 2. 2012, který upravuje: - podrobnosti k výkonu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy č.j.: 2014/42 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více